DW007K | DeWalt DW007K CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

544666-83 SK
DW007
2
3
AKUMULÁTOROVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA DW007
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie firmy D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho náradia.
1
1
1
1
1
1
zástrčný kľúč
akumulátor
nabíjačku
kufrík (iba modely K)
návod na použitie
výkres s rozkreslenou zostavou
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, dielov alebo
príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať, venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Technické údaje
Napätie
(V)
Maximálny výstupný výkon (W)
Otáčky naprázdno
(min-1)
Priemer pílového kotúča (min-1)
Hĺbka rezu
(mm)
Priemer upínacieho otvoru
pílového kotúča
(mm)
Nastavenie uhla zrezania
Hmotnosť (bez akumulátora) (kg)
Akumulátor
Napätie
Hmotnosť
Nabíjačka
Napätie v sieti
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
DW007
24
480
4.000
165
55
•
Popis (obr.A)
Vaša akumulátorová kotúčová píla bola
navrhnutá na profesionálne použitie pri rezaní.
1. Hlavný spínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Predná rukoväť
4. Zaisťovacie tlačidlo pílového kotúča
5. Otvor na odvod pilín
6. Nastavovacia skrutka uhla zrezania
7. Indikátor rezu
8. Klin na štiepanie dreva
9. Upínacia skrutka pílového kotúča
10. Spodný kryt
11. Zasúvacia páka spodného krytu
12. Nosná doska píly
13. Páka nastavenia hĺbkového dorazu
14. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátoru
15. Akumulátor
10
0° - 50°
2,9
(V)
(kg)
24
1,4
(V)
(hod)
(kg)
230
1
0,6
Poistky: náradie 230 V ... 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Nabíjačka
Vaša nabíjačka DEWALT môže nabíjať 24 V
akumulátory DEWALT typu NiCd a NiMH.
15. Akumulátor
16. Nabíjačka
17. Indikátor nabíjania (červený)
18. Tlačidlo obnovovacieho režimu
Upozorňuje na riziko osobného poranenia,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenie v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
Elektrická bezpečnosť
Nebezpečenstvo požiaru.
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno
napätie. Vždy sa uistite, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Tiež
sa uistite, či je napájacie napätie nabíjačky
zhodné s napätím vo Vašej sieti.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 akumulátorovú kotúčovú pílu
1 pílový kotúč
Vaša nabíjačka DEWALT má dvojitú izoláciu
zodpovedajúcu norme EN 50144.
4
Použitie predlžovacieho kábla
•
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
by sa nemal používať. Používajte schválený
predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej
nabíjačky (pozri technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 0,5 mm. Maximálna dĺžka
je 30 m.
Montáž na nastavenie
Obnovovací režim (obr.A)
Akumulátor vyberte vždy pred každou
montážou alebo nastavením.
Obnovovací režim pomáha udržiavať
optimálnu kapacitu akumulátora.
Preto je doporučené použiť tento
režim jedenkrát týždenne alebo
jedenkrát za desať nabíjacích
cyklov. Použite prosím túto funkciu
vždy, keď si všimnete slabší výkon
akumulátora.
Vŕtačku/akumulátor vypnite vždy
pred nasadením alebo vybraním
akumulátora. Pred použitím náradia
sa uistite, či je akumulátor správne
nasadený.
Akumulátor (obr.A)
•
Nabíjanie akumulátora (obr.A)
Vždy pred začatím nabíjania akumulátora
skontrolujte zdroj elektrickej energie. Ak je zdroj
v poriadku, ale akumulátor sa nenabíja, zverte
opravu nabíjačky značkovému servisu DEWALT.
V priebehu nabíjania sa nabíjačka a akumulátor
zahrievajú. Ide o bežný jav, ktorý nesignalizuje
žiadnu poruchu.
•
•
Nenabíjajte akumulátor, ak je okolitá
teplota nižšia ako 4°C alebo vyššia ako
40°C. Doporučená teplota pre nabíjanie
je približne 24°C.
•
•
Pri pripojení k takým zdrojom, ako sú
generátory alebo zdroje, ktoré menia
jednosmerný prúd na striedavý, môže
indikátor nabíjania (17) bliknúť dvakrát,
prerušiť a znovu opakovať dvojité bliknutie.
Takto je indikovaný dočasný problém zdroja.
Nabíjačka sa prepne späť do bežného
chodu automaticky.
•
Akumulátor (15) nabijete tak, že ho
vložíte do nabíjačky (16) a nabíjačku
pripojíte k sieti. Uistite sa, či je akumulátor
v nabíjačke riadne usadený. Začne
blikať červený indikátor nabíjania (17).
Približne po 1 hodine prestane indikátor
blikať a zostane svietiť. Teraz je akumulátor
úplne nabitý a nabíjačka sa automaticky
prepne do vyrovnávacieho režimu. Približne
po 2 až 4 hodinách sa nabíjačka automaticky
prepne do údržbového nabíjacieho režimu.
Akumulátor môžete v nabíjačke ponechať
ľubovoľne dlhý čas alebo ho môžete
kedykoľvek vybrať.
Ak indikátor nabíjania bliká veľmi rýchlo,
znamená to, že sa pri nabíjaní vyskytol
problém. Vyberte a opäť vložte akumulátor
do nabíjačky, alebo sa pokúste nabiť
nový akumulátor. Ak nejde nabiť ani nový
akumulátor, nechajte nabíjačku preskúšať
v značkovom servise DEWALT.
Začnite nabíjať podľa vyššie uvedeného
postupu.
Stlačte tlačidlo obnovovacieho režimu (18).
Indikátor nabíjania prestane na okamih blikať,
potom blikne trikrát za sebou, a potom sa
vráti k pôvodnej frekvencii blikania. Nabíjačka
teraz pracuje v obnovovaciom režime.
Do ôsmich hodín prestane indikátor
nabíjania blikať a bude svietiť. Akumulátor
bude v tejto chvíli úplne nabitý a môžete ho
z nabíjačky kedykoľvek vybrať alebo v nej
ponechať na ľubovoľne dlhý čas.
Kedykoľvek v priebehu obnovovacieho
režimu môžete tento režim prerušiť vybraním
a následným vložením akumulátora späť
do nabíjačky.
Nasadenie a vyberanie akumulátora
•
•
Nasuňte akumulátor do zodpovedajúcej
drážky na náradí tak, aby zaklapol v správnej
polohe.
Akumulátor vyberte po stlačení uvoľňovacieho
tlačidla (14).
Nastavenie hĺbky rezu (obr.A)
•
•
•
Zdvihnite páku nastavenia hĺbkového rezu
(13) nahor.
Nastavte nosnú dosku (12) tak, aby ste
získali správnu hĺbku rezu.
Sklopte páku nastavenia hĺbkového rezu
(13) nadol.
Pri rezaní dosiahnete optimálne
výsledky, ak bude pílový kotúč vyčnievať
asi 3 mm z polotovaru.
5
Nastavenie uhla zrezania (obr.A a B)
Pokyny na obsluhu
Uhol zrezania môže byť nastavený v rozmedzí
od 0° do 50°.
• Povoľte nastavovaciu skrutku (6) uhlov
zrezania.
• Nastavte uhol zrezania pomocou sklopenia
nosnej dosky (12).
• Pritiahnite nastavovaciu skrutku (6) uhlov
zrezania.
•
•
•
•
Pred začiatkom pracovných operácií:
• Uistite sa, či je akumulátor úplne nabitý.
• Uistite sa, či sú správne namontované
a usadené všetky kryty.
• Kryty musia byť v uzatvorenej polohe.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča v smere
označenom šípkou na pílovom kotúči.
Nastavenie nosnej dosky na prevádzanie
pravouhlých rezov (90°) (obr.B)
•
•
•
•
•
Nastavte uhol na 0°.
Pomocou páky (11) stiahnite kryt kotúča
dozadu a položte pílu na kotúčovú stranu.
Povoľte nastavovaciu skrutku (6) uhlov
zrezania.
Medzi kotúč a nosnú dosku umiestnite uholník
a skontrolujte, či je nastavený uhol 90°.
Ak to bude nevyhnutné, povoľte obe
skrutky (19) a nastavte nosnú dosku
do požadovaného uhla.
Zapnutie a vypnutie (obr.A)
Hlavný spínač (1) Vašej kotúčovej píly
je z bezpečnostných dôvodov vybavený
zaisťovacím tlačidlom (2).
• Stlačte zaisťovacie tlačidlo a odistite náradie.
• Náradie spustíte stlačením hlavného
spínača (1). Hneď ako uvoľníte hlavný
spínač, dôjde k automatickej aktivácii
zaisťovacieho tlačidla, ktoré zabraňuje
náhodnému spusteniu píly.
Výmena pílového kotúča (obr.C)
•
•
•
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Uistite sa, či je materiál, ktorý
budete rezať, riadne upnutý.
Na náradie príliš netlačte.
Nevyvíjajte príliš veľký bočný tlak
na pílový kotúč.
Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
Uvoľnite zaisťovacie tlačidlo (4) pílového
kotúča a pomocou zástrčného kľúča, ktorý
je dodávaný s náradím, otáčajte v smere
hodinových ručičiek upínacou skrutkou (9)
pílového kotúča a vyskrutkujte ho.
Pomocou páky (11) stiahnite kryt kotúča
dozadu a vymeňte pílový kotúč (21). Dbajte
na to, aby boli podložky 20 a 22 správne
usadené.
Skontrolujte smer otáčania pílového
kotúča.
Pritiahnite upínaciu skrutku (9) kotúča
iba rukou a zaistite podložky na svojich
miestach. Otáčajte skrutkou proti smeru
hodinových ručičiek.
Hneď ako sa pri otáčaní vretena prestane
pílový kotúč otáčať, stlačte zaisťovacie
tlačidlo (4).
Pomocou zástrčného kľúča riadne dotiahnite
upínaciu skrutku.
Nezapínajte alebo nevypínajte pílu, ak
sa píla dotýka polotovaru alebo iných
materiálov.
Držanie a vedenie kotúčovej píly (obr.A)
•
•
•
Uchopením píly za hlavnú a čelnú rukoväť
(3) si zaistíte riadne vedenie píly.
Optimálne výsledky dosiahnete, ak budete
upnutý polotovar rezať zdola nahor.
Na sledovanie nakreslenej línie rezu
na polotovare využite indikátor rezu (7).
Indikátor rezu sa nachádza na prednej časti
nosnej dosky vľavo od pílového kotúča.
Nastavenie klinu na štiepanie dreva (obr.C)
Odvádzanie prachu a pilín (obr.A)
Správne nastavenie klinu je zobrazené
na nákrese, ktorý je vložený do obr.C. Vôľu
nastavte vždy po výmene kotúča alebo
kedykoľvek to bude nevyhnutné.
• Povoľte skrutku (23) a klin čo najviac
vysuňte.
• Nastavte vôľu a skrutku opäť dotiahnite.
Vaše náradie je vybavené otvorom (5)
na odvádzanie prachu a pilín.
• Vždy používajte podtlakové odsávanie
zodpovedajúce daným normám a platným
nariadeniam, ktoré sa týkajú prachových
emisií pri rezaní dreva.
6
Odsávacie hadice väčšiny vysávačov je možné
pripevniť priamo k otvoru na odvádzanie prachu
a pilín na Vašej píle.
•
Nepoužívajte podtlakové odsávanie bez
ochrany proti iskrám, ktoré vznikajú pri
rezaní kovu.
NiCd články sú recyklovateľné. Doručte
ich Vášmu predajcovi alebo do miestnej
recyklačnej stanice. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
bude s nimi naložené zodpovedajúcim
spôsobom.
Prehlásenie o zhode
Bližšie informácie o vhodnom príslušenstve
D E WALT získate u svojho značkového
predajcu.
DW007
DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá
normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí na jeho riadnej údržbe a
pravidelnom čistení.
Ak budete potrebovať viac informácii, kontaktujte
prosím firmu D E WALT na nižšie uvedenej
adrese.
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/EEC
a 98/37/EEC, meraná podľa normy EN 50144:
Mazanie
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhujúceho
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce
sa ochrany sluchu.
Čistenie
•
•
•
99 dB(A)*
112 dB(A)
Skôr než začnete nabíjačku čistiť, odpojte
ju od zdroja napätia. Na čistenie používajte
kúsok jemnej tkaniny.
Pred čistením náradia z neho vždy najskôr
vyberte akumulátor.
Udržiavajte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt čistite pravidelne kúskom
jemnej tkaniny.
Nameraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy EN 50144: < 2,5 m/s2
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Ochrana životného prostredia
Dobíjacie akumulátory
Akumulátory s dlhou životnosťou musíte
dobíjať vždy, keď prestanú dodávať dostatočné
množstvo energie nutnej pre Vami prevádzanú
prácu. Po ukončení životnosti akumulátorov sa
postarajte o ich likvidáciu bez toho, aby došlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Počkajte, až sa akumulátor za prevádzky
úplne vybije, a potom ho z náradia
vyberte.
7
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom
mieste!
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Chráňte nástroj pred dažďom, mokrom,
nepoužívajte ho vo vlhkom
prostredí. Pracovný priestor majte vždy
dobre osvetlený. Nepoužívajte náradie
v blízkosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach (napr.
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri
práci, atď) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo ochranného ističa (Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím
alebo predlžovacím káblom. Pri práci osôb
mladších ako 16 rokov je nutný dozor.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia. Ak
sa náradie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom a tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli
byť zachytené o pohybujúce sa časti. Ak
pracujete vonku, doporučujeme použiť
gumené rukavice a protišmykovú obuv.
Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak pracujete
v prašnom prostredí alebo odletujú drobné
čiastočky materiálu, používajte ochranný
štít alebo masku proti prachu.
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
•
•
•
•
8
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite
pomocou svoriek alebo zveráku. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať nástroj oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Odkladanie nastavovacích prípravkov a
kľúčov. Skôr, než náradie zapnete, zvyknite
si skontrolovať, či nie sú v blízkosti náradia
kľúče a nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená pre
výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude použité
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií, než je
doporučené v tomto návode, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v dobrom a čistom stave. Pri
údržbe a výmene príslušenstva dodržiavajte
nasledujúce pokyny. Pravidelne prevádzajte
kontrolu pripájacieho kábla a v prípade
poškodenia zverte jeho opravu značkovému
servisu DEWALT. Udržujte všetky ovládacie
prvky čisté, suché a neznečistené olejom
alebo mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím nástroja by malo byť náradie
dôkladne skontrolované, či nie je poškodené
a uistite sa, či bude riadne vykonávať svoju
funkciu. Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebenie častí
a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť jeho
prevádzku. Zničené kryty a iné poškodené
diely opravte alebo vymeňte podľa pokynov
v návode. Ak je poškodený hlavný spínač,
náradie nepoužívajte. Opravu spínača
zverte značkovému servisu DEWALT.
Vyberanie akumulátora. V prípade, že
náradie nepoužívate, pri prevádzaní údržby
a pri výmene príslušenstva, vždy vyberte
akumulátor.
•
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej
osobe značkového servisu DEWALT. Toto
náradie je vyrobené v zhode s platnými
bezpečnostnými normami. Aby nedošlo
k Vašemu ohrozeniu, musia byť všetky
opravy elektrických zariadení prevádzané
kvalifikovanými osobami.
Pozri technické údaje na dobu
nabíjania.
Obnovovací režim.
Ďalšie bezpečnostné pravidlá pre kotúčové
píly
Nálepky na nabíjačke a akumulátore
Okrem symbolov použitých v tomto návode,
nájdete na nálepkách umiestnených na nabíjačke
a akumulátoroch i nasledujúce symboly:
Pri rezaní
• Na začiatku práce odstráňte z polotovaru
všetky klince a kovové predmety.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé
polotovary.
• Po vypnutí píly sa nikdy nepokúšajte zastaviť
pílový kotúč tlakom na jeho bočnú stranu.
• Nikdy neodkladajte pílu, ak nie je
vypnutá.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Problémy pri nabíjaní.
Nabíjacie
akumulátory.
NiMH
a
Ochranné prvky
• Kotúčová píla sa môže používať iba na
rezanie dreva a plastov.
• Uistite sa, či sú všetky kryty pílového kotúča
v bezchybnom stave.
• Nikdy neblokujte kryty pílového kotúča.
• Zablokované kryty pílového kotúča ihneď
uvoľnite. Nepoužívajte pílu, ktorá má
zablokované kryty pílového kotúča.
• Neodstraňujte klin na štiepanie dreva.
• Klin na štiepanie dreva by mal byť správne
nastavený. Vzdialenosť medzi špičkami
zubov kotúča a týmto klinom by mala byť
maximálne 5 mm a výškový rozdiel medzi
špičkami zubov a klinom by mal byť tiež
maximálne 5 mm (pozri vložený obrázok
pri obr.C).
NiCd
Nedotýkajte sa vodivými
predmetmi.
Nenabíjajte poškodené
akumulátory.
Pred použitím si prečítajte návod.
Kontrola a výmena pílového kotúča
• Pri výmene pílových kotúčov používajte
iba také kotúče, ktoré vyhovujú špecifikácii
uvedenej v tomto návode.
• Pílové kotúče vyrobené z vysokolegovaných
a vysokorýchlostných ocelí by ste nemali
používať.
• Používajte iba ostré pílové kotúče
v bezchybnom stave. Prasknuté alebo
ohnuté kotúče ihneď vymeňte za nové
a staré vyhoďte.
• Uistite sa, či je pílový kotúč pevne uchytený,
a či sa otáča správnym smerom.
Chráňte pred vodou.
Poškodený pripájací kábel ihneď
vymeňte.
Nabíjajte iba v tepelnom rozsahu
medzi 4°C a 40°C.
9
Špeciálne použitie
• Pri pozdĺžnom rezaní úzkych polotovarov
(šírka menšia ako 80 mm) použite vodiace
trhacie pravítko vedené po pozdĺžnej
hrane.
• Pri rezaní pevne upnutého polotovaru
použite vhodné zariadenie, ktoré zabráni
spätnému rázu.
• Pri rezaní drevenej guľatiny použite vhodné
podpery, ktoré zabránia tomu, aby došlo
k zovretiu pílového kotúča guľatinou.
• Zaistite, aby odrezané časti polotovaru
nemohli byť zachytené o otáčajúce sa
zuby pílového kotúča, a tak vymrštené
do okolitého priestoru.
Ochrana pred spätným rázom
• Ku spätnému rázu dôjde v prípade, keď
sa píla pri rezaní zablokuje a je odrazená
späť smerom k obsluhujúcemu. Ak je kotúč
zovretý alebo je píla zaseknutá, ihneď
uvoľnite hlavný spínač.
• Udržujte zuby pílového kotúča ostré.
• Veľké obrábané plochy si pri rezaní
v blízkosti rezu dobre podložte.
• Pri štiepaní použite pravítko alebo inú rovnú
vodiacu hranu, nepreťažujte nástroj.
• V priebehu rezu neodstraňujte pílu
u polotovare, ak sa pílový kotúč otáča.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
10
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046693 - 26-06-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
DW007K - - - - A
CORDLESS CIRCULAR SAW 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising