GF1234 | Black&Decker GF1234 4X4 MOWER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559110-22 CZ
GF834
GF934
GF1034
GF1234
GF1438
GF1838
2
3
4
ČEŠTINA
•
Blahopřejeme Vám!
Za zakoupení vaší rotační sekačky trávy Black & Decker.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace
k provozu a údržbě pro všechny sekačky Black & Decker
4x4 napájené přívodním síťovým kabelem.
•
•
Seznámení se s Vaší sekačkou
Před použitím Vaší sekačky si pečlivě
prostudujte celý tento návod k obsluze,
dodržujte všechny doporučené bezpečnostní
pokyny před použitím, v průběhu použití a po
použití Vaší sekačky a zároveň Vaši sekačku
udržujte v dobrém provozním stavu.
•
Dobře se seznamte s obsluhou Vaší sekačky
ještě než s ní začnete pracovat, ale především
si uvědomte, jak se Vaše sekačka v případě
nebezpečí vypíná.
•
•
Tento návod k obsluze a další přiložené
dokumenty uschovejte pro budoucí použití.
Bezpečnostní pokyny
Instruktáž
•
Nikdy neumožněte obsluhovat sekačku
dětem nebo osobám, které nejsou
seznámeny s obsluhou tohoto typu
sekačky, nebo které nejsou seznámeny
s tímto návodem k obsluze.
•
Zabraňte přístupu do blízkosti Vaší
sekačky dětem nebo i jiným osobám,
pokud je sekačka v provozu - tyto
osoby držte vždy nejméně 6 m od
oblasti sečení.
•
•
•
•
!
S výrobkem nepracujte pokud jste bosi
nebo máte sandály.
Pokud pracujete v prašném prostředí,
používejte ochrannou masku.
K ochraně nohou používejte dlouhé
kalhoty - jakékoliv úlomky zanechané na
trávníku nebo ve stopě sečení mohou být
rotujícími noži odmrštěny.
Napájecí kabel držte trvale z dosahu nožů
- po celou dobu veďte v patrnosti jeho
polohu. Pravidelně provádějte kontrolu
napájecího kabelu, zda nejeví známky
poškození nebo opotřebení a používejte
jej jen pokud je v dobrém provozním
stavu.
Vždy si buďte jisti, zda je Vaše sekačka
v bezpečném provozním stavu.
Před použitím sekačky ji odpojte od
elektrického přívodu a vizuálně
zkontrolujte, zda nejsou poškozeny nebo
opotřebeny sekací nože, příchytná matice
nožů a žací soustrojí. Poškozený sekací
nůž nebo příchytná matice nože jsou
vážným rizikem a musí být vyměněny.
Také zkontrolujte, zda je příchytná matice
nožů řádně dotažena.
Vždy zkontrolujte, zda je Váš trávník nebo
stopa sečení zbavena všech klacíků,
kamenů, drátů a dalších úlomků. Kontakt
s takovými úlomky může být nebezpečný
nebo může dojít k poškození Vaší sekačky
či odmrštění úlomku sekacím nožem.
Provoz
•
Pokud pro spuštění Vaší sekačky sklápíte
rukojeť dolů (nebo do strany), nesklápějte
ji více, než je nezbytně nutné. Před
návratem sekačky na zem mějte vždy obě
ruce v pracovní poloze a chodidla držte
z dosahu sekacích nožů.
Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná
za úrazy a nebezpečí týkající se dalších
lidí a jejich majetku.
Vaše sekačka je určena pouze pro
napájení z elektrické sítě - nepokoušejte
se napájet ji z jiného zdroje napětí.
Vaši sekačku připojte k elektrické zásuvce nikdy ji nepřipojujte k objímce elektrického
osvětlení.
Před seřizováním, před čištěním, nebo
pokud je kabel spleten či poškozen,
sekačku vypněte a napájecí přívodní
kabel odpojte od elektrické zásuvky. Nikdy
nepřevážejte sekačku tahem za přívodní
kabel ani zástrčku nevytahujte z elektrické
zásuvky škubáním za tento přívodní
kabel. Kabel veďte mimo horké povrchy,
zabraňte jeho kontaktu s mastnotou nebo
ostrými hranami. Před použitím výrobku
vždy zkontrolujte stav kabelu a v případě
poškození kabel nepoužívejte.
Po uvolnění spínací páky bude
Vaše sekačka ještě chvíli v chodu.
Vždy počkejte, až se zcela
zastaví.
•
Příprava
•
K ochraně chodidel a nohou vždy
používejte pevnou obuv nebo vysoké
boty a dlouhé kalhoty - čerstvě posečená
tráva je vlhká a kluzká.
•
5
Uvolněním spínací páky sekačku vypněte
a zástrčku vytáhněte ze síťové zásuvky:
•
Pokud sekačku ponecháte odloženu
bez dozoru.
•
Před kontrolou, čištěním nebo jinou
manipulací s Vaší sekačkou.
•
Před odstraněním zanesených
úlomků.
•
Pokud Vaše sekačka začne vibrovat
neobvykle (okamžitě ji zkontrolujte).
•
Po zachycení cizího předmětu
zkontrolujte, zda není sekačka
poškozena a zda nevyžaduje opravu.
Nikdy nespouštějte sekačku, pokud je
obrácena na boční stranu. Nikdy se
nepokoušejte zastavit rotující sekací nože
- vždy počkejte, až se přestanou otáčet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaše ruce a nohy nepokládejte do blízkosti
rotačních částí zařízení nebo pod ně.
Držte se neustále mimo dosah výfukových
otvorů.
Nepoužívejte váš výrobek za deště
a zabraňte, aby zmoknul. Pokud je možné,
vyvarujte se použití sekačky na mokré
trávě.
Sekačku používejte pouze za denního
světla nebo při dobrém umělém
osvětlení.
Netahejte sekačku směrem k sobě ani při
sečení nekráčejte směrem vzad.
S rotujícími noži nepřejíždějte přes
štěrkové chodníčky nebo přes cesty.
Udržujte pevný postoj, obzvláště pokud
stojíte na svahu.
Na svazích pracujte po vrstevnicích, nikdy
ne směrem nahoru a dolů. Dbejte zvýšené
opatrnosti, pokud na svazích měníte směr
trasy sekání.
Ve strmých svazích sečení neprovádějte
a vždy používejte neklouzavou obuv.
Kontrolujte zásobník na trávu zda není
opotřebován nebo poškozen a podle
potřeby jej vyměňte. Nikdy nepoužívejte
sekačku bez nasazeného zásobníku na
trávu.
Zvolna kráčejte, nikdy neběhejte. Sekačku
nepřetěžujte.
Pokud je motor v chodu, sekačku
nezvedejte ani nepřenášejte.
Před zdvižením sekačky nebo před
přepravou zajistěte, aby sekací nože
nerotovaly.
Pokud jsou ochranné kryty nebo štíty
poškozeny, sekačku nepoužívejte.
Ochrana dvojitou izolací
Vaše sekačka je opatřena dvojitou izolací.
To znamená, že všechny vnější kovové části
jsou od síťového napětí elektricky izolovány.
To je dosaženo vložením dodatečné izolační
vrstvy mezi elektrické a mechanické části.
Dvojitá izolace znamená vyšší elektrickou
bezpečnost a odstraní nutnost mít Vaši sekačku
uzemněnu.
Elektrická bezpečnost
Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout instalací
vysoce citlivého (30mA) elektrického jističe
do domácí elektrické sítě kvalifikovaným
technikem.
Pokud takový elektrický jistič nemáte
nainstalován, nebo si nepřejete jeho instalaci,
pak Vám vřele doporučujeme, aby byl
v elektrickém okruhu, ve kterém je Vaše
sekačka připojena, instalován vysoce citlivý
proudový chránič (RCD). Proudový chránič
RCD je navržen tak, aby v případě poruchy
poskytoval vysokou míru osobní ochrany před
nebezpečným elektrickým proudem.
Varování! Použití proudového chrániče RCD
nebo jiného elektrického jističe nezbavuje
obsluhu sekačky povinnosti dodržovat
bezpečnostní pokyny a bezpečné pracovní
postupy popsané v návodu k obsluze.
Vlastnosti (obr. A)
A
Údržba a uskladnění
•
Sekačku skladujte na suchém místě mimo
dosah dětí.
•
Před čištěním sekačku vždy odpojte od
elektrického přívodu.
•
K čištění výrobku nepoužívejte rozpouštědla
nebo čistící roztoky - k odstranění nánosu
trávy a prachu používejte tupou škrabku.
•
Pokud je kterákoliv část poškozena,
sekačku nepoužívejte; veškeré vadné
části před použitím nahraďte novými.
•
Pro bezpečnou práci udržujte na sekačce
veškeré šrouby, matice a svorky řádně
dotaženy.
•
Používejte pouze doporučené náhradní
díly a příslušenství společnosti
Black & Decker.
Politika společnosti Black & Decker spočívá v neustálém
zlepšování svých výrobků a proto si vyhrazuje právo
na změny specifikace výrobku bez předchozího
oznámení.
6
Zakoupením sekačky Black & Decker jste
získali výrobek kombinující kvalitu s moderním
designem a následujícími vlastnostmi k zajištění
bezpečného, účinného a snadného sečení.
•
Bezpečnostní spínač se zajištěním
k ochraně před náhodným spuštěním
sekačky.
•
Brzda čepele jako dodatečný bezpečnostní
prvek. Zastaví otáčení čepele do 3 sekund
od uvolnění páčky spínací skříňky.
•
Rozměrné křídlové matice ke snadnému
sestavení a rozložení.
•
14 poloh výšky řezu poskytuje přizpůsobení
pro různé stavy travnatého porostu.
•
Výšku řezu lze jednoduše nastavit
otočením regulátoru do požadované
polohy. Otáčením regulátoru se nastavují
všechna čtyři kola současně.
•
Va š e s e k a č k a j e v y b a v e n a k o l y
s úhlem otáčení 360º pro maximální
manévrovatelnost, což Vám umožňuje
sečení jak u okrajů travnatého porostu,
tak i sečení okolo různých překážek.
•
Zadní kola lze zajistit tak, aby bylo možné
dosáhnout přesného sečení v přímém
směru.
•
Nepoddajný, trvanlivý plastový kryt, který
nerezaví a přispívá k nízké úrovni hluku
a vibrací.
•
•
•
•
•
Silný a účinný asynchronní motor podává
efektivní výkon sečení a sběru za všech
přiměřených podmínek, není hlučný
a nevyžaduje velkou údržbu.
Ergonomická konstrukce rukojeti zalomená
směrem vzhůru poskytuje pohodlnou
manipulaci a snadné tlačení.
Jednoduché sejmutí zásobníku na trávu.
Příchytky napájecího kabelu napomáhají
vedení kabelu mimo prostor sečení
a chrání před náhodným vytažením
a rozpojením zásuvky kabelu.
C2
Balení obsahuje:
1 Základní část sekačky
1 Sestavu rukojeti (3 díly)
1 Sestavu zásobníku na trávu (2 díly)
1 Držák kabelu
1 Klíč/škrabku
1 Šroubovák
2 Křídlové matice
2 Podložky
2 Profilové podložky
2 Šrouby pro horní část rukojeti
2 Šrouby pro spodní část rukojeti
5 Šrouby pro zásobník na trávu
2 Příchytky kabelu
1 Návod k obsluze
Použití Vaší sekačky (obr. D)
Při použití Vaší sekačky dodržujte všechny
příslušné pokyny.
K dosažení maximální výkonnosti a snížení
rizika zavlečení prodlužovacího kabelu do stopy
sečení doporučujeme postupovat při sečení
v jednom směru.
D1
Opatrně vybalte všechny části.
Sestavení rukojeti
•
B1
•
•
B2
B3
B4
•
•
•
•
Upevnění zásobníku na trávu k Vaší
sekačce:
•
Pružinový mechanismus zadní výklopné
části je třeba zdvihnout a vrchní část
zásobníku přesunout přes místo
uchycení.
•
Zadní výklopná část může být nyní
uvolněna tak, aby byl zásobník na trávu
ve své poloze zajištěn.
Sejmutí zásobníku na trávu ze sekačky:
Plný zásobník na trávu lze sejmout zdvižením
výklopné části, uvolněním z místa úchytu a jeho
položením na travnatou plochu. Výklopnou část
lze mírně spustit tak, aby zůstaly obě ruce volné
ke zdvižení plného zásobníku.
Obsah balení
•
Sekačku postavte koly na pevný a rovný
povrch.
Tyče rukojeti zasuňte do otvorů způsobem
znázorněným na obr. B1 tak, aby se
zalomení rozšiřovalo směrem nahoru.
Každou tyč zajistěte pomocí šroubu
a křídlové matice, jak je znázorněno na
obrázku. Šrouby pevně přitáhněte pomocí
dodaného klíče .
Vedení kabelu nasuňte na rukojeť tvaru
U pod černou spínací skříňku.
Na tyče nasaďte horní část rukojeti tvaru
U podle obrázku.
Horní část rukojeti zajistěte pomocí
šroubů, podložek a křídlových matic tak,
jak je znázorněno na obrázku.
Kabel upevněte k rukojeti pomocí
dodaných příchytek.
D2
•
Stočený přívodní kabel položte na trávu
v blízkosti počátečního místa sečení.
Kabel upevněte příchytkami následovně:
•
Zezadu protáhněte konec prodlužovacího
kabelu opatřený zásuvkou a připojte jej
k zástrčce sekačky.
•
V blízkosti příchytky vytvořte
z prodlužovacího kabelu smyčku.
•
Smyčku protáhněte štěrbinou ze zadní
strany příchytného háku tak, aby smyčka
procházela skrze hák a kabel vytáhněte
štěrbinou zpět. Nyní je Váš kabel
uchycen.
•
Nyní může prodlužovací kabel vést
směrem od Vaší sekačky dozadu za
operátora a je připraven k použití.
Varování! Nepokoušejte se obsluhovat
sekačku pouze jednou rukou - sekačka musí
být vedena oběma rukama.
D3
•
K utahování křídlových matic nepoužívejte
žádné nářadí.
Sestavení zásobníku na trávu (obr. C)
C1
Obě poloviny spojte dodaným šroubovákem
pomocí 5 šroubů k sobě.
Zásobník na trávu je dodáván ve dvou dílech.
Sestavení zásobníku provedete následovně:
•
Srovnejte obě poloviny zásobníku k sobě
podle obrázku.
•
7
Sklopte držadlo směrem dolů tak, aby se
mírně nadzdvihla přední část sekačky
a snížilo se tak riziko poškození trávníku
během startování, stlačte bezpečnostní
odjišťovací tlačítko na spínací skříňce,
podržte jej stisknuté a páku spínače
přitáhněte směrem k sobě. Vaše sekačka
se spustí a nyní můžete uvolnit odjišťovací
tlačítko a spustit sekačku dolů do provozní
polohy a zahájit sečení, přičemž sekačku
povedete oběma rukama.
Postupujte v oblasti sečení směrem dolů
podle obr. D1 (a), práci zahajte v místě 1,
•
postupujte k místu 2, po jeho dosažení
se otočte doprava a pokračujte do místa
3. Postupujte na konec sečené oblasti,
obraťte se doleva a postupujte k místu
4. Dále postupujte stejným způsobem,
jak je znázorněno na obr. D1 (a), vždy
se držte z dosahu přívodního kabelu.
Nepostupujte podle obr. D1 (b), směrem
k přívodnímu kabelu, protože tento způsob
je nebezpečný.
Při manévrování okolo překážek nebo při
sečení okrajů zajistěte, aby se v blízkosti
sekačky nenacházel přívodní kabel.
Manévrovatelnost (obr. E)
Vaše sekačka je vybavena otočnými koly a tak
je možné provádět manévrování okolo kmenů
stromů a dalších překážek. Také lze provádět
přesné sečení s kopírováním různých tvarů jako
například okolo květinových záhonů.
Maximální manévrovatelnost dosáhnete
uvolněním pojistného mechanizmu zadních
kol stlačením uvolňovacího spínače směrem
dopředu.
Během manévrování vždy používejte příchytku
přívodního kabelu a zajistěte, aby se kabel
nedostal do oblasti sečení.
Poznámka: Vaše sekačka je pro dosažení
maximální manévrovatelnosti vybavena
otočnými koly v úhlu 360º. Zadní kola lze pro
provádění přímých, přesných sestřihů trávy
zajistit v dané poloze následovně:
D4
•
D5
D6
D7
•
•
•
Nastavení výšky řezu (obr. F)
Zatlačte sekačku směrem dopředu tak,
aby se kola otočila směrem k zadní části
sekačky.
Stlačte pojistnou páku nacházející se na
levé straně sekačky tak, aby se západka
ozubeného kola zajistila.
Kola odjistíte stiskem uvolňovacího tlačítka
směrem vpřed.
Pokud západka zcela zaskočí, ale zadní
kola se na místě nezajistí, uvolněte páku,
odšroubujte o jednu otáčku stavitelný
pojistný kabel a znovu západku ozubeného
kola zajistěte. Postup opakujte, dokud
nebudou kola na svém místě zajištěna.
F1
F2
Varování! Před prováděním jakéhokoliv
seřizování sekačku odpojte od elektrického
přívodu a počkejte, až se nože dotočí: řezné
čepele jsou ostré.
•
Páku vyklopte ven a pevně ji přidržte.
•
Pomocí páky otočný regulátor nastavte na
požadovanou výšku řezu.
•
Páku sklopte zpět tak, aby se regulátor
zajistil.
•
Chcete-li na Vašem trávníku vytvořit pruhy,
nejprve nasaďte patku pro vytváření pruhů
na místo a zajistěte ji dvěma dodanými
šrouby, poté nastavte výšku řezu na
nízkou úroveň.
Poznámka: Při sečení vysoké nebo
nerovnoměrně vzrostlé trávy (zvláště při
prvním sečení v sezóně) nejprve nastavte
vyšší výšku řezu a poté proveďte druhé sečení
s nastavením požadované výšku řezu.
Vaše sekačka bude v provozu po celou dobu
stlačení spínací páky. Sekačku zastavíte
uvolněním spínací páky.
Pokud dokončíte sečení, doporučujeme před
uložením sekačky odstranit veškeré zbytky
trávy. Viz kapitola „Údržba a péče.“
Údržba nožů
Ostří ocelových nožů je vyrobeno tak, aby
provádělo hladké řezy ve vysoké nebo
nepoddajné trávě. Čepele budou řezat i když
budou otupeny nebo otřepeny. Není nutné, aby
byly ostré jako břitva.
Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete
pravidelným sečením travnatých porostů.
Mokrou trávu nesečte.
Pokud během sečení zpod sekačky vypadávají
posečená stébla trávy, zásobník na trávu
je pravděpodobně naplněn a je třeba jej
vyprázdnit.
Nicméně pokud jsou značně poškozené nebo
opotřebované a výkon sečení poklesne, je třeba
je vyměnit nebo aspoň nabrousit.
Broušení nebo výměnu nožů doporučujeme
provádět na začátku každé sezóny.
Ochrana před přetížením (pouze pro model
GF1838)
Model GF1838 je vybaven vnitřním ochranným
obvodem proti přetížení, který způsobí vypnutí
motoru při sečení velmi vysoké trávy příliš nízko
u země, nebo pokud je sekačka silně tlačena do
vysokého porostu. Pokud se motor při takových
situacích zastaví, nejedná se o závadu
sekačky. Sekačku ponechejte po dobu 10 minut
zchladnout a poté ji lehce nakloňte a nechejte
1 až 2 minuty běžet naprázdno. Výšku řezu
nastavte na maximum a po dosečení ji snižte
na požadovanou úroveň.
Náhradní nože obdržíte u servisního zástupce
Black & Decker.
Varování! Používejte výhradně náhradní
nože Black & Decker určené pro Vaši sekačku
- nepokoušejte se nasadit jiné typy nožů.
Montáž nového sekacího nože (obr. G)
Při výměně sekacího nože dodržujte
všechny příslušné pokyny.
Varování! Před výměnou nože odpojte Vaši
sekačku od elektrického přívodu.
8
G
•
•
•
Sekačku převraťte na bok tak, aby byl
přístup ze spodní strany krytu nožů.
Nůž uchopte pomocí robustních rukavic
nebo jej oviňte hadrem, abyste se
neporanili, a pomocí dodaného klíče
povolte a vyjměte matici hřídele motoru.
Povolení matice se provádí jejím otáčením
proti směru chodu hodinových ručiček.
Nože je nyní možné vyměnit. Nasaďte zpět
podložku a šroub.
Poznámka: Nesundávejte oběžné kolo, ať je
již důvod jakýkoliv.
Poznámka: Některé sekačky jsou vybaveny
spojovací podložkou mezi nožem a maticí, tyto
musí být vždy vyměněny současně.
Praktické rady
•
Příznaky
Možná
příčina
Odstranění
problému
Motor
bzučí, ale
nože se
neotáčejí.
Nože jsou
zaseknuty.
Odpojte od
elektrického přívodu.
Odstraňte překážky
bránící otáčení nožů.
Žádný hluk
a nože se
neotáčejí.
Závada
v elektrickém
přívodu.
Odpojte od
elektrického
přívodu. Sekačku
připojte k jinému
odpovídajícímu
elektrickému přívodu.
Žádný hluk
a nože se
neotáčejí.
Závada
v elektrickém
přívodu.
Vložte novou
pojistku. Dotáhněte
a zkontrolujte veškeré
elektrické propojení
prodlužovacích
kabelů.
Znovu uveďte do
chodu proudový
chránič RCD
v souladu s pokyny.
Žádný hluk
a nože se
neotáčejí.
Pouze pro
GF1838
Ochrana
před
přetížením
aktivována.
Viz kapitola Ochrana
před přetížením.
U delší trávy, nad 10cm, proveďte řez nadvakrát, aby
se dosáhlo dokonalého výsledku. Doporučujeme,
aby byl první řez s nastavením maximální výšky
a druhý se střední nebo nízkou výškou sečení. Tím
bude práce snazší a celkový dojem z posečeného
trávníku mnohem lepší.
Údržba a péče
Rady v této části zahrnují všeobecnou údržbu
základního tělesa Vaší sekačky. Rady ohledně
řezných nožů naleznete v části “Údržba
nožů”.
Varování! Nepoužívejte prodlužovací kabel,
který jeví známky poškození. Celý kabel
vyměňte - neprovádějte na něm trvalé nebo
dočasné opravy.
•
•
•
•
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Sekačku vždy udržujte čistou a zbavenou
nanesených úlomků, obzvláště ze spodní
strany, v oblasti větracích otvorů a kol.
Elektrické kabely pravidelně kontrolujte,
zda nejeví známky opotřebení, prodření
nebo jiného poškození.
V závěru sezóny doporučujeme odstranit
nánosy trávy ze spodní části krytu nožů
pomocí tupé škrabky.
Všechny plastové díly očistěte pomocí
vlhkého hadříku.
Jednoho dne zjistíte, že Váš výrobek Black & Decker
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě nesmí být zlikvidován v běžném domovním
odpadu. Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Upozornění: Nepoužívejte rozpouštědla nebo
čistící roztoky, plastové díly vaší sekačky by
mohly být poškozeny.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Odstranění závad
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Využijte této bezplatné služby a odevzdejte
váš nepoužívaný přístroj kterémukoli autorizovanému
středisku.
Pokud sekačka nepracuje správně, vyhledejte
závadu v následující tabulce.
Varování! Před prováděním kontroly vždy
odpojte síťový přívod Vaší sekačky.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Přehled autorizovaných
9
servisních dílen Black & Decker a rovněž další
informace můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Další zahradní nářadí
Black & Decker dodává celou řadu zahradní techniky,
která práci v zahradě usnadňuje. Pokud byste chtěli
podrobné informace o následujících výrobcích, obraťte
se prosím na naše Servisní a informační centrum (viz
strana s adresami v zadní části tohoto návodu k použití),
nebo na Vašeho prodejce Black & Decker.
Strunové sekačky
Řetězové pily
Akumulátorové zahradní nůžky
Křovinořezy
Sekačky na trávu
Hrábě na trávu
Ofukovače listí
Drtiče
Uvedené výrobky nemusí být ve všech zemích
dostupné.
ES Prohlášení o shodě
01
GF834/GF934/GF1034/GF1234/GF1438/GF1838
Black & Decker tímto prohlašuje, že tato nářadí odpovídají
následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000, 2000/14/EC,
sekačka trávy, L ² 50 cm, příloha VIII, č. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Velká Británie
Úroveň akustického tlaku podle normy 2000/14/EC:
79 dB(A)
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
93 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon)
96 dB(A)
Úroveň vibrací přenášených na obsluhu podle normy
EN 50144: < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-12-2001
10
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00056771- 27-11-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising