DW624 | DeWalt DW624 PLUNGE ROUTER instruction manual

359203-02 BG
Превод на оригиналните инструкции
DW624
DW625E
Фигура 1A
b
DW625
nn
l
m
k
n
a
xxxx xx xx
4
j
o
j
i
p
h
q
g
c
f
e
d
u
t
r
s
2
Фигура 1B
j
a
w
n
c
v
Фигура 3
Фигура 2
c
y
x
c
d
3
Фигура 4
Фигура 5
aa
q
t
a
i
g
l
Фигура 6
Фигура 7
k
f
bb
l
s
cc
r
m
Obrázek 8
v
w
q
4
Фигура 9
ee
u
ff
Фигура 10
jj
ll
ii
ll
hh
kk
5
Фигура 11
Фигура 12
6
ОБЕРФРЕЗА
DW624, DW625E
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
DW624 DW625E
Волтаж
VDC
230
230
Великобритания
и Ирландия
VDC
230/115
230/115
Вид
1
6
Входяща мощност
W
1 600
2 000
Изходяща мощност
W
960
1 110
Обороти без натоварване
мин-1
20 000 8 000–20 000
Стойка на оберфрезата
2 колони
2 колони
Удар на стойката
на оберфрезата
мм
62
62
Стоп барабан за дълбочината 3-стъпки, с 3-стъпки,с
градуиране градуиране
и фино
и фино
регулиране регулиране
Размер на патронника инча
1/2
1/2
Диаметър на резача,
макс.
мм
50
50
Тегло
кг
5,2
5,2
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане
колебание)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност
колебание)
dB(A)
96
92
dB(A)
dB(A)
3
103
3
100
dB(A)
2,9
3,4
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
ah =
м/с²
4,6
Колебание K =
м/с²
2,6
3,1
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
дадени в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти
10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания 230 V инструменти
и Ирландия
13 Ампера, в контактите
Великобритания 115 V инструменти
и Ирландия
16 Ампера, в контактите
7
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на трудност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете
ръководството и внимавайте за тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Указва една потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до малки
или средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DW624, DW625E
DEWALT декларира, че продуктите описани
под “технически данни” са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
8
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.12.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения за
безопасна работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
б)
в)
г)
д)
е)
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
пригоден за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящите се
части на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове, понеже могат
да доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
9
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
други звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
10
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
фрези
• Винаги използвайте фрези с диаметър
на цангата, съответстващи на размера
на патронника, инсталиран на вашия
инструмент.
• Винаги използвайте режещи
приспособления, подходящи за обороти
от 30 000 мин-1 и маркирани по
съответния начин.
• Никога не използвайте фрези с диаметър
над максималния, посочен в техническите
данни.
Тази оберфреза е създадена да приема
професионални резачи от прав, профилен,
фалцови и нарезен тип с номинални
минимални обороти 30000/мин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винайги
имайте предвид следните
принудителни условия:
• Използвайте дръжка с диаметър
12 мм за прав, фалцови, назъбен
и профилен резач
• Максимален диаметър на резача:
DW624: 40 мм при 35 мм
дълбочина на рязане
DW625E: 50 мм при 35 мм
дълбочина на рязане
DW624 и DW625E
Назъбен резач: 50 мм при 6 мм
дълбочина на
рязане
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лични наранявания, поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кодът с датата (nn), който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
i. Набраздена гайка
j. Ръкохватки
k. Ръчно колело
l. Измерителен обектив
m. Скала
n. Падащо заключване
o. Винт за закрепване
p. Дълбочинно спиране
q. Фина настройка за дълбочинно спиране
r. Фина настройка за паралелна оградка
s. Паралелна ограда
t. Барабан за дълбочинно спиране
u. Основа на оберфрезата
v. Удължител на основната плоча
w. Водещо копче
1 Оберфреза
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1 Паралелна оградка с фино регулиране
и водещи щанги
Вашата високопроизводителна оберфреза
на DEWALT DW624/DW625E е направен
за провесионална и дълготрайна употреба
за маршрутизиране на дърво, дървесина
и пластмаса.
1 Гаечен ключ #22
1 Адаптер за прахоулавяне
1 Четка на водача
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1A, 1B)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Превключвател за вкл./изкл.
b. Градуиран диск за контрол на оборотите
(DW625E)
c. Гайка на патронника
d. Заключване на шпиндела
e. Заключващ болт за паралелната оградка
f. Водещи щанги за паралелна ограда
g. Резбован шпиндел
h. Стоп
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тези оберфрези са професионални
електроинструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият DEWALT инструмент е двойно
изолиран в съответствие с EN 60745;
следователно не се изисква
заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
11
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не затягайте гайката на
патронника без да сте
поставили фреза в патронника.
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Смяна на патронника (фиг. 3)
Вашата оберфреза е доставена с 1/2"
патронник, инсталиран към инструмента. На
разположение са и други прецизни патронници
за съответния резач.
1. Отделете патронника (y) от гайката на
патронника (c) като го издърпате здраво.
2. Щракнете новият патронник на място.
Настройка на електронната
система за контрол на оборотите (фиг. 1А)
DW625E
Ако се изисква удължителен кабел, използвайте
одобрен такъв, който е подходящ за входящата
мощност на този инструмент (виж техническите
данни). Минималният размер на проводника
е 1 мм2; максималната дължина е 30 м.
Оборотите се променят безстепенно от 8 000
до 20 000 мин-1 като използвате електронната
система за контрол на оборотите (b) за еднакви
резултати при рязане при всички типове дърво
и пластмаса.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
Завъртете градуираният диск за контрол на
скоростта до необходимото ниво. Правилната
настройка, все пак, е въпрос на опит.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Вкарване и изваждане на
фреза (фиг. 2)
1 = 8 000 мин-1
2 = 12 000 мин-1
3 = 16 000 мин-1
4 = 18 000 мин-1
5 = 20 000 мин-1
Регулиране на дълбочината
на рязане (фиг. 1А)
Вашата оберфреза е оборудвана с високо
прецизна система за регулиране на
дълбочината, включително барабан за
дълбочинна спиране (t), измерващ обектив (l)
и фино регулиране (q).
Бързо регулиране (фиг. 1А,
4)
1. Натиснете и задръжте надолу
ключалката на шпиндела (d).
1. Разхлабете падащия ключ (n) като го
издърпате нагоре.
2. Като използвате 22 мм гаечен ключ,
разхлабете гайката на патронника (с)
няколко завъртания и поставете нож (х).
2. Снижете носещата рамка, докато
фрезата не докосне обработвания детайл.
3. Затегнете гайката на патронника
и освободете заключването на шпиндела.
12
3. Затегнете падащия ключ (n) като го
натиснете надолу.
4. За оптимално улеснение на работата,
възвратното движение на стойката може
да бъде адаптирано към необходимата
дълбочина на рязане чрез завъртане
и плъзгане на набраздената гайка (i).
5. Разхлабете затягащият винт.
6. Завъртете ръчното колело (k) докато
финото регулиране (q) докосне барабаните
за дълбочинно спиране (t).
7. Настройте измерващия обектив към
кръгла фигура (напр. 0).
8. Регулирайте дълбочината на рязане
с помощта на ръчното колело (k)
и измерващия обектив (l). Разстоянието
между върха на барабана за дълбочинно
спиране и дъното на финото регулиране
е регулираната дълбочина на срязване.
9. Затегнете затягащият винт (о).
Тройно регулиране на дълбочината с помощта на барабана за дълбочинно спиране
(фиг. 5)
Барабана за дълбочинно спиране (t) може
да се използва за настройка на три различни
дълбочини. Това е особено полезно за
дълбочинни срязвания, извършени в няколко
стъпки.
1. Поставете шаблон за дълбочината между
финото регулиране (q) и барабана за
дълбочинно спиране (t) за да регулирате
точната дълбочин на срязване.
2. Ако се изисква, настройте и трите болта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Правете
само плитки разрези!
Фино регулиране (фиг. 6)
Когато не използвате шаблон за дълбочината
или ако дълбочината на срязване трябва да
се регулира, препоръчително е да се използва
финото регулиране (q).
1. Настройте дълбочината на срязване, като
използвате финото регулиране (q).
2. Разчетете дълбочината на срязване,
като използвате мерителният обектив (l)
и скалата (m).
3. Адаптирайте дълбочината са срязване до
милиметър с помощта на ръчното колело
(k).
Регулиране на дълбочината
на оберфрезата, инсталирана в обърнато положение
(фиг. 4)
1. Свалете гайката на капака (aa)
и набразденото копче (i) и ги сменете
с инструмента за регулиране на височината
(DE6966) който се продава допълнително.
2. Завинтете резбования край на инструмента
за височинно регулиране към резбования
шпиндел (g).
3. Настройте дълбочината на срязване, като
използвате инструмента за регулиране на
височината.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
монтиране на оберфрезата
в обърнато положение се обърнете
към съответното ръководство
с инструкции на за стационарния
инструмент.
Регулиране на паралелната
оградка (фиг. 1А, 7)
1. Прикрепете водещите щанги (f) към
оберфазера на основата (u).
2. Плъзнете паралелната оградка (s) над
щангите.
3. Затегнете временно заключващите болтове
(е).
Регулиране на паралелната
оградка (фиг. 1А, 7)
1. Начертайте линия за рязане върху
материала.
2. Снижете носещата рамка, докато фрезата
не докосне обработвания детайл.
3. Затегнете падащият ключ (n) и ограничете
възвратното движение на стойката, като
използвате набраздената гайка (i).
4. Поставете рутера на линията за рязане.
5. Плъзнете паралелната оградка (s)
към обработвания детайл и затегнете
заключващите болтове (е).
6. Регулирайте паралелната оградка, като
използвате фината настройка (r). Външният
ръб за рязане на фрезата трябва да
съвпада с линията на рязане.
7. Ако е необходимо, разхлабете винтовете
(bb) и настройте лентите (сс), за да се
получи желаната водеща дължина.
13
Монтаж на удължителя на
основната плоча (допълнително) (фиг. 1B, 8)
1. Монтирайте удължителя на основната
плоча (v) към свободния край на водещите
щанги.
2. Водете инструмента с едната ръка
на копчето (w) и с другата ръка на
противоположната ръкохватка (j).
Монтаж на четка на водача
(фиг. 9)
Заедно с шаблона, четките на водача играят
важна роля в рязането и оформянето по модел.
• Монтирайте четката на водача (ee)
към основата на оберфрезата (u) като
използвате болтовете (ff) както е показано.
Свързване на прахоуловител (фиг. 1A, 10)
Адаптора за прахоулавяне се състои от
основна част (hh), капак (ii), водач на маркуча
(jj), два болта (kk) и две гайки (ll).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Винаги спазвайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
• Винаги движете оберфрезата
както е указано на фиг. L (външни
ръбове/вътрешни ръбове).
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 12)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
1. Плъзнете капака (ii) на главната част (hh)
и го оставете да щракне на място.
Правилната позиция на ръцете изисква всяка
ръка да е на по една (j), както е показано.
2. Свържете маркуча на прахоуловителя към
адаптера на уреда.
Включване и изключване
(фиг. 1А, 4)
3. Разхлабете болта отгоре на оберфрезата
и монтирайте водача на маркуча (jj) както
е показано.
Преди започване на работа
1. Проверете дали фрезата е правилно
поставена в патронника.
2. Настройте дълбочината на рязане.
3. Cвържете устройство за изсмукване на
прах.
4. Винаги проверявайте дали е заключен
ограничителя на потапянето преди да
включите уреда.
1. Вкл.: издърпайте превключвателя (a)
нагоре.
2. Изкл.: натиснете превключвателя (a)
надолу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разхлабете
падащият ограничител
и оставете стойката на
оберфрезата да спре изцяло преди
да я изключите.
Използване на водещи втулки (фиг. 9)
РАБОТА
1. Закрепете шаблона към обработвания
детайл, като използвате крайни скоби.
Инструкции за употреба
2. Изберете и инсталирайте подходяща
водеща втулка (ee).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
14
3. Извадете диаметъра на режещият елемент
от външния диаметър на водещата втулка
и разделете на 2. Това е разликата между
образеца и обработвания детайл.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако
обработвания детайл не
е достатъчно плътен, поставете
го на парче отпадъчно дърво.
Водене с летва
Където не може да се използва водач по ръба,
възможно е да водите оберфрезата с летва,
прикрепена към обработвания детайл (с надвес
в двата края.)
Рутиране на ръка
Вашата оберфреза може да се използва без
водач, например при творческа изработка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Правете само
плитки срязвания! Използвайте
ножове с макс. диаметър 6 мм.
Рутиране с пилотни фрези
(фиг. 2)
Където не могат да се използват паралелен
водач или водеща втулка, възможно е да
се използват пилотни ножове (х) за рязане
оформени ръбове.
Това включва цанги (6 - 12,7 мм), инструмент
за регулиране на височината и маса за
оберфрезата за използване в обърнато
положение, съединителни инструменти за
щифтове за лястовича опашка и шаблони за
съединяване на щифтове, фугиращи шаблони,
регулируем държач на водещ щифт и водещи
релси в различни дължини.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от тези на
DEWALT, използването на такива
аксесоари с този инструмент може
да е опасно. За да намалите риска
от нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
15
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали помага
за предпазване на околната среда от
замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00200891 - 25-02-2013
16
DW625E
ФРЕЗОВА МАШИНА 6
©
17
18
Download PDF

advertising