DW626 | DeWalt DW626 ROUTER instruction manual

504606 - 39 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW626
Obrázek 1
c
o
b
z
n
a
b
m
e
l
x
x
x
x
x
x
x
x
k
j
i
d
h
g
2
f
Obrázek 2
Obrázek 3
q
i
j
i
p
Obrázek 4
o
r
n
m
l
s
k
t
3
Obrázek 5
f
t
d
g
Obrázek 6
e
Obrázek 7
t
u
d
g
v
w
4
Obrázek 8
Obrázek 9
y
x
h
Obrázek 10
5
VRCHNÍ FRÉZKA
DW626
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DW626
Napájecí napětí
V
230
(Pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
V
230/115
Typ
1
Příkon
W
2 300
Otáčky naprázdno min-1
8000 - 21000
Základna frézky
2 sloupky
Zdvih
mm
70
Revolverový hloubkový doraz
5 kroků
2 nastavitelné
Velikost upínací
kleštiny
palce
1/2
Průměr nástroje, max. mm
50
Hmotnost
kg
6,8
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
91
3
100
3,6
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
6
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW626
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Elektrické
nářadí je zdrojem jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavin.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a pracujte s elektrickým
nářadím s rozvahou. Nepoužívejte
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu používané v příslušných podmínkách
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití takových zařízení může
snížit rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro vaši práci správný typ elektrického
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
8
d)
e)
f)
g)
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro frézky
• Držte elektrické nářadí za izolované
rukojeti, protože může dojít k zachycení
napájecího kabelu frézou. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
se nechráněné kovové části nářadí stanou
také „živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým
proudem.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro frézy
• Vždy používejte frézy s průměrem upínací
stopky, který bude odpovídat velikosti upínací
kleštiny na vašem nářadí.
• Vždy používejte frézy určené pro otáčky
30000 min-1 a které jsou takto i označeny.
• Nikdy nepoužívejte frézy s průměrem, který
je větší než maximálně povolený průměr
uvedený v technických údajích.
Frézy
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
Práce může být prováděna s kompletní řadou
běžně dostupných fréz (například: přímé, žlábkovací, profilové, drážkovací atd.) s následujícími
parametry:
1 frézku
1 adaptér pro odsávání
1 paralelní vodítko s jemným nastavením
a vodicími tyčemi
1. Povolený průměr upínací stopky 8 - 12 mm.
1 upínací kleštinu (1/2")
2. Schválené provozní otáčky 30000/min.
VAROVÁNÍ: Maximální použitelný
průměr pro DW626:
• Přímá, polodrážková nebo profilová
fréza s maximálním průměrem
upínací stopky 12 mm, maximálním
průměrem 50 mm a maximální
frézovací hloubkou 10 mm.
• Drážkovací fréza s maximálním
průměrem upínací stopky 12 mm
a maximálním průměrem 25 mm.
• Drážkovací nůž s maximálním
průměrem upínací stopky 12 mm,
maximálním průměrem 40 mm
a frézovací šířkou 4 mm.
1 upínací kleštinu (1/4")
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
1 vodicí pouzdro s průměrem 30 mm
1 klíč 22 mm
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození zařízení nebo
zranění osob.
a. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
b. Rukojeť
– Poškození sluchu.
c. Regulátor otáček
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
d. Paralelní vodítko
– Riziko popálení způsobeného příslušenstvím,
které se během použití zahřálo na vysokou
teplotu.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
e. Seřizovač pro jemné nastavení paralelního
vodítka
f. Vodicí tyče paralelního vodítka
g. Základna frézky
h. Adaptér pro odsávání
i. Matice upínací kleštiny
j. Zajištění vřetena
k. Revolverový hloubkový doraz
l. Hloubkový doraz
m. Zajišťovací šroub hloubkového dorazu
n. Seřizovač hloubkového dorazu
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
o. Stupnice
Datový kód (z), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
9
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše výkonná frézka DW626 je určena pro
profesionální a náročné frézování dřeva,
dřevěných výrobků a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto frézky jsou elektrická nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Funkce plynulého rozběhu
Funkce plynulého rozběhu umožňuje po spuštění
nářadí pomalé zvyšování otáček, což zabraňuje
poskakování frézy po povrchu obrobku při zahájení
práce. Plynulý rozběh také omezuje okamžité
momentové reakce přenášené na obsluhu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Musíte-li provést výměnu síťové zástrčky:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nesmí být připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný
pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka
je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
10
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Vložení a vyjmutí frézy (obr. 2)
1. Stiskněte a držte zajištění vřetena (j).
2. Pomocí klíče 22 mm o několik otáček uvolněte
upínací kleštinu a vložte do kleštiny frézu (p).
3. Utáhněte matici upínací kleštiny a uvolněte
zajištění vřetena (j).
VAROVÁNÍ: Nikdy neutahujte matici
upínací kleštiny, není-li v upínací
kleštině žádná fréza.
Výměna sestavy upínací kleštiny (obr. 3)
Toto nářadí je dodáváno s upínacími kleštinami
1/2“ a 1/4“. Pro práci s frézami jsou na přání
k dispozici také jiné přesné upínací kleštiny.
Upínací kleština a matice upínací kleštiny jsou
neoddělitelné.
1. Zcela povolte matici upínací kleštiny (i).
2. Sejměte sestavu upínací kleštiny (q).
3. Připevněte novou sestavu upínací kleštiny
a utáhněte matici upínací kleštiny.
Nastavení elektronického regulátoru otáček (obr. 1)
Otáčky jsou plynule nastavitelné v rozsahu od
8000 do 21000 ot./min pomocí elektronického
regulátoru otáček (c), aby byly zaručeny optimální
výsledky frézování ve všech typech dřeva, plastů
a hliníku.
– Otočte elektronický regulátor otáček na
požadovanou hodnotu otáček. Správné
nastavení je ovšem otázkou zkušeností
obsluhy.
V zásadě platí, abyste používali nižší otáčky pro
frézy s velkým průměrem a vyšší otáčky pro frézy
s menším průměrem.
1 = 8000 min-1
2 = 9800 min-1
3 = 11900 min-1
4 = 14100 min-1
1. Povolte zajištění spouštění (r).
5 = 16400 min-1
6 = 18800 min-1
2. Spusťte základnu frézky do požadované
výšky.
7 = 21000 min-1
3. Přitáhněte zajištění spouštění (r).
Nastavení hloubky frézování
RYCHLÉ NASTAVENÍ POMOCÍ STUPNICE
(OBR. 4)
1. Povolte zajištění spouštění (r).
2. Povolte zajišťovací šroub hloubkového dorazu
(m).
3. Spouštějte frézku, dokud se fréza nedostane
do kontaktu s povrchem obrobku.
4. Přitáhněte zajištění spouštění (r).
5. Nastavte hloubku frézování přesunutím
seřizovače hloubkového dorazu (n) na
hodnotu nula na stupnici (o).
6. Zvedejte hloubkový doraz (l), dokud nebude
ukazatel na stupnici (o) ukazovat na
požadovanou hloubku frézování.
7. Přitáhněte zajišťovací šroub hloubkového
dorazu (m).
8. Povolte zajištění spouštění (r).
VÍCENÁSOBNÉ NASTAVENÍ HLOUBKY POMOCÍ REVOLVEROVÉHO HLOUBKOVÉHO DORAZU (OBR. 4)
Revolverový hloubkový doraz (k) může být použit
pro 5 různých hloubek. To je velmi užitečné
zejména pro hluboké frézování prováděné
v krocích.
– Umístěte mezi hloubkový doraz (l)
a revolverový hloubkový doraz (k) šablonu,
aby mohlo být provedeno přesné nastavení
frézovací hloubky.
Je-li to nutné, použijte všech pět dorazů. Pro dvě
polohy je k dispozici stavěcí šroub.
PŘESNÉ NASTAVENÍ (OBR. 4)
4. Podle potřeby proveďte seřízení matice.
Montáž paralelního vodítka
(obr. 5)
1. Připevněte vodicí tyče (f) k základně frézky
(g).
2. Přitáhněte pojistné šrouby na základně frézky.
3. Nasuňte na vodicí tyče paralelní vodítko (d).
4. Dočasně přitáhněte pojistné šrouby (t).
Montáž paralelního vodítka
(obr. 6)
1. Narýsujte čáru řezu na materiál.
2. Spouštějte frézku, dokud se fréza nedostane
do kontaktu s povrchem obrobku.
3. Zajistěte základnu frézky v této poloze.
4. Umístěte nástroj na čáru řezu. Vnější
frézovací hrana frézy musí být srovnána
s čárou řezu.
5. Posuňte paralelní vodítko (d) směrem
k obrobku a přitáhněte pojistné šrouby (t). Při
přesném seřízení povolte koncový šroub (u),
použijte seřizovač (e) a utáhněte koncový
šroub (u).
Montáž vodicího pouzdra
(obr. 7)
Společně se šablonou jsou vodicí pouzdra
důležitou součástí při frézování a tvarování podle
vzorů.
1. Připevněte vodicí pouzdro (v) k základně
frézky (g) pomocí šroubů (w), jako na
uvedeném obrázku.
Nebudete-li šablonu používat nebo musí-li být
provedeno nové nastavení frézovací hloubky,
doporučujeme vám použít jemný seřizovač (s).
– Nastavte hloubku frézování pomocí jemného
seřizovače (s). Jedna otáčka odpovídá zhruba
1 mm.
Omezení zdvihu spouštění
(obr. 4)
Pro přízpůsobení zdvihu spouštění vzhledem
k hloubce frézování může být použita
rychloupínací seřizovací matice (t), která zaručuje
maximální pohodlí při práci.
Odsávání prachu (obr. 8)
VAROVÁNÍ: Kanál pro odvod prachu
je opatřen ochranným krytem na prsty
(x). Z bezpečnostních důvodů vždy
používejte odsávání prachu.
1. Při práci bez paralelního vodítka připojte hadici
odsávacího zařízení k adaptéru (h).
11
2. Při práci s paralelním vodítkem připojte hadici
odsávacího zařízení k adaptéru (y), který se
nachází pod paralelním vodítkem.
3. Kdykoli je to možné, připojte zařízení pro
odsávání prachu, které splňuje požadavky
příslušných předpisů týkajících se prachových
emisí.
Před použitím nářadí
1. Zkontrolujte, zda je fréza správně upevněna
v upínací kleštině.
2. Nastavte hloubku frézování.
3. Připojte zařízení pro odsávání prachu.
4. Ujistěte se, zda je před zapnutím nářadí vždy
zajištěn omezovač spouštění.
5. Pomocí elektronického regulátoru otáček
zvolte optimální otáčky.
VAROVÁNÍ: Před vypnutím nářadí
uvolněte omezovač spouštění
a počkejte na návrat základny frézky
do klidové polohy.
Použití vodicích pouzder
(obr. 7)
1. Připevněte šablonu k obrobku pomocí
upínacích svorek.
2. Vyberte a připevněte vhodné vodicí pouzdro
(v).
3. Od vnějšího průměru vodicího pouzdra
odečtěte průměr frézy a vydělte výsledek 2. To
je rozdíl mezi šablonou a obrobkem.
VAROVÁNÍ: Nemá-li obrobek
dostatečnou tloušťku, položte jej na
kus odpadového dřeva.
PROVOZ
Vedení podél lišty
Pokyny pro obsluhu
Nemůžete-li pro vedení frézky použít hranu,
můžete provádět vedení frézky podél lišty, která
bude upnuta k obrobku (s přesahem na obou
koncích obrobku).
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Vždy pohybujte s frézkou
ve směru, jaký je uveden na obr. 9
(vnější hrany / vnitřní hrany).
Správná poloha rukou (obr. 10)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ:Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli obě
ruce na rukojetích (b).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
1. Zapnutí: Nastavte spínač (a) nahoru.
2. Vypnutí: Stlačte spínač (a) dolů.
12
Volné vedení frézky
Vaše frézka může být také vedena bez použití
vodítka. Například při výtvarné práci.
VAROVÁNÍ: Provádějte pouze mělké
frézování! Používejte pouze frézy
s maximálním průměrem 6 mm.
Vedení s vodicími frézami
(obr. 2)
V situacích, kdy není vhodné používat paralelní
vodítko nebo vodicí pouzdro, můžete pro frézování
tvarových hran použít vodicí frézy (p).
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Mazání
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Čištění
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
zst00241348- 15-07-2014
13
DW626
FRÉZOVACÍ STROJ 1
©
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising