GF1234 | Black&Decker GF1234 4X4 MOWER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-64 SK
GF834
GF934
GF1034
GF1234
GF1438
GF1838
2
3
4
SLOVENČINA
Blahoželáme Vám!
Blahoželáme Vám, že ste si zakúpili rotačnú kosačku na
trávu Black & Decker. Tento návod na použitie obsahuje
dôležité informácie pre používanie a údržbu pre všetky
kosačky Black & Decker 4x4 napájené prívodným
sieťovým káblom.
•
•
•
Zoznámenie sa s Vašou kosačkou
Pred použitím Vašej kosačky si starostlivo
preštudujte celý tento návod na použitie,
dodržujte všetky odporučené bezpečnostné
pokyny pred použitím, v priebehu použitia aj
po použití Vašej kosačky a zároveň ju udržujte
v dobrom prevádzkovom stave.
•
Dobre sa oboznámte s obsluhou Vašej kosačky
ešte skôr, ako s ňou začnete pracovať, ale
predovšetkým si uvedomte, ako sa v prípade
nebezpečenstva vypína.
•
•
Tento návod na použitie a ďalšie priložené
dokumenty uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnostné pokyny
Inštruktáž
•
Nikdy neumožnite obsluhovať kosačku
deťom alebo osobám, ktoré nie sú
zoznámené s obsluhou tohto typu kosačky,
alebo ktoré nie sú zoznámené s týmto
návodom na použitie.
•
Zabráňte prístupu do blízkosti
Vašej kosačky deťom alebo i iným
osobám, pokiaľ sa kosačka používa
- tieto osoby držte vždy najmenej 6 m
od oblasti kosenia.
•
•
•
•
!
nohavice - čerstvo pokosená tráva je vlhká
a klzká.
S náradím nepracujte, pokiaľ ste bosí
alebo máte sandále.
Ak pracujete v prašnom prostredí,
používajte ochrannú masku.
Na ochranu nôh používajte dlhé nohavice
- akékoľvek úlomky zanechané na trávniku
alebo v dráhe kosenia môžu byť rotujúcimi
nožmi odmrštené.
Prívodný kábel držte trvale z dosahu nožov
- po celú dobu ho majte pod kontrolou.
Pravidelne kontrolujte prívodný kábel,
či nejaví známky poškodenia alebo
opotrebenia a používajte ho len ak je
v dobrom stave.
Vždy si buďte istí, či je Vaša kosačka
v bezpečnom prevádzkovom stave.
Pred použitím kosačky ju odpojte
od elektrického prívodu a vizuálne
skontrolujte, či nie sú poškodené alebo
opotrebené sekacie nože, príchytná
matica nožov a žacie nástroje. Poškodený
sekací nôž alebo príchytná matica noža sú
vážnym rizikom a musia byť vymenené.
Skontrolujte tiež, či je príchytná matica
nožov riadne dotiahnutá.
Vždy skontrolujte, či je Váš trávnik
alebo dráha kosenia zbavená všetkých
polienok, kameňov, drôtov a ďalších
úlomkov. Kontakt s takýmito úlomkami
môže byť nebezpečný alebo môže dôjsť
k poškodeniu Vašej kosačky či odmršteniu
úlomkov sekacím nožom.
Prevádzka
•
Pokiaľ pri zapínaní Vašej kosačky sklápate
rukoväť dole (alebo nabok), nesklápajte ju
viac, než je nevyhnutné. Pred návratom
kosačky na zem majte vždy obe ruky
v pracovnej polohe a chodidlá držte
z dosahu sekacích nožov.
Berte na vedomie, že je obsluha
zodpovedná za úrazy a nebezpečenstvá
týkajúce sa ďalších ľudí a ich majetku.
Vaša kosačka je určená iba pre napájanie
z elektrickej siete - nepokúšajte sa ju
napájať z iného zdroja napätia.
Vašu kosačku pripojte k elektrickej
zásuvke - nikdy ju nepripájajte k objímke
elektrického osvetlenia.
Pred nastavovaním, pred čistením, alebo
pokiaľ je kábel spletený či poškodený,
kosačku vypnite a prívodný kábel odpojte od
elektrickej zásuvky. Nikdy nepremiestňujte
kosačku ťahom za prívodný kábel ani
zástrčku nevyťahujte z elektrickej zásuvky
ťahaním za prívodný kábel. Kábel veďte
mimo horúcich povrchov, zabráňte jeho
kontaktu s mastnotou alebo ostrými
hranami. Pred použitím náradia vždy
skontrolujte stav kábla a v prípade
poškodenia kábel nepoužívajte.
Po uvoľnení páky vypínača bude
Vaša kosačka ešte chvíľu v chode.
Vždy počkajte, až sa celkom
zastaví.
•
Príprava
•
Na ochranu chodidiel a nôh vždy používajte
pevnú obuv alebo vysoké topánky a dlhé
•
5
Uvoľnením páky vypínača kosačku vypnite
a zástrčku vytiahnite zo zásuvky:
•
Pokiaľ kosačku ponecháte odloženú
bez dozoru.
•
Pred kontrolou, čistením alebo inou
manipuláciou s Vašou kosačkou.
•
Pred odstránením zanesených
úlomkov.
•
Ak Vaša kosačka začne neobvykle
vibrovať (okamžite ju skontrolujte).
•
Po zachytení cuzieho predmetu
skontrolujte, či nie je kosačka
poškodená a či nevyžaduje opravu.
Nikdy nezapínajte kosačku, pokiaľ je
otočená na bok. Nikdy sa nepokúšajte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zastaviť rotujúce sekacie nože - vždy
počkajte, až sa prestanú otáčať.
Vaše ruky a nohy neklaďte do blízkosti
rotačných častí zariadenia alebo pod ne.
Držte sa neustále mimo dosahu výfukových
otvorov.
Nepoužívajte Vaše náradie za dažďa
a zabráňte, aby zmoklo. Pokiaľ je to
možné, vyvarujte sa použitiu kosačky na
mokrej tráve.
Kosačku používajte iba za denného svetla
alebo pri dobrom umelom osvetlení.
Neťahajte kosačku smerom k sebe ani pri
kosení nekráčajte smerom vzad.
S rotujúcimi nožmi neprechádzajte cez
štrkové chodníčky alebo cez cesty.
Udržujte pevný postoj, obzvlášť pokiaľ
stojíte na svahu.
Na svahoch pracujte po vrstevniciach,
nikdy nie smerom hore a dole. Dbajte na
zvýšenú opatrnosť, ak na svahoch meníte
smer trasy kosenia.
V strmých svahoch nekoste a vždy
používajte nekĺzavú obuv.
Kontrolujte zásobník na trávu či nie je
opotrebovaný alebo poškodený a podľa
potreby ho vymeňte. Nikdy nepoužívajte
kosačku bez nasadeného zásobníka na
trávu.
Voľne kráčajte, nikdy nebežte. Kosačku
nepreťažujte.
Pokiaľ je motor v chode, kosačku
nezvíhajte ani neprenášajte.
Pred zdvihnutím kosačky alebo pred
prepravou zaistite, aby sekacie nože
nerotovali.
Pokiaľ sú ochranné kryty alebo štíty
poškodené, kosačku nepoužívajte.
Ochrana dvojitou izoláciou
Vaša kosačka je chránená dvojitou izoláciou.
To znamená, že všetky vonkajšie kovové časti
sú od sieťového napätia elektricky izolované.
To sa dosiahlo vložením dodatočnej izolačnej
vrstvy medzi elektrické a mechanické časti.
Dvojitá izolácia znamená vyššiu elektrickú
bezpečnosť a odstráni nutnosť mať Vašu
kosačku uzemnenú.
Elektrická bezpečnosť
Zvýšenie bezpečnosti je možné dosiahnuť
inštaláciou vysoko citlivého (30mA)
elektrického ističa do domácej elektrickej siete
kvalifikovaným technikom.
Pokiaľ taký elektrický istič nemáte nainštalovaný,
alebo si neprajete jeho inštaláciu, potom
Vám odporúčame, aby bol v elektrickom
okruhu, v ktorom je Vaša kosačka pripojená,
nainštalovaný vysoko citlivý prúdový chránič
(RCD). Prúdový chránič RCD je navrhnutý
tak, aby v prípade poruchy poskytoval vysokú
mieru osobnej ochrany pred nebezpečným
elektrickým prúdom.
Varovanie! Použitie ističa RCD alebo inej
istiacej jednotky nezbavuje obsluhu kosačky
povinnosti dodržovať bezpečnostné pokyny
a bezpečné pracovné postupy popísané
v návode na obsluhu.
Vlastnosti (obr. A)
A
Údržba a uskladnenie
•
Kosačku skladujte na suchom mieste
mimo dosahu detí.
•
Pred čistením kosačku vždy odpojte od
elektrického prívodu.
•
Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá
alebo čistiace roztoky - na odstránenie
nánosu trávy a prachu používajte tupú
škrabku.
•
Pokiaľ je ktorákoľvek časť poškodená,
kosačku nepoužívajte; všetky chybné časti
pred použitím nahraďte novými.
•
Pre bezpečnú prácu udržujte na kosačke
všetky skrutky, matice a svorky riadne
dotiahnuté.
•
Používajte iba odporučené náhradné
diely a príslušenstvo spoločnosti
Black & Decker.
Politika spoločnosti Black & Decker spočíva v neustálom
zlepšovaní svojich výrobkov a preto si vyhradzuje právo
na zmeny špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho
oznámenia.
6
Zakúpením kosačky Black & Decker ste získali
výrobok kombinujúci kvalitu s moderným
dizajnom a nasledujúcimi vlastnosťami
na zaistenie bezpečného, účinného
a jednoduchého kosenia.
•
Bezpečnostný vypínač so zaistením
na ochranu pred náhodným zapnutím
kosačky.
•
Brzda nožov ako dodatočný bezpečnostný
prvok. Zastaví otáčanie noža do 3 sekúnd
od uvoľnenia páčky v spínacej skrinke.
•
Veľké krídlové matice na jednoduchú
montáž a rozloženie.
•
14 polôh výšky kosenia poskytuje možnosť
prispôsobenia pre rôzne stavy trávnatého
porastu.
•
Výška kosenia sa dá jednoducho nastaviť
otočením regulátora do požadovanej
polohy. Otáčaním regulátora sa nastavujú
všetky štyri kolieska súčasne.
•
Vaša kosačka je vybavená kolieskami
s uhlom otáčania 360º pre maximálne
manévrovanie, čo Vám umožňuje kosenie
pri okrajoch trávnatého porastu ako
i kosenie okolo rôznych prekážok.
•
Zadné kolieska sa dajú zaistiť tak, aby
bolo možné dosiahnuť presné kosenie
v priamom smere.
•
•
•
•
•
Nepoddajný, trvácny plastový kryt, ktorý
nehrdzavie a prispieva k nízkej hladine
hluku a vibrácií.
Silný a účinný indukčný motor podáva
efektívny výkon pri kosení a zbere za
každých primeraných podmienok, nie je
hlučný a nevyžaduje veľkú údržbu.
Ergonomická konštrukcia rukoväte
zalomená smerom nahor poskytuje
pohodlnú manipuláciu a jednoduché
tlačenie.
Jednoduché vyberanie zásobníka na
trávu.
Držiak prívodného kábla napomáha pri
vedení kábla mimo priestoru kosenia
a chráni pred náhodným vytiahnutím
a rozpojením zásuvky kábla.
Zloženie zásobníka na trávu (obr. C)
C1
C2
Obsah balenia
Použitie kosačky (obr. D)
Pri použití Vašej kosačky dodržujte všetky
uvedené pokyny.
Na dosiahnutie maximálneho výkonu a zníženie
rizika zavlečenia predlžovacieho kábla do dráhy
kosenia odporúčame postupovať pri kosení
v jednom smere.
D1
Opatrne vybaľte všetky časti.
Skladanie rukoväte
•
B1
•
•
B2
B3
B4
•
•
•
•
Upevnenie zásobníka na trávu ku
kosačke:
•
Pružinový mechanizmus zadnej
vyklápacej časti je treba zdvihnúť a vrchnú
časť zásobníka presunúť cez miesto
uchytenia.
•
Zadná vyklápacia čásť sa môže potom
uvoľniť tak, aby bol zásobník na trávu vo
svojej polohe zaistený.
Vybratie zásobníka na trávu z kosačky:
Plný zásobník na trávu sa dá vybrať zdvihnutím
vyklápacej časti, uvoľnením z miesta uchytenia
a jeho položením na trávnatú plochu.
Vyklápaciu časť je možné mierne spustiť tak,
aby zostali obe ruky voľné na zdvihnutie plného
zásobníka.
Balenie obsahuje:
1 Telo kosačky
1 Zostavu rukovätí (3 diely)
1 Zostavu zásobníka na trávu (2 diely)
1 Držiak kábla
1 Kľúč/škrabku
1 Skrutkovač
2 Krídlové matice
2 Podložky
2 Profilové podložky
2 Skrutky pre hornú časť rukoväte
2 Skrutky pre spodnú časť rukoväte
5 Skrutky pre zásobník na trávu
2 Príchytky kábla
1 Návod na obsluhu
•
Zásobník na trávu sa dodáva v dvoch dieloch.
Zloženie zásobníka prevediete nasledovne:
•
Zarovnajte obe polovice zásobníka k sebe
podľa obrázku.
•
Obe polovice spojte dodaným skrutkovačom
pomocou 5 skrutiek k sebe.
Kosačku postavte kolieskami na pevný
a rovný povrch.
Tyče rukoväte zasuňte do otvorov
spôsobom znázorneným na obr. B1 tak,
aby sa zalomenie rozširovalo smerom
nahor.
Každú tyč zaistite pomocou skrutky
a krídlovej matice, ako je znázornené
na obrázku. Skrutky pevne pritiahnite
pomocou dodaného kľúča.
Držiak kábla nasuňte na rukoväť tvaru
U pod čiernu spínaciu skrinku.
Na tyče nasaďte hornú časť rukoväte tvaru
U podľa obrázku.
Hornú časť rukoväte zaistite pomocou
skrutiek, podložiek a krídlových matíc tak,
ako je znázornené na obrázku.
Kábel upevnite k rukoväti pomocou
dodaných príchytiek.
D2
•
Stočený prívodní kábel položte na trávu
v blízkosti počiatočného miesta kosenia.
Kábel upevnite do držiaka kábla nasledovne:
•
Zozadu prevlečte koniec predlžovacieho
kábla so zásuvkou a pripojte ho k zástrčke
kosačky.
•
V blízkosti držiaka vytvorte z predlžovacieho
kábla sľučku.
•
Sľučku prevlečte štrbinou zo zadnej
strany príchytného háku tak, aby sľučka
prechádzala cez hák a kábel vytiahnite
štrbinou späť. Teraz je Váš kábel
uchytený.
•
Takto môže predlžovací kábel viesť
smerom od Vašej kosačky dozadu za
operátora a je pripravený na používanie.
Varovanie! Nepokúšajte sa obsluhovať
kosačku len jednou rukou - kosačka musí byť
vedená oboma rukami.
D3
Na doťahovanie krídlových matíc nepoužívajte
žiadne náradie.
7
•
Sklopte rukoväť smerom dole tak, aby
sa mierne nadvihla predná časť kosačky
a znížilo sa tak riziko poškodenia trávnika
pri začínaní kosenia, stlačte bezpečnostné
odisťovacie tlačidlo na spínacej skrinke,
podržte ho stlačené a páku vypínača
•
•
pritiahnite smerom k sebe. Vaša kosačka
sa zapne a potom môžete uvoľniť
odisťovacie tlačidlo a pustiť kosačku
nadol do prevádzkovej polohy a začať
kosiť, pričom kosačku povediete oboma
rukami.
Postupujte v oblasti kosenia smerom dole
podľa obr. D1 (a), prácu začnite v mieste 1,
postupujte k miestu 2 , po jeho dosiahnutí
sa otočte doprava a pokračujte do miesta
3. Postupujte na koniec kosenej oblasti,
obráťte sa doľava a postupujte k miestu
4. Ďalej postupujte rovnakým spôsobom,
ako je znázornené na obr. D1 (a), vždy
sa držte mimo dosahu prívodného kábla.
Nepostupujte podľa obr. D1 (b), smerom
k prívodnému káblu, pretože tento spôsob
je nebezpečný.
Pri manévrovaní okolo prekážok alebo pri
kosení okrajov zaistite, aby sa v blízkosti
kosačky nenachádzal prívodný kábel.
ochranným obvodom proti preťaženiu, ktorý
spôsobí, že sa motor vypne pri kosení veľmi
vysokej trávy príliš nízko pri zemi, alebo pokiaľ
je kosačka silno tlačená do vysokého porastu.
Pokiaľ sa motor v takýchto situáciách zastaví,
nejde o poruchu kosačky. Kosačku ponechajte
po dobu 10 minút vychladnúť a potom ju
ľahko nakloňte a nechajte 1 až 2 minúty
bežať naprázdno. Výšku kosenia nastavte na
maximum a po dokončení kosenia ju znížte na
požadovanú úroveň.
Manévrovacia schopnosť (obr. E)
Vaša kosačka má otočné kolieska a tak je
možné manévrovať okolo kmeňov stromov
ďalších prekážok. Taktiež je možné prevádzať
presné kosenie s kopírovaním rôznych tvarov
ako napríklad okolo kvetinových záhonov.
Maximálnu manévrovaciu schopnosť
dosiahnete uvoľnením poistného mechanizmu
zadných koliesok a zatlačením uvoľňovacieho
vypínača smerom dopredu.
Poznámka: Vaša kosačka je na dosiahnutie
maximálnej úrovne manévrovateľnosti
vybavená otočnými kolieskami v uhle 360º.
Zadné kolieska je možné pri prevádzaní
priamych, presných zostrihov trávy zaistiť
v danej polohe nasledovne:
D4
•
D5
D6
D7
•
•
•
Pri manévrovaní vždy používajte držiak
prívodného kábla a zaistite, aby sa kábel
nedostal do oblasti kosenia.
Nastavenie výšky kosenia (obr. F)
Zatlačte kosačku smerom dopredu tak,
aby sa kolieska otočili smerom k zadnej
časti kosačky.
Stlačte poistnú páku nachádzajúcu sa na
ľavej strane kosačky tak, aby sa západka
ozubeného kolieska zaistila.
Kolieska odistíte stlačením uvoľňovacieho
tlačidla smerom dopredu.
Ak západka celkom zaskočí, ale
zadné kolieska sa na mieste nezaistia,
uvoľnite páku, odskrutkujte o jednu
otáčku nastaviteľný poistný kábel a znovu
západku ozubeného kolieska zaistite.
Postup opakujte, dokiaľ nebudú kolieska
na svojom mieste zaistené.
F1
F2
Varovanie! Pred prevádzaním akéhokoľvek
nastavovania kosačku odpojte od elektrického
prívodu a počkajte, až sa nože dotočia: rezné
nože sú ostré.
•
Páku vyklopte von a pevne ju pridržte.
•
Pomocou páky otočný regulátor nastavte
na požadovanú výšku kosenia.
•
Páku sklopte späť tak, aby sa regulátor
zaistil.
•
Ak chcete na Vašom trávniku vytvoriť
pruhy, najprv nasaďte pätku na vytváranie
pruhov na miesto a zaistite ju dvoma
dodanými skrutkami, potom nastavte
výšku kosenia na nízku úroveň.
Poznámka: Pri kosení vysokej alebo
nerovnomerne rastenej trávy (zvlášť pri prvom
kosení v sezóne) najskôr nastavte vyššiu
vyšku kosenia a potom preveďte druhé kosenie
s nastavením požadovanej výšky.
Vaša kosačka bude v prevádzke po celú dobu
stlačenia spínacej páky. Kosačku zastavíte
uvoľnením spínacej páky.
Pokiaľ dokončíte kosenie, odporúčame pred
uložením kosačky odstrániť všetky zbytky
trávy. Viď kapitola „Údržba a starostlivosť
o náradie“.
Údržba nožov
Ostrie oceľových nožov je vyrobené tak, aby
prevádzalo hladké rezy vo vysokej alebo
nepoddajnej tráve. Nože budú rezať i keď budú
otupené alebo vyštrbené. Je však nutné, aby
boli ostré ako britva.
Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete
pravidelným kosením trávnatých porastov.
Mokrú trávu nekoste.
Pokiaľ behom kosenia spod kosačky
vypadávajú pokosené steblá trávy, zásobník
na trávu je pravdepodobne naplnený a je treba
ho vyprázdniť.
Avšak pokiaľ sú značne poškodené alebo
opotrebované a výkon pri kosení poklesne, je
treba ich vymeniť alebo aspoň nabrúsiť.
Ochrana pred preťažením (iba pre model
GF1838)
Model GF1838 je vybavený vnútorným
Brúsenie alebo výmenu nožov odoporúčame
vykonávať na začiatku každej sezóny.
8
Náhradné nože dostanete u servisného
zástupcu Black & Decker.
Upozornenie: Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
čistiace roztoky, plastové diely Vašej kosačky
by mohli byť poškodené.
Varovanie! Používajte výhradne náhradné
nože Black & Decker určené pre Vašu kosačku
- nepokúšajte sa nasadiť iné typy nožov.
Odstránenie porúch
Pokiaľ kosačka nepracuje správne, vyhľadajte
poruchu v nasledujúcej tabuľke.
Montáž nového sekacieho noža (obr. G)
Varovanie! Pred kontrolovaním vždy odpojte
sieťový prívod Vašej kosačky.
Pri výmene sekacieho noža dodržujte všetky
uvedené pokyny.
G
Varovanie! Pred výmenou noža odpojte Vašu
kosačku od elektrického prívodu.
•
Kosačku prevráťte na bok tak, aby bol
prístup zo spodnej strany krytu nožov.
•
Nôž uchopte pomocou pevných rukavíc
alebo ho oviňte handrou, aby ste sa
neporanili a pomocou dodaného kľúča
povoľte a vyberte maticu hriadeľa motora.
Povolenie matice sa vykoná jej otáčaním
proti smeru chodu hodinových ručičiek.
•
Nože sa potom môžu vymeniť. Nasaďte
späť podložku a skrutku.
Príznaky
Možná
príčina
Odstránenie
problému
Motor
bzučí, ale
nože sa
neotáčajú.
Nože sú
zaseknuté.
Odpojte od
elektrického prívodu.
Odstráňte prekážky
brániace otáčaniu
nožov.
Žiadny hluk
a nože sa
neotáčajú.
Porucha
v elektrickom
prívodu.
Odpojte od
elektrického
prívodu. Kosačku
pripojte k inému
zodpovedajúcemu
elektrickému prívodu.
Žiadny hluk
a nože sa
neotáčajú.
Porucha
v elektrickom
prívodu.
Vložte novú poistku.
Dotiahnite a
skontrolujte všetky
elektrické prepojenia
predlžovacích káblov.
Znovu uveďte do
chodu prúdový
chránič RCD v súlade
s pokynmi.
Žiadny hluk
a nože sa
neotáčajú.
Iba pre
GF1838
Ochrana
pred
preťažením
aktivovaná.
Viď kapitola Ochrana
pred preťažením.
Poznámka: Nedávajte dole obežné koleso
z akéhokoľvek dôvodu.
Poznámka: Niektoré kosačky majú spojovaciu
podložkou medzi nožom a maticou, tieto sa
musia vymeniť vždy súčasne.
Praktické rady
•
Pri tráve dlhšej ako 10 cm, preveďte kosenie
na dvakrát, aby sa dosiahol dokonalý výsledok.
Odporúčame, aby bol prvý rez s nastavením
maximálnej výšky a druhý so strednou alebo nízkou
výškou kosenia. Tým bude práca jednoduchšia
a celkový efekt z pokoseného trávnika omnoho
lepší.
Údržba a starostlivosť o náradie
Rady v tejto časti zahrňujú všeobecnú
údržbu základného tela Vašej kosačky. Rady
ohľadom rezných nožov nájdete v časti “Údržba
nožov”.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Varovanie! Nepoužívajte predlžovací kábel,
ktorý javí známky poškodenia. Celý kábel
vymeňte - nerobte na ňom trvalé ani dočasné
opravy.
•
•
•
•
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade nesmie byť zlikvidovaný v bežnom
domovom odpade. Zariadenie zlikvidujte podľa platných
pokynov o triedení a recyklácii odpadov.
Kosačku vždy udržujte čistú a zbavenú
nanesených úlomkov, obzvlášť zo
spodnej strany, v oblasti vetracích otvorov
a kolies.
Elektrické káble pravidelne kontrolujte, či
nie sú opotrebené, predraté alebo inak
poškodené.
Na záver sezóny odporúčame odstrániť
nánosy trávy zo spodnej časti krytu nožov
pomocou tupej škrabky.
Všetky plastové diely očistite pomocou
vlhkej handričky.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
9
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje
spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie týchto
výrobkov. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte
Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek autorizovanému
servisnému stredisku.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tohto návodu. Prehľad autorizovaných servisných dielní
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Ďalšie záhradné náradie
Black & Decker dodává široký sortiment záhradnej
techniky, ktorá prácu v záhrade uľahčuje. Pokiaľ by ste
chceli podrobné informácie o nasledujúcich výrobkoch,
obráťte sa prosím na naše Servisné a informačné centrum
(viď strana s adresami v zadnej časti tohto návodu na
použitie), alebo na Vášho predajcu Black & Decker.
Strunové sekačky
Reťazové píly
Akumulátorové záhradné nožnice
Krovinorezy
Kosačky na trávu
Hrable na trávu
Odfukovače lístia
Drviče
Uvedené výrobky nemusia byť dostupné vo všetkých
krajinách.
ES Prehlásenie o zhode EÚ
01
GF834/GF934/GF1034/GF1234/GF1438/GF1838
Black & Decker týmto prehlasuje, že toto náradie
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EC, kosačka na trávu, L ² 50 cm, príloha VIII,
č. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Veľká Británia
Úroveň akustického tlaku podľa normy 2000/14/EC:
79 dB(A)
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
93 dB(A)
96 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon)
Úroveň vibrácií prenášaných na obsluhu podľa normy
EN 50144: < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-12-2001
10
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00056773 - 29-11-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising