DW309 | DeWalt DW309 CUTSAW Type 2 instruction manual

504606-04 CZ
DW302K
DW309K
2
3
MEČOVÁ PILA
DW302K/DW309K
Je zcela vyvážena pro snížení vibrací (pouze
model DW309K).
1 Vypínač s regulací otáček
2 Knoflík regulace otáček
3 Seříditelná patka pily
4 Uvolňovací tlačítko patky pily
5 Pilový list
6 Držák pilového listu
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DW302K
Napájecí napětí
V 230
Příkon
W 1,025
Otáčky naprázdno
min-1 0-2,900
Zdvih
mm 32
Cutting capacity in wood/metal
profiles/metal tubes
mm 300/150/150
Elektrická bezpečnost
DW309K
230
1,025
0-2,900
32
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku
nářadí.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 50144; Z tohoto důvodu není nutná
ochrana uzemněním.
300/150/150
Držák pilového listu
Délka kabelu
Hmotnost
Pojistky:
univerzální
m 4,0
kg 3,5
univerzální
4,0
4
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1.5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
230V nářadí 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Výměna pilového listu (obr. B)
Balení obsahuje:
1 Řezací pila
1 Sadu pilových listů pro všeobecné použití
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
•
•
Přesuňte upínací páku pilového listu (7)
nahoru tak, aby se uvolnil mechanismus
sevření pilového listu.
Do držáku pilového listu (6) zasuňte pilový
list, až zcela zapadne. Pilový list je možné
nasadit s ozubením směřujícím dolů nebo
nahoru.
Přesuňte kluznou svorku pilového listu (7)
dolů tak, aby se uzamknul mechanismus
sevření pilového listu.
Opačným postupem pilový list vyjmete.
Pilové listy
Popis (obr. A)
materiál
železné kovy
barevné kovy
Vaše pila je všestranným výkonným nářadím
a je určena k provádění profesionálních řezů.
4
doporučený pilový list
jemné zoubkování
hrubé zoubkování
dřevo
plasty
zdivo
pilový list TCT
jemné zoubkování
tvrzená karbidem
•
Voličem nastavte rychlost otáček pilového
listu.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Široká škála pilových listů daného určení je
k dispozici jako zvláštní výbava.
•
Pilový list volte vždy pečlivě.
•
Nastavení seříditelné patky pily (obr. C)
Patku pily je možné seřídit kvůli omezení
hloubky řezu a pro prodloužení životnosti
pilové čepele.
• Stlačte a přidržte uvolňovací tlačítko (4).
• Přesuňte patku pily (3) do požadované
polohy.
• Uvolněte tlačítko.
•
Nářadí Vždy před odpojením od
elektrického proudu vypněte.
Řezání dřeva (obr. A)
Nastavení rychlosti kmitů pilového listu
(obr. D)
•
Knoflík regulace otáček (2) je možné použít
k nastavení požadovaného rozsahu rychlosti.
• Otočte knoflíkem regulace otáček (2)
do požadované polohy, která je číselně
označena.
• Vysokou rychlost používejte k řezání
měkkých materiálů jako je dřevo. Pro řezání
kovu používejte nízkou rychlost.
•
•
•
•
•
Upevněte si bezpečně obrobek a před
řezáním z něj odstraňte všechny hřebíky
a kovové předměty.
Uchopte nářadí oběma rukama, pracujte
s patkou pily (3) přitisknutou k obrobku.
Zařízněte pilový list do dřeva
• Patku pily (3) ponechejte ležet na obrobku
v takové poloze sklonu, jaká je při zářezu
pilového listu.
• Zapněte pilu a pomalu táhněte ostřím.
Ujistěte se, zda po celou dobu zůstává
patka pily v kontaktu s obrobkem.
Pokyny pro obsluhu
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Před započetím řezu nechejte pár vteřin
kmitat pilový list naprázdno. Nikdy pilu
nespouštějte, pokud je pilový list zaříznut v
obrobku nebo pokud se materiálu dotýká.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač
uvolněte.
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Zajistěte, aby byl obráběný materiál
pevně upnut.
Na nářadí příliš netlačte a na pilový
kotouč netlačte ze strany. Pokud
je možné, pracujte s patkou pily
přitlačenou k obrobku. Předejde
se tím poškození čepele a zastaví
se trhání a vibrace nářadí.
Před řezáním zdiva či podlah
vezměte na vědomí umístění
skrytého potrubí a elektrického
vedení. Nářadí držte vždy za
rukojeť.
Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Vybrání
• Změřte si a označte požadované vybrání.
• Použijte úzký pilový list, spodní část patky
pily (3) ponechávejte v kontaktu s obrobkem
a dávejte pozor, aby pilový list směřoval ve
vytyčené řezné linii.
• Pokud je nutné, například ve stísněných
prostorách, použijte vnější okraj patky pily
jako vodítka.
• Zapněte nářadí a táhněte ostřím materiálem
při plných otáčkách, nářadí pevně tlačte
oproti obrobku.
•
Před zahájením provozu:
• Nasaďte příslušný typ pilového listu.
K řezání křivek používejte úzké pilové
listy. U těžce přístupných míst (například
v blízkosti zdí, atd.) používejte pružné
bimetalové pilové listy.
•
5
Pokud je nářadí používáno ve vnitřních
prostorách delší dobu, používejte
vhodný systém odsávání nečistot, který
je zkonstruován v souladu s platnými
nařízeními týkajících se emisí nečistot.
Kdykoli je to možné, připojte k pile odsávací
zařízení odpovídající příslušným předpisům,
které se týkají emisí prachu.
Ochrana životního prostředí
Řezání kovu
•
•
•
Pokud řežete tenké kovy, vždy je vyztužte
pomocí dřeva na obou stranách. To vám
zaručí provedení čistého řezu a zabrání se
tím poničení materiálu.
U dlouhých přímých řezů si na obrobek
vyznačte linii řezu.
Kolem linie řezu naneste tenký film maziva,
spusťte nářadí a veďte pilový list po linii
řezu.
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Řezání plastů
•
Vždy pracujte se sníženými otáčkami.
Proveďte testovací řez, abyste zjistili, zda
je materiál náchylný na teplo.
Řezání zdiva
Při řezání azbestu se může vytvářet
nebezpečný prach. Řiďte se zákonnými
nařízeními a dodržte doporučení
vydaná výrobci azbestu.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a péče.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Mazání
•
Pokud není nářadí delší dobu používáno,
naneste na pilový list menší množství oleje
(například strojní olej).
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
6
ES Prohlášení o shodě
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny. Tyto
pokyny uložte na bezpečném místě!
DW302K/DW309K
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
elektrická nářadí jsou vyrobena v souladu
s: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
50144-2, EN 55014, EN 55014-3, EN 61000261000-3 a EN -3.
Všeobecné
•
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
•
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
LpA (akustický tlak)
96,6 dB(A)*
104,6 dB(A)
LWA (akustický výkon)
* přenášené na obsluhu
•
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte
odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144:
DW302K
DW309K
19.1 m/s2
5.8 m/s2
•
•
Ředitel technického a vývojového oddělení
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40
D-65510, Idstein, Germany
•
•
•
•
7
Udržujte svůj pracovní prostor čistý.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Výkonné nářadí nevystavujte vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen.
Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu
těla s uzemněnými povrchy (např. potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky). Při práci v
extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Držte z dosahu dětí. Nářadí i prodlužovací
kabel držte z dosahu dětí. Osoby mladší
16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod
dozorem.
Prodlužovací kabely pro venkovní použití.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Může být zachyceno
pohyblivými částmi. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor.
Vyvarujte se maximálnímu akustickému
tlaku. Pokud zvuk překračuje 85 dB(A),
•
•
•
•
•
•
•
•
•
proveďte odpovídající opatření na ochranu
sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to manipulaci
s nářadím oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zabraňte nechtěnému spuštění přístroje.
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické
síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte
se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, co
děláte. Pracujte s rozvahou. Pokud jste
unaveni, práci přerušte.
Nářadí odpojte. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Nářadí odpojte v
případě že jej nepoužíváte, před provedením
údržby nebo před výměnou příslušenství.
Odstraňte z nářadí seřizovací a montážní
klíče. Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky.
Používejte vhodné nářadí. V tomto
návodu je popsáno, jak nářadí správně
používat. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
přídavná zařízení při práci, která jsou
určena pro výkonnější nářadí. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Chraňte kabel před poškozením. Nikdy
nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky
za tento kabel netahejte. Kabel pokládejte
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném
technickém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství se řiďte pokyny. Pravidelně
kontrolujte kabeláž a pokud je poškozena,
nechejte ji opravit u autorizovaného
servisního zástupce společnosti DEWALT.
Pravidelně tyto kabely prohlížejte a pokud
jsou poškozené, tak je vyměňte. Udržujte
•
•
všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
Zkontrolujte poškozené části. Před
tím, než nářadí budete používat pečlivě
zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby
byla zajištěna jeho správná funkce a aby
splnilo svůj účel. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené
kryty nebo jiné vadné díly nechejte předem
opravit nebo vyměnit. Pokud je vypínač
vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač
nechejte vyměnit autorizovaným servisním
zástupcem DEWALT.
Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby bylo
zařízení opravováno výhradně techniky
s příslušnou kvalifikací.
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s pilami
Připojení k zásuvce s elektrickým proudem,
zapínání a vypínání
• Před tím, než pilu připojíte k elektrické
zásuvce se ujistěte, zda je pila vypnutá.
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
plátek pily zastavit prsty.
• Nikdy nepokládejte pilu na stůl nebo na
pracovní ponk, pokud není vypnuta a zcela
zastavena. Po vypnutí pily pilová čepel ještě
krátce dobíhá.
V průběhu řezání
• Pokud používáte pilové čepele speciálně
určené k řezání dřeva, odstraňte před
započetím práce z obrobku veškeré hřebíky
a jiné kovové části.
• Kdekoliv je to možné, používejte
k bezpečnému uchycení obrobku svěrák
a upínadla.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Nenahýbejte se příliš vpřed. Ujistěte se, zda
máte vždy pevný postoj, obzvláště pokud
stojíte na lešení nebo na žebřících. Pilu
držte vždy oběma rukama.
• Pro řezání křivek a prohlubní použijte
k tomu účelu přizpůsobenou pilovou
čepel.
Kontrola a výměna pilové čepele
• Před čištěním nebo před výměnou pilové
čepele odpojte pilu od síťové zásuvky.
• Používejte výhradně pilové čepele
odpovídající požadavkům obsažených
v těchto pokynech pro práci.
• Měly by být používány pouze ostré pilové
čepele s 1/2“ násadou v perfektním stavu;
popraskané nebo staré pilové čepele by
měly být ihned zlikvidovány a nahrazeny
novými.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047524 - 11-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
DW309 - - - - - A
CUTSAW 2
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising