DW609 | DeWalt DW609 LAMINATE TRIMMER instruction manual

www.
.eu
DW609
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
12
English (original instructions)
21
Español (traducido de las instrucciones originales)
28
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
37
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
45
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
53
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
62
Português (traduzido das instruções originais)
70
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
79
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
86
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
94
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
102
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b
e
k
c
f
a
i
x xx
xxx
j
xx
d
h
l
g
1
Figure 2
Figure 3
m
n
y
Figure 4
Figure 5
o
h
r
p
p
2
q
Figure 7
Figure 6
t
s
t
j
s
i
w
x
u
v
Figure 8
3
DANSK
LAMINATTRIMMER
DW609
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektindgang
Effektudgang
Tomgangshastighed
Arbejdsdybde
Spændtang størrelse
Skærediameter, maks.
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
91
3
VDC
W
W
min-1
mm
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
4,3
Usikkerhed K =
m/s2
1,6
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
4
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
b)
MASKINDIREKTIV
c)
DW609
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.02.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
5
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
6
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
fræsere
• Anvend altid fræsere med en
spændtangsdiameter, der svarer til størrelsen på
den spændetang, der er installeret i dit værktøj.
• Anvend altid fræsere, der er egnede til en
hastighed af 30.000 min-1 og er tilsvarende
afmærket.
• Anvend aldrig fræsere med en diameter, der
overstiger den maksimale diameter angivet i
tekniske data.
Fræsere
Værktøjsudrustningen kan anvendes sammen med
hele sortimentet af kommercielle fræsere (fx: lige,
sammenfalsnings-, profil-, slidse- eller rillet kniv)
sammen med værktøjet.
1. Tilladt spændtangsdiameter 6 mm - 8 mm.
2. Godkendt skærehastighed min. 30.000/min.
ADVARSEL! DW609 maks. diameter
ved brug:
– Lige, sammenfalsnings- eller
profilfræser med en maks.
spændtangsdiameter (8 mm), maks.
diameter 36 mm, maks. dybde
10 mm;
DANSK
– Slidsefræser med en maks.
spændtangsdiameter 25 mm;
– Rillet kniv med en maks.
spændtangsdiameter (8 mm): maks.
diameter 40 mm og 4 mm
skærebredde.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Dybdestop
Restrisici
c. Dyksnitlås
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
d. Trimningsfundament
e. Ventilationsåbninger
– Hørenedsættelse
f. Styregreb
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
g. Spændtang
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (l), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Laminattrimmer
1 Spændtang (8 mm)
h. Styrestænger
i. Kopirulle
j. Højdeindstiller
TILSIGTET BRUG
Din laminattrimmer er blevet designet til trimning af
træ- og plastiklaminater.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse laminattrimmere er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
2 Skruetrækkere
1 Kopirulle
Brug af forlængerledning
1 Styrevalse
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
7
DANSK
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
På- og afmontering af en fræser
(fig. 2)
1. Hold på spindlen med en af de leverede
skruetrækkere og løsn spændtangsmøtrikken
(m) med den anden.
2. Indsæt en fræser (y) og stram
spændtangsmøtrikken.
ADVARSEL: Spænd aldrig
spændtangsmøtrikken uden en fræser i
spændtangen..
Udskiftning af spændtangsenheden
(fig. 2, 3)
Din laminatfræser er forsynet med en 8 mm
spændtang, der er fastgjort til værktøjet. Der
findes også to andre præcisionsspændtænger, der
passer til den anvendte fræser. Spændtangen og
spændtangsmøtrikken er uadskillelige.
1. Løsn spændtangsmøtrikken (m) helt.
Justering af parallelanslag
(fig. 4, 5)
1. Tegn en skærelinje på materialet.
2. Sænk overfræserens hovedslæde, indtil
fræseren er i kontakt med arbejdsemnet.
3. Fastgør dyksnitlåsen.
4. Anbring laminattrimmeren på skærelinjen. Det
udvendige skærehjørne på fræseren skal falde
sammen med skærelinjen.
5. Skub parallelanslaget (o) imod arbejdsemnet og
spænd låseboltene (p).
6. Indstil parallelanslaget ved hjælp af finindstilleren
(q).
7. Stram endelåsen (r).
Spejlvend parallelanslagets indsatse
(fig. 6)
For trimning af finér eller laminerede paneler,
anbefales det at installere indsatsene til parallel
anslaget som vist.
Fjern skruerne (s), spejlvend indsatsene (t)
og stram skruerne.
Montering og justering af kopirullen
(fig. 7)
Kopirullen (i) bruges til at trimme langs formede
hjørner. Montér kopirullen (i).
SIDEAFSTAND (FIG. 7)
2. Fjern spændtangsenheden (n).
1. Løsn holdehjulet (u) og indstil sideafstanden ved
hjælp af finjusteringsskruen (v).
3. Indsæt en ny enhed og stram
spændtangsmøtrikken.
2. Stram holdehjulet (u) igen.
Indstilling af skæredybde (fig. 1)
1. Drej dyksnitlåsen (c) mod uret for at udløse
overslæden.
2. Indstil den ønskede skæredybde ved hjælp af
dybdestopindstilleren (b)
3. Spænd dyksnitlåsen (c).
Montering af det valgfrie
parallelanslag (fig. 4)
1. Lad parallelanslaget (o) glide hen over
stængerne (h).
2. Spænd låsebolte (p) midlertidigt.
HØJDE
1. Løsn højdeindstilleren (j) og flyt kopirullen (i) op
eller ned efter behov.
2. Stram højdeindstilleren (j).
LIGE STYR ELLER STYREVALSE (FIG. 7)
Lige styret (w) af plastik bruges til at undgå
at kopiere skønhedsfejlene i hjørnerne af
basismaterialerne, når kopirullen (i) bruges.
Ved konkave former udskift det lige styr på kopirullen
med styrevalsen, der er leveret sammen med
værktøjet. Du gør dette ved at løsne skrue (x).
Før brugen
1. Kontrollér at fræseren er korrekt installeret i
spændtangen.
2. Indstil skæredybden.
3. Tilslut en støvopsamler.
8
DANSK
4. Kontrollér altid at dyksnitbegrænseren er låst,
før strømmen tilsluttes.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 1, 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt med én hånd på sidehåndtaget
(f) og den anden hånd på hoved håndtaget (k) for
korrekt håndposition.
Tænde og slukke (fig. 1)
2. Installér styrevalsen på kopirullen.
3. Start værktøjet ved brug af tænd/sluk-kontakten
(a).
4. Bevæg værktøjet med konstant hastighed, idet
du presser kopirullen imod basismaterialet.
5. Slå strømmen fra.
Trimning af lige hjørner (fig. 7)
Installér det lige styr (w) på kopirullen (i) som
beskrevet ovenfor. Fortsæt på samme måde som for
formede hjørner. Det er også muligt at trimme lige
hjørner kun ved hjælp af kopirullen.
Trimning af hjørnebånd ved hjælp af
det valgfrie parallelanslag DE6913
(fig. 4, 5, 6)
Ved parallelt arbejde på et arbejdsemnes udvendige
hjørne, tilrådes det at bruge parallelanslaget. Installér
parallelanslaget som beskrevet ovenfor. Ved sarte
laminater, spejlvend indsatsene (t) på parallelanslaget
som vist.
VEDLIGEHOLD
Din DEWALT-værktøjsmaskine er konstrueret til at
arbejde i længere tidsperioder med et minimum af
vedligeholdelse. Vedvarende tilfredstillende funktion
er afhængigt af, om værktøjet plejes korrekt og
rengøres regelmæssigt.
Slå strømmen til ved brug af tænd/sluk-kontakten
(a).
I
= til
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af
indstillinger eller udførelse
af reparationer. Kontrollér at
udløserkontakten er på position OFF.
Start ved et uheld kan medføre skader.
Værktøjet arbejder nu uafbrudt.
O = fra
Trimning med kugleleje eller pilot
fræsere (fig. 2)
1. Fjern kopirullen.
2. Start værktøjet ved brug af tænd/slukkontakten.
3. Bevæg værktøjet med konstant hastighed, idet
du presser kugleleje eller pilot fræseren (y) imod
basismaterialet.
Smøring
4. Slå strømmen fra.
Smør regelmæssigt overslædens søjle.
Trimning af formede hjørner
(fig. 1, 7)
ADVARSEL: Installér altid kopirullen (i),
når du bruger fræsere uden kugleleje
eller pilot.
1. Justér spidsen på kopirullen ved hjælp af
finindstillingsskruen (u) efter behov.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
9
DANSK
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Disse omfatter et parallelanslag DE6913.
Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere
information omkring det passende tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
10
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
i DEWALT-kataloget eller kontakte dit
DEWALT-kontor på den adresse, der
er angivet i denne brugsvejledning.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT-serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT-værktøj, kan du returnere det
inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden
for 12 måneder efter købet, gøres
dette helt gratis på et autoriseret
DEWALTserviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg,
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør
11
DEUTSCH
KANTENFRÄSE
DW609
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Fräskorbhub
Spannzangengröße
Fräser-Durchmesser, max.
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
82
dB(A)
dB(A)
3
91
dB(A)
3
VGS
W
W
min-1
mm
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
4,3
Messungenauigkeit K = m/s2
1,6
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
12
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW609
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
13
DEUTSCH
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
14
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Fräser
• Verwenden Sie nur Fräser mit einem
Schaftdurchmesser, der der jeweiligen
Spannzange entspricht.
• Verwenden Sie nur Fräser, die sich für eine
Drehzahl von 30.000 min-1 eignen und
entsprechend gekennzeichnet sind.
• Verwenden Sie nie Fräser, deren Durchmesser
größer ist als der in den technischen Daten
angegebene Höchstdurchmesser.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (l), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Fräsen
Dieses Werkzeug kann mit allen handelsüblichen
Fräsen eingesetzt werden (z.B: gerader
Fräser, Falzfräser, Profilfräser, Nutenfräser oder
Rillenmesser).
1. Zulässiger Schaftdurchmesser 6 mm - 8 mm.
2. Zulässige Drehzahl der Fräse min. 30.000/min.
WARNUNG! DW609 maximal zu
verwendender Durchmesser:
– Gerade, Falz- oder Profilfräser mit
einem maximalen Schaftdurchmesser
von 8 mm, einem maximalen
Durchmesser von 36 mm und einer
maximalen Frästiefe von 10 mm
– Nutenfräser mit einem maximalen
Schaftdurchmesser von 25 mm;
– Rillenmesser mit einem maximalen
Schaftdurchmesser von 8 mm:
maximaler Durchmesser von 40 mm
und einer Fräsbreite von 4 mm.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Kantenfräse
1 Spannzange (8 mm)
2 Gabelschlüssel
1 Kopieranschlag
1 Führungsrolle
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Tiefenanschlag
– Schwerhörigkeit
c. Taucharretierung
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
d. Frästisch
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
e. Lüftungsschlitze
f. Führungsknopf
g. Spannzange
h. Führungsstangen
i. Kopieranschlag
j. Höheneinstellung
15
DEUTSCH
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre Kantenfräse wurde für Kantenfräs- und
Umleimerarbeiten in Holz und Kunststofflaminaten
konzipiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Kantenfräsen sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Montieren und Entfernen eines
Fräsers (Abb. 2)
1. Halten Sie die Spindel mit einem der im
Lieferumfang enthaltenen Gabelschlüssel und
lockern Sie die Spannzangenmutter (m) mit dem
anderen Gabelschlüssel.
2. Stecken Sie einen Fräser (y) in die Spannzange
und ziehen Sie die Spannzangenmutter fest an.
WARNUNG: Ziehen Sie die
Spannzangenmutter niemals ohne
Fräser in der Spannzange an.
Auswechseln der Spannzange
(Abb. 2, 3)
Bei der Lieferung befindet sich eine Spannzange
von 8 mm im Elektrowerkzeug. Zwei weitere
Präzisionsspannzangen sind lieferbar, die zu
dem jeweiligen verwendeten Fräser passen. Die
Spannzange und die Spannzangenmutter sind nicht
trennbar.
1. Lösen Sie die Spannzangenmutter (m) völlig.
2. Nehmen Sie die Spannzangeneinheit (n) heraus.
3. Setzen Sie eine neue Spannzangeneinheit ein
und ziehen Sie die Spannzangenmutter an.
Einstellen der Frästiefe (Abb. 1)
1. Lösen Sie die Taucharretierung (c), indem Sie
sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Tiefeneinstellung (b) die
gewünschte Frästiefe ein.
3. Ziehen Sie die Taucharretierung (c) fest.
Montieren des Parallelanschlags
(Zubehör) (Abb. 4)
1. Schieben Sie den Parallelanschlag (o) über die
Führungsstangen (h).
16
DEUTSCH
2. Ziehen Sie die Feststellschrauben (p)
vorübergehend an.
Einstellen des Parallelanschlags
(Abb. 4, 5)
1. Zeichnen Sie eine Fräslinie auf dem Material.
2. Senken Sie die Oberfräse, bis der Fräser das
Werkstück berührt.
3. Ziehen Sie die Taucharretierung fest.
4. Positionieren Sie die Kantenfräse auf der
Fräslinie. Die äußere Schneidkante der Fräse
muss mit der Fräslinie fluchten.
5. Schieben Sie den Parallelanschlag (o)
gegen das Werkstück und ziehen Sie die
Feststellschrauben (p) an.
6. Justieren Sie den Parallelanschlag mit Hilfe der
Feinjustierung (q).
7. Ziehen Sie den Endanschlag (r) fest an.
Umdrehen der
Parallelanschlagprofile (Abb. 6)
Zum Bearbeiten von Furnier- und Laminatpaneelen
empfiehlt es sich, die Profile gemäß der
Abbildung anzubringen.
Entfernen Sie die Schrauben (s), drehen
Sie die Profile (t) um und bringen Sie die Schrauben
wieder an.
Montieren und Einstellen des
Kopieranschlags (Abb. 7)
Der Kopieranschlag (i) wird zum Fräsen von
gebogenen Kanten verwendet. Montieren Sie den
Kopieranschlag (i).
SEITLICHER ABSTAND (ABB. 7)
1. Lockern Sie den Knopf (u) und stellen Sie mit
Hilfe der Feineinstellschraube (v) den seitlichen
Abstand ein.
2. Ziehen Sie den Knopf (u) wieder fest.
HÖHE
1. Lockern Sie die Höheneinstellung (j) und
verstellen Sie den Kopieranschlag (i) nach oben
oder nach unten.
2. Ziehen Sie die Höheneinstellung (j) fest.
PARALLELFÜHRUNG ODER FÜHRUNGSROLLE (ABB. 7)
Bei Verwendung der Kunststoff-Parallelführung
(w) zusammen mit dem Kopieranschlag (i) werden
Unebenheiten in der Kante des Werkstücks
ausgeglichen.
Für konkave Formen tauschen Sie die
Parallelführung des Kopieranschlags gegen die im
Lieferumfang enthaltene Führungsrolle aus. Lösen
Sie hierzu die Schraube (x).
Vor dem Betrieb
1. Kontrollieren Sie, dass der Fräser korrekt in der
Spannzange montiert wurde.
2. Stellen Sie die Frästiefe ein.
3. Schließen Sie einen Staubabsauger an.
4. Überzeugen Sie sich davon, dass die
Taucharretierung verriegelt ist, bevor Sie das
Gerät einschalten.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem seitlichen Griff (f) und die andere auf dem
Hauptgriff (k).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den Ein-/
Aus-Schalter (a).
I = ein
Das Elektrowerkzeug läuft nun im
Dauerbetrieb.
O = aus
17
DEUTSCH
Fräsen mit Fräsern mit Kugellager
oder Anlaufzapfen (Abb. 2)
1. Entfernen Sie den Kopieranschlag.
2. Schalten Sie das Elektrowerkzeug mit Hilfe des
Ein-/Aus-Schalters ein.
3. Bewegen Sie das Elektrowerkzeug gleichmäßig
und achten Sie dabei darauf, dass das
Kugellager bzw. der Anlaufzapfen (y) gut am
Werkstück anliegt.
4. Schalten Sie das Werkzeug aus.
Fräsen von gebogenen Kanten
(Abb. 1, 7)
WARNUNG: Wenn Sie Fräser ohne
Kugellager oder Anlaufzapfen
verwenden, müssen Sie immer den
Kopieranschlag (i) anbringen.
1. Verschieben Sie die Spitze des Kopieranschlags
in die gewünschte Stellung, indem Sie die
Justierschraube (u) entsprechend einstellen.
2. Montieren Sie die Führungsrolle auf dem
Kopieranschlag.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Schmieren Sie regelmäßig die Säulen des
Fräskorbs.
3. Schalten Sie das Elektrowerkzeug mit Hilfe des
Ein-/Aus-Schalters (a) ein.
4. Bewegen Sie das Elektrowerkzeug mit
konstanter Geschwindigkeit und achten Sie
dabei darauf, dass der Kopieranschlag gut am
Werkstück anliegt.
5. Schalten Sie das Werkzeug aus.
Fräsen von geraden Kanten (Abb. 7)
Befestigen Sie die Parallelführung (w) am
Kopieranschlag (i), wie oben beschrieben. Verfahren
Sie wie für gebogene Kanten. Gerade Kanten
können auch mit dem Kopieranschlag alleine gefräst
werden.
Fräsen von Kantenstreifen mit
Hilfe des Parallelanschlags DE6913
(Zubehör) (Abb. 4, 5, 6)
Wenn Sie parallel zur äußeren Kante des
Werkstücks fräsen, empfiehlt sich die Verwendung
des Parallelanschlags. Montieren Sie den
Parallelanschlag wie oben beschrieben. Für
empfindliche Laminate drehen Sie die Profile (t) des
Parallelanschlags gemäß der Abbildung um.
18
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
DEUTSCH
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Diese umfassen einen Parallelanschlag DE6913.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
19
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner
Produkte und bietet den professionellen
Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nicht-professioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate
ab Kauf werden Wartungs- und
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTGerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden.
Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich
nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
20
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem
Händler in Verbindung oder finden Sie die
nächste DEWALT-Kundendienstwerkstatt
im DEWALT-Katalog oder setzen Sie
sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in Verbindung.
Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst
finden Sie im Internet unter: www.2helpU.
com.
E NG L I S H
LAMINATE TRIMMER
DW609
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Power Input
Power Output
No Load Speed
Plunge
Collet size
Cutters diameter, max
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24,000
55
8 mm
36
3.7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
91
3
V
W
W
min-1
mm
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
4.3
1.6
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
21
EN GLI S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW609
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
22
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
E NG L I S H
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Cutters
• Always use cutters with a shank diameter
corresponding to the size of the collet installed
in your tool.
• Always use cutters suitable for a speed of
30,000 min-1 and marked accordingly.
• Never use cutters with a diameter exceeding
the maximum diameter indicated in the
technical data.
Cutters
The tooling can be used with a complete range of
commerical cutters (e.g.: straight, rabbet, profile,
slotter or grooved knife) with the tool.
1. Allowed shank diameter 6 mm - 8 mm.
2. Approved speed of cutter min. 30,000/min.
WARNING! DW609 Max Diameter in
Use:
– Straight, rabbet or profile cutter with
max shank diameter (8 mm), max
diameter 36 mm, max depth 10 mm;
– Slotter cutter with max shank diameter
25 mm;
– Grooved knife with max shank
diameter (8 mm): max diameter 40
mm and 4 mm cutting width.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
23
EN GLI S H
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (l), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Laminate trimmer
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These laminate trimmer are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
2 Wrenchs
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
1 Copy follower
If a new mains plug needs to be fitted:
1 Collet (8 mm)
1 Guide roller
• Safely dispose of the old plug.
1 Instruction manual
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Depth stop
c. Plunge lock
d. Trimming base
e. Ventilation slots
f. Guide knob
g. Collet
h. Guide rods
i. Copy follower
j. Height adjuster
INTENDED USE
Your laminate trimmer has been designed for
trimming wood and plastic laminates.
24
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
E NG L I S H
Inserting and Removing a Cutter
(fig. 2)
Reversing the Parallel Fence Liners
(fig. 6)
1. Hold the spindle with one of the wrenches
supplied with the tool and loosen the collet nut
(m) with the other.
For trimming veneered or laminated panels, it is
recommended to install the liners of the parallel
fence as shown.
2. Insert a cutter (y) and tighten the collet nut.
Remove the screws (s), invert the liners (t)
and tighten the screws.
WARNING: Never tighten the collet nut
without a cutter in the collet.
Replacing the Collet Assembly
(fig. 2, 3)
Your laminate trimmer is supplied with a 8 collet
fitted to the tool. Two other precision collets are also
available to suit the cutter used. The collet and the
collet nut are inseparable.
1. Loosen the collet nut (m) completely.
2. Remove the collet assembly (n).
3. Fit a new assembly and tighten the collet nut.
Setting the Depth of Cut (fig. 1)
1. Turn the plunge lock (c) counterclockwise to
release the carriage.
2. Set the required depth of the cut using the
depth stop adjuster (b)
3. Tighten the plunge lock (c).
Fitting the Optional Parallel Fence
(fig. 4)
1. Slide the parallel fence (o) over the rods (h).
2. Tighten the locking bolts (p) temporarily.
Adjusting the Parallel Fence
(fig. 4, 5)
1. Draw a cutting line on the material.
2. Lower the router carriage until the cutter is in
contact with the workpiece.
Mounting and Adjusting the Copy
Follower (fig. 7)
The copy follower (i) is used to trim along shaped
edges. Mount the copy follower (i).
SIDE DISTANCE (FIG. 7)
1. Loosen the clamping wheel (u) and set the side
distance using the fine adjustment screw (v).
2. Tighten the clamping wheel (u) again.
HEIGHT
1. Loosen the height adjuster (j) and move the
copy follower (i) up or down as required.
2. Tighten the height adjuster (j).
STRAIGHT GUIDE OR GUIDE ROLLER (FIG. 7)
The plastic straight guide (w) is used to avoid
copying the imperfections in the edges of the base
material when using the copy follower (i).
For concave shapes, replace the straight guide of
the copy follower by the guide roller supplied with
the tool. To do so, loosen the screw (x).
Prior to Operation
1. Check that the cutter is correctly installed in the
collet.
2. Set the cutting depth.
3. Connect a dust extractor.
4. Always make sure the plunge limiter is locked
before switching on.
3. Tighten the plunge lock.
OPERATION
4. Position the laminate trimmer on the cutting
line. The outer cutting edge of the cutter must
coincide with the cutting line.
Instructions for Use
5. Slide the parallel fence (o) against the workpiece
and tighten the locking bolts (p).
6. Adjust the parallel fence using the fine adjuster
(q).
7. Firmly tighten the end lock (r).
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
25
EN GLI S H
Proper Hand Position (fig. 1, 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (f), with the other hand on the main
handle (k).
Switching On and Off (fig. 1)
Switch the tool on using the on/off-switch (a).
I = on
The tool now works continuously.
O = off
Trimming with Ball Bearing or Pilot
Cutters (fig. 2)
1. Remove the copy follower.
2. Start the tool using the on/off switch.
Trimming Edge Strips Using the
Optional Parallel Fence DE6913
(fig. 4, 5, 6)
When working parallel to the outer edge of a
workpiece, it is advisable to use the parallel fence.
Install the parallel fence as described above. For
delicate laminates, invert the liners (t) on the parallel
fence as shown.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
3. Move the tool at constant speed, keeping the
ball bearing or pilot cutter (y) well against the
base material.
4. Switch the tool off.
Trimming Shaped Edges (fig. 1, 7)
WARNING: Always install the copy
follower (i) when using cutters without
ball bearing or pilot.
1. Adjust the tip of the copy follower using the fine
adjustment screw (u) as required.
2. Install the guide roller on the copy follower.
3. Start the tool using the on/off switch (a).
4. Move the tool at constant speed, keeping the
copy follower well against the base material.
5. Switch the tool off.
Trimming Straight Edges (fig. 7)
Install the straight guide (w) on the copy follower (i)
as described above. Proceed as for shaped edges.
It is also possible to trim straight edges using the
copy follower only.
26
Lubrication
Regularly grease the carriage column.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
E NG L I S H
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
These include a parallel fence DE6913.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
27
ESPAÑOL
RECORTADOR LAMINADO
DW609
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia de entrada
Potencia de salida
Sin velocidad de carga
Penetración
Tamaño de boquilla
Diámetro máximo de cuchillas
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
82
dB(A)
dB(A)
3
91
dB(A)
3
VDC
W
W
min-1
mm
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
4,3
Incertidumbre K =
m/s2
1,6
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
28
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
ESPAÑOL
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW609
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
29
ESPAÑOL
f)
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
30
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
ESPAÑOL
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas específicas de seguridad
adicionales para cortadoras
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• Utilice siempre las cortadoras con un diámetro
de vástago que corresponda al tamaño de la
boquilla instalada en su herramienta.
• Utilice siempre cortadoras adecuadas para una
velocidad de
30.000 min-1 y señalizadas correctamente.
• No utilice nunca cortadoras cuyo diámetro
supere el diámetro máximo indicado en los
datos técnicos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (l), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Cortadoras
Contenido del embalaje
La herramienta puede utilizarse con una amplia
variedad de cortadoras comerciales (por ej.:
cortadora recta, reductora, perfilada, o ranurada)
con la herramienta.
El embalaje contiene:
1. Diámetro de vástago autorizado de 6 a 8 mm.
2. Velocidad aprobada de corte min. de
30.000/min.
¡ADVERTENCIA! Diámetro máximo en
uso de DW609:
- Cortadora recta, perfilada o ranurada
con un diámetro máximo de vástago
de 8 mm, un diámetro máximo de
36 mm y una profundidad máxima de
10 mm;
- Cortadora ranuradora con un
diámetro máximo de vástago de 25
mm;
- Cuchilla ranuradora con un diámetro
máximo de vástago de 8 mm:
diámetro máximo de 40 mm y
profundidad de corte de 4 mm:
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo
1 Recortador laminado
1 Boquilla (8 mm)
2 Llaves
1 Seguidor de copia
1 Rodillo de guía
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Tope de profundidad
c. Bloqueo de penetración
d. Base de recorte
e. Ranuras de ventilación
f. Rueda de guía
g. Boquilla
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
31
ESPAÑOL
h. Varillas de guía
i. Seguidor de copia
j. Ajustador de altura
USO PREVISTO
Su recortador laminado ha sido diseñado para
recortar láminas de madera y plástico.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos recortadores laminados son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (véanse los datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
32
Introducir y retirar una cuchilla
(fig. 2)
1. Mantenga el eje con una de las llaves
suministradas con la herramienta y afloje el
perno de la boquilla (m) con la otra.
2. Introduzca una cuchilla (y) y apriete el perno de
la boquilla.
ADVERTENCIA: No apriete nunca el
perno de la boquilla con una cuchilla
dentro de la boquilla.
Sustituir el ensamblaje de la boquilla
(fig. 2, 3)
Su recortador laminado se le ha suministrado con
una boquilla de 8 mm fijada en la herramienta.
También se encuentran disponibles otras dos
boquillas de precisión para adaptarse a la cuchilla
utilizada. La boquilla y el perno de la boquilla son
inseparables.
1. Afloje el perno de la boquilla (m) al completo.
2. Retire el ensamblaje de la boquilla (n).
3. Introduzca un ensamblaje nuevo y apriete el
perno de la boquilla.
Ajuste de la profundidad de corte
(fig. 1)
1. Gire el bloqueo de penetración (c) en sentido
contrario al de las agujas del reloj para soltar la
trayectoria.
2. Fije la profundidad de corte necesaria utilizando
el ajustador del tope de profundidad (b).
3. Apriete el bloqueo de penetración (c).
Ajuste de la hendidura paralela
opcional (fig. 4)
1. Deslice la hendidura paralela (o) sobre las
varillas (h).
2. Apriete los pernos de bloqueo (p)
temporalmente.
Ajuste de la hendidura paralela
(fig. 4, 5)
1. Trace una línea de corte sobre el material.
2. Afloje el trayecto de la direccionadora hasta que
la cuchilla entre en contacto con la pieza de
trabajo.
3. Apriete el bloqueo de penetración.
ESPAÑOL
4. Coloque el recortador laminado sobre la línea
de corte. El borde de corte exterior de la
cuchilla deberá coincidir con la línea de corte.
5. Deslice la hendidura paralela (o) frente a la pieza
de trabajo y apriete los pernos de bloqueo (p).
6. Ajuste la hendidura paralela utilizando el
ajustador de precisión (q).
7. Apriete firmemente el bloqueo final (r).
Invertir los ajustes de la hendidura
paralela (fig. 6)
Para recortar paneles chapados o laminados, es
aconsejable instalar los ajustes de la hendidura
paralela tal y como aparece en pantalla.
Retire las tuercas, invierta los ajustes (t) y apriete las
tuercas.
Montar y ajustar el seguidor de
copias (fig. 7)
El seguidor de copias (i) se utiliza para cortar a lo
largo de bordes afilados. Monte el seguidor de
copias (i).
DISTANCIA LATERAL (FIG. 7)
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
1. Afloje la rueda de fijación (u) y fije la distancia
lateral utilizando la tuerca de ajuste de precisión
(v).
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura lateral (f) y la
otra en la empuñadura principal (k).
2. Apriete de nuevo la rueda de fijación (u).
Encendido y apagado (fig. 1)
ALTURA
1. Afloje el ajustador de altura (j) y desplace el
seguidor de copia (i) hacia arriba o hacia abajo
tal y como sea necesario.
2. Apriete el ajustador de altura (j).
GUÍA RECTA O RODILLO DE GUÍA (FIG. 7)
La guía recta de plástico (w) se utiliza para evitar
copiar las imperfecciones en los bordes del material
de base cuando se utiliza el seguidor de copias (i).
Para las forma cóncavas, sustituya la guía recta
del seguidor de copias por el rodillo de guía
suministrado con la herramienta. Para ello, afloje la
tuerca (x).
Antes de usar la máquina
1. Compruebe que la cuchilla se ha instalado
correctamente en la boquilla.
2. Fije la profundidad de corte.
3. Conecte un dispositivo de extracción de polvo.
4. Compruebe siempre que el limitador de
penetración está bloqueado antes de encender
la máquina.
Encienda la herramienta utilizando el interruptor de
encendido/apagado (a).
I = encendido
La herramienta funciona continuamente.
O = apagado
Recorte con rodamiento de bola o
cuchillas piloto (fig. 2)
1. Retire el seguidor de copias.
2. Arranque la herramienta utilizando el interruptor
de encendido/apagado.
3. Desplace la herramienta a velocidad constante,
manteniendo el rodamiento de bola o la cuchilla
piloto (y) adecuadamente contra el material de
base.
4. Apague la herramienta.
Recortar los bordes afilados
(fig. 1, 7)
ADVERTENCIA: Instale siempre el
seguidor de copias (i) cuando utilice
33
ESPAÑOL
cuchillas sin rodamiento de bola o
piloto.
1. Ajuste la punta del seguidor de copias utilizando
la tuerca de ajuste de precisión (u) tal y como
necesite.
2. Instale el rodillo de guía en el seguidor de
copias.
Lubricación
Engrase frecuentemente la columna de traslado.
3. Arranque la herramienta utilizando el interruptor
de encendido/apagado (a).
4. Desplace la herramienta a velocidad
constante, manteniendo el seguidor de copias
adecuadamente frente al material de base.
5. Apague la herramienta.
Recortar los bordes rectos (fig. 7)
Instale la guía recta (w) sobre el seguidor de copias
(i) tal y como se describió anteriormente. Proceda
del mismo modo que para los bordes afilados. Del
mismo modo, podrá cortar bordes rectos utilizando
sólo el seguidor de copia.
Recorte de bandas de bordes
utilizando la hendidura paralela
opcional DE6913
(fig. 4, 5, 6)
Cuando trabaje en paralelo al borde exterior de una
pieza de trabajo, es aconsejable utilizar la hendidura
paralela. Instale la hendidura paralela tal y como
se describió anteriormente. Para los laminados
delicados, invierta los ajustes (t) en la hendidura
paralela tal y como se indica en la ilustración.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Esta incluye una hendidura paralela DE6913.
Consulte con su distribuidor para obtener más
información acerca de los accesorios adecuados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
34
ESPAÑOL
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
35
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión
de su herramienta DEWALT en los
12 meses siguientes a la compra, se
realizará gratuitamente por un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT. Debe
presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y
las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha
de compra, garantizamos reemplazar todas
las piezas defectuosas gratuitamente o, a
nuestra discreción, cambiar el aparato gratis
siempre que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
36
Si desea hacer una reclamación, contacte
con su vendedor o compruebe dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DEWALT más cercano en el
catálogo de DEWALT o póngase en contacto
con su oficina de DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
ÉBARBEUSE POUR STRATIFIÉS
DW609
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse à vide
Plongée
Taille de pince
Diamètre de fraise, max.
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
82
dB(A)
dB(A)
3
91
dB(A)
3
VDC
W
W
min-1
mm
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
4,3
Incertitude K =
m/s2
1,6
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
37
FRANÇAIS
Certificat de conformité CE
b)
DIRECTIVES MACHINES
c)
DW609
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
38
Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
e)
f)
g)
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour les fraises
• Utiliser uniquement des fraises dont le diamètre
de queue correspond à la taille de la pince
montée sur l’outil.
• Utiliser uniquement des fraises qui conviennent
pour une vitesse d’au moins 30.000 tr/min et
marquées en conséquence.
• Ne jamais utiliser des fraises dont le diamètre
excède le diamètre maximum repris dans les
caractéristiques techniques.
Fraises
L'outillage peut être utilisé avec une gamme
complète de fraises du commerce (par ex. fraise
droite, à feuillure, à mortaiser ou rainurer).
1. Diamètre de queue admission 6 mm – 8 mm
2. Vitesse de fraise approuvée min 30.000 tr/min
39
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT ! DW609 Diamètre
max à utiliser :
1 Galet de guidage
– Fraise droite, à feuillure ou profilée
avec un diamètre de queue max de
8 mm, un diamètre max de 36 mm
et une profondeur de coupe max de
10 mm ;
1 Dessin éclaté
– Fraise à mortaiser avec un diamètre
de queue max de 25 mm ;
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
– Fraise à rainurer avec un diamètre de
queue max de 8 mm, un diamètre
max de 40 mm et une largeur de
coupe de 4 mm.
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Butée de profondeur
c. Blocage de la plongée
– Diminution de l’acuité auditive
d. Semelle
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
e. Fentes de ventilation
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
g. Pince
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (l), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Ébarbeuse pour stratifiés
1 Pince (8 mm)
2 Clés
1 Guide de copiage
40
f. Bouton de guidage
h. Barres de guidage
i. Guide de copiage
j. Réglage de la hauteur
USAGE PRÉVU
Votre ébarbeuse pour stratifiés a été conçue pour
l'ébarbage des stratifiés de bois et de plastique.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces ébarbeuses pour stratifiés sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
FRANÇAIS
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge homologuée et compatible avec la tension
nominale de cet outil (se reporter à la section Fiche
technique). La section minimale du conducteur est
de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
3. Monter un nouvel assemblage et serrez l'écrou
de la pince.
Réglage de la profondeur de coupe
(fig. 1)
1. Tourner le blocage de la plongée (c) dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre pour
libérer el chariot.
2. Régler la profondeur requise de fraisage à l’aide
du bouton de réglage de la butée de profondeur
(b).
3. Serrer le blocage de plongée (c).
Montage du guide parallèle en option
(fig. 4)
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
1. Faire glisser le guide parallèle (o) sur les barres
(h).
MONTAGE ET RÉGLAGES
2. Serrer les boulons de blocage (p)
provisoirement.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Montage et démontage d’une fraise
(fig. 2)
1. Tenir la broche avec l'une des clés fournies avec
l'outil et desserrer l'écrou de la pince (m) avec
l'autre.
2. Introduire une fraise (y) et serrer l'écrou de la
pince.
AVERTISSEMENT : Ne jamais serrer
l’écrou quand il n’y a pas de fraise dans
la pince.
Remplacement de l'assemblage de
la pince (fig. 2, 3)
Votre ébarbeuse pour stratifiés est fournie avec
une pince de 8 mm montée sur l’outil. Deux autres
pinces de précision sont également disponibles en
fonction de la fraise utilisée. La pince et l'écrou de la
pince ne peuvent pas être séparés.
1. Desserrer complètement l'écrou de la pince (m).
Réglage du guide parallèle
(fig. 4, 5)
1. Tracer une ligne sur l’ouvrage à usiner.
2. Abaisser le corps de la défonceuse jusqu’à ce
que la fraise touche l’ouvrage.
3. Resserrer le blocage de plongée.
4. Positionner l'ébarbeuse pour stratifiés sur la
ligne tracée. Le taillant extérieur de la fraise doit
coïncider avec la ligne tracée.
5. Faire glisser le guide parallèle (o) contre
l’ouvrage et serrer les boulons de blocage (p).
6. Régler le guide parallèle au moyen du réglage
fin (q).
7. Serrer fermement le butoir de verrouillage (r).
Renversement des pièces de butée
du guide parallèle (fig. 6)
Pour l’ébarbage de panneaux plaqués ou laminés, il
est recommandé d’installer les pièces de butée du
guide parallèle comme illustré.
Enlever les vis (s), placer les pièces de butée en
sens inverse (t) et resserrer les vis.
Montage et réglage du guide de
copiage (fig. 7)
Le guide de copiage (i) est utilisé pour ébarber des
bords avec des formes. Monter le guide de copiage
(i).
2. Retirer l'assemblage de la pince (n).
41
FRANÇAIS
DISTANCE AU CÔTÉ (FIG. 7)
1. Desserrer le bouton de serrage (u) et régler la
distance au côté à l’aide de la vis de réglage (v).
2. Resserrer le bouton de serrage (u).
HAUTEUR
1. Desserrer le bouton de réglage de la hauteur (j)
et déplacer le guide de copiage (i) vers le haut
ou vers le bas selon les besoins.
2. Resserrer le bouton de réglage de la hauteur (j).
GUIDE DROIT OU GALET DE GUIDAGE (FIG. 7)
Le guide droit en plastique (w) sert à éviter le
copiage des imperfections sur les bords de la pièce
lorsque le guide de copiage (i) est utilisé.
Pour les formes concaves, remplacer le guide droit
du guide de copiage par le galet de guidage livré
avec l’outil. Pour ce faire, desserrer la vis (x).
Avant toute utilisation
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée latérale (f) avec l'autre main sur la
poignée principale (k).
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche.
I = marche
L'outil fonctionne en continu.
O = arrêt
Ébarbage avec des fraises à téton ou
à billes de guidage (fig. 2)
1. Démonter le guide de copiage.
2. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pour
mettre l’outil en marche.
1. Vérifier que la fraise est montée correctement
dans la pince.
3. Déplacer l’outil à une vitesse constante, en
plaçant bien la fraise à téton ou à billes de
guidage (y) contre le matériau de base.
2. Régler la profondeur de coupe.
4. Arrêter l’outil.
3. Raccorder un aspirateur de poussière.
4. Toujours vérifier que le limiteur de plongée est
bloqué avant de mettre l'outil en marche.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
Position correcte des mains (fig. 1, 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Ébarbage de bords à formes
(fig. 1, 7)
AVERTISSEMENT : Toujours installer
le guide de copiage (i) en utilisant des
fraises sans billes ni tétons.
1. Régler le bout du guide de copiage à l’aide de
la vis de réglage (u) selon les besoins.
2. Placer le galet de guidage sur le guide de
copiage.
3. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche.
4. Déplacer l’outil à une vitesse constante, en
plaçant bien le guide de copiage contre le
matériau de base.
5. Arrêter l’outil.
Ébarbage de bords droits (fig. 7)
Placer le guide droit (w) sur le guide de copiage (i)
comme indiqué ci-dessus. Travailler comme avec les
bords à formes. Il est également possible d’ébarber
des bords droits en utilisant uniquement le guide de
copiage.
Ébarbage de bandes de chant en
utilisant le guide parallèle optionnel
DE6913 (fig. 4, 5, 6)
Lorsque l’on travaille parallèlement au bord externe
d’une pièce, il est conseillé d’utiliser le guide
42
FRANÇAIS
parallèle. Placer le guide parallèle comme indiqué
ci-dessus. Pour des laminés délicats, renverser les
pièces de butée (t) sur le guide parallèle comme
illustré.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Lubrification
Graisser régulièrement la colonne du chariot.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Elle inclut un guide parallèle DE6913.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
43
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses
composants originaux, dans un délai de
30 jours à compter de sa date d’achat
pour son échange ou son remboursement
intégral. Le produit devra avoir été soumis
à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait
maintenance ou réparations dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une
preuve d’achat sera exigée. Cela comprend
la main-d’œuvre. Les accessoires et les
pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
nous garantissons le remplacement gratuit
de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit
de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
44
Pour faire une demande de remboursement
ou d’échange, veuillez contacter votre
revendeur, ou trouver l’adresse d’un centre
de réparation agréé DEWALT proche de
chez vous dans le catalogue DEWALT,
ou contacter votre succursale DEWALT
à l’adresse indiquée dans cette notice
d’instructions. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT, et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet à : www.2helpU.com.
ITALIANO
REFILATORE PER LAMINATI
DW609
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Taglio a tuffo
Capacità pinza
Diametro di taglio, max
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
91
3
VDC
W
W
min-1
mm
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
4.3
Incertezza K =
m/s2
1.6
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
45
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
b)
DIRETTIVA MACCHINE
c)
DW609
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
46
Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
d)
e)
f)
g)
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza specifiche per
frese
• Utilizzare sempre frese con diametro
corrispondente alla misura delle pinze montate
sulla fresatrice.
• Usare sempre frese omologate ad operare ad
una velocità di 30.000 giri/min-1 e marcate in
modo conforme.
• Non usare mai frese con un diametro eccedente
quello massimo indicato nei dati tecnici.
Frese
L'apparato può essere impiegato con una vasta
gamma di frese commerciali (es.: frese professionali
per taglio dritto, frese profilate, frese per battute o
scanalature).
47
ITALIANO
1. Diametro del codolo consentito 6 mm - 8 mm.
2 Chiavi
2. Velocità approvata della fresa min.
30.000 giri/min.
1 Rullo di guida
1 Rullo copiatore
AVVERTENZA! DW609 Diametro
massimo in uso:
1 Manuale di istruzioni
– Frese per taglio dritto, per battute o
frese profilate con diametro massimo
del codolo (8 mm), diametro massimo
di 36 mm, profondità massima di
10 mm;
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
– Fresa per modanature con diametro
massimo del codolo di 25 mm;
1 Disegno esploso
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
– Fresa per scanalature con diametro
massimo del codolo (8 mm): diametro
massimo di 40 mm e larghezza di
taglio di 4 mm.
a. Interruttore acceso/spento
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (l), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Refilatore per laminati
1 Pinza (8 mm)
48
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
b. Arresto di profondità
c. Nottolino di fermo
d. Base di rifilatura
e. Feritoie di ventilazione
f. Manopola di guida
g. Pinza
h. Aste di guida
i. Rullo copiatore
j. Regolatore di altezza
DESTINAZIONE D’USO
Il refilatore per laminati è stato appositamente
studiato per applicazioni professionali di rifilatura in
legno e laminati plastici.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi refilatori per laminati sono apparati elettrici
professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
ITALIANO
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
1. Allentare completamente il dado della pinza (m).
2. Rimuovere la pinza (n).
3. Inserire una nuova pinza e serrare il dado
stringipinza.
Regolazione della profondità di
taglio (fig. 1)
1. Ruotare il nottolino di fermo (c) in senso antiorario per sganciare il carrello.
2. Impostare la profondità di taglio desiderata
utilizzando il regolatore di arresto della
profondità (b)
3. Serrare il nottolino di fermo (c).
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato, idoneo alla potenza di ingresso
di questo apparato (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Inserimento e rimozione di una fresa
(fig. 2)
1. Tenere l'alberino con una delle chiavi fornite
in dotazione insieme all'apparato e allentare il
dado stringipinza (m) con l'altra.
2. Inserire una fresa (y) e serrare il dado
stringipinza.
AVVERTENZA: Non serrare mai il dado
stringipinza senza che nella pinza vi sia
inserita una fresa.
Sostituzione della pinza
(fig. 2, 3)
Il refilatore per laminati viene fornito con una pinza
da 8 mm, fissata alla fresa. Su richiesta sono
disponibili altre due pinze di precisione di altre
dimensioni, adatte ai vari tipi di frese. La pinza e il
dado stringipinza sono inseparabili.
Montaggio della guida parallela
opzionale (fig. 4)
1. Infilare sulle aste (h) la guida parallela (o).
2. Serrarne provvisoriamente i bulloni di fissaggio
(p).
Regolazione della guida parallela
(fig. 4, 5)
1. Tracciare una linea di riferimento sul materiale
da lavorare.
2. Abbassare il carrello dell’elettrofresatrice sino a
che la fresa non giunga a contatto con il pezzo
da lavorare.
3. Stringere il nottolino di fermo.
4. Posizionare il refilatore per laminati sulla linea di
riferimento. Il tagliente esterno della fresa dovrà
coincidere con la linea di taglio.
5. Far scorrere la guida parallela (o) contro il pezzo
da lavorare e serrarne i bulloni di fissaggio (p).
6. Regolare la guida parallela avvalendosi del
dispositivo di regolazione millimetrica (q).
7. Serrare saldamente il blocco finale (r).
Inversione delle guaine della guida
parallela (fig. 6)
Per refilare pannelli in vernice o laminati, si
consiglia di installare le guaine della guida
parallela come illustrato.
Rimuovere le viti (s), invertire le guaine (t)
e serrare le viti.
Montaggio e regolazione del rullo
copiatore (fig. 7)
Il rullo copiatore (i) viene utilizzato per refilare lungo
bordi sagomati. Montare il rullo copiatore (i).
49
ITALIANO
DISTANZA LATERALE (FIG. 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
1. Allentare la rotella di bloccaggio (u) e impostare
la distanza laterale servendosi della vite di
regolazione fine (v).
2. Stringere nuovamente la rotella di bloccaggio
(u).
ALTEZZA
1. Allentare il regolatore di altezza (j) e spostare il
rullo copiatore (i) quanto basta in su o in giù.
2. Serrare il regolatore di altezza (j).
GUIDA DIRITTA O RULLO DI GUIDA (FIG. 7)
La guida diritta in plastica (w) viene utilizzata per
evitare di copiare le imperfezioni nei bordi del
materiale di base quando si utilizza il rullo copiatore
(i).
Per le forme concave, sostituire la guida diritta
del rullo copiatore con il rullo di guida fornito in
dotazione con l'apparato. Per fare questo, allentare
la vite (x).
Prima di cominciare
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull'impugnatura laterale (f), e l'altra mano
sull'impugnatura principale (k).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Accendere l'apparato tramite l'interruttore acceso/
spento (a).
I=
acceso modo
L'apparato ora funziona in continuo.
O = spento
Rifilatura con frese a cuscinetto o
guidate (fig. 2)
1. Rimuovere il rullo copiatore.
2. Avviare l'apparato mediante l'interruttore
acceso/spento.
1. Controllare che la fresa sia correttamente
inserita nella pinza.
3. Muovere l'apparato a velocità costante, tenendo
il cuscinetto o la guida (y) ben contro il materiale
base.
2. Regolare la profondità di taglio.
4. Spegnere l'apparato.
3. Collegare un aspiratore esterno.
4. Assicurarsi sempre che il limitatore del
movimento a tuffo sia bloccato prima di
accendere l'apparato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
Rifilatura di bordi sagomati (fig. 1, 7)
AVVERTENZA: Montare sempre il rullo
copiatore (i) quando si utilizzano le frese
senza cuscinetto o guida.
1. Se necessario, registrare la punta del rullo
copiatore servendosi della vite di regolazione
fine (u).
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
2. Installare il rullo di guida sul rullo copiatore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
4. Muovere l'apparato a velocità costante, tenendo
il rullo copiatore ben contro il materiale base.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
3. Avviare l'apparato mediante l'interruttore
acceso/spento (a).
5. Spegnere l'apparato.
Rifilatura di bordi diritti (fig. 7)
Montare la guida diritta (w) sul rullo copiatore (i)
come sopra descritto. Procedere come per i bordi
sagomati. È possibile anche rifilare bordi diritti
utilizzando solo il rullo copiatore.
Rifilatura delle strisce dei bordi
utilizzando la guida parallela
opzionale DE6913 (fig. 4, 5, 6)
Quando si lavora parallelamente al bordo esterno
di un pezzo da lavorare, è consigliabile utilizzare la
50
ITALIANO
guida parallela. Installare la guida parallela come
descritto di sopra. Per laminati delicati, invertire le
guaine (t) sulla guida parallela come illustrato.
MANUTENZIONE
Il vostro apparato DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti
dipendono da una cura appropriata e da una pulizia
regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Lubrificazione
Lubrificare regolarmente la colonna del carrello.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Questi comprendono una guida parallela DE6913.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
51
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto
delle prestazioni del suo utensile DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato va restituito accompagnato dallo
scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile
DEWALT, nei 12 mesi successivi
all’acquisto, le saranno fornite
gratuitamente da un riparatore autorizzato
DEWALT. Deve presentare uno scontrino
che provi l’acquisto. Sono compresi i costi
di manodopera, mentre sono esclusi quelli
per gli accessori e i ricambi, a meno che
non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
52
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo,
si prega di contattare il venditore o
individuare il riparatore autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
KANTENFREES
DW609
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Afgegeven vermogen
Snelheid onbelast
Invalzagen
Spantangformaat
Frezen diameter, max.
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
82
dB(A)
dB(A)
3
91
dB(A)
3
VDC
W
W
min-1
mm
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
4,3
Onzekerheid K =
m/s2
1,6
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
53
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW609
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
54
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
55
NEDERLANDS
Aanvullende Speciale
Veiligheidsregels voor Frezen
• Gebruik altijd frezen met een schachtdiameter
die overeenkomt met de afmeting van
de spantang die op uw gereedschap is
gemonteerd.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Gebruik altijd frezen die geschikt zijn voor
een snelheid van 30.000 min-1 en die
overeenkomstig zijn gemarkeerd.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
• Gebruik nooit frezen met een diameter die
groter is dan de maximumdiameter die in de
technische gegevens wordt aangeduid.
Voorbeeld:
De datumcode (l), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Frezen
De bewerking kan met het gereedschap worden
uitgevoerd met een compleet assortiment
commerciële frezen (bijv.: recht, rabat, profielfrees,
sleuvenfrees of gegroefd mes).
1. Toegestane schachtdiameter 6 mm - 8 mm.
2. Goedgekeurde freessnelheid van min.
30.000/min.
WAARSCHUWING! DW609 Max.
Diameter in Gebruik:
– Recht, rabat of profielfrees met
max. schachtdiameter (8 mm), max.
diameter 36 mm, max. diepte 10 mm;
– Sleuvenfrees met max.
schachtdiameter 25 mm;
– Gegroefd mes met max.
schachtdiameter (8 mm): max.
diameter 40 mm en 4 mm
freesbreedte.
Overige risico's
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Kantenfrees
1 Spantang (8 mm)
2 Steeksleutels
1 Kopieergeleider
1 Geleidingsroller
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Dieptestop
– Gehoorbeschadiging
c. Invalzaagvergrendeling
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
d. Trimbasis
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
e. Ventilatiesleuven
f. Geleidingsknop
g. Spantang
h. Geleidestangen
i. Kopieergeleider
j. Hoogteafstelling
56
NEDERLANDS
GEBRUIKSDOEL
Uw kantenfrees is ontworpen voor het bewerken van
laminaat van hout en kunststof.
WAARSCHUWING: Draai de moer van
de spantang nooit aan zonder dat er
een frees in de spantang zit.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
De spantang vervangen
(afb. 2, 3)
Deze kantenfrezen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
Uw kantentrimmer is voorzien van een spantang
8 die op het gereedschap is gemonteerd. Er zijn
ook andere precisie-spantangen leverbaar voor
de frees die wordt gebruikt. De spantang en de
spantangmoer zijn onscheidbaar.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
1. Draai de spantangmoer (m) volledig los.
Elektrische veiligheid
2. Verwijder de spantang (n).
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
3. Plaats een nieuwe spantang en draai de
spantangmoer vast.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
De freesdiepte instellen (afb. 1)
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Een frees plaatsen en uitnemen
(afb. 2)
1. Houd de spindel vast met behulp van één van
de steeksleutels die bij het gereedschap zijn
geleverd en draai de spantangmoer (m) los met
de andere.
1. Draai de zaagdieptevergrendeling (c) naar links
zodat de wagen loskomt.
2. Stel de gewenste zaagdiepte in met de hulp van
de aanslagaanpassing (b).
3. Draai de zaagdieptevergrendeling (c) vast.
De als optie verkrijgbare Parallelle
Langsgeleiding monteren (afb. 4)
1. Schuif de parallelle langsgeleiding (o) over de
stangen (h).
2. Draai de vergrendelingsbouten (p) tijdelijk aan.
De Parallelle Langsgeleiding
monteren
(afb. 4, 5)
1. Teken een zaaglijn op het materiaal.
2. Breng de bovenfreeswagen omlaag tot de frees
het werkstuk raakt.
3. Maak de zaagdieptevergrendeling vast.
4. Plaats de kantenfrees op de zaaglijn. De
buitenste zaagrand van de bovenfrees moet
samenvallen met de zaaglijn.
5. Schuif de parallelle langsgeleiding (o) tegen het
werkstuk en draai de vergrendelingsbouten aan
(p).
6. Stel de parallelle langsgeleiding af met de
fijnafstelling (q).
7. Zet de eindvergrendeling stevig vast (r).
2. Plaats een frees (y) en draai de spantangmoer
vast.
57
NEDERLANDS
De voeringen van de parallelle
langsgeleiding omkeren (afb. 6)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Voor het zagen van gefineerde of gelamineerde
panelen wordt u geadviseerd de voeringen van de
parallelle langsgeleiding te plaatsen, zoals wordt
getoond.
Verwijder de schroeven (s), keer de voeringen (t)
om en zet de schroeven vast.
De kopieergeleider monteren en
afstellen (afb. 7)
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
De kopieergeleider (i) wordt gebruikt voor het
zagen langs geprofileerde randen. Monteer de
kopieergeleider (i).
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
ZIJAFSTAND (AFB. 7)
1. Draai het klemwiel los (u) en stel die zijafstand in
met behulp van de schroef voor de fijnafstelling
(v).
2. Draai het klemwiel (u) weer vast.
HOOGTE
1. Draai de hoogteaanpassing (j) los en verplaats
de kopieergeleider (i) naar wens omhoog of
omlaag.
2. Zet de hoogeaanpassing (j) vast.
RECHTE GELEIDER OF GELEIDINGSROLLER (AFB. 7)
Met behulp van de rechte kunststof geleider (w)
wordt voorkomen dat onvolmaaktheden in de
randen van het basismateriaal worden gekopieerd bij
gebruik van de kopieergeleider (i).
Vervang voor holle vormen de rechte geleider van
de kopieergeleider door de geleidingsroller die bij het
gereedschap is geleverd. Doe dat door de schroef
(x) los te draaien.
Voor ingebruikneming
1. Controleer dat de frees goed in de spantang is
geplaatst.
2. Stel de zaagdiepte in.
3. Sluit stofafzuiging aan.
4. Het is altijd belangrijk dat de invalzaagbegrenzer
is vergrendeld voordat u inschakelt.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
58
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (f) en de andere op de
hoofdhandgreep (k).
In- en uitschakelen (afb. 1)
Schakel het gereedschap in met de aan/uitschakelaar (a).
I = aan
Het gereedschap werkt nu zonder
onderbreking.
O = uit
Zagen met kogellager of voorfrezen
(afb. 2)
1. Verwijder de kopieergeleider.
2. Start het gereedschap met de aan/uitschakelaar.
3. Verplaats het gereedschap met constante
snelheid en houd de kogellager of de voorfrees
(y) tegen het basismateriaal.
4. Schakel het gereedschap uit.
Geprofileeerde randen zagen
(afb. 1, 7)
WAARSCHUWING: Plaats altijd de
kopieergeleider (i) wanneer u frezen
gebruik zonder kogellager of voorfrees.
1. Pas eventueel de punt van de kopieergeleider
aan met behulp van de schroef voor de
fijnafstelling (u).
2. Plaats de geleidingsroller op de kopieergeleider.
NEDERLANDS
3. Start het gereedschap met de aan/uitschakelaar (a).
4. Verplaats het gereedschap met een constante
snelheid en houd de kopieergeleider goed tegen
het basismateriaal.
5. Schakel het gereedschap uit.
Rechte randen zagen (afb. 7)
Plaats de rechte geleider (w) op de kopieergeleider
(i), zoals hierboven wordt beschreven. Ga verder te
werk als bij geprofileerde randen. U kunt ook rechte
randen zagen met alleen de kopieergeleider.
Randstroken zagen met de als
optie verkrijgbare parallelle
langsgeleiding DE6913
(afb. 4, 5, 6)
Wanneer u parallel werkt aan de buitenste rand
van een werkstuk kunt u het beste de parallelle
langsgeleiding gebruiken. Installeer de parallelle
langsgeleiding zoals hierboven wordt beschreven.
Keer bij kwetsbare laminaten de voeringen (t) op de
parallelle langsgeleiding om, zoals wordt getoond.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen voor gebruik gedurende lange tijd met
een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Controleer dat de aan/uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Deze omvat een parallelle langsgeleiding DE6913.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Smering
Smeer regelmatig de wagenkolom.
59
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
60
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker
of uw wettelijke rechten als een privé,
niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de
12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een
erkende DEWALT reparateur. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de
datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen
of – naar onze beoordeling – het apparaat
gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan
redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
61
NORSK
LAMINATFRES
DW609
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Effekt
Ubelastet hastighet
Dybde
Chuck størrelse
Fresdiameter, maks
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
91
3
VDC
W
W
min-1
mm
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
4,3
Usikkerhet K =
m/s²
1,6
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
62
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW609
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
c)
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
63
NORSK
d)
e)
f)
g)
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
64
g)
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
freser
• Bruk alltid freser med skaftdiameter tilsvarende
chucken installert på verktøyet.
• Bruk alltid freser som passer for en hastighet på
30.000 min-1 og som er merket slikt.
• Bruk aldri freser med større diameter enn angitt
maksimal diameter under tekniske data.
Freser
Verktøyet kan brukes med hele serien av
freser i vanlig salg (f.eks.: rett, fals, profil, slisse eller
sporkniv) med verktøyet.
1. Skaftdiameter 6 mm - 8 mm.
2. Fresehastighet på min. 30.000/min
ADVARSEL! DW609 Maks diameter i
bruk:
– Rett, fals eller profilfres med maks
skaftdiameter (8 mm), maks diameter
36 mm, maks dybde 10 mm;
– Slissefres med maks skaftdiameter
25 mm;
– Sporkniv med maks skaftdiameter
(8 mm): maks diameter 40 mm og 4
mm fresebredde.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
NORSK
Merking på verktøyet
BRUKSOMRÅDE
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Laminatfresen er designet for trimming av tre og
plast laminater.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse laminatfreser er profesjonelle elektroverktøy.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (l), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Laminatfres
1 Chuck (8 mm)
2 Skrunøkler
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
1 Kopieringsanlegg
1 Styrerulle
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Dybdestopp
c. Dybdelås
d. Trimmebasis
e. Ventilasjonsslisser
f. Styreknottt
g. Chuck
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Sett inn og ta av fres
(fig. 2)
i. Kopieringsanlegg
1. Hold spindelen med en av skrunøklene som
følger med og løsne chuckmutteren (m) med
den andre.
j. Høydejustering
2. Sett inn en fres (y) og stram chuckmutteren.
h. Styrestenger
ADVARSEL: Aldri stram til
chuckmutteren uten en fres i chucken.
65
NORSK
Bytting av chuckenheten
(fig. 2, 3)
Montering og justering av
kopieringsanlegget (fig. 7)
Denne laminatfresen er utstyrt med en 8 chuck
ferdig montert på verktøyet. Det finnes andre
presisjonschucker som passer til fresen som skal
brukes. Chucken og chuckmutteren er kan ikke
adskilles.
Kopieringsanlegget (i) brukes til trimming langs
skarpe kanter. Monter kopieringsanlegget (i).
1. Løsne chuckmutteren (m) helt.
2. Fjern chuckenheten (n).
3. Sett inn en ny enhet og stram chuckmutteren.
Justere fresedybden (fig. 1)
1. Vri dybdelåsen (c) mot klokken for å løsne
opphenget.
2. Sett ønsket fresedybde ved bruk av
dybdestoppjusteringen (b)
3. Stram til dybdelåsen (c).
Sette på valgfritt parallelanlegg
(fig. 4)
1. Skyv parallelanlegget (o) over stengene (h).
2. Stram til låseboltene (p) midlertidig.
Justere parallelanlegg
(fig. 4, 5)
1. Tegn opp kuttelinjen på materialet.
2. Senk håndoverfresens oppheng til fresen er i
kontakt med arbeidsstykket
3. Stram dybdelåsen.
4. Plasser laminatfresen på skjærelinjen. Den ytre
kuttekanten av freseb skal følge kuttelinjen.
5. Skyv parallelanlegget (o) mot arbeidsstykket og
stram låseboltene (p).
6. Juster parallelanlegget ved hjelp av
finjusteringen (q).
7. Stram endelåsen godt (r).
Reversering av parallelanleggforinger (fig. 6)
For trimming av finerte eller laminerte materialer
anbefales det å installere foringene til parallelanlegget
som anvist.
Fjern skruene (s), vend om foringene (t)
og stram skruene.
66
SIDEAVSTAND (FIG. 7)
1. Løsne klemhjulet (u) og still inn sideavstanden
ved bruk av finjusteringsskruen (v).
2. Stram klemhjulet (u) igjen.
HØYDE
1. Løsne høydejusteringen (j) og flytt
kopieringsanlegget (i) opp eller ned etter behov.
2. Stram høydejusteringen (j).
RETT STYRING ELLER STYRERULLE (FIG. 7)
Den rette styringen av plast (w) brukes for å unngå
kopiering av feil i kantene på basismaterialet ved
bruk av kopieringsanlegget (i).
For konkave former, skift ut den rette styringen på
kopieringsanlegget med styrerullen som leveres med
verktøyet. For å gjøre dette, løsne skruen (x).
Før bruk
1. Kontroller at fresen er korrekt festet i chucken.
2. Sett fresedybden.
3. Koble til støvsuger.
4. Pass alltid på at dybdestopperen er låst før du
slår på.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
NORSK
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
sidehåndtaket (f) og den andre på hoved
håndtaket (k).
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Slå på og av (fig. 1)
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a).
I = på
Verktøyet kjører nå kontinuerlig.
O = av
Trimming med kulelager eller
styrefres (fig. 2)
1. Fjern kopieringsanlegget.
2. Start verktøyet ved bruk av på/av bryteren.
3. Beveg verktøyet med konstant hastighet,
hold kulelageret eller styrefresen (y) fast mot
basismaterialet.
Smøring
Opphengets søyle skal smøres regelmessig.
4. Skru verktøyet av.
Trimming av skarpe kanter (fig. 1, 7)
ADVARSEL: Installer altid
kopieringsanlegget (i) når du bruker
kulelager eller styrefres.
1. Juster tuppen av kopieringsanlegget ved bruk
av finjusteringsskruen (u) etter behov.
2. Installer styrerullen på kopieringsanlegget.
3. Start verktøyet ved bruk av på/av bryteren (a).
4. Beveg verktøyet i konstant hastigeht og hold
kopieringsanlegget godt mot basematerialet.
5. Skru verktøyet av.
Trimming av rette kanter (fig. 7)
Installer den rette styringen (w) på kopieringsanlegget
(i) som beskrevet over. Gå frem som for skarpe
kanter. Det er også mulig å trimme rette kanter kun
ved bruk av kopieringsanlegget.
Trimming av kantstriper ved hjelp av
det valgfrie parallellanlegget DE6913
(fig. 4, 5, 6)
Når du arbeider parallelt med de ytre kantene
på et arbeidsstykke, anbefales det å bruke
parallellanlegget. Installer parallellanlegget som
beskrevet over. For ømtålelige laminater, snu
foringene (t) på parallelanlegget som anvist.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
67
NORSK
Disse inkluderer et parallelanlegg DE6913.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
68
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller
bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service
på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de
første 12 månedene etter innkjøp, vil dette
bli utført vederlagsfritt av en autorisert
DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med
alle originale komponenter.
69
PORTUGUÊS
FRESA PARA MATERIAL LAMINADO
DW609
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Saída de potência
Velocidade sem carga
Descida
Tamanho da pinça de aperto
Diâmetro dos cortadores, máx.
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
91
3
VCC
W
W
min-1
mm
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
4,3
K de variabilidade =
m/s2
1,6
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
70
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW609
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
71
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
72
b)
c)
d)
e)
f)
g)
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
PORTUGUÊS
Regras de segurança específicas
adicionais para cortadores
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
• Utilize sempre cortadores com um diâmetro da
haste que corresponda ao tamanho da pinça
de aperto instalada na sua ferramenta.
• Utilize sempre cortadores adequados para uma
velocidade de 30.000 min-1 e devidamente
assinalados.
• Nunca utilize cortadores com um diâmetro que
exceda o valor máximo indicado nos dados
técnicos.
Cortadores
A ferramenta pode ser utilizada com a gama
completa de cortadores comerciais (por exemplo:
a direito, rebite, perfil, ranhuras ou cunha para
ranhuras) com a ferramenta.
1. Diâmetro da haste permitido 6 mm – 8 mm.
2. Velocidade aprovada do cortador, mín. de
30.000/min.
ATENÇÃO! Diâmetro máximo de
utilização do modelo DW609:
– A direito, rebite ou cortador de perfil
com um diâmetro máximo da haste
(8 mm), diâmetro máximo de 36 mm,
profundidade máxima de 10 mm;
– Cortador de ranhuras com um
diâmetro máximo da haste de 25 mm;
– Cunha para ranhuras com um
diâmetro máximo da haste (8 mm):
diâmetro máximo de 40 mm e largura
de corte de 4 mm.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (l), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Fresa para material laminado
1 Pinça de aperto (8 mm)
2 Chaves inglesas
1 Máquina de aparar
1 Rolo de direcção
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de ligar/desligar
b. Batente de profundidade
c. Bloqueio da descida
d. Base da rebarbadora
e. Aberturas de ventilação
f. Botão de orientação
g. Pinça de aperto
h. Guias da barra
i. Máquina de aparar
j. Sistema de ajuste da altura
73
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A fresa para material laminado foi concebida para
rebarbar madeira e lâminas de plástico.
Inserir e retirar um cortador
(fig. 2)
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
1. Segure o veio com uma das chaves inglesas
fornecidas com a ferramenta e desenrosque a
porca com pinça de aperto (m) com a outra.
Estas fresas para material laminado são ferramentas
eléctricas profissionais.
2. Insira um cortador (y) e aperte a porca com
pinça de aperto.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada que seja adequada para a
potência de alimentação desta ferramenta (consulte
os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: Nunca aperte a porca da
pinça de aperto se nesta não estiver
montado um cortador.
Substituir o conjunto de pinças de
aperto (fig. 2, 3)
A fresa para material laminado é fornecida com uma
pinça de aperto de 8 mm instalada na ferramenta.
Estão disponíveis duas pinças de aperto adicionais,
adequadas ao cortador utilizado. A pinça de aperto
e a porca de pinça de aperto são inseparáveis.
1. Desaperte a porca da pinça de aperto (m) por
completo.
2. Retire o conjunto de pinças de aperto (n).
3. Insira um novo conjunto e aperte a porca com
pinça de aperto.
Regular a profundidade de corte
(fig. 1)
1. Rode o bloqueio de descida (c) para a esquerda
para libertar a armação.
2. Regule a profundidade de corte necessária
utilizando o ajustador do batente de
profundidade (b)
3. Aperte o bloqueio de descida (c).
Montar a guia paralela opcional
(fig. 4)
1. Faça deslizar a guia paralela (o) sobre as guias
(h).
2. Aperte os parafusos de bloqueio (p)
temporariamente.
Montar a guia paralela
(fig. 4, 5)
1. Desenhe uma linha de corte no material.
2. Baixe a armação da fresadora até o cortador
ficar em contacto com a peça.
3. Aperte o bloqueio de descida.
74
PORTUGUÊS
4. Posicione a fresa para material laminado sobre
a linha de corte. A extremidade de corte externa
do cortador deve coincidir com a linha de corte.
5. Faça deslizar a guia paralela (o) sobre a peça e
aperte os parafusos de bloqueio (p).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
6. Ajuste a guia paralela utilizando o ajustador fino
(q).
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
7. Aperte com firmeza o bloqueio da extremidade
(r).
Inverter as calhas da guia paralela
(fig. 6)
Para rebarbar painéis folheados ou laminados, é
recomendado instalar as calhas da guia
paralela, tal como indicado.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
Retire os parafusos (s), inverta as calhas (t)
e aperte os parafusos.
Montagem e ajuste da máquina de
aparar (fig. 7)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A máquina de aparar (i) é utilizada para aparar
arestas afiadas. Monte a máquina de aparar (i).
DISTÂNCIA LATERAL (FIG. 7)
1. Liberte o volante de fixação (u) e regule a
distância lateral com o parafuso de ajuste fino
(v).
2. Aperte o volante de fixação (u) novamente.
ALTURA
1. Desaperte o sistema de ajuste da altura (j) e
desloque a máquina de aparar (i) para cima ou
para baixo, conforme necessário.
2. Aperte o sistema de ajuste da altura (j).
GUIA RECTILÍNEA OU ROLO DE DIRECÇÃO (FIG. 7)
A guia rectilínea de plástico (w) é utilizada para evitar
a cópia de imperfeições nas arestas do material de
base quando utilizar a máquina de aparar (i).
Para formas côncavas, substitua a guia rectílinea da
máquina de aparar pelo rolo de direcção fornecido
com a ferramenta. Para o fazer, desaperte o
parafuso (x).
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega frontal (f) e a outra na pega
principal (k).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
Ligue a ferramenta utilizando o interruptor de ligar/
desligar (a).
I
= ligar
A ferramenta funciona agora de
maneira contínua.
O = desligar
Rebarbar com o rolamento esférico
ou os cortadores piloto (fig. 2)
1. Retire a máquina de aparar.
2. Inicie a ferramenta utilizando o interruptor de
ligar/desligar.
1. Verifique se o cortador está devidamente
instalado na pinça de aperto.
3. Desloque a ferramenta a uma velocidade
constante, mantendo o rolamento esférico ou
o cortador piloto (y) encostado ao material de
base.
2. Regule a profundidade de corte.
4. Desligue a ferramenta.
Antes de qualquer utilização
3. Ligue um extractor de serradura.
4. Certifique-se de que o limitador de descida está
sempre bloqueado antes de ligar.
75
PORTUGUÊS
Rebarbar extremidades afiadas
(fig. 1, 7)
ATENÇÃO: Instale sempre a máquina
de aparar (i) quando utilizar cortadores
sem o rolamento esférico ou o piloto.
Lubrificação
Lubrifique regularmente a coluna da armação.
1. Ajuste a ponta da máquina de aparar utilizando
o parafuso de ajuste fino (u) conforme
necessário.
2. Instale o rolo de direcção na máquina de aparar.
3. Inicie a ferramenta utilizando o interruptor de
ligar/desligar (a).
4. Mova a ferramenta a velocidade constante,
mantendo a máquina de aparar encostada ao
material de base.
5. Desligue a ferramenta.
Rebarbar extremidades rectilíneas
(fig. 7)
Instale a guia rectilínea (w) na máquina de aparar
(i) tal como descrito acima. Efectue o mesmo
procedimento para arestas afiadas. É também
possível aparar arestas afiadas utilizando apenas a
máquina de aparar.
Aparar arestas utilizando a guia
paralela opcional DE6913
(fig. 4, 5, 6)
Quando trabalhar em paralelo na extremidade
exterior de uma peça, é aconselhável utilizar a guia
paralela. Monte a guia paralela, tal como descrito
acima. Para lâminas delicadas, inverta as calhas (t)
na guia paralela, tal como indicado.
MANUTENÇÃO
A ferramenta eléctrica DEWALT foi concebido para
funcionar durante um longo período de tempo
com um mínimo de manutenção. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
76
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Estas incluem uma guia paralela DE6913.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
PORTUGUÊS
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
77
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
78
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
LAMINAATTITRIMMERI
DW609
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Antoteho
Kuormittamaton nopeus
Upotus
Holkkikoko
Terien halkaisija, enint.
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
91
3
VDC
W
W
väh.-1
mm
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
4,3
Vaihtelu K =
m/s2
1,6
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
79
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
c)
DW609
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
80
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
SUOMI
d)
e)
f)
g)
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g)
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä jyrsinterille
• Käytä aina jyrsinteriä, joiden varren halkaisija
vastaa työkalussa käytettyä holkkia.
• Käytä aina nopeudelle 30.000 min-1 sopivia
jyrsinteriä, jotka on merkitty sen mukaisesti.
• Älä koskaan käytä jyrsinteriä, joiden
halkaisija ylittää teknisissä tiedoissa esitetyn
enimmäishalkaisijan.
Jyrsimet
Työkalua voidaan käyttää kaupallisten jyrsimien
koko valikoiman kanssa (esim: suora-, uurre-,
muoto-, ura- tai ponttijyrsintä).
1. Sallittu varren halkaisija 6 mm – 8 mm.
2. Sallittu terän nopeus väh. 30.000/min.
VAROITUS! DW609 käytettävä
enimmäishalkaisija:
– Suora-, profiili- tai uraterä,
joka varren enimmäishalkaisija on
8 mm, enimmäishalkaisija 36 mm ja
enimmäisleikkuusyvyys 10 mm;
– Urajyrsinterä, jonka varren
enimmäishalkaisija on 25 mm;
– Urajyrsinterä, jonka varren
enimmäishalkaisija on 8 mm;
enimmäishalkaisija 40 mm ja
leikkausleveys 4 mm.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
81
SUOMI
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (l) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
KÄYTTÖTARKOITUS
Laminaattitrimmeri on suunniteltu puu- ja
muovilaminaattien trimmaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä laminaattitrimmerit ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
1 holkki (8 mm)
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
2 kiintoavainta
Jatkojohdon käyttäminen
1 kopiointiohjain
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin
pituus 30 m.
1 laminaattitrimmeri
1 Ohjainrulla
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Syvyyden pysäytin
c. Upotuksen lukitus
d. Trimmausrunko
e. Tuuletusaukot
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Jyrsinterän asentaminen ja
poistaminen (kuva 2)
g. Holkki
1. Pidä karaa karaa yhdellä työkalun mukana
toimitetulla kiintoavaimella ja löysää
holkkimutteria (m) toisella.
h. Ohjaintangot
2. Laita terä (y) paikalleen ja kiristä holkkimutteri.
f. Ohjausnuppi
i. Kopiointiohjain
j. Korkeuden säätö
82
VAROITUS: Älä koskaan kiristä
holkkimutteria ilman, että jyrsinterä on
holkissa.
SUOMI
Holkkikokoonpanon vaihtaminen
(kuvat 2, 3)
Kopiointiohjaimen asentaminen ja
säätö (kuva 7)
Laminaattitrimmeri on varustettu työkaluun
kiinnitetyllä 8 mm:n holkilla. Kaksi muuta
tarkkuusholkkia on myös saatavissa. Holkkia ja
holkkimutteria ei voi irrottaa toisistaan.
Kopiointiohjainta (i) käytetään reunojen
trimmaamiseen. Asenna kopiointiohjain (i).
1. Löysää holkkimutteri (m) kokonaan.
2. Irrota holkkikokoonpano (n).
3. Laita uusi kokoonpano paikalleen ja kiristä
holkkimutteri.
Leikkaussyvyyden asettaminen
(kuva 1)
1. Käännä upotuksen lukitusta (c) vastapäivään ja
vapauta runko.
2. Aseta haluttu leikkauksen syvyys
syvyyspysäyttimellä (b)
3. Kiristä upotuksen lukitus (c).
Valinnaisen ohjausviivaimen
asennus (kuva 4)
1. Liu'uta ohjausviivain (o) tankojen (h) päälle.
2. Kiristä lukitusruuvit (p) tilapäisesti.
Ohjausviivaimen säätö
(kuvat 4, 5)
1. Vedä leikkuulinja materiaaliin.
2. Laske jyrsimen runkoa kunnes terä koskettaa
työkappaletta.
3. Kiristä upotuksen lukitus.
4. Sijoita laminaattitrimmeri leikkuulinjalle.
Jyrsinterän leikkaavan ulkoreunan täytyy olla
osua yhteen leikkuulinjan kanssa.
5. Liu'uta ohjausviivain (o) työkappaletta kohti ja
kiristä lukituspultit (p).
6. Säädä ohjausviivain hienosäätimellä (q).
7. Kiristä päätyruuvi (r) tiukasti.
Ohjausviivaimen ohjainten kääntö
(kuva 6)
Suosittelemme viilutettujen tai laminoitujen
paneelien trimmaukseen ohjausviivaimen
ohjainten asennusta kuten kuvassa.
Irrota ruuvit (s), käännä ohjaimet (t)
ja kiristä ruuvit.
SIVUETÄISYYS (KUVA 7)
1. Löysää kiinnityspyörä (u) ja aseta sivuetäisyys
hienosäädön ruuvilla (v).
2. Kiristä kiinnityspyörä (u) uudelleen.
KORKEUS
1. Löysää korkeuden säätöä (j) ja siirrä
kopiointiohjainta (i) ylös tai alas tarpeen mukaan.
2. Kiristä korkeuden säädin (j).
SUORA OHJAIN TAI OHJAINRULLA (KUVA 7)
Muovista suoraa ohjainta (w) käytetään estämään
epätäydellisyyksien kopiointi materiaalin reunoissa,
kun käytetään kopiointiohjainta (i).
Käytä koverille muodoille kopiointiohjaimen suoran
ohjaimen sijasta työkalun mukana toimitettua
ohjainrullaa. Vaihda ohjainrulla suoran ohjaimen tilalle
löysäämällä ensin ruuvi (x).
Ennen käyttämistä
1. Tarkista, että jyrsinterä on asennettu oikein
holkkiin.
2. Aseta leikkaussyvyys.
3. Liitä pölynimulaite.
4. Varmista aina, että upotuksen rajoitin on lukittu
ennen käynnistystä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva 1, 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
83
SUOMI
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä sivukahvassa (f) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (k).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a).
I
= päällä
Työkalu toimii nyt jatkuvasti.
O = pois päältä
Trimmaus pallolaakerilla tai
tappijyrsinterillä (kuva 2)
1. Poista kopiointiohjain.
2. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä.
3. Siirrä työkalua jatkuvalla nopeudella ja pidä
pallolaakeri tai tappijyrsinterä (y) materiaalia
vasten.
4. Sammuta työkalu.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Varmista, että
liipaisinkytkin on OFF-asennossa.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
Voiteleminen
Rasvaa rungon pylväs säännöllisesti.
Muotoiltujen reunojen trimmaus
(kuvat 1, 7)
VAROITUS: Asenna aina kopiointiohjain
(i), kun käytät teriä ilman pallolaakeria tai
tappijyrsintä.
1. Säädä kopiointiohjaimen kärki hienosäädön
ruuvilla (u) tarpeen mukaan.
2. Asenna ohjainrulla kopiointiohjaimeen.
3. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a).
4. Siirrä työkalua jatkuvalla nopeudella ja pidä
kopiointiohjain materiaalia vasten.
5. Sammuta työkalu.
Suorien reunojen trimmaus (kuva 7)
Asenna suora ohjain (w) kopiointiohjaimeen (i)
yllä kuvatulla tavalla. Jatka samalla tavalla kuin
muotoiltujen reunojen kanssa. On myös mahdollista
trimmata suoria reunoja vain kopiointiohjaimen
kanssa.
Reunalistojen trimmaus valinnaisen
ohjausviivaimen avulla DE6913
(kuvat 4, 5, 6)
Kun työskennellään samansuuntaisesti työkappaleen
ulkoreunan kanssa, on suositeltavaa käyttää
ohjausviivainta. Asenna ohjausviivain kuten yllä on
kuvattu. Kun käsittelet hauraita laminaatteja, käännä
ohjaimet (t) ohjausviivaimessa kuten kuvassa.
84
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Näitä ovat ohjausviivain DE6913.
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista
jälleenmyyjältäsi.
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus
on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee
sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä.
Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata
tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole
vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.
85
SVENSKA
LAMINATKANTFRÄS
DW609
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Strömförbrukning
Tomgångshastighet
Fräskorgrörelse
Mått spänntång
Fräsdiameter, max.
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24.000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
91
3
VDC
W
W
min-1
mm
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
4,3
Osäkerhet K =
m/s2
1,6
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
86
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW609
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
c)
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
87
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
88
f)
g)
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för fräsmaskiner
• Använd endast fräsverktyg med en diameter
som passar till spänntången som är monterad
på din maskin.
• Använd alltid fräsar som är lämplig för en
hastighet på 30.000 min-1 och markerad i
enlighet därmed.
• Använd aldrig fräsmaskiner med en diameter
som överstiger den maximala diametern som
anges i tekniska data.
Fräsmaskiner
Verktyget kan användas tillsammans med ett
fullständigt sortimentet av kommersiella fräsar (t.ex.:
rak, fals, profil, tapphål eller spårkniv) med verktyget.
1. Tillåten skaftdiameter 6 mm - 8 mm.
2. Godkänd fräshastighet på min. 30.000/min.
VARNING! DW609 max diameter under
användning:
– Rak, fals eller profilfräsning med
maximal skaftdiameter (8 mm), max
diameter 36 mm, max fräsdjup
10 mm ;
– Tapphålsfräs med en maximal
skaftdiameter på 25 mm;
– Spårkniv med en maximal
skaftdiameter på 8 mm; max diameter
40 mm och 4 mm fräsdjup.
SVENSKA
Dolda risker
c. Slagspärr
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
d. Underrede
– Hörselnedsättning
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
e. Ventilationsöppningar
f. Handtag
g. Spännhylsa
h. Styrskenor
i. Kopierhylsa
j. Höjdjusterare
AVSEDD ANVÄNDNING
Din laminatkantfräs har utformats för kantfräsning av
trä- och plastlaminat.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa laminatkantfräsmaskiner är professionella
elverktyg.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Datumkoden (l), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Elektrisk Säkerhet
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Laminatkantfräs
1 Spännhylsa (8 mm)
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
2 Nyckel
Användning av Förlängningssladd
1 Kopierhylsa
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd förlängningssladd, som är lämplig för detta
verktygs strömbehov (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
1 Styrrulle
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
b. Djupstopp
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
89
SVENSKA
Isättning och avlägsnande av en fräs
(fig. 2)
Omkastning av parallellanslagets
gejdskor (fig. 6)
1. Håll fast spindeln med en av nycklarna som
medföljer maskinen och lossa hylsmuttern (m)
med den andra.
Vid kantfräsning av fanér eller panellaminat
rekommenderas att parallellanslagets gejdskor
monterasl enligt ovan.
2. Sätt in en fräs (y) och dra åt hylsmuttern.
Tag bort skruvarna (s), kasta om gejdskorna (t)
och dra åt skruvarna.
VARNING: Drag aldrig åt
spänntångmuttern utan att det sitter en
fräs i spänntången.
Byte av spännhylsmontaget
(fig. 2, 3)
Din laminatkantfräs är utrustad med en 8 mm
spännhylsa monterad på verktyget. Andra
precisionshylsor finns också tillgängliga för andra
fräsmått. Hylsan och hylsmuttern kan inte separeras.
1. Lossa spännhylsmuttern (m) helt.
2. Ta bort spännhylsmontaget (n).
3. Sätt in en ny spännhylsa och dra åt hylsmuttern.
Inställning fräsdjup (fig. 1)
1. Vrid fräskorgslåsets ratt (c) moturs för att frigöra
vagnen.
2. Ställ in önskat snittdjup med
djupinställningsratten (b)
3. Dra åt fräskorgslåsets ratt (c).
Montering av det valfria
parallellanslaget (fig. 4)
1. Låt parallellanslaget (o) glida över styrpinnarna
(h).
2. Dra åt låsskruvarna (p) provisoriskt.
Montering av parallellanslaget
(fig. 4, 5)
1. Drag en fräslinje på materialet.
2. Sänk fräskorgen tills verktyget vidrör
arbetsstycket.
3. Dra åt fräskorgslåsets ratt.
Montering och inställning av
kopierhylsan (fig. 7)
Kopierhylsan (i) används för fräsning längs formade
kanter. Montera kopierhylsan (i).
SIDOAVSTÅNDET (FIG. 7)
1. Lossa klämratten (u) och ställ in sidoavståndet
med finjusteringsskruven (v).
2. Drag åt klämratten (u) igen.
HÖJD
1. Lossa höjdjusteringsratten (j) och förflytta
kopierhylsan (i) upp eller ner till önskat läge.
2. Dra åt höjdjusteringsratten (j).
RIKTGEJD ELLER STYRRULLE (FIG. 7)
Riktgejden av plast (w) används för att undvika
kopiering av ojämnheterna på materialets kanter vid
användning av kopierhylsan (i).
För konkava former skall kopierhylsans riktgejd bytas
ut mot styrrullen som medföljer verktyget. Detta
utförs genom att lossa skruvarna (x).
Före användning
1. Se till att verktyget är rätt monterat i
spänntången.
2. Ställ in fräsdjupet.
3. Koppla till en dammsugare.
4. Kontrollera alltid att slagbegränsaren är spärrad
innan maskinen startas.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
4. Placera laminatkantfräsen på snittlinjen.
Fräsverktygets ytterkant måste sammanfalla
med fräslinjen.
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
5. Skjut parallellanslaget (o) mot arbetsstycket och
drag åt låsskruvarna (p).
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
6. Ställ in parallelanslaget med fininställningen (q).
7. Drag åt ändspärren (r) hårt.
90
SVENSKA
Korrekt Handplacering (fig. 1, 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (c) och den andra handen på
huvudhandtaget (k).
Att sätta på och stänga av (fig. 1)
Slå på verktyget med strömbrytaren (a).
I
= på
Verktyget fungerar nu med
kontinuerlig drift.
O = av
Fräsning med rullager eller
styrkutter (fig. 2)
1. Avlägsna kopierhylsan.
Fräsning av kantband med det
valfria parallellanslaget DE6913
(fig. 4, 5, 6)
Parallellanslaget bör användas när arbeten utförs
parallellt med arbetsstyckets yttre kant. Montera
parallellanslaget enligt beskrivningen ovan. Vid
arbeten med ömtåliga laminat skall gejdskorna (t)
kastas om enligt ovan.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för skador skall alltid maskinen
stängas av och kopplas bort
från strömkällan innan tillbehör
monteras eller tas bort, innan
inställning eller byte av
inställningen eller vid reparationer.
Se till att avtryckaren är i läget OFF. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
2. Starta verktyget genom att trycka på
strömbrytaren.
3. Arbeta med konstant hastighet och håll rullagret
eller styrkuttern (y) stadigt mot materialet.
4. Stäng av verktyget.
Smörjning
Smörj vagnpelaren regelbundet.
Fräsning av formade kanter (fig. 1, 7)
VARNING: Montera alltid kopierhylsan
(i) när fräskuttrar utan rullager eller
styrkutter används.
1. Ställ in änden på kopierhylsan med
finjusteringsskruven (u) i önskat läge.
2. Montera styrrullen på kopierhylsan.
3. Starta verktyget genom att trycka på
strömbrytaren (a).
4. Arbeta med konstant hastighet och håll
kopierhylsan stadigt mot materialet.
5. Stäng av verktyget.
Fräsning av raka kanter (fig. 7)
Montera riktgejden (w) på kopierhylsan (i) enligt
beskrivningen ovan. Utför samma process som för
formade kanter. Raka kanter kan också fräsas med
endast kopierhylsan.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
91
SVENSKA
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Dessa inluderar ett parallellanslag DE6913.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
92
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var ditt
närmaste godkända reparationsombud
93
TÜRKÇE
LAMINAT DÜZELTICI
DW609
Tebrikler!
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DW609
Voltaj
VDC
Tip
230
1
Giriş Gücü
Güç Çıkışı
Yüksüz hız
Daldırma
Bilezik boyutu
Kesicilerin çapı, maksimum
W
W
dak-1
mm
mm
600
400
24.000
55
8 mm
36
Ağırlık
kg
3,7
82
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
91
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s2
Belirsizlik değeri K =
m/s2
4,3
1,6
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
94
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW609
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-17 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
95
TÜRKÇE
b)
c)
d)
e)
f)
g)
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
96
d)
e)
f)
g)
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Kesiciler için Özel Ek Güvenlik
Önlemleri
• Daima aletinize takılan bileziğin boyutuna
karşılık gelen mil çapına sahip kesiciler
kullanın.
• Daima 30.000 dk.-1 hızına uygun ve ilgili
şekilde işaretlenmiş kesiciler kullanın.
• Kesinlikle teknik verilerde belirtilen maksimum
çapı aşan çapta kesiciler kullanmayın.
TÜRKÇE
Kesiciler
2 Anahtarlar
Alet takımı aşağıdaki teknik verilere sahip tüm
ticari kesici yelpazesi (örneğin: düz, yiv, profil,
yarma veya oluklu bıçak) ile kullanılabilir.
1 Kopyalama kovanı
1. İzin verilen mil çapı 6 mm - 8 mm.
2. Onaylanan kesici hızı minimum 30.000/dak.
UYARI! DW609 Kullanılan Maksimum
Çap:
– Maksimum mil çapı 8mm, çapı
36mm, derinliği 10mm olan düz, yiv
veya profil kesici;
– Maksimum mil çapı 25mm olan
yarma kesici;
– Maksimum mil çapı 8 mm olan oluklu
bıçak: maksimum çap 40mm ve
kesme genişliği 4mm.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
1 Kılavuz rayı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Derinlik durdurucu
c. Daldırma kilidi
d. Düzeltici taban
– İşitme kaybı
e. Havalandırma yuvaları
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
f. Kılavuz düğmesi
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (l) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Laminat düzeltici
1 Bilezik (8mm)
g. Bilezik
h. Kılavuz çubukları
i. Kopyalama kovanı
j. Yükseklik ayarı
KULLANIM ALANI
Laminat düzeltici ahşap ve plastik laminatların
düzeltilmesi için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu laminat düzelticiler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
97
TÜRKÇE
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı bir
uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1
mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Kesicinin Takılıp Çıkarılması
(şekil 2)
1. Alet ile birlikte gelen anahtarlardan biri ile mili
tutun ve diğeri ile de bilezik somununu (m)
gevşetin.
2. Bir kesici (y) takıp bilezik somununu sıkın.
UYARI: Bilezik somununu kesinlikle
bilezikte kesici olmadan sıkmayın.
2. Derinlik durdurma ayarlayıcısını (b) kullanarak
gerekli derinliği ayarlayın
3. Daldırma kilidini (c) sıkın.
İsteğe Bağlı Paralel Çitin
Takılması (şekil 4)
1. Paralel korkuluğu (o) çubuklar (h) üzerinden
kaydırın.
2. Kilit cıvatalarını (p) geçici olarak sıkın.
Paralel Çitin Ayarlanması
(şekil 4, 5)
1. Malzeme üzerinde bir kesim çizgisi çizin.
2. Kesici iş parçası ile temas edinceye kadar
yönlendirici taşıyıcısını indirin.
3. Daldırma kilidini sıkın.
4. Laminat düzelticiyi kesim çizgisi üzerine
yerleştirin. Kesicinin dış kesim kenarı, kesim
çizgisi ile örtüşmelidir.
5. Paralel korkuluğu (o) iş parçasına karşı
kaydırın ve kilit cıvatalarını (p) sıkın.
6. Hassas ayarlayıcıyı (q) kullanarak paralel
korkuluğu ayarlayın.
7. Uç kilidini (r) iyice sıkın.
Paralel Korkuluk Zıvanalarının
Ters Çevrilmesi (şekil 6)
Kaplamalı veya laminat panellerin düzeltilmesi, için
paralel korkuluk zıvanalarının şekilde gösterildiği
gibi takılması önerilir.
Bilezik Grubunun Değiştirilmesi
(şekil 2, 3)
Vidaları (s) çıkarın, zıvanaları (t) ters çevirin
ve vidaları sıkın.
Laminat düzelticiniz, alete takılan bir 8mm bilezik
ile temin edilir. Kullanılan kesiciye uygun başka iki
adet hassas bilezik de mevcuttur. Bilezik ve bilezik
somunu ayrılamaz.
Kopyalama Kovanının
Takılması ve Ayarı (şekil 7)
1. Bilezik somununu (m) tamamen gevşetin.
Kopyalama kovanı (i) şekilli kenarların düzeltilmesi
için kullanılır. Kopyalama kovanını (i) takın.
2. Bilezik grubunu (n) çıkartın.
KENAR MESAFESI (ŞEKIL 7)
3. Yeni bir grup takıp bilezik somununu sıkın.
Kesme Derinliğini Ayarlama
(şekil 1)
1. Daldırma kilidini (c) saat yönü tersi
istikametinde çevirerek taşıyıcıyı serbest
bırakın.
98
1. Sıkma tekerleğini (u) gevşetin ve hassas
ayar vidasını (v) kullanarak kenar mesafesini
ayarlayın.
2. Sıkma tekerleğini (u) tekrar sıkın.
YÜKSEKLIK
1. Yükseklik ayarlayıcıyı (j) gevşetin ve
kopyalama kovanını (i) gerektiği şekilde aşağı
yukarı hareket ettirin.
TÜRKÇE
2. Yükseklik ayarlayıcıyı (j) sıkın.
DÜZ KILAVUZ VEYA KILAVUZ RAYI (ŞEKIL 7)
Plastik düz kılavuz (w), kopyalama kovanı (i)
kullanılırken malzeme kenarlarındaki kusurların
kopyalanmasından kaçınmak için kullanılır.
İçbükey şekiller için, kopyalama kovanının düz
kılavuzunu aletle birlikte verilen kılavuz makara ile
değiştirin. Bunu yapmak için, vidayı (x) gevşetin.
2. açma/kapama Düğmesini kullanarak aleti
çalıştırın.
3. Rulman veya pilot kesiciyi (y) malzeme
üzerinde sabit hızda hareket ettirin.
4. Aleti kapatın.
Şekilli Kenarların Düzeltilmesi
(şekil 1, 7)
UYARI: Kesicileri rulman veya pilot
olmaksızın kullandığınızda daima
kopyalama kovanını (i) takın.
Çalıştırmadan Önce
1. Kesicinin bileziğe doğru takıldığını kontrol
edin.
2. Kesme derinliğini ayarlayın.
1. Hassas ayar vidasını (u) kullanarak kopyalama
kovanının ucunu gerektiği şekilde ayarlayın.
3. Bir toz emici bağlayın.
2. Kılavuz rayını kopyalama kovanı üzerine takın.
4. Açmadan önce daima daldırma sınırlayıcısının
kilitli olduğundan emin olun.
3. açma/kapama (a) Düğmesini kullanarak aleti
çalıştırın.
KULLANMA
4. Kopyalama kovanını malzeme üzerinde sabit
hızda hareket ettirin.
Kullanma Talimatları
5. Aleti kapatın.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el yan tutamak (f), diğer el
ana tutamak (k) üzerinde olacak şekildedir.
Açma Kapama (şekil 1)
Aleti açma/kapama düğmesini (a) kullanarak açın.
I = açık
Alet sürekli olarak çalışır.
O = kapalı
Rulman veya Pilot Kesicilerle
Düzeltme (şekil 2)
Düz Kenarların Düzeltilmesi
(şekil 7)
Yukarıda anlatıldığı şekilde düz kılavuzu (w)
kopyalama kovanı (i) üzerine takın. Şekilli
kenarlarda anlatıldığı gibi devam edin. Düz
kenarları yalnızca kopyalama kovanını kullanarak
düzeltmek te mümkündür.
İsteğe Bağlı Paralel Korkuluk
DE6913'ü Kullanarak Kenar
Şeritlerini Düzeltilme
(şekil 4, 5, 6)
Bir iş parçasının paralel kenarından dış kenarına
doğru çalışırken, paralel korkuluğun kullanılması
önerilir. Paralel korkuluğu yukarıda anlatıldığı
şekilde takın. Hassas laminatlar için, zıvanaları
(t) paralel korkuluk üzerinde, gösterildiği gibi ters
çevirin.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
1. Kopyalama kovanını sökün.
99
TÜRKÇE
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takın
ve çıkarmadan önce, yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi elektrik prizinden
çıkarın. Tetikleme svicinin OFF
(KAPALI) konumda olduğundan emin
olun. Kazara çalışma yaralanmaya
neden olabilir.
Yağlama
Taşıyıcı mekanizmayı düzenli olarak yağlayın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
DE6913 Paralel Korkuluk dahil.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
100
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
101
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΡΕΖΑ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ DW609
Συγχαρητήρια!
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW609
Τάση
VDC
230
W
600
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Βύθιση
1
W
400
min-1
24.000
mm
Μέγεθος κολάρου
Διάμετρος κοπτικών, μέγ.
Βάρος
55
8 mm
mm
36
kg
3,7
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
82
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
91
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
4,3
1,6
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
102
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW609
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
104
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για κοπτικά
εξαρτήματα
• Πάντα χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα
με διάμετρο στελέχους που αντιστοιχεί στο
μέγεθος του κολάρου σύσφιξης που είναι
εγκατεστημένο στο εργαλείο σας.
• Πάντα χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα
κατάλληλα για ταχύτητα
30.000 min-1 και με αντίστοιχη σήμανση.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα
μεγαλύτερα από τη μέγιστη διάμετρο που
αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κοπτικά εξαρτήματα
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την
πλήρη γκάμα εμπορικά διαθέσιμων κοπτικών
εξαρτημάτων (π.χ.: ίσιο, εσοχής, προφίλ, εντομής ή
μαχαίρι αυλάκωσης).
1. Επιτρεπόμενη διάμετρος στελέχους 6 mm 8 mm.
2. Εγκεκριμένη ταχύτητα κοπτικού τουλάχ.
30.000/min.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μέγ. διάμετρος
για χρήση με DW609:
– Κοπτικό ίσιο, εσοχής ή προφίλ με
μέγ. διάμετρο στελέχους (8 mm), μέγ.
διάμετρος 36 mm, μέγ. βάθος
10 mm.
– Κοπτικό εντομής με μέγ. διάμετρο
στελέχους 25 mm.
– Μαχαίρι αυλάκωσης με μέγ. διάμετρο
στελέχους 8 mm: μέγ. διάμετρος
40 mm και πλάτος κοπής 4 mm.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση..
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (l), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
h. Οδηγούς ράβδους
i. Αντιγραφέα κοπής
j. Ρυθμιστής ύψους
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η φρέζα σας ξακρίσματος λαμιναριστών υλικών
έχει σχεδιαστεί για ξάκρισμα επικολλητών υλικών
από ξύλο και πλαστικό.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτές οι φρέζες ξακρίσματος επικολλητών υλικών
είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ηλεκτρική ασφάλεια
Στη συσκευασία περιέχεται:
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
1 Φρέζα ξακρίσματος λαμιναριστών υλικών
1 Κολάρο (8 mm)
2 Μηχανικά κλειδιά
1 Αντιγραφέα κοπής
1 Κυλινδρικό οδηγό
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
b. Στοπ βάθους
c. Ασφάλεια βύθισης
d. Βάση ξακρίσματος
e. Ανοίγματα αερισμού
f. Κουμπί καθοδήγησης
g. Κολάρο
106
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιείτε
εγκεκριμένη προέκταση κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του εργαλείου (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι
1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Εισαγωγή και αφαίρεση
κοπτικού (εικ. 2)
1. Συγκρατήστε τον άξονα με ένα από τα
μηχανικά κλειδιά που συνοδεύουν το εργαλείο
και ξεσφίξτε το παξιμάδι κολάρου (m) με το
άλλο.
2. Εισάγετε ένα κοπτικό (y) και σφίξτε το παξιμάδι
του κολάρου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη σφίξετε το
παξιμάδι του κολάρου χωρίς να
υπάρχει κοπτικό μέσα στο κολάρο.
Αντικατάσταση του
συγκροτήματος
κολάρου (εικ. 2, 3)
Η φρέζα σας ξακρίσματος επικολλητών
υλικών συνοδεύεται από κολάρο 8 mm ήδη
τοποθετημένο στο εργαλείο. Διατίθενται και άλλα
δύο κολάρα ακριβείας που να ταιριάζουν με το
χρησιμοποιούμενο κοπτικό. Το κολάρο και το
παξιμάδι κολάρου δεν μπορούν να διαχωριστούν.
1. Ξεβιδώστε τελείως το παξιμάδι (m) του
κολάρου.
2. Αφαιρέστε το συγκρότημα κολάρου (n).
3. Τοποθετήστε νέο συγκρότημα κολάρου και
σφίξτε το παξιμάδι κολάρου.
Ρύθμιση του βάθους κοπής
(εικ. 1)
Τοποθέτηση του προαιρετικού
παράλληλου οδηγού (εικ. 4)
1. Σύρετε τον παράλληλο οδηγό (o) πάνω από
τις ράβδους (h).
2. Σφίξτε προσωρινά τα μπουλόνια ασφάλισης
(p).
Ρύθμιση του παράλληλου
οδηγού (εικ. 4, 5)
1. Σχεδιάστε μια γραμμή κοπής πάνω στο υλικό.
2. Χαμηλώστε το φορείο ρούτερ έως ότου
το κοπτικό είναι σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας.
3. Συσφίξτε την ασφάλεια βύθισης.
4. Τοποθετήστε τη φρέζα επικολλητών υλικών
πάνω στη γραμμή κοπής. Η εξωτερική κοπτική
ακμή του κοπτικού πρέπει να συμπίπτει με τη
γραμμή κοπής.
5. Σύρετε τον παράλληλο οδηγό (o) ώστε να είναι
σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας και σφίξτε τα
μπουλόνια ασφάλισης (p).
6. Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό
χρησιμοποιώντας το μικρορυθμιστή (q).
7. Σφίξτε καλά την ακραία ασφάλεια (r).
Αναστροφή των
προστατευτικών του
παράλληλου οδηγού (εικ. 6)
Για το ξάκρισμα επενδεδυμένων ή λαμιναρισμένων
επιφανειών συνιστάται η εγκατάσταση των
προστατευτικών του παράλληλου οδηγού όπως
δείχνει η εικόνα.
Αφαιρέστε τις βίδες (s), αναστρέψτε τα
προστατευτικά (t) και σφίξτε τις βίδες.
1. Περιστρέψτε την ασφάλεια βύθισης (c)
αριστερόστροφα για να ελευθερώσετε το
φορείο.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του
αντιγραφέα κοπής (εικ. 7)
2. Ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος κοπής
χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή στοπ βάθους
(b)
Ο αντιγραφέας κοπής (i) χρησιμοποιείται για
ξάκρισμα κατά μήκος μορφοποιημένων ακμών.
Εγκαταστήστε τον αντιγραφέα κοπής (i).
3. Σφίξτε την ασφάλεια βύθισης (c).
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΕΙΚ. 7)
1. Χαλαρώστε τον τροχό σύσφιξης (u)
και ρυθμίστε την πλευρική απόσταση
χρησιμοποιώντας τη βίδα μικρορύθμισης (v).
2. Σφίξτε πάλι τον τροχό σύσφιξης (u).
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΨΟΣ
1. Χαλαρώστε το ρυθμιστή ύψους (j) και
μετακινήστε τον αντιγραφέα κοπής (i) πάνω ή
κάτω όπως απαιτείται.
2. Σφίξτε το ρυθμιστή ύψους (j).
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Η ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ (ΕΙΚ. 7)
Ο πλαστικός ευθύγραμμος οδηγός (w)
χρησιμοποιείται για την αποφυγή αντιγραφής
ατελειών των ατελειών στις ακμές του υλικού
βάσης όταν χρησιμοποιείτε τον αντιγραφέα κοπής
(i).
Για κοίλα σχήματα, αντικαταστήστε τον
ευθύγραμμο οδηγό του αντιγραφέα κοπής από τον
κυλινδρικό οδηγό που παρέχεται με το εργαλείο.
Για να το κάνετε αυτό, χαλαρώστε τη βίδα (x).
Πριν τη λειτουργία
1. Ελέγξτε ότι το κοπτικό εξάρτημα έχει
τοποθετηθεί σωστά μέσα στο κολάρο.
2. Ρυθμίστε το βάθος κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην πλευρική λαβή (f) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (k).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Ενεργοποιήστε το εργαλείο χρησιμοποιώντας το
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (a).
I = Ενεργοποίηση
Τώρα το εργαλείο λειτουργεί συνεχώς.
O = απενεργοποίηση
Ξάκρισμα με δίσκο με
ρουλεμάν ή κοπτικά πιλότους
(εικ. 2)
3. Συνδέστε ένα σύστημα εξαγωγής σκόνης.
1. Αφαιρέστε τον αντιγραφέα κοπής.
4. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι ο περιοριστής
βύθισης είναι ασφαλισμένος πριν την
ενεργοποίηση.
2. Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο με το
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
3. Μετακινήστε το εργαλείο με σταθερή ταχύτητα,
διατηρώντας το δίσκο με ρουλεμάν ή το
κοπτικό πιλότο (y) σε καλή επαφή με το υλικό
βάσης.
4. Απενεργοποιήστε το εργαλείο.
Ξάκρισμα μορφοποιημένων
ακμών (εικ. 1, 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να
εγκαθιστάτε τον αντιγραφέα κοπής (i)
όταν χρησιμοποιείτε κοπτικά χωρίς
δίσκο με ρουλεμάν ή πιλότο.
1. Ρυθμίστε τη μύτη του αντιγραφέα κοπής
χρησιμοποιώντας τη βίδα μικρορύθμισης (u)
όπως απαιτείται.
2. Εγκαταστήστε τον κυλινδρικό οδηγό πάνω
στον αντιγραφέα κοπής.
3. Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο με το
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(a).
4. Μετακινήστε το εργαλείο με σταθερή ταχύτητα,
διατηρώντας τον αντιγραφέα κοπής σε καλή
επαφή με το υλικό βάσης.
5. Απενεργοποιήστε το εργαλείο.
108
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ξάκρισμα ευθύγραμμων
ακμών (εικ. 7)
Εγκαταστήστε τον ευθύγραμμο οδηγό (w)
στον αντιγραφέα κοπής (i) όπως περιγράφεται
πιο πάνω. Προχωρήστε όπως και με τις
μορφοποιημένες ακμές. Είναι επίσης δυνατό να
ξακρίζετε ευθύγραμμες ακμές χρησιμοποιώντας
μόνο τον αντιγραφέα κοπής.
Λίπανση
Ξάκρισμα λωρίδων ακμής
χρησιμοποιώντας τον
προαιρετικό παράλληλο
οδηγό DE6913
(εικ. 4, 5, 6)
Καθαρισμός
Όταν εργάζεστε παράλληλα με την εξωτερική
ακμή ενός τεμαχίου εργασίας, συνιστάται
να χρησιμοποιείτε τον παράλληλο οδηγό.
Εγκαταστήστε τον παράλληλο οδηγό όπως
περιγράφηκε πιο πάνω. Για ευαίσθητα επικολλητά
υλικά, αναστρέψτε τα προστατευτικά (t) στον
παράλληλο οδηγό, όπως δείχνει η εικόνα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λιπαίνετε τακτικά τη στήλη του φορείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Αυτά περιλαμβάνουν έναν παράλληλο οδηγό
DE6913.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα κατάλληλα αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
συνεργαζόμενο κατάστημα.
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
110
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην
ποιότητα των προϊόντων της και
προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για τους
επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος.
Η παρούσα δήλωση εγγύησης αποτελεί
προσθήκη και δεν βλάπτει κατά κανέναν
τρόπο τα δικαιώματα βάσει σύμβασης
που έχετε ως επαγγελματίας χρήστης ή
τα νόμιμα δικαιώματά σας ως ιδιώτης,
μη επαγγελματίας, χρήστης. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30
ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι
από την απόδοση του εργαλείου DEWALT,
απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες όπως αγοράστηκε με όλα τα
τμήματα και εξαρτήματά του, στο σημείο
αγοράς, για να σας επιστραφεί το σύνολο
των χρημάτων ή για ανταλλαγή. Το προϊόν
πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και πρέπει
να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
της DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνεται το
κόστος της εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται
παρελκόμενα και ανταλλακτικά, εκτός και
αν η βλάβη παρουσιάστηκε στο χρονικό
διάστημα της εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από
την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT
εγγυάται την αντικατάσταση όλων των
ελαττωματικών τμημάτων χωρίς
111
112
113
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N049819
03/10
Download PDF

advertising