DW006K | DeWalt DW006K HAMMER DRILL instruction manual

559110-10 CZ
DW006
2
3
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
DW006
Blahopřejeme Vám!
Obsah balení
Zvolili jste si nářadí firmy D E WALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily z firmy DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního nářadí.
Balení obsahuje:
1 akumulátorovou příklepovou vrtačku/
šroubovák
1 nabíječku (DW006K/DW006K2)
1 akumulátor (DW006K)
2 akumulátory (DW006K2)
1 soupravu nářadí (pouze modely K)
1 návod k použití
1 výkres s rozkreslenou sestavou
Technické údaje
Napětí
(V)
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň (min-1)
2. převodový stupeň (min-1)
Počet příklepů
1. převodový stupeň (min-1)
2. převodový stupeň (min-1)
Maximální kroutící moment (Nm)
Maximální průměr upínací
stopky nástroje
(mm)
Maximální průměr vrtáku při
vrtání do oceli/dřeva/zdiva (mm)
Hmotnost (bez akumulátoru)(kg)
Akumulátor
Napětí
Hmotnost
Nabíječka
Napětí v síti
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
DW006
24
•
0-450
0-2000
•
0-7.650
0-34.000
65
Popis (obr. A)
13
Vaše akumulátorová příklepová vrtačka/
šroubovák byla navržena pro profesionální
použití při vrtání a šroubování.
1 Hlavní spínač
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Volič převodových stupňů
4 Volič pracovního režimu
5 Boční rukojeť
6 Objímka
7 Rychloupínací sklíčidlo
8 Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
9 Akumulátor
13/65/18
2,3
(V)
(kg)
24
1,4
(V)
(hod)
(kg)
230
1
0,6
Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k poškození nářadí, dílů nebo
příslušenství.
Dříve než začnete nářadí používat,
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Nabíječka D E WALT může nabíjet 24 V
akumulátory DEWALT typu NiCd a NiMH.
9 Akumulátor
10 Nabíječka
11 Indikátor nabíjení (červený)
12 Tlačítko obnovovacího režimu
Pojistky: nářadí 230 V .... 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl navržen pouze pro jedno
napětí. Vždy se ujistěte, že napětí akumulátoru
odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se
ujistěte, že je napájecí napětí nabíječky shodné
s napětím ve Vaší síti.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
Vaše nabíječka DEWALT má dvojitou
izolaci odpovídající normě EN 50144.
4
Použití prodlužovacího kabelu
•
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel by se neměl používat. Používejte
schválený prodlužovací kabel vhodný pro
příkon Vaší nabíječky (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 0,5 mm2. Maximální
délka je 30 m.
Montáž a seřízení
Obnovovací režim (obr. A)
Akumulátor vyjměte vždy před každou
montáží nebo seřízením.
Obnovovací režim pomáhá udržovat
optimální kapacitu akumulátoru.
Proto je doporučeno použít tento
režim jednou týdně nebo jednou
za deset nabíjecích cyklů. Použijte
prosím tuto funkci vždy, když
si povšimnete slabšího výkonu
akumulátoru.
Vrtačku/šroubovák vypněte vždy před
nasazením nebo vyjmutím akumulátoru.
Před použitím nářadí se ujistěte, že je
akumulátor správně usazen.
Akumulátor (obr. A)
•
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Vždy před zahájením nabíjení akumulátoru
zkontrolujte zdroj elektrické energie. Jestliže
je zdroj v pořádku, ale akumulátor se nenabíjí,
svěřte opravu nabíječky značkovému servisu
DEWALT. V průběhu nabíjení se nabíječka
a akumulátor zahřívají. Jde o běžný jev, který
nesignalizuje žádnou poruchu.
•
•
Nenabíjejte akumulátor, jestliže je
okolní teplota nižší než 4oC nebo vyšší
než 40 oC. Doporučená teplota pro
nabíjení je přibližně 24oC.
•
•
Při připojení k takovým zdrojům, jako
jsou generátory nebo zdroje, které mění
stejnosměrný proud na střídavý, může
indikátor nabíjení (11) bliknout dvakrát,
přerušit a znovu opakovat dvojité bliknutí.
Takto je indikován dočasný problém zdroje.
Nabíječka se přepne zpět do běžného
provozu automaticky.
•
Akumulátor (9) nabijete tak, že jej vložíte
do nabíječky (10) a nabíječku připojíte
k síti. Ujistěte se, že je akumulátor
v nabíječce řádně usazen. Začne blikat
červený indikátor nabíjení (11). Přibližně
po 1 hodině přestane indikátor blikat
a zůstane svítit. Nyní je akumulátor zcela
nabitý a nabíječka se automaticky přepne
do vyrovnávacího režimu. Přibližně
po 2 až 4 hodinách se nabíječka automaticky
přepne do údržbového nabíjecího režimu.
Akumulátor můžete v nabíječce ponechat
libovolně dlouhou dobu nebo jej můžete
kdykoliv vyjmout.
Jestliže indikátor nabíjení bliká velmi rychle,
znamená to, že se vyskytl při nabíjení
problém. Vyjměte a opět vložte akumulátor
do nabíječky nebo se pokuste nabít nový
akumulátor. Jestliže nejde nabít ani nový
akumulátor, nechejte nabíječku přezkoušet
ve značkovém servisu DEWALT.
Zahajte nabíjení podle postupu uvedeného
výše.
Stiskněte tlačítko obnovovacího režimu
(12). Indikátor nabíjení přestane na okamžik
blikat, potom blikne rychle třikrát za sebou
a pak se vrátí k původní frekvenci blikání.
Nabíječka nyní pracuje v obnovovacím
režimu.
Do osmi hodin přestane indikátor nabíjení
blikat a bude svítit. Akumulátor bude v této
chvíli zcela nabitý a můžete jej z nabíječky
kdykoliv vyjmout nebo v ní ponechat
libovolně dlouhou dobu.
Kdykoliv v průběhu obnovovací režimu
můžete tento režim přerušit vyjmutím
a následným vložením akumulátoru zpět
do nabíječky.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru
• Nasuňte akumulátor do odpovídající drážky na
nářadí tak, aby zaklapl ve správné poloze.
• Akumulátor vyjmete po stisknutí
uvolňovacího tlačítka (8).
Nasazení a vyjmutí nástrojů (obr. A a B)
•
•
•
•
5
Otáčením objímky (6) proti směru otáčení
hodinových ručiček otevřete sklíčidlo
a vložte do něj upínací stopku nástroje.
Zasuňte nástroj do sklíčidla co nejdále
a před dotažením jej lehce povytáhněte.
Stiskněte tlačítko zajištění vřetene (13)
a otáčením objímky po směru otáčení
hodinových ručiček sklíčidlo pevně utáhněte.
Při vyjímání nástroje postupujte podle výše
uvedených kroků v opačném pořadí.
Volba provozního režimu (obr. C)
Montáž boční rukojeti (obr. A)
Nářadí můžete použít ve dvou provozních
režimech:
Boční rukojeť může být připevněna tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou boční rukojetí.
Rotační vrtání:
při vrtání do oceli, dřeva a plastů
•
•
•
Příklepové vrtání:
při vrtání do betonu a zdiva
(současný rotační a rázový
pohyb)
•
Otočením voliče (4) k odpovídajícímu
symbolu zvolte požadovaný provozní režim.
•
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. A)
•
Povolte boční rukojeť.
Pro praváky: přesuňte svorku boční rukojeti
přes objímku o průměru 43 mm za sklíčidlo,
rukojeť vlevo.
Pro leváky: přesuňte svorku boční rukojeti
přes objímku o průměru 43 mm za sklíčidlo,
rukojeť vpravo.
Otočte rukojeť do požadované polohy
a přitáhněte ji.
Pokyny k obsluze
Pro změnu směru otáčení použijte přepínač
chodu (2) (viz šipky na nářadí).
•
•
Před provedením změny směru otáčení
vždy počkejte, dokud se motor zcela
nezastaví.
•
Volič převodových stupňů (obr. A)
•
Vaše nářadí je vybaveno voličem převodových
stupňů (3) sloužícímu ke změně otáček/
momentu.
1 nízké otáčky/velký moment
(vrtání velkých otvorů, přitahování šroubů)
2 vysoké otáčky/malý moment
(vrtání malých otvorů)
•
Před zahájením práce:
• Zkontrolujte, zda je akumulátor (zcela) nabitý.
• Vložte do sklíčidla odpovídající nástroj.
• Označte si bod, kde chcete vyvrtat otvor.
• Zvolte si směr otáčení.
Rozsah otáček je uveden v technických údajích.
•
•
Volič zatlačte vždy až do koncové
polohy příslušného rychlostního
stupně.
Převodové stupně neměňte při
maximálních otáčkách nebo
v době, kdy nářadí pracuje.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Demontáž a montáž sklíčidla (obr. D a E)
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a příslušné předpisy.
Berte na vědomí umístění potrubí
a elektroinstalace.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak neurychlí práci, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho životnost.
Abyste snížili přetížení motoru,
před provrtáním materiálu snižujte
postupně tlak na nářadí.
Po provrtání materiálu nechejte
v r t a č k u b ě ž e t . To z a b r á n í
zablokování nástroje.
•
Otevřete co nejvíce čelisti sklíčidla.
Vložte do sklíčidla šroubovák a otáčením
připevňovacího šroubu (14) sklíčidla
po směru hodinových ručiček šroub
odstraňte (viz obr. D).
Vložte a přitáhněte do sklíčidla zástrčný klíč
a udeřte do něj kladivem jak je zobrazeno
na obr. E. Tak se sklíčidlo uvolní a můžete
jej odšroubovat rukou.
Montáž sklíčidla provedete podle stejného
postupu, který je prováděn v opačném pořadí.
Nářadí spustíte stisknutím hlavního spínače
(1). Tlak působící na tento spínač určí
otáčky nástroje.
Po uvolnění tohoto spínače dojde k zastavení
nářadí.
Vrtačka je vybavena brzdou, která
nářadí zastaví, jakmile je hlavní spínač
zcela uvolněn.
Šroubování (obr. A)
•
•
6
Zvolte směr otáčení pomocí posuvného
přepínače (2).
Pomocí voliče provozního režimu (4) si
zvolte funkci rotační vrtání.
Vrtání (obr. A)
•
Ochrana životního prostředí
Pomocí voliče provozního režimu (4) si
zvolte funkci vrtání.
Vrtání do kovu
• Při vrtání do kovu použijte vhodné mazivo.
Výjimky tvoří litina a mosaz, které můžete
vrtat přímo.
Dobíjecí akumulátory
Akumulátory s dlouhou životností musíte dobíjet
vždy, jakmile přestanou dodávat dostatečné
množství energie nutné pro Vámi prováděnou
práci. Po ukončení životnosti akumulátorů
se postarejte o jejich likvidaci, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí:
• Počkejte, až se akumulátor za provozu
zcela vybije a potom jej z nářadí vyjměte.
• NiCd a NiMH články jsou recyklovatelné.
Doručte je značkovému servisu DEWALT.
Shromážděné akumulátory budou
recyklovány nebo s nimi bude naloženo
jiným odpovídajícím způsobem.
Vrtání do dřeva
• Otvory ve dřevě můžete vytvořit se stejnými
vrtáky použitými i pro vrtání kovů. Jestliže
vrtáky občas nevytáhnete a neodstraníte
z jejich drážek třísky a hobliny, mohou se
tyto nástroje přehřát.
• Při vrtání větších otvorů použijte spirálový
vrták.
• Obrobky, které se mohou roztříštit, podložte
kouskem dřeva.
Příklepové vrtání
Vrtání do zdiva
• Používejte vrtáky s břitovými destičkami
ze slinutých karbidů. Tlačte na vrtačku
dostatečnou silou. Při správné rychlosti vrtání
se tvoří jemný a stejnosměrný prach.
ES Prohlášení o shodě
DW006
DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá
normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství obdržíte u Vašeho nejbližšího
značkového prodejce.
Jestliže potřebujete více informací, kontaktujte
prosím firmu D E WALT na níže uvedené
adrese.
Údržba
Vaše nářadí D E WALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC
a 98/37/EEC, měřená podle normy EN 50144:
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhy
Mazání
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Měřená stálá střední hodnota zrychlení podle
normy EN 50144: 6,1 m/s2
Čištění
•
•
•
94 dB(A)*
107 dB(A)
Dříve než začnete nabíječku čistit, odpojte
ji od zdroje napětí. K čištění používejte
kousek jemné tkaniny.
Před čištěním nářadí z něj vždy nejdříve
vyjměte akumulátor.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte kouskem jemné
tkaniny.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
7
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy z důvodu
snížení rizika vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo osobního
poranění. Před zahájením zkušebního
provozu si pečlivě pročtěte následující
bezpečnostní pokyny. Uložte tyto pokyny
na bezpečném místě!
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistou pracovní plochu.
Přeplněná pracovní plocha pracovního
stolu může vést ke způsobení úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte
si kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, aby se dostaly do kontaktu s nářadím
nebo prodlužovacím kabelem. Při práci
osob mladších 16 let je nutný dozor.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže nářadí nepoužíváte, musí být
uskladněno na suchém místě a také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a protiskluzovou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
masku proti prachu nebo ochranný štít.
Sledujte maximální akustický tlak.
Jestliže akustický tlak překročí hranici 85
dB(A), proveďte příslušná měření týkající
se ochrany sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
•
•
•
•
8
bezpečnější a umožňuje to obsluhovat
nářadí oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále
udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití tohoto
nářadí je popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte
malá nářadí nebo přídavná zařízení při práci,
která je určena pro výkonnější nářadí. Nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který
bylo určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu.
Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte
následující pokyny. Pravidelně provádějte
kontrolu napájecího kabelu a v případě
poškození svěřte jeho opravu značkovému
servisu DEWALT. Udržujte všechny ovládací
prvky čisté, suché a neznečistěné olejem
nebo mazivy.
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno a ujistěte se, že bude
řádně vykonávat svou funkci. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebení částí a další prvky, které mohou
ovlivnit jeho provoz. Zničené kryty a jiné
poškozené díly opravte nebo vyměňte podle
pokynů v návodu. Jestliže je poškozen
hlavní spínač, nářadí nepoužívejte. Opravu
spínače svěřte značkovému servisu
DEWALT.
Vyjmutí akumulátoru. V případě, kdy
nářadí nepoužíváte, při provádění údržby
a při výměně příslušenství, vždy vyjměte
akumulátor.
Provádění oprav svěřujte kvalifikované
osobě značkového servisu DEWALT. Toto
nářadí vyhovuje platným bezpečnostním
předpisům. Aby nedošlo k Vašemu ohrožení,
musí být všechny opravy elektrických zařízení
prováděny kvalifikovanými osobami.
Nálepky na nabíječce a akumulátoru
Ochrana životního prostředí
Kromě symbolů použitých v tomto návodu,
naleznete na nálepkách umístěných na
nabíječce a akumulátorech i následující
symboly:
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Nabíjení akumulátoru.
Nabitý akumulátor.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Problémy při nabíjení.
Nabíjecí NiMH
akumulátory.
a
NiCd
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Nedotýkejte se vodivými
předměty.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Nenabíjejte poškozené
akumulátory.
Před použitím si přečtěte návod.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Chraňte před vodou.
Poškozený napájecí kabel ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v teplotním rozsahu
mezi 4oC a 40oC.
Viz technické údaje pro dobu
nabíjení.
Obnovovací režim
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
00047243 - 04-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
DW006 - - - - - A
BOHRHAMMER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising