DW627 | DeWalt DW627 ROUTER instruction manual

599111-20 SK
DW62
A
2
B
C
3
D
E
4
OKRUŽNÁ PÍLA
DW62
18 značka na vodorovné rezy
19 stupnica vodiaceho pravítka
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Dodatočné bezpečnostné predpisy
-
Technické údaje
-
DW62
Menovité napätie
Menovitý príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
Priemer píl. kotúča
Max/min. hrúbka píl. kotúča
Hmotnosť
230 V
1150 W
3800/min
60 mm
184 mm
1,4/1,3 mm
4,5 kg
-
Obsah balenia
-
vlastný prístroj
pílový list
vodiaci doraz
kľúč
návod na obsluhu
záručný list
-
-
Okružná píla DW 62 je prenosné
elektrické náradie II. triedy (s dvojitou
izoláciou) v zmysle STK 361550,
ktoré podlieha pravidelným revíziám
v zmysle STK 531600.
-
Popis prístroja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
vypínač
poistné tlačidlo
skrutka na nastavenie hĺbky rezu
kryt motora
rukoväť
nastavenie hĺbky vrtu/predná rukoväť
vodiace pravítko
kryt pílového listu
skrutka pílového listu
rozštiepovací nôž
podstavec
vývod prachu
stupnica hĺbky rezu
stupnica na šikmé rezy
skrutka na zaistenie šikmých rezov
skrutka vodiaceho pravítka
značka na šikmé rezy
Pred zapojením do zásuvky sa presvedčite,
či je prístroj vypnutý.
Pred zapnutím prístroja odstráňte upínací
kľúč.
Nevypínajte prístroj, ký, nebeží
naprázdno.
Pred začiatkom práce odstráňte z materiálu
klince a iné kovové predmety.
Nerežte príliš malé časti materiálu.
Po vypnutí prístroja sa nikdy nesnažte
zastaviť rotujúci pílový kotúč.
Neodkladajte pílu, keď nie je vypnutá.
Používajte škárový klin okrem kapsových
rezov a drážkovania.
Presvedčite sa, či sú všetky kryty chrániace
pílový kotúč v poriadku.
Kryt pílového kotúča nikdy neblokujte. Pílu
so zablokovaným krytom nepoužívajte.
Neodstraňujte škárový klin. Mal by byť
správne nasadený, to znamená, vzdialenosť
okraja ozubenia a noža by mala byť 2-5 mm
a výškový rozdiel 3 mm alebo menej.
Používajte výlučne pílové kotúče
odporúčané výrobcom.
Používajte len ostré pílové kotúče. Tupé
alebo poškodené kotúče ihneď vymeňte.
Presvedčite sa, či je pílový kotúč riadne
upevnený a či sa otáča správnym
smerom.
Používanie píly v upevnení
- Ak používate pracovný stôl, presvedčite
sa, či je medzera pre pílový list dostatočne
veľká.
- Pri rezaní rovných dosiek (o šírke tenšej než
80 mm) používajte zarážku vyťahovacieho
pravítka pozdĺž pozdĺžnej línie.
- Pri rezaní pevne upevneného materiálu
používajte prístroj tak, aby ste sa vyvarovali
spätnému rázu.
- Zaistite obe strany materiálu, aby píla
nekĺzala.
- Zabezpečte, aby sa piliny nedostávali späť
k pílovému kotúču a nedostávali sa do
vzduchu.
5
-
-
Spätný ráz nastane, keď prístroj prudko
začne strácať rýchlosť a začne sa
prepracovávať smerom späť. V takom
prípade okamžite uvolnite vypínač. Väčší
materiál podoprite v blízkosti rezu.
Na prístroj zbytočne netlačte. Nevyťahujte
pílu z rezu, kým sa pílový list točí.
Nastavenie škárového klina (E)
Správne nastavenie škárového klina je
znázornené na obr. E. Nastavenie skontrolujte
vždy po výmene pílového kotúča alebo i
inokedy. Nastavte hĺbku rezu na 0 mm, tým
sprístupnite skrutku rozštiepovacieho noža.
Skrutku uvolnite a škárový klin úplne vytiahnite.
Nastavte vôľu a utiahnite skrutku.
Nastavenie hĺbky rezu (A)
Uvolníte zaisťovaciu skrutku (3) a nastavenie
hĺbky rezu (6). Nastavte hĺbku rezu podľa
stupnice (13). Nastavenie a zaisťovaciu skrutku
pritiahnite. Pre väčšiu efektívnosť nastavte
hĺbku rezu o cca 3 mm väčšiu než je hrúbka
opracovávaného materiálu.
•
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
Po ukončení práce, pred údržbou, pred
výmenou nástrojov a príslušenstva
všetkého druhu, napr.: pílových kotúčov,
pílových listov, vrtákov, nožov a pod.
•
Používajte vonkajší predlžovací kábel. Vo
vonkajšom prostredí používajte predlžovací
kábel riadne označený a určený pre prácu
vonku.
•
Nenechávajte zasunuté žiadne montážne
kľúče a kľučky. Pred zapnutím sa
presvedčite, či sú z pohyblivých a rotačných
častí elektrického náradia odstránené
všetky upevňovacie alebo nastavovacie
kľúče.
•
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte žiadne elektrické náradie
zapojené do siete s prstom na vypínači.
Presvedčite sa, že pred pripojením do siete
je prístroj vypnutý.
•
Buďte vždy pozorní. Venujte pozornosť
tomu, čo robíte. Postupujte rozumne.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste
nesústredení alebo unavení.
•
Zapnite odsávanie prachu. Ak je prístroj
vybavený odsávaním prachu alebo
prípojkou na pripojenie vonkajšieho
odsávania prachu, presvedčite sa, či je
pripojené a riadne pracuje.
•
Skontrolujte, či elektrické náradie nie je
poškodené. Pred každým ďalším použitím
dôkladne skontrolujte ochranné kryty a
všetky ľahko poškodené časti a posúďte,
či sú schopné riadne pracovať a plniť
všetky určené funkcie. Skontrolujte všetky
pohyblivé časti, ktoré môžu ovplyvniť
správnu funkciu elektrického náradia
a posúďte, či sú funkčné. Poškodené diely
Vodiace pravítko (8)
Pripevnenie
Umiestnite pravítko (7) na podstavec prístroja
(11). Upevnite skrutku (20) do otvoru (21). Cez
skrutku umiestnite svorku (20) a pritiahnite
zaisťovaciu skrutku (16).
Nastavenie
Uvolnite skrutku (16) a nastavte pravítko (7) do
požadovanej šírky.
Použite stupnicu (19). Pritiahnite skrutku (16).
Uvolnenie
Postupujte v opačnom smere ako pri
pripevňovaní pravítka.
Nastavenie šikmých rezov (C)
Je možné nastaviť uhol rezu v rozmedzí 0-45° .
Uvolnite zaisťovaciu skrutku (15). Uhol nastavte
naklonením podstavca prístroja (11) a pomocou
stupnice (14). Pritiahnite skrutku (15).
Výmena pílových Kotúčov (D)
Pred manipuláciou s prístrojom ho vypnite zo
zásuvky.
Odstráňte kryt pílového kotúča (8). Otáčajte
pílovým kotúčom, kým nebude možné zasunúť
skrutkovač do otvoru. Tak bude kotúč zaistený,
aby sa nepretáčal. Pílový kotúč je tiež možné
zablokovať zatlačením pílového zubu do
kúska dreva. Uvolnite a odstráňte skrutku (9)
a podložku (23) pomocou dodaného kľúča.
Vymeňte pílový kotúč. Zuby musia ukazovať
v smere šípky na kryte prístroja. Namontujte
znovu podložku a pritiahnite skrutku (9).
6
•
•
a ochranné kryty musia byť riadne opravené
alebo vymenené odborným servisom
DEWALT.
Poškodené vypínače nechajte neodkladne
vymeniť odborným servisom DEWALT.
Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré
možno vypínačom vypnúť alebo zapnúť.
(18). V prípade rezu v uhle 45° použite značku
(17).
UPOZORNENIE. V záujme Vašej vlastnej
bezpečnosti používajte iba príslušenstvo
a prídavné zariadenia uvedené v katalógu
DEWALT alebo v návode na obsluhu.
Použitie iného príslušenstva, než toho,
ktoré je odporúčané v katalógu DEWALT
alebo v návode na obsluhu, znižuje Vašu
osobnú bezpečnosť.
Odporúčané príslušenstvo
Odsávanie prachu
Píla je vybavená vývodom prachu (12).
Používajte priemyselný vysávač.
O najvhodnejších doplnkoch sa informujte
u Vášho odborného predajcu náradia
DEWALT.
Údržba prístroja
DEWALT sú elektrické prístroje s dlhodobou
životnosťou a najnižšími nákladmi na údržbu.
Pre dlhodobý a bezporuchový chod je však
potrebne pravidelné čistenie.
Prípadnú opravu vyžiadajte u povereného
servisu DEWALT.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Všetky úpravy
musia byť vykonávané kvalifikovanými
osobami s použitím originálnych náhradných
dielov.
-
Prístroj nepotrebuje premazávanie.
Udržujte otvory na prívod vzduchu trvale
priechodné a pravidelne ich prečisťujte
mäkkou handričkou.
Ochrana životného prostredia
Tieto bezpečnostné predpisy chráňte
a dobre uschovajte.
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Dvojitá izolácia
Toto elektrické náradie je úplne odizolované
podľa normy prEN 50144. To znamená, že
dve na sebe nezávislé izolačné vrstvy Vás
chránia pred tým, aby ste prišli do styku s
kovovými časťami vodiacimi elektrický prúd.
Je to dosiahnuté tým, že medzi elektrické
a mechanické časti prístroja je umiestnená
izolačná bariéra. Takto Vám dvojitá izolácia
poskytuje extrémnu ochranu pred elektrickým
prúdom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Zapnutie prístroja
Vypínač (1) na prístroji je vybavený poistkou
(2), ktorá zabraňuje neúmyselnému zapnutiu
prístroja. Prístroj zapnite tak, že stlačíte poistku
a následne vypínač. Potom čo prístroj nabehne,
uvolnite poistku. Na vypnutie uvoľnite vypínač.
Tým sa zároveň zapne poistka.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Držanie prístroja
Prístroj držte za hlavnú rukoväť a prednú
rukoväť (6). Materiál riadne upevnite. Prístroj
veďte podľa nákresu rezu pomocou značky
7
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Vyhlásenie o zhode
DW62
Týmto oznamujeme, že nasledujúce elektrické
náradie DEWALT: zodpovedá normám 89/392/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EK 50144,
EK 55014
LpA (akustický tlak)
98 dB (A)
LWA (akustický výkon)
106 dB (A)
stála efektívna hodnota zrýchlenia
1,2m/s2
Upozornenie: V prípade hluku presahujúceho
normu LpA 70 dB a LWA 85 dB, odporúčame
použiť prostriedky na ochranu sluchu.
V návode na použitie je hlučnosť pri jednotlivých
typoch uveden
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
8
•
Bezpečnostné predpisy
UPOZORNENIE!
Pri použití elektrického náradia musia byť
dodržiavané nasledujúce bezpečnostné
predpisy, aby sa predchádzalo úrazu elektrickým
prúdom, riziku požiaru a osobným zraneniam.
Pred začiatkom práce s týmito prístrojmi si
najskôr pozorne prečítajte všetky pokyny
a zabezpečte ich dodržiavanie.
•
Pre bezpečnú prácu:
• Odporúčame používať ochranu sluchu pri
akustickom tlaku vyššom ako 85,0 dB (A).
• Udržujte svoje pracovisko v čistote.
Neporiadok na pracovisku zvyšuje možnosť
nehody.
• Dbajte na pracovné prostredie. Nevystavujte
elektrické náradie dažďu. Nepoužívajte
ho vo vlhkom, mokrom a výbušnom
prostredí.
Dbajte na dobré osvetlenie.
• Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Vyhýbajte sa dotyku uzemnených
predmetov ako napr. potrubia, vykurovacích
telies, sporákov, chladničiek a pod.
• Chráňte elektrické náradie pred deťmi.
Nedovoľte nikomu ďalšiemu dotýkať sa
elektrického náradia alebo prívodného
kábla. Zamedzte vstup nepovolaným
osobám na pracovisko.
• Bezpečne uložte nepoužívané elektrické
náradie. Nepoužívané elektrické náradie
musí byť uložené na suchom a uzamknutom
mieste mimo dosahu detí.
• Nepreťažujte elektrické náradie. Najlepšie
a najbezpečnejšie budete pracovať
v odporúčanom pracovnom rozsahu.
• Používajte správne elektrické náradie.
Nepoužívajte príliš slabé elektrické náradie
pre ťažké práce. Používajte elektrické
náradie len k účelom a prácam, na ktoré
je určené. Napr.: nepoužívajte ručné
okružné píly na pílenie stromov alebo na
odrezávanie konárov.
• Používajte ochranné okuliare. Pri prašných
prácach používajte kryt tváre alebo
masku.
• Používajte riadny pracovný odev. Nenoste
volný odev ani žiadne módne doplnky alebo
šperky, môžu byť zachytené pohyblivými
časťami elektrického náradia. Pri práci vonku
odporúčame používať gumené rukavice
a obuv s protišmykovou podrážkou. Ak
máte dlhšie vlasy, noste sieťku na vlasy.
•
•
9
Nepoužívajte prívodný kábel na iné účely.
Nikdy neprenášajte elektrické náradie za
prívodný kábel a ani ho nepožívajte na
vytiahnutie vidlice zo zásuvky. Chráňte
prívodný kábel pred teplom, olejom,
mastnotou a ostrými hranami.
Zabezpečte opracovávaný predmet. Na
upínanie predmetov používajte upínacie
prípravky, svorky alebo zverák. Je to oveľa
bezpečnejšie držanie ako rukou a elektrické
náradie môžete pritom ovládať oboma
rukami.
Dbajte na pevný postoj pri práci. Vyvarujte
sa abnormálneho držania tela. Zaistite si
bezpečný postoj a rovnováhu po celý čas
práce.
Starostlivo vykonávajte údržbu svojho
elektrického náradia. Udržujte nástroje
ostré a čisté. Tieto sú zárukou presnej
a bezpečnej práce. Dodržiavajte pokyny
na údržbu a na výmenu nástrojov. Prístroj
udržujte v čistote, vetracie otvory čisté
a priechodné. Do motora sa nesmú
dostať cudzie telieska. Pravidelne
kontrolujte prívodný kábel a vidlicu. Ak
sú poškodené, nechajte ich neodkladne
vymeniť odborníkom. Kontrolujte pravidelne
predlžovací kábel a ak je poškodený,
nahraďte ho iným. Rukoväte udržujte
suché a čisté a chráňte ich pred olejom
a mastnotou.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047770 - 19-07-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
DW62 - - - - - - C
KREISSGE 3
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising