BS20EK | BS20EK SCREWDRIVER Type 2 instruction manual

BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
21
Français
28
Italiano
34
Nederlands
41
Norsk
47
Português
53
Suomi
60
Svenska
66
EÏÏËÓÈη
72
R
Copyright Elu
5
4
6
3
1
2
A
5
9
4
7
8
11
B
5
C
4
10
4
5
D
3
E
F
DANSK
SKRUETRÆKKER/GIPSSKRUETRÆKKER
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 2
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/
min ubelastet
Klingeholder
Koblingsmetode
V
W
BS10EK
230
540
BS18E
230
540
BS20EK
230
540
850
1/4" hex.
-
Vægt
kg
1.000
1/4" hex.
Versa
kobling
1,4
2.000
2.500
4.000
4.000
1/4" hex.
1/4" hex.
1/4" hex.
1/4" hex.
dybdefølsom dybdefølsom dybdefølsom lydløs,
dybdefølsom
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
BS25EK
230
540
BS40EK
230
540
BS40EKN
230
540
Sikringer:
230 V maskiner
BS45EK
230
540
2.500
1/4" hex.
Versa
kobling
1,4
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
da - 1
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
DANSK
EU-Overensstemmelseserklæring
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
74,0
74,0
74,0
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
83,0
83,0
83,0
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
2
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
da - 2
DANSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
anerkendt serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
da - 3
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Skruetrækker BS20EK/BS25EK eller
1 Gipsskruetrækker BS40EK/BS40EKN eller
1 Universal-skruetrækker
BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
3
DANSK
Beskrivelse (fig. A)
Din BS20EK/BS25EK skruetrækker er konstrueret til
professionel brug af skruetrækkere og til brug som
møtrikspænder.
Din BS40EK/BS40EKN gipsskruetrækker er specielt
konstrueret til skruning af skruer gennem plader i
træ- eller metalrammer.
Din BS10EK/BS18E/BS45EK universal-skruetrækker
er konstrueret til professionel brug af skruetrækkere.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Låseknap
3 Omskifter for højre/venstregang
4 Dybdeindstilling
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Justeringsringen (BS10EK/BS45EK)
5 Dybdemåler
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Kugleholder (BS10EK/BS45EK)
6 Bælteklemme
Tomgangskobling
Denne skruetrækker er udstyret med en
tomgangskobling. Spindelen roterer ikke før
holderen presses mod emnet. Dette gør det muligt
at montere holdere på en kørende skruetrækkers
tilbehør.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit Elu-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug (se de tekniske specifikationer).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
4
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Udskiftning af 1/4" hexagonalt tilbehør
Din Elu skruetrækker har et 1/4" hexagonalt
drevsystem. Drevtilbehøret holdes på plads i
spindelen med en kugle og en fjeder, der går ind i en
rille i tilbehørets skaft.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Tag ringen af (4) ved at trække den fremad.
• Vælg det ønskede tilbehør (begge modeller) og
den passende dybdemåler (5) når der bruges en
møtrikspænder (BS20EK/BS25EK).
• Tilbehøret (f.eks. en borholder eller
møtrikspænder) (7) sættes på ved at skubbe det
ind i holderen (8) indtil det klikker på plads.
Hvis det er nødvendigt kan man banke letpå det.
• Tilbehøret fjernes ved at det trækkes ud af
holderen ved hjælp af en tang.
• Sæt ringen (4) tilbage på plads ved at afpasse
ribberne (9) indvendigt i ringen (4) med rillerne (10)
i koblingshuset og trykke ringen på plads.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Træk kugleholderen (5) frem og hold den fast.
• Sæt tilbehøret i.
• Slip kugleholderen.
Udskiftning af klingebitsen (fig. A & B)
• Træk simpelthen bitsen (11) ud. Det kan være
nødvendigt at bruge en tang.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Indstilling af skruedybden (fig. C)
Dybdemåleren har følgende fordele:
- den valgte skruedybde kan gentages,
hvorved der opnås et jævnt resultat.
- skruer med tætningsskiver spændes korrekt,
så der ikke opstår lækager.
Skruedybden bestemmes af dybdemålerens (5)
position i forhold til bitsen eller patronen.
Symbolerne på ringen indikerer, hvordan
skruedybden skal indstilles.
• Drej ringen med uret for at øge skruedybden.
• Drej ringen mod uret for at mindske
skruedybden.
da - 4
DANSK
BS20EK/BS25EK Når der bruges en møtrikspænder
• Ved skruer med tætningsskiver drejes
justeringsringen, indtil enden af møtrikspænderen
flugter med enden af dybdemåleren.
• Hvis det er nødvendigt, drejes ringen indtil
møtrikspænderen er drejet ca. 2 mm ind i
dybdemåleren.
• Se også specifikationerne fra skrueproducenten
vedrørende de korrekte indstillinger af
tætningsskiver ved forskellige anvendelser.
• Skru en skrue ind i et stykke affaldsmateriale og
kontrollér afstanden mellem skiven og materialet.
• Drej ringen (4) mod uret eller med uret for at
mindske eller øge skruedybden, som det er
nødvendigt.
• Skru en anden skrue i og genjustér ringen (4),
indtil den ønskede indstilling er opnået.
BS20EK/BS25EK - Udskiftning af dybdemåleren
(fig. D)
Denne model leveres med to dybdemålere (5),
så den kan tilpasses forskellige bits, holdere,
patroner og adaptere.
• Træk ringanordningen af værktøjet.
• Hold på dybdemåleren (5) og skru ringen (4) af.
• Erstatte på dybdemåleren (5).
• Den samles igen i modsat rækkefølge.
BS10EK/BS45EK - Indstilling af
drejningsmoment (fig. A)
Denne model giver mulighed for indstilling af
drejningsmomentet til en lang række skruer.
• Drejningsmomentet øges ved at justeringsringen
(4) drejes i retningen mod uret.
• Drejningsmomentet mindskes, ved at
justeringsringen (4) drejes i retningen med uret.
• Skru en skrue ind i et stykke affaldsmateriale og
kontrollér, om skruen sidder godt fast.
• Hvis koblingen uventet skralder (for eksempel når
der stødes ind i en knast i træet), øges trykket på
værktøjet ganske enkelt.
Indstilling af rotationsretning (fig. E)
• Højre/venstregang vælges med omskifteren for
højre/venstregang (3).
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Iskruning af skruer eller spænding af møtrikker
(fig. A)
• Vælg den bit, der passer til den skrue (eller den
møtrik), der skal skrues i eller fast.
• Vælg højre eller venstre gang som beskrevet
ovenfor.
• Ved spænding af møtrikker (BS20EK/BS25EK)
skal den korrekte dybdemåler (5) altid anvendes.
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Hvis det er nødvendigt, trykkes der på
låseknappen (2) ved kontinuerlig drift og knappen
til variabel hastighed slippes. Låseknappen
fungerer kun ved fuld hastighed, højre- eller
venstregang.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk (OFF) altid for værktøjet,
når arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
Sådan holdes værktøjet (fig. F)
• Det bedste resultat opnås ved at holde
skruetrækkeren med hånden lige mod skruen og
trykke på strømbryderen med den sidste eller de
to sidste fingre på hånden. Derved formindskes
chancen for at skruen glider ud af tilbehøret når
der trykkes.
• Skruen skrues i ved at placere den i skrueklingen
eller i patronen eller møtrikholderen, trykke på
afbryderen og presse skruen ind i emnet med en
jævn konstant bevægelse. Når skruen er skruet i,
afgiver værktøjets forkant en let summende lyd,
der tilkendegiver, at koblingen er slået fra.
Man kan få forskellige 1/4" heksagonale bits,
holdere, patroner og adaptere som ekstra tilbehør.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
da - 5
5
DANSK
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst muligvedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
BS40EK/BS40EKN
• Med regelmæssige mellemrum skal tørmurstøvet
fjernes fra koblingshuset ved hjælp af trykluft.
For at dette kan gøres, skal dybdemåleren og
justeringsringen fjernes.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted. (Se
gældende prisliste/katalog for yderligere oplysninger
eller henvend dig til Elu.)
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
6
da - 6
DEUTSCH
SCHRAUBER/GIPSKARTONSCHRAUBER
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/
BS45EK
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur
ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme
(Watt)
Leerlaufdrehzahl (min-1)
Werkzeugaufnahme
SchrauberKupplung
Gewicht
(kg)
BS10EK
230
BS18E
230
BS20EK
230
BS25EK
230
BS40EK
230
BS40EKN
230
BS45EK
230
540
1.000
1/4"
Sechskant
Drehmomentkupplung
540
850
1/4"
Sechskant
-
540
2.000
1/4"
Sechskant
Tiefenanschlag
540
2.500
1/4"
Sechskant
Tiefenanschlag
540
4.000
1/4"
Sechskant
Tiefenanschlag
540
2.500
1/4"
Sechskant
Drehmomentkupplung
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
540
4.000
1/4"
Sechskant
geräuschlose
Klauenkupplung/
Tiefenanschlag
1,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
1,4
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
de - 1
elektrische Spannung
7
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
74,0
74,0
74,0
dB(A)
83,0
83,0
83,0
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
8
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
de - 2
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/
AUS-Schalter.
Vergewissern Sie sich davon, daß der Schalter
beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet
ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
de - 3
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer Elu-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie im
Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle Schalter
trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariertoder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine Elu-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einem anerkannten Fachmann
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Schrauber BS20EK/BS25EK oder
1 Gipskartonschrauber BS40EK/BS40EKN oder
1 Universal-Schrauber BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
9
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
CH
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr Schrauber BS20EK/BS25EK wurde für professionelle Schraubarbeiten in Holz und Metall entwickelt.
Ihr Gipskartonschrauber BS40EK/BS40EKN wurde
speziell für das Verschrauben von Gipskartonplatten
auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen entwickelt.
Ihr Universal-Schrauber BS10EK/BS18E/BS45EK
wurde für professionelle Schraubarbeiten in Holz
und Metall entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
3 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
4 Tiefeneinstellring
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Drehmomentregler (BS10EK/BS45EK)
5 Tiefenanschlaghülse
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Kugelaufnahme (BS10EK/BS45EK)
6 Gürtelhalter
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Einrück-Klauenkupplung
Dieser Schrauber ist mit einer Einrück-Klauenkupplung ausgerüstet: die Spindel dreht sich erst,
wenn die Schraube in das Werkstück gedrückt wird.
Hierdurch können die Werkzeugeinsätze bei laufendem Motor auf die Schrauben aufgesetzt werden.
Auswechseln des 1/4"-InnensechskantWerkzeughalters
Ihr Elu-Schrauber wird mit Zubehör für ein
1/4"-Innensechskant-Stecksystem eingesetzt.
Der Werkzeughalter wird von einer Kugel und einer
Feder, die in die Nut im Schaft des Werkzeughalters
einrastet, in der Spindel gehalten.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert;
eine Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
CH
10
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (Abb. B)
• Entfernen Sie den Ring (4), indem Sie ihn nach
vorne ziehen.
• Wählen Sie das geeignete Zubehör (alle Modelle)
und bei Verwendung eines Werkzeughalters für
Sechskant-Steckschlüsseleinsätze eine entsprechende Tiefenanschlaghülse (BS20EK/BS25EK).
• Um den neuen Werkzeughalter (z.B. für Sechskant-Steckschlüsseleinsätze) (7) zu montieren,
drücken Sie ihn in die Aufnahme, bis er einrastet.
Klopfen Sie bei Bedarf leicht auf den Werkzeughalter.
• Um den Werkzeughalter zu entfernen, ziehen Sie
ihn mit Hilfe einer Zange aus der Aufnahme.
de - 4
DEUTSCH
• Montieren Sie den Einstellring (4) wieder, indem
Sie die Rippen (9) innen am Einstellring mit den
Nuten (10) im Kupplungsgehäuse ausrichten und
den Einstellring andrücken, bis er einrastet.
BS10EK/BS45EK (Abb. A)
• Ziehen Sie die Kugelaufnahme (5) nach vorne
und halten Sie sie fest.
• Setzen Sie das Werkzeug ein.
• Lassen Sie die Kugelaufnahme los.
Auswechseln der Werkzeugeinsätze (Abb. A & B)
• Ziehen Sie einfach den Werkzeugeinsatz (11) aus
dem Werkzeughalter heraus. Falls notwendig
verwenden Sie eine Zange.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Einstellen der Schraubtiefe (Abb. C)
Die Möglichkeit der Tiefeneinstellung bietet folgende
Vorteile:
- die gewählte Schraubtiefe kann mit hoher
Genauigkeit wiederholt werden. Das garantiert
perfekt bündigen Sitz bei jeder Schraube.
- Schrauben mit Dichtungsringen werden einwandfrei eingeschraubt, so daß keine Leckage auftritt.
Die Schraubtiefe wird von der Position der Tiefenanschlaghülse (5) in Relation zum Werkzeugeinsatz bestimmt.
Die Symbole auf dem Ring zeigen an, wie die
Schraubtiefe eingestellt wird.
• Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, um die
Schraubtiefe zu vergrößern.
• Drehen Sie den Ring entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Schraubtiefe zu verringern.
BS20EK/BS25EK - Bei Verwendung von
Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen
• Für Schrauben mit Dichtungsringen drehen Sie
den Einstellring, bis das Ende des SechskantSteckschlüsseleinsatzes mit dem Ende der
Tiefenanschlaghülse fluchtet.
• Bei Bedarf drehen Sie den Einstellring, bis der
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz etwa 2 mm in
die Tiefenanschlaghülse zurückgezogen ist.
• Sehen Sie auch in den Angaben des Schraubenherstellers nach, wie die Dichtungsringe für
unterschiedliche Anwendungen zu befestigen sind.
de - 5
• Schrauben Sie eine Schraube in ein Stück
Werkstoff-Abfall und prüfen Sie den Abstand
zwischen dem Ring und dem Werkstück.
• Falls erforderlich, drehen Sie den Tiefeneinstellring (4) im Uhrzeigersinn oder entgegen dem
Uhrzeigersinn, um die Schraubtiefe zu verringern
bzw. zu vergrößern.
• Schrauben Sie noch eine Schraube ein und
stellen Sie den Tiefeneinstellring (4) nach, bis die
gewünschte Einstellung erreicht ist.
BS20EK/BS25EK - Auswechseln der
Tiefenanschlaghülse (Abb. D)
Dieses Modell wird mit zwei Tiefenanschlaghülsen (5)
geliefert, um unterschiedliche Einsätze, Werkzeughalter und Adapter verwenden zu können.
• Ziehen Sie den Einstellring vom Elektrowerkzeug.
• Halten Sie die Tiefenanschlaghülse (5) und
schrauben Sie den Einstellring (4) ab.
• Schrauben Sie eine neue Tiefenanschlaghülse (5)
auf.
• Zum Montieren gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
BS10EK/BS45EK Einstellen des Drehmoments (Abb. A)
Bei diesem Modell kann das Drehmoment über einen weiten Bereich eingestellt werden.
• Um das Drehmoment zu vergrößern, drehen Sie
den Drehmomentregler (4) entgegen dem
Uhrzeigersinn.
• Um das Drehmoment zu verringern, drehen Sie
den Drehmomentregler (4) im Uhrzeigersinn.
• Schrauben Sie eine Schraube in ein Stück
Werkstoff-Abfall und prüfen Sie, ob sie richtig sitzt.
• Falls die Kupplung unerwartet ausgekuppelt wird
(z.B. wenn Sie in Holz auf einen Ast stoßen),
erhöhen Sie einfach den Druck auf das Elektrowerkzeug.
Einstellen der Drehrichtung (Abb. E)
• Zur Einstellung von Rechts- oder Linkslauf stellen
Sie den Schalter (3) in die entsprechende
Position (siehe die Pfeile am Gehäuse).
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
11
DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Schrauben und Anziehen von Muttern (Abb. A)
• Wählen Sie ein geeignetes Einsatzwerkzeug für
die zu verarbeitende Schraube oder Mutter.
• Wählen Sie Rechts- oder Linkslauf wie oben
beschrieben.
• Verwenden Sie zum Anziehen von Muttern
(BS20EK/BS25EK) immer die richtige Tiefenanschlaghülse (5).
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Drücken Sie falls erforderlich den Arretierknopf (2)
für Dauerbetrieb. Sie können nun den DrehzahlRegelschalter loslassen. Der Arretierknopf
funktioniert nur bei der Höchstdrehzahl und im
Rechtslauf.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten Sie
das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer auf AUS-Position. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Handhabung des Elektrowerkzeuges (Abb. F)
• Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den
Schrauber so halten, daß Ihre Hand genau mit
der Schraube fluchtet. Mit dem letzten oder den
beiden letzten Fingern der Hand drücken Sie den
Drehzahl-Regelschalter. Die Schraube rutscht
dann nicht so leicht vom Einsatzwerkzeug ab,
wenn Druck ausgeübt wird.
• Um die Schraube einzudrehen, müssen Sie sie
auf das Einsatzwerkzeug stecken, den DrehzahlRegelschalter drücken und die Schraube
gleichmäßig und ohne Unterbrechung in das
Werkstück drehen. Wenn die Schraube sitzt,
hören Sie ein summendes Geräusch vorne am
Elektrowerkzeug; dies zeigt an, daß die Kupplung
automatisch ausgekuppelt wurde.
12
Für die unterschiedlichen Schraubarbeiten ist eine
Vielzahl von 1/4"-Sechskant-Einsatzwerkzeugen,
Werkzeughaltern und Zwischenstücken erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
BS40EK/BS40EKN
• Entfernen Sie regelmäßig mit Hilfe von Druckluft
den Gipsstaub vom Kupplungsgehäuse. Nehmen
Sie dazu die Tiefenanschlaghülse und den
Einstellring (4) ab.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die
recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen. Elu und andere namhafte
Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem
Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
de - 6
DEUTSCH
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung).
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
de - 7
13
ENGLISH
(DRYWALL) SCREWDRIVER BS10EK/BS18E/
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Congratulations!
Table of contents
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 7
Technical data
Voltage
V
(U.K. & Ireland only) V
Power input
W
No load speed min-1
Bit holder
Clutching method
Weight
kg
BS10EK
230
230/115
540/685
1,000
1/4" hex.
Versa
clutch
1.4
BS18E
230
230/115
540/685
850
1/4" hex.
1.3
BS20EK
230
230/115
540/685
2,000
1/4" hex.
depth
sensitive
1.4
Fuses:
Europe
230 V tools
U.K. & Ireland230 V tools
BS25EK
230
230/115
540/685
2,500
1/4" hex.
depth
sensitive
1.4
BS40EK
230
230/115
540/685
4,000
1/4" hex.
depth
sensitive
1.4
BS40EKN
230
230/115
540/685
4,000
1/4" hex.
silent, depth
sensitive
1.4
BS45EK
230
230/115
540/685
2,500
1/4" hex.
Versa
clutch
1.4
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
14
Denotes risk of electric shock.
en - 1
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
74.0
74.0
74.0
dB(A)
83.0
83.0
83.0
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 2
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
15
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment and performance of any operation
with this tool, other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an Elu authorized repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
16
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed. Do not use the tool if the
switch is defective. Have the switch replaced by
an Elu authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Heavy duty pistol grip screwdriver
BS20EK/BS25EK or
1 Heavy duty drywall screwdriver
BS40EK/BS40EKN or
1 Heavy duty universal screwdriver
BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your BS20EK/BS25EK screwdriver has been
designed for professional screwdriving applications
and for use as a nutsetter. Your BS40EK/BS40EKN
drywall screwdriver has been designed for driving
drywall fasteners through drywall board into timber
or metal framing studs. Your BS10EK/BS18E/
BS45EK universal screwdriver has been designed
for professional applications.
1 Variable speed switch
2 Lock-on button
3 Forward/reverse slider
4 Depth adjustment collar
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Torque adjustment collar (BS10EK/BS45EK)
5 Depth locator
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
en - 3
ENGLISH
5 Ball retainer (BS10EK/BS45EK)
6 Belt clip
Dead spindle drive clutch
This screwdriver is equipped with a dead spindle
feature; the spindle does not turn until the fastener is
pressed into the workpiece. This enables fasteners
to be placed onto the drive accessory of a running
screwdriver.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your Elu tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for thepower input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Fitting and removing 1/4" hex. drive accessories
Your Elu screwdriver has a 1/4" hexagonal drive
system. The drive accessory is retained in the holder
by a ball and a spring which engages in a groove in
the accessory shank.
en - 4
17
ENGLISH
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Remove the collar (4) by pulling it forward.
• Select the required accessory (all models) and
matching depth locator (5) when using a
nutsetter (BS20EK/BS25EK).
• To insert the accessory (e.g. a bit holder or
nutsetter) (7) push it into the holder (8) until it
snaps in place. Tap it lightly if required.
• To remove the accessory pull it out of the holder
using a pair of pliers.
• Reinstall the collar (4) by aligning the ribs (9) on
the inside of the collar (4) with the grooves (10) in
the clutch housing and snap the collar in place.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Pull the ball retainer (5) to the front and hold it.
• Insert the accessory.
• Release the ball retainer.
Replacing the bit tip (fig. A & B)
• Simply pull out the bit tip (11). A pair of pliers may
be required.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Setting the driving depth (fig. C)
The depth sensitive feature offers the following
advantages:
- the selected driving depth is repeatable for
structural integrity
- screws with sealing washers are driven correctly
so that no leaks occur
The driving depth is determined by the position of
the depth locator (5) in relation to the bit or socket.
The symbols on the collar indicate how to set the
driving depth.
• Turn the collar clockwise to increase the driving
depth.
• Turn the collar counterclockwise to decrease the
driving depth.
BS20EK/BS25EK - When using a nutsetter
• For screws with sealing washers, turn the
adjustment collar until the end of the nutsetter is
flush with the end of the depth locator.
• If required, turn the collar until the nutsetter is
recessed approximately 2 mm into the depth
locator.
18
• Also refer to the screw manufacturer’s
specifications for the proper sealing washer
settings in different applications.
• Drive a screw into a waste piece and check the
distance between the washer and the material.
• Turn the collar (4) counterclockwise or clockwise to
decrease or increase the driving depth as required.
• Drive another screw and readjust the collar (4)
until the desired setting is achieved.
BS20EK/BS25EK - Replacing the depth locator
(fig. D)
This model is supplied with two depth locators (5) to
accommodate different bits, holders, sockets and
adaptors.
• Pull the collar assembly off the tool.
• Hold the depth locator (5) and unscrew the
collar (4).
• Replace the depth locator (5).
• To reassemble, proceed in reverse order.
BS10EK/BS45EK - Setting the torque (fig. A)
This model allows setting the torque for a wide
range of screws.
• To increase the torque, turn the torque
adjustment collar (4) counterclockwise.
• To decrease the torque, turn the torque
adjustment collar (4) clockwise.
• Drive a screw into a waste piece and check if the
screw is properly fastened.
• If the clutch ratchets unexpectedly (for example
when a wood knot is encountered), simply
increase the pressure on the tool.
Setting the direction of rotation (fig. E)
• Select forward or reverse rotation using the
forward/reverse switch (3) (see arrows on tool).
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
en - 5
ENGLISH
Screwdriving or nutsetting (fig. A)
• Select the appropriate bit for the screw (or nut) to
be driven.
• Select forward or reverse rotation as described
above.
• For nutsetting (BS20EK/BS25EK) always use the
correct depth locator (5).
• To run the tool, press the variable speed switch (1).
The pressure exerted on the variable speed switch
determines the tool speed.
• If necessary, press the lock-on button (2) for
continuous operation and release the variable
speed switch. The lock-on button works only in
full speed, forward and reverse rotation.
• To stop the tool, release the switch.
• To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and releaseit. Always switch
OFF the tool when work is finished and before
unplugging.
Holding the tool (fig. F)
• For best results, hold the screwdriver with the
hand directly in line with the fastener and press
the variable speed switch with the last one or two
fingers of the hand, as shown. This reduces the
chance of the screw slipping from the drive
accessory when pressure is applied.
• To drive the screw, place it on the bit or into the
socket, press the variable speed switch and
push the screw into the workpiece with a
smooth, continuous motion. When the screw is
seated, a buzzing sound will come from the front
of the tool to indicate that the clutch has
disengaged.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
BS40EK/BS40EKN
• Regularly remove drywall dust from the clutch
housing using compressed air. To do so, remove
the depth locator and adjustment collar.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual).
Various types of 1/4" hex. bits, holders, sockets and
adaptors are available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
en - 6
19
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
20
en - 7
ESPAÑOL
ATORNILLADOR (DE PROFUNDIDAD)
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 7
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia absorbida W
Velocidad
en vacío
min-1
Soporte de la broca
Método de embrague
Peso
kg
BS10EK
230
540
BS18E
230
540
BS20EK
230
540
BS25EK
230
540
BS40EK
230
540
BS40EKN
230
540
BS45EK
230
540
1.000
hexagonal
de 1/4"
Versa
clutch
850
hexagonal
de 1/4"
-
2.000
hexagonal
de 1/4"
sensor de
profundidad
2.500
hexagonal
de 1/4"
sensor de
profundidad
4.000
hexagonal
de 1/4"
sensor de
profundidad
2.500
hexagonal
de 1/4"
Versa
clutch
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
4.000
hexagonal
de 1/4"
silencioso,
sensor de
profundidad
1,4
Fusibles
Herramientas 230 V:
1,4
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
es - 1
Indica tensión eléctrica.
21
ESPAÑOL
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(presión acústica) dB(A)*
LWA (potencia acústica) dB(A)
74,0
74,0
74,0
83,0
83,0
83,0
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
22
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugarseco, cerrado
y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
es - 2
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le
permite utilizar ambas manos para manejar la
herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo.
Use el sentido común. No maneje la herramienta
cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
es - 3
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio Elu para
que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Atornillador BS20EK/BS25EK o
1 Atornillador de produndidad BS40EK/BS40EKN o
1 Atornillador universal BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
23
ESPAÑOL
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Su atornillador BS20EK/BS25EK ha sido diseñado
para operaciones profesionales de atornillado y
desatornillado, así como para utilizarse como
aprietatuercas.
Su atornillador BS40EK/BS40EKN ha sido
específicamente diseñado para apretar pernos de
muro en seco a través de tablas de muro en seco
en remaches de refuerzo para metal o para madera.
Su atornillador BS10EK/BS18E/BS45EK ha sido
diseñado para operaciones profesionales de
atornillado y desatornillado.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
4 Manguito de ajuste de la profundidad
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Manguito de regulación del par
(BS10EK/BS45EK)
5 Indicador de profundidad
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Sujetabolas (BS10EK/BS45EK)
6 Clip de correa
Embrague impulsor de punto fijo
Este destornillador está equipado con una función
de punto fijo; el husillo no gira hasta que el perno se
introduce en la pieza de trabajo. Esto permite
colocar pernos en el accesorio impulsor de un
destornillador en marcha.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta Elu tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
24
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cablede prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Sustitución de los portapuntas hexagonales de
1/4"
Su destornillador Elu dispone de un portapuntas
hexagonal de 1/4". El portapuntas se mantiene en el
husillo por medio de una bola y un muelle que se
acopla a una ranura en el mango accesorio.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Extraiga el manguito (4) tirando de él hacia delante.
• Seleccione el accesorio requerido (ambos
modelos) y el indicador de profundidad
correspondiente (5) cuando utilice un
aprietatuercas (BS20EK/BS25EK).
• Para insertar el accesorio (por ejemplo, un
portapuntas o un aprietatuercas) (7), introdúzcalo
en el soporte (8) hasta que quede encajado en
su sitio. Si es necesario, golpéelo ligeramente.
• Para extraer el accesorio, tire de él mediante un
par de alicates para sacarlo del soporte.
• Vuelva a colocar el manguito (4) alineando las
aletas (9) de la parte interior del mismo con las
ranuras (10) de la caja de embrague y encaje el
manguito en su sitio.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Empuje el sujetabolas (5) hasta la parte frontal y
sosténgalo.
• Inserte el accesorio.
• Suelte el sujetabolas.
es - 4
ESPAÑOL
Sustitución de la punta (fig. A & B)
• Simplemente, saque la punta (11).
Quizá necesite unos alicates.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Ajuste de la profundidad de avance (fig. C)
La función de sensor de profundidad ofrece las
siguientes ventajas:
- es posible repetir la profundidad de avance
seleccionada para lograr una integridad
estructural,
- los pernos con arandelas de cierre se aprietan
correctamente para que no se produzca ninguna
fuga.
La profundidad de avance viene determinada por la
posición del indicador de profundidad (5) en relación
con la broca, el casquillo o el aprietatuercas.
Los símbolos del manguito indican cómo ajustar la
profundidad de avance.
• Gire el manguito en el sentido de la agujas del
reloj para aumentar la profundidad de avance.
• Gire el manguito en el sentido contrario a las agujas
del reloj para reducir la profundidad de avance.
BS20EK/BS25EK - Al utilizar un aprietatuercas
• Para los pernos con arandelas de cierre, gire el
manguito de regulación hasta que el extremo del
aprietatuercas quede nivelado con el extremo del
indicador de profundidad.
• Si es necesario, gire el manguito hasta que el
aprietatuercas retroceda y entre
aproximadamente 2 mm en el indicador de
profundidad.
• Consulte también las especificaciones del
fabricante del perno para obtener los ajustes de
arandela de cierre apropiados para cada
aplicación.
• Introduzca un perno en una pieza de desecho y
compruebe la distancia entre la arandela y el
material.
• Gire el manguito (4) en sentido contrario a las
agujas del reloj o en el sentido de las agujas del
reloj para reducir o aumentar la profundidad de
avance según sea necesario.
• Introduzca otro perno y vuelva a ajustar el
manguito (4) hasta que consiga la posición
deseada.
es - 5
BS20EK/BS25EK - Sustitución del indicador de
profundidad (fig. D)
Este modelo se proporciona con dos indicadores de
profundidad (5) para acomodar diferentes puntas,
soportes, casquillos y adaptadores.
• Quite el conjunto de manguito de la herramienta.
• Sostenga el indicador de profundidad (5) y
desatornille el manguito (4).
• Extraiga el indicador de profundidad (5).
• Para volver a montarlo, realice los mismo pasos
en orden inverso.
BS10EK/BS45EK - Regulación del par (fig. A)
Este modelo permite regular el par para una amplia
gama de pernos.
• Para aumentar el par, gire el manguito de
regulación del par (4) en sentido contrario a las
agujas del reloj.
• Para reducir el par, gire el manguito de
regulación del par (4) en el sentido de las agujas
del reloj.
• Introduzca un perno en una pieza de desecho y
compruebe que el perno está correctamente
sujeto.
• Si el embrague queda bloqueado de forma
imprevista (por ejemplo, cuando hay un nudo de
madera), basta con aumentar la presión sobre la
herramienta.
Ajuste del sentido de rotación (fig. E)
• Para seleccionar el sentido de rotación deseado,
utilice el conmutador de inversión del sentido de
rotación (3).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Atornillado/desatornillado o apriete de tuercas
(fig. A)
• Seleccione la punta correspondiente al perno
(o tuerca) que debe introducirse.
• Seleccione la rotación de avance o retroceso
según se ha indicado anteriormente.
25
ESPAÑOL
• Para el apriete de tuercas (BS20EK/BS25EK),
use siempre el indicador de profundidad correcto (5).
• Para encender, pulse el conmutador de
velocidad variable (1). La presión determina la
velocidad.
• Si es necesario, pulse el botón de funcionamiento
continuo (2) y suelte el conmutador de velocidad
variable. El botón de funcionamiento continuo sólo
funciona con la rotación de avance y retroceso a
plena velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Sujeción de la herramienta (fig. F)
• Para obtener los mejores resultados, sujete el
destornillador con la mano directamente en línea
con el perno y pulse el interruptor de
velocidadvariable con el último o los dos últimos
dedos de la mano. Esto reduce la posibilidad de
que el tornillo se desplace del accesorio impulsor
al ejercer presión.
• Para apretar el perno, colóquelo en la punta, en
el casquillo o en el aprietatuercas, pulse el
interruptor de velocidad variable e introduzca el
perno en la pieza de trabajo con un movimiento
suave y continuo. Una vez que se haya asentado
el tornillo escuchará un zumbido procedente de
la parte anterior de la herramienta, que le indicará
que el embrague se ha liberado.
Existen varios tipos de puntas hexagonales de 1/4",
soportes, casquillos y adaptadores como opción.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
BS40EK/BS40EKN
• Elimine con regularidad el polvo de tabique seco
de la caja de embrague mediante aire
comprimido. Para ello, quite el indicador de
profundidad y el manguito de regulación.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual).
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
26
es - 6
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura decompra y le sera presentada la mejor
solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
es - 7
27
FRANÇAIS
VISSEUSE (POUR PLAQUES DE PLATRE)
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée W
Vitesse à vide
min-1
Porte-embouts
Dispositif d’embrayage
BS10EK
230
540
1.000
1/4" hex.
embrayage
universel
BS18E
230
540
850
1/4" hex.
-
Poids
1,4
1,3
kg
BS20EK
230
540
2.000
1/4" hex.
sensible
à la
profondeur
1,4
BS25EK
230
540
2.500
1/4" hex.
sensible
à la
profondeur
1,4
BS40EK
230
540
4.000
1/4" hex.
sensible
à la
profondeur
1,4
BS40EKN
230
540
4.000
1/4" hex.
silencieux,
sensible à
la profondeur
1,4
Fusible:
Outils 230 V
BS45EK
230
540
2.500
1/4" hex.
embrayage
universel
1,4
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
28
Dénote la présence de tension
électrique.
fr - 1
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA (pression acoustique)
dB(A)* 74,0
74,0
74,0
LWA (puissance acoustique) dB(A) 83,0
83,0
83,0
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 2
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée desenfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
29
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
30
le faire changer par votre Service Elu agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
20 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Visseuse BS20EK/BS25EK ou
1 Visseuse pour plaques de plâtre
BS40EK/BS40EKN ou
1 Visseuse universelle BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre visseuse BS20EK/BS25EK a été mise au point
pour une utilisation professionnelle et pour être
utilisée comme une visseuse à écrous.
Votre visseuse BS40EK/BS40EKN pour plaques de
plâtre a été spécialement conçue pour visser des vis
à travers des plaques de plâtre sur des supports en
bois ou en métal.
Votre visseuse universelle BS10EK/BS18E/BS45EK
a été mise au point pour une utilisation
professionnelle.
fr - 3
FRANÇAIS
1
2
3
4
4
5
5
6
Interrupteur à variateur de vitesse
Bouton de verrouillage
Sélecteur de rotation gauche/droite
Collier de réglage de la butée de profondeur
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
Sélecteur de couple de serrage
(BS10EK/BS45EK)
Butée de profondeur
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
Cage à billes (BS10EK/BS45EK)
Attache
Système d’embrayage en fonction de la pression
Cette visseuse pour plaques de plâtre est équipée
d’un arbre qui tourne uniquement quand une pression
est exercée sur le nez, permettant ainsi de placer une
vis sur l’embout avec la visseuse en marche.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué et adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
fr - 4
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Montage et démontage d’accessoires
hexagonaux 1/4"
Votre visseuse Elu est équipée d’un système
d’emmanchement hexagonal 1/4". Les accessoires
sont retenus dans l’emmanchement par une bille et
un ressort qui s’engage dans une rainure pratiquée
dans la queue de l’accessoire.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Retirer le collier (4) en le tirant vers l’avant.
• Choisir l’accessoire nécessaire (les deux
modèles) et la butée de profondeur
correspondante (5) pour utiliser la visseuse à
écrous (BS20EK/BS25EK).
• Pour introduire l’accessoire (par ex. un porteembouts ou une visseuse à écrous) (7),
le pousser dans le support (8) jusqu’à ce qu’il
s’engage. Tapoter légèrement si nécessaire.
• Pour retirer l’accessoire, le glisser hors du
support à l’aide d’une paire de pinces.
• Réinstaller le collier (4) en alignant les nervures (9)
à l’intérieur du collier (4) sur les rainures (10) du
carter d’embrayage puis encliqueter le collier
pour le mettre en place.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Glisser la cage à billes (5) vers l’avant et la
maintenir.
• Introduire l’accessoire.
• Relâcher la cage à billes.
Remplacement d’un embout (fig. A & B)
• Retirer simplement l’embout (11) en utilisant une
pince si nécessaire.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Réglage de la profondeur de vissage (fig. C)
Le débrayage par butée de profondeur offre les
avantages suivants:
- la profondeur de vissage est reproductible
- les vis à joints d’étanchéité étant vissées de
manière précise, le risque de fuites est éliminé
31
FRANÇAIS
La profondeur de vissage est déterminée par la
butée de profondeur (5) par rapport à l’embout,
la douille ou le serre-écrous.
Les symboles figurant sur le collier indiquent les
réglages de la profondeur de vissage.
• Tourner le collier dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter la profondeur de
vissage.
• Tourner le collier dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour diminuer la
profondeur de vissage.
BS20EK/BS25EK Pour utiliser une visseuse à écrous
• Pour les vis munies de rondelles d’étanchéité,
tourner le collier de réglage jusqu’à ce que
l’extrémité de la visseuse à écrous se trouve au
niveau de l’extrémité de la butée de profondeur.
• Si nécessaire, tourner le collier jusqu’à ce que la
visseuse à écrous s’enfonce de 2 mm environ
dans la butée de profondeur.
• Se reporter également aux spécifications du
fabricant des vis concernant les réglages
corrects avec les rondelles d’étanchéité pour
différentesapplications.
• Visser une vis dans une pièce d’essai et vérifier la
distance entre la rondelle et le matériau.
• Tourner le collier (4) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour diminuer ou dans le
sens des aiguilles d’une montre pour augmenter
la profondeur de vissage selon le cas.
• Visser une autre vis et régler de nouveau le collier
(4) jusqu’à obtenir le réglage souhaité.
BS20EK/BS25EK - Remplacement de la butée
de profondeur (fig. D)
Ce modèle est fourni avec deux butées de
profondeur (5) afin de correspondre aux différents
embouts, porte-embouts, douilles, et adaptateurs.
• Retirer l’ensemble du collier de l’outil.
• Maintenir la butée de profondeur (5) et dévisser le
collier (4).
• Remplacer la butée de profondeur (5).
• Pour le réassemblage, procéder dans l’ordre
inverse.
32
BS10EK/BS45EK Réglage du couple de serrage (fig. A)
Ce modèle permet de régler le couple de serrage
pour de nombreux modèles de vis.
• Pour augmenter le couple de serrage, tourner le
collier de réglage du couple (4) dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
• Pour diminuer le couple de serrage, tourner le
collier de réglage du couple (4) dans le sens des
aiguilles d’une montre.
• Visser une vis dans une pièce d’essai et vérifier si
la vis est correctement serrée.
• Si l’embrayage dérape inopinément (par exemple
lorsqu’on rencontre un noeud dans le bois), il
suffit d’exercer davantage de pression sur l’outil.
Réglage du sens de rotation (fig. E)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (3) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit complètement arrêté
avant de changer le sens de rotation.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Vissage de vis ou d’écrous (fig. A)
• Choisir l’embout approprié pour la vis (ou l’écrou)
à visser.
• Choisir le sens de rotation avant ou arrière
comme décrit ci-dessus.
• Pour visser des écrous (BS20EK/BS25EK)
toujours utiliser la butée de profondeur
appropriée (5).
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Si nécessaire, appuyer sur le bouton de
verrouillage (2) pour bloquer l’interrupteur en
fonctionnement continu puis relâcher
l’interrupteur à variateur de vitesse. Le bouton de
verrouillage fonctionne uniquement à vitesse
maximale, en rotation avant et arrière.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
fr - 5
FRANÇAIS
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Tenir l’outil (fig. F)
• Pour obtenir les meilleurs résultats, tenir la visseuse
à la main dans l’axe de la vis et appuyer sur
l’interrupteur à variateur avec un ou deux doigts.
Ainsi, l’on réduit le risque de voir la vis glisser de
l’embout lorsqu’on exerce de la pression.
• Pour visser, placer la vis sur l’embout, dans la
douille ou le serre-écrous, appuyer sur
l’interrupteur à variateur et pousser la vis dans la
pièce d’un mouvement régulier et continu.
Une fois la vis bien vissée, l’avant de l’outil émet
un bourdonnement pour indiquer qu’il y a eu
débrayage.
Différents types d’accessoires hexagonaux
1/4" -embouts, porte-embouts, douilles et
adaptateurs- sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel).
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
BS40EK/BS40EKN
• Retirer régulièrement à l’air comprimé la
poussière tombée du mur sur le carter de
l’embrayage. Pour ce faire, retirer la butée de
profondeur et le collier de réglage.
fr - 6
33
ITALIANO
AVVITATORE (CARTONGESSO)
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 2
it - 2
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 6
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza assorbita W
Velocità a vuoto min-1
Porta inserto
Tipo di frizione
Peso
kg
BS10EK
230
540
1.000
1/4"
(6,3 mm)
esag.
regolazione
di coppia
BS18E
230
540
850
1/4"
(6,3 mm)
esag.
-
BS20EK
230
540
2.000
1/4"
(6,3 mm)
esag.
regolazione
di profondità
BS25EK
230
540
2.500
1/4"
(6,3 mm)
esag.
regolazione
di profondità
BS40EK
230
540
4.000
1/4"
(6,3 mm)
esag.
regolazione
di profondità
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
Fusibili:
Modelli da 230 V
BS40EKN
230
540
4.000
1/4"
(6,3 mm)
esag.
silenzioso,
regolazione
di profondità
1,4
BS45EK
230
540
2.500
1/4"
(6,3 mm)
esag.
regolazione
di coppia
1,4
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
34
Indica pericolo di scossa elettrica.
it - 1
ITALIANO
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 89/392/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
74,0
74,0
74,0
LWA (potenza sonora)
dB(A)
83,0
83,0
83,0
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 2
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di
collegamento a terra (per es. tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica,
ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento
o un interruttore salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare guanti
di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
35
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
36
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato Elu. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale qualificato.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Avvitatore BS20EK/BS25EK o
1 Avvitatore cartongesso BS40EK/BS40EKN o
1 Avvitatore universale BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
it - 3
ITALIANO
Descrizione (fig. A)
Il vostro avvitatore BS20EK/BS25EK è stato studiato
per utilizzi professionali di viti e bulloni.
Il vostro avvitatore cartongesso BS40EK/BS40EKN è
stato specificamente progettato per l’avvitatura di viti
per cartongesso nel legno o in strutture metalliche.
Il vostro avvitatore universale BS10EK/BS18E/BS45EK
è stato studiato per utilizzi professionali di viti.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
3 Comando reversibilità
4 Collare di regolazione profondità
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Collare registrazione (BS10EK/BS45EK)
5 Sensore profondità
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Fermo a sfera (BS10EK/BS45EK)
6 Clip fissaggio cintura
Frizione a pressione
L’avvitatore è dotato di frizione a pressione: in altre
parole, il porta inserti non ruota finché la vite non
viene spinta a pressione nel pezzo di lavorazione.
In questo modo è possibile collocare le viti
direttamente ad avvitatore inserito.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; èpericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensioni
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Sostituzione inserti per avvitatura esag. da 1/4"
L’avvitatore Elu è dotato di un punta inserti per
avvitare da 1/4". L’inserto di avvitatura è trattenuto
nel supporto da una sfera e da una molla che si
innesta in una scanalatura dello stelo dell’inserto.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
it - 4
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Rimuovere il collare (4) tirando in avanti.
• Selezionare l’accessorio richiesto (entrambi i
modelli) e il relativo sensore di profondità (5)
quando si usa un inserto di avvitatura per bulloni
(BS20EK/BS25EK).
• Per inserire l’accessorio (ad es. un inserto di
avvitatura per viti o bulloni) (7) spingerlo entro il
portainserti (8) finché non scatta in posizione.
Batterlo lievemente se necessario.
• Per rimuovere l’accessorio, estrarlo dal
portainserti utilizzando un paio di pinze.
• Reinstallare il collare (4) allineando le nervature (9)
presenti sull’interno del collare (4) con le
scanalature (10) site nell’alloggiamento frizione e
fare scattare il collare in posizione.
BS10EK/BS45EK
• Tirare il fermo a sfera in avanti e tenerlo fermo.
• Inserire l’accessorio.
• Rilasciare il fermo a sfera.
37
ITALIANO
Sostituzione della punta (fig. A & B)
• Estrarre la punta (11). Questa operazione può
richiedere l’impiego di un paio di pinze.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Impostazione profondità di avvitatura (fig. C)
La caratteristica di sensibilità alla profondità offre i
seguenti vantaggi:
- la riproducibilità della profondità di avvitatura
garantisce integrità del materiale
- l’avvitatura corretta di viti dotate di rondelle di
tenuta elimina le perdite
La profondità di avvitatura è determinata dalla
posizione del sensore di profondità (5) in relazione
alla punta, alla sede o all’inserto per bulloni.
I simboli sul collare indicano come impostare la
profondità di avvitatura.
• Ruotare il collare in senso orario per aumentare la
profondità di avvitatura.
• Ruotare il collare in senso antiorario per ridurre la
profondità di avvitatura.
BS20EK/BS25EK Utilizzo di un inserto di avvitatura per bulloni
• Per le viti dotate di rondelle di tenuta, ruotare il
collare di registrazione finché l’inserto di
avvitatura bulloni non sarà a paro con l’estremità
del sensore di profondità.
• Se necessario, ruotare il collare finché l’inserto di
avvitatura bulloni non sarà incassato per 2 mm
circa all’interno del sensore di profondità.
• Per le opportune impostazioni della rondella di
tenuta in diverse applicazioni, fare anche
riferimento alle specifiche del costruttore delle viti.
• Avvitare una vite in un pezzo di scarto e verificare
la distanza fra la rondella ed il materiale.
• Ruotare il collare (4) in senso antiorario od in
senso orario per ridurre od aumentare la
profondità di avvitatura a seconda delle
necessità.
• Avvitare un’altra vite e regolare nuovamente il
collare (4) finché non si sarà raggiunta
l’impostazione desiderata.
BS20EK/BS25EK - Sostituzione del sensore di
profondità (fig. D)
Questo modello è dotato di due sensori di profondità
(5) per l’inserimento di diversi inserti per viti e bulloni,
portainserti ed adattatori.
38
• Estrarre il gruppo collare dall’utensile.
• Mantenere fermo il sensore di profondità (5) e
svitare il collare (4).
• Rimuovere il sensore di profondità (5).
• Per il riassemblaggio, procedere in ordine inverso.
BS10EK/BS45EK Impostazione della coppia (fig. A)
Questo modello consente di impostare la coppia di
un’ampia gamma di viti.
• Per aumentare la coppia, ruotare il collare di
registrazione coppia (4) in senso antiorario.
• Per ridurre la coppia, ruotare il collare di
registrazione coppia (4) in senso orario.
• Avvitare una vite in un pezzo di scarto e verificare
che la vite sia adeguatamente stretta.
• Se la frizione si arresta all’improvviso a scatti
(ad es. quando si incontra un nodo nel legno),
aumentare semplicemente la pressione
sull’utensile.
Impostazione del senso di rotazione (fig. E)
• Per selezionare il senso di rotazione richiesto
(rotazione sinistrorsa o destrorsa) si utilizzi
l’apposito selettore di reversibilità (3) (seguire le
frecce sull’utensile).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Avvitatura di viti o bulloni (fig. A)
• Selezionare l’accessorio appropriato (inserto di
avvitatura per vite o dado) per la vite o il dado da
inserire.
• Selezionare rotazione avanti o indietro nel modo
sopra descritto.
• Per avvitare bulloni (BS20EK/BS25EK), utilizzare
sempre il corretto sensore di profondità (5).
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
grilletto a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul grilletto determina la velocità
dell’utensile.
it - 5
ITALIANO
• Se necessario ottenere un azionamento continuo,
premere il pulsante di bloccaggio interruttore (2) e
rilasciare l’interruttore a velocità variabile. Il
pulsante di bloccaggio funziona unicamente a
piena velocità, rotazione avanti e indietro.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, disattivando la funzione di
bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di
disinserirela spina posizionare sempre
l’interruttore in OFF.
Impugnatura dell’utensile (fig. F)
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impugnare
l’avvitatore tenendo la mano direttamente in linea
con l’inserto e premere l’interruttore con il dito
indice. In questo modo si riduce la possibilità che
la vite scivoli via dall’inserto di avvitatura al
momento dell’applicazione della pressione.
• Per l’avvitatura della vite, posizionarla sulla punta
oppure nella sede o nell’accessorio di avvitatura
dado, premere l’interruttore e premere la vite nel
pezzo di lavorazione con un movimento uniforme
e continuo. Quando la vite è stata fissata, dalla
parte anteriore dell’avvitatore proverrà un ronzio
che indica il disinnesto della frizione.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
BS40EK/BS40EKN
• Rimuovere la polvere di gesso dall’alloggiamento
frizione ad intervalli regolari con aria compressa.
A tal scopo, rimuovere il sensore di profondità ed
il collare di registrazione.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso uno dei
centri di assistenza Elu, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
Sono disponibili vari tipi di punte, porta punte, sedi e
adattatori opzionali da 1/4". Consultate il vostro
rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
it - 6
39
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
allasostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza Elu, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
40
it - 7
NEDERLANDS
SCHROEVEDRAAIER (VOOR GIPSKARTONPLATEN)
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen
vermogen
W
Toerental, onbelastmin-1
Stifthouder
Werkingsprincipe
Gewicht
kg
BS10EK
230
BS18E
230
BS20EK
230
BS25EK
230
BS40EK
230
BS40EKN
230
BS45EK
230
540
1.000
1/4"
zeskant
koppeling
voor
instelbaar
koppel
1,4
540
850
1/4"
zeskant
-
540
2.000
1/4"
zeskant
diepteinstelbaar
540
2.500
1/4"
zeskant
diepteinstelbaar
540
4.000
1/4"
zeskant
diepteinstelbaar
540
4.000
1/4"
zeskant
geluidloos,
diepteinstelbaar
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
540
2.500
1/4"
zeskant
koppeling
voor
instelbaar
koppel
1,4
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
nl - 1
Geeft elektrische spanning aan.
41
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
74,0
74,0
74,0
83,0
83,0
83,0
BS45EK
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
42
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
nl - 2
NEDERLANDS
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
nl - 3
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend Elu Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn. Ga na of de
accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden
voor een juiste werking is voldaan. Ga bij
vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Schroevedraaier BS20EK/BS25EK of
1 Schroevedraaier voor gipskartonplaten
BS40EK/BS40EKN
1 Universele schroevedraaier
BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw BS20EK/BS25EK schroevedraaier is ontworpen
voor het professioneel indraaien van schroeven of
moeren.
43
NEDERLANDS
Uw BS40EK/BS40EKN schroevedraaier voor
gipskartonplaten is ontworpen voor het schroeven
van spaanplaatschroeven in gipskartonplaten op een
regelwerk van timmerhout of metaal.
Uw BS10EK/BS18E/BS45EK schroevedraaier is
ontworpen voor professioneel gebruik.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Blokkeerknop
3 L/R-schakelaar
4 Kraag voor instelling van de schroefdiepte
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Kraag voor instelling van het koppel
(BS10EK/BS45EK)
5 Opzetstuk (BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Kogelhouder (BS10EK/BS45EK)
6 Riemklem
Spindel-vrijloop
Deze schroevedraaier is uitgerust met een
ontkoppelbare, niet-meedraaiende spindel;
de spindel draait pas wanneer druk op de machine
wordt uitgeoefend. Hierdoor kunnen schroeven op
de schroevedraaierstift worden geplaatst terwijl de
motor draait.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw Elu-machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144; een
aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
44
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van 1/4" zeskantige
stiften en adaptors
Uw Elu schroevedraaier werkt met 1/4" zeskantige
stiften en adaptors die in de spindel op hun plaats
worden gehouden dankzij een verende kogel die in
de groef van de betreffende stifthouder of adaptor
vastklikt.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Verwijder de kraag (4) door deze naar voren te
trekken.
• Kies het gewenste hulpstuk (alle modellen) en
bijpassende opzetstuk (5) wanneer u een
moerenaanzetter gebruikt (BS20EK/BS25EK).
• Druk het nieuwe hulpstuk (bijv. een stifthouder of
moerenaanzetter) (7) in de houder (8) totdat het
vastklikt. Tik er indien nodig voorzichtig met een
hamer op.
• Trek het hulpstuk met behulp van een nijptang uit
de houder.
• Plaats de kraag (4) terug door de ribben (9) aan
de binnenzijde van de kraag (4) tegenover de
uitsparingen (10) in de houder te plaatsen en klik
de kraag weer vast.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Trek de kogelhouder (5) naar voren en houd
deze vast.
• Plaats het hulpstuk in de houder.
• Laat de kogelhouder los.
Vervangen van de schroevedraaierstift (fig. A & B)
• Trek de schroevedraaierstift (11) eenvoudigweg
uit de houder. Gebruik hiertoe eventueel een
nijptang.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Instellen van de schroefdiepte (fig. C)
De instelbare schroefdiepte biedt de volgende
voordelen:
- de eenmaal ingestelde schroefdiepte blijft
gehandhaafd waardoor maximale stabiliteit is
verzekerd
nl - 4
NEDERLANDS
- schroeven met afdichtingsringen worden op
correcte wijze aangebracht waardoor lekkages
worden voorkomen
De schroefdiepte wordt bepaald door de stand van het
opzetstuk (5) ten opzichte van de schroevedraaierstift,
de adaptor of de moerenaanzetter.
Zie de symbolen op de kraag voor instelling van de
schroefdiepte.
• Draai de kraag rechtsom om de schroef dieper in
het materiaal te draaien.
• Draai de kraag linksom om de schroef minder
diep in het materiaal te draaien.
BS10EK/BS45EK - Instellen van het koppel (fig. A)
Bij dit model kunt u het koppel instellen voor veel
verschillende schroeven.
• Draai de kraag (4) linksom om het koppel te
vergroten.
• Draai de kraag (4) rechtsom om het koppel te
verkleinen.
• Draai een schroef in een stuk afvalmateriaal en
controleer of de schroef goed is vastgedraaid.
• Als de koppeling onverwachts ontkoppelt
(bijvoorbeeld bij een knoest), oefen dan gewoon
meer druk uit op de machine.
BS20EK/BS25EK - Wanneer u een
moerenaanzetter gebruikt
• Voor schroeven met afdichtingsringen draait u de
instelkraag totdat het uiteinde van de
moerenaanzetter gelijk is met het uiteinde van het
opzetstuk.
• Indien nodig, draait u de kraag totdat de
moerenaanzetter ongeveer 2 mm in het
opzetstuk is verzonken.
• Ga hierbij uit van de door de schroevenfabrikant
opgegeven specificaties aangaande de juiste
instellingen voor afdichtingsringen voor
verschillende toepassingen.
• Draai een schroef in een stukje afvalmateriaal en
controleer de afstand tussen de afdichtingsring
en het materiaal.
• Draai, naar behoefte, de kraag (4) links- of
rechtsom om de schroef minder diep resp.
dieper in het materiaal te draaien.
• Draai nogmaals een schroef in en stel de kraag (4)
bij totdat de gewenste schroefdiepte is bereikt.
Instellen van de draairichting (fig. E)
• Kies rechtsom of linksom draaien met behulp van
de L/R-schakelaar (3) (zie de pijlen op de
machine).
BS20EK/BS25EK Vervangen van het opzetstuk (fig. D)
Dit model wordt met twee opzetstukken (5)
geleverd, zodat er verschillende stiften, houders,
doppen en adaptors op passen.
• Trek het kraagstuk van de machine.
• Houd het opzetstuk (5) vast en draai de kraag (4)
los.
• Vervang het opzetstuk (5).
• Het weer in elkaar zetten gebeurt in omgekeerde
volgorde.
nl - 5
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
Indraaien van schroeven of aanzetten van
moeren (fig. A)
• Kies de juiste stift voor de in te draaien schroef
(of moer).
• Kies de draairichting zoals hierboven beschreven.
• Gebruik altijd het juiste opzetstuk (5) voor het
aanzetten van moeren (BS20EK/BS25EK).
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (2)
voor continu bedrijf en laat de schakelaar voor
elektronisch regelbaar toerental los. De
blokkeerknop werkt alleen op volle snelheid, in
de R- en in de L-stand.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
45
NEDERLANDS
Vasthouden van de machine (fig. F)
• Houd de schroevedraaier vast met uw hand in lijn
ten opzichte van de schroef en druk vervolgens
met de pink en/of ringvinger op de schakelaar
voor elektronisch regelbaar toerental. Dit geeft de
beste resultaten en garandeert optimale grip van
de stift op de schroef.
• Plaats de schroef op de stift, op de adaptor of in
de houder, druk op de schakelaar en draai de
schroef zachtjes en met gelijkmatige druk in het
werkstuk. Als de schroef volledig is ingedraaid,
hoort u een zacht zoemend geluid aan de
voorkant van de machine dat aangeeft dat de
vrijloop automatisch is geactiveerd.
Diverse typen 1/4" zeskantige stiften, houders,
doppen en adaptors zijn als optie verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
BS40EK/BS40EKN
• Verwijder regelmatig met perslucht het stof van
de gipskartonplaten uit de bithouder. Verwijder
hiervoor het opzetstuk en kraag voor instelling
van de schroefdiepte.
46
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Eluhoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat,
zulks ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
nl - 6
NORSK
SKRUTREKKER/GIPSSKRUTREKKER
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, «etter-kjøp» Service
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 5
no - 6
Tekniske data
Spenning
V
Motoreffekt
W
Turtall/min, tomgang
Bitsholder
Koblingsmetode
Vekt
kg
BS10EK
230
540
1.000
1/4" hex.
Versa
clutch
1,4
BS18E
230
540
850
1/4" hex.
1,3
BS20EK
230
540
2.000
1/4" hex.
dybdesensitiv
1,4
Sikring:
230 V
BS25EK
230
540
2.500
1/4" hex.
dybdesensitiv
1,4
BS40EK
230
540
4.000
1/4" hex.
dybdesensitiv
1,4
BS40EKN
230
540
4.000
1/4" hex.
lydløs,
dybdesensitiv
1,4
BS45EK
230
540
2.500
1/4" hex.
Versa
clutch
1,4
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
no - 1
Betegner risiko for elektrisk støt.
47
NORSK
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
74,0
74,0
74,0
dB(A)
83,0
83,0
83,0
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
48
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe oginnlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
no - 2
NORSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
no - 3
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu
serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Skrutrekker BS20EK/BS25EK eller
1 Gipsskrutrekker BS40EK/BS40EKN eller
1 Universalskrutrekker BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu BS20EK/BS25EK skrutrekker er
spesialkonstruert for profesjonelle skruarbeider og
for bruk som muttertrekker.
49
NORSK
Din Elu BS40EK/BS40EKN gipsskrutrekker er
spesialkonstruert for skruing av gipsskruer gjennom
gips inn i en ramme av tre eller metall.
Din Elu BS10EK/BS18E/BS45EK
universalskrutrekker er spesialkonstruert for
profesjonelle skruarbeider.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Låseknapp
3 Forover/bakover-skyvebryter
4 Dybdejustering
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Justeringskrage for dreiemoment
(BS10EK/BS45EK)
5 Dybdeanlegg
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Kuleholder (BS10EK/BS45EK)
6 Remlås
Slurekoblet spindel
Skrutrekkeren er utstyrt med en slurekoblet spindel,
d.v.s. spindelen roterer ikke før skruen er trykket inn
i arbeidsemnet. Dette gjør at man kan feste en ny
skrue i verktøyet uten å stanse maskinen.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt Elu verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skøteledning som er egnet til
dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid først
vikle kabelen helt av.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
50
Bytte ut tilleggsutstyr med 1/4" sekskantskruer
Din Elu-skrutrekker har et 1/4" sekskantskruesystem.
Tilbehøret blir holdt på plass i spindelen av en kule og
en fjær som passer inn i sporet på tilbehørsskaftet.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Fjern kragen (4) ved å dra den framover.
• Velg riktig tilbehør (begge modeller) med korrekt
dybdeanlegg (5) når du bruker muttertrekkeren
(BS20EK/BS25EK).
• Tilbehør (f. eks.en bit holder eller muttertrekker) (7)
settes i ved at det skyves inn i holderen (8) inntil
det smetter på plass.
• Tilbehøret fjernes ved at det dras ut av holderen
med en nebbtang.
• Sett kragen (4) tilbake på plass ved å sette ribbene
(9) på innersiden av kragen (4) mot sporene (10) i
gearhuset og «klikk» kragen på plass.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Dra kuleholderen (5) helt fram og hold den fast.
• Sett inn tilbehøret.
• Slipp kuleholderen.
Bytte ut bits (fig. A & B)
• Trekk ut bitsen (11). Det kan være nødvendig å
bruke nebbtang.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Instilling av skrudybden (fig. C)
Denne dybdefølsomme funksjonen gir følgende
fordeler:
- den valgte skrudybden kan gjentas slik at du får
likt resultat.
- festeanordninger med tetningsskiver blir skrudd
riktig inn slik at det ikke oppstår lekkasje.
Skrudybden bestemmes av dybdeanleggets
posisjon (5) i forhold til bitsen, muffen eller
festeskrue.
Symbolene på kragen viser hvordan dybden innstilles.
• Vri kragen medurs for å øke dybden.
• Vri kragen moturs for å redusere dybden.
BS20EK/BS25EK - Ved bruk av muttertrekker
• For skruer med tetningsskive vris
justeringskragen inntil enden av muttertrekkeren
er i flukt med enden av dybdeanlegget.
• Om nødvendig vris kragen til muttertrekkeren er
ca. 2 mm forsenket i forhold til dybdeanlegget.
no - 4
NORSK
• Ta hensyn til skrufabrikantens spesifikasjoner for
korrekte innstillinger av tetningsskiver for ulik bruk.
• Skru en skrue inn i et stykke avfallsmateriale og
sjekk avstanden mellom skiven og materialet.
• Vri kragen (4) mot eller med uret for å redusere
eller øke til ønsket skrudybde.
• Skru inn en annen skrue og etterjustér kragen (4)
inntil ønsket skrudybde er oppnådd.
BS20EK/BS25EK - Bytte ut dybdeanlegget (fig. D)
Denne modellen leveres med to dybdeanlegg (5)
som passer til forskjellige bits, holdere, muffer og
adaptere.
• Dra kragen løs.
• Hold på dybdeanlegget (5) og skru kragen (4) av.
• Fjern dybdeanlegget (5).
• Sammensetting foregår i motsatt rekkefølge.
BS10EK/BS45EK Innstilling av dreiemoment (fig. A)
Denne modellen har mulighet for innstilling av
dreiemomentet slik at det passer til et stort utvalg av
skruer.
• Dreiemomentet økes ved å vri justeringskragen (4)
for dreiemoment mot uret.
• Dreiemomentet reduseres ved å vri
justeringskragen (4) for dreiemoment med uret.
• Skru en skrue inn i et stykke avfallsmateriale og
sjekk om skruen er skikkelig festet.
• Hvis clutchen skrangler uventet (for eksempel når
det forekommer kvist i trevirke), bør trykket mot
verktøyet reduseres.
Stille inn rotasjonsretningen (fig. E)
• Høyre/venstregange velges ved hjelp av bryteren
for høyre/venstregange (3) (Se piler på verktøyet).
• Velg rotasjonsretning som beskrevet ovenfor.
• Bruk alltid riktig dybdeanlegg (5) ved
muttertrekking (BS20EK/BS25EK).
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Om nødvendig trykkes låseknappen (2) inn for
kontinuerlig drift, og hastighetsvelgeren utløses.
Låseknappen arbeider bare med full hastighet i
fram- eller tilbakegående retning.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
Hvordan verktøyet bør holdes (fig. F)
• Du får best resultat ved å holde skrutrekkeren
med hånden i flukt med festeanordningen og
trykke på bryteren for variabelt turtall med den
siste, eller de to siste fingrene på hånden.
Dette reduserer faren for at skruen skal gli fra
skrutilbehøret når det blir brukt trykk.
• Når du skal skru festeanordningen, setter du den
på bitsen eller inn i muffen eller festskruen,
trykker bryteren for variabelt turtall og skyver
festeanordningen inn i arbeidsemnet med en
jevn, vedvarende bevegelse. Når skruen sitter,
høres en summende lyd fra forenden av
maskinen som tegn på at clutchen er frikoplet.
Forskjellige typer 1/4" sekskantede bitser, holdere,
muffer og adaptere finnes som tilbehør.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
Bruksanvisning
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Skrutrekker eller muttertrekker (fig. A)
• Velg egnet bit for den skrue (eller mutter) som
skal festes.
no - 5
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
51
NORSK
GARANTI
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
BS40EK/BS40EKN
• Gipsstøv bør regelmessig fjernes fra
koplingshuset med trykkluft. Når dette gjøres må
dybdeanlegget og justeringskragen fjernes.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
Elu, «etter-kjøp» service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu.)
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
52
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert serviceverksted
og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering
må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
no - 6
PORTUGUÊS
APARAFUSADORA (PLACAS DE REBOCO SECO)
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
Potência
absorvida
Velocidade
em vazio
Encabadouro
Método de
embraiagem
V
Watts
rpm
BS10EK
230
BS18E
230
BS20EK
230
BS25EK
230
BS40EK
230
BS40EKN
230
BS45EK
230
540
540
540
540
540
540
540
1.000
1/4" hex.
850
1/4" hex.
2.000
1/4" hex.
2.500
1/4" hex.
4.000
1/4" hex.
4.000
1/4" hex.
2.500
1/4" hex.
embraiagem
-
controlo de
controlo de
controlo de
silencioso,
embraiagem
profundidade
profundidade
profundidade
controlo de
“Versa”
“Versa”
profundidade
Peso
kg
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
1,4
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
pt - 1
Indica tensão eléctrica.
53
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(pressão sonora)
dB(A)*
LWA (potência sonora) dB(A)
74,0
74,0
74,0
83,0
83,0
83,0
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
54
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido.
pt - 2
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
pt - 3
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e, no
caso de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica Elu.
Verifique periodicamente os cabos de extensão e
substitua-os se estiverem danificados. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica Elu.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá
estar exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aparafusadora
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS45EK ou
1 Aparafusadora placas de reboco seco
BS40EK/BS40EKN
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
55
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
Extensões
A sua aparafusadora BS20EK/BS25EK foi
concebida para aplicações profissionais de
aparafusamento e para ser utilizada como chave de
porcas.
A sua aparafusadora placas de reboco seco
BS40EK/BS40EKN foi concebida para colocar
fixadores de placas de reboco seco através destas
em estruturas de madeira ou de metal.
A sua aparafusadora BS10EK/BS18E/BS45EK foi
concebida para aplicações profissionais de
aparafusamento.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de bloqueio do interruptor
3 Selector de sentido de rotação
4 Anel de ajuste da profundidade
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Anel de ajuste de torque (BS10EK/BS45EK)
5 Localizador da profundidade
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Retentor de esferas (BS10EK/BS45EK)
6 Clip de cinto
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Embraiagem
Esta chave de fenda está equipada com uma
embraiagem; o eixo não roda até que se faça
pressão sobre o parafuso. Estes parafusos podem
ser colocados no ponta de aparafusar mesmo que o
berbequim esteja em funcionamento.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta Elu tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
56
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Colocar as pontas de aparafusar de 1/4" hex.
A sua aparafusadora Elu tem um encabadoro de
1/4" hexagonal. A ponta está retida no eixo por
meio duma bola e uma mola, a qual recai numa
ranhura na haste da ponta de aparafusar.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Retire o colar (4), puxando-o para a frente.
• Seleccione o accessório necessário (ambos os
modelos) e o localizador de profundidade
correspondente (5), ao utilizar uma chave de
porcas (BS20EK/BS25EK).
• Para colocar o accessório (por exemplo,
um suporte para pontas ou uma chave de porcas)
(7), empurre-o para dentro do suporte (8) até dar
um estalido, indicando que está no lugar.
Bata levemente, se necessário.
• Para retirar o accessório puxe-o para fora do
suporte, utilizando um alicate.
• Coloque novamente o colar (4), alinhando as
nervuras (9) no interior do colar (4) com os
entalhes (10) na caixa da embraiagem, e coloque
o colar até dar um estalido, indicando que está
no lugar.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Puxe o retentor de esferas (5) para a frente e
segure-o.
• Insira o accessório.
• Liberte o retentor de esferas.
Substituir a ponte de aparafusar (fig. A & B)
• Puxe simplesmente a ponte de aparafusar (11).
Pode ser nessário utilizar um alicate.
pt - 4
PORTUGUÊS
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Colocação da guia de profundidade (fig. C)
A possibilidade de medição da profundidade
oferece as seguintes vantagens:
- a profundidade escolhida permite colcocar
parafusos em série de uma forma rápide ficando
as cabecas do parafuso colocadas todas à
mesma altura
- os parafusos com anilhas de vedação executados
correctamente, de forma que não se dão fugas
A execução da profundidade é determinada pela
posição do localizador da profundidade (5),
em relação à cabeça do parafuso.
Os símbolos no colar indicam como regular a
profundidade de aparafusamento.
• Rode o colar no sentido dos ponteiros do relógio
para aumentar a profundidade de
aparafusamento.
• Rode o colar no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio para diminuir a profundidade
de aparafusamento.
BS20EK/BS25EK Ao utilizar uma chave de porcas
• Para parafusos com anilhas de vedação, rode o
colar de ajustamento até a extermidade da chave
de porcas estar nivelada com a extermidade do
localizador de profundidade.
• Se necessário, rode o colar até a chave de
porcas ficar reentrante em aproximadamente
2 mm dentro do localizador de profundidade.
• Ver, também, as especificações do fabricante de
parafusos quanto às regulações das anilhas de
vedação adequadas em diferentes aplicações.
• Coloque um parafuso numa peça velha e
verifique a distância entre a anilha e o material.
• Rode o colar (4) no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio, ou no sentido dos ponteiros
do relógio, para diminuir, ou aumentar,
a profundidade de aparafusamento, conforme for
necessário.
• Coloque outro parafuso e reajuste o colar (4) até
a posição desejada.
BS20EK/BS25EK - Recolocação do localizador
da profundidade (fig. D)
Este modelo é fornecido com dois localizadores de
profundidade (5) para acomodardiferentes pontas,
suportes, casquilhos e adaptadores.
pt - 5
• Puxe o conjunto do colar para fora da ferramenta.
• Segure o localizador de profundidade (5) e
desaperte o colar (4).
• Retire o localizador da profundidade (5).
• Para tornar a montar, proceda na ordem inversa.
BS10EK/BS45EK Regular a força de aperto (fig. A)
Este modelo permite regular a força de aperto para
uma grande gama de parafusos.
• Para aumentar a força de aperto, rode o colar de
ajustamento da força de aperto (4) no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
• Para diminuir a força de aperto, rode o colar de
ajustamento da força de aperto (4) no sentido
dos ponteiros do relógio.
• Coloque um parafuso numa peça velha e
verifique se está correctamente aparafusado.
• Se a embraiagem ressaltar inesperadamente
(por exemplo, quando se encontra um nó na
madeira), simplesmente aumente a pressão
sobre a ferramenta.
Determinação do sentido da rotação (fig. E)
• Para seleccionar a rotação, utilize o selector de
sentido de rotação (3) (ver setas na ferramenta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Aparafusamento ou aperto de porcas (fig. A)
• Seleccione a ponta apropriada para o parafuso
(ou porca) a ser accionada.
• Seleccione a rotação para a frente ou para trás,
como descrito acima.
• Para aperto das porcas (BS20EK/BS25EK) utilize
sempre o localizador de profundidade correcto (5).
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
57
PORTUGUÊS
• Se necessário, carregue no botão de bloqueio (2)
para funcionamento contínuo e liberte o
interruptor de velocidade variável. O botão de
bloqueio trabalha apenas a velocidade máxima,
em rotação para a frente ou para trás.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor
“ON/OFF”.
• Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor “ON/OFF” e volte a
soltá-lo. Desligue sempre a ferramenta quando
acabar de trabalhar e antes de desligar da rede.
Segurar a ferramenta (fig. F)
• Para obter os melhores resultados, mantenha a
aparafusar na mão directamente em linha com o
parafuso e carregue no interruptor da velocidade
variável com um ou dois dedos da mão.
Isto reduz a possibilidade de que o parafuso
salte da ponte de aparafusar, quando faça força.
• Para enroscar o parafuso, coloque-o ponte de
aparafusar, carregue o interruptor da velocidade
variável e insira o parafuso na peça com um
movimento suave e continuo. Quando o parafuso
estiver assente, ouvirá um sinal sonoro vindo da
parte da frente da ferramenta para indicar que a
embraiagem está desengatada.
Encontrará disponíveis como opção diversos tipos
de pontas sextavadas de 1/4", suportes, chaves e
adaptadores. Para mais informações sobre os
acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedorautorizado.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
BS40EK/BS40EKN
• Retire regularmente a poeira das placas de
reboco seco da caixa da embraiagem, utilizando
ar comprimido. Para efectuar esta operação,
retire o localizador de profundidade e o colar de
ajustamento.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual).
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
58
pt - 6
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
pt - 7
59
SUOMI
RUUVINVÄÄNNIN/KIPSIRUUVINVÄÄNNIN
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Huolto
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Nopeus
kuormittamattomana/min
Karakiinnitys
Kytkinmenetelmä
V
W
BS10EK
230
540
BS18E
230
540
BS20EK
230
540
BS25EK
230
540
BS40EK
230
540
BS40EKN
230
540
BS45EK
230
540
1.000
850
2.000
2.500
4.000
4.000
2.500
1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio
Versa-kytkin
-
syvyysherkkä syvyysherkkä syvyysherkkä äänetön,
Versa-kytkin
syvyysherkkä
Paino
kg
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Sulakkeet:
230 V
1,4
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
60
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
fi - 1
SUOMI
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
74,0
74,0
74,0
dB(A)
83,0
83,0
83,0
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 2
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Elun
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
61
SUOMI
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
62
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ruuvinväännin BS20EK/BS25EK tai
1 Kipsiruuvinväännin BS40EK/BS40EKN tai
1 Ruuvinväännin BS10EK/BS18E/BS45EK
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Ruuvinväännin BS20EK/BS25EK on suunniteltu
ammattimaisen ruuvinvääntöön ja
mutteriruuvaukseen.
Kipsiruuvinväännin BS40EK/BS40EKN on
ammattikäyttöön tarkoitettu työkalu, jolla voidaan
kiinnittää kipsirakennuslevyjä puu- tai
metallikehikkoon.
fi - 3
SUOMI
Ruuvinväännin BS10EK/BS18E/BS45EK on
suunniteltu ammattimaisen ruuvinvääntöön.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Lukitusnuppi
3 Suunnanvaihtokytkin
4 Syvyyden säätökaulus
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Vääntömomentin säätö (BS10EK/BS45EK)
5 Syvyydentunnistin
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Kuulanpidin (BS10EK/BS45EK)
6 Hihnan pidike
Karan liukukytkin
Ruuvinväännin on varustettu karan liukukytkimellä;
kara ei pyöri ennenkuin ruuvi on painettu
työkappaleeseen. Sen vuoksi ruuvit ym. kiinnittimet
voidaan asettaa käynnissä olevaan ruuvinvääntimeen.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Elu-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
fi - 4
1/4" (6,35 mm) karakiinnityksen vaihtaminen
Elu-ruuvinvääntimessä on 1/4" (6,35 mm)
karakiinnitys. Teränpidin pysyy karassa pallon ja
jousen avulla, jotka lukitsevat teränpitimen
karanvarren uraan.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (kuva B)
• Poista kaulus (4) vetämällä sitä eteenpäin.
• Valitse tarvittavat tarvikkeet (molemmissa
malleissa) ja niihin sopiva syvyydentunnistin (5)
käyttäessäsi mutteriruuvainta (BS20EK/BS25EK).
• Pane tarvike (esim. teränpidin tai mutteriruuvain)
paikoilleen (7) työntämällä se pitimeen (8),
kunnes se loksahtaa paikoilleen.
Taputa sitä kevyesti tarvittaessa.
• Poista tarvike paikoiltaan vetämällä se pitimestä
käsin tai pihdeillä.
• Pane kaulus (4) paikoilleen asettamalla kauluksen
(4) sisäpuolen rivat (9) kytkimen kotelon uriin (10)
ja näpsäyttämällä kaulus paikoilleen.
BS10EK/BS45EK (kuva A)
• Vedä kuulalaakerin kuulanpidin (5) eteen ja pidä
sitä paikoillaan.
• Pane lisätarvike paikoilleen.
• Vapauta kuulalaakerin kuulanpidin.
Terän kärjen vaihto (kuva A & B)
• Vedä vain terän kärki ulos (11). Voit tarvita pihtejä.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Ruuvaussyvyyden säätö (kuva C)
Syvyysherkällä säädöllä on seuraavat edut:
- Valittu ruuvaussyvyys on aina sama.
- Syvyysrajoitetut ruuvaukset voidaan ruuvata
tarkasti.
Syvyydentunnistimen (5) sijainti suhteessa terään,
kantaan tai mutteriruuvaimeen määrää
ruuvaussyvyyden.
Kauluksen symbolit osoittavat, kuinka ruuvaussyvyys
säädetään.
• Kääntämällä kaulusta myötäpäivään lisäät
ruuvaussyvyyttä.
• Kääntämällä kaulusta vastapäivään pienennät
ruuvaussyvyyttä.
63
SUOMI
BS20EK/BS25EK - Mutteriruuvaimen käyttö
• Käytettäessä tiivistysrenkaallisia ruuveja käännä
säätökaulusta kunnes mutteriruuvaimen pää on
samassa tasossa syvyydentunnistimen kanssa.
• Käännä tarvittaessa kaulusta, kunnes
mutteriruuvain on laskenut noin 2 mm
syvyydentunnistimeen.
• Katso myös ruuvin valmistajan antamista
teknisistä tiedoista tiivistysrenkaan oikeat säädöt
eri käytöissä.
• Väännä ruuvi hukkapalaan ja tarkista
tiivistysrenkaan ja materiaalin välin suuruus.
• Käännä kaulusta (4) vastapäivään tai
myötäpäivään ruuvaussyvyyden pienentämiseksi
tai suurentamiseksi tarpeen mukaan.
• Väännä toinen ruuvi ja säädä kaulus (4)
uudelleen, kunnes saavutat halutut säädöt.
BS20EK/BS25EK Syvyydentunnistimen irrotus (kuva D)
Tässä mallissa on kaksi syvyydentunnistinta (5), joihin
sopivat erilaiset kärjet, pitimet, istukat ja sovittimet.
• Vedä kaulusrakennelma pois työkalusta.
• Pidä kiinni syvyydentunnistimesta (5) ja ruuvaa
kaulus (4) irti.
• Irrota syvyydentunnisti (5).
• Kokoa laite päinvastaisessa järjestyksessä.
BS10EK/BS45EK - Vääntömomentin säätö (kuva A)
Tällä mallilla voidaan säätää monien erilaisten ruuvien
vääntömomentti.
• Vääntömomenttia suurennetaan kääntämällä
vääntömomentin säätökaulusta (4) vastapäivään.
• Vääntömomenttia pienennetään kääntämällä
vääntömomentinsäätökaulusta (4) myötäpäivään.
• Väännä ruuvi hukkapalaan ja tarkista, että se
kiinnittyy kunnolla.
• Jos kytkin telkeytyy odottamatta (esimerkiksi
kohdattaessa puusolmu), lisää yksinkertaisesti
työkalun painetta.
Suunnan säätö (kuva E)
• Valitessasi suuntaa käytä suunnanvaihtokytkintä (3)
(ks. työkalussa olevat nuolet).
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Ruuvinvääntö tai mutteriruuvaus(kuva A)
• Valitse sopiva kärki väännettävälle ruuville
(tai mutterille).
• Valitse kiertosuunta eteen- tai taaksepäin
ylläolevan kuvauksen mukaisesti.
• Käytä mutteriruuvauksessa (BS20EK/BS25EK)
aina oikeaa syvyydentunnistinta (5).
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Tarvittaessa paina lukitusnäppäintä (2),
ja vapauta vaihtelevan nopeuden kytkin,
mikäli haluat jatkuvalle toiminnolle.
Lukitusnäppäin toimii vain täydessä nopeudessa,
kiertosuunnalla eteen- tai taaksepäin.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet lopettanut
työskentelyn ja ennen kuin poistat pistokkeen
pistorasiasta.
Työkalun käsittely (kuva F)
• Parhaan ruuvaustuloksen saavuttamiseksi pidä
ruuvinväännintä kädessä suorassa linjassa
ruuvattavan kappaleen kanssa ja paina nopeuden
säätökytkintä pikkusormella ja/tai nimettömällä.
Näin estät ruuvia lipsumasta teränpitimestä kun
painat koneen ruuvauskohteeseen.
• Aseta ruuvattava kappale teränpitimeen, kantaan
tai mutteriruuvaimeen, paina käynnistyskytkintä ja
ruuvaa se työstökappaleeseen tasaisesti.
Kun ruuvi on kiinni, suriseva ääni koneen
etupäästä ilmaisee, että kytkin on vapaalla.
Saatavana on useantyyppisiä 1/4" teriä, pitimiä,
kantoja ja sovittimia. Ota yhteys myyjääsi halutessasi
tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
64
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
fi - 5
SUOMI
TAKUU
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
BS40EK/BS40EKN
• Poista säännöllisesti kipsipöly kytkinkotelosta
paineilmalla. Poista tällöin syvyydentunnistin ja
säätökaulus.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen, jossa se
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 6
65
SVENSKA
SKRUVDRAGARE/GIPSSKRUVDRAGARE
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 6
Tekniska data
Spänning
V
Ineffekt
W
Varvtal obelastad/min
Bithållare
Kopplingsmetod
Vikt
kg
BS10EK
230
540
1.000
1/4"
sexkant
Versa
clutch
1,4
BS18E
230
540
850
1/4"
sexkant
-
BS20EK
230
540
2.000
1/4"
sexkant
djupkänslig
BS25EK
230
540
2.500
1/4"
sexkant
djupkänslig
BS40EK
230
540
4.000
1/4"
sexkant
djupkänslig
1,3
1,4
1,4
1,4
BS40EKN
230
540
4.000
1/4"
sexkant
tyst,
djupkänslig
1,4
Säkring:
230 V
BS45EK
230
540
2.500
1/4"
sexkant
Versa
clutch
1,4
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
66
Anger risk för elektrisk stöt.
sv - 1
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS45EK
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
74,0
74,0
74,0
dB(A)
83,0
83,0
83,0
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 2
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
67
SVENSKA
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra,
rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
68
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del,
som är skadad, skall repareras eller bytas ut av
en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 BS20EK/BS25EK skruvdragare eller
1 BS40EK/BS40EKN gipsskruvdragare eller
1 BS10EK/BS18E/BS45EK universalskruvdragare
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
sv - 3
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Din Elu BS20EK/BS25EK skruvdragare är avsedd
för professionnella skruvarbeten och för bruk som
mutterdragare för typ självborrande plåtskruv.
Din Elu BS40EK/BS40EKN gipsskruvdragare är
specialkonstruerad för skruvning av gipsskruvar
genom gips i en ram av trä eller metall.
Din Elu BS10EK/BS18E/BS45EK
universalskruvdragare är avsedd för professionnella
skruvarbeten.
1 Steglös strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Väljare höger/vänstergång
4 Djupinställning
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 Vridmomentskontrol (BS10EK/BS45EK)
5 Djupkännare
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 Kulhållare (BS10EK/BS45EK)
6 Bältklämma
Slirkopplad spindel
Skruvdragaren är utrustad med en slirkopplad
spindel; spindeln roterar inte förrän skruven trycks in
i arbetsstycket. Detta gör att du kan sätta en ny
skruv på verktyget utan att stanna maskinen.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2.
sv - 4
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Byte av 1/4" sexkantstillbehör
Din Elu skruvdragare har ett drivsystem för 1/4"
sexkantskaft. Tillbehöret hålls fast i spindeln av en
fjädrad kula som griper i ett spår i verktygsskaftet.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (fig. B)
• Avlägsna kragen (4) genom att dra den framåt.
• Välj önskat tillbehör (Båda modellerna) och den
tillhörande djupkännaren (5) när du använder en
mutterdragare (BS20EK/BS25EK).
• Sätt in tillbehöret (t ex en bitshållare eller
mutterdragare) (7) genom att skjuta in det i
hållaren (8) tills det klickar fast.
• Avlägsna tillbehöret genom att dra ut det ur
hållaren med handen eller med en tång.
• Sätt tillbaka kragen (4) genom att rikta ribborna (9)
på insidan av kragen (4) gentemot spåren (10) i
växelhuset och klicka kragen på plats.
BS10EK/BS45EK (fig. A)
• Drag kulhållaren (5) framåt och håll fast den.
• Sätt in tillbehöret.
• Släpp kulhållaren.
Byte av bits (fig. A & B)
• Drag bitset (11) rakt ut. Det kan krävas en tång.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN Inställning av skruvdjupet (fig. C)
Den djupkänsliga funktionen ger följande fördelar:
- det inställda djupet kan upprepas för ett likvärdigt
resultat
- skruvar med tätningsbrickor dras in rätt så att
inga läckor uppstår
Skruvdjupet beror på djupkännarens (5) position i
förhållande till bitset, hållaren eller mutterdragaren.
Symbolerna på kragen anger hur dragningsdjupet
ställs in.
• Vrid kragen medsols för större dragningsdjup.
• Vrid kragen motsols för mindre dragningsdjup.
69
SVENSKA
BS20EK/BS25EK - Vid bruk av mutterdragare
• För skruvar med tätningsbrickor, vrid
inställningskragen tills mutterdragarens ända
ligger plant med djupkännarens ända.
• Vrid om så behövs kragen tills mutterdragaren är
sänkt ca. 2 mm inuti djupkännaren.
• Se även skruvfabrikantens specifikationer för rätt
inställning av tätningsbrickan för olika
tillämpningar.
• Drag in en skruv i en bit restmaterial och
kontrollera avståndet mellan brickan och
materialet.
• Vrid kragen (4) mot- eller medsols för mindre eller
större dragningsdjup efter behov.
• Drag in en ny skruv och ställ in kragen (4) på nytt
tills önskad inställning uppnås.
BS20EK/BS25EK - Byte av djupkännaren (fig. D)
Denna modell är försedd med två djupkännare (5)
som passar till olika bits, hållare, muffar och
adaptrar.
• Drag lös kragdelen från verktyget.
• Håll fast djupkännaren (5) och skruva lös kragen (4).
• Avlägsna djupkännaren (5).
• Sätt ihop igen i omvänd ordning.
BS10EK/BS45EK - Inställning vridmoment (fig. A)
Med denna modell kan vridmomentet ställas in för
många olika skruvar.
• För högre vridmoment, vrid
momentinställningskragen (4) motsols.
• För lägre vridmoment, vrid
momentinställningskragen (4) medsols.
• Drag in en skruv i en bit restmaterial och
kontrollera om den är ordentligt idragen.
• Om kopplingen slirar oväntat (t ex om du stöter
på en kvistet i trät), tryck endast något hårdare
mot verktyget.
Inställning av rotationsriktningen (fig. E)
• För att välja rotation framåt eller bakåt, använd
väljaren (3) (se pilarna på verktyget).
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Skruv- eller mutterdragning (fig. A)
• Välj rätt bits för skruven (eller muttern) som ska
dragas.
• Välj rotation framåt eller bakåt enligt ovanstående
beskrivning.
• Använd alltid rätt djupkännare (5) för
mutterdragning (BS20EK/BS25EK).
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• Tryck om så behövs på spärrknappen (2) för
kontinuerlig gång och släpp strömbrytaren.
Spärrknappen fungerar endast vid full hastighet
vid höger- eller vänstergång.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
Hur verktyget hålls fast (fig. F)
• För bästa resultat, håll skruvdragaren med
handen i rät linje med skruven och tryck på
strömbrytaren med en eller två av handens
understa fingrar. Detta minskar risken att skruven
glider undan från tillbehöret när tryck utövas.
• Drag i skruven genom att placera den på bitset
eller i hållaren/mutterdragaren, trycka på den
variabla strömbrytaren och trycka in skruven i
arbetsstycket med en jämn, genomgående
rörelse. När skruven är isatt ger maskinens
framsida ett surrande ljud, vilket anger att
kopplingen slirar.
Olika typer av 1/4" sexkantbits, hållare och adaptrar
finns tillgängliga som tillbehör. Kontakta Din
återförsäljare för vidare information om lämpliga
tillbehör.
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
70
sv - 5
SVENSKA
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
BS40EK/BS40EKN
• Avlägsna regelbundet gipsdamm från växelhuset
med tryckluft. Avlägsna först djupkännaren och
inställningskragen.
Förbrukade maskiner och miljön
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
sv - 6
71
∂§§∏¡π∫∞
∫∞∆™∞µπ/π∫∞∆™∞µπ¢π (°Àæ√™∞¡π¢ø¡)
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN/BS45EK
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢
ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
£‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜
ª¤ıÔ‰Ô˜ Û‡ÛÊÈÁ͢
µ¿ÚÔ˜
kg
BS10EK
230
540
BS18E
230
540
BS20EK
230
540
BS25EK
230
540
BS40EK
230
540
BS40EKN
230
540
BS45EK
230
540
1.000
1/4" hex.
850
1/4" hex.
2.000
1/4" hex.
2.500
1/4" hex.
4.000
1/4" hex.
4.000
1/4" hex.
2.500
1/4" hex.
Û˘ÌϤÎÙ˘
ΛÓËÛ˘
-
·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÔ
·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÔ
·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÔ
ÛÈÁ·ÓÔ˜,
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
Û˘ÌϤÎÙ˘
ΛÓËÛ˘
‚¿ıÔ˜
‚¿ıÔ˜
‚¿ıÔ˜
ÙÔ ‚¿ıÔ˜
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
1,4
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
72
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
BS10EK/BS18E/BS20EK/BS25EK/BS40EK/
BS40EKN/BS45EK
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
74,0
74,0
83,0
83,0
BS45EK
dB(A)* 74,0
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A) 83,0
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
BS10EK
BS18E
BS20EK
BS25EK
BS40EK
BS40EKN
BS45EK
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 2
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
73
∂§§∏¡π∫∞
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
74
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫·ÙÛ·‚›‰È BS20EK/BS25EK ‹
1 ∫·ÙÛ·‚›‰È Á˘„ÔÛ·Ó›‰ˆÓ BS40EK/BS40EKN ‹
1 ∫·ÙÛ·‚›‰È BS10EK/BS18E/BS45EK
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È BS20EK/BS25EK Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› Û·Ó Î·ÙÛ·‚›‰È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚›‰ˆÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ.
∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È ÙÔ›¯Ô˘ BS40EK/BS40EKN Ô˘
¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
‚˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ̤ۈ Á˘„ÔÛ·Ó›‰ˆÓ ÛÂ
͇ÏÈÓ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÂϤ¯Ë.
∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È BS10EK/BS18E/BS45EK Ô˘ ¤¯ÂÙÂ
¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Û·Ó Î·ÙÛ·‚›‰È ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
4 ∫ÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
4 ∫ÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜ (BS10EK/BS45EK)
5 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ‚¿ıÔ˘˜
(BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN)
5 ™Ê·ÈÚÈÎfi˜ Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú·˜ (BS10EK/BS45EK)
6 ™˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú·˜ ÈÌ¿ÓÙ·
™˘ÌϤÎÙ˘ ΛÓËÛ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ¿ÍÔÓ·
∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÙÛ·‚›‰È Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‰È¿Ù·ÍË
·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ¿ÍÔÓ·. √ ¿ÍÔÓ·˜ ‰ÂÓ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ó· ÈÂÛÙ› ̤۷
ÛÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ. ∞˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ‚‡ÛÌ·Ù· Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ΛÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ Ô˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
el - 4
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÁˆÓÈÎÒÓ 1/4" ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
ΛÓËÛ˘
∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È Elu Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi
1/4" Û‡ÛÙËÌ· ΛÓËÛ˘. ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ΛÓËÛ˘
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·fi Ì›· ÛÊ·›Ú· Î·È ¤Ó·
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ È¿ÓÂÈ Û ̛· ÂÁÎÔ‹ ÛÙÔ Û٤ϯԘ
ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN (ÂÈÎ. B)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˜
Ù· ÂÌÚfi˜.
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (Î·È ÁÈ· Ù·
‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ) Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ú˘ıÌÈÛÙ‹
‚¿ıÔ˘˜ (5) fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÂÚÈÎԯϛˆÓ (BS20EK/BS25EK).
75
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (.¯. ¤Ó·
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ ‹ ¤Ó· ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘) (7) ȤÛÙ ÙÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
(8) ̤¯ÚÈ Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∫Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÚ·‚‹ÍÙÂ ÙÔ
¤Íˆ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ·
Ï·‚›‰·.
• •·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4)
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ (9)
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ (4) Ì ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜
(10) ÛÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙÂ
ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
BS10EK/BS45EK (ÂÈÎ. A)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú· (5) ÚÔ˜
Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú·.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ̇Ù˘ (ÂÈÎ. A & B)
• ∞ÏÒ˜ ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙË Ì‡ÙË (11). ªÔÚ› Ó·
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ.
BS20EK/BS25EK/BS40EK/BS40EKN ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (ÂÈÎ. C)
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ÙÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ›ӷÈ
Â·Ó·Ï‹„ÈÌÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ·
- Ù· ‚‡ÛÌ·Ù· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ì ÚÔ‰¤Ï˜
ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜
∆Ô ‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5) Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì‡ÙË,
˘Ô‰Ô¯‹ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ.
∆· ۇ̂ÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
• °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
BS20EK/BS25EK - √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘
• °È· ‚›‰Â˜ Ì ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÚÔ‰¤Ï˜, Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘ Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ›
Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜.
76
• ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ› ÂÚ›Ô˘
2 mm ̤۷ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜.
• ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ Â›Û˘ ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Ù˘ ‚›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈΤ˜
ÚÔ‰¤Ï˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
• µÈ‰ÒÛÙ ÌÈ· ‚›‰· Û ¤Ó· ¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È
ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÚÔ‰¤Ï·˜
Î·È ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
• °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙÔ
‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
• µÈ‰ÒÛÙ ÌÈ· ¿ÏÏË ‚›‰· Î·È Í·Ó·Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ
ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
Ú‡ıÌÈÛË.
BS20EK/BS25EK ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ‰‡Ô Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜
‚¿ıÔ˘˜ (5) Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ̇Ù˜,
˘Ô‰Ô¯¤˜, Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ¤˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5) ηÈ
Í‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5).
• °È· Ó· ÙÔ Í·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
BS10EK/BS45EK - ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜
ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‚›‰Â˜.
• °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ (4) ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ (4) ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• µÈ‰ÒÛÙ ÌÈ· ‚›‰· Û ¤Ó· ¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È
ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ‚›‰· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ÓË.
• ∞Ó Ô Û˘ÌϤÎÙ˘ ÚÂÙ¿ÚÂÈ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· (ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÂ
͇ÏÔ Î¿ÔÈÔ Úfi˙Ô), ·Ï¿ ȤÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. E)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·ÎfiÙË (3).
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ˆ˜ Ó· ‚ȉÒÛÂÙ ‚›‰Â˜ ‹ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ì‡ÙË ÁÈ· ÙË ‚›‰· (‹ ÙÔ
·ÍÈÌ¿‰È) Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‚ȉÒÛÂÙÂ.
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·Ó¿ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• °È· ÙÔ ‚›‰ˆÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ (BS20EK/BS25EK)
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5).
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÌÏÔ΋˜ (2)
ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. √ ‰È·ÎfiÙ˘
Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ÛÂ
Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·, Û ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·Ó¿ÛÙÚÔÊË
ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ˆ˜ Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÂÈÎ. F)
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ηÙÛ·‚›‰È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ¿ÌÂÛ· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ
Ì ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ٷ ·ÎÚ·›·
¤Ó· ‹ ‰‡Ô ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙË Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÏ›ÛıËÛ˘ Ù˘ ‚›‰·˜ ·fi ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ΛÓËÛ˘ fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ›ÂÛË.
el - 6
• °È· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙË Ì‡ÙË ‹ ̤۷ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ‹ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ,
ȤÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
Î·È ÛÚÒÍÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ̤۷ ÛÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÔÌ·Ï‹, Û˘Ó¯‹ ΛÓËÛË.
√Ù·Ó Ë ‚›‰· ηı‹ÛÂÈ, ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó·˜
‚fiÌ‚Ô˜ ·fi ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ô
Û˘ÌϤÎÙ˘.
¢È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ÂÍ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì˘ÙÒÓ 1/4", ıËÎÒÓ
ÁÈ· ̇Ù˜, ˘Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤ˆÓ ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈÌ· ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
BS40EK/BS40EKN
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜
ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. °È· Ó· ÙÔ
οÓÂÙ ·˘Ùfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜
Î·È ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ.
77
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
78
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
el - 7
R
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu/Rofo AG
Tel:
Schweiz
Warpel
Fax:
3186 Düdingen
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
06-99
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
037 43 40 60
037 43 40 61
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Download PDF

advertising