DW955 | DeWalt DW955 RIGHT ANGLE DRILL instruction manual

599111-52 SK
DW955K
DW965K
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ VŔTAČKA
DW955K / DW965K
V tomto návode sa používajú nasledujúce
symboly:
Pozor: Nebezpečenstvo poranenia,
nebezpečenstvo života alebo možné
poškodenie elektrického náradia
v dôsledku nerešpektovania pokynov
v tomto návode!
Blahoželáme!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od firmy
DeWALT. Toto náradie pokračuje v dlhoročnej
tradícii, ponúkať odborníkom iba vyspelé
a mnohými testami osvedčené výrobky.
Dlhoročné skúsenosti a plynulý vývoj dokázali,
že firma DeWALT je spoľahlivým partnerom
všetkých profesionálnych užívateľov.
Elektrické napätie
Technické údaje
Nebezpečenstvo požiaru
DW955K DW965K
(V) 9,6
12
Napätie
Otáčky naprázdno
1. stupeň
(min-1)
2. stupeň
(min-1)
Skľúčidlo-rozsah
upínania
(mm)
Maximálny priemer
vŕtania do ocele/dreva(mm)
Hmotnosť
(bez akumulátora)
(kg)
0-400
0-1.100
0-400
0-1.200
10
10
10/22
10/25
1,3
1,3
Kontrola dodávky
Balenie obsahuje:
1 akumulátorová uhlová vŕtačka
1 akumulátor
1 nabíjačka akumulátorov
1 prepravný kufrík
1 návod na použitie
1 výkres výbušných miest
•
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Sieťové napätie
Nabíjací prúd
- normálny režim
- vyrovnávací režim
- udržovací režim
Doba nabíjania cca
Hmotnosť
DE9061
(V) 9,6
(Ah) 2,0
(kg) 0,6
DE9071
12
2,0
0,65
•
Popis prístroja (obr.A)
DE9107 DE9107
(V) 230
230
(A)
(mA)
(mA)
(min)
(kg)
2,8
120
40
60
0,4
Skontrolujte, či elektrické náradie, ako
i časti príslušenstva neboli pri preprave
poškodené.
Pred uvedením prístroja do prevádzky
si dôkladne prečítajte návod na použitie.
Akumulátorová uhlová vŕtačka bola vyvinutá
pre profesionálne vŕtacie a skrutkovacie práce
a špeciálne na použitie v ťažko prístupných
miestach.
1 Spínač - regulátor otáčok
2 Prepínač chodu doprava doľava
3 Prepínač rýchlosti 1./2. stupeň
4 Rýchloupínacie skľúčidlo
5 Upínací krúžok
6 Akumulátor
2,8
120
40
60
0,4
Minimálne istenie elektrického okruhu:
Elektrické náradie 230 V
10 A
Nabíjačka
Nabíjačka môže nabíjať akumulátory v rozsahu
7,2 až 14,4 V.
6 Akumulátor
7 Uvoľňovacie tlačidlá
8 Nabíjačka
9 Kontrolka nabíjania (červená)
5
•
Elektrická bezpečnosť
Nabíjačka bola skonštruovaná iba pre jedno
napätie. Skontrolujte prosím, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu, uvedenému na typovom
štítku nabíjačky.
Nabíjačka firmy DeWALT má podľa EN
50144 dvojitú izoláciu; z tohto dôvodu
je uzemňovací vodič nadbytočný.
Aby ste mohli akumulátor (6) nabíjať, zasuňte
ho podľa obrázku do nabíjačky (8) a nabíjačku
pripojte k napájaniu. Zaistite, aby akumulátor
bol správne zastrčený v nabíjačke. Červená
kontrolka (9) musí blikať. Po asi jednej hodine
prestane kontrolka blikať, a svieti trvalo.
Akumulátor je teraz úplne nabitý. Akumulátor
je možné z nabíjačky kedykoľvek vybrať,
alebo ho v zapnutej nabíjačke ponechať na
neobmedzene dlhú dobu.
Nasadzovanie a odstraňovanie akumulátorov
• Akumulátor nasaďte do rukoväti, až
zaskočí.
• Na odstránenie akumulátora súčasne stlačte
obe uvoľňovacie tlačidlá (7) a akumulátor z
rukoväte vyberte.
Výmena sieťového kábla alebo sieťovej
zástrčky
Poškodené sieťové káble alebo zástrčky smú
vymieňať iba odborné opravovne. Poškodené diely
je nutné likvidovať iba odborným spôsobom.
Upínanie a uvoľňovanie nástroja (obr.A)
Predlžovací kábel
•
Používajte schválený trojžilový kábel, ktorý
vyhovuje príkonu nabíjačky (viď technické dáta).
Minimálny prierez 0,5 mm2. Pri použití káblovej
kladky kábel vymotajte vždy celý.
•
•
Montáž a nastavenie
•
Pred montážou a nastavením vždy
ostráňte akumulátor.
Otáčaním upínacieho krúžku (5) proti smeru
hodinových ručičiek, skľúčidlo (4) otvorte.
Nástroj vložte do skľúčidla až na doraz.
Skľúčidlo pevne utiahnite, pričom jednou
rukou otáčajte prednou časťou v smere
hodinových ručičiek, zatiaľ čo zadnú časť
držte pevne rukou.
Po uvoľnení a vybratí nástroja postupujte
obráteným spôsobom.
Prepínač chodu doprava/doľava (obr.A)
Predtým, než akumulátor odstráňite,
alebo pripojíte, vždy náradie vypnite.
•
Akumulátor (obr.A)
Nabíjanie akumulátora
Pokiaľ sa akumulátor nabíja prvý raz alebo
po dlhšom skladovaní, dosiahne iba asi 80%
menovitej kapacity. Plnej kapacity
akumulátor dosiahne po niekoľkých nabíjacích
a vybíjacích cykloch. Pred vlastným nabíjaním
akumulátora prekontrolujte správnosť pripojenia
nabíjačky. Pokiaľ je nabíjačka pripojená správne
a napájanie je v poriadku, ale akumulátor sa
napriek tomu nenabíja, nechajte nabíjačku
skontrolovať v autorizovanej opravovni firmy
DeWALT. Počas nabíjania sa môžu ako
nabíjačka, tak aj akumulátor zahrievať. Toto
je normálne a neukazuje to na žiadnu chybu
alebo problém.
Aby ste navolili chod doprava alebo doľava,
nastavte prepínač chodu doprava/doľava
(2) podľa obrázku. Šípky na kryte náradia
ukazujú smer otáčania.
Smer otáčania meňte až vtedy, keď sa
motor úplne zastaví.
Prepínač rýchlosti 1./2. stupeň (obr.B)
Náradie má dve rýchlosti, ktoré možno prepínať
prepínačom rýchlosti (3).
1 nižšie otáčky/vysoký točivý moment (veľké
vŕtacie priemery, pre veľké skrutky)
2 vysoké otáčky/nízky točivý moment (malé
vŕtacie priemery, pre malé skrutky)
Otáčky náradia - viď technické údaje.
Prepínač rýchlosti posuňte vždy
úplne dopredu, alebo úplne dozadu,
až počuteľne zaskočí, a na kryte
pri prepínači je viditeľná „1“ pre 1.
rýchlostný stupeň, prípadne „2“ pre 2.
rýchlostný stupeň.
Akumulátory nenabíjajte pri okolitej teplote
pod +4°C alebo nad +40°C. Doporučená
nabíjacia teplota: asi +24°C.
6
•
Pokiaľ je stlačený spínač ZAPNUTÉ/
VYPNUTÉ, rýchlosti nikdy neprepínajte.
Vŕtačka má brzdu, ktorá pri uvoľnení
spínača (1) skľúčidlo okamžite zastaví.
Demontáž a montáž skľúčidla (obr.C & D)
Vŕtanie do kovu
•
•
•
•
•
Úplne otvorte upínacie čeľuste skľúčidla.
Pomocou skrutkovača, otáčaním v
smere hodinových ručičiek, vyskrutkujte
pridržovaciu skrutku (10) skľúčidla (obr.
C).
Do skľúčidla upnite kľúč s vonkajším
šesťhranom a klepnite na neho kladivkom
(viď obr.D). Skľúčidlo sa tým uvoľní, takže
ho teraz môžete vyskrutkovať rukou.
Na nasadenie skľúčidla postupujte opačným
spôsobom.
Vŕtanie do dreva
•
Návod na obsluhu
•
•
•
•
•
•
Vždy dbajte na bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
Informujte sa o presnom priebehu
vodičov a káblov.
Pri práci tlačte na elektronáradie
iba ľahko. Nadmerný tlak nieleže
nezvýši rýchlosť samotného
vŕtania, ale výrazne ovplyvňuje
výkon elektronáradia a znižuje jeho
životnosť.
Akonáhle ucítite, že vŕtaný materiál
je už skoro prevŕtaný, znížte prítlak
na vrták a takto vŕtanie dokončite.
Pri vychádzaní vrtáka z vŕtaného
materiálu nechajte motor vŕtačky
ísť. Tým zamedzíte tzv. zakúsnutiu
sa vrtáka v materiále.
•
Údržba
Elektrické náradie firmy DeWALT je vyvinuté
tak, aby jeho životnosť bola čo najdlhšia a aby
vyžadovalo iba minimálnu údržbu. Dlhodobá a
bezproblémová prevádzka predpokladá však
jeho pravidelné čistenie.
Mazanie
Náradie nevyžaduje žiadne dodatočné
primazávanie.
Čistenie
• Kryt nabíjačky pravidelne čistite mäkkou
handričkou. Predtým ju však vždy vypnite
zo siete.
• Pred čistením náradia odstráňte
akumulátor.
• Dbajte na to, aby vetracie otvory boli stále
voľné, a kryt prístroja pravidelne čistite
mäkkou handričkou.
Vypnutie a zapnutie (obr.A)
•
•
Otvory do dreva by sa mali vŕtať vrtákmi,
určenými do dreva, je ale možné vŕtať
aj vrtákmi určenými na vŕtanie do kovu.
V tomto prípade by sa mal vrták občas
z dreva vytiahnúť a vŕtaná diera by sa mala
očistiť od vzniknutých triesok. Tým nehrozí
prehriatie vrtáka.
Pri vŕtaní väčších dier používajte špirálový
vrták a nízke otáčky.
Pri vŕtaní materiálov, ktoré sa ľahko
rzstrapujú alebo vytrhávajú, dajte za vŕtaný
materiál drevennú kocku.
Pre bližšie informácie o správnom príslušenstve
sa obráťte na Vášho DeWALT obchodníka.
Pred zahájením prevádzky:
• Presvedčte sa, že akumulátor je úplne
nabitý.
• Nasaďte zodpovedajúci nástroj.
• Označte miesto, kde sa má diera vŕtať.
• Zvoľte chod doprava alebo doľava.
•
Pri vŕtaní do kovu používajte chladiacu
kvapalinu. Pri vŕtaní oceľoliatiny, šedej liatiny
a mosadze používajte suché vŕtanie.
Na zapnutie náradia stlačte spínač regulátor otáčok (1). Čím hlbšie sa spínač
(1) stlačí, tým vyššie sú otáčky poháňacieho
elektromotora.
Na vypnutie náradia spínač uvoľnite.
Aby ste ochránili náradie pred nechceným
zapnutím (napr. pri preprave v náraďovom
kufri), presuňte prepínač chodu doprava/
doľava (2) do strednej polohy.
7
Ochrana životného prostredia
Vyhlásenie o zhode
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
DW955/DW965/DW966
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tieto modely elektrického náradia boli vyrobené podľa
požiadaviek nasledujúcich noriem: 89/392/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN
55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na
dole uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na konci tohto návodu.
Úroveň akustického tlaku podľa noriem 86/188/
EEC a 89/392/EEC, meraná podľa normy EN
50144:
DW955 DW965 DW966
LpA (akustický tlak)
dB(A)*
70
70
70
LWA (akustický výkon)
dB(A),
85
85
85
* pôsobiaci v uchu obsluhy
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
V prípade prekročenia hranice akustického
tlaku 85 dB(A), preveďte príslušné opatrenia
týkajúce sa ochrany sluchu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Meraná stredná kvadratická hodnota zrýchlenia podľa normy EN 50144:
DW955
‹2.5 m/s2
DW965
‹2.5 m/s2
DW966
‹2.5 m/s2
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großman
Akumulátor vydrží veľmi dlho. Je nutné ho
nabíjať iba vtedy, keď už jeho výkon nie je
dostatočný pre prácu, ktorú pri plnom nabití
zvláda bezproblémovo. Na konci svojej
technickej životnosti by mal byť akumulátor
s ohľadom na životné prostredie šetrným
spôsobom zlikvidovaný:
• Akumulátor kompletne vybite a vyberte ho
z náradia.
• NiCd - akumulátory sú recyklovateľné. Preto
ich odovzdávajte u Vášho obchodníka alebo
do servisného miesta firmy DeWALT.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40
D-65510, Idstein, Germany
8
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia je
nutné dodržiavať národné bezpečnostné
predpisy, ktoré sa týkajú ochrany proti
úrazu elektrickým prúdom a tiež ochrany pri
nebezpečenstve poranenia a nebezpečenstve
vzniku požiaru. Pred začiatkom používania
tohto elektrického náradia si dôkladne
prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny
a tieto pokyny starostlivo uschovajte!
•
•
•
Všeobecne
•
•
•
•
•
•
•
•
Na pracovisku udržujte vždy poriadok.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpečenstvu úrazu.
Dbajte na okolné vplyvy. Elektrické náradie
nevystavujte vlhkosti. Pracovisko dobre
osvetlite. Elektrické náradie nepoužívajte
v blízkosti zápalných látok alebo plynov.
Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa dotyku tela
s uzemnenými časťami, napr. trubkami,
kúrením, rúrami alebo chladničkami.
Pri extrémnych podmienkach použitia
(napr. vysoká vlhkosť, kovový prach, atď.)
je možné elektrickú bezpečnosť zvýšiť
predradením oddeľovacieho transformátora
alebo FI-ističa.
Zamedzte prístup deťom! Dbajte na to,
aby sa nástrojov alebo káblov nemohli
dotýkať deti. Osoby mladšie 16 rokov
smú náradie používať iba za odborného
dohľadu.
Náradie uschovávajte na bezpečnom
mieste. Nepoužívané náradie uschovávajte
v suchých a uzatvorených priestoroch, ktoré
nesmú byť prístupné deťom.
Používajte vhodné pracovné oblečenie.
Nepoužívajte príliš voľné oblečenie alebo
prívesky a ozdoby. Tieto môžu byť príčinou
zachytenia a zranenia od otáčajúcich sa
častí. Pri práci vo voľnom priestore sa
odporúčajú pracovné rukavice a nekĺzavá
obuv. Pri dlhých vlasoch používajte sieťku
na vlasy.
Používajte ochranné okuliare a tvárovú
masku pri prácach, pri ktorých vzniká prach
a triesky.
Rešpektujte vysokú hladinu hluku.
Pri hodnote hluku vyššej ako 85 dB(A)
používajte prostriedky na ochranu sluchu.
•
•
•
9
Zabezpečte obrobok. Používajte upínacie
prípravky alebo zverák na upevnenie
obrobku. Tento je tým bezpečnejšie upnutý
a umožňuje ovládanie elektrického náradia
obidvomi rukami.
Dbajte na bezpečný postoj. Dbajte na
bezpečný postoj pri práci, aby ste v každej
pracovnej polohe udržali rovnováhu.
Pri práci nestrácajte pozornosť. Sústreďte
sa na prácu. Pracujte s rozmyslom. Pokiaľ
ste unavení, s náradím nepracujte.
Nenechávajte zasunuté kľúče a pod.
v náradí. Pred zapnutím prístroja sa
presvedčte, či sú odstránené kľúče
a nastavovacie pomôcky.
Používajte iba správne nástroje. Správne
použitie je popísané v tomto návode na
použitie. Pre ťažšie práce nepoužívajte príliš
slabé náradie alebo adaptéry. Správnym
náradím docielite optimálnu kvalitu
a zaručíte osobnú bezpečnosť.
Upozornenie! Používanie iných, než
v tomto návode doporučených pomôcok
a príslušenstva, alebo vykonávanie prác
s týmto náradím, ktoré nezodpovedajú jeho
určeniu, môže viesť k úrazu.
Starajte sa o Vaše nástroje. Udržujte
Vaše nástroje ostré a čisté, aby mohli
dobre a bezpečne pracovať. Sledujte
predpisy na údržbu a pokyny pre výmenu
nástrojov. Pravidelne kontrolujte zástrčku a
kábel, a pri poškodení ich nechajte opraviť
v autorizovanej opravovni firmy DeWALT.
Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel
a v prípade jeho poškodenia ho vymeňte.
Všetky spínače udržujte suché, čisté
a nezamastené od oleja alebo tuku.
Pravidelne kontrolujte, či Vaše elektrické
náradie nie je poškodené. Pred použitím
je nutné u elektrického náradia skontrolovať
jeho bezchybnú a správnu funkciu.
Preskúšajte, či pohyblivé časti fungujú
bezproblémovo a či nie sú poškodené.
Aby sa zaručila bezchybná prevádzka
elektrického náradia, musia byť všetky diely
namontované správne.
Poškodené diely a ochranné časti musia
byť opravené predpísaným spôsobom
alebo vymenené. Pokiaľ je spínač vadný,
elektrické náradie nepoužívajte. Vadné
spínače je nutné v autorizovanej opravovni
firmy DeWALT nahradiť novými.
•
•
Odstraňovanie akumulátora. Pri
nepoužívaní náradia, pri jeho údržbe
a výmene vždy odstráňte akumulátor.
Opravy vykonávajte iba v autorizovanej
o p r a v o v n i f i r m y D e W A L T . To t o
elektrické náradie zodpovedá príslušným
bezpečnostným predpisom. Opravy môže
vykonávať iba autorizovaná opravovňa
firmy DeWALT, lebo inak nemôže byť
zaručená správna funkcia prístroja a pre
obsluhu môže vzniknúť nebezpečenstvo
úrazu.
Pred použitím si dôkladne prečítajte
návod.
Používajte iba akumulátory
DeWALT. Iné akumulátory môžu
prasknúť alebo vybuchnúť a tým
zraniť osoby alebo poškodiť veci.
Prístroj nevystavujte vlhkosti.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Dodatočné bezpečnostné pokyny pre
akumulátory
Nabíjajte iba pri okolitej teplote
+4oC a +40oC.
Nebezpečenstvo požiaru! Zaistite, aby
sa vývody akumulátora, ktorý nie je
pripojený k elektronáradiu, neskratovali
(napr. kľúčmi, ktoré sú v taške spoločne
s akumulátormi).
•
•
Po skončení technickej životnosti
nechajte akumulátor zlikvidovať
odborným spôsobom.
Elektrolyt, 25-35% silný roztok kaliumhydroxidu, môže byť škodlivý. Pokiaľ sa
niekedy stane, že sa elektrolyt dostane
na Vašu kožu, omyte toto miesto ihneď
vodou. Miesto potom neutralizujte miernou
kyselinou, ako je citrónová šťava alebo
ocot. Pokiaľ by sa elektrolyt z akumulátora
dostal do Vašich očí, potom oči vyplachujte
najmenej 10 minút čistou vodou.
Nikdy sa nepokúšajte akumulátory otvoriť.
Akumulátor nikdy neodhadzujte
do ohňa.
Štítky na nabíjačke a na akumulátore
Štítky na nabíjačke a na akumulátore zobrazujú
nasledujúce symboly:
Akumulátor sa nabíja.
Akumulátor je nabitý.
Akumulátor je poškodený.
Elektricky vodivými predmetmi
nesiahajte do prístroja.
Poškodený akumulátor nikdy
nenabíjajte, ale ho ihneď vymeňte
za nový kus.
10
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047976 - 23-07-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
RIGHT ANGLE DRILL 3
©
DW955 - - - - - C
13
RIGHT ANGLE DRILL 3
©
DW965 - - - - - C
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising