DW627 | DeWalt DW627 ROUTER instruction manual

509111-39 CZ
DW62
A
2
B
C
3
D
E
4
KOTOUČOVÁ PILA
DW62
18 značka pro vodorovné řezy
19 stupnice vodícího pravítka
Blahopřejeme!
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od firmy
DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité firemní
tradici, nabízet jen vyspělé a mnohými testy
osvědčené výrobky. Dlouholeté zkušenosti
a plynulý vývoj dokázaly, že firma DeWALT
je spolehlivým partnerem všech domácích
kutilů.
Dvojitá Izolace
Toto el. nářadí je plně odizolováno podle
normy prEN50144. To znamená, že
dvě na sobě nezávislé izolační vrstvy
Vás chrání před tím, abyste přišli do
styku s kovovými částmi vedoucími el.
proud. Toho je dosaženo tak, že je mezi
elektrické a mechanické části přístroje
umístěna izolační bariéra. Takto Vám
dvojitá izolace poskytuje extrémní
ochranu před elektrickým proudem.
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Max. hloubka řezu
Průměr pil. kotouče
Max./min. tloušťka pil.kotouče
Hmotnost
akustický výkon LpA
akustický tlak LWA
stálá efektivní hodnota zrychleni
DW62
230 V
1150 W
3800/min
62 mm
184 mm
1,4/1,3mm
4,5 kg
Dodatečné bezpečnostní předpisy
-
Před zapojením do zásuvky se přesvěčte,
zda je přistroj vypnut.
- Před zapnutím přístroje odstraňte upínací
klíč.
- Nevypínejte přístroj, dokud neběží
navolno.
- Před začátkem práce odstraňte z materiálu
hřebíky a jiné kovové předměty.
- Neřežte příliš malé části materiálu.
- Po vypnutí přístroje se nikdy nesnažte
zastavit rotující pilový kotouč.
- Neodkládejte pilu, když není vypnuta.
- Používejte spárový klín, kromě kapsových
řezů a drážkování.
- Přesvědčte se, zda jsou všechny kryty
chránící pilový kotouč v pořádku.
- Kryt pilového kotouče nikdy neblokujte. Pilu
se zablokovaným krytem nepoužívejte.
- Neodstraňujte spárový klín. Měl by být
správně nasazen, tzn. vzdálenost okraje
ozubení a nože by měla být 2 - 5 mm a
výškový rozdíl 3mm nebo méně.
- Používejte výhradně výrobcem doporučené
pilové kotouče.
- Používejte pouze ostré pilové kotouče.
Tupé nebo poškozené kotouče ihned
vyměňte.
- Ujistěte se, zda je pilový kotouč řádně
upevněn a zda se otáčí správným
směrem.
Používání pily v upevnění
- Používáte-li pracovní stůl, přesvědčte se,
zda je mezera pro pilový list dostatečně
velká.
98 dB(A)
106 dB(A)
1,2 m/s2
Obsah balení
vlastní přístroj
pilový list
vodící doraz
klíč
návod k obsluze
záruční list
Popis přístroje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
vypínač
pojistka
šroub pro nastavení hloubky vrtu
kryt motoru
rukojeť
nastavení hloubky vrtu/přední rukojeť
vodící pravítko
kryt pil. listu
šroub pil. listu
rozštěpovací nůž
podstavec
vývod prachu
stupnice hloubky řezu
stupnice pro šikmé řezy
šroub pro zajištěni šikmých řezů
šroub vodícího pravítka
značka pro šikmé řezy
5
-
-
-
-
-
Při řezání rovných latí (o šířce menší než
80mm) používejte zarážku výtažného
pravítka podél podélné hrany.
Při řezání pevně upevněného materiálu
používejte přístroj tak, abyste se vyvarovali
zpětnému rázu.
Zajistěte obě strany materiálu; aby pila
neklouzala.
Zajistěte, aby se piliny nedostávaly zpět
k pilovému kotouči a nebyly vrhány do
vzduchu.
Zpětný ráz nastane, když přistroj zprudka
začne ztrácet rychlost a začne se
propracovávat směrem zpět. V takovém
případě okamžitě uvolněte vypínač.
Větší materiál podepřete v blízkosti řezu.
Na přístroj zbytečně netlačte.
Nevyjímejte pilu z řezu, pokud se pilový list
stále točí.
Výměna pilových kotoučů (D)
Před manipulací s přístrojem jej vypojte ze
zásuvky.
Odstraňte kryt pilového kotouče (8).
Otáčejte pilovým kotoučem, dokud nebude
možné zasunout šroubovák do otvoru. Tak
bude kotouč zajištěn, aby se neprotáčel. Pilový
kotouč je také možné zablokovat zatlačením
pilového zubu do kousku dřeva. Uvolněte a
odstraňte šroub (9) a podložku (23) pomocí
dodaného klíče. Vyměňte pilový kotouč. Zuby
musí ukazovat ve směru šipky na krytu přístroje.
Namontujte znovu podložku a utáhněte
šroub (9).
Nastavení spárového klínu (E)
Správné nastavení spárového klínu je
znázorněno na obr. E. Nastavení zkontrolujte
vždy po výměně pilového kotouče nebo i
jindy. Nastavte hloubku řezu na Omm, tím
zpřístupníte šroub od rozštěpovacího nože.
Šroub uvolněte a spárový klín úplně vytáhněte.
Nastavte vůli a utáhněte šroub.
Nastavení hloubky řezu (A)
Uvolněte zajišťovací šroub (3) a nastavení
hloubky řezu (6). Nastavte hloubku řezu
podle stupnice (13). Nastavení a zajišťovací
šroub utáhněte. Pro větší efektivnost nastavte
hloubku řezu o cca. 3 mm větší než je tloušťka
opracovávaného materiálu.
Zapnutí přístroje
Vypínač (1) na přístroji je vybaven pojistkou (2),
která zabraňuje neúmyslnému zapnutí přístroje.
Přístroj zapnete tak, že stisknete pojistku
a následně vypínač. Poté, co přístroj naběhne,
uvolněte pojistku. K vypnutí uvolněte vypínač.
Tím se zároveň zapne pojistka.
Vodící pravítko (B)
Připevnění
Umístěte pravítko (7) na podstavec přístroje
(11). Upevněte šroub (20) do otvoru (21).
Přes šroub umístěte svorku (20) a utáhněte
zajišťovací šroub (16).
Držení přístroje
Přístroj držte za hlavní rukojeť a přední rukojetí
(6). Materiál řádně upevněte.
Přístroj veďte podle nákresu řezu pomocí
značky (18). V případě řezu v úhlu 45° použijte
značku (17).
Nastavení
Uvolněte šroub (16) a nastavte pravítko (7)
do požadované šířky. Použijte stupnici (19).
Utáhněte šroub (16).
Uvolnění
Postupujte v opačném směru než při
připevňování pravítka.
Odsávání prachu
Pila je vybavena vývodem prachu (12).
Používejte průmyslový vysavač.
Nastavení šikmých řezů (C)
Doporučené příslušenství
Je možné nastavit úhel řezu v rozmezí 0°
až 45°.
Uvolněte zajišťovacl šroub (15). Úhel nastavte
nakloněním podstavce přístroje (11) a pomocí
stupnice (14). Utáhněte šroub (15).
O nejvhodnějších doplňcích se informujte
u Vašeho prodejce nářadí DeWALT.
6
Údržba
ES Prohlášení o shodě
DeWALT jsou elektrické přístroje s dlouhodobou
životností a co možná nízkými náklady na
údržbu. Pro dlouhodobý a bezvadný chod je
však zapotřebí pravidelné čištění.
•
•
DW62
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto modely elektrického nářadí byly vyrobeny podle
požadavků následujících norem: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Přístroj nepotřebuje přimazávání.
Udržujte otvory pro přívod vzduchu trvale
průchodné a pravidelně je pročišťujte
měkkým hadříkem.
Potřebujete-li podrobnější informace, kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže uvedené adrese nebo využijte informací na konci
tohoto návodu.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/
EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* působící v uchu obsluhy
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
97,8 dB(A)*
105,8 dB(A)
V případě překročení hranice akustického
tlaku 85 dB(A), proveďte příslušná opatření
týkající se ochrany sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144:
DW62
1,2 ms-2
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβman
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40
D-65510, Idstein, Germany
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
7
Bezpečnostní předpisy
Upozornění! Při používání elektrického nářadí
musí být dodržovány následující bezpečnostní
předpisy, aby se předcházelo úrazu el. proudem,
riziku požáru a osobním zraněním.
Před započetím práce s těmito přístroji si
nejprve pozorně přečtěte všechny pokyny
a zajistěte jejich dodržování.
•
•
Pro bezpečnou práci:
• Doporučujeme používat ochranu sluchu při
akustickém tlaku vyšším než 85,0 dB (A).
• Udržujte své pracoviště v čistotě.
Nepořádek na pracovišti zvyšuje možnost
nehody.
• Dbejte na pracovní prostředí.
Nevystavujte el. nářadí dešti. Nepoužívejte
jej ve vlhku, mokru a ve výbušném prostředí.
Dbejte na dobré osvětlení.
• Chraňte se před úrazem el. proudem.
Vyhýbejte se doteku uzemněných předmětů
jako např.: potrubí, topných těles, sporáků,
ledniček a pod.
• Chraňte el. nářadí před dětmi. Nenechte
nikoho dalšího dotýkat se el. nářadí nebo
přívodního kabelu. Nepouštějte nikoho
nepovolaného na pracoviště.
• Bezpečně uložte nepoužívané el. nářadí.
Nepoužívané el. nářadí musí být uloženo na
suchém a uzamčeném místě mimo dosah
dětí.
• Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Nejlépe a nejbezpečněji pracujete
v doporučeném pracovním rozsahu.
• Používejte správné elektrické nářadí.
Nepoužívejte příliš slabé el. nářadí pro
těžké práce. Používejte el. nářadí jen
k účelům a pracem, ke kterým je určeno.
Např.: nepoužívejte ruční okružní pily ke
kácení stromů nebo k řezání větví.
• Používejte ochranné brýle. Při prašných
pracech používejte kryt obličeje nebo
masku.
• Užívejte řádný pracovní oděv. Nenoste volný
oděv ani žádné módní doplňky či šperky,
mohou být zachyceny pohyblivými částmi
el. nářadí. Při práci venku doporučujeme
používat gumové rukavice a obuv s
protiskluzovou podrážkou. Máte-li delší
vlasy, noste síťku na vlasy.
• Nepoužívejte přívodní kabel k jiným účelům.
Nikdy nepřenášejte el. nářadí za přívodní
kabel a ani jej nepoužívejte k vytažení
vidlice ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel
•
•
•
•
•
•
•
8
před horkem, olejem, mastnotou a ostrými
hranami.
Zabezpečte opracovávaný předmět.
K upínání předmětů používejte upínacích
přípravků, svorek nebo šroubového
svěráku. Je to mnohem bezpečnější
držení než rukou a můžete přitom el. nářadí
ovládat oběma rukama.
Dbejte na pevný postoj při práci.
Vyvarujte se abnormálního držení těla.
Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu
po celou dobu práce.
Provádějte pečlivě údržbu svého el. nářadí.
Udržujte nástroje ostré a čisté. Tyto jsou
zárukou přesné a bezpečné práce.
Dbejte pokynů pro údržbu a k výměně
nástrojů. Přístroj udržujte v čistotě, větrací
otvory čisté a průchodné. Do motoru
se nesmí dostat cizí tělíska. Kontrolujte
pravidelně přívodní kabel a vidlice. Jsou-li
poškozeny, nechte je neprodleně vyměnit
odborníkem. Kontrolujte pravidelně
prodlužovací kabel a je-li poškozen,
nahraďte jej jiným. Rukojeti udržujte
suché a čisté a chraňte je před olejem
a mastnotou.
Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Po ukončení práce, před údržbou a před
výměnou nástrojů a příslušenství všeho
druhu, např.: pilových kotoučů, pilových
listů, vrtáků, nožů a pod.
Používejte venkovní prodlužovací kabel.
Ve venkovním prostředí používejte
prodlužovací kabel řádně označený
a určený pro práci venku.
Nenechávejte zastrčeny žádné montážní
klíče a kličky. Před zapnutím se přesvědčte,
zda jsou z pohyblivých a rotačních částí el.
nářadí odstraněny veškeré upevňovací či
seřizovači klíče a kličky.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte žádné el. nářadí zapojené do
sítě s prstem na vypínači. Přesvědčte se, že
před připojením do sítě je přístroj vypnut.
Buďte vždy pozorní. Věnujte pozornost
tomu, co děláte. Postupujte rozumně.
Nepoužívejte elektrické nářadí jste-li
nesoustředěni nebo unaveni.
Zapněte odsávání prachu. Je-li přístroj
vybaven odsáváním prachu nebo přípojkou
pro připojení vnějšího odsávání prachu,
přesvědčte se, je-li připojené a řádně
pracuje.
•
•
•
Zkontrolujte, zda el. nářadí není poškozeno.
Před každým dalším použitím pečlivě
zkontrolujte ochranné kryty a všechny
lehce poškozené části a posuďte, zda
jsou schopny řádně pracovat a plnit
všechny určené funkce. Zkontrolujte
všechny pohyblivé části, které mohou
ovlivnit správnou funkci el. nářadí a
posuďte, zda jsou funkční. Poškozené díly
a ochranné kryty musí být řádně opraveny
nebo vyměněny odborným servisem
DeWALT. Poškozené vypínače nechte
neprodleně vyměnit odborným servisem
DeWALT. Nepoužívejte el. nářadí, které
nelze vypínačem vypnout nebo zapnout.
Upozornění. V zájmu Vaší vlastní
bezpečnosti používejte pouze příslušenství
a přídavná zařízení uvedená v katalogu
DeWALT nebo v návodu k obsluze. Použití
jiného příslušenství, než takového, které
je doporučeno v katalogu DeWALT nebo
v návodu k obsluze, snižuje Vaší osobní
bezpečnost.
Případnou opravu vyžádejte u pověřeného
servisu DeWALT. Toto el. nářadí odpovídá
platným bezpečnostním předpisům. Veškeré
opravy musí být prováděny kvalifikovanými
osobami za použití originálních náhradních
dílů.
Tyto bezpečnostní předpisy opatrujte a dobře
je uložte!
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047766 - 19-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
DW62 - - - - - - C
KREISSGE 3
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising