DW626 | DeWalt DW626 ROUTER instruction manual

599111-23 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW626
Obrázok 1
c
o
b
z
n
a
b
m
e
l
x
x
x
x
x
x
x
x
k
j
i
d
h
g
2
f
Obrázok 2
Obrázok 3
q
i
j
i
p
Obrázok 4
o
r
n
m
l
s
k
t
3
Obrázok 5
f
t
d
g
Obrázok 6
e
Obrázok 7
t
u
d
g
v
w
4
Obrázok 8
Obrázok 9
y
x
h
Obrázok 10
5
VRCHNÁ FRÉZKA
DW626
Blahoželáme Vám!
náradie používa na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo ak
sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas pracovného času značne
predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
(Iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
V
Typ
Príkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Základňa frézky
Zdvih
mm
Revolverový hĺbkový doraz
Veľkosť upínacej
klieštiny
palce
Priemer nástroja, max. mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
DW626
230
230/115
1
2 300
8000 - 21000
2 stĺpiky
70
5 krokov
2 nastaviteľné
1/2
50
6,8
91
3
100
3,6
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah=
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
6
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobov práce.
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej
sieti
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
DW626
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky opisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
varovania a bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Pri náradí chránenom uzemnením
nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
7
f)
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí musí byť v napájacom
okruhu použitý prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pracujte s elektrickým náradím
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako sú respirátor, protišmyková
pracovná obuv, ochranná prilba
a chrániče sluchu používané v príslušných
podmienkach znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie takýchto
zariadení môže znížiť riziká týkajúce sa
prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na Vašu prácu správny typ
elektrického náradia. Pri použití správneho
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhou
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradia, príslušenstvá, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude
používať zhodné náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre frézky
• Držte elektrické náradie za izolované
rukoväti, pretože môže dôjsť k zachyteniu
prívodného kábla frézou. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
sa nechránené kovové časti náradia stanú
tiež „živými“ a obsluha utrpí zásah elektrickým
prúdom.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre frézy
• Vždy používajte frézy s priemerom upínacej
stopky, ktorý bude zodpovedať veľkosti
upínacej klieštiny na Vašom náradí.
• Vždy používajte frézy určené pre otáčky
30 000 min-1 a ktoré sú takto aj označené.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (z), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
• Nikdy nepoužívajte frézy s priemerom, ktorý
je väčší než maximálne povolený priemer
uvedený v technických údajoch.
Frézy
Práca sa môže vykonávať s kompletným radom
bežne dostupných fréz (napríklad: priame, žliabkovacie, profilové, drážkovacie atď.) s nasledujúcimi
parametrami:
1. Povolený priemer upínacej stopky 8 – 12 mm.
2. Schválené prevádzkové otáčky 30 000/min.
VAROVANIE: Maximálny použiteľný
priemer pre DW626:
• Priama, polodrážková alebo profilová
fréza s maximálnym priemerom
upínacej stopky 12 mm, maximálnym
priemerom 50 mm a maximálnou
frézovacou hĺbkou 10 mm.
• Drážkovacia fréza s maximálnym
priemerom upínacej stopky 12 mm
a maximálnym priemerom 25 mm.
• Drážkovací nôž s maximálnym
priemerom upínacej stopky 12 mm,
maximálnym priemerom 40 mm
a frézovacou šírkou 4 mm.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného
príslušenstvom, ktoré sa počas použitia
zahrialo na vysokú teplotu.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 frézku
1 adaptér na odsávanie
1 paralelné vodidlo s jemným nastavením
a vodiacimi tyčami
1 upínaciu klieštinu (1/2")
1 upínaciu klieštinu (1/4")
1 vodiace puzdro s priemerom 30 mm
1 kľúč 22 mm
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
a. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
b. Rukoväť
c. Regulátor otáčok
d. Paralelné vodidlo
e. Nastavovač na jemné nastavenie paralelného
vodidla
f. Vodiace tyče paralelného vodidla
g. Základňa frézky
9
h. Adaptér na odsávanie
i. Matica upínacej klieštiny
j. Zaistenie vretena
k. Revolverový hĺbkový doraz
l. Hĺbkový doraz
m. Zaisťovacia skrutka hĺbkového dorazu
n. Nastavovač hĺbkového dorazu
o. Stupnica
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša výkonná frézka DW626 je určená na
profesionálne a náročné frézovanie dreva,
drevených výrobkov a plastov.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Tieto frézky sú elektrické náradie na profesionálne
použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
Funkcia plynulého rozbehu
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje po spustení
náradia pomalé zvyšovanie otáčok, čo zabraňuje
poskakovaniu frézy po povrchu obrobku pri začatí
práce. Plynulý rozbeh tiež obmedzuje okamžité
momentové reakcie prenášané na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
Ak musíte vykonať výmenu sieťovej zástrčky:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
10
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Vloženie a vybratie frézy
(obr. 2)
1. Stlačte a držte zaistenie vretena (j).
2. Pomocou kľúča 22 mm o niekoľko otáčok
uvoľnite upínaciu klieštinu a vložte do klieštiny
frézu (p).
3. Utiahnite maticu upínacej klieštiny a uvoľnite
zaistenie vretena (j).
VAROVANIE: Nikdy neuťahujte maticu
upínacej klieštiny, ak nie je v upínacej
klieštine žiadna fréza.
Výmena zostavy upínacej
klieštiny (obr. 3)
Toto náradie sa dodáva s upínacími klieštinami
1/2“ a 1/4“. Pre prácu s frézami sú na prianie
k dispozícii aj iné presné upínacie klieštiny.
Upínacia klieština a matica upínacej klieštiny sú
neoddeliteľné.
1. Úplne povoľte maticu upínacej klieštiny (i).
2. Odoberte zostavu upínacej klieštiny (q).
3. Pripevnite novú zostavu upínacej klieštiny
a utiahnite maticu upínacej klieštiny.
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok (obr. 1)
Otáčky sú plynulo nastaviteľné v rozsahu od
8 000 do 21 000 ot./min pomocou elektronického
regulátora otáčok (c), aby boli zaručené optimálne
výsledky frézovania vo všetkých typoch dreva,
plastov a hliníka.
– Otočte elektronický regulátor otáčok na
požadovanú hodnotu otáčok. Správne
nastavenie je však otázkou skúseností
obsluhy.
V zásade platí, aby ste používali nižšie otáčky
pre frézy s veľkým priemerom a vyššie otáčky pre
frézy s menším priemerom.
1 = 8 000 min-1
2 = 9800 min-1
3 = 11900 min-1
4 = 14100 min-1
5 = 16400 min-1
6 = 18800 min-1
7 = 21000 min-1
Nastavenie hĺbky frézovania
RÝCHLE NASTAVENIE POMOCOU STUPNICE
(OBR. 4)
1. Povoľte zaistenie spúšťania (r).
2. Povoľte zaisťovaciu skrutku hĺbkového dorazu
(m).
3. Zapínajte frézku, kým sa fréza nedostane do
kontaktu s povrchom obrobku.
4. Pritiahnite zaistenie spúšťania (r).
5. Nastavte hĺbku frézovania presunutím
nastavovača hĺbkového dorazu (n) na hodnotu
nula na stupnici (o).
6. Zdvíhajte hĺbkový doraz (l), kým nebude
ukazovateľ na stupnici (o) ukazovať na
požadovanú hĺbku frézovania.
7. Pritiahnite zaisťovaciu skrutku hĺbkového
dorazu (m).
8. Povoľte zaistenie spúšťania (r).
VIACNÁSOBNÉ NASTAVENIE HĹBKY POMOCOU REVOLVEROVÉHO HĹBKOVÉHO DORAZU (OBR. 4)
Revolverový hĺbkový doraz (k) môže byť použitý
pre 5 rôznych hĺbok. To je veľmi užitočné najmä
pre hlboké frézovanie vykonávané v krokoch.
– Umiestnite medzi hĺbkový doraz (l)
a revolverový hĺbkový doraz (k) šablónu,
aby sa mohlo vykonať presné nastavenie
frézovacej hĺbky.
Ak je to nutné, použite všetkých päť dorazov. Pre
dve polohy je k dispozícii nastavovacia skrutka.
PRESNÉ NASTAVENIE (OBR. 4)
Ak nebudete šablónu používať alebo ak sa
musí vykonať nové nastavenie frézovacej hĺbky,
odporúčame Vám použiť jemný nastavovač (s).
– Nastavte hĺbku frézovania pomocou jemného
nastavovača (s). Jedna otáčka zodpovedá
zhruba 1 mm.
Obmedzenie zdvihu spúšťania
(obr. 4)
Na prispôsobenie zdvihu spúšťania vzhľadom
na hĺbku frézovania sa môže použiť rýchloupínacia
nastavovacia matica (t), ktorá zaručuje maximálne
pohodlie pri práci.
1. Povoľte zaistenie spúšťania (r).
2. Spustite základňu frézky do požadovanej
výšky.
3. Pritiahnite zaistenie spúšťania (r).
4. Podľa potreby nastavte maticu.
Montáž paralelného vodidla
(obr. 5)
1. Pripevnite vodiace tyče (f) k základni frézky
(g).
2. Pritiahnite poistné skrutky na základni frézky.
3. Nasuňte na vodiace tyče paralelné vodidlo (d).
4. Dočasne pritiahnite poistné skrutky (t).
Montáž paralelného vodidla
(obr. 6)
1. Narysujte čiaru rezu na materiál.
2. Zapínajte frézku, kým sa fréza nedostane do
kontaktu s povrchom obrobku.
3. Zaistite základňu frézky v tejto polohe.
4. Umiestnite nástroj na čiaru rezu. Vonkajšia
frézovacia hrana frézy musí byť zarovnaná
s čiarou rezu.
5. Posuňte paralelné vodidlo (d) smerom
k obrobku a pritiahnite poistné skrutky (t). Pri
presnom nastavení povoľte koncovú skrutku
(u), použite nastavovač (e) a utiahnite koncovú
skrutku (u).
Montáž vodiaceho puzdra
(obr. 7)
Spoločne so šablónou sú vodiace puzdrá dôležitou
súčasťou pri frézovaní a tvarovaní podľa vzorov.
11
1. Pripevnite vodiace puzdro (v) k základni frézky
(g) pomocou skrutiek (w), ako na uvedenom
obrázku.
Odsávanie prachu (obr. 8)
VAROVANIE: Kanál na odvod prachu
je vybavený ochranným krytom na
prsty (x). Z bezpečnostných dôvodov
vždy používajte odsávanie prachu.
1. Pri práci bez paralelného vodidla pripojte
hadicu odsávacieho zariadenia k adaptéru (h).
2. Pri práci s paralelným vodidlom pripojte hadicu
odsávacieho zariadenia k adaptéru (y), ktorý
sa nachádza pod paralelným vodidlom.
3. Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
Pred použitím náradia
1. Skontrolujte, či je fréza správne upevnená
v upínacej klieštine.
2. Nastavte hĺbku frézovania.
3. Pripojte zariadenie na odsávanie prachu.
4. Uistite sa, či je pred zapnutím náradia vždy
zaistený obmedzovač zapínania.
5. Pomocou elektronického regulátora otáčok
zvoľte optimálne otáčky.
PREVÁDZKA
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
VAROVANIE: Vždy pohybujte
s frézkou v smere, aký je uvedený
na obr. 9 (vonkajšie hrany / vnútorné
hrany).
Správna poloha rúk (obr. 10)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali obe
ruky na rukovätiach (b).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
1. Zapnutie: Nastavte vypínač (a) hore.
2. Vypnutie: Stlačte vypínač (a) dole.
VAROVANIE: Pred vypnutím náradia
uvoľnite obmedzovač spúšťania
a počkajte na návrat základne frézky
do pokojovej polohy.
Použitie vodiacich puzdier
(obr. 7)
1. Pripevnite šablónu k obrobku pomocou
upínacích svoriek.
2. Vyberte a pripevnite vhodné vodiace puzdro
(v).
3. Od vonkajšieho priemeru vodiaceho puzdra
odčítajte priemer frézy a vydeľte výsledok 2.
To je rozdiel medzi šablónou a obrobkom.
VAROVANIE: Ak nemá obrobok
dostatočnú hrúbku, položte ho na kus
odpadového dreva.
Vedenie pozdĺž lišty
Ak nemôžete na vedenie frézky použiť hranu,
môžete viesť frézku pozdĺž lišty, ktorá bude
upnutá k obrobku (s presahom na oboch koncoch
obrobku).
Voľné vedenie frézky
Vaša frézka môže byť tiež vedená bez použitia
vodidla. Napríklad pri výtvarnej práci.
VAROVANIE: Vykonávajte iba plytké
frézovanie! Používajte iba frézy
s maximálnym priemerom 6 mm.
Vedenie s vodiacimi frézami
(obr. 2)
V situáciách, keď nie je vhodné používať paralelné
vodidlo alebo vodiace puzdro, môžete na
frézovanie tvarových hrán použiť vodiace frézy (p).
12
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte rozpúšťadlá
alebo iné agresívne látky. Tieto
chemikálie môžu oslabiť materiály
použité v týchto častiach. Používajte
iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
zst00241373- 15-07-2014
13
DW626
VRCHNÁ FRÉZKA 1
©
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising