GTC390 | Black&Decker GTC390 CORDLESS CLIPPER instruction manual

390
TC
mG
38c
GTC390
4
1
A
C2
E1
2
0-15°
6
3
390
TC
mG
38c
E2
5
9
7
D1
8
10
11
E3
11
B 11
38cm GTC390
C1
E4
D2
12
E5
38cm GTC390
11
Danmark
Suomi
Norge
Sverige
®
1
Hækkeklipper
GTC390
Brugsanvisning
Vigtigt!
Læs brugsanvisningen igennem, inden
maskinen tages i brug. Opbevar
brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle,
der bruger maskinen, har adgang til
brugsanvisningen.
Følg nedenstående instruktioner.
•
Beskrivelse (Fig. A)
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
Trådløs Hækkeklipper
Energipakning
Oplader
Knivkappe, Vægmontérbar
Reservedelspakke (til vægmontérbar knivkappe)
2 nr. 8 x 31mm skruer
2 nr. 8 x 31mm vægkontakter
6. Instruktionsmanuel
7. Garantikort
Sikkerhedsinstruktioner
!
2
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
Inden der forsøges drift af dette produkt,
skal disse instruktioner læses, samt
opbevares til senere brug.
• Brug høreværn. Lydniveauet kan variere
og overstiger af og til 85dB (A). For at
•
360˚
6m/20ft
A
Følgende reservedelsliste bliver nævnt i
denne brochure og er vist i diagrammerne.
1. Krop
2. Forreste håndtag
3. Elektronikafbryder
4. Låsbar afbryder
5. Lufthuller
6. Sikkerhedsskærm
7. Energipakningens udløsningsknapper
8. Energipakningens linjeføringspile
9. Energipakning
10. Knivkappe
11. Monteringshuller til knivkappen
•
•
•
•
•
•
•
•
beskytte sig selv, skal man altid anvende
høreværn.
Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse.
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend
ikke elværktøj på fugtige eller våde pladser
eller i nærheden af let antændelige væsker
eller gasser. Kraftværktøjet må ikke
bruges på steder hvor der er risiko for
brand eller eksplosion.
Beskyt dig mod elektriske stød. Undgå
kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme
arbejdsforhold (f.eks. høj fugtighed,
forekomst af metalstøv osv.) kan den
elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en faldstrømsafbryder.
Hold børn borte. Lad ikke andre
personer komme i kontakt med elværktøj
eller ledningen. Alle personer skal holdes
væk fra arbejdsområdet.
Opbevar værktøj sikkert. Når elværktøjet
ikke anvendes, skal det opbevares på et
tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
Overbelast ikke elværktøj. Man
arbejder bedre og mere sikkert inden for
det anførte effektområde.
Klæd dig rigtigt på. Bær ikke løst
hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko
anbefales ved udendørs arbejde. Brug
hårnet, hvis du har langt hår.
Brug beskyttelsesbriller. Brug
beskyttelsesbriller for at forhindre skader.
Ledningen må ikke mishandles. Bær
aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af
stikket. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at
du altid har sikkert fodfæste og balance.
Pas værktøjet omhyggeligt. Hold
værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning
og udskiftning af værktøj. Kontroller
elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
•
!
•
•
•
•
•
•
•
•
beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når
elværktøjet ikke er i brug, inden service
og ved udskiftning af værktøj.
Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt
elværktøj med fingeren på
strømafbryderen. Sørg for, at
strømafbryderen er slået fra, når du
sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs.
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er tilladte til
udendørs brug og mærket til dette.
Vær opmærksom. Se på det, du gør.
Brug din sunde fornuft. Brug ikke
elværktøjet, når du er træt.
Kontroller elværktøjet for skader, inden
du tilslutter ledningen til vægstikket.
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal
eventuel beskadigede sikringsanordninger
og andre defekte dele kontrolleres nøje for
at finde ud af, om de fortsat kan fungere
rigtigt og udføre den planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen
dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der
kan påvirke driften, er i orden. En
sikringsanordning eller en anden del,
som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et anerkendt
serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
strømafbrydere skal udskiftes hos et
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis strømafbryderen ikke kan kobles
til eller fra.
For din personlige sikkerhed. Brug kun
tilbehør og bestanddele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelse af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i
brugsanvisningen eller katalogerne kan
medføre risiko for personskader.
Hækkeklipperen og energipakningen må
ikke opbevares på steder, hvor
temperaturen når eller overstiger 40˚C,
som for eksempel i drivhuse eller skure
af metal.
Energipakningen må ikke forsøges
opladet med andre opladere end de der
er specielt fremstillet af Black & Decker,
og som er egnet til brug med Black &
Decker opladere.
Energipakningen MÅ IKKE destrueres,
selvom den er blevet alvorligt skadet eller
er fuldstændig udslidt. Energipakningen
DANMARK
kan eksplodere i en brand.
Der kan opstå mindre væskelækager fra
battericellerne ved overdrevet brug eller
ved høje temperaturer. Dette betyder ikke
at der en fejl. Hvis forseglingen af den
yderste omkreds imidlertid er brudt, og
denne lækager kommer i berøring med
huden:
• Vaskes det angrebne område med
vand og sæbe.
• Neutralisér med en mild syre såsom
citronjuice eller eddike.
• Hvis du får batterivæske i øjnene,
skal de skylles med rent vand i
mindst 10 minutter, hvorefter der
øjeblikkelig søges lægehjælp.
(Lægeligt råd: Vædsken er en
opløsning af 25-35% potassium
hydroxid).
Brandfare: Muligheden for kortslutning af
metaldelene på el-kontaktakterne og
energipakningen skal undgås (d.v.s. nøgler
må ikke være i den samme lomme som
energipakningen).
•
!
Forberedelse
• Udpakning af enheden - Reststrøm:
Energipakningen (9) kan indeholde
reststrøm. Hvis pakningen skal indsættes
i enheden, skal det gøres klart at den er
istand til drift.
•
Fjern venligst mærkaten inden brug.
Når maskinen skal slukkes, og når
energipakningen fjernes, frigøres
vippeafbryderen:
• Der må ikke klippes for store dybe buer
og der skal altid bæres skridsikkert fodtøj.
Vægmontering af knivkappen (Fig. B)
• For en mere sikker og passende
B
•
opbevaring af din hækkeklipper, kan
knivkappen monteres i en permanent
position på en væg på de to
monteringshuller, (11). Dette tillader også
en delvis opfyldning af knivkappen med en
blanding af 2 dele paraffin (0,2 liter) og 1 del
motorolie SAE20 (0,1 liter) for at smøre
knivene og for at beskytte mod ætsning.
Bor simpelthen to huller 6 x 36mm dybe
på det ønskede sted, sæt to
vægkontakter i, og sæt knivkappen fast
med de to medfølgende skruer.
3
Energipakningen (Fig. C)
Montering af energipakningen
• Sæt pilene (8) på linje på
energipakningen med hækkeklipperens
krop. Skub derefter energipakningen fast
ind i hækkeklipperen, indtil du hører at
låsen klikker på plads.
C2
E4 •
E5
Fjerning af energipakningen
• Fjern energipakningen fra
hækkeklipperen ved at trykke på begge
udløsningsknapper (7) og samtidigt ved
at trække energipakningen ud af
hækkeklipperen.
Drift af din trådløse klipper (Fig. D)
Energipakningen (9) leveres i uopladet
tilstand, og derfor skal du oplade den inden
hækkeklipperen tages i brug. Der henvises til
afsnittet om opladningsinstruktioner i
slutningen af dette afsnit og følg
opladningsproceduren.
D1
Tænding
For din sikkerhed er den trådløse hækkelipper
monteret med elektronikafbryderen (3) som
har en låsbar afbryder (4) for at forhindre
tænding ved et uheld.
• Sæt hele hånden på håndtaget.
• Skub den låsbare afbryder (4) fremad
med tommelfingeren og tryk på
elektronikafbryderen (3) for at starte
hækkeklipperen.
• Den låsbare afbryder frigøres når der er
blevet trykket på elektronikafbryderen (3).
Slukning
• Ved at frigøre den bageste låsbare
afbryder (4), stopper hække-klipperen
øjeblikkeligt.
Klippemetoder for bedre resultater
(Fig. E)
• Knivene klipper mere effektivt når de ikke
E1
E2 •
E3 •
4
sidder helt parallelt med klippelinjen, men
med knivspidserne pegende lettere mod
hækken. Denne sidelæns hældning må
ikke overstige 15˚ af klippelinjen.
De fleste brugere klipper toppen af
hækken først. Hold værktøjet i den
ønskede vinkel og flyt den jævnt langs
med klippelinjen. De dobbelkantede
knive gør dig istand til at klippe i hvilken
som helst retning, samt fra side til side.
For at få et jævnt finish, kan der trækkes
et stykke snor langs med hækkens kant i
den ønskede højde. Derefter kan
hækken klippes lige over snoren.
For at holde hækkens sider flade, er det
bedre at klippe opad og i bevoksningens
retning. Nye skud bevæger sig udad når
kniven klipper nedad og kan forårsage
flade steder i hækken.
• Tag dig iagt for at undgå hårde ting
såsom ledninger, der kan forårsage
ødelæggelse af skæreknivene.
Hvis enheden standser, frigøres aftrykkeren
øjeblikkeligt. Standsning reducerer
klippetiden og skal derfor undgås. Før der
fjernes forhindringer fra knivene, skal
energipakningen fjernes for at forhindre
ufrivillig drift.
Husk at din hækkeklipper egner sig også til
at trimme de fleste buske og
brombærbuske, samt andre forsømte steder
i din have.
Vedligeholdelse
• Træk ledningen ud af stikket.
• Batteriet skal fjernes inden maskinen renses eller
•
•
•
•
•
•
justeres.
Rengør plastdelene med en fugtig klud. Brug
ikke kemikalier.
Anvend en hård børste, der dyppes i olie
beregnet til kædesave og rengør kniven. (Vær
forsigtig, så du ikke skærer dig). Olien forhindrer
rustangreb.
Hold olien væk fra plastdelene.
Efter rengøring sættes kniven i
beskyttelseshylsteret. Opbevar hækkesaksen
sikkert. Hylsteret kan fastgøres på væggen.
Hvis kniven bliver sløv eller beskadiget, kan man
file den skarp, men vær meget forsigtig, der er
risiko for skader.
Black & Deckers serviceværksteder kan levere
nye knive.
Miljø
Når dit produkt er slidt op, så beskyt naturen ved ikke
at smide det ud sammen med det almindelige affald.
Aflever det på de opsamlingssteder, der findes i din
kommune.
Service
Skulle der opstå fejl i maskinen, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted. (Se
aktuel prisliste/katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker Danmark).
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Andre Black & Decker produkter
DANMARK
Black & Decker har et bredt sortiment af elektriske
haveredskaber, der letter havearbejdet. Kontakt
Black & Decker for yderligere information.
Græsklipper
Kædesave
Mosfjerner
Kompostkværn
Græstrimmer
Hækkesakse
Løvopsamler
EU Konformitetserklæring
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: GTC390
er i overensstemmelse med
89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN55014, EN55104
Vægt lydtryk er 91dB (A)
Vægt lydeffekt er 104dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
5
Oplader
Sikkerhedsregler
!
Denne manuel indeholder vigtige sikkerhedsog drifts-instruktioner. Inden opladeren tages
i brug, skal alle instruktioner på
energipakningen og de på opladeren
afmærkede forholdsregler læses.
Fare! Opladningsterminalerne indeholder
240 volt. Du må ikke prøve med
ledningsmaterialer, da du kan risikere et
elektrisk chok. Hvis energipakningens hus er
blevet revnet eller på anden måde er
beskadiget, må opladeren ikke tilsluttes,
da du kan risikere elektrisk chok.
• Der må ikke forsøges opladning af
energipakningen med andre opladere
end dem der specielt er fremstillet af
Black & Decker til energipakningerne.
• Opladeren må ikke udsættes for væske.
Opladeren egner sig kun til brug for
opladning af de produkter, beskrevet i
denne manuel under “Energipakninger”.
Brug til andre formål kan resultere i brand
eller elektrisk chok.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde slag, fald eller hvis
den på anden måde er blevet
beskadiget. I så tilfælde skal den bringes
til et Black & Decker Serviceværksted.
• Opladeren må ikke skilles ad, men
bringes til et Black & Decker
Serviceværksted når der er behov for
reparation eller service. Ukorrekt
afmontering kan resultere i risiko for
elektrisk chok eller brand.
•
!
6
For at nedsætte risikoen for elektrisk
chok, skal opladeren tages ud af stikket,
inden der udføres rengøring.
Det nedsætter ikke risikoen at fjerne
energipakningen.
• Forsøg aldrig at koble to opladere
sammen.
• Opladeren må ikke udsættes for frost
eller dyppes i vand eller andre væsker.
Advarsel! Lad aldrig væske komme ind i
opladeren; det kan resultere i elektrisk chok.
• Værktøjet må ikke opbevares eller bruges
på steder hvor temperaturen kan nå eller
overstiger 40˚C.
• Opladeren er beregnet til brug i
husholdninger med almindelige elforsyninger på 240volt. Forsøg aldrig at
bruge det hvor der er andre spændinger!
Brugsanvisning
Stik og kabel
• Der må ikke trækkes i kablet for trække stikket
•
•
•
•
ud af kontakten.
Det skal sikres at ledningen er placeret på en
sådan måde, at den ikke bliver trådt på, at der
ikke kan faldes over den, eller at den på anden
måde er udsat for skade eller overbelastning.
Kablet skal holdes væk fra varme, olie, skarpe
kanter og ru overflader, og det skal altid sikres at
være i en god tilstand.
Medmindre det er absolut nødvendigt, bør der
ikke benyttes en forlængerledning. Brug af en
forkert forlængerledning kan resultere i risiko for
brand og elektrisk chok. Hvis det er nødvendigt
at bruge en forlængerledning, skal det sikres at:
• Forlængerledningen er ledningsført korrekt
og i en god tilstand.
• Forlængerledningen har et ledningsført
tværsnits-område der er større eller lig med
0,5mm, samt en længde på mindre end
30 meter.
Forlængerledningens klassifikation er egnet til det
tilsigtede miljø som specificeret;
husholdningsartikler og lettere kommersielle
anvendelsesområder HO5V V-F, industrielle
anvendelsesområder - HO5RR eller HO5RN-F.
Elektrisk sikkerhed
Det skal sikres at din maskines spænding egner sin til
din el-forsyning. Opladerens spænding sidder på
mærkepladen.
Indledning
Din oplader er designet til at oplade alle
Black & Decker energipakninger fra 8,4 til 12 volt i
ca. 3 timer. Opladeren skal ikke justeres og er
designet på en sådan måde at den er let at betjene.
Placér simpelthen din energipakning i beholderen af
en tilsluttet oplader, hvorefter den automatisk oplader
pakningen.
Beskrivelse (Fig. A)
A
8. Opladerens bund
9. Væg/bænk monteringshuller
11. Energipakning
Vægbænksmontering (Fig. C)
C1
Din oplader er udstyret med
monteringshuller, således at den permanent
kan sættes på en væg eller arbejdsbænk.
(den behøver ikke at monteres på en
overflade for at fungere).
• De to firkantede huller er
monteringshuller og du skal bruge
træskruer, størrelse 8, 6,3cm lange for
at montere din oplader (skruerne
medfølger ikke).
• Hvis du monterer opladeren på en hul
væg, skal der bruges murbånd.
• Opladeren må ikke monteres i omvendt
orden.
Opladningsprocedure (Fig. C)
• Sæt energipakningen (9) ind i opladeren.
C1
Det skal sikres at energipakningen er
trukket helt ind i opladeren.
• Energipakningen er helt opladet i løbet af
ca. 3 timer.
• Energipakningen kan til enhver tid fjernes.
• Opladeren og energipakningen kan
forblive tilkoblet.
• Opladeren holder energipakningen frisk
og fuldstændig opladet.
Bemærk: En energipakning mister sin
opladning lidt efter lidt,når den holdes ude af
opladeren.Hvis energipakningen ikke holdes
opladet,kan det blive nødvendigt at
genoplade den inden brug. En energipakning
mister også sin ladning lidt efter lidt, hvis den
tilsluttes en oplader som ikke er tilsluttet.
Vigtige opladningsanvisninger
• Højeste effekt og længste levetid opnås, hvis
•
batteripakken oplades i en rumtemperatur på ca.
+24°. Under opladning bør temperaturen ikke
være lavere end +4° eller højere end +40°.
Under opladning kan oplader og batteri blive
varme, dette er helt normalt.
Hvis batteriet ikke oplades ordentligt:
• Kontrollér strømmen i stikkontakten ved at prøve
med en lampe.
• Flyt oplader og batteri til et sted med en
lufttemperatur på ca. +24°. Ved ekstrem varme
kan batteriet blive for varmt til at kunne oplades.
• Hvis der er problemer med opladningen, sendes
batteri og oplader til et Black & Decker
serviceværksted.
• Batteriet skal genoplades, hvis man ikke har
tilstrækkelig kraft til at udføre arbejde, som
tidligere har været let at udføre. Fortsæt ikke
arbejdet, hvis ikke man opnår tilstrækkelig effekt.
Følg opladningsproceduren. Man kan godt
oplade et batteri, hvor en del af opladningen
er brugt.
DANMARK
Batteri
Opladeren oplader kun Black & Decker batterier.
Ved bestilling af yderligere batteri, opgiv venligst
produktnummer og spænding.
Vigtig!
Dette produkt kan kun repareres af et autoriseret
Black & Decker serviceværksted. Dette er for at
undgå skade af statisk følsomme komponenter.
Genvinding af opbrugte batterier
Cd
Black & Deckers opladelige produkter og
batterier er konstruerede til at kunne
genoplades og afgive fuld kapacitet.
Symbolet betyder, at værktøjet indeholder
nikkelcadmium (NiCad) celler.
Når dit produkt eller batteripakke skal
udskiftes, bør man tænke på at
beskytte miljøet.
Black & Decker anbefaler følgende:
• Tøm batterierne for energi ved at køre
dem helt flade. Tag batteriet af maskinen.
NiCad-cellerne kan genanvendes. Smid
derfor ikke batterierne ud, sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
• Af miljømæssige hensyn, indlever
batterierne til et Black & Decker
serviceværksted, forhandler eller et af
de indsamlingssteder, som findes
i kommunen.
Service
Skulle der opstå fejl på opladeren, batteriet eller
maskinen, bør det altid indleveres til et autoriseret
serviceværksted. (Se aktuelt katalog for yderligere
information eller kontakt Black & Decker Danmark).
På grund af forskning og videreudvikling, kan
ovenstående specifikationer ændres, hvilket ikke
meddeles separat.
7
Pensasleikkuri
GTC390
Käyttöohje
Tärkeää!
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
pensasleikkurin käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje ja pidä se kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi
tulee aina seurata työsuojeluhallituksen ohjeita.
•
Pensasleikkurin osat (Kuva A)
Seuraavassa luettelossa mainitut osat esiintyvät
tässä käyttöohjeessa ja näkyvät kuvissa.
1. Työkalu
2. Etumaisen kahvan virrankatkaisija
3. Kahvan virrankatkaisija
4. Turvakytkin
5. Ilmaraot
6. Suoja
7. Akun irrotusnapit
8. Laturi
9. Akku
10. Terän suoja
11. Terän suojan seinäänkiinnitysreiät
360˚
6m/20ft
A
•
•
•
•
Sisällys
1.
2.
3.
4.
5.
Johdoton pensasleikkuri
Akku
Laturi
Terän suoja, seinälle asennettava
Osat seinäänasennusta varten
2 kpl nro 8 x 31mm:n ruuvia
2 kpl nro 8 x 31mm:n ruuvitulppaa
6. Käyttöohjeet
7. Takuukortti
•
•
•
•
Turvallisuusohjeet
!
8
Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä.
• Käytä kuulosuojaimia. Melutaso saattaa
vaihdella kohoten toisinaan yli 85 dB (A)
rajan. Suojataksesi itseäsi käytä aina
kuulosuojaimia.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta
työhösi. Älä altista sähkötyökaluja sateelle
äläkä käytä niitä kosteissa tai märissä
•
!
•
paikoissa tai palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä
kontaktia sähköä johtaviin esineisiin
(esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa (esim.
suuri kosteus, metallipölyn synty jne.) voit
lisätä turvallisuuttasi esikytkemällä
maadoituskytkimen.
Pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Älä anna ulkopuolisten koskettaa
sähkötyökalua tai sen johtoa. Kaikkien
tulee pysytellä 6m:n etäisyydellä
työskentelyalueesta.
Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä
sähkötyökalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että paikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua
liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on
pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Käytä
tukevia ja kunnollisia kenkiä.
Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja
estääksesi mahdolliset vahingot.
Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä
altista sähköjohtoa kuumuudelle, öljyille
tai teräville reunoille.
Älä kurottele. Seiso tukevasti ja
tasapainossa.
Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu
terävänä ja puhtaana. Seuraa ohjeita
työkalun hoidosta ja vaihdosta.
Tarkista laturin johdon kunto
säännöllisesti, ja mikäli se on rikki, vie se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
korjattavaksi. Pidä kahva kuivana ja
puhtaana äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei
ole käytössä, kun huollat sitä tai kun
vaihdat koneeseen terää.
Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä
kanna konetta sormet virrankatkaisijalla
sen ollessa kytkettynä seinään. Tarkista,
että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
•
•
•
•
•
•
!
Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona
työskennellessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi.
Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on
kunnossa. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja
koneen osat. Näin varmistat, että kone
toimii niin kuin pitää ja täyttää sille
asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
eivätkä jää kiinni mihinkään, että kaikki
osat ovat kunnossa ja ne on oikein
asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa.
Vika suojajärjestelmässä tai jokin viallinen
osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
huoltoliikkeessä mikäli käyttöohjeissa ei
toisin sanota. Viallinen virrankatkaisija
vaihdetaan huoltoliikkeessä. Älä käytä
sähkötyökalua, mikäli virrankatkaisija ei
toimi kunnolla.
Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä
lisätarvikkeita ja -laitteita, joita
suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen tai
tarvikkeen käyttö saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Älä säilytä pensasleikkuria ja akkua
sellaisissa paikoissa, missä lämpötila
saattaa ylittää 40˚C, esim.
kasvihuoneissa tai metallivajoissa.
Älä lataa akkua muulla kuin
Black & Deckerin erityisesti
Black & Deckerin akkuja varten
tarkoitetulla laturilla.
• Akkukennoista saattaa vuotaa vähän
nestettä kovassa käytössä tai
äärimmäisissä lämpötilaolosuhteissa:
tämä ei ole merkki viasta. Jos ulompi
kotelon tiiviste hajoaa ja nestettä valuu
iholle, toimi seuraavash.
• Pese nopeasti saippualla ja vedellä.
• Neutraloi miedolla hapolla kuten
sitruunan mehulla tai viinietikalla.
• Jos akkunestettä joutuu silmiin,
huuhtele puhtaalla vedellä vähintään
10 minuuttia ja hae lääkärin apua.
(Huom: Neste on 25-35%
kaliumhydroksidiliuosta).
Tulipalovaara: Vältä metallia aiheuttamasta
oikosulkua akun sähköosiin (esim.
pidettäessä avaimia samassa taskussa akun
kanssa).
SUOMI
•
•
•
•
•
Koneen purkaminen pakkauksesta Jäännöslataus:
Akku (9) saattaa olla jonkin verran
ladattu. Jos laitat akun koneeseen, ota
huomioon että kone voi käynnistyä.
Päästä irti virrankatkaisijasta
sammuttaaksesi koneen ja poista akku.
Älä leikkaa jyrkissä rinteissä. Käytä
liukumattomia kenkiä.
Tarkista, ettei aidassa ole vieraita esineitä,
muutoin kone voi vioittua.
Sammuta kone ja poista akku:
• Kun jätät koneen vahtimatta.
• Ennen puhdistusta ja säätöä.
• Mikäli kone alkaa täristä epänormaalisti.
• Mikäli koneeseen osuu vieras esine.
Tarkista, onko kone vioittunut.
• Älä koskaan yritä pysäyttää terää.
Se pysähtyy automaattisesti.
• Älä pidä käsiä tai jalkoja terän lähellä.
• Älä käytä konetta, mikäli suoja on
vahingoittunut.
Terän suojan asentaminen seinälle
(Kuva B)
• Voit säilyttää pensasleikkuria turvallisesti
B
•
ja kätevästi kiinnittämällä terän suojuksen
seinälle pysyvästi kahden kiinnitysreiän
avulla (11). Lisäksi voit täyttää terän
suojan osittain terän voitelua ja ruosteen
estoa varten seuraavalla sekoituksella:
2 osaa parafiinia (0,2 l) ja 1 osa SAE 20
standardin mukaista moottoriöljyä (0,1 l).
Poraa kaksi 6 x 36mm:n syvyistä reikää
sopivalle kohdalle. Laita ruuvitulpat
sisään ja kiinnitä terän suoja seinälle
ruuveilla (kuuluvat toimitukseen).
Akku (Kuva C)
Akun kiinnittäminen
• Laita akussa olevat nuolet (8) kohdakkain
pensasleikkurin rungossa olevien nuolien
kanssa. Laita akku tukevasti leikkuriin,
kunnes kuulet lukon napsahtavan kiinni.
C2
Akun poistaminen
• Irrota akku pensasleikkurista painamalla
kumpaakin irrotuspainiketta (7) ja samalla
vetämällä akku pois leikkurista.
9
Akkupensasleikkurin käyttö (Kuva D)
Akku (9) toimitetaan tyhjänä, joten se täytyy
ladata ennen käyttöä. Lataa akku tämän jakson
lopussa olevia akun latausohjeita noudattaen.
D1
D2
•
Sammuttaminen
• Päästäessäsi irti virrankatkaisijasta (2) tai
kahvan virrankatkaisijasta pysähtyy
pensasleikkurin terä automaattisesti.
Huolehdi ympäristöstäsi
E1
E2 •
E3 •
10
Älä käytä kemikaaleja.
Käytä kovaa harjaa, joka on kastettu ketjusahalle
tarkoitettuun öljyyn puhdistaaksesi terän. (Varo,
ettet vahingoita itseäsi.) Öljy estää terän ruostumisen.
Älä päästä öljyä muoviosiin.
Puhdistuksen jälkeen laita terän suoja paikalleen.
Säilytä pensasleikkuria turvallisessa paikassa.
Terän suojan voi ripustaa seinälle.
Mikäli terä tylsyy tai vahingoittuu, voi sitä viilata,
mutta tällöin tulee noudattaa suurta
varovaisuutta; vahinkojen riski on suuri.
Black & Deckerin huoltopisteistä saa uuden terän.
Käynnistys
Turvallisuussyistä akkupensasleikkuri on
varustettu kahvan virrankatkaisijalla (3), jossa
on turvakytkin (4), jolla estetään tahaton
käynnistäminen.
• Paina etumaisen kahvan virrankatkaisija
sisään (2).
• Käynnistä pensasleikkuri työntämällä
turvakytkintä (4) eteenpäin peukalollasi ja
paina virrankatkaisija (3) alas.
• Turvakytkin voidaan vapauttaa, kun
virrankatkaisija (3) on painettu alas.
Leikkuuvinkkejä (Kuva E)
• Terät leikkaavat parhaiten, kun ne eivät
E4
E5
Koneen hoito
• Poista akku ennen kuin puhdistat tai säädät konetta.
• Puhdista muoviosat kostealla rievulla.
ole aivan leikkauslinjan suunnassa vaan
terän kärjet osoittavat lievästi pensaan
sisään. Tämän kulman ei tulisi ylittää 15˚
leikkauslinjasta.
Useimmiten pensaan päällinen leikataan
ensimmäiseksi. Pitele konetta
haluamassasi kulmassa ja siirrä sitä
tasaisesti leikkauslinjan suunnassa.
Kaksipuoleisen terän avulla voit leikata
kumpaan suuntaan tahansa tai puolelta
toiselle.
Saat erittäin tasaisen jäljen, kun kiinnität
narun pensaan koko pituudelle
haluammallesi korkeudelle. Voit sitten
leikata pensaan aivan narun yläpuolelta.
• Pitääksesi aidan sivut tasaisena leikkaa
alhaalta ylöspäin.
• Varo osumasta mihinkään kovaan, kuten
rautalankaan, mikä saattaa vahingoittaa
leikkuuteriä.
Jos kone sammuu, päästä irti
virrankatkaisijasta välittömästi. Koneen
sammuminen lyhentää leikkausaikaa ja sitä
tulisi välttää. Ennen kuin irrotat terässä olevia
tukoksia, ota aina akku pois, ettei kone
käynnisty vahingossa. Pensasleikkurilla voi
leikata myös useimpia pensaita, piikkipensaita
ja puutarhan villiintynyttä kasvillisuutta.
•
•
•
•
Cd
Black & Deckerin ladattavia koneita ja akkuja
voidaan ladata aina uudelleen ja ne antavat
aina täyden tehon.
Tällä symbolilla varustetut työkalut
sisältävät nikkelikadmium (NiCad) -kennoja.
Kun vaihdat työkalun tai akun, suojele
ympäristöäsi.
Black & Decker suosittelee:
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun
ja poista se koneesta.
• NiCad -kennot käyvät kierrätykseen.
Älä heitä niitä roskiin.
• Jätä akku johonkin paikkakuntasi
kierrätyskeskuksista tai valtuutettuun
Black & Deckerin huoltoliikkeeseen.
Huom! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie
se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota
yhteyttä Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Takuu
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia
tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia
sekä laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
Takuun sisältö
Black & Decker Oy takaa, ettei laitteessa ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle.
Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia asennustai säätötoimenplteitä, laitteen tavanomaisesta
käytöstä johtuvaa kulumista tai muutosta, normaalia
huoltoa tai käyttöohjeiden vastaisesta laitteen
hoidosta tai käytöstä, laitteen hoitamatta jättämisestä,
ylirasituksesta, tavanomaista intensiivisemmästä
käytöstä tai muusta epätavallisesta käyttämisestä,
uudelleen rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta
asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta
sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa virhettä.
Takuu on voimassa 24kk ostopäivästä.
Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on,
että ostaja iImoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä,
kun ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan
virheen. Ostajan on tällöin esitettävä laitteen
ostoajankohtaa ja -paikkaa osoittava kuitti, lasku
tai muu ostotodistus. Ostaja on velvollinen omalla
kustannuksellaan toimittamaan laite purkamattomana
sanottuun korjaamoon.
Kulutuskaupan osalta noudatetaan Iisäksi
jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain
säännöksiä.
Ohjeet vian sattuessa
Toimita kone mahdollisimman pian
Black & Deckerin valtuuttamaan korjaamoon.
Mikäli laitteessasi on vielä takuu voimassa
(24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti tai
takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa
on takuun kattama virhe korjataan ilman
kustannuksia ostajalle tai vaihdetaan uuteen
laitteeseen Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Laitteen korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen
liittyvää vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti
tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan
missään olosuhteissa vastaa seurannais- tai
välillisistä vahingoista.
SUOMI
Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
Pyrkimys täydellisyyteen
Me Black & Deckerillä toivomme, että asiakkaamme
olisivat tyytyväisiä poistuessaan huoltoliikkeestämme.
Mikäli jostain syystä jokin jäi painamaan mieltäsi, voit
soittaa Black & Decker Oy:lle.
Mikäli koneesi kaipaa huoltoa, ota yhteyttä
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
soita Black & Decker Oy:hyn.
Muita Black & Deckerin
puutarhatuotteita
Black & Deckerillä on laaja valikoima sähkökäyttöisiä
puutarhatyökaluja, jotka helpottavat puutarhatöitäsi.
Lisätietoja saat Black & Decker Oy:stä.
Ruohonleikkurit
Ketjusahat
Sammaleenpoistajat Oksasilppurit
Viimeistelyleikkurit
Pensasleikkurit
Puutarhanpuhdistaja
CE-vaatimuksenmukaisuustodistus
Vakuutamme että työkalut: GTC390
ovat 89/392/EEC, 89/392/EEC, EN55014,
EN55104, 73/23/EEC mukaiset
Mitattu melupaine 91dB (A)
Mitattu meluteho 104dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s 2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
11
Pikalaturi
Käyttöohjeet
•
Turvallisuusohjeet
!
!
Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä turvallisuusja käyttöohjeita. Lue kaikki laturissa, akussa
ja koneessa olevat ohjeet ja varoitukset.
Vaara! Latausnavoissa on 240 voltin jännite.
Älä kosketa niitä johtavilla esineillä, sillä se
saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos akun kotelo
on haljennut tai vahingoittunut, älä laita sitä
laturiin, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Älä lataa akkua muulla kuin
Black & Deckerin erityisesti
Black & Deckerin akkuja varten
tarkoitetulla laturilla.
• Älä altista laturia vedelle. Laturi ei ole
tarkoitettu muuhun käyttöön kuin tämän
käyttöohjeen kohdassa “Akku” lueteltujen
tuotteiden lataamiseen. Muu käyttö
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käytä laturia, jos sitä on isketty kovaa,
jos se on pudonnut tai muulla tavalla
vahingoittunut. Vie se Black & Deckerin
huoltopisteeseen.
• Älä pura laturia. Vie se Black & Deckerin
huoltopisteeseen, jos se täytyy huoltaa
tai korjata. Virheellinen kokoaminen
saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, irrota
laturi virtalähteestä ennen mihinkään
puhdistustoimiin ryhtymistä. Akun
poistaminen ei vähennä sähköiskun vaaraa.
• Älä koskaan liitä kahta laturia yhteen.
• Älä anna laturin jäätyä, upota veteen tai
mihinkään muuhun nesteeseen.
Varoitus! Älä päästä mitään nestettä laturin
sisälle, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Älä säilytä tai käytä konetta tai akkua
sellaisissa olosuhteissa, missä lämpötila
saattaa kohota 40˚C:een tai ylittää sen.
• Laturi on suunniteltu käytettäväksi
normaalilla kotitalousjännitteellä (240V).
Älä käytä sitä millään muulla jännitteellä!
Pistoke ja johto
• Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta.
• Pidä johto kaukana lämmöstä, öljystä, terävistä
•
12
reunoista sekä karkeista pinnoista ja varmista
aina, että se on hyväkuntoinen.
Jatkojohtoa tulisi käyttää ainoastaan, jos se on
aivan välttämätöntä. Vääränlaisen jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalo- ja
sähköiskuvaaran. Jos käytät jatkojohtoa,
varmista että:
•
Kontaktit on oikein kiinni johdossa, ja että
johto on hyvässä kunnossa.
Ulkona työskennellessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
Sähköturvallisuus
Varmista, että koneesi jännite vastaa verkon
jännitettä. Jännite on merkitty laturiin.
Johdanto
Tämä laturi on suunniteltu latamaan kaikkia
Black & Deckerin akkuja 8,4 voltista 12 volttiin noin
3 tunnissa. Laturia ei tarvitse säätää millään lailla ja se
on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi.
Aseta akku virtalähteeseen liitettyyn laturiin ja akku
latautuu automattisesti.
Osat (Kuva A)
A
8. Laturialusta
9. Kiinnityskolot seinään/työpenkkiin
asennusta varten
11. Akku
Asennus seinään tai alustaan (Kuva C)
C1
Laturissa on asennusreiät, joista se voidaan
kiinnittää pysyvästi joko seinään tai
työpenkkiin (Laturi toimii vaikka sitä ei
kiinnitettäisi mihinkään.)
•
•
Kiinnitysreikiä ovat kaksi neliönmuotoista
reikää (ruuvit eivät kuulu toimitukseen).
Jos asennat laturin onttoon seinään,
käytä seinätulppia.
Lataustoimenpiteet (Kuva C)
• Laita akku (3) laturiin. Varmista, että akku
C1
on kunnolla kiinni laturissa.
Akku latautuu täysin noin 3 tunnissa.
Akku voidaan ottaa pois milloin vain.
Laturi ja akku voidaan jättää verkkoon
liitettynä.
• Laturi pitää akun täysin latautuneena.
Huom: Akku purkautuu vähitellen, jos se
pidetään pois laturista. Jos akku ei ole ollut
laturissa, sen lataaminen ennen käyttöä voi
olla tarpeellista. Akku purkautuu vähitellen
myös silloin, jos se jätetään laturiin, joka ei
ole liitetty virtalähteeseen.
•
•
•
SUOMI
Tärkeitä latausohjeita
• Suurin teho ja pisin kestoikä saavutetaan, jos
akku ladataan noin +24 oC:n huoneenlämmössä.
Latauksen aikana lämpötila ei saa alittaa +4oC:tta
eikä ylittää +40oC:tta.
Laturi ja akku saattavat lämmetä latauksen
aikana. Tämä on täysin normaalia.
•
Mikäli akku ei lataudu kunnolla:
• Tarkista laturin virransaanti pistorasiasta esim.
kokeilemalla lampulla.
• Siirrä akku ja laturi sellaiseen paikkaan, missä
lämpötila on n. +24°C. Liian lämpimät paikat
estävät akun latautumisen.
• Ellei lataus edelleenkään onnistu, toimita akku ja
laturi Black & Deckerin huoltopisteeseen.
• Akku tulee ladata silloin, kun sen antama teho ei
enää riitä sellaisten töiden tekemiseen, mitkä
aikaisemmin olivat helppoja tehdä. Älä käytä
lähes tyhjiin käytettyä akkua, vaan lataa se
uudelleen. Noudata latausohjeita. Vähän käytetyn
akun voi myös ladata uudelleen.
Huolto
Mikäli laturiin, akkuun tai koneeseen tulee vikaa, jätä
ne aina Black & Deckerin valtuuttamaan
huoltopisteeseen korjattavaksi. (Tietoja saat
uusimmasta tuoteluettelostamme/hinnastostamme
tai ota yhteyttä Black & Decker Oy:hyn.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Takuu
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia
tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia
sekä laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
Akku
Takuun sisältö
Laturi lataa ainoastaan Black & Deckerin akkuja.
Tilattaessasi vara-akun ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Black & Decker Oy takaa, ettei laitteessa ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle.
Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia asennustai säätötoimenplteitä, laitteen tavanomaisesta
käytöstä johtuvaa kulumista tai muutosta, normaalia
huoltoa tai käyttöohjeiden vastaisesta laitteen
hoidosta tai käytöstä, laitteen hoitamatta jättämisestä,
ylirasituksesta, tavanomaista intensiivisemmästä
käytöstä tai muusta epätavallisesta käyttämisestä,
uudelleen rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta
asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta
sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa virhettä.
Takuu on voimassa 24kk ostopäivästä.
Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on,
että ostaja iImoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä,
kun ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan
virheen. Ostajan on tällöin esitettävä laitteen
ostoajankohtaa ja -paikkaa osoittava kuitti, lasku
tai muu ostotodistus. Ostaja on velvollinen omalla
kustannuksellaan toimittamaan laite purkamattomana
sanottuun korjaamoon.
Kulutuskaupan osalta noudatetaan Iisäksi
jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain
säännöksiä.
Tärkeää!
Ainoastaan Black & Deckerin valtuuttamat
huoltopisteet saavat korjata näitä tuotteita, jotteivät
niiden sähköisesti herkät osat vahingoittuisi.
Huolehdi ympäristöstäsi
Cd
Black & Deckerin ladattavia koneita ja akkuja
voidaan ladata aina uudelleen ja ne antavat
aina täyden tehon.
Tällä symbolilla varustetut työkalut sisältävät
nikkelikadmium (NiCad) -kennoja. Kun
vaihdat työkalun tai akun, suojele ympäristöäsi.
Black & Decker suosittelee:
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun
ja poista se koneesta. NiCad -kennot
käyvät kierrätykseen. Älä heitä niitä
roskiin, koska ne voivat joutua poltettaviksi
tai kaatopaikalle, mitä tulee välttää.
• Jätä akku johonkin paikkakuntasi
kierrätyskeskuksista tai Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ympäristö
Ohjeet vian sattuessa
Kun tuote on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
Toimita kone mahdollisimman pian
Black & Deckerin valtuuttamaan korjaamoon.
13
SUOMI
Mikäli laitteessasi on vielä takuu voimassa
(24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti tai
takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa
on takuun kattama virhe korjataan ilman
kustannuksia ostajalle tai vaihdetaan uuteen
laitteeseen Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Laitteen korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen
liittyvää vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti
tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan
missään olosuhteissa vastaa seurannais- tai
välillisistä vahingoista.
Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
Pyrkimys täydellisyyteen
Me Black & Deckerillä toivomme, että asiakkaamme
olisivat tyytyväisiä poistuessaan huoltoliikkeestämme.
Mikäli jostain syystä jokin jäi painamaan mieltäsi, voit
soittaa Black & Decker Oy:lle.
Mikäli koneesi kaipaa huoltoa, ota yhteyttä
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
soita Black & Decker Oy:hyn.
14
Hekksaks
GTC390
Bruksanvisning
Viktig!
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et
lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenstående forskrifter må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
For å hindre skade på personer og utstyr
skal både våre og myndighetenes
bestemmelser leses og følges av alle som
bruker maskinen.
Beskrivelse (Fig. A)
Dette er en liste over deler som vil nevnes i
denne brosjyren og som det vil henvises til i
diagrammene.
1. Hus
2. Srømbryter på fremre håndtak
3. Utløserbryter på håndtaket
4. Låsebryter
5. Luftåpning
6. Vern
7. Bryter som frigjør batteri
8. Lader
9. Batteri
10. Bladslire
11. Bladslirens veggmonteringshull
360˚
6m/20ft
A
å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
• Bruk hørselsvern. Støynivået ved
saging av forskjellige materialer kan
variere, og i blant kan nivået overstige
85 dB (A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke
elektroverktøy for regn eller vanndamp,
eller bruk det på fuktige eller våte steder.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå
kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap
o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for
eksempel ved høy luftfuktighet,
forekomst av metallstøv o.l.) kan man
øke den elektriske sikkerheten ved
tilkobling av en jordfeilbryter.
• Hold barna borte. Sørg for at det ikke er
barn i nærheten når du bruker maskinen.
La ikke andre personer komme i kontakt
med elektroverktøyet eller ledningen. Alle
personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
• Oppbevar elektroverktøyet på et trygt
sted. Når maskinen ikke er i bruk, skal
den oppbevares på et tørt sted, gjerne
høyt oppe og innelåst, utenfor barnas
rekkevidde.
•
•
Innehold
1.
2.
3.
4.
5.
Oppladbar hekkesaks
Batteri
Lader
Bladslire. Kan monteres på veggen.
Delpakke (til montering av bladslire)
2 av nr. 8 x 31mm skruer
2 av nr. 8 x 31mm veggplugger
6. Instruksjonshåndbok
7. Garantikort
Sikkerhetsforskrifter
!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for
•
•
•
•
Overbelast ikke maskinen. Du arbeider
bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
Kle deg riktig. Ha ikke på deg
løsthengende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som
ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk
hårnett hvis du har langt hår.
Bruk vernebriller for å unngå skader.
Stell pent med ledningen. Bær ikke
maskinen i ledningen og trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
Strekk deg ikke for langt. Pass på at du
alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet. Hold
verktøyet skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av
tilbehør. Kontroller maskinens ledning
regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli
15
!
!
16
skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig og skift dem ut om de skulle
bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene
og fri for olje og fett.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
når maskinen ikke er i bruk, ved
vedlikehold og ved skifte av sagblad,
bor og fres.
• Unngå at verktøyet blir slått på
utilsiktet. Bær ikke maskinen med
fingeren på strømbryteren når den er
tilkoblet strømnettet. Pass på at
strømbryteren er avslått når du setter
støpselet inn i stikkontakten.
• Utendørs skjøteledning. Utendørs må
det bare brukes skjøteledning som er
tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
• Vær oppmerksom. Se på det du gjør.
Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen
når du er trett.
• Sjekk skadede deler. Før fortsatt bruk
av maskinen skal eventuelle skadede
deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal. Kontroller
justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket,
sjekk at alt er riktig montert og at alt er
slik det skal være. En del eller et deksel
som er skadet, skal repareres eller skiftes
ut av et autorisert verksted dersom ikke
annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et
autorisert elektroverksted. Bruk ikke
maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
Advarsel! Bruk kun tilbehør og utstyr som er
anbefalt i bruksanvisningen og katalogene.
Bruk av annet tilbehør eller utstyr enn det
som anbefales i denne bruksanvisningen kan
medføre en mulig risiko for personskade.
• Oppbevare ikke hekkeklipperen og
energipakken på steder hvor
temperaturen kan nå eller overskride 40˚C,
som f.eks. i veksthus eller metallskur.
• Forsøk ikke å lade opp energipakken
med andre ladere enn de som er spesielt
utformet av Black & Decker for bruk med
Black & Decker-ladere.
• Brenn IKKE opp energipakken selv om
den er ødelagt eller utslitt. Energipakken
vil eksplodere i ild.
•
!
Litt væskelekkasje fra battericellene kan
oppstå under ekstrem bruk eller
ekstreme temperaturforhold. Dette betyr
likevel ikke svikt. Men dersom den ytre
husforseglingen er ødelagt og væsken
kommer i kontakt med huden:
• Vask øyeblikkelig med såpe og vann.
• Nøytraliser med en mild syre, f.eks.
sitronjuice eller eddik.
• Dersom batterivæsken kommer i
kontakt med øynene, skyller du dem
med rent vann i minst 10 minutter og
søk umiddelbart medisinsk
assistanse. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35%-oppløsning av
kaliumhydroksid).
Brannfare: Unngå alle muligheter for
metallkortslutning av elektriske kontakter på
energipakken (f.eks. nøkler i samme lomme
som energipakken).
• Pakk ut enheten - Restladning:
Energipakken (9) kan innehold restladning.
Dersom du fører energipakken inn i
enheten, må du være oppmerksom på at
den kan begynne å fungere.
• Vennligst fjern lappen før bruk.
• Slipp ut bryterspaken for å slå maskinen
av og fjern batteripakken.
• Skjær ikke i svært bratte hellinger og
bruk alltid sklisikkert fottøy.
Ekstra elektrisk sikkerhet
Vi anbefaler at fallstrømbryter brukes.
TV og radiostøy
Alle Black & Deckers hageprodukter er fremstilt i
samsvar med gjeldende regler for skjerming av
radio- og TV-apparater.
Montere bladsliren på en vegg (Fig. B)
• For sikker og trygg oppbevaring av
B
•
hekksaksen kan bladsliren festes
permanent på veggen ved hjelp av de to
monteringshullene (11). Dette gjør det
også mulig å fylle bladsliren delvis opp
med en blanding av 2 deler parafin (0,2l)
til 1 del motorolje i henhold til standard
SAE 20 (0,1l), slik at bladet smøres og
beskyttes mot rust.
Bor kun to 6mm hull som er 36mm dype
i korrekt posisjon. Før inn veggpluggene
og fest bladsliren til veggen med skruene
som følger med.
NORGE
Energipakken (Fig. C)
Montere batteriet
• Rett inn pilene (8) på batteriet med
klipperens hus. Deretter fører du batteriet
ordentlig inn i hekksaksen til du kan høre
et klikk.
C2
Ta ut batteriet
• Ta batteriet ut av hekksaksen ved å
trykke på begge utløserknappene (7)
samtidig som du trekker batteriet ut av
hekksaksen.
E4 •
E5
Bruke den oppladbare hekksaksen
(Fig. D)
Batteriet (9) leveres uladet og må derfor
lades før bruk. Se avsnittet om lading i
slutten av dette avsnittet med hensyn til
fremgangsmåten.
D1
D2
Slå på
Den oppladbare hekksaksen er av
sikkerhetsmessige grunner utstyrt med
håndtakutløserbryteren (3) som har en
låsebryter (4) som hindrer uaktsom påslåing.
• Trykk inn strømbryteren i fremre
håndtaket (2).
• Dytt låsebryteren (4) fremover med
tommelen og klem sammen
utløserbryteren (3) for å starte opp
hekksaksen.
• Låsebryteren kan deretter slippes ut så
snart utløserbryteren (3) har blitt klemt
sammen.
Slå av
• Når du slipper strømbryteren (2) eller
strømbryteren på håndtaket stopper
hekksaksens kniver automatisk.
Vedlikehold
• Fjern alltid batteriet før du rengjør eller justerer
•
•
•
•
•
•
Skjæreteknikker for bedre resultater
(Fig. E)
• Bladene vil skjære mer effektivt dersom
E1
E2 •
E3 •
de ikke er helt parallelle med skjærelinjen,
men spissen på bladene peker litt mot
hekken. Denne sidevinkelen må ikke
være mer enn 15˚ i forhold til skjærelinjen.
De fleste klipper toppen av hekken først.
Hold redskapet i ønsket vinkel og flytt
den fast langs skjærelinjen. Dobbelegget
blad gjør at du kan klippe i begge
retninger eller fra side til side.
For å oppnå en meget rett avslutning kan
du trekke opp en hyssing langs hekken til
ønsket lengde og bruke den som
rettledning. Hekken kan deretter klippes
ovenfor hyssingen.
For å holde sidene av hekken flate, er det
bedre å klippe oppover med veksten.
Yngre stammer flytter seg utover når
bladene klippes nedover og dette kan
føre til hull i hekken.
• Vær forsiktig å unngå harde objekter, f.
eks. ståltråd, som kan ødelegge
skjærebladene.
Dersom enheten stanser slipper du
øyeblikkelig ut utløseren. Stans vil redusere
skjæretiden og bør unngås. Før du fjerner
hindringer fra bladene må du alltid ta ut
batteriet for å hindre uforutsett bruk.
Husk at hekksaksen også kan brukes på
busker, tornebusker og andre bortglemte
områder i hagen.
maskinen.
Rengjør plastdelene med en fuktig klut.
Bruk ikke kjemikalier.
Bruk en hard børste som er dyppet i olje
beregnet til kjedesager og rengjør kniven. (Vær
forsiktig så du ikke skjærer deg.) Oljen hindrer
kniven i å ruste.
Hold oljen bort ifra plastdelene.
Etter rengjøringen, sett kniven tilbake i
knivbeskytteren. Oppbevar hekksaksen på et
sikkert sted. Futeralet kan festes til veggen.
Hvis kniven blir sløv eller ødelagte kan man file den
skarp, men vær forsiktig så du ikke skader deg.
Hos Black & Deckers serviceverksteder kan man
kjøpe nye kniver hvis nødvendig.
Miljø
Når maskinen din er utslitt, beskytter du naturen
ved at du ikke kaster den sammen med det vanlige
søppelet. Lever den inn på et oppsamlingssted i
kommunen.
Service
Dersom det skulle oppstå feil ved maskinen, leverer
du den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med Black & Decker A/S.)
17
NORGE
Løpende forskning og utvikling kan gjøre at
ovenstående spesifikasjoner kan bli endret uten at
det blir gitt egen informasjon om dette.
Øvrige Black & Decker produkter
Black & Decker har et bredt sortiment med elektriske
hageredskaper som gjør hagearbeidet lettere.
Kontakt Black & Decker for ytterlig informasjon.
Gressklippere
Kjedesager
Mosefjernere
Kompostkverner
Gresstrimmere
Hekksakser
Løvoppsamler
CE utførelsesbekreftelse
Vi bekrefter at verktøyene: GTC390
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN55104, 73/336/EEC
Veid lydtrykk er 91dB (A)
Veid lydeffekt er 104dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
18
Hurtigladere
Sikkerhetsregler
!
Denne håndboken inneholder viktig
informasjon om sikkerhet og bruk. Før lading
må du lese igjennom alle instrukser og
advarsler for laderen, energipakken og
produktet som bruker energipakken.
Fare! 204 volt finnes ved ladeterminalene.
Du må ikke undersøke med strømførende
gjenstander da dette kan føre til fare for
elektrisk støt. Da dette kan føre til fare for
elektrisk støt.
• Forsøk ikke å lade energipakken med
andre ladere enn de som er spesielt
utformet av Black & Decker til bruk med
Black & Decker energipakker.
• La ikke laderen komme i kontakt med
vann. Laderen skal ikke brukes til annet
enn lading av produkter som er nevnt i
listen “Energipakker” i denne håndboken.
Annet bruk kan føre til fare for brann eller
elektrisk støt.
• Bruk ikke laderen dersom den har blitt
utsatt for harde slag, har falt gulvet eller
er ødelagt på annet viss. Ta den med til
et Black & Decker-servicesenter.
• Ta ikke laderen fra hverandre. Ta den
med til et Black & Decker-servicesenter
dersom service eller reparasjon er
nødvendig. Uriktig montering kan føre til
fare for elektrisk støt eller brann.
•
!
For å redusere faren for elektrisk støt,
kopler du laderen fra uttaket før
rengjøring. Å fjerne energipakken vil ikke
redusere denne faren.
• Forsøk aldri å kople to ladere sammen.
• Må ikke fryses eller legges i vann eller
annen væske.
Advarsel! La ikke væske komme på
innsiden av laderen. Resultatet kan være
elektrisk støt.
• Redskapet og energipakken må ikke
lagres eller brukes på steder hvor
temperaturen er 40oC eller mer.
• Laderen er utformet til å brukes på
standard strømspenning (240 Volt). Forsøk
ikke å bruke den med en annen spenning!
Støpsel og kabel
• Dra ikke i kablene når du skal trekke støpselet ut
•
av stikkontakten.
Se til at ledningen ligger slik at den ikke vil trås
på, snubles over eller på annen måte utsettes for
skade eller påkjenninger.
Bruksanvisning
•
•
•
•
Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter og grove overflater og sørg alltid for at den
er i god stand.
Bruk kun forlengelsesledning dersom det er helt
nødvendig. Bruk av feilaktig forlengelsesledning
kan føre til fare for brann og elektrisk støt.
Dersom bruk av forlengelsesledninger er
nødvendig sørg for at:
Forlengelsesledningen er korrekt viklet og i god
elektrisk stand.
• Forlengelsesledningen har et strømførende
tverrsnitt som er større enn eller lik med 0,5mm
og en lengde som ikke er mindre enn 30m.
• Forlengelsesledningens klassifisering passer
til tiltenkte miljøer i henhold til spesifikasjon:
Hjemlig og lett kommersielt bruk HO5V V-F,
industrielt bruk - HO5RR-F eller HO5RN-F.
Elektrisk sikkerhet
Sørg for at maskinspenningen er korrekt i forhold til
forsyningen. Spenningen til laderen finner du på
merkeplaten.
Innledning
Laderen er utformet til å kunne lade opp alle
Black & Decker-energipakker fra 8,4 Volt til 12 Volt i
løpet av ca. tre timer. Laderen behøver ikke å justeres
og er utformet slik at den er så enkel som mulig å
bruke. Plasser kun energipakken i mottaket på en
lader som er tilkoplet og den vil automatisk lade opp
energipakken.
Beskrivelse (Fig. A)
A
8. Laderbunn
9. Vegg/benk monteringshull
11. Batteri
Vegg/benk-montering (Fig. C)
C1
Laderen er utstyrt med monteringshull for
permanent montering på en vegg eller en
arbeidsbenk. (Den må ikke monteres på en
overflate for å kunne fungere).
• De to firkantede hullene er
monteringshullene og du må bruke
treskruer nr. 8, 6,3mm lange, til å
montere laderen (skruer følger ikke med).
• Dersom du monterer laderen på en hul
vegg må du bruke anker.
• Kan ikke monteres opp og ned.
19
NORGE
Resirkulering av brukte batterier
Lading (Fig. C)
• Før batteriet (3) inn i laderen. Se til at
C1
batteriet er ordentlig plassert i laderen.
• Batteriet vil være fullt oppladet etter ca. 3
timer.
• Batteriet kan tas ut når som helst.
• Laderen og batteriet kan stå tilkoplet.
• Laderen vil holde batteriet og fullt
oppladet.
Merknad: Et batteri vil etter hvert miste
oppladingen dersom den oppbevares
utenfor laderen. Dersom batteriet ikke
oppbevares i laderen, kan det hende den må
lades opp før bruk. Et batteri vil også miste
oppladingen etter hvert dersom den sitter i
en lader som ikke er tilkoplet.
Viktige ladingstips
• Beste effekt og lengste livslengde får man hvis
•
Service
°
batteriet lades i en romstemperatur på ca. +24 .
Mens lading pågår bør temperaturen ikke være
lavere enn +4° eller høyere enn 40°.
Under lading kan laderen og batteriet bli
varmt - dette er normalt.
Hvis batteriet ikke lades skikkelig
Kontroller strømmen i uttaket ved å prøve med
en lampe.
• Flytt laderen og batteriet til et sted hvor
romtemperaturen ligger på ca. +24°. Ved ekstrem
varme kan batteriet bli for varmt til å kunne lades.
• Hvis det fremdeles er problemer med ladingen,
send batteriet og laderen til et Black & Decker
serviceverksted.
•
Batteri
Laderen din lader bare Black & Decker batterier. Ved
bestilling av ytterligere batterier, oppgi punktnummer
og spenning.
Viktig!
Dette produktet kan kun repareres av et autorisert
Black & Decker serviceverksted. Dette for å unngå
skader på statiskt følsomme komponenter.
20
Cd
Black & Deckers oppladbare produkter og
batterier er laget slik at de kan
gjennopplades til full kapasitet.
Symbolet betyr at verktøyet inneholder
nickelkadmium (NiCad) celler. Når produktet
eller batteripakken må byttes ut, tenk da på
å verne om naturen.
Black & Decker anbefaler følgende:
• Tøm batteriene for energi ved å kjøre
batteriet helt tomt. Fjern batteriet fra
maskinen. NiCad cellene kan
resirkuleres. Kast derfor ikke batteriet
sammen med annet avfall. Det kan da
havne på en søppelfylling, noe man
burde unngå med hensyn til naturen.
• Av miljøhensyn, lever batteriene til et
Black & Decker serviceverksted, en
forhandler eller til en av
kildesorteringsstedene som finnes i
kommunen din.
Skulle det oppstå feil på laderen, batteriet eller
maskinen, må det alltid leveres til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste / katalog for
videre informasjon, eller kontakt Black & Decker A/S).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir
opplyst separat.
Häcksax
GTC390
Bruksanvisning
Viktigt!
Innan Du börjar används maskinen, tag
några minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder
maskinen har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ
alltid Arbetarskyddstyrelsens regler.
•
•
Beskrivning (Fig. A)
Följande är en lista över delar som nämns
och utpekas på diagram i den här
bruksanvisningen.
1. Verktyg
2. Strömbrytare på främre handtag
3. Strömbrytare på handtag
4. Säkerhetsspärr
5. Ventilationsspringor
6. Skydd
7. Knappar som frigör batteriet
8. Laddare
9. Batteri
10. Svärdskydd
11. Upphängningshål för väggmontering av
svärdskyddet
360˚
6m/20ft
A
•
•
•
•
Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
Sladdlös häcksax
Batteri
Laddare
Svärdskydd för väggmontering
Delar för väggmontering
2 st. nr 8 x 31mm skruvar
2 st. nr 8 x 31mm fästpluggar
6. Bruksanvisning
7. Garantikort
•
•
•
•
Säkerhetsinstruktioner
!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
• Använd hörselskydd. Ljudnivån kan
variera och ibland överstiga nivån 85dB
•
!
(A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd
inte elverktyg på fuktiga eller våta platser
eller i närheten av lättantändliga vätskor
eller gaser.
Skydda Dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp). Vid
extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.)
kan den elektriska säkerheten ökas
genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
Håll barn borta. Låt inte andra personer
komma i kontakt med elverktyg eller
sladden. Alla personer skall hållas på 6m
avstånd från arbetsområdet.
Förvara verktyg säkert. När elverktyget
inte används skall de förvaras på ett torrt,
högt placerat ställe, inlåsta, utom räckhåll
för barn.
Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar
bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. De kan fastna i
rörliga delar. Gummihandskar och halkfria
skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du
har långt hår. Använd stadiga och
ordentliga skor.
Använd skyddsglasögon. Använd
skyddsglasögon för att förhindra skada.
Misshandla inte sladden. Utsätt inte
sladden för värme, olja eller skarpa kanter.
Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du
alltid har säkert fotfäste och balans.
Sköt verktygen med omsorg.
Håll verktygen skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av verktyg. Kontrollera
batteriladdarens sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en aukoriserad
serviceverkstad om den är skadad.
Håll handtagen torra, rena och fria från
olja och fett.
Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg
inte är i bruk, innan service och vid byte
av verktyg.
21
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte
anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten
till uttaget.
Förlängningssladdar utomhus.
Utomhus skall endast användas
förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
Var uppmärksam. Titta på det Du gör.
Använd sunt förnuft. Använd inte
elverktyget när Du är trött.
Kontrollera elverktyget för skador.
Innan fortsatt användning av elverktyget
skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta
delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om de fortsatt kommer att
fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla
delar är riktigt monterade och att andra
förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller
annan del, som är skadad, skall
repareras eller bytas ut av en
auktoriserad serviceverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos
en serviceverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
För Din personliga säkerhet. Använd
endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat
verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för
personskada.
Förvara inte häcksaxen och batteriet på
ställen där temperaturen kan uppnå eller
överstiga 40˚C, som t ex växthus eller
skjul av metall.
Försök inte att ladda batteriet med någon
annan laddare än de som är särskilt
utformade av Black & Decker för att
användas med Black & Decker batterier.
En del läckage av vätska från batterierna
kan uppstå under extremt användande
eller extrema temperaturförhållanden.
Detta tyder inte på något fel. Om den
yttre förseglingen bryts däremot, och den
läckande vätskan kommer i kontakt med
huden.
• Tvätta fort med tvål och vatten
• Neutralisera med en mild syra såsom
citron eller vinäger.
•
!
Om batterivätska kommer i kontakt
med ögonen, skölj dem med klart
vatten i minst 10 sekunder och sök
sedan läkarhjälp omedelbart.
(Medicinsk notering: Vätskan består
av en 25-35% lösning av
kaliumhydroxid.)
Brandfara: Undvik eventuell kortslutning av
de elektriska kontakterna i batteriet på grund
av metallföremål (d.v.s. nycklar som bärs i
samma ficka som batteriet).
• Packa upp maskinen - Restuppladdning:
kan innehålla en del restuppladdning. Du
bör vara medveten om att maskinen kan
starta om du sätter in batteriet.
• Släpp strömbrytaren för att stänga av
maskinen och ta ur batteriet.
• Klipp inte på branta sluttningar och ha
alltid halkfria skor på dig.
• Kontrollera så att inga främmande föremål
finns i häcken, maskinen kan då skadas.
Stäng av maskinen och tag bort batteriet:
• När Du lämnar maskinen obevakad.
• Innan rengöring och justering.
• Om maskinen börjar vibrera onormalt.
• Om maskinen träffat ett främmande
föremål. Kontrollera om skada har
uppstått.
• Försök aldrig stanna knivarna.
De stannar automatiskt.
• Ha inte händer eller fötter i närheten av
knivarna.
•
Använd inte maskinen om skyddet är
skadat.
Väggmontering av slidan (Fig. B)
• För säkert och lättillgängligt förvar av
B
•
häcksaxen kan svärdskyddet monteras
på en vägg med de två upphängningshålen, (11). Du kan även fylla
svärdskyddet till hälften med en
blandning av 2 delar paraffin (0,2 liter) till
1 del motorolja till standard SAE 20 (0,1
liter) för att smörja knivbladen och
skydda dem mot rost.
Borra helt enkelt två 6mm gånger 36mm
djupa hål på lämpligt ställe, sätt i
fästpluggarna och sätt fast svärdskyddet
på väggen med de medföljande skruvarna.
Batteriet (Fig. C)
Isättning av batteriet
• Ställ in pilarna (8) på batteriet med
häcksaxen. Skjut in batteriet ordentligt i
SVERIGE
häcksaxen tills du hör ett klick som
betyder att det är på plats.
C2
Borttagning av batteriet
• Ta bort batteriet från häcksaxen genom
att trycka in båda utlösningsknapparna
(7) och samtidigt dra ut batteriet ur
häcksaxen.
Om maskinen stannar, ska du släppa
avtryckaren omedelbart. När maskinen
stannar reduceras klippningstiden och detta
bör undvikas. Du ska alltid ta bort batteriet ur
maskinen innan du tar bort hindrande objekt
så att maskinen inte startar oavsiktligt.
Kom ihåg att häcksaxen också kan
användas till att klippa de flesta buskar,
björnbärssnår och andra försummade
områden i trädgården.
Användning av den sladdlösa
häcksaxen (Fig. D)
Batteriet (9) levereras ouppladdat så du
måste ladda upp det när du förbereder för
häckklippning. Titta i avsnittet om laddning i
slutet av detta avsnitt och följ beskrivningen.
D1
D2
Start av maskinen
För din säkerhets skull har den sladdlösa
häcksaxen en strömbrytare av
avtryckarmodell på handtaget (3) som har en
säkerhetsspärr (4) för att förhindra att
maskinen sätts på oavsiktligt.
• Tryck in strömbrytaren i det främre
handtaget (2).
• Skjut säkerhetsspärren framåt med
tummen och tryck på strömbrytaren (3)
för att starta häcksaxen.
• Säkerhetsspärren kan sedan släppas när
strömbrytaren har tryckts in.
Avstängning av maskinen
• När Du släpper strömbrytaren (2) eller
strömbrytaren på handtaget stannar
häcksaxens knivar automatiskt.
Underhåll
• Ta bort batteriet innan du rengör eller justerar
•
•
•
•
•
•
Tips för bättre resultat (Fig. E)
• Knivbladen klipper bäst när de inte är
E1
E2 •
E3 •
E4 •
E5 •
exakt parallella med klipplinjen, utan har
knivsuddarna något riktade inåt mot
häcken. Denna lutning bör inte överstiga
15˚ mot klipplinjen.
De flesta användare klipper häckens
översida först. Håll verktyget i önskad
vinkel och för det stadigt längs
klipplinjen. Det dubbelsidiga knivbladet
låter dig klippa i endera riktningen eller i
en rörelse från ena sidan till den andra.
För att uppnå ett väldigt jämnt
slutresultat kan en bit snöre spännas upp
längs häcken till önskad höjd för att tjäna
som en guide. Häcken kan då klippas
alldeles ovanför snöret.
För att hålla häckens sidor jämna är det
bäst att klippa nedifrån och uppåt.
Vidta försiktighet för att undvika hårda
objekt såsom ståltråd som kan skada
knivbladen.
maskinen.
Rengör plastdelarna med en fuktig trasa.
Använd inte kemikalier.
Använd en hård borste som doppats i olja
avsedd för kedjesågar och rengör kniven. (Var
försiktig så att Du inte skär Dig.) Oljan förhindrar
rostangrepp.
Håll oljan borta från plastdelarna.
Efter rengöring, sätt in kniven i skyddsfodralet.
Förvara häcksaxen säkert. Fodralet kan fästas
på väggen.
Om kniven blir slö eller skadad kan man fila den
skarp, men iakttag stor försiktighet, det finns risk
för skador.
Black & Deckers serviceverkstäder kan
tillhandahålla nya knivar.
Uppladdningsbara batterier och miljö
Cd
Black & Deckers uppladdningsbara maskiner
och batterier är konstruerade för att kunna
återuppladdas och ge full kapacitet.
Denna symbol betyder att verktyget
innehåller nickelkadmium (NiCad) celler. När
Ditt verktyg eller batteripaket behöver bytas
ut, tänk då på att skydda miljön. NiCadbatterier kan vara skadliga för miljön och kan
explodera när det utsätts för eld. Elda ej
upp batteriet.
Black & Decker rekommenderar följande:
• Töm batterierna på energi genom att
köra slut på laddningen. Tag sedan bort
dom från verktyget.
• NiCad-cellerna går att återanvändas.
Släng därför inte batterierna tillsammans
med vanligt hushållsavfall.
23
SVERIGE
•
Av miljöhänsyn, lämna batterierna till
något av de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en
Black & Decker serviceverkstad.
Obs! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Miljö
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i
Din kommun.
Service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Garanti
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black &
Decker AB.
Dessa innebär bl.a:
Black & Decker AB garanterar att maskinen är fri från
material- eller fabrikationsfel vid leverans. Garantin
gäller 24 månader från leveransen. Black & Decker
åtar sig att kostnadsfritt reparera eller byta ut
maskinen efter eget val.
För att rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall
köparen underrätta närmaste Black & Decker
auktoriserad serviceverkstad om felet inom fjorton
dagar efter det att felet upptäckts eller bort
upptäckas. Köparen skall därvid uppvisa kvitto,
faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när
maskinen inköptes. Köparen är skyldig att på egen
bekostnad lämna maskinen odemonterad till nämnda
serviceverkstad eller till inköpsstället.
För konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga delar
Konsumentköplagen som reglerar förhållandet mellan
återförsäljare och köpare.
Övriga Black & Decker produkter
Black & Decker har ett brett sortiment med elektriska
trädgårdsredskap som underlättar trädgårdsarbetet.
Kontakta Black & Decker för ytterligare information.
24
Gräsklippare
Mossrivare
Grästrimmare
Kedjesågar
Kompostkvarn
Trädgårdsstädare
CE Försäkran om överensstämmelse
Vi förklarar att verktygen: GTC390
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN55104, 73/23/EEC,
Vägt ljudtryck är 91dB (A)
Vägt ljudeffekt är 104dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s 2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
Snabbladdare
Säkerhetsföreskrifter
!
Denna bruksanvisning innehåller viktiga
säkerhets- och användningsinstruktioner. Läs
alla instruktioner och varningsmarkeringar på
laddaren, batteriet och produkten.
Fara: Laddningsterminalerna har en
spänning på 240 volt. Stoppa inte in ett
energiledande objekt då du riskerar att få en
elektrisk stöt. Anslut inte batteriet till laddaren
om höljet på batteriet är sprucket eller skadat
då du riskerar att få en elektrisk stöt.
• Försök inte att ladda upp batteriet med
andra laddare än med dem som blivit
särskilt utformade av Black & Decker för
att användas med batterier från
Black & Decker.
• Utsätt inte laddaren för vatten. Laddaren
är inte avsedd för några andra ändamål
än att ladda upp de produkter som
inkluderats i listan under “Batteriet” i
denna handbok. Om den används för
andra ändamål kan brand eller elektrisk
stöt uppstå.
• Använd inte laddaren om den har fått ett
kraftigt slag eller blivit tappad eller
skadats på något sätt. Ta den till en
Black & Decker serviceverkstad.
• Plocka inte isär laddaren; Ta den till en
Black & Decker-station när den behöver
repareras eller få service. Om maskinen
sätts ihop fel kan brand eller elektrisk
stöt uppstå.
•
!
Innan du försöker rengöra laddaren, bör
du dra ut kontakten från uttaget för att
reducera risken för elektrisk stöt.
Borttagning av batteriet reducerar inte
denna risk.
• Försök aldrig att sammankoppla två
laddare.
• Frys inte laddaren, sänk inte heller ned
den i vatten eller annan vätska.
Varning! Låt ingen vätska komma in i
laddaren, då kan elektrisk stöt uppstå.
• Använd inte och förvara inte verktyget
och batteriet på ställen där temperaturen
uppnår eller överstiger 40° C.
• Laddaren är utformad för att använda
vanlig hushållsström (240 volt). Försök
inte att använda den med någon annan
spänning!
Bruksanvisning
Kontakt och sladd
• Dra inte i sladden för att få ut kontakten ur uttaget.
• Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter
•
och ojämna ytor. Se till att den alltid är i gott skick.
Förlängningssladd bör inte användas såvida det
inte är absolut nödvändigt. Om en olämplig
förlängningssladd används kan brand och
elektrisk stöt uppstå. Om du måste använda en
förlängningssladd, se då till att:
• Kontakten är rätt ansluten till sladden och att
den är i gott skick.
• Utomhus skall endast användas
förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
Elektrisk säkerhet
Se till att spänningen för maskinen passar till den
eltillförsel du har. Spänningen är markerad på laddaren.
Inledning
Laddaren är avsedd att ladda upp alla Black &
Decker batterier från 8,4 volt till 12 volt på ungefär tre
timmar. Laddaren behöver inte justeras och är
utformad för att vara så lätthanterlig som möjligt.
Placera helt enkelt batteriet i behållaren till laddaren
som har anslutits till ett uttag och satsen laddas upp
automatiskt.
Beskrivning (Fig. A)
A
8. Laddarens bas
9. Hål för vägg/bänkmontering.
11. Batteri
Montering på vägg eller bänk (Fig. C)
C1
Laddaren är utrustad med hål för att kunna
sättas upp permanent på en vägg eller en
arbetsbänk (den behöver inte vara monterad
på någon yta för att kunna användas).
• De två fyrkantiga hålen är
upphängningshålen (skruvar medföljer ej).
• Om du monterar laddaren på en ihålig
vägg ska du använda väggplugg.
Laddningsförfarande (Fig. C)
• Sätt i batteriet (3) i laddaren. Se till att
C1
•
•
batteriet sitter ordentligt i laddaren.
Batteriet är helt laddat efter ca tre timmar.
Batteriet kan tas ut när som helst.
25
SVERIGE
Cd
•
Laddaren och batteriet kan lämnas
ihopkopplade.
• Laddaren håller batteriet och fullt laddat.
Obs: Ett batteriet förlorar laddningen
långsamt om det inte förvaras i laddaren.
Om batteriet inte har förvarats i laddaren kan
det behövas laddas upp innan användning.
Batteriet förlorar även laddningen om det
lämnas i en laddare som inte anslutits till
ett uttag.
Viktiga laddningsanvisningar
• Högsta effekt och längsta livslängd erhålls om
•
batteripaketet laddas i en rumstemperatur på ca.
+24°. Under laddning bör temperaturen inte vara
lägre än +4°C eller högre än +40°C.
Under laddning kan laddare och batteri bli varmt,
detta är normalt.
Om batteriet inte laddar ordentligt.
• Kontrollera strömmen i uttaget genom att prova
med en lampa.
• Flytta laddare och batteri till ett ställe med en
lufttemperatur på ca. +24°. Vid extrem värme
kan batteriet bli för varmt för att kunna laddas.
• Om det ändå är problem med laddningen, sänd
batteri och laddare till en Black & Decker
serviceverkstad.
•
Batteriet skall återladdas om inte tillräcklig kraft
erhålles vid arbeten som tidigare varit lätta att
utföra. Fortsätt inte att använda det om inte
tillräcklig effekt uppnås. Följ
laddningsproceduren. Du kan även ladda ett
batteri som delvis är använt.
Batteri
Din laddare laddar bara Black & Decker batterier.
Vid beställning av ytterligare batteri kontakta Din
återförsäljare.
Viktigt!
Denna produkt kan endast repareras av en
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad. Detta
för att undvika skada av statiskt känsliga komponenter.
Uppladdningsbara batterier och miljö
Black & Deckers uppladdningsbara maskiner
och batterier är konstruerade för att kunna
återuppladdas och ge full kapacitet.
26
Denna symbol betyder att verktyget
innehåller nickelkadmium (NiCad) celler. När
Ditt verktyg eller batteripaket behöver bytas
ut, tänk då på att skydda miljön. NiCadbatterier kan vara skadliga för miljön och kan
explodera när det utsätts för eld. Elda ej
upp batteriet.
Black & Decker rekommenderar följande:
• Töm batterierna på energi genom att
köra slut på laddningen. Tag sedan bort
dom från verktyget.
• NiCad-cellerna går att återanvändas.
Släng därför inte batterierna tillsammans
med vanligt hushållsavfall.
• Av miljöhänsyn, lämna batterierna till
något av de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en
Black & Decker serviceverkstad.
Obs! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Service
Skulle fel uppstå på laddaren, batteriet eller
maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. (Se aktuell prislista/katalog för vidare
information eller kontakta Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
27
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
Tel:
286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136 Fax:
Black & Decker Belgium NV
Tel:
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Fax:
Black & Decker
Tlf:
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Fax:
Black & Decker GmbH
Tel:
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Fax:
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Tηλ:
Λεωφ. Συγγρού 154
Service:
Aθήνα 176 71
Fax:
Black & Decker de España SA
Tel:
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
Tlx:
43883-Roda de Bará, Tarragona
Fax:
Black & Decker (France) Sarl
Tel:
Le Paisy
Tlx:
69570 Dardilly, Lyon
Fax:
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Tel:
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Tlx:
Schweiz/Suisse
Fax:
Black & Decker Italia SpA
Tel:
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Fax:
Numero verde:
Black & Decker (Nederland) BV
Tel:
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Fax:
Black & Decker
Tel:
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Fax:
Black & Decker (Norge) A/S
Tel:
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Fax:
Black & Decker
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Fax:
Black & Decker
Tel:
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
Tlx:
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Fax:
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Tel:
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Fax:
Black & Decker Oy
Puh:
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Fax:
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Black & Decker AB
Tel:
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax:
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Tel:
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere Fax:
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Black & Decker
Tel:
210 Bath Road, Slough
Tlx:
Berkshire SL1 3YD
Fax:
®
28
03 9213 8200
03 9726 7150
02 719 07 11
02 721 40 45
70-20 15 10
48-14 13 99
06126 210
06126 212435
01 9242870-75
01 9242876-7
01 9242869
977 297100
56631 BLADE E
977 299139
04 72 20 39 20
300 250
04 72 20 39 00
01 730 69 33
54462 BDZH CH
01 730 70 67
039 23 87 1
039 23 87 59 3
167 21 39 35
076 5082000
076 5038184
09 579 7600
09 579 8200
22-90 99 00
22-90 99 01
0222 66 116 0
13228 BLACK A
0222 66 116 14
468 76 13/468 75 13
16 607 BLADEC P
467 15 80
011 314 4431
011 314 4435
09-825 45 40
09-825 45 444
09-825 45 40
09-825 45 444
031-68 60 00
031-68 60 08
0 212 2823600 (10 h)
0 212 2823307
01753 574277
848317 BAND MH
01753 551155
Part no: 372916-03 5/97.2
29
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. GTC390
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να σηµειώσετε
εάν δέν θέλετε να άρετε ληροφορίεσ άλλησ
εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA E°° YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no: 372916-03 5/97.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising