DW746 | DeWalt DW746 TABLE SAW instruction manual

555222 - 83 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW743N
10 11
14
13
39
12
3
6
8
7
5
4
2
1
9
A1
14
15
16
22
20
17
18
19
A2
2
21
25
26
24
27
23
22
A3
35
30 31
28
A4
29
33 32
34
A5
3
36
37
29
A6
A7
38
X
A8
4
B
46
47
48
49
18
C2
C1
50
20
2
E1
56
23
55
52
D
E2
5
60
58
59
57
F1
F2
62 63
64
22
8
60 61
67
65
F3
G1
7
66
62
4
52
68
70
70
69
H
G2
66
22
71
I1
6
I2
62
72
7
J2
J1
73
74
K1
22
K2
77
76
75
16
12
L1
2
L2
62
16
16
76
20
25
3-8 mm
M
N
7
26
79
80
81
78
77
O
P
Q
R
17
S
U
8
T
V1
82
81
85
85
V2
84
83
V3
W
9
UNIWERSALNA PILARKA STOŁOWA
I UKOSOWA DW743N
Gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Cięcie prostopadłe
poprzeczne
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
Cięcie prostopadłe pod
kątem 45o w prawo
70
95
Cięcie prostopadłe pod
kątem 45o w lewo
70
95
Cięcie ukosowe pod kątem
45o
50
140
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Pobór mocy
Prędkość
obrotowa biegu
jałowego
Średnica piły
tarczowej
Średnica otworu
centralnego w pile
tarczowej
Grubość korpusu
piły tarczowej
Grubość zębów
piły
Grubość klina
rozdzielnika
Maks. kąt cięcia
prostopadłego
pod kątem
Maks. kąt cięcia
ukosowego
Czas
automatycznego
hamowania piły
tarczowej
Masa
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
W
2000
2000
obr/min
2850
2850
mm
250
250
mm
30
30
mm
2,2
2,2
mm
3
3
mm
2,3
2,3
w lewo
45o
45o
w prawo
45o
45o
w lewo
45o
45o
s
< 10,0
< 10,0
kg
37
37
Możliwości cięcia
Tryb pracy jako pilarka ukosowa (rys. B)
Rodzaj cięcia
10
Wielkość przedmio- Wskatu obrabianego zówki:
H mm
B mm
Przedmiot
obrabiany
przyłożony do
prowadnicy oporowej (X)
Nie jest
potrzebny
element
dystansowy
Cięcie
przy maksymalnej
grubości
Tryb pracy jako pilarka stołowa
Maks.
szerokość cięcia
wzdłużnego
z lewej/z prawej
strony
Wysokość cięcia
prostopadłego
Wysokość cięcia
ukosowego pod
kątem 45o
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność
pomiaru
Poziom mocy
akustycznej
Niepewność
pomiaru
mm
210/210 210/210
mm
0 - 70
0 - 70
mm
0 - 32
0 - 32
dB(A)
93
93
dB(A)
3
3
dB(A)
106
106
dB(A)
2,9
2,9
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg norm EN 61029-1 i EN
61029-2-11
2,0
2,0
Wartość
m/s2
skuteczna
1,5
1,5
Niepewność
m/s2
pomiaru
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 61029, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V
10 A
WSKAZÓWKA: Urządzenie to jest przystosowane
do zasilania z sieci o maksymalnej dopuszczalnej
impedancji Zmaks. = 0,30  zmierzonej
w skrzynce przyłączowej użytkownika.
Zadaniem użytkownika jest zapewnienie zasilania
z sieci o takich parametrach. W razie potrzeby
zasięgnij informacji o impedancji sieci we
właściwym zakładzie elektroenergetycznym.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Informuje o ostrych krawędziach.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DW743N
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisane
w danych technicznych narzędzia elektryczne
zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-11
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/EG.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod
podanym niżej adresem lub w jednej z naszych filii
wymienionych na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.01.2010
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
11
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru,
porażenia prądem elektrycznym
i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj zamieszczone
niżej przepisy bezpieczeństwa pracy i dobrze
zapamiętaj je na przyszłość!
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ, BY
W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu, jak
na przykład w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego lub
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do
miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza
dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani
przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
6. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest
12
obciążane w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
7. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie
wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych,
niż przewidziane przez producenta, np.
ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni drzew
i gałęzi.
8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia. Przy pracy na wolnym
powietrzu godne polecenia jest obuwie na
szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę.
9. Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj
specjalne nauszniki ochronne i kask ochronny.
10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
11. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
12. Zamocuj obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie dwiema
rękami.
13. Utrzymuj stabilną postawę.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
14. Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy.
Stosuj się do instrukcji smarowania i wymiany
akcesoriów. Regularnie kontroluj narzędzia,
a w razie uszkodzenia, zleć naprawę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być
suche, czyste, niezabrudzone olejem ani
smarem.
i higieny pracy. By nie narażać się
na wypadek, naprawy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych zlecaj tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
15. Wyjmuj wtyczkę sieciową.
W razie nieużywania elektronarzędzia i przy
wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa,
końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
16. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia zawsze
sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
17. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci
najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest
wyłączone.
18. Używaj przedłużaczy przystosowanych do
pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie uszkodzenia. Przy pracy na
wolnym powietrzu używaj tylko przedłużaczy
nadających się do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.
19. Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
jesteś zmęczony bądź pod wpływem leków lub
alkoholu.
20. Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie
i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne
i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
bezpieczną pracę elektronarzędzia, wszystkie
części muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające - naprawione lub wymienione
przez autoryzowany warsztat serwisowy, jeżeli
w instrukcji nie podano inaczej. W żadnym
przypadku nie używaj elektronarzędzia
z niesprawnym wyłącznikiem i nigdy nie próbuj
samemu naprawiać maszyny.
!
OSTRZEŻENIE: Używanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane
lub wykonywanie prac nieopisanych
w tej instrukcji może doprowadzić do
wypadku.
21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy uniwersalnych pilarek ukosowych
i stołowych
• Maszynę tę mogą obsługiwać tylko
wyszkolone osoby.
• Pilarka ta służy tylko do cięcia aluminium,
drewna i podobnych materiałów.
• Wybierz tarczę tnącą odpowiednią dla danego
materiału.
• Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych tarcz
tnących.
• Nie używaj pił tarczowych ze stali
szybkotnącej.
•
Używaj tylko prawidłowo naostrzonych pił
tarczowych. Nie przekraczaj maksymalnej
prędkości obrotowej podanej na tarczy tnącej.
• Używaj tylko pił tarczowych zalecanych przez
producenta i zgodnych z normą EN 847-1.
• W trybie pracy maszyny jako pilarki stołowej
muszą być założone osłony tarczy, a klin
rozdzielnik zamontowany w odpowiedniej
pozycji.
• Sprawdź, czy w obszarze maszyny podłoga
jest płaska, posprzątana i nie walają się
po niej obce przedmioty, takie jak trociny
i drewniane odpadki.
• Zapewnij wystarczające ogólne lub lokalne
oświetlenie miejsca pracy.
• W razie potrzeby zakładaj osobiste
wyposażenie ochronne, jak:
- nauszniki ochronne, by zmniejszy ryzyko
uszkodzenia narządu słuchu;
- maska przeciwpyłowa, by zmniejszyć
zagrożenie przez wdychanie trującego pyłu;
- rękawice ochronne przy manipulowaniu
tarczami tnącymi i przedmiotami
obrabianymi. W miarę możliwości przenoś
tarcze tnące, korzystając z odpowiedniego
uchwytu.
• Nie usuwaj żadnych odpadków ani elementów
przedmiotu obrabianego z obszaru cięcia
w czasie, gdy piła tarczowa się obraca,
a głowica pilarki nie znajduje się w położeniu
spoczynkowym.
• W razie zużycia wymień wkładkę szczelinową
13
do stolika pilarki.
• Gdy szczelina w stoliku zanadto się poszerzy,
wymień stolik.
• O ewentualnych usterkach maszyny, osłon lub
piły tarczowej natychmiast poinformuj swojego
dilera.
• Sprawdź, czy w trybie pracy jako pilarka
ukosowa górna część piły tarczowej jest
całkowicie osłonięta.
• Sprawdź, czy ramię maszyny w trybie pracy
jako pilarka stołowa jest dobrze zamocowane
w swojej pozycji roboczej.
•
Sprawdź, czy ramię maszyny w trybie pracy
jako pilarki stołowej do cięcia ukosowego jest
prawidłowo zamocowane.
• Przy wykonywaniu rowków pilarką stołową
zachowaj szczególną ostrożność i stosuj
odpowiednią osłonę tarczy. Wykonywanie
wpustów jest niedozwolone.
• Przy piłowaniu drewna zawsze przyłączaj
odpylacz ssący. Zwróć uwagę na czynniki
mające wpływ na ilość powstającego pyłu, jak:
- rodzaj obrabianego materiału (przy cięciu
płyt wiórowych powstaje więcej pyłu niż przy
cięciu drewna);
- prawidłowe ustawienie piły tarczowej;
- sprawdź, czy odpylacz ssący, a także
okapy, deflektory i kanały są odpowiednio
zamontowane.
- wydajność urządzenia odciągowego powinna
wynosić przynajmniej 20 m/s.
• Nie używaj tarcz szlifierskich ani
diamentowych.
• Nie usuwaj odciętych ani innych kawałków
materiału z obszaru cięcia, gdy maszyna
jeszcze pracuje i głowica pilarki nie znajduje
się w pozycji spoczynkowej.
• W razie wypadku lub usterki natychmiast
wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
• Zgłoś usterkę i w odpowiedni sposób oznakuj
maszynę, by inne osoby nie próbowały jej
uruchomić.
• W razie zablokowania piły tarczowej wskutek
nadmiernej siły posuwowej wyłącz maszynę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wycofaj materiał i sprawdź, czy piła tarczowa
swobodnie się obraca. Ponownie załącz
maszynę i kontynuuj piłowanie, wywierając
mniejszy nacisk na cięty przedmiot.
• Nigdy nie tnij metali lekkich, a zwłaszcza
magnezu.
14
• Jeżeli to możliwe, przytwierdź maszynę
do stołu warsztatowego za pomocą śrub
o średnicy 8 mm i długości 80 mm (rys. C2).
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek ukosowych
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
• Używaj maszyny tylko wtedy, gdy osłony
piły tarczowej są założone, prawidłowo
działają i znajdują się w nienagannym stanie
technicznym.
• Nigdy nie używaj pilarki bez wkładki
szczelinowej.
• Gdy maszyna jest przyłączona do sieci, nigdy
nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
• Nigdy nie próbuj szybko zatrzymywać piły
tarczowej przez przykładanie do niej jakiegoś
narzędzia lub innego przedmiotu, gdyż grozi to
doznaniem poważnego urazu ciała.
• Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw przeczytaj
instrukcję obsługi, gdyż popełniony tutaj błąd
może stać się przyczyną szkód rzeczowych.
• Wybierz tarczę odpowiednią do rodzaju
ciętego materiału.
• Nie przekraczaj maksymalnej wartości
prędkości obrotowej podanej na tarczy tnącej.
• Przy manipulowaniu tarczą tnącą posługuj się
uchwytem lub załóż rękawice ochronne.
• Przed użyciem pilarki sprawdź, czy piła
tarczowa jest prawidłowo zamontowana.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się we
właściwym kierunku i czy jej zęby są ostre.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicy mniejszej
lub większej, niż określona w specyfikacji.
Stosuj tylko tarcze tnące o parametrach
wyszczególnionych w danych technicznych
i zgodne z normą EN 847-1.
• Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
• Nie używaj pił tarczowych ze stali
szybkotnącej.
• Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych pił
tarczowych.
• Nie używaj tarcz szlifierskich.
• Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę tnącą
z rzazu w przedmiocie obrabianym.
• Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze zamocowane.
• Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
• Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie odchyla się do góry
i zamyka ponownie, gdy głowica powraca do
swojej pozycji wyjściowej. W celu wymiany
lub kontroli stanu piły tarczowej osłonę można
odchylić ręcznie. Rób to tylko wtedy, gdy
maszyna jest wyłączona, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
• Utrzymuj w czystości otoczenie maszyny,
a zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał, jak
np. trociny i inne pozostałości po cięciu.
• Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny
wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
• W razie zużycia wymień wkładkę szczelinową.
• Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą tarczy
tnącej odłączaj maszynę od sieci.
• Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych
z czyszczeniem lub konserwacją, dopóki
maszyna jeszcze pracuje i głowica nie
znajduje się w położeniu spoczynkowym.
• Jeżeli to możliwe, pilarka zawsze powinna być
ustawiona na stole warsztatowym.
• Jeżeli do wyświetlania linii cięcia jest używany
laser, sprawdź, czy odpowiada on klasie
2 według normy EN 60825-1: 2001. Nie
wymieniaj diody laserowej na diodę innego
typu. Uszkodzony laser oddaj w celu naprawy
do autoryzowanego warsztatu serwisowego.
• Nie używaj maszyny jako pilarki ukosowej bez
zamontowanej podstolikowej osłony tarczy
(50, rys. D).
• Zawsze używaj popychacza. Nigdy nie tnij
przedmiotów obrabianych krótszych niż
30 mm.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
- grubość 68 mm, szerokość 140 mm,
długość 600 mm
- Dłuższe przedmioty obrabiane wymagają
podparcia za pomocą odpowiedniego
dodatkowego stolika, np. DE3497.
• Zawsze dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek
stołowych
• Nie używaj pil tarczowych, których grubość
jest większa lub których zęby są cieńsze od
klina rozdzielnika.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się
w odpowiednim kierunku, a jej zęby są
zwrócone do przodu pilarki.
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie urządzenia zaciskowe są dobrze
dokręcone.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca i wszystkie
podkładki kołnierzowe są czyste, a wyżłobione
strony podkładek przylegają do tarczy. Mocno
dokręć nakrętkę mocującą piły tarczowej.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca jest ostra
i prawidłowo wyregulowana.
• Sprawdź, czy klin rozdzielnik znajduje się
w odpowiedniej odległości od tarczy tnącej
(maksymalnie 5 mm).
• Zawsze używaj górnej i dolnej osłony tarczy
tnącej.
• Trzymają ręce z dala od tarczy tnącej.
• Przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub
nastawczych bądź wymiany tarczy tnącej
odłącz maszynę od sieci.
• Używaj popychacza do posuwania przedmiotu
obrabianego i w czasie ciecia trzymaj ręce
w odległości przynajmniej 150 mm od tarczy.
• Zasilaj pilarkę tylko prądem o przewidzianym
napięciu.
• Nie stosuj żadnych środków smarnych, dopóki
tarcza tnąca jeszcze się obraca.
• Nie sięgaj poza tarczę tnącą.
• Gdy popychacz nie jest używany, zawsze
odkładaj go na swoje miejsce.
•
Nie stawaj na pilarce.
• W czasie transportu górna część tarczy tnącej
powinna być przykryta, na przykład osłoną.
• Nie używaj osłony tarczy do manipulowania
ani transportu.
• Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek
stołowych
• Wycinanie rowków, wpustów lub wypustów
15
jest niedopuszczalne.
• Zawsze używaj popychacza. Nigdy nie tnij
przedmiotów obrabianych krótszych niż 30 mm.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
- grubość 70 mm, szerokość 600 mm, długość
1500 mm
- Dłuższe przedmioty obrabiane wymagają
podparcia za pomocą odpowiedniego
dodatkowego stolika, np. DE3497 lub
DE3472.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe zagrożenie
stanowią:
- obracające się elementy, których dotknięcie
grozi poważnymi konsekwencjami.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
Nigdy nie używaj maszyny jako pilarki
stołowej bez założonej podstolikowej
✔ osłony tarczy.
Przy korzystaniu z maszyny jako pilarki
ukosowej zawsze załączaj ją i wyłączaj
wyłącznikiem przyciskowym. Nie
używaj do celu włącznika/wyłącznika
silnikowego.
- uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej;
Przy korzystaniu z maszyny jako pilarki
stołowej zawsze musi być zamontowany
klin rozdzielnik. Nigdy nie używaj
maszyny bez klina rozdzielnika.
- niebezpieczeństwo skaleczenia przy wymianie
tarczy tnącej;
- przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych;
Nie używaj klina rozdzielnika, gdy
maszyna pracuje jako pilarka ukosowa.
Sprawdź, czy klin ten znajduje
się w swoim górnym położeniu
spoczynkowym (rys. A2).
- zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu i buku i płyt MDF.
Na poziom hałasu mają wpływ następujące
czynniki:
Uchwyt do przenoszenia
- piłowany materiał
- rodzaj piły tarczowej
- siła posuwowa
Następujące czynniki zwiększają
niebezpieczeństwo wystąpienia problemów
z oddychaniem:
- Nieprzyłączony odpylacz ssący przy cięciu
drewna
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. A1)
Kod daty (39), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
- niewystarczająca wydajność odsysania na
skutek zanieczyszczenia filtra powietrza
wywiewanego.
Zakres dostawy
- zużycie piły tarczowej
Opakowanie zawiera następujące elementy:
- niedokładne prowadzenie przedmiotu
obrabianego.
16
1 wstępnie zmontowana maszyna
4 nogi
1 karton z następującymi elementami:
1 górna osłona tarczy w trybie pracy maszyny
jako pilarki stołowej
1 podstolikowa osłona tarczy w trybie pracy
maszyny jako pilarki ukosowej
A2
14 Rękojeść
15 Wyłącznik przyciskowy (w trybie pracy
maszyny jako pilarki ukosowej)
16 Klin rozdzielnik
1 prowadnica dystansowa
17 Popychacz
1 popychacz
18 Noga
1 woreczek plastikowy o następującej
zawartości:
4 pokrętła zaciskowe M8
4 śruby z łbem grzybkowym M8 x 50
4 podkładki płaskie M8
1 pierścień ustalający
1 instrukcja obsługi
1 rysunek maszyny w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
• Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania
transportowego.
Opis pilarki (rys. rys. A1 - A8)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
A1
1 Włącznik/wyłącznik silnikowy (w trybie pracy
maszyny jako pilarki stołowej)
2 Dźwignia zwalniająca stolika pilarki
3 Dźwignia ustalająca obrotu talerza
4 Stolik pilarki ukosowej
5 Talerz obrotowy
6 Prawa prowadnica oporowa
7 Lewa prowadnica oporowa
8 Trzpień ustalający talerza obrotowego
9 Skala kąta cięcia prostopadłego/wkładka
szczelinowa
10 Przyłącze do odsysania trocin
19 Nóżka
20 Blokada stolika
21 Uchwyt do przytrzymywania stolika pilarki
22 Dźwignia ustalająca pochylenia tarczy tnącej
PILARKA STOŁOWA
A3
22 Dźwignia ustalająca pochylenia tarczy tnącej
23 Pokrętło nastawcze wysokości wystającej
części tarczy tnącej
24 Stolik pilarki stołowej
25 Górna osłona tarczy
26 Prowadnica dystansowa
27 Prowadnica kątowa (akcesoria)
DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE SPECJALNE
DO PILARKI UKOSOWEJ:
A4
28 Regulowany stojak o maksymalnej wysokości
760 mm (DE3474)
29 Szyny prowadzące 1000 mm (DE3494)
29 Szyny prowadzące 500 mm (DE3491)
30 Opora obrotowa (DE3462)
31 Ogranicznik długości cięcia krótkich
przedmiotów obrabianych (używać
w połączeniu z szynami prowadzącymi 29
(DE3460)
32 Podpórka pod przedmioty obrabiane ze
zdejmowaną oporą (DE3495)
33 Podpórka pod przedmioty obrabiane ze zdjętą
oporą (DE3495)
34 Zacisk przedmiotu obrabianego (DE3461)
A5
35Stolik rolkowy (DE3497)
11 Stała górna osłona tarczy
DO PILARKI STOŁOWEJ:
12 Ruchoma dolna osłona tarczy
A3
13 Dźwignia zwalniająca osłony tarczy
27 Prowadnica kątowa (DE3496)
14 Rękojeść
A6
36 Stolik dodatkowy (DE3472)
17
A7
37 Pojedynczy stolik przesuwny (DE3471)
NIEPRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU
- Podwójny stolik przesuwny
DO WSZYSTKICH TRYBÓW PRACY:
A8
38 Trójdrożny zestaw do odsysania trocin
(DE3500)
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Ta uniwersalna maszyna może być
wykorzystywana jako pilarka ukosowa albo
pilarka stołowa. Umożliwia ona łatwe, dokładne
i bezpieczne wykonywanie czterech cięć
podstawowych, a mianowicie: cięcie wzdłużne,
cięcie poprzeczne, cięcie prostopadłe pod kątem
i cięcie ukosowe.
Maszyna ta jest wyposażona w piłę tarczową
ze spiekami węglikowymi o nominalnej średnicy
250 mm do profesjonalnego cięcia drewna,
materiałów drzewnych i tworzyw sztucznych.
ZASTOSOWANIE JAKO PILARKI UKOSOWEJ
W tym trybie pilarka służy do cięcia prostopadłego
poprzecznego i pod kątem oraz cięcia ukosowego.
ZASTOSOWANIE JAKO PILARKI STOŁOWEJ
Po obróceniu stolika do góry spodem maszyna
może być wykorzystywana jako pilarka stołowa
do cięcia wzdłużnego i obróbki szerokich
przedmiotów. W tym przypadku materiał dosuwa
się ręcznie do tarczy tnącej.
OSTRZEŻENIE: Używaj maszyny
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
tylko jednym napięciem. Dlatego sprawdź, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej pilarki.
Maszyna ta odznacza się klasą ochrony 1 i dlatego
przewód przyłączeniowy musi zawierać żyłę
uziemiającą.
Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony
tylko przez autoryzowany warsztat serwisowy lub
specjalistę elektryka.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne).
18
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm2. Gdy korzystasz z bębna, zawsze
całkowicie odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Rozpakowanie maszyny
OSTRZEŻENIE: Przy przemieszczaniu
maszyny skorzystaj z pomocy drugiej
osoby. Dla jednego człowieka jest ona
zbyt ciężka.
• Wyjmij luźne materiały opakowaniowe z pudła.
• Unieś i wyjmij maszynę z pudła.
• Wyjmij pudełko z elementami z wnętrza
maszyny.
• Usuń pozostały materiał opakowaniowy
z maszyny.
Montaż nóg (rys. C1)
Z zamontowanymi nogami maszyna może być
używana jako samodzielnie stojące urządzenie.
• Obróć maszynę do góry spodem.
• Przez otwór w każdej nodze (18) od
strony spłaszczenia przełóż śrubę z łbem
grzybkowym (47).
• Na śrubę załóż podkładkę (49) i nakręć
pokrętło zaciskowe (48).
• W każdym z punktów mocowania (46)
w narożnikach podstawy pod spodem pilarki
przyłóż nogę (18). Pokrętło zaciskowe
i podkładka muszą się przy tym znaleźć na
zewnątrz otwartej szczeliny.
• Dokręć pokrętła zaciskowe.
• Ustaw maszynę w normalnej pozycji roboczej.
W razie potrzeby wyreguluj wysokość
zamocowania poszczególnych nóg.
Mocowanie maszyny na stole
warsztatowym (rys. C2)
Przy zdjętych nogach maszyna może być
ustawiona na stole warsztatowym. Dla
bezpieczeństwa powinno się ją do niego
przytwierdzić. Użyj do tego celu śrub o średnicy
8 mm i długości 80 mm.
MONTAŻ MASZYNY JAKO
PILARKI UKOSOWEJ
Montaż podstolikowej osłony
tarczy (rys. D)
Podstolikową osłonę tarczy (50) montuje się na
górze stolika pilarki stołowej.
• Włóż dwa zaczepy z lewej strony
podstolikowej osłony tarczy w prostokątne
otwory z lewej strony szczeliny na tarczę
tnącą (52).
• Przyłóż osłonę płasko do stolika i wciśnij
w pierścień ustalający.
• By zdjąć osłonę tarczy, zwolnij pierścień
wkrętakiem i dalej postępuj w odwrotnej
kolejności.
Obracanie głowicy/stolika pilarki (rys. rys. A3, E1 i E2)
OSTRZEŻENIE: Piłę tarczową wolno
wymieniać TYLKO zgodnie z opisem.
Używaj tylko pił tarczowych zgodnych
ze specyfikacją, najlepiej o numerze
katalogowym DT4321.
OSTRZEŻENIE: Zęby nowej piły
tarczowej są bardzo ostre i mogą być
niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Tarczę tnącą
wymieniaj, gdy maszyna jest
zmontowana jako pilarka ukosowa.
• Sprawdź, czy klin rozdzielnik (16) jest
zamocowany w górnym położeniu
spoczynkowym (rys. A2).
• Przez otwór (58) w obudowie przekładni
pasowej włóż klucz trzpieniowy (57) w czop
końcowy wrzeciona (rys. F1). Klucz nasadowy
(59) nasadź na śrubę mocującą piły tarczowej
(60) (rys. F2).
• Śruba do mocowania piły tarczowej ma lewy
gwint: by ją odkręcić, przytrzymaj mocno klucz
trzpieniowy i obróć klucz nasadowy w prawo.
• Jedną ręką przytrzymaj stolik, a drugą naciśnij
dźwignię zwalniającą (2) w lewo (rys. E1).
• Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady głowicy
(13), by uwolnić osłonę tarczy (12). Teraz
przestaw dolną osłonę tarczy możliwie jak
najbardziej do góry.
• Naciśnij do dołu przednią stronę stolika i obróć
go o 180o tak, by silnik znalazł się na górze
i zatrzasnęła się blokada (20).
• Wykręć śrubę mocującą piły tarczowej (60)
i zdejmij zewnętrzną podkładkę kołnierzową
(61) (rys. F3).
• Głowica pilarki zawiera z przodu taśmę
mocującą, która służy jako zabezpieczenie
transportowe. Z tyłu głowica spoczywa na
pokrętle nastawczym (23) (rys. A3).
• Sprawdź, czy zewnętrzna podkładka
kołnierzowa i obydwie strony piły tarczowej są
czyste i niezapylone.
• Zdejmij taśmę mocującą.
• Obróć kółko (55) w lewo, przytrzymując przy
tym głowicę u dołu, aż do zwolnienia elementu
ceowego (56) (rys. E2).
•
Odchyl pokrętło nastawcze do góry.
• Trzymając mocno głowicę pilarki, pozwól, by
sprężyna wypchnęła ją do góry do pozycji
spoczynkowej.
• Załóż piłę tarczową (62) na odsadzenie (63)
wewnętrznej podkładki kołnierzowej (64).
Zwraca się uwagę, że zęby na dole piły
tarczowej muszą być skierowane do tyłu pilarki
(od użytkownika).
• Starannie ustaw piłę tarczową i zwolnij dolną
osłonę tarczy.
• Ponownie załóż zewnętrzną podkładkę
kołnierzową.
Montaż piły tarczowej (rys. rys.
A2 i F1 - F3)
• Dokręć śrubę mocującą tarczy (60), obracając
ją w lewo, a drugą ręką przytrzymując klucz
trzpieniowy.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
• Po użyciu włóż klucze nasadowy i trzpieniowy
do kieszeni.
OSTRZEŻENIE: Po założeniu
bądź wymianie piły tarczowej
zawsze sprawdzaj, czy osłona
jest całkowicie zasunięta.
Sprawdź też, czy klucze
nasadowy i trzpieniowy znajdują
się w swojej kieszeni.
19
Regulacja maszyny zmontowanej jako pilarka ukosowa
OSTRZEŻENIE: Piłę tarczową wolno
wymieniać tylko zgodnie z opisem.
Używaj tylko pił tarczowych zgodnych
ze specyfikacją, a najlepiej o nr
katalogowym DT4321.
Pilarka ukosowa została dokładnie wyregulowana
w zakładzie produkcyjnym. Gdyby podczas
transportu lub z jakiegokolwiek innego powodu
zaistniała konieczność ponownej regulacji,
wykonaj opisane niżej operacje. Po prawidłowym
wykonaniu regulacji nie trzeba już ich powtarzać.
Kontrola i regulacja kąta
ustawienia piły tarczowej względem prowadnicy oporowej
(rys. rys. D, G1, G2, H)
Przy pionowym ustawieniu głowicy i zwolnionej
dźwigni ustalającej obrotu talerza (22) poluzuj
śrubę zabezpieczającą (65) w trzpieniu
ustalającym talerza obrotowego (8) (rys. G1).
• Opuść głowicę do dołu, by piła tarczowa
akurat znalazła się w szczelinie.
• Przyłóż kątownik (66) do lewej części
prowadnicy oporowej (7) i do piły tarczowej
(62) (rys. G2). Kąt powinien wynieść 90o.
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż kątownik,
by nie dotykał do zębów piły tarczowej.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Obróć mimośrodową tuleję nastawczą (67),
aż bok tarczy tnącej przylgnie płasko do
kątownika (rys. G1).
• Dokręć śrubę ustalającą (65).
• Sprawdź, czy czerwone znaczniki (68) w pobliżu
szczeliny na piłę tarczową (52) pokrywają się
z działkami 0o (69) obydwu skal (rys. H).
• W razie konieczności regulacji poluzuj wkręty
(70) i zgraj znaczniki. Powinny się też zgadzać
działki 45o. Jeżeli tak nie jest, to znaczy że piła
tarczowa nie znajduje się pod kątem prostym
względem talerza obrotowego (patrz niżej).
Kontrola i regulacja kąta między piłą tarczową a stolikiem
(rys. rys. I1 i I2)
• Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy
(22) (rys. I1).
• Głowicę pilarki naciśnij w prawo, by upewnić
się, że znajduje się dokładnie w pionie.
20
Ponownie zaciśnij dźwignię ustalającą
pochylenia tarczy.
• puść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat weszła w szczelinę.
• Przyłóż przymiar kątowy (66) do stolika i piły
tarczowej (62) (rys. I2). Kąt powinien wynieść
90o.
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż kątownik,
by nie dotykał do zębów piły tarczowej.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia
tarczy (22) i tak wkręć bądź wykręć śrubę
zderzakową pionowego ustawienia tarczy
(71), aż tarcza znajdzie się pod kątem
90o względem stolika (pomiar przy użyciu
przymiaru kątowego (66)) (rys. I2).
Kontrola i regulacja kąta cięcia
prostopadłego (rys. rys. A1,
A2, H)
Pozycje kąta cięcia prostopadłego 0o i 45o są
zatrzaskowe.
• Pociągnij do góry trzpień ustalający talerza
obrotowego (8) i obróć go o ćwierć obrotu
w lewo (rys. A1).
• Zwolnij dźwignię ustalającą obrotu talerza (3).
• Chwyć rękojeść (14) (rys. A2) i zwolnij blokadę
osłony tarczy (13), a następnie opuść głowicę
pilarki do dołu mniej więcej do połowy (rys.
A1).
• Głowicę pilarki wraz z talerzem obrotowym
obróć do żądanej pozycji.
• Zaciągnij dźwignię ustalającą obrotu
talerza (3). Trzpień ustalający (8) zaskakuje
automatycznie (rys. A1).
Za pomocą czerwonych znaczników (68) talerz
obrotowy (4) można ustawić pod dowolnym kątem
między 0o i 45o w lewo lub w prawo (rys. H).
• Sposób postępowania jest taki, jak
w pozycjach zatrzaskowych tyle tylko, że
trzpień ustalający nie zaskakuje przy kątach
pośrednich.
OSTRZEŻENIE: By sprawdzić
ustawienia pilarki, najpierw wykonaj
próbne cięcie kawałka odpadu.
Regulacja prowadnicy oporowej (rys. rys. J1 i J2)
Ruchomy element lewej części prowadnicy oporowej
można tak przestawić, by uzyskać dobre oparcie
dla przedmiotu obrabianego w pobliżu piły tarczowej
pochylonej o 45o w lewo. Zakres przesuwu
w obydwu kierunkach limitują ograniczniki. By
wyregulować prowadnicę oporową (7):
• Pociągnij dźwignię (72) do góry, by zwolnić
prowadnicę oporową (7).
• Przesuń prowadnicę w lewo.
• Wykonaj próbę przy wyłączonej pilarce
i sprawdź luz między piłą tarczową
a prowadnicą. Tak ustaw prowadnicę, by
znalazła się możliwie jak najbliżej tarczy, nie
przeszkadzając przy tym ruchowi ramienia
pilarki w pionie.
• Naciśnij dźwignię (72) do dołu, by
zabezpieczyć prowadnicę w swojej pozycji.
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy (rys. rys. J1,
K1 i K2)
• Przesuń ogranicznik boczny jak najbardziej
w lewo (rys. J1).
• Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy
(22) i obróć głowicę pilarki w lewo. Jest to
pozycja, w której kąt cięcia ukosowego wynosi
45o.
• Sposób regulacji jest następujący:
• Odpowiednio wkręć lub wykręć śrubę
zderzakową (73), aż wskazówka (74) wskaże
45o.
• Łagodnie zwolnij dolną osłonę tarczy, aż
znajdzie się w pozycji podtrzymywanej przez
narożnik wystający po wewnętrznej stronie
klina rozdzielnika.
• Zdejmij podstolikową osłonę tarczy.
• Naciśnij głowicę pilarki do dołu i odchyl
pokrętło nastawcze (23) aż do zablokowania
elementu ceowego (56) (rys. E2).
• Obróć kółko (55) tak, by piła tarczowa i klin
rozdzielnik, wystając ze stolika pilarki (24),
zapewniły maksymalną głębokość cięcia
w trybie pracy jako pilarka stołowa (rys. A3).
OSTRZEŻENIE: Piła tarczowa nie
może dotykać dolnej osłony.
• Pociągnij dźwignię zwalniającą stolika pilarki
(2) w lewo, unieś do góry przednią część
stolika i obróć go o 180o, aż zęby blokady (20)
automatycznie zablokują dźwignię zwalniającą
w pozycji maszyny jako pilarki stołowej (rys. L2).
OSTRZEŻENIE: Zachowaj ostrożność,
by nie utracić panowania nad stolikiem
w trakcie obracania.
Pozycja klina rozdzielnika (rys.
M)
• Zamocuj klin rozdzielnik (16) zgodnie
z powyższym opisem. Po prawidłowym
zamocowaniu nie są konieczne żadne inne
ustawienia.
MONTAŻ MASZYNY JAKO
PILARKI STOŁOWEJ
Montaż górnej osłony tarczy
(rys. N)
Przezbrojenie maszyny z pilarki ukosowej na pilarkę stołową
(rys. rys. A1 - A3, E2, L1, L2)
Górna osłona tarczy (25) jest tak skonstruowana,
by można ją było szybko i łatwo zamontować.
Do mocowania służy sprężysty kołek zapadkowy,
który wskakuje w otwór klina rozdzielnika (16)
prawidłowo ustawionego w swojej pozycji.
• Piłę tarczową ustaw w pozycji cięcia
prostopadłego poprzecznego przy prawidłowo
zatrzaśniętym trzpieniu ustalającym (8)
i zaciągniętej dźwigni ustalającej obrotu talerza
(3) (rys. A1).
• Na tyle poluzuj śrubę ustalającą klina
rozdzielnika (75), by klin ten można było
wsunąć w szczelinę do mocowania (rys. L1).
• Zdejmij klin rozdzielnik (16) z głowicy pilarki,
gdzie jest przechowywany (rys. A2).
• Naciśnij dźwignię (13), by zwolnić osłonę
tarczy (12). Przestaw osłonę możliwie jak
najwyżej (rys. A1).
• Wspornik klina rozdzielnika (76) wsuń do
oporu w szczelinę do mocowania (77) (rys.
L1). Dokręć śrubę ustalającą.
Przytwierdź górną osłonę tarczy (25) do klina
rozdzielnika przez pociągnięcie guzika (76) aż do
zablokowania kołka zapadkowego.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
maszyny jako pilarki stołowej bez
prawidłowo zamontowanej górnej
osłony tarczy.
Montaż i regulacja prowadnicy
dystansowej (rys. O)
Prowadnica dystansowa (26) ma dwie wysokości
robocze: 11 i 60 mm. Można ją zamocować z lewej
lub z prawej strony piły tarczowej.
21
BY TO ZROBIĆ, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE
OPERACJE:
• Poluzuj pokrętło (77).
• Przesuń wspornik w lewo lub w prawo na
stoliku pilarki. Element zaciskowy (78) zazębia
się z tyłu przedniej krawędzi stolika.
• Dokręć pokrętło (77).
• Sprawdź, czy prowadnica dystansowa jest
ustawiona równolegle do piły tarczowej.
• Sposób regulacji jest następujący:
• Zmierz odległość prowadnicy dystansowej
od tarczy tnącej z przodu i z tyłu. Gdyby się
różniła, odpowiednio wkręć lub wykręć śrubę
nastawczą we wsporniku prowadnicy.
Fabrycznie prowadnica jest zamontowana z prawej
strony piły tarczowej.
BY JĄ ZAMOCOWAĆ Z LEWEJ STRONY,
WYKONAJ OPISANEJ NIŻEJ OPERACJE:
• Poluzuj pokrętło (77).
• Zdejmij wspornik (79) i zamontuj go z drugiej
strony piły tarczowej.
• Przytwierdź prowadnicę do stolika.
• Dokręć pokrętło (77).
OSTRZEŻENIE: Przy cięciu
wzdłużnym cienkich przedmiotów
obrabianych prowadź je wzdłuż
wąskiego boku prowadnicy, by móc
łatwiej manipulować popychaczem (17)
między piłą tarczową a prowadnicą.
OSTRZEŻENIE: Tylny koniec
prowadnicy powinien pokrywać
się z przednią krawędzią klina
rozdzielnika.
Przezbrojenie maszyny z pilarki stołowej na pilarkę ukosową
(rys. rys. A3, D, E1, E2, L1)
• Zdejmij prowadnicę dystansową (26).
• Tak obróć kółko (55) nastawnika wysokości
(23), by w trybie cięcia ukosowego uzyskać
maksymalną głębokość cięcia (rys. E2).
• Dalej postępuj zgodnie z opisem w punkcie
„Obracanie głowicy i stolika pilarki”.
• Poluzuj śrubę ustalającą klina rozdzielnika (75)
i zdejmij klin rozdzielnik (16), przytrzymując
przy tym osłonę tarczy (12) (rys. L1).
• Opuść osłonę tarczy.
• Umieść klin rozdzielnik w pozycji
spoczynkowej na głowicy pilarki.
22
• Ponownie załóż podstolikową osłonę tarczy
(50) (rys. D).
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie powinna
ona być nadmierne zużyta, a maksymalna
prędkość obrotowa wału pilarki nie może być
większa niż wartość dopuszczalna dla piły.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową i nie staraj się
przyśpieszać pracy.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik
osiągnął maksymalną prędkość obrotową.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła/dźwignie
zaciskowe są dobrze dokręcone/zaciągnięte.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy piłowany materiał
został odpowiednio zamocowany.
• W czasie pracy tylko lekko napieraj
na piłę tarczową i nigdy nie wywieraj
na nią bocznego nacisku.
• Unikaj przeciążania maszyny.
Przy ustawianiu maszyny zwróć uwagę na
ergonomiczną wysokość stolika i czy jest on
wystarczająco stabilny. Wybierz takie miejsce
ustawienia maszyny, by operator miał dobrą
widoczność i wystarczającą ilość miejsca
wokół maszyny, pozwalającą mu na swobodne
operowanie przedmiotami obrabianymi.
By ograniczyć skutki wibracji, zadbaj o to, by
temperatura otoczenia nie była zbyt niska,
by maszyna i akcesoria były prawidłowo
konserwowane, a wielkość przedmiotów
obrabianych była odpowiednia do tej maszyny.
Załączanie i wyłączanie (rys.
rys. A1 - A2, P)
Maszyna ta zawiera dwa niezależne od siebie
wyłączniki. W trybie pracy jako pilarka stołowa
jest wykorzystywany włącznik/wyłącznik silnikowy
(1) (A1). W trybie pracy jako pilarka ukosowa jest
wykorzystywany wyłącznik przyciskowy (15) (A2).
MASZYNA ZMONTOWANA JAKO PILARKA
STOŁOWA (RYS. P)
Zastosowany tutaj włącznik/wyłącznik silnikowy
odznacza się następującymi funkcjami:
- Wyzwalanie zanikowe: gdyby z jakiegoś
powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu,
po jego przywróceniu wyłącznik musi być
ponownie, świadomie załączony.
- Dodatkowe zabezpieczenie: zamocowana
na zawiasie pokrywa zabezpieczająca może
być zamknięta za pomocą kłódki przełożonej
przez ucha. Pokrywa ta służy także jako
łatwy do osiągnięcia wyłącznik awaryjny: jej
naciśnięcie powoduje uruchomienie przycisku
wyłączającego.
Przy opuszczaniu głowicy do dołu ruchoma
dolna osłona tarczy automatycznie się chowa.
- Po zakończeniu cięcia nigdy nie próbuj
przytrzymywać dolnej osłony tarczy,
lecz pozwól, by powróciła do położenia
spoczynkowego.
- Minimalna długość obrzynu wynosi 10 mm.
- Przy cięciu krótkich przedmiotów obrabianych
(minimum 190 mm z lewej lub z prawej strony
piły tarczowej) zaleca się stosować zacisk
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
- Przy cięciu elementów z PCV zaleca
się podkładać pod nie klocek drewniany
o odpowiednio dopasowanym do nich
kształcie.
Prostopadłe cięcie poprzeczne
(rys. Q)
• Obróć stolik do pozycji 0o i sprawdź, czy
zaskoczył trzpień ustalający.
• Zaciśnij talerz obrotowy.
By załączyć maszynę, naciśnij zielony przycisk
załączający (80).
• Przyłóż przedmiot obrabiany do prowadnicy
oporowej. Chwyć rękojeść i odblokuj osłonę
tarczy.
By wyłączyć maszynę, naciśnij czerwony przycisk
wyłączający (81).
• Załącz maszynę.
MASZYNA ZMONTOWANA JAKO PILARKA
UKOSOWA (RYS. A2)
By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik przyciskowy
(15).
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik.
CIĘCIA PODSTAWOWE
Cięcie w trybie pracy jako pilarka ukosowa
Praca bez osłon piły tarczowej jest niebezpieczna.
Wszystkie osłony muszą być prawidłowo
zamontowane i gotowe do pracy.
• Przetnij materiał, nie wywierając przy tym
nadmiernej siły.
• Po zakończeniu cięcia zwolnij wyłącznik
i odczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma,
i dopiero wtedy wycofaj głowicę do górnego
położenia spoczynkowego.
•
Zwolnij dźwignię blokady osłony tarczy.
STRZEŻENIE: Głowicę pilarki wycofuj
do góry łagodnie, by nie spowodować
jakiegoś uszkodzenia.
Cięcie prostopadłe pod kątem
(rys. R)
• Nastaw żądany kąt cięcia prostopadłego.
• Sprawdź, czy podstolikowa osłona tarczy nie
jest zatkana mączką drzewną.
• Sprawdź, czy talerz obrotowy jest
zablokowany.
• Przy cięciu metali nieżelaznych zawsze
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
• Dalej postępuj jak przy prostopadłym cięciu
poprzecznym.
Ogólne posługiwanie się
- W trybie pracy jako pilarka ukosowa głowica
maszyny automatycznie blokuje się w górnym
położeniu spoczynkowym.
- Głowicę maszyny odblokowuje się przez
ściśnięcie dźwigni zwalniającej osłony tarczy.
OSTRZEŻENIE: Gdy odcinany
kawałek piłowanego skośnie
drewnianego elementu jest mały,
tak umieść drewno w pilarce, by
kawałek ten znalazł się po tej stronie
piły tarczowej, która tworzy większy
kąt z oporą. To znaczy przy cięciu
23
skośnym w lewo odcinany kawałek
powinien się znajdować z prawej
strony, a przy cięciu skośnym w prawo
- z lewej strony.
Cięcie ukosowe (rys. rys. A2, S)
• Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy
(22) i ustaw głowicę pilarki pod żądanym
kątem.
• Zaciągnij dźwignię.
• Dalej postępuj jak przy prostopadłym cięciu
poprzecznym.
Cięcie kombinowane
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
prostopadłego pod kątem i ukosowego.
Maksymalny kąt cięcia prostopadłego wynosi 35o,
a kąt cięcia ukosowego - 30o. Nie przekraczaj tych
wartości.
Najpierw nastaw żądany kąt cięcia ukosowego,
a następnie prostopadłego.
Cięcie przy użyciu maszyny
zmontowanej jako pilarka
stołowa
• Zawsze używaj klina rozdzielnika.
• Zawsze sprawdzaj, czy klin rozdzielnik
i osłona tarczy są prawidłowo zamontowane.
• Zawsze sprawdzaj, czy kąt cięcia ukosowego
jest nastawiony na 0o, a pilarka zablokowana
w tej pozycji.
OSTRZEŻENIE: W tym trybie pracy
nigdy nie przecinaj metalu.
Cięcie wzdłużne (rys. rys. A2, T)
• Nastaw kąt cięcia ukosowego na 0o.
• Przy właściwym ustawieniu poza górną
powierzchnię przedmiotu obrabianego
powinny wystawać trzy górne zęby piły
tarczowej.
• Zamocuj prowadnicę dystansową w żądanej
odległości.
• Dociśnij przedmiot obrabiany płasko do stolika
i do prowadnicy dystansowej. Przytrzymaj go
w odległości około 25 mm od piły tarczowej.
•
Obydwie ręce trzymaj z dala od obszaru
cięcia piły tarczowej.
• Załącz maszynę i odczekaj, aż piła tarczowa
osiągnie maksymalną prędkość obrotową.
24
• Powoli wprowadzaj przedmiot pod górną
osłonę tarczy, dociskając go przy tym mocno
do prowadnicy. Pozwól, by zęby swobodnie
cięły materiał i nie napieraj na piłę tarczową.
Prędkość obrotową piły utrzymuj na stałym
poziomie.
• Pamiętaj, by w pobliżu piły tarczowej zawsze
używać popychacza (17).
•
Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę,
odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma, i usuń przedmiot obrabiany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie popychaj
ani nie chwytaj za odcinany kawałek
materiału.
OSTRZEŻENIE: Przy cięciu
wzdłużnym małych przedmiotów
zawsze używaj popychacza.
Cięcie ukosowe (rys. U)
• Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy
i ustaw głowicę pilarki pod żądanym kątem.
• By materiał nie zakleszczał się między piłą
tarczową a prowadnicą dystansową, zamontuj
prowadnicę z lewej strony tarczy tnącej.
• Dalej postępuj jak przy prostopadłym cięciu
wzdłużnym.
Cięcie prostopadłe po kątem
(rys. rys. V1 - V3)
• By wyregulować prowadnicę kątową, poluzuj
nakrętką kontrującą (81) i wkręć lub wykręć
śrubę zderzakową (82), aż wskaźnik kąta
cięcia pokaże 0o (rys. V1).
• Nastaw wysokość i kąt piły tarczowej.
• Włóż szynę prowadzącą (83) prowadnicy
kątowej w rowek (84) z lewej strony w stoliku
pilarki (rys. V2).
• Zwolnij pokrętło zaciskowe prowadnicy
kątowej (85) i ustaw ją pod żądanym kątem
wskazywanym na skali (rys. V3).
• Dokręć pokrętło zaciskowe prowadnicy
kątowej (85).
• Przyłóż przedmiot obrabiany do prowadnicy
kątowej. Załącz pilarkę i mocno przytrzymując
przedmiot obrabiany przesuń prowadnicę
w rowku razem z przedmiotem obrabianym.
Po zakończeniu cięcia natychmiast wyłącz
pilarkę.
Zastosowanie prowadnicy
dystansowej (rys. W)
- Przy cięciu wzdłużnym cienkich przedmiotów
obrabianych ustaw prowadnicę o wysokości
roboczej 11 mm naprzeciwko przedniej
krawędzi klina rozdzielnika.
- Przy cięciu wzdłużnym grubych przedmiotów
obrabianych ustaw prowadnicę dystansową na
wysokości roboczej 60 mm.
- Przy cięciu poprzecznym wąskich i krótkich
przedmiotów obrabianych (rys. W):
•
Tak ustaw prowadnicę dystansową, by
jej niższy bok był zwrócony w stronę
piły tarczowej, a tylny koniec znalazł się
w jednej linii z przednią krawędzią piły
tarczowej.
•
Przyłóż przedmiot obrabiany do
prowadnicy kątowej (ustawionej
pod kątem 0o lub 90o) i posuwając
tę prowadnicę wraz z przedmiotem
obrabianym wykonaj cięcie.
•
By małe odpadki nie blokowały piły
tarczowej, wykonaj we własnym
zakresie cienki drewniany klin i tak go
zamocuj na stole pilarki, by kierował
odpadki w prawo.
- Przy cięciu wzdłużnym wąskich (< 120 mm)
i długich przedmiotów obrabianych:
•
Umieść prowadnicę dystansową
jak najdalej z tyłu, by w ten sposób
zapewnić precyzyjne cięcie wzdłużne.
•
Posuwaj przedmiot obrabiany, trzymając
obie ręce z obydwu stron piły tarczowej.
•
W pobliżu piły tarczowej używaj
popychacza.
•
Długie przedmioty obrabiane podpieraj
na wylocie.
- Przy cięciu wzdłużnym szerszych (> 120 mm)
przedmiotów obrabianych:
•
Gdy przedmiot obrabiany zakleszcza
się między piłą tarczową lub klinem
rozdzielnikiem a prowadnicą
dystansową, przesuń ją do przodu tak,
jak pokazano na rysunku W.
Akcesoria
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu jakichkolwiek elementów
wyposażenia dodatkowego wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
ZESTAW DO ODSYSANIA TROCIN (RYS. RYS.
A1, A2, A8)
Maszyna ta zawiera trzy przyłącza do odsysania
trocin, które mogą być wykorzystywane w każdym
trybie pracy.
• Przy piłowaniu drewna przyłącz odpylacz
ssący zgodny z obowiązującymi wytycznymi
do emisji pyłów.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli to możliwe,
przyłącz odpylacz ssący zgodny
z obowiązującymi przepisami o emisji
pyłów.
Prędkość przepływu powietrza wymuszanego
przez odpylacz powinna wynosić 20 m/s 2 m/s.
Prędkość tę należy zmierzyć na przyłączu do
odsysania pyłu, gdy pilarka jest przyłączona do
odpylacza, ale niezałączona.
Oddzielny zestaw do odsysania pyłu można dostać
jako wyposażenie dodatkowe (DE3500)
1. Nasadź węże na dysze: dłuższy wąż na górną
dyszę.
2. Połącz węże z trójdrożnym przyłączem.
PRZYŁĄCZENIE DO MASZYNY
ZMONTOWANEJ JAKO PILARKA UKOSOWA
• Przyłącz jeden wąż do podstolikowej osłony
tarczy.
• Drugi wąż przyłącz do małego przyłącza,
a trzeci - do dużego, korzystając
z odpowiednich adapterów.
• Wszystkie trzy węże przyłącz do trójnika.
• Wyjście trójnika przyłącz do węża odpylacza
ssącego.
PRZYŁĄCZENIE DO MASZYNY
ZMONTOWANEJ JAKO PILARKA STOŁOWA
• Zamień osłonę tarczy na dostarczoną osłonę
z przyłączem do odsysania trocin i przyłącz do
niej wąż od podstolikowej osłony tarczy.
• Dalej postępuj jak w trybie pracy maszyny jako
pilarka ukosowa.
DODATKOWE PODPÓRKI POD PRZEDMIOTY
OBRABIANE/OGRANICZNIK DŁUGOŚCI CIĘCIA
W TRYBIE PRACY MASZYNY JAKO PILARKA
UKOSOWA (RYS. A4)
Dodatkową podpórkę pod przedmioty obrabiane
i ogranicznik długości cięcia można zamontować
25
z lewej lub z prawej strony bądź także dwie
podpórki z obydwu stron.
osoby. Dla jednego człowieka jest ona
zbyt ciężka.
• Zamontuj elementy od (28) do (34) na obydwu
szynach prowadzących (29).
KONSERWACJA
• Przy cięciu poprzecznym desek szerokości
210 mm (grubości 15 mm) stosuj przechylną
podpórkę (30).
Pilarka ukosowa firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
jej regularne czyszczenie.
STOLIK ROLKOWY (RYS. A5)
W rybie pracy maszyny jako pilarka ukosowa
stolik rolkowy może być zamontowany z lewej lub
z prawej strony bądź także dwa stoliki z obydwu
stron. W trybie pracy maszyny jako pilarka stołowa
stolik ten można zamontować także z przodu lub
z tyłu.
BOCZNY STOLIK DODATKOWY (RYS. A6)
Stolik dodatkowy zwiększa odległość między
ogranicznikiem długości cięcia a piłą tarczową do
600 mm lub więcej, zależnie od długości prętów
prowadzących zamontowanych w maszynie
i od miejsca zamocowania stolika pilarki. Stolik
dodatkowy należy stosować w połączeniu
z szynami prowadzącymi (29) dostępnymi jako
wyposażenie specjalne. Przestawny stolik zawiera
skalę wygrawerowaną na przedniej krawędzi i jest
zamontowany na stałej ramie przytwierdzonej do
prętów prowadzących.
• By skale obydwu stolików współgrały ze sobą,
zamontuj stolik dodatkowy z prawej strony
maszyny.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Smarowanie
Łożyska silnika są nasmarowane i wodoszczelne.
• Regularnie lekko oliw powierzchnie nośne
talerza obrotowego.
• Regularnie suchą szczotką czyść elementy, na
których gromadzą się pył i trociny.
POJEDYNCZY STOLIK PRZESUWNY (RYS. A7)
Ten stolik przesuwny (37) umożliwia cięcie dużych
płyt wielkości do 1200 x 900 mm z lewej strony piły
tarczowej.
Pręty prowadzące są zamontowane na solidnej
ramie, którą łatwo można odłączyć od maszyny
i która daje się przestawiać we wszystkich
kierunkach. Prowadnica zawiera taśmę mierniczą
dla szybkiego pozycjonowania przestawnej opory
i regulowanej podpórki pod wąskie przedmioty
obrabiane.
PODWÓJNY STOLIK PRZESUWNY
Ten stolik przesuwny umożliwia cięcie dużych
płyt szerokości do 1850 mm z lewej strony piły
tarczowej.
Transport maszyny
OSTRZEŻENIE: Maszynę zawsze
transportuj jako pilarkę stołową. Musi
być zamontowana górna osłona tarczy.
• Zdejmij nogi.
OSTRZEŻENIE: Przy przemieszczaniu
maszyny skorzystaj z pomocy drugiej
26
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, wydmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
OSTRZEŻENIE! By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść powierzchnię stołu.
OSTRZEŻENIE! By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść odpylacz ssący.
Przed użyciem starannie sprawdź górną osłonę,
ruchomą dolną osłonę tarczy i węże ssące,
czy prawidłowo działają. Upewnij się, czy nie
blokują ich trociny, pył lub kawałki przedmiotów
obrabianych.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Gdyby między piłą tarczową a osłonami utkwiły
fragmenty przedmiotu obrabianego, wyłącz
maszynę i dalej postępuj zgodnie z instrukcjami
w punkcie Montaż piły tarczowej. Usuń tkwiące
elementy i ponownie zamontuj piłę tarczową.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, skontaktuj się ze swoim dilerem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się
zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, nie
wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
27
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00149705 - 18-03-2011
28
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/11
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising