RSA24 | RSA24 CUT SAW instruction manual

RSA24
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
30
Italiano
37
Nederlands
45
Norsk
52
Português
59
Suomi
66
Svenska
73
EÏÏËÓÈη
80
R
Copyright Elu
2
1
3
4
6
5
6
7
8
9
A
10
B
4
DANSK
TRÅDLØS STEMPELDREVET SAV RSA24
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 6
Angiver risiko for elektrisk stød.
EU-Overensstemmelseserklæring
RSA24
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Tekniske data
Spænding
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal/min ubelastet
Slaglængde
Vægt (uden batteri)
Batteri
Spænding
Vægt
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
V
W
mm
kg
V
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
24
1,4
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
RSA24
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
90
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
103
* ved operatørens øre
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
1
da - 1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke elværktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
da - 2
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der
opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
2
DANSK
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Batteriet oplader
Batteriet er opladet
Opladningsproblem
+
Oplader NiMH- og NiCd-batterier
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må ikke udsættes for væske
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
For opladningstid, se tekniske data
Opfriskningsmodus
Ekstra sikkerhedsregler for specialsave
Starte og stoppe
• Forsøg aldrig at standse savklingerne med
hånden efter at maskinen er slukket.
• Læg aldrig saven på et bord eller en
arbejdsbænk, hvis den ikke er standset.
Savklingerne fortsætter med at køre et kort
øjeblik, efter at maskinen er slukket.
Under savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
• Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger
anvendes til sikkert at fastgøre arbejdsemnet.
• Forsøg ikke at save i særligt små emner.
• Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå fast,
især på stiger og stilladser.
• Hold altid saven med begge hænder.
Eftersyn og skift af savklinger
• Anvend kun savklinger, der er i overensstemmelse
med specifikationerne i denne brugervejledning.
• Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt
stand. Revnede eller bøjede savklinger bør
omgående kasseres og udskiftes.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Trådløs stempeldrevet stiksav
2 Klinge
1 Batteri (RSA24K)
2 Batterier (RSA24KA)
1 Lader
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
3
da - 3
DANSK
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu trådløse stempeldrevne sav er fremstillet til
professionel savning i træ, metal og rør. Med det
kompakte design kan man komme meget tæt på
kanten i besværlige områder.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Gearvælger
3 Batteri-udløserknap
4 Klinge-skydespænde
5 Savsko
6 Batteri
Lader
Din Elu lader bruger batterier Elu 24 V NiCd og NiMH.
6 Batteri
7 Lader
8 Ladeindikator (rød)
9 Knap for opfriskningsmodus
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet (fig. A)
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet oplades.
Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke oplades,
skal laderen indleveres hos en autoriseret Elu
forhandler. Under opladningen kan laderen og
batteriet blive varme. Dette er normalt og indebærer
ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (6) oplades ved at sætte det i laderen (7)
som vist på tegningen og tilslutte laderen. Sørg
for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den røde
ladeindikator (8) blinker. Efter cirka 1 time holder
den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 2-4 timer
skifter den til vedligeholdelse. Batteriet kan
derefter tages af når som helst eller det kan blive
siddende i laderen, så længe det skal være.
• Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den
angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af laderen
og sæt det i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye
batteri heller ikke kan lades op, bør laderen testes
af en autoriseret Elu serviceværksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
ladeindikator (8) blinker to gange, sluk og gentag.
Dette angiver et forbigående problem med
energikilden. Laderen skifter automatisk tilbage til
normal funktion.
Opfriskningsmodus (fig. A)
Samling og justering
Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
Afbryd altid værktøjet før indsættelse
eller udtagning af batteriet. Sørg for at
batteriet er korrekt placeret før brug af
værktøjet.
Opfriskningsmodus hjælper med at
vedligeholde batteriet ved
spidskapacitet. Det anbefales at
bruge funktionen hver uge eller hver
10 opladnings/afladningscyklus.
Brug funktionen, når batteriets ydelse
er reduceret.
• Start opfriskningsmodus, som beskrevet ovenfor.
da - 4
4
DANSK
• Tryk på knappen (9). Den røde opladningsindikator
slukkes nu et øjeblik, hvorefter den blinker hurtigt
tre gange. Derefter vil den blinke normalt som før.
Opladeren er nu i opfriskningsmodus.
• Efter ca. 8 timer vil den røde opladningsindikator
holde op med at blinke og forblive tændt.
Batteriet er nu fuldstændig genopladet og kan nu
fjernes når som helst eller efterlades i opladeren
på ubestemt tid.
• Ved når som helst at fjerne og genindsætte
batteriet, kan opfriskningsmodus annulleres.
Indsætning og udtagning af batteriet
• Indsæt batteriet i den tilsvarende holder i værktøjet
til det klikkes på plads. Det er nødvendigt at bruge
lidt kraft for fuldstændigt at tilkoble den
fjederbelastede mekanisme.
• Tryk på udløserknappen (3) for at udtage batteriet.
Udskiftning af savklinge (fig. B)
• Bevæg skydespænde (4) opad for at frigøre
klingens spændmekanisme.
• Anbring savklingen i holderen (10) indtil den
låses. Klingen kan sættes i med tænderne
pegende nedad eller opad.
• Bevæg kling ens skydespænde (4) nedad for at
fastspænde klingens spændmekanisme.
• For at fjerne savklingen følges samme
fremgangsmåde omvendt rækkefølge.
Savklinger
Der leveres et bredt udvalg af specielle savklinger
som tilbehør.
Vælg altid omhyggeligt din savklinge.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, hvor i der skal
saves, er fastspændt.
• Anvend kun et let tryk på saven og
undgå sidelæns tryk på savklingen.
Arbejd altid med savskoen trykket ind mod
arbejdsemnet, hvis det er muligt. Dette
forebygger beskadigelse af klingen og det
undgås at værktøjet støder og ryster.
5
• Når der saves i vægge eller gulve, skal
man være opmærksom på placeringen af
rør- og kabelføring. Hold altid værktøjet
fast i håndtaget.
• Undgå overbelastning.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
Gearvælger (fig. A)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (2).
• Vælg høj hastighed til savning i træ.
• Vælg lav hastighed til savning i metal og plastic.
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Savning i træ
• Sæt arbejdsemnet godt fast og fjern alle søm og
metalgenstande.
• El-værktøjet holdes fast med begge hænder og
savskoen skal være trykket ned mod
arbejdsemnet under arbejdet.
Indstiksavning i træ
• Anbring savskoen på arbejdsemnet sådan, at
klingen er i den rette vinkel til indstiksavningen.
• Tænd for værktøjet og før langsomt klingen ind.
Sørg for, at savskoen hele tiden er i berøring med
arbejdsemnet.
Hulsavning
• Mål op og afmærk den ønskede udsavning.
• Anvend en smal savklinge. Sæt den nederste del af
savskoen på arbejdsemnet og sørg for, at klingen
befinder sig på savlinien.
• Hvis det er nødvendig, f.eks. ved begrænset plads,
kan savskoens ydre kant bruges som retningslinie.
• Tænd for værktøjet og før klingen med fuld
hastighed ind i materialet. Hold værktøjet godt
fast mod arbejdsemnet.
da - 5
DANSK
Savning i metal
• Hvis der saves i tyndt metal, skal arbejdsemnet
altid stabiliseres med træ på begge sider. Derved
opnås et rent snit og beskadigelse af materialet
forekommes.
• Ved lange rette snit tegnes en linie på arbejdsemnet.
• Kom et tyndt lag af smøreolie langs savlinien,
tænd for værktøjet og følg savlinien.
Savning i plastik
• Arbejd altid med lavere hastighed. Lav et
prøvesavsnit for at kontrollere, om materialet kan
tåle varmen.
Savning i murværk
Savning i asbestholdig cement afgiver
sundhedsfarligt støv. Følg derfor de
lovmæssige retningslinier og vær
opmærksom på anbefalinger fra
producenterne af den asbestholdige
cement.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et Elu serviceværksted. De indsamlede
batterier vil blive genanvendt eller korrekt
affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se gældende prisliste/katalog for yderligere
oplysninger eller henvend dig til Elu). Alternativt kan
De også finde en liste over Elu-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpu.com.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
da - 6
6
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
7
da - 7
DEUTSCH
AKKU-SPEZIALSÄGE RSA24
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur
ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Hub
Gewicht (ohne Akku)
Akku
Spannung
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(kg)
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
RSA24
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
RSA24
(Volt)
(kg)
24
1,4
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
90
dB(A)
103
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit
Gewicht
(Volt)
(Std.)
(kg)
230
1
0,6
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
de - 1
8
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
9
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer EluKundendienstwerkstatt erneuern.
de - 2
DEUTSCH
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um
den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges
zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert
oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt
ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine EluKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer Elu-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
Akku wird geladen
Akku ist geladen
Ladeproblem
+
Für NiMH- und NiCd-Akkus geeignet
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
de - 3
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten
Auffrischmodus
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Säbelsägen
Ein- und Ausschalten
• Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter
nicht mit den Fingern abgebremst werden.
• Legen Sie die Säbelsäge grundsätzlich nur in ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch oder
auf die Werkbank ab. Die Sägeblätter laufen nach
dem Ausschalten der Säge noch kurz weiter.
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen, um das Werkstück zu sichern.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit. Stellen Sie sicher, daß Sie immer einen festen Stand
haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
• Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
10
DEUTSCH
Prüfen und Auswechseln der Sägeblätter
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den Daten in
dieser Anleitung entsprechen.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden; rissige
oder verbogene Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Ladegerät ist gemäß EN 50144
zweifach isoliert; eine Erdleitung ist aus
diesem Grunde überflüssig.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Spezialsäge
2 Sägeblatt
1 Akku (RSA24K)
2 Akkus (RSA24KA)
1 Ladegerät
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre Akku-Spezialsäge von Elu wurde zum professionellen Sägen von Holz, Metall und Rohren entwickelt.
Der kompakte Entwurf erlaubt den Einsatz nahe am
Rand schwieriger Bereiche.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Getriebeumschalter 1./2. Gang
3 Akku-Löseknopf
4 Sägeblattklemmknopf
5 Sägeschuh
6 Akku
Ladegerät
Ihr Elu-Ladegerät lädt 24 V NiCd- und NiMH-Akkus
von Elu.
6 Akku
7 Ladegerät
8 Ladekontrolleuchte (rot)
9 Knopf für Auffrischmodus
11
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer
aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder
entfernen. Vergewissern Sie sich vor der
Arbeit, daß der Akku ordnungsgemäß
befestigt ist.
de - 4
DEUTSCH
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus (Abb. A)
Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen wird,
sollten Sie Ihr Ladegerät von einer Elu-Kundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen.
Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet nicht
auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (6) zu laden, stecken Sie ihn gemäß
der Abbildung in das Ladegerät (7) und schließen
dieses an die Stromversorgung an. Vergewissern
Sie sich, daß der Akku vollständig in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote Ladekontrolleuchte
(8) muß blinken. Je nach Akkuleistung (Ah) hört sie
nach ca. 1 Stunde auf zu blinken und leuchtet ununterbrochen. Der Akku ist nun vollständig geladen und das Ladegerät schaltet automatisch in
den Ausgleichmodus. Nach ungefähr 2-4 Stunden
schaltet es in den Pflegemodus. Der Akku kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwekken einen anderen Akku. Falls auch der neue
Akku nicht geladen werden kann, lassen Sie das
Ladegerät bitte von einer Elu-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte (8) zweimal blinkt, dann erlischt und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf
eine vorübergehende Störung der Stromversorgung. Das Ladegerät schaltet automatisch wieder auf Normalbetrieb.
de - 5
Auffrischmodus (Abb. A)
Der Auffrischmodus trägt dazu bei,
daß der Akku langfristig seine Spitzenleistung bewahrt. Es wird empfohlen,
diesen Modus wöchtentlich oder alle
10 Lade-/Entladezyklen zu verwenden.
Auf jeden Fall sollten Sie diesen
Modus verwenden, wenn Sie feststellen, daß die Akkuleistung abgenommen hat.
• Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen beschrieben.
• Drücken Sie den Knopf (9). Die rote Ladekontrolleuchte erlischt kurz, blinkt dreimal schnell und
blinkt dann wie zuvor weiter. Das Ladegerät funktioniert nun im Auffrischmodus.
• Nach maximal 8 Stunden hört die rote Ladekontrolleuchte auf zu blinken und leuchtet ununterbrochen. Der Akku ist nun vollständig geladen und
kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder
auf unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Um den Auffrischmodus zu beenden, können Sie
jederzeit den Akku entfernen und wieder in das
Ladegerät stecken.
Einsetzen und Entfernen des Akkus
• Setzen Sie den Akku in die entsprechende Öffnung im Elektrowerkzeug ein und lassen Sie ihn
einrasten. Wenden Sie bei Bedarf ein wenig Kraft
an, um den Federmechanismus einzufahren.
• Zum Entfernen des Akkus betätigen Sie den
Löseknopf (3).
Auswechseln des Sägeblatts (Abb. B)
• Bewegen Sie den Sägeblattklemmknopf (4)
hoch, um die Sägeblattaufnahme zu öffnen.
• Stecken Sie das Sägeblatt in die Aufnahme (10),
bis die Arretierung einrastet. Das Sägeblatt kann
mit den Zähnen nach oben oder nach unten
montiert werden.
• Bewegen Sie den Sägeblattklemmknopf (4) nach
unten, um die Sägeblattaufnahme zu schließen.
• Zum Entfernen des Sägeblatts gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
12
DEUTSCH
Sägeblätter
Es sind Sägeblätter für viele Anwendungen als
Sonderzubehör erhältlich.
Wählen Sie das Sägeblatt mit Sorgfalt.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf die Sägeblätter aus. Drücken
Sie wenn möglich den Sägeschuh auf
das Werkstück, um Beschädigung des
Sägeblatts sowie ein Schütteln und
Schwingen der Säge zu vermeiden.
• Falls Sie in Wänden oder Fußböden
sägen, informieren Sie sich vor dem
Arbeiten über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. A)
Ihr Elektrowerkzeug ist mit einem Getriebeumschalter (2) ausgerüstet.
• Verwenden Sie zum Sägen von Holz eine hohe
Geschwindigkeitseinstellung.
• Verwenden Sie zum Sägen von Metall und
Kunststoff eine niedrige Geschwindigkeitseinstellung.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
13
Sägen von Holz
• Spannen Sie das Werkstück sorgfältig ein und
entfernen Sie sämtliche Nägel und anderen
Metallgegenstände.
• Halten Sie die Säge mit beiden Händen und
drücken Sie den Sägeschuh auf das Werkstück.
Einstechsägen in Holz
• Lassen Sie den Sägeschuh so auf dem Werkstück rasten, daß das Sägeblatt einen für das
Einstechsägen geeigneten Winkel bildet.
• Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das
Sägeblatt langsam vor. Stellen Sie sicher, daß
der Sägeschuh das Werkstück jederzeit berührt.
Einsatzschnitte
• Vermessen Sie den Einsatzschnitt und zeichnen
Sie eine Schnittlinie.
• Verwenden Sie ein schmales Sägeblatt. Lassen
Sie die Unterseite des Sägeschuhs auf dem
Werkstück rasten und stellen Sie sicher, daß das
Sägeblatt auf der Schnittlinie positioniert ist.
• Bei Bedarf, z.B. in engen Räumen, verwenden Sie
die äußere Kante des Sägeschuhs als Führung.
• Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das
Sägeblatt bei voller Geschwindigkeit in das Werkstück vor. Halten Sie die Säge hierbei fest gegen
das Werkstück.
Sägen von Metall
• Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten
das Werkstück an beiden Seiten mit Holz. Dies
gewährleistet saubere Schnitte und verhindert
eine Beschädigung des Werkstückes.
• Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine
Schnittlinie auf dem Werkstück.
• Bringen Sie entlang der Schnittlinie eine dünne
Schicht Schneidöl an, schalten Sie die Säge ein
und folgen Sie der Schnittlinie.
Sägen von Kunststoff
• Arbeiten Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Machen Sie einen Probeschnitt, um zu
prüfen, ob das Werkstück wärmeempfindlich ist.
de - 6
DEUTSCH
Ausgediente Werkzeuge
Sägen von Mauerwerk
Beim Sägen von Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub anfallen.
Halten Sie die gesetzlichen Richtlinien ein
und befolgen Sie die von Asbestzementherstellern gegebenen Hinweise.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
de - 7
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen Sammelstelle abzugeben oder direkt an Elu einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über den
Hausmüll entsorgt werden.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Elu und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim
Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt
werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist
das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
14
DEUTSCH
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung). Eine Übersicht über die EluKundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpu.com.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
15
de - 8
ENGLISH
CORDLESS RECIPROCATING SAW RSA24
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 7
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of conformity
RSA24
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Technical data
Voltage
V
Max. power output
W
No load speed
min-1
Stroke length
mm
Weight (without battery pack)
kg
RSA24
24
460
0-2,400/0-2,900
29
2.6
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
RSA24
LpA
Battery pack
Voltage
Weight
V
kg
24
1.4
Charger
Mains voltage
Charging time
Weight
V
h
kg
230
1
0.6
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
90
dB(A)
103
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
RSA24
10.2 m/s2
en - 1
16
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
17
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an Elu authorized repair agent.
Keep all controls dry, clean and free from oil and
grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an Elu authorized
repair agent.
en - 2
ENGLISH
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use, before
servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent.
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
See technical data for charging time
Refresh mode
Additional safety rules for cutsaws
Switching on and off
• After switching off, never attempt to stop the saw
blade with your fingers.
• Never put the saw down on a table or work bench
unless switched off. The saw blade will keep
running briefly after the tool has been switched off.
Battery charging
Battery charged
Problem charging
+
Charges NiMH and NiCd battery packs
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
When sawing
• When using saw blades specially designed for
cutting wood remove all nails and metal objects
from the workpiece before starting work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure that you
always stand firmly, particularly on scaffolding
and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
• For cutting curves and pockets, use an adapted
saw blade.
Checking and changing the saw blade
• Only use saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at once.
Package contents
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
The package contains:
1 Cordless reciprocating saw
2 Saw blade
1 Battery pack (RSA24K)
2 Battery packs (RSA24KA)
1 Charger
1 Kitbox (K-models only)
Charge only between 4 °C and 40 °C
en - 3
18
ENGLISH
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your Elu cordless reciprocating saw has been
designed for professional sawing of wood, metal
and tubes. The compact design permits cutting
extremely close to the edge of difficult areas.
1 Variable speed switch
2 Two gear selector
3 Battery release button
4 Blade clamp lever
5 Saw shoe
6 Battery pack
Charger
Your Elu charger accepts Elu 24 V NiCd and NiMH
battery packs.
6 Battery pack
7 Charger
8 Charging indicator (red)
9 Refresh mode button
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your Elu charger is double insulated in
accordance with EN 50144.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
19
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection points of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the
plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and
Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Before using the tool, make sure the
battery pack is properly seated.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack (fig. A)
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorized
Elu repair agent. Whilst charging, the charger and the
battery pack may become warm to touch.
en - 4
ENGLISH
This is a normal condition and does not indicate a
problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (6), insert it into the
charger (7) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (8) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged
and the charger automatically switches to
equalization mode. After approx. 2-4 hours,
it will switch to maintenance charge mode.
The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized Elu repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC,
the red charging indicator (8) may blink twice,
switch OFF and repeat. This indicates a
temporary problem of the power source.
The charger will automatically switch back to
normal operation.
• After up to 8 hours, the red charging indicator will
stop blinking and remain on. The battery pack is
now fully charged and can be removed at any
time or left in the connected charger indefinitely.
• To cancel refresh mode, you can remove and reinsert the battery pack at any time.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the corresponding
slot in the tool until it clicks in place. You may
need to use some force to fully engage the
spring-loaded mechanism.
• To remove the battery pack, press the release
button (3).
Replacing the saw blade (fig. B)
• Move the blade clamp lever (4) up to release the
blade clamping mechanism.
• Insert the saw blade into the holder (10) until it
engages. The blade can be installed with the
teeth pointing down or up.
• Move the blade clamp lever (4) down to lock the
blade clamping mechanism.
• To remove the saw blade, proceed in reverse
order.
Saw blades
A wide variety of dedicated saw blades is available
as an option.
Always select your saw blade with great
care.
Refresh mode (fig. A)
Instructions for use
The refresh mode helps to maintain
the optimum capacity of the battery
pack. It is therefore recommended to
use the refresh mode weekly or every
10 charge/discharge cycles. Please
make sure to use the feature
whenever you notice decreased
battery pack performance.
• Start the charging process as described above.
• Press the refresh mode button (9). The red
charging indicator will stop blinking momentarily,
quickly blink three times and then resume blinking
as before. The charger is now in refresh mode.
en - 5
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade. If possible, work with the saw
shoe pressed against the workpiece.
This prevents damage to the blade and
stops the tool from jerking and vibrating.
• When sawing in walls or floors be aware
of the location of pipework and wiring.
Always hold the tool by its handle.
• Avoid overloading.
20
ENGLISH
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
Two gear selector (fig. A)
Your tool is fitted with a two gear selector (2).
• Use the high speed setting for cutting wood.
• Use the low speed setting for cutting metal and
plastics.
Switching on and off (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch (1).
The pressure exerted on the variable speed switch
determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
Cutting wood
• Clamp the workpiece securely and remove all
nails and metal objects.
• Holding the tool with both hands, work with the
saw shoe pressed against the workpiece.
Plunge cutting in wood
• Rest the saw shoe on the workpiece in such
a position that the blade forms an appropriate
angle for the plunge cut.
• Switch the tool on and slowly feed in the blade.
Make sure that the saw shoe remains in contact
with the workpiece at all times.
Pocket cuts
• Measure and mark the required pocket cut.
• Using a narrow saw blade rest the bottom of the
saw shoe on the workpiece and make sure that
the blade is positioned on the cutting line.
If necessary, e.g. in confined spaces, use the
outer edge of the saw shoe as your guideline.
• Switch on the tool and feed the blade into the
material at full speed, holding the tool firmly
against the workpiece.
Cutting metal
• When cutting thin metal always stabilize the
workpiece with wood on both sides.
This guarantees clean cuts and prevents
damaging of the material.
• For long, straight cuts draw a line on the workpiece.
• Apply a thin film of lubricant along the cutting
line, switch on the tool and follow the cutting line.
21
Cutting plastics
• Always work at reduced speed. Carry out a test cut
to check whether the material is sensitive to heat.
Cutting masonry
When sawing asbestos cement
hazardous dust may be produced.
Follow the statutory guidelines and
observe the recommendations issued by
the asbestos cement manufacturers.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
en - 6
ENGLISH
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Unwanted tools
Take your tool to an Elu authorised repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual). Alternatively, a list of authorized Elu
repair agents and full details on our after-sales
service are available on the Internet at
www.2helpu.com.
en - 7
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
22
ESPAÑOL
SIERRA ALTERNATIVA SIN CABLE RSA24
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 7
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
RSA24
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Características técnicas
Voltaje
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Peso (sin batería)
Batería
Voltaje
Peso
V
W
min-1
mm
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
24
1,4
LpA
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
RSA24
V
kg
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
90
dB(A)
103
* al oído del usuario
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
23
es - 1
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
es - 2
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro.
Siga las instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios.
24
ESPAÑOL
Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un
Centro de Servicio Elu para que sean reparados.
Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por
untécnico competente.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
Cargando
Cargado
Problema de carga
+
25
Carga baterías NiMH y NiCd
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas
Modo refrescar
Normas de seguridad adicionales para las
sierras sable
Conexión y desconexión
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener las hojas con los dedos.
• No coloque nunca la sierra sobre una mesa o un
banco de trabajo a menos que esté
desconectada. Las hojas siguen funcionando
unos momentos después de haber
desconectado la herramienta.
Al serrar
• Quite todos los clavos y objetos metálicos de la
pieza antes de empezar a trabajar.
• Siempre que sea posible, utilice mordazas y
prensas para sujetar firmemente la pieza de trabajo.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• No se incline hacia delante excesivamente.
es - 3
ESPAÑOL
Asegúrese de permanecer de pie apoyado
firmemente, especialmente cuando esté sobre
andamios o escaleras.
• Agarre la sierra siempre con ambas manos.
Comprobación y cambio de las hojas de la sierra
• Únicamente pueden utilizarse hojas que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas
instrucciones de funcionamiento.
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas o
dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra alternativa sin cable
2 Hoja
1 Batería (RSA24K)
2 Baterías (RSA24KA)
1 Cargador
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Su sierra alternativa sin cable Elu se ha diseñada
para el serrado profesional de madera, metal y
tubos. Su diseño compacto permite cortar muy
cerca del borde de áreas difíciles.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Selector de dos velocidades
3 Pulsador de arranque para batería
4 Corredera de fijación de la hoja
5 Suela de sierra
6 Batería
Cargador
Su cargador Elu admite baterías Elu 24 V NiCd y NiMH.
6 Batería
7 Cargador
es - 4
8 Indicador de carga (rojo)
9 Botón de modo refrescar
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador Elu tiene doble aislamiento,
conforme a la norma EN 50144;
por consiguiente, no se requiere
conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
Apague siempre la herramienta antes de
insertar o retirar la batería. Antes de
utilizar la herramienta, cerciórese de que
la batería está bien colocada.
Batería (fig. A)
Carga de la batería (fig. A)
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones Elu.
Es posible que el cargador y la batería se calienten
durante la carga; esto es normal y no significa que
exista ningún problema.
26
ESPAÑOL
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (6), introdúzcala en el
cargador (7) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (8) parpadeará. Pasada una hora,
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. El empaquetado de
baterías ya estará completamente cargado y el
cargador pasará automáticamente al modo de
ecualización. Al cabo de 2-4 horas, cambiará al
modo de mantenimiento. Se puede sacar en
cualquier momento o dejarse indefinidamente en
el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
insertar el empaquetado de baterías o pruebe
con uno nuevo. Si tampoco es posible cargar
éste último, haga revisar el cargador por un
agente Elu autorizado.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo (8) puede parpadear
dos veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal demanera automática.
Modo refrescar (fig. A)
El modo refrescar permite mantener
la batería recargable a su capacidad
máxima. Se recomienda la utilización
de esta función una vez la semana o
entre cada 10 ciclos de carga/
descarga. Utilice esta función si
observa que el rendimiento de la
batería recargable está disminuyendo.
• Inicie el proceso de carga, según la descripción.
• Pulse el botón de modo refrescar (9). La luz
indicadora de carga dejará de parpadear durante
un momento, volverá a parpadear rápidamente
tres veces, para volver a parpadear como antes.
27
El cargador ya está en modo refrescar.
• Después de unas 8 horas la luz indicadora dejará
de parpadear y se mantendrá encendida.
Ello significa que la batería recargable está
totalmente cargada, y se puede retirar o dejar en el
cargador conectado durante un tiempo indefinido.
• Para cancelar el modo refrescar, retire la batería
recargable y vuélvala a introducir cuando quiera.
Inserción y extracción de la batería
• Inserte la batería en la ranura correspondiente de
la herramienta hasta que encaje en su lugar.
Deberá presionarla con fuerza para que ajuste en
el mecanismo de resorte.
• Para extraer la batería, apriete el pulsador (3).
Cambio de la hoja de sierra (fig. B)
• Levante la corredera de fijación de la hoja (4)
para liberar el mecanismo de fijación.
• Inserte la hoja de sierra en el portahojas (10)
hasta que quede sujeta al pasador de bloqueo.
La hoja puede instalarse con los dientes
apuntando hacia arriba o hacia abajo.
• Baje la corredera de fijación de la hoja (4) para
bloquear el mecanismo de fijación.
• Para quitar la hoja de sierra, siga estos pasos en
orden inverso.
Hojas de la sierra
Existe una amplia variedad de hojas de sierra
dedicadas opcionales a su disposición.
Seleccione la hoja de sierra siempre con
sumo cuidado.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a
serrar esté bien sujeto. Aplique
únicamente una presión suave en la
herramienta y no ejerza presión lateral en
la hoja de la sierra.
• Si es posible, trabaje con la suela de la
sierra presionada sobre la pieza de
trabajo a fin de evitar que la hoja sufra
daños y que la herramienta dé sacudidas
y vibre.
es - 5
ESPAÑOL
• Cuando utilice la sierra en paredes o
suelos, tenga en cuenta la ubicación de
la tuberías y los cables. Sostenga la
herramienta siempre por el mango.
• Evite la sobrecarga.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
Cortes en metal
• Si corta chapas finas, sujete la pieza de trabajo
siempre entre dos maderas. Esto garantiza un
corte limpio y evita que el material quede dañado.
• Para realizar cortes largos y rectos, trace una
línea en la pieza de trabajo.
• Aplique una capa fina de lubricante a lo largo de
la línea de corte, encienda la herramienta y siga
la línea de corte.
Selector de dos velocidades (fig. A)
Su herramienta tiene un selector de dos velocidades
(2).
• Use una velocidade alta para serrar madera.
• Use una velocidade baja para serrar metal y
plásticos.
Cortes en plásticos
• Trabaje siempre a baja velocidad. Haga primero
un corte de prueba para verificar si el material se
calienta.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender, pulse el conmutador de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
Cortes de mampostería
Cortes en madera
• Sujete la pieza de trabajo con firmeza y extraiga
todos los clavos y objetos metálicos.
• Sujetando la herramienta mecánica con ambas
manos, trabaje con la suela de sierra presionada
sobre la pieza de trabajo.
Al serrar cemento amiantado, puede
producirse polvo peligroso. Siga las
Directrices legales y cumpla las
recomendaciones publicadas por los
fabricantes de cemento amiantado.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Calado en madera
• Apoye la suela de sierra en la pieza de trabajo de
forma que la hoja forme un ángulo adecuado
para el calado.
• Encienda la herramienta y vaya introduciendo la
hoja lentamente. Procure que la suela de la sierra
esté siempre en contacto con la pieza a serrar.
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Cajeados
• Mida y marque el corte requerido.
• Utilizando una hoja de sierra estrecha, apoye la
parte inferior de la suela de sierra en la pieza de
trabajo y cerciórese de que la hoja queda sobre
la línea de corte. Si es necesario, por ejemplo,
en lugares estrechos, utilice el borde exterior de
la suela de sierra como línea de referencia.
• Encienda la herramienta e introduzca la hoja en el
material a toda velocidad, sujetando la
herramienta con firmeza sobre la pieza de trabajo.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
es - 6
28
ESPAÑOL
GARANTÍA
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano deobra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual). Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio Elu e
información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpu.com.
29
es - 7
FRANÇAIS
SCIE SABRE SANS FIL RSA24
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 7
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance utile (maxi)
Vitesses à vide
Longueur de course
Poids (sans pack-batteries)
Pack-batteries
Tension
Poids
V
W
tr/min
mm
kg
V
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
24
1,4
Dénote la présence de tension
électrique.
Déclaration CE de conformité
RSA24
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
RSA24
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge
Poids
Fusible:
Outils 230 V
dB(A)*
90
dB(A)
103
* à l’oreille de l’opérateur
V
h
kg
230
1
0,6
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
10 A
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
fr - 1
30
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement.
31
Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé
de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas
échéant, porter une garniture convenable
retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé, le faire
changer par votre Service Elu agréé. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer
s’il est endommagé. Maintenir les poignées sèches
et exemptes d’huile et de graisse.
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé.
fr - 2
FRANÇAIS
Pour cela, contrôler l’alignement des pièces en
mouvement et leur grippage éventuel. Tous les
composants doivent être montés correctement
et remplir les conditions pour garantir le
fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
Pack-batteries en charge
Pack-batteries chargé
Problème de chargement
+
Charge des pack-batteries NiMH et NiCd
Ne pas introduire d’objet conducteur
Ne pas charger un pack-batteries
endommagé
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Voir les caractéristiques techniques pour
le temps de charge
Mode de rafraîchissement
Directives de sécurité additionnelles pour scies
sabre
Mise en marche et à l’arrêt
• Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main
après la mise à l’arrêt.
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de
la poser sur une table.
En cours de sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et objets
métalliques de l’aire de travail.
• Si possible, serrer l’ouvrage au moyen d’un étau
p. ex.
• Ne pas scier des pièces excessivement petites.
• Adopter une position confortable sans se
pencher trop en avant, surtout en cas de travail
sur un échafaudage ou une échelle.
• Toujours maintenir la scie à deux mains.
Vérification et changement des lames de scie
• Utiliser uniquement des lames de scie dont les
caractéristiques sont conformes à ces instructions.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
Lire le manuel d’abord
fr - 3
32
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie sabre sans fil
2 Lame de scie
1 Pack-batteries (RSA24K)
2 Packs-batteries (RSA24KA)
1 Chargeur
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie sabre sans fil Elu a été mise au point pour
scier le bois, les produits à base de bois, le métal et
les tubes. Grâce à la construction compacte, l’outil
convient particulièrement bien pour scier dans des
endroits d’accès difficile.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de vitesse de rotation
3 Bouton de dégagement pour pack-batteries
4 Bouton coulissant de serre-lame
5 Semelle
6 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur Elu accepte les packs-batteries Elu
NiCd et NiMH 24 V.
6 Pack-batteries
7 Chargeur
8 Voyant rouge
9 Bouton de mode de rafraîchissement
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
33
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 0,5 mm2
et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
Toujours enlever le pack-batteries avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Stoppez toujours l’outil avant d’insérer ou
de retirer le pack-batteries. Avant d’utiliser
l’outil, assurez-vous que le pack-batteries
est correctement mis en place.
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente et que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé Elu.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes < 4 °C ou
> 40 °C. Température de charge
recommandée: environ 24 °C.
fr - 4
FRANÇAIS
• Pour charger le pack-batteries (6), l’introduire dans
le chargeur (7) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
Le voyant rouge (8) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé.
Le chargeur passe automatiquement au mode de
compensation. Au bout d’environ 2-4 heures,
il passe finalement au mode de maintien de charge.
Le pack-batteries peut être enlevé à tout moment
ou laissé connecté dans le chargeur indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faire tester votre
pack-batteries par un service agréé Elu.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge (8) clignote deux fois et
le chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
Mode de rafraîchissement (fig. A)
Le mode de rafraîchissement sert à
conserver la capacité maximale du
pack-batteries. Il est recommandé
d’utiliser cette fonction chaque
semaine ou tous les 10 cycles de
chargement/déchargement.
Veuillez ne pas oublier d’employer
cette fonction à chaque fois que vous
constatez une baisse de performance
du pack-batteries.
• Lancez le processus de chargement comme
décrit ci-dessus.
• Appuyez sur le bouton de mode de
rafraîchissement (9). Le voyant rouge s’arrêtera
de clignoter momentanément, clignotera
rapidement trois fois de suite puis se remettra à
clignoter comme avant. Le chargeur se trouve
maintenant en mode de rafraîchissement.
• Au bout de 8 heures maximum, le voyant rouge
s’arrêtera de clignoter et restera allumé.
fr - 5
Le pack-batteries se trouve maintenant
totalement chargé. On peut le retirer à tout
moment ou bien le laisser indéfiniment connecté
au chargeur.
• Pour annuler le mode de rafraîchissement, il suffit
de retirer et réinsérer le pack- batteries à tout
moment.
Insertion et retrait du pack-batteries
• Insérez le pack-batteries dans l’emplacement
correspondant de l’outil jusqu’à ce qu’il se mette
en place en émettant un déclic. Il vous faudra
employer un peu de force pour enclencher
complètement le mécanisme à ressort.
• Pour retirer le pack-batteries, appuyez sur le
bouton de dégagement (3).
Remplacement de la lame de scie (fig. B)
• Pousser le bouton coulissant de serre-lame (4)
vers le haut pour débloquer le dispositif de serrelame.
• Introduire la lame dans le porte-lame (10) jusqu’à
ce qu’elle s’engage. La lame s’installe
indifféremment les dents dirigées vers le bas ou
vers le haut.
• Pousser le bouton coulissant de serre-lame (4)
vers le bas pour bloquer le dispositif de serrelame.
• Pour enlever la lame de scie, procéder en ordre
inverse.
Lames de scie
Toute un éventail de lames est disponible en option.
Toujours sélectionner vos lames avec soin.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Vérifier le serrage de l’ouvrage.
• Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais réduit les performances de
l’outil. Ne pas exercer de pression
latérale sur les lames de scie. Travailler
de préférence avec la semelle appuyée
contre l’ouvrage pour ménager la lame et
éviter les rebonds et les vibrations.
34
FRANÇAIS
• En cas de sciage dans les parois et des
planchers p. ex., se renseigner sur
l’emplacement des tuyauteries et des
câblages. Toujours maintenir l’outil par la
poignée.
• Eviter la surcharge.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. A)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse (2).
• Utiliser les hautes vitesses pour scier le bois.
• Utiliser les basses vitesses pour scier le métal et
les matières synthétiques.
Pour couper le métal
• Dans le cas de coupe de tôle extrêmement
mince, serrer l’ouvrage de part et d’autre pour
obtenir des coupes nettes et éviter la déchirure
du matériau.
• Pour coupes rectilignes, tracer une ligne de
coupe sur le matériau.
• Appliquer un film de lubrifiant sur la ligne de
coupe, mettre la scie en marche et suivre la ligne.
Pour couper les matières synthétiques
• Toujours travailler à vitesse réduite. Effectuer un
essai pour vérifier si le matériau résiste à la chaleur.
Pour couper dans la maçonnerie
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Pour couper le bois
• Serrer l’ouvrage fermement et enlever les clous
et autres objets en métal.
• Maintenir l’outil des deux mains et appuyer la
semelle contre le matériau à scier.
Attaque en plein bois
• Placer la semelle sur l’ouvrage de telle manière
que la lame forme un angle qui convient pour
l’attaque en plein matériau.
• Mettre la scie en marche et engager la lame
lentement tout en maintenant la semelle en
contact avec l’ouvrage.
Coupes à ras
• Tracer une ligne de coupe sur l’ouvrage.
• Utiliser une lame étroite et placer la semelle sur la
ligne de coupe. Si nécessaire, p. ex dans des
endroits difficiles d’accès, le bord extérieur de la
semelle peut servir de guide.
• Mettre la scie en marche et engager la lame dans
le matériau tout en maintenant l’outil fermement
contre l’ouvrage.
35
Lors du sciage de ciment à l’amiante,
des poussières nocives risquent de se
dégager. Respecter les réglementations
en vigueur et les recommandations des
fabricants de l’amiante.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
fr - 6
FRANÇAIS
Environnement
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service Elu
agréé ou à un centre de recyclage publique où ils
seront soit recyclés, soit détruits en respectant
l’environnement.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le plus
proche (voir au dos du manuel). Comme alternative,
une liste de centres de service après-vente Elu agréés
et des renseignements plus détaillés sur le service
après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpu.com).
fr - 7
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
36
ITALIANO
SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA RSA24
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 1
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 6
it - 7
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
Lunghezza corsa
Peso (senza batterie)
V
W
min-1
mm
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
Indica la tensione elettrica.
Dichiarazione CE di conformità
RSA24
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
RSA24
LpA
Gruppo batterie
Tensione
Peso
V
kg
24
1,4
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica
Peso
V
h
kg
230
1
0,6
Fusibili:
Modelli da 230 V
(rumorosità)
dB(A)*
90
LWA (potenza sonora)
dB(A)
103
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
10 A
RSA24
10,2 m/s2
37
it - 1
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile.
it - 2
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma
e scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i
capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato Elu. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto.
38
ITALIANO
Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni
ai componenti o ai supporti, e altre condizioni
che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Batteria sotto carica
Batteria carica
Problema durante la carica
+
Carica batterie NiMH e NiCd
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
39
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici
Modalità carica/scarica
Norme di sicurezza aggiuntive per le seghe
alternative
Accensione/spegnimento
• Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di
fermarne le lame con le dita.
• Non riporre mai la sega su un tavolo o su un
banco da lavoro senza averla precedentemente
spenta. Ricordare che le lame continueranno a
funzionare per un breve periodo dopo avere
spento la sega.
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le
parti metalliche dal pezzo in lavorazione.
• Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in
lavorazione.
• Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di
essere sempre in una posizione di equilibrio
sicura, soprattutto quando ci si trova su ponteggi
o su scale.
• Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
Controllo e sostituzione delle lame della sega
• Utilizzare solo lame per seghe conformi alle
specifiche contenute in questo libretto di istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni
di funzionamento; le lame rotte o piegate devono
essere scartate e sostituite immediatamente.
it - 3
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega alternativa a batteria
2 Lama
1 Gruppo batterie (RSA24K)
2 Gruppi batterie (RSA24KA)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il Vostro seghetto alternativo a batteria Elu è stato
concepito per lavorazioni professionali su legno,
metallo e tubi. La sua configurazione compatta
consente di tagliare estremamente vicino ai bordi di
aree difficili.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Selettore velocità I - II
3 Pulsante di rilascio gruppo batterie
4 Guida di scorrimento del fermo lama
5 Scarpa della sega
6 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il vostro caricatore Elu può alloggiare gruppi batterie
Elu 24 V NiCd e NiMH.
6 Gruppo batterie
7 Caricabatterie
8 Indicatore di carica (rosso)
9 Tasto della modalità carica/scarica
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
it - 4
Il caricabatterie Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
Spegnere sempre l’utensile prima di
inserire e rimuovere il gruppo batterie.
Prima di utilizzare l’utensile, assicurarsi
che il gruppo batterie sia alloggiato
correttamente.
40
ITALIANO
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie (fig. A)
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Centro di
Assistenza Elu. Durante la carica, il caricabatterie e il
gruppo batterie possono risultare caldi al tatto. Si
tratta di una condizione normale, che non indica
alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (6), inserirlo nel
caricabatterie (7) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (8)
inizia a lampeggiare. Dopo circa 1 ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato e
che il caricabatterie passerà automaticamente sul
modo di equalizzazione. Dopo circa 4 ore,
il caricabatterie passerà al modo conservazione
di carica. Il gruppo batterie si può estrarre in
qualsiasi momento o si può lasciare
indefinitivamente nel caricabatterie collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza Elu.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti elettriche
quali generatori o invertitori c.c/c.a., l’indicatore
rosso di carica (8) potrà lampeggiare due volte,
spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
segnalando in tal modo un problema temporaneo
nella sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
passerà quindi di nuovo automaticamente al
normale funzionamento.
41
Modalità carica/scarica (fig. A)
La modalità carica/scarica aiuta a
mantenere la batteria al massimo della
sua capacità. Si consiglia di utilizzare
questa funzione una volta ogni
settimana oppure dopo ogni 10 cicli di
caricamento/scaricamento. Si
raccomanda inoltre di utilizzare questa
funzione ogni volta che si riscontra un
calo delle prestazioni della batteria.
• Avviare il procedimento di caricamento nel modo
descritto sopra.
• Premere il tasto della modalità carica/scarica (9).
L’indicatore di caricamento rosso smetterà di
lampeggiare momentaneamente, poi lampeggerà
rapidamente tre volte e quindi tornerà a
lampeggiare come prima. Il caricabatterie ora si
trova in modalità carica/scarica.
• Dopo un massimo di 8 ore l’indicatore di
caricamento rosso smetterà di lampeggiare e
resterà acceso. Ora la batteria è completamente
carica e può essere rimossa in qualsiasi momento
oppure rimanere a tempo indeterminato nel
caricatore collegato alla presa di corrente.
• Per disattivare la modalità carica/scarica,
è possibile rimuovere e reinserire la batteria in
qualsiasi momento.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nella scanalatura
corrispondente nell’utensile fino a udire uno
scatto quando il gruppo raggiunge la posizione
corretta. Per impegnare il meccanismo caricato a
molla potreste dover esercitare una certa forza.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere la
pulsante (3).
Sostituzione della lama (fig. B)
• Spostare verso l’alto la guida di scorrimento del
fermo lama (4) per sbloccare il meccanismo di
fissaggio lama.
• Inserire la lama nel portalama (10) fino a quando
non si innesta il perno di bloccaggio. La lama
può essere montata con i denti rivolti verso l’alto
o verso il basso.
it - 5
ITALIANO
• Spostare verso il basso la guida di scorrimento
del fermo lama (4) per bloccare il meccanismo di
fissaggio lama.
• Per estrarre la lama procedere nell’ordine inverso.
Lame della sega
Su richiesta è disponibile un’ampia scelta di lame
per usi specifici.
Scegliere sempre la lama con estrema
attenzione.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Assicurarsi che il materiale da segare sia
correttamente bloccato in posizione.
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’utensile senza
premere lateralmente sulla lama.
Se possibile, lavorare tenendo la scarpa
della sega premuto contro il pezzo in
lavorazione, al fine di evitare danni alla
lama e per impedire all’utensile di
strappare e di vibrare.
• Quando si effettuano tagli nei muri e nei
pavimenti, fare attenzione alla posizione
delle tubazioni e dei cavi elettrici.
Impugnare sempre l’utensile tenendolo
per l’impugnatura.
• Evitare situazioni di sovraccarico.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
Selettore velocità I - II (fig. A)
L’utensile è dotato di un selettore a due velocità (2).
• Utilizzare velocità elevate per tagliare il legno.
• Utilizzare velocità basse per tagliare metallo e
plastica.
Taglio nel legno
• Bloccare il pezzo in lavorazione ed estrarre tutti i
chiodi e gli oggetti metallici.
• Impugnare l’utensile con entrambe le mani e
lavorare mantenendo la scarpa della sega
premuta contro il pezzo in lavorazione.
Taglio a tuffo nel legno
• Appoggiare la scarpa della sega sulla superficie
del pezzo in lavorazione in una posizione in cui la
lama formi il giusto angolo per il taglio a tuffo.
• Avviare la sega e fare avanzare lentamente la
lama nel legno. Assicurarsi che la scarpa rimanga
sempre a contatto con il pezzo.
Taglio a scavare
• Misurare ed evidenziare la parte praticare la tasca.
• Utilizzare una lama sottile, appoggiare la parte
inferiore della scarpa della sega sul pezzo in
lavorazione e assicurarsi che la lama sia
posizionata sulla linea di taglio.
• Se necessario, ad esempio quando occorre
tagliare in spazi ristretti, utilizzare il bordo esterno
della scarpa della sega come linea di riferimento.
• Avviare l’utensile e fare avanzare la lama nel
materiale alla massima velocità, mantenendo
l’utensile saldamente contro il pezzo in lavorazione.
Taglio nel metallo
• Quando occorre tagliare lamiere molto sottili,
bloccare il pezzo su entrambi i lati con spessori
di legno. In questo modo si ottengono tagli puliti
e si evita di danneggiare il metallo.
• Per eseguire tagli lunghi e rettilinei tracciare una
riga sul pezzo in lavorazione.
• Applicare un sottile velo di lubrificante lungo la
linea di taglio, avviare l’utensile e seguire la linea
di taglio.
Taglio nella plastica
• Lavorare sempre a velocità di taglio ridotta.
Eseguire sempre un taglio di prova al fine di
verificare se il materiale plastico è sensibile al calore.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
it - 6
42
ITALIANO
Ambiente
Taglio di parti in muratura
Quando si tagliano pezzi di cemento
amianto, può prodursi della polvere di
cemento pericolosa per la salute.
Attenersi alle indicazioni stabilite dalla
legge e osservare le raccomandazioni
fornite dai fabbricanti di cemento amianto.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza Elu, che disporranno della
loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
43
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
it - 7
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza
Elu, con la prova della data di acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpu.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica Elu, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
it - 8
44
NEDERLANDS
SNOERLOZE RECIPRO-ZAAGMACHINE RSA24
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
Slaglengte
Gewicht (zonder accu)
Accu
Spanning
Gewicht
V
W
min-1
mm
kg
V
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
RSA24
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
24
1,4
RSA24
LpA
Oplader
Netspanning
Oplaadduur
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
(geluidsdruk)
dB(A)*
90
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
103
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
45
nl - 1
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden.
nl - 2
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met
beide handen worden bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor
het werk van zware machines. De machine werkt
beter en veiliger indien u deze gebruikt voor het
beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend Elu Servicecenter repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en
vervang het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
46
NEDERLANDS
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Laadproces op gang
Laadproces beëindigd
Laadprobleem
+
Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu’s
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
47
Lees voor het gebruik de handleiding
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Zie technische gegevens voor de
oplaadduur
Opfrisfunctie
Extra veiligheidsrichtlijnen voor recipro-zagen
In- en uitschakelen
• Probeer nooit het zaagblad met de hand te
stoppen nadat de machine is uitgeschakeld.
• Schakel de machine steeds uit alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
Het zagen
• Verwijder, indien u een zaagblad voor hout
gebruikt, alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u de machine inschakelt.
• Gebruik waar mogelijk klemmen en
bankschroeven om het werkstuk vast te klemmen.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele
houding, vooral wanneer u op een stelling of
ladder staat.
• Houd de zaagmachine steeds met beide handen
vast.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
nl - 3
NEDERLANDS
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze recipro-zaagmachine
2 Zaagblad
1 Accu (RSA24K)
2 Accu’s (RSA24KA)
1 Oplader
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw Elu snoerloze recipro-zaagmachine is speciaal
ontworpen voor het zagen van hout, metaal en
buizen. Door het compacte ontwerp kunt u ook op
moeilijk bereikbare plaatsen zagen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Mechanische toerenomschakelaar
3 Accu-vergrendelingsknop
4 Bladvergrendelknop
5 Zaagschoen
6 Accu
Oplader
Uw Elu oplader is geschikt voor Elu NiCd- en NiMHaccu’s van 24 V.
6 Accu
7 Oplader
8 Oplaadindicatie (rood)
9 Knop voor opfrisfunctie
Uw Elu-oplader is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Vergewis u er voor gebruik van de
machine van dat de accu naar behoren
is aangebracht.
Accu (fig. A)
Oplader (fig. A)
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een Elu Service-center. Tijdens het
opladen kunnen oplader en accu warm aanvoelen.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of > 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur:
ca. 24 °C.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
nl - 4
• Plaats de accu (6) in de oplader (7) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader in
het stopcontact. Let erop dat de accu goed in de
oplader zit. De rode oplaad-indicatie (8) begint te
knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu.
48
NEDERLANDS
De accu is nu volledig opgeladen en de oplader
schakelt automatisch over naar de
compensatiestand. Na ongeveer 4 uur schakelt de
oplader uiteindelijk naar de druppellaadstand.
De accu kan op elk gewenst moment uit de
oplader worden gehaald of voor onbepaalde tijd in
de op het net aangesloten oplader worden gelaten.
• De rode oplaad-indicatie (8) begint snel te
knipperen als het laden problemen oplevert.
Steek de accu opnieuw in de oplader of probeer
een andere accu. Breng, indien nodig, uw oplader
naar een Elu Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Opfrisfunctie (fig. A)
De opfrisfunctie helpt om de
maximale capaciteit van de accu te
handhaven. Het is aan te bevelen om
deze functie wekelijks dan wel elke
10 laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
De functie dient in elk geval gebruikt te
worden als u merkt dat de maximale
capaciteit van de accu is afgenomen.
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Druk op de knop (9). De rode oplaad-indicatie
stopt even met knipperen, knippert dan driemaal
snel en knippert vervolgens normaal verder.
De oplader bevindt zich nu in de opfrisstand.
• Na maximaal 8 uur stopt de oplaad-indicatie met
knipperen en brandt continu. De accu is nu
volledig opgeladen en kan op elk gewenst
moment uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader worden gelaten.
• Om de opfrisfunctie uit te schakelen, kunt u de
accu elk gewenst moment uit de oplader nemen
en opnieuw plaatsen.
49
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Steek de accu in de daarvoor bestemde opening
in de machine en druk hem aan totdat hij vastklikt.
Het kan in verband met het veermechanisme
nodig zijn om enige kracht te gebruiken.
• Om de accu te verwijderen, drukt u de
vergrendelingsknop (3) in.
Verwisselen van het zaagblad (fig. B)
• Beweeg de knop (4) omhoog om het
bladhoudermechanisme te ontgrendelen.
• Plaats het zaagblad in de houder (10) totdat het
wordt vastgeklemd. Het blad kan met de tanden
naar boven of beneden worden geplaatst.
• Beweeg de knop (4) omlaag om het
bladhoudermechanisme te vergrendelen.
• Ga in omgekeerde volgorde te werk om het
zaagblad te verwijderen.
Zaagbladen
Er zijn veel zaagbladen voor verschillende
toepassingen verkrijgbaar als optie.
Kies uw zaagblad altijd zorgvuldig uit.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Controleer of het werkstuk goed
vastgeklemd is.
• Overmatige druk op de machine versnelt
het zagen niet maar resulteert juist in
slechtere prestaties. Oefen geen
zijdelingse druk uit op de zaagbladen.
• Werk indien mogelijk met de zaagschoen
tegen het werkstuk gedrukt. Dit
voorkomt beschadiging van het zaagblad
en voorkomt dat het gereedschap
schokt en trilt.
• Let bij het zagen in muren en vloeren op
de loop van de buizen en bedrading.
Houd het gereedschap altijd aan de
handgreep vast.
• Vermijd overbelasting.
nl - 5
NEDERLANDS
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. A)
Uw machine is uitgerust met een toerenomschakelaar
(2).
• Gebruik de hoge snelheid voor het zagen van hout.
• Gebruik de lage snelheid voor het zagen van
metaal en kunststoffen.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Het zagen van hout
• Klem het werkstuk stevig vast en verwijder alle
spijkers en andere metalen delen.
• Werk met de zaagschoen tegen het werkstuk
gedrukt, terwijl u het gereedschap met beide
handen vasthoud.
• Trek een lijn op het werkstuk voor lange rechte
zaagsneden.
• Breng een dun laagje smeermiddel aan langs de
zaaglijn, schakel het gereedschap in volg de
zaaglijn.
Het zagen van plastic
• Werk altijd met een laag toerental. Maak eerst
een testzaagsnede om te controleren of het
materiaal warmtegevoelig is.
Het zagen van metselwerk
Bij het zagen van asbestcement kan
gevaarlijk stof vrijkomen. Volg de
wettelijke bepalingen en aanbevelingen
van de asbestfabrikanten op.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Midden in een houten werkstuk inzagen
• Laat de zaagschoen in een zodanige stand op
het werkstuk rusten dat het blad onder de juiste
hoek staat voor het midden in een houten
werkstuk inzagen.
• Schakel het gereedschap in voer het blad
langzaam in. Zorg ervoor dat de zaagschoen
altijd het werkstuk raakt.
Onderhoud
Dicht langs de rand zagen
• Meet en teken de gewenste zaagsnede af.
• Gebruik een smal zaagblad en laat de onderkant
van de zaagschoen op het werkstuk rusten. Zorg
ervoor dat het blad op de zaaglijn is geplaatst.
• Gebruik indien nodig, bijv. in besloten ruimtes, de
buitenrand van de zaagschoen als richtlijn.
• Schakel het gereedschap in en voer het blad op
volle snelheid in het materiaal, houd het
gereedschap stevig tegen het werkstuk.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Het zagen van metaal
• Klem een werkstuk van dun metaal altijd tussen
twee stukken hout in. Dit garandeert nette
zaagsneden en voorkomt dat het materiaal
beschadigt.
nl - 6
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
50
NEDERLANDS
Het milieu
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval. De ingezamelde accu’s worden
dan op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat,
zulks ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor
naar het adres van het dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding). Een overzicht
van erkende Elu Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpu.com.
51
nl - 7
NORSK
SNORLØS PENDELSAG RSA24
Gratulerer!
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” Service
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 6
Tekniske data
Spenning
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet/min
Slaglengde
Vekt
Batteripakke
Spenning
Vekt
V
W
mm
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
RSA24
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
RSA24
V
kg
24
1,4
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
90
dB(A)
103
* ved brukerens øre
Lader
Nettspenning
Ladetid
Vekt
Sikring:
230 V
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
no - 1
52
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne. I tillegg til
forskriftene under må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder
arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A).
For å beskytte deg selv bør du alltid bruke
hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder.
Sørg for god belysning over arbeidsplassen.
Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av
brannfarlige væsker eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
53
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
no - 2
NORSK
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert Eluserviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
Batteriet lader
Batteri ladet
Problem med lading
+
Lader NiMH- og NiCd-batterier
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk
Må ikke utsettes for fukt
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
For ladetid, se tekniske data
Oppfriskningsmodus
Ekstra sikkerhetsregler for kuttesager
Strømbryter
• Forsøk aldri å stoppe sagbladene med fingrene
etter at sagen er slått av.
• Legg aldri sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av. Sagbladene
vil fortsette å gå en liten stund etter at maskinen
er blitt slått av.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Bruk klemmer og skrustikke til å feste
arbeidsemnet hvis dette er mulig.
• Ikke forsøk sag veldig små emner.
• Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at
du alltid står støtt, spesielt på stillaser og stiger.
• Hold alltid sagen med begge hender.
Kontroll og bytte av sagblad
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde sagblad må kasseres og
erstattes øyeblikkelig.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Snorløs pendelkuttesag
2 Blad
1 Batteripakke (RSA24K)
2 Batteripakker (RSA24KA)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
Skift skadet ledning
no - 3
54
NORSK
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu snorløse pendelsag er konstruert for
profesjonell saging av tre, metall og rør. Dens
kompakte modell gjør at du kan sage meget nær
kanten til vanskelige områder.
1 Bryter for variabelt turtall
2 To-gear velger
3 Batteripakke-utløserknapp
4 Bladklemmeglider
5 Sagsko
6 Batteripakke
Lader
Elu lader kan ta batteripakker av type Elu 24 V NiCd
og NiMH.
6 Batteripakke
7 Lader
8 Ladelampe (rød)
9 Knapp for oppfriskningsmodus
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
Husk å alltid slå av verktøyet før du setter
inn eller tar ut batteripakken. Før du
bruker verktøyet må du sjekke at
batteripakken er satt riktig på plass.
55
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken (fig. A)
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til en Elu
serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller
> 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (6), setter du den
inn i laderen (7) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (8) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå helt ladet og laderen går automatisk over til
utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen
over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas
ut eller stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det
er problemer med ladingen. Sett i batteripakken
på nytt eller prøv med en ny batteripakke.
Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades,
må laderen testes av en Elu serviceverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen (8) blinke
to ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig lading igjen.
Oppfriskningsmodus (fig. A)
Ved hjelp av oppfriskningsmodusen
kan batteripakken holdes ved
toppkapasitet. Vi anbefaler at du
bruker denne funksjonen en gang per
uke eller etter 10 ladings-/
utladingssykluser. Husk å bruke
funksjonen hvis du merker at ytelsen
til batteripakken blir dårligere.
no - 4
NORSK
• Start ladeprosessen som forklart ovenfor.
• Trykk på knappen for oppfriskningsmodus (9). Den
røde ladelampen slutter å blinke en liten stund,
blinker raskt tre ganger og fortsetter så å blinke
som før. Laderen er nå i oppfriskningsmodus.
• Etter opptil 8 timer slutter den røde ladelampen å
blinke og begynner å lyse konstant.
Batteripakken er nå fullstendig ladet, og du kan
ta den ut når som helst, eller la den stå i laderen
så lenge du ønsker.
• Hvis du vil avbryte oppfriskningsmodusen,
kan du ta ut batteripakken og sette den inn igjen
når som helst.
Sette inn og ta ut batteripakken
• Sett inn batteripakken i tilhørende åpninger i
verktøyet til den klikker på plass. Det kan være
nødvendig å bruke litt krefter for å få festet den
fjærbelastede mekanismen helt.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på
utløsningsknappen (3).
Skifting av sagbladet (fig. B)
• Skyv bladklemmeglideren (4) opp for å utløse
bladklemmemekanismen.
• Stikk sagbladet inn i holderen (10) til det låses.
Bladet kan monteres enten med tennene
oppover eller nedover.
• Skyv bladklemmeglideren (4) ned for å låse
bladklemmemekanismen.
• For fjerning av sagbladet, gjenta prosessen i
motsatt rekkefølge.
Sagblad
Et vidt sortiment av spesialblad kan fås som
ekstrautstyr.
Korrekt sagblad må velges med stor
omhu.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages er
spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
no - 5
• Dersom mulig, arbeid med sagskoen
presset mot arbeidsstykket. Dette
hindrer skader på sagbladet og stopper
verktøyet fra å rykke og vibrere.
• Når du sager i vegger eller golv,
kontroller alltid om det fins skjulte
elektriske ledninger der. Hold alltid
verktøyet i håndtaket.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
To-gear velger (fig. A)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (2).
• Bruk høye hastigheter for saging i tre.
• Bruk lave hastigheter for saging i metall og plast.
Skru PÅ og AV (fig. A)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Skjæring i trevirke
• Spenn arbeidsstykket godt fast og fjern alle
spikrer og metall-gjenstander.
• Hold el-verktøyet med begge hender, arbeid med
sagskoen presset mot arbeidsstykket.
Stikksaging i trevirke
• La sagskoen hvile mot arbeidsstykket i en slik
stilling at sagbladet danner en passende vinkel
for stikksagingen.
• Start sagen og før sagbladet sakte mot
arbeidsstyket hele tiden.
Hulltaking
• Mål opp og markér hvor du ønsker å sage hullet.
• Bruk et smalt sagblad, la enden av sagskoen
hvile mot arbeidsstykket of forviss deg om at
bladet er plassert på linja det skal sages etter.
• Dersom nødvendig, f.eks. på vanskelige
tilgjengelige steder, brukes den ytre kanten av
sagskoen til å styre etter.
• Start verktøyet og før sagbladet mot materialet
med full hastighet samtidig som verktøyet holdes
godt fast mot arbeidsstykket.
56
NORSK
Saging i metall
• Når du sager tynne plater, må arbeidsstykket
alltid spennes opp med treklosser på begge
sider. Dette garanterer rene kutt og hindrer
skader på materialet.
• Markér med en linje på arbeidsstykket når du
skal sage lange, rette kutt.
• Stryk på en tynn film med olje langs skjærelinja,
start verktøyet og følg skjærelinja.
Saging i plast
• Arbeid alltid med redusert hastighet. Ta først et
prøvekutt for å kontrollere om materialet er
følsomt for varme.
Saging i teglverk
Ved saging av asbestsement kan det
oppstå skadelig støv. Følg de
lovbestemte retningslinjene og overhold
de anbefalinger som gis av produsenter
av asbestsement.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et Elu serviceverksted. De innsamlede
batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet
på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” service
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu). Alternativt kan du finne en liste over Elu
autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internettadressen vår: www.2helpu.com.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
57
no - 6
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert serviceverksted
og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering
må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
no - 7
58
PORTUGUÊS
SERRA ALTERNATIVA SEM FIO RSA24
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
Potência de saída (max)
Velocidade em vazio
Curso da serra
Peso (sem a bateria)
Bateria
Voltagem
Peso
V
W
rpm
mm
kg
V
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
24
1,4
Indica tensão eléctrica.
Declaração CE de conformidade
RSA24
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
RSA24
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
Carregador
Voltagem
Tempo de carga
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
dB(A)*
90
dB(A)
103
* junto ao ouvido do operador
V
h
kg
230
1
0,6
10 Ampéres
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
59
pt - 1
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condiçoes
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
pt - 2
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
Elu. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
60
PORTUGUÊS
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e a
obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções. Não utilize a ferramenta se o
interruptor não estiver a funcionar.
Mande substituir o interruptor num Centro de
Assistência Técnica Elu.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá
estar exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Em carga
Carregada
Problema de carga
+
Aceita baterias NiMH e NiCd
Não toque nos terminais com objectos
condutores
61
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de usar
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Modo de reconstituição
Normas de segurança adicionais para serras
de corte
Ligar e desligar
• Depois de desligar, nunca tente parar as lâminas
de corte com os seus dedos.
• Nunca pouse a serra sobre uma mesa ou
bancada se não estiver desligada. As lâminas
continuarão a funcionar durante alguns instantes
depois de a máquina ter sido desligada.
Durante a operação de corte
• Retire todos os pregos e objectos metálicos da
peça a serrar antes de começar o trabalho.
• Sempre que possível, use grampos e tornos para
fixar a peça com firmeza.
• Não tente serrar peças extremamente pequenas.
• Não se incline demasiado para a frente.
Assegure-se de que está bem seguro,
principalmente em andaimes e escadas.
• Segure sempre a serra com ambas as mãos.
pt - 3
PORTUGUÊS
Verificação e mudança das lâminas de corte
• Utilize apenas lâminas de corte, conformes com
as especificações incluídas nestas instruções de
operação.
• Apenas deverão ser usadas lâminas de corte
afiadas e em perfeito estado; as lâminas partidas
ou torcidas deverão ser rejeitadas e substituídas
imediatamente.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra alternativa sem fio
2 Lâmina
1 Bateria (RSA24K)
2 Baterias (RSA24KA)
1 Carregador
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação do carregador.
Verifique também de a voltagem do carregador
corresponde à voltagem da rede.
O seu carregador Elu tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Descrição (fig. A)
A sua serra alternativa sem fio Elu foi projectada
para serrar profissionalmete madeira, metal e tubos.
O seu formato compacto permite efectuar cortes
extremamente perto do rebordo de áreas difíceis.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de velocidade
3 Manipulo de fixação da bateria
4 Corrediça de fixação da lâmina
5 Sapata da serra
6 Bateria
Montagem e afinação
Carregador
O carregador Elu aceita conjuntos de baterias Elu 24 V
NiCd e NiMH.
6 Bateria
7 Carregador
8 Indicator da carga (vermelho)
9 Botão de modo de reconstituição
Bateria (fig. A)
pt - 4
Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar o conjunto de baterias.
Antes de utilizar a ferramenta, certifiquese de que o conjunto de baterias está
bem fixo.
Carregador (fig. A)
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Elu. Durante a carga, o carregador e a
bateria poderão ficar um pouco quentes. Isto é
normal e não indica qualquer problema.
62
PORTUGUÊS
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (6), insira-a no carregador
(7) como indicado e ligue-o. Certifique-se de que
a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (8)
começa a piscar. Depois de aproximadamente
1 hora, pára de piscar e permanece ligado.
A bateria agora está totalmente carregada e o
carregador de baterias automaticamente
comutará para a modalidade de compensação.
Depois de aproximadamente 2-4 horas, comutará
para a modalidade de manutenção de carga.
A bateria pode ser retirada em qualquer altura ou
continuar a ser carregada indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca rapidamente
para indicar um problema de carga. Introduza
novamente a bateria ou experimente uma nova.
Se não se conseguir carregar também a nova
bateria, faça um controlo do seu carregador de
baterias num centro de Assistência Técnica Elu.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho (8) pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na alimentação de corrente.
O carregador automaticamente comutará
novamente para o funcionamento normal.
Modo de reconstituição (fig. A)
O modo de reconstituição ajuda a
manter a bateria na capacidade
máxima. É aconselhável utilizar este
recurso semanalmente ou a cada
10 ciclos de carga/descarga. Por
favor certifique-se de utilizar esse
recurso sempre que observar que o
desempenho da bateria diminuiu.
• Inicie o processo de carga conforme descrito
acima.
• Pressione o botão de modo de reconstituição (9).
O indicador vermelho de carga pára de piscar
durante alguns momentos, pisca rapidamente
três vezes e, em seguida, continua a piscar.
63
O carregador está agora no modo de
reconstituição.
• Após 8 horas, o indicador vermelho de carga irá
parar de piscar e permanecer aceso. Agora a
bateria está completamente carregada e podese removê-la a qualquer momento ou deixá-la
ligada ao carregador por tempo indeterminado.
• Para cancelar o modo de reconstituição,
o utilizador pode remover e introduzir novamente
a bateria quando desejar.
Inserir ou retirar o conjunto de baterias
• Insira o conjunto de baterias na ranhura
correspondente da ferramenta até ouvir um
estalido. Poderá ter de forçar um pouco para
encaixar devidamente o mecanismo com molas.
• Para retirar o conjunto de baterias, prima o
manipulo (3).
Substituição da lâmina de serra (fig. B)
• Desloque a corrediça de fixação da lâmina (4)
para cima para libertar o mecanismo de fixação
da lâmina.
• Introduza a lâmina de serra no dispositivo de
fixação (10) até esta engatar. A lâmina pode ser
instalada com os dentes voltados para baixo ou
para cima.
• Desloque a corrediça de fixação da lâmina (4)
para baixo para bloquear o mecanismo de
fixação da lâmina.
• Para retirar a lâmina, proceda da forma inversa.
Lâminas de corte
Tem à sua dipsoisção uma grande variedade de
lâminas de serra como opção.
Seleccine sempre a sua lâmina de serra
com muito cuidado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se de que o material a cortar
está bem fixo.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina de corte.
pt - 5
PORTUGUÊS
Se possível, trabalhe com a sapata da
serra pressionada contra a peça de
trabalho. Isto evita danos na lâmina e
evita que a ferramenta salte e vibre.
• Ao cortar em paredes ou chãos,
assegure-se de que conhece a
localização de tubagens e ligações
eléctricas. Segure sempre a ferramenta
pela respectiva pega.
• Evite as sobrecargas.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
Selector de velocidade (fig. A)
A sua ferramenta está dotada de um selector de
duas velocidades (2).
• Utilize velocidades elevadas para cortar madeira.
• Utilize velocidades baixas para cortar metais e
plásticos.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Cortar madeira
• Prenda a peça firmemente e retire todos os
pregos e objectos metálicos.
• Segurando na ferramenta eléctrica com ambas
as mãos, trabalhe com a sapata da serra
pressionada contra a peça.
Cortes profundos em madeira
• Pouse a sapata da serra sobre a peça de
trabalho numa posição que permita formar um
ângulo apropriado para o corte profundo.
• Ligue a ferramenta e faça a serra penetrar
lentamente na madeira. Assegure-se de que a
sapata da serra se mantém permanentemente
em contacto com a peça de trabalho.
pt - 6
Corte de cavidades
• Meça e marque o corte necessário para a
cavidade.
• Usando uma lâmina de corte estreita, pouse a
estremidade da sapata da serra na peça de
trabalho e assegure-se de que a lâmina está
posicionada na linha de corte.
• Se necessário, p.e. em espaços fechados, use a
extremidade exterior da sapata da serra como guia.
• Ligue a ferramenta e introduza a lâmina no material
a toda a velocidade, segurando firmemente a
ferramenta contra a peça de trabalho.
Cortar metal
• Ao cortar metal fino, assente a peça de forma
estável, calçando-a com madeira de ambos os
lados. Isto garante um corte limpo e evita danos
no material.
• Para cortes longos e rectos, desenhe uma linha
na peça de trabalho.
• Aplique uma película fina de lubrificante ao longo
da linha de corte, ligue a ferramenta e siga a
linha de corte.
Cortar plásticos
• Trabalhe sempre a velocidade reduzida. Realize
um teste de corte para verificar se o material é
sensível ao aquecimento.
Cortar alvenaria
Ao serrar fibrocimento, poderão ser
produzidas poeiras nocivas. Siga as
directrizes oficiais e observe as
recomendações dos fabricantes de
fibrocimento.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
64
PORTUGUÊS
Serviços Pós-Venda Elu
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual). Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica Elu e todas as informações sobre o nosso
serviço pós-venda disponíveis na Internet em
www.2helpu.com.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
65
pt - 7
SUOMI
AKKUKÄYTTÖINEN PISTOSAHA RSA24
Onneksi olkoon!
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Huolto
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
V
Luovutusteha (max)
W
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Iskun pituus
mm
Paino (ilman akkua)
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
Akkupaketti
Jännite
Paino
24
1,4
V
kg
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
RSA24
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja
EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
RSA24
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
Latauslaite
Jännite
Latausaika
Paino
Sulakkeet:
230 V
dB(A)*
90
dB(A)
103
* käyttäjän korvassa
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
RSA24
10,2 m/s2
fi - 1
66
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohota toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen.
Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
67
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti.
Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
fi - 2
SUOMI
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Lataus käynnissä
Akku latautunut
Ongelmia latauksessa
+
Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja
Virkistystila
Erityisiä turvallisuusohjeita puukkosahoja varten
Virran kytkeminen
• Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan
terää käsin.
• Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin olet kytkenyt
virran pois päältä. Sahan terä liikkuu hetken myös
sen jälkeen, kun virta on sammutettu.
Sahattaessa
• Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta
kappaleesta ennen sahausta.
• Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.
• Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden
sahaamiseen.
• Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi.
Seiso aina tukevasti. Ole erityisen varovainen
telineillä tai tikkailla työskennellessäsi.
• Pidä sahasta kiinni aina molemmin käsin.
Sahan terien vaihtaminen ja säätäminen
• Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden
suositusten mukaisia sahanteriä.
• Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia
teriä; vioittuneet tai taipuneet terät tulee vaihtaa
välittömästi ja poistaa käytöstä.
Pakkauksen sisältö
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
fi - 3
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäyttöinen pistosaha
2 Terä
1 Akkupaketti (RSA24K)
2 Akkua (RSA24KA)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
68
SUOMI
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Akkukäyttöinen Elu-pistosaha on suunniteltu
ammattimaiseen puun, metallin ja putkien
sahaukseen. Sahan kätevän muotoilun ansiosta voit
sahata myös erittäin vaikeapääsyisiä kohteita.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Vaihdevalitsin
3 Akkunuppi
4 Puristusliukukappale
5 Sahan pohja
6 Akkupaketti
Latauslaite
Elu laturisi varaa Elu 24 V NiCd ja NiMH akkupaketteja.
6 Akkupaketti
7 Latauslaite
8 Latausvalo (punainen)
9 Virkistystila-nappi
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin. Tarkista
ennen koneen käyttöä, että akkupaketti
on oikein asennettu.
Akkupaketti (kuva A)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata
akkuja. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akut
eivät lataudu, vie latauslaite valtuutettuun Elun
huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja
akut voivat lämmetä, mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (6) latausta varten
latauslaitteeseen (7) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (8) vilkkuu. Noin yhden tunnin
varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja alkaa
palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on täysin
latautunut ja latauslaite siirtyy automaattisesti
tasaustilaan. Noin 2-4 tunnin kuluttua se siirtyy
huoltotilaan. Akkupaketti voidaan poistaa
latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
(8) saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Asennus ja säädöt
Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
69
fi - 4
SUOMI
Virkistystila (kuva A)
Virkistystila auttaa säilyttämään
akkupakkauksen täyteen ladattuna.
Käytä tätä ominaisuutta mielellään
viikottainen tai 10 lataus/purkusyklin
välein. Käytä ominaisuutta kuitenkin
aina, kun huomaat akkupakkauksen
tehon alenevan.
• Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Paina virkistystila-painiketta (9). Punainen
latauksen merkkivalo lakkaa hetkeksi
vilkkumasta, vilkkuu nopeasti kolme kertaa ja
alkaa sitten vilkkua kuten aiemmin. Laturi on nyt
virkistystilassa.
• Viimeistään 8 tunnin päästä punainen latauksen
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa
yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on nyt ladattu
täyteen ja voit ottaa sen pois tai jättää sen laturiin.
• Voit keskeyttää virkistystilan poistamalla
akkupakkauksen ja kytkemällä sen uudelleen
laturiin milloin tahansa.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Laita akkupaketti koneessa olevaan siihen
tarkoitettuun aukkoon jolloin se lukkiutuu
paikoilleen. Joudut ehkä käyttämään hieman
voimaa jousilukon mekanismin kytkemiseksi.
• Akkupaketin poistamiseksi paina akkunuppi (3).
Sahan terän vaihtaminen (kuva B)
• Siirrä terän puristusliukukappaletta (4) ylös
vapauttaaksesi terän puristusmekanismin.
• Aseta sahan terä pidikkeeseen (10) siten, että se
lukittuu lukitsimella. Terä voidaan asentaa
hammastus sekä ylös- että alaspäin.
• Siirrä terän puristusliukukappaletta (10) alas
lukitaksesi terän puristusmekanismin.
• Kun haluat irrottaa sahan terän, toista ed. kohdat
vastakkaisessa järjestyksessä.
Sahan terät
Saatavana laaja valikoima erilaisia teriä
lisävarusteena.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että sahattava materiaali pysyy
tiukasti paikallaan.
• Paina laitetta materiaalia vasten
mahdollisimman vähän. Älä kohdista
liikaa sivuttaisvoimaa sahanterään.
• Mikäli mahdollista, työskentele siten,
että sahan pohja on painettuna
työkappaletta vasten, mikä estää terän
tärinän, vahingoittumisen sekä estää
terää juuttumasta paikalleen.
• Kun sahaat seiniä tai lattioita, ota ensin
selville putkien ja sähkö- ym. johtojen
sijainti. Pidä aina kiinni sahan kahvasta.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
Vaihdevalitsin (kuva A)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta (2).
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat puuta.
• Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia ja
muovia.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Sahaus puuhun
• Purista työkappale kiinni tukevasti ja poista siitä
kaikki naulat ja metalliesineet.
• Pidä sahasta kiinni molemmin käsin, työskentele
sahan pohja painettuna työkappaletta vasten.
Upotussahaus puuhun
• Lepuuta sahan pohjaa työkappaletta vasten
siten, että terä on sopivassa kulmassa.
• Käynnistä saha ja liikuta sahaa hitaasti. Varmista
että sahan pohja pysyy koko ajan työkappaletta
vasten.
Valitse aina työtehtävään sopiva terä.
fi - 5
70
SUOMI
Lovien sahaaminen
• Mittaa ja merkitse tarvittava lovi.
• Käytä kapeaa sahanterää. Anna sahan pohjan
levätä työkappaletta vasten ja varmista, että terä
kulkee pitkin merkkiviivaa.
• Käytä tarvittaessa, esim. ahtaissa tiloissa, sahan
pohjan ulkoreunaa ohjaimena.
• Käynnistä saha ja liikuta terää materiaalissa
täydellä nopeudella. Pidä sahaa tiukasti
työkappaletta vasten.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Metallin sahaaminen
• Kun sahaat ohutta metallia, pidä työkappale
vakaana asettamalla puupala työkappaleen
molemmin puolin. Tällöin sahausjälki on siistimpi
eikä materiaali vahingoitu.
• Vedä työkappaleeseen merkkiviiva, kun sahaat
pitkiä, suoria linjoja.
• Levitä ohut kerros voiteluöljyä sahauslinjaan,
käynnistä saha ja noudata merkkiviivaa.
Muovin sahaaminen
• Käytä aina alhaista nopeutta. Tee ensin
koesahaus tarkistaaksesi, onko materiaali
herkkää lämmölle.
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun Elu-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Kiven sahaaminen
Kun sahaat asbestisementtiä,
sahauksessa saattaa syntyä vaarallista
pölyä. Noudata annettuja määräyksiä
sekä asbestisementin valmistajien
antamia ohjeita.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen.
Huolto
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun). Lista
valtuutetuista Elu-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpu.com.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Huolto-ohjeita
71
fi - 6
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
fi - 7
72
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR PENDELSÅG RSA24
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
Spänning
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad/min
Slaglängd
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket
Spänning
Vikt
V
W
mm
kg
V
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
Anger risk för elektrisk stöt.
CE-Försäkran om överensstämmelse
RSA24
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
24
1,4
RSA24
LpA
Laddare
Nätspänning
Laddningstid
Vikt
Säkring:
230 V
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
V
h
kg
dB(A)*
90
dB(A)
103
230
1
0,6
* vid användarens öra
10 A
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
RSA24
10,2 m/s2
73
sv - 1
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn. Använd
inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
sv - 2
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer,
att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen.
74
SVENSKA
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Batteriet laddar
Batteri laddat
Laddningsproblem
+
Laddar NiMH- och NiCd-batterier
Byt ut defekt sladd omedelbart
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
Se tekniska data för laddningstiden
Uppfriskningsfunktion
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för kapsågar
Strömbrytare
• Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna
efter att maskinen stängts av.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den har stannat helt. Sågbladen fortsätter
att snurra en kort stund efter att maskinen har
stängts av.
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och
tvingar när det är möjligt.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, speciellt på byggnadsställningar och
stegar.
• Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Kontroll och byte av sågblad
• Använd endast sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
Läs bruksanvisningen
Kontroll av förpackningens innehåll
Får ej utsättas för väta
75
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar pendelsåg
2 Blad
1 Batteripaket (RSA24K)
sv - 3
SVENSKA
2
1
1
1
1
Batteripaket (RSA24KA)
Laddare
Låda (endast K-modeller)
Instruktionshandbok
Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din Elu uppladdningsbara pendelsåg är konstruerad
för professionell sågning av trä, metall och rör.
Det kompakta utförandet gör att du kan såga
mycket nära kanten på besvärliga ställen.
1 Steglös strömbrytare
2 Växelväljare
3 Frikoppling batteripaket
4 Bladklämslid
5 Sågfot
6 Batteripaket
Laddare
Din Elu batteriladdare är lämpad för Elu 24 V NiCd
och NiMH batteripaket.
6 Batteripaket
7 Laddare
8 Laddningsindikator (röd)
9 Uppfriskningsknapp
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
sv - 4
Montering och inställning
Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
Stäng alltid av apparaten innan du
placerar eller avlägsnar batteripaketet.
Se till att batteripaketet sitter ordentligt
på plats innan du startar apparaten.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Kontrollera alltid nätanslutningen innan batteripaketet
laddas. Om nätanslutningen fungerar men
batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd Elu serviceverkstad. Under laddningen kan
laddaren och batteripaketet kännas varma. Detta är
normalt och betyder inte att något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på < 4 °C eller
> 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (6), placera det i
laddaren (7) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (8)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat och laddaren kopplar automatiskt om till
utjämningsladdning. Efter ca. 2-4 timmar kopplar
den om till underhållsladdning. Batteripaketet kan
avlägsnas när som helst eller lämnas obegränsat
i den anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för
att ange att ett laddningsproblem föreligger.
Sätt i batteripaketet igen eller försök med ett nytt.
Om det nya batteripaketet inte heller laddas,
låt då testa laddaren hos en auktoriserad Eluserviceverkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn (8)
blinka två gånger, slå av og upprep. Detta anger
ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
76
SVENSKA
Uppfriskningsfunktion (fig. A)
Denna funktion hjälper till att bibehålla
batteripaketets toppkapacitet.
Vi rekommenderar att du använder
funktionen varje vecka eller per
10 laddnings/urladdningscykler. Se till
att du tillämpar funktionen så snart du
börjar märka att batteriet ger sämre
prestanda.
• Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
• Tryck på uppfriskningsknappen (9). Den röda
laddningsindikatorn slutar tillfälligt att blinka, blinkar
snabbt tre gånger och fortsätter sedan att blinka
som förut. Laddaren är nu i uppfriskningsläge.
• Efter upp till 8 timmar kommer den röda
laddningsindikatorn att sluta blinka och börja lysa
stadigt. Batteripaketet är nu helt laddat och kan
tas ut när som helst eller lämnas obegränsat i
den anslutna laddaren.
• För att upphäva uppfriskningsfunktionen kan du
när som helst avlägsna och sätta tillbaka
batteripaketet.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i den korresponderande
springan i apparaten tills det klickar fast. Du kan
behöva utöva något tryck innan fjäderspärren
griper.
• Avlägsna batteripaketet genom att trycka på
frikopplingen (3).
Byte av sågblad (fig. B)
• För bladklämsliden (4) uppåt för att lossa bladets
klämanordning.
• För in sågbladet i hållaren (10) tills det fäster.
Bladet kan sättas fast med tänderna uppåt eller
nedåt.
• För bladklämsliden (4) nedåt för att spärra
bladets klämanordning.
• Utför samma moment i motsatt ordningsföljd för
att lossa bladet.
Sågbladen
Det finns ett brett urval av specialanpassade sågblad
att välja som tillval.
77
Var alltid mycket noggrann när du väljer
vilket sågblad du ska använda.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen och
tryck aldrig i bladets sidriktning.
• Tryck sågfoten mot arbetsstycket när du
sågar, om det är möjligt. Detta
förebygger skador på bladet och gör att
verktyget rycker och vibrerar mindre.
• Ta alltid reda på var rör och kablar sitter
när du sågar i väggar eller golv. Håll alltid
fast verktyget i handtaget.
• Undvik överbelastning.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
Växelväljare (fig. A)
Ditt redskap är försett med en omkopplare för två
växlar (2).
• Välj en högre hastighet vid sågning av trä.
• Välj en lägre hastighet vid sågning i metall och plast.
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Sågning i trä
• Fäst arbetsstycket ordentligt och ta bort alla
spikar och metallföremål.
• Håll fast verktyget med båda händerna och tryck
sågfoten mot arbetsstycket när du arbetar.
Slagsågning i trä
• Håll sågfoten mot arbetsstycket i ett sådant läge
att bladet ligger i en lämplig vinkel för
slagsågningen.
• Slå på verktyget och för in bladet långsamt.
Se till att sågfoten och arbetsstycket har kontakt
hela tiden.
sv - 5
SVENSKA
Instickssågning
• Mät och markera det område som ska sågas.
• Använd ett smalt sågblad, tryck sågfotens
underkant mot arbetsstycket och se till att bladet
följer den markerade linjen.
• Om det behövs, t.ex. på begränsade ytor,
kan sågfotens ytterkant användas som riktlinje.
• Slå på verktyget och för in bladet i materialet
med full hastighet, tryck verktyget hårt mot
arbetsstycket.
Sågning i metall
• Stabilisera alltid arbetsstycket genom att spänna
trä på båda sidorna när du sågar i tunn metall.
Detta garanterar raka spår och förebygger att
materialet skadas.
• Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår.
• Stryk ett tunt lager olja längs skärlinjen, slå på
verktyget och såga längs linjen.
Sågning i plast
• Välj alltid en lägre hastighet. Gör alltid först en
testsågning för att kontrollera om materialet är
värmebeständigt.
Sågning i murverk
När du sågar i asbesthaltig cement kan
farligt damm produceras. Följ de
gällande riktlinjerna och ta reda på vilka
rekommendationer som tillverkare av
asbesthaltig cement har.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Miljö
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Elu serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
sv - 6
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
78
SVENSKA
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu). Som alternativ finns en lista på auktoriserade
Elu serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpu.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
79
sv - 7
∂§§∏¡π∫∞
∞™Àƒª∞∆√ ¶∞§π¡¢ƒ√ªπ∫√ ¶ƒπ√¡π RSA24
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
el - 8
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
RSA24
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
mm
µ¿ÚÔ˜
(¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ) kg
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
µ¿ÚÔ˜
V
kg
RSA24
24
460
0-2.400/0-2.900
29
2,6
24
1,4
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
RSA24
90
103
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
RSA24
10,2 m/s2
el - 1
80
∂§§∏¡π∫∞
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹
ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
81
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÎÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ
˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Elu. EϤÁ¯ÂÙÂ
ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
ºÔÚÙÈÛÂ
el - 3
¶Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘
+
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiMH Î·È NiCd
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4 ˆ˜ 40 °C
°È· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÊfiÚÙÈÛ˘ ‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¶ÚÈfiÓÈ·
∫Ô‹˜
∞Ó·ÌÌ· Î·È Û‚‹ÛÈÌÔ
• ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÛÂÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¿Óˆ Û ÙÚ·¤˙È ‹
Û ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ
¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
82
∂§§∏¡π∫∞
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• √ÔÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÛÊÈÎÙ‹Ú˜ Î·È Ì¤ÁÁÂÓË ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù›Ù ÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ªË Û·‚ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
¢È·Ûʷϛ۷Ù fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿,
ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÛηψÛÈ¿ ‹ ÛÂ
ÛοϘ.
• ¶¿ÓÙÔÙ Îڷٿ٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÏÂ›‰Â˜, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎfi ÚÈfiÓÈ
2 §Â›‰·
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (RSA24K)
2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (RSA24KA)
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
83
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎfi ÚÈfiÓÈ Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛı› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÈfiÓÈÛÌ· ͇ÏÔ˘,
ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛˆÏ‹ÓˆÓ. √ Û˘Ì·Á‹˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜
ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÈÎÚ‹
·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÔ¯¤˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
3 ∫Ô˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
4 √ÏÈÛıËÙ‹Ú· Û‡ÛÊÈ͢ ¤‰ÈÏÔ˘
5 ¶¤‰ÈÏÔ ÚÈÔÓÈÔ‡
6 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Elu Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È Ì·Ù·Ú›Â˜
NiCd Î·È NiMH Elu 24 V.
6 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
7 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
8 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
9 ∫Ô˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
¡· ÎÏ›ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ ‹ ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Elu. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ > 40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (6),
‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (7) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È
‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿
ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi
ÊfiÚÙÈÛ˘ (8) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ì›·
ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
·Ó·Ì̤ÓË. ∆Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜
Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
ªÂÙ¿ ·fi 2-4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘. ∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ
¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
el - 5
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ Elu ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ‹.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (8) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÏÈ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ (ÂÈÎ. A)
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ ‚ÔËı¿
ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË
̤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı 10 ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›Ù Ì›ˆÛË
ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
• ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ (9). ∏ ÎÔÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÚÂȘ
ÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
fiˆ˜ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∆ÒÚ· Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
Â›Ó·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘.
• MÂÙ¿ ·fi 8 ÒÚ˜, Ë ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘
ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı·
·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË. ∆ÒÚ· Ë Ì·Ù·Ú›· ›ӷÈ
Ï‹Úˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ‹ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÙÂ
ÛÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Î·È Ó·
Í·Ó·‚¿ÏÂÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹.
84
∂§§∏¡π∫∞
°È· Ó· ‚¿ÏÂÙÂ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
• µ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô‰Ô¯‹
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÎÔ˘ÌÒÛÔ˘Ó
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ȤÛÂÙÂ
Ì ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÙ ̤۷ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (3).
∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË
Ï·‚‹ ÙÔ˘.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. B)
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· Û‡ÛÊÈ͢ ¤‰ÈÏÔ˘
(4) ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ
Ì˯·ÓÈÛÌfi Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜.
• EÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘
(10) ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›. ∏ ÏÂ›‰· ÌÔÚ› Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› ›Ù Ì ÙȘ Ô‰ÔÓÙÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù·
¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· Û‡ÛÊÈ͢
¤‰ÈÏÔ˘ (4) ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡,
ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ù Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÂÈÚ¿.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (2).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Í‡ÏÔ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È Ï·ÛÙÈÎÒÓ.
§Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ‰È·Ù›ıÂÙ·È Â˘Ú›· ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÈÎÒÓ
ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡.
∫Ô‹ ͇ÏÔ
• ™Ê›ÁÍ·Ù Ì ̤ÁÁÂÓË ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·Ê·ÈÚ¤Û·Ù fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù·
ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È Ì ٷ
‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ÂÚÁ·Ûı›Ù Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤‰ÈÏÔ
ÚÈÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
EÈϤÁÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı·
ÚÈÔÓ›ÛÂÙÂ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
∞Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÂÍ·ÛÎÒÓÙ·˜ ›ÂÛË Ì ÙÔ ¤‰ÈÏÔ
ÚÈÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
∞˘Ùfi ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‹‰ËÛË Î·È
‰fiÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹
·ÙÒÌ·Ù·, ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ¿ÓÙÔÙÂ ÙË ı¤ÛË
ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
85
µ·ıÂÈ¿ ÎÔ‹ Û ͇ÏÔ
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ ¤‰ÈÏÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â¿Óˆ ÛÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙÂ Ë ÏÂ›‰·
Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙË ‚·ıÂÈ¿
ÎÔ‹.
• £¤Û·Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÚÁ¿
ÂÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰·. ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ
¤‰ÈÏÔ ÏÂ›‰·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
∫Ô‹ ÂÛÔ¯ÒÓ
• ªÂÙÚ‹Û·ÙÂ Î·È Ì·ÚοÚÂÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÛÔ¯‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Îfi„ÂÙÂ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÂÓ‹ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÏÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È Â› Ù˘
ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÔ‹˜.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, .¯. Û ÛÙÂÓÔ‡˜
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤‰ÈÏÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ˆ˜
ÁÚ·ÌÌ‹-Ô‰ËÁfi.
• £¤Û·Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
ÂÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰· ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì Ï‹ÚË
Ù·¯‡ÙËÙ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
∫Ô‹ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ÏÂÙfi ̤ٷÏÏÔ ¿ÓÙÔÙÂ
ÛÙ·ıÂÚÔÔț٠ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ͇ÏÔ
Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∞˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ
ηı·Ú¤˜ ÎÔ¤˜ Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
• °È· Ì·ÎÚȤ˜, ¢ı›˜ ÙÔ̤˜, ¯·Ú¿Í·Ù ÌÈ·
ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ̛· ÏÂÙ‹ ÛÙÚÒÛË ÏÈ·ÓÙÈÎÔ‡
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÔ‹˜, ı¤Û·Ù ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜.
∫Ô‹ Ï·ÛÙÈÎÒÓ
• ¶¿ÓÙÔÙ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÌÂȈ̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·.
∫¿ÓÂÙ ÚÒÙ· ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÎÔ‹ ÁÈ· Ó·
ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ ÛÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
∫Ô‹ ÙÔȯÔÔÈ›·˜
√Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú·¯ı› ÛÎfiÓË ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘Á›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙȘ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜
ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙËÚ›ÙÂ
ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÛÈÌÂÓÙÔ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
el - 7
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
√È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
86
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο,
ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ
Service Elu Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpu.com.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜ fiˆ˜
ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
87
el - 8
R
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu/Rofo AG
Tel:
Schweiz
Warpel
Fax:
3186 Düdingen
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
06-99
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
037 43 40 60
037 43 40 61
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Download PDF

advertising