DW624 | DeWalt DW624 PLUNGE ROUTER instruction manual

370000 - 53 LT
DW624
DW625E
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
17
1A pav. / Рисунок 1A
b
DW625
nn
l
m
k
n
a
xxxx xx xx
4
j
o
j
i
p
h
q
g
c
f
e
d
u
t
r
s
3
1B pav. / Рисунок 1B
j
a
w
n
c
v
3 pav. / Рисунок 3
2 pav. / Рисунок 2
c
y
x
4
c
d
4 pav. / Рисунок 4
5 pav. / Рисунок 5
aa
q
t
a
i
g
l
6 pav. / Рисунок 6
k
7 pav. / Рисунок 7
f
bb
l
s
cc
r
m
8 pav. / Рисунок 8
v
w
q
5
9 pav. / Рисунок 9
ee
u
ff
10 pav. / Рисунок 10
jj
ll
ii
ll
hh
kk
6
11 pav. / Рисунок 11
12 pav. / Рисунок 12
7
LIETUVIŲ
FREZA
DW624, DW625E
Sveikiname!
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
JK ir Airijos
vartotojams
Tipas
Galios įvestis
Galios išvestis
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos min-1
Frezos suportas
Frezos suporto eiga
Būgno gylio stabdiklis
VDC
VDC
W
W
mm
Įvorės dydis,
coliais
Įvorės skersmuo, maks. mm
Svoris
kg
LPA (garso slėgis)
dB(A)
KPA (garso slėgio paklaida) dB(A)
LWA (garso galia)
dB(A)
KWA (garso galios paklaida) dB(A)
DW624
230
DW625E
230
230/115
1
1 600
960
230/115
6
2 000
1 110
20 000 8 000–20 000
2 kolonos 2 kolonos
62
62
3 žingsnių, su 3 žingsnių, su
gradacija
gradacija
ir tiksliu
ir tiksliu
nustatymu nustatymu
1/2
1/2
50
50
5,2
5,2
96
3
103
2,9
92
3
100
3,4
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
4,6
2,6
3,1
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
8
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos
vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros
tinkle
JK ir Airijos
vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros
kištukuose
JK ir Airijos
vartotojams
115 V įrankiai
16 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
LIETUVIŲ
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DW624, DW625E
„DEWALT“ pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai
yra sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/EB.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
31.12.2009
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
9
LIETUVIŲ
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
10
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos ypatingos frezavimo antgalių naudojimo saugos
taisyklės
• Naudokite tik tuos frezavimo antgalius, kurių
jungiamųjų galų skersmenys atitinka šiame
įrankyje įrengtą lizdą.
• Visada naudokite frezavimo antgalius,
tinkamus 30 000 min-1 greičiui ir atitinkamai
LIETUVIŲ
paženklintus.
• Niekada nenaudokite frezavimo antgalių,
kurių skersmuo viršija maksimalų skersmenį,
nurodytą techninių duomenų skyriuje.
Ši freza skirta naudoti su profesionaliais tiesiais,
profiliuotais, išdrožų ir graviravimo antgaliais,
numatytais 30 000/min greičiui.
ĮSPĖJIMAS! Visada atsižvelkite į
sudėtingas sąlygas:
• Naudokite 12 mm skersmens
jungiamąją dalį tiesiems, išdrožų,
graviravimo ir profiliavimo frezavimo
antgaliams
• Maksimalus frezavimo antgalio
skersmuo:
DW624: 40 mm esant 35 mm
pjovimo gyliui
DW625E: 50 mm esant 35 mm
pjovimo gyliui
DW624 ir DW625E
graviravimo antgalis: 50 mm esant
6 mm pjovimo
gyliui
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 vertikali freza
1 lygiagretusis kreiptuvas su tiksliu reguliavimu ir
kreipiamaisiais strypais
1 veržliaraktis #22
1 dulkių trauktuvo adapteris
1 kreipiamasis velenėlis
1 naudojimo instrukcija
1 Išklotinės brėžinys
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1A, 1B pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. Įjungimo/išjungimo jungiklis
b. Greičio reguliavimo ratukas (DW625E)
Kiti pavojai
c. Griebtuvo veržlė
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
d. Veleno stabdiklis
e. Lygiagrečiojo kreiptuvo fiksavimo varžtas
– klausos pablogėjimas;
f. Lygiagrečiojo kreiptuvo kreipiamieji strypai
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
g. Sriegiuotas velenas
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
h. Stabdiklis
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
i. Sraigtinė veržlė
j. Rankenos
k. Ranka sukamas ratas
l. Matavimo objektyvas
m. Liniuotė
n. Nuleidimo fiksatorius
o. Suspaudimo varžtas
p. Gylio stabdiklis
q. Gylio stabdiklio tikslusis reguliatorius
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
r. Lygiagrečiojo kreiptuvo tikslusis reguliatorius
Datos kodas (nn), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
s. Lygiagretusis kreiptuvas
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
t. Būgno gylio stabdiklis
u. Frezos pagrindas
v. Pagrindo plokštės papildoma dalis
w. Kreipiamoji rankenėlė
11
LIETUVIŲ
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šios didelės galios „DEWALT“ DW624/DW625E
frezos skirtos profesionaliems intensyviems
medienos, medienos galimių ir plastikų frezavimo
darbams.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šios frezos yra profesionalūs elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis standartu EN 60745, šis
DEWALT įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Frezavimo antgalio įdėjimas ir
išėmimas (2 pav.)
1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę veleno
fiksatorių (d).
2. Naudodami 22 mm veržliaraktį pasukite įvorės
veržlę (c) kelis pasukimus ir įdėkite frezavimo
antgalį (x).
3. Užveržkite įvorės veržlę ir atleiskite veleno
fiksatorių.
ĮSPĖJIMAS: Niekada neužveržkite
įvorės veržlės, neįdėję į įvorę
frezavimo antgalio.
Įvorės keitimas (3 pav.)
Ši freza turi sumontuotą 1/2 col. įvorę. Galima
naudoti ir kitas tiksliąsias įvores, tinkamas
naudojamiems frezavimo antgaliams.
1. Stipriai patraukite ir atskirkite įvorę (y) nuo
įvorės veržlės (c).
2. Tvirtai užspauskite naują įvorę.
Elektroninio greičio reguliavimo ratuko nustatymas
(1A pav.)
DW625E
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Naudojant elektroninį greičio reguliavimo ratuką
(b), greitį galima nuolat keisti nuo 8 000 iki
20 000 min-1, kad visų tipų medienos ir plastikų
pjovimo rezultatai būtų vienodi.
Ilginimo laido naudojimas
Pasukite elektroninį greičio nustatymo ratuką ties
norimu lygiu. Įgijus daugiau patirties, bus lengviau
nuspręsti, kokį nustatymą pasirinkti.
1 = 8 000 min-1
2 = 12 000 min-1
3 = 16 000 min-1
4 = 18 000 min-1
5 = 20 000 min-1
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą
ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio
galią (žr. techninius duomenis). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
12
LIETUVIŲ
Pjūvio gylio reguliavimas
(1A pav.)
Šioje frezoje įrengta labai tikslaus gylio nustatymo
sistema, įskaitant būgno stabdiklį (t), matavimo
objektyvą (l) or tikslųjį reguliatorių (q).
Greitasis reguliavimas (1A, 4
pav.)
1. Atlaisvinkite nuleidimo fiksatorių (n),
patraukdami jį aukštyn.
1. Pareguliuokite pjūvio gylį, naudodami tikslųjį
reguliatorių (q).
2. Patikrinkite pjūvio gylio rodmenį, naudodami
matavimo objektyvą (l) ir liniuotę (m).
3. Nustaykite pjūvio gylį milimetro tikslumu,
naudodami ranka sukamą ratą (k).
Gylio reguliavimas naudojant
frezą apverstai (4 pav.)
2. Leiskite frezos suportą žemyn, kol
frezavimo antgalis palies ruošinį.
1. Atsukite dangtelio veržlę (aa) bei sraiginę
rankenėlę (i) ir vietoj jos sumontuokite
papildomai pasirenkamą aukščio reguliavimo
įrankį (DE6966).
3. Užveržkite nuleidimo fiksatorių (n), jį
nuleisdami.
2. Įsukite aukščio reguliavimo įrankio sriegiuotą
galą į sriegiuotą veleną (g).
4. Norint, kad dirbti būtų itin paprasta, suporto
grąžinimo įtaisą galima pritaikyti pagal
reikiamą pjūvio gylį, pasukant arba pastumiant
sraigtinę veržlę (i).
3. Nustatykite pjūvio gylį, naudodami aukščio
reguliavimo įrankio reguliatorių.
5. Atsukite suspaudimo varžtą.
6. Sukite ranka sukamą ratą (k) tol, kol tikslusis
reguliatorius (q) palies būgno gylio tabdiklį (t).
7. Nustatykite matavimo objektyvą ties apvaliu
skaičiumi (pvz., 0).
8. Pareguliuokite pjūvio gylį, sukdami ratą (k)
ir naudodami matavimo objektyvą (l). Atstumas
tarp būgno gylio stabdiklio viršaus ir tiksliojo
reguliatoriaus apačios yra nustatytas pjūvio
gylis.
9. Užveržkite suspaudimo varžtą (o).
Trijų gylio nustatymas naudojant būgno gylio stabdiklį
(5 pav.)
Būgno gylio stabdiklį (t) galima naudoti trims
skirtingiems gyliams nustatyti. Tai ypač naudinga
atliekant gilius, laipsniškai atliekamus pjūvius.
1. Norėdami nustatyti tikslų pjovimo gylį, dėkite
gylio šabloną tarp tiklsiojo reguliatoriaus (q) ir
būgno gylio stabdiklio (t).
2. Jeigu reikiam nustatykite visus tris varžtus.
ĮSPĖJIMAS: Darykite tik negilius
pjūvius!
Tikslusis reguliavimas (6 pav.)
Kai gylio šalbonas yra nenaudojamas arba jeigu
reikia pareguliuoti pjūvio gylį, rekomenduojama
naudoti tikslųjį reguliatorių (q).
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumontuoti
frezą apverstai, žr. atitinkamą
stacionariai įrengto įrankio naudojimo
instrukciją.
Lygiagrečiojo kreiptuvo pritvirtinimas (1A, 7 pav.)
1. Pritvirtinkite kreipiamąjį strypą (f) prie frezos
pagrindo (u).
2. Užstumkite lygiagretųjį kreiptuvą (s) ant strypų.
3. Laikinai priveržkite fiksavimo vartus (e).
Lygiagrečiojo kreiptuvo reguliavimas (1A, 7 pav.)
1. Nubrėžkite ant ruošinio pjovimo liniją.
2. Leiskite frezos suportą žemyn, kol frezavimo
antgalis palies ruošinį.
3. Užveržkite nuleidimo fiksatorių (u) ir apribokite
suporto grąžinimą, naudodami sraigtinę veržlę
(i).
4. Dėkite frezą ant pjovimo linijos.
5. Stumkite lygiagretųjį kreiptuvą (s) iki ruošinio ir
užveržkite fiksavimo varžtus (e).
6. Pareguliuokite lygiagretųjį kreiptuvą,
naudodami tikslųjį reguliatorių (r). Frezavimo
antgalio išorinis pjovimo kraštas privalo sutapti
su pjovimo linija.
7. Jeigu reikia, atsukite varžtus (bb) ir
pareguliuokite juostas (cc), kad nustatytumėte
reikiamą kreipimo ilgį.
13
LIETUVIŲ
Pagrindo plokštės papildomos
dalies pritvirtinimas (1B, 8 pav.)
1. Pritvirtinkite papildomą pagrindo plokštės dalį
(v) prie laisvų kreipiamųjų strypų galų.
2. Kreipkite įrankį, vieną ranką padėję ant
rankenėlės (w), o kitą – ant priešingos
rankenos (j).
Kreipiamojo velenėlio pritvirtinimas (9 pav.)
Kartu su šablonu kreipiamieji velenėliai atlieka
svarbią pjovimo ir formavimo pagal šabloną darbo
dalį.
• Varžtais (ff) pritvirtinkite kreipiamąjį velenėlį
(ee) prie frezos pagrindo (u) kaip pavaizduota.
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet vadovaukitės nurodymais
dėl saugos bei galiojančiomis
teisinėmis nuostatomis.
• Visada stumkite frezą kaip parodyta L
pav. (išoriniai/vidiniai kraštai).
Tinkama rankenos padėtis (1,
12 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Dulkių trauktuvo prijungimas
(1A, 10 pav.)
Tinkama rankų padėtis: abi rankos turi būti ant
kiekvienos rankenos (j) kaip parodyta.
Dulkių trauktuvo adapterį sudaro pagrindinė dalis
(hh), dangtelis (ii), žarnos kreiptuvas (jj), du varžtai
(kk) ir dvi veržlės (ll).
Įjungimas ir išjungimas (1A, 4
pav.)
1. Užstumkite dangtelį (ii) ant pagrindinės dalies
(hh), kad jis užsifiksuotų.
2. Prijunkite dulkių trauktuvo žarną prie dulkių
trauktuvo adapterio.
3. Atsukite frezos viršuje esantį varžtą ir
pritvirtinkite žarnos kreiptuvą (jj) kaip parodyta.
Prieš pradėdami darbą
1. Patikrinkite, ar frezavimo antgalis yra tinkamai
įtvirtintas įvorėje.
2. Nustatykite pjovimo gylį.
3. Prijunkite dulkių trauktuvą.
4. Prieš įjungdami įrankį, visada patikrinkite, ar
nuleidimo ribotuvas yra užfiksuotas.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
14
1. Įjungimas: patraukite jungiklį (a) aukštyn.
2. Išjungimas: paspauskite jungiklį (a) žemyn.
ĮSPĖJIMAS: Prieš išjungdami įrankį,
atlaisvinkite nuleidimo ribotuvą ir
palaukite, kol frezos suportas atsidurs
savo pradinėje padėtyje.
Kreipiamųjų velenėlių naudojimas (9 pav.)
1. Galiniais spaustuvais pritvirtinkite šabloną prie
ruošinio.
2. Pasirinkite ir sumontuokite tinkamą kreipiamąjį
velenėlį (ee).
3. Atimkite frezavimo antgalio skersmens dydį
iš kreipiamojo velenėlio išorinio skersmens
dydžio ir gautą skaičių padalykite iš 2. Tai
skirtumas tarp šablono ir ruošinio.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu ruošinys yra
nepakankamai storas, dėkite jį ant
nereikalingos medienos atraižos.
Kreipimas naudojant lentjuostę
Kai kraštų kreiptuvo naudoti negalima, frezą galima
kreipti išilgai lentjuostės, pritvirtintos spaustuvais
LIETUVIŲ
skersai ruošinio (lentjuostės galai turi kyšoti iš
abiejų galų).
Frezavimas kreipiant rankomis
Šią frezą galma naudoti ir be jokių kreiptuvų, pvz.,
graviruojant parašus arba kuriant meno kūrinius.
ĮSPĖJIMAS: Darykite tik negilius
pjūvius! Naudokite maks. 6 mm
skersmens frezavimo antgalius.
Frezavimas naudojant kontrolinius frezavimo antgalius
(2 pav.)
Frezuojant forminius kraštus, kai lygiagretųjį
kreiptuvą arba kreipiamąjį velenėlį naudoti netinka,
galima naudoti kontrolinius frezavimo antgalius (x).
Galima naudoti šiuos priedus: įvores (6–12,7
mm), aukščio reguliavimo įrankį ir frezavimo stalą
(skirtą naudoti frezą apverstai), pirštinių sujungimų
įrankius trapeciniams antgaliams ir pirštinių
sujungimų šablonams, trapecinius sujungimo
šablonus, reguliuojamą kreipiamojo velenėlio
laikiklį ir kreipiamuosius velenėlius bei įvairaus ilgio
kreipiamuosius bėgelius.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
DEWALT,priedai nebuvo išbandyti su
šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
15
LIETUVIŲ
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФРЕЗЕР
DW624, DW625E
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW624
DW625E
Напряжение
питания
В пост. тока 230
230
Тип
1
6
Потребляемая мощность Вт
1 600
2 000
Выходная мощность
Вт
960
1 110
Число оборотов
без нагрузки
об./мин.
20 000 8 000–20 000
Головка фрезера
2 штанги
2 штанги
Ход головки
мм
62
62
Револьверный ограничитель 3 положения,3 положения,
глубины
со шкалой со шкалой
и тонкой
и тонкой
настройкой настройкой
Цанговый патрон
дюймы
1/2
1/2
Макс. диаметр фрезы мм
50
50
Вес
кг
5,2
5,2
LpA (звуковое
давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового
давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
96
92
3
3
103
100
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
2,9
3,4
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
4,6
3,1
Погрешность K =
м/с²
2,6
1,5
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW624, DW625E
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
18
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00273
DW625E
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок
на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или
горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами,
такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не
используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
f)
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент,
если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b) При работе используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей
подошве, защитного шлема или противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой
розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи.
Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от
движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного
с запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
20
e)
f)
g)
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с фрезами
• Диаметр хвостовика используемой фрезы
должен соответствовать размерам
цангового патрона Вашего фрезера.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости 30 000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
• Ни в коем случае не используйте фрезы
диаметром больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данный фрезер предназначен для
использования с профессиональными
фрезами торцевого, фальцевого, профильного
и желобчатого типа с минимальной
номинальной скоростью 30,000 об./мин.
ВНИМАНИЕ! Всегда учитывайте
следующие обязательные
условия:
• Используйте торцевые,
фальцевые, желобчатые
и профильные фрезы
с хвостовиком диаметром 12 мм.
• Максимальный диаметр фрезы:
DW624: 40 мм при глубине
фрезерования 35 мм
DW625E: 50 мм при глубине
фрезерования 35 мм
DW624 и DW625E
Желобчатая фреза: 50 мм при
глубине фрезерования 6 мм
Остаточные риски
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Фрезер
1 Параллельная направляющая с тонкой
настройкой и штангами
1 Гаечный ключ 22 мм
1 Переходник для пылесоса
1 Направляющая гильза
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1A, 1B)
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (nn), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
a. Клавиша пускового выключателя
b. Дисковой регулятор скорости (DW625E)
c. Гайка цангового патрона
d. Кнопка блокировки шпинделя
e. Зажимная рукоятка параллельной
направляющей
f. Штанги параллельной направляющей
g. Резьбовой шпиндель
h. Упор
i. Гайка с накаткой
j. Рукоятки
k. Поворотная рукоятка
l. Измерительная линза
m. Шкала
n. Зажимной рычаг ограничителя глубины
o. Зажимной винт
p. Ограничитель глубины реза
q. Регулятор тонкой настройки ограничителя
глубины реза
r. Регулятор тонкой настройки параллельной
направляющей
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
s. Параллельная направляющая
t. Револьверный ограничитель глубины реза
u. Основание фрезера
v. Удлиняющий элемент основания фрезера
w. Направляющая рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш фрезер DW624/DW625E DEWALT
высокой мощности предназначен для
профессиональных работ по фрезерованию
в тяжелом режиме древесины, изделий из
дерева и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные фрезеры являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
22
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение фрезы (Рис. 2)
1. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
шпинделя (d).
2. Используя ключ 22 мм, ослабьте гайку
цангового патрона (c) на несколько
оборотов и вставьте фрезу (x).
3. Затяните гайку цангового патрона
и отпустите кнопку блокировки шпинделя.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
затягивайте гайку, если
в цанговый патрон не
установлена фреза.
Замена цангового патрона
(Рис. 3)
Ваш фрезер оборудован цанговым патроном
1/2». Другие типы цанговых патронов для
использования с различными фрезами можно
приобрести дополнительно.
1. Отделите цанговый патрон (у) от зажимной
гайки (с), вытянув его с усилием.
2. Установите новый цанговый патрон.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Настройка дискового электронного регулятора скорости вращения (Рис. 1А)
DW625E
Для достижения неизменно высокого качества
фрезерования всех пород древесины, пластика
и алюминия, можно устанавливать скорость
в диапазоне 8 000 - 20 0000 оборотов в минуту
при помощи дискового электронного регулятора
(b).
Поверните регулятор и установите его на
необходимый уровень. Однако правильный
подбор скорости зависит от опыта
пользователя.
1 = 8 000 об./мин.
2 = 12 000 об./мин.
3 = 16 000 об./мин.
4 = 18 000 об./мин.
5 = 20 000 об./мин.
Настройка глубины фрезерования (Рис. 1A)
Ваш фрезер оснащен высокоточной системой
регулирования глубины фрезерования,
включающей с себя револьверный
ограничитель глубины (t), измерительную линзу
(l) и регулятор тонкой настройки (q).
Быстрая настройка (Рис. 1А,
4)
1. Ослабьте рычаг ограничителя глубины (n),
подняв его вверх.
2. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
3. Затяните рычаг ограничителя глубины (n),
опустив его вниз.
4. Для удобства эксплуатации, головка
фрезера может быть настроена на
необходимую глубину фрезерования
поворотом или перемещением гайки
с накаткой (i).
5. Ослабьте зажимной винт.
6. Поворачивайте рукоятку (k) до момента,
пока регулятор тонкой настройки (q) не
коснется револьверного ограничителя
глубины (t).
7. Установите измерительную линзу на
круглое число (например, 0).
8. Установите глубину реза, используя
поворотную рукоятку (k) и измерительную
линзу (l). Расстояние между верхней частью
револьверного ограничителя глубины
и нижней частью регулятора тонкой
настройки и есть установленная Вами
глубина фрезерования.
9. Затяните зажимной винт (о).
Тройная установка глубины
реза при помощи револьверного ограничителя (Рис. 5)
Револьверный ограничитель (t) дает
возможность установить три уровня глубины
реза. Данная функция особенно удобна
при глубоком фрезеровании, выполняемом
поэтапно.
1. Настройте точную глубину реза,
установив шаблон между регулятором
тонкой настройки (q) и револьверным
ограничителем (t).
2. При необходимости, отрегулируйте все
3 винта.
ВНИМАНИЕ: Делайте при этом
только неглубокие вырезы!
Тонкая настройка глубины
реза (Рис. 6)
В случае невозможности применения шаблона
глубины, а также при новой установке глубины
реза, рекомендуется использовать регулятор
тонкой настройки (q).
1. Настройте глубину реза при помощи
регулятора тонкой настройки (q).
2. Определите глубину реза с помощью
измерительной линзы (l) и шкалы (m).
3. Установите поворотной рукояткой (k)
глубину фрезерования с точностью до
миллиметра.
Настройка глубины реза
при установке фрезера в перевёрнутом положении
(Рис. 4)
1. Снимите колпачковую гайку (аа) и гайку
с накаткой (i) и установите на и место
регулятор глубины (DE6966), который
можно приобрести дополнительно.
2. Ввинтите резьбовой конец регулятора
глубины в резьбовой шпиндель (g).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. При помощи регулятора глубины
установите необходимую глубину реза.
ВНИМАНИЕ: Для того
чтобы работать с фрезером
в перевернутом положении,
обратитесь к соответствующим
инструкциям по эксплуатации
стационарных станков.
Установка направляющей
гильзы (Рис. 9)
Направляющая гильза используется при
обработке заготовки с помощью шаблона.
• Используя винты (ff), прикрепите
направляющую гильзу (ee) к основанию
фрезера (u), как показано на рисунке.
Установка параллельной направляющей (Рис. 1А, 7)
1. Установите направляющие штанги (f) на
основании фрезера (u).
2. Наденьте параллельную направляющую (s)
на штанги.
3. Временно затяните зажимные болты (е).
Регулировка параллельной
направляющей (Рис. 1А, 7)
1. Начертите на заготовке линию реза.
2. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
3. Затяните рычаг ограничителя глубины (n)
и ограничьте ход головки при помощи гпйки
с накаткой (i).
4. Установите фрезер на линии реза.
5. Передвиньте параллельную направляющую
(s) вплотную к заготовке и затяните
зажимные винты (е).
6. Отрегулируйте параллельную
направляющую при помощи регулятора
тонкой настройки (r). Наружный край фрезы
должен совпадать с линией реза.
7. При необходимости, ослабьте винты (bb)
и отрегулируйте направляющие рейки
(cc), для получения необходимой длины
направляющей.
Установка удлиняющего
элемента основания фрезера (дополнительная принадлежность) (Рис. 1В, 8)
1. Установите удлиняющий элемент
основания (v) на свободных концах
направляющих штанг.
2. Направьте фрезер, удерживая его одной
рукой за направляющую рукоятку (w),
другой рукой за противоположную рукоятку
(j).
24
Подключение пылесоса
(Рис. 1А, 10)
Переходник для пылесоса состоит из корпуса
(hh), крышки (ii), держателя шланга (jj), 2-х
винтов (kk) и 2-х гаек (ll).
1. Вдвиньте крышку (ii) в основание (hh), до
ощущаемой фиксации.
2. Подсоедините шланг пылесоса
к переходнику.
3. Ослабьте винты в верхней части фрезера,
и установите держатель шланга (jj), как
показано на рисунке.
Подготовка к эксплуатации
1. Убедитесь, что фреза правильно
установлена в цанговом патроне.
2. Установите необходимую глубину реза.
3. Подсоедините пылесос.
4. Перед включением инструмента убедитесь,
что ограничитель хода заблокирован.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Всегда перемещайте фрезер как
показано на рисунке L (наружный/
внутренний край).
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 12)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Использования рейки в качестве направляющей
Если нельзя использовать край детали
в качестве направляющего элемента, можно
вести фрезер вдоль рейки, закрепленной
на заготовке (рейка с обоих концов должна
выступать за края заготовки.)
Свободное фрезерование
Данный фрезер можно использовать без
направляющих, например, при выполнении
надписей или для творческой работы.
ВНИМАНИЕ: Делайте при
этом только неглубокие
вырезы! Используйте фрезы
с максимальным диаметром 6 мм.
Фрезерование с помощью
фрезы с упором (Рис. 2)
Правильное положение рук во время работы:
обеими руками удерживайте каждую рукоятку
(j), как показано на рисунке.
Если нельзя использовать параллельную
направляющую или направляющую гильзу,
можно применить фрезу с упором (х) для
выполнения фигурного края.
Включение и выключение
(Рис. 1A, 4)
В состав дополнительных принадлежностей
входят цанговые патроны (6-12,7 мм), регулятор
глубины и стол для использования с фрезером
в перевернутом положении, пальцевые шипы
для шиповальных приспособлений, шаблоны
под шипы «ласточкин хвост», направляющие
втулки, регулируемые держатели для
направляющих втулок, а также направляющие
штанги различной длины.
1. Включение: Поднимите вверх пусковой
выключатель (а).
2. Выключение: Опустите вниз пусковой
выключатель (а).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
выключить инструмент, ослабьте
ограничитель хода и дайте
возможность головке вернуться
в исходное положение.
Использование направляющей гильзы (Рис. 9)
1. Закрепите струбцинами шаблон на
заготовке.
2. Выберите и установите подходящую
направляющую гильзу (ее).
3. Найдите разницу внешнего диаметра
направляющей гильзы и диаметра фрезы
и разделите её на 2. Это есть разница
между шаблоном и заготовкой.
ВНИМАНИЕ: При обработке
тонкой заготовки, подкладывайте
под неё деревянный брусок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
26
zst00203890 - 09-05-2013
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising