GL20SC | Black&Decker GL20SC STRING TRIMMER instruction manual

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM
559000-77Cz
IÇIN TASARLANMAMISTIR.
GL20
!
TEBRIKLER !
Black&Decker dekupaj testereyi
tercih ettiðiniz için sizi tebrik ederiz!
Dekupaj testerenizden en iyi sonuçlarý
elde etmek için lütfen emniyet ve kullaným
talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu
kullaným kitapçýðýný okuduktan sonra
herhangi bir sorunuz olursa, bölgenizdeki
ofisimizi veya servisimizi aramaktan
çekinmeyiniz (telefon numarasý kitapçýðýn
arka tarafýndadýr.)
"
MISINALÝ ÇIM KESME MAKINESI KULLANÝM KLAVUZU GL20
Tebrikler!
• Bu kullaným kýlavuzunu ve diðer
literatürü ileride baþ vurmak için
saklayýnýz.
Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için
teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli ürünleri makul
fiyatlar ile sunmaktýr. Bu ürünü uzun yýllar
memnuniyetle kullanacaðýnýzý umarýz.
Çalýþma Alaný
•
Kullanma Amacý
•
Black&Decker misinalý çim kesme makineleri
oldukça ufak çimenlik alanlarda ve çiçeklik, aðaç
kenarlarýndaki çimleri kesmek için tasarlanmýþtýr.
Elektrikli çim kesme makineleri yerine
kullanýlamaz. Bu ürün hobi amaçlý kullaným içindir.
Makinenizi yaðmurlu havalarda kullanmayýn
ve ýslanmasýna izin vermeyin.
Makinenizi gündüz veya iyi aydýnlatýlmýþ
mekanlarda kullanýn.
Kiþisel Korunma
•
Güvenlik Talimatlarý
•
Uyarý Ýþaretleri
Bu kullanma kýlavuzunda aþaðýdaki iþaretler
kullanýlmýþtýr:
Ayaklarýnýzý korumak için saðlam
ayakkabýlar veya botlar (çýplak ayaklý veya
sandaletle çalýþmayýn) giyin.
Bacaklarýnýzý korumak için uzun pantolon
giyin – çimenlerdeki veya kesim yolundaki
parçacýklar fýrlayabilir.
Makinenizin kullanýlmasý
Bu kýlavuzdaki açýklamalara uyulmadýðý
taktirde; yaralanma, ölüm veya alete
zarar verme riskini belirtir.
•
•
Elektrik çarpma riskini belirtir.
•
•
Aleti kullanmadan önce kullanma
kýlavuzunu okuyunuz.
Makinenizi Tanýyýn
• UYARI ! Elektrikli El Aletlerini
kullanýrken, yangýn, elektrik çarpmasý
ve kiþisel yaralanma riskini azaltmak
için aþaðýdaki önlemler mutlaka
alýnmalýdýr.
• Kullaným öncesinde, sýrasýnda veya
sonrasýnda, tavsiye edilen emniyet
talimatlarýnýn hepsini göz önünde
bulundurarak bu kullaným kýlavuzunu
dikkatlice okuyunuz. Aletiniz daima
iyi çalýþýr durumda muhafaza ediniz.
• Aletinizi kullanmadan önce, kendinizi
aletteki ayarlara alýþtýrýn, ancak her
þeyden önce bir acil durum anýnda
aleti nasýl durduracaðýnýzý çok iyi bilin.
• Alete uygun kullaným þekli bu kýlavuzda
belirtilmiþtir. Bu kýlavuzda tavsiye
edilen aksesuarlarýn dýþýnda aksesuar
kullanýlmasý veya tavsiye edilen
kullanma þeklinin dýþýnda kullanýlmasý,
kiþisel yaralanmalara yol açabilir.
•
•
Fiþi prize takmadan evvel, makinenin kapalý
olduðundan emin olun.
Dikkatli olun! Herzaman ne yaptýðýnýzý kontrol
edin.
Yorgunken kullanmayýn.
Makine anormal bir þekilde titremeye
baþladýðýnda, makineyi kapatýn ve fiþini
prizden çekin. Dönen parçalarýn durmasýný
bekleyin ve herhangibir hasar veya eksik
parça olup olmadýðýný kontrol edin.
Fiþi hiçbirzaman kablodan tutarak prizden
çýkarmayýn. Kabloyu, yaðlý, sýcak ve keskin
yerlerden uzak tutun.
Eðer kullanýrken kablo zarar görürse,
hemen makineyi durdurun ve fiþini prizden
çekin. Hiçbirzaman kabloya, fiþi
prizden çekmeden dokunmayýn.
Diðer insanlarýn emniyeti
•
•
•
#
Çocuklarýn ve bu türdeki bir makineyi
tanýmayan ve bu kitapçýðý okumamýþ olan
insanlarýn, makinenizi kullanmalarýna izin
vermeyin
Çalýþma anýnda çocuklarý, hayvanlarý ve
yetiþkinleri daima çalýþma alanýndan uzak
tutunuz.
Makineyi kullanan kiþinin baþkalarýna veya
mallarýna gelebilecek zarardan sorumlu
tutulacaðýný unutmayýn.
Kullanýmdan sonra
•
•
Makinenizi yaðmurlu havalarda ve nemli
ortamlarda kullanmayýn.
Kullanýmdan sonra ve temizlik yapmadan
önce daima elektrik kaynaðý ile olan
baðlantýnýn kesik olmasýný ve dönen
parçalarýn sabit durumda olmasýný saðlayýn.
Makinenizi, kullanýlmadýðý anlarda, kuru ve
çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde
muhafaza edin.
Kullanýmdan sonra, temizlik, herhangi
bir parçada deðiþim veya kontrol
yapmadan önce daima elektrik kaynaðý
ile olan baðlantýnýn kesik olmasýný ve
dönen parçalarýn sabit durumda
olmasýný saðlayýn.
Kontrol ve tamir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kullanmadan önce, hasarlý parça var mý,
yok mu kontrol edin. Dönen parçalarý, kýrýlmýþ
parça olup olmadýðýný, misina muhafazasýný,
tetiði ve kullanýmý etkileyebilecek diðer
koþullarý kontrol edin.
Eðer herhangi bir parça hasarlý veya
bozuksa, tetik çalýþmýyorsa makineyi
kullanmayýn.
Eðer herhangibir koruyucu parça hasarlý
ise veya yerinde deðilse makineyi
kullanmayýn.
Makinenin doðru çalýþacaðýndan ve uygun
kullanýmda kullanýlacaðýndan emin olun.
Hasarlý veya bozuk parçalarýn yetkili servis
tarafýndan tamir edilmesini veya
deðiþtirlmesini saðlayýn.
Kullanmadan önce kabloyu, hasar,
yýpranma için kontrol edin.
Kablo hasar görmüþ veya bozuksa,
makineyi kullanmayýn.
Eðer kablo hasar görmüþ veya bozuksa,
herhangibir zararý önlemek için yetkili servis
tarafýndan tamir edilmelidir.
Bu kýlavuzda belirtilenler dýþýnda herhangi
bir parçayý çýkartmaya veya deðiþtirmeye
çalýþmayýn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Misinalý Çim Kesme makineleri için ek
güvenlik önlemleri
•
Makineyi kullanýrken güvenlik gözlüðü
takýn
Kesim yaptýðýnýz alanda çubuk, taþ, tel ya
da baþka katý cisimlerin bulunmamasýna
özen gösterin.
Makinenizi daima bu kullaným kulavuzunda
belirtilen talimatlar çerçevesinde, doðru
konumda, misina yere yakýn olarak kullanýn.
Makinayý yatay ya da tepe üstü
durumdayken çalýþtýrmayýn.
Makineyi el ve ayaklarýnýz kesim hattýndan
uzakken çalýþtýrýn.
Makine çalýþýrken kesim hattý ile vücut
temasýný önleyin.
Çok dik eðimlerde çalýþmayýn. Yeni kesilmiþ
cim nemli ve kaygandýr. Tozdan korunmak
için koruyucu maske kullanýn.
Bordür, duvar ve yol kenarlarýnda çalýþýrken
dikkat edin. Kesim hattý ile taþ ve toprak
sýçrayabilir.
Misina tamamen durmadan makineyi tere
koymayýn.
Sadece uygun Black&Decker misinasý
kullanýn. Makinenize asla metal kesim sicimi
ya da olta misinasý takmayýn.
Misinanýn neden olabileceði yaralanmalara
dikkat edin. Misinaya dokunmayýn. Misinayý
uzattýktan veya deðiþtirdikten sonra,
çalýþtýrmadan önce makineyi çalýþma
konumuna getirin.
Elektrik kablosunu, misinadan uzak tutun.
Kablonun hareketlerini daima kontrol edin.
Elektrik emniyeti
Bu ürün sadece tek bir voltaj deðerinde
çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Herzaman
kullandýðýnýz voltajýn, makine voltaj deðerine
uyduðunu kontrol edin.
Misina makina durduktan sonra, birkaç
saniye dönmeye devam edecektir.
Kesinlikle hemen durdurmaya
çalýþmayýn.
Bu makine doðru akýmda çalýþmak
üzere tasarlanmýþtýr. Baþka kaynaklar
ile çalýþtýrmayýn.
Çocuklarýn, hayvanlarýn ya da diðer
kiþilerin,
çalýþan
makineye
yaklaþmasýna izin vermeyin. Onlarý
kesim bölgesinden en az 6 metre
uzakta tutun.
Bu makine EN60335’e göre çift
yalýtýlmýþtýr. Bu nedenle toprak hattýna
baðlamayý gereksiz kýlmaktadýr.
$
•
no. A5995). Ýsterseniz 25 veya 40 mt yedek
misina satýn alabilir (Katalog no. A6170 / A6171)
ve 167 mm’lik parçalara kesebilirsiniz. Yedek
misinalar her ülkenin ürün çeþidi içinde
bulunmayabilir.
Makine misina parçalarý (Þekil C) için saklama
haznesine (10) sahiptir.
• Makinenin fiþini prizden çekin.
• Misina tutucusundan, kalan eski misinayý
çýkartýn.
• Misina tutucusundan çim ve kiri temizleyin.
1. Yeni misina parçasýnýn ucunu deliðe (13)
geçirin.
2. Tutucu mandalýnýn (11) altýndan misinayý
geçirin.
3. Diðer deliðe (12) misinayý geçirin.
• Misinanýn sýkýca yerine oturduðundan emin
olun.
Topraklanmýþ yüzeylerle vücut temasýndan
kaçýnýn (metal borular, vs.)
Uzatma kablosu kullanýmý
Herzaman makinenin giriþ gücüne uygun
uzatma kablosu kullanýn. Uzatma kablosu dýþ
mekanda kullanýma uygun olmalýdýr.
• Kullanmadan önce kabloyu, hasar,
yýpranma için kontrol edin. Eðer kablo hasar
görmüþ veya bozuksa, deðiþtirin.
• Makaralý uzatma kablosu kullanýyorsanýz,
kullanmadan önce tamamiyle çözün.
• Elektrik kablosunu, misinadan uzak tutun.
Kablonun hareketlerini daima kontrol edin.
Ýçindekiler
Ambalaj þunlarý içerir:
1 Misinalý çim kesme makinesi
1 Vidasý ile birlikte koruyucu
1 Misina parçalarý içeren paket
1 Kullanma kýlavuzu
•
Sadece 1.5 mm Black&Decker misinasý
kullanýn.
Makinenin
Elektrik
Baðlanmasý (Þekil A&C)
Tüm parçalarý dikkatlice açýnýz.
Eðer makinenin kendisinde standard teçhizat
olarak uzatma kablosu yoksa, kabloyu (3), bir
uzatma kablosuna baðlamanýz gerekir.
• Uygun bir uzatma kablosunun prizini,
kabloya (3) baðlayýn
• Uzatma kablosunun kullaným sýrasýnda
dolaþmasýný önlemek için, gösterildiði
þekilde kablo tutucusuna (9) dolayýn.
• Kablonun fiþini prize takýn.
Genel (Þekil A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tetik
Tutma kolu
Kablo giriþi
Koruyucu
Misina kesme býçaðý
Misina tutucu
Misina
Montaj
Uzatma kablosu dýþarýda kullanýma
uygun olmalýdýr.
Montajdan
evvel
makinenin
çalýþmadýðýndan ve fiþlinin prizde
olmadýðýndan emin olun.
Kullanma (Þekil A)
Makineniz
en
uygun
hýzda
çalýþmaktadýr. Aþýrý yüklenmeyin.
Koruyucunun takýlmasý (þekil B)
•
•
•
•
•
Kaynaðýna
Makinenin fiþini prizden çekin.
Vidayý (8) koruyucudan sökün.
Koruyucuyu (4) makine üzerine, gösterildiði
þekilde yerleþtirin.
Yerine sýkýca oturana kadar bastýrýn.
Korucuyu vida (8) ile yerine monte edin.
Açma – Kapatma (Þekil A)
•
•
Makineyi çalýþtýrmak için tetiðe (1) basýn.
Makineyi kapatmak için tetiði býrakýn.
Hiçbir zaman tetiði sürekli basýlý kalacak
þekilde kilitlemeye çalýþmayýn.
Koruyucu tam yerine oturmadan
makineyi kullanmayýn.
Uygun Kullaným Ýçin Pratik Öneriler
Yeni Bir Misina parçasý takýlmasý (Þekil
C&D)
•
Yedek misina parçalarý içeren paketler
Black&Decker satýcýlarýnda mevcuttur. (Katalog
•
%
Makineyi Þekil G’de gösterildiði biçimde
tutun.
Makineyi Þekil G’de gösterildiði biçimde
hafifçe saða sola doðru sallayýn.
•
•
•
•
•
Uzun çimleri keserken, tüm uzunluðu bir
anda deðil kademe kademe kesin.
Makineyi sert cisim ve narin bitkilerden uzak
tutun.
Eðer makine yavaþ çalýþmaya baþlarsa,
daha az yüklenin.
Islak çimenleri kesmeyin. En iyi sonuçlarý
kuru çimde alacaksýnýz.
Misinayý aþýndýðýnda deðiþtirin.
•
Çevre Korumasý
Makinenizin kullanma ömrü dolduðunda
veya kullanýlamayacak durumda
olduðunda, onu atmadan önce çevre
konusunu düþünün. Black&Decker
servisleri aletlerinizi alacak ve çevreye
zarar vermeyecek bir þekilde yok
edecektir.
Bakým
Black&Decker misinali çim kesme makineniz,
uzun süre en az bakým gerektirecek þekilde
çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Sürekli
memnuniyet verici çalýþma, uygun bakým ve
düzenli temizlik yapýlmasýna baðlýdýr.
Garanti
Black&Decker ürünleri, üretim ve montaj
hatalarýna karþý 2 yýl garanti kapsamý dahilindedir.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir.
Eðer Black&Decker makineniz garanti süresi
içinde hatalý malzeme veya iþçilikten dolayý
arýzalanýrsa, bütün arýzalý parçalarý deðiþtirmeyi
ya da, kendi taktirimize göre, aþaðýdaki hallerde
makinenizi yenisiyle deðiþtirmeyi kabul
ediyoruz:
• Makineniz, fatura ile birlikte yetkili
servislerimizden birine getirildiðinde,
• Makineniz tüketici sýnýflandýrmasýna uygun
þekilde kullanýldýðýnda,
• Makineniz kiralama amaçlý kullanýlmadýðýnda,
• Yetkili servislerimizin dýþýndaki tamirciler
tarafýndan onarým yapýlmadýðýnda,
• Arýza normal bir aþýnma veya yýpranma
gösteriyorsa.
Bu garanti, tüketici haklarýnýza ek olarak
sunulmaktadýr.
• Herhangibir bakým iþleminden önce
makinayý kapatýn ve fiþini prizden
çekin.
• Temizlik için, plastik gövdede
hasarlara neden olabilecek
kimyasal
maddeler içeren
detarjan
yada
çözücü
kullanmayýn.
•
•
•
•
Eðer sorun çözülmezse, misinayý
makaradan sökün ve yeniden siký bir
þekilde sarýn.
Gövdedeki hava giriþlerini düzenli olarak,
yumuþak bir fýrça veya kuru bir bez ile
temizleyin.
Misina ve makarayý düzenli olarak,
yumuþak bir fýrça veya kuru bir bez ile
temizleyin.
Kör bir raspa ile düzenli olarak,
koruyucunun altýndaki çim ve kiri temizleyin.
Sürekli misinayý aþýnma için kontrol edin.
Arýza Tespiti
Garanti politikasý
Eðer makineniz doðru çalýþmýyorsa, aþaðýdaki
talimatlara bakýn. Eðer problemi çözemezseniz,
Black&Decker yetkili servisini arayýn.
Aþaðýda belirtilen nedenler garanti kapsamý
dýþýndadýr:
• Saklama veya kullaným sýrasýnda aþýnmýþ
veya yýpranmýþ býçaklarýn, naylon hatlarýn
ve zincirlerin deðiþtirilmesi. Bunlar normal
kullaným sýrasýnda aþýnan deðiþtirilebilir
parçalardýr.
• Ani darbe veya hor kullanýlma sonucu
meydana gelen arýza,
• Bu kullaným kýlavuzundaki talimatlara ve
tavsiyelere uygun olmayan kullaným
sonucunda meydana gelen arýza.
Ýþlem yapmadan önce makinenin fiþini
prizden çýkartýn.
Makine çalýþmýyorsa
• Tüm elektrik kablolarýnýn düzgün bir þekilde
baðlanýp baðlanmadýðýný kontrol edin. Bu
kontrol sonuç vermezse, önce elektrik
pirizini sonra sigortayý kontrol edin.
Makine fazla titreme yapýyorsa
• Makara haznesini dikkatlice temizleyin.
• Makarayý çýkartýn, biraz döndürün ve yerine
takýn.
Orijinal Black&Decker aksesuar ve
parçalarýnýn dýþýndaki aksesuarlarýn ve
parçalarýn kullanýlmasý, makinenize zarar
&
EC UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
verebilir veya performansýný düþürebilir,
ve bu durum garantinin geçerliliðini
yitirmesine neden olabilir.
GL20 serisi ürünlerin 98/37/EC, 89/3336/EEC,
73/23/EEC, EN60335, EN55014, EN61000’e
uygun olduðunu belirtiriz.
Satýþ sonrasý hizmet politikasý
Hedefimiz mükemmel hizmet, hýzlý tamir, her türlü
parça temini ve tam aksesuar desteði
saðlamaktýr. Yardýma veya tavsiyeye ihtiyacýnýz
olduðunda lütfen bölgenizdeki Black&Decker
Yetkili Servisini arayýnýz.
84/528/EEC’ye göre ölçülen
ses basýncý
83 dB (A)
Ölçülen ses gücü
96 dB (A)
98/37/EEC’ye göre ölçülen el kol titreþimi <2.5m/s2
Eðer makineniz tamir gerektiriyorsa en yakýn
yetkili servise götürünüz veya gönderiniz.
Garantili tamirlerde, fatura ve garanti kartý talep
edilmektedir. Black&Decker, yetkili servis
merkezleri aracýlýðýyla ülke çapýnda satýþ
sonrasý hizmet sunmaktadýr.
Brian Cooke
Mühendislik Bölümü Müdürü
Spennymoore, County Durham DL 16
6JG ÝNGÝLTERE
Satýþ sonrasý hizmetimiz hakkýndaki tüm
detaylarý herhangi bir servis merkezimizden
temin edebilirsiniz.
Diðer Black&Decker ürünleri
Black&Decker, bahçedeki hayatý daha da
kolaylaþtýran bahçe aletleri ve makineleri
konusunda oldukça zengin bir yelpazeye
sahiptir. Eðer diðer ürünler hakkýnda daha fazla
bilgi almak isterseniz, bu kitapçýðýn arkasýnda
adresi belirtilen Black&Decker Ofisi ile temas
kurabilir veya Black&Decker satýcýnýz ile
görüþebilirsiniz. Diðer ürünler arasýnda þunlar
da bulunmaktadýr:
Çim kesme makineleri
Misinalý çim kesme makineleri
Zincirli aðaç testereler
Çit budama ve kesme makineleri
Yaprak toplama
Öðütücüler
Tüm ürünler her ülkede bulunmayabilir.
'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
BLACK&DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana – Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No.30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara – Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No.7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa – Tursam Ltd. Þti
Uluyol Güzel Sok. No.31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli – Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No.19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan – Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No.54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep – Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No.35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul – Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No.38 D:305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir – Yýlmaz Bobinaj
2822 Sok. No.2, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit – Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No.9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon – Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlar Ýþ Merkezi No.70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising