DW941K | DeWalt DW941K CORDLESS SHEAR instruction manual

599111 - 51 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW941
Obr. 1
d
c
q
b
a
e
Obr. 2
f
e
g
Obr. 3
2
A
h
B
Obr. 4
c
i
d
j
k
i
l
Obr. 5
m
o
p
n
3
Obr. 6
c
i
Obr. 7
b
a
4
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10
q
5
AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA PLECH
DW941
Blahoželáme Vám!
naprázdno. Počas celkového pracovného
času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstva, udržiavanie rúk v teple,
organizácia spôsobov práce.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Typ
Počet zdvihov za minútu
(naprázdno)
Maximálna kapacita strihu mm
Hmotnosť (bez akumulátora) kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
DW941
14.4
1
0–2,750
1.2
1.6
dB(A)
86
dB(A)
dB(A)
3
92
dB(A)
3.7
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa noriem EN 60745-1 a EN 60745-2-8:
Úroveň vibrácií ah
ah=
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
4.2
1.6
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60 745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode
6
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie
napätie
V DC
Kapacita
Ah
Hmotnosť
kg
DE9091
NiCd
DE9502
NiMH
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.8
14.4
2.6
1.0
14.4
2.0
1.0
Nabíjačka
DE9116
DE9130 DE9135
Napätie v sietiV AC
230
230
230
Typ akumulátora
NiCd/NiMHNiCd/NiMHNiCd/NiMH/Li-Ion
Približný čas
nabíjania
60
30
40
min
(2,0 Ah
(2,0 Ah
(2,0 Ah
akumulátor) akumulátor) akumulátor)
Hmotnosť
kg
0.4
0.52
0.52
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k vážnemu alebo
smrteľnému úrazu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému úrazu.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k ľahkému
alebo stredne vážnemu úrazu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DW941
DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-8.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoja a konštrukcie výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí dochádza
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie
horľavého prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte. Nepoužívajte
pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutne nutné použiť
v napájacom okruhu prúdový chránič
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
7
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý
hlavný vypínač. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu.
Pri použití správneho typu elektrického
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
8
d)
e)
f)
g)
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými
čepeľami sú menej náchylné na zanášanie
nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka určená pre určitý druh
akumulátora môže byť nebezpečná pri
nabíjaní iného typu akumulátora.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenia.
c) Ak akumulátor nepoužívate, skladujte ho
mimo dosahu kovových predmetov, ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku spálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak
sa s kvapalinou náhodne zasiahnete,
zasiahnuté miesto umyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifikáciou,
ktorá bude používať výhradne originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
nožnice na plech
•
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte náradie vždy za izolované
časti. Pri kontakte so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného horúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného
príslušenstvom, ktoré sa počas použitia
zahrialo na vysokú teplotu.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia, ktorý vytvára montážny
spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny na obsluhu nabíjačiek DE9116/DE9130/
DE9135.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte sa
kontakty akumulátora prepájať vodivými
predmetmi. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Dbajte
na to, aby sa do nabíjačky nedostala
žiadna tekutina. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia,
nabíjajte iba akumulátory DEWALT ,
ktoré sú určené na nabíjanie. Ostatné
typy akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu, môže
dôjsť ku skratovaní nabíjacích kontaktov
vnútri nabíjačky cudzími predmetmi.
Cudzie vodivé predmety a materiály,
ako sú oceľová vlna (drôtenka),
hliníkové fólie alebo akékoľvek čiastočky
kovu, sa nesmú dostať do vnútorného
priestoru nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný kábel
nabíjačky od siete. Skôr než budete
nabíjačku čistiť, odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT , ktoré sú určené na nabíjanie.
Akékoľvek iné použitie môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
9
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte zástrčku
od zásuvky a neťahajte za prívodný kábel.
Týmto spôsobom zabránite poškodeniu
zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň
a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo
nadmernému zaťaženiu.
• Ak nie je to absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký povrch,
na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu
ventilačných drážok, čo by spôsobilo
nadmerné zvýšenie teploty vnútri nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla
z nabíjačky je vedený cez drážky v hornej
a spodnej časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému
nárazu do nabíjačky, k jej pádu alebo k jej
poškodeniu iným spôsobom. Opravu zverte
autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutné
vykonanie opravy alebo údržby, zverte tento
úkon autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie
akumulátora z nabíjačky toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete 230
V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť s iným
napájacím napätím. Táto nabíjačka nie je
určená pre autá.
10
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DE9116/DE9130 môžu nabíjať
akumulátor DEWALT typu NiCd a NiMH
s napájacím napätím od 7,2 do 18 V.
Nabíjačka DE9135 môže nabíjať akumulátory
DEWALT typu NiCd, NiMH alebo Li-Ion
s napájacím napätím od 7,2 do 18 V.
Táto nabíjačka sa nesmie žiadnym spôsobom
upravovať. Je konštruovaná tak, aby bola zaistená
čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 2)
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte sa
kontakty akumulátora prepájať
vodivými predmetmi.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo smrteľného úrazu.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
zapojte prívodný kábel nabíjačky (g) do
zásuvky elektrickej siete.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Aby ste zaručili maximálny výkon
a životnosť akumulátorov NiCd, NiMH a Li-Ion,
nabíjajte tieto akumulátory pred prvým použitím
minimálne 10 hodín.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v nižšie uvedenej tabuľke.
Stav nabitia
nabíjanie
– – – – – –
celkom nabité
–––––––––––
odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
––– – ––– –
vymeňte akumulátor
•••••••••••
porucha
•• •• •• ••
Automatické obnovenie nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia
bude vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov
akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo robiť raz za týždeň
alebo vždy, keď akumulátor neumožňuje vykonanie
rovnakého množstva úkonov.
Ak chcete obnoviť nabitie akumulátora, vložte ho
do nabíjačky ako obvykle. Nechajte akumulátor
v nabíjačke minimálne 10 hodín.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú
alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky
začne režim Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor a pozastaví nabíjanie, kým
akumulátor nedosiahne zodpovedajúcu teplotu.
Potom nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
IBA PRE AKUMULÁTORY LI-ION
Akumulátory Li-Ion sú vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá akumulátor chráni pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa
náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane, vložte
akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte ho úplne
nabiť.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (ako
sú vonkajšie búdy alebo plechové stavby
v letnom období).
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy sa
nepokúšajte do akumulátora vniknúť.
Ak je obal akumulátora prasknutý
alebo poškodený, nevkladajte
akumulátor do nabíjačky. Zabráňte
pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu
akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU Ni CdALEBO Ni MH
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri vysokých
teplotách môže dochádzať k malým únikom
kvapaliny z akumulátora. To nie je známkou
poruchy.
Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. Vloženie alebo vybratie
akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť
iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT .
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte akumulátory do vody alebo do
iných kvapalín.
Ak však dôjde k poškodeniu vonkajšieho obalu
akumulátora:
a. a kvapalina z akumulátora sa Vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasiahnuté
miesto niekoľko minút mydlom a vodou.
b. a kvapalina z akumulátora sa dostane
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina je
25 – 35 % roztok hydroxidu draselného.)
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORYLi-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
11
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolyt akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah otvorených článkov akumulátora
môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále
pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.
Kryt akumulátora (obr. 3)
S akumulátorom sa dodáva ochranný kryt,
ktorý umožňuje zakrytie kontaktov odpojeného
akumulátora. Ak nie je na akumulátore tento kryt,
odložené kovové predmety môžu spôsobiť skrat
kontaktov akumulátora, čo môže viesť k požiaru
a k poškodeniu akumulátora.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia ochranný kryt odoberte (obr.
3A).
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na jej kontakty
ochranný kryt (obr. 3B).
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním nepoužívaného
akumulátora sa uistite, či je na
kontaktoch riadne nasadený ochranný
kryt.
Akumulátor (obr. 2)
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by mali byť
pred uložením úplne nabité.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor i nabíjačku
nepoškodí. V správnych podmienkach sa
môžu tieto výrobky skladovať až 5 rokov.
Nálepky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
obsahujú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Používajte iba s akumulátormi DEWALT.
Iné typy akumulátorov môžu prasknúť
a spôsobiť zranenie osôb alebo
poškodenie zariadení.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
TYP AKUMULÁTORA
Model DW941 pracuje s akumulátormi s napájacím
napätím 14,4 V.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C až
40 °C.
Odporúčanie pre uloženie akumulátorov
Likvidujte akumulátor s ohľadom na
životné prostredie.
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory pri izbovej teplote.
12
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ a Li-Ion
nikdy nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu NiMH a NiCd.
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
Elektrická bezpečnosť
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Tiež sa uistite, či napájacie napätie Vašej
nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 akumulátorové nožnice na plech
1 nabíjačku (iba modely K)
1 akumulátor
1 kufor (iba pre modely K)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátorom a nabíjačkou.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1 - 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Vypínač s plynulou reguláciou otáčok
b. Zaisťovací prepínač
c. Hlava nožníc
d. Šesťhranný kľúč
e. Akumulátor
f. Uvoľňovacie tlačidlá
g. Nabíjačka
h. Indikátor nabíjania (červený)
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše akumulátorové nožnice na plech sú určené
na profesionálne strihanie plechov z ocele, hliníka
(max. 1,2 mm) a nehrdzavejúcej ocele (max.
0,9 mm).
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto nožnice sú náradie na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou EN
60335.
Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
sa nahradiť špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT .
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1
mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia (obr. 2)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor
13
pred akýmkoľvek nastavením alebo
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva. Náhodné zapnutie by
mohlo spôsobiť úraz.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte základňu náradia s drážkou vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Nasuňte akumulátor riadne do rukoväti tak,
aby ste počuli kliknutie, čo znamená zaistenie
akumulátora v rukoväti náradia.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (f) a vysuňte
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti tohto
návodu opisujúcej nabíjačku.
Demontáž a montáž hlavy
nožníc a strihacích nožov
(obr. 4, 5)
DEMONTÁŽ HLAVY NOŽNÍC Z NÁRADIA
1. Pomocou šesťhranného kľúča (d) povoľte
skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (i).
2. Stiahnite hlavu nožníc (c) smerom dopredu. Ak
je to nutné, počas sťahovania ľahko otáčajte
hlavou nožníc.
DEMONTÁŽ STRIHACÍCH NOŽOV Z HLAVY
NOŽNÍC
1. Vyskrutkujte z hlavy nožníc (c) skrutky
s hlavou s vnútorným šesťhranom (i). Dbajte
na to, aby nedošlo k strate dištančných
puzdier (n).
2. Vyklepnutím smerom dozadu vyberte stredný
nôž (o). Teraz dôjde k vypadnutiu ľavého noža
(p) a dištančného noža (m) z hlavy nožníc.
DEMONTÁŽ ZOSTAVY EXCENTRICKÉHO
LOŽISKA
1. Povoľte excentrickú maticu (j).
2. Odoberte z vretena excentrický kotúč (k)
a podložku (l).
MONTÁŽ ZOSTAVY EXCENTRICKÉHO
LOŽISKA
1. Umiestnite na vreteno podložku (l).
2. Nasaďte na vreteno excentrický kotúč (k)
a maticu (j).
3. Utiahnite excentrickú maticu (j).
4. Namažte zostavu ložiska kvalitným mazivom
na ložiská.
14
MONTÁŽ STRIHACÍCH NOŽOV DO HLAVY
NOŽNÍC
1. Umiestnite ľavý nôž (p) a dištančný nôž (m) do
hlavy nožníc (c).
2. Zasuňte do ľavého noža centrálnu skrutku
s hlavou s vnútorným šesťhranom (i).
3. Nasaďte na skrutku s hlavou s vnútorným
šesťhranom a medzi nože dištančné puzdro.
Zasuňte koniec skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom do dištančného noža.
Nedoťahujte úplne.
4. Zasuňte dištančné puzdro (n) do otvoru
v strednom noži (o) a namažte.
5. Zasuňte stredný nôž (o) medzi nože
umiestnené v hlave nožníc.
6. Zarovnajte predný otvor v strednom noži
s predným otvorom v hlave nožníc.
7. Zasuňte do predného otvoru skrutku s hlavou
s vnútorným šesťhranom (i) a utiahnite ju.
8. V mieste, kde sa bude stredný nôž dostávať
do kontaktu so zostavou excentrického
ložiska, naneste na stredný nôž kvalitné
mazivo.
9. Zasuňte do zadného otvoru skrutku s hlavou
s vnútorným šesťhranom (i). Nedoťahujte
úplne.
MONTÁŽ HLAVY NOŽNÍC NA NÁRADIE
1. Uistite sa, či sú všetky skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom (i) povolené
o niekoľko otáčok.
2. Nasaďte hlavu nožníc na náradie. Ak je to
nutné, ľahko ju poklepte.
3. Striedavo dotiahnite všetky skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom (i).
Nastavenie strihacích nožov
(obr. 5, 6)
V závislosti od typu strihaného materiálu sa môže
špirála odpadového materiálu počas strihania
zachytiť o hlavu nožníc alebo o materiál. Ak je
nutné nastavenie:
1. Povoľte skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom (i) a sklopte ľavý nôž (p) dopredu
alebo dozadu.
2. Utiahnite skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom (i).
3. Vykonajte kontrolu a ak je to nutné, urobte
nové nastavenie.
Nastavenie hlavy nožníc (obr. 6)
Hlava nožníc môže byť natočená, aby bolo
uľahčené bezpečné strihanie v akomkoľvek uhle.
1. Povoľte skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom (i).
2. Nastavte hlavu nožníc (c) do požadovaného
uhla.
3. Utiahnite skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom (i).
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE: Kedykoľvek je to možné,
upnite obrobok.
Správna poloha rúk (obr. 10)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY držte náradie
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správne uchytenie náradia vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na hlavnej rukoväti (q) a druhú ruku na
hornej časti náradia.
Zapnutie a vypnutie (obr. 7)
1. Nastavte zaisťovací prepínač (b) doľava, aby
došlo k odblokovaniu náradia.
2. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (a). Tlak vyvíjaný
na tento vypínač určuje otáčky náradia.
3. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
4. Nastavte zaisťovací prepínač (b) doprava, aby
došlo k zablokovaniu náradia vo vypnutom stave.
VAROVANIE: Ak bude náradie
ponechané bez dozoru, vždy nastavte
zaisťovací prepínač do blokovacej
polohy.
Obsluha náradia (obr. 8, 9)
1. Zarovnajte jednu hranu stredného noža
s čiarou strihu na obrobku.
2. Zapnite náradie.
3. Pomaly zasuňte strihací nôž do obrobku.
VAROVANIE:
• Pri práci s plechovými tabuľami vždy
používajte rukavice.
• Držte náradie ako na obr. 8. Nikdy
nedržte náradie ako na obr. 9.
• Nepoužívajte tieto nožnice so
žiadnym typom príslušenstva! Takéto
použitie môže byť veľmi nebezpečné.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor
pred akýmkoľvek nastavením alebo
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva. Náhodné zapnutie by
mohlo spôsobiť úraz.
Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať. Vnútri
nabíjačky nie sú žiadne opraviteľné diely.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
15
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT,, aby ste znížili
riziko zranenia obsluhy.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Nabíjací akumulátor
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Akumulátory s dlhou životnosťou sa musia nabíjať
v prípade, keď už neposkytujú dostatočný výkon
na predtým ľahko vykonávané pracovné operácie.
Po ukončení prevádzkovej životnosti akumulátora
vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi
alebo do miestnej zberne. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
zst00241881 - 22-07-2014
16
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
17
DW941K
AKU NOŽNICE 1
©
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising