MHB90E | MHB90E BELT SANDER instruction manual

MHB90
MHB90E
Dansk
1
Deutsch
7
English
13
Español
19
Français
25
Italiano
31
Nederlands
37
Norsk
43
Português
49
Suomi
55
Svenska
61
EÏÏËÓÈη
67
R
Copyright Elu
1
4
12
7
2
8
3
9
11
10
6
5
A
12
B
5
C
6
18
14
2
15
17
16
13
27
27
27
D
E
23
9
F
21 22
19
20
24
25
28
7
G
26
8
H
DANSK
BÅNDSLIBER MHB90/MHB90E OG
TILSVARENDE K-MODELLER (MED KASSE)
Tillykke!
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Eksplosionsfare.
EF-Overensstemmelseserklaring
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Båndhastighed
Slibeoverflade
Båndlængde
Båndbredde
Støvudsugning
Vægt
Brandfare.
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
Støvpose
6,3
Sikringer:
230 V maskiner
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
støvpose
6,4
10 A
MHB90/MHB90E
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller
se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
MHB90
LpA
MHB90E
(lydniveau)
dB(A)*
90
90
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
98
98
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
da - 1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
da - 2
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted,
låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke
i ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning
og udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos
et autoriseret serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør.
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
2
DANSK
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader,
inden du tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er
rigtigt monterede, og at andre forhold, der kan
påvirke driften, er i orden. En sikkerhedsanordning
eller en anden del, som er beskadiget, skal
repareres eller udskiftes af et autoriseret
serviceværksted, hvis intet andet er anført
i brugsanvisningen. Fejlbehæftede afbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
• Børn og gravide bør holde sig væk fra
arbejdsområdet.
• Alle personer i arbejdsområdet skal anvende
særlige masker, der beskytter mod støv og
dampe fra blybaseret maling.
• Der må ikke spises, drikkes eller ryges
i arbejdsområdet.
3 Fjern støvpartikler og andet affald på ansvarlig
måde.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Båndslibemaskine
1 Støvpose
1 Støvudsugningsadapter (ekstraudstyr)
1 Sandpapirsbånd
1 Sandpapirsramme (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
DinEWALT kvalitetsbåndsliber er fremstillet til
professionel slibning af træ, træemner og plastik.
1 Afbryder
2 Omdrejningskontrol (MHB90E)
3 Låseknap
4 Spændefjeder
5 Sandpapirsbånd
6 Båndcentreringsknap
7 Støvpose
8 Støvudsugningsadapter
9 Styrehåndtag
10 Rulleaksel
11 Rulle
12 Spændearm
El-sikkerhed
Pudsning af maling
Overhold sikkerhedsbestemmelserne for pudsning af
maling. Vær særlig opmærksom på følgende:
1 Anvend altid en støvsuger til støvfjernelse,
hvis det kan lade sig gøre.
2 Vær særlig forsigtig ved pudsning af maling,
der kan være baseret på bly:
3
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit Elu-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
da - 3
DANSK
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse
af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Udskiftning og centrering af sandpapirbåndet
(fig. B & C)
Båndsliberen bruger sandpapirsbånd på
100 x 570 mm.
• Læg værktøjet på siden med spændearmen (12)
opad.
• Træk spændearmen (12) opad og til højre.
• Fjern sandpapirsbåndet (5).
• Anbring et nyt sandpapirsbånd og sørg for,
at pilen på indersiden af sandpapirsbåndet peger
i samme retning som pilen på maskinen, hvis de
er på den samme side af rullerne.
• Tryl spændearmen tilbage.
• Tænd for maskinen og drej
båndcentreringsknappen (6) indtil
sandpapirsbåndet er centreret på rullen (11).
Sandpapirsbåndet må ikke rage ud
bagerst! Sandpapirsbåndet er ret
i forhold til slibeflade (se pile).
MHB90E - Sådan indstilles den elektroniske
omdrejningskontrol (fig. D)
• Drej omdrejningskontrollen (2) til den ønskede
stilling. Jo større tal, jo højere er båndhastigheden.
MHB90(E)K - Montering, afmontering og
justering af sliberammen (E36052) (fig. A & E)
• Fjern sandpapirsbåndet.
• Fjern den forreste krumptapaksel (13) fra
sandpapirsrammen (14).
da - 4
• Skub krumtapakslen ind i de halvrunde holdere
på sliberen, hvor den holdes fast med en
spændefjeder (4).
• Montér nu fingerafskærmningen (15) på
sliberammen med skruerne (16) og skiverne (17)
som vist.
• Montér sandpapirsbåndet som beskrevet herover.
• Klik den forreste krumtap (13) fast
i spændefjederen (4).
• Drej knappen (18) så den bagerste krumtap på
sandpapirsrammen får den rigtige vinkel i forhold
til sandpapirsbåndet. Tryk sandpapirsrammen på
den bagerste krumtap.
• Juster sandpapirsrammens (14) højde med
knappen (18).
• Sandpapirsrammen fjernes i omvendt rækkefølge.
Når sandpapirsrammen ikke er i brug,
kan krumtappen (13) simpelthen drejes
en kvart omgang og efterlades
i værktøjet.
Montering og afmontering af den stationære
holder (E36053) (fig. A & F)
Båndsliberen kan bruges som et stationært værktøj.
Det stationære bord kan leveres som ekstraudstyr.
• Montér sandpapirsrammen (14) som vist ovenfor.
• Fjern stjerneknappen (19) fra det stationære bord.
• Anbring båndsliberen på det stationære bord (20).
Styrehåndtaget (9) findes i hullet i det stationære
bord (20). Spindlen med gevind (21) stikker frem
fra hullet (22) i beslaget (23).
• Drej stjerneknappen (19) fast på spindlen med
gevind (21).
• Det stationære bord fjernes i omvendt rækkefølge.
Støvudsugning
Støvpose (fig. G)
• Tryk fjederen (24) til støvposen (7) sammen og
slip den mellem låseringene (25).
• For at opnå en effektiv støvudsugning skal
støvposen tømmes, når den er fyldt ca. en
tredjedel.
• Fjern støvposen, åbn lynlåsen og ryst støvposen
forsigtigt.
4
DANSK
Støvudsugningsadaptor (E36054) (fig. E & H)
• Skru støvudsugningsadaptoren (8) på udtaget (26).
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de
gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning.
Brug aldrig en støvpose eller
vakuumsuger uden god beskyttelse mod
gnister, når der slibes på metal.
Slib ikke magnesium!
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Tøm støvposen og rengør støvudsugningsadaptoren
regelmæssigt.
• Grovslip ikke metaloverflader.
Brugervejledning
Opslidt værktøj og miljøet
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialer, som skal slibes er
sat ordentligt fast.
• Brug kun et let tryk på arbejdsemnet.
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Slibning (fig. A)
Der medfølger et styrehåndtag (9) for optimal kontrol
over værktøjet, når båndsliberen bruges uden det
stationære bord.
• Start med den groveste kornstørrelser.
• Bevæg båndsliberen i lange, fejende strøg.
• Kontroller arbejdet med korte mellemrum.
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se gældende prisliste/katalog for yderligere
oplysninger eller henvend dig til Elu.)
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
Starte og stoppe (fig. A)
• Tænd: Tryk på afbryderen (1).
• Ved konstant drift trykkes også på låseknappen (3).
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk (OFF) altid for værktøjet,
når arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
Din forhandler kan give detaljeret information om
båndslibere.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
5
da - 5
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
da - 6
6
DEUTSCH
BANDSCHLEIFER MHB90/MHB90E
UND JEWEILS ENTSPRECHENDE K-MODELLE
(MIT STAHLTRAGEKOFFER)
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
elektrische Spannung
Feuergefahr
Explosionsgefahr
EG-Konformitätserklärung
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 5
de - 6
MHB90/MHB90E
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Belt speed
Sanding surface
Schleifbandlänge
Schleifbandbreite
Staubabsaugung
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(m/min)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
Staubsack
6,3
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
Staubsack
6,4
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
MHB90
MHB90E
dB(A)*
90
90
dB(A)
98
98
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr
oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung
der Anweisungen dieser Anleitung!
7
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
de - 1
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
de - 2
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
8
DEUTSCH
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann
zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer Elu-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie im
Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle Schalter
trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schalter müssen durch eine EluKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer Elu-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Schleifen von Farbe
Beachten Sie die geltenden Regeln zum Schleifen
von Farbe. Insbesondere sind folgende Punkte zu
berücksichtigen:
9
1 Verwenden Sie zur Staubabsaugung möglichst
einen Entstauber gemäß der Norm TRGS 553.
2 Besondere Vorsicht gilt beim Schleifen von
bleihaltigen Farben:
• Kinder und Schwangere dürfen den
Arbeitsplatz nicht betreten.
• Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten,
müssen eine spezielle Maske zum Schutz vor
Bleifarbstaub und -dämpfen tragen.
• Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder
rauchen.
3 Staubteilchen und jegliche anderen Schleifabfälle
sind fachgerecht zu entsorgen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bandschleifer
1 Staubsack
1 Spanabsauganschluß (Zubehör)
1 Schleifbandsatz
1 Schleifrahmen (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr Elu-Bandschleifer MHB90(E) wurde zum professionellen Schleifen von Holz, Holzprodukten und
Kunststoffen entwickelt.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Geschwindigkeitsregler (MHB90E)
3 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
4 Klemmfeder
5 Schleifband
6 Zentrierknopf für Schleifband
7 Staubsack
8 Spanabsauganschluß
9 Führungsknopf
10 Rollenwelle
11 Rolle
12 Klemmhebel
de - 3
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung)
- Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
ver-wendet werden, müssen über einen
Fehler-stromschutzschalter angeschlossen werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Montieren und Einstellen des Schleifbandes
(Abb. B & C)
Für Ihren Bandschleifer verwenden Sie Schleifbänder
von 100 x 570 mm.
• Legen Sie das Elektrowerkzeug mit dem
Klemmhebel (12) nach oben auf die Seite.
• Ziehen Sie den Klemmhebel (12) hoch und
nach rechts.
• Entfernen Sie das Schleifband (5).
de - 4
• Legen Sie ein neues Band ein. Sorgen Sie dafür,
daß der Pfeil an der Innenseite des Schleifbandes
an der gleichen Seite der Rollen in die gleiche
Richtung zeigt wie der Pfeil am Elektrowerkzeug.
• Drücken Sie den Klemmhebel zurück.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug EIN und
drehen Sie den Zentrierknopf (6), bis das
Schleifband auf der Rolle (11) zentriert läuft.
Das Schleifband sollte hinten nicht über
die Rollen hinausragen! Das Schleifband
muß mit der Schleiffläche flüchten.
MHB90E - Einstellen der elektronischen
Drehzahlregelung (Abb. D)
• Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (2) auf die
gewünschte Position. Mit steigender Zahl erhöht
sich die Bandgeschwindgkeit.
MHB90(E)K - Montieren, Entfernen und Einstellen des Schleifrahmens (E36052) (Abb. A & E)
• Entfernen Sie das Schleifband.
• Entfernen Sie die vordere Kurbelwelle (13) vom
Schleifrahmen (14).
• Drücken Sie die Kurbelwelle in die Bohrungen im
Bandschleifer; hier wird sie von der Klemmfeder
(4) festgehalten.
• Bringen Sie den Fingerschutz (15) mit Hilfe der
Schrauben (16) und Ringe (17) an, wie in der
Abiildung gezeigt.
• Bringen Sie das Schleifband wie oben beschrieben an.
• Lassen Sie die vordere Kurbelwelle (13) in die
Klemmfeder (4) einschnappen.
• Drehen Sie den Knopf (18), um die hintere
Kurbelwelle des Schleifrahmens rechtwinklig zum
Schleifband zu stellen. Drücken Sie den Schleifrahmen auf die hintere Kurbelwelle.
• Stellen Sie die Höhe des Schleifrahmens (14) mit
dem Knopf (18) ein.
• Um den Schleifrahmen zu entfernen, gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Falls der Schleifrahmen nicht verwendet
wird, können Sie die Kurbelwelle (13) eine
Viertelumdrehung drehen. Sie brauchen
die Kurbelwelle nicht zu entfernen.
10
DEUTSCH
Montieren und Entfernen der
Stationäreinrichtung (E36053) (Abb. A & F)
Der Bandschleifer kann zusammen mit der als Zubehör erhältlichen Stationäreinrichtung auch stationär
eingesetzt werden.
• Montieren Sie den Schleifrahmen (14) wie oben
beschrieben.
• Entfernen Sie den Knopf (19) von der Stationäreinrichtung.
• Legen Sie den Bandschleifer auf die Stationäreinrichtung (20). Der Führungsknopf (9) wird in das
Loch in der Stationäreinrichtung (20) gesteckt.
Die Gewindespindel (21) ragt aus dem Loch (22)
im Bügel (23) heraus.
• Schrauben Sie den Knopf (19) auf die Gewindespindel (21).
• Um die Stationäreinrichtung zu entfernen, gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Staubabsaugung
Staubsack (Abb. G)
• Drücken Sie die Feder (24) des Staubsacks (7)
ein und lassen Sie sie zwischen den
Befestigungsringen (25) los.
• Um eine effiziente Staubabsaugung zu gewährleisten, entleeren Sie den Staubsack, wenn er etwa
zu einem Drittel voll ist.
• Entfernen Sie den Staubsack vom Flansch, öffen
Sie den Reißverschluß und schütteln Sie den
Staubsack vorsichtig aus.
Spanabsauganschluß (E36054) (Abb. E & H)
• Schrauben Sie den Spanabsauganschluß (8) auf
den Auslaß (26).
• In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund
der TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen
gefordert. Für andere Materialien muß der
gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft
klären.
Verwenden Sie beim Schleifen von
Metall weder einen Staubsammler noch
einen Entstauber ohne entsprechende
Funkenschutzstrecke.
11
Schleifen Sie kein Magnesium.
Es besteht Explosionsgefahr.
• Massives Metall ist nicht grob zu schleifen.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Sorgen Sie dafür, daß alle zu schleifenden Werkstücke sicher befestigt sind.
• Drücken Sie beim Schleifen den Schleifer
nur leicht an. Übermäßiger Druck
verbessert die Schleifqualität nicht.
Schleifen (Abb. A)
Ihr Bandschleifer ist mit einem Führungsknopf (8) versehen, der eine optimale Führung des Werkzeuges bei
der Verwendung ohne Stationäreinrichtung ermöglicht.
• Beginnen Sie mit der gröbsten Körnung.
• Führen Sie das Werkzeug gleichmäßig in großen
Kreisbewegungen über das Material.
• Kontrollieren Sie das Ergebnis der Arbeit in
kurzen Abständen.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• EINschalten: drücken Sie den EIN-/AUSSchalter (1).
• Für Dauerbetrieb drücken Sie auch den Arretierknopf (3).
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten Sie
das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer auf AUS-Position. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker
aus der Steckdose gezogen werden.
Ihr Fachhändler kann genaue Angaben zu geeigneten Schleifbändern machen.
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
de - 5
DEUTSCH
GARANTIE
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Entleeren Sie den Staubsack bzw. reinigen Sie den
Staubabsaugadapter regelmäßig.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Elu und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und
akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim Handel
abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe
(Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen
und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll
entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich
getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich
sein, so wenden Sie sich bitte an eine Elu-Kundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am nächsten
gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei Ihrem EluFachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres
Landes (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung).
de - 6
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
Elu-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß.
In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen
ist und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des
Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
12
ENGLISH
BELT SANDER MHB90/MHB90E
AND CORRESPONDING K-MODELS (INCL. METAL CASE)
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
Explosion hazard.
EC-Declaration of conformity
MHB90/MHB90E
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Belt speed
Sanding surface
Belt length
Belt width
Dust extraction
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
230 V tools
230 V tools
MHB90
230
230/115
1,010
380
100 x 110
560
100
dustbag
6.3
MHB90E
230
230/115
1,100
250 - 380
100 x 110
560
100
dustbag
6.4
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
MHB90
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
MHB90E
dB(A)*
90
90
dB(A)
98
98
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
Denotes risk of personal injury,
loss of life or damage to the tool in case
of non-observance of the instructions in
this manual.
13
en - 1
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
They can be caught in moving parts.
en - 2
Preferably wear rubber gloves and non-slip
footwear when working outdoors. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection
of hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which
it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
14
ENGLISH
intervals and, if damaged, have them repaired
by an Elu authorized repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an Elu
authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Sanding paint
Observe the applicable regulations for sanding paint.
Pay special attention to the following:
1 Whenever possible, use a vacuum extractor for
dust collection.
2 Take special care when sanding paint which is
possibly lead based:
• Do not let children or pregnant women enter
the work area.
• All persons entering the work area should wear
a mask specially designed for protection
against lead paint dust and fumes.
• Do not eat, drink or smoke in the work area.
3 Dispose of dust particles and any other removal
debris safely.
Package contents
The package contains:
1 Belt Sander
1 Dustbag
1 Dust extraction adapter (option)
1 Sanding belts
1 Sanding frame (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
15
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your Elu high performance Belt Sander MHB90(E)
has been designed for professional sanding of
wood, wood products and plastics.
1 ON/OFF-switch
2 Speed control dial (MHB90E)
3 Lock-on button
4 Clamping spring
5 Sanding belt
6 Belt centring knob
7 Dustbag
8 Dust extraction adapter
9 Guiding handle
10 Roller shaft
11 Roller
12 Clamping lever
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your Elu tool is double insulated in
accordance with EN 50144;
therefore no earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
Elu repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely;
a plug with bared copper conductors is
dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
en - 3
ENGLISH
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or
.
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Replacing and centring the sanding belt (fig. B & C)
Your Belt Sander uses 100 x 570 mm sanding belts.
• Place the tool on its side with the clamping
lever (12) upwards.
• Pull the clamping lever (12) upwards and to the
right.
• Remove the sanding belt (5).
• Place a new sanding belt making sure that the
arrow on the inside of the sanding belt points in
the same direction as the arrow on the machine
when on the same side of the rollers.
• Push the clamping lever back.
• Switch the machine ON and turn the outer belt
centring knob (6) until the sanding belt is centred
on the roller (11).
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor size
is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind
the cable completely. Also refer to the table below.
2
Conductor size (mm )
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
en - 4
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
The sanding belt should never project at
the rear! The sanding belt should be
flush with the outer edge of the sanding
surface.
MHB90E - Setting the electronic speed control
dial (fig. D)
• Turn the speed control dial (2) to the desired
position. The higher the number, the higher the
belt speed.
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
MHB90(E)K - Mounting, removing and adjusting
the sanding frame (E36052) (fig. A & E)
• Remove the sanding belt.
• Remove the front crankshaft (13) from the
sanding frame (14).
• Push the crankshaft into the semi-circular
mountings in the sander where it will be held in
place by the clamping spring (4).
• Mount the finger guard (15) to the sanding frame
using the screws (16) and washers (17) as shown.
• Mount the sanding belt as described above.
• Click the front crankshaft (13) into the clamping
spring (4).
• Rotate the knob (18) to set the rear crankshaft of
the sanding frame at right angles with the
sanding belt. Push the sanding frame onto the
rear crankshaft.
16
ENGLISH
• Adjust the height of the sanding frame (14) using
the knob (18).
• To remove the sanding frame, proceed in reverse
order.
If the sanding frame is not being used,
the crankshaft (13) can simply be rotated
a quarter of a turn and left in the tool.
Mounting and removing the stationary stand
(E36053) (fig. A & F)
The Belt Sander can be used as a stationary tool.
The stationary stand is available as an option.
• Mount the sanding frame (14) as described above.
• Remove the star knob (19) from the stationary
stand.
• Place the belt sander on the stationary stand (20).
The guiding handle (9) locates in the hole in the
stationary stand (20). The threaded spindle (21)
protrudes from the hole (22) in the bracket (23).
• Turn the star knob (19) onto the threaded
spindle (21).
• To remove the stationary stand, proceed in
reverse order.
Dust extraction
Dustbag (fig. G)
• Squeeze the spring (24) of the dustbag (7) and
release it between the fixing rings (25).
• For efficient dust extraction empty the dustbag
when it is about one third full.
• Remove the dustbag, open the zipper and gently
shake out the dustbag.
Dust extraction adaptor (E36054) (fig. E & H)
• Screw the dust extraction adaptor (8) onto the
outlet (26).
• Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant
regulations regarding dust emission.
Do not sand magnesium!
• Do not rough sand pure metal surfaces.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Make sure all materials to be sanded are
well secured.
• Apply only a gentle pressure to the
workpiece.
Sanding (fig. A)
A guiding handle (9) has been provided for optimum
tool control when using the Belt Sander without the
stationary stand.
• Start with the coarsest grit size.
• Move the belt sander in long, sweeping strokes.
• Check your work at short intervals.
Switching ON and OFF (fig. A)
• Switching ON: press the ON/OFF-switch (1).
• For continuous operation, also press the lock-on
button (3).
• To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
OFF the tool when work is finished and before
unplugging.
Your dealer can provide detailed information on
sanding sheets.
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Do not use a dustbag or vacuum
extractor without proper spark protection
when sanding metal.
17
en - 5
ENGLISH
GUARANTEE
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Regularly empty the dustbag or clean the dust
extraction adaptor.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual).
en - 6
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
18
ESPAÑOL
LIJADORA DE BANDA MHB90/MHB90E
Y MODELOS K (INCL. CAJA METÁLICA)
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica
de Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Indica tensión eléctrica.
Contenido
Peligro de explosion.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 6
Peso
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
bolsa para
polvo
6,3
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
bolsa para
polvo
6,4
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
19
Declaración CE de conformidad
MHB90/MHB90E
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad de la banda
Superficie de lijado
Longitud de la banda
Anchura de la banda
Eliminación de polvos
Peligro de incendio.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
MHB90
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
MHB90E
dB(A)*
90
90
dB(A)
98
98
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
es - 1
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica
a través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior
y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
es - 2
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento
o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
20
ESPAÑOL
¡ATENCION! El uso de accesorios
o acoplamientos, o el uso de la herramienta
misma distintos de los recomendados en este
manual de instrucciones, puede dar lugar a
lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio Elu para
que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando
el interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Lijado de pintura
Al lijar la pintura, observe las normas aplicables.
Preste especial atención a lo siguiente:
1 Siempre que sea posible, utilice un aspirador
para eliminar el polvo.
2 Tenga especial cuidado cuando lije pintura que
pueda tener una base de plomo:
21
• No permita que los niños ni las mujeres
embarazadas accedan a la zona de trabajo.
• Todas las personas que entren en la zona de
trabajo deberán llevar una mascarilla
especialmente diseñada para proteger del
polvo y las emanaciones procedentes de la
pintura al plomo.
• No coma, beba ni fume en la zona de trabajo.
3 Elimine de forma segura las partículas de polvo
y los demás residuos que se produzcan.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Lijadora de banda
1 Bolsa de recolección del polvo
1 Adaptador de salida de serrín (opcional)
1 Bandas de lijado
1 Marco de lijado (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su lijadora de banda Elu MHB90(E) ha sido
diseñada para el lijado profesional de madera,
productos de madera y plásticos.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Dial de control de velocidad (MHB90E)
3 Botón de funcionamiento continuo
4 Muelle de fijación
5 Banda de lijado
6 Perilla para el centrado de la banda
7 Bolsa para polvo
8 Adaptador de salida de serrín
9 Perilla de guía
10 Eje del rodillo
11 Rodillo
12 Palanca de inmovilización
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
es - 3
ESPAÑOL
Su herramienta Elu tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente,
no se requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre
el cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Sustitución y centrado de la banda de lijado
(fig. B & C)
Su lijadora utiliza bandas de lijado de 100 x 570 mm.
• Coloque la herramienta sobre su lado con la
palanca de inmovilización (12) hacia arriba.
• Empuje la palanca de inmovilización (12) hacia
arriba y la derecha.
• Retire la banda de lijado (5).
• Coloque una nueva banda de lijado
asegurándose de que la flecha en la parte interna
de la misma apunta en la misma dirección que la
flecha en la máquina cuando se sitúa en el
mismo lado de los rodillos.
• Empuje hacia atrás la palanca de inmovilización.
• Encienda la máquina y gire la perilla de centrado
de la banda (6) hasta que ésta quede centrada
en el rodillo (11).
¡La banda de lijado nunca debe
sobresalir por la parte posterior!
La banda debe estar nivelada con
la superficie de lijado (ver la flecha).
es - 4
MHB90E - Ajuste del control electrónico de
velocidad (fig. D)
• Gire el dial de control de velocidad (2) a la
posición deseada. Cuanto más alto sea el
número, mayor será la velocidad de la banda.
MHB90(E)K - Montaje, desmontaje y ajuste del
marco de lijado (E36052) (fig. A & E)
• Retire la banda de lijado.
• Retire el eje de seguro delantero (13) del marco
de lijado (14).
• Empuje el eje de seguro en los montajes
semicirculares de la lijadora, donde quedará
fijado en posición mediante el muelle de fijación (4).
• Monte el guardamanos (15) en el marco de lijado
utilizando los tornillos (16) y arandelas (17) de la
forma mostrada.
• Monte la banda de lijado como se describió
previamente.
• Introduzca el eje de seguro delantero (13) en el
muelle de fijación (4) hasta oír un chasquido.
• Gire la perilla (18) para ajustar el eje de seguro
trasero del marco de lijado en ángulos rectos con
la banda de lijado. Empuje el marco de lijado
sobre el eje de seguro trasero.
• Ajuste la altura del marco de lijado (14) utilizando
la perilla (18).
• Para retirar el marco de lijado, proceda en el
orden contrario.
Si no se está utilizando el marco de
lijado, el eje de seguro (13) puede girarse
sencillamente un cuarto de vuelta, sin
necesidad de quitarlo de la herramienta.
Montaje y desmontaje de la plataforma
estacionaria (E36053) (fig. A & F)
La lijadora de banda se puede utilizar como
herramienta estacionaria. La plataforma estacionaria
está disponible opcionalmente.
• Monte el marco de lijado (14) de la manera antes
descrita.
• Retire el pomo en estrella (19) de la plataforma
estacionaria.
• Coloque la lijadora de banda en la plataforma
estacionaria (20). La perilla de guía (9) se sitúa
en el orificio en la plataforma estacionaria (20).
El huso roscado (21) sobresale del orificio (22)
en la abrazadera (23).
22
ESPAÑOL
• Gire el pomo en estrella (19) encima del huso
roscado (21).
• Para retirar la plataforma estacionaria, proceda
en orden inverso.
Extracción de polvo
Bolsa de recolección de polvo (fig. G)
• Apriete el muelle (24) de la bolsa para polvo (7)
y suéltelo de entre los anillos de fijación (25).
• Para conseguir una eliminación eficaz del polvo,
vacíe la bolsa cuando esté llena
aproximadamente hasta un tercio.
• Retire la bolsa para polvo, abra el cierre y sacuda
suavemente la bolsa.
Adaptador de extracción de polvo (E36054)
(fig. E & H)
• Atornille el adaptador de extracción de polvo (8)
a la salida (26).
• Cuando sea posible, utilice un extractor de
aspiración diseñado de acuerdo con las
Directrices aplicables en relación con la emisión
de polvo.
No utilice una bolsa para polvo o un
extractor aspirador sin la protección
contra chispas adecuada al lijar metal.
¡No lije magnesio!
Lijado (fig. A)
Se ha provisto una perilla de guía (9) para el control
óptimo de la herramienta cuando se utiliza la lijadora
de banda sin plataforma estacionaria.
• Comience con el tamaño de grano más grueso.
• Mueva la lijadora de banda con recorridos largos
y de barrido.
• Compruebe su trabajo a intervalos cortos.
Encendido y apagado (fig. A)
• Encendido: pulse el interruptor ON/OFF (1).
• Para el funcionamiento continuo, presione
también el botón de seguro (3).
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Su proveedor puede proporcionar información
detallada acerca de las hojas de lijado.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
• No desbaste superficies de metal puro.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que todos los materiales
que va
a lijar están correctamente fijados.
• Aplique sólo una ligera presión a la pieza
de trabajo.
23
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie
el exterior con regularidad utilizando un paño suave.
Vacíe regularmente la bolsa para polvo o limpie el
adaptador de extracción de polvo.
es - 5
ESPAÑOL
GARANTÍA
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual).
es - 6
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
24
FRANÇAIS
PONCEUSE A BANDE MHB90/MHB90E
ET MODELES K CORRESPONDANTS
(AVEC COFFRET DE TRANSPORT)
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Dénote la présence de tension électrique.
Risque d’incendie.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée
W
Vitesse de la bande
m/min
Surface de ponçage
mm
Longueur de la bande
mm
Largeur de la bande
mm
Aspiration de poussière
Poids
Fusible:
Outils 230 V
kg
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
sac à
poussière
6,3
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
sac à
poussière
6,4
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
25
Risque d’explosion.
Déclaration CE de conformité
MHB90/MHB90E
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu
à l’adresse ci-dessous ou se reporter
au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
MHB90
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
LWA (puissance acoustique) dB(A)
MHB90E
90
90
98
98
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour
la protection de l’ouïe lorsque le niveau
de pression acoustique est supérieur
à 85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
fr - 1
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs. Sous des
conditions de travail extrêmes (par exemple:
humidité élevée, dépôt de poussières métalliques,
etc.) la sécurité électrique peut être augmentée
en insérant un transformateur d’isolation ou un
disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
fr - 2
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
26
FRANÇAIS
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service Elu agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions pour
garantir le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité
et toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service Elu agréé.
20 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Ponçage de peinture
Respecter les règles en vigueur pour le ponçage de
peintures en prêtant une attention particulière à ce
qui suit:
1 Si possible, utiliser un aspirateur de poussière.
2 Lors du ponçage de peintures présumées à base
de plomb:
• Interdire l’accès à la zone de travail aux
femmes enceintes et aux enfants.
• Toutes les personnes ayant accès à la zone de
travail doivent porter un masque conçu pour la
protection contre les poussières et les vapeurs
de plomb.
• Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone
de travail.
3 Se débarrasser de la poussière et des autres
débris de manière sûre.
27
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Ponceuse à bande
1 Sac à poussière
1 Adaptateur d’aspiration de poussières (option)
1 Bande abrasive
1 Cadre de ponçage
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre Ponceuse à bande Elu MHB90(E) a été mise
au point pour le ponçage du bois, des produits
à base de bois et des matières plastiques.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Variateur de vitesse électronique (MHB90E)
3 Bouton de verrouillage
4 Ressort de serrage
5 Bande abrasive
6 Bouton de centrage
7 Sac à poussière
8 Adaptateur d’aspiration de poussières
9 Poignée de guidage
10 Axe de rouleau
11 Rouleau
12 Levier de tension de la bande
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond
à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement
à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
fr - 3
FRANÇAIS
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur
est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un dévidoir,
toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage et centrage de la bande abrasive
(fig. B & C)
Votre ponceuse utilise des bandes abrasives
de 100 x 570 mm.
• Placer l’outil sur son côté, le levier de tension
de la bande (12) vers le haut.
• Tirer le levier de tension de la bande (12) vers
le haut et vers la droite.
• Enlever la bande abrasive (5).
• Monter une nouvelle bande abrasive. Les flèches
à l’intérieur de la bande et sur la machine doivent
être orientées dans le même sens.
• Repousser le levier de tension de la bande.
• Mettre la machine en MARCHE et manipuler
le bouton de centrage (6) pour centrer la bande
abrasive sur le rouleau (11).
La bande abrasive ne doit jamais
dépasser à l’arrière! La bande abrasive
doit être alignée sur le bord de la surface
abrasive (voir la flèche).
MHB90(E)K - Montage, démontage et réglage du
cadre de ponçage (E36052) (fig. A & E)
• Enlever la bande abrasive.
• Enlever la tige de fixation (13) du cadre de
ponçage (14).
• Introduire la tige de fixation dans les dispositifs
de montage en demi-cercle où elle sera bloquée
par le ressort de serrage (4).
• Monter le protecteur (15) sur le cadre de ponçage
au moyen des vis (16) et des rondelles (17)
comme l’indique la figure.
• Monter la bande abrasive comme décrit ci-dessus.
• Engager la tige de fixation (13) dans le ressort de
serrage (4).
• Tourner le bouton (18) pour mettre la tige de
fixation arrière à la verticale. Emboîter le cadre de
ponçage sur la tige de fixation arrière.
• Régler la hauteur du cadre de ponçage (14)
au moyen du bouton (18).
• Pour démonter le cadre de ponçage,
procéder en ordre inverse.
En cas de ponçage sans le cadre, tourner
la tige de fixation (13) d’un quart de tour.
Il n’est pas nécessaire de la démonter.
Montage et démontage du support stationnaire
(E36053) (fig. A & F)
Votre ponceuse à bande peut être montée sur un
support stationnaire disponible en option.
• Monter le cadre de ponçage (14) comme décrit
ci-dessus.
• Enlever le bouton en étoile (19) du support
stationnaire.
• Installer la ponceuse dans le support
stationnaire (20). La poignée de guidage (9)
s’engage dans le trou pratiqué dans le support
stationnaire (20). La tige filetée (21) dépasse
du trou (22) dans le bras (23).
• Tourner le bouton en étoile (19) sur la tige
filetée (21).
• Pour démonter la ponceuse, procéder en ordre
inverse.
MHB90E - Réglage de la vitesse électronique
(fig. D)
• Tourner le variateur de vitesse électronique (2)
dans la position désirée. La vitesse de la bande
augmente avec le chiffre sur le variateur.
fr - 4
28
FRANÇAIS
Aspiration de poussière
Aspiration de poussière (fig. G)
• Pincer le ressort (24) du sac à poussière (7)
et le relâcher entre les anneaux de calage (25).
• Pour une aspiration efficace, vider le sac dès
qu’il est rempli au 1/3 de sa capacité.
• Retirer le sac à poussière, ouvrir la tirette et vider
le sac en le secouant.
Adaptateur d’aspiration de poussière (E36054)
(fig. E & H)
• Visser l’adaptateur (8) sur l’orifice (26).
• Si le canal d’aspiration est obturé, desserrer les
deux vis (27) et (28) et enlever les copeaux et la
poussière.
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder
un aspirateur mis au point en conformité avec les
directives relatives à l’émission de poussière.
Ne pas utiliser le sac à poussière ou un
aspirateur lors du ponçage de métaux
à moins qu’un extincteur d’étincelles
ne soit présent.
Ne pas poncer des surfaces en
magnésium!
• Ne pas dégrossir les surfaces en métal pur.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes
de sécurité et les règles en vigueur.
• Fixer convenablement l’ouvrage à
poncer.
• Exercer une légère pression seulement.
Ponçage (fig. A)
Une poignée supérieure (9) a été prévue pour un
contrôle optimal de l’outil en cas d’utilisation sans
le cadre de ponçage.
• Commencer avec un papier à gros grains.
• Guider l’outil en effectuant des mouvements longs.
• Vérifier souvent votre travail.
29
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET (1).
• Pour un fonctionnement en continu, appuyer sur
le bouton de blocage (3).
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Votre revendeur possède des informations détaillées
sur les divers types de bandes abrasives.
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Vider régulièrement le sac à poussière ou nettoyer
l’adaptateur.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l'usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l'adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel).
fr - 5
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D'ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit,
votre machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d'une preuve d'achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l'unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n'ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d'achat portant la date d'acquisition
soit fournie.
fr - 6
30
ITALIANO
LEVIGATRICE A NASTRO MHB90/MHB90E
E CORRISPONDENTI MODELLI K CORRISPONDENTI
(INCL. CASSETTA IN METALLO)
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Indice del contenuto
Pericolo d’esplosione.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
MHB90/MHB90E
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo qui
sotto o consultare il retro del presente manuale.
Dati tecnici
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
sacchetto
raccoglipolvere
kg 6,3
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Velocità del nastro
m/min
Superficie utile di lavoro mm
Lunghezza nastro
mm
Larghezza nastro
mm
Evacuazione polveri
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
sacchetto
raccoglipolvere
6,4
MHB90
MHB90E
(rumorosità)
dB(A)*
90
90
LWA (potenza sonora)
dB(A)
98
98
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
31
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s
it - 1
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico
a terra (per es. tubi, termosifoni, cucine
e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto
livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può
aumentare la sicurezza elettrica collegando in
serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto,
si faccia uso soltanto di un cavo di prolunga
di tipo idoneo, appositamente previsto
e contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
it - 2
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente
di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile
o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile
si abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori
di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
32
ITALIANO
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali
e dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato Elu. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro
in modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile.
Dispositivi di sicurezza e altre parti difettose
devono essere riparate o sostituite secondo
le modalità previste. Non usare l’utensile se
l’interruttore è difettoso e provvedere alla sua
sostituzione ricorrendo ad un Centro di
Assistenza autorizzato Elu.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Levigatura di superfici verniciate
Per le operazioni di asportazione delle vernici dalle
superfici attenersi alle indicazioni relative. Prestare
particolare attenzione alle seguenti avvertenze.
1 Ove possibile, raccogliere le polveri mediante
un aspirapolvere.
2 Prendere speciali precauzioni durante la
levigatura di vernici a base di piombo:
• Non consentire l’accesso all’area di lavoro
a bambini e donne in stato interessante.
33
• Tutte le persone che entrano nell’area di lavoro
devono indossare una maschera di protezione
specifica per polveri ed esalazioni di pitture
a base di piombo.
• Non mangiare, bere o fumare nell’area di lavoro.
3 Predisporre per l’aspirazione in sicurezza delle
particelle di polvere o di qualsiasi altro materiale
residuo della lavorazione.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Levigatrice a nastro
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Adattatore di aspirazione polvere (opzionale)
1 Nastri di levigatura
1 Telaio di appoggio (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante
il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La Vostra levigatrice a nastro ad alte prestazioni
MHB90(E) è stata concepita per applicazioni di tipo
professionale su legno, prodotti in legno e materiali
plastici.
1 Interruttore ON/OFF
2 Selettore di velocità (MHB90E)
3 Pulsante di bloccaggio interruttore
4 Molla di fissaggio
5 Nastro di levigatura
6 Pomello di centraggio del nastro
7 Sacchetto raccoglipolvere
8 Adattatore di aspirazione polvere
9 Pomello di guida
10 Alberino rullo portanastro
11 Rullo portanastro
12 Leva di bloccaggio
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio
a disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
it - 3
ITALIANO
Il Vostro utensile Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, perciò non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra)
- utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione idonee
a garantire l’alimentazione elettrica dell’apparecchio
(vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione
minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un
avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Sostituzione e centraggio del nastro di levigatura
(fig. B & C)
La Vostra levigatrice monta nastri di levigatura di
100 x 570 mm.
• Appoggiare sul fianco l’elettroutensile con la leva
di bloccaggio (12) rivolta verso l’alto.
• Tirare verso l’alto e verso destra la leva di
bloccaggio (12).
• Togliere il nastro di levigatura (5).
• Installare un nuovo nastro di levigatura accertandosi
che la freccetta sul lato interno del nastro sia rivolta
nella stessa direzione della freccetta impressa
sulla macchina dallo stesso lato dei rulli.
it - 4
• Premere all’indietro la leva di bloccaggio del nastro.
• Accendere la macchina e girare il pomello di
centraggio del nastro (6) sino a che quest’ultimo
non risulti correttamente centrato sul rullo (11).
Il nastro di levigatura non dovrà mai
sporgere posteriormente! Il nastro di
levigatura è a filo della superficie da
lavorare (vedere la frecce).
MHB90E - Regolazione elettronica (fig. D)
• Girare sulla posizione desiderata il selettore di
velocità (2). Più alto il numero, maggiore sarà la
velocità di rotazione del nastro.
MHB90(E)K - Montaggio, rimozione e registrazione
del telaio d’appoggio (E36052) (fig. A & E)
• Togliere il nastro di levigatura.
• Togliere l’alberino anteriore (13) dal telaio
di appoggio (14).
• Premere l’alberino per inserirlo nei supporti
semicircolari della levigatrice, dove verrà
mantenuto in posizione dalla molla di fissaggio (4).
• Montare sul telaio di appoggio la protezione
salvadita (15) avvalendosi delle viti (16) e delle
rondelle (17) come mostrato in figura.
• Montare il nastro di levigatura come
precedentemente descritto.
• Far scattare in posizione l’alberino anteriore (13)
nella molla di fissaggio (4).
• Ruotare il pomello (18) per posizionare l’alberino
posteriore del telaio di appoggio ortogonalmente
al nastro di levigatura. Premere il telaio di
appoggio sull’alberino posteriore.
• Regolare l’altezza del telaio di appoggio (14)
avvalendosi del pomello (18).
• Per togliere il telaio di appoggio procedere in
senso inverso.
Se il telaio di appoggio non viene
impiegato, l’alberino (13) potrà essere
semplicemente ruotato di un quarto di
giro e lasciato montato sull’elettroutensile.
Montaggio e rimozione del supporto per impiego
stazionario (E36053) (fig. A & F)
La levigatrice a nastro può essere impiegata in
modo stazionario. Su richiesta è disponibile il relativo
supporto stazionario.
34
ITALIANO
• Montare il telaio di appoggio (14) come
precedentemente descritto.
• Togliere il pomello a stella (19) dal supporto
stazionario.
• Posizionare il nastro di levigatura sul supporto
stazionario (20). Il pomello di guida (9) si inserirà
nel foro del supporto stazionario (20).
Il mandrino filettato (21) protrude dal foro (22)
della staffa (23).
• Ruotare il pomello a stella (19) sul mandrino
filettato (21).
• Procedere in senso inverso per rimuovere
il supporto stazionario.
Aspirazione polveri
Sacchetto raccoglipolvere (fig. G)
• Comprimere la molla (24) del sacchetto
raccoglipolvere (7) e lasciarla espandere
nuovamente tra gli anelli di fissaggio (25).
• Al fine di garantire un’efficiente evacuazione delle
polveri, vuotare il sacchetto quando è pieno per
un terzo circa.
• Togliere il sacchetto raccoglipolvere, aprire la
cerniera e scuotere leggermente il sacchetto per
far uscire la polvere.
Adattatore di aspirazione polveri (E36054) (fig. E & H)
• Avvitare l’adattatore di aspirazione polveri (8)
sulla bocchetta (26).
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri.
Pericolo d’incendio! Non utilizzare la
levigatrice su materiale al magnesio.
• Non premere eccessivamente sul pezzo
in lavorazione.
Levigatura (fig. A)
E’ stato previsto un pomello di guida (9) per consentire
l’ottimale controllo della levigatrice a nastro quando
impiegata senza il supporto stazionario.
• Iniziare con il foglio abrasivo di grana maggiore.
• Muovere la levigatrice a nastro con lunghe
e leggere passate.
• Controllare lo stato del lavoro a brevi intervalli.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
• Attivazione: premere l’interruttore ON/OFF (1).
• Per il funzionamento in continuo, premere anche
il pulsante di blocco (3).
• Per fermare il trapano, disattivando la funzione di
bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di
disinserire la spina posizionare sempre
l’interruttore in OFF.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni in merito ai fogli abrasivi.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Non utilizzare il sacchetto raccoglipolvere
o l’aspirapolvere nel levigare metalli.
• Non sgrossare superfici di metallo pur.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’utensile periodicamente con un panno morbido.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi che i materiali da lavorare
siano correttamente bloccati.
35
Ad intervalli regolari si abbia cura di svuotare
il sacchetto raccoglipolvere o di pulire l’adattatore
di aspirazione polveri.
it - 5
ITALIANO
GARANZIA
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza Elu, che disporranno della
loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile Elu, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell'utensile,
presentando debita prova dell'avvenuto acquisto.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza Elu, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all'estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l'indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
it - 6
36
NEDERLANDS
BANDSCHUURMACHINE MHB90/MHB90E
EN CORRESPONDERENDE K-MODELLEN
(MET METALEN DRAAGKOFFER)
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Ontploffingsgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen
W
Bandsnelheid
m/min
Schuuroppervlak
mm
Bandlengte
mm
Bandbreedte
mm
Stofafzuiging
Gewicht
kg
Brandgevaar.
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
stofzak
6,3
Zekeringen:
230 V machines
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
stofzak
6,4
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
MHB90/MHB90E
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
MHB90
MHB90E
(geluidsdruk)
dB(A)*
90
90
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
98
98
LpA
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Geeft elektrische spanning aan.
37
nl - 1
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof,
enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
nl - 2
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met
de vinger aan de schakelaar. Laat de schakelaar los
wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
38
NEDERLANDS
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
Elu Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Schuren van geverfde oppervlakken
Neem de geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht.
Let daarbij vooral op het volgende:
1 Gebruik indien mogelijk steeds een
stofafzuigsysteem.
2 Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van
verf op loodbasis:
• Kinderen en zwangere vrouwen mogen de
werkvloer niet betreden.
• Alle personen die de werkvloer betreden,
moeten een masker dragen ter bescherming
tegen loodverfstof en -damp.
• Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet
toegestaan.
3 Verwijder stof en ander afval op veilige en
verantwoorde wijze.
39
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Bandschuurmachine
1 Stofzak
1 Stofafzuigadapter (optie)
1 Schuurbanden
1 Schuurframe (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw Elu schuurmachine MHB90(E) is ontworpen voor
het professioneel schuren van hout, houtachtige
materialen en kunststoffen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
(MHB90E)
3 Blokkeerknop
4 Veerklem
5 Schuurband
6 Centreerknop
7 Stofzak
8 Stofafzuigadapter
9 Geleideknop
10 Rolas
11 Bandrol
12 Klemhefboom
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw Elu-machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
nl - 3
NEDERLANDS
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Bevestiging en centreren van de schuurband
(fig. B & C)
Uw bandschuurmachine is geschikt voor
schuurband; maat 100 x 570 mm.
• Plaats de machine op zijn zij met de
klemhefboom (12) naar boven gericht.
• Trek klemhefboom (12) naar boven en naar rechts.
• Verwijder de schuurband (5).
• Plaats de nieuwe schuurband zodanig dat richting
van de pijl aan de binnenzijde van de schuurband
overeenkomt met richting van de pijl op de machine
(met de pijl aan dezelfde kant van de bandrollen).
• Druk de klemhefboom naar achteren.
• Schakel de machine in en draai aan de
centreerknop (6) totdat de schuurband
gecentreerd op de bandrol (11) ligt.
De schuurband mag nooit aan de
achterkant uitsteken!
De schuurband moet gelijk met de rand
van het schuurvlak liggen (zie pijl).
MHB90E - Instellen van de elektronische
snelheidsregeling (fig. D)
• Draai de schakelaar (2) in de gewenste stand.
Hoe hoger het getal, hoe groter de bandsnelheid.
MHB90(E)K - Monteren, demonteren en afstellen
van het schuurframe (E36052) (fig. A & E)
• Verwijder de schuurband.
• Verwijder de voorste bevestigingsas (13) van het
schuurframe (14).
• Duw de bevestigingsas in de halfronde
bevestigingen in de schuurmachine waar hij
door de veerklem (4) op zijn plaats zal worden
gehouden.
nl - 4
• Bevestig de vingerbescherming (15) op het
schuurframe met behulp van de schroeven (16)
en ringen (17) zoals aangegeven.
• Bevestig de schuurband zoals hierboven
beschreven.
• Klik de voorste bevestigingsas (13) in de
veerklem (4).
• Draai aan de knop (18) om de achterste
bevestigingsas van het schuurframe haaks
op de schuurband te zetten. Duw het
schuurframe op de achterste bevestigingsas.
• Stel de hoogte van het schuurframe (14) in met
behulp van knop (18).
• Verwijder het schuurframe in omgekeerde
volgorde.
Bij gebruik zonder schuurframe kan de
bevestigingsas (13) een kwartslag
gedraaid worden en in de machine
blijven zitten.
Monteren en demonteren van het stationaironderstel (E36053) (fig. A & F)
De schuurmachine kan stationair worden gebruikt.
Het stationair-onderstel is als optie verkrijgbaar.
• Monteer het schuurframe (14) zoals beschreven.
• Verwijder de sterknop (19) van het stationaironderstel.
• Plaats de schuurmachine op het
stationair-onderstel (20). De geleideknop (9) haakt
vast in het gat in het stationair-onderstel (20).
De draadeind (21) steekt uit het gat (22) in de
beugel (23).
• Draai de sterknop (19) op de draadeind (21).
• Demonteer het stationair-onderstel in
omgekeerde volgorde.
Stofafzuiging
Stofzak (fig. G)
• Knijp de veer (24) van de stofzak (7) open en
verwijder hem tussen de bevestigingsringen (25).
• Ledig de stofzak steeds wanneer deze voor
ongeveer één derde vol is voor een zo efficiënt
mogelijke stofafzuiging.
• Verwijder de stofzak, open de rits en schud de
stofzak uit.
40
NEDERLANDS
Stofafzuigadapter (E36054) (fig. E & H)
• Schroef de stofzuigadapter (8) op de opening (26).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Gebruik bij het schuren van metaal een
stofzak of stofafzuiger met vonkendover.
Schuur geen magnesium!
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
• Schuur geen zuiver metalen oppervlakken met
grofkorrelig schuurpapier.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg dat alle te behandelen materialen
goed vastgeklemd zijn.
• Oefen slechts een lichte druk op het
werkstuk uit.
Schuren (fig. A)
Voor optimale controle van uw bandschuurmachine
bij gebruik zonder het stationair-onderstel is een
extra geleideknop (9) voorzien.
• Begin met schuurband met de grofste korrel.
• Beweeg de machine met lange, heen en weer
gaande bewegingen.
• Controleer het werkstuk regelmatig.
AAN- en UITschakelen (fig. A)
• Inschakelen: druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in.
• Druk voor continu bedrijf ook de blokkeerknop (3) in.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Leeg regelmatig de stofzak of reinig de
stofafzuigadapter.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar
de machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor
naar het adres van het dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding).
Uw leverancier kan altijd meer informatie verstrekken
over schuurvellen.
41
nl - 5
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat,
zulks ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
nl - 6
42
NORSK
BÅNDSLIPEMASKIN MHB90/MHB90E
OG TILSVARENDE K-MODELLER (INKL. KOFFERT)
Gratulerer!
Brannfare.
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
CE-Sikkerhetserklæring
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, «etter-kjøp» Service
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 5
no - 5
no - 6
Sikring:
230 V
MHB90/MHB90E
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert
i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Båndhastighet
Slipeflate
Båndlengde
Båndbredde
Støvutsuging
Vekt
Eksplosjonfare.
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
støvpose
6,3
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
støvpose
6,4
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
MHB90
MHB90E
dB(A)*
90
90
dB(A)
98
98
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
43
no - 1
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for
å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
no - 2
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
44
NORSK
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet
i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye
for å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er skadet,
skal repareres eller skiftes ut av et autorisert
verksted dersom ikke annet er angitt
i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres
av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen
hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu
serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av
elektriske apparater til kvalifisert
servicepersonale.
Sliping av maling
Overhold gjeldende forskrifter for sliping av maling.
Vær spesielt opmerksom på følgende:
1 Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for
støvutsugning.
2 Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens
inneholder bly.
• La ikke barn eller gravide kvinner komme inn
på arbeidsområdet.
45
• Alle personer som kommer inn på
arbeidsområdet må bruke en spesialmaske
som beskytter mot støv og damper fra
blymaling.
• Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet.
3 Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en
forsvarlig måte.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Båndslipemaskin
1 Støvpose
1 Adapter for avsuging av støv (ekstrautstyr)
1 Slipebånd
1 Sliperamme (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din høyverdige Elu båndslipemaskin MHB90(E) er
konstruert for profesjonell sliping av tre, treprodukter
og plast.
1 Strømbryter
2 Hastighetskontroll (MHB90E)
3 Låseknapp
4 Klemfjær
5 Slipebånd
6 Båndsentreringsknapp
7 Støvpose
8 Adapter for avsuging av støv
9 Styrehåndtak
10 Rullaksel
11 Rull
12 Klemspak
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt Elu verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144. Jordet
ledning er derfor ikke nødvendig.
no - 3
NORSK
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
• Monter fingerskjermen (15) på sliperammen ved
hjelp av skruene (16) og tetningsringene (17) som
vist på tegningen.
• Monter slipebåndet som beskrevet ovenfor.
• Klikk den forre veivakselen (13) inn i klemfjæren (4).
• Drei knappen (18) for å stille sliperammens bakre
veivaksel i rett vinkel med slipebåndet. Trykk
sliperammen på den bakre veivakselen.
• Juster høyden til sliperammen (14) ved hjelp av
knappen (18).
• Sliperammen fjernes i motsatt rekkefølge.
Montering og justering
Hvis sliperammen ikke brukes,
kan veivakselen (13) ganske enkelt
dreies 90° og etterlates i verktøyet.
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Bytting og sentrering av slipebåndet (fig. B & C)
Din båndslipemaskin bruker 100 x 570 mm
slipebånd.
• Plasser verktøyet på siden med klemspaken (12)
oppover.
• Trekk klemspaken (12) oppover og til høyre.
• Fjern slipebåndet (5).
• Plasser et nytt slipebånd og sjekk at pilen på slipebåndets innside peker i samme retning som pilen
på maskinen når de er på samme side av rullene.
• Trykk klemspaken tilbake.
• Slå PÅ maskinen og drei båndsentreringsknappen
(6) inntil slipebåndet er sentrert på rullen (11).
Slipebåndet må aldri stikke frem på
baksiden! Slipebåndet er i høyde med
slipeoverflaten (se pile).
MHB90E - Innstilling av den elektroniske
turtall-regulatoren (fig. D)
• Drei hastighetskontrollen (2) til den ønskede
stillingen. Jo høyere nummeret, jo høyere
båndhastigheten.
MHB90(E)K - Montering, fjerning og justering
av sliperammen (E36052) (fig. A & E)
• Fjern slipebåndet.
• Fjern veivakselen som er foran (13) fra
sliperammen (14).
• Trykk veivakselen inn i de halvrunde åpningene
i slipemaskinen, der den vil bli holdt på plass
av klemfjæren (4).
no - 4
Montering og fjerning av stasjonæranordningen
(E36053) (fig. A & F)
Båndslipemaskinen kan brukes som stasjonært
verktøy. Stativet for stasjonær bruk fås som
valgfritt ekstrautstyr.
• Monter sliperammen (14) som beskrevet ovenfor.
• Fjern stjerneknappen (19) fra stativet.
• Plasser båndslipemaskinen på stativet (20).
Styrehåndtaket (9) passer inn i hullet i stativet (20).
Den gjengede spindelen (21) stikker ut av hullet (22)
i konsollen (23).
• Fest stjerneknappen (19) på den gjengede
spindelen (21).
• Stativet fjernes i omvendt rekkefølge.
Støvavsug
Støvpose (fig. G)
• Trykk på fjæren (24) til støvposen (7) og slipp den
mellom monteringsringene (25).
• For effektiv støvutsuging tømmes støvposen når
den er fylt til ca. en tredjedel.
• Fjern støvposen, åpne glidelåsen og rist støvet
forsiktig ut av posen.
Støvutsugingsadapter (E36054) (fig. E & H)
• Skru støvutsugingsadapteren (8) på utløpet (26).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp.
46
NORSK
Ikke bruk en støvpose eller støvutsuger
uten skikkelig gnistbeskyttelse når du
sliper metall.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Ikke slip magnesium!
• Bruk ikke grovt pussepapir på overflater av rent
metall.
Tøm regelmessig støvposen eller rengjør
støvutsugingsadapteren.
Bruksanvisning
Utslitt verktøy og miljøet
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene
og gjeldende forskrifter.
• Sjekk at alle materialer som skal slipes
alltid er godt fastsatt.
• Trykk kun lett på arbeidsstykket.
Sliping (fig. A)
Et styrehåndtak (9) er montert for optimal kontroll
over båndslipemaskinen når den brukes uten stativ.
• Start med det groveste slipebånd.
• Beveg båndslipemaskinen i lange,
feiende bevegelser.
• Kontroller arbeidet regelmessig.
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
Elu, «etter-kjøp» service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for videre informasjon,
eller kontakt Elu.)
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Skru PÅ og AV (fig. A)
• Å slå PÅ: trykk på AV/PÅ-bryteren (1).
• For kontinuerlig drift, trykk også på låseknappen (3).
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
Din forhandler kan gi detaljerte opplysninger
om slipebånd.
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
47
no - 5
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
no - 6
48
PORTUGUÊS
LIXADORA DE CINTA MHB90/MHB90E
E MODELOS-K CORRESPONDENTES
(INCL. CAIXA DE METAL)
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Indica tensão eléctrica.
Conteúdo
Perigo de explosão.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência absorvida
Watts
Velocidade da correia
m/m
Superfície útil de trabalho mm
Comprimento da cinta
mm
Largura da cinta
mm
Extracção do pó
Peso
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
saco para
o pó
6,3
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
saco para
o pó
6,4
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de
vida ou danos à ferramenta no caso do
não-cumprimento das instruções deste
manual.
49
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
MHB90/MHB90E
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com
a EN 50144, é:
MHB90
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
MHB90E
dB(A)*
90
90
dB(A)
98
98
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando
a potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
pt - 1
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem
a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
pt - 2
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se
o nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder
à manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas
ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem
a risco de ferimento.
50
PORTUGUÊS
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção
e substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os consertar
a um Centro de Assistência Técnica Elu. Verifique
periodicamente os cabos de extensão e substituaos se estiverem danificados. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se
a montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica Elu.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Lixar de superfícies pintadas
Observe as regulações para lixadela de tintas.
Dedique atenção ao seguinte:
1 Use sempre que possível o sistema de aspiração
de pó.
2 Tenha cuidado especial ao lixar superfícies com
tinta à base de chumbo:
• Crianças e mulheres grávidas não devem
entrar no recinto onde se trabalha.
51
• Todas as pessoas que entrem no recinto de
trabalho devem ter uma máscara especial
destinada a proteger contra tinta de chumbo
e gases.
• Não coma, beba ou fume no recinto de
trabalho.
3 Retire o pó e outras sujidades de uma maneira
adequada.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Saco de pó
1 Saco para o pó
1 Adaptador de extracção de poeira (opcional)
1 Cintas de lixagem
1 Estrutura de lixagem (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua Lixadora de Cinta MHB90(E) de elevado
desempenho, da Elu, foi projectada para lixar
profissionalmente madeira, produtos em madeira
e plásticos.
1 Interruptor ON/OFF
2 Botão de controlo da velocidade (MHB90E)
3 Botão de bloqueio do interruptor
4 Mola de fixação
5 Cinta de lixagem
6 Botão para centrar a cinta
7 Saco para o pó
8 Adaptador de extracção de poeira
9 Punho para manobrar
10 Eixo do rolo
11 Rolo
12 Alavanca de fixação
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
pt - 3
PORTUGUÊS
A sua ferramenta Elu tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre
a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Substituir e centrar a cinta de lixagem (fig. B & C)
A sua Lixadora de Cinta utiliza cintas de lixagem de
100 x 570 mm.
• Coloque a ferramenta de lado com a alavanca de
fixação (12) voltada para cima.
• Puxe a alavanca de fixação (12) para cima e para
a direita.
• Retire a cinta de lixagem (5).
• Coloque uma cinta de lixagem nova certificandose de que a seta no interior da cinta de lixagem
aponta na mesma direcção da seta da máquina
quando estiverem do mesmo lado dos rolos.
• Empurre a alavanca de fixação para trás.
• Ligue a máquina e rode o botão para centrar
a cinta (6) até a cinta de lixagem ficar centrada
no rolo (11).
A cinta de lixagem nunca deve sair fora
na parte posterior! A cinta de lixagem
é nivelada com a superfície de lixagem
(ver seta).
pt - 4
MHB90E - Regulação electrónica de velocidade
(fig. D)
• Rode o botão de controlo da velocidade (2) para
a posição desejada. Quanto mais elevado for
o número, maior é a velocidade da cinta.
MHB90(E)K - Montagem, remoção e afinação do
chassi (E36052) (fig. A & E)
• Retire a cinta de lixagem.
• Retire o veio de manivela frontal (13) da estrutura
de lixagem (14).
• Empurre o veio de manivela para dentro dos
conjuntos semi-circulares na lixadora, onde será
mantido no lugar pela mola de fixação (4).
• Monte o resguardo para os dedos (15) na
estrutura de lixagem, utilizando os parafusos (16)
e as anilhas (17), como ilustrado.
• Monte a cinta de lixagem, como descrito acima.
• Empurre o veio de manivela frontal (13) para dentro
da mola de fixação (4) até ouvir um estalido.
• Rode o botão (18) para regular o veio de
manivela posterior da estrutura de lixagem em
ângulo recto com a cinta de lixagem.
Empurre a estrutura de lixagem para o veio de
manivela posterior.
• Ajuste a altura da estrutura de lixagem (14),
utilizando o botão (18).
• Para retirar a estrutura de lixagem, proceda pela
ordem inversa.
Se a estrutura de lixagem não estiver
a ser utilizada, o veio de manivela (13)
pode simplesmente ser rodado em um
quarto de volta e deixado na ferramenta.
Montagem e desmontagem do suporte para uso
estacionário (E36053) (fig. A & F)
A Lixadora de Cinta pode ser utilizada como uma
ferramenta fixa. O suporte fixo está disponível como
uma opção.
• Monte a estrutura de lixagem (14), como descrito
acima.
• Retire o botão em estrela (19) do suporte fixo.
• Coloque a lixadora de cinta no suporte fixo (20).
O punho para manobrar (9) localiza-se no orifício
no suporte fixo (20). O eixo roscado (21) ressalta
do orifício (22) no suporte (23).
• Rode o botão em estrela (19) para o eixo
roscado (21).
52
PORTUGUÊS
• Para retirar o suporte fixo, proceda pela ordem
inversa.
Extracção do pó
Saco para o pó (fig. G)
• Aperte a mola (24) do saco para o pó (7)
e liberte-o entre os anéis de fixação (25).
• Para uma eficiente extracção do pó,
esvazie o saco para o pó quando estiver cheio
em cerca de um terço.
• Retire o saco para o pó, abra o fecho e sacuda
suavemente o saco para o pó.
Adaptador para extracção do pó (E36054) (fig. E & H)
• Aparafuse o adaptador para extracção do pó (8)
à saída (26).
• Sempre que possível, use um extractor de
poeiras de acordo com as directivas aplicáveis
tendo em vista a emissão da serradura.
Não utilize um saco para o pó ou um
extractor a vácuo sem uma protecção
adequada contra faíscas ao lixar metal.
• Verifique a peça de trabalho em intervalos curtos.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
• Para ligar: pressione o interruptor ON/OFF
(ligado/desligado) (1).
• Para um funcionamento contínuo,
pressione também o botão de bloqueio (3).
• Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor “ON/OFF” e volte
a soltá-lo. Desligue sempre a ferramenta quando
acabar de trabalhar e antes de desligar da rede.
O seu revendedor pode fornecer informações
detalhadas acerca de folhas de lixagem.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Não lixe magnésio!
• Não utilize lixa grossa em superfícies de metal
puro.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que todos os materiais
para lixar estão presos.
• Aplique apenas uma leve pressão na
peça de trabalho.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Esvazie regularmente o saco para o pó ou limpe
o adaptador para extracção do pó.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Lixagem (fig. A)
Foi fornecido um punho para manobrar (9) para se
obter um melhor controlo da ferramenta aquando da
utilização da Lixadora de Cinta sem o suporte fixo.
• Comece com o tamanho de abrasivo mais grosso.
• Mova a lixadora de cinta em movimentos longos
e circulares.
53
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
pt - 5
PORTUGUÊS
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou
a Elu para obter o endereço do Centro de
Assistência Técnica Elu mais próximo (queira
consultar a parte de trás do presente manual).
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
pt - 6
54
SUOMI
NAUHAHIOMAKONE MHB90/MHB90E
JA SITÄ VASTAAVAT K-MALLIT (METALLILAUKKU)
Onneksi olkoon!
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Räjähdysvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Huolto
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 5
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Nauhanopeus
Hiomapinta
Nauhan pituus
Nauhan leveys
Pölynpoisto
Paino
Tulenvaara.
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
pölypussi
6,3
Sulakkeet:
230 V
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
pölypussi
6,4
10 A
MHB90/MHB90E
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat Elutilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
MHB90
MHB90E
dB(A)*
90
90
dB(A)
98
98
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
55
fi - 1
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
fi - 2
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys Elun edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn
lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim.
älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä
terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti
ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
56
SUOMI
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Nauhahiomakone
1 Pölypussi
1 Pölynpoiston sovitin (lisävaruste)
1 Hiomanauhat
1 Hiomakehys (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Tämä Elu:in suorituskykyinen nauhahiomakone
MHB90(E) on suunniteltu ammattimaiseen puun,
puujalosteiden ja muovin hiontaan.
1 Virrankatkaisija
2 Nopeudensäädin (MHB90E)
3 Lukitusnuppi
4 Puristusjousi
5 Hiomanauha
6 Nauhan keskitysnuppi
7 Pölypussi
8 Pölynpoiston sovitin
9 Ohjauskahva
10 Rullan kara
11 Rulla
12 Puristusvipu
Sähköturvallisuus
Maalin hionta
Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä.
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
1 Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on
mahdollista.
2 Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia,
joka saattaa olla lyijypohjaista:
• Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy
työskentelypaikalle.
• Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä
varten suunniteltua hengityssuojainta.
• Syöminen, juominen ja tupakanpoltto
työmaalla on kielletty.
3 Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet
turvallisesti.
57
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Elu-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
fi - 3
SUOMI
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Hiomanauhan vaihtaminen ja keskittäminen
(kuva B & C)
Nauhahiomakoneeseesi sopivat 100 x 570 mm:n
hiomanauhat.
• Aseta työkalu kyljelleen puristusvipu (12) ylöspäin.
• Vedä puristusvipua (12) ylöspäin ja oikealle.
• Irrota hiomanauha (5).
• Aseta uusi hiomanauha ja varmista, että nauhan
sisäpuolella oleva nuoli osoittaa samaan suuntaan
kuin koneen rullassa samalla puolella oleva nuoli.
• Työnnä puristusvipu takaisin kiinni.
• Kytke kone päälle ja käännä nauhan
keskitysnuppia (6), kunnes hiomanauha on rullan
keskellä (11).
Hiomanauha ei saa koskaan ylittää
takareunaa! Hiomanauha tasassa
hiottavaan pintaan nähden.
• Pyöritä nuppia (18) asettaaksesi hiomakehyksen
takimmaisen kammen oikeaan kulmaan
hiomanauhaan nähden. Työnnä hiomakehys
takimmaiseen kampeen.
• Säädä hiomakehyksen (14) korkeus nupin (18)
avulla.
• Toimi vastakkaisessa järjestyksessä, kun haluat
irrottaa hiomakehyksen.
Ellet käytä hiomakehystä, voit pyörittää
kampea (13) neljänneskierroksen verran
vasemmalle.
Kiinteän telineen asennus ja irrotus
(E36053) (kuva A & F)
Voit käyttää nauhahiomakonetta myös kiinteästi
paikalleen asennettuna. Kiinnitysteline on saatavana
lisävarusteena.
• Asenna hiomakehys (14) yllä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Irrota kiinteän telineen väännin (19).
• Aseta nauhahiomakone kiinteään telineeseen (20).
Ohjauskahva (9) kohdistetaan kiinteän telineen
(20) reikään. Kierretappi (21) työntyy reiästä (22)
kiinnittimeen (23).
• Kierrä väännin (19) kierretappiin (21).
• Kun haluat irrottaa kiinteän telineen, toimi
vastakkaisessa järjestyksessä.
Pölyn poisto
MHB90E - Elektronisen nopeudensäädön
valinnan asetus (kuva D)
• Kierrä nopeudensäädintä (2) haluttuun asentoon.
Mitä suurempi numero on näkyvissä,
sitä suurempi hiomahauhan nopeus on.
MHB90(E)K - Hiomakehyksen asentaminen,
poisto ja säätö (E36052) (kuva A & E)
• Irrota hiomanauha.
• Irrota etumainen kampi (13) hiomakehyksestä (14).
• Työnnä kampi puoliympyrän muotoisiin
pidikkeisiin, joissa se pysyy paikallaan
puristusjousen (4) avulla.
• Asenna sormisuojus (15) hiomakehykseen
ruuvien (16) ja aluslaattojen (17) avulla kuvan
mukaisesti.
• Asenna hiomanauha yllä mainitun ohjeen
mukaisesti.
• Napsauta etumainen kampi (13) puristusjouseen (4).
fi - 4
Pölypussi (kuva G)
• Purista pölypussin (7) jousta (24) ja irrota pussi
kiinnitysrenkaista (25).
• Jotta pölynpoisto olisi mahdollisimman
tehokasta, tyhjennä pölypussi, kun noin
kolmasosa pussista on täyttynyt.
• Irrota pölypussi, avaa vetoketju ja tyhjennä pölypussi.
Pölynpoistoliitin (E36054) (kuva E & H)
• Ruuvaa pölynpoistoliitin (8) pölynpoistoliitäntään (26).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria,
joka on puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston
direktiivien mukainen.
58
SUOMI
Älä käytä pölypussia tai pölynimuria
ilman kunnollista kipinäsuojusta,
kun hiot metallia.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Älä hio magnesiumia!
• Älä käytä karkeaa hiomapaperia
puhdasmetallipinnoilla.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että kaikki hiottavat materiaalit
ovat turvallisesti paikallaan.
• Käytä vain vähän voimaa työstäessäsi
kappaletta.
Hiominen (kuva A)
Koneessa on ohjauskahva (9),
jotta nauhahiomakoneen käyttö ilman kiinteää
telinettä olisi mahdollisimman helppoa.
• Aloita hiominen karkeimmalla hiomapaperilla.
• Liikuta nauhahiomakonetta pitkin, pyyhkivin vedoin.
• Tarkista hiomatulos tihein väliajoin.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Kytkeminen päälle: paina virtakytkintä (1).
• Jatkuva toiminta: paina myös lukituspainiketta (3).
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta käynnistä
paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Katkaise aina
virta työkalusta kun olet lopettanut työskentelyn ja
ennen kuin poistat pistokkeen pistorasiasta.
Tyhjennä pölypussi tai puhdista pölynpoistoliitin
säännöllisesti.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen, jossa se
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Jälleenmyyjältäsi saat myös yksityiskohtaista tietoa
hiomanauhoista.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
59
fi - 5
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen
30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi
takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
fi - 6
60
SVENSKA
BANDSLIPMASKIN MHB90/MHB90E
OCH K-MODELLER (INKL. LÅDA)
Vi gratulerar!
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till
ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 6
Tekniska data
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
Explosionsrisk.
CE-Försäkran om överensstämmelse
Innehållsförteckning
Spänning
Ineffekt
Bandhastighet
Putsyta
Bandlängd
Bandbredd
Dammutsugning
Vikt
Brandfara.
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
560
100
dammpåse
6,3
Säkring:
230 V
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
dammpåse
6,4
10 A
MHB90/MHB90E
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
MHB90
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
MHB90E
dB(A)*
90
90
dB(A)
98
98
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges
i handboken.
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Anger risk för elektrisk stöt.
61
sv - 1
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen,
tag några minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner,
följ alltid Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg
i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling
av en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
sv - 2
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna
fria för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
62
SVENSKA
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen. Felaktiga
strömbrytare måste bytas hos en fackverkstad.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som
är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas
i bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Slipning av färg
Iaktta gällande bestämmelser för slipning av färg.
Tänk särskilt på följande:
1 Använd så mycket som möjligt en dammsugare
för uppsugning av dammet.
2 Var extra försiktig när du slipar färg som
möjligtvis kan innehålla bly:
63
• Låt inga barn eller gravida kvinnor beträda
arbetslokalen.
• Alla personer som beträder arbetslokalen
måste bära en mask som är speciellt avsedd
att skydda mot damm och ångor från blyfärg.
• Ät, drick eller rök inte i arbetslokalen.
3 Dammpartiklar och annat avfall skall kastas på
ofarligt sätt.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Bandslipmaskin
1 Dammpåse
1 Dammutsugningsadapter (extrautrustning)
1 Slipband
1 Slipram
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din högvärdiga Elu Bandslipmaskin MHB90(E) är
konstruerad för professionell slipning av trä,
träprodukter och plast.
1 Strömbrytare
2 Hastighetskontroll (MHB90E)
3 Lås för strömbrytare
4 Klämfjäder
5 Slipband
6 Bandcentreringsknapp
7 Dammpåse
8 Dammutsugningsadapter
9 Styrhandtag
10 Rullaxel
11 Rulle
12 Klämspak
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på
nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
sv - 3
SVENSKA
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta
ut sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Byte och centrering av slipbandet (fig. B & C)
Din bandslipmaskin använder slipband 100 x 570 mm.
• Lägg maskinen på sidan med klämspaken (12)
uppåt.
• Drag klämspaken (12) uppåt och till höger.
• Avlägsna slipbandet (5).
• Placera ett nytt slipband och se till att pilen på
bandets insida pekar åt samma håll som pilen på
maskinen när den är på samma sida av rullarna.
• Skjut tillbaka klämspaken.
• Starta maskinen och vrid bandcentreringsknappen
(6) tills slipbandet löper över mitten på rullen (11).
Slipbandet får aldrig skjuta ut baktill!
Slipbandet är i linje med slipfoten (se pilar).
MHB90E - Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (fig. D)
• Vrid hastighetskontrollen (2) till önskat läge.
En högre siffra motsvarar en högre
bandhastighet.
MHB90(E)K - Montering, avlägsnande och
inställning av putsramen (E36052) (fig. A & E)
• Avlägsna slipbandet.
• Avlägsna det främre vevskaftet (13) från
slipramen (14).
sv - 4
• Skjut in vevskaftet i de halvrunda öppningarna
i maskinen. Där spärras den av klämfjädern (4).
• Montera fingerskyddet (15) vid slipramen med
skruvarna (16) och brickorna (17) enligt bilden.
• Montera slipbandet enligt ovanstående beskrivning.
• Klicka fast den främre vevaxeln (13) i klämfjädern (4).
• Vrid knappen (18) så att slipramens bakre
vevskaft kommer i rät vinkel gentemot slipbandet.
Skjut fast slipramen på det bakre vevskaftet.
• Ställ in höjden på slipramen (14) med knappen (18).
• Slipramen avlägsnas i omvänd ordning.
Om slipramen inte används kan
vevskaftet (13) helt enkelt vridas ett halvt
varv och lämnas kvar i maskinen.
Montering och avlägsnande av stativet
(E36053) (fig. A & F)
Bandslipmaskinen kan användas stationärt. Stativet
för stationärt bruk kan erhållas som tillvalsutrustning.
• Montera slipramen (14) enligt ovanstående
beskrivning.
• Avlägsna låsknappen (19) från stativet.
• Placera bandslipmaskinen på stativet (20).
Styrhandtaget (9) passar in i hålet i stativet (20).
den gängade spindeln (21) sticker ut ur hålet (22)
i bygeln (23).
• Skruva fast låsknappen (19) på den gängade
spindeln (21).
• Stativet avlägsnas i omvänd ordning.
Dammsugning
Dammpåse (fig. G)
• Tryck in fjädern (24) på dammpåsen (7) och
släpp den mellan monteringsringarna (25).
• För effektiv dammutsugning bör dammpåsen
tömmas när den är fylld till ca. en tredjedel.
• Avlägsna dammpåsen, öppna blixtlåset och
skaka försiktigt ut dammpåsen.
Dammutsugningsadapter (E36054) (fig. E & H)
• Skruva fast dammutsugningsadaptern (8) på
öppningen (26).
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp.
64
SVENSKA
Använd vid slipning av metall aldrig en
dammpåse eller dammsugare utan
ordentligt gnistskydd.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Slipa aldrig magnesium!
• Använd ej grovt sandpapper för slipning av ren
metallyta.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att arbetsstycket alltid är väl
fastsatt.
• Tryck endast lätt mot arbetsstycket.
Slipning (fig. A)
Ett styrhandtag (9) är monterat för optimal kontroll
över maskinen när den används utan stativ.
• Börja med det grövsta slipbandet.
• För bandslipmaskinen med långa, svepande
rörelser.
• Kontrollera arbetet regelbundet.
Strömbrytare (fig. A)
• Starta maskinen genom att trycka på
strömbrytaren (1).
• För kontinuerlig drift, tryck även på
spärrknappen (3).
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
Töm regelbundet dammpåsen eller rengör
dammutsugningsadaptern.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad.
(Se aktuell prislista/katalog för vidare information
eller kontakta Elu.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Din återförsäljare kan ge detaljerad information om
slipband.
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
65
sv - 5
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
sv - 6
66
∂§§∏¡π∫∞
∆ƒπµEπ√ MHB90/MHB90E ∫∞π ∞¡∆π™∆√πÃ∞
ª√¡∆E§∞ K (ª∂ ª∂∆∞§§π¡√ ∫πµø∆π√)
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÎÚË͢.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 6
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
T·¯‡ÙËÙ· ÈÌ¿ÓÙ·
EÈÊ¿ÓÂÈ· Ï›·ÓÛ˘
ª‹ÎÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ·
¶Ï¿ÙÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ·
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘
µ¿ÚÔ˜
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
MHB90
230
1.010
380
100 x 110
MHB90E
230
1.100
250 - 380
100 x 110
560
100
Û¿ÎÔ˜
ÛÎfiÓ˘
6,3
560
100
Û¿ÎÔ˜
ÛÎfiÓ˘
6,4
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡
‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
67
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
MHB90/MHB90E
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
MHB90
90
MHB90E
90
98
98
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ
Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
MHB90
MHB90E
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜,
ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜,
„˘Á›· ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.)
ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
el - 2
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
68
∂§§∏¡π∫∞
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
69
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
∆ÚÈ‚‹ ‚·Ê‹˜
∆ËÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ fiÙ·Ó
ÙÚ›‚ÂÙ ‚·Ê¤˜. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ù· ÂÍ‹˜:
1 OÙ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÛÎÔ‡· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÛÎfiÓ˘
2 ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÚ›‚ÂÙ ‚·Ê‹ Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌfiÏ˘‚‰Ô:
• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ Î·È ¤ÁÎ˘Â˜ Á˘Ó·›Ó˜
Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• √Ï· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó Ì¿Ûη ÂȉÈο
ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ÛÎfiÓ˘
Î·È ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂˆÓ ÌÔÏ˘‚‰Ô‡¯Ô˘ ‚·Ê‹˜.
• ªËÓ ÙÚÒÙÂ, ›ÓÂÙ ‹ ηÓ›˙ÂÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÂÚÁ·Û›·˜.
3 ∞ÔÚÚ›„Ù Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ Ù· ۈ̷ٛ‰È· Ù˘
ÛÎfiÓ˘ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏ· ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓ·
·ÔÚڛ̷ٷ.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∆ÚȂ›Ô
1 ™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
(ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
1 πÌ¿ÓÙ˜ ∆ÚÈ‚Â›Ô˘
1 ¶Ï·›ÛÈÔ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ∆ÚÈ‚Â›Ô Û·˜ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ Elu MHB90(E)
¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
ÙÚÈ‚Â›Ô˘ Û ͇ÏÔ, ÚÔ˚fiÓÙ· ͇ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎfi.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ¶›Ó·Î·˜ EϤÁ¯Ô˘ ∆·¯‡ÙËÙ·˜ (MHB90E)
3 ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
4 EÏ·Ù‹ÚÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢
5 πÌ¿ÓÙ·˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘
6 ∫Ô˘Ì› ÎÂÓÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ·
7 ™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘
8 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
9 §·‚‹ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘
10 ∞ÍÔÓ·˜ ·ÏÈÛ˘
11 ™‡ÛÙËÌ· ∫‡ÏÈÛ˘
12 ªÔ¯Ïfi˜ Û‡ÛÊÈÁ͢
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
el - 4
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·È ÎÂÓÙÚ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ·
ÙÚÈ‚Â›Ô˘ (ÂÈÎ. B & C)
∆Ô ∆ÚÈ‚Â›Ô Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÈÌ¿ÓÙ˜ 100 x 570 mm.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
ÂÓÒ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ (12) ›ӷÈ
ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÛÊÈÁ͢ (12) ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ Î·È ‰ÂÍÈ¿.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘ (5).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ¤Ó· Ó¤Ô ÈÌ¿ÓÙ· ·ÊÔ‡
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË
Ì ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ›‰È· ÏÂ˘Ú¿ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÈÛ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÛÊÈÁ͢ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• £¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÂÓÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ· (6) ̤¯ÚÈ Ó·
ÎÂÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ô ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
·ÏÈÛ˘ (11).
√ ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Âͤ¯ÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜!
√ ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ›ӷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ
Â›Â‰Ô Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ï›·ÓÛ˘
(·Ó·ÙÚ¤ÍÙ Â›Û˘ ÛÙÔ ‚ÂÏ).
MHB90E - ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (ÂÈÎ. D)
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (2) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
√ÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜,
ÙfiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ı· Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ·.
MHB90(E)K - ∆ÔÔı¤ÙËÛË, ∞Ê·›ÚÂÛË Î·È
¶ÚoÛ·ÚÌoÁ‹ ÙÔÓ ¶Ï·ÛioÓ ÏÂi·ÓÛ˘ (E36052)
(ÂÈÎ. A & E)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÍÔÓ·
Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ (13) ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï›·ÓÛ˘ (14).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ ÛÙ· ËÌÈ΢ÎÏÈο
Ï·›ÛÈ· ÛÙÔ ÙÚÈ‚Â›Ô fiÔ˘ ı· Û˘ÁÎÚ·ÙËı› ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢ (4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ (15)
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï›·ÓÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ
‚›‰Â˜ (16) Î·È ÙȘ ÚÔ‰¤Ï˜ (17) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÍÔÓ·
Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ (13) ÛÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢ (4).
70
∂§§∏¡π∫∞
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› (18) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
ÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ· Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘
ÙÚÈ‚Â›Ô˘ Û ۈÛÙ¤˜ ÁˆÓ›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
ÈÌ¿ÓÙ·. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï›·ÓÛ˘ ÛÙÔÓ ›Ûˆ
¿ÍÔÓ· Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ï›·ÓÛ˘ (14)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (18).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï›·ÓÛ˘,
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÂÈÚ¿.
∞Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï›·ÓÛ˘ ‰Â
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, Ô ¿ÍÔÓ·˜
Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ (13) ÌÔÚ› ·ÏÒ˜ Ó·
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÌÈ·˜
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ó· ·ÊÂı› ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ∞Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‚¿Û˘
(E36053) (ÂÈÎ. A & F)
∆Ô ∆ÚÈ‚Â›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ˆ˜ ÛÙ·ÙÈÎfi
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ÛÙ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï›·ÓÛ˘ (14) fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (19) ·fi ÙË
ÛÙ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚÈ‚Â›Ô ÛÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË (20).
∏ Ï·‚‹ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ (9) ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô‹
ÛÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË (20).
√ ¿ÍÔÓ·˜ Ì Û›ڈ̷ (21) ÚÔÂͤ¯ÂÈ ·fi
ÙËÓ Ô‹ (22) ÛÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (23).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (19) ÛÙÔÓ
¿ÍÔÓ· Ì Û›ڈ̷ (21).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË,
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÂÈÚ¿.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË
™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. G)
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (24) ÙÔ˘ Û¿ÎÔ˘ ÛÎfiÓ˘ (7)
Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (25).
• °È· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘,
·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ Û¿ÎÔ ÛÎfiÓ˘ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ
ÂÚ›Ô˘ ηٿ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û¿ÎÔ ÛÎfiÓ˘, ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ
ÊÂÚÌÔ˘¿Ú Î·È ÎÈÓ‹ÛÙ ··Ï¿ ¤Íˆ ÙÔ Û¿ÎÔ
ÛÎfiÓ˘.
71
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (E36054)
(ÂÈÎ. E & H)
• µÈ‰ÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ (8) ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô (26).
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡ ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜
ÛÎfiÓ˘.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ۿÎÔ ÛÎfiÓ˘ ‹
ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÎÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙËv ηٿÏÏËÏË
ÚÔÛÙ·Û›· ηٿ ÙˆÓ ÛÈÓı‹ÚˆÓ fiÙ·Ó
ÙÚ›‚ÂÙ ̤ٷÏÏ·.
ªËÓ ÙÚ›‚ÂÙ ̷ÁÓ‹ÛÈÔ!
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¯ÔÓÙÚfi Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ ÁÈ·
ηı·Ú¿ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÚÔ˜ ÙÚÈ‚‹
˘ÏÈο Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÌfiÓÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
∆ÚÈ‚‹ (ÂÈÎ. A)
ªÈ· Ï·‚‹ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ (9) ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ·
ηχÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ∆ÚÈ‚Â›Ô ¯ˆÚ›˜ ÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË.
• •ÂÎÈÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÙÚ·¯‡ÙÂÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÎfiÎÎÔ˘.
• ∫ÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚÈ‚Â›Ô Ì ̷ÎÚȤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ
Û¿ÚˆÛ˘.
• EϤÁ¯ÂÙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ ηٿ ÌÈÎÚ¿
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• £¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ON/OFF (1).
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ Â›Û˘ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (3).
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
√ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ
ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ʇÏÏ·
Ï›·ÓÛ˘.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
K·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
∞‰ÂÈ¿˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Û¿ÎÔ ÛÎfiÓ˘ ‹ ηı·Ú›˙ÂÙÂ
ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏•
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 6
72
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu Machines S.A.
Tel:
Schweiz
Rütistr. 14
Fax:
8952 Schlieren
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
R
07-00
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
01 730 6747
01 730 7067
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Download PDF

advertising