MHA24K | MHA24K CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

MHA24
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
31
Italiano
39
Nederlands
47
Norsk
54
Português
61
Suomi
69
Svenska
76
EÏÏËÓÈη
83
R
Copyright Elu
1
2
3
4
5
8
11
6
12
9
14
10
15
13
15
7
16
17
A
18
6
11
45
o
12
B
max
5mm
23
4
11
20
9
22
21
C
5mm
DANSK
BATTERIDREVET RUNDSAV MHA24
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 6
da - 6
da - 7
Tekniske data
Spænding
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal/min ubelastet
Klingediameter
Savdybde
Klingehul
Smigvinkelindstilling
Vægt (uden batteri)
Batteri
Spænding
Vægt
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
V
kg
24
1,4
V
W
mm
mm
mm
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
EU-Overensstemmelseserklæring
MHA24
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
MHA24
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
99
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
112
* ved operatørens øre
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
MHA24
< 2,5 m/s2
1
da - 1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke elværktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
da - 2
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der
opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
2
DANSK
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke
elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Batteriet oplader
Batteriet er opladet
Opladningsproblem
+
Oplader NiMH- og NiCd-batterier
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
3
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
For opladningstid, se tekniske data
Opfriskningsmodus
Yderligere sikkerhedsanvisninger for rundsave
Savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra emnet,
før arbejdet påbegyndes.
• Forsøg ikke at save i meget små emner.
• Forsøg aldrig efter frakobling at stoppe klingen
ved at trykke mod siden af klingen.
• Sæt aldrig rundsaven på et bord eller en
arbejdsbænk uden at den først frakobles.
Beskyttelsesanordninger
• Rundsaven må kun bruges til savning af træ og
plast.
• Sørg for at alle anordninger, der afskærmer
savklingen, er i perfekt funktionstilstand.
• Bloker aldrig savklingens afskærmning.
• Frigør omgående afskærmningen, hvis den
sidder fast og brug ikke saven, mens
afskærmningen er blokeret.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven skal indstilles korrekt. Afstanden
mellem den tandede kant og spaltekniven må
højst være 5 mm og højdeforskellen mellem
spaltekniven og den tandede kant må højst være
5 mm.
Kontrol og udskiftning af savklingen
• Der må kun anvendes savklinger, der opfylder de
i denne brugsanvisning angivne specifikationer.
• Der bør ikke anvendes savklinger, hvis hoveddel
er tykkere eller hvis deling er mindre end
spalteknivens tykkelse.
• Brug kun skarpe savklinger i perfekt tilstand.
Revnede eller bøjede savklinger skal omgående
kasseres og udskiftes.
• Sørg for at savklingen sidder godt fast og drejer i
den rigtige retning.
da - 3
DANSK
Specielle anvendelser
• Ved savning på langs af smalle emner (bredde
under 80 mm), anvendes en støtteliste langs den
langsgående kant.
• Ved savning med emnet fastspændt skal man
anvende anordninger, der sikrer mod at emnet
slår tilbage.
• Ved savning af træ med runde tværsnit skal man
anvende en anordning til at holde emnet fast på
begge sider af savklingen for at forhindre at det
glider.
• Sørg for at afsavede træemner ikke kan blive
fanget af savklingens tænder og derved blive
slynget væk.
Sikring mod tilbageslag
• Tilbageslag opstår, når saven hurtigt begynder at
blokere og saven derved presses tilbage mod
brugeren. Udløs omgående kontakten, hvis
bladet sætter sig fast eller saven blokerer.
• Hold savklingen skarp.
• Sørg for at understøtte store plader i savområdet.
• Brug støtteliste eller kantstøtte ved kløvning.
• Pres ikke med saven.
• Fjern ikke saven fra emnet, mens savklingen
roterer.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Spindellås
Støvudsugningsadapter
Smigindstilling
Indikator for savspor
Spaltekniv
Klingeflange
Underste beskyttelseskærm
Håndtag til underste beskyttelsesskærm
Savbord
Dybdejusteringshåndtag
Batteri-udløserknap
Batteri
Lader
Din Elu lader bruger batterier Elu 24 V NiCd og NiMH.
15 Batteri
16 Lader
17 Ladeindikator (rød)
18 Knap for opfriskningsmodus
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at
strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Batteridrevet rundsav
1 Savklinge
1 Umbrachonøgle
1 Batteri
1 Lader
1 Kuffert (kun K-modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Afbryd altid værktøjet før indsættelse
eller udtagning af batteriet. Sørg for at
batteriet er korrekt placeret før brug af
værktøjet.
• Kun brug Elu batterier og lader.
Beskrivelse (fig. A)
Den batteridrevne Elu rundsav er udviklet med
henblik på professionel anvendelse.
1 Afbryder
2 Startspærre for afbryder
3 Forreste håndtag
da - 4
4
DANSK
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet (fig. A)
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
Elu forhandler. Under opladningen kan laderen og
batteriet blive varme. Dette er normalt og indebærer
ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (15) oplades ved at sætte det i laderen
(16) som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den
røde ladeindikator (17) blinker. Efter cirka 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 2-4 timer
skifter den til vedligeholdelse. Batteriet kan
derefter tages af når som helst eller det kan blive
siddende i laderen, så længe det skal være.
• Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den
angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af laderen
og sæt det i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye
batteri heller ikke kan lades op, bør laderen testes
af en autoriseret Elu serviceværksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
ladeindikator (17) blinker to gange, sluk og
gentag. Dette angiver et forbigående problem
med energikilden. Laderen skifter automatisk
tilbage til normal funktion.
Opfriskningsmodus (fig. A)
Opfriskningsmodus hjælper med at
vedligeholde batteriet ved
spidskapacitet. Det anbefales at
bruge funktionen hver uge eller hver
10 opladnings/afladningscyklus.
Brug funktionen, når batteriets ydelse
er reduceret.
5
• Start opfriskningsmodus, som beskrevet ovenfor.
• Tryk på knappen (18). Den røde
opladningsindikator slukkes nu et øjeblik,
hvorefter den blinker hurtigt tre gange. Derefter vil
den blinke normalt som før. Opladeren er nu i
opfriskningsmodus.
• Efter ca. 8 timer vil den røde opladningsindikator
holde op med at blinke og forblive tændt.
Batteriet er nu fuldstændig genopladet og kan nu
fjernes når som helst eller efterlades i opladeren
på ubestemt tid.
• Ved når som helst at fjerne og genindsætte
batteriet, kan opfriskningsmodus annulleres.
Indsætning og udtagning af batteriet
• Indsæt batteriet i den tilsvarende holder i
værktøjet til det klikkes på plads. Det er
nødvendigt at bruge lidt kraft for fuldstændigt at
tilkoble den fjederbelastede mekanisme.
• Tryk på udløserknappen (14) for at udtage batteriet.
Justering af savdybde (fig. A)
• Drej dybdejusteringshåndtaget (13) op.
• Flyt fodpladen (12) for at opnå den korrekte
savdybde.
• Drej dybdejusteringshåndtaget (13) ned.
For at opnå optimalt resultat bør
savdybden være ca. 3 mm større end
materialets tykkelse.
Smigjustering (fig. A & B)
Smigvinklen kan indstilles mellem 0° og 45°.
• Løsn smigindstillingsknappen (6).
• Indstil smigvinklen ved at dreje fodpladen (12).
• Spænd smigindstillingsknappen (6).
Fodpladeindstilling for 90° snit (fig. B)
• Indstil saven på 0° smigvinkel.
• Træk klingeafskærmningen tilbage ved hjælp af
håndtaget (11) og læg saven på klingesiden.
• Løsn smigindstillingsknappen (6).
• Stil en vinkel mod klingen og fodpladen.
Udskiftning af savklingen (fig. C)
• Aktiver spindellåsen (4) og skru klingens
klemmeskrue (9) ud ved at dreje den med uret
med den medfølgende umbrachonøgle.
da - 5
DANSK
• Træk den nedre klingeafskærmning tilbage ved
hjælp af håndtaget (11) og udskift klingen (21).
Monter skiverne (20 & 22) på de korrekte steder.
• Kontroller klingens rotationsretning.
• Drej klingens klemmeskrue (9) i med hånden,
så den holder skiven på plads. Drej mod uret.
• Tryk på klingens låseknap (4) mens spindelen
drejes, indtil klingen holder op med at rotere.
• Spænd klingens klemme skrue godt med
umbrachonøglen.
Justering af spalteklingen (fig. C)
Se den indsatte tegning på figur C vedrørende
korrekt justering af spalteklingen (8). Indstil
spalteklingens mellemrum efter udskiftning af
savklingen eller ved behov.
• Løsn skruen (23) og træk spaltekniven ud til
maksimal længde.
• Indstil spillerummet og spænd skruen.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves,
er godt fastspændt.
• Pres kun ganske lidt med værktøjet og
undgå at presse sidelæns.
• Undgå overbelastning.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for at afskærmningerne er korrekt monteret.
Savklingens afskærmning skal være i lukket
position.
• Se til at klingen roterer i den retning, der angives
med pile på klingen.
• Brug ikke for slidte savklinger.
Starte og stoppe (fig. A)
Af sikkerhedsårsager er afbryderen (1) på værktøjet
udstyret med en startspærre (2).
• Tryk på startspærren for at låse værktøjet op.
• Tryk på afbryderknappen for at starte værktøjet.
Når afbryderen slippes, aktiveres startspærren
automatisk for at forhindre, at maskinen startes
ved en fejltagelse.
da - 6
Start eller stop ikke maskinen,
når savklingen rører ved arbejdsemnet
eller ved andre materialer.
Hvordan man holder og styrer værktøjet (fig. A)
• Hold på værktøjet ved at gribe godt fat om
hovedhåndtaget og det forreste håndtag (3) for at
kunne styre saven ordentligt.
• Da snittet bliver glattere på den side, hvor
savklingen efterlader arbejdsemnet, bør dette
spændes fast så bagsiden vender mod klingen.
• Brug indikatoren for savspor (7) til at følge den
tegnede linie på arbejdsemnet. Indikatoren for
savspor følger savklingens venstre (ydre) side ved
45° smigvinkel. Indikatoren for savspor følger
savklingens højre (indre) side ved 0° smigvinkel.
Støvudsugning (fig. A)
Din værktøjet er udstyret med en
støvudsugningsadapter (5).
• Brug altid en udsuger, der opfylder de gældende
bestemmelser vedrørende støvudsugning ved
savning af træ. Støvsugerslangen på de fleste
støvsugere passer direkte på adapteren.
Brug aldrig en støvsuger uden at bruge
beskyttelse mod gnister ved savning i
metal.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
6
DANSK
GARANTI
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af de
opsamlingssteder, der findes i din kommune, eller
til et Elu serviceværksted. De indsamlede batterier
vil blive genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted. (Se
gældende prisliste/katalog for yderligere oplysninger
eller henvend dig til Elu). Alternativt kan De også finde
en liste over Elu-autoriserede serviceværksteder og
detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet på
følgende adresse: www.2helpu.com.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
7
da - 7
DEUTSCH
AKKU-HANDKREISSÄGE MHA24
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr
oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
elektrische Spannung
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 4
de - 5
de - 5
de - 5
de - 7
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Max. Schnittiefe
Sägeblattbohrung
Gehrungswinkelbereich
Gewicht (ohne Akku)
Akku
Spannung
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
MHA24
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
MHA24
(Volt)
(kg)
24
1,4
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit
Gewicht
(Volt)
(Std.)
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
230
1
0,6
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
MHA24
< 2,5 m/s2
de - 1
8
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor
Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren
Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
9
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer Elu-Kundendienstwerkstatt erneuern.
de - 2
DEUTSCH
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen,
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und
Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen
Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter
defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch
eine Elu-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch, vor
der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer Elu-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
Akku wird geladen
Akku ist geladen
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten
Auffrischmodus
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Kreissägen
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Nach dem Ausschalten der Handkreissäge darf
das Sägeblatt niemals durch seitliches
Gegendrücken abgebremst werden.
• Legen Sie die Handkreissäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder die Werkbank ab.
Ladeproblem
+
Für NiMH- und NiCd-Akkus geeignet
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
de - 3
Vorrichtungen für einen sicheren Betrieb
• Stellen Sie sicher, daß die Handkreissäge
ausschließlich zur Holz- und Kunststoffbearbeitung verwendet wird.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Vorrichtungen,
die das Sägeblatt abdecken, einwandfrei
funktionieren.
• Blockieren Sie niemals den Blattschutz.
10
DEUTSCH
• Lösen Sie einen verklemmten Blattschutz sofort.
Verwenden Sie die Säge nie mit verklemmten
oder blockiertem Blattschutz.
• Der Spaltkeil darf nicht entfernt werden.
• Der Spaltkeil ist richtig einzustellen; der Abstand
zwischen Spaltkeil und Zahnkranz sollte max.
5 mm und die Höhendifferenz zwischen Spaltkeil
und Zahnkranz max. 5 mm betragen.
Prüfen und Auswechseln des Sägeblattes
• Es dürfen grundsätzlich nur Sägeblätter
verwendet werden, die den in dieser Anleitung
enthaltenen Kenndaten entsprechen.
• HSS-Sägeblätter (aus HSS-Stahl) sollten nicht
verwendet werden.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Es ist darauf zu achten, daß das Sägeblatt fest
montiert ist und in die richtige Richtung dreht.
Spezialanwendungen
• Beim Längssägen schmaler Werkstücke (Breite
kleiner als 80 mm) ist am Parallelanschlag ein
Schiebestock zu verwenden.
• Wenn mit einem fest eingeklemmten Werkstück
gearbeitet wird, sollten Vorrichtungen zum
Verhindern von Rückschlag verwendet werden.
• Beim Sägen von Rundholz ist das Werkstück
beiderseits des Sägeblattes gegen Verdrehen zu
sichern.
• Es muß darauf geachtet werden, daß abgeschnittene Stücke nicht vom Zahnkranz des
Sägeblattes erfaßt und weggeschleudert werden.
Schutz vor Rückschlag
• Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Säge
sich plötzlich verklemmt. Dadurch entsteht ein
Gegendrehmoment, das zum Rückschlag der
Säge führt. Lassen Sie deshalb sofort den
Schalter los, wenn das Sägeblatt sich verklemmt
oder die Säge sich festfährt.
• Halten Sie die Sägeblätter scharf.
• Große Werkstücke müssen um den Sägebereich
ausreichend abgestützt werden.
• Verwenden Sie beim Längssägen den Parallelanschlag oder ein Führungslineal.
11
• Während des Sägens darf die Säge nicht mit
drehendem Sägeblatt aus dem Material genommen werden. Lassen Sie erst den EIN-/AUSSchalter los und warten Sie, bis das Sägeblatt
stillsteht.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Handkreissäge
1 Sägeblatt
1 Innensechskantschlüssel
1 Akku
1 Ladegerät
1 Koffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre Elu Akku-Handkreissäge ist ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das für professionelle Sägearbeiten
entwickelt wurde.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Einschaltsperre
3 Zweithandgriff
4 Spindelarretierung
5 Spanauswurf
6 Gehrungseinstellung
7 Schlitzmarkierung
8 Spaltkeil
9 Sägeblattklemschraube
10 Unterer Blattschutz
11 Rückzughebel unterer Blattschutz
12 Schuh
13 Tiefeneinstellung
14 Akku-Löseknopf
15 Akku
Ladegerät
Ihr Elu-Ladegerät lädt 24 V NiCd- und NiMH-Akkus
von Elu.
15 Akku
16 Ladegerät
de - 4
DEUTSCH
17 Ladekontrolleuchte (rot)
18 Knopf für Auffrischmodus
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Ladegerät ist gemäß EN 50144
zweifach isoliert; eine Erdleitung ist aus
diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer
aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder
entfernen. Vergewissern Sie sich vor der
Arbeit, daß der Akku ordnungsgemäß
befestigt ist.
• Verwenden Sie nur Elu-Akkus
und -Ladegeräte.
de - 5
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus (Abb. A)
Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung
funktioniert, der Akku aber nicht geladen wird, sollten
Sie Ihr Ladegerät von einer Elu-Kundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während des Ladens können
sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum
normalen Betrieb und deutet nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (15) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (16) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig in
das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote Ladekontrolleuchte (17) muß blinken. Je nach Akkuleistung (Ah) hört sie nach ca. 1 Stunde auf zu
blinken und leuchtet ununterbrochen.
Der Akku ist nun vollständig geladen und das
Ladegerät schaltet automatisch in den Ausgleichmodus. Nach ungefähr 2-4 Stunden schaltet es in
den Pflegemodus. Der Akku kann jederzeit aus
dem Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit
im angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwekken einen anderen Akku. Falls auch der neue
Akku nicht geladen werden kann, lassen Sie das
Ladegerät bitte von einer Elu-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte (17) zweimal blinkt, dann
erlischt und den Zyklus wiederholt. Dies deutet
auf eine vorübergehende Störung der Stromversorgung. Das Ladegerät schaltet automatisch
wieder auf Normalbetrieb.
12
DEUTSCH
Auffrischmodus (Abb. A)
Der Auffrischmodus trägt dazu bei,
daß der Akku langfristig seine Spitzenleistung bewahrt. Es wird empfohlen,
diesen Modus wöchtentlich oder alle
10 Lade-/Entladezyklen zu verwenden.
Auf jeden Fall sollten Sie diesen
Modus verwenden, wenn Sie feststellen, daß die Akkuleistung abgenommen hat.
• Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen
beschrieben.
• Drücken Sie den Knopf (18). Die rote Ladekontrolleuchte erlischt kurz, blinkt dreimal schnell und
blinkt dann wie zuvor weiter. Das Ladegerät
funktioniert nun im Auffrischmodus.
• Nach maximal 8 Stunden hört die rote Ladekontrolleuchte auf zu blinken und leuchtet ununterbrochen. Der Akku ist nun vollständig geladen und
kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder auf
unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät
gelassen werden.
• Um den Auffrischmodus zu beenden, können Sie
jederzeit den Akku entfernen und wieder in das
Ladegerät stecken.
Einsetzen und Entfernen des Akkus
• Setzen Sie den Akku in die entsprechende
Öffnung im Elektrowerkzeug ein und lassen Sie ihn
einrasten. Wenden Sie bei Bedarf ein wenig Kraft
an, um den Federmechanismus einzufahren.
• Zum Entfernen des Akkus betätigen Sie den
Löseknopf (14).
Schnittiefeneinstellung (Abb. A)
• Lockern Sie die Tiefeneinstellung (13).
• Bewegen Sie den Schuh (12), um die richtige
Schnittiefe einzustellen.
• Ziehen Sie die Tiefeneinstellung (13) wieder fest.
Für beste Ergebnisse lassen Sie das
Sägeblatt ungefähr 3 mm aus dem
Werkstück herausragen.
13
Gehrungseinstellung (Abb. A & B)
Der Gehrungswinkel kann zwischen 0° und 45° eingestellt werden.
• Lockern Sie den Gehrungseinstellungsknopf (6).
• Stellen Sie den Gehrungswinkel ein, indem Sie
den Sägeschuh (12) kippen.
• Drehen Sie den Gehrungseinstellungsknopf (6) fest.
Schuhjustierung für 90°-Schnitte (Abb. B)
• Stellen Sie einen Gehrungswinkel von 0° ein.
• Ziehen Sie den Blattschutz mit Hilfe des Hebels
(11) zurück und legen Sie die Säge auf die Sägeblattseite.
• Lockern Sie den Gehrungseinstellknopf (6).
• Stellen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt
und den Schuh, um die 90°-Einstellung zu
überprüfen.
Sägeblattwechsel (Abb. C)
• Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung (4)
und lösen Sie die Sägeblattklemschraube (9),
indem Sie sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn
drehen.
• Ziehen Sie den unteren Blattschutz mit Hilfe des
Hebels (11) zurück und wechseln Sie das Sägeblatt
(21). Bringen Sie die Klemmscheiben (20 & 22)
wieder richtig an.
• Prüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblatts.
• Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube (9) von
Hand ein, um die Klemmscheiben in der richtigen
Position zu halten. Drehen Sie entgegen dem
Uhrzeigersinn.
• Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung (4)
und drehen Sie die Spindel, bis die Spindelarretierung einrastet.
• Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit Hilfe
des Innensechskantschlüssels fest an.
Spaltkeileinstellung (Abb. C)
Der Einsatz in Abb. C zeigt die richtige Einstellung
des Spaltkeiles (8). Stellen Sie den Abstand zum Sägeblatt neu ein, nachdem das Sägeblatt gewechselt
wurde oder wenn dies aus einem anderen Grunde
erforderlich ist.
• Lösen Sie die Schraube (23) und ziehen Sie den
Spaltkeil auf die maximale Länge heraus.
• Stellen Sie den Abstand zum Sägeblatt ein und
ziehen Sie die Schraube wieder fest.
de - 6
DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
Vor der Inbetriebnahme:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.
Der Sägeblattschutz muß geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in
Richtung des auf dem Blatt angebrachten Pfeiles
dreht.
• Verwenden Sie keine abgenutzten Sägeblätter.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Aus-Schalter (1) Ihres Werkzeuges mit einer Einschaltsperre (2) versehen.
• Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre, um den
Schalter zu entriegeln.
• Betätigen Sie dann zum Einschalten des Werkzeuges den Ein-/Aus-Schalter. Beim Loslassen
des Ein-/Aus-Schalters wird die Einschaltsperre
automatisch wieder aktiviert, um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeuges zu verhindern.
Schalten Sie das Werkzeug nicht ein oder
aus, während das Sägeblatt das Werkstück
oder andere Materialien berührt.
Handhabung des Werkzeuges (Abb. A)
• Halten Sie Ihr Werkzeug beim Haupthandgriff
und beim Zweithandgriff (3). Dies ermöglicht eine
gute Führung.
• Wenn Sie Material sägen, wird die der Säge
gegenüberliegende Schnittkante besonders
sauber. Spannen Sie deshalb das Werkstück mit
der Rückseite zum Sägeschuh ein (saubere
Schnittkante liegt unten).
de - 7
• Verwenden Sie die Schlitzmarkierung (7) zum
Sägen entlang einer auf dem Werkstück
gezogenen Linie. Bei einem Gehrungswinkel von
45° befindet die Markierung sich in Linie mit der
linken (äußeren) Seite des Sägeblatts. Bei einem
Gehrungswinkel von 0° befindet die Markierung
sich in Linie mit der rechten (inneren) Seite des
Sägeblatts.
Spanabsaugung (Abb. A)
Ihr Werkzeug ist mit einem Spanauswurf (5) versehen.
• Verwenden Sie nur eine Spanabsaugung, die
den gültigen Richtlinien für das Sägen von Holz
entspricht. Der Absaugschlauch der meisten
handelsüblichen Staubsauger kann direkt an den
Spanauswurf angeschlossen werden.
Verwenden Sie beim Sägen von Leichtmetall keinen Staubsauger ohne
entsprechende Funkenschutzstrecke.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
14
DEUTSCH
Ausgediente Werkzeuge
Eine Übersicht über die Elu-Kundendienstwerkstätte
und weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.2helpu.com.
GARANTIE
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an Elu
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die
recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen. Elu und andere namhafte
Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem
Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung).
15
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
de - 8
ENGLISH
CORDLESS CIRCULAR SAW MHA24
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
en - 7
en - 7
Technical data
Voltage
Max. power output
No load speed
Blade diameter
Depth of cut
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight (without battery pack)
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
MHA24
24
480
4,000
165
55
10
0 - 45°
2.9
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard!
EC-Declaration of conformity
MHA24
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
MHA24
LpA
LWA (acoustic power)
Battery pack
Voltage
Weight
V
kg
Charger
Mains voltage
Charging time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
en - 1
(sound pressure)
V
h
kg
230 V tools
230 V tools
24
1.4
230
1
0.6
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
dB(A)*
99
dB(A)
112
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
MHA24
< 2.5 m/s2
16
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
17
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories.
Inspect the tool cords at regular intervals and,
if damaged, have them repaired by an Elu
authorized repair agent. Keep all controls dry,
clean and free from oil and grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an Elu authorized
repair agent.
en - 2
ENGLISH
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent.
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Battery charging
Battery charged
Problem charging
+
Charges NiMH and NiCd battery packs
Do not probe with conductive objects
See technical data for charging time
Refresh mode
Additional safety rules for circular saws
When sawing
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• Do not attempt to saw extremely small workpieces.
• After switching off, never attempt to stop the saw
blade by pressing against the side of the blade.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off.
Operational protection devices
• The circular saw must only be used for cutting
wood or plastic.
• Ensure that all devices screening the saw blade
are in perfect working order.
• Never jam the saw blade guards.
• Free a jammed saw blade guard immediately and
do not use the saw if the guard is jammed.
• Do not remove the riving knife.
• The riving knife should be correctly set;
the distance between the toothed rim and the
riving knife should be max. 5 mm and the height
difference between the riving knife and the
toothed rim should be max. 5 mm.
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
Charge only between 4 °C and 40 °C
en - 3
Checking and changing the saw blade
• Only saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions may
be used.
• Saw blades made of high alloy, high speed steel
(HSS steel) should not be used.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at once.
• Ensure that the saw blade is securely fixed and
rotates in the correct direction.
Special applications
• When cutting narrow workpieces (width less than
80 mm) longitudinally, use a rip fence guide along
the longitudinal edge.
18
ENGLISH
• When sawing with the workpiece clamped tight,
devices should be used to prevent the workpiece
kicking back.
• When sawing circular sections of wood use a
device to hold the workpiece steady on both
sides of the saw blade to prevent slipping.
• Ensure that pieces of wood sawn off the
workpiece cannot be caught up by the teeth of
the saw blade and thrown in the air.
Guard against kickback
• Kickback occurs when the saw begins to stall
rapidly and is driven back towards the operator.
Release the switch immediately if the blade sticks
or the saw stalls.
• Keep the saw blades sharp.
• Supports large panels near the cutting area.
• Use a fence or straight edge guide when ripping;
do not force the tool.
• Do not remove the saw from the work during a
cut while the saw blade is rotating.
9
10
11
12
13
14
15
Blade clamping screw
Lower guard
Lower guard retracting lever
Shoe
Depth adjustment lever
Battery release button
Battery pack
Charger
Your Elu charger accepts Elu 24 V NiCd and NiMH
battery packs.
15 Battery pack
16 Charger
17 Charging indicator (red)
18 Refresh mode button
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Package contents
The package contains:
1 Cordless circular saw
1 Saw blade
1 Allen key
1 Battery pack
1 Charger
1 Case (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your Elu cordless circular saw has been designed
for professional sawing applications.
1 On/off-switch
2 Lock-off button
3 Front handle
4 Blade lock button
5 Dust spout
6 Bevel adjustment knob
7 Kerf indicator
8 Riving knife
19
Your Elu charger is double insulated in
accordance with EN 50144.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
en - 4
ENGLISH
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged
and the charger automatically switches to
equalization mode. After approx. 2-4 hours, it will
switch to maintenance charge mode. The battery
pack can be removed at any time or left in the
connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized Elu repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC,
the red charging indicator (17) may blink twice,
switch OFF and repeat. This indicates a temporary
problem of the power source. The charger will
automatically switch back to normal operation.
Refresh mode (fig. A)
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Before using the tool, make sure the
battery pack is properly seated.
• Use only Elu battery packs and chargers.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack (fig. A)
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorized
Elu repair agent. Whilst charging, the charger and the
battery pack may become warm to touch. This is a
normal condition and does not indicate a problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (15), insert it into the
charger (16) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (17) will blink.
en - 5
The refresh mode helps to maintain
the optimum capacity of the battery
pack. It is therefore recommended to
use the refresh mode weekly or every
10 charge/discharge cycles. Please
make sure to use the feature
whenever you notice decreased
battery pack performance.
• Start the charging process as described above.
• Press the refresh mode button (18). The red
charging indicator will stop blinking momentarily,
quickly blink three times and then resume blinking
as before. The charger is now in refresh mode.
• After up to 8 hours, the red charging indicator will
stop blinking and remain on. The battery pack is
now fully charged and can be removed at any
time or left in the connected charger indefinitely.
• To cancel refresh mode, you can remove and reinsert the battery pack at any time.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the corresponding
slot in the tool until it clicks in place. You may
need to use some force to fully engage the
spring-loaded mechanism.
• To remove the battery pack, press the release
button (14).
20
ENGLISH
Depth of cut adjustment (fig. A)
• Move the depth adjustment lever (13) up.
• Move the shoe (12) to obtain the correct depth
of cut.
• Move the depth adjustment lever (13) down.
For optimal results, allow the saw blade
to protrude from the workpiece by about
3 mm.
Bevel adjustment (fig. A & B)
The bevel angle can be adjusted between 0° and 45°.
• Loosen the bevel adjustment knob (6).
• Set the bevel angle by tilting the saw shoe (12).
• Tighten the bevel adjustment knob (6).
Shoe adjustment for 90° cuts (fig. B)
• Adjust the saw to 0° bevel.
• Retract the blade guard using the lever (11) and
place the saw on the blade side.
• Loosen the bevel adjustment knob (6).
• Place a square against the blade and shoe to
check the 90° setting.
Replacing the saw blade (fig. C)
• Engage the blade lock button (4) and unscrew
the blade camping screw (9) by turning clockwise
using the Allen key supplied with the tool.
• Retract the lower blade guard using the lever (11)
and replace the blade (21). Reinstall the washers
(20 & 22) in the correct position.
• Check the direction of rotation of the blade.
• Thread on the blade clamping screw (9) by hand to
hold the washer in position. Turn counterclockwise.
• Press the blade lock button (4) while turning the
spindle until the blade stops rotating.
• Tighten the blade clamping screw firmly using the
Allen key.
Adjusting the riving knife (fig. C)
For the correct adjustment of the riving knife (8),
refer to the inset in figure C. Adjust the clearance of
the riving knife after changing the saw blade or
whenever necessary.
• Loosen the screw (23) and pull out the riving
knife to its maximum length.
• Adjust the clearance and tighten the screw.
21
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is firmly
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade.
• Avoid overloading.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the guards have been mounted
correctly. The saw blade guard must be in closed
position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
Switching on and off (fig. A)
For safety reasons the on/off-switch (1) of your tool
is equipped with a lock-off button (2).
• Press the lock-off button to unlock the tool.
• To run the tool, press the on/off-switch. As soon
as the on/off-switch is released the lock-off
switch is automatically activated to prevent
unintended starting of the machine.
Do not switch the tool on or off when the
saw blade touches the workpiece or
other materials.
Holding and guiding the tool (fig. A)
• Hold the tool by the main grip and the front
handle (3) to guide the saw properly.
• For optimum results, clamp the workpiece
bottom up.
• Use the kerf indicator (7) to follow the line drawn
on the workpiece. The kerf indicator lines up with
the left (outer) side of the saw blade when set to
45° bevel. The kerf indicator lines up with the
right (inner) side of the saw blade when set to
0° bevel.
en - 6
ENGLISH
Dust extraction (fig. A)
Your tool is fitted with a dust extraction spout (5).
• Always use a vacuum extractor designed in
compliance with the applicable Directives
regarding dust emission when sawing wood.
Vacuum hoses of most common vacuum
cleaners will fit directly into the dust extraction
spout.
Do not use a vacuum extractor without
proper spark protection when sawing
metal.
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Unwanted tools
Take your tool to an Elu authorised repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Elu After-Sales service
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual). Alternatively, a list of authorized Elu
repair agents and full details on our after-sales
service are available on the Internet at
www.2helpu.com.
GUARANTEE
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
en - 7
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
22
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR SIN CABLE MHA24
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 6
es - 7
es - 8
Características técnicas
Voltaje
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Profundidad de corte
Agujero del disco
Regulación del ángulo de chaflán
Peso (sin batería)
Batería
Tensión
Peso
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
MHA24
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
MHA24
V
kg
24
1,4
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* al oído del usuario
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
MHA24
< 2,5 m/s2
23
es - 1
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada.
No utilice herramientas eléctricas en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años, se
requiere supervisión.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
es - 2
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar mejor y más seguro. Siga las instrucciones
para el mantenimiento y la sustitución de
accesorios. Verifique los cables de las herramientas
con regularidad y, en caso de avería, llévelos a un
Centro de Servicio Elu para que sean reparados.
24
ESPAÑOL
Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
Cargando
Cargado
Problema de carga
+
Carga baterías NiMH y NiCd
No unirlos con objetos conductores
25
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas
Modo refrescar
Normas de seguridad adicionales para sierras
circulares
Al serrar
• Antes de comenzar, quite todos los clavos y
objetos metálicos de la pieza con la que va a
trabajar.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener la hoja presionándola de forma lateral.
• No coloque nunca la sierra circular sobre una
mesa o un banco de trabajo a menos que esté
desconectada.
Dispositivos de protección operativa
• Esta sierra circular debe ser utilizada
exclusivamente para cortar madera y plástico.
• Compruebe que todos los dispositivos que
protegen la hoja de la sierra funcionan
correctamente.
• No presione nunca los protectores de la hoja.
• Libere inmediatamente un protector de la hoja
que haya sido presionado; no utilice la sierra si el
protector está presionado.
es - 3
ESPAÑOL
• No quite nunca el abridor.
• El abridor ha de estar colocado correctamente;
la distancia entre el borde dentado y el abridor
debe ser de 5 mm como máximo y la diferencia
de altura entre éste y el borde dentado no debe
superar los 5 mm.
Comprobación y cambio de la hoja de la sierra
• Únicamente pueden utilizarse hojas que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas
instrucciones de funcionamiento.
• No deben emplearse hojas fabricadas en acero
de corte rápido de hiperaleación (acero HSS).
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas o
dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
• Compruebe que la hoja de la sierra está bien
sujeta y que gira en el sentido correcto.
Aplicaciones especiales
• Al cortar piezas estrechas (con una anchura
inferior a 80 mm) de forma longitudinal, utilice
una escuadra de guía de corte a lo largo del
borde longitudinal.
• Al serrar con la pieza bien sujeta, es preciso
utilizar dispositivos para evitar que ésta retroceda.
• Cuando se sierren secciones circulares de
madera, debe utilizarse un dispositivo para
mantener la pieza fija a ambos lados de la hoja y
evitar que se deslice.
• Asegúrese de que los trozos de madera que se
desprenden de la pieza al serrarla no quedan
atrapados por los dientes de la hoja y saltan al aire.
Protección contra el retroceso
• El retroceso se produce cuando la sierra
comienza a detenerse de repente y es impulsada
hacia atrás, hacia el usuario. Suelte el interruptor
inmediatamente si la hoja se atasca o la sierra se
detiene.
• Mantenga bien afiladas las hojas de la sierra.
• Coloque paneles grandes cerca de la zona de corte.
• Al cortar, utilice una escuadra de guía o una guía
de borde recto; no fuerce la herramienta.
• No separe la sierra de la pieza cuando esté
cortando mientras la hoja esté girando.
es - 4
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra circular sin cable
1 Disco de sierra
1 Llave Allen
1 Batería
1 Cargador
1 Caja (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
La sierra circular sin cable Elu ha sido diseñada para
aplicaciones profesionales de aserrado.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Botón de bloqueo del interruptor
3 Empuñadura delantera
4 Botón de inmovilización del disco
5 Boca para el aspirador de polvo
6 Mando de regulación del chaflán
7 Indicador de entalla
8 Abridor
9 Tornillo de fijación del disco
10 Protección inferior
11 Palanca de retirada de la protección inferior
12 Zapata
13 Mando de regulación de la profundidad de corte
14 Pulsador de arranque para batería
15 Batería
Cargador
Su cargador Elu admite baterías Elu 24 V NiCd y
NiMH.
15 Batería
16 Cargador
17 Indicador de carga (rojo)
18 Botón de modo refrescar
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería corresponde al valor indicado en la placa de
características.
26
ESPAÑOL
Su cargador Elu tiene doble aislamiento,
conforme a la norma EN 50144;
por consiguiente, no se requiere
conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Apague siempre la herramienta antes de
insertar o retirar la batería. Antes de
utilizar la herramienta, cerciórese de que
la batería está bien colocada.
• Usar sólo baterías y cargadores de Elu.
Batería (fig. A)
Carga de la batería (fig. A)
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones Elu.
Es posible que el cargador y la batería se calienten
durante la carga; esto es normal y no significa que
exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (15), introdúzcala en el
cargador (16) según se indica y enchufe este
último.
27
Asegúrese de que la batería esté bien colocada
en el cargador. El indicador de carga rojo (17)
parpadeará. Pasada una hora,
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. El empaquetado de
baterías ya estará completamente cargado y el
cargador pasará automáticamente al modo de
ecualización. Al cabo de 2-4 horas, cambiará al
modo de mantenimiento. Se puede sacar en
cualquier momento o dejarse indefinidamente en
el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
insertar el empaquetado de baterías o pruebe
con uno nuevo. Si tampoco es posible cargar
éste último, haga revisar el cargador por un
agente Elu autorizado.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo (17) puede parpadear
dos veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal de manera automática.
Modo refrescar (fig. A)
El modo refrescar permite mantener
la batería recargable a su capacidad
máxima. Se recomienda la utilización
de esta función una vez la semana o
entre cada 10 ciclos de carga/
descarga. Utilice esta función si
observa que el rendimiento de la
batería recargable está disminuyendo.
• Inicie el proceso de carga, según la descripción.
• Pulse el botón de modo refrescar (18). La luz
indicadora de carga dejará de parpadear durante
un momento, volverá a parpadear rápidamente
tres veces, para volver a parpadear como antes.
El cargador ya está en modo refrescar.
• Después de unas 8 horas la luz indicadora dejará
de parpadear y se mantendrá encendida.
Ello significa que la batería recargable está
totalmente cargada, y se puede retirar o dejar en
el cargador conectado durante un tiempo
indefinido.
es - 5
ESPAÑOL
• Para cancelar el modo refrescar, retire la batería
recargable y vuélvala a introducir cuando quiera.
Inserción y extracción de la batería
• Inserte la batería en la ranura correspondiente de
la herramienta hasta que encaje en su lugar.
Deberá presionarla con fuerza para que ajuste en
el mecanismo de resorte.
• Para extraer la batería, apriete el pulsador (14).
Regulación de la profundidad de corte (fig. A)
• Afloje el mando de regulación de la profundidad
de corte (13).
• Desplace la zapata (12) hasta obtener la
profundidad de corte deseada.
• Apriete el mando (13).
Para obtener los mejores resultados,
deje que el disco de sierra sobresalga
unos 3 mm de la pieza.
Regulación del chaflán (fig. A & B)
El ángulo del chaflán puede regularse entre 0° y 45°.
• Afloje el mando de regulación del chaflán (6).
• Ajuste el ángulo del chaflán inclinando la zapata (12).
• Apriete el mando de regulación del chaflán (6).
Regulación de la zapata para cortes a 90° (fig. B)
• Regule la zapata para chaflán 0°.
• Retire la protección del disco de sierra utilizando la
palanca (11) y apoye la sierra por el lado del disco.
• Afloje el mando de regulación del chaflán (6).
• Coloque una escuadra contra el disco y la zapata
para comprobar la regulación a 90°.
Sustitución del disco de sierra (fig. C)
• Acople el botón de inmovilización del disco (4) y
suelte el tornillo de fijación (9) girándolo hacia la
derecha con la llave Allen que se suministra con
la herramienta.
• Retire la protección inferior del disco con ayuda
de la palanca (11) y sustituya el disco (21). Vuelva
a colocar las arandelas (20 & 22) en la posición
correcta.
• Compruebe el sentido de giro del disco.
• Enrosque a mano el tornillo de fijación del disco
(9) para sujetar la arandela en su posición.
Gire en sentido contrario al de las agujas del reloj.
es - 6
• Mientras gira el husillo, mantenga pulsado el
botón de inmovilización del disco (4) hasta que el
disco deje de girar.
• Apriete firmemente el tornillo de fijación del disco
de sierra utilizando la llave Allen.
Ajuste del abridor (fig. C)
Para realizar un ajuste correcto del abridor (8),
consulte el recuadro de la figura C. Ajuste la
distancia del abridor cuando cambie la hoja de la
sierra o siempre que sea necesario.
• Afloje el tornillo (23) y saque el abridor al máximo.
• Ajuste la distancia y apriete el tornillo.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a
serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave
en la herramienta y no ejerza presión
lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes del uso:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Compruebe que los protectores se han montado
correctamente. El protector de la hoja debe estar
cerrado.
• Compruebe que la hoja de la sierra gira en la
dirección que indica la flecha.
• No deben emplearse hojas demasiados usados.
Encendido y apagado (fig. A)
Por razones de seguridad, el interruptor de marcha/
parada (1) de la herramienta lleva un botón de
desbloqueo (2).
• Pulse este botón para desbloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de marcha/parada. En el momento en
que se suelta el interruptor de marcha/parada se
activa automáticamente el botón de bloqueo;
lo que impide que la herramienta pueda ponerse
en marcha inadvertidamente.
28
ESPAÑOL
No ponga la herramienta en marcha ni
parada mientras el disco de sierra esté
en contacto con la pieza o con otro
material.
Cómo sujetar y guiar la herramienta (fig. A)
• Sujete la herramienta por la empuñadura
principal y por la empuñadura delantera (3) para
guiar la sierra adecuadamente.
• Como el corte queda más liso por el lado en el
que el disco de sierra sale del material, sujete la
pieza con la cara posterior mirando hacia el
disco de sierra.
• Utilice el indicador de entalla (7) para seguir la
línea trazada sobre la pieza. Para chaflán 45°,
el indicador de entalla está alineado con la cara
izquierda (exterior) del disco de sierra. Para
chaflán 0°, el indicador de entalla está alineado
con la cara derecha (interior) del disco de sierra.
Extracción de polvo (fig. A)
La herramienta dispone de un orificio de salida para
la extracción de polvo (5).
• Utilice siempre un extractor de aspiración
diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo al
serrar madera. Los tubos flexibles de aspiración
de los aspiradores más comunes se ajustan
directamente a la boca de extracción de polvo.
Al serrar metal, no utilice un extractor de
aspiración sin una protección adecuada
contra las chispas.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
29
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la Herramienta
Eléctrica necesitase ser reparada, póngase en
contacto con su suministrador o con la sede principal
de Elu para obtener la dirección del centro de servicio
más cercano (véase al dorso de este manual).
es - 7
ESPAÑOL
Como alternativa, hay disponible en Internet una lista
de Centros de Servicio Elu e información completa
sobre nuestro servicio postventa en
www.2helpu.com.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación, juntamente
con la máquina completa, así como la factura de
compra y le sera presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
es - 8
30
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL MHA24
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 6
fr - 7
fr - 8
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance utile (maxi)
Vitesses à vide
Diamètre de lame
Profondeur de coupe maxi
Alésage
Réglage de l’inclinaison
Poids (sans pack-batteries)
Pack-batteries
Tension
Poids
V
W
tr/min
mm
mm
mm
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
MHA24
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
MHA24
V
kg
24
1,4
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* à l’oreille de l’opérateur
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge
Poids
Fusible:
Outils 230 V
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
MHA24
< 2,5 m/s2
31
fr - 1
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
7
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
8
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs. Sous des
conditions de travail extrêmes (par exemple:
humidité élevée, dépôt de poussières métalliques,
etc.) la sécurité électrique peut être augmentée en
insérant un transformateur d’isolation ou un
disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement.
fr - 2
9
10
11
12
13
14
15
Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé
de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas
échéant, porter une garniture convenable
retenant les cheveux longs.
Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé, le faire
changer par votre Service Elu agréé. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer
s’il est endommagé. Maintenir les poignées sèches
et exemptes d’huile et de graisse.
Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé.
32
FRANÇAIS
Pour cela, contrôler l’alignement des pièces en
mouvement et leur grippage éventuel. Tous les
composants doivent être montés correctement
et remplir les conditions pour garantir le
fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service Elu agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
Pack-batteries en charge
Pack-batteries chargé
Problème de chargement
+
Charge des pack-batteries NiMH et NiCd
Ne pas introduire d’objet conducteur
Ne pas charger un pack-batteries
endommagé
Lire le manuel d’abord
33
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Voir les caractéristiques techniques pour
le temps de charge
Mode de rafraîchissement
Directives de sécurité additionnelles pour scies
circulaires
Au cours du sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• Ne pas tenter de scier de très petites pièces.
• Après la mise à l’arrêt, ne jamais essayer de
freiner la lame en exerçant une pression latérale.
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de
la poser sur une table.
Dispositifs de protection
• La scie circulaire doit être utilisée uniquement
pour le sciage de bois et de matières plastiques.
• Les dispositifs protégeant la lame de la scie
doivent être en parfait état.
• Ne jamais bloquer le protecteur de lame.
• Au cas où le protecteur de lame serait bloqué,
le dégager immédiatement. Ne pas utiliser la scie
tant que le protecteur de lame est bloqué.
• Ne pas enlever le couteau diviseur.
• Le couteau diviseur doit être installé
correctement. La distance entre les dents de la
lame et le couteau diviseur ne doit pas dépasser
5 mm.
Changement de la lame de scie
• Utiliser uniquement des lames de scie dont les
caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
fr - 3
FRANÇAIS
• Ne pas utiliser des lames de scie en acier spécial
ou en acier rapide (HSS).
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
• Vérifier le montage de la lame de scie et son sens
de rotation.
Applications spéciales
• Pour scier des pièces étroites (largeur inférieure à
80 mm) dans le sens de la longueur, utiliser un
guide parallèle.
• Lorsque la pièce à scier est fermement serrée,
prendre des précautions pour éviter les rebonds.
• Lors du sciage de pièces de bois circulaires,
vérifier que la pièce est maintenue de part et
d’autre pour éviter qu’elle ne glisse.
• S’assurer que les morceaux de bois sciés ne
peuvent être pris par les dents de la lame en
action et projetés en l’air.
Eviter les rebonds
• Quand la scie se bloque, il y a risque de rebond.
Relâcher immédiatement l’interrupteur marche/
arrêt quand la lame de scie se bloque ou que le
moteur cale.
• Maintenir les lames de scie bien tranchantes.
• Supporter les grandes pièces près de l’endroit
de coupe.
• Utiliser un guide parallèle lors du sciage dans le
sens de la longueur; ne pas forcer l’outil.
• Ne pas enlever la scie de la coupe tant que la
lame tourne.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie circulaire sans fil
1 Lame de scie
1 Clé Allen
1 Pack-batteries
1 Chargeur
1 Coffret (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
fr - 4
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie circulaire sans fil Elu a été mise au point
pour le sciage professionnel du bois.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Bouton de blocage/déblocage
3 Poignée avant
4 Bouton de blocage de l’arbre
5 Capot pour aspiration de poussière
6 Bouton de réglage de l’inclinaison
7 Repère
8 Couteau diviseur
9 Vis de serrage de la lame
10 Protecteur inférieur
11 Levier de retrait du protecteur inférieur
12 Semelle
13 Levier de réglage de la profondeur
14 Bouton de dégagement pour pack-batteries
15 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur Elu accepte les packs-batteries Elu
NiCd et NiMH 24 V.
15 Pack-batteries
16 Chargeur
17 Voyant rouge
18 Bouton de mode de rafraîchissement
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
34
FRANÇAIS
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 0,5 mm2
et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
• Toujours enlever le pack-batteries avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
• Stoppez toujours l’outil avant d’insérer ou
de retirer le pack-batteries. Avant d’utiliser
l’outil, assurez-vous que le pack-batteries
est correctement mis en place.
• Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs Elu.
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente et que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé Elu.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (15), l’introduire
dans le chargeur (16) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
Le voyant rouge (17) se met à clignoter.
35
Au bout d’environ 1 heure, le clignotement
s’arrête et le voyant s’allume en continu pour
indiquer que le pack-batteries est entièrement
chargé.
Le chargeur passe automatiquement au mode
de compensation. Au bout d’environ 2-4 heures,
il passe finalement au mode de maintien de
charge. Le pack-batteries peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faire tester votre
pack-batteries par un service agréé Elu.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge (17) clignote deux fois et
le chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
Mode de rafraîchissement (fig. A)
Le mode de rafraîchissement sert à
conserver la capacité maximale du
pack-batteries. Il est recommandé
d’utiliser cette fonction chaque semaine
ou tous les 10 cycles de chargement/
déchargement. Veuillez ne pas oublier
d’employer cette fonction à chaque fois
que vous constatez une baisse de
performance du pack-batteries.
• Lancez le processus de chargement comme
décrit ci-dessus.
• Appuyez sur le bouton de mode de
rafraîchissement (18). Le voyant rouge s’arrêtera
de clignoter momentanément, clignotera
rapidement trois fois de suite puis se remettra à
clignoter comme avant. Le chargeur se trouve
maintenant en mode de rafraîchissement.
• Au bout de 8 heures maximum, le voyant rouge
s’arrêtera de clignoter et restera allumé. Le packbatteries se trouve maintenant totalement
chargé. On peut le retirer à tout moment ou bien
le laisser indéfiniment connecté au chargeur.
fr - 5
FRANÇAIS
• Pour annuler le mode de rafraîchissement, il suffit
de retirer et réinsérer le pack- batteries à tout
moment.
Insertion et retrait du pack-batteries
• Insérez le pack-batteries dans l’emplacement
correspondant de l’outil jusqu’à ce qu’il se mette
en place en émettant un déclic. Il vous faudra
employer un peu de force pour enclencher
complètement le mécanisme à ressort.
• Pour retirer le pack-batteries, appuyez sur le
bouton de dégagement (14).
Réglage de la profondeur de coupe (fig. A)
• Desserrer le levier de réglage de la profondeur (13).
• Régler la profondeur de coupe en manipulant la
semelle (12).
• Serrer le levier de réglage de la profondeur (13).
Pour une coupe plus nette, laisser la scie
dépasser de 3 mm du bas de la pièce
à scier.
Réglage d’inclinaison (fig. A & B)
L’angle est réglable de 0° à 45°.
• Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
• Régler l’inclinaison en décalant la semelle (12).
• Serrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
Réglage de la semelle pour coupes à 90° (fig. B)
• Régler l’inclinaison à 0°.
• Ouvrir le protecteur de lame au moyen du levier (11)
et placer la scie sur son côté.
• Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
• Placer une équerre contre la lame et la semelle
pour vérifier l’angle de 90°.
Remplacement de la lame de scie (fig. C)
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (4) et
desserrer la vis de serrage de la lame (9) en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
à l’aide de la clé Allen fournie avec la scie.
• Ouvrir le protecteur de lame au moyen du levier (11)
et remplacer la lame (21). Remettre en place les
rondelles (20 & 22) dans l’ordre.
• Vérifier le sens de rotation de la lame.
• Visser provisoirement la vis de serrage de la lame
(9) pour bloquer la rondelle en tournant dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.
fr - 6
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (4) tout
en faisant tourner l’arbre jusqu’à ce que la lame
se bloque.
• Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé Allen.
Réglage du couteau diviseur (fig. C)
Pour un réglage correct du couteau diviseur (8), se
reporter à l’encart dans la figure C. Régler le jeu du
couteau diviseur après remplacement de la lame ou
en cas de déréglage.
• Desserrer la vis (23) et tirer le couteau diviseur à
sa longueur maximale.
• Régler le jeu et serrer la vis.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais altère la performance de l’outil
et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son
régime normal d’utilisation.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Vérifier le montage des protecteurs. Le protecteur
de lame doit être fermé.
• Vérifier le sens de rotation de la lame de scie.
• Ne pas utiliser de lames de scie trop usées.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
Pour plus de sécurité, l’interrupteur marche/arrêt (1)
de votre scie circulaire de pose a été équipé d’un
bouton de blocage/déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de blocage/déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’interrupteur.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt. Dès que l’interrupteur
marche/arrêt est relâché, il sera
automatiquement bloqué pour éviter une mise en
marche par inadvertance.
36
FRANÇAIS
Ne pas manipuler l’interrupteur marche/
arrêt quand la lame de scie est en
contact avec la pièce à scier ou d’autres
matériaux.
Maniement de l’outil (fig. A)
• Tenir votre outil par la poignée principale et la
poignée avant (3) pour garantir un guidage optimal.
• La coupe étant plus nette du côté où la lame sort
de la pièce, il convient de fixer cette dernière le
dos dirigé vers la lame de scie.
• Suivre la ligne tracée sur la pièce à scier au
moyen du repère (7). En cas d’une inclinaison de
45°, le repère s’aligne avec la gauche de la lame
de scie. En cas d’une inclinaison de 0°, le repère
s’aligne avec la droite de la lame de scie.
Aspiration de poussière (fig. A)
Votre outil est équipé d’un capot pour aspiration de
poussière (5).
• Le sciage du bois produisant inévitablement de la
poussière, toujours raccorder un aspirateur mis
au point en conformité avec les directives
relatives à l’émission de poussière. La plupart
des embouts d’aspirateurs s’adaptent
directement sur votre machine.
Ne pas utiliser un aspirateur lors du
sciage de métaux à moins qu’un
extincteur d’étincelles ne soit présent.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service Elu
agréé ou à un centre de recyclage publique où ils
seront soit recyclés, soit détruits en respectant
l’environnement.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel). Comme
alternative, une liste de centres de service aprèsvente Elu agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles
sur l’Internet (www.2helpu.com).
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
37
fr - 5
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
fr - 8
38
ITALIANO
SEGA CIRCOLARE A BATTERIA MHA24
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 1
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
it - 7
it - 8
Dati tecnici
Tensione
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
Diametro lama
Profondità di taglio
Foro di calettamento lama
Regolazione angolo d’inclinazione
Peso (senza batterie)
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
MHA24
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
MHA24
Gruppo batterie
Tensione
Peso
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
LpA
V
kg
V
h
kg
24
1,4
230
1
0,6
(rumorosità)
dB(A)*
99
LWA (potenza sonora)
dB(A)
112
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
10 A
MHA24
< 2,5 m/s2
39
it - 1
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
7
8
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
9
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
10
11
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile.
it - 2
12
13
14
15
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma e
scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i
capelli se si portano lunghi.
Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato Elu. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto.
40
ITALIANO
Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni
ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Batteria sotto carica
Batteria carica
Problema durante la carica
+
Carica batterie NiMH e NiCd
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
41
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici
Modalità carica/scarica
Norme di sicurezza specifiche per le seghe
circolari
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi e
le parti in metallo dal pezzo di legno.
• Non tentare di tagliare pezzi estremamente piccoli.
• Non tentare mai di fermare la lama, dopo aver
spento la sega, facendo pressione sul lato della
stessa.
• Non riponete mai la sega circolare sotto un
tavolo o un banco da lavoro, senza averla
precedentemente spenta.
Dispositivi di sicurezza operativi
• La sega circolare deve essere utilizzata
esclusivamente per il taglio di legno o plastica.
• Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione della
lama siano in perfette condizioni di funzionamento.
• Evitare assolutamente il bloccaggio dei ripari
lama della sega.
• Liberare immediatamente la difesa della lama
rimasta eventualmente bloccata.
• Non rimuovere il coltello apritaglio.
• Posizionare correttamente il coltello apritaglio:
la distanza, tra il bordo del coltello e la lama,
deve essere al massimo di 5 mm e la differenza
di altezza, tra il coltello apritaglio ed il dente
superiore, deve essere al massimo di 5 mm.
it - 3
ITALIANO
Manutenzione e sostituzione della lama
• Utilizare solo lame conformi alle specifiche
contenute in questo libretto istruzioni.
• Non utilizzare lame circolari in leghe ad alto
contenuto od in acciaio super rapido (acciaio HSS).
• Utilizzare solo lame affilate, in perfette condizioni
di funzionamento: lame rotte o piegate devono
essere sostituite e scartate ogni volta.
• Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta e
ruoti nella corretta direzione.
Applicazioni speciali
• Durante il taglio longitudinale di pezzi in
lavorazione di piccole dimensioni (larghezza
inferiore a 80 mm), utilizzare un guida pezzo
lungo il margine longitudinale.
• Quando si effettua il taglio di un pezzo bloccato
con un morsetto, si consiglia di utillizare un
dispositivo di sicurezza per prevenire che il pezzo
possa essere scagliato indietro.
• Quando si effettua il taglio di pezzi di legno di
sezione circolare, si consiglia di ricorrere ad un
dispositivo per tenere fermo il pezzo su entrambi
i lati della lama ed evitarne lo scivolamento.
• Assicurarsi che lo scarto del legno, tagliato del
pezzo, non possa rimanere agganciato dal dente
della lama e scagliato in aria.
Riparo contro il rinculo
• Il rinculo ha luogo quando la sega si pianta
improvvisamente ed è spinta all’indietro verso
l’operatore. Se la lama si blocca o la sega si
pianta rilasciare immediatamente l’interruttore.
• Tenere le lame della sega ben affilate.
• Installare pannelli di grandi dimensioni intorno
all’area di taglio.
• Durante gli interventi di segatura lungo la fibra
utilizzare una guida o un regolo; non forzare
l’utensile.
• Non allontanare la sega dal pezzo in lavorazione
mentre la lama è in rotazione.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega circolare a batteria
1 Lama
1 Chiave per brugole
1 Gruppo batterie
1 Caricabatterie
it - 4
1 Cassetta (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Questa sega circolare Elu è stata studiata per uso
professionale.
1 Interruttore on/off
2 Pulsante blocco interruttore
3 Impugnatura anteriore
4 Pulsante bloccaggio lama
5 Attacco aspirazione
6 Manopola regolazione inclinazione
7 Indicatore di taglio
8 Cuneo
9 Vite fissaggio lama
10 Protezione inferiore
11 Azionamento protezione inferiore
12 Piastra d’appoggio
13 Manopola regolazione profondità
14 Pulsante di rilascio gruppo batterie
15 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il vostro caricatore Elu può alloggiare gruppi batterie
Elu 24 V NiCd e NiMH.
15 Gruppo batterie
16 Caricabatterie
17 Indicatore di carica (rosso)
18 Tasto della modalità carica/scarica
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
42
ITALIANO
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Spegnere sempre l’utensile prima di
inserire e rimuovere il gruppo batterie.
Prima di utilizzare l’utensile, assicurarsi
che il gruppo batterie sia alloggiato
correttamente.
• Usate solamente batterie e caricabatterie
Elu.
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie (fig. A)
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Centro di
Assistenza Elu. Durante la carica, il caricabatterie e il
gruppo batterie possono risultare caldi al tatto.
Si tratta di una condizione normale, che non indica
alcun inconveniente.
43
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (15), inserirlo nel
caricabatterie (16) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (17)
inizia a lampeggiare. Dopo circa 1 ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato e
che il caricabatterie passerà automaticamente sul
modo di equalizzazione. Dopo circa 4 ore,
il caricabatterie passerà al modo conservazione
di carica. Il gruppo batterie si può estrarre in
qualsiasi momento o si può lasciare
indefinitivamente nel caricabatterie collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza Elu.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti elettriche
quali generatori o invertitori c.c/c.a., l’indicatore
rosso di carica (17) potrà lampeggiare due volte,
spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
segnalando in tal modo un problema temporaneo
nella sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
passerà quindi di nuovo automaticamente al
normale funzionamento.
Modalità carica/scarica (fig. A)
La modalità carica/scarica aiuta a
mantenere la batteria al massimo della
sua capacità. Si consiglia di utilizzare
questa funzione una volta ogni
settimana oppure dopo ogni 10 cicli di
caricamento/scaricamento. Si
raccomanda inoltre di utilizzare questa
funzione ogni volta che si riscontra un
calo delle prestazioni della batteria.
• Avviare il procedimento di caricamento nel modo
descritto sopra.
it - 5
ITALIANO
• Premere il tasto della modalità carica/scarica (18).
L’indicatore di caricamento rosso smetterà di
lampeggiare momentaneamente, poi lampeggerà
rapidamente tre volte e quindi tornerà a
lampeggiare come prima. Il caricabatterie ora si
trova in modalità carica/scarica.
• Dopo un massimo di 8 ore l’indicatore di
caricamento rosso smetterà di lampeggiare e
resterà acceso. Ora la batteria è completamente
carica e può essere rimossa in qualsiasi
momento oppure rimanere a tempo indeterminato
nel caricatore collegato alla presa di corrente.
• Per disattivare la modalità carica/scarica,
è possibile rimuovere e reinserire la batteria in
qualsiasi momento.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nella scanalatura
corrispondente nell’utensile fino a udire uno
scatto quando il gruppo raggiunge la posizione
corretta. Per impegnare il meccanismo caricato a
molla potreste dover esercitare una certa forza.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere la
pulsante (14).
Regolazione della profondità di taglio (fig. A)
• Allentare la manopola di regolazione della
profondità (13).
• Spostare la piastra d’appoggio (12) per poter
ottenere la corretta profondità di taglio.
• Stringere la manopola (13).
Per ottenere risultati ottimali, far sporgere
la lama dal pezzo di circa 3 mm.
Regolazione dell’inclinazione (fig. A & B)
L’angolo d’inclinazione è regolabile tra 0° e 45°.
• Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (6).
• Fissare l’angolo d’inclinazione inclinando la
piastra d’appoggio (12).
• Stringere la manopola (6).
Regolazione della piastra d’appoggio per tagli a
90° (fig. B)
• Regolare la sega circolare con angolo
d’inclinazione 0°.
• Portare indietro la protezione della lama con la leva
(11) e posizionare la sega sul fianco della lama.
it - 6
• Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (6).
• Posizionare una squadra contro la lama e la
piastra d’appoggio per controlare l’angolo a 90°.
Sostituzione della lama (fig. C)
• Innestare il pulsante di bloccaggio della lama (4) e
svitare la vite di fissaggio della lama (9)
ruotandola in senso orario con la chiave per
brugole fornita insieme all’utensile.
• Portare indietro la protezione inferiore della lama
con l’azionamento (11) e sostituire la lama (21).
Rimontare le rondelle (20 & 22) nella posizione
corretta.
• Verificare il senso di rotazione della lama.
• Avvitare a mano la vite di fissaggio della lama (9)
per tenere la rondella in posizione. Ruotare in
senso antiorario.
• Premere il pulsante di bloccaggio della lama (4)
ruotando il mandrino finché la lama non gira più.
• Con la chiave per brugole serrare a fondo la vite
di fissaggio della lama.
Regolazione cuneo (fig. C)
Per la corretta regolazione del cuneo (8), fare
riferimento all’ingrandimento parziale della figura C.
Regolare il gioco del cuneo in occasione della
sostituzione della lama della sega o quando richiesto.
• Allentare entrambe la vite (23) ed estrarre il cuneo
fino alla lunghezza max.
• Regolare il gioco, quindi serrare la vite.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente
pressioni di leggera entità, e non
esercitare pressione laterale sulla lama
della sega.
• Evitare sovraccarichi.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che i ripari siano installati
correttamente. Il riparo lama della sega deve
essere in posizione chiusa.
44
ITALIANO
• Assicurarsi che il disco ruoti nella direzione delle
frecce presenti sul disco.
• Non utilizzare lame tropo usurate.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore on/off (1)
dell’utensile è dotato di un pulsante blocco
interruttore (2).
• Premere il pulsante blocco interruttore per
sbloccare l’utensile.
• Per far funzionare l’utensile, premere l’interruttore
di ON/OFF. Non appena l’interruttore di on/off
viene rilasciato, il pulsante blocco interruttore
entra automaticamente in funzione per evitare la
partenza accidentale dell’utensile.
Non accendere o spegnere l’utensile
quando la lama tocca il pezzo o altri
oggetti.
Come tenere e guidare l’utensile (fig. A)
• Tenere l’elettroutensile mediante l’impugnatura
principale e quella anteriore (3) per poterlo
guidare in maniera corretta.
• Dato che il taglio è più regolare sul lato in cui la
lama lascia il pezzo, fissarlo con la parte
posteriore rivolta verso la lama.
• Utilizzare l’indicatore di taglio (7) per seguire la
linea tracciata sul pezzo. Per un angolo
d’inclinazione di 45°, l’indicatore di taglio è
allineato con il lato sinistro (esterno) della lama.
Per un angolo d’inclinazione di 0°, l’indicatore di
taglio è allineato con il lato destro (interno) della
lama.
Aspirazione polveri (fig. A)
L’utensile è dotato di un’uscita per l’aspirazione
delle polveri (5).
• Durante le operazioni di segatura del legno,
impiegare esclusivamente aspiratori polveri
conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri. Le tubazioni flessibili a
depressione della maggior parte degli aspiratori
più diffusi si innestano direttamente nel tubo di
uscita per estrazione polveri.
45
Durante le operazioni di segatura dei metalli,
non utilizzare l’aspiratore in assenza di
un’adeguata protezione parascintille.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
it - 7
ITALIANO
GARANZIA
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza Elu, che disporranno della
loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza Elu, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpu.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica Elu, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
it - 8
46
NEDERLANDS
SNOERLOZE CIRKELZAAG MHA24
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
Zaagbladdiameter
Maximum zaagdiepte
Asgat
Instelling afschuinhoek
Gewicht (zonder accu)
Accu
Spanning
Gewicht
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
MHA24
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
MHA24
V
kg
24
1,4
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
99
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
112
* op de werkplek
Oplader
Netspanning
Oplaadduur
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
MHA24
< 2,5 m/s2
47
nl - 1
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
7
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
8
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
9
10
11
Algemeen
12
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen.
nl - 2
13
14
15
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur
rubberen werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
Elu Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
48
NEDERLANDS
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn. Ga na of de accessoires
en hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik
geen machine waarvan de schakelaar defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend Elu
Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Laadproces op gang
Laadproces beëindigd
Laadprobleem
+
Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu’s
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Zie technische gegevens voor de
oplaadduur
Opfrisfunctie
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat inschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het uitschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds uit alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
Beveiligingen
• De cirkelzaag mag uitsluitend gebruikt worden
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het
spouwmes; de afstand tussen de zaagtanden en
het zaagblad dient maximaal 5 mm te bedragen,
terwijl het hoogteverschil tussen het spouwmes
en de getande rand maximaal 5 mm dient te zijn.
Lees voor het gebruik de handleiding
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
49
nl - 3
NEDERLANDS
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Speciale toepassingen
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de aan/uit-schakelaar onmiddellijk
los wanneer het zaagblad of de motor vastlopen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze cirkelzaag
1 Zaagblad
1 Inbussleutel
1 Accu
1 Oplader
1 Koffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
nl - 4
Beschrijving (fig. A)
Uw snoerloze Elu cirkelzaag is ontworpen voor
professionele toepassingen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Spindelvergrendeling
5 Stofafzuigadapter
6 Afschuininstelling
7 Markering
8 Spouwmes
9 Spanschroef voor zaagblad
10 Onderste beschermkap
11 Hefboom van onderste beschermkap
12 Bodemplaat
13 Zaagdiepte-instelling
14 Accu-vergrendelingsknop
15 Accu
Oplader
Uw Elu oplader is geschikt voor Elu NiCd- en NiMHaccu’s van 24 V.
15 Accu
16 Oplader
17 Oplaadindicatie (rood)
18 Knop voor opfrisfunctie
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw Elu-oplader is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
50
NEDERLANDS
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Vergewis u er voor gebruik van de
machine van dat de accu naar behoren
is aangebracht.
• Gebruik uitsluitend Elu-accu’s
en -opladers.
Accu (fig. A)
Oplader (fig. A)
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een Elu Service-center. Tijdens het
opladen kunnen oplader en accu warm aanvoelen.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of
> 40 °C. Aanbevolen oplaadtemperatuur:
ca. 24 °C.
• Plaats de accu (15) in de oplader (16) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (17) begint
te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen en de oplader schakelt automatisch
over naar de compensatiestand. Na ongeveer
4 uur schakelt de oplader uiteindelijk naar de
druppellaadstand. De accu kan op elk gewenst
moment uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader worden gelaten.
• De rode oplaad-indicatie (17) begint snel te
knipperen als het laden problemen oplevert.
Steek de accu opnieuw in de oplader of probeer
een andere accu. Breng, indien nodig, uw
oplader naar een Elu Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaad-
51
indicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Opfrisfunctie (fig. A)
De opfrisfunctie helpt om de
maximale capaciteit van de accu te
handhaven. Het is aan te bevelen om
deze functie wekelijks dan wel elke
10 laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
De functie dient in elk geval gebruikt te
worden als u merkt dat de maximale
capaciteit van de accu is afgenomen.
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Druk op de knop (18). De rode oplaad-indicatie
stopt even met knipperen, knippert dan driemaal
snel en knippert vervolgens normaal verder.
De oplader bevindt zich nu in de opfrisstand.
• Na maximaal 8 uur stopt de oplaad-indicatie met
knipperen en brandt continu. De accu is nu
volledig opgeladen en kan op elk gewenst
moment uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader worden gelaten.
• Om de opfrisfunctie uit te schakelen, kunt u de
accu elk gewenst moment uit de oplader nemen
en opnieuw plaatsen.
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Steek de accu in de daarvoor bestemde opening
in de machine en druk hem aan totdat hij vastklikt.
Het kan in verband met het veermechanisme
nodig zijn om enige kracht te gebruiken.
• Om de accu te verwijderen, drukt u de
vergrendelingsknop (14) in.
Zaagdiepte-instelling (fig. A)
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) los.
• Beweeg de bodemplaat (12) totdat de gewenste
zaagdiepte is bereikt.
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) weer vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 3 mm door het werkstuk heen
laten zagen.
nl - 5
NEDERLANDS
Afschuinvergrendeling (fig. A & B)
De afschuinhoek is van 0° tot 45° instelbaar.
• Draai de knop (6) los.
• Stel de hoek in door de bodemplaat (12) te kantelen.
• Draai de knop (6) vast.
Instelling van de bodemplaat voor zaagsneden
met een hoek van 90° (fig. B)
• Zet de afschuinhoek op 0°.
• Open de beschermkap door de hefboom (11)
omhoog te trekken.
• Draai de knop (6) los.
• Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
bodemplaat.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. C)
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en draai de
spanschroef voor het zaagblad (9) los. Gebruik
de meegeleverde inbussleutel en draai rechtsom.
• Open de beschermkap van het zaagblad m.b.v.
de hefboom (11) en vervang het zaagblad (21).
Zet de ringen (20 & 22) weer op dezelfde manier
terug.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai
het zaagblad totdat het blokkeert.
• Draai de spanschroef voor het zaagblad met de
inbussleutel aan.
Instellen van het spouwmes (fig. C)
De juiste instelling van het spouwmes (8) is
afgebeeld in de inzet in fig. C. Stel de speling van
het spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad
of indien nodig.
• Draai de schroef (23) los en trek het spouwmes
geheel uit.
• Stel de juiste speling in en draai de schroef vast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
nl - 6
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar (1) van deze machine is
voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk de aan/uit-schakelaar in om de machine te
starten. Zodra de aan/uit-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking zodat
de machine niet per ongeluk gestart kan worden.
Schakel de machine nooit aan of uit
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd de machine vast bij de hoofdgreep en bij
de voorhandgreep (3) zodat u de zaag optimaal
kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (7). Bij een afschuinhoek van 45° ligt
de markering in een lijn met de linkerkant van het
zaagblad. Bij een afschuinhoek van 0° ligt de
markering in een lijn met de rechterkant van het
zaagblad.
Stofafzuiging (fig. A)
Deze machine is voorzien van een stofafzuigadapter
(5).
• Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
Gebruik bij het zagen van metaal een
stofafzuiger met vonkendover.
52
NEDERLANDS
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
53
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor
naar het adres van het dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding). Een overzicht
van erkende Elu Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpu.com.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat,
zulks ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
nl - 7
NORSK
OPPLADBAR SIRKELSAG MHA24
Gratulerer!
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” Service
no - 1
no - 1
no - 2
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 6
no - 6
no - 7
Tekniske data
Spenning
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet/min
Bladdiameter
Snittdybde
Bladhulldiameter
Skråsnitt
Vekt
Batteripakke
Spenning
Vekt
V
W
mm
mm
mm
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
MHA24
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
MHA24
V
kg
24
1,4
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* ved brukerens øre
Lader
Nettspenning
Ladetid
Vekt
Sikring:
230 V
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
MHA24
< 2,5 m/s2
no - 1
54
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke
bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
55
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er
slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
no - 2
NORSK
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert Eluserviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
For ladetid, se tekniske data
Oppfriskningsmodus
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke det mot siden av bladet.
• Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av.
Batteriet lader
Batteri ladet
Problem med lading
+
Lader NiMH- og NiCd-batterier
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk
Sikkerhetsutstyr
• Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre
og plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri sagbladbeskytterne.
• Frigjør en blokkert sagbladbeskytter straks,
og bruk ikke sagen hvis beskytteren er blokkert.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven må stilles riktig inn; avstanden
mellom den fortannede kanten og spaltekniven
skal være maks. 5 mm, og høydeforskjellen
mellom spaltekniven og den fortannede kanten
skal være maks. 5 mm.
Kontroll og bytte av sagbladet
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig.
• Pass på at sagbladet er sikkert fastspent og
roterer i riktig retning.
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
no - 3
Spesielle anvendelser
• Når du sager smale arbeidsemner (bredden er
mindre enn 80 mm) på langs, bruker du en
føringslinjal i lengderetningen.
• Når du sager med arbeidsemnet fastspent,
må du bruke utstyr for å hindre at arbeidsemnet
slår tilbake.
56
NORSK
• Når du sager et sirkelmønster på tre, må du
bruke utstyr som holder arbeidsemnet støtt på
begge sider av sagbladet for å hindre at det.
• Pass på at trestykkene som sages av
arbeidsemnet, ikke kan fanges opp av tennene
på sagbladet og bli kastet opp i luften.
Beskytter mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen begynner å gå
hurtig i stå og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast,
eller sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du
sager på langs av årene; ikke bruk makt på
verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens du lager
et snitt, og sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar sirkelsag
1 Sagblad
1 Umbrakonøkkel
1 Batteripakke
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu oppladbare sirkelsag er konstruert for
profesjonell bruk.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Fronthåndtak
4 Låseknapp for sagblad
5 Støvutkast
6 Justeringsratt for skråsnitt
7 Snittindikator
8 Spaltekniv
9 Festeskrue for sagblad
10 Nedre skjerm
57
11
12
13
14
15
Hendel for betjening av skjerm
Sko
Dybdejusteringshendel
Batteripakke-utløserknapp
Batteripakke
Lader
Elu lader kan ta batteripakker av type Elu 24 V NiCd
og NiMH.
15 Batteripakke
16 Lader
17 Ladelampe (rød)
18 Knapp for oppfriskningsmodus
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Husk å alltid slå av verktøyet før du setter
inn eller tar ut batteripakken. Før du
bruker verktøyet må du sjekke at
batteripakken er satt riktig på plass.
• Bare bruk Elu batterier og lader.
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken (fig. A)
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til en Elu
serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
no - 4
NORSK
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller
> 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (15), setter du den
inn i laderen (16) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (17) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå helt ladet og laderen går automatisk over til
utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen
over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas
ut eller stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det
er problemer med ladingen. Sett i batteripakken
på nytt eller prøv med en ny batteripakke.
Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades,
må laderen testes av en Elu serviceverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen (17) blinke
to ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig lading igjen.
Oppfriskningsmodus (fig. A)
Ved hjelp av oppfriskningsmodusen kan
batteripakken holdes ved toppkapasitet.
Vi anbefaler at du bruker denne
funksjonen en gang per uke eller etter
10 ladings-/utladingssykluser. Husk å
bruke funksjonen hvis du merker at
ytelsen til batteripakken blir dårligere.
• Start ladeprosessen som forklart ovenfor.
• Trykk på knappen for oppfriskningsmodus (18).
Den røde ladelampen slutter å blinke en liten stund,
blinker raskt tre ganger og fortsetter så å blinke
som før. Laderen er nå i oppfriskningsmodus.
• Etter opptil 8 timer slutter den røde ladelampen å
blinke og begynner å lyse konstant.
Batteripakken er nå fullstendig ladet, og du kan
ta den ut når som helst, eller la den stå i laderen
så lenge du ønsker.
no - 5
• Hvis du vil avbryte oppfriskningsmodusen,
kan du ta ut batteripakken og sette den inn igjen
når som helst.
Sette inn og ta ut batteripakken
• Sett inn batteripakken i tilhørende åpninger i
verktøyet til den klikker på plass. Det kan være
nødvendig å bruke litt krefter for å få festet den
fjærbelastede mekanismen helt.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på
utløsningsknappen (14).
Justerering av snittdybden (fig. A)
• Løsne dybdejusteringshendelen (13).
• Flytt skoen (12) for å stille inn riktig snittdybde.
• Trekk til dybdejusteringshendelen (13).
Du får best resultat hvis sagbladet får
stikke fram omkring 3 mm fra
arbeidsstykket.
Instilling for skråsnitt (fig. A & B)
Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 45°.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (12).
• Trekk til rattet (6) igjen.
Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. B)
• Still inn sagen for 0° skråsnitt.
• Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (11),
og sett sagen med bladsiden ned.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Sett en vinkelhake mot bladet og skoen.
Bytte sagblad (fig. C)
• Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut
festeskruen (9) med sekskantnøkkelen som følger
med verktøyet. Skru med klokken.
• Trekk den nedre bladskjermen tilbake med
hendelen (11) og bytt sagbladet (21). Sett på
igjen skivene (20 & 22) i riktig stilling.
• Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til
rotasjonsretningen.
• Skru inn festeskruen (9) for hånd for å holde
skiven i stilling. Skru mot klokken.
• Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei
spindelen til bladet slutter å rotere.
• Trekk festeskruen for sagbladet godt til med
sekskantnøkkelen.
58
NORSK
Justere spaltekniven (fig. C)
Når du skal justere spaltekniven (8), ser du på
tegningen som er innfelt i figur C. Juster klaringen på
spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Løsne skruen (23) og dra spaltekniven ut til den
største lengde.
• Juster klaringen og stram skruen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Pass på at beskytterne er montert riktig.
Sagbladbeskytteren må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
Skru PÅ og AV (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1)
på verktøyet utstyret med en låseknapp (2).
• Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet.
• Trykk på strømbryteren for starte verktøyet.
Så snart du slipper strømbryteren, blir låsebryteren
automatisk aktivert, for å hindre at maskinen
startes ved en feil.
Slå ikke verktøyet på eller av når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
Holde og føre verktøyet (fig. A)
• Hold verktøyet i hovedhåndtaket og fronthåndtaket
(2) slik at sagen blir ført på riktig måte.
• Siden snittet er jevnere på den siden der
sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne
det fast med baksiden mot sagbladet.
• Bruk snittindikatoren (7) for å følge den
opptrukne streken på arbeidsemnet.
59
Ved skråsnitt 45°, snittindikatoren står i flukt med
den venstre (ytre) siden av sagbladet.
Ved skråsnitt 0°, snittindikatoren står i flukt med
den høyre (indre) siden av sagbladet.
Sponutkast (fig. A)
Verktøyet er utstyrt med et sponuttak (5).
• Bruk alltid en støvsuger som er utformet i
samsvar med anvendbare direktiver om
sponutslipp når det sages i tre. Vakuumslanger til
de fleste støvsugere passer rett inn i
avsugsmunnstykket.
Bruk ikke støvsuger ved saging av metall
uten å ha gnistbeskyttelse.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
no - 6
NORSK
Miljø
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et Elu serviceverksted. De innsamlede
batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet
på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert serviceverksted
og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering
må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
Elu, “etter-kjøp” service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu). Alternativt kan du finne en liste over Elu
autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internettadressen vår: www.2helpu.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
no - 7
60
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR A BATERIAS MHA24
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
pt - 7
pt - 8
Dados técnicos
Voltagem
Potência de saída (max)
Velocidade em vazio
Diâmetro da folha
Profund. do corte
Orifício da folha
Ajuste do âng. de corte
Peso (sem a bateria)
Bateria
Voltagem
Peso
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
V
kg
24
1,4
V
W
rpm
mm
mm
mm
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
MHA24
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
MHA24
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
Carregador
Voltagem
Tempo de carga
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
dB(A)*
99
dB(A)
112
* junto ao ouvido do operador
V
h
kg
230
1
0,6
10 Ampéres
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
MHA24
< 2,5 m/s2
61
pt - 1
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade.
Ilumine bem as áreas de trabalho. Não utilize
Ferramentas Eléctricas em presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condiçoes
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão.
As crianças com menos de 16 anos de idade
devem ser vigiadas.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
pt - 2
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
Elu. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem
óleo ou gordura.
62
PORTUGUÊS
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e a
obtenção do resultado desejado. Verifique o bom
alinhamento e fixação das peças móveis e confirme
a ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se
a montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver
a funcionar. Mande substituir o interruptor num
Centro de Assistência Técnica Elu.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Em carga
Carregada
Problema de carga
+
Aceita baterias NiMH e NiCd
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
63
Leia o manual de instruções antes de usar
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Modo de reconstituição
Regras adicionais de segurança para serras
circulares
Quando se serra
• Retire todos os pregos e objectos de metal, da
peça a trabalhar, antes de começar o trabalho.
• Não tente serrar peças demasiado estreitas.
• Depois de desligar, nunca tente parar a serra
carregando contra a lâmina.
• Nunca ponha a Serra Circular em cima duma
mesa ou bancada antes de a desligar.
Dispositivos de protecção em operação
• A serra circular só pode ser utilizado para cortar
madeira ou plástico.
• Certifique-se de que todos os dispositivos foram
examinados para que a serra funcione
perfeitamente.
• Nunca obstrua a guarda da lâmina.
• Liberte directamente o resguardo e não use a
serra se o resguardo estiver obstruido.
• Não se deve retirar a guia de corte.
• A guia de corte deve estar montada corectamente;
a distância entre o rebordo dentado e a guia de
corte deve ser ao max. 5 mm e a diferença de
altura entre a guia de corte e o rebordo dentado
deve ser ao max. 5 mm.
pt - 3
PORTUGUÊS
Controlo e substituição da lâmina
• Só se devem usar lâmina conforme as
especificações destas instrucções para o uso.
• Só se devem usar lâmina de serra de alta
qualidade, aço rápido não deve ser usado.
• Use apenas lâmina bem afiadas em perfeitas
condições de trabalho; lâminas rachadas ou
empenadas devem ser retiradas e substituidas
directamente.
• Certifique-se de que a lâmina está bem fixa e
que roda no sentido correcto.
Aplicações especiais
• Quando se trabalhar uma peça estreita (largura
menor que 80 mm) use a paralele para guia ao
longo do eixo longitudinal.
• Quando se serrar uma peça apertada, devem
usar-se dispositivos para evitar que a peça salte.
• Quando se serrarem secções circulares de
madeira use um dispositivo para fixar a peça a
trabalhar, nas extremidades, em ambos os lados
da serra para evitar que role.
• Certifique-se de pedaços de madeira serrados
não se possam meter num dente da serra e que
saltem pelo ar.
Protecção contra recuo
• O contra-golpe dá-se quando a serra começa a
perder velocidade e bate na direcção do
operador. Alivie immediatamente a mudança se
a lâmina se encravar ou a serra diminue de
velocidade.
• Mantenha as folhas da serra afiadas.
• Apoie paineis grandes próximo da área de corte.
• Use um esquadro ou uma guia lisa quando
necessário; não sebrecarregue a ferramenta.
• Nunca retire a serra do trabalho durante o corte,
se a folha da serra estive em rotação.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular a baterias
1 Lâmina
1 Chave Allen
1 Bateria
1 Carregador
1 Caixa (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
pt - 4
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra circular a baterias Elu foi desenhada
para aplicações de serragem profissionais.
1 Interruptor ON/OFF
2 Fecho automático
3 Manípulo da frente
4 Botão de fixação da lâmina
5 Bocal da serradura
6 Parafuso de ajuste da inclinação
7 Indicador da ranhura
8 Cutelo de separação
9 Parafuso de fixação da lâmina
10 Resguardo inferior
11 Alavanca para remoção do resguardo
12 Pé
13 Alavanca de ajuste da profundidade
14 Manipulo de fixação da bateria
15 Bateria
Carregador
O carregador Elu aceita conjuntos de baterias Elu
24 V NiCd e NiMH.
15 Bateria
16 Carregador
17 Indicator da carga (vermelho)
18 Botão de modo de reconstituição
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação do carregador. Verifique também de a
voltagem do carregador corresponde à voltagem
da rede.
O seu carregador Elu tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
64
PORTUGUÊS
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar o conjunto de baterias.
Antes de utilizar a ferramenta, certifiquese de que o conjunto de baterias está
bem fixo.
• Use só baterias e carregadores Elu.
Bateria (fig. A)
Carregador (fig. A)
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Elu. Durante a carga, o carregador e a
bateria poderão ficar um pouco quentes. Isto é
normal e não indica qualquer problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (15), insira-a no
carregador (16) como indicado e ligue-o.
Certifique-se de que a bateria está
completamente colocada no carregador.
O indicator de carga vermelho (17) começa a
piscar. Depois de aproximadamente 1 hora,
pára de piscar e permanece ligado. A bateria
agora está totalmente carregada e o carregador
de baterias automaticamente comutará para a
modalidade de compensação.
65
Depois de aproximadamente 2-4 horas, comutará
para a modalidade de manutenção de carga.
A bateria pode ser retirada em qualquer altura ou
continuar a ser carregada indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca
rapidamente para indicar um problema de carga.
Introduza novamente a bateria ou experimente
uma nova. Se não se conseguir carregar
também a nova bateria, faça um controlo do seu
carregador de baterias num centro de
Assistência Técnica Elu.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação, tais
como, geradores ou conversores de CC em CA,
o indicador de carga vermelho (17) pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na alimentação de corrente.
O carregador automaticamente comutará
novamente para o funcionamento normal.
Modo de reconstituição (fig. A)
O modo de reconstituição ajuda a
manter a bateria na capacidade
máxima. É aconselhável utilizar este
recurso semanalmente ou a cada
10 ciclos de carga/descarga. Por
favor certifique-se de utilizar esse
recurso sempre que observar que o
desempenho da bateria diminuiu.
• Inicie o processo de carga conforme descrito
acima.
• Pressione o botão de modo de reconstituição (18).
O indicador vermelho de carga pára de piscar
durante alguns momentos, pisca rapidamente três
vezes e, em seguida, continua a piscar. O
carregador está agora no modo de reconstituição.
• Após 8 horas, o indicador vermelho de carga irá
parar de piscar e permanecer aceso. Agora a
bateria está completamente carregada e podese removê-la a qualquer momento ou deixá-la
ligada ao carregador por tempo indeterminado.
• Para cancelar o modo de reconstituição,
o utilizador pode remover e introduzir novamente
a bateria quando desejar.
pt - 5
PORTUGUÊS
Inserir ou retirar o conjunto de baterias
• Insira o conjunto de baterias na ranhura
correspondente da ferramenta até ouvir um
estalido. Poderá ter de forçar um pouco para
encaixar devidamente o mecanismo com molas.
• Para retirar o conjunto de baterias, prima o
manipulo (14).
Ajuste da profundidade do corte (fig. A)
• Solte a alavanca de ajuste da profundidade (13).
• Mova o pé (12) para obter uma profundidade de
corte correcta.
• Aperte a alavanca de ajuste da profundidade (13).
Para um óptimo resultado, deixe a folha
da serra ultrapassar a peça a trabalhar à
volta de 3 mm.
Ajuste da inclinação (fig. A & B)
O ângulo de inclinação pode ser ajustado entre
0° e 45°.
• Solte o botão de ajuste da inclinação (6).
• Ajuste o ângulo de inclinação, inclinando o pé da
serra (12).
• Aperte o botão de ajuste da inclinação (6).
Ajuste do pé para cortes de 90° (fig. B)
• Ajuste a serra numa inclinação de 0°.
• Puxe o resguardo da folha por meio da alavanca
(11) e ponha a serra sobre o lado da folha.
• Solte o botão de ajuste da inclinação (6).
• Ponha um esquadro contra a folha e o pé.
Mudar a lâmina (fig. C)
• Agarre botão de fixação da lâmina (4) e
desenrosque o parafuso de fixação da lâmina (9)
rodando para a direita com uma chave Allen,
fornecida com a serra.
• Puxe o resguardo inferior por meio da alavanca
(11) e torne a montar a lâmina (21). Monte as
anilhas (20 & 22) na posição correcta.
• Controle o sentido de rotação da lâmina.
• Enrosque o parafuso de fixação da lâmina (9)
com a mão para manter a anilha na sua posição.
Rode para a esquerda.
• Carregue o botão de fixação da lâmina (4),
enquanto o eixo rodar, até que a serra pare.
• Aperte firmemente o parafuso de fixação da
lâmina, com a chave Allen.
pt - 6
Ajuste da guia de corte (fig. C)
Para um ajuste correcto da guia de corte (8),
verifique o que está na figura C. Regule limpeza da
faca de corte quando a folha da serra fôr substituida
ou quando necessário.
• Desenrosque o parafuso (23) e retire a faca de
corte no seu comprimento máximo.
• Regule a limpeza e aperte o parafuso.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar
está bem fixo no devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
Antes de colocar em funcionamento:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que os resguardos estão
montados correctamente. O resguardo deve
estar em posição inferior.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção das
setas indicadas no disco.
• Não use lâmina excessivamente desgastas.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
Por razões de segurança o interruptor (1) da
ferramenta está equipada com um botão de
segurança (2).
• Carregue o botão de segurança para destrancar
a ferramenta.
• Para pôr a ferramenta em movimento, carregue
o interruptor ligado/desligado. Logo que o
interruptor tenha sido carregado, é o botão de
segurança activado automaticamente para evitar
um funcionamento inesperado da máquina.
Não ligue ou desligue a ferramenta,
quando a folha da serra esteja em
contacto com o material a trabalhar.
66
PORTUGUÊS
Maneira de pegar e de guiar a ferramenta (fig. A)
• Agarre a ferramenta na asa e no manípulo da
frente (3) para poder guiar a serra devidamente.
• O corte é mais facil no lado, onde a serra
abandona a peça; segure-a com a parte de trás
da folha da serra.
• Use o indicador da ranhura (7) para seguir a linha
desenhada na peça a trabalhar. Em caso de um
ângulo de inclinação de 45°, o indicador da
ranhura está em linha com o lado esquerdo
(exterior) da folha da serra. Em caso de um
ângulo de inclinação de 0°, o indicador da
ranhura está em linha com o lado direito (interior)
da folha da serra.
Extração da serradura (fig. A)
A ferramenta está equipada com uma extração de
serradura (5).
• Use sempre um extractor de vácuo designado
de acordo com as directivas aplicáveis tendo em
vista a emissão da serradura se serra madeira.
As mangueiras de vácuo da maioria dos
aspiradores de vácuo devem estar directamente
ligadas ao bocal do extractor.
Não utilize o extractor sem devida
protecção contra faíscas, quando se
serra metal.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
67
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual). Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica Elu e todas as informações sobre o nosso
serviço pós-venda disponíveis na Internet em
www.2helpu.com.
pt - 7
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
pt - 8
68
SUOMI
AKKUKÄSIPYÖRÖSAHA MHA24
Onneksi olkoon!
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 6
fi - 7
fi - 7
Tekniset tiedot
Jännite
Luovutusteha (max)
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Sahanterän halkaisija
Sahaussyvyys
Teräkeskiön halkaisija
Vinosahauskulman säätö
Paino (ilman akkua)
Akkupaketti
Jännite
Paino
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
V
kg
24
1,4
V
W
mm
mm
mm
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
MHA24
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja
EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
MHA24
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
Latauslaite
Jännite
Latausaika
Paino
Sulakkeet:
230 V
dB(A)*
99
dB(A)
112
* käyttäjän korvassa
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
MHA24
< 2,5 m/s2
69
fi - 1
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohota toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
fi - 2
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti.
Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
70
SUOMI
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Lataus käynnissä
Akku latautunut
Ongelmia latauksessa
+
Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
71
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja
Virkistystila
Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Sahaaminen
• Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim.
nauloja.
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä
koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta.
• Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei
virtaa ole katkaistu.
Suojavarusteet
• Pyörösahaa saa käyttää ainoastaan puun ja
muovin sahaamiseen.
• Varmista että sahanterän suojukset ovat kunnossa.
• Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan.
• Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä
sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella
paikallaan.
• Halkaisuveistä ei saa poistaa.
• Säädä sahanterän hampaiden kärkien ja
halkaisuveitsen välinen etäisyys ja korkeusero
(5 mm) ja kiristä ruuvit.
Sahanterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä.
• Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä.
Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti
uusiin.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja
pyörii oikeaan suuntaan.
Erityissovellukset
• Kun sahaat kapeita työkappaleita (leveys alle
80 mm) pitkittäissuuntaan, käytä apuna
leikkuuohjainta ja työntökappaletta.
• Kun sahaat pyöreitä puuosia, pidä
työstökappaletta tukevasti sahanterän molemmin
puolin, ettei työstökappale lipsu.
• Varmista etteivät sahatut puunkappaleet tartu
sahanterän hampaisiin ja sinkoa ilmaan.
fi - 3
SUOMI
Suojaus takaisiniskulta
• Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen,
saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää. Jos terä
tarttuu työstökappaleeseen tai terä jumittuu,
vapauta virtakytkin heti.
• Pidä sahanterät terävinä.
• Kun sahaat kiinnitettyä työstökappaletta,
työstökappaleen siirtyminen sahattaessa on
apuvälinein estettävä.
• Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman
läheltä leikkuukohtaa.
• Käytä ohjaimia ja tukikappaleita, kun sahaat pitkiä
leikkauksia. Älä pakota sahaa.
• Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta
sahanterän pyöriessä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäsipyörösaha
1 Sahanterä
1 Kuusiokoloavain
1 Akkupaketti
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Elun akkukäsipyörösaha on suunniteltu
ammattimaisiin sahaustöihin.
1 Virtakytkin
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Etukahva
4 Sahanterän lukitusnuppi
5 Purunpoistoaukko
6 Vinosahauksen säätönuppi
7 Sahausuran osoitin
8 Halkaisuveitsi
9 Sahanterän lukitusruuvi
10 Alasuojus
11 Alasuojuksen palautusvipu
12 Pohjalevy
13 Syvyydensäätönuppi
fi - 4
14 Akkunuppi
15 Akkupaketti
Latauslaite
Elu laturisi varaa Elu 24 V NiCd ja NiMH
akkupaketteja.
15 Akkupaketti
16 Latauslaite
17 Latausvalo (punainen)
18 Virkistystila-nappi
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin.
Tarkista ennen koneen käyttöä, että
akkupaketti on oikein asennettu.
• Käytä ainoastaan Elu-akku ja -latauslaite.
Akkupaketti (kuva A)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata
akkuja. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akut
eivät lataudu, vie latauslaite valtuutettuun Elun
huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja
akut voivat lämmetä, mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C.
72
SUOMI
• Laita akkupaketti (15) latausta varten
latauslaitteeseen (16) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (17) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja
alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on
täysin latautunut ja latauslaite siirtyy
automaattisesti tasaustilaan. Noin 2-4 tunnin
kuluttua se siirtyy huoltotilaan. Akkupaketti voidaan
poistaa latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
(17) saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Virkistystila (kuva A)
Virkistystila auttaa säilyttämään
akkupakkauksen täyteen ladattuna.
Käytä tätä ominaisuutta mielellään
viikottainen tai 10 lataus/purkusyklin
välein. Käytä ominaisuutta kuitenkin
aina, kun huomaat akkupakkauksen
tehon alenevan.
• Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Paina virkistystila-painiketta (18). Punainen
latauksen merkkivalo lakkaa hetkeksi
vilkkumasta, vilkkuu nopeasti kolme kertaa ja
alkaa sitten vilkkua kuten aiemmin. Laturi on nyt
virkistystilassa.
• Viimeistään 8 tunnin päästä punainen latauksen
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa
yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on nyt ladattu
täyteen ja voit ottaa sen pois tai jättää sen laturiin.
• Voit keskeyttää virkistystilan poistamalla
akkupakkauksen ja kytkemällä sen uudelleen
laturiin milloin tahansa.
73
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Laita akkupaketti koneessa olevaan siihen
tarkoitettuun aukkoon jolloin se lukkiutuu
paikoilleen. Joudut ehkä käyttämään hieman
voimaa jousilukon mekanismin kytkemiseksi.
• Akkupaketin poistamiseksi paina akkunuppi (14).
Sahaussyvyyden säätö (kuva A)
• Löysää syvyydensäätönuppi (13).
• Siirrä pohjalevyä (12) niin, että saat oikean
sahaussyvyyden.
• Kiristä syvyydensäätönuppi (13).
Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi
anna sahanterän ulottua n. 3 mm
työstökappaleen takareunan yli.
Vinosahauskulman säätö (kuvat A & B)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 45°.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
• Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä
(12).
• Kiristä vinosahauksen säätönuppi (6).
Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten (kuva B)
• Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma.
• Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta (11)
ja aseta saha kyljelleen sahanterä vaakaasennossa.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
• Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä vasten.
Sahanterän vaihto (kuva C)
• Lukitse sahanterä lukitusnupista (4) ja irrota
sahanterän lukitusruuvi (9) kiertämällä ruuvia
myötäpäivään kuusiokoloavaimella.
• Vedä terän alasuojusta taaksepäin vivusta (11) ja
vaihda sahanterä (21). Laita aluslevyt (20 & 22)
paikoilleen oikeassa järjestyksessä.
• Tarkista sahanterän pyörimissuunta.
• Kierrä sahanterän lukitusruuvia (9) käsin jotta
aluslevyt pysyvät paikoillaan. Kierrä vastapäivään.
• Paina sahanterän lukitusnuppia (4) ja kierrä
samalla karaa kunnes sahanterän pyörimisliike
pysähtyy.
• Kiristä sahanterän lukitusruuvi
kuusiokoloavaimella.
fi - 5
SUOMI
Halkaisuveitsen asentaminen (kuva C)
Katso kuvan C liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen (8) oikea säätö. Säädä
halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Löysää ruuvi (23) ja vedä halkaisuveistä ulos
mahdollisimman pitkälle.
• Säädä etäisyys ja kiristä ruuvi.
• Seuraa sahausuran osoittimesta (7)
työstökappaleeseen kynällä vedettyä
sahauslinjaa. Jos vinosahauskulma 45°,
sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän
vasemman (ulomman) reunan kanssa.
Jos vinosahauskulma 0°, sahausuran osoitin on
kohdistettu sahanterän oikean (sisemmän)
reunan kanssa.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää.
• Vältä ylikuormitusta.
Ennen koneen käyttöä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuussyistä käsipyörösahasi on varustettu
käynnistyksen varmistinnupilla (2).
• Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
• Käynnistä saha painamalla virtakytkintä. Heti kun
vapautat virtakytkimen, käynnistyksen varmistin
aktivoituu ja estää sahan tahattoman uudelleen
käynnistyksen.
Älä käynnistä tai sammuta sahaa, jos
sahanterä koskettaa työkappaletta tai
jotain muuta materiaalia.
Sahausote ja sahan ohjaus (kuva A)
• Pidä sahaa kiinni kädensijasta ja etukahvasta (3)
jotta voit ohjata sahaa oikein.
• Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen
selkäpuoli sahanterää vasten.
fi - 6
Purun poisto (kuva A)
Käsipyörösahassa on purunpoistoaukko (5).
• Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki
sopii purunpoistoistukkaan.
Älä käytä imuria ilman asianmukaista
kipinänsuojusta, kun sahaat metallia.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
74
SUOMI
Ympäristö
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää.
Jätä akku johonkin paikkakuntasi
kierrätyskeskuksista tai valtuutettuun Eluhuoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen.
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun).
Lista valtuutetuista Elu-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpu.com.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
75
fi - 7
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR CIRKELSÅG MHA24
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 6
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
Spänning
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
Sågdjup
Spindelhål
Inställning fasvinkel
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket
Spänning
Vikt
kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
V
kg
24
1,4
V
W
mm
mm
mm
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
MHA24
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
MHA24
LpA
Laddare
Nätspänning
Laddningstid
Vikt
Säkring:
230 V
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
V
h
kg
dB(A)*
99
dB(A)
112
230
1
0,6
* vid användarens öra
10 A
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
MHA24
< 2,5 ms2
sv - 1
76
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn.
Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser.
Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
77
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer,
att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen.
sv - 2
SVENSKA
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Batteriet laddar
Batteri laddat
Laddningsproblem
+
Laddar NiMH- och NiCd-batterier
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Får ej utsättas för väta
sv - 3
Byt ut defekt sladd omedelbart
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
Se tekniska data för laddningstiden
Uppfriskningsfunktion
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
cirkelsågar
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• När du har stängt av sågen, försök aldrig bromsa
sågbladet genom att trycka mot sidan.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den är avstängd.
Skyddsanordningar
• Cirkelsågen får endast användas för sågning av
trä och plast.
• Se till att alla anordningar som klingskydd
fungerar perfekt.
• Kläm aldrig fast klingkåporna.
• En kåpa som kommer i kläm måste omedelbart
lösgöras innan sågen får användas igen.
• Avlägsna aldrig klyvkniven.
• Klyvkniven måste vara riktigt inställd; avståndet
mellan tandkanten och klyvkniven får vara högst
5 mm och höjdskillnaden mellan klyvkniv och
tandkanten högst 5 mm.
Kontroll och byte av sågbladet
• Använd endast sågblad som fyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågklingor i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt och
roterar i rätt riktning.
78
SVENSKA
Speciella tillämpningar
• När du klyver smala arbetsstycken (smalare än
80 mm) måste parallelanslaget användas.
• Använd vid sågning med arbetsstycket inklämt
en anordning som hindrar det från att slå tillbaka.
• Använd vid sågning av runda trästycken en
anordning som stöder arbetsstycket på båda
sidor av bladet så att det inte kan glida undan.
• Se till att avsågade träbitar inte kan fångas av
sågklingans tänder och kastas upp i luften.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Undvik bakslag
• Bakslag uppträder när sågen bromsas hårt och
drivs tillbaka mot användaren. Släpp brytaren
omedelbart om klingan fastnar eller sågen
bromsas.
• Håll sågbladen skarpa.
• Stöd stora paneler nära stället som ska sågas.
• Använd parallelanslaget eller en anslagsribba när
du klyver.
• Tvinga aldrig apparaten.
• Lyft medan du sågar ett spår aldrig sågen från
spåret medan bladet roterar.
Laddare
Din Elu batteriladdare är lämpad för Elu 24 V NiCd
och NiMH batteripaket.
15 Batteripaket
16 Laddare
17 Laddningsindikator (röd)
18 Uppfriskningsknapp
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar cirkelsåg
1 Sågblad
1 Sexkantnyckel
1 Batteripaket
1 Laddare
1 Väska (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Lutning
Spårindikator
Klyvkniv
Klingmutter
Undre skydd
Handtag undre skydd
Sågbord
Djupinställning
Frikoppling batteripaket
Batteripaket
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din Elu uppladdningsbara cirkelsåg är avsedd för
professionella sågningsarbeten.
1 Strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
3 Främre handtag
4 Spindellås
5 Dammutsug
79
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av apparaten innan du
placerar eller avlägsnar batteripaketet.
Se till att batteripaketet sitter ordentligt
på plats innan du startar apparaten.
• Använd endast Elu batterier och laddare.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas.
sv - 4
SVENSKA
Om nätanslutningen fungerar men batteripaketet inte
laddas, tag laddaren till en godkänd Elu
serviceverkstad. Under laddningen kan laddaren och
batteripaketet kännas varma. Detta är normalt och
betyder inte att något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på < 4 °C eller
> 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (15), placera det i
laddaren (16) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (17)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat och laddaren kopplar automatiskt om till
utjämningsladdning. Efter ca. 2-4 timmar kopplar
den om till underhållsladdning. Batteripaketet kan
avlägsnas när som helst eller lämnas obegränsat
i den anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för
att ange att ett laddningsproblem föreligger.
Sätt i batteripaketet igen eller försök med ett nytt.
Om det nya batteripaketet inte heller laddas,
låt då testa laddaren hos en auktoriserad Eluserviceverkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn (17)
blinka två gånger, slå av og upprep. Detta anger
ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
Uppfriskningsfunktion (fig. A)
Denna funktion hjälper till att bibehålla
batteripaketets toppkapacitet.
Vi rekommenderar att du använder
funktionen varje vecka eller per
10 laddnings/urladdningscykler.
Se till att du tillämpar funktionen så
snart du börjar märka att batteriet ger
sämre prestanda.
• Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
sv - 5
• Tryck på uppfriskningsknappen (18). Den röda
laddningsindikatorn slutar tillfälligt att blinka, blinkar
snabbt tre gånger och fortsätter sedan att blinka
som förut. Laddaren är nu i uppfriskningsläge.
• Efter upp till 8 timmar kommer den röda
laddningsindikatorn att sluta blinka och börja lysa
stadigt. Batteripaketet är nu helt laddat och kan
tas ut när som helst eller lämnas obegränsat i
den anslutna laddaren.
• För att upphäva uppfriskningsfunktionen kan du
när som helst avlägsna och sätta tillbaka
batteripaketet.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i den korresponderande
springan i apparaten tills det klickar fast. Du kan
behöva utöva något tryck innan fjäderspärren
griper.
• Avlägsna batteripaketet genom att trycka på
frikopplingen (14).
Djupinställning (fig. A)
• Lossa djupinställningen (13).
• Förflytta sågbordet (12) tills du uppnår önskat
sågdjup.
• Drag åt djupinställningen (13).
För bästa resultat, låt sågklingan sticka
ut ur arbetsstycket ca 3 mm.
Lutning (fig. A & B)
Lutningen kan ställas in mellan 0° och 45°.
• Lossa lutningsknappen (6).
• Ställ in lutningsvinkeln genom att luta sågbordet
(12).
• Drag åt vinkelinställningsknappen (6).
Bordsinställning för 90° sågning (fig. B)
• Ställ in sågen på 0° lutningsvinkel.
• Drag undan skyddet med handtaget (11) och
lägg sågen på klingsidan.
• Lossa lutningsknappen (6).
• Placera en vinkelhake mot bladet och bordet.
Byte av sågblad (fig. C)
• Aktivera spindellåset (4) och lossa klingmuttern (9)
genom att vrida medsols med den medföljande
sexkantnyckeln.
80
SVENSKA
• Drag undan det undre skyddet med handtaget
(11) och byt blad (21). Sätt tillbaka brickorna
(20 & 22) i rätt läge.
• Kontrollera att bladet roterar i rätt riktning.
• Gänga på klingmuttern (9) för hand tills brickan
hålls på plats. Vrid motsols.
• Tryck in spindellåset (4) medan du vrider spindeln
tills bladet stannar.
• Drag åt klingmuttern stadigt med sexkantnyckeln.
Inställning av klyvkniven (fig. C)
Se den inlagda bilden i figur C för rätt inställning av
klyvkniven (8). Justera klyvknivens inställning efter
byte av sågklinga eller när det vidare behövs.
• Lossa fästskruven (23) och drag ut klyvkniven till
sin största längd.
• Ställ in avståndet och drag åt fästskruven.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen
och tryck aldrig i klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Att hålla och styra verktyget (fig. A)
• Håll ditt verktyg i huvudhandtaget och det främre
handtaget (3) så att du kan styra ordentligt.
• Eftersom snittet är jämnare på sidan där
sågklingan lämnar arbetsstycket bör detta
klämmas med baksidan mot sågen.
• Använd spårindikatorn (7) till att följa linjen på
arbetsstycket. Vid fasvinkel 45°, indikatorn ligger
på linje med sågklingans vänstra (yttre) sida.
Vid fasvinkel 0°, indikatorn ligger på linje med
sågklingans högra (inre) sida.
Dammutsugning (fig. A)
Din cirkelsåg är försedd med en
dammutsugningsöppning (5).
• Använd alltid en dammsugare som fyller gällande
föreskrifter gällande dammutsläpp vid sågning av
trä. Slangen hos de flesta vanliga dammsugare
passar direkt i utsugningsmunstycket.
Använd inte dammsugare utan att ha ett
riktigt gnistskydd vid sågning av metall.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Innan du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Den undre, rörliga kåpan måste vara
stängd.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på den övre kåpan.
• Använd inga svårt slitna sågblad.
Skötsel
Strömbrytare (fig. A)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (1) på ditt verktyg
utrustad med en startspärr (2).
• Tryck in spärren för att frigöra strömbrytaren.
• Starta maskinen med strömbrytaren. Så snart du
släpper brytaren aktiveras spärren automatiskt så
att maskinen inte kan startas av misstag.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Starta eller stanna aldrig maskinen
medan sågklingan vidrör arbetsstycket
eller något annat föremål.
81
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
sv - 6
SVENSKA
Miljö
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Elu serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu). Som alternativ finns en lista på auktoriserade
Elu serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpu.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
sv - 7
82
∂§§∏¡π∫∞
E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√ ¢π™∫√¶ƒπ√¡√
MHA24
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 5
el - 5
el - 5
el - 5
el - 7
el - 8
el - 9
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÏÂ›‰·˜
mm
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜
mm
√‹ ÏÂ›‰·˜
mm
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ) kg
MHA24
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
µ¿ÚÔ˜
24
1,4
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
V
kg
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
MHA24
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
MHA24
99
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
112
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
V
h
kg
230
1
0,6
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
10 A
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
83
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
MHA24
< 25 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹
ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
el - 2
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÎÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È
ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ¿Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
84
∂§§∏¡π∫∞
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Elu.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
85
ºÔÚÙÈÛÂ
¶Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘
+
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiMH Î·È NiCd
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4 ˆ˜ 40 °C
°È· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÊfiÚÙÈÛ˘ ‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ·
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ Ôχ ÌÈÎÚ¿
·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ
ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‹
ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ.
¢È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
• ∆Ô ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Í‡ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È ÛÂ
ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÌÏÔοÚÂÙ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â¿Ó Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ›ٷÈ.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
ÛˆÛÙ¿. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡
‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ôχ 5 mm Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜
ÌÂٷ͇ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ô‰ÔÓوً˜
ÛÙÂÊ¿Ó˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ôχ 5 mm.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÏÂ›‰Â˜
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ
ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’·˘Ù¤˜
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
• §Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
ÎÚ¿Ì·, ¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (HSS) ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ηٿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
EȉÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÛÙÂÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
(Ï¿ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 80 mm),
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô‰ËÁfi ÙÔÌ‹˜
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ì‹ÎÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿˜.
el - 4
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÊÈÁ̤ÓÔ
ÁÂÚ¿ Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó
ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ΢ÎÏÈΤ˜ ‰È·ÙÔ̤˜ ͇ÏÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë
ÔÏ›ÛıËÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÚÈÔÓ›‰È· ͇ÏÔ˘ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÙÔ‡Ó
ÛÙÔÓ ·¤Ú·.
¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ·
• ∆›Ó·ÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·Ú¯›˙ÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘
(ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ·) Î·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ∞Ê‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË Â¿Ó Ë
ÏÂ›‰· ÎfiÏÏËÛ ‹ Â¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙÔÏ¿ÚÂÈ.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÎÔÊÙÂÚ¤˜.
• ™ÙËÚ›ÍÙ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ÎÔ‹˜
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ‹ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ
Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ. ªË ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘Ô
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ¿˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÒ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi
1 §Â›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
1 £‹ÎË (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
86
∂§§∏¡π∫∞
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
∆Ô Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi Ù˘ Elu Ô˘
¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜
¯Ú‹ÛÂȘ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì›
3 EÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹
4 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÏÂ›‰·˜
5 ∞ÁˆÁfi˜ ÛÎfiÓ˘
6 §·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜
7 ¢Â›ÎÙ˘ ÙÔÌ‹˜
8 ª·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
9 µ›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜
10 ∫¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
11 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
12 ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
13 §·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
14 ∫Ô˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
15 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Elu Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È Ì·Ù·Ú›Â˜
NiCd Î·È NiMH Elu 24 V.
15 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
16 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
17 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
18 ∫Ô˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
87
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¡· ÎÏ›ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ ‹ ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Elu.
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Elu. ∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË,
Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ›
Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù· ·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
ηÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ > 40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(15), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (16) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (17) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È
ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜
Î·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi 2-4 ÒÚ˜
ÂÚ›Ô˘, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘.
∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı›
ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ Elu ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ‹.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (17) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó·
ÚÔÛˆÚÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÈ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ (ÂÈÎ. A)
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ ‚ÔËı¿
ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË
̤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı 10 ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›Ù Ì›ˆÛË
ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
• ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ (18). ∏ ÎÔÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÚÂȘ
ÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
fiˆ˜ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∆ÒÚ· Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
Â›Ó·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘.
• MÂÙ¿ ·fi 8 ÒÚ˜, Ë ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘
ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı·
·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË.
el - 6
∆ÒÚ· Ë Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Î·È
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ‚Á¿ÏÂÙ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ‹
Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
Â’ ¿ÂÈÚÔÓ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Î·È Ó·
Í·Ó·‚¿ÏÂÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹.
°È· Ó· ‚¿ÏÂÙÂ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
• µ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô‰Ô¯‹
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÎÔ˘ÌÒÛÔ˘Ó
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ȤÛÂÙÂ
Ì ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÙ ̤۷ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (14).
ƒ‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (13).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· (12) ÁÈ· Ó·
ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (13).
°È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ê‹ÛÙÂ
ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ
·fi ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÂÚ›Ô˘ 3 mm.
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. ∞ & µ)
∏ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÌÂٷ͇ 0° Î·È 45°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (12).
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
ƒ‡ıÌÈÛË ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ̤˜ 90° (ÂÈÎ. B)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0°.
• ª·˙¤„Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (11) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ Â¿Óˆ ÛÙË
ÏÂ›‰· Î·È ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. C)
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÂ›‰·˜ (4) ηÈ
Í‚ȉÒÛÙ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜ (9)
ÛÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
88
∂§§∏¡π∫∞
• ª·˙¤„Ù ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (11) ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· (21). ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
¿ÏÈ ÙȘ ÚÔ‰¤Ï˜ (20 & 22) ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• EϤÁÍÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• µÈ‰ÒÛÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜
(9) ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÚÔ‰¤Ï· ÛÙË ı¤ÛË
Ù˘. ™ÙÚ›„Ù ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (4)
ÂÓÒ ÛÙÚ›‚ÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó·
¿„ÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
• ™ÙÚ›„Ù ÁÂÚ¿ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ Ù˘ ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. C)
°È· ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
(8), Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ Û¯‹Ì· C.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÙ·È ‹ fiÙ·Ó
Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (23) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜
ÏÂ›‰Â˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
EÎΛÓËÛË Î·È ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. A)
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
on/off (1) ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ‡ Û·˜ ›ӷÈ
ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off. ªfiÏȘ
ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off Ô
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌË
Ûٷ̷ٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο.
ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Î‡ÚÈ· Ï·‚‹ ηÈ
ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹ (3) ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ
ÚÈfiÓÈ ÛˆÛÙ¿.
• EÂȉ‹ Ë ÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ÛÙË ÏÂ˘Ú¿
fiÔ˘ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÚÔ˜
ηÙÂÚÁ·Û›· ›‰Ô˜, ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Ì ÙËÓ ›Ûˆ
ÏÂ˘Ú¿ Ó· ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÂÁÎÔ‹˜ (7) ÁÈ· Ó·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¯·Ú¿¯ıËΠÛÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ›‰Ô˜. °È· ÙË ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 45Æ,
Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÂÁÎÔ‹˜ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ (Â͈ÙÂÚÈ΋) ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. °È· ÙË ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0Æ, Ô ‰Â›ÎÙ˘
ÂÁÎÔ‹˜ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
(ÂÛˆÙÂÚÈ΋) ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÏÂ›‰·.
89
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ ÌÂ
ÛÙfiÌÈÔ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÛÎfiÓ˘ (5).
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜.
√‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘ fiÙ·Ó
ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ͇ÏÔ.
√È Ì¿ÓÈΘ ÎÂÓÔ‡ ÙˆÓ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӈÓ
Ù‡ˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÎÂÓÔ‡ ı·
Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
¯ˆÚ›˜ ηٿÏÏËÏË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi
ÛÈÓı‹Ú˜ fiÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ̤ٷÏÏ·.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„ÙÂ
ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
√È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
el - 8
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ·
Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
Elu Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet
ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpu.com.
90
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
91
el - 9
R
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu/Rofo AG
Tel:
Schweiz
Warpel
Fax:
3186 Düdingen
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
07-99
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
037 43 40 60
037 43 40 61
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Download PDF

advertising