DW609 | DeWalt DW609 LAMINATE TRIMMER instruction manual

588777-65 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW609
Obrázek 1
b
e
k
c
f
a
i
x xx
xxx
j
xx
d
h
l
g
2
Obrázek 2
Obrázek 3
m
n
y
Obrázek 4
Obrázek 5
o
h
r
p
p
q
3
Obrázek 6
Obrázek 7
t
s
t
j
s
i
w
x
u
Obrázek 8
4
v
OHRAŇOVACÍ FRÉZKA
DW609
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Velikost upínacího pouzdra
Max. průměr nástroje
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
mm
kg
DW609
230
1
600
400
24 000
55
8 mm
36
3,7
dB(A)
82
Definice: Bezpečnostní pokyny
dB(A)
dB(A)
3
91
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
dB(A)
3
V
W
W
min-1
mm
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah =
Odchylka K =
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
m/s²
m/s²
4,3
1,6
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce napájecího kabelu
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
5
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW609
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Prostudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
6
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
b)
c)
d)
e)
f)
g)
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
d)
e)
f)
g)
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro frézy
• Vždy používejte frézy s průměrem upínací
stopky, který bude odpovídat velikosti
upínacího pouzdra na vašem nářadí.
• Vždy používejte frézy určené pro otáčky
30000 min-1 a které jsou takto i označeny.
• Nikdy nepoužívejte frézy s průměrem, který
je větší než maximálně povolený průměr
uvedený v technických údajích.
Frézy
Frézování tímto nářadím může být prováděno
s kompletní řadou běžně dostupných fréz
(například: přímé, žlábkovací, profilové, drážkovací
nebo drážkovací nůž).
1. Povolený průměr upínací stopky 6 mm 8 mm.
7
2. Schválené provozní otáčky 30000/min.
VAROVÁNÍ! DW609 maximální
použitelný průměr:
– Přímá, polodrážková nebo profilová
fréza s maximálním průměrem
upínací stopky (8 mm), maximálním
průměrem 36 mm a maximální
frézovací hloubkou 10 mm;
– Drážkovací fréza s maximálním
průměrem upínací stopky 25 mm;
– Drážkovací nůž s maximálním
průměrem upínací stopky (8 mm):
maximálním průměrem 40 mm
a frézovací šířkou 4 mm.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
jsou:
– Poškození sluchu
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (l), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Ohraňovací frézka
1 Upínací pouzdro (8 mm)
2 Klíče
1 Kopírovací systém
1 Vodicí kladka
8
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Hlavní spínač
b. Hloubkový doraz
c. Zámek ponoru
d. Ohraňovací základna
e. Ventilační štěrbiny
f. Vodicí rukojeť
g. Upínací pouzdro
h. Vodicí tyče
i. Kopírovací systém
j. Stavitelná rukojeť výšky
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše ohraňovací fréza je určena k ořezávání hran
vrstvených desek ze dřeva a laminátů.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto These ohraňovačky laminátů jsou
profesionální elektrická nářadí.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný
pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka
je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Neúmyslné spuštění
může způsobit úraz.
Vložení a vyjmutí frézy (obr. 2)
1. Zcela povolte matici upínacího pouzdra (m).
2. Sejměte sestavu upínacího pouzdra (n).
3. Připevněte novou sestavu upínacího pouzdra
a utáhněte matici pouzdra.
Nastavení hloubky frézování
(obr. 1)
1. Rukojeť zámku ponoru (c) otočte proti
směru chodu hodinových ručiček, aby došlo
k uvolnění vozíku.
2. Hloubkový doraz (b) nastavte na požadovanou
hloubku záběru frézy
3. Rukojeť zámku ponoru (c) přitáhněte.
Montáž volitelného paralelního
vodítka (obr. 4)
1. Nasuňte na vodicí tyče (h) paralelní vodítko
(o).
2. Dočasně přitáhněte pojistné šrouby (p).
Seřízení paralelního vodítka
(obr. 4, 5)
1. Narýsujte na materiál linii řezu.
2. Spouštějte vozík frézy dolů, dokud se frézka
nedostane do kontaktu s povrchem obrobku.
3. Přitáhněte zámek ponoru.
4. Umístěte frézu na čáru řezu. Vnější frézovací
hrana frézy musí být srovnána s čárou řezu.
5. Posuňte paralelní vodítko (o) směrem
k obrobku a přitáhněte pojistné šrouby (p).
6. Nastavte paralelní vodítko pomocí jemného
seřizovače (q).
7. Pevně utáhněte koncový doraz (r).
1. Jedním z klíčů dodaných s frézou přidržte
hřídel a druhým klíčem povolte matici
upínacího pouzdra (m).
Obrácení vložek paralelního
vodítka (obr. 6)
2. Vložte frézu (y) a matici upínacího pouzdra
dotáhněte.
Pro ořezávání dýhovaných nebo laminovaných
desek je doporučeno nasadit vložky paralelního
vodítka podle obrázku.
VAROVÁNÍ: Nikdy neutahujte matici
upínacího pouzdra, není-li v něm
zasunuta žádná fréza.
Vyjměte šrouby (s), obraťte vložky (t) a šrouby
dotáhněte.
Výměna sestavy upínacího
pouzdra (obr. 2, 3)
Montáž a nastavení kopírovacího systému (obr. 7)
Vaše frézka je dodávána s osazeným upínacím
pouzdrem 8 mm. K dispozici jsou také dvě další
přesné upínací pouzdra, které budou vyhovovat
používaným frézám. Upínací pouzdro a jeho
matice jsou neoddělitelné.
Kopírovací systém (i) je používán pro úpravu
prováděnou podél profilových hran. Upevněte
kopírovací systém (i).
9
BOČNÍ VZDÁLENOST (OBR. 7)
1. Povolte upínací šroub (u) a nastavte boční
vzdálenost pomocí šroubu pro jemné
nastavení (v).
2. Znovu utáhněte upínací šroub (u).
VÝŠKA
1. Povolte stavitelnou rukojeť výšky (j) a podle
potřeby nastavte kopírovací systém (i) nahoru
nebo dolů.
2. Stavitelnou rukojeť výšky (j) utáhněte.
PŘÍMÉ VODÍTKO NEBO VODICÍ KLADKA
(OBR. 7)
Plastové přímé vodítko (w) je používáno, aby
bylo zabráněno kopírování defektů na hranách
základního materiálu, je-li používán kopírovací
systém (i).
Pro konkávní tvary vyměňte přímé vodítko
kopírovacího systému za vodicí kladku dodanou
s frézou. K provedení tohoto úkonu povolte šroub
(x).
Před použitím
1. Zkontrolujte, zda je v upínacím pouzdře fréza
správně upnuta.
2. Nastavte hloubku frézování.
3. Připojte zařízení pro odsávání prachu.
4. Před zapnutím nářadí se vždy ujistěte, zda je
uzavřen zámek ponoru.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (f) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (k).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, použijte hlavní spínač
(a).
I = zapnuto
Nářadí nyní pracuje
v nepřetržitém režimu.
O = vypnuto
Ohraňování s kuličkovým
ložiskem nebo vodicími
frézami (obr. 2)
1. Sejměte kopírovací systém.
2. Spusťte nářadí hlavním spínačem.
3. Pohybujte nářadím konstantní rychlostí
a dbejte na to, aby bylo kuličkové ložisko
nebo vodicí fréza (y) řádně opřeny o základní
materiál.
4. Nářadí vypněte.
Úprava tvarovaných hran
(obr. 1, 7)
VAROVÁNÍ: Používáte-li frézy bez
kuličkových ložisek nebo bez vodicích
prvků, vždy na nářadí namontujte
kopírovací systém (i).
OBSLUHA
1. Je-li to nutné, nastavte špičku kopírovacího
systému pomocí seřizovacího šroubu (u).
Pokyny pro použití
2. Ke kopírovacímu systému upněte vodicí
kladku.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 1, 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
10
3. Spusťte nářadí hlavním spínačem (a).
4. Pohybujte nářadím konstantní rychlostí
a dbejte na to, aby byl kopírovací systém
řádně opřen o základní materiál.
5. Nářadí vypněte.
Úprava přímých hran (obr. 7)
Podle výše uvedeného postupu připevněte na
kopírovací systém (i) přímé vodítko (w). Postupujte
jako při úpravě tvarových hran. Úprava přímých
hran může být prováděna také pouze pomocí
kopírovacího systému.
Odřezávání okrajových pásů
pomocí volitelného paralelního
vodítka DE6913 (obr. 4, 5, 6)
Pokud frézujete souběžně s vnějším krajem
obrobku, je vhodné využít paralelní vodítko.
Paralelní vodítko upevněte výše popsaným
způsobem. Pro ořezávání křehkých laminátů
obraťte vložky (t) paralelního vodítka podle
obrázku
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Neúmyslné spuštění
může způsobit úraz.
Mazání
Pravidelně mažte vodicí tyče vozíku.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Mezi tato příslušenství patří paralelní vodítko
DE6913.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u vašeho dodavatele.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném komunálním
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241344 - 08-08-2014
11
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising