DW636 | DeWalt DW636 ORBITAL SANDER instruction manual

®
DW634
DW636
Dansk
1
Deutsch
6
English
12
Español
17
Français
22
Italiano
27
Nederlands
32
Norsk
37
Português
42
Suomi
47
Svenska
52
Türkçe
57
EÏÏËÓÈη
62
Copyright DEWALT
A
B
D
C
E
F
G
H
I
DANSK
VIBRATIONSPUDSER DW634/DW636
Tillykke!
EF-Overensstemmelseserklaring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj.
Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og
innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 5
Sikringer:
230 V maskiner
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW634
DW636
(lydniveau)
dB(A)*
81
79
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
94
92
LpA
Tekniske data
Spænding
V
Optagen effekt
W
Pudsebevægelser/min.
Udslagslængde
mm
Pudseflade
mm
Sandpapir
mm
Vægt
kg
Støvsugning
DW634/DW636
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
støvpose/
støvsuger
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
støvsuger
10 A
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare!
da - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Uvedkommende
personer skal holdes væk fra arbejdsområdet.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
2
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen.
Sørg for, at afbryderen er slået fra, når du sætter
kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
da - 1
DANSK
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vibrationspudser
1 Støvpose (DW634)
1 Støvsugerstuds til ø 27 mm slange (DW634)
1 Slibesål
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
da - 3
Beskrivelse (fig. A)
Din vibrationspudser er beregnet til professionel
pudsning af træ, træværk og plastikmaterialer.
Du kan anvende forskellige typer sandpapir. Spørg
din forhandler til råds med hensyn til den rigtige type
sandpapir.
1 Afbryder
2 Holdere for sandpapir
3 Børsteramme (DW634, tilbehør)
4 Udsugningsdæksel (DW634, tilbehør)
5 Stanseskabelon (tilbehør)
6 Slibesål (Velcro)
7 Holder til støvpose (8) eller støvsugeradaptor (9)
(DW634)
8 Støvpose (DW634)
9 Støvsugeradaptor (DW634)
10 Monteringsskruer til udsugningsdæksel (DW634)
11 Låseknap
12 Kulbørstedæksel (DW636)
13 Mundstykke (DW636)
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug (se de tekniske specifikationer).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
3
DANSK
Anbringelse af sandpapir (fig. B)
• Sandpapiret fastgøres med de to klemmebøjler (2)
på sålen (6).
• Selvklæbende sandpapir kan fastgøres direkte
på den særlige sål.
Ved anvendelse af normalt sandpapir udskiftes
standardsålen med den medfølgende sål.
Sålen fastspændes med 8 skruer.
Perforering af sandpapir (fig. C)
Din vibrationspudser anvender perforeret sandpapir.
En stanseskabelon (5) til udstansning af almindeligt
sandpapir leveres som tilbehør.
Fremgangsmåde:
• Fastgør sandpapiret på sålen (6). Se også fig. B.
• Tryk skabelonen (5) og sålen (6) sammen.
Skabelonholderne (5.1) skal ligge an mod sålens
hjørner.
Montering af børsterammen med
udsugningsdæksel (DW634, tilbehør) (fig. D)
Børsterammen og udsugningsdækslet anbefales til
finslipningsarbejder (f.eks. af fint finer og
indlægningsarbejder), spatelslibearbejder, afslibning
af lak og maling, grovslibning og fribørstning af porer
inden lakering.
Fremgangsmåde:
• Anbring udsugningsdækslets to dele (4) på siden
af sålen og fastgør dem med de 6 skruer på
siden og ovenfra (10).
• Anbring knasterne (3.1) på forkanten af
børsterammen (3) i hakkene (4.1) på
udsugningsdækslet (4). Fastgør børsterammen til
bagsiden af udsugningsdækslet (4.2) ved at
trykke på børsterammen til spærrepalarne
smækker på plads.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende forskrifter.
Pudsning (fig. E)
• Tryk på afbryderen (1).
• Eventuelt anvendes låseknappen (11) for
konstant drift.
4
• Kontroller, at alle emner er forsvarligt fastgjort.
• Anvend kun et let tryk mod arbejdsemnet.
Et hårdere tryk forøger ikke pudseeffekten,
men øger kun presset på værktøjet og medfører,
at sandpapiret ødelægges.
• Standsning af værktøjet under konstant drift foregår
med et hurtigt tryk på afbryderen (1), som derefter
slippes med det samme. Afbryd altid værktøjet,
når arbejdet er afsluttet, og før stikket trækkes ud.
Brandfare! Anvend ikke værktøjet på
magnesium.
Støvsugning
• Pudsning af træ producerer støv.
Anvend derfor altid en støvpose (DW634)
eller tilslut en støvsuger (DW634 &
DW636), der er konstrueret i henhold til
gældende direktiver. Man opnår kun en
god støvsugning med perforeret
sandpapir.
• Anvend aldrig støvpose eller støvsuger,
når du pudser metal.
DW634 - støvpose (fig. F)
• Anbring støvposen (8) på holder (7).
• Udsugningen er mest effektiv, hvis posen
tømmes, når den er ca. 1/3 fuld.
DW636 & DW634 - støvsuger (fig. G & H)
• Tilslut støvsugerslangen til mundstykket (13)
(DW636) eller til holder (7) (DW634).
• Til DW634 anvendes støvsugeradaptoren (9).
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
da - 4
DANSK
GARANTI
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og
er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
da - 5
5
DEUTSCH
VIBRATIONSSCHLEIFER DW634/DW636
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
elektrische Spannung
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW634/DW636
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme (Watt)
Vibrationen/min
Schwingkreis-ø
(mm)
Schleiffläche
(mm)
Schleifpapiergröße (mm)
Gewicht
(kg)
Staubabsaugung
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
Staubsack/
Entstauber
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
Entstauber
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
6
LpA
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor
Sie das Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren, halten Sie
speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
de - 2
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/
AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit.
Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
7
DEUTSCH
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert
sein, um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile
und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie
das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter
defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andern-falls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr Vibrationsschleifer wurde zum professionellen
Schleifen von Holz, Holzarbeiten und Kunststoffen
entwickelt. Verschiedene Schleifpapiertypen sind als
Zubehör erhältlich. Wenden Sie sich für nähere
Informationen über den richtigen Schleifpapiertyp
bitte an Ihren Fachhändler.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Schleifpapierklemmen
3 Bürstenrahmen (DW634, Zubehör)
4 Absaughaube zum Bürstenrahmen
(DW634, Zubehör)
5 Lochschablone zum Lochen des
Schleifpapieress (Zubehör)
6 Schleifplatte mit Klettfix-Basis
7 Anschluß für Staubsack (8) oder Absaugadapter
(9) (DW634)
8 Staubsack (DW634)
9 Absaugadapter (DW634)
10 Montageschrauben für Absaughaube (DW634)
11 Verriegelungsknopf
12 Kohlebürstenkappe (DW636)
13 Absauganschluß (DW636)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Vibrationsschleifer
1 Staubsack (DW634)
1 Absaugadapter für Saugschlauch, ø 27 mm
(DW634)
1 Schleifplatte
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
8
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
de - 3
DEUTSCH
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Anbringen des Schleifpapieres (Abb. B)
• Bringen Sie das Schleifpapier mit Hilfe der beiden
Klemmen (2) auf der Schleifplatte (6) an.
Grundsätzlich sollte Klettfix-Schleifpapier benutzt
werden, da durch die innige Verbindung von Papier
und Platte das bestmögliche Schleifergebnis erzielt
wird. Bei Verwendung von normalem Schleifpapier
tauschen Sie die standardmäßig montierte Schleifplatte mit der mitgelieferten aus. Die Schleifplatte
wird mit 8 Schrauben befestigt.
Lochen des Schleifpapieres (Abb. C)
Ihr Vibrationsschleifer arbeitet mit gelochtem
Schleifpapier. Zum Lochen des Schleifpapieres ist
eine Lochschablone (5) als Zubehör erhältlich.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Befestigen Sie das Schleifpapier auf der
Schleifplatte (6). Siehe Abb. B.
• Drücken Sie die Schablone (5) und die Schleifplatte (6) gegeneinander. Achten Sie darauf, daß
die Schablonenführungen (5.1) korrekt in die
Ecken der Schleifplatte positioniert werden.
Farbe und beim Ausbürsten von zu lackierenden
Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung des
Bürstenrahmens und der Absaughaube.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Befestigen Sie die beiden Teile der Absaughaube
(4) mit Hilfe der sechs Montageschrauben (10) an
der Seite und Oberseite des Vibrationsschleifers.
• Montieren Sie den Bürstenrahmen (3), der von der
Absaughaube (4) gehalten wird, folgendermaßen:
• Setzen Sie den vorderen Teil mit den innenliegenden Rastnasen (3.1) in die Aussparungen
am vorderen Teil der Absaughaube (4.1).
Verriegeln Sie nun den Bürstenrahmen am
rückwärtigen Teil der Absaughaube (4.2) durch
Einklicken der Rastungen (3.2).
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Schleifen (Abb. E)
• Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter (1) zur
Inbetriebnahme.
• Drücken Sie erforderlichenfalls für Dauerbetrieb
den Verriegelungsknopf (11).
• Sichern Sie die zu schleifenden Werkstücke.
• Drücken Sie beim Schleifen den
Vibrationsschleifer nur leicht an. Übermäßiger
Druck verbessert die Schleifqualität nicht, die
Belastung des Elektrowerkzeuges wird hierdurch
lediglich erhöht und das Schleifpapier reißt.
• Zum Ausschalten bei Dauerbetrieb drücken Sie
kurz den EIN-/AUS-Schalter (1) und lassen Sie
diesen sofort wieder los. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer auf AUS-Position. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker
aus der Steckdose gezogen werden.
Feuergefahr! Verwenden Sie den
Schleifer nicht zur Bearbeitung von
Magnesium.
Montieren des Bürstenrahmens einschließlich
der Absaughaube (DW634, Zubehör) (Abb. D)
Bei Feinschliffarbeiten (z.B. hochwertigen Furnieren
und Holzeinlegearbeiten), beim Schleifen von
Grundiermasse, beim Entfernen von Lack oder
de - 4
9
DEUTSCH
Wartung
Staubabsaugung
• Bei Holzbearbeitung mit einem Schleifer
fällt immer Staub an. Verwenden Sie
deswegen immer einen Staubsack
(DW634) oder schließen Sie einen
Entstauber (DW634 und DW636),
gebaut nach den gültigen Richtlinien für
Staubemission, an. Nur mit gelochtem
Schleifpapier läßt sich eine einwandfreie
Staubabsaugung erreichen.
• Verwenden Sie beim Schleifen von Metall
weder Staubsack noch Entstauber.
Bei längerem Bearbeiten von Holz oder bei
gewerblichem Einsatz ist das Elektrowerkzeug an
eine geeignete externe Absaugeinrichtung anzuschließen. In Deutschland werden für Holzstäube
aufgrund der TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß
der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft
klären.
DW634 - Staubsack (Abb. F)
• Schließen Sie den Staubsack (8) an den
Anschluß (7) an.
• Zur Gewährleistung einer effizienten Staubabsaugung ist der Staubsack bereits zu entleeren,
wenn er ungefähr zu einem Drittel gefüllt ist.
DW636 und DW634 - Entstauber (Abb. G & H)
• Schließen Sie den Entstauberschlauch an den
Absauganschluß (13) (DW636) bzw. an Anschluß
(7) (DW634) an.
• Verwenden Sie für den DW634 den Absaugadapter (9).
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und
andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen
haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
Handel und dem Anwender eine problemlose
Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe
(Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen
und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll
entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das
Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Fachhändler.
10
de - 5
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 6
11
ENGLISH
ORBITAL SANDER DW634/DW636
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool.
Years of experience, thorough product development
and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
Fire hazard!
EC-Declaration of conformity
DW634/DW636
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144 / EN 55014-2,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
Technical data
Voltage
V
(U.K. & Ireland only)
V
Power input
W
Oscillations/min
Orbit ø
mm
Sanding surface
mm
Sanding sheet size mm
Weight
kg
Dust extraction
Fuses:
Europe
230 V tools
U.K. & Ireland 230 V tools
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW634
230
230/115
300
17,000
2.6
113 x 225
115 x 280
2.8
dustbag/
vacuum cleaner
DW636
230
230/115
350
20,000
4.6
113 x 225
115 x 280
3.9
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
vacuum cleaner
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
DW634
DW636
4.5 m/s2
2.8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
12
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 1
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Keep all people away
from the work area.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
They can be caught in moving parts.
Preferably wear rubber gloves and non-slip
footwear when working outdoors. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
en - 2
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment and performance of any operation
with this tool, other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Inspect the extension cords periodically and
replace them if damaged. Keep all controls dry,
clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
13
ENGLISH
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation.
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Orbital sander
1 Dustbag (DW634)
1 Vacuum cleaner adaptor for ø 27 mm hose (DW634)
1 Quick-fix sanding base
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your orbital sander has been designed for
professional sanding of wood, woodwork and
plastics. Various types of sanding sheets are
available as an option. Consult your dealer for
information on the appropriate type of abrasive.
1 ON/OFF-switch
2 Sanding sheet clamps
3 Brush frame (DW634, option)
4 Extractor hood (DW634, option)
5 Hole perforation jig (option)
6 Sanding base
7 Socket for dustbag (8) or vacuum cleaner
adaptor (9) (DW634)
8 Dustbag (DW634)
9 Vacuum cleaner adaptor (DW634)
10 Extractor hood fixing bolts (DW634)
11 Lock-on button
12 Carbon brush cap (DW636)
13 Nozzle (DW636)
14
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
en - 3
ENGLISH
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
Proceed as follows:
• Fit the sanding sheet to the sanding base (6).
See also fig. B.
• Press the jig (5) and the sanding base (6)
together. Make sure that the jig guides (5.1) are
located against the corners of the sanding base.
Fitting the brush frame with the extractor hood
(DW634, option) (fig. D)
The use of the brush frame and extractor hood is
recommended for very fine finish sanding operations
(e.g. on high-grade veneers and marquetry work),
for sanding filler, for sanding down lacquer or paint,
coarse sanding and for brushing out pores prior to
lacquering.
45
60
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Proceed as follows:
• Push both parts of the extractor hood (4) onto
the machine base and secure them by means of
the six fixing bolts (10) at the side and the top.
• Place the bosses (3.1) at the front of the brush
frame (3) in the notches (4.1) of the extractor
hood (4). Attach the brush frame to the rear of
the extractor hood (4.2) by pressing the brush
frame until the locking pins (3.2) snap in position.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Fitting sanding sheets (fig. B)
• Fit the sanding sheets using both clamps (2) on
the sanding base (6).
• Quick-fix sanding sheets can be attached directly
to the special sanding base.
Perforating sanding sheets (fig. C)
Your orbital sander uses perforated abrasive.
A hole perforation jig (5) is available as an option to
punch unperforated abrasive.
Sanding (fig. E)
• Press the ON/OFF-switch (1).
• If necessary, press the lock-on button (11) for
continuous operation.
• Make sure all materials to be sanded are well
secured.
• Apply only a gentle pressure to the workpiece.
Excessive pressure does not improve the sanding
effect, but only results in an increased load on
the machine and causes the abrasive to tear.
• To stop the tool in continuous operation, press
the ON/OFF-switch (1) briefly and release it
immediately. Always switch OFF the tool when
work is finished and before unplugging.
Fire hazard! Do not use the sander on
magnesium.
en - 4
15
ENGLISH
Dust extraction
• Since woodworking with a sander
produces dust, always install a dustbag
(DW634 only) or connect a vacuum
cleaner (DW634 & DW636),
designed in compliance with the
applicable Directives regarding dust
emission. Proper dust extraction will only
be achieved with perforated abrasive.
• Do not use a dustbag or vacuum cleaner
when sanding metal.
DW634 - dustbag (fig. F)
• Attach the dustbag (8) to the dust extraction
socket (7).
• For efficient dust extraction empty the bag when
it is about one third full.
DW636 & DW634 - vacuum cleaner (fig. G & H)
• Connect the vacuum cleaner hose to the nozzle
(13) (DW636) or to socket (7) (DW634).
• For the DW634, use the vacuum cleaner
adaptor (9).
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased,
to the point of purchase, for a full refund or
exchange. Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent.
Proof of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
16
en - 5
ESPAÑOL
LIJADORA ORBITAL DW634/DW636
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
DW634/DW636
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
Datos técnicos
Voltaje
Potencia absorbida
Oscilaciones/min
Orbita ø
Superficie de lijado
Dim. papel de lija
Peso
Eliminación de polvos
V
W
mm
mm
mm
kg
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
saco de polvos/
aspiradora
Fusibles
Herramientas 230 V:
aspiradora
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
es - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
17
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores). Para
aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad
elevada formación de polvo metálico, etc.), se
puede aumentar la seguridad eléctrica a través
de intercalar un transformador de separación o
un interruptor de protección de corriente de
defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
Manténgales alejadas de su área de trabajo.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
18
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerto
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta.
Proteja el cable del calor, del aceite y de las
aristas vivas.
es - 2
ESPAÑOL
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Descripción (fig. A)
Verificación del contenido del embalaje
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
El paquete contiene:
1 Lijadora orbital
1 Saco de polvos (DW634)
1 Adaptador para aspiradora, tubo con ø 27 mm
(DW634)
1 Base de lijado
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
es - 3
Su lijadora orbital ha sido diseñada para el lijado
profesional de madera, enmaderados y plásticos.
Diversos tipos de papel de lija son disponibles como
accesorios opcionales. Consulte con su
suministrador para información sobre el tipo de
papel de lija a utilizar.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Abrazaderas para papel de lija
3 Portacepillo (DW634, opcional)
4 Capó del extractor (DW634, opcional)
5 Troquel de perforación (opcional)
6 Base de lijado (Velcro)
7 Conexión para saco de polvos (8) ó adaptador
para aspiradora (9) (DW634)
8 Saco de polvos (DW634)
9 Adaptador para aspiradora (DW634)
10 Pernos de fijación para capó del extractor (DW634)
11 Botón de acción continua
12 Tapón de escobilla de carbón (DW636)
13 Boquilla de escape (DW636)
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente,
no se requiere conexión a tierra.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
19
ESPAÑOL
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Colocación del papel de lija (fig. B)
• Para fijar las hojas de papel de lija, use ambas
abrazaderas (2) en la base de lijado (6).
• Las hojas de papel de lija de fijación rápida
pueden ser aplicadas directamente sobre la base
de lijado especial.
Si utiliza papel de lija normal, sustituya la base de
lijado estandar por la que se suministra con la
herramienta. Esta placa se monta fijandola con
8 tornillos.
Perforación del papel de lija (fig. C)
Con la lijadora orbital se utiliza papel de lija
perforado. Un troquel de perforación (5) se
suministra como accesorio opcional para perforar el
papel de lija sin agujeros.
Proceda como sigue:
• Monte el papel de lija en la base de lijado (6).
Véase también la fig. B.
• Apriete la base de lijado (6) sobre el troquel (5).
Asegure que las guías del troquel (5.1) se
encuentren contra las esquinas de la base de lijado.
Montaje del portacepillo en el capó del extractor
(DW634, opcional) (fig. D)
Se recomienda el uso del portacepillo y capó del
extractor para lijar superficies con un acabado muy
liso (p.ej. chapeados de alta calidad y entarimados),
para lijar masilla, para lijar capas de barniz o pintura,
para desbastar y para limpiar los poros antes del
enlacado.
Proceda como sigue:
• Aplique ambas partes del capó del extractor (4)
sobre la base de la herramienta y sujetarlas con los
seis pernos de fijación laterales y superiores (10).
• Coloque los salientes frontales (3.1) del
portacepillo (3) en las entalladuras (4.1) del capó
del extractor (4). Para sujetar el resto del
portacepillo en la parte trasera (4.2) del capó del
extractor, ejerza presión sobre el portacepillo
hasta que las clavijas de cierre (3.2) se engatillen.
20
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Lijar (fig. E)
• Pulse el interruptor de MARCHA/PARADA (1).
• Si es necesario, pulse el botón de acción
continua (11) para un funcionamiento
ininterrumpido.
• Asegúrese de que todos los materiales por lijar
estén bien sujetados.
• Ejerza sólo una ligera presión sobre el material.
Una presión excesiva no mejora el efecto del
lijado, sino que resulta en una mayor carga en la
herramienta y puede romper el papel de lija.
• Para parar la herramienta en posición de
funcionamiento continuo, oprima brevemente el
interruptor de MARCHA/PARADA (1), para luego
soltarlo en seguida. Siempre se debe
desconectar la herramienta nada más terminado
el trabajo y antes de desenchufarla.
¡Peligro de incendio!
No use la lijadora en magnesio.
Eliminación de polvos
• Ya que el lijado de madera genera
polvos, siempre se debe instalar un saco
de polvos (DW634) o conectar una
aspiradora (DW634 & DW636),
cuyo diseño cumple con las Directivas
de aplicación en materia de emisión de
polvos. Una eliminación efectiva del
polvo sólo se logrará con papel de lija
perforada.
• No use ningún saco de polvos ni
aspiradora al lijar metal.
DW634 - saco de polvos (fig. F)
• Fije el saco de polvos (8) en la conexión (7).
• Para una eliminación eficaz del polvo, vacíe el
saco cuando se ha llenado la tercera parte.
es - 4
ESPAÑOL
DW636 & DW634 - aspiradora (fig. G & H)
• Conecte el tubo de la aspiradora a la boquilla de
escape (13) (DW636) o a la conexión (7) (DW634).
• Para el DW634, use el adaptador para
aspiradora (9).
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
es - 5
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT
más cercano, consulte el dorso de este manual.
21
FRANÇAIS
PONCEUSE VIBRANTE DW634/DW636
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT.
Depuis de nombreuses années, DEWALT produit
des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 5
fr - 5
Risque d'incendie.
Déclaration CE de conformité
DW634/DW636
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144 / EN 55014-2,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT
à l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée W
Vibrations/min
Diamètre de l’orbite mm
Surface de ponçage mm
Format du papier
abrasif
mm
Poids
kg
Aspiration
Fusible:
Outils 230 V
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
115 x 280
2,8
3,9
sac à poussière/
aspirateur
aspirateur
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
22
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
fr - 1
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes
(par exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
Les tenir éloignées de votre travail.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
fr - 2
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement.
Observer les instructions d’entretien de
changement d’accessoires. Vérifier régulièrement
l’état du câble d’alimentation et, s’il est
endommagé, le faire changer par votre Service
agréé DEWALT.
23
FRANÇAIS
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité
et toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes qualifiées.
5 Gabarit de perforation (option)
6 Semelle (Velcro)
7 Raccord pour sac à poussière (8) ou adaptateur
pour aspirateur (9) (DW634)
8 Sac à poussière (DW634)
9 Adaptateur pour aspirateur (DW634)
10 Vis de fixation du capot d’aspiration (DW634)
11 Bouton de verrouillage
12 Capuchon de balai à charbon (DW636)
13 Embout (DW636)
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Ponceuse vibrante
1 Sac à poussière (DW634)
1 Adaptateur pour aspirateur, flexible ø 27 mm
(DW634)
1 Semelle
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre ponceuse vibrante a été mise au point pour le
ponçage professionnel du bois et des matières
plastiques. Divers types de feuilles de papier abrasif
sont disponibles en option. Votre revendeur pourra
vous renseigner sur le type de papier abrasif qui
convient le mieux pour votre travail.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Pinces de serrage
3 Cadre brosse (DW634, option)
4 Capot d’aspiration (DW634, option)
24
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué et adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
fr - 3
FRANÇAIS
Mise en place du papier abrasif (fig. B)
• Serrer le papier abrasif à l’aide des pinces (2) sur
la semelle (6).
• Les feuilles abrasives autocollantes se posent
directement sur la semelle spéciale.
Pour travailler avec du papier abrasif ordinaire,
remplacer la semelle montée en standard par la
semelle fournie avec l’outil. Monter la semelle au
moyen des huit vis.
Perforer le papier abrasif (fig. C)
Votre ponceuse vibrante utilise du papier abrasif
perforé. Un gabarit de perforation (5) permettant de
poinçonner les feuilles abrasives normales est
disponible en option.
Procéder comme suit:
• Serrer la feuille de papier abrasif sur la semelle (6).
Voir aussi fig. B.
• Enfoncer la semelle (6) dans le gabarit (5).
Les guides (5.1) doivent être placés contre les
coins de la semelle.
Montage du cadre brosse avec capot
d’aspiration (DW634, option) (fig. D)
Pour les ponçages délicats (par exemple sur contreplaqués ou marqueterie), nous conseillons l’utilisation
du cadre brosse avec capot d’aspiration.
Son utilisation est également conseillée pour le
ponçage des enduits et des peintures, pour le
dégrossissage et pour l’enlèvement des fibres avant
laquage.
Procéder comme suit:
• Placer les deux parties du capot d’aspiration (4)
sur le corps de l’outil et les fixer à l’aide des six
vis de fixation (10) aux côtés et sur le haut.
• Placer les cames (3.1) du cadre brosse (3) dans
les encoches (4.1) à l’avant du capot d’aspiration
(4). Fixer le cadre brosse à l’arrière du capot
d’aspiration (4.2) en poussant jusqu’à ce que les
taquets (3.2) s’engagent.
Mode d'emploi
Ponçage (fig. E)
• Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRET (1).
• Si nécessaire, enfoncer le bouton de verrouillage
(11) pour opération continue.
• Fixer convenablement l’ouvrage à poncer.
• Exercer une légère pression seulement. Une
pression trop forte n’améliore pas l’effet de
ponçage, mais surcharge l’outil et provoque le
déchirement du papier abrasif.
• Pour arrêter l’outil fonctionnant en opération
continue, appuyer brièvement sur l’interrupteur
MARCHE/ARRET (1) et le relâcher
immédiatement. Toujours mettre l’outil à l’ARRET
après le travail et avant de débrancher l’outil.
Risque d’incendie! Ne pas poncer le
magnésium.
Aspiration de poussière
• Le ponçage produisant inévitablement
de la poussière, toujours installer un sac
à poussière (DW634) ou bien raccorder
un aspirateur (DW634 & DW636) mis au
point en conformité avec les directives
relatives à l’émission de poussière.
Une aspiration optimale est acquise en
utilisant du papier perforé.
• Ne pas utiliser un sac à poussière ou un
aspirateur lors du ponçage de métaux.
DW634 - sac à poussière (fig. F)
• Brancher le sac à poussière (8) sur le raccord (7).
• Pour une aspiration efficace, vider le sac à
poussière dès qu’il est rempli à 1/3.
DW636 & DW634 - aspirateur (fig. G & H)
• Raccorder un flexible pour aspirateur à l’embout
(13) (DW636) ou au raccord (7) (DW634).
• Pour la DW634, utiliser l’adaptateur pour
aspirateur (9).
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Toujours respecter les instructions de
sécurité et les règles en vigueur.
fr - 4
25
FRANÇAIS
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de la retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg,
retournez votre machine à DEWALT.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
26
fr - 5
ITALIANO
LEVIGATRICE ORBITALE DW634/DW636
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
Pericolo d'incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DW634/DW636
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144 / EN 55014-2,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Oscillazioni/min
Orbite ø
mm
Superficie utile
mm
Formato carta abrasiva mm
Peso
kg
Aspirazione polvere
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
sacchetto/
aspiratore
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
aspiratore
DW634
DW636
(rumorosità)
dB(A)*
81
79
LWA (potenza sonora)
dB(A)
94
92
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
it - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
27
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di
collegamento a terra (per es. tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica,
ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento
o un interruttore salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
28
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF
prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli orli taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
it - 2
ITALIANO
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale qualificato.
materiali affini e materie plastiche. L’utensile può
impiegare diversi tipi di fogli abrasivi opzionali.
Per ulteriori informazioni in merito al tipo di carta
abrasiva più idonea ci si rivolga al proprio rivenditore
di fiducia.
1 Interruttore ON/OFF
2 Mollette fissaggio nastro
3 Spazzola (DW634, opzionale)
4 Supporto aspiratore (DW634, opzionale)
5 Dima di perforazione (opzionale)
6 Piastra di levigatura (Velcro)
7 Raccordo per sacchetto raccoglipolvere (8)
o attacco aspiratore (9) (DW634)
8 Sacchetto raccoglipolvere (DW634)
9 Attacco aspiratore (DW634)
10 Viti fissaggio supporto aspiratore (DW634)
11 Pulsante blocca-interruttore
12 Coperchio spazzole di carbone (DW636)
13 Boccaglio (DW636)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il Vostro utensile è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quali non è richiesta la
messa a terra.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Levigatrice orbitale
1 Sacchetto raccoglipolvere (DW634)
1 Raccordo per aspirapolvere adatto a tubi con
ø di 27 mm (DW634)
1 Piastra di levigatura
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
CH
CH
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
La Vostra levigatrice orbitale è stata progettata per
eseguire lavori professionali di levigatura su legno,
it - 3
29
ITALIANO
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensioni
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Fissaggio della carta abrasiva (fig. B)
• Fissare i fogli di carta abrasiva mediante le
apposite mollette (2) poste sulla piastra di
levigatura (6).
• Fogli abrasivi a fissagio rapido possono essere
applicati direttamente sulla speciale piastra di
levigature.
Quando si utilizza carta abrasiva normale, sostituire
la base abrasiva standard con quella in dotazione
all’utensile. Installare questa piastra utilizzando 8 viti.
Perforazione della carta abrasiva (fig. C)
La Vostra levigatrice orbitale utilizza carta abrasiva
perforata. Per perforare la carta abrasiva non munita di
fori, una dima di foratura (5) è disponibile come
accessorio.
Procedere nel modo seguente:
• Fissare il foglio di carta abrasiva alla piastra di
levigatura (6). Vedere anche la fig. B.
• Premere la dima (5) e la piastra di levigatura (6)
l’una contro l’altra. Assicurarsi che le guide della
dima (5.1) siano disposte negli angoli della piastra
di levigatura.
Montaggio della spazzola con il supporto
aspiratore (DW634, opzionale) (fig. D)
L’uso della spazzola e del relativo supporto
aspiratore è consigliato per lavori delicati di rifinitura
(per es. su impiallacciature e intarsi), per levigare
materiale di riempimento, per carteggiare lacche o
vernici, per sgrossature e per rimuovere le porosità
prima della verniciatura.
30
Procedere nel modo seguente:
• Montare le due parti del supporto di aspirazione
(4) premendole in posizione sulla piastra di
levigatura e fissandole mediante le sei viti da
inserire sul fianco ed in cima (10).
• Installare le sporgenza (3.1) sul davanti della
spazzola (3) negli incavi (4.1) del supporto di
aspirazione (4). Fissare la spazzola sul retro del
supporto (4.2) spingendola in posizione fino allo
scatto dei perni di aggancio (3.2).
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e la normativa vigenti.
Levigatura (fig. E)
• Premere l’interruttore ON/OFF (1).
• Se necessario, premere il pulsante bloccainterruttore (11) per un funzionamento continuativo.
• Assicurarsi che il materiale da levigare sia stato
bloccato in modo sicuro.
• Non esercitare troppa pressione durante
l’operazione. Una pressione eccessiva non migliora
l’azione dell’utensile ma causa un sovraccarico del
motore e la lacerazione della carta abrasiva.
• Per fermare l’utensile in funzionamento
continuativo, premere leggermente l’interruttore
ON/OFF (1) e rilasciarlo immediatamente.
Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Pericolo d’incendio! Non utilizzare la
levigatrice su materiale al magnesio.
Aspirazione polvere
• Poiché la levigatura del legno produce
polvere, occorre installare sempre il
sacchetto raccoglipolvere (DW634) o
collegare all’utensile un aspiratore
esterno (DW634 & DW636) fabbricato in
conformità alle relative norme riguardanti
l’emissione di polvere. Un’efficace azione
di aspirazione della polvere si ottienne
solo utilizzando carta abrasiva perforata.
it - 4
ITALIANO
• Non utilizzare il sacchetto raccoglipolvere
o l’aspirapolvere nel levigare metalli.
DW634 - sacchetto raccoglipolvere (fig. F)
• Fissare il sacchetto raccoglipolvere (8)
all’apposito raccordo (7).
• Per rendere più efficiente l’aspirazione della
polvere si consiglia di svuotare il sacchetto
quando ha raggiunto un terzo della sua capacità.
DW636 & DW634 - aspirapolvere (fig. G & H)
• Collegare il tubo dell’aspirapolvere al boccaglio (13)
(DW636) o al raccordo (7) (DW634).
• Sul DW634, impiegare l’apposito raccordo per
l’aspirapolvere (9).
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
it - 5
31
NEDERLANDS
VLAKSCHUURMACHINE DW634/DW636
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 5
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW634/DW636
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen W
Schuurbewegingen/min
Schuurcirkel ø
mm
Schuuroppervlak
mm
Formaat schuurpapier mm
Gewicht
kg
Stofafzuiging
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
stofzak/
stofafzuiger
Zekeringen:
230 V machines
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
DW634
DW636
(geluidsdruk)
dB(A)*
81
79
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
94
92
LpA
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
stofafzuiger
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
32
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 1
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
nl - 2
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
33
NEDERLANDS
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik
geen machine waarvan de schakelaar defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend
DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Vlakschuurmachine
1 Stofzak (DW634)
1 Stofafzuigadaptor voor ø 27 mm
stofafzuigerslang (DW634)
1 Schuurzool
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw vlakschuurmachine is ontworpen voor het
vakkundig schuren van hout, houtachtige materialen
en kunststoffen. Verschillende soorten schuurpapier
zijn als optie leverbaar. Uw leverancier verstrekt u
graag de nodige informatie over het juiste type
schuurpapier.
34
1
2
3
4
5
6
7
AAN/UIT-schakelaar
Bevestigingsklemmen voor schuurpapier
Borstelframe (DW634, optie)
Afzuigkap (DW634, optie)
Schuurpapierperforator (optie)
Schuurzool
Aansluiting voor stofzak (8) of stofafzuigadaptor (9)
(DW634)
8 Stofzak (DW634)
9 Stofafzuigadaptor (DW634)
10 Bevestigingsschroeven voor de afzuigkap (DW634)
11 Blokkeerknop
12 Koolborstel-sluitdopje (DW636)
13 Mondstuk (DW636)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Aanbrengen van het schuurpapier (fig. B)
• Bevestig het schuurpapier met behulp van beide
bevestigingsklemmen (2) op de schuurzool (6).
• Zelfklevend schuurpapier kan direct op de
speciale schuurzool worden bevestigd.
nl - 3
NEDERLANDS
Indien met gewoon schuurpapier gewerkt wordt, moet
de standaard gemonteerde schuurzool vervangen
worden door de meegeleverde schuurzool. Deze
schuurzool wordt met acht schroeven bevestigd.
Perforeren van schuurpapier (fig. C)
Uw vlakschuurmachine gebruikt geperforeerd
schuurpapier. Met de als optie leverbare
schuurpapierperforator (5) kunnen gaten in nietgeperforeerd schuurpapier worden gemaakt.
Ga als volgt te werk:
• Bevestig het schuurpapier op de schuurzool (6).
Zie ook fig. B.
• Druk de perforator (5) en de schuurzool (6) stevig
op elkaar. Zorg dat de aanslagkanten (5.1) goed
tegen de zijden van de schuurzool aanliggen.
Bevestigen van het borstelframe met de
afzuigkap (DW634, optie) (fig. D)
Voor zeer fijn schuurwerk (bijv. het schuren van
fineer- en inlegwerk) wordt het gebruik van
borstelframe en afzuigkap aangeraden. Deze
hulpstukken zijn tevens geschikt voor het schuren
van plamuur, lak of verf, voor ruw schuurwerk en
voor het uitborstelen van het te lakken oppervlak.
Ga als volgt te werk:
• Plaats beide delen van de afzuigkap (4) op de
machine en zet ze vast met behulp van de
bevestigingsschroeven aan de zij- en bovenkant (10).
• Plaats het borstelframe (3) met de nokken (3.1)
in de uitsparingen (4.1) aan de voorzijde van de
afzuigkap (4). Klik het borstelframe aan de
achterzijde van de afsluitkap (4.2) vast met
behulp van de borgpallen (3.2).
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houd u aan de geldende
voorschriften.
Schuren (fig. E)
• Druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in.
• Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (11)
voor continu bedrijf.
• Zorg dat alle te behandelen materialen goed vast
staan.
nl - 4
• Oefen slechts een lichte druk op het werkstuk uit.
Overmatige druk verbetert de schurende werking
niet en resulteert alleen in een grotere belasting
van de machine en versnelde slijtage van het
schuurpapier.
• Schakel het continu bedrijf uit door de AAN/UITschakelaar (1) kort in te drukken en deze meteen
weer los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Brandgevaar! Gebruik de schuurmachine
niet op magnesium.
Stofafzuigen
• Bij het schuren van hout komt veel stof
vrij. Installeer daarom altijd een stofzak
(DW634) of sluit een stofafzuiger
(DW634 & DW636) aan die voldoet aan
de geldende richtlijnen voor stofemissie.
Een goede stofafzuiging is alleen
mogelijk bij gebruik van geperforeerd
schuurpapier.
• Gebruik geen stofzak of stofafzuiger bij
het schuren van metaal.
DW634 - stofzak (fig. F)
• Bevestig de stofzak (8) op de aansluiting (7).
• Ledig de stofzak steeds wanneer deze voor
ongeveer één derde vol is voor een zo efficiënt
mogelijke stofafzuiging.
DW636 & DW634 - stofafzuigerslang (fig. G & H)
• Sluit de stofafzuigerslang aan op het mondstuk
(DW636) (13) of op de aansluiting (7) (DW634).
• Gebruik voor de DW634 de stofafzuigadaptor (9).
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
35
NEDERLANDS
GARANTIE
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na aankoop nazicht of reparatie
behoeven, dan worden deze werkzaamheden
gratis uitgevoerd in onze Service-centers op
vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
36
nl - 5
NORSK
VIBRASJONSPUSSEMASKIN DW634/DW636
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 5
DW634/DW636
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Slipebevegelse/min
Slipebevegelse ø
Pusseflate
Pussepapir
Vekt
Støvavsug
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* ved brukerens øre
V
W
mm
mm
mm
kg
Sikring:
230 V
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
støvpose/
støvsuger
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
støvsuger
10 A
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
37
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
38
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
no - 2
NORSK
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Beskrivelse (fig. A)
Din vibrasjonspussemaskin er utarbeidet for
profesjonell sliping av tre, treverk og plast.
Man kan velge mellom ulike typer av pussepapir.
Ta kontakt med din forhandler for å få opplysninger
om passende slipepapirtype.
1 Strømbryter
2 Klemmer for pussepapir
3 Børsteramme (DW634, ekstrautstyr)
4 Avsugskappe (DW634, ekstrautstyr)
5 Stansesjablong (ekstrautstyr)
6 Slipefot (Velcro)
7 Holder for støvpose (8) eller adapter for
støvsuger (9) (DW634)
8 Støvpose (DW634)
9 Adapter for støvsuger (DW634)
10 Festebolter for avsugskappe (DW634)
11 Låseknapp
12 Kullbørstedeksel (DW636)
13 Munnstykke (DW636)
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar
med EN 50144. Jordet ledning er derfor
ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vibrasjonspussemaskin
1 Støvpose (DW634)
1 Adapter for støvsuger med ø 27 mm slange
(DW634)
1 Slipefot
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
no - 3
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
først vikle kabelen helt av.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
39
NORSK
Montering av pussepapir (fig. B)
• Pussepapiret spennes fast ved hjelp av de to
klemmene (2) på slipefoten (6).
• Selvklebende pusseark kan festes direkte til den
spesielle slipefoten.
Når man bruker vanlig pussepapir, erstattes
standard-slipefoten med den medleverte slipefoten.
Denne slipefoten festes med 8 skruer.
Perforering av pussepapir (fig. C)
Din vibrasjonspussemaskin bruker perforert
slipepapir. En stansesjablong (5) (ekstrautstyr)
brukes for å stanse uperforert slipepapir.
Gå frem på følgende måte:
• Monter pussepapiret på slipefoten (6).
Se også fig. B.
• Press sjablongen (5) og slipefoten (6) sammen.
Pass på at sjablongholderne (5.1) er plassert mot
hjørnene av slipefoten.
Montering av børsteramme med avsugskappe
(DW634, ekstrautstyr) (fig. D)
Bruk av børsteramme og avsugskappe anbefales
spesielt ved aller siste finsliping (f.eks. av høyverdig
finér og tremosaikk), ved sliping av sparkel,
bortsliping av lakk eller maling, grovsliping og for å
pusse bort porer før lakkering.
Gå frem på følgende måte:
• Skyv begge delene av avsugskappen (4) over
maskinfoten og fest dem ved hjelp av de seks
festeboltene på siden og på toppen (10).
• Plasser knottene (3.1) foran på børsterammen (3) i
hakkene (4.1) på avsugskappen (4). Fest
børsterammen til baksiden av avsugskappen (4.2)
ved å presse på børsterammen til den smekker
på plass (3.2).
• Pass på at alle materialer som skal pusses er
godt festet.
• Ved pussing skal maskinen bare trykkes lett mot
arbeidsstykket. Overdrevent trykk øker ikke
pusseeffekten, men medfører kun fare for
overbelastning av maskinen, eventuelt at
slipepapiret ryker.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
ved et raskt trykk på strømbryteren (1) som
deretter slippes igjen med det samme. Skru alltid
AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før
støpselet tas ut av stikkontakten.
Brannfare! Bruk ikke pussemaskinen på
magnesium.
Avsugning av støv
• Ved pussing av trearbeider med en
pussemaskin oppstår det støv. Sett
derfor alltid på en støvpose (DW634) eller
monter en støvsuger (DW634 & DW636)
som er konstruert i overensstemmelse
med de gjeldende direktiver angående
støvutslipp. God støvavsugning oppnås
kun med perforert slipepapir.
• Bruk ikke støvpose eller støvsuger ved
sliping av metall.
DW634 - støvpose (fig. F)
• Fest støvposen (8) til støvavsugningsholderen (7).
• For effektiv støvavsugning må tømming foretas
når ca. en tredjedel av posen er fylt med støv.
DW636 & DW634 - støvsuger (fig. G & H)
• Støvsugerslangen kobles til munnstykket (13)
(DW636) eller til holderen (7) (DW634).
• For modell DW634 brukes støvsugeradapteren (9).
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
relevante forskrifter.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Pussing (fig. E)
• Trykk inn strømbryteren (1).
• Om nødvendig, trykk inn låseknappen (11) for
kontinuerlig drift.
40
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
no - 4
NORSK
GARANTI
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 5
41
PORTUGUÊS
LIXADORA VIBRATÓRIA DW634/DW636
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Vibrações/min
Amplitude
Dimensões da base
Dimensões da folha
de lixa
Peso
Extracção de pó
V
W
mm
mm
mm
kg
DW634
220
300
17.000
2,6
113 x 225
DW636
220
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280 115 x 280
2,8
3,9
saco de pó/
aspirador
aspirador
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Perigo de incêndo.
Declaração CE de conformidade
DW634/DW636
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
42
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt - 1
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio, de
choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais
como humidade elevada, execução de soldadura,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada
intercalando-se um transformador de separação ou
um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
pt - 2
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique regularmente
os cabos da ferramenta e, no caso de estes
43
PORTUGUÊS
estarem danificados, mande-os consertar a um
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Verifique
periodicamente os cabos de extensão e substituaos se estiverem danificados. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e
a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções. Não utilize a ferramenta se o
interruptor não estiver a funcionar.
Mande substituir o interruptor num Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Lixadora vibratória
1 Saco de pó (DW634)
1 Adaptador de aspirador para mangueira ø 27 mm
(DW634)
1 Base
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
44
Descrição (fig. A)
A sua lixadora vibratória foi desenhada para o
lixamento profissional de madeira, de peças de
madeira e de plástico. Vários tipos de folhas de lixa
estão disponíveis em opção. Consulte o seu
distribuidor para informação relativa ao tipo
apropriado de lixa a utilizar.
1 Interruptor ON/OFF
2 Grampo para folhas de lixa
3 Quadro de escova (DW634, opção)
4 Capota extractora (DW634, opção)
5 Gabarito de perfuração (opção)
6 Base (Velcro)
7 Saída para saco de pó (8) ou para adaptador de
aspirador (9) (DW634)
8 Saco do pó (DW634)
9 Adaptador de aspirador (DW634)
10 Parafusos de fixação da capota extractora
(DW634)
11 Botão de bloqueio
12 Capota (DW636)
13 Bocal (DW636)
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação do carregador. Verifique também de a
voltagem do carregador corresponde à voltagem da
rede.
A sua ferramenta tem duplo isolamento
em conformidade com o estipulado na
norma EN 50144, não sendo, por isso,
necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
pt - 3
PORTUGUÊS
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Colocar as folhas de lixa (fig. B)
• Coloque as folhas de lixa por meio dos dois
grampos (2) da base de lixar (6).
• As folhas de lixar do tipo “Velcro” podem ser
colocadas directamente na base de lixar.
Quando utilizar folhas de lixa normais, substitua a
base de lixa standard pela base fornecida com a
ferramenta. Esta placa é montada utilizando
8 parafusos.
Perfurar as folhas de lixa (fig. C)
A sua lixadora vibratória utiliza lixas perfuradas.
Um gabarito de perfuração (5) para perfurar lixa nãoperfurada esta disponível em opção.
Proceda da maneira seguinte:
• Coloque a folha de lixa na base de lixar (6).
Veja também fig. B.
• Junte por pressão o gabarito (5) e a base de lixar
(6). Verifique se os guias (5.1) do gabarito estão
colocados em frente dos cantos da base de lixar.
Montar a capota extractora no quadro de escova
(DW634, opção) (fig. D)
Recomenda-se o emprego do quadro de escova e
da capota extractora para lixado muito fino
(p.ex. para folheado de alta qualidade e trabalhos de
marchetaria), para lixar massa de aparelhar,
para lixar vernizes ou pinturas, lixado grosso e para
varrer poros antes de envernizar.
Proceda da maneira seguinte:
• Prima as duas partes da capota extractora (4) na
base da ferramenta e fixe-as por meio dos seis
parafusos de fixação na parte lateral e superior (10).
• Coloque as saliências (3.1) na frente do quadro
de escova (3) nos entalhes (4.1) da capota
extractora (4). Fixe o quadro de escova à parte
traseira da capota extractora (4.2), premendo o
quadro de escova até que pegue na posição
certa (3.2).
pt - 4
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Lixar (fig. E)
• Carregue no interruptor ON/OFF (1).
• Quando necessário, carregue no botão de
bloqueio (11) para funcionamento contínuo.
• Verifique se todos os materiais a ser lixados
estão bem fixados.
• Exerça unicamente uma leve pressão na peça de
trabalho. Uma pressão excessiva não melhora o
efeito do lixado, mas resulta unicamente numa
carga mais elevada na máquina e causa o
rasgamento da lixa.
• Para parar a ferramenta em funcionamento
contínuo, carregue brevemente no interruptor
ON/OFF (1) e solte-o imediatamente. Sempre
DESLIGUE a ferramenta quando o trabalho está
acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Risco de incêndio! Não empregue a
lixadora sobre magnésio.
Extracção de pó
• Visto que o lixar de madeira produz pó,
sempre empregue um saco de pó
(DW634) ou ligue um aspirador
(DW634 & DW636), concebido conforme
às Directivas aplicáveis relativas à
emissão de pó. A extracção de pó só
funcionará correctamente com lixa
perfurada.
• Não utilize o saco de pó ou o aspirador
ao lixar metais.
DW634 - saco de pó (fig. F)
• Fixe o saco de pó (8) à saída de extracção de
pó (7).
• Para uma extracção de pó eficaz, esvazie o saco
de pó quando estiver a um terço da sua
capacidade.
45
PORTUGUÊS
DW636 & DW634 - mangueira do aspirador
(fig. G & H)
• Ligue a mangueira do aspirador ao bocal (13)
(DW636) ou à saída (7) (DW634).
• Para o DW634, use o adaptador de aspirador (9).
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
46
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 5
SUOMI
TASAHIOMAKONE DW634/DW636
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistykumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Huolto
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 5
DW634/DW636
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen,
mitattu EN 50144:n mukaisesti:
LpA
Tekniset tiedot
Jännite
Teho
Värähtelyjä/min
Ala ø
Hiomapinta
Hiomapaperin koko
Paino
Pölyn poisto
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
V
W
mm
mm
mm
kg
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
pölypussi/
pölynimuri
Sulakkeet:
230 V
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
pölynimuri
10 A
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
47
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa.
Ylimääräisten henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
48
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista,
että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat.
fi - 2
SUOMI
Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat
ovat kunnossa ja oikein asennetut.
Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee
korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä,
mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
7 Pölynpoistoaukko, pölypussin (8) tai pölynimurin
liitin (9) (DW634)
8 Pölypussi (DW634)
9 Pölynimurin liitin (DW634)
10 Poistokupin kiinnityspultit (DW634)
11 Lukitusnappi
12 Hiiliharjan kansi (DW636)
13 Suutin (DW636)
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Tasohiomakone
1 Pölypussi (DW634)
1 Pölynimurin kiinnitin ø 27 mm putkelle (DW634)
1 Hiomataso
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin tasohiomakone on suunniteltu puun,
puutuotteiden ja muovin ammattimaiseen hiontaan.
Valittavana on eri tyyppisiä hiomapapereita. Pyydä
kauppiaaltasi tietoja oikeantyyppisestä hiomapaperista.
1 ON/OFF-virtakytkin
2 Hiomapaperin pidikkeet
3 Harjakehys (DW634, valinnainen)
4 Poistokuppi (DW634, valinnainen)
5 Rei’ityslevy (valinnainen)
6 Hiomataso
fi - 3
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Hiomapaperiarkkien kiinnitys (kuva B)
• Kiinnitä hiomapaperiarkit molemmilla kiinnittimillä
(2) hiomatasoon (6).
• Pikakiinnitys-hiomapaperin voi kiinniittää suoraan
erityiseen hiomatasoon.
Jos käytät tavallista hiomapaperia, vaihda standardi
hiomalaatta koneen mukana toimitettavaan
hiomalaattaan. Se kiinnitetään 8 ruuvilla.
Hiomapaperin rei’itys (kuva C)
Tasohiomakoneesi käyttää rei’itettyä hiomapaperia.
Rei’ityslevy (5) (valinnainen) toimitetaan reiättömän
hiomapaperin rei’itykseen.
49
SUOMI
Toimi seuraavasti:
• Pane hiomapaperi hiomatasolle (6).
Ks. myös kuva B.
• Paina rei’ityslevy (5) ja hiomataso (6) yhteen.
Varmista, että rei’ityslevyn ohjaimet (5.1) tulevat
hiomatason kulmiin.
Harjakehyksen kiinnittäminen poistokuppiin
(DW634, valinnainen) (kuva D)
Harjakehyksen ja poistokupin käyttö on suositeltavaa
erittäin hienoissa viimeistelyissä
(esim. korkealaatuisissa vanereissa ja puumosaiikissa),
täytteen hiomiseen, lakan tai maalin poistoon,
karkeaan hiontaan ja huokosten poistoon ennen
lakkausta.
Toimi seuraavasti:
• Työnnä molemmat poistokupin (4) osat koneen
tasolle ja kiinnitä ne kiinnityspulteilla (10) sivulta ja
päästä.
• Pane harjakehyksen (3) etupuolella olevat nupit
(3.1) poistokupin (4) vakoihin (4.1). Kiinnitä
harjakehys poistokupin takaosaan (4.2)
painamalla harjakehystä kunnes sulkutapit (3.2)
loksahtavat paikoilleen.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Hiominen (kuva E)
• Paina ON/OFF-virtakytkintä (1).
• Tarvittaessa paina lukitusnappia (11),
jotta kone toimii jatkuvalla käytöllä.
• Varmista, että kaikki hiottavat materiaalit ovat
hyvin kiinnitettynä.
• Paina konetta työstettävää pintaa vasten vain
kevyesti. Voimakas hiontapaine ei lisää hionnan
tehoa, mutta rasittaa konetta tarpeettomasti ja
hiomapaperi voi mennä rikki.
• Pysäytä jatkuvalla käytöllä toimiva kone
painamalla ON/OFF-virtakytkintä (1) lyhyesti ja
päästämällä se heti irti. Katkaise virta aina työn
jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen
pistorasiasta.
Pölynpoisto
• Koska työskentely hiomakoneella tuottaa
pölyä, käytä aina pölypussia (DW634) tai
kiinnitä pölynimuri (DW634 ja DW636),
joka on valmistettu voimassaolevien
pölynpoistoa käsittelevien direktiivien
mukaisesti. Kunnollinen pölynpoisto
saavutetaan ainoastaan rei’itetyllä
hiomapaperilla.
• Älä käytä pölypussia tai pölynimuria
hioessasi metallia.
DW634 - pölypussi (kuva F)
• Kiinnitä pölypussi (8) pölynpoistoaukkoon (7).
• Jotta pölynpoisto pysyy tehokkaana, tyhjennä
pölypussi, kun siitä on noin kolmannes täynnä.
DW636 ja DW634 - pölynimuri (kuva G & H)
• Kiinnitä pölynimurin putki suuttimeen (13)
(DW636) tai pölynpoistoaukkoon (7) (DW634).
• Käytä pölynimurin liitintä (9) DW634:llä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Tulenvaara! Älä käytä hiomakonetta
magnesiumilla.
50
fi - 4
SUOMI
TAKUU
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 5
51
SVENSKA
VIBRATIONSPUTSMASKIN DW634/DW636
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 5
DW634/DW636
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Sliprörelse/min
Sliprörelse
Putsyta
Sandpapper mått
Nettovikt
Dammsugning
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
V
W
mm
mm
mm
kg
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
115 x 280
2,8
dammpåse/
dammsugare
Säkring:
230 V
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
3,9
DW634
DW636
dB(A)*
81
79
dB(A)
94
92
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
dammsugare
10 A
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
52
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller sladden. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget.
Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa
kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren.
Se till att strömbrytaren är frånslagen när Du
ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
53
SVENSKA
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del,
som är skadad, skall repareras eller bytas ut av
en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Vibrationsputsmaskin
1 Dammpåse (DW634)
1 Dammsugaradapter för ø 27 mm slang (DW634)
1 Slipplatta
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
54
Beskrivning (fig. A)
DEWALT vibrationsputsmaskin har tillverkats för
professionell slipning av trä, träarbeten och plast.
Man kan använda sig av olika slags sandpapper.
Rådfråga Din DEWALT-representant för information
om rätt typ av sandpapper.
1 Strömbrytare
2 Klämbyglar för sandpapper
3 Borstram (DW634, extra tillbehör)
4 Utsugskåpa (DW634, extra tillbehör)
5 Hålstans (extra tillbehör)
6 Slipplatta (Velcro)
7 Utsug för dammpåse (8) eller dammsugaradapter
(9) (DW634)
8 Dammpåse (DW634)
9 Dammsugaradapter (DW634)
10 Fästbultar för utsugskåpa (DW634)
11 Lås för strömbrytare
12 Kolborstlucka (DW636)
13 Munstycke (DW636)
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
sv - 3
SVENSKA
Montering av sandpapper (fig. B)
• Spänn fast sandpapperet med hjälp av de båda
klämbyglarna (2) på slipplattan (6).
• Fäst självhäftande sandpapper direkt på den
speciella slipplattan.
Vid bruk av vanligt sandpapper skall den
standardmonterade slipplattan bytas ut mot den
bifogade plattan. Denna monteras med 8 skruvar.
• Se till att de material som ska slipas sitter fast
ordentligt.
• Maskinen ska endast tryckas lätt mot
arbetsstycket. Ett för stort tryck ger inte ökad
slipeffekt utan medför endast trasiga sandpapper
och större påfrestning på maskinen.
• Stäng av maskinen vid oavbrutet arbete genom
att lätt trycka på strömbrytaren (1) och släppa
den genast. Stäng alltid av maskinen innan Du
drar ur sladden efter avslutat arbete.
Stansning av sandpapper (fig. C)
Till Din DEWALT vibrationsputsmaskin använder Du
perforerat sandpapper. Med hjälp av hålstans (5)
(extra tillbehör) kan hål stansas i operforerade
sandpapper.
Tillvägagångssätt:
• Fäst sandpapperet på slipplattan (6). Se även fig. B.
• Tryck ihop stansen (5) och slipplattan (6).
Se noga till att stansmallen (5.1) befinner sig mot
slipplattans hörn.
Montering av borstramen på utsugskåpan
(DW634, extra tillbehör) (fig. D)
Användning av borstram och utsugskåpa lämpar sig
utmärkt vid precisa finslipningsarbeten
(t.ex. på kvalitetsfaner och intarsiaarbeten),
för spackelsliparbeten, lack- och färgslipning,
friborstning av porer före lackering och för grovslipning.
Tillvägagångssätt:
• Tryck in utsugskåpan (4) båda delar på
maskinfoten och skruva ihop dem på sidan och
ovanpå med hjälp av sex fästbultar (10).
• Placera knopparna (3.1) på framsidan av
borstramen (3) i skåran (4.1) på utsugskåpan (4).
Fäst borstramen på utsugskåpans baksida (4.2)
genom att trycka in borstramen tills den klickar
(3.2) i rätt läge.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Slipning (fig. E)
• Ställ strömbrytaren (1) i ON-läge.
• Strömbrytarlåset (11) används vid behov av
oavbrutet arbete.
sv - 4
Brandrisk!
Använd ej putsmaskinen på magnesium.
Dammsugning
• Installera en dammpåse (DW634) eller
koppla in en dammsugare (DW634 &
DW636), som utarbetats enligt gällande
bestämmelser för dammskydd, eftersom
träarbete med en putsmaskin alltid orsakar
damm. Kraftig dammsugningsförmåga
erhålles endast med hjälp av perforerat
sandpapper.
• Använd inte dammpåse eller
dammsugare vid slipning av metall.
DW634 - dammpåse (fig. F)
• Fäst dammpåsen (8) till dammutsugshålet (7).
• För effektiv dammutsugning bör påsen tömmas
när den fyllts till en tredjedel.
DW636 & DW634 - dammsugning (fig. G & H)
• Montera dammsugarslangen på munstycket (13)
(DW636) eller dammutsugshålet (7) (DW634).
• Använd dammsugaradaptern (9) för DW634.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
55
SVENSKA
GARANTI
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
56
sv - 5
TÜRKÇE
TİTREŞİMLİ ZIMPARA MAKİNESİ
DW634/DW636
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
tr - 1
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan tr - 1
Güvenlik talimatlar
tr - 2
Ambalaj n içindekiler
tr - 3
Tan m
tr - 3
Elektrik güvenliği
tr - 3
Uzatma kablosu
tr - 3
Montaj ve ayarlar
tr - 3
Kullan m talimatlar
tr - 4
Bak m
tr - 5
Garanti
tr - 5
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan.
DW634/DW636
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n. EN 50144’e uygun
ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 89/392/EEC’ye uygundur:
Teknik veriler
Voltaj
V
Güç ihtiyac
W
Osilasyon/dak.min
Yörünge ø
mm
Z mparalama
yüzeyi
mm
Z mpara föy
boyu
mm
Ağ rl k
kg
Toz çekme
Sigortalar
230 V aletler
DW634
230
300
17.000
4,6
DW636
230
350
20.000
2,6
113 x 225
113 x 225
115 x 280 115 x 280
2,8
3,9
toz torbas /
süpürge
süpürge
10 A
DW634
DW636
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
81
79
L WA (akustik gücü)
dB(A)
94
92
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW634
DW636
4,5 m/s 2
2,8 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
tr - 1
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
57
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar.
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal.şma alan.n.z. temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal.şma alan.n.z.n çevre koşullar.na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas.na karş. önlem al.n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar. aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin. Herkesi
çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç.k havada kullan.m için uzatma
kablolar.
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan.lmayan aletleri saklay.n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin. Saç n z
uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak.n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k yaratmas
halinde, yüz veya toz maskesi kullan n.
58
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağ n z
korumak için gerekli önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay. iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş.r. uzanarak çal.şmay.n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal.şt.r.lmas.na
olanak vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar.n. ve aparatlar.n.
ç.kart.n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan.n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan.n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak.n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun.
tr - 2
TÜRKÇE
Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT
servisine onart n. Uzatma kablolar n da
düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmas n
kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl. parça kontrolü yap.n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar.m
merkezinde onart.n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Ambalaj.n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Titreşimli z mpara makinesi
1 Toz torbas (DW634)
1 ø 27 mm çap nda hortum (DW634) için
süpürge adaptörü
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan.m (şekil A)
D E WALT titreşimli z mpara makinan z
profesyonel ahşap, ahşap ürünleri ve
plastik z mparalama işleri için
tasarlanm şt r. Bununla birlikte değişik
tipte z mparalama föyleri de seçenek olarak
mevcuttur.
tr - 3
Size en uygun z mpara için yetkili
sat c n za başvurun.
1 Açma/kapama anahtar
2 Z mpara föyü mandallar
3 F rça çerçevesi (DW634, seçenek)
4 Çekici başl ğ (DW634, seçenek)
5 Delik delme ay r c s (aksesuar)
6 Z mparalama taban
7 Toz torbas (8) ya da süpürge adaptörü
için soket (9) (DW634)
8 Toz torbas (DW634)
9 Süpürge adaptörü (DW634)
10 Çekici başl ğ sabitleme somunlar
(DW634)
11 Kilitleme tuşu
12 Kömür f rça kapağ (DW636)
13 Meme (DW636)
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Zmpara föylerinin taklmas (şekil B)
• Her iki mandal (2) kullanarak
z mparalama föylerini z mpara
taban na (6) tak n.
59
TÜRKÇE
• Quick-fix z mparalama föyleri, seçenek
olarak sunulan özel z mpara taban na
doğrudan tak labilmektedir.
Zmpara föylerinin delinmesi (şekil C)
D E WALT titreşimli z mpara makineniz
delinmiş z mparalar kullanmaktad r.
Delinmemiş z mparalara delikler açmak için
seçenek olarak bir delik delme ay r c s (5)
sunulmaktad r.
İşlem s ras :
• Z mparalama föyünü, z mpara
taban na (6) tak n. Bknz. şekil B.
• Ay r c (5) ve z mpara taban n bibirine
bast r n. Ay r c k lavuzlar n n (5.1)
z mpara taban n n köşelerine bakmas
gerekmektedir.
Frça çerçevesinin çekici başlğ ile
birleştirilmesi (DW634, seçenek) (şekil D)
Çok ince finiş z mparalama işleri (örn. çok
ince kontrplak ya da kakma çal şmalar ),
huni z mparalama, boyal yüzey
z mparalama, kaba z mparalama ve lake
öncesi gözenek temizleme için f rça
çerçevesi ve çekici başl k kullan m
önerilmektedir.
İşlem s ras :
• Çekici başl ğ n n (4) her iki parças n
makina taban na bast r p alt adet
sabitleme somunu (10) ile yanlardan ve
üstten sabitleyin.
• F rça çerçevesinin (3) önündeki
düğmeleri (3.1) çekici başl ğ ndaki (4)
boşluklara (4.1) itin. F rça çerçevesini,
çekici başl ğ n n arka k sm na (4.2)
takmak için, kilitleme milleri (3.2)
yerlerine oturana kadar f rça çerçevesine
bast r n.
Kullan.m talimatlar.
Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
60
Zmparalama (şekil E)
• ON/OFF anahtar na bas n (1).
• Gerektiğinde, sürekli çal şma için lockon düğmesine (11) bas n.
• Z mparalanacak tam parçalar iyice
sabitleyin.
• Z mparalanacak parçalara hafif bir
bas nç uygulay n. Fazla bast rmak
z mparalama etkisini artt rmaz, aksine
makina üzerinde fazla yük oluşturarak
z mparan n kopmas na neden olur.
• Aleti sürekli çal şma kipindeyken
durdurmak için, ON/OFF anahtar na (1)
hafifçe bas p hemen b rak n. İşinizi
tamamlad ktan sonra ve elektrik fişini
çekmeden önce aleti mutlaka KAPATIN.
Yang n tehlikesi! Z mparay
magnezyum üzerinde
kullanmay n.
Toz çekme
• Ahşap malzeme üzerinde z mpara
ile çal şma sonucu toz ç kar ld ğ
için daima, ilgili toz emisyon
yönetmeliklerine uygun bir toz
torbas (yaln z DW634) ya da bir
süpürge (DW634 & DW636)
bağlay n. Verimli toz çekme ancak
delikli z mparalarla olanakl d r.
• Metal z mparalarken toz torbas
ya da süpürge kullanmay n.
DW634 - toz torbas. (şekil F)
• Toz torbas n (8) toz çekme soketine (7)
bağlay n.
• Verimli toz çekme için, torbay üçte biri
dolduğunda boşalt n.
DW636 & DW634 - süpürge (şekil G & H)
• Süpürge hortumunu memeye (13)
(DW636) ya da sokete (7) (DW634)
bağlay n.
• DW634’te süpürge adaptörünü (9)
kullan n.
tr - 4
TÜRKÇE
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak.m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
GARANTI
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi
şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
tr - 5
61
E§§HNIKA
¶∞§π¡¢ƒ√ªπ∫√ ∆ƒπµEπ√ DW634/DW636
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ W
¶ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜/ÏÂÙfi
¶·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË ø
mm
EÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÚÈ‚‹˜
mm
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ
Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ˘
mm
µ¿ÚÔ˜
kg
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ Û¿ÎÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW634
230
300
17.000
2,6
113 x 225
DW636
230
350
20.000
4,6
113 x 225
115 x 280
2,8
115 x 280
3,9
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘/
·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú·˜ ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú·˜
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW634/DW636
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK,
̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW636
79
94
92
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
DW634
81
DW634
DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
62
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
E§§HNIKA
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜
‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ
Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
el - 2
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ¿Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
63
E§§HNIKA
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘,
‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜
·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ
Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
64
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÚȂ›Ô
1 ™¿ÎÔ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (DW634)
1 ∂Í¿ÚÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú· ÁÈ·
ۈϋӷ ø 27 mm (DW634)
1 µ¿ÛË ÙÚÈ‚Â›Ô˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÚÈ‚Â›Ô ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚ›„ÈÌÔ Í‡ÏÔ˘, ͇ÏÈÓˆÓ
ηٷÛ΢ÒÓ Î·È Ï·ÛÙÈÎÒÓ. √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó·
‰È·Ï¤ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜
Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ˘. °È· Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ˘
3 ¶Ï·›ÛÈÔ ‚Ô‡ÚÙÛ·˜ (DW634, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú)
4 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ (DW634, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú)
5 π‰ÈÔÛ΢‹ ‰È·ÙÚ‹Ûˆ˜ (·ÍÂÛÔ˘¿Ú)
6 µ¿ÛË ÙÚÈ‚Â›Ô˘ (Velcro)
7 ÀÔ‰Ô¯‹ Û¿ÎÔ˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (8) ‹
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú· (9)
(DW634)
8 ™¿ÎÔ˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (DW634)
9 EÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú·
(DW634)
10 µ›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
(DW634)
11 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
12 ∫·Ú‚Ô˘Ó¿ÎÈ· (DW636)
13 ™ÙfiÌÈÔ (DW636)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
el - 3
E§§HNIKA
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ˘ (ÂÈÎ. µ)
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ ÛÙË ‚¿ÛË (6)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ (2).
• °˘·Ïfi¯·ÚÙ· Ù·¯Â›·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ‚¿ÛË.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Á˘·Ïfi¯·ÚÙ·,
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ‚¿ÛË Ì ÙË ‚¿ÛË
Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ Ͽη
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ 8 ‚›‰Â˜.
¢È¿ÙÚËÛË Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ˘ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÚÈ‚Â›Ô Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›
‰È¿ÙÚËÙÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ. ¢È¿ÙÚËÛË (5) ÁÈ· ÙË
‰È¿ÙÚËÛË Ê‡ÏˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ô¤˜ Â›Ó·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú.
EÚÁ·ÛÙ›Ù ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ ÛÙË ‚¿ÛË (6).
µÏ¤Â, Â›Û˘, ÂÈÎ. µ.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ È‰ÈÔÛ΢‹ (5) Î·È ÙË ‚¿ÛË (6) ÒÛÙÂ
Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù˘
ȉÈÔÛ΢‹˜ (5.1) ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ù˘
‚¿Û˘.
el - 4
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ï·ÈÛ›Ô˘ ‚Ô‡ÚÙÛ·˜ Î·È Î·Ï‡ÌÌ·ÙÔ˜
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ (DW634, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú) (ÂÈÎ. D)
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‚Ô‡ÚÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘
ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜
Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÏÂÙfi ÙÂÏÈÎfi ÙÚ›„ÈÌÔ (.¯.
˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÏ·Ì¿ Î·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛˆÓ),
ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›„ÈÌÔ ÛÙfiÎÔ˘, ‚ÂÚÓÈÎÈÔ‡ ‹ ÌÔÁÈ¿˜, ÁÈ·
“·ÁÚ›ÂÌ·” ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ
fiÚˆÓ ÌÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‚ÂÚӛΈ̷.
EÚÁ·ÛÙ›Ù ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
• ¶È¤ÛÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ̤ÚË ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ (4) ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ ٷ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÍÈ ‚›‰Â˜
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙ· Ï¿ÁÈ· (10).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ (3.1) Ô˘
¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ‚Ô‡ÚÙÛ·˜ (3) ÛÙȘ ÂÓÙÔ̤˜ (4.1)
ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ (4.2). °È· ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‚Ô‡ÙÛ·˜ ÛÙÔ Ô›ÛıÈÔ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ (4.2)
ȤÛÙ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘˜ ÔÈ ›ÚÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ (3.2).
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
§·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
∆Ú›„ÈÌÔ (ÂÈÎ. E)
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF (1).
• E¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ‰È·Ú΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ȤÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È·ÎfiÙË (11).
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘
ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ ÙÚ›„ÂÙÂ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ›ÂÛË ÁÈ· Ó· Ù·
ÂÂÍÂÚÁ·Ûı›ÙÂ. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰Â
‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Î·È Êı›ÚÂÈ ÙÔ
Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙÂ
ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF (1)
Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ
ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
65
E§§HNIKA
¶ÚÔÛÔ¯‹, ΛӉ˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜!
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ÙÚÈ‚Â›Ô ÛÂ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·fi Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∞Ó·ÚÚfiÊËÛË ÛÎfiÓ˘
• EÂȉ‹ Ë Î·ÙÂÚÁ·Û›· ͇ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›
ÛÎfiÓË, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÙÔ
Û¿ÎÔ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (DW634 ÌfiÓÔ) ‹
Û˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó·Ó ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú·
(DW634 & DW636). πηÓÔÔÈËÙÈ΋
·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÛÎfiÓ˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È¿ÙÚËÙÔ˘
Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ˘.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ۿÎÔ
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ‹ ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú· fiÙ·Ó
ÙÚ›‚ÂÙ ̤ٷÏÏ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
DW634 - Û¿ÎÔ˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (ÂÈÎ. F)
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ Û¿ÎÔ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (8) ÛÙËÓ
ÂÍ·ÁˆÁ‹ (7).
• °È· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË Ù˘ ÛÎfiÓ˘
·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ Û¿ÎÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηٿ ¤Ó·
ÙÚ›ÙÔ.
DW634 & DW636 - ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú·˜ (ÂÈÎ. G & H)
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú· ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ (13)
(DW636) ‹ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ (7) (DW634).
• °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ DW634, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ
·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú· (9).
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
66
el - 5
E§§HNIKA
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT,
·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ,
·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 6
67
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
04-98
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
PN: 329243-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising