KR1000RE | Black&Decker KR1000RE DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-53 CZ
KR85
KR95
KR110
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše příklepová vrtačka Black & Decker je určena
k vrtání dřeva, kovu, plastů a zdiva, zrovna tak jako
ke šroubování. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí” ve všech níže uvedených upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi
(bez napájecího kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracoviště
Pracoviště udržujte v čistotě a dobře osvětlené.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke způsobení úrazu.
S výkonným nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
prostory. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Odvrácení pozornosti může zapříčinit ztrátu
kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění Vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým
provozním podmínkám. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Napájecí
kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Používáte-li elektrické nářadí venku, používejte
prodlužovací kabel vhodný pro venkovní
použití. Použití napájecího kabelu vhodného pro
venkovní prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpečnost osob
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte. S nářadím
nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste
4
pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně zraku. Bezpečnostní výbava
jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo jiné předměty ponechané
u rotujících částí elektrického nářadí mohou způsobit
vážné zranění.
Nepřekážejte sami sobě Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte Nenoste volný oděv a
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volné šaty, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro připojení
odsávání a sběrným vakem, zkontrolujte tyto
funkce a ujistěte se, zda jsou správně používány.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. S vhodným nářadím budete
pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu, která
může mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
poruch vzniká nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
g.
5.
a.
•
•
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle zde uvedených
pokynů a způsobem, který je určen každému
jednotlivému typu elektrického nářadí. Vždy
berte v úvahu pracovní podmínky a typ práce,
kterou budete provádět. Používání elektrického
nářadí k jiným než určeným aplikacím může vést
ke způsobení rizikových situací.
Nastavte hloubku vrtání tak, jak je popsáno níže.
Utáhněte boční rukojeť ve směru otáčení hodinových
ručiček.
Nasazení vrtáku nebo šroubovací násady (obr. B
& C)
Rychloupínací sklíčidlo se zajištěním hřídele (obr. B)
•
Otevřte sklíčidlo otáčením vnějšího prstence hlavy
(11) jednou rukou, zatímco druhou rukou přidržujete
tlačítko zámku hřídele (7).
•
Vložte nástroj (12) do sklíčidla.
•
Přidržte tlačítko zámku hřídele a pevně dotáhněte
sklíčidlo.
Opravy
Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací při použití
výhradně originálních náhradních dílů. Tím bude
zajištěna bezpečnost chodu nářadí.
Klínové sklíčidlo (obr. C)
•
Otevřte sklíčidlo otáčením vnějšího prstence hlavy
(13) proti směru hodinových ručiček.
•
Vložte nástroj (12) do sklíčidla.
•
Vložte klíč (14) do některého z bočních otvorů (15)
sklíčidla a otáčením ve směru hodinových ručiček
sklíčidlo pevně dotáhněte.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro příklepové
vrtačky
•
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. D & E)
•
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
•
Odšroubujte ve směru hodinových ručiček pomocí
šroubováku přídržný šroub sklíčidla umístěný
uvnitř.
•
Do sklíčidla upněte imbusový klíč a udeřte do něj
kladivem tak, jak je znázorněno na obrázku.
•
Imbusový klíč vyjměte.
•
Otáčením proti směru hodinových ručiček sklíčidlo
vyšroubujte.
•
Sklíčidlo nasadíte zpět tak, že jej našroubujete na
hřídel a zajistíte přídržným šroubem.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací;
proto není potřeba zemnícího kabelu. Vždy
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku nářadí.
Popis
Použití
Ttoto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Spínač s regulací rychlostí
2. Zajišťovací tlačítko
3. Knoflík regulace otáček
4. Přepínač chodu vpřed/vzad
5. Dvojrychlostní volič
6. Volič režimu vrtání
7. Tlačítko zámku hřídele
8. Sklíčidlo
9. Hloubkový doraz
10. Boční rukojeť
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Volba směru otáčení
Pro vrtání a utahování šroubů použijte dopředný chod
(po směru hodinových ručiček). Pro uvolňování šroubů
a zaseklých vrtáků použijte zpětný chod (proti směru
hodinových ručiček).
•
Pro pravý chod (vpřed) přepněte přepínač chodu
vpřed/vzad (4) směrem doprava.
•
Pro zpětný chod přepněte přepínač chodu vpřed/
vzad (4) směrem doleva.
Kompletace přístroje
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
•
Otáčejte držadlem proti směru hodinových ručiček,
až lze boční rukojeť (10) nasunout na přední část
nářadí podle obrázku.
•
Otočte boční rukojeť do požadované polohy.
•
Zasuňte hloubkový doraz (9) do otvoru podle
obrázku.
Volba provozního režimu
•
Pro vrtání do zdiva přepněte volič režimu vrtání (6)
•
do polohy .
Pro vrtání do ostatních materiálů a pro šroubování
nastavte volič režimů (6) do polohy .
5
Volič dvou rychlostí (obr. F)
•
Pro vrtání do oceli a pro šroubování přepněte
dvojrychlostní volič (5) do polohy 1 tak, aby číselné
označení směřovalo k drážce (16) (1. stupeň).
•
Pro vrtání do jiných materiálů, než je ocel, přepněte
dvojrychlostní volič (5) do polohy 2 tak, aby číselné
označení směřovalo k drážce (16) (2. stupeň).
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Pravidelně čistěte větrací otvory čistým a suchým
malířským štětcem.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zamezte vniknutí kapalin do vnitřních
částí nářadí a nikdy neponořujte žádnou z částí
nářadí do kapaliny.
Nastavení hloubky vrtání (obr. G)
•
Uvolněte otočením držadla proti směru hodinových
ručiček boční rukojeť (10).
•
Nastavte hloubkový doraz (9) do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a přední částí hloubkového dorazu.
•
Utáhněte boční rukojeť ve směru otáčení hodinových
ručiček.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Zapnutí a vypnutí
•
Nařadí zapnete stiskem spínače s regulací
rychlosti (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače. Pokud je nářadí vybaveno
knoflíkem regulace otáček (3), nastavte otáčky na
požadovanou úroveň. Obecně používejte nižší
otáčky pro větší průměry vrtáků a vyšší otáčky pro
menší průměry.
•
Tato možnost je k dispozici pouze pro plnou rychlost
nebo libovolnou rychlost nastavenou pomocí
knoflíku regulace otáček (3). Tato možnost nepracuje
ve zpětném chodu.
•
Nářadí vypneme tak, že uvolníme stisk hlavního
vypínače s regulací otáček. Chcete-li vypnout
nářadí, které pracuje v režimu nepřetržitého chodu,
stiskněte znovu spínač s regulací otáček a uvolněte
jej.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí záleží také na používaném
příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha je
zkonstruováno k vytvoření standardu vysoké kvality a je
určeno ke zvýšení výkonnosti vašeho nářadí. Použitím
tohoto příslušenství u vašeho nářadí dosáhnete toho
nejlepšího výsledku.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Maximální průměr vrtání
Ocel
Beton
Dřevo
Hmotnost
KR85
VAC 230
W 850
min-1 0-1,200/0-2,800
mm
mm
mm
kg
13
16
50
3.3
6
KR95
230
950
0-1,200/0-2,800
KR110
230
1,100
0-1,200/0-2,800
13
16
50
3.3
13
16
50
3.3
ES Prohlášení o shodě
KR85/KR95/KR110
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
2002/96/EC, EN 60745, EN 55014, EN 6100
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřená hodnota vibrací ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
92,6 dB(A)
103.6 dB(A)
7,17 m/s2
3 dB(A),
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-7-2005
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043950 - 07-05-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
KR85 - - - A
HAMMER DRILL 1
©
10
KR110- - - A
HAMMER DRILL 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising