DW004K | DeWalt DW004K ROTARY HAMMER instruction manual

559122-31 CZ
DW004K
DW004K2C
DW004K2H
DW005K2H
2
3
4
Akumulátorové vrtací kladivo 24 V - SDS-Plus®
DW004K / DW004K2C / DW004K2H / DW005K2H
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
Blahopřejeme Vám!
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí firmy
DEWALT, jež pokračuje v dlouhé tradici této
firmy, vyznačující se tím, že nabízí odborníkovi
pouze vyspělé a v mnoha zkouškách osvědčené
kvalitní výrobky. Dlouhá léta zkušeností
a nepřetržitý inovační proces činí z firmy
DEWALT právem spolehlivého partnera pro
všechny uživatele profesionálního nářadí.
Zkontrolování dodávky
Balení obsahuje:
1 akumulátorovou vrtačku s příklepem
1 přídavnou rukojeť
1 tyč nastavení hloubky
1 nabíječku
1 akumulátor (DW004K)
2 akumulátory (DW004K2C/DW004K2H/
DW005K2H)
1 tuba maziva pro násadu vrtacích špiček
1 přepravní kufřík
1 bezklíčový upínák + adapter k upínáku
(DW004K2C/DW005K2H)
1 návod k použití
1 výkres rozložené sestavy
Technické údaje
DW004 DW005
Napětí
V 24
24
Otáčky naprázdno min-1 0-1100 0-1100
Otáčky
min-1 0-800
0-800
Energie rázu
J 2,0
2,0
Max. záběr vrtáku
při vrtání do
oceli/dřeva/zdiva
mm 13/30/20 13/30/20
Možnost sekání
ne
ano
Upínání nástroje
SDS-plus SDS-plus
Průměr límce
mm 43
43
Hmotnost
(bez akumulátoru)
kg 2,8
2,8
DE0240
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
DE0241
24
3,0
1,4
DE0245
Napájecí napětí
VAC 230
Doba nabíjení (cca) min 60
Hmotnost
kg 0,6
DE0246
230
60/70
0,6
Elektrické nářadí
Evropa nářadí
U.K. & Irsko nářadí
10 A
3A
Napětí
Kapacita
Hmotnost
Jištění
230 V
230 V
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí i jeho příslušenství.
Před uvedením nářadí do provozu si pečlivě
pročtěte návod k použití.
Popis přístroje (Obr. A)
Vaše akumulátorová vrtačka DW004 byla
vyvinuta pro profesionální vrtání, vrtání
s příklepem a šroubování. Vaše akumulátorová
vrtačka DW005 byla vyvinuta pro profesionální
vrtání, vrtání s příklepem a šroubování zrovna
tak, jako pro drobné sekání, tesání a malé
bourací práce.
1 Spínač s regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Volič režimu
4 Přídavná rukojeť
5 Tyč nastavení hloubky
6 Prachový kryt
7 Držák nástrojů
8 Tlačítka s aretací
9 Akumulátorový článek
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Nabíječka
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Vaše nabíječka DE0245 může nabíjet pouze
akumulátory DEWALT NiCd .
Vaše nabíječka DE0246 může nabíjet
akumulátory DEWALT NiCd 24 V a akumulátory
typu NiMH.
5
9
10
11
12
Akumulátorový článek
Nabíječka
Kontrolka nabíjení
Tlačítko režimu zotavení
V průběhu nabíjení se mohou být nabíječka
i akumulátor na dotek teplé. To je zcela normální
a není to na závadu.
Akumulátor nenabíjejte v případě, že
okolní teplota klesla pod 4°C nebo
přesáhla 40°C. Doporučená teplota pro
nabíjení je přibližně 24°C.
Spojka přetížení
V případě, že se zasekne vrták, bude pohon
hřídele zastaven.
Vzhledem k velkému zrychlení držte nářadí
vždy oběma rukama a zaujměte pevný postoj.
Při připojení nabíječky k síti si vždy
nasaďte bezpečnostní brýle.
•
Brzdný mechanismus
Pokud je spínač s regulací otáček uvolněn,
pohon hřídele bude okamžitě zastaven.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor byl konstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy proto zkontrolujte, zda
napájecí napětí akumulátoru odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku přístroje. Taktéž
zkontrolujte, zda napájecí napětí nabíječky
souhlasí s napětím Vaší sítě.
Vaše nabíječka DEWALT má dvojitou
izolaci odpovídající normě EN 60335.
•
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, vyhněte se
použití prodlužovacího síťového kabelu.
Používejte schválený prodlužovací kabel
dostačující příkonu nabíječky (viz technické
údaje).Minimální průřez vodiče je 1 mm 2.
Maximální délka je 30 m.
•
Montáž a seřízení
•
•
Akumulátor vyjměte vždy před
každou montáží a seřízením.
Před nasazením nebo vyjmutím
akumulátoru přístroj vždy vypněte.
Před použitím přístroje se ujistěte,
zda-li je akumulátor řádně připojen.
Akumulátor (9) nabijete tak, že jej podle
obrázku vložíte do nabíječky (10) a nabíječku
připojíte k síti. Ujistěte se, že akumulátor je
v nabíječce řádně zasunutý. Začne blikat
červená kontrolka nabíjení (11). Přibližně
po jedné hodině přestane kontrolka blikat
a zůstane svítit. Nyní je akumulátor zcela
nabitý a nabíječka se automaticky přepne do
vyrovnávacího režimu. Přibližně po dvou až
čtyřech hodinách se nabíječka automaticky
přepne do udržovacího nabíjecího režimu.
Akumulátor můžete v připojené nabíječce
ponechat libovolně dlouhou dobu, nebo jej
z ní můžete kdykoliv vyjmout.
Jestliže červená kontrolka nabíjení bliká
rychle, znamená to, že se vyskytl při nabíjení
problém. Vyjměte a opět vložte akumulátor
do nabíječky nebo použijte k testování jiný
akumulátor. Jestliže nejde nabít ani jiný
akumulátor, nechejte nabíječku přezkoušet
ve značkovém servisu DEWALT.
Je-li nabíječka připojená ke zdrojům
napájení jako je generátor nebo střídač,
může se stát, že kontrolka nabíjení (11)
dvakrát blikne, pak zhasne a cyklus
opakuje. To ukazuje, že došlo k přechodné
poruše napájení. Nabíječka se automaticky
přepne zpět do normálního režimu.
Vyrovnávací režim (obr. A)
Vyrovnávací režim Vám pomůže
udržovat optimální výdrž
akumulátoru. Doporučuje se používat
tento režim týdně, nebo vždy po
10 nabíjecích/vybíjecích cyklech.
Pokud zaznamenáte klesající výdrž
akumulátoru, ujistěte se, zda-li jste
této funkce využili.
Akumulátor (obr. A)
Používejte výhradně akumulátory
a nabíječku firmy DEWALT.
Nabíjení akumulátoru
Před nabíjením akumulátoru vždy zkontrolujte
síťový přívod. Jestliže je v pořádku, ale
akumulátor nelze dobíjet, zašlete akumulátor
k Vašemu autorizovanému servisnímu zástupci
firmy DEWALT.
•
6
Spusťte režim nabíjení tak, jak je popsáno
výše.
•
•
•
Stiskněte tlačítko vyrovnávacího režimu
(12). Červená kontrolka nabíjení přestane
na chvíli blikat, třikrát rychle blikne a opět
se navrátí do původní frekvence blikání.
Nabíječka se nyní nachází ve vyrovnávacím
režimu zotavení akumulátoru.
Po přibližně 8 hodinách přestane červená
kontrolka blikat a začne trvale svítit.
Akumulátor je nyní plně nabit. Akumulátor
můžete v připojené nabíječce ponechat
libovolně dlouhou dobu nebo jej z ní můžete
kdykoliv vyjmout.
Pokud chcete vyrovnávací režim zrušit,
kdykoliv akumulátor vyjměte a opět vložte
do nabíječky.
DW004 - volba pracovního režimu (obr. B)
Přístroj je možno používat ve dvou pracovních
režimech:
Vrtání:
při šroubování a při vrtání
do železa, dřeva a plastu
Vrtání s příklepem:
při vrtání do betonu a zdiva
•
•
Vložení a vyjmutí akumulátoru
• Vložte akumulátor do příslušného místa tak,
aby zaklapnul ve správné poloze. Možná
bude k nasazení potřeba poněkud větší
síly, aby se překonal odpor pružinového
mechanismu.
• Akumulátor vyjmete po současném
stisknutí obou uvolňovacích tlačítek (8)
a jeho následném vysunutí. Pružinový
mechanismus usnadní vysunutí akumulátoru
z přístroje.
Zvolte si požadovaný pracovní režim
natočením přepínače (3) k příslušnému
symbolu na krytu nářadí.
Přejete-li si šroubovat, podívejte se
na kapitolu „Pokyny k obsluze“.
DW005 - volba pracovního režimu (obr. B)
Přístroj je možno používat ve třech pracovních
režimech:
Vrtání:
šroubování a při vrtání do železa,
dřeva a plastu
Vrtání s příklepem:
vrtání do betonu a zdiva
CHLAZENO VZDUCHEM
DE0246 - Chlazení vzduchem
Sekání se zablokováním
otáček:
drobné sekání, tesání a malé
bourací práce.
Tato nabíječka je osazena interním ventilátorem
aby bylo usnadněno chlazení akumulátorů
během nabíjecího cyklu. Ventilátor se podle
potřeby zapíná automaticky. Taktéž se tento
ventilátor zapíná po určité době cyklicky
i při absenci akumulátoru z důvodu, aby se
ventilační otvory nezanesly prachem.
•
Zvolte si požadovaný pracovní režim
natočením přepínače (3) k příslušnému
symbolu na krytu nářadí.
Přejete-li si šroubovat, podívejte se
na kapitolu „Pokyny k obsluze“.
Doporučuje se akumulátory ihned po vyjmutí
z přístroje vložit do nabíječky. Akumulátory
NiMH 24V nabíjejte pouze ve VZDUCHEM
CHLAZENÉ nabíječce DE0246.
•
Horký/chladný akumulátor - prodleva
Vaše rotační vrtací kladivo používá příslušenství
typu SDS-plus (SDS-plus upínací objímka, viz
příčný řez na vloženém obr. C).
• Očistěte a namažte upínací objímku.
• Vložte objímku do držáku nástrojů (7).
• Zasuňte nástroj lehkým pootočením
do sklíčidla až na doraz.
• Tahem nástroje se ujistěte, zda-li je pevně
uchycen. Režim sekání vyžaduje, aby bylo
možné po uchycení s nástrojem několik
centimetrů axiálně otáčet.
Vložení a vyjmutí SDS-plus příslušenství
(obr. C)
Pokud nabíječka rozpozná akumulátor, který
je příliš teplý nebo příliš studený, automaticky
spustí prodlevu, která dočasně přeruší nabíjení
do té doby, než akumulátor dosáhne vhodné
nabíjecí teploty. Po jejím dosažení se nabíječka
automaticky navrátí do režimu nabíjení
akumulátoru. Tato funkce zaručuje maximální
životnost akumulátoru. Červená kontrolka
nabíjení bliká během ochlazování/oteplování
akumulátoru nejprve dlouze, pak krátce.
7
•
Při vyjímání nástroje potáhněte zajišťující
prstenec upínací objímky (13) a nástroj
vyjměte.
Pokyny k obsluze
•
•
Montáž přídavné rukojeti (obr. D)
Přídavnou rukojeť (4) je možno uchytit jak pro
pravoruké uživatele (RH), tak i pro leváky (LH).
•
•
Nářadí používejte s přídavnou rukojetí
vždy řádně uchycenou.
•
•
•
•
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Uvolněte přídavnou rukojeť.
Pro praváky, natočte upínadlo rukojeti nad
objímkou v zadní části držáku tak, aby byla
rukojeť vlevo.
Pro leváky, natočte upínadlo rukojeti nad
objímkou v zadní části držáku tak, aby byla
rukojeť vpravo.
Natočte rukojeť do požadované polohy
a utáhněte ji.
•
•
•
•
•
Vložte požadovaný vrták.
Povolte přídavnou rukojeť (4).
Vložte tyč nastavení hloubky (5) do otvoru
v upínadle rukojeti.
Nastavte hloubku vrtání a přídavnou rukojeť
utáhněte.
•
•
•
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. F)
•
•
•
Nářadí spustíte stisknutím spínače
s regulací otáček (1). Čím více stlačujeme
spínač s regulací otáček, tím vyšší jsou
otáčky hnacího motoru.
Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte spínač.
Vrtání s příklepem (obr. A)
Nastavení hloubky vrtání (obr. E)
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
Před započetím práce se
informujte, kde přesně vedou
potrubí a elektroinstalace.
Při práci na nářadí příliš netlačte.
Nevrtejte či nesekejte příliš hluboko,
aby jste nepoškodili prachový kryt.
Zvolte režim vrtání s příklepem.
Vložte příslušné nářadí typu SDS-plus.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků,
používejte pouze vysoce kvalitní karbidové.
Označte si bod, kam budete vrtat díru.
Přitlačte nářadí na obrobek.
Nářadí spustíte stisknutím spínače s regulací
otáček (1). Sbíjecí mechanismus by měl být
spuštěn jemně a neměl by způsobit skákání
nářadí. Podle potřeby spínač stlačte více.
Vrtání (obr. A)
Přepnutím přepínače chodu vpřed/vzad (2)
na stranu po levé ruce nastavíte pravotočivé
otáčení (vpřed).
Přepnutím přepínače chodu vpřed/vzad
(2) na stranu po pravé ruce nastavíte
levotočivé otáčení (reverzní).
Přesunutím přepínače chodu vpřed/vzad
(2) na pozici uprostřed jej zablokujete,
aby jste mohli vyměnit příslušenství, vložit
akumulátor, nebo připravit nářadí k uložení
či přepravě.
•
•
Zvolte režim vrtání.
Postupujte podle pokynů uvedených
v oddíle vrtání s příklepem. Speciální
adaptery SDS-plus se šroubovací částí
jsou k dispozici pro použití standardních
10, nebo 13 mm sklíčidel. Tyto umožňují
použití standardních rovných vrtáků.
Nikdy nepoužívejte standardních vrtáků
v režimu vrtání s příklepem.
Před provedením změny směru otáčení
vždy počkejte, dokud se motor zcela
nezastaví.
Sekání a tesání (obr. A)
•
•
Odstranění prachového krytu (obr. C)
•
Prachový kryt (6) zabraňuje přístupu prachu
do útrob mechanismu. Opotřebovaný prachový
kryt ihned vyměňte.
• Potáhněte zajišťující prstenec upínací objímky
(13) a vyjměte prachový kryt (6) ven.
• Vložte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťující prstenec upínací objímky.
•
Zvolte režim pouze příklep.
Vložte příslušné dláto typu SDS-plus ®
a ujistěte se, zda-li je řádně dosazeno.
Upevněte podle potřeby přídavnou rukojeť
(4).
Postupujte podle pokynů uvedených
v oddíle vrtání s příklepem.
Možná bude potřeba lehce spustit motor při
přechodu z režimu sekání na režim vrtání, aby
ozubená kola převodů řádně dosedla.
8
Šroubování (obr. A)
•
•
•
•
•
•
Zvolte režim vrtání.
Zvolte směr otáčení.
Vložte speciální adapter SDS-plus, do kterého
lze vložit šestihranné šroubovací špičky.
Do adapteru vložte vybranou šroubovací
špičku. Při šroubování šroubků se zářezem
v hlavici používejte vždy odpovídající špičku.
Lehce stiskněte spínač s regulací otáček (1),
aby jste zabránili poničení hlavy šroubku.
Pokud je šroubek zašroubován, povolte
spínač s regulací otáček, aby jste zabránili
zařezání hlavice šroubku do obrobku.
•
•
Čištění
•
•
•
Životní prostředí
Nepoužívejte toto nářadí k míchání
nebo čerpání hořlavých či výbušných
látek (benzín, alkohol, atd.).
Nemíchejte označené hořlavé
kapaliny.
Akumulátor
Akumulátor má velmi dlouhou životnost. Je
třeba jej dobít, pokud výkon již nestačí na práce,
jež by bylo možné snadno vykonávat při jeho
plném nabití. Po uplynutí technické životnosti
je třeba akumulátor odborně zlikvidovat a to
s ohledem na životní prostředí:
• Vybijte zcela akumulátor a vyjměte jej
z nářadí.
• Akumulátory NIMH a NiCd jsou
recyklovatelné. Aby je bylo možné
recyklovat nebo ekologicky zlikvidovat,
musíte je odevzdat do místní sběrny nebo
zaslat přímo firmě DEWALT. V žádném
případě nesmíte akumulátory vyhazovat
do domácího odpadu.
Jako rozšiřující doplňky jsou k dispozici různé
typy adapterů a násad SDS-plus.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství obdržíte u Vašeho nejbližšího
značkového prodejce.
Údržba
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby mělo dlouhou životnost spolu s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé
bezproblémové funkce nářadí je jeho pravidelné
čištění.
•
Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku
nabíječky. K čištění krytu nabíječky
používejte měkký hadřík.
Před čištěním Vašeho nářadí vyndejte
akumulátor.
Udržujte ventilační drážky čisté a průchodné
a kryt pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Akumulátorová vrtačka s příklepem není
určena k vlastní údržbě uživatelem. Nářadí
dopravte k nejbližšímu autorizovanému
servisnímu zástupci DeWalt. Údržba
nářadí by se měla provádět v pravidelných
intervalech, nebo pokud vykazuje zřetelný
pokles výkonnosti.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Pouze lehce namažte násadu SDS-plus
nástroje před nasazením do hlavice.
9
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrické nářadí je třeba
na ochranu proti úrazu elektrickým proudem,
nebezpečí poranění a požáru dodržovat
národní bezpečnostní předpisy. Před
použitím elektronářadí si pročtěte následující
bezpečnostní pokyny. Uložte tyto pokyny
na bezpečném místě!
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovišti. Nepořádek
na pracovišti vede k nebezpečí vzniku úrazu.
Berte ohled na vlivy okolí. Nevystavujte
elektrické nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátorů,
sporáků a ledniček). Při práci v extrémních
podmínkách (např. vysoká vlhkost, vznik
kovového prachu při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru
nebo automatického spínače v obvodu
diferenciální ochrany (FI).
Udržujte nářadí mimo dosah děti.
Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo kabelem. Osoby mladší než
16 let smějí pracovat s nářadím pouze pod
odborným dohledem.
Uchovávejte své nářadí na bezpečném
místě. Jestliže nářadí nepoužíváte,
skladujte jej na suchém místě v uzavřených
prostorách, kam nemají děti přístup.
Noste při práci vhodný pracovní oděv.
Nenoste volné oblečení nebo šperky.
Mohou být zachyceny pohybujícími se
částmi nářadí. Jestliže pracujete venku,
doporučujeme používat pracovní rukavice
a protiskluznou obuv. Jestliže máte dlouhé
vlasy, používejte síťku na vlasy.
Používejte ochranné brýle. Pokud pracujete
v prašném prostředí, nebo v případě,
že odletují drobné částečky materiálu,
používejte ochranný štít nebo respirátor.
Sledujte maximální akustický tlak. Jestliže
akustický tlak překročí hranici 85 dB(A),
používejte vhodnou ochranu sluchu.
Upněte si obrobek. K uchycení obrobku
používejte upínací přípravky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu
nářadí oběma rukama.
•
•
•
•
10
Dbejte na bezpečný postoj při práci.
Dbejte na bezpečný postoj, abyste v každé
pracovní poloze si udržovali při práci
rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Soustřeďte se na svou
práci a postupujte racionálně. Pokud jste
unavení, s nářadím nepracujte.
Nenechejte v nářadí trčet žádný
nástrojový klíč. Před spuštěním nářadí
vždy zkontrolujte, zda jste z něj odstranili
klíče a seřizovací nástroje.
Používejte vhodné nářadí. Použití
odpovídajícího nářadí je popsáno v tomto
provozním návodu. Pro těžkou práci
nepoužívejte žádné příliš slabé nástroje nebo
přídavná zařízení. Používáním správného
nástroje dosáhnete optimální kvality
a zajistíte si svou osobní bezpečnost.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací tímto nářadím, než je
doporučeno tímto návodem, může vést
k poranění obsluhy.
Kontrola poškozených částí. Z důvodu
dobré a bezpečné práce udržujte své nářadí
ostré a v čistém stavu. Dodržujte předpisy
pro údržbu a pokyny k výměně nástroje.
Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel
a v případě poškození svěřte jejich výměnu
značkovému servisu DEWALT. Kontrolujte
pravidelně prodlužovací kabely a v případě
poškození je vyměňte. Udržujte všechny
spínače suché, čisté a neznečištěné olejem
a mazacím tukem.
Kontrolujte Vaše el. nářadí na poškození.
Před použitím elektrické nářadí pečlivě
zkontrolujte, zda bezvadně funguje
a zda je určeno pro požadovanou práci.
Zkontrolujte, zda pohyblivé části bezvadně
fungují a díly nejsou poškozeny. Veškeré
díly musejí být správně namontovány
a splňovat všechny podmínky, abychom
měli záruku bezvadného provozu nářadí.
Poškozené díly a ochranná zařízení musejí
být opraveny nebo vyměněny dle předpisů.
Nepoužívejte el. nářadí jestliže spínač je
vadný. Poškozené spínače musí vyměnit
servisní dílna fy DEWALT.
Vyjmutí akumulátoru. V případě, kdy
nářadí nepoužíváte, před prováděním
údržby a při výměně nástroje, vždy vyjměte
akumulátor.
•
Opravy nářadí svěřte pouze servisní
dílně fy DEWALT. Toto nářadí odpovídá
příslušným bezpečnostním ustanovením.
Opravy smí provádět pouze servisní dílna
fy D E WALT, jinak provozovateli hrozí
nebezpečí úrazu.
Nabíjejte pouze při teplotách okolí
mezi +4°C a +40°C.
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech.
Nálepky na nabíječce a akumulátoru
Na nálepkách umístěných na nabíječce
a akumulátoru se setkáváme s následujícími
symboly:
Vyrovnávací režim.
Další bezpečnostní pokyny pro
akumulátory
Akumulátor se nabíjí.
•
•
Akumulátor je nabitý.
Nabíječku nevystavujte vlhkému
prostředí.
Nepokoušejte se nabít vlhké akumulátory.
ES Prohlášení o shodě
Akumulátor je poškozený.
DW004K/DW004K2C/DW004K2H/
DW005K2H
Lze nabíjet pouze NiCd akumulátory
(DE0245).
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014,
EN 55014-2, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Lze nabíjet akumulátory jak NiCd,
tak i NiMH (DE0246).
Do přístroje nesahejte elektricky
vodivými předměty.
V případě zájmu o další informace se obraťte
prosím na adresu dále uvedenou nebo na pobočky,
uvedené na zadní straně tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
98,6
97,2 dB(A)*
LWA (akustický výkon) 111,6 110,2 dB(A)
Měřená efektivní hodnota zrychlení 8,5 m/s2
* emisní hodnota vztažená na pracoviště.
Nikdy nenabíjejte poškozený
akumulátor.
Před použitím pečlivě prostudujte
návod k obsluze.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
Chraňte přístroj před vlhkostí.
Poškozené kabely ihned
vyměňte.
11
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
12
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047241- 04-07-2007
13
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
14
DREHHAMMER 3
©
DW004K - - - - C
15
DREHHAMMER 3
©
DW005K - - - - C
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising