BH32EK | BH32EK ROTARY HAMMER instruction manual

BH32EK
Dansk
1
Deutsch
6
English
12
Español
18
Français
24
Italiano
30
Nederlands
36
Norsk
42
Português
47
Suomi
53
Svenska
58
EÏÏËÓÈη
64
R
Copyright Elu
6
2
4
A
5
3
1
3
8
B
2
10
9
C
10
5
6
5
B
4
A
D
E
4
6
DANSK
ROTERENDE BOREHAMMER BH32EK
Tillykke!
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Omdrejningstal/min belastet
Slagstyrke
Maksimal borekapacitet i
stål/blødt træ/beton
Maksimal borekapacitet i bløde sten
Borepatron
Krave diameter
Vægt
V
W
J
mm
mm
mm
kg
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
Brandfare.
EF-Overensstemmelseserklaring
BH32EK
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
(lydniveau)
dB(A)*
BH32EK
91
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
104
LpA
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
BH32EK
Sikringer:
230 V maskiner
11 m/s2
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
da - 1
Kraftig højfrekvent interferens kan forårsage
hastighedssvingninger på op til 20%. Disse
forsvinder dog så snart interferensen stoppes.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
2
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
anerkendt serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
da - 2
DANSK
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et anerkendt serviceværksted, hvis
intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdeindstilling
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu borehammer BH32EK er konstrueret med
henblik på professionel boring, slagboring, lettere
mejslings- og nedrivningsopgaver og kerneboring
med hårdtmetal bor.
da - 3
1
2
3
4
5
6
Afbryder med variabel hastighedskontrol
Værktøjsholder til SDS-plus® tilbehør
Indstillingsvælger med sikkerhedslås
Sidehåndtag
Dybdeindstilling
Dybdestop bøjle
Sikkerhedskobling
Borehammeren er udstyret med en
sikkerhedskobling, som reducerer det maksimale
drejningsmoment, der overføres til brugeren i tilfælde
af, at et bor blokeres. Denne funktion forhindrer
også, at gearet og elmotoren går i stå.
Sikkerhedskoblingen er indstillet fra fabrikken og kan
ikke justeres.
Variabel hastighed
Indstillingen til variabel hastighed tillader en langsom
stigning af hastigheden således, at boret ikke fjerner
sig fra den indstillede position, når det startes.
Såfremt slagboret startes med boret i et
eksisterende hul, reducerer denne indstilling også
transmissionen af det pludselige drejningsmoment til
gearingen og operatøren.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit Elu-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug (se de tekniske specifikationer).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
3
DANSK
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Valg af funktion (fig. B)
Borehammeren har to funktionsmåder:
Alm. boring:
i metal, træ og plastik.
Slagboring:
samtidig omdrejning og slag til boring i
beton og murværk og kerneboring med
hårdtmetal bor.
• Vælg den ønskede indstilling ved at nedtrykke
sikkerhedslåsen (8) og dreje indstillingsvælgeren (3)
imod mærket på huset indtil sikkerhedslåsen klikker
på plads.
Vælg ikke indstilling mens værktøjet
kører.
Indsætning og udtagning af SDS-plus®-tilbehør
(fig. C)
Disse modeller bruger SDS-plus®-bor og -mejsler.
• Rengør og påfør fedt på værktøyets skaft.
• Sæt skaftet ind i værktøjsholderen (2).
• Drej bittet let mens tilbehøret nedtrykkes,
indtil det klikker på plads.
• Træk i bittet for at se, om det sidder ordentligt
fast. Slagbor funktionen kræver, at bittet skal
kunne bevæge sig adskillige centimeter aksialt,
når det er fastlåst i værktøjsholderen.
• For at fjerne et stykke tilbehør, trækkes
værktøjsholderens låsemuffe tilbage (9) og bittet
trækkes ud.
Afmontering og montering af værktøjsholderen
(fig. C)
• For at afmontere værktøjsholderen, trækkes
låsekraven (10) mod fronten af værktøjet og
værktøjsholderen trækkes af.
• For at montere værktøjsholderen, skyd
låsekraven mod SDS-plus® beslaget, skub
værktøjsholderen på spindlen, løs låsekraven og
rotér værktøjsholderen, indtil den klikker på
plads.
4
Til arbejde i træ, metal og plastik, kan der som
tilbehør fås en selvspændende 3-kæbet borepatron
(E31130).
Kontakt venligst Deres lokale Elu forhandler for
yderligere information.
Justering af sidehåndtaget (fig. D)
For at justere sidehåndtagets position (4):
• Løs håndtaget ved at dreje på skruen (A).
• Drej håndtaget til den ønskede position og stram
det (B).
Benyt altid værktøjet med et ordentligt
samlet sidehåndtag.
Instilling af boredybden (fig. E)
• Isæt det ønskede bor, som beskrevet foroven.
• Løs dybdestop bøjlen (6).
• Sæt stangen til dybdejustering (5) gennem hullet i
dybdestop bøjlen.
• Indstil boredybden som vist.
• Stram dybdestop bøjlen.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
Boring med et massivt bit (fig. A)
• Sæt indstillingsvælgeren (3) til den ønskede
position: slagboring til murværk, kun boring til træ,
metal og plastik.
• Isæt et passende borebit.
• Indstil sidehåndtaget (4).
• Indstil om nødvendigt boredybden.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Placér borebittet på stedet og tryk på
omskifteren til variabel hastighed (1).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Boring med kernebor (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på “slagboring”.
• Indstil sidehåndtaget (4).
da - 4
DANSK
• Sæt det pågældende kernebor i maskinen.
• Monter forboret på kerneboret.
• Placer forboret på det markerede sted og tryk på
afbryderen (1). Bor indtil kernen trænger ca. 1 cm
ind i betonen.
• Stop boringen og fjern forboret. Sæt kerneboret
tilbage i hullet og fortsæt boringen.
• Hvis der bores igennem en struktur, der er
tykkere end kerneborets længde, fjernes den
runde betoncylinder eller kernen i boret med
jævne mellemrum. For at undgå uønsket
nedbrydning af beton rundt om hullet, kan man
først bore et hul med forborets diameter helt
igennem strukturen. Bor derefter kernehullet
halvvejs fra begge sider.
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Borehammeren har ingen dele, der skal
vedligeholdes af brugeren. Skulle værktøjet have
brug for service, bring det da til en autoriseret Elu
reparatør, hvor der kun vil blive benyttet originale
Elu dele. Værktøjet afbryder automatisk, når
kulbørsterne er slidte.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS-plus® beslaget.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted. (Se
gældende prisliste/katalog for yderligere oplysninger
eller henvend dig til Elu.)
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
da - 5
5
DEUTSCH
BOHRHAMMER BH32EK
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur
ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche
Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 6
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Schlagenergie
Max. Bohrleistung in
Stahl/Weichholz/Beton
Max. Bohrleistung in Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(min-1)
(J)
(mm)
mm
(mm)
(kg)
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
elektrische Spannung
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
BH32EK
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
10 A
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
6
de - 1
DEUTSCH
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
Energiereiche, hochfrequente Störungen können
Drehzahlschwankungen von bis zu 20% verursachen. Diese verschwinden jedoch, sobald die Störung abgeklungen ist.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
de - 2
oder eines Fehlerstrom-(FI-)-Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16
Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/
AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon, daß
der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
7
DEUTSCH
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise für
den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und lassen Sie
diese bei Beschädigung von einer Elu-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
8
Beschädigte Schalter müssen durch eine EluKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einem anerkannten Fachmann
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr Elu-Bohrhammer BH32EK wurde für professionelle Bohr-, Hammerbohr-, Meißel- und Abbrucharbeiten sowie zum Bohren mit Karbidspitz-Bohrkrone
entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Werkzeugaufnahme für SDS-plus®-Werkzeuge
3 Betriebsart-Wahlschalter mit Verriegelung
4 Zusatzhandgriff
5 Bohrtiefenanschlag
6 Tiefenanschlagaufnahme
Sicherheitskupplung
Der Bohrhammer ist mit einer Sicherheitskupplung
ausgerüstet. Sie begrenzt das maximale Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten blockieren.
Dadurch werden auch Getriebe und Motor vor Überlastung geschützt. Die Sicherheitskupplung wurde
werkseitig eingestellt und kann nicht justiert werden.
de - 3
DEUTSCH
Drehzahlregelung
Die Drehzahlregelung erlaubt es, die Drehzahl langsam zu steigern, damit der Bohrer beim Anlaufen die
gewünschte Position hält. Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes Loch erfolgt kein ruckhaftes
Anlaufen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; eine Erdleitung
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
de - 4
Einstellen der Betriebsart (Abb. B)
Ihr Bohrhammer verfügt über zwei Betriebsarten:
Bohren:
Bohren in Metall, Holz und Kunststoffen
Hammerbohren:
gleichzeitiger Bohr- und Schlagbetrieb
zum Bohren in Beton und Stein mit
Karbidspitz-Bohrkrone
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart, indem
Sie den Entriegelungsknopf (8) drücken und den
Wahlschalter (3) zum entsprechenden Symbol
am Gehäuse drehen, bis die Verriegelung
einrastet.
Schalten Sie die Betriebsart nicht um,
während der Bohrhammer läuft.
Einsetzen und Entfernen von SDS-plus®-Werkzeugen (Abb. C)
Für Ihren Bohrhammer werden SDS-plus®-Werkzeuge verwendet.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten Sie
ihn ein.
• Stecken Sie den Werkzeugschaft in die Werkzeugaufnahme (2).
• Drücken Sie das Werkzeug an und drehen Sie
es, bis es einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Werkzeug ziehen.
Die axiale Bewegung des in der Werkzeugaufnahme arretierten Werkzeuges beträgt bei der
Betriebsart Hammerbohren mehrere Zentimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (9) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
Entfernen und Montieren der Werkzeugaufnahme
(Abb. C)
• Um die Werkzeugaufnahme zu entfernen, ziehen
Sie den Arretierring (10) zur Vorderseite des
Bohrhammers und ziehen Sie die Werkzeugaufnahme ab.
9
DEUTSCH
• Um die Werkzeugaufnahme zu befestigen, schieben
Sie den Arretierring zum SDS-plus®-Anschluß,
drücken Sie die Werkzeugaufnahme auf die Spindel,
lassen Sie den Arretierring los und drehe n Sie die
Werkzeugaufnahme, bis sie einrastet.
Ein Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz,
Metall, und Kunststoffen ist als Zubehör (E31130)
erhältlich.
Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an
Ihren Elu-Händler.
Einstellen des Zusatzhandgriffs (Abb. D)
Um die Position des Zusatzhandgriffs (4) einzustellen:
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie ihn in
Richtung (A) drehen.
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest (B).
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer, daß der Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. E)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie die Tiefenanschlagaufnahme (6).
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (5) in die
Tiefenanschlagaufnahme.
• Stellen Sie die Bohrtiefe gemäß der Abbildung ein.
• Ziehen Sie die Tiefenanschlagaufnahme fest.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. A)
• Stellen Sie den Wahlschalter (3) in die gewünschte
Position: Hammerbohren für Mauerwerk, Bohren
für Holz, Metall und Kunststoff.
10
• Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (4) in die
gewünschte Position.
• Bei Bedarf stellen Sie die Bohrtiefe ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
• Drücken Sie das Werkzeug auf die Markierung
und betätigen Sie den Drehzahl-Regelschalter (1).
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlhebel (3) auf
“Hammerbohren”.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (4) in die
gewünschte Position.
• Setzen Sie die richtige Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer an der markierten
Stelle auf und betätigen Sie den Schalter (1).
Bohren Sie, bis die Bohrkrone sich ca. 1 mm tief
im Beton befindet.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Zentrierbohrer. Setzen Sie die Bohrkrone
wieder in das Loch ein und fahren Sie mit der
Arbeit fort.
• Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der
Bohrkrone überschreitet, müssen Sie den
Betonzylinder, der im Bohrkroneninneren
entsteht, regelmäßig herausbrechen.
Damit es nicht zu Beschädigungen um das Loch
herum kommt, ist das Loch zunächst vorzubohren. Bohren Sie zunächst ein durchgehendes
Loch mit dem gleichen Durchmesser wie der des
Zentrierbohrers. Setzen Sie anschließend die
Bohrkrone ein und bohren Sie das Loch von
beiden Seiten aus bis zur Hälfte.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend gekennzeichneten leicht entzündlichen Flüssigkeiten
verwendet werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
de - 5
DEUTSCH
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
• Der Bohrhammer kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bei Bedarf bringen Sie den
Bohrhammer in eine Elu-Kundendienstwerkstatt,
wo nur Originalersatzteile von Elu verwendet
werden. Der Bohrhammer wird automatisch
ausgeschaltet, wenn die Kohlebürsten abgenutzt
sind.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung. Der SDS-plus®-Anschluß von Werkzeugen und Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die
recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen. Elu und andere namhafte
Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem
Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
derlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung).
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforde - 6
11
ENGLISH
HEAVY DUTY ROTARY HAMMER DRILL
BH32EK
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
Load speed
Impact energy
Maximum drilling range in
steel/softwood/concrete
Core drilling capacity in soft brick
Tool holder
Collar diameter
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
V
V
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
BH32EK
230
230/115
900
0 - 730
0 - 620
4.4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4.9
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
EC-Declaration of conformity
BH32EK
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
12
en - 1
ENGLISH
Powerful high frequency interference may cause
speed oscillations up to 20%. These, however,
disappear as soon as the interference is
suppressed.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years
of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
en - 2
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece.
It is safer and it frees both hands to operate the
tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment and performance of any operation
with this tool, other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
13
ENGLISH
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an Elu authorized repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an Elu
authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Heavy duty rotary hammer drill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
14
Description (fig. A)
Your Elu heavy duty rotary hammer drill BH32EK has
been designed for professional rotary drilling and
hammer drilling as well as light chipping, chiselling
and demolition applications and for carbide-tipped
core drilling.
1 Variable speed switch
2 Tool holder for SDS-plus® accessories
3 Mode selector with safety lock
4 Side handle
5 Depth adjustment rod
6 Depth stop clamp
Torque limiting clutch
All rotary hammer drills are equipped with a torque
limiting clutch that reduces the maximum torque
reaction transmitted to the operator in case of
jamming of a drill bit. This feature also prevents the
gearing and electric motor from stalling. The torque
limiting clutch has been factory-set and cannot be
adjusted.
Variable speed
The variable speed feature allows speed to build up
slowly, thus preventing the drill bit from walking off the
intended hole position when starting. The feature also
reduces the immediate torque reaction transmitted to
the gearing and the operator if the hammer is started
with the drill bit in an existing hole.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your Elu tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
en - 3
ENGLISH
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Selecting the operating mode (fig. B)
The rotary hammer drill can be used in two
operating modes:
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Rotary drilling:
for drilling into metal, wood and plastics
Hammer drilling:
simultaneous rotating and impacting for
concrete and masonry drilling and
carbide-tipped core drilling
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Do not select the operating mode when
the tool is running.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
en - 4
Inserting and removing SDS-plus® accessories
(fig. C)
Your rotary hammer drill uses SDS-plus® accessories.
• Clean and grease the bit shank.
• Insert the bit shank into the tool holder (2).
• Turn the bit slightly whilst depressing the
accessory, until it clicks into position.
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
• Select the required operating mode by
depressing the safety lock (8) and rotating the
mode selector (3) towards the symbol on the
housing until the safety lock clicks into position.
45
60
15
ENGLISH
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove an accessory, pull back the tool
holder locking sleeve (9) and pull out the bit.
Removing and attaching the tool holder (fig. C)
• To remove the tool holder, pull the locking collar
(10) towards the front of the tool and pull the tool
holder off.
• To attach the tool holder, slide the locking collar
towards the SDS-plus® fitting, push the tool
holder onto the spindle, release the locking collar
and rotate the tool holder until it clicks into
position.
A keyless 3-jawed chuck for drilling in wood, metal
and plastics is available as an accessory (E31130).
Please contact your local Elu dealer for further
information.
Adjusting the side handle (fig. D)
To adjust the position of the side handle (4):
• Loosen the handle by unscrewing it (A).
• Rotate the handle to the desired position and
tighten it (B).
Always use the tool with the side handle
properly assembled.
Setting the drilling depth (fig. E)
• Insert the required drill bit as described above.
• Loosen the depth stop clamp (6).
• Fit the depth adjustment rod (5) through the hole
in the depth stop clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Tighten the depth stop clamp.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
16
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Drilling with a solid bit (fig. A)
• Set the mode selector (3) to the desired position:
hammer drilling for masonry, drilling only for
wood, metal and plastic.
• Insert the appropriate drill bit.
• Adjust the side handle (4) as required.
• If necessary, set the drilling depth.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Place the drill bit on the spot and press the
variable speed switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Drilling with a core bit (fig. A)
• Set the mode selector (3) to the “hammer drilling”
position.
• Adjust the side handle (4) as required.
• Insert the appropriate core bit.
• Assemble the centerdrill into the core bit.
• Place the centerdrill on the spot and press the
variable speed switch (1). Drill until the core
penetrates into the concrete approx. 1 cm.
• Stop drilling and remove the centerdrill. Place the
core bit back into the hole and continue drilling.
• When drilling through a structure thicker than the
depth of the core bit, break away the round
cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals. To avoid unwanted breaking
away of concrete around the hole, first drill a hole
the diameter of the centerdrill completely through
the structure. Then drill the cored hole halfway
from each side.
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
en - 5
ENGLISH
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• The rotary hammer drill is not user-serviceable.
Should the tool require servicing, take it to an Elu
authorized repair agent, where only genuine Elu
parts will be used. The tool will automatically
switch off when the carbon brushes are worn.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS-plus® fitment.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual).
en - 6
17
ESPAÑOL
MARTILLO ROTATIVO CON PERCUSIÓN
BH32EK
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 6
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Velocidad en carga
Energía del impacto
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón
Capacidad de perforación en ladrillos
Portabrocas
Diámetro del cuello
Peso
V
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
49
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
BH32EK
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
Fusibles
Herramientas 230 V:
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* al oído del usuario
10 A
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
18
es - 1
ESPAÑOL
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
Las interferencias potentes de alta frecuencia
pueden provocar oscilaciones de velocidad de hasta
un 20%. Sin embargo, éstas desaparecen en
cuanto se elimina la interferencia.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
es - 2
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser
atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar.
19
ESPAÑOL
Desenchufe la herramienta cuando no se utilice y
antes de proceder al mantenimiento o sustituir
accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio Elu para
que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
20
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Broca de perforadora rotativa para trabajos duros
1 Empuñadura lateral
1 Varilla de ajuste de profundidad
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo rotativo con percusión Elu BH32EK está
diseñado para aplicaciones profesionales,
tales como las de perforar, perforar con percusión,
cincelado ligero y taladrado con barrena cilíndrica
hueca con punta de carburo.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Portaherramientas para accesorios SDS-plus®
3 Selector de modo con bloqueo de seguridad
4 Empuñadura lateral
5 Varilla de ajuste de profundidad
6 Mordaza reguladora de la profundidad
Embrague limitador de torsión
Los martillos están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engranaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
es - 3
ESPAÑOL
Velocidad variable
La característica de velocidad variable permite que
la velocidad vaya aumentando poco a poco,
evitando así que, al arrancar, la broca se desvíe del
lugar en el que se pretende hacer el agujero.
Esta característica también reduce la reacción
inmediata de torsión que se transmite al aparato y al
operario si la perforadora se pone en marcha con la
broca introducida en un agujero hecho previamente.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta Elu tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Selección del modo de operación (fig. B)
La perforadora rotativa puede usarse en dos modos
operativos
Perforación rotativa:
para perforar metal, madera y plástico
es - 4
Perforación por percusión:
rotación y percusión simultáneas para
perforación de hormigón y mampostería
y extracción de testigos con cuchillas de
carburo
• Seleccione el modo operativo deseado haciendo
presión sobre el bloqueo de seguridad (8) y
haciendo girar el selector de modo (3) hacia el
símbolo que está sobre la caja hasta que el
bloqueo de seguridad encaje en su posición
haciendo clic.
No seleccione el modo operativo cuando
la herramienta está en funcionamiento.
Inserción y extracción de accesorios SDS-plus®
(fig. C)
Su perforadora rotativa utiliza accesorios SDS-plus®.
• Limpie y engrase el vástago de la punta.
• Inserte la espiga de la broca en el
portaherramientas (2).
• Gire levemente la broca mientras empuja el
accesorio hacia abajo hasta que encaje en su
lugar haciendo clic.
• Tire de la broca para comprobar que esté
correctamente sujeta. Para la función de
percusión es preciso que la broca pueda
moverse axialmente varios centímetros una vez
sujeta en el portaherramientas.
• Para extraer un accesorio, tire hacia atrás del
manguito de cierre del portaherramientas (9) y
tire de la broca.
Extracción y colocación del portaherramientas
(fig. C)
• Para extraer el portaherramientas, tire del collar
inmovilizador (10) hacia la parte frontal de la
herramienta y extraiga el portaherramientas
tirando de él.
• Para colocar el portaherramientas, deslice el collar
inmovilizador hacia el adaptador SDS-plus®,
empuje el portaherramientas hacia el eje, suelte el
collar inmovilizador y, haciéndolo girar, haga que
el portaherramientas encaje haciendo clic.
Existe un accesorio que es un portabrocas sin llave
de 3 mandíbulas (E31130) que permite perforar
madera, metal y plástico.
21
ESPAÑOL
Póngase en contacto con su representante Elu local
si necesita más información.
Ajuste del mango lateral (fig. D)
Para ajustar la posición del mango lateral (4):
• Afloje el mango desatornillándolo (A).
• Gire el mango hasta la posición deseada y
ajústelo (B).
Utilice siempre la herramienta con el
mango lateral debidamente montado.
Regulación de la profundidad del taladro (fig. E)
• Coloque la broca adecuada siguiendo las
indicaciones dadas más arriba.
• Afloje la abrazadera reguladora de la
profundidad (6).
• Introduzca la varilla de ajuste de la profundidad (5)
en el agujero que hay en la abrazadera reguladora
de la profundidad.
• Ajuste la profundidad del taladro como se indica
en la ilustración.
• Apriete la abrazadera reguladora de la profundidad.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta e
incluso puede reducir su vida útil.
Perforación con una barrena cilíndrica hueca
(fig. A)
• Ajuste el selector de modo (3) a la posición
«perforación con percusión».
• Ajuste la empuñadura lateral (4).
• Monte la barrena cilíndrica hueca.
• Monte la broca de centrar en la barrena cilíndrica
hueca.
• Coloque la broca de centrar en el punto a ser
perforado y pulse el conmutador (1).
Perfore hasta que la barrena haya penetrado en
el hormigón hasta aprox. 1 cm.
• Deje de perforar y quite la broca de centrar.
Vuelva a colocar la barrena cilíndrica hueca en el
agujero y siga perforando.
• Cuando se perfora una estructura que sea más
espesa que la profundidad de la barrena hueca,
se debe sacar con frecuencia el cilindro de
hormigón que se acumula en la barrena hueca.
Para evitar que el hormigón se rompa alrededor
del orificio, perfore primero un agujero con el
diámetro de la broca de centrar que atraviese
completamente la estructura.
Luego se puede perforar con barrena hueca en
ambos lados de la estructura.
• No utilice esta herramienta para mezclar
o bombear líquidos combustibles o
explosivos (bencina, alcohol, etc.).
• No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Perforación con una broca robusta (fig. A)
• Ajuste el selector de modo (3) en la posición
deseada: perforación de percusión para
mampostería, sólo perforación para madera,
metal y plástico.
• Introduzca la broca adecuada.
• Ajuste la empuñadura lateral (4).
• En caso necesario, fije la profundidad del taladro.
• Marque el lugar donde deba hacer el taladro.
• Sitúe la broca sobre la marca y pulse el
conmutador de velocidad variable (1).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
22
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
• La perforadora rotativa no puede ser reparada
por el usuario. En caso de que sea necesario
repararla, llévela a un agente de reparaciones
autorizado de Elu, donde sólo utilizarán
recambios Elu auténticos. La herramienta dejará
de trabajar automáticamente cuando las
escobillas de carbón estén gastadas.
es - 5
ESPAÑOL
GARANTÍA
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional. Es preciso lubricar regularmente los
accesorios en torno al punto de montaje SDS-plus®.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
El Servicio Post-Venta de Elu
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual).
es - 6
23
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE BH32EK
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
Vitesses en charge
Energie de choc
Capacité de perçage
acier/bois tendre/béton
Capacité de perçage
dans maçonnerie
Porte-outil
Diamètre du collet
Poids
Fusible:
Outils 230 V
V
W
tr/min
tr/min
J
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
mm
16/40/32
mm
90
SDS-plus®
58
4,9
BH32EK
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
mm
kg
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
24
Déclaration CE de conformité
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
Des interférences très puissantes risquent
d’entraîner des variations de la vitesse pouvant
atteindre 20%. Ces variations cessent dès que les
interférences disparaissent.
fr - 1
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
fr - 2
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds.
Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des
travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
25
FRANÇAIS
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service Elu agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
20 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau électropneumatique
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
26
Description (fig. A)
Votre marteau électropneumatique Elu BH32EK a
été conçu pour une utilisation professionnelle dans
le domaine du perçage avec ou sans percussion,
pour de légers travaux de burinage, rainurage et
démolition et pour perçage avec foret trépan.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Porte-outil pour accessoires SDS-plus®
3 Sélecteur de mode à cran de sûreté
4 Poignée latérale
5 Butée de profondeur
6 Serre-butée de profondeur
Limiteur de couple
Les marteaux électropneumatiques sont équipés
d’un limiteur de couple réduisant l’à-coup en cas de
blocage du foret. Cette caractéristique évite aussi le
calage de l’engrenage et du moteur électrique.
Ajusté à l’usine, le limiteur de couple n’est pas
réglable.
Vitesse variable
La caractéristique ‘vitesse variable’ permet à la
vitesse d’augmenter progressivement, évitant ainsi,
à la mise en marche, au foret de déraper de la
position destinée au trou. Cette caractéristique
réduit également la réaction immédiate du couple
transmise à l’engrenage et à l’opérateur si le
marteau est démarré avec le foret dans un trou
existant.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
fr - 3
FRANÇAIS
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué et adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Sélection du mode de fonctionnement (fig. B)
Le marteau électropneumatique peut servir en deux
modes de fonctionnement:
Retrait et fixation du porte-outil (fig. C)
• Pour retirer le porte-outil, tirez le collet de
blocage (10) en direction de l’avant de l’outil puis
dégagez le porte-outil.
• Pour fixer le porte-outil, engagez le collet de
blocage en direction du raccord SDS-plus®,
poussez le porte-outil sur le mandrin, relâchez le
collet de blocage et tournez le porte-outil jusqu’à ce
qu’il se mette en position (en émettant un déclic).
Perçage par rotation:
pour le perçage du métal, du bois et des
plastiques
Un mandrin à 3 mâchoires sans clé pour le perçage
du bois, du métal et des plastiques est disponible
comme accessoire (E31130).
Perçage à percussion:
pour le perçage par rotation et percussion
simultanées du béton et de la maçonnerie
et pour le perçage au foret trépan.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter
votre distributeur Elu local.
• Sélectionnez le mode de fonctionnement
approprié en appuyant sur le cran de sûreté (8) et
en tournant le sélecteur de mode (3) vers le
symbole présent sur le carter jusqu’à ce que le
cran de sûreté se mette en position (en émettant
un déclic).
Ne pas sélectionner le mode de
fonctionnement alors que l’outil est en
marche.
Insertion et retrait des accessoires SDS-plus®
(fig. C)
Votre marteau électropneumatique utilise des
accessoires SDS-plus®.
fr - 4
• Graisser la queue du foret.
• Insérez la queue du foret dans le porte-outil (2).
• Tout en enfonçant l’accessoire, tournez
légèrement le foret jusqu’à ce qu’il se mette en
position (en émettant un déclic).
• Tirez sur le foret pour vérifier s’il est bloqué
correctement. La fonction de percussion exige
que le foret soit capable de se déplacer dans le
sens axial de plusieurs centimètres lorsqu’il est
bloqué dans le porte-outil.
• Pour retirer un accessoire, repoussez le
manchon de blocage (9) du porte-outil puis
dégagez le foret.
Réglage de la poignée latérale (fig. D)
Pour régler la position de la poignée latérale (4):
• Desserrez la poignée en la dévissant (A).
• Tournez la poignée à la position souhaitée puis
serrez-la (B).
Utilisez toujours l’outil avec la poignée
latérale correctement montée.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. E)
• Insérez le foret approprié comme décrit plus bas.
• Desserrez le serre-butée de profondeur (6).
• Montez la butée de profondeur (5) à travers le
trou dans le serre-butée de profondeur.
• Ajustez la profondeur de perçage comme illustré.
• Serrez le serre-butée de profondeur.
27
FRANÇAIS
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
Perçage à l’aide d’un foret plein (fig. A)
• Mettez le sélecteur de mode (3) dans la position
désirée: perçage à percussion pour maçonnerie,
perçage uniquement pour bois, métal et plastiques.
• Insérez le foret approprié.
• Ajuster la poignée latérale (4).
• Réglez, si nécessaire, la profondeur de perçage.
• Repérez le point destiné au perçage du trou.
• Placez le foret sur ce point puis appuyez sur
l’interrupteur à variateur de vitesse (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Perçage avec un trépan (fig. A)
• Mettre le sélecteur de mode (3) sur perçage avec
percussion.
• Ajuster la poignée latérale (4).
• Introduire un trépan adapté.
• Monter le foret pilote dans le trépan.
• Placer le foret pilote à l’endroit où le trou va être
percé et enfoncer l’interrupteur (1).
Percer jusqu’à ce que le trépan pénètre le béton
d’environ 1 cm.
• Arrêter l’outil et enlever le foret pilote. Reprendre le
travail en plaçant le trépan dans le trou existant.
• En cas de perçage d’une structure plus épaisse
que la profondeur du trépan, casser régulièrement
la carotte de béton qui se forme à l’intérieur du
trépan. Pour éviter d’endommager le béton en fin
de perçage, percer un trou du diamètre du foret
pilote à travers toute l’épaisseur de la structure.
Ensuite, percer au trépan la moitié du trou en
partant de chacun des côtés.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
• Le marteau électropneumatique ne doit pas être
réparé par l’utilisateur. Si cet outil nécessite une
réparation, confiez-le à un réparateur Elu agréé,
qui n’utilisera que des pièces de rechange Elu
d’origine. L’outil se met hors circuit
automatiquement lorsque les carbones sont usés.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle. Les accessoires et
fixations employés doivent être régulièrement
lubrifiés autour de la garniture SDS-plus®.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel).
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger ou
pomper des liquides inflammables ou
explosifs tels que l’essence, l’alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
28
fr - 5
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
fr - 6
29
ITALIANO
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
BH32EK
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità a carico
Energia d’urto
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Max. capacità di foratura su mattone
Portapunte
Diametro collare
Peso
V
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
BH32EK
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 89/392/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
(rumorosità)
dB(A)*
BH32EK
91
LWA (potenza sonora)
dB(A)
104
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
30
it - 1
ITALIANO
Una grande interferenza ad alta frequenza può fare
variare la velocità dell’elettroutensile fino al 20%.
Il valore normale della velocità viene comunque
ristabilito non appena l’interferenza viene soppressa.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di
collegamento a terra (per es. tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore
salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
it - 2
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
31
ITALIANO
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato Elu. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
32
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Martello perforatore rotativo per impieghi pesanti
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità regolabile
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il vostro tassellatore Elu BH32EK è stato studiato
per impieghi professionali di foratura con rotazione,
foratura con percussione, scheggiatura leggera e
scalpellatura, demolizione e foratura profonda con
utensile con punta al carburo.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Portapunte per accessori SDS-plus® accessori
3 Selettore di modalità con blocco di sicurezza
4 Impugnatura laterale
5 Asta di profondità regolabile
6 Morsetto di arresto profondità
Frizione di sicurezza
I tassellatori sono dotati di un’apposita frizione che
riduce l’erogazione della coppia al fine di proteggere
l’operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale. Il dispositivo previene
anche l’arresto improvviso della rotazione e del
motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
Velocità regolabile
La funzione di velocità regolabile permette di
aumentare la velocità lentamente, in modo che
all’avviamento, la punta del trapano non si allontani
dal punto in cui si desiderava praticare il foro.
Questa funzione riduce inoltre l’immediato impatto di
coppia trasmesso all’ingranaggio e all’operatore,
qualora la punta del martello fosse stata inserita in
un foro già esistente.
it - 3
ITALIANO
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensioni
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Selezione del modo di funzionamento (fig. B)
Il martello perforante rotativo prevede due modi di
funzionamento:
it - 4
Trapanatura rotativa:
per trapanare metallo, legno e plastica
Trapanatura a percussione:
rotazione e incisione contemporanea per
perforazioni su cemento e muratura e
foratura con utensile cavo con punte al
carburo
• Selezionare il modo di funzionamento desiderato
premendo il blocco di sicurezza (8) e ruotando il
selettore (3) verso il simbolo appropriato sul
corpo utensile, fino a quando il blocco di
sicurezza non è fissato in posizione.
Non selezionare il modo di
funzionamento quando l’utensile è in
funzione.
Inserimento e rimozione degli accessori
SDS-plus® (fig. C)
Il vostro martello perforante rotativo è dotato di
accessori SDS-plus®.
• Pulire ed ingrassare il gambo della punta.
• Inserire la lunghezza della punta nel portapunte (2).
• Ruotare leggermente la punta premendo
contemporaneamente l’accessorio fino a quando
non è fissato in posizione.
• Tirare la punta per verificare che sia
correttamente bloccata. La funzione di
percussione richiede che la punta si possa
muovere orizzontalmente di diversi centimetri
quando è fissata al portapunte.
• Per rimuovere un accessorio, tirare indietro il
manicotto di bloccaggio del portapunte (9) ed
estrarre la punta.
Rimozione e montaggio del portapunte (fig. C)
• Per rimuovere il portpunte, tirare la ghiera di
serraggio (10) verso la parte anteriore
dell’utensile e estrarre il portapunte.
• Per montare il portapunte, far slittare la ghiera di
serraggio verso l’accessorio SDS-plus®, calettare
il portapunte sul mandrino, rilasciare la ghiera di
serraggio e ruotare il portapunte fino a fissarlo in
posizione.
33
ITALIANO
Come accessorio (E31130), è disponibile un
autocentrante a 3 griffe senza tasti per trapanare
legno, metallo e plastica.
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Elu
a voi più vicino.
Regolazione dell’impugnatura laterale (fig. D)
Per regolare la posizione dell’impugnatura laterale (4):
• Allentare l’impugnatura svitandola (A).
• Ruotare l’impugnatura nella posizione desiderata
e serrarla (B).
Verificare sempre che l’impugnatura
laterale sia correttamente montata prima
di utilizzare l’utensile.
Impostazione della profondità di trapanatura
(fig. E)
• Inserire la punta più appropriata come descritto
sopra.
• Allentare il morsetto di arresto profondità (6).
• Montare l’asta di profondità regolabile (5)
attraverso il foro nel morsetto di arresto
profondità.
• Regolare la profondità di trapanatura come
descritto.
• Serrare il morsetto di arresto profondità.
• Se necessario, impostare la profondità di
trapanatura.
• Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
• Posizionare la punta sul segno e premere
l’interruttore di regolazione velocità (1).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Foratura con punte a corona (fig. A)
• Porre il selettore (3) nella posizione di percussione.
• Regolare l’impugnatura laterale (4).
• Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
• Assemblare la punta di centraggio nella punta a
corona.
• Posizionare la punta di centraggio in
corrispondenza del punto in cui forare e premere
l’interruttore (1). Iniziare la foratura arrestandosi
quando la punta a corona è penetrata per 1 cm
circa nel calcestruzzo.
• Togliere la punta di centraggio. Inserire la punta a
corona nel foro e procedere con la foratura.
• Se si fora in una struttura di spessore maggiore
della profondità della punta a corona eliminare ad
intervalli regolari il calcestruzzo all’interno della
punta. Per evitare di asportare o fessurare
involontariamente il calcestruzzo intorno al foro,
ricavare prima un foro passante del diametro
della punta di centraggio, il quale attraverserà
tutta la struttura. Quindi procedere perforando
con la punta a corona da entrambi i lati.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
• Non impiegare il presente elettroutensile
per miscelare o pompare fluidi altamente
combustibili o esplosivi (benzin, alcool,
ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Trapanatura con punta piena (fig. A)
• Impostare il selettore (3) nella posizione
desiderata: perforazione a percussione su
cemento, trapanatura solo su legno, metallo e
plastica.
• Inserire la punta appropriata.
• Regolare l’impugnatura laterale (4).
34
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
it - 5
ITALIANO
• Il martello di perforazione rotativo non può essere
riparato dall’utente. Per eventuali riparazioni,
recarsi ad un centro di assistenza e riparazioni
autorizzato Elu, dove saranno usati
esclusivamente ricambi originali Elu. Quando le
spazzole in carbonio saranno usurate, l’utensile si
spegnerà automaticamente.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale. Gli accessori e le prolunghe utilizzati
devono essere lubrificati regolarmente; in particolare
gli accessori SDS-plus®.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza Elu, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso uno dei
centri di assistenza Elu, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
it - 6
35
NEDERLANDS
BOORHAMER BH32EK
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Toerental, belast
Slagenergie
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
Boorcapaciteit in metselwerk
Opnamesysteem
Kraagdiameter
Gewicht
V
W
min-1
min-1
J
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
(geluidsdruk)
dB(A)*
BH32EK
91
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
104
LpA
* op de werkplek
mm
mm
mm
kg
Zekeringen:
230 V machines
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
36
BH32EK
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
Grote, hoogfrequente storingen kunnen
toerentalvariaties tot 20% veroorzaken.
Deze verdwijnen echter zodra de storing wordt
opgeheven.
nl - 1
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
nl - 2
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
37
NEDERLANDS
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
Elu Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en
vervang het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer voor zware toepassingen
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
38
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw Elu boorhamer BH32EK is ontworpen voor
professioneel gebruik: boren, hamerboren, lichte
beitel-, hak- en sloopwerkzaamheden en boren met
hardmetalen kroonboren.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Houder voor SDS-plus® accessoires
3 Boorstand-keuzeschakelaar met
veiligheidsvergrendeling
4 Zijhandgreep
5 Diepte-aanslag
6 Diepteaanslagklem
Koppelbegrenzing
Deze boorhamers zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van de boor wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek
vast ingesteld.
Variabel toerental
Met behulp van de variabele toerental-functie kunt u
de snelheid langzaam verhogen, op deze manier
voorkomt u dat de boor, tijdens het starten, wegglijdt
van de positie waar het gat moet komen. Deze functie
reduceert ook het directe tegendraaimoment dat
overgebracht wordt op de overbrenging en de
gebruiker wanneer de boorhamer wordt gestart met
de boor in een bestaand gat.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw Elu-machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144; een
aarddraad is dan ook niet nodig.
nl - 3
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Kiezen van de boorstand (fig. B)
De boorhamer heeft twee verschillende functieinstellingen:
Boren:
boren in metaal, hout en kunststof
Hamerboren:
gelijktijdig boren en hameren - voor
beton en steenachtige materialen en
boren met hardmetalen kroonboren.
• Kies de gewenste boorstand door de
veiligheidsvergrendeling (8) in te drukken en de
keuzeschakelaar (3) naar het gewenste symbool
te draaien tot de veiligheidsvergrendeling vastklikt
in de gewenste stand.
Kies geen andere boorstand terwijl de
machine in werking is.
Plaatsen en verwijderen van SDS-plus®
accessoires (fig. C)
Uw boorhamer werkt met SDS-plus® accessoires.
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
• Steek de boorschacht in de houder (2).
• Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
nl - 4
• Trek aan de boor om te controleren of deze goed
vastzit. In de hamerfunctie moet de boor enkele
centimeters naar binnen en naar buiten kunnen
bewegen.
• Voor het verwijderen van een accessoire,
de borgkraag (9) naar achteren trekken en de
boor uitnemen.
Plaatsen en verwijderen van de boorhouder (fig. C)
• Voor het verwijderen van de boorhouder,
de borgkraag (10) naar voren trekken en de
boorhouder afnemen.
• Voor het plaatsen van de boorhouder, schuift u
de borgkraag naar de SDS-plus® adapter, duw
de boorhouder op de spindel, zet de borgkraag
vrij en draai de boorhouder totdat deze in de
juiste positie vastklikt.
Een snelspanboorhouder voor het boren in hout,
metaal en kunststof is verkrijgbaar als accessoire
(E31130).
Neem contact op met uw Elu dealer voor meer
informatie.
Instellen van de zijhandgreep (fig. D)
Voor het instellen van de positie van de
zijhandgreep (4):
• Draai de handgreep los (A).
• Draai de handgreep naar de gewenste stand en
zet hem vast (B).
Gebruik de machine alleen als de
zijhandgreep op juiste wijze is
gemonteerd.
Instellen van de boordiepte (fig. E)
• Plaats de juiste boor in de houder, zoals
hierboven beschreven.
• Draai de diepteaanslagklem (6) los.
• Steek de diepte-instelstang (5) door het gat in de
diepteaanslagklem.
• Stel de boordiepte in zoals aangegeven.
• Draai de diepteaanslagklem vast.
39
NEDERLANDS
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige druk
op de machine versnelt het boren niet
maar resulteert juist in slechtere prestaties
en voortijdige slijtage van de machine.
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Boren met een massieve boor (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) in de gewenste
stand: hamerboren voor steenachtige materialen,
alleen boren voor hout, metaal en kunststof.
• Plaats de juiste boor.
• Stel de zijhandgreep (4) in.
• Stel de boordiepte in, indien noodzakelijk.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de aangegeven plaats en druk
de variabel toerentalschakelaar (1) in.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Boren met een kroonboor (fig. A)
• Zet de keuzehendel (3) op hamerboren.
• Stel de zijhandgreep (4) in.
• Plaats de juiste kroonboor.
• Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
• Plaats het centreerboortje op de plek waar het gat
geboord moet worden en druk de schakelaar (1)
in. Boor totdat de kroonboor ongeveer 1 cm in het
beton vreet.
• Stop de machine en verwijder het centreerboortje.
Plaats de kroonboor weer in het gat en ga verder
met boren.
• Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte
van de kroonboor, verwijder dan regelmatig de
ronde betoncilinder die zich in de kroonboor
vormt. Om beschadiging van het beton rondom
het geboorde gat te voorkomen, eerst
voorboren. Gebruik hiertoe een boor met
dezelfde diameter als die van het centreerboortje
en boor hiermee helemaal door het beton heen.
Vervolgens het gat vanaf beide zijden naar het
midden toe boren.
40
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• De boorhamer kan niet door de gebruiker
worden gerepareerd. Als de machine moet
worden gerepareerd, breng hem dan naar een
erkend Elu Service-center, waar alleen originele
Elu onderdelen worden gebruikt. De machine
wordt automatisch uitgeschakeld als de
koolborstels versleten zijn.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig rond
de SDS-plus® adapter worden gesmeerd.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
nl - 5
NEDERLANDS
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Eluhoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat, zulks
ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
nl - 6
41
NORSK
BORHAMMER BH32EK
Gratulerer!
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Innholdsfortegnelse
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 5
V
W
J
mm
mm
mm
kg
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
BH32EK
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
42
BH32EK
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
Tekniske data
Sikring:
230 V
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, «etter-kjøp» Service
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
Turtall, belastet/min
Slagstyrke
Maksimal borekapasitet i
stål/mykt tre/betong
Boringskapasitet i bløt murstein
Festesystem
Diameter krage
Vekt
Betegner risiko for elektrisk støt.
11 m/s2
Kraftig høyfrekvent interferens kan forårsake
hastighetsoscilleringer med opp til 20%. Disse
forsvinner imidlertid straks interferensen blir
undertrykket.
no - 1
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den. I tillegg til
nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen.
no - 2
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
43
NORSK
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu
serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejustering
1 Koffert
44
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu BH32EK borhammer er utformet for
profesjonell boring, hammerboring, lett hakke-,
meisle- og rivningsarbeid og kjerneboring med
hardmetallskjær.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Verktøyholder for tilbehør til SDS-plus®
3 Modusvelger med sikkerhetslås
4 Sidehåndtak
5 Dybdejustering
6 Dybdestoppklemme
Sikkerhetskobling
Borhammeren er utstyrt med en sikkerhetskobling
som reduserer det maksimale vridningsmomentet
som overføres til brukeren i tilfelle fastkiling av bor.
Denne egenskapen hindrer også gearing og at
motoren stanser. Sikkerhetskoblingen er
fabrikksinnstilt og kan ikke justeres.
Justerbar hastighet
Fordi maskinen har justerbar innstilling, kan du øke
hastigheten sakte, og dermed unngå at drillbiten
vandrer fra ønsket hullposisjon når du starter.
Funksjonen reduserer også dreiemomentreaksjonen
som overføres til giret og brukeren hvis hammeren
startes med drillbiten i et allerede eksisterende hull.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt Elu verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
no - 3
NORSK
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
først vikle kabelen helt av.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Velge bruksmodus (fig. B)
Borhammeren kan brukes i to modi:
Rotasjonsboring:
til boring i metall, tre og plast
Hammerboring:
samtidig rotasjon og slag for boring i
betong og sement og kjerneboring med
hardmetallskjær
• Velg ønsket bruksmodus ved å trykke ned
sikkerhetslåsen (8) og dreie modusvelgeren (3)
mot symbolet på huset, til sikkerhetslåsen klikker
på plass.
Ikke bytt bruksmodus mens verktøyet er
i drift.
• Når du skal sette på verktøyholderen, skyver du
låsemantelen mot SDS-plus®-utstyret, skyver
verktøyholderen inn på spindelen, slipper
låsemantelen og dreier på verktøyholderen til den
klikker på plass.
En nøkkelløs trebakket chuck er tilgjengelig som
tilleggsutstyr (E31130) for boring i tre, metall og
plast.
Kontakt din lokale Elu-forhandler for mer
informasjon.
Justere sidehåndtaket (fig. D)
Slik justerer du posisjonen til sidehåndtaket (4):
• Skru løs håndtaket (A).
• Drei håndtaket til ønsket posisjon og skru det
fast (B).
Sidehåndtaket må alltid sitte riktig på når
du bruker verktøyet.
Stille inn boredybden (fig. E)
• Sett inn ønsket drillbit som forklart ovenfor.
• Løsne på dybdestoppklemmen (6).
• Stikk dybdejusteringsstangen (5) gjennom hullet i
dybdestoppklemmen.
• Juster boredybden som vist.
• Stram dybdestoppklemmen.
Bruksanvisning
Sette på og ta av tilleggsutstyret til SDS-plus®
(fig. C)
Borhammeren din bruker SDS-plus®-tilleggsutstyr.
• Rengjør og smør bits-skaftet.
• Sett skaftet inn i verktøyholderen (2).
• Drei forsiktig på biten mens du trykker
tilleggsutstyret ned, til det klikker på plass.
• Trekk i biten for å sjekke at den sitter riktig.
Ved hamring må biten kunne beveges aksialt flere
centimeter når den er låst fast i verktøyholderen.
• Når du skal fjerne tilleggsutstyr, trekker du
låsemantelen på verktøyholderen (9) tilbake og
trekker biten ut.
Ta verktøyholderen av og på (fig. C)
• Når du skal ta av verktøyholderen, trekker du
låsemantelen (10) forover på verktøyet og trekker
verktøyholderen av.
no - 4
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
Bore med fast bit (fig. A)
• Still modusvelgeren (3) til ønsket posisjon:
hammerboring for mur, kun boring for tre, metall
og plast.
• Sett inn egnet drillbit.
• Innstill sidehåndtaket (4).
• Om nødvendig stiller du inn boredybden.
• Merk av stedet der du vil ha hullet.
45
NORSK
• Plasser drillbiten på stedet og trykk på den
justerbare hastighetsbryteren (1).
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Boring med kjernebor (fig. A)
• Innstill funksjonsvelgeren (3) på «hammerboring».
• Innstill sidehåndtaket (4).
• Sett i riktig bor.
• Sett senterboret i kjerneboret.
• Sett senterboret på det avmerkede borehullet og
trykk på strømbryteren (1). Bor inntil kjernen
kommer ca. 1 cm inn i betongen.
• Stopp maskinen og fjern senterboret. Sett
kjerneboret i hullet og fortsett med boringen.
• Når hullet som skal bores er dypere enn boret,
fjernes sylinderen med betong inni boret med
jevne mellomrom. For å unngå at det brytes av
beongbiter omkring hullet, bores det først et hull
med samme diameter som senterboret helt
gjennom betongen. Deretter bores det store
hullet til midten fra begge sider.
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
• Du må ikke forsøke å vedlikeholde borhammeren
selv. Dersom service er nødvendig, tar du
borhammeren med til et autorisert Elu-verksted,
som bare benytter originale Elu-deler. Verktøyet
slås automatisk av når karbonbørstene blir slitt.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS-plus®-koblingen.
46
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
Elu, «etter-kjøp» service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu.)
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
no - 5
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO BH32EK
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência absorvida
Watts
Velocidade em vazio
rpm
Velocidade com carga
rpm
Energia de impacto
J
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira macia/betão
mm
Capacidade máxima de
perfuração em alvenaria
mm
Encabadouro
Diâmetro do colar
mm
Peso
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
BH32EK
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
10 Ampéres
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
pt - 1
A interferência potente de alta frequência pode
causar oscilações de velocidade até 20%.
No entanto, estas desaparecem logo que a
interferência é suprimida.
47
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
48
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
pt - 2
PORTUGUÊS
17
18
19
20
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
Elu. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica Elu.
Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá
estar exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
pt - 3
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração rotativo
1 Punho lateral
1 Vareta de ajuste da profundidade
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu martelo electropneumático Elu BH32EK foi
projectado para aplicações do tipo profissional de
perfuração rotativa com ou sem percussão e para
trabalhos de cinzelamento e de demolição mais
leves.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Suporte de ferramentas para acessórios SDS-plus®
3 Selector de modo com fecho de segurança
4 Punho lateral
5 Vareta de ajuste da profundidade
6 Dispositivo limitador de profundidade
Embraiagem limitadora de torque
Os martelos electropneumáticos Elu estão dotados
de uma embraiagem limitadora de torque que evita
o contragolpe no caso de bloqueio da broca.
Esta característica também impede que as
engrenagens e o motor eléctrico parem
repentinamente. A embraiagem limitadora de torque
possui uma regulação de fábrica e não pode ser
ajustada.
Velocidade variável
A característica de velocidade variável permite
aumentar lentamente a velocidade, evitando assim
que a broca se desloque da posição pretendida no
orifício ao ser colocada em funcionamento.
Esta característica também reduz a reacção
imediata de torque transmitida às engrenagens e ao
operador se o martelo for accionado com a broca
colocada num orifício já existente.
49
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta Elu tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Seleccionar o modo de funcionamento (fig. B)
O martelo de perfuração rotativo pode ser utilizado
em dois modos de funcionamento:
Perfuração rotativa:
para perfurar metal, madeira e plásticos.
Perfuração com percussão:
faz a rotação e produz impacto em
simultâneo, para perfurar betão e
alvenaria assim como perfurações em
núcleos revestidos a carboneto
• Seleccione o modo de funcionamento pretendido
pressionando o fecho de segurança (8) e rodando
o selector de modo (3) para o símbolo no encaixe
até se ouvir um clique de fixação do fecho de
segurança.
50
Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
Inserir e retirar acessórios SDS-plus® (fig. C)
O seu martelo de perfuração rotativo utiliza
acessórios SDS-plus®.
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
• Insira a haste da broca no suporte de
ferramentas (2).
• Rode a broca ligeiramente enquanto aperta o
acessório, até ouvir um clique de fixação no lugar.
• Puxe a broca para verificar se está
correctamente fixada. Na função de percussão,
a broca deverá deslocar-se axialmente alguns
centímetros, quando estiver fixada no suporte de
ferramentas.
• Para retirar um acessório, puxe para trás a
bucha de fixação do suporte de ferramentas (9) e
retire a broca.
Retirar e prender o suporte de ferramentas (fig. C)
• Para retirar o suporte de ferramentas, puxe o
colar de fixação (10) para a frente da ferramenta
e retire o suporte.
• Para prender o suporte de ferramentas,
desloque o colar de fixação em direcção ao
ajustador SDS-plus®, empurre o suporte em
direcção ao eixo, solte o colar de fixação e rode
o suporte até ouvir um clique de fixação no lugar.
Está disponível como acessório (E31130) uma
bucha de 3 pinças sem chave para perfurar
madeira, metal e plásticos.
Contacte o seu agente Elu local para obter mais
informações.
Ajustar o punho lateral (fig. D)
Para ajustar a posição do punho lateral (4):
• Solte o punho, desapertando-o (A).
• Rode o punho para a posição desejada e
aperte-o (B).
Utilize sempre a ferramenta com o
punho lateral devidamente montado.
pt - 4
PORTUGUÊS
Ajustar a profundidade de perfuração (fig. E)
• Insira a broca desejada no modo descrito acima.
• Desaperte o grampo limitador de profundidade (6).
• Encaixe a vareta de ajuste da profundidade (5)
no orifício do grampo limitador de profundidade.
• Ajuste a profundidade de perfuração do modo
indicado.
• Aperte o grampo limitador de profundidade.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
Perfurar com uma broca sólida (fig. A)
• Ajuste o selector de modo (3) para a posição
desejada: perfuração com percussão para
alvenaria, perfuração apenas para madeira,
metal e plástico.
• Insira a broca adequada.
• Regule o punho lateral (4).
• Se necessário, ajuste a profundidade de
perfuração.
• Marque o local onde vai perfurar o orifício.
• Coloque a broca no local e prima o interruptor de
velocidade variável (1).
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor
“ON/OFF”.
Perfuração com uma broca de caixa (fig. A)
• Regule a alavanca do selector de modo (3) para
a posição “perfuração de percussão”.
• Regule o punho lateral (4).
• Insira a broca de caixa apropriada.
• Coloque a broca de centrar no ponto e prima o
interruptor (1). Perfure até a caixa penetrar cerca
de 1 cm no betão.
• Pare de furar e retire a broca de centrar. Coloque
a broca de caixa no furo e continue a perfuração.
pt - 5
• Quando estiver a perfurar uma estrutura mais
espessa que a profundidade da broca de caixa,
retire o cilindro de betão ou de caixa dentro da
broca a intervalos regulares. Para evitar partir
betão a mais à volta do orifício, faça primeiro um
furo com o diâmetro da broca de centrar através
de toda a estrutura. Depois perfure o espaço oco
até meio de cada lado.
• Não utilize esta ferramenta para misturar
ou bombear facilmente combustível ou
líquidos explosivos (benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
• O martelo de perfuração rotativo não deve ser
reparado pelo utilizador. Se a ferramenta precisar
de assistência, leve-a a um técnico Elu
autorizado, onde serão utilizadas peças Elu
originais. A ferramenta desligar-se-á
automaticamente quando as escovas de
carbono estiverem gastas.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar. Os acessórios e as
ligações utilizados devem ser lubrificados
regularmente em redor do ajustador SDS-plus®.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
51
PORTUGUÊS
GARANTIA
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual).
52
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
pt - 6
SUOMI
PORAVASARA BH32EK
Onneksi olkoon!
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 5
fi - 5
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
BH32EK
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Kuormitettu kierrosnopeus/min
Iskuenergia
J
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin
mm
Maksimiporausteho pehmeään tiileen mm
Teränpitimet
Kaulan läpimitta
mm
Paino
kg
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
BH32EK
11 m/s2
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
fi - 1
Suuritehoiset korkeataajuiset häiriöt voivat aiheuttaa
jopa 20 %:n vaihteluja kierroslukunopeuteen.
Nämä loppuvat kuitenkin heti, kun häiriö poistetaan.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
53
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Elun
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
54
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
fi - 2
SUOMI
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
3
4
5
6
Toimintovalitsin, jossa turvakansi
Sivukahva
Poraussyvyyden rajoitin
Syvyyden rajoittimen kiristin
Vääntömomentin rajoitinkytkin
Kaikissa poravasaroissa on vääntömomentin
rajoitinkytkin, joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa
maksimaalista vääntömomenttireaktiota terän
jumittuessa. Tämä ominaisuus estää myös
vaihteiston ja sähkömoottorin jumittumisen.
Vääntömomentin rajoitinkytkin on säädetty tehtaalla,
eikä käyttäjä voi sitä muuttaa.
Portaaton nopeudensäätö
Portaattoman nopeudensäädön ansiosta voit lisätä
poravasaran nopeutta hitaasti, joten poranterä ei
lipsahda pois reiästä, kun aloitat porauksen.
Toiminto pienentää myös vaihteistoon ja käyttäjään
kohdistuvaa vääntöä käynnistäessäsi vasaran silloin,
kun poranterän sijaitsee jo valmiissa reiässä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Elu-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia.
Minimijohdinkoko on 1,5 mm2.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Kuvaus (kuva A)
Elun poravasara BH32EK on suunniteltu
ammattimaiseen poraus ja iskuporaustoimintaan,
kevyeen talttaukseen, piikkaukseen, hajoitustöihin ja
kruunuporaukseen kovametalliterällä.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Työkalupidike SDS-plus®-lisävarusteita varten
fi - 3
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
55
SUOMI
Toiminnon valitseminen (kuva B)
Poravasarassa on seuraavat toiminnot:
Poraus:
metallin, puun ja muovin poraamiseen
Iskuporaus:
betonin ja tiilen iskuporaukseen sekä
poraukseen kärkikarkaistulla terällä
• Valitse haluamasi toiminto painamalla turvakansi (8)
alas ja pyörittämällä toimintovalitsinta (3) kohti
kotelossa olevaa symbolia, kunnes turvakansi
lukittuu paikalleen.
Älä valitse toimintoa, kun kone on
käynnissä.
SDS-plus®-lisävarusteiden asentaminen ja
irrottaminen (kuva C)
Voit käyttää poravasarassasi SDS-plus®-lisävarusteita.
• Puhdista ja rasvaa teränvarsi.
• Työnnä lisävarustepalan varsi
työkalupidikkeeseen (2).
• Käännä palaa hiukan samalla, kun painat sitä
alaspäin, niin pala lukittuu paikalleen.
• Vedä palaa tarkistaaksesi, että se on kunnolla
paikallaan. Vasarointitoiminto edellyttää, että pala
voi liikkua aksiaalisesti useita senttimetrejä,
kun pala on lukittuna työkalupidikkeeseen.
• Irrota pala vetämällä työkalupidikkeen
lukituskaulusta (9) taaksepäin ja vetämällä pala
ulos pidikkeestä.
Työkalupidikkeen irrottaminen ja kiinnittäminen
(kuva C)
• Irrota työkalupidike vetämällä lukituskaulusta (10)
työkalun etureunaa kohti, vedä pidike irti.
• Kiinnitä työkalupidike siirtämällä lukituskaulus
kohti SDS-plus®-sovitetta, työnnä työkalupidike
karaan, vapauta lukituskaulus ja pyöritä
työkalupidikettä, kunnes se lukittuu paikalleen.
Saatavana lisävarusteena (E31130): avaimeton
kolmileukainen istukka puun, metallin ja muovin
porausta varten.
56
Ota yhteys paikkakuntasi Elu-myyjään, niin saat
lisätietoa.
Sivukahvan säätäminen (kuva D)
Säädä sivukahva (4) seuraavasti:
• Löysää kahvaa ruuvaamalla (A) sitä auki.
• Pyöritä kahva haluamaasi kohtaan ja kiristä se
kiinni (B).
Käytä työkalua vain, kun sivukahva on
asennettuna.
Poraussyvyyden asettaminen (kuva E)
• Asenna tarvittava terä paikalleen edellä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Löysää syvyyden rajoittimen kiristin (6).
• Työnnä syvyydensäätötanko (5)
syvyydenrajoittimen kiristimessä olevan reiän läpi.
• Säädä poraussyvyys kuvan mukaisesti.
• Kiristä syvyydenrajoittimen kiristin.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
Poraaminen kiinteällä palalla (kuva A)
• Aseta toimintovalitsin (3) haluamaasi asentoon:
iskuporaus betoniin ja tiileen, poraus puuhun,
metalliin ja muoviin.
• Kiinnitä tarvittava teräpala.
• Säädä sivukahva (4).
• Aseta poraussyvyys tarvittaessa.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Aseta teräpala porauskohtaan ja paina
portaatonta nopeudensäädintä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Porakruunuilla poraaminen (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) “iskuporaus”asentoon.
• Säädä sivukahva (4).
• Asenna sopiva porakruunu.
fi - 4
SUOMI
• Asenna keskiöpora porakruunuun.
• Kohdista keskiöpora merkin kohdalle ja paina
kytkintä (1). Poraa kunnes porakruunu tunkeutuu
sementtiin noin 1 cm:n syvyydeltä.
• Lopeta poraus ja poista keskiöpora. Laita kruunu
takaisin reikään ja jatka poraamista.
• Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun
poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa
syntyvä sementtisylinteri säännöllisin väliajoin.
Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi,
poraa ensin halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen
reikä koko rakenteen läpi. Poraa sitten
porakruunulla reikä kummallekin puolelle noin
puoleen väliin.
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja nesteitä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Poravasarassa ei ole osia, joita käyttäjä voisi
huoltaa itse. Jos työkalu vaatii huoltoa, vie se
valtuutettuun Elu-huoltoliikkeeseen, jossa
käytetään ainoastaan alkuperäisiä Elu-varaosia.
Työkalu sammuu automaattisesti, kun hiiliharjat
ovat kuluneet.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS-plus®-sovitteet
on voideltava säännöllisesti.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen, jossa se
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
fi - 5
57
SVENSKA
BORRHAMMARE BH32EK
Vi gratulerar!
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
Tekniska data
Spänning
V
Ineffekt
W
Varvtal obelastad/min
Varvtal belastad/min
Slagenergi
J
Maximal borrkapacitet i
stål/mjukträ/betong
mm
Maximal borrkapacitet i mjuk tegelsten mm
Verktygshållare
Kragdiameter
mm
Vikt
kg
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
16/40/32
90
SDS-plus®
58
4,9
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
BH32EK
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
BH32EK
91
dB(A)
104
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
58
Kraftiga, högfrekventa störningar kan leda till
avvikelser i varvtal upp till 20%. Dessa försvinner
dock så snart störningen upphävs.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
När elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
59
SVENSKA
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del,
som är skadad, skall repareras eller bytas ut av
en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare för krävande arbeten
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
60
Beskrivning (fig. A)
Din Elu BH32EK borrhammare är konstruerad för
professionella hammarborrnings-, borrnings- och
lätta mejslings-, skär- och rivningsarbeten och
kärnborrning med karbidspets.
1 Steglös strömbrytare
2 Bitshållare för SDS-plus® tillbehör
3 Funktionsväljare med säkerhetsspärr
4 Sidohandtag
5 Djupstopp
6 Djupstoppsklämma
Säkerhetskoppling
Borrhammaren är utrustad med en
säkerhetskoppling som reducerar den maximala
vridningen för användaren om ett borr skulle fastna.
Denna funktion förhindrar även att kuggdreven och
elmotorn stannar. Säkerhetskopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
Variabel hastighet
Med den variabla hastighetsfunktionen kan du
bygga upp hastigheten långsamt för att förekomma
att borrverktyget löper undan från hålets avsedda
läge när du startar. Funktionen reducerar även det
direkta reaktionsmomentet för växelhuset och
användaren när hammaren startas med verktyget i
ett befintligt hål.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
sv - 3
SVENSKA
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2. Om du
använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Funktionsval (fig. B)
Borrhammaren kan köras i två funktionslägen:
Roterande borrning:
för borrning i metall, trä och plast
Slagborrning:
samtidig rotation och slag för borrning i
betong och murverk och borrning med
karbidspets-kärnborr
• Välj önskat funktionsläge genom att trycka in
spärren (8) och vrida funktionsväljaren (3) mot rätt
symbol på huset tills spärren klickar fast.
Byt aldrig funktionsläge medan
apparaten löper.
Isättning och avlägsnande av SDS-plus® tillbehör
(fig. C)
Din borrhammare använder SDS-plus® tillbehör.
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
• Sätt in skaftet i verktygshållaren (2).
• Vrid verktyget något medan du trycker det inåt,
tills det klickar fast.
• Drag i verktyget för att kontrollera att det är
ordentligt spärrat. Hammarfunktionen kräver att
verktyget kan förflyttas några centimeter axialt
när det är spärrat i hållaren.
• Avlägsna verktyget genom att dra
verktygshållarens spärrhylsa (9) bakåt och dra ut
verktyget.
sv - 4
Avlägsnande och montering av verktygshållaren
(fig. C)
• Avlägsna verktygshållaren genom att dra
spärrhylsan (10) mot verktygets framsida och dra
lös verktygshållaren.
• Montera verktygshållaren genom att skjuta
spärrhylsan mot SDS-plus®-fattningen, skjut
verktygshållaren mot spindeln, släpp spärrhylsan
och vrid verktygshållaren tills den klickar fast.
En snabbchuck med 3 käftar för borrning i trä, metall
och plast kan erhållas som tillbehör (E31130).
Kontakta din Elu återförsäljare för mer information.
Justering av sidohandtaget (fig. D)
För justering av sidohandtagets position (4):
• Lossa handtaget genom att skruva lös det (A).
• Vrid handtaget till önskat läge och drag åt det (B).
Använd apparaten alltid med
sidohandtaget ordentligt monterat.
Inställning av borrdjupet (fig. E)
• Sätt in önskat borrverktyg enligt ovanstående
beskrivning.
• Lossa djupstoppsklämman (6).
• Sätt in djupinställningsstaven (5) genom hålet i
djupstoppsklämman.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Drag åt djupstoppsklämman.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare att
borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
Borrning med massivt verktyg (fig. A)
• Ställ in funktionsväljaren (3) i önskat läge:
slagborrning för murverk, endast borrning för trä,
metall och plast.
• Montera ett lämpligt borrverktyg.
• Ställ in sidohandtaget (4).
61
SVENSKA
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Markera platsen där hålet ska borras.
• Sätt borret på den markerade platsen och tryck
in den variabla hastighetsbrytaren (1).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Borrning med kärnborr (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
borrhammarfunktion.
• Ställ in sidohandtaget (4).
• Montera ett lämpligt kärnborr.
• Sätt in centerborret i kärnborret.
• Sätt centerborret på plats och tryck in
strömbrytaren (1). Borra tills kärnborret tränger in
ca. 1 cm i betongen.
• Sluta borra och avlägsna centerborret. Sätt
tillbaka kärnborret i hålet och borra vidare.
• När du borrar genom material som är tjockare än
kärnborrets djup måste den runda
betongcylindern eller kärnan inuti borret brytas av
med jämna mellanrum. För att undvika att det
bryts undan betong runt hålet bör du först borra
ett hål helt igenom materialet med samma
diameter som centerborret. Borra sedan
kärnhålet halvvägs från båda sidor.
• Använd icke verktyget till att blanda eller
pumpa lättantändliga eller explosiva
vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS-plus® fattningen.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
• Borrhammaren kan inte servas av användaren.
Om apparaten kräver underhåll ska den lämnas
in hos ett erkänt Elu reparationsombud, där
endast Elu originaldelar används. Apparaten
stängs automatiskt av när kolborstarna är
utslitna.
62
sv - 5
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
sv - 6
63
∂§§∏¡π∫∞
¶Eƒπ™∆ƒ√ºπ∫√ ∫ƒ√À™∆π∫√ ¢ƒ∞¶∞¡√
BH32EK
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›Ô
EÓ¤ÚÁÂÈ· ÎÚÔ‡Û˘
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ·
‰È¿ÙÚËÛ˘ Û ̷ϷÎfi ÙÔ‡‚ÏÔ
∆‡Ô˜ ÙÛfiÎ
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
V
W
min-1
min-1
J
BH32EK
230
900
0 - 730
0 - 620
4,4
mm
16/40/32
mm
90
SDS-plus®
58
4,9
mm
kg
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
BH32EK
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
BH32EK
91
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
104
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
10 A
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
64
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
BH32EK
11 m/s2
∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ
20%. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·˘Ù¤˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
el - 2
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
65
∂§§∏¡π∫∞
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·.
∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ
˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
66
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ‚·Ú¤ˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 √‰ËÁfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ Elu
BH32EK ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË
Î·È ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, ÛÌÈÏ¢ÛË,
ηÙ‰¿ÊÈÛË Î·È ÛˆÏËÓˆÙ‹ ‰È¿ÙÚËÛË Ì ̇ÙË ·fi
ηڂ›‰ÈÔ.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 µ¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· SDS-plus®
3 EÈÏÔÁ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿
·ÛÊ·Ï›·˜
4 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
5 √‰ËÁfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
6 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
‘√Ï· Ù· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÈÛÙÔϤٷ ‰Ú¿·Ó· ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ¤Ó· Û˘ÌϤÎÙË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘
ÚÔ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ·ÒÏÂÈ· ÛÙËڛ͈˜.
√ Û˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
ªÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·
∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÚÁ‹ Â›Ù¢ÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜,
·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ
·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô
‰È¿ÙÚËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
Â›Û˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÚÔ‹˜ Ô˘
ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ·Ó
ÙÔ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷ Û ÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ô‹.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
el - 4
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
EÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. B)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ˆ˜ ‰Ú¿·ÓÔ Û ̤ٷÏÏ·,
Û ͇ÏÔ Î·È Û Ï·ÛÙÈο
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ‰Ú·¿ÓÔ˘:
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÚÔ‡ÛË
ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Û Û΢Úfi‰ÂÌ· ηÈ
ÙÔȯÔÔÈ›· Î·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿ÓÔÈ͢
˘Ú‹ÓˆÓ Ì ÙÚ˘¿ÓÈ ·fi ηڂ›‰ÈÔ
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
·ÔÛ˘ÌȤ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (8)
Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(3) ÚÔ˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ̤¯ÚÈ Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› Ë ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË ı¤ÛË
Ù˘ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô.
ªËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÙ Û ÂÈÏÔÁ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
SDS-plus® (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi Û·˜ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· SDS-plus®.
67
∂§§∏¡π∫∞
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (2).
• °˘Ú›ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Î·ıÒ˜
·ÔÛ˘ÌȤ˙ÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ̤¯ÚÈ Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ‡Û˘
··ÈÙ› Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
ηٿ ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÛÙ¿ fiÙ·Ó Â›Ó·È
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ¤Ó· ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‚¿Û˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ (9) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ‚¿Û˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ,
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (10) ÚÔ˜ ÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ,
Î˘Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË
ÁÈ· SDS-plus®, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚¿ÛË
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
™·Ó ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ ¯ˆÚ›˜
ÎÏÂȉ› 3 ÛÈ·ÁfiÓˆÓ (E31130) ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÂ
͇ÏÔ, ̤ٷÏÏÔ Î·È Ï·ÛÙÈο.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Elu ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜.
ƒ‡ıÌÈÛË Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (ÂÈÎ. D)
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (4):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Í‚ȉÒÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ (A).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË
Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ (B).
¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ۈÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
Ï·‚‹.
68
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. E)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô‰ËÁ›Â˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (5)
̤۷ ·fi ÙËÓ Ô‹ ÛÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰Ú·¿ÓÔ˘ Ì ÛÙÂÚÂfi ÙÚ˘¿ÓÈ (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (3)
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË: ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
‰Ú·¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔȯÔÔÈ›·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰Ú·¿ÓÔ˘
ÌfiÓÔ ÁÈ· ͇Ϸ, ̤ٷÏÏ· Î·È Ï·ÛÙÈο.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (4).
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ
ÙÚ‡·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
¢È¿ÙÚËÛË Ì ‰È·Ì·ÓÙÔÎÒÓ· ÂÈÎ. A)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÈÏÔÁ‹˜ (3) ÛÙË ı¤ÛË
“ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘”.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ
ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÛËÌ¿‰È Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1). ™˘Ó¯›ÛÙÂ
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜
‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÂÚ›Ô˘ 1 ÂÎ.
• ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ. µ¿ÏÙ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ
¿ÏÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË.
• ‘√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ‰È¿ÙÚËÛË Û ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ô˘
¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿¯Ô˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘
ÛˆÏËÓˆÙÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, οÓÂÙ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ
‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‹˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘
Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘
Ô‹˜. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜
ıÚ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi
ÙËÓ Ô‹, ·ÓÔ›ÍÙ ÚÒÙ· ÌÈ· Ô‹ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ
›‰È· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, Û fiÏÔ
ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. ∫·ÙfiÈÓ Î¿ÓÂÙ ÙË
‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ô‹˜ ÙÚ˘ÒÓÙ·˜ ηÈ
·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË Ù˘
ηٷÛ΢‹˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â‡ÂÙ ‹ Ó· ·ÓÙÏ›ÙÂ
‡ÏÂÎÙ· ‹ ÂÎÚËÎÙÈο ˘ÁÚ¿ (‚ÂÓ˙›ÓË,
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ÎÙÏ.).
• ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ‹ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜
‡ÊÏÂÎÙ·.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË. ∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ηÈ
ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÏÈ·›ÓÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ SDS-plus®.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈÛ΢·Ûı› ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛË.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ··ÈÙ›
ÂÈÛ΢‹, ËÁ·›ÓÂÙ¤ ÙÔ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢ÒÓ Elu,
fiÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÁÓ‹ÛÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Elu. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· ÙÂı›
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó Êı·ÚÔ‡Ó
ÔÈ „‹ÎÙÚ˜ ¿Óıڷη.
el - 6
69
∂§§∏¡π∫∞
E°°Y∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
70
el - 7
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu Machines S.A.
Tel:
Schweiz
Rütistr. 14
Fax:
8952 Schlieren
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
R
01-00
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
01 730 6747
01 730 7067
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Download PDF

advertising