DW620 | DeWalt DW620 ROUTER instruction manual

‫‪DW620‬‬
‫‪DW621‬‬
‫‪666444-25 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
‫‪DW620/DW621‬‬
‫כרסומת‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫ברכותינו!‬
‫•‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫הכרסומת לביצועים קשים דגם ‪DW620/DW621‬‬
‫מתוצרת דה‪-‬וולט תוכננה לעבודה מקצועית בעומסים‬
‫כבדים של כרסום עץ‪ ,‬מוצרי עץ וחומרים פלסטיים‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג נעילה‪/‬שחרור נעילה‬
‫‪ 2‬נועל כוש‬
‫‪ 3‬אום התפסנית‬
‫‪ 4‬בורג נעילת גדר מקבילה‬
‫‪ 5‬מוטות מובילים לגדר מקבילה‬
‫‪ 6‬פתח להוצאת אבק בגדר המקבילה‬
‫‪ 7‬כוונון עדין לגדר המקבילה‬
‫‪ 8‬גדר מקבילה‬
‫‪ 9‬בורג נועל‬
‫‪ 10‬בסיס הכרסומת‬
‫‪ 11‬מגן אצבעות‬
‫‪ 12‬צריח גובלי עומק‬
‫‪ 13‬גובל עומק‬
‫‪ 14‬בורג נעילת גובל עומק‬
‫‪ 15‬גובל ירידה‬
‫‪ 16‬כוונון מהיר של גובל העומק‬
‫‪ 17‬כוונון עדין של גובל העומק‬
‫‪ 18‬מתאם להוצאת אבק‬
‫‪ 19‬כפתור בקרת מהירות )‪(DW621‬‬
‫‪ 20‬נועל קצה‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪DW621 DW620‬‬
‫‪230‬‬
‫וולט ‪230‬‬
‫מתח‬
‫‪1100‬‬
‫וט ‪900‬‬
‫הספק כניסה‬
‫‪620‬‬
‫וט ‪510‬‬
‫הספק מוצא‬
‫מהירות מרבית ללא עומס סל“ד ‪8000- 24000‬‬
‫‪24000‬‬
‫משתנה‬
‫באופן‬
‫רציף‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫גררת הכרסומת‬
‫עמודים‬
‫עמודים‬
‫‪55‬‬
‫מ“מ ‪55‬‬
‫מהלך גררת הכרסומת‬
‫‪3‬מצבים‪ ,‬עם‬‫צריח גובלי עומק‬
‫שנתות וכוונון עדין‬
‫‪ 8‬מ“מ‬
‫‪ 8‬מ“מ‬
‫מידת התפסנית‬
‫)בריטניה‪(“1/4 :‬‬
‫‪36‬‬
‫מ“מ ‪36‬‬
‫קוטר כרסום‪ ,‬מקסימלי‬
‫‪3,1‬‬
‫ק“ג ‪3,1‬‬
‫משקל‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט ‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנת פגיעה גופנית‪ ,‬מוות‪ ,‬או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות המפורטות‬
‫בחוברת זו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 50144‬לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬כרסומת‬
‫‪ 1‬גדר מקבילה עם כוונון עדין ומוטות מובילים‬
‫‪ 1‬תפסנית ‪ 8‬מ“מ )בריטניה‪(“1/4 :‬‬
‫‪ 1‬תותב מוביל ‪ 24‬מ“מ‬
‫‪ 1‬מפתח ‪#17‬‬
‫‪ 1‬פקק לפתח הוצאת אבק‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך ששטח‬
‫החתך של המוליכים שלו הוא ‪ 1,5‬ממ“ר לפחות‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד לפרוס‬
‫את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫•‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הסרה והתקנה של ראש חיתוך )ציור ‪(B‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לחץ על נועל הכוש )‪ (2‬והחזק אותו לחוץ‪.‬‬
‫השתמש במפתח ‪ 17‬מ“מ כדי להרפות את ההידוק‬
‫של אום התפסנית )‪ (3‬מספר סיבובים והכנס‬
‫כרסום‪.‬‬
‫הדק את אום התפסנית ושחרר את נועל הכוש‪.‬‬
‫הדק את בורג נעילת גובל העומק )‪.(14‬‬
‫שלושה כוונוני עומק על‪-‬ידי שימוש בצריח גובלי‬
‫העומק‬
‫ניתן להשתמש בצריח גובלי העומק )‪ (12‬לקביעת ‪3‬‬
‫עומקי עיבוד שונים‪ .‬אמצעי זה נוח במיוחד עבור פעולות‬
‫חיתוך עמוק‪ ,‬המבוצע בשלבים‪.‬‬
‫• הצב תדמית )שבלונה( עומק בין גובל העומק )‪(13‬‬
‫לבין צריח גובלי העומק )‪ (12‬כדי לכוונן את עומק‬
‫החיתוך המדויק‪.‬‬
‫• כוונן את כל שלושת הברגים‪ ,‬אם יש צורך בכך‪.‬‬
‫אסור להדק את אום התפסנית ללא כרסום‬
‫בתפסנית‪.‬‬
‫החלפת מכלל תפסנית )ציור ‪(C‬‬
‫הכרסומת שלך מסופקת עם תפסנית ‪ 8‬מ“מ )בריטניה‬
‫‪ (“1/4‬מותקנת על הכלי‪ .‬נוסף לכך ניתן לרכוש שתי‬
‫תפסניות נוספות כדי להתאים לכרסומים שבשימוש‪.‬‬
‫התפסנית ואום התפסנית אינן ניתנות להפרדה‪.‬‬
‫• הרפה לחלוטין את הידוק אום התפסנית )‪.(3‬‬
‫• הסר את מכלל התפסנית )‪.(21‬‬
‫• התקן מכלל חדש והדק את אום התפסנית )‪.(3‬‬
‫כוונון עדין‬
‫כשלא משתמשים בתדמית העומק‪ ,‬או אם יש צורך לכוונן‬
‫מחדש את עומק החיתוך‪ ,‬מומלץ להשתמש במכוונן‬
‫העדין )‪.(1‬‬
‫• כוונן את עומק החיתוך כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫• קבע את המכוונן העדין לאפס באמצעות הטבעת‬
‫)‪.(24‬‬
‫• סובב את המכוונן )‪ (17‬למצב הדרוש‪ .‬סיבוב אחד‬
‫שווה ערך ל‪ 1-‬מ“מ בערך וקו סימון אחד הוא ‪0.1‬‬
‫מ“מ‪.‬‬
‫‪ - DW621‬קביעת בקרת המהירות האלקטרונית‬
‫)ציור ‪(A‬‬
‫ניתן לכוונן את המהירות באופן רציף בין ‪ 8 000‬לבין‬
‫‪ 24 000‬סל“ד באמצעות כפתור הבקרה האלקטרונית‬
‫של המהירות )‪ (19‬כדי להפיק תוצאות כרסום אחידות‬
‫בכל סוגי העץ‪ ,‬הפלסטיק ובאלומיניום‪.‬‬
‫• סובב את בורר המהירות לדרגה הרצויה‪ .‬ככלל‪,‬‬
‫השתמש בקביעה נמוכה עבור כרסומים בעלי קוטר‬
‫גדול ובקביעה גבוהה עבור כרסומים בעלי קוטר קטן‪.‬‬
‫ואולם‪ ,‬הקביעה הנכונה מבוססת על הניסיון‪.‬‬
‫‪ 8 000 = 1‬סל“ד‬
‫‪ 9 500 = 2‬סל“ד‬
‫‪ 11 500 = 3‬סל“ד‬
‫‪ 16 000 = 4‬סל“ד‬
‫‪ 19 500 = 5‬סל“ד‬
‫‪ 22 500 = 6‬סל“ד‬
‫‪ 24 000 = 7‬סל“ד‬
‫•‬
‫הכרסומת שלך מצוידת במערכת מדויקת לכוונן עומק‬
‫הכוללת טבעת לקביעת מצב אפס עבור מנגנון הכוונון‬
‫המהיר ועבור המכוונן העדין‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונון עומק כשהכרסומת מותקנת במצב הפוך‬
‫)ציור ‪(D‬‬
‫• הסר את עצר גובל העומק )‪ (13‬והחלף אותו בגובל‬
‫עומק ) ‪ (DE6956‬הניתן לרכישה כאופציה‪.‬‬
‫• הבא למגע את מוט התבריג של גובל העומק )‪(13A‬‬
‫עם צריח גובלי העומק )‪.(12‬‬
‫• קבע את עומק החיתוך באמצעות המכוונן שעל גובל‬
‫העומק )‪.(13A‬‬
‫הוראות להתקנת הכרסומת במצב הפוך‬
‫מפורטות בחוברת ההוראות של הכלי הנייח‪.‬‬
‫התקנת הגדר המקבילה )ציורים ‪ A‬ו‪(E-‬‬
‫כוונון עומק החיתוך )ציור ‪(D‬‬
‫כוונון מהיר באמצעות השנתות עם טבעת איפוס‬
‫• הרפה את הידוק בורג נעילת גובל העומק )‪.(14‬‬
‫• שחרר את נעילת גובל הירידה )‪ (15‬על‪-‬ידי סיבובו‬
‫נגד מגמת השעון‪.‬‬
‫• הורד את גררת הכרסומת עד שהכרסום נוגע בחלק‬
‫המעובד‪.‬‬
‫• הדק את גובל הירידה )‪.(15‬‬
‫• קבע את המכוונן המהיר )‪ (16‬במצב אפס באמצעות‬
‫הטבעת )‪ .(22‬גובל העומק )‪ (13‬חייב להיות במגע‬
‫עם צריח גובלי העומק )‪.(12‬‬
‫• כוונן את עומק החיתוך באמצעות המכוונן המהיר‬
‫)‪ (16‬וקווי השנתות המתאימים‪ .‬עומק החיתוך שכוונן‬
‫מסומן באמצעות החצים )‪.(23‬‬
‫התקן את המוטות המובילים )‪ (5‬על בסיס הכרסומת‬
‫)‪.(10‬‬
‫הדק את בורגי הנעילה )‪.(9‬‬
‫החלק את הגדר המקבילה )‪ (8‬על המוטות‪.‬‬
‫הדק זמנית את בורגי הנעילה )‪.(4‬‬
‫הסר את מתאם הוצאת האבק )‪ (18‬וסגור את פתח‬
‫היציאה באמצעות פקק פתח הוצאת האבק )‪(25‬‬
‫המסופק עם הכלי‪.‬‬
‫כוונון הגדר המקבילה )ציור ‪(F‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫סמן קו חיתוך על החומר‪.‬‬
‫הורד את גררת הכרסומת עד שהכרסום נוגע בחלק‬
‫המעובד‪.‬‬
‫הדק את גובל הירידה )‪.(15‬‬
‫מקם את הכרסומת על קו החיתוך‪.‬‬
‫החלק את הגדר המקבילה )‪ (8‬והצמד אותה אל‬
‫החלק המעובד והדק את בורגי הנעילה )‪.(4‬‬
‫כוונן את הגדר המקבילה )‪ (8‬באמצעות המכוונן‬
‫העדין )‪ .(7‬שפת החיתוך החיצונית של הכרסום‬
‫חייבת להתלכד עם קו החיתוך‪.‬‬
‫•‬
‫הנחייה באמצעות סרגל‬
‫הדק היטב את נועל הקצה )‪.(20‬‬
‫כאשר לא ניתן להשתמש בשפת החלק המעובד‪ ,‬ניתן‬
‫גם להנחות את הכרסומת לאורך סרגל מתאים המוצמד‬
‫במהדקים אל החלק המעובד )כולל בליטה מעבר לחלק‬
‫בשני הצדדים(‪.‬‬
‫התקנת תותב מוביל )ציור ‪(G‬‬
‫התותבים המובילים‪ ,‬יחד עם התדמית )שבלונה(‪ ,‬מסייעים‬
‫מאוד במהלך ביצוע פעולות כרסום על‪-‬פי תבנית‪.‬‬
‫• התקן את התותב המוביל )‪ (26‬לבסיס הכרסומת‬
‫)‪ (10‬תוך שימוש בברגים )‪ ,(27‬כמתואר בציור‪.‬‬
‫כרסום ביד חופשית‬
‫מותר להשתמש בכרסומת גם ללא מוביל כלשהו‪ ,‬כמו‬
‫למשל לצורך כתיבת שלטים או עבודה יצירתית אחרת‪.‬‬
‫בצע מהלכי חיתוך רדודים בלבד! השתמש‬
‫בכרסומים בעלי קוטר של ‪ 6‬מ“מ לכל היותר‪.‬‬
‫חיבור מערכת לפינוי אבק )ציורים ‪(A & E‬‬
‫•‬
‫חבר צינור גמיש לפינוי אבק אל מתאם יניקת האבק‬
‫)‪ (18‬בעמוד גררת הכרסומת או אל פתח יניקת‬
‫האבק בגדר המקבילה )‪.(6‬‬
‫כרסום עם כרסומים מובילים )ציור ‪(B‬‬
‫במקומות בהם מוביל מקביל או תותב מוביל אינם‬
‫מתאימים‪ ,‬אפשר להשתמש בכרסומים מובילים )‪(30‬‬
‫לחיתוך שפות מעוצבות‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫הקפד תמיד להניע את הכרסומת‬
‫כמתואר בציור ‪) H‬שפות חיצוניות‪/‬שפות‬
‫פנימיות(‪.‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫אביזרים אלה כוללים תפסניות )‪ 6-8‬מ“מ(‪ ,‬גובל עומק‬
‫לשימוש במצב הפוך‪ ,‬כלים לייצור מחברים מורכבים‬
‫כגון מחברי זנב יונה או סין וגרז‪ ,‬תדמיות ליצירת חיבורי‬
‫פינים )דיבלים(‪ ,‬תותבי הובלה )‪ 17-40‬מ“מ( ומסילות‬
‫הובלה באורכים שונים‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• בדוק וודא שראש החיתוך מותקן נכון בתפסנית‪.‬‬
‫• בחירת המהירות האופטימלית באמצעות בקרת‬
‫המהירות האלקטרונית )‪.(DW621‬‬
‫• קביעת עומק החיתוך‪.‬‬
‫• חבר מערכת לפינוי אבק‪.‬‬
‫• לפני ההפעלה‪ ,‬בדוק וודא שגובל הירידה נעול‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(I‬‬
‫ניקוי עמוד הוצאת האבק )ציור ‪(J‬‬
‫מתג נעילה‪/‬שחרור נעילה )‪ (1‬ממוקם בידית‪ ,‬בצד ימין‪.‬‬
‫הכרסומת נעולה בדרך‪-‬כלל במצב מנותק‪.‬‬
‫• הפעלה‪ :‬לחץ על המתג )‪ (28‬והחזק אותו במצב‬
‫לחוץ כדי לשחרר את נעילת הכלי ולאחר מכן לחץ‬
‫על הדק ההפעלה )‪.(29‬‬
‫• להפעלה רצופה של הכלי‪ ,‬לחץ שוב על המתג‬
‫)‪.(28‬‬
‫• ניתוק‪ :‬לחץ פעם נוספת על ההדק )‪.(29‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שחרר את הידוק גובל ירידת הכרסומת והנח‬
‫לגררת הכרסומת להגיע למצב המנוחה לפני‬
‫הפסקת פעולת הכלי‪.‬‬
‫הסר את הפקק או את מתאם הוצאת האבק‪.‬‬
‫הסר את ארבעת הברגים )‪ (31‬מהחלק התחתון של‬
‫בסיס הכרסומת )‪.(10‬‬
‫נקה את עמוד הוצאת האבק‪.‬‬
‫הרכב את החלקים בסדר פעולות הפוך‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫שימוש בתותבים המובילים )ציור ‪(G‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הצמד את התדמית )שבלונה( אל החלק המעובד‬
‫באמצעות מהדקים‪.‬‬
‫בחר והתקן את התותב המוביל המתאים )‪.(26‬‬
‫חסר את הקוטר של הכרסום מהקוטר החיצוני של‬
‫התותב המוביל וחלק את התוצאה ב‪ .2-‬זהו ההפרש‬
‫בין התדמית לבין החלק המעובד‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫אם החלק המעובד אינו עבה במידת הצורך‪,‬‬
‫הנח אותו על לוח עץ מתאים שאין בו יותר‬
‫צורך‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW620/DW621‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,‬‬
‫‪EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000‬‬‫‪.3-3‬‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים‬
‫לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 98/37//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול(‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף‬
‫נפרד למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים‬
‫או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫‪*dB(A) 85‬‬
‫‪dB(A) 93‬‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת‬
‫הרעש עולה על ‪.dB(A) 85‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת‬
‫שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫פחות מ‪ 2.5-‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Grossmann‬‬
‫‪DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 40,‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪8‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪10‬‬
‫כשמשתמשים בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל תקנות הבטיחות הישימות כדי להפחית‬
‫ככל האפשר סכנת שריפה‪ ,‬התחשמלות או פגיעה‬
‫גופנית אחרת‪ .‬לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את‬
‫הוראות הבטיחות המפורטות להלן‪ .‬שמור על הוראות‬
‫אלה במקום בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪ .‬הקפד‬
‫על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש בכלי‬
‫עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת‬
‫עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו‘(‬
‫ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי‬
‫התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬ילדים שגילם מתחת ל‪ 16-‬שנים חייבים‬
‫להימצא תחת פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪ .‬הם‬
‫עלולים להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כשעובדים מחוץ‬
‫למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי‬
‫ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי‬
‫להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק‬
‫בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.dB(A) 85‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫אבטח את החלק שיש לעבד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את הפריט המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת על מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪ .‬אל‬
‫תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪ .‬נתק את הכלי‬
‫מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪ ,‬לפני טיפול‬
‫בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד הכלי מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי‬
‫עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות‬
‫המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס‬
‫כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר‬
‫כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן וממקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבל החשמלי‬
‫של הכלי ואם התגלה בו נזק דאג לתיקון הכבל‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש‬
‫התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם‬
‫או נזק אחר שעלולים להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪ .‬תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים‬
‫פגומים אחרים חייב להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא תקין‪.‬‬
‫להחלפת המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לראשי חיתוך‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש רק בראשי חיתוך בעלי קנה בקוטר זהה‬
‫למידת התפסנית המותקנת על הכלי‪.‬‬
‫השתמש תמיד בכלי חיתוך המתאימים למהירות‬
‫סיבוב של ‪ 30,000‬סל“ד ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בראשי חיתוך בעלי קוטר‬
‫העולה על הקוטר המרבי המפורט בחלק הדן‬
‫בנתונים הטכניים‪.‬‬
‫‪zst00132111 - 20-07-2010‬‬
‫‪10‬‬
DW620 - - - - - B
FRÄSMASCHINE 2
©
11
DW621 - - - - - A
FRÄSMASCHINE 1
©
12
13
14
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesięcy
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising