DW626 | DeWalt DW626 ROUTER instruction manual

359203-79 BG
Превод на оригиналните инструкции
DW626
Фигура 1
c
o
b
z
n
a
b
m
e
l
x
x
x
x
x
x
x
x
k
j
i
d
h
g
2
f
Фигура 2
Фигура 3
q
i
j
i
p
Фигура 4
o
r
n
m
l
s
k
t
3
Фигура 5
f
t
d
g
Фигура 7
Фигура 6
e
t
u
d
g
v
w
4
Фигура 8
Фигура 9
y
x
h
Фигура 10
5
ОБЕРФРЕЗА С РЕГУЛИРАНЕ
НА ОБОРОТИТЕ DW626
Честито!
Избрали сте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT един от
най-надеждните партньори на потребителите
на професионални електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
V
(Само за Великобритания
и Ирландия)
V
Тип
Входяща мощност
W
Скорост при ненатовареност
мин-1
Стойка на оберфрезата
Шпиндел
мм
Стоп на дълбочината на барабана
DW626
230
230/115
1
2 300
8 000-21 000
2 колони
70
5 стъпки
2 регулируеми
Размер на патронника
инча
1/2–1/4
Максимален диаметър на фрезера мм
50
Тегло
кг
6,8
LPA (звуково налягане)
KPA (колебание в звуковото налягане)
LWA (звукова мощност)
KWA (колебание в звуковата мощност)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
100
3,6
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
ah =
м/с²
4,4
Колебание K=
м/с²
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
6
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители:
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
или до средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DW626
DEWALT декларира, че продуктите описани
под “технически данни” са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
04.10.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.
Общи предупреждения за
безопасна работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
7
д)
е)
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
8
д)
Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
оберфрези
• Дръжте електроинструмента
за изолираните повърхности за
захващане, тъй като острието
може да докосне своя кабел.
Прерязването на "жив" кабел може
да зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
• Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, това го прави нестабилен
и може да доведе до загуба на контрол.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
фрези
• Винаги използвайте фрези с диаметър
на цангата, съответстващи на размера
на патронника, инсталиран на вашия
инструмент.
• Винаги използвайте режещи инструменти, подходящи за скорост от 30 000 мин-1
и маркирани по съответия начин.
• Никога не използвайте фрези с диаметър
над максималния, посочен в техническите
данни.
Фрези
Инструменталната екипировка може да се
използва с пълния си набор от комерсиални
ножове (например: прави, за намаляване на
профилни фрези, нож за отвори или жлебован
нож) със следните технически данни:
1. Допустим диаметър за цангата 1/4"– 1/2".
2. Одобрена минимална скорост на фрезата
30 000/мин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: DW626
максимален диаметър за употреба:
• Права, фалцова или профил
фреза с максимален диаметър
на цангата (1/2"), максимален
диаметър 50 мм, максимална
дълбочина на рязане 10 мм.
• Нож за изрязване на отвори
с максимален диаметър на
цангата (1/2"), максимален
диаметър 25 мм.
• Шлицовата фреза с максимален
диаметър на цангата (1/2"),
максимален диаметър 40 мм
и 4 мм дълбочина на рязане.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха
– Риск от лични наранявания, поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
9
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кодът с датата (z), който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
g. Основа на оберфрезата
h. Адаптер за прахоулавяне
i. Гайка на патронника
j. Заключване на шпиндела
k. Барабан за дълбочинно спиране
l. Дълбочинно спиране
m. Заключващ болт за ограничение на
дълбочината
n. Регулатор за ограничение на дълбочината
o. Градуиране
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата високопроизводителна оберфреза
DW626 е създадена за професионално
фрезоване на дърво, дървени продукти
и пластмаси.
1 Адаптер за прахоулавяне
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
1 Паралелна оградка с фино регулиране
и водещи щанги
Тези оберфрези са професионални
електроинструменти.
1 Патронник (1/4")
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
1 Оберфреза
1 Патронник (1/2")
1 Диаметър на водещата втулка 30 мм
1 Гаечен ключ #22
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател за вкл./изкл.
b. Дръжка
c. Градуиран диск за контрол на скоростта
Функция за мек старт
Функцията мек старт дава възможност на
оборотите да се увеличават бавно, като по
този начин се предотвратява разместването на
острието от желаната позиция при стартиране.
Функцията мек старт също намалява
внезапната реакция на момента на въртене,
която се предава на оператора.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
e. Фина настройка за паралелна оградка
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
f. Водещи щанги за паралелна ограда
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
d. Паралелна оградка
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
10
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Смяна на устройството на
патронника (фиг. 3)
Този инструмент е оборудван с лагери от 1/4"
(~35 см) и 1/2" (~30 см). На разположение са
и други прецизни патронници, като опция за
използвания нож. Патронникът и гайката на
патронника не се разделят.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
1. Разхлабете напълно гайката на патронника
(i).
Използване на удължителен
кабел
3. Сложете ново устройство и затегнете
гайката на патронника.
Ако се изисква удължителен кабел, използвайте
одобрен такъв, който е подходящ за входящата
мощност на този инструмент (виж техническите
данни). Минималният размер на проводника
е 1 мм²; максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано включване може
да задейства инструмента и да
предизвика наранявания.
Вкарване и изваждане на
фреза (фиг. 2)
1. Натиснете и задръжте надолу ключалката
на шпиндела (j).
2. Като използвате 22 мм гаечен ключ,
разхлабете гайката на патронника (i)
с няколко завъртания и поставете нож (р).
3. Затегнете гайката на патронника
и освободете заключването на шпиндела
(j).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
затягайте гайката на патронника
без да сте поставили фреза
в патронника.
2. Свалете устройството на патронника (q).
Настройка на електронната
система за контрол на скоростта (фиг. 1)
Оборотите се променят безстепенно от 8000
до 21000 мин-1, като използвате електронната
система с градуиран диск за контрол на
оборотите (с) за еднакви резултати при
рязане при всички типове дърво, пластмаси
и в алуминий.
– Завъртете градуираният диск за контрол
на скоростта до необходимото ниво.
Правилната настройка, все пак, е въпрос на
опит.
Като цяло, използвайте ниска настройка за
режещи дискове с големи диаметри и високата
настройка за режещи дискове с малки
диаметри.
1 = 8000 мин-1
2 = 9800 мин-1
3 = 11900 мин-1
4 = 14100 мин-1
5 = 16400 мин-1
6 = 18800 мин-1
7 = 21000 мин-1
Регулиране дърбочината на
срязване
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ С ПОМОЩТА НА
ГРАДУИРАНЕ (ФИГ. 4)
1. Разхлабете ключалката на шпиндела (r).
2. Разхлабете заключващия болт за
ограничение на дълбочината (m).
3. Снижете носещата рамка, докато фрезата
не докосне обработвания детайл.
4. Затегнете ключалката (r).
11
5. Регулирайте дълбочината на рязане, като
преместите регулатора за ограничение на
дълбочината (n) до нула на степенуването
(o).
6. Повдигнете ограничителя на дълбочината
(l) докато показалеца не покаже желаната
дълбочина на срязване на степенуването
(o).
7. Затегнете заключващия болт на
ограничението на дълбочината (m).
8. Разхлабете ключалката на шпиндела (r).
МНОГОКРАТНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ДЪЛБОЧИНАТА С ПОМОЩТА НА БАРАБАНА
ЗА ДЪЛБОЧИННО СПИРАНЕ (ФИГ. 4)
Барабана за дълбочинно спиране (k) може
да се използва за настройка на 5 различни
дълбочини. Това е особено полезно за
дълбочинни срязвания, извършени в няколко
стъпки.
– Поставете шаблон за дълбочината между
ограничението за дълбочина (l) и барабана
за ограничение на дълбочината (k) за да
регулирате точната дълбочина на срязване.
Ако е необходимо, използвайте всички пет
дълбочини. За две позиции, на разположение
е регулиращ винт.
ФИНО РЕГУЛИРАНЕ (ФИГ. 4)
Когато не използвате шаблон за дълбочината
или ако дълбочината на срязване трябва да
се регулира, препоръчително е да се използва
финото регулиране (s).
– Настройте дълбочината на срязване, като
използвате финото регулиране (s). Едно
завъртане съответства на почти 1 мм.
Ограничение на потапящия
ход (фиг. 4)
За оптимално удобство, регулиращата гайка за
бързо освобождаване (t) може да се използва,
за да адаптира потапящия ход на коригираната
дълбочината на разреза.
1. Разхлабете ключалката на шпиндела (r).
2. Спуснете поставката на оберфрезата
според изискванията.
3. Затегнете ключалката (r).
4. Регулирайте гайката според изискванията.
Монтаж на паралелната оградка (фиг. 5)
1. Прикрепете водещите щанги (f) към
основата на оберфрезата (g).
12
2. Затегнете заключващите болтове на
основата на оберфрезата.
3. Плъзнете паралелната оградка (d) над
щангите.
4. Затегнете временно заключващите болтове
(t).
Монтаж на паралелната оградка (фиг. 6)
1. Начертайте линия за рязане върху
материала.
2. Снижете носещата рамка, докато фрезата
не докосне обработвания детайл.
3. Заключете поставката в тази позиция.
4. Поставете инструмента на линията за
рязане. Външният ръб за рязане на
фрезата трябва да съвпада с линията на
рязане.
5. Плъзнете паралелната оградка (d)
към обработвания детайл и затегнете
заключващите болтове (t). За фина
настройка, разхлабете крайното
заключване (u), използвайте регулатора (e)
и затегнете крайното заключване (u).
Монтаж на водеща втулка
(фиг. 7)
Заедно с шаблон, водещите втулки играят
важна роля в рязането и оформянето по модел.
1. Монтирайте четката на водача (v) към
основата на оберфрезата (g) като
използвате болтовете (w) както е показано.
Извличане на праха (фиг. 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Каналът
за прахоулавяне е оборудван
с интегриран пръстов
предпазител (х). За оптимална
безопасност, винаги използвайте
уреда за прахоулавяне.
1. При работа без паралелната оградка,
свържете маркуч за прахоулавяне към
адаптера за прахоулавяне (h).
2. При работа без паралелната оградка,
свържете маркуч за прахоулавяне
към адаптера за прахоулавяне (y) под
паралелната оградка.
3. Когато е възможно, свържете устройство за
извличане на прахта, което да е направено
в съответствие със съответните разпоредби
за отделянето на прах.
Преди започване на работа
1. Проверете дали фрезата е правилно
поставена в патронника.
2. Настройте дълбочината на рязане.
3. Cвържете устройство за прахоулавяне.
4. Винаги проверявайте дали е заключен
ограничителя на потапянето, преди да
включите уреда.
5. Настройте оптималните обороти, като
използвате електронната градуирана
система за контрол на оборотите.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
движете оберфрезата както
е указано на фиг. 9 (външни ръбове/
вътрешни ръбове).
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 10)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръката изисква и двете
ръце да са на ръкохватките (b).
Включване и изключване
(фиг. 1)
1. Вкл.: издърпайте превключвателя (a)
нагоре.
2. Изкл.: натиснете превключвателя (a)
надолу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разхлабете
падащият ограничител
и оставете стойката на
оберфрезата да спре изцяло преди
да я изключите.
Използване на водещи втулки (фиг. 7)
1. Закрепете шаблона към обработвания
детайл, като използвате крайни скоби.
2. Изберете и инсталирайте подходяща
водеща втулка (v).
3. Извадете диаметъра на режещият елемент
от външния диаметър на водещата втулка
и разделете на 2. Това е разликата между
образеца и обработвания детайл.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако
обработвания детайл не
е достатъчно плътен, поставете
го на парче отпадъчно дърво.
Водене с летва
Където не може да се използва водач по ръба,
възможно е да водите оберфрезата с летва,
прикрепена към обработвания детайл (с надвес
в двата края).
Рутиране на ръка
Вашата оберфреза може да се използва без
водач, например при творческа изработка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Правете само
плитки срязвания! Използвайте
ножове с макс. диаметър 6 мм.
Рутиране с пилотни фрези
(фиг. 2)
Където не могат да се използват паралелен
водач или водеща втулка, възможно е да се
използват пилотни ножове (р) за рязане на
оформени ръбове.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за работа през продължителен
период от време с минимална поддръжка.
13
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано включване може
да задейства инструмента и да
предизвика наранявания.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена противопрахова
маска, когато изпълнявате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
14
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT, аксесоари
не са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с този продукт може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като са достигнали края на своя работен живот.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00224002 - 06-01-2014
15
Download PDF

advertising