SBA91 | SBA91 HAMMER DRILL instruction manual

SBA91
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
30
Italiano
37
Nederlands
44
Norsk
51
Português
58
Suomi
65
Svenska
72
EÏÏËÓÈη
79
R
Copyright Elu
3
6
2
7
1
4
8
5
9
9
10
11
A
12
13
B
4
C
14
D
E
DANSK
OPLADELIG SLAGBOREMASKINE/
SKRUETRÆKKER SBA91
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en af
de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 5
da - 6
da - 6
Tekniske data
Spænding
Omdrejningstal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Slagtal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Gennemslagskraft
Borepatron kapacitet
Maksimal borekapacitet i
stål/blødt træ/beton
Vægt (uden batteri)
V
SBA91
24
0-450
0-2.000
Angiver risiko for elektrisk stød.
EU-Overensstemmelseserklæring
SBA91
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
mm
kg
13/65/18
2,3
LpA
SBA91
(lydniveau)
dB(A)*
94
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
107
* ved operatørens øre
Batteri
Spænding
Vægt
V
kg
24
1,4
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
V
h
kg
230
1
0,6
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
SBA91
6,1 m/s2
Sikringer:
230 V maskiner
1
10 A
da - 1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde pladser.
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
da - 2
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der
opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
2
DANSK
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Batteriet oplader
Batteriet er opladet
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
For opladningstid, se tekniske data
Opfriskningsmodus
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Opladelig slagboremaskine/skruetrækker
1 Batterilader (SBA91K/SBA91KA)
1 Batteri (SBA91K)
2 Batterier (SBA91KA)
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Opladningsproblem
+
Oplader NiMH- og NiCd-batterier
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
3
Din slagboremaskine/skruetrækker er konstrueret
med henblik på professionelle bore- og skrueopgaver.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Gearvælger
4 Funktionsvælger
5 Sidehåndtag
6 Ring
7 Selvspændende borepatron
8 Batteri-udløserknap
9 Batteri
Din Elu lader bruger batterier Elu 24 V NiCd og NiMH.
9 Batteri
10 Lader
11 Ladeindikator (rød)
12 Knap for opfriskningsmodus
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
da - 3
DANSK
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
Afbryd altid værktøjet før indsættelse
eller udtagning af batteriet. Sørg for at
batteriet er korrekt placeret før brug af
værktøjet.
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet (fig. A)
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
Elu forhandler. Under opladningen kan laderen og
batteriet blive varme. Dette er normalt og indebærer
ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (9) oplades ved at sætte det i laderen
(10) som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den
røde ladeindikator (11) blinker. Efter cirka 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 2-4 timer
skifter den til vedligeholdelse. Batteriet kan
derefter tages af når som helst eller det kan blive
siddende i laderen, så længe det skal være.
• Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den
angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af
laderen og sæt det i igen eller prøv et nyt.
da - 4
Hvis det nye batteri heller ikke kan lades op, bør
laderen testes af en autoriseret Elu serviceværksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
ladeindikator (11) blinker to gange, sluk og
gentag. Dette angiver et forbigående problem
med energikilden. Laderen skifter automatisk
tilbage til normal funktion.
Opfriskningsmodus (fig. A)
Opfriskningsmodus hjælper med at
vedligeholde batteriet ved
spidskapacitet. Det anbefales at
bruge funktionen hver uge eller hver
10 opladnings/afladningscyklus.
Brug funktionen, når batteriets ydelse
er reduceret.
• Start opfriskningsmodus, som beskrevet ovenfor.
• Tryk på knappen (12). Den røde
opladningsindikator slukkes nu et øjeblik,
hvorefter den blinker hurtigt tre gange. Derefter vil
den blinke normalt som før. Opladeren er nu i
opfriskningsmodus.
• Efter ca. 8 timer vil den røde opladningsindikator
holde op med at blinke og forblive tændt.
Batteriet er nu fuldstændig genopladet og kan nu
fjernes når som helst eller efterlades i opladeren
på ubestemt tid.
• Ved når som helst at fjerne og genindsætte
batteriet, kan opfriskningsmodus annulleres.
Indsætning og udtagning af batteriet
• Indsæt batteriet i den tilsvarende holder i
værktøjet til det klikkes på plads.
• Tryk på udløserknappen (8) for at udtage batteriet.
Sådan indsættes og fjernes et tilbehør (fig. A & B)
• Åbn patronen ved at dreje ringen (6) mod uret og
sæt tilbehøret i patronen.
• Anbring boret i patronen så langt inde som muligt
og løft det lidt før der spændes.
• Tryk på spindellåsen (13) og spænd kraftigt ved
at dreje borepatronen med uret.
• Tilbehøret fjernes i omvendt rækkefølge.
4
DANSK
Valg af funktion (fig. C)
Værktøjet har to funktionsmåder:
Rotationsboring:
or stål, træ og plastik
Slagboring:
til boring i beton
• Vælg den ønskede funktion ved at stille ind
funktionsvælgeren (4) på symbolet.
Omskifter for højre/venstregang (fig. A)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) (se pilene på værktøjet).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
Gearvælger (fig. A)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (3) for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
(boring af store huller, skruning af skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
(små huller)
For information om hastigheder, se tekniske data.
• Skub altid gearvælgeren helt frem eller
helt tilbage.
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
mens maskinen arbejder.
Afmontering og montering af patronen (fig. D & E)
• Åbn patronens bakker så meget som muligt.
• Sæt en skruetrækker ind i patronen og fjern
patronens låseskrue (14) ved at dreje med uret
som vist på figur D.
• Spænd en umbrachonøgle fast i patronen og slå
på den med en hammer som vist på figur E.
Derved løsnes patronen, så den kan skrues af
med hånden.
• Patronen monteres ved at udføre de samme
handlinger i omvendt rækkefølge.
Montering af sidehåndtag (fig. A)
Sidehåndtaget (5) kan anbringes så det passer til
både venstre- og højrehåndede brugere.
Sørg for at sidehåndtaget altid er
monteret ordentligt.
• Løsn sidehåndtaget.
• Højrehåndede, skub sidehåndtagskransen over
43 mm kraven bag patronen, med håndtaget til
venstre.
• Venstrehåndede, skub sidehåndtagskransen
over 43 mm kraven bag patronen, med
håndtaget til højre.
• Drej håndtaget til det kommer i ønsket stilling og
fastgør det.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
• For at minimere blokering ved
gennembrydning, bør presset med boret
gradvist reduceres ved slutningen af
boringen.
• Lad motoren gå, mens boret trækkes ud
af et boret hul. Dette hjælper med til at
forhindre at boret sætter sig fast.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Indsæt det ønskede tilbehør.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
• Vælg højre- eller venstregang.
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Boremaskinen er udstyret med en
bremse, som stopper borepatronen,
så snart afbryderen udløses helt.
5
da - 5
DANSK
Skruetrækning (fig. A)
• Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af
omskifteren (2).
• Vælg rotationsboring ved hjælp af
funktionsvælgeren (4).
Rotationsboring (fig. A)
• Rotationsboring vælges ved hjælp af
funktionsvælgeren (4).
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
Boring i metal
• Brug skæreolie når du borer i metal, foruden
boring i støbejern og messing, som skal tørbores.
Boring i træ
• Man kan bore træ med samme spiralbor som til
metal. Disse bor skal kontinuerligt tages ud af
borehullet for at fjerne spåner fra boret. Ellers er
der risiko for at boret bliver overophedet.
• Til store huller, bruges træbor med midterspids
ved lav hastighed.
• Arbejdsemner som kan flises, bør støttes med et
ekstra stykke træ.
Slagboring
Boring i murværk
• Anvend stenbor med karbidspids. Tryk jævnt på
boret. En jævn strøm af støv er tegn på korrekt
borehastighed.
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et Elu serviceværksted. De indsamlede
batterier vil blive genanvendt eller korrekt
affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
da - 6
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se gældende prisliste/katalog for yderligere
oplysninger eller henvend dig til Elu). Alternativt kan
De også finde en liste over Elu-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpu.com.
6
DANSK
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
7
da - 7
DEUTSCH
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER SBA91
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment
Bohrfutter-Spannweite
Max. Bohrleistung in Stahl/
Holz/Mauerwerk
Gewicht (ohne Akku)
10 A
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
SBA91
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
(Volt)
SBA91
24
(min-1)
(min-1)
0-450
0-2.000
(min-1)
(min-1)
(Nm)
(mm)
0-7.650
0-34.000
65
13
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
(mm)
(kg)
13/65/18
2,3
LpA
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
SBA91
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
94
dB(A)
107
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Akku
Spannung
Gewicht
(Volt)
(kg)
24
1,4
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
(Volt)
(Std.)
(kg)
230
1
0,6
de - 1
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
8
DEUTSCH
SBA91
6,1 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
9
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel.
de - 2
DEUTSCH
Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das
Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung
von einer Elu-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um
den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges
zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert
oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt
ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine EluKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer Elu-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
Akku wird geladen
Akku ist geladen
Ladeproblem
+
de - 3
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten
Auffrischmodus
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Schlagbohrschrauber
1 Ladegerät (SBA91K/SBA91KA)
1 Akku (SBA91K)
2 Akkus (SBA91KA)
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Für NiMH- und NiCd-Akkus geeignet
10
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Verlängerungskabel
Ihr Akku-Schlagbohrschrauber wurde für professionelle Bohr- und Schraubarbeiten entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
3 Getriebeumschalter 1./2. Gang
4 Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren
5 Zusatzhandgriff
6 Spannring
7 Schnellspannbohrfutter
8 Akku-Löseknopf
9 Akku
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Ihr Elu-Ladegerät lädt 24 V NiCd- und NiMH-Akkus
von Elu.
9 Akku
10 Ladegerät
11 Ladekontrolleuchte (rot)
12 Knopf für Auffrischmodus
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Ladegerät ist gemäß EN 50144
zweifach isoliert; eine Erdleitung ist aus
diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
11
Zusammenbauen und Einstellen
Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer
aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder
entfernen. Vergewissern Sie sich vor der
Arbeit, daß der Akku ordnungsgemäß
befestigt ist.
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus (Abb. A)
Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung
funktioniert, der Akku aber nicht geladen wird, sollten
Sie Ihr Ladegerät von einer Elu-Kundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während des Ladens können
sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum
normalen Betrieb und deutet nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (9) zu laden, stecken Sie ihn gemäß
der Abbildung in das Ladegerät (10) und schließen
dieses an die Stromversorgung an. Vergewissern
Sie sich, daß der Akku vollständig in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote Ladekontrolleuchte
(11) muß blinken. Je nach Akkuleistung (Ah) hört
sie nach ca. 1 Stunde auf zu blinken und leuchtet
ununterbrochen. Der Akku ist nun vollständig geladen und das Ladegerät schaltet automatisch in
den Ausgleichmodus. Nach ungefähr 2-4 Stunden
schaltet es in den Pflegemodus. Der Akku kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
de - 4
DEUTSCH
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwekken einen anderen Akku. Falls auch der neue
Akku nicht geladen werden kann, lassen Sie das
Ladegerät bitte von einer Elu-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte (11) zweimal blinkt, dann erlischt und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf
eine vorübergehende Störung der Stromversorgung. Das Ladegerät schaltet automatisch wieder auf Normalbetrieb.
Auffrischmodus (Abb. A)
Der Auffrischmodus trägt dazu bei,
daß der Akku langfristig seine Spitzenleistung bewahrt. Es wird empfohlen,
diesen Modus wöchtentlich oder alle
10 Lade-/Entladezyklen zu verwenden.
Auf jeden Fall sollten Sie diesen
Modus verwenden, wenn Sie feststellen, daß die Akkuleistung abgenommen hat.
• Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen beschrieben.
• Drücken Sie den Knopf (12). Die rote Ladekontrolleuchte erlischt kurz, blinkt dreimal schnell
und blinkt dann wie zuvor weiter. Das Ladegerät
funktioniert nun im Auffrischmodus.
• Nach maximal 8 Stunden hört die rote Ladekontrolleuchte auf zu blinken und leuchtet ununterbrochen. Der Akku ist nun vollständig geladen
und kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt
oder auf unbegrenzte Zeit im angeschlossenen
Ladegerät gelassen werden.
• Um den Auffrischmodus zu beenden, können Sie
jederzeit den Akku entfernen und wieder in das
Ladegerät stecken.
Einsetzen und Entfernen des Akkus
• Setzen Sie den Akku in die entsprechende Öffnung im Elektrowerkzeug ein und lassen Sie ihn
einrasten.
de - 5
• Zum Entfernen des Akkus betätigen Sie den
Löseknopf (8).
Einsetzen und Entfernen eines Werkzeuges
(Abb. A & B)
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den Spannring (6) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Setzen Sie das Werkzeug bis zum Anschlag in
das Bohrfutter ein.
• Betätigen Sie die Spindelarretierung (13) und ziehen Sie das Bohrfutter kräftig an.
• Gehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Wählen der Betriebsart (Abb. C)
Dieses Elektrowerkzeug verfügt über zwei Betriebsarten:
Bohren:
zum Bohren in Stahl, Holz und Kunststoffen
Schlagbohren:
gleichzeitiger Bohr- und Schlagbetrieb
zum Bohren in Beton und Stein
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart, indem
Sie den Umschalter (4) zum entsprechenden
Symbol drehen.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. A)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2), um Rechts- oder Linkslauf zu wählen. Die
Pfeile am Werkzeug zeigen die Drehrichtung an.
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. A)
Ihr Elektrowerkzeug besitzt ein Zweiganggetriebe,
das mit dem Getriebeumschalter (3) eingestellt werden kann.
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
(große Bohrerdurchmesser, Verarbeitung von
Schrauben)
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
(kleine Bohrerdurchmesser)
12
DEUTSCH
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
• Bewegen Sie den Getriebeumschalter
immer vollständig nach vorne oder
vollständig nach hinten, bis er hörbar
einrastet.
• Wechseln Sie niemals den Gang,
während der EIN-/AUS-Schalter
gedrückt ist.
Entfernen und Montieren des Bohrfutters
(Abb. D & E)
• Öffnen Sie die Bohrfutterspannbacken vollständig.
• Entfernen Sie die Bohrfutter-Halteschraube (14)
mit Hilfe eines Schraubenziehers, indem Sie sie
im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung D).
• Spannen Sie einen Innensechskantschlüssel in
das Bohrfutter ein und schlagen Sie mit einem
Hammer auf den Innensechskantschlüssel (siehe
Abbildung E). Das Bohrfutter wird dadurch gelöst,
so daß es von Hand abgedreht werden kann.
• Um das Bohrfutter wieder zu montieren, gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. A)
Der Zusatzhandgriff (5) kann für Rechts- und Linkshänder montiert werden.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer davon, daß der Zusatzhandgriff
einwandfrei montiert ist.
• Rechtshänder: Schieben Sie die Klemme des Zusatzhandgriffes über den Spannhals (43 mm) hinter dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich an
der linken Seite befinden.
• Linkshänder: Schieben Sie die Klemme des Zusatzhandgriffes über den Spannhals (43 mm) hinter dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich an
der rechten Seite befinden.
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position und sichern Sie ihn, indem Sie den
Griff im Uhrzeigersinn festdrehen.
• Zum Entfernen des Zusatzhandgriffes gehen Sie
in umgekehrter Reihenfolge vor.
13
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Sobald Sie spüren, daß das Werkstück
fast durchbohrt ist, reduzieren Sie
schrittweise den Druck auf die Bohrerspitze, bis der Bohrvorgang beendet ist.
• Lassen Sie beim Herausziehen des
Bohrers den Motor weiterlaufen, um ein
mögliches Festlaufen des Bohrers zu
vermeiden.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Spannen Sie das entsprechende Werkzeug ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
• Wählen Sie Rechts- bzw. Linkslauf für Schrauben
oder Bohren.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
Ihr Elektrowerkzeug verfügt über eine
Bremse, die das Bohrfutter beim Loslassen des Drehzahl-Regelschalters
sofort zum Stillstand bringt.
Schrauben (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder
Linkslauf.
• Wählen Sie die Betriebsart Bohren mit Hilfe des
Umschalters (4).
de - 6
DEUTSCH
Bohren (Abb. A)
• Wählen Sie die Betriebsart Bohren mit Hilfe des
Umschalters (4).
Bohren in Metall
• Verwenden Sie beim Bohren in Metall eine Kühlflüssigkeit. Beim Bohren von Gußeisen, Grauguß
und Messing sollte trocken gebohrt werden.
Bohren in Holz
• Bohrungen in Holz sollten mit Holzbohrern, können aber auch mit den gleichen Bohrern wie für
Metall ausgeführt werden. In diesem Fall sollten
Sie beim Bohren den Bohrer gelegentlich aus
dem Holz herausziehen, um die Späne aus dem
Bohrloch zu entfernen. Hierdurch wird ein Überhitzen des Bohrers verhindert.
• Verwenden Sie zum Bohren größerer Löcher einen Schlangenbohrer bei niedriger Drehzahl.
• Beim Bohren in Materialien, die leicht splittern
oder ausreißen, sollten Sie einen Holzklotz hinter
Ihr Werkstück legen.
Schlagbohren
Bohren in Mauerwerk
• Verwenden Sie beim Bohren in Mauerwerk
hartmetallbestückte Bohrer.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen Sammelstelle abzugeben oder direkt an Elu einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über den
Hausmüll entsorgt werden.
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
de - 7
14
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Elu und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim
Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt
werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist
das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung). Eine Übersicht über die EluKundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpu.com.
15
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
de - 8
ENGLISH
CORDLESS PERCUSSION DRILL/DRIVER
SBA91
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 6
en - 6
en - 7
Technical data
Voltage
No load speed
1st gear
2nd gear
Impact
1st gear
2nd gear
Max. torque
Chuck capacity
Maximum drilling capacity in
steel/wood/masonry
Weight (without battery pack)
V
SBA91
24
min-1
min-1
0-450
0-2,000
min-1
min-1
Nm
mm
0-7,650
0-34,000
65
13
mm
kg
13/65/18
2.3
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of conformity
SBA91
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
SBA91
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
94
dB(A)
107
* at the operator’s ear
Battery pack
Voltage
Weight
V
kg
24
1.4
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Charger
Mains voltage
Approx. charging time
Weight
V
h
kg
230
1
0.6
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
en - 1
16
ENGLISH
SBA91
6.1 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors.
17
Wear protective hair covering to keep long hair
out of the way.
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an Elu authorized repair agent. Keep all controls
dry, clean and free from oil and grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an Elu
authorized repair agent.
en - 2
ENGLISH
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent.
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Battery charging
Battery charged
See technical data for charging time
Refresh mode
Package contents
The package contains:
1 Cordless percussion drill/driver
1 Battery charger (SBA91K/SBA91KA)
1 Battery pack (SBA91K)
2 Battery packs (SBA91KA)
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Problem charging
Description (fig. A)
+
Charges NiMH and NiCd battery packs
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Your cordless percussion drill/driver has been
designed for professional drilling and screwdriving
applications.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Two gear selector
4 Mode selector
5 Side handle
6 Sleeve
7 Keyless chuck
8 Battery release button
9 Battery pack
Read instruction manual before use
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
Charge only between 4 °C and 40 °C
en - 3
Your Elu charger accepts Elu 24 V NiCd and NiMH
battery packs.
9 Battery pack
10 Charger
11 Charging indicator (red)
12 Refresh mode button
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
18
ENGLISH
Your Elu charger is double insulated in
accordance with EN 50144.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Before using the tool, make sure the
battery pack is properly seated.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack (fig. A)
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorized
Elu repair agent. Whilst charging, the charger and the
battery pack may become warm to touch. This is a
normal condition and does not indicate a problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (9), insert it into the
charger (10) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (11) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged
and the charger automatically switches to
equalization mode. After approx. 2-4 hours, it will
switch to maintenance charge mode. The battery
pack can be removed at any time or left in the
connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized Elu repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC,
the red charging indicator (11) may blink twice,
switch OFF and repeat. This indicates a
temporary problem of the power source.
The charger will automatically switch back to
normal operation.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
19
en - 4
ENGLISH
Refresh mode (fig. A)
The refresh mode helps to maintain the
optimum capacity of the battery pack.
It is therefore recommended to use the
refresh mode weekly or every
10 charge/discharge cycles.
Please make sure to use the feature
whenever you notice decreased
battery pack performance.
• Start the charging process as described above.
• Press the refresh mode button (12). The red
charging indicator will stop blinking momentarily,
quickly blink three times and then resume blinking
as before. The charger is now in refresh mode.
• After up to 8 hours, the red charging indicator will
stop blinking and remain on. The battery pack is
now fully charged and can be removed at any
time or left in the connected charger indefinitely.
• To cancel refresh mode, you can remove and reinsert the battery pack at any time.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the corresponding
slot in the tool until it clicks in place.
• To remove the battery pack, press the release
button (8).
Inserting and removing bits (fig. A & B)
• Open the chuck by turning the sleeve (6)
counterclockwise and insert the bit shank.
• Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
• Press the spindle lock (13) and tighten firmly by
turning the sleeve clockwise.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
Selecting the operating mode (fig. C)
The tool can be used in two operating modes:
Rotary drilling:
for steel, wood and plastics
Percussion drilling:
simultaneous rotating and impacting for
concrete and masonry drilling
operations.
en - 5
• Select the required operating mode by rotating
the mode selector (4) towards the appropriate
symbol.
Forward/reverse slider (fig. A)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) (see arrows on tool).
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Two gear selector (fig. A)
Your tool is fitted with a two gear selector (3) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque
(drilling large holes, driving screws)
2 high speed/low torque
(drilling smaller holes)
For speed rates, refer to the technical data.
• Always push the two gear selector
completely forward or backward.
• Do not change gears at full speed or
during use.
Removing and fitting the chuck (fig. D & E)
• Open the chuck jaws as far as possible.
• Insert a screwdriver into the chuck and remove
the chuck retaining screw (14) by turning
clockwise as shown in figure D.
• Tighten an Allen key into the chuck and strike it with
a hammer as shown in figure E. This will loosen the
chuck so that it can be unscrewed by hand.
• To refit the chuck, proceed in reverse order.
Fitting the side handle (fig. A)
The side handle (5) can be fitted to suit both RHand LH-users.
Always use the tool with the side handle
properly assembled.
• Loosen the side handle.
• For RH-users, slide the side handle clamp over the
43 mm collar behind the chuck, handle at the left.
• For LH-users, slide the side handle clamp over the
43 mm collar behind the chuck, handle at the right.
20
ENGLISH
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
• To minimise stalling on break-through,
progressively reduce the drill point
pressure towards the end of the operation.
• Keep the motor running when pulling the
bit back out of a drilled hole. This will
help prevent jamming.
Drilling in wood
• Holes in wood can be made with the same twist
drills used for metal. These bits may overheat
unless pulled out frequently to clear chips from
the flutes.
• For larger holes use Auger bits.
• Use a block of wood to back up workpieces that
may splinter.
Percussion drilling
Drilling in masonry
• Use carbide-tipped masonry bits. Keep even
force on the drill. A smooth, even flow of dust
indicates the proper drilling rate.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Insert the appropriate bit.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Select forward or reverse rotation.
Switching on and off (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch (1).
The pressure exerted on the variable speed switch
determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
The drill is equipped with a brake to stop
the tool as soon as the variable speed
switch is fully released.
Screwdriving (fig. A)
• Select forward or reverse rotation using the
slider (2).
• Select the rotary drilling mode using the mode
selector (4).
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Drilling (fig. A)
• Select the drilling mode using the mode selector (4).
Drilling in metal
• Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which
should be drilled dry.
21
en - 6
ENGLISH
Environment
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Unwanted tools
Take your tool to an Elu authorised repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual). Alternatively, a list of authorized Elu
repair agents and full details on our after-sales
service are available on the Internet at
www.2helpu.com.
en - 7
22
ESPAÑOL
TALADRO ATORNILLADOR/PERCUTOR SIN
CABLE SBA91
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Fusibles
Herramientas 230 V:
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 6
es - 7
es - 7
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
SBA91
24
SBA91
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
min-1
min-1
0-450
0-2.000
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
min-1
min-1
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
mm
kg
13/65/18
2,3
LpA
Características técnicas
Voltaje
Velocidad en vacío
1a velocidad
2a velocidad
Impacto en vacío
1a velocidad
2a velocidad
Par máximo
Capacidad del portabrocas
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón
Peso (sin batería)
10 A
V
SBA91
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
94
dB(A)
107
* al oído del usuario
Batería
Voltaje
Peso
V
kg
24
1,4
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga (próx.)
Peso
V
h
kg
230
1
0,6
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
23
es - 1
ESPAÑOL
SBA91
6,1 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años, se
requiere supervisión.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
es - 2
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser
atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le
permite utilizar ambas manos para manejar la
herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro.
Siga las instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios.
24
ESPAÑOL
Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un
Centro de Servicio Elu para que sean reparados.
Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que no
haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar o
sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio Elu.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
Cargando
Cargado
Problema de carga
+
Carga baterías NiMH y NiCd
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas
Modo refrescar
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro atornillador/percutor sin cable
1 Cargador de baterías (SBA91K/SBA91KA)
1 Batería (SBA91K)
2 Baterías (SBA91KA)
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
El taladro atornillador/percutor sin cable está
diseñado para aplicaciones profesionales.
25
es - 3
ESPAÑOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Conmutador de velocidad variable
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
Selector de dos velocidades
Selector de modo
Empuñadura lateral
Manguito
Portabrocas sin llave
Pulsador de arranque para batería
Batería
Su cargador Elu admite baterías Elu 24 V NiCd y NiMH.
9 Batería
10 Cargador
11 Indicador de carga (rojo)
12 Botón de modo refrescar
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador Elu tiene doble aislamiento,
conforme a la norma EN 50144;
por consiguiente, no se requiere
conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
es - 4
Apague siempre la herramienta antes de
insertar o retirar la batería. Antes de
utilizar la herramienta, cerciórese de que
la batería está bien colocada.
Batería (fig. A)
Carga de la batería (fig. A)
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones Elu.
Es posible que el cargador y la batería se calienten
durante la carga; esto es normal y no significa que
exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (9), introdúzcala en el
cargador (10) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (11) parpadeará. Pasada una hora,
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. El empaquetado de
baterías ya estará completamente cargado y el
cargador pasará automáticamente al modo de
ecualización. Al cabo de 2-4 horas, cambiará al
modo de mantenimiento. Se puede sacar en
cualquier momento o dejarse indefinidamente en
el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
insertar el empaquetado de baterías o pruebe con
uno nuevo. Si tampoco es posible cargar éste
último, haga revisar el cargador por un agente Elu
autorizado.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo (11) puede parpadear
dos veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal de manera automática.
26
ESPAÑOL
Modo refrescar (fig. A)
El modo refrescar permite mantener
la batería recargable a su capacidad
máxima. Se recomienda la utilización
de esta función una vez la semana o
entre cada 10 ciclos de carga/
descarga. Utilice esta función si
observa que el rendimiento de la
batería recargable está disminuyendo.
• Inicie el proceso de carga, según la descripción.
• Pulse el botón de modo refrescar (12). La luz
indicadora de carga dejará de parpadear durante
un momento, volverá a parpadear rápidamente
tres veces, para volver a parpadear como antes.
El cargador ya está en modo refrescar.
• Después de unas 8 horas la luz indicadora dejará
de parpadear y se mantendrá encendida.
Ello significa que la batería recargable está
totalmente cargada, y se puede retirar o dejar en el
cargador conectado durante un tiempo indefinido.
• Para cancelar el modo refrescar, retire la batería
recargable y vuélvala a introducir cuando quiera.
Inserción y extracción de la batería
• Inserte la batería en la ranura correspondiente de
la herramienta hasta que encaje en su lugar.
• Para extraer la batería, apriete el pulsador (8).
Insertar y quitar una punta (fig. A & B)
• Abra el portabrocas girando el manguito (6) en
sentido contrario al de las agujas del reloj e
introduzca el vástago de la punta.
• Inserte la punta hasta el fondo en el portabrocas
y, antes de apretar, levántela levemente.
• Pulse el botón de bloqueo (13) y apriete
firmemente girando el manguito en el sentido de
las agujas del reloj.
• Para sacar la punta, siga el mismo procedimiento
en orden inversa.
Selección del modo de funcionamiento (fig. C)
Los taladros percutores pueden usarse en dos
modos operativos:
Taladrado con percusión:
para taladrado de mampostería
• Seleccione el modo de funcionamiento alineando
el selector del modo (4) con el símbolo.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso (fig. A)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el mando
deslizante derecha/izquierda (2) (observe las
flechas en la herramienta).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
Selector de dos velocidades (fig. A)
Su herramienta tiene un selector de dos velocidades
(3) incorporado para variar la relación entre
velocidad y par de torsión.
1 baja velocidad/elevado par
(perforación de grandes orificios, trabajo con
tornillos)
2 alta velocidad/bajo par (agujeros más pequeños)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• El selector del sentido de marcha debe
siempre empujarse totalmente hacia
delante o totalmente hacia atrás.
• ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el
taladro está funcionando!
Cómo retirar y colocar el portabrocas (fig. D & E)
• Abra las mordazas del portabrocas al máximo
posible.
• Introduzca un destornillador en el portabrocas y
retire el tornillo (14) que sujeta el portabrocas,
girando en el sentido de las agujas del reloj,
como se indica en la figura D.
• Apriete una llave Allen en el portabrocas y
golpéela con un martillo tal como se indica en la
figura E. Así el portabrocas quedará suelto y
podrá desenroscarse a mano.
• Para volver a poner el portabrocas, proceda en
el orden inverso.
Taladrado rotativo:
para acero, madera y materias plásticas
27
es - 5
ESPAÑOL
Montar la empuñadura lateral (fig. A)
La empuñadura lateral (5) puede montarse tanto a la
derecha como a la izquierda.
Asegure siempre que la empuñadura
lateral esté bien montada antes de
utilizar el Taladro.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para los usuarios diestros: pase la mordaza de la
empuñadura lateral por encima del cuello de
43 mm detrás del portabrocas, con la
empuñadura a la izquierda.
• Para los usuarios zurdos: pase la mordaza de la
empuñadura lateral por encima del cuello de
43 mm detrás del portabrocas, con la
empuñadura a la derecha.
• Gire la empuñadura lateral hasta obtener la
posición deseada y apriete la empuñadura.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender, pulse el conmutador de
velocidad variable (1). La presión determina la
velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
El taladro está equipado con un freno
para detener la broca en cuanto el
conmutador de velocidad variable se
libera por completo.
Atornillar (fig. A)
• Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el mando deslizante (2).
• Seleccione taladrado rotativo con el selector del
modo (4).
Taladrado rotativo (fig. A)
• Seleccione taladrado rotativo con el selector del
modo (4).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta e
incluso puede reducir su vida útil.
• Para reducir el riesgo de pérdida de
velocidad en la perforación, disminuya
progresivamente la presión sobre la
broca hacia el final de la operación.
• Mantenga el motor en marcha al extraer
la broca del orificio perforado.
Esto evitará que se atasque.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto a ser perforado.
• Seleccione giro hacia adelante o hacia atrás.
es - 6
Taladro en metal
• Cuando taladre metales use un lubricante,
excepto para el hierro fundido y el bronce,
que se taladra en seco.
Taladro en madera
• Se puede taladrar madera con las mismas
brocas helicoidales que para metal. Estas brocas
se calientan si no se sacan con frecuencia para
eliminar las virutas.
• Para taladros más grandes use barrenas de
madera a baja velocidad.
• Si al hacer el taladro el madera se puede astillar,
ponga debajo un taco de madera que no le sirva.
Perforación de percusión
Taladro en ladrillo
• Para ladrillo use brocas de carburo. Mantenga
una fuerza uniforme sobre el taladro. Una salida
de polvo suave y uniforme indica que la
velocidad es la correcta.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
28
ESPAÑOL
Mantenimiento
El Servicio Post-Venta de Elu
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual). Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio Elu e
información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpu.com.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
GARANTÍA
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
29
es - 7
FRANÇAIS
VISSEUSE-PERCEUSE A PERCUSSION
SANS FIL SBA91
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Fusible:
Outils 230 V
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 6
fr - 6
fr - 7
Caractéristiques techniques
Tension
Vitesses à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Percussion à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Effort de pénétration
Capacité du mandrin
Capacité de perçage
acier/bois/maçonnerie
Poids (sans pack-batteries)
V
tr/min
tr/min
SBA91
24
0-450
0-2.000
coups/min
coups/min
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
mm
kg
13/65/18
2,3
10 A
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Déclaration CE de conformité
SBA91
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
SBA91
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Pack-batteries
Tension
Poids
V
kg
24
1,4
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge (environ)
Poids
V
h
kg
230
1
0,6
fr - 1
dB(A)*
94
dB(A)
107
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
30
FRANÇAIS
SBA91
6,1 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs. Sous des
conditions de travail extrêmes (par exemple:
humidité élevée, dépôt de poussières métalliques,
etc.) la sécurité électrique peut être augmentée en
insérant un transformateur d’isolation ou un
disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement.
31
Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé
de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas
échéant, porter une garniture convenable
retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires.
Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service Elu agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
fr - 2
FRANÇAIS
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
Pack-batteries en charge
Pack-batteries chargé
Problème de chargement
+
Charge des pack-batteries NiMH et NiCd
Ne pas introduire d’objet conducteur
Ne pas charger un pack-batteries
endommagé
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Voir les caractéristiques techniques pour
le temps de charge
Mode de rafraîchissement
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse-visseuse à percussion sans fil
1 Chargeur (SBA91K/SBA91KA)
1 Pack-batteries (SBA91K)
2 Packs-batteries (SBA91KA) (seulement pour
modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre perceuse-visseuse à percussion a été mise au
point pour une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Sélecteur de vitesse de rotation
4 Sélecteur de mode
5 Poignée latérale
6 Bague du mandrin
7 Mandrin autoserrant
8 Bouton de dégagement pour pack-batteries
9 Pack-batteries
Lire le manuel d’abord
fr - 3
32
FRANÇAIS
Votre chargeur Elu accepte les packs-batteries Elu
NiCd et NiMH 24 V.
9 Pack-batteries
10 Chargeur
11 Voyant rouge
12 Bouton de mode de rafraîchissement
Stoppez toujours l’outil avant d’insérer
ou de retirer le pack-batteries. Avant
d’utiliser l’outil, assurez-vous que le
pack-batteries est correctement mis en
place.
Pack-batteries (fig. A)
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 0,5 mm2
et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
33
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente et que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé Elu.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes < 4 °C ou > 40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (9), l’introduire dans
le chargeur (10) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
Le voyant rouge (11) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé.
Le chargeur passe automatiquement au mode de
compensation. Au bout d’environ 2-4 heures,
il passe finalement au mode de maintien de
charge. Le pack-batteries peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faire tester votre
pack-batteries par un service agréé Elu.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge (11) clignote deux fois et
le chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
fr - 4
FRANÇAIS
Mode de rafraîchissement (fig. A)
Le mode de rafraîchissement sert à
conserver la capacité maximale du
pack-batteries. Il est recommandé
d’utiliser cette fonction chaque
semaine ou tous les 10 cycles de
chargement/déchargement. Veuillez
ne pas oublier d’employer cette
fonction à chaque fois que vous
constatez une baisse de performance
du pack-batteries.
• Lancez le processus de chargement comme
décrit ci-dessus.
• Appuyez sur le bouton de mode de
rafraîchissement (12). Le voyant rouge s’arrêtera
de clignoter momentanément, clignotera
rapidement trois fois de suite puis se remettra à
clignoter comme avant. Le chargeur se trouve
maintenant en mode de rafraîchissement.
• Au bout de 8 heures maximum, le voyant rouge
s’arrêtera de clignoter et restera allumé. Le packbatteries se trouve maintenant totalement
chargé. On peut le retirer à tout moment ou bien
le laisser indéfiniment connecté au chargeur.
• Pour annuler le mode de rafraîchissement, il suffit
de retirer et réinsérer le pack- batteries à tout
moment.
Insertion et retrait du pack-batteries
• Insérez le pack-batteries dans l’emplacement
correspondant de l’outil jusqu’à ce qu’il se mette
en place en émettant un déclic.
• Pour retirer le pack-batteries, appuyez sur le
bouton de dégagement (8).
Montage et démontage d’un foret ou d’un
embout de vissage (fig. A & B)
• Ouvrir le mandrin en tournant la bague (6) dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduire la queue du foret.
• Introduire le foret à fond et le rétracter
légèrement.
• Appuyer sur le bouton de blocage (13) et serrer
convenablement en tournant la bague dans le
sens des aiguilles d’une montre.
• Pour enlever le foret ou l’embout de vissage,
procéder en ordre inverse.
fr - 5
Sélection du mode de travail (fig. C)
L’outil s’utilise en deux modes de travail:
Perçage sans percussion:
pour acier, bois et matières plastiques
Perçage avec percussion:
pour maçonnerie
• Sélectionner le mode de travail en tournant le
sélecteur (4) vers le symbole désiré.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. A)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le
sens de rotation.
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. A)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de
rotation (3) permettant de varier le rapport vitesse/
couple.
1 basse vitesse/couple élevé
(perçage de grands trous, vissage)
2 haute vitesse/couple réduit
(petits trous)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Toujours pousser le sélecteur à fond.
• Ne pas changer de vitesse si l’appareil
tourne à pleine vitesse ou durant le
travail.
Dépose du mandrin (fig. D & E)
• Ouvrir le mandrin à sa capacité maximale.
• Introduire un tournevis dans le mandrin et
desserrer la vis (14) retenant le mandrin en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
(voir fig. D).
• Serrer une clé Allen dans le mandrin et y donner
un coup de marteau (voir fig. E). Dès lors,
le mandrin peut être desserré à la main.
• Pour remonter le mandrin, procéder en ordre
inverse.
34
FRANÇAIS
Montage de la poignée latérale (fig. A)
La poignée latérale (5) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
Toujours utiliser la perceuse avec la
poignée latérale convenablement
assemblée.
• Desserrer la poignée latérale.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage de
la poignée latérale sur le collet (43 mm) derrière le
mandrin, le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet (43 mm)
derrière le mandrin, le manche à droite.
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Pour réduire les risques de calage,
réduire la pression progressivement et
percer plus légèrement.
• Pour sortir le foret, continuer de faire
marcher l’outil pour éviter le blocage du
foret.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Introduire un foret ou un embout adapté.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
• Choisir le sens de rotation désiré.
L’outil est équipé d’un frein qui arrête le
mandrin dès que l’interrupteur à variateur
est complètement relâché.
Vissage (fig. A)
• Sélectionner le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
• Sélectionner perçage sans percussion en
tournant le sélecteur (4).
Perçage (fig. A)
• Sélectionner perçage en tournant le sélecteur (4).
Perçage du métal
• A l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec, utiliser un lubrifiant pour percer
les métaux.
Perçage du bois
• Les trous dans le bois peuvent être faits avec les
mêmes mèches hélicoïdales que celles utilisées
pour le métal. Ces mèches peuvent surchauffer
si vous ne les faites pas ressortir régulièrement
pour évacuer les copeaux.
• Pour des trous plus gros, utiliser des mèches
spécialisées à basse vitesse. Utiliser un pareéclats si nécessaire.
• Placer les pièces cassantes sur un morceau de
bois pour éviter que la pièce n’éclate.
Perçage à percussion
Perçage de matériaux de construction
• Utiliser des forets à pastille carbure. Forcer
régulièrement. Un léger flot régulier de poussière
indique un perçage efficace.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
35
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
fr - 6
FRANÇAIS
GARANTIE
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service Elu
agréé ou à un centre de recyclage publique où ils
seront soit recyclés, soit détruits en respectant
l’environnement.
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel). Comme
alternative, une liste de centres de service aprèsvente Elu agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles
sur l’Internet (www.2helpu.com).
fr - 7
36
ITALIANO
AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE A
BATTERIA SBA91
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Fusibili:
Modelli da 230 V
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 6
it - 7
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
Percussioni a vuoto
1a velocità
2a velocità
Spinta di penetrazione
Capacità max. mandrino
Max. capacitá di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Peso (senza batterie)
V
SBA91
24
min-1
min-1
0-450
0-2.000
min-1
min-1
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
Indica la tensione elettrica.
Dichiarazione CE di conformità
SBA91
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
SBA91
LpA
mm
kg
13/65/18
2,3
Gruppo batterie
Tensione
Peso
V
kg
24
1,4
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
Peso
V
h
kg
230
1
0,6
10 A
(rumorosità)
dB(A)*
94
LWA (potenza sonora)
dB(A)
107
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
SBA91
6,1 m/s2
37
it - 1
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile.
it - 2
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma
e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato Elu. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto.
38
ITALIANO
Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni
ai componenti o ai supporti, e altre condizioni
che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Batteria sotto carica
Batteria carica
Problema durante la carica
+
Carica batterie NiMH e NiCd
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
39
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici
Modalità carica/scarica
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano a percussione a batteria
1 Caricabatterie (SBA91K/SBA91KA)
1 Gruppo batterie (SBA91K)
2 Gruppi batterie (SBA91KA)
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il vostro trapano a batteria è stato studiato per
impieghi professionali di avvitatura e foratura.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Selettore velocità I - II
4 Selettore percussione-rotazione
5 Impugnatura laterale
6 Ghiera
7 Mandrino autoserrante
8 Pulsante di rilascio gruppo batterie
9 Gruppo batterie
it - 3
ITALIANO
Il vostro caricatore Elu può alloggiare gruppi batterie
Elu 24 V NiCd e NiMH.
9 Gruppo batterie
10 Caricabatterie
11 Indicatore di carica (rosso)
12 Tasto della modalità carica/scarica
Spegnere sempre l’utensile prima di
inserire e rimuovere il gruppo batterie.
Prima di utilizzare l’utensile, assicurarsi
che il gruppo batterie sia alloggiato
correttamente.
Gruppo batterie (fig. A)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il caricabatterie Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
it - 4
Carica gruppo batterie (fig. A)
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Centro di
Assistenza Elu. Durante la carica, il caricabatterie e il
gruppo batterie possono risultare caldi al tatto.
Si tratta di una condizione normale, che non indica
alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (9), inserirlo nel
caricabatterie (10) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (11)
inizia a lampeggiare. Dopo circa 1 ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato e
che il caricabatterie passerà automaticamente sul
modo di equalizzazione. Dopo circa 4 ore,
il caricabatterie passerà al modo conservazione
di carica. Il gruppo batterie si può estrarre in
qualsiasi momento o si può lasciare
indefinitivamente nel caricabatterie collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza Elu.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti elettriche
quali generatori o invertitori c.c/c.a., l’indicatore
rosso di carica (11) potrà lampeggiare due volte,
spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
segnalando in tal modo un problema temporaneo
nella sorgente di alimentazione.
40
ITALIANO
Il caricabatterie passerà quindi di nuovo
automaticamente al normale funzionamento.
• Premere il pulsante di bloccaggio (13) e serrare
fermamente ruotando la ghiera in senso orario.
• Per togliere la punta procedere in senso inverso.
Modalità carica/scarica (fig. A)
La modalità carica/scarica aiuta a
mantenere la batteria al massimo
della sua capacità. Si consiglia di
utilizzare questa funzione una volta
ogni settimana oppure dopo ogni
10 cicli di caricamento/scaricamento.
Si raccomanda inoltre di utilizzare
questa funzione ogni volta che si
riscontra un calo delle prestazioni
della batteria.
• Avviare il procedimento di caricamento nel modo
descritto sopra.
• Premere il tasto della modalità carica/scarica (12).
L’indicatore di caricamento rosso smetterà di
lampeggiare momentaneamente, poi lampeggerà
rapidamente tre volte e quindi tornerà a
lampeggiare come prima. Il caricabatterie ora si
trova in modalità carica/scarica.
• Dopo un massimo di 8 ore l’indicatore di
caricamento rosso smetterà di lampeggiare e
resterà acceso. Ora la batteria è completamente
carica e può essere rimossa in qualsiasi
momento oppure rimanere a tempo
indeterminato nel caricatore collegato alla presa
di corrente.
• Per disattivare la modalità carica/scarica,
è possibile rimuovere e reinserire la batteria in
qualsiasi momento.
Selezione del modo operativo (fig. C)
I trapani possono essere adoperati in due modi diversi:
Foratura a rotazione:
per lavori in acciaio, legno e plastica
Foratura con percussione:
per lavori in calcestruzzo e muratura
• Selezionare il modo operativo allineando il
selettore (4) con il simbolo apposito.
Comando reversibilità (fig. A)
• Per selezionare la rotazione in avanti o all’indietro,
usare l’apposito comando (2) (vedere le frecce
sull’utensile).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Selettore velocità I - II (fig. A)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità (3) che consente di variare sia la velocità che
la coppia.
1 Velocità bassa/coppia maggiore
(per praticare fori di grandi dimensioni,
per l’avvitamento)
2 Velocità alta/coppia minore
(fori piccoli)
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nella scanalatura
corrispondente nell’utensile fino a udire uno
scatto quando il gruppo raggiunge la posizione
corretta.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere la
pulsante (8).
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
Inserimento e rimozione della punta (fig. A & B)
• Aprire il mandrino ruotando la ghiera (6) in senso
antiorario e infilare lo stelo della punta.
• Inserire fino a battuta la punta nel mandrino e
tenerla sollevata leggermente mentre si serra in
posizione.
Stacco e attacco mandrino (fig. D & E)
• Aprire per quanto possibile le ganasce del
mandrino.
• Inserire un cacciavite nel mandrino e rimuovere la
vite (14) di ritegno ruotando in senso orario come
illustrato nella figura D.
41
• Spingere sempre il selettore fino in fondo
avanti o indietro.
• Non effettuare il cambio se il motore gira
a tutta velocità o durante l’utilizzo.
it - 5
ITALIANO
• Serrare una chiave esagonale nel mandrino e
batterla con un mazzuolo come illustrato nella
figura E. In questo modo il mandrino si allenta e
può quindi essere svitato a mano.
• Per il montaggio del mandrino invertire l’ordine
delle operazioni indicate in precedenza.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro.
Montaggio dell’impugnatura laterale (fig. A)
L’impugnatura laterale (5) può essere adattata sia
all’uso con la mano destra che a quello con la mano
sinistra.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Utilizzare sempre il trapano con
l’impugnatura laterale montata.
• Allentare l’impugnatura laterale.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto circolare
dell’impugnatura sul collare da 43 mm
posizionando l’impugnatura a sinistra.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell’impugnatura sul collare da 43 mm
posizionando l’impugnatura a destra.
• Farla ruotare nella posizione desiderate e
stringerla agendo sull’impugnatura.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
• Onde contenere al minimo gli stalli
dell’elettroutensile o gli sfondamenti dei
pezzi in lavorazione, ridurre
progressivamente la pressione sulla
punta quando si è prossimi alla fine
dell’operazione.
• Mantenere il motore in funzione mentre si
toglie la punta dal foro. In tal modo si
impedirà che la punta resti bloccata
all’interno del foro.
it - 6
Il trapano è provvisto di un freno che
provvede ad arrestare il mandrino non
appena viene completamente lasciato
l’interruttore a velocità variabile.
Avvitatura/svitatura (fig. A)
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro
mediante il comando avanti/indietro (2).
• Selezionare foratura a rotazione con il selettore (4).
Foratura con rotazione (fig. A)
• Selezionare foratura a rotazione con il selettore (4).
Foratura nel metallo
• Utilizate un lubrificante per il taglio quando
procedete alla foratura nel metallo. Le uniche
eccezioni sono la ghisa ed il bronzo che
dovrebbero essere forati a secco.
Foratura nel legno
• I fori nel legno possono essere realizzati con le
stesse punte elicoidali utilizzate per il metallo.
• Per fori più larghi utilizzate le apposite punte a
torciglione a bassa velocità.
• Qualora si debbano lavorare dei pezzi che
possono scheggiarsi, appoggiarli su un blocco
di legno.
Foratura con percussione
Foratura nel calcestruzzo
• Utilizzate punte con riporti al carburo per
calcestruzzo. Mantenete la pressione sul
trapano. Un sottile e lieve rivolo di polvere indica
l’adeguata velocità di precussione.
42
ITALIANO
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza Elu, che disporranno della
loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
43
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza
Elu, con la prova della data di acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpu.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica Elu, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
it - 7
NEDERLANDS
SNOERLOZE SCHROEF-/
KLOPBOORMACHINE SBA91
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Zekeringen:
230 V machines
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 6
nl - 6
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Toerental, onbelast
lage snelheid
hoge snelheid
Aantal slagen, onbelast
lage snelheid
hoge snelheid
Indringingskracht
Boorhouder-opnamecapaciteit
Maximum boorcapaciteit in staal/
hout/steenachtige materialen
Gewicht (zonder accu)
V
SBA91
24
min-1
min-1
0-450
0-2.000
min-1
min-1
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
mm
kg
13/65/18
2,3
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
SBA91
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
SBA91
LpA
Accu
Spanning
Gewicht
Oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
V
kg
V
h
kg
24
1,4
230
1
0,6
10 A
(geluidsdruk)
dB(A)*
94
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
107
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
nl - 1
44
NEDERLANDS
SBA91
6,1 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan
de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
45
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
Elu Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
nl - 2
NEDERLANDS
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Zie technische gegevens voor de
oplaadduur
Opfrisfunctie
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/klopboormachine
1 Oplader (SBA91K/SBA91KA)
1 Accu (SBA91K)
2 Accu’s (SBA91KA)
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
Laadproces op gang
Laadproces beëindigd
Laadprobleem
+
Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu’s
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
nl - 3
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw snoerloze schroef-/klopboormachine is
ontworpen voor professioneel gebruik.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Mechanische toerenomschakelaar
4 Keuzeschakelaar boren/klopboren
5 Zijhandgreep
6 Tandkrans
7 Snelspanboorhouder
8 Accu-vergrendelingsknop
9 Accu
46
NEDERLANDS
Uw Elu oplader is geschikt voor Elu NiCd- en NiMHaccu’s van 24 V.
9 Accu
10 Oplader
11 Oplaadindicatie (rood)
12 Knop voor opfrisfunctie
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de ingangsspanning
van de oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw Elu-oplader is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Vergewis u er voor gebruik van de
machine van dat de accu naar behoren
is aangebracht.
Accu (fig. A)
Oplader (fig. A)
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een Elu Service-center. Tijdens het
opladen kunnen oplader en accu warm aanvoelen.
47
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of > 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur:
ca. 24 °C.
• Plaats de accu (9) in de oplader (10) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (11) begint
te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen en de oplader schakelt automatisch
over naar de compensatiestand. Na ongeveer
4 uur schakelt de oplader uiteindelijk naar de
druppellaadstand. De accu kan op elk gewenst
moment uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader worden gelaten.
• De rode oplaad-indicatie (11) begint snel te
knipperen als het laden problemen oplevert.
Steek de accu opnieuw in de oplader of probeer
een andere accu. Breng, indien nodig,
uw oplader naar een Elu Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Opfrisfunctie (fig. A)
De opfrisfunctie helpt om de
maximale capaciteit van de accu te
handhaven. Het is aan te bevelen om
deze functie wekelijks dan wel elke
10 laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
De functie dient in elk geval gebruikt te
worden als u merkt dat de maximale
capaciteit van de accu is afgenomen.
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Druk op de knop (12). De rode oplaad-indicatie
stopt even met knipperen, knippert dan driemaal
snel en knippert vervolgens normaal verder.
De oplader bevindt zich nu in de opfrisstand.
nl - 4
NEDERLANDS
• Na maximaal 8 uur stopt de oplaad-indicatie met
knipperen en brandt continu. De accu is nu
volledig opgeladen en kan op elk gewenst
moment uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader worden gelaten.
• Om de opfrisfunctie uit te schakelen, kunt u de
accu elk gewenst moment uit de oplader nemen
en opnieuw plaatsen.
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Steek de accu in de daarvoor bestemde opening
in de machine en druk hem aan totdat hij
vastklikt.
• Om de accu te verwijderen, drukt u de
vergrendelingsknop (8) in.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A & B)
• Open de boorhouder door de kraag (6) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo ver
mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje of de
bit daarna iets terug.
• Druk op de blokkeerknop (13) en klem het
boortje of de bit stevig vast door de kraag
rechtsom te draaien.
• Verwijder het boortje of de bit in omgekeerde
volgorde.
Kiezen van de boorstand (fig. C)
Deze machine heeft twee functies:
Boren:
boren in staal, hout en kunststoffen
Klopboren:
gelijktijdig boren en hameren in
steenachtige materialen
• Kies de gewenste funtie door de
keuzeschakelaar (4) naar het corresponderende
symbool te draaien.
L/R-schakelaar (fig. A)
• Selecteer de draairichting met behulp van de
L/R-schakelaar (2) (zie de pijlen op de machine).
nl - 5
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. A)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (3) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel (boren van grote
gaten, in- en uitdraaien van schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel
(boren van kleine gaten)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Druk de mechanische
toerenomschakelaar altijd geheel naar
voren of naar achteren.
• Verdraai de schakelaar niet bij volle
belasting of tijdens het gebruik.
Verwijderen en monteren van de boorhouder
(fig. D & E)
• Open de boorhouder zover mogelijk.
• Steek een schroevedraaier in de boorhouder en
verwijder de borgschroef (14) door deze
rechtsom te draaien (zie fig. D).
• Klem een inbussleutel in de boorhouder vast en
tik met een hamer op de sleutel (zie fig. E).
Hierdoor zal de boorhouder loskomen, zodat
deze met de hand kan worden losgedraaid.
• Monteer de boorhouder in omgekeerde volgorde.
Bevestigen van de zijhandgreep (fig. A)
De zijhandgreep (5) is geschikt voor links- en
rechtshandige gebruikers.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
• Schroef de zijhandgreep los.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag (43 mm) achter
de boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de machine
en schuif de klem over de kraag (43 mm) achter
de boorhouder.
48
NEDERLANDS
• Draai de zijhandgreep in de gewenste positie en
schroef de handgreep vast.
Boren (fig. A)
• Selecteer de stand boren met behulp van de
keuzeschakelaar (4).
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
• Verminder geleidelijk de druk op de
machine zodat het boortje gemakkelijker
door het laatste gedeelte van het
werkstuk heen kan komen.
• Voorkom vastlopen; laat de motor
draaien wanneer u het boortje uit het
werkstuk verwijdert.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Plaats het juiste boortje of schroevedraaierbit.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
• Selecteer de gewenste draairichting.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
De machine is uitgerust met een
mechanisme waardoor de boorkop
wordt afgeremd zodra de schakelaar
voor elektronisch toerental geheel wordt
losgelaten.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Selecteer de gewenste draairichting met de
L/R-schakelaar (2).
• Selecteer de stand boren met behulp van de
keuzeschakelaar (4).
49
Boren in metaal
• Gebruik een smeermiddel bij het boren in metaal
(behalve voor gietijzer en koper).
Boren in hout
• Gaten in hout kunnen met metaalspiraalboren
worden gemaakt. Dit type boor kan echter in
hout snel oververhit raken, tenzij u de boor
regelmatig uit het boorgat trekt en de splinters
verwijdert.
• Gebruik voor grote gaten liever houtboren
(bij lage snelheid).
• Leg bij hout dat snel splintert een blok hout aan
de achterzijde van het te boren gat.
Klopboren
Boren in metselwerk
• Gebruik hardmetalen boren. Druk de machine
regelmatig aan, echter niet te vast, want dan kan
broos materiaal breken. Als een gelijkmatige
stroom stof uit het boorgat komt, werkt u
optimaal.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
nl - 6
NEDERLANDS
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval. De ingezamelde accu’s worden
dan op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat,
zulks ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor
naar het adres van het dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding). Een overzicht
van erkende Elu Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpu.com.
nl - 7
50
NORSK
OPPLADBAR SLAGBOREMASKIN/
SKRUTREKKER SBA91
Gratulerer!
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” Service
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 5
no - 6
no - 6
Tekniske data
Spenning
Turtall/min, tomgang
1. gear
2. gear
Slagtall/min, tomgang
1. gear
2. gear
Gjennomslagskraft
Maksimal kapasitet chuck
Maksimal borekapasitet i
stål/mykt tre/betong
Vekt
V
SBA91
24
0-450
0-2.000
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
mm
kg
13/65/18
2,3
V
kg
24
1,4
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
V
h
kg
230
1
0,6
51
CE-Sikkerhetserklæring
SBA91
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
SBA91
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
94
dB(A)
107
* ved brukerens øre
Batteripakke
Spenning
Vekt
Sikring:
230 V
Betegner risiko for elektrisk støt.
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
SBA91
6,1 m/s2
10 A
no - 1
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne. I tillegg til
forskriftene under må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder
arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for
god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
no - 2
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
52
NORSK
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert Eluserviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
For ladetid, se tekniske data
Oppfriskningsmodus
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar slagboremaskin/skrutrekker
1 Batterilader (SBA91K/SBA91KA)
1 Batteripakke (SBA91K)
2 Batteripakker (SBA91KA)
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
Batteriet lader
Batteri ladet
Problem med lading
+
Lader NiMH- og NiCd-batterier
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk
Må ikke utsettes for fukt
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din oppladbare oppladbar slagboremaskin/
skrutrekker er utformet for profesjonell boring og
skrutrekking.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 To-gear velger
4 Slagvelger
5 Sidehåndtak
6 Chuckring
7 Selvspennende chuck
8 Batteripakke-utløserknapp
9 Batteripakke
Elu lader kan ta batteripakker av type Elu 24 V NiCd
og NiMH.
9 Batteripakke
10 Lader
11 Ladelampe (rød)
12 Knapp for oppfriskningsmodus
Elektrisk sikkerhet
Skift skadet ledning
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
53
no - 3
NORSK
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
Husk å alltid slå av verktøyet før du setter
inn eller tar ut batteripakken. Før du
bruker verktøyet må du sjekke at
batteripakken er satt riktig på plass.
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken (fig. A)
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til en Elu
serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller
> 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (9), setter du den
inn i laderen (10) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (11) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå helt ladet og laderen går automatisk over til
utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen
over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas
ut eller stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det
er problemer med ladingen. Sett i batteripakken
på nytt eller prøv med en ny batteripakke.
Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades,
må laderen testes av en Elu serviceverksted.
no - 4
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen (11) blinke
to ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden.
Laderen går automatisk over til vanlig lading igjen.
Oppfriskningsmodus (fig. A)
Ved hjelp av oppfriskningsmodusen
kan batteripakken holdes ved
toppkapasitet. Vi anbefaler at du
bruker denne funksjonen en gang per
uke eller etter 10 ladings-/
utladingssykluser. Husk å bruke
funksjonen hvis du merker at ytelsen
til batteripakken blir dårligere.
• Start ladeprosessen som forklart ovenfor.
• Trykk på knappen for oppfriskningsmodus (12).
Den røde ladelampen slutter å blinke en liten stund,
blinker raskt tre ganger og fortsetter så å blinke
som før. Laderen er nå i oppfriskningsmodus.
• Etter opptil 8 timer slutter den røde ladelampen å
blinke og begynner å lyse konstant.
Batteripakken er nå fullstendig ladet, og du kan
ta den ut når som helst, eller la den stå i laderen
så lenge du ønsker.
• Hvis du vil avbryte oppfriskningsmodusen,
kan du ta ut batteripakken og sette den inn igjen
når som helst.
Sette inn og ta ut batteripakken
• Sett inn batteripakken i tilhørende åpninger i
verktøyet til den klikker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på
utløsningsknappen (8).
Innsetting og fjerning av bits (fig. A & B)
• Åpne chucken ved å dreie chuckringen (6) med
klokken og sett inn bitsskaftet.
• Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig
og løft det litt før det skrus fast.
• Trykk inn spindellåsen (13) og stram chucken ved
å dreie ringen med klokken.
• Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt
rekkefølge.
54
NORSK
Valg av driftsmåte (fig. C)
Verktøyet har to driftsmåter:
Boring:
for stål, tre og plast
Slagboring:
for boring i murverk
• Velg ønsket driftsmåte ved å sette slagvelgeren
overfor symbolet.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. A)
• Velg rotasjon forover eller bakover ved
skyvebryteren (2) (se pilene på verktøyet).
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
To-gear velger (fig. A)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (3) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment
(boring av store hull og skruing)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment
(mindre hull)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
• Skyv alltid to-gearvelgeren helt fram eller
helt tilbake.
• Skift ikke gear ved full hastighet eller
mens maskinen arbeider.
Fjerning og montering av chucken (fig. D & E)
• Åpne chuckåpningen så mye som mulig.
• Sett en skrutrekker inn i chucken og ta ut skruen
(14) som holder chucken på plass ved å dreie
den med klokken som vist på figur D.
• Sett umbrakonøkkelen inn i chucken og slå den
med en hammer som vist på figur E. Dette vil
løsne chucken, slik at den kan skrus av for hånd.
• Når du skal montere chucken på nytt, går du
frem i motsatt rekkefølge.
Montering av sidehåndtaket (fig. A)
Sidehåndtaket (5) kan monteres slik at det passer for
både venstre- og høyrehendte brukere.
55
Sørg for at sidehåndtaket alltid er riktig
montert før boremaskinen tas i bruk.
• Sidehåndtaket løsnes.
• For høyrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over 43 mm kragen bak chucken, med
håndtaket til venstre.
• For venstrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over 43 mm kragen bak chucken, med
håndtaket til høyre.
• Drei sidehåndtaket til det kommer i ønsket stilling
og sett håndtaket fast.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
• For å begrense fastsitting etter
gjennombruddet til et minimum,
reduseres trykket på borspissen stadig
mer mot slutten av boringen.
• La motoren fortsette å gå mens bitsen
trekkes ut av borehullet. Dette forhendrer
at den setter seg fast.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Sett inn det egnede tilbehøret.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Velg høyre-/venstregange.
Skru PÅ og AV (fig. A)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Boremaskinen er utstyrt med en brems
som stanser chucken så snart
strømbryteren slippes.
no - 5
NORSK
Skrutrekking (fig. A)
• Velg høyre-/venstregange ved hjelp av
skyvebryteren (2).
• Velg boring ved hjelp av slagvelgeren (4).
Boring (fig. A)
• Velg boring ved hjelp av slagvelgeren (4).
Boring i metall
• Bruk boremulsjon når du borer i stål. Støpejern
og messing, skal tørrbores.
Boring i tre
• Det kan bores i tre med samme spiralbor som for
metall eller spesielle trebor. Slike bor må
regelmessig tas ut av hullet for fjerning av spon,
ellers kan boret bli overopphetet.
• Til større hull brukes trebor eller hullsag ved lave
hastigheter.
• Bruk en trekloss for å støtte arbeidsstykker som
kan splintre.
Slagboring
Boring i murverk
• Bruk HM-bor. Bruk jevn kraft på boret. En jevn
strøm av støv indikerer korrekt borehastighet.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et Elu serviceverksted. De innsamlede
batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet
på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
Elu, “etter-kjøp” service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu). Alternativt kan du finne en liste over Elu
autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internettadressen vår: www.2helpu.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
no - 6
56
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy, kan det
returneres innen 30 dager til din Elu-forhandler eller
til et Elu-autorisert serviceverksted og du kan bytte
eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
57
no - 7
PORTUGUÊS
BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/
APARAFUSAR A BATERIAS SBA91
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 6
pt - 7
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
Velocidade em vazio
1a velocidade
2a velocidade
Impactos em vazio
1a velocidade
2a velocidade
Torque máximo
Capacidade máxima da bucha
Capacidade máxima de perfuração
em aço/madeira/betão
Peso (sem a bateria)
V
SBA91
24
rpm
rpm
0-450
0-2.000
ipm
ipm
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
mm
kg
13/65/18
2,3
Indica tensão eléctrica.
Declaração CE de conformidade
SBA91
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
SBA91
LpA
Bateria
Voltagem
Peso
Carregador
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
pt - 1
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
V
kg
24
1,4
10 Ampéres
dB(A)*
94
dB(A)
107
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
V
h
kg
230
1
0,6
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
58
PORTUGUÊS
SBA91
6,1 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condiçoes
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
59
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica Elu.
Verifique periodicamente os cabos de extensão e
substitua-os se estiverem danificados. Mantenha
os comandos secos, limpos e sem óleo ou
gordura.
pt - 2
PORTUGUÊS
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem
foi bem feita ou se existe qualquer outra condição
que possa impedir que a ferramenta funcione
bem. Mande consertar ou substituir os
dispositivos de protecção ou outras peças
danificadas conforme as instruções. Não utilize a
ferramenta se o interruptor não estiver a funcionar.
Mande substituir o interruptor num Centro de
Assistência Técnica Elu.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Em carga
Carregada
Problema de carga
+
Aceita baterias NiMH e NiCd
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de usar
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Modo de reconstituição
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim com percussão/aparafusador a
baterias
1 Carregador (SBA91K/SBA91KA)
1 Bateria (SBA91K)
2 Baterias (SBA91KA)
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
Não toque nos terminais com objectos
condutores
pt - 3
O seu berbequim a baterias foi estudado para
aplicações profissionais de perfuração e para
aparafusar.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
60
PORTUGUÊS
3
4
5
6
7
8
9
Selector de velocidade
Selector de modo de percussão
Punho lateral
Manga da bucha
Bucha de aperto rápido
Manipulo de fixação da bateria
Bateria
O carregador Elu aceita conjuntos de baterias Elu
24 V NiCd e NiMH.
9 Bateria
10 Carregador
11 Indicator da carga (vermelho)
12 Botão de modo de reconstituição
Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar o conjunto de baterias.
Antes de utilizar a ferramenta, certifiquese de que o conjunto de baterias está
bem fixo.
Bateria (fig. A)
Carregador (fig. A)
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Elu. Durante a carga, o carregador e a
bateria poderão ficar um pouco quentes. Isto é
normal e não indica qualquer problema.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação do carregador. Verifique também de a
voltagem do carregador corresponde à voltagem da
rede.
O seu carregador Elu tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
61
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (9), insira-a no carregador
(10) como indicado e ligue-o. Certifique-se de que
a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (11)
começa a piscar. Depois de aproximadamente
1 hora, pára de piscar e permanece ligado.
A bateria agora está totalmente carregada e o
carregador de baterias automaticamente
comutará para a modalidade de compensação.
Depois de aproximadamente 2-4 horas, comutará
para a modalidade de manutenção de carga.
A bateria pode ser retirada em qualquer altura ou
continuar a ser carregada indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca rapidamente
para indicar um problema de carga. Introduza
novamente a bateria ou experimente uma nova.
Se não se conseguir carregar também a nova
bateria, faça um controlo do seu carregador de
baterias num centro de Assistência Técnica Elu.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho (11) pode
piscar duas vezes, apagar-se e repetir.
Isto indica um problema temporário na
alimentação de corrente. O carregador
automaticamente comutará novamente para o
funcionamento normal.
pt - 4
PORTUGUÊS
Modo de reconstituição (fig. A)
O modo de reconstituição ajuda a
manter a bateria na capacidade
máxima. É aconselhável utilizar este
recurso semanalmente ou a cada
10 ciclos de carga/descarga. Por
favor certifique-se de utilizar esse
recurso sempre que observar que o
desempenho da bateria diminuiu.
• Inicie o processo de carga conforme descrito
acima.
• Pressione o botão de modo de reconstituição
(12). O indicador vermelho de carga pára de
piscar durante alguns momentos, pisca
rapidamente três vezes e, em seguida, continua
a piscar. O carregador está agora no modo de
reconstituição.
• Após 8 horas, o indicador vermelho de carga irá
parar de piscar e permanecer aceso. Agora a
bateria está completamente carregada e podese removê-la a qualquer momento ou deixá-la
ligada ao carregador por tempo indeterminado.
• Para cancelar o modo de reconstituição,
o utilizador pode remover e introduzir novamente
a bateria quando desejar.
Inserir ou retirar o conjunto de baterias
• Insira o conjunto de baterias na ranhura
correspondente da ferramenta até ouvir um
estalido.
• Para retirar o conjunto de baterias, prima o
manipulo (8).
Como inserir e retirar uma broca (fig. A & B)
• Abra a bucha rodando a manga (6) no sentido
contrário ao do relógio e meta a ponta de
aparafusar.
• Insira a broca até onde fôr possível e puxe-a
ligeiramente para fora.
• Pressione o botão de travamento (13) e aperte
bem rodando a manga no sentido do relógio.
• Para retirar a ponta de aparafusar, proceda de
forma inversa.
Perfuração rotativa:
para aço, madeira e plásticos
Perfuração com percussão:
para operações de perfuração em betão
e alvenaria
• Seleccione o modo de operação alinhando o
selector (4) com o símbolo.
Selector de sentido de rotação (fig. A)
• Para escolher a rotação à frente ou inverso use o
botão (2) (veja a seta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. A)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades
(3) para se poder variar a relação velocidade/torque.
1 velocidade baixa/torque elevado
(para efectuar a perfuração de grandes orifícios,
operações com parafusos)
2 velocidade elevada/torque baixo
(orifícios mais pequenos)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Puxe sempre completamente o selector
das engrenagens para a frente ou para
trás.
• Não mude de velocidade quando a
máquina estiver a trabalhar.
Desmontagem e fixação da bucha (fig. D & E)
• Abra as garras da bucha o mais possível.
• Coloque uma chave de parafusos na bucha e
retire o parafuso (14), rodando no sentido do
relógio como indicado na figura D.
• Meta uma chave Allen na bucha e bata-lhe com
um martelo como indicado na figura E. Assim se
solta a bucha de forma que se pode desenroscar
com a mão.
• Para montar a bucha proceda da forma inversa.
Seleccione o modo de operação (fig. C)
Os berbequins de percussão podem ser utilizadas
em dois modos de operação:
pt - 5
62
PORTUGUÊS
Como colocar o punho lateral (fig. A)
O punho lateral (5) poderá ser colocado tanto para
utilizadores destros como canhotos.
Utilize sempre o berbequim com o
punho lateral correctamente instalado.
• Desaperte o punho lateral.
• Para utilizadores destros, faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o anel de 43 mm por trás
da bucha, colocando-o do lado esquerdo.
• Rode o manípulo lateral para a posição
pretendida e aperte-o.
• Para utilizadores canhotos, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel de 43 mm
por trás da bucha, colocando-o do lado direito.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
A ferramenta está equipada com um
freio que providencia parar o anel,
logo que se libertar completamente o
interruptor.
Operação de aparafusar (fig. A)
• Escolha a rotação para a direita ou esquerda
com o botão (2).
• Seleccione o modo de perfuração rotativa
usando o selector (4).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
• Para reduzir ao mínimo o bloqueamento
da ferramenta ou das peças, diminua
progressivamente a pressão na broca
quando estiver próximo o final da
operação.
• Mantenha o motor em funcionamento
quando estiver retirando a broca do
orifício efectuado. Neste modo impedirá
que a broca fique bloqueada no furo.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende executar um
orifício.
• Seleccione o sentido de rotação.
63
Perfuração rotativa (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração rotativa
usando o selector (4).
Furar em metal
• Utilize um lubrificante de corte sempre que
pretender furar metais. As excepções são o ferro
e o bronze, que deverão ser furados a seco.
Furar em madeira
• Os furos em madeira podem ser efectuados com
as mesmas brocas utilizadas para furar metal.
No entanto, estas brocas podem aquecer
demasiado. Para evitar este sobre-aquecimento
deverá retirar frequentemente a broca do
material a furar para arrefecimento e para limpar
as aparas acumuladas na broca.
• Para furos de maiores dimensões utilize brocas
para madeira a velocidades baixas.
• Use um bloco de madeira para apoiar peças que
possam fragmentar-se.
Perfuração com percussão
Furar em pedra
• Utilize brocas pastilhadas. Mantenha uma força
constante durante a execução do furo.
Umo fluxo constante de poeira indicará uma
velocidade correcta de furação.
pt - 6
PORTUGUÊS
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ambiente
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual). Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica Elu e todas as informações sobre o nosso
serviço pós-venda disponíveis na Internet em
www.2helpu.com.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis.
Leve-as ao seu concessionário ou a uma
estação de reciclagem. As bateria podem ser
recidadas ou serão destruidas de maneira
conveniente.
pt - 5
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
64
SUOMI
AKKUISKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
SBA91
Onneksi olkoon!
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sulakkeet:
230 V
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 7
Tekniset tiedot
Jännite
Nopeus kuormittamattomana/min
1. vaihde
2. vaihde
Kuormittamaton iskumäärä/min
1. vaihde
2. vaihde
Maksimi vääntömomentti
Istukan aukeama
Porausteho teräkseen/
puuhun/betoniin
Paino (ilman akkua)
V
SBA91
24
0-450
0-2.000
10 A
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
SBA91
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja
EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
mm
kg
13/65/18
2,3
LpA
SBA91
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
94
dB(A)
107
* käyttäjän korvassa
Akkupaketti
Jännite
Paino
V
kg
24
1,4
Latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
V
h
kg
230
1
0,6
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
SBA91
6,1 m/s2
65
fi - 1
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohota toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
fi - 2
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
66
SUOMI
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Lataus käynnissä
Akku latautunut
Ongelmia latauksessa
+
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja
Virkistystila
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkuiskuporakone/ruuvinväännin
1 Akkujen latauslaite (SBA91K/SBA91KA)
1 Akkupaketti (SBA91K)
2 Akkua (SBA91KA)
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Akkuiskuporakone on tarkoitettu ammattimaiseen
poraukseen ja ruuvaukseen.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Suunnanvaihtokytkin
3 Vaihdevalitsin
4 Toimintovalitsin
5 Sivukahva
6 Istukan ulkokehä
7 Pikaistukka
8 Akkunuppi
9 Akkupaketti
Lue käyttöohje
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
67
Elu laturisi varaa Elu 24 V NiCd ja NiMH
akkupaketteja.
9 Akkupaketti
10 Latauslaite
11 Latausvalo (punainen)
12 Virkistystila-nappi
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
fi - 3
SUOMI
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Asennus ja säädöt
Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin. Tarkista
ennen koneen käyttöä, että akkupaketti
on oikein asennettu.
Akkupaketti (kuva A)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata
akkuja. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akut
eivät lataudu, vie latauslaite valtuutettuun Elun
huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja
akut voivat lämmetä, mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (9) latausta varten
latauslaitteeseen (10) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (11) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja
alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on
täysin latautunut ja latauslaite siirtyy
automaattisesti tasaustilaan. Noin 2-4 tunnin
kuluttua se siirtyy huoltotilaan. Akkupaketti voidaan
poistaa latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen.
fi - 4
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
(11) saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Virkistystila (kuva A)
Virkistystila auttaa säilyttämään
akkupakkauksen täyteen ladattuna.
Käytä tätä ominaisuutta mielellään
viikottainen tai 10 lataus/purkusyklin
välein. Käytä ominaisuutta kuitenkin
aina, kun huomaat akkupakkauksen
tehon alenevan.
• Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Paina virkistystila-painiketta (12). Punainen
latauksen merkkivalo lakkaa hetkeksi vilkkumasta,
vilkkuu nopeasti kolme kertaa ja alkaa sitten vilkkua
kuten aiemmin. Laturi on nyt virkistystilassa.
• Viimeistään 8 tunnin päästä punainen latauksen
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa
yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on nyt ladattu
täyteen ja voit ottaa sen pois tai jättää sen laturiin.
• Voit keskeyttää virkistystilan poistamalla
akkupakkauksen ja kytkemällä sen uudelleen
laturiin milloin tahansa.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Laita akkupaketti koneessa olevaan siihen
tarkoitettuun aukkoon jolloin se lukkiutuu
paikoilleen.
• Akkupaketin poistamiseksi paina akkunuppi (8).
Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & B)
• Avaa istukka kiertämällä kaulusta (6) ja asenna
teränvarsi paikalleen.
• Pane terä mahdollisimman syvälle istukkaan ja
nosta sitä hieman ennen kiristystä.
• Paina karalukitusta (13) ja kiristä istukka
kääntämällä kaulusta myötäpäivään pitäen.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
68
SUOMI
Toimintavaihtoehdon valinta (kuva C)
Iskuporakoneita voidaan käytää kahdella eri tavalla:
Poraus:
teräs, puu ja muovi
Iskuporaus:
betoni
• Valitse haluttu toimintatila pyörittämällä
toimintovalitsinta (4) kohti symbolia.
Suunnanvaihtokytkin (kuva A)
• Siirrä suunnanvaihtokytkintä eteen/taakse (2), kun
haluat vaihtaa koneen pyörimissuuntaa.
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva A)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta (3) nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
(suurten reikien poraaminen, ruuvaus)
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
(porattaessa pieniä reikiä)
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
• Työnnä aina kaksiasentoinen valitsin
kokonaan eteen tai kokonaan taakse.
• Älä vaihda vaihteita koneen käydessä
täydellä nopeudella äläkä muutoinkaan
koneen käydessä.
Istukan irrottaminen ja kiinnittäminen (kuva D & E)
• Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
• Työnnä ruuvitaltta istukkaan ja poista istukan
kiinnitysruuvi (14) kiertämällä sitä myötäpäivään
(kuva D).
• Kiinnitä istukka-avain istukkaan ja napsauta sitä
vasaralla kuten kuvassa E. Näin saat istukan
löystymään niin, että voit ruuvata sen käsin irti.
• Kun haluat kiinnittää istukan takaisin paikalleen,
toimi päinvastaisessa järjestyksessä.
69
Sivukahvan asennus (kuva A)
Sivukahva (5) sopii sekä vasen- että oikeakätisille.
Varmistu aina käyttäessäsi porakonetta,
että sivukahva on asianmukaisesti
kiinnitetty.
• Irrota sivukahva.
• Oikeakätiset: asenna sivukahvan kiinnike istukan
takana olevaan 43 mm:n kaulaan siten, että kahva
osoittaa vasemmalle.
• Vasenkätiset: asenna sivukahvan kiinnike istukan
takana olevaan 43 mm:n kaulaan siten, että kahva
osoittaa oikealle.
• Kierrä sivukahva haluttuun asentoon ja kiristä se.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
• Jotta kone ei kone äkillisesti pysähtyisi
terän läpimenovaiheessa, vähennä
työntövoimaa poranterään vähitellen
porauksen loppua kohden.
• Pidä moottori käynnissä kun vedät terän
irti reiästä. Näin estät jumiutumisen.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Asenna sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
• Valitse pyörimissuunta.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Kone pysähtyy heti kun
nopeudensäädön valitsin on täysin
vapautettu.
fi - 5
SUOMI
Ruuvinvääntö (kuva A)
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
• Valitse poraustila pyörittämällä toimintovalitsinta (4).
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Poraus (kuva A)
• Valitse poraustila pyörittämällä toimintovalitsinta (4).
Metalliporaus
• Käytä leikkuunestettä poratessasi metalleja.
Poikkeuksena valurauta ja messinki, joita on
porattava kuivana.
Puuporaus
• Puuhun voi porata reikiä samoilla porilla, joita
käytetään metalliporaukseen. Nämä terät voivat
kuumeta liikaa, ellei niitä irroteta usein ja
puhdisteta uurteita lastuista.
• Käytä suurempien reikien poraukseen puuteriä
(suuri nopeus).
• Tue helposti halkeavaa työstökappaletta puupalalla.
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä akku
johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista tai
valtuutettuun Elu-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
Iskuporaus
Kiviporaus
• Käytä kovametalliteräisiä kärkiä. Pidä pora
vakaana. Pölyn tasainen virtaus osoittaa oikeaa
porausnopeutta.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen.
Huolto
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun).
Lista valtuutetuista Elu-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpu.com.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Huolto-ohjeita
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
fi - 6
70
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
71
fi - 7
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR SLAGBORRMASKIN/
SKRUVDRAGARE SBA91
Vi gratulerar!
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Säkring:
230 V
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
Spänning
Varvtal obelastad/min
växel 1
växel 2
Slagtal obelastad/min
växel 1
växel 2
Genomträngningskraft
Chuck-kapacitet
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
Vikt (utan batteripaket)
V
SBA91
24
0-450
0-2.000
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
mm
kg
13/65/18
2,3
Anger risk för elektrisk stöt.
CE-Försäkran om överensstämmelse
SBA91
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
SBA91
LpA
Batteripaket
Spänning
Vikt
Laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
10 A
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
V
kg
24
1,4
dB(A)*
94
dB(A)
107
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
V
h
kg
230
1
0,6
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
SBA91
6,1 m/s2
sv - 1
72
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn.
Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser.
Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med
verktyget på egen hand.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
73
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer,
att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen.
sv - 2
SVENSKA
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Batteriet laddar
Batteri laddat
Laddningsproblem
+
Byt ut defekt sladd omedelbart
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
Se tekniska data för laddningstiden
Uppfriskningsfunktion
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar slagborrmaskin/skruvdragare
1 Batteriladdare (SBA91K/SBA91KA)
1 Batteripaket (SBA91K)
2 Batteripaket (SBA91KA)
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Laddar NiMH- och NiCd-batterier
Beskrivning (fig. A)
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Får ej utsättas för väta
sv - 3
Din uppladdningsbara slagborrmaskin/skruvdragare
är konstruerad för professionella borrnings- och
skruvdragningsarbeten.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Växelväljare
4 Funktionsväljare
5 Sidohandtag
6 Hylsa
7 Snabbchuck
8 Frikoppling batteripaket
9 Batteripaket
Din Elu batteriladdare är lämpad för Elu 24 V NiCd
och NiMH batteripaket.
9 Batteripaket
10 Laddare
74
SVENSKA
11 Laddningsindikator (röd)
12 Uppfriskningsknapp
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
Stäng alltid av apparaten innan du
placerar eller avlägsnar batteripaketet.
Se till att batteripaketet sitter ordentligt
på plats innan du startar apparaten.
Batteripaketet är nu helt laddat och laddaren
kopplar automatiskt om till utjämningsladdning.
Efter ca. 2-4 timmar kopplar den om till
underhållsladdning. Batteripaketet kan avlägsnas
när som helst eller lämnas obegränsat i den
anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för att
ange att ett laddningsproblem föreligger. Sätt i
batteripaketet igen eller försök med ett nytt. Om det
nya batteripaketet inte heller laddas, låt då testa
laddaren hos en auktoriserad Elu-serviceverkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn (11)
blinka två gånger, slå av og upprep. Detta anger
ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
Uppfriskningsfunktion (fig. A)
Denna funktion hjälper till att bibehålla
batteripaketets toppkapacitet.
Vi rekommenderar att du använder
funktionen varje vecka eller per
10 laddnings/urladdningscykler. Se till
att du tillämpar funktionen så snart du
börjar märka att batteriet ger sämre
prestanda.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Kontrollera alltid nätanslutningen innan batteripaketet
laddas. Om nätanslutningen fungerar men
batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd Elu serviceverkstad. Under laddningen kan
laddaren och batteripaketet kännas varma. Detta är
normalt och betyder inte att något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på < 4 °C eller
> 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (9), placera det i
laddaren (10) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (11)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt.
75
• Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
• Tryck på uppfriskningsknappen (12). Den röda
laddningsindikatorn slutar tillfälligt att blinka, blinkar
snabbt tre gånger och fortsätter sedan att blinka
som förut. Laddaren är nu i uppfriskningsläge.
• Efter upp till 8 timmar kommer den röda
laddningsindikatorn att sluta blinka och börja lysa
stadigt. Batteripaketet är nu helt laddat och kan
tas ut när som helst eller lämnas obegränsat i
den anslutna laddaren.
• För att upphäva uppfriskningsfunktionen kan du
när som helst avlägsna och sätta tillbaka
batteripaketet.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i den korresponderande
springan i apparaten tills det klickar fast.
• Avlägsna batteripaketet genom att trycka på
frikopplingen (8).
sv - 4
SVENSKA
Isättning och löstagande av tillbehör (fig. A & B)
• Öppna chucken genom att vrida hylsan (6)
motsols och sätt i tillbehörets skaft.
• Placera tillbehöret i chucken så djupt det går och
lyft det något innan du drar åt.
• Tryck in spindellåset (13) och drag åt stadigt
genom att vrida hylsan medsols.
• För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
ordningsföljd.
Funktionsval (fig. C)
Ditt verktyg ärförsett med en väljare för 2 växlar:
Borrning:
för stål, trä och plast
Slagborrning:
för borrning i betong
• Välj önskat funktionsläge genom att rikta väljaren
(4) gentemot symbolen.
Väljare höger/vänstergång (fig. A)
• Välj vridriktning med väljaren (2) (se pilarna på
verktyget).
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
Växelväljare (fig. A)
Ditt verktyg är försett med en väljare för två växlar (3)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment
(borrning av stora hål och dragning av skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment
(mindre hål)
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
• Skjut alltid växlingsväljaren helt framåt
eller bakåt.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller
under bruk.
Avlägsnande och montering av chucken (fig. D & E)
• Öppna chuckens käftar så långt det går.
• Stick en skruvmejsel i chucken och avlägsna
chuckens fästskruv (14) genom att vrida medsols
(fig. D).
sv - 5
• Spänn sexkantnyckeln i chucken och slå med en
hammare enligt fig. E. Chucken lossnar och kan
skruvas lös för hand.
• Utför ovanstående handlingar i omvänd ordning
för att montera chucken.
Montering av sidohandtaget (fig. A)
Sidohandtaget (5) kan monteras för att passa både
högerhänta och vänsterhänta användare.
Använd alltid borrmaskinen med
sidohandtaget ordentligt monterat.
• Lossa sidohandtaget.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den 43 mm breda kragen bakom
chucken med handtaget till vänster.
• För vänsterhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över den 43 mm breda
kragen bakom chucken med handtaget till höger.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare att
borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
• För att reducera bromsningen när
verktyget bryter genom, reducera trycket
på borrspetsen när du nästan är färdig.
• Håll motorn igång medan du drar ut
verktyget ur det borrade hålet.
Detta förhindrar att verktyget fastnar.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Montera rätt tillbehör.
• Markera punkten där hålet ska borras.
• Välj vridriktning.
76
SVENSKA
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Maskinen är försedd med en broms så
att chucken genast stannar när den
variabla hastighetsbrytaren släpps.
Skruvdragning (fig. A)
• Välj gångriktning med väljaren (2).
• Välj borrning med funktionsväljaren (4).
Borrning (fig. A)
• Välj borrläge med hjälp av funktionsväljaren (4).
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Miljö
Borrning i metall
• Använd skärolja när Du borrar i metall, utom vid
gjutjärn eller mässing som skall torrborras.
Borrning i trä
• Man kan borra i trä med samma spiralborr som
för metall. Dessa borr måste kontinuerligt tas ur
borrhålet för att avlägsna spånen från borret.
Det finns annars risk för att borret blir överhettat.
• För större borrhål, använd träborr vid låg
hastighet.
• Arbetsstycken som kan flisa sig bör stöttas med
en extra stödbit av trä.
Slagborrning
Borrning i murverk
• Använd hårdmetallborr med karbidspets.
Tryck maskinen jämnt. Vid korrekt borrning löper
borrdammet ut jämnt och stadigt.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
77
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Elu serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
sv - 6
SVENSKA
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu). Som alternativ finns en lista på auktoriserade
Elu serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpu.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
sv - 7
78
∂§§∏¡π∫∞
∫ƒ√À™∆π∫√ E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√
¢ƒ∞¶∞¡√/∫∞∆™∞µπ¢π SBA91
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 7
el - 8
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
‰Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
∫ÚÔ‡ÛË ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
‰Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
ª¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ)
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
SBA91
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
V
SBA91
24
min-1
min-1
0-450
0-2.000
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
min-1
min-1
Nm
mm
0-7.650
0-34.000
65
13
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
mm
13/65/18
kg
2,3
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
SBA91
94
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
107
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
µ¿ÚÔ˜
V
kg
24
1,4
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘)
µ¿ÚÔ˜
V
h
kg
230
1
0,6
79
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
SBA91
6,1 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹
ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
el - 2
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÎÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·.
80
∂§§∏¡π∫∞
∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ
˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Elu. EϤÁ¯ÂÙÂ
ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
¶Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘
+
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiMH Î·È NiCd
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4 ˆ˜ 40 °C
°È· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÊfiÚÙÈÛ˘ ‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ
‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (SBA91K/SBA91KA)
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (SBA91K)
2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (SBA91KA)
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
ºÔÚÙÈÛÂ
81
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚›‰ˆÌ·.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
5 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
6 E͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
7 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
8 ∫Ô˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Elu Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È Ì·Ù·Ú›Â˜
NiCd Î·È NiMH Elu 24 V.
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
10 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
11 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
12 ∫Ô˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
el - 4
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
¡· ÎÏ›ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ ‹ ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Elu. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ > 40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(9), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (10) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (11) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È
ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË.
82
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜
Î·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi 2-4 ÒÚ˜
ÂÚ›Ô˘, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘.
∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı›
ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ Elu ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ‹.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (11) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó·
ÚÔÛˆÚÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÈ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ (ÂÈÎ. A)
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ ‚ÔËı¿
ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË
̤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı 10 ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›Ù Ì›ˆÛË
ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
• ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ (12). ∏ ÎÔÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÚÂȘ
ÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
fiˆ˜ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∆ÒÚ· Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
Â›Ó·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘.
• MÂÙ¿ ·fi 8 ÒÚ˜, Ë ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘
ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı·
·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË.
83
∆ÒÚ· Ë Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Î·È
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ‚Á¿ÏÂÙ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ‹
Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
Â’ ¿ÂÈÚÔÓ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Î·È Ó·
Í·Ó·‚¿ÏÂÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹.
°È· Ó· ‚¿ÏÂÙÂ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
• µ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô‰Ô¯‹
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÎÔ˘ÌÒÛÔ˘Ó
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (8).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
(ÂÈÎ. A & B)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÙÛÔÎ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (6)
·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ̇Ù˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÛÔÎ, fiÛÔ ÈÔ
̤۷ ¿ÂÈ, Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÈÓ ÙÔ
ÛÊ›ÍÂÙÂ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (13) ηÈ
ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
·ÓÙÈı¤Ùˆ˜.
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. C)
∆· ÎÚÔ˘ÛÙÈο ‰Ú¿·Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ·:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È Ï·ÛÙÈο
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
ÁÈ· ‰È¿ÙÚËÛË ÙÔȯÔÔÈ›·˜
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÙÚfiÔ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4) Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ.
¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2)
(‰Â›Ù ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô).
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (3) ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(‰È¿ÙÚËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÒÓ, ÎԯϛˆÛË ‚ȉÒÓ)
2 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜)
°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• ¶¿ÓÙ· ÛÚÒ¯ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰‡Ô
Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÛÔÎ (ÂÈÎ. D & E)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ÙÛÔÎ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙË ‚›‰· Û˘ÁÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ (14)
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÂÈÎ. D).
• ™Ê›ÍÙ ¤Ó· ÎÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÛÔΠηÈ
ÎÙ˘‹ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó· ÛÊ˘Ú› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
ÂÈÎ. E. ∞˘Ùfi ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ÌÔÚ› Ó· Í‚ȉˆı› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ¿ÏÈ ÙÔ ÙÛÔÎ, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙÂ
ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (ÂÈÎ. A)
∏ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (5) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ ηÈ
‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
el - 6
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
• ∞Ó Â›ÛÙ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙˆÓ 43 mm, ›Ûˆ ·fi
ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿.
• ∞Ó Â›ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙˆÓ 43 mm, ›Ûˆ ·fi
ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î·È ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤ÏıÂÈ
ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
• °È· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ·
ηٿ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË, ÌÂÈÒÓÂÙ ÚÔԉ¢ÙÈο
ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÚÔ˜
ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ô‹ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ı· ·ÔʇÁÂÙÂ
ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
‰È·ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
84
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ÌfiÏȘ Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜.
∫ԯϛˆÛË (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚÔ̤· (2).
• EÈϤÍÙ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4).
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4).
¢È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏÔ
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
‰È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏ·. √È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô
¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ˜ Î·È Ô ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë
‰È¿ÙÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÍËÚ¿.
¢È¿ÙÚËÛË Û ͢ÏÔ
• √¤˜ Û ͢ÏÔ ÌÔÚÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔıÓ Ì ٷ ›‰È·
ÙÚ˘¿ÓÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ˘ÓÙ·È ÁÈ· Ù·
̤ٷÏÏ·. ∞˘Ù¿ Ù· ¿ÎÚ· ÌÔÚÔ˘Ó Ó·
˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÚ·‚ÈÔ˘ÓÙ·È ¤Íˆ
Û˘¯Ó¿ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÔηӛ‰È·
·fi ÙȘ ·˘Ï·ÎÒÛÂȘ.
• °È· ÌÂÁ·Ï˘ÙÂÚ˜ Ô¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ͢ÏÈÓ·
¿ÎÚ· ÙÚ˘¿ÓÈ· ͢ÏÔ˘ Û ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯˘ÙËÙ˜.
• ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û¯›ÛÙÔ˘Ó Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÓÈÛ¯˘ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í˘ÏÔ.
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË
¢È¿ÙÚËÛË Û ÌÂÙfiÓ
• ÃÚËÛÈÌÔÈ‹Ù ÙÚ˘·ÓÈ· ÌÂ Ì˘Ù˜ ηڂȉ›Ô˘.
¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÛÙ·ıÂÚ‹ ›ÂÛË ÛÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
ªÈ· ̷Ϸ΋, ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ ÛÎfiÓ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ
ηÓÔÓÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ‰È¿ÙÚËÛ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
85
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
√È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ·
Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
Elu Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet
ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpu.com.
el - 8
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
86
R
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu/Rofo AG
Tel:
Schweiz
Warpel
Fax:
3186 Düdingen
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
06-99
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
037 43 40 60
037 43 40 61
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising