DW614 | DeWalt DW614 ROUTER Type 4 instruction manual

559122-57 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW614
DW615
A
B
2
C
D
E
3
F
H
4
G
FRÉZKA DW614, DW615
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT .
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
pracovní doby značně prodloužit
doba působení vibrací na obsluhu.
Technické údaje
DW614
DW615
Napájecí napětí
V
230
230
Velká Británie
a Irsko
V
230/115
230/115
Typ
4
4/5
Jmenovitý příkon
W
750
900
Výkon
W
500
590
Otáčky naprázdno min-1 24,000 8,000-24,000
Základna frézky
2 sloupky
2 sloupky
Zdvih
mm
35
35
Revolverový hloubkový
doraz
kg 3 kroky,
3 kroky,
se
se
stupnicí
stupnicí
Velikost upínací kleštiny
8 mm
8 mm
(Velká
(Velká
Británie: 1/4”) Británie: 1/4”)
Průměr nástroje, max.mm
Hmotnost
kg
30
2.8
30
2.9
LPA (akustický tlak) dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický
výkon)
dB(A)
KWA (odchylka
akustického
výkonu)
dB(A)
82
83
3
3
92
92
3.2
3.2
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
5.3
1.5
7.8
1.7
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí
síti
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 115 V 16 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k vážnému nebo
smrtelnému úrazu.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může k vážnému nebo
smrtelnému úrazu.
5
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může k lehkému nebo
středně vážnému úrazu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DW614, DW615
DEWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoje a konstrukce výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
6
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a
odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e)
f)
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí je nezbytně nutné
použít v napájecím okruhu proudový
chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte správný typ nářadí pro
prováděnou práci. Při použití správného
typu elektrického nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou méně
náchylné k zanášení nečistotami a lépe se
s nimi manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly.
Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
7
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
frézy
• Vždy používejte frézy s průměrem upínací
stopky, který bude odpovídat velikosti
upínací kleštiny na vašem nářadí.
• Vždy používejte frézy vhodné pro 30,000
min-1 a které jsou takto i označeny.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte
frézy s průměrem, který je větší než
maximálně povolený průměr uvedený
v technických údajích.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k zranění
nebo k jeho poškození.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Stupnice frézovací hloubky
3. Hloubkový doraz
4. Omezovač spouštění
– Poškození sluchu.
5. Zajišťovací šroub hloubkového dorazu
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
6. Revolverový hloubkový doraz
– Riziko popálení způsobeného příslušenstvím,
které se během použití zahřálo na vysokou
teplotu.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
7. Zajištění vřetena
8. Matice upínací kleštiny
9. Adaptér pro odvod prachu
10. Zajišťovací šroub paralelního vodítka
11. Základna frézky
Štítky na nářadí
12. Regulátor otáček (DW615)
Na nářadí jsou následující piktogramy:
POUŽITÍ VÝROBKU
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (21), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 frézku
1 paralelní vodítko s vodicími tyčemi
1 upínací kleštinu 8 mm (Velká Británie: 1/4”)
1 klíč 13/17 mm
1 vodicí pouzdro s průměrem 17 mm
1 adaptér pro odvod prachu
8
Vaše vysoce výkonná frézka DEWALT DW614,
DW615 je určena pro náročné a profesionální
frézování.
ZABRAŇTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato frézka je elektrické nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše elektrické nářadí DEWALT je
chráněno dvojitou izolací v souladu
s normou EN 60745. Proto není nutné
použití uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním
odpojovacím transformátorem
s uzemňovací mřížkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT .
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka:
13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Frézy
Práce může být prováděna s kompletní řadou
běžně dostupných fréz (například: přímé,
žlábkovací, profilové, drážkovací atd.)
s následujícími parametry:
1. Průměr upínací stopky 6 - 8 mm
2. Provozní otáčky 30000/min
VAROVÁNÍ: Maximální průměry pro
modely DW614, DW615:
• Přímá, žlábkovací nebo profilová
fréza s maximálním průměrem
upínací stopky 8 mm, maximálním
průměrem 36 mm a maximální
frézovací hloubkou 10 mm;
• Drážkovací fréza s maximálním
průměrem upínací stopky 8 mm
a s maximálním průměrem 25 mm;
• Drážkovací nůž s maximálním
průměrem upínací stopky 8 mm,
maximálním průměrem 40 mm
a frézovací šířkou 4 mm.
Vložení a vyjmutí frézy (obr. B)
1. Stiskněte a držte zajištění vřetena (7).
2. Pomocí klíče 17 mm o několik otáček
uvolněte matici upínací kleštiny (8) a vložte
do kleštiny frézu.
3. Utáhněte matici upínací kleštiny a uvolněte
zajištění vřetena.
VAROVÁNÍ: Nikdy neutahujte matici
upínací kleštiny, není-li v upínací
kleštině žádná fréza.
Výměna sestavy upínací
kleštiny (obr. C)
Vaše frézka je dodávána s upínací kleštinou
8 mm (Velká Británie: 1/4”), která je připevněna
na nářadí. K dispozici jsou také dvě další
přesné upínací kleštiny, které budou vyhovovat
používaným frézám. Upínací kleština a matice
upínací kleštiny jsou neoddělitelné.
1. Zcela povolte matici upínací kleštiny (8).
2. Sejměte sestavu upínací kleštiny (13).
3. Připevněte novou sestavu upínací kleštiny
a utáhněte matici upínací kleštiny (8).
Nastavení elektronického
regulátoru otáček (obr. A)
DW615
Otáčky jsou plynule nastavitelné v rozsahu od
8000 do 24000 min-1 pomocí elektronického
regulátoru otáček (12).
1. Otočte elektronický regulátor otáček na
požadovanou hodnotu otáček.
2. V zásadě platí, abyste používali nižší otáčky
pro frézy s velkým průměrem a vyšší otáčky
9
pro frézy s menším průměrem. Správné
nastavení je ovšem otázkou zkušeností
obsluhy.
1 = 8 000 min-1
2 = 9 500 min
-1
3 = 11 500 min-1
4 = 16 000 min
-1
5 = 19 500 min-1
6 = 22 500 min
-1
7 = 24 000 min-1
Nastavení hloubky frézování
(obr. D)
NASTAVENÍ HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ
POMOCÍ STUPNICE A REVOLVEROVÉHO
HLOUBKOVÉHO DORAZU
1. Povolte zajišťovací šroub hloubkového
dorazu (5).
Jako volitelné příslušenství je k dispozici přesný
seřizovač hloubky frézování (DE6956).
Montáž paralelního vodítka
(obr. A, E)
1. Připevněte vodicí tyče (15) k základně frézky
(11).
2. Přitáhněte pojistné šrouby (10).
3. Nasuňte na vodicí tyče paralelní vodítko
(16).
4. Dočasně přitáhněte pojistné šrouby (17).
Nastavení paralelního vodítka
(obr. E)
1. Narýsujte čáru řezu na materiál.
2. Spouštějte frézku, dokud se fréza nedostane
do kontaktu s povrchem obrobku.
3. Utáhněte omezovač spouštění (4).
2 Otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček odblokujte omezovač spouštění (4).
4. Umístěte frézu na čáru řezu. Vnější frézovací
hrana frézy musí být srovnána s čárou řezu.
3. Spouštějte frézku, dokud se fréza nedostane
do kontaktu s povrchem obrobku.
5. Posuňte paralelní vodítko (16) směrem k
obrobku a přitáhněte pojistné šrouby (17).
4. Utáhněte omezovač spouštění (4).
5. Nastavte přesnou hloubku frézování pomocí
stupnice (2) nebo mezi hloubkový doraz (3)
a revolverový hloubkový doraz (6) umístěte
hloubkovou šablonu. Rozsah seřízení je
indikován šipkami (14).
6. Přitáhněte zajišťovací šroub hloubkového
dorazu (5).
TROJNÁSOBNÉ NASTAVENÍ HLOUBKY
Revolverový hloubkový doraz (6) může být
použit pro nastavení tří různých hloubek. To je
velmi užitečné zejména pro hluboké frézování
prováděné v krocích.
1. Umístěte mezi hloubkový doraz (3) a
revolverový hloubkový doraz (6) šablonu,
aby mohlo být provedeno přesné nastavení
frézovací hloubky.
2. Je-li to nutné, nastavte všechny tři šrouby.
NASTAVENÍ HLOUBKY U FRÉZKY, KTERÁ JE
NAMONTOVÁNA V OBRÁCENÉ POLOZE
1. Nastavte hloubku frézování dříve, než bude
frézka namontována do obrácené polohy.
VAROVÁNÍ: Při montáži frézky do
obrácené polohy postupujte podle
příslušného návodu k obsluze pro
stacionární nářadí.
10
Montáž vodicího pouzdra
(obr. F)
Společně se šablonou jsou vodicí pouzdra
důležitou součástí při frézování a tvarování podle
vzorů.
1. Připevněte vodicí pouzdro (18) k základně
frézky (11) pomocí šroubů (19), jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ:Šrouby (19) také
připevňují adaptér pro odvod prachu.
Nikdy nepoužívejte frézku bez tohoto
adaptéru.
Připojení odsávání prachu
(obr. A)
Připojte k adaptéru pro odvod prachu (9) hadici
odsávacího zařízení.
Před použitím nářadí
1. Zkontrolujte, zda je fréza správně upevněna
v upínací kleštině.
2. Nastavte hloubku frézování.
3. Připojte zařízení pro odsávání prachu.
4. Před zapnutím nářadí se vždy ujistěte, zda je
zajištěn omezovač spouštění.
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Vždy pohybujte
s frézkou ve směru, jaký je uveden na
obr. G (vnější hrany / vnitřní hrany).
Správná poloha rukou (obr. A, H)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli obě
ruce na omezovačích spouštění (4).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Chcete-li nářadí zapnout, použijte hlavní spínač (1).
I = zapnuto Nářadí nyní pracuje v nepřetržitém
režimu.
VAROVÁNÍ: Nemá-li obrobek
dostatečnou tloušťku, položte jej na
kus odpadového dřeva.
Vedení podél lišty
Nemůžete-li pro vedení frézky použít hranu,
můžete provádět vedení frézky podél lišty, která
bude upnuta k obrobku (s přesahem na obou
koncích obrobku).
Volné vedení frézky
Vaše frézka může být také vedena bez použití
vodítka. Například při výtvarné práci.
VAROVÁNÍ: Provádějte pouze mělké
frézování! Používejte pouze frézy
s maximálním průměrem 6 mm.
Vedení s vodicími frézami (obr. B)
V situacích, kdy není vhodné používat paralelní
vodítko nebo vodicí pouzdro, můžete pro
frézování tvarových hran použít vodicí frézy (20).
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Jako příslušenství jsou k dispozici nástroje pro
vytváření hřebenových a rybinových spojů,
šablony pro kolíkové spoje, vodicí pouzdra,
přesné seřizovače výšky, kružítka a vodicí tyče
v různých délkách.
ÚDRŽBA
Vaše vysoce výkonná frézka DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
O = vypnuto
VAROVÁNÍ: Před vypnutím nářadí
uvolněte omezovač spouštění
a počkejte na návrat základny frézky
do klidové polohy.
Použití vodicích pouzder (obr. F)
1. Připevněte šablonu k obrobku pomocí
upínacích svorek.
2. Vyberte a připevněte vhodné vodicí pouzdro
(18).
3. Odečtěte od vnějšího průměru vodicího
pouzdra průměr frézy a vydělte výsledek 2.
Tímto způsobem získáte údaj, o kolik větší
by měla být šablona vzhledem k části, která
bude frézována.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
11
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
ofoukejte nářadí proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu používejte schválenou
ochranu zraku a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství
s tímto nářadím velmi nebezpečné.
Používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT, abyste snížili riziko zranění
obsluhy.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
12
DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků DEWALT po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241345 - 16-07-2014
13
DW614
FRÉZOVACÍ STROJ 4
©
14
DW615
FRÉZOVACÍ STROJ 4
©
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising