DW920K | DeWalt DW920K SCREWDRIVER instruction manual

599111 - 49 SK
DW920
2
3
AKUMULÁTOROVÝ DVOJRÝCHLOSTNÝ
VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
DW920
Vážený zákazník,
Blahoželáme Vám k výberu elektrického náradia
firmy DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj
výrobkov a inovácia vytvorili z firmy DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
užívateľov profesionálneho náradia.
Nabíjacie zariadenie
Napätie v sieti
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
DE9118
230 VAC
1 hodina
0,4 kg
Minimálna prúdová ochrana:
Elektrické náradie
230 V
•
Skontrolujte, či počas prepravy a skladovania
nedošlo k poškodeniu vŕtacieho skrutkovača
alebo príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať,
pozorne si preštudujte návod.
Popis (obr. A)
DW920
Napájacie napätie
7,2 V
Otáčky naprázdno
0-500 ot./min
Maximálny krútiaci moment 9 Nm
Upínanie
6,35 mm, šesťhran
Hmotnosť (bez akumulátora) 0,8 kg
DE9057
7,2 V
1,3 Ah
0,3 kg
Návod na použitie
Výkres s rozkreslenou zostavou
•
Technické údaje
Akumulátory
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
1
1
Základné prvky vŕtacieho skrutkovača
DW920 určeného na profesionálne vŕtanie
a skrutkovanie:
1 Prepínač voľby otáčok
2 Posuvný prepínač smeru otáčania
3 Tlačidlo na odistenie hlavice
4 Otočná objímka voľby prevádzkového
režimu a krútiaceho momentu
5 Objímka upínania na upevnenie nástroja
6 Nástavec skrutkovača
7 Napájací akumulátor
Nabíjacie zariadenie
Dodávané nabíjacie zariadenie DE9118
je určené pre akumulátory D EWALT NiCD
s napätím 7,2 - 14,4 V.
7 Akumulátor
8 Tlačidlové poistky
9 Nabíjacie zariadenie
10 Indikátor priebehu nabíjania (červený)
10 A
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Pozor: V prípade nedodržania uvedených
pokynov hrozí nebezpečenstvo úrazu,
usmrtenia obsluhujúceho alebo
poškodenia náradia!
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor náradia môže byť napájaný iba
napätím predpísanej hodnoty, akumulátor
musí dodávať napätie rovnakej hodnoty,
ako je uvedené na typovom štítku. Sieťové
napätie musí zodpovedať predpísanej hodnote
vstupného napätia nabíjacieho zariadenia.
Elektrické napätie
Nebezpečenstvo vznietenia a požiaru
Nabíjacie zariadenie vŕtacieho skrutkovača
je vybavené dvojitou izoláciou podľa
požiadaviek normy EN60335.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorový vŕtací skrutkovač
1 Nabíjacie zariadenie
1 Akumulátor (model K)
2 Akumulátory (model K2)
1 Nádstavec na skrutkovač
1 Taška
Použitie predlžovacieho kábla
Schválený typ predlžovacieho kábla dimenzovaný
podľa príkonu nabíjacieho zariadenia (pozri časť
Technické údaje) používajte iba v nevyhnutných
prípadoch. Prierez vodičov musí byť minimálne
1mm2, kábel nesmie byť dlhší ako 30 m.
4
Tento dočasný stav je spôsobený kolísaním
nabíjacieho prúdu, nabíjanie sa za chvíľu
automaticky obnoví.
Montáž a nastavenie
Pred každou montážou alebo nastavovaním
vždy vytiahnite akumulátor.
•
•
Nasadenie a vyberanie akumulátora
• Akumulátor zasuňte do rukoväte vŕtacieho
skrutkovača tak, aby sa ozvalo cvaknutie
poistky.
• Pri vyberaní najskôr stlačte súčasne obe
poistky (8) a akumulátor vytiahnite.
Pred vytiahnutím alebo vložením
akumulátora náradie vždy vypnite.
Používajte výhradne D E WALT
akumulátory a nabíjacie zariadenia.
Akumulátor (obr.A)
Nabíjanie akumulátora
Pri prvom nabíjaní alebo pri nabíjaní po
dlhotrvajúcom uskladnení sa akumulátor nabije
iba na 80% svojej kapacity. Až po niekoľkých
nabíjacích a vybíjacích cykloch akumulátor
dosiahne uvedenú hodnotu svojej kapacity.
Pred nabíjaním skontrolujte sieťové napätie,
ak je napätie v poriadku a akumulátor sa stále
nenabíja, nabíjacie zariadenie dajte opraviť
do autorizovaného servisu DEWALT. Počas
nabíjania sa akumulátor môže zahrievať, to je
celkom bežné a nejedná sa o žiadnu poruchu.
Nasadzovanie a vyberanie skrutkovacieho
nástavca (obr. A a B)
•
•
•
Nastavenie uhla hlavice upínania (obr. C)
Sklon hlavice je možné nastaviť podľa potreby.
• Stlačte tlačidlo poistky (3).
• Hlavicu natočte do požadovaného uhla.
• Tlačidlo povoľte.
Nenabíjajte akumulátor, ak je okolitá
teplota nižšia ako 4°C alebo vyššia ako
40°C. Doporučená teplota pre nabíjanie
je približne 24°C.
•
•
•
Objímku (5) zatlačte dozadu a zasuňte
skrutkovací nástavec (11).
Objímku povoľte.
Pri vyťahovaní nástavca objímku zasuňte
dozadu a skrutkovací nástavec vytiahnite.
Voľba pracovného režimu, nastavenie
krútiaceho momentu (obr. D)
Akumulátor (7) nabijete tak, že ho vložíte do
nabíjacieho zariadenia (9) podľa obrázku
a kábel pripojíte k sieti. Uistite sa, či je
akumulátor v nabíjaciom zariadení riadne
usadený. Po pripojení do siete začne blikať
červený indikátor nabíjania (10). Približne po
1 hodine prestane indikátor blikať a zostane
svietiť. Teraz je akumulátor úplne nabitý
a nabíjacie zariadenie sa automaticky prepne
do udržovacieho režimu. Po uplynutí ďalších
4 hodín sa nabíjacie zariadenie znovu
prepne do nabíjacieho režimu. Akumulátor
môžete v nabíjačke ponechať ľubovoľne dlhý
čas alebo ho môžete kedykoľvek vybrať.
Ak indikátor nabíjania bliká veľmi rýchlo,
znamená to, že sa pri nabíjaní vyskytol
problém. V takom prípade akumulátor vyberte
a opäť vložte do nabíjacieho zariadenia, alebo
sa pokúste nabiť nový (náhradný) akumulátor.
Ak budú problémy i pri nabíjaní nového
akumulátora, nechajte nabíjacie zariadenie
opraviť v autorizovanom servise DEWALT.
Pri pripojení nabíjacieho zariadenia k takým
zdrojom, ako sú generátory alebo k zdrojom,
ktoré menia jednosmerný prúd na striedavý,
môže indikátor nabíjania bliknúť dvakrát,
zhasnúť a znovu zopakuje dvojité bliknutie.
Otočnou objímkou si môžete vybrať jednu
z pätnástich polôh, ktoré závisia od rozmeru
konkrétnej skrutky a materiálu. Nastavenie
krútiaceho momentu, pozri časť “Skrutkovanie”.
• Zvoľte pracovný režim alebo hodnotu
krútiaceho momentu zarovnaním symbolu,
príp. čísla na otočnej objímke (4) so
značkou (12) na púzdre.
Prepínač smeru otáčania (obr. E)
•
Voľba smeru otáčania sa prevádza
posuvným prepínačom (2) (pozri šípky
vyznačené na náradí).
Pred zmenou smeru otáčania vždy
počkajte, pokiaľ sa motor úplne
nezastaví.
Práca s náradím
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
predpisy.
Pred začatím práce:
• Skontrolujte, či je akumulátor (úplne) nabitý.
• Do upínania vložte potrebný nástroj (vrták
alebo skrutkovací nástavec).
• Zvoľte smer otáčania.
5
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
•
•
Životné prostredie
Náradie sa zapína stlačením tlačidla regulácie
otáčok (1) - čím je stlačenie silnejšie, tým
vyššie budú otáčky elektromotora.
Povolením tlačidla (1) sa motor vŕtacieho
skrutkovača vypne.
Akumulátor
V momente, keď napätie akumulátora prestane
postačovať k práci, akumulátor nabite. Po uplynutí
doby životnosti akumulátor zlikvidujte v súlade
s predpismi o ochrane životného prostredia:
• Akumulátor vytiahnite z rukoväte vŕtacieho
skrutkovača.
• Akumulátory typu NiCD a NiMH sú
recyklovateľné. Preto ich prosím odovzdajte
do najbližšej recyklačnej stanice.
Skrutkovanie (obr. A)
•
•
•
Posuvným prepínačom (2) zvoľte
požadovaný smer otáčania.
Objímku (4) otočte do polohy 1 (nízky
krútiaci moment) a začnite skrutkovať.
Ak sa začne spojka pretáčať, pomocou
objímky nastavte väčší krútiaci moment.
Podrobnejšie informácie o ďalšom príslušenstve
a doplnkoch získate od svojho predajcu
zariadení DEWALT.
Prehlásenie o zhode
Ošetrovanie a údržba
Náradie DEWALT sa vyznačuje minimálnymi
nárokmi na údržbu. Zachovanie dobrého
technického stavu závisí hlavne od pravidelného
čistenia.
DW920
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že toto
elektrické náradie spĺňa požiadavky noriem
a smerníc 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 60335, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Mazanie
Podrobnejšie informácie môžete získať na
nižšie uvedenej adrese alebo od autorizovaného
predajcu, pozri zadná strana tohoto návodu.
Vŕtací skrutkovač DEWALT nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Hladiny hlukových emisií namerané podľa normy
EN 50144 vyhovujú požiadavkám smerníc
Európskej únie 86/188/EEC a 98/37/EEC:
LPA (akustický tlak)
68,35 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
81,35 dB(A)
* Hodnota pôsobiaca na sluch obsluhujúceho
Čistenie
•
•
•
Nabíjacie zariadenia čistite kúskom mäkkej
látky, pred čistením nabíjacie zariadenie
odpojte od sieťového napätia.
Pred čistením púzdra vytiahnite z náradia
akumulátor.
Pravidelne odstraňujte materiál usadený vo
ventilačných otvoroch púzdra, na čistenie
používajte kúsok mäkkej látky.
Ak prekročí hodnota hlukových emisií (akustický
tlak) 85 dB(A), použite ochranné slúchadlá.
Efektívna hodnota vibrácií podľa EN 50144:
0,34 m/s2
Riaditeľ technického vývoja
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
6
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu v pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte náradie pôsobeniu vody
a nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
Pracovný priestor majte vždy dobre
osvetlený. Nepoužívajte náradie v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach (napr.
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri
práci, atď), môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo ochranného ističa (Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím
alebo predlžovacím káblom. Pri práci osôb
mladších ako 16 rokov je nutný dozor.
Uskladnenie nepoužívaného náradia. Ak
sa náradie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom mieste vhodne zabezpečenom
mimo dosahu detí.
Pracovný odev. Pri práci nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť
zachytené o pohybujúce sa časti. Ak pracujete
vonku, doporučujeme použiť gumené rukavice
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú ochranu hlavy.
Ochranné okuliare. Ak pracujete v prašnom
prostredí alebo odletujú drobné čiastočky
materiálu, používajte okrem ochrany zraku
aj vhodný respirátor.
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
použite vhodnú ochranu sluchu.
Obrábaný materiál si pripevnite pomocou
zveráku. Je to bezpečnejšie, než použitie
ruky a umožňuje to obsluhovať náradie
obidvomi rukami.
•
•
•
•
7
Bezpečný postoj. Pri práci udržiavajte
vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, všetky kroky si dopredu premyslite,
a ak ste unavení, prerušte prácu.
Kľúče a pomocné náradie. Skôr, než
náradie zapnete, skontrolujte, či v jeho
blízkosti nie sú kľúče a pomocné náradie.
Používajte vhodné vrtáky a skrutkovacie
nástavce. Správny spôsob práce s vŕtacím
skrutkovačom je popísaný v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená pre
výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude použité
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Varovanie! Použitie iných vrtákov,
skrutkovacích nástavcov a príslušenstva
a prevádzanie iných pracovných operácií,
než je doporučené v tomto návode, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
Ošetrovanie a údržba. Náradie pravidelne
čistite a udržiavajte v dobrom technickom
stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva
dodržiavajte nasledujúce pokyny. Pravidelne
prevádzajte kontrolu pripájacieho kábla
a v prípade poškodenia zverte jeho opravu
autorizovanému servisu DEWALT. Všetky
ovládacie prvky vŕtacieho skrutkovača
udržujte v suchom a čistom stave.
Kontrola poškodených častí. Náradie pred
každým použitím dôkladne skontrolujte, či
nie je poškodené a uistite sa, či bude riadne
vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Poškodené
kryty dajte čo najskôr opraviť alebo vymeniť.
Ak je poškodený vypínač regulácie otáčok,
náradie nepoužívajte. Akúkoľvek opravu
vypínača nechajte opraviť v autorizovanom
servise náradia DEWALT.
Akumulátor. Po ukončení práce, pred
prevádzaním údržby a pred výmenou
vrtákov a skrutkovacích nástavcov vždy
vyberte akumulátor.
Opravy náradia. Náradie spĺňa platné
bezpečnostné požiadavky. Na zachovanie
elektrickej bezpečnosti je nutné, aby
akékoľvek opravy prevádzala kvalifikovaná
osoba autorizovaného servisu DEWALT.
Ďalšie bezpečnostné pokyny - akumulátor
Nabíjajte iba v tepelnom rozsahu
medzi 4°C a 40°C.
Nebezpečenstvo vznietenia! Dbajte
na to, aby nedošlo k elektrickému
prepojeniu kontaktov u vytiahnutého
akumulátora (napr. kľúčom odloženým
v rovnakom vačku ako je akumulátor).
•
•
Použité akumulátory likvidujte
v súlade s predpismi o ochrane
životného prostredia.
Elektrolyt v akumulátore tvorí 25-30%
roztok KOH, ktorý môže pri kontakte
s pokožkou alebo so zrakom vyvolať
zdravotné problémy. V prípade zasiahnutia
pokožky postihnuté miesto umyte pod
tečúcou vodou a neutralizujte slabou
kyselinou (ocot, kyselina citrónová apod.),
pri zasiahnutí očí vyplachujte oči pod
tečúcou vodou aspoň 10 minút, a potom
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Akumulátor v žiadnom prípade neotvárajte
ani nerozoberajte.
Akumulátory nehádžte do ohňa.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Nálepky na akumulátore a nabíjaciom
zariadení
Akumulátor a nabíjacie zariadenie sú vybavené
nálepkami s týmito symbolmi:
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Poškodený akumulátor.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Nedotýkajte sa vodivými predmetmi.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Pred použitím si prečítajte návod.
Používajte výhradne akumulátory
D EWALT (zabránite tým vzniku
úrazu, vznieteniu alebo poškodeniu
náradia).
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Chráňte pred vodou.
Poškodený pripájací kábel ihneď
vymeňte.
8
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047970 - 19-07-2007
9
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
10
DW920K - - - - A
SCREWDRIVER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising