DW620 | DeWalt DW620 ROUTER instruction manual

599111-21 SK
DW620
DW621
A
2
B
C
D
E
F
3
G
H
I
J
4
VRCHNÁ FRÉZA
DW620/DW621
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
pozdĺžny doraz
zaisťovacia skrutka
frézovací stôl
ochrana prstov
revolverový hĺbkový doraz
hĺbkový doraz
zaisťovacia zátka hĺbkového dorazu
aretácia ponoru
hrubé nastavenie hĺbkového dorazu
jemné nastavenie hĺbkového dorazu
adaptér na pripojenie odsávania
elektronicky regulátor počtu otáčok /DW
621/
20 konečné zaistenie
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Menovité napätie
Menovitý príkon
Menovitý výkon
Otáčky za voľnobehu
Frézovací kôš
Zdvih fréz. koša
Revolverový hĺbkový
doraz
Klieština-veľkosť
Priemer frézy
Hmotnosť
DW 620
230 V
900 W
510 W
24000 min
DW 621
230 V
1100 W
620 W
8-24000
bezstupňové
2-stĺpikový 2-stĺpikový
55 mm
55 mm
3-stupňový 3-stupňový
so stupnicou so stupnicou
a jemné
a jemné
nastavenie nastavenie
8 mm
8 mm
36 mm
36 mm
3,1 kg
3,1 kg
Dvojitá izolácia
Toto elektrické náradie je úplne
odizolované. To znamená, že dve na
sebe nezávislé izolačné vrstvy Vás
chránia pred tým, aby ste prišli do
styku s kovovými časťami vodiacimi
elektrický prúd. Je to dosiahnuté tým,
že medzi elektrické a mechanické
častí prístroja je umiestnená izolačná
batéria. Takto Vám dvojitá izolácia
poskytuje extrémnu ochranu pred
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
-
vrchná fréza
pozdĺžny doraz s jemným nastavením
vodiacich týč
upínacia klieština /8 mm/
vodiaca objímka 24 mm
súprava kľúčov SW 17
zátka
návod na obsluhu
záručný list
Montáž a nastavenie prístroja
Pred montážou a nastavením vytiahnite vždy
vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky.
Montáž a vybratie frézy obr. B
Vrchná fréza DeWalt je určená k profesionálnemu
frézovaniu drevených a drevu podobných
materiálov a plastov.
Zatlačte tlačidlo aretácie vretena /2/.
Povoľte upevňovaciu maticu /3/ kľúčom SW 17
a vsuňte stopku frézy do klieštiny.
Nasaďte maticu späť a pusťte aretačné
tlačidlo.
Nikdy nepriťahujte maticu, ak v klieštine nie
je fréza.
1
Výmena upínacej klieštiny obr. C
Popis prístroja
2
3
4
5
6
7
vypínač s poistkou proti neúmyselnému
zapnutiu a s možnosťou aretácie v zapnutej
polohe
aretácia vretena
upevňovacia matica s klieštinou
upevňovacia skrutka na pozdĺžny doraz
vodiaca tyč na pozdĺžny doraz
adaptér na pripojenie odsávania
jemné nastavenie pozdĺžneho dorazu
V prístroji sú zamontované 8 mm upínacie
klieštiny. Upínacie klieštiny sú nerozdeliteľné.
DW 621 - elektronická regulácia
otáčok
Regulátor umožňuje nastavenie počtu otáčok
v rozmedzí od 8 000 do 24 000 min.
5
Takto dosiahnete rovnomerné frézovanie
všetkých druhov dreva, plastov a hliníka.
Nastavte elektronicky regulátor /19/ na
požadovanú hodnotu. Naša hodnota býva
väčšinou volená pre frézu s veľkým priemerom
a naopak. Najvhodnejšie nastavenie je vecou
skúsenosti.
zodpovedá cca 1 mm a jeden stĺpik cca
0,1 mm.
Nastavenie hĺbky ak je fréza pevne
primontovaná obr. D
Je tiež možné nastavovať hĺbku priamo
zopnutím hĺbkového dorazu a revolverového
hĺbkového dorazu.
1 = 8 000 min
2 = 9 500 min
3 = 11 500 min
4 = 16 000 min
5 = 19 500 min
6 = 22 500 min
7 = 24 000 min
-
Zopnite skrutku hĺbkového dorazu /13/
s revolverovým hĺbkovým dorazom /12/
a hĺbku frézovania nastavte nastavovacím
zariadením. Oboznámte sa s návodom na
stacionárne zariadenie.
Montáž pozdĺžneho dorazu obr.
A, E
Nastavenie hĺbky frézovania obr. D
Vaša vrchná fréza je vybavená presným
systémom nastavenia hĺbky frézovania
s krúžkom nastaviteľnosti do nulovej pozície.
Namontujte vodiacu tyč /5/ do frézovacieho
stola /10/ a nasaďte upevňovaciu skrutku.
Posuňte pozdĺžny doraz /8/ cez tyč a nasaďte
upevňovaciu skrutku /4/.
Odstráňte adaptér odsávača prachu /18/
a vývod uzavrite zátkou.
Rýchle nastavenie pomocou stupnice a knižku
nulovej pozície
- Uvoľnite skrutku hĺbkového dorazu /14/
a potom hĺbkovú aretáciu /15/.
- Zosúvajte vrchnú frézu, kým sa nedotkne
opracovávaného materiálu.
- Aretáciu /15/ znovu pritiahnite.
- Nastavovacie zariadenie /16/ nastavte
krúžkom na nulu.
Na stupnici nastavovacieho zariadenia
/16/ nastavte požadovanú hĺbku. Rozsah
nastavenia je znázornený v stĺpcoch.
- Pritiahnite skrutku hĺbkového dorazu /14/.
Nastavenie pozdĺžneho dorazu obr. F
-
-
-
Trojité nastavenie hĺbky revolverovou hĺbkovou zarážkou
-
Revólverovou hĺbkovou zarážkou je možné
nastaviť tri hĺbky, čo je využiteľné pri viacerých
chodoch.
- Vložte hĺbkovú šablónu medzi hĺbkový /13/
a revolverový hĺbkový doraz /12/.
- Všetky tri skrutky by mali byť nastavené
súčasne.
Nakreslite rysku na obrábaný materiál
a zosúvajte frézu, kým sa fréza nedotkne
materiálu.
Pritiahnite hĺbkovú aretáciu/15/.
Nasaďte frézu na rysku.
Posuňte pozdĺžny doraz /8/ proti
opracovávanému materiálu a pritiahnite
zaisťovaciu skratku /4/.
Pozdĺžny doraz /8/ zaistite jemným
nastavovacím zariadením /7/.
Vonkajšia hrana prístroja musí byť nasadená
na rysku.
Pevne pritiahnite konečné zaistenie /20/.
Zapnutie a vypnutie
Vypínač /1/ sa nachádza na pravej strane
rukoväti. Vrchná fréza je istená proti
neúmyselnému zapnutiu.
- Stlačte tlačidlo /28/ a podržte ho stlačené.
Ak si prajete plynulý chod stlačte tlačidlo
/29/ a uvolnite tlačidlo /28/.
- Prístroj vypnete opätovným stlačením
tlačidla /28/.
Jemné nastavenie
Toto nastavenie je najvýhodnejšie, keď pracujete
s hĺbkovou šablónou alebo ak potrebuje zmeniť
hĺbku frézovania.
- Nastavte hĺbku frézovania podľa návodu.
- Krúžkom /24/ pootočte jemné nastavenie
na nulu. Potom zariadenie /17/ pretočte
do požadovanej pozície. Jedno otočenie
Použitie vodiacej objímky obr. G
Upevnite šablónu na opracovanom materiálu
pomocou svoriek.
6
-
Namontujte vodiacu objímku /26/ za pomoci
skrutky /27/ na frézovací stôl /10/.
Údržba
DeWalt sú elektrické prístroje s dlhodobou
životnosťou a s nízkymi nákladmi na údržbu.
Pre dlhodobý a spoľahlivý chod je však
potrebné pravidelné čistenie.
- Prístroj nepotrebuje premazávame.
- Udržujte otvory na prívod vzduchu trvale
priechodné a pravidelne ich prečisťujte
mäkkou handričkou.
Vedenie prístroja pozdĺž latky
Ak nie je možné vedenie po okraji materiálu,
môžete na materiál pripevniť latku, tá však musí
na oboch stranách prečnievať.
Frézovanie volnou rukou
Fréza môže byť použitá i bez akéhokoľvek
dorazu, napr. na písanie alebo kreatívne
diela.
- Pracujte len v obmedzených hĺbkach.
- Používajte frézy s maximálnym priemerom
6 mm.
Čistenie stĺpikov na odvod prachu
obr. J
-
Frézovanie s nábehovým čapom
obr. B
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Ak nie je možné rovnobežné vedenie ani
vedenie objímkou môžete ku konturovaciemu
frézovaniu použiť nábehový čap /30/.
O správnom príslušenstve sa informujte u
Vášho odborného predajcu DeWalt.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Pripojenie vysávača obr. A, E
Odporúčame použiť vysávače podľa normy
TRGS 553. Prach je odsávaný do vonkajšieho
pripoja. Na vývod sa dajú pripojiť priemyselné
vysávače napr. DeWalt SAS 54 E alebo DeWalt
SAS 55 E. Vnútorný priemer vývodu je 35 mm.
Triesky takto vysaté v zberači budú stĺpikom
vyvedené do prídavného vysávača.
- Nasaďte odsávaciu hadicu na adaptér /18/
v stĺpiku alebo na vývod na pozdĺžnom
doraze /6/.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Odporúčanie k práci
-
Vždy sa riaďte bezpečnostnými
predpismi.
Frézou pohybujte podľa obr. H /vonkajšie
a vnútorné hrany/
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Pred začatím práce
-
Vyberte zátku alebo adaptér a štyri skrutky
/31/ pod frézovacím stolom /10/.
Diely opäť v opačnom poradí zložte.
Skontrolujte, či je fréza riadne namontovaná
do upínacej klieštiny.
Zvoľte optimálnu rýchlosť otáčok /DW
621/.
Nastavte hĺbku frézovania.
Inštalujte odsávanie prachu.
Presvedčte sa, či je zaistená hĺbková
aretácia.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
7
Bezpečnostné predpisy
Vyhlásenie o zhode
UPOZORNENIE!
Pri použití elektrického náradia musia byť
dodržiavané nasledujúce bezpečnostné
predpisy, aby sa predchádzalo úrazu elektrickým
prúdom, riziku požiaru a osobným zraneniam.
Pred začatím práce s týmito prístrojmi si najskôr
prečítajte všetky pokyny a zabezpečte ich
dodržiavanie.
DW620/DW621
Týmto oznamujeme, že nasledujúce elektrické
náradie zodpovedá normám 89/392/EWG,
89/336/EWG 73/23//EWG, EN 50144, EN
55104, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 610003-3
LpA/akustický tlak/
85dB/A/
LWA/akustický výkon/
93dB/A7/
Stála efektívna hodnota
zrýchlenia
2,5m/s2
Pre bezpečnú prácu
• Odporúčame používať ochranu sluchu pri
akustickom tlaku vyššom ako 85,0 dB/A/.
• Udržujte svoje pracovisko v čistote.
Neporiadok na pracovisku zvyšuje možnosť
nehody.
• Dbajte na pracovné prostredie. Nevystavujte
elektrické náradie dažďu.
Nepoužívajte ho vo vlhkom, mokrom
a výbušnom prostredí. Dbajte na dobré
osvetlenie.
• Chráňte sa pred úrazom elektrikám
prúdom. Vyhýbajte sa dotyku uzemnených
predmetov ako napr. potrubia, vykurovacích
telies, sporákov, chladničiek a pod.
• Chráňte elektrické náradie pred deťmi.
Nedovoľte nikomu ďalšiemu dotýkať sa
elektrického náradia alebo prídavného
kábla. Zamedzte vstup nepovolaným
osobám na pracovisko.
• Bezpečne uložte nepoužívané elektrické
náradie. Nepoužívané elektrické náradie
musí byť uložené na suchom a uzamknutom
mieste mimo dosahu detí.
• Nepreťažujte elektrické náradie. Najlepšie
a najbezpečnejšie budete pracovať
v odporúčanom pracovnom rozsahu.
• Používajte správne elektrické náradie.
Nepoužívajte príliš slabé elektrické náradie
pre ťažké práce. Používajte elektrické
náradie len k účelom a prácam , na ktoré je
určené. Napr. Nepoužívajte ručné okružné
píly na pílenie stromov alebo odrezávanie
konárov.
• Používajte ochranné okuliare. Pri prašných
prácach používajte kryt tváre alebo
masku.
• Používajte riadny pracovný odev. Nenoste
voľný odev ani žiadne módne doplnky alebo
šperky, môžu byť zachytené pohyblivými
časťami elektrického náradia.
Pri práci vonku odporúčame používať
gumené rukavice a obuv s protišmykovou
85dB/A/
93dB/A/
2,5m/s2
Upozornenie: V prípade hluku presahujúceho
normu Lpa 70 dB (A) Lwa 85 dB (A) odporúčame
použiť prostriedky na ochranu sluchu.
V návode na použitie je hlučnosť pri jednotlivých
typoch uvedená.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
8
•
•
•
•
•
•
•
•
podrážkou. Ak máte dlhšie vlasy, noste
sieťku na vlasy.
Nepoužívajte prívodný kábel na iné účely.
Nikdy neprenášajte elektrické náradie za
prívodný kábel a ani ho nepoužívajte na
vytiahnutie vidlice zo zásuvky.
Chráňte prívodný kábel pred teplom,
olejom, mastnotou a ostrými hranami.
Zabezpečte opracovávaný predmet. Na
upínanie predmetov používajte upínacie
prvky, svorky alebo zverák. Je to oveľa
bezpečnejšie držanie ako rukou a elektrické
náradie môžete pritom ovládať oboma
rukami.
Dbajte na pevný postoj pri práci. Vyvarujte
sa abnormálneho držania tela.
Zaistite si bezpečný postoj a rovnováhu po
celý Čas práce.
Starostlivo vykonávajte údržbu svojho
elektrického náradia. Udržujte nástroje ostré
a čisté. Tieto sú zárukou presnej a bezpečnej
práce. Dodržiavajte pokyny na údržbu a
na výmenu nástrojov. Prístroj udržujte v
čistote, vetracie otvory čisté a priechodné.
Do motora sa nesmú dostať cudzie telieska.
Pravidelne kontrolujte prívodný kábel
a vidlicu. Ak sú poškodené, nechajte
ich neodkladne vymeniť odborníkom.
Kontrolujte pravidelne predlžovací kábel
a ak je poškodený, nahraďte ho iným.
Rukoväti udržujte suché a čisté a chráňte
ich pred olejom a mastnotou.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
Po skončení práce, pred údržbou, pred
výmenou nástrojov a príslušenstva
všetkého druhu, napr. pílových kotúčov,
pílových listov, vrtákov, nožov a pod.
Používajte vonkajší predlžovací kábel.
Vo vonkajšom prostredí používajte kábel
riadne označený a určený na prácu
vonku.
Nenechávajte zasunuté žiadne montážne
kľúče a kľučky. Pred zapnutím sa
presvedčte, či sú z pohyblivých a rotačných
častí elektrického náradia odstránené
všetky upevňovacie alebo nastavovacie
kľúče.
Zabráňte nemyslenému spusteniu.
Neprenášajte žiadne elektrické náradie
zapojené do siete s prstom na vypínači.
Presvedčte sa, či pred pripojením do siete
je prístroj vypnutý.
•
•
•
•
•
Buďte vždy pozorní. Venujte pozornosť
tomu, čo robíte. Postupujte rozumne.
Nepoužívajte elektrika náradie ak ste
nesústredení alebo unavení.
Zapnite odsávame prachu. Ak je prístroj
vybavený odsávaním prachu alebo
prípojkou na pripojenie vonkajšieho
odsávania prachu, presvedčte sa, či je
pripojené a riadne pracuje.
Skontrolujte, či elektrické náradie nieje
poškodené. Pred každým ďalším použitím
dôkladne skontrolujte ochranné kryty
a všetky ľahko poškodené časti a posúďte,
či sú schopné riadne pracovať a plniť všetky
určené funkcie.
Skontrolujte všetky pohyblivé časti,
ktoré môžu ovplyvniť správnu funkciu
elektrického náradia a posúďte, či sú
funkčné. Poškodené diely a ochranné kryty
musia byť riadne opravené alebo vymenené
odborným servisom De Walt.
Poškodené vypínače nechajte neodkladne
vymeniť odborným servisom DeWalt.
Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré
možno vypínačom vypnúť alebo zapnúť.
UPOZORNENIE: V záujme Vašej vlastnej
bezpečnosti používajte iba príslušenstvo
a prídavné zariadenie uvedené v katalógu
DeWalt alebo v návode na obsluhu. Použitie
iného príslušenstva než toho, ktoré je
odporúčané v katalógu DeWalt alebo v
návode na obsluhu znižuje Vašu osobnú
bezpečnosť.
Prípadnú opravu vyžiadajte u povereného
servisu DeWalt. Toto elektrické náradie
zodpovedá platným bezpečnostným
predpisom. Všetky opravy musia byť
vykonávané kvalifikovanými osobami
s použitím originálnych náhradných
dielov.
Tieto bezpečnostné predpisy chráňte a dobre
uschovajte.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047771 - 20-07-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
DW620 - - - - - B
FRÄSMASCHINE 2
©
12
DW621-220 - A
FRÄSMASCHINE 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising