ETS41 | ETS41 BENCH SAW instruction manual

ETS41
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
31
Italiano
38
Nederlands
45
Norsk
52
Português
59
Suomi
66
Svenska
73
EÏÏËÓÈη
80
Copyright Elu
4
3
8
9
2
7
1
12
13
11
10
6
A1
5
14
16
15
A2
A3
17
18
A4
A5
19
B1
B2
B3
B4
B5
B6
8
14
8
9
5 mm
C1
20 21
C2
22
10
23
6
C4
C3
22
28
26
23
8
2
24
25
C5
C6
30
3
33
31
32
34
35
31
29
8
D1
C7
7
D2
D3
4
32
27
35
35
32
37
31
36
31
32
D5
D4
38
7
32
35
31
39
40
D6
39
D7
4
31
E1
31
D8
E2
34
34
E3
E4
34 35
40
E5
10
6
46
G1
45
44
12
6
13
44
42
41
F
12
43
G2
G3
35
45
44
45°
G5
G4
47
48
50
49
51
50
H2
H1
9
23
52
32
35
31
40
J
H3
11
10
K1
6
K2
11
13
10
6
K3
L
53
54
14
55
M1
M2
14
M3
N1
56
N2
O
57
17
18
15
P1
15
P2
16
17
16
P3
P4
59
58
P5
P7
P6
16
DANSK
ENKELT SAVBÆNK TIL SKRÅ - OG TVÆRSKÆRING ETS41
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling
og innovation gør Elu til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 5
da - 7
da - 7
ETS41
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til EU-direktiverne:
98/37/EØF, 89/336/EØF, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte Elu på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
98/37/EØF, målt i henhold til EN 61029:
ETS41
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
85,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
98,5
* ved operatørens øre
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt (indgang)
Klingediameter
Størrelse på klingesavaksel
Maksimal klingetykkelse
Maks. klingehastighed
Automatisk klingebremstid
Bordstørrelse
Vægt
V
W
mm
mm
mm
omdr./min
s
mm
kg
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Skærekapaciteter
Klingediameter
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
Maks. skråvinkel
Maks. tværsnitskapacitet på tværs
Maks tværlængde på tværskæringens dybde
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Standardudstyr:
TCT klinge, skærm, kombineret kløvnings/geringsanlæg, skubbestang
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
da - 1
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige materialer kan variere, af og
til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt, højt
placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks.
ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv i øjnene, hvilket kan
forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller
skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til pasning
og udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem,
hvis de er beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet ikke er i brug, inden
service og ved udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet, inden det
startes.
2
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på afbryderen. Sørg for,
at afbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når du
er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget, skal
repareres eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted, hvis intet
andet er anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede afbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko
for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter. For at
undgå fare, må reparationer af eludstyr kun foretages af autoriserede
elektrikere.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænker
• Forsikker dig om at klingen drejer den rette vej og at tænderne peger
mod savbænkens forside.
• Forsikker dig om at alle låsehåndtag er strammede før du begynder at
bruge saven.
• Forsikker dig om at klingerne og flangerne er rene og recessiderne på
kraven vender mod klingen. Stram dornmøtrikken forsvarligt.
• Sørg for at savklingen altid er skarp og befinder sig i den korrekte position.
• Forsikker dig om at spaltekniven er justeret så den befinder sig på rette
afstand fra klingen - maksimalt 5 mm.
• Brug aldrig saven hvis ikke de øverste og underste klingebeskyttere er
på plads.
• Sørg for at holde hænderne væk fra savklingen.
• Kobl saven fra elektricitetsforsyningen før savklinger udskiftes eller der
udføres vedligeholdelsesarbejde.
• Brug altid en skubbestang og sørg for ikke at holde hænderne for tæt
på savklingen under arbejdet, afstanden bør være mindst 150 mm.
• Brug udelukkende den anbefalede strømenergi.
• Kom ikke smørelse på klingen når denne drejer rundt.
• Lad være med at række om bag savklingen.
• Stik aldrig en hånd ind i området omkring klingen, når saven er tilsluttet
til den elektriske strøm.
• Udskift bordindsatsen, når den er slidt.
• Sørg for at savklingen er tildækket, dvs. af beskyttelsesskærmen,
under transport.
• Brug ikke skærmen til håndteringen eller til transport.
• Brug en holder eller bær handsker, når du håndterer en savklinge.
• Anvend ikke klinger med større eller mindre diameter end den
anbefalede. Se de tekniske data hvad angår størrelsen af klingerne.
Brug kun de klinger der er angivet i denne håndbog, og som er i
overensstemmelse med EN 847-1.
• Overvej at bruge specielt designede, støjreducerende klinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
da - 2
DANSK
• Brug ikke knækkede eller beskadigede savklinger.
• Brug ikke nogen form for slibende skiver.
• Brug ikke maskinen til at save i ferrometaller, ikke-ferrometaller eller
murværk.
13 Skråsavning, låsehåndtag
14 Skubbestok
Valgfrie tilslutninger og ekstraudstyr
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
A2
15 Benstativ
Kontroller emballagens indhold
El-sikkerhed
Emballagen indeholder:
1 Delvist samlet maskine
1 Kasse med:
1 Kombineret kløvnings- og geringsanlæg
1 Anlægklamme
1 Spaltekniv
1 Øvre klingeafskærmning
1 Skubbestok
1 Nøgle 13/17 mm
1 Nøgle 20/22 mm
1 Umbrachonøgle 4 mm
1 Umbrachonøgle 5 mm
1 Brugervejledning
1 Tegning
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
A3
16 Forlængelsesbord
A4
17 Parallelt anlæg
A5
18 Glidebord med langt geringsanlægsendestop
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug (se de tekniske specifikationer). Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet
altid vindes helt ud.
Samling og justering
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din ETS41 savbænk er designet til at save træ i to forskellige modes og
udføre fire hovedsaveoperationer, nemlig kløvning, tværskæring,
skråsavning og geringssavning let, præcist og sikkert.
Kløvning
I kløvnings mode, bruges maskinen til at udføre den almindelige kløvning og
til at save brede stykker, idet man manuelt fører arbejdsemnet ind til klingen.
Klinge på tværs-mode
Klingens tværsavningsmode anvendes til at udføre alle typer
tværsavnings- og geringsoperationer, hvor arbejdsemnet holdes
stationært, og klingen kører igennem.
A1
1 Bord
2 Bordindsats
3 Øvre klingeafskærmning
4 Kombineret kløvnings- og geringsanlæg
5 Afbryder
6 Kombineret løfte- og tværhåndtag
7 Styrestøtteklamme til kløvnings- og geringsanlæg
8 Spaltekniv
9 Klinge
10 Låsering, klingehøjde
11 Styrestang til kløvningsposition
12 Smigskala
da - 3
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
Udpakning af saven og dens dele (fig. B1 - B6)
Udsparingerne (19) i kassen er beregnet til at lette transport (fig. B1).
• Fjern saven forsigtigt fra indpakningen.
• Vend saven på hovedet (fig. B2).
• Skær de remme over, der holder transportblokkene fast mod maskinen
(fig. B3).
• Fjern remmen og transportblokkene.
• Træk materialekassen ud (fig. B4).
• Med klingen i kløvestilling dvs. låst i midten af bordet, drejes saven om
på siden således som vist (fig. B5).
• Montér spaltekniven (8) som beskrevet nedenfor.
• Anbring saven i lodret stilling.
• Sæt pinden (14) på plads i den revne, der befinder sig på forsiden af
maskinen (fig. B6).
Pinden skal altid være på sin plads, når den ikke er i brug.
Montering og indstilling af spaltekniven (fig. C1 - C6)
Hvor spaltekniven skal monteres afhænger af klingens størrelse:
sprække (20) til små klinger, sprække (21) til store klinger (fig. C1).
Den korrekte position er, at spalteknivens kropsradius (8) skal være maks.
5 mm fra spidserne af savklingens tænder (fig. C2).
• Med saven på siden sænkes klingen ved at løsne låseringen for
klingeniveauet (10) og dreje det kombinerede løfte og tværhåndtag (6)
mod uret. Stram låseringen for klingeniveauet (fig. C3) igen.
• Løsn stiftskruen (22) og fjern beskyttelsesanordningen (23)
til klingeakslen som vist (fig. C4).
3
DANSK
• Gå ind fra toppen af bordet og sæt spaltekniven (8) i bordindsatsen (2)
(fig. C5).
• Spaltekniven (8) er spændt til en støtte med 13 mm bolte (24).
Løsn boltene (24) med den 13 mm skruenøgle (25) og tilpas
spalteknivens position efter behov.
• Spænd bolten (24) fast igen.
• Sæt beskyttelsesanordningen til klingeakslen (23) på plads igen ved
først at lade den åbne sprække (26) bag skruen (27), lad derefter
beskyttelsesanordningen glide tilbage, indtil sprækkerne (28) låser i
stillingen (fig. C6).
• Anbring stiftskruen (22) igen og stram.
Montering af den øverste afskærmning af klingen (fig. C7)
Den øverste afskærmning (3) holdes på plads af en M6 skrue og møtrik.
• Med saven i lodret stilling låses afskærmningen til spaltekniven med
vedlagte møtrik (29) og bolt (30).
• Afskærmningen kan indstilles og holdes i en fast position over bordet
ved at stramme møtrikken let.
• For at lade afskærmningen falde til bordets niveau, løsnes møtrikken lidt.
Tilpasning af det kombinerede kløve og geringssaveanlæg
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Din savbænk er udstyret med svalehalenoter på alle sider til montering af
tilbehør og det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg.
Det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg (4) er sammensat af to
aluminiumprofiler forbiundet ved en geringskvadrant (31) (fig. D1).
Den længste profil er anlægget (32) og den korteste profil er
anlægsklammen (33), som er fæstnet til anlægshylden (7) (fig. D2).
Kvadranten har faste positioner ved 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 og 90°
venstre og højre, og den er låst med kvadrantlåseknappen (34) (fig. D3).
Anlægget (32) er vendbart: Arbejdsemnet kan føres langs den 80 mm
spånflade eller langs den 11 mm spånflade for at muliggøre anvendelse af
en skubbestang, når tynde arbejdsemner kløves.
• For at indstille til 11 mm løsnes anlæggets fastspændingsknap (35)
og anlægget (32) kan skydes ud af kvadranten (31).
• Vend anlægget og sæt kvadranten ind i rillen som vist (fig. D4).
Før arbejdsemnet langs den lave flade (36).
• Ved anvendelse med den fulde højde på 80 mm skydes anlægget ind i
kvadranten med den brede spånflade (37) i lodret position (fig. D5).
Tilpasning af det kombinerede kløvnings- og geringssavningsanlæg til
kløvningsmode (fig. D6 - D8)
Det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg (4) kan anvendes på to
forskellige måder for at foretage denne skæring.
Klamme på forside-svalehale: Anlægget og anlægsstøtten er på linje
med klingen.
• Sæt klammen for enden af af svalehalen (38) på bordets forreste kant (1)
og skyd den på som vist (fig. D6).
• Skyd anlægsstøtten ind i anlægsklammen (7) og lås med
anlægsstøttens låseknap (39), som er anbragt på højre side af
anlægsklammen.
• Skyd anlægsklammen til den ønskede position og spænd låseknappen
(40) der sidder på bunden af anlægsklammen.
• For at justere anlæggets position, løsnes anlæggets
fastspændingsknap (35) på geringskvadranten (31) og anlægget (32)
skydes til den ønskede position (fig. D7).
• Af hensyn til stabilitet positioneres anlægsklamme og støtte midtvejs
langs anlæggets længde.
• Spænd låseknappen (40) på den undersiden af anlægsklammen (fig. D6).
Tilpasning af anlægget til klinge på tværs-mode T værsnit og geringsskæring (fig. E1 - E5)
Det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg (4) kan anvendes på to
forskellige måder for at gennemføre tværsnit og geringssnit.
Klamme på forside-svalehale: Anlæg og anlægsstøtte retvinklet
• Installér det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg i svalehalen på
forsiden af bordet til venstre for klingen (fig. E1).
• Lås kvadrantens låseknap (34) op og sæt kvadrantens viser på 0°.
• Anlægget er nu ved 90° til klingen og således anbragt at klingen frit kan
skære igennem forbi enden.
• Spænd låseknappen (34).
• Hold arbejdsemnet mod anlægget og træk klingen gennem for at
udføre et tværsnit.
• For geringssnit indstilles den ønskede vinkel på kvadranten (31) (fig. E2).
• For at betjene tværsavning med venstre hånd glides anlægsstøtten
langs forenden af bordet med anlægsstøtten trukket tilbage (fig. E3),
til højre for klingen. Til venstre for klingen er det lettere at betjene
tværsavningen med højre hånd.
For at sikkerheden er optimal, skal arbejdsemnet spændes fast
på anlægget, når der tværsaves.
Klamme på venstreside-svalehale: Anlæg og anlægsstøtte på linje
• Lås op og fjern det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg.
• Skyd hele konstruktionen med klammen ind på svalehalen på venstre
side af bordet (fig. E4).
• Lås kvadrantlåseknappen (34) op og indstil anlægget til den ønskede
vinkel (fig. E5).
• Lås kvadrantlåseknappen igen.
• Lås anlægsklammeknappen (35) op og positionér anlægget for at give
maksimal understøtning. Sørg for, at klingen ikke kommer til at skære i
anlægget!
• Positionér anlægget i en sådan afstand fra klingen, at det arbejdsemne,
der skal saves, ikke rører klingen. Lås derefter positionen med
låseknappen til anlægsklammen (40).
Justering af klingehøjde (fig. F)
Klingen kan løftes og sænkes ved at dreje det kombinerede løfte og
tværhåndtag (6).
• Løs låseringen til klingens niveau (10) og sæt klingen i den ønskede højde.
• Sørg for, at de tre øverste tænder på klingen lige akkurat bryder
igennem den øvre overflade af arbejdsemnet, når der saves. Dette vil
sikre, at det maksimale antal tænder fjerner materiale på ethvert givet
tidspunkt og således giver optimal ydelse.
• Tighten the locking ring (10).
• For klarhedens skyld er afskærmningen hævet på tegningen
for at vise denne indstilling. Før savning påbegyndes, sikres
det, at afskærmningen er i den korrekte position.
• Når bladafskærmningen lige rører bordet, skal den ikke
sænkes yderligere.
Justering af klingevinklen (fig. G1 - G5)
Klamme på højreside-svalehale: Anlæg og anlægsstøtte retvinklet
• Før klammen med anlægget sat fast på den hen til enden af svalehalen
(38) på højre side af bordet (1) og skyd den på som vist (fig. D6).
• Sæt kvadranten (31) på 0° for at stille anlægget parallelt med klingen
(fig. D8).
• Kontrollér nøjagtigheden ved at placere anlægget mod klingen.
4
Retvinkeljustering
Maskinen har et indstilleligt stop ved 0°, så det er let at indstille rette
vinkler (fig. G1).
• Løsn låsehåndtaget til skråsavning (13) og sæt klingen på 0°, så der
skabes en ret vinkel i forhold til bordet.
da - 4
DANSK
• Stram låsehåndtaget til skråsavning.
• Anbring et indstillingskvadrat på bordet og op mod klingen (fig. G2).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Justér excentrikbolten (41) der sikrer stoppet (42) på maskinen med
en 17 mm skruenøgle (fig. G1).
• Når først klingen er i en ret vinkel, checkes det, at
skråsavningsindikatoren (44) viser 0° på skråsavningsskalaen (12)
(fig. G3).
• Er dette ikke tilfældet løsnes skruerne (43), skalaen flyttes (12) til 0°
og skruerne spændes (fig. G1).
Justering af klinger til skråsavning
Maskinen har et indstilleligt stop ved 45°, og har mulighed for at skære
forbi stoppet til 47° (fig. G4).
• Løsn låsehåndtaget til skråsavning (13) og sæt klingen skråt til 45°
(fig. G1).
• Stram låsehåndtaget til skråsavning.
• Check klingens vinkel i forhold til bordet med en vinkelmåler; vinklen
skal være præcis 45° (fig. G5).
• Tilpas om nødvendigt excentrikbolten (45) der sikrer stoppet (46)
til maskinen med en 17 mm skruenøgler (fig. G1 & G4).
Udskiftning af klingen (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Vær sikker på, at strømmen til maskinen er afbrudt.
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være
farlige.
• Fjern den øvre klingeafskærmning (3) (fig. C7).
• Med klingen i kløveposition dvs. låst i midten af bordet drejes saven om
på siden som vist (fig. B5).
• Sænk klingen ved at løsne låseringen til klingeniveauet (10) og dreje det
kombinerede løfte- og tværhåndtag (6) mod uret. Spænd låseringen til
klingeniveauet igen (fig. C3).
• Løsn stiftnøglen (x22) og fjern beskyttelsesanordningen til klingeakslen
(23) som vist (fig. C4).
• Sæt den 4 mm stiftnøgle (47) i enden af klingeakslen (49) og den 22 mm
skruenøgle (48) på møtrikken (50) (fig. H1).
• Klingens møtrik har et venstredrejet gevind, hold derfor fast i stiftnøglen
og drej skruenøglen med uret for at løsne den.
• Fjern møtrikken (50) og den yderste spændeskive (51) (fig. H2).
• Løft beskyttelsesanordningen til klingeakslen (23) som vist, hold den
fast i positionen og fjern forsigtigt den gamle klinge ved at lempe den af
den inderste spændeskive (52) (fig. H3).
• Anbring den nye klinge (9) på den inderste spændeskive (52), sørg for
at tænderne peger imod maskinens forside.
• Sæt den udvendige spændeskive (51) tilbage, den skal roteres for at
finde den korrekte position (fig. H2).
• Sæt møtrikken tilbage (50) og spænd samtidig med, at du holder fast i
akslen (49) (fig. H1 & H2).
• Sæt beskyttelsesanordningen til klingeakslen (23) tilbage ved først at
skyde den åbne sprække (26) hen bag skruen (27), derefter lade
beskyttelsesanordningen glide tilbage, indtil sprækkerne (28) låses i
stillingen (fig. C6).
• Sæt stiftnøglen tilbage (x22) og spænd.
• Anbring saven i lodret stilling.
• Genplacér den øvre klingeafskærmning (3) som beskrevet ovenfor
(fig. C7).
da - 5
Justering af anlægget parallelt med klingen ved kløvning (fig. J)
• Løsn låseknappen til anlægsklammen (38) og låseknappen til
anlægget (33).
• Glid hele elementet mod klingen, indtil anlægget (30) lige akkurat
berører klingen.
• Justér anlægskvadranten (29) indtil anlægget lige rører bladtænderne
ved for- og bagside for at sikre, at den er parallel med klingen.
• Spænd låseknappen til anlægsklammen og kontrollér, at anlægget
stadig er parallel.
• Spænd låseknappen til anlægget (33). Viseren på kvadranten skal nu
vise 90°.
Efter anvendelse af elementet i geringsposition, nulstilles
anlægget til kløvning ved at følge ovennævnte procedure for at
sikre nøjagtighed.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke
overstige savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Maskinen er forsynet med en 215 mm savklinge. Brug altid
denne type klinge til at udføre kløvearbejder.
• Brug aldrig saven til at save med frihånd.
• Vær ekstra omhyggelig når der skæres riller.
• Anvend aldrig saven til at fræse med!
• Sav ikke i arbejdsemner, der har slået sig, er bøjet eller
udhulet. Der skal være mindst en lige, glat side, der kan
lægges op mod anslaget eller geringsskalaen.
• Understøt altid lange arbejdsemner, så de ikke slår tilbage.
• Fjern aldrig nogle afskårne emner fra klingeområdet, mens
klingen drejer rundt.
Kløvningsmode (fig. K1 & K2)
For at udføre almindeligt arbejde med savbænken skal den tværgående
klinge være låst i central position.
• Løsn låseringen til klingeniveauet (10) (fig. K1).
• Tag fat i det kombinerede løfte- og tværhåndtag (6) og drej det med
uret for at løsne klingen fra dens låste position i baggrunden.
• Tryk håndtaget til at sætte i kløveposition (11) hen mod
skråsavningslåsehåndtaget (13) indtil håndtaget befinder sig i rillen i
tværstangen (fig. K2).
• Træk håndtaget langsomt for at trække savklingen henover
skærefugen. Kløvepositionsstyrearmen (11) vil automatisk gå i indgreb,
når den korrekte klingeposition nås. Klingen er fjederbelastet på tværs,
og fjedertrykket vil holde klinge på tværs i denne position indtil den
låses op manuelt (fig. K1).
• Når denne operation er færdig, trækkes kløvepositionsstyrearmen
tilbage og klingen trækkes tilbage til positionen i baggrunden.
Lad ikke savklingen ramme bagenden med kraft. Før den ved
at holde i tværhåndtaget.
Klinge på tværs-mode (fig. K3)
I denne mode holdes arbejdsemnet stationært mod anlægget og klingen
trækkes henover for at udføre tværskæringsfunktionen.
• Løsn klingen på tværs ved at løsne låseringen til klingeniveauet (10)
og dreje tværhåndtaget (6) med uret hvorved klingen kan trækkes hen
over arbejdsemnet.
5
DANSK
• For at returnere klingen på tværs til dens hvileposition løsnes blot
klingetværhåndtaget.
• Stram låseringen (10).
Stikke-op funktion
I tværsavningsmode kan klingen stikkes op gennem arbejdsemnet, der er
spændt i stilling mellem anlægget og spaltekniven for at forøge den
maksimale tværsavelængde.
• Løsn klingen på tværs ved at løsne låseringen til klingeniveauet (10)
og hele tiden dreje tværhåndtaget (6) med uret, så klingen kan skære
igennem arbejdsemnet.
• Når klingen er løftet helt op kan den save på tværs som beskrevet ovenfor.
Tænd og sluk (fig. L)
Til/fra afbryderen på savbænken rummer adskillige fordele:
- Nulspændingsudløsningsfunktion: hvis strømmen skulle blive afbrudt af
en eller anden grund, skal afbryderen aktiveres igen med overlæg.
- Beskyttelsessikring mod motoroverbelastning: I tilfælde af
motoroverbelastning vil strømforsyningen til motoren blive afbrudt (off).
Hvis dette indtræffer, så lad motoren afkøle i 10 minutter og tryk så på
den grønne startknap.
- Elektronisk bremsesystem: Efter skift til off vil bremsesystemet afgive
en brummende lyd i ca. otte sekunder, mens den nulstilles. Maskinen
kan genstartes i denne periode om nødvendigt.
• For at tænde for maskinen, trykkes der på den grønne startknap (53).
• For at slukke for maskinen, trykkes der på den røde stopknap (54).
Grundlæggende savning
Kløvningmode (fig. M1 - M3)
Lodret kløvning
• Sæt klingen på 0°.
• Sæt klingen i kløveposition.
• Sæt bladet i den nødvendige højde.
• Montér anlægselementet til kløvningsmode til højre for klingen, med
anlæggets bagende i plan med spalteknivens bagside.
• Check at anlægget er parallel med klingen.
• Sæt anlægget i position ved hjælp af skalaen (55) (fig. M1).
(Arbejdsemnet mellem klingen og anlægget vil være den målte og
fastholdte sektion. Affald og det afsavede er til venstre for klingen.)
• Hvis den øverste afskærmning anvendes i den faste position, justeres
den til den rette højde.
• Tænd for maksinen.
• Før langsomt arbejdsemnet ind under forsideafskærmningen og hold
det fast presset mod kløveanlægget. Lad tænderne skære uden at
trykke arbejdsemnet gennem klingen. Hastigheden på bladet skal
holdes kontant (fig. M2).
• Husk at anvende skubbestangen, (14) når du er tæt på klingen.
• Sluk for maskinen når skæringen er gennemført.
Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og før stikket
trækkes ud.
Smigkløvningstilstand
Det kombinerede kløve- og geringsanlægs kan placeres enten til venstre
eller til højre for klingen (fig. M3).
• Indstil den nødvendige skråvinkel.
• Gå frem som ved lodret kløvning.
6
Klinge på tværs-mode - Tværskæring (fig. N1 & N2)
Lodret tværskæring 90° (fig. N1)
• Montér anlægselementet til klinge på tværs-mode.
Husk:
Når anlægget er til venstre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
højre hånd.
Når anlægget er til højre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
venstre hånd.
• Med maskinen slukket trækkes savklingen hen over for at sikre sig at
anlægget helt sikkert ikke befinder sig på klingens sti.
• Markér arbejdsemnet og placér det mod anlægget med skæremærket
på linje med savklingen.
• Switch on the machine.
• Hold eller spænd arbejdsemnet fast mod anlægget, træk klingen
gennem arbejdsemnet.
• Sørg for et stabilt og jævnt træk under savning.
• Træk igen klingen tilbage og sluk maskinen når skæringen er gennemført.
Gering (fig. N2)
• Montér anlægselementet til klinge på tværs mode.
Husk:
Når anlægget er til venstre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
højre hånd.
Når anlægget er til højre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
venstre hånd.
• Indstil anlægget til den nødvendige vinkel.
• Gå frem som ved lodret tværskæring.
Smig
• Indstil den nødvendige smigvinkel.
• Gå frem som ved lodret tværskæring.
Dobbeltgering
Denne form for savearbejde er en kombination af gerings- og en
vinkelsavning.
• Indstil den nødvendige smigvinkel.
• Gåfrem som ved geringsskæring.
Støvudsugning (fig. O)
Maskinen er udstyret med to forbindelsespunkter til støvudtræk. Det ene
befinder sig bag på maskinens kasse (56), og det andet er den øverste
afskærmning af klingen (57).
• For at give det bedste støvudtrækningsresultat, anbefales det, at
begge punkter forbindes til et velegnet støvudtrækningsapparat under
alle saveoperationer.
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
Ekstraudstyr (fig. P1)
Udstyret, dvs. benstativet (15), forlængerbordet (16), parallelanlægget (17)
og skydebordet med lang geringsanlægsendestop (18) fås som ekstraudstyr.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
Benstativ (fig. A2 & P2)
Benstativet er designet til at installere din savbænk som en maskine, der
kan stå selv, og derved giver den mest mulig plads til at bruge
forlængerbordet (16) og/eller skydebordet (18) (fig. A2).
• Sæt benstativet (16) på gulvet så der er plads nok til frit at bruge alt
udstyr der er monteret på maskinen (fig. P2).
• Placér maskinen på benstativet og sørg for, at de fire fødder på
maskinen befinder sig indenfor rammen.
da - 6
DANSK
Forlængerbord (fig. A3 & P3)
Forlængerbordet (16) bruger det samme svalehalesystem til anbringelse
og kan derfor sættes til på alle sider af bordet (fig. A3).
• Den bedste position er på maskinens højre side (fig. P3).
• Anlægselementet kan bruges på forlængerbordet på samme måde
som på maskinbordet.
Parallelt anlæg (fig. A4 & P4)
Det parallelle anlæg (17) bruges i kløvningsmode til at udvide
kløvestyringen til bordets fulde længde (fig. A4).
• Det parallelle anlæg monteres til højre for klingen.
• Med det samme svalehalesystem til anbringelse kan det parallelle
anlæg monteres enten på maskinbordet eller på forlængerbordet.
• Montér helst det parallelle anlæg (17) på forlængerbordet (16) (fig. P4).
• Se anvisningerne om savning i kløvningsmode.
Skydebord med med langt endestop for geringssavningsanlæg
(fig. A5 & P5 - P7)
Skydebordet med langt endestop for geringssavningsanlæg (18) bruges i
kløvningsmode til at støtte tværskæring af lange arbejdsemner i enhver
vinkel fra 0° til 90° (fig. A5).
• Den eneste passende position for skydebordet (58) er på maskinens
venstre side (fig. P5).
• Med det samme svalehalesystem til anbringelsen, skal
geringssavningsanlægget (59) monteres til venstre side af skydebordet.
• Sæt klingen i kløveposition.
• Til lige tværsnit sættes anlægget på 90° til klingen (fig. P6).
• Til geringsskæringer indstilles den nødvendige vinkel (fig. P7).
• Anbring arbejdsemnet mod geringsanlægget.
• Check før du begynder at skære, at anlægget ikke tilsmudser klingen,
og at arbejdsemnet vil blive skåret igennem.
• Skub langsomt bordet bagud, idet du således fører arbejdsemnet langs
klingen.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke er helt tilfreds med dit
Elu-produkt, kan du returnere produktet til forhandleren inden
30 dage efter købet og få dine penge refunderet eller produktet ombyttet.
Produktet skal indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-produkt bliver defekt på grund af materiale eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede serviceværksted, se aktuelt
katalog for videre information eller kontakt Elu.
Vedligeholdelse
Din maskine er fremstillet til at fungere i meget lang tid med mindst mulig
vedligeholdelse. For at maskinen skal kunne fungere tilfredsstillende hele tiden,
er det dog vigtigt, at maskinen behandles korrekt og rengøres jævnligt.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Fjern savsmuld fra maskinen en gang om ugen.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i dit produkt, skal det altid indleveres til et autoriseret
serviceværksted. (Se gældende prisliste/katalog for yderligere oplysninger
eller henvend dig til Elu). Alternativt kan De også finde en liste over
Elu-autoriserede serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service
på Internettet på følgende adresse: www.2helpU.com.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres uden forudgående varsel.
da - 7
7
DEUTSCH
TISCHKREIS- UND UNTERFLURZUGSÄGE ETS41
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange
Elu-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
ETS41
Elu erklärt hiermit, daß diese Maschinen entsprechend den Richtlinien und
Normen 98/37/EWG, 89/336/EWG, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 6
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Aufnahmeleistung
Sägeblattdurchmesser
Blattwellendurchmesser
Max. Blattstärke
Max. Sägeblattdrehzahl
Bremszeit der automatischen
elektronischen Blattbremse
Sägetischgröße
Gewicht
Schnittkapazitäten
Sägeblattdurchmesser
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Max. Neigungswinkel
Max. Querschnittkapazität im Unterflurzugbetrieb
Max. Unterflurzugweg bei Querschnittiefe
(Volt)
(Watt)
(mm)
(mm)
(mm)
(min-1)
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
(s)
(mm)
(kg)
< 10
644 x 514
28
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 98/37/EWG gemessen nach EN 61029:
ETS41
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
BM 2011163
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
(mm)
(mm)
(mm)
°
(mm)
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Serienmäßiger Lieferumfang:
HM-Sägeblatt, Sägeblattschutz, kombinierter Längs- und Gehrungsanschlag, Schiebestock
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
scharfe Kanten
8
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie
diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge
mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter.
Vergewissern Sie sich davon, daß der Schalter beim Anschluß an das
Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist
der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
de - 2
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker
und das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer EluKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten
Sie alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine Elu-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer Elu-Kundendienstwerkstatt
ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten Fachmann ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht und daß die Sägezähne zur Vorderseite der Tischsäge hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Spannvorrichtungen festgezogen sind,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und daß die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
• Achten Sie darauf, daß der Spaltkeil den richtigen Abstand zum Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
• Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren
Sägeblattschutz.
• Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
• Schalten Sie die Säge vor Wartungs- oder Einrichtarbeiten aus und
warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist.
• Benutzen Sie einen Schiebestock, um das Werkstück am Sägeblatt
vorbeizubewegen.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch dreht.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Tauschen Sie den Sägetischeinsatz aus, wenn er abgenutzt ist.
• Stellen Sie während des Transportes sicher, daß der obere Teil des Sägeblatts bedeckt ist, z.B. durch die Schutzvorrichtung.
• Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung oder zum
Transport.
9
DEUTSCH
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
• Verwenden Sie ausschließlich Sägeblatter mit dem empfohlenen
Durchmesser. Für die entsprechenden Sägeblätter schlagen Sie in den
technischen Daten nach. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch
spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie die Anbringung von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Schneiden Sie keine Eisenmetalle, Nichteisen-Metalle oder gemauerte
Werkstücke.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Vormontierte Tischkreis- und Unterflurzugsäge
1 Karton mit:
1 Systemanschlag
1 Anschlaghalter
1 Spaltkeil
1 Obere Schutzhaube
1 Schiebestock
1 Steckschlüssel 13/17 mm
1 Steckschlüssel 20/22 mm
1 Innensechskantschlüssel 4 mm
1 Innensechskantschlüssel 5 mm
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre ETS41 Tischkreissäge wurde für das Sägen von Holz in zwei verschiedenen Betriebsarten konzipiert und erlaubt es Ihnen, auf sichere und einfache Weise und mit großer Präzision Längsschnitte, Querschnitte,
Neigungsschnitte und Gehrungsschnitte zu machen.
Verwendung als Tischkreissäge
Im Tischkreissägebetrieb erlaubt der Einsatz der Säge normale Längsschnitte sowie das Sägen von breiten Werkstücken, wobei das Werkstück
dem Sägeblatt zugeführt wird.
Unterflurbetrieb
Der Unterflurzugsägebetrieb erlaubt Querschnitte und Gehrungsschnitte,
wobei nicht das Werkstück geschoben wird, sondern das Sägeblatt sich
durch das Werkstück bewegt.
10
A1
1 Sägetisch
2 Sägetischeinsatz
3 Obere Schutzhaube
4 Systemanschlag
5 Ein-/Aus-Schalter
6 Kombinierter Hub- und Traversenhebel
7 Halter für Systemanschlag
8 Spaltkeil
9 Sägeblatt
10 Sicherungsring für Sägeblatthöhe
11 Längsschneidepositionshebel
12 Neigungsskala
13 Neigesicherungshebel
14 Schiebestock
Sonderzubehär
A2
15 Untergestell
A3
16 Zusatztisch
A4
17 Parallelanschlag
A5
18 Gleittisch mit langem Gehrungsanschlag
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
Auspacken der Säge und ihrer Teile (Abb. B1 - B6)
Die Aussparungen (19) im Gehäuse dienen dem Transport (Abb. B1).
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig aus der Verpackung.
• Legen Sie die Säge mit der Oberseite nach unten (Abb. B2).
• Durchtrennen Sie die Bänder, die die Versandblöcke an der Maschine
halten (Abb. B3).
• Entfernen Sie die Bänder und Versandblöcke.
• Ziehen Sie den Materialkasten heraus (Abb. B4).
de - 3
DEUTSCH
• Während sich das Sägeblatt in der Längsschneidestellung befindet,
d.h. in der Mitte des Tisches gesichert, drehen Sie die Säge gemäß
Abb. B5 auf die Seite.
• Montieren Sie den Spaltkeil (8) wie unten beschrieben.
• Stellen Sie die Säge aufrecht.
• Bringen Sie den Schiebestock (14) in seine Lage in der Nut, die an der
vorderen Stirnseite der Maschine vorgesehen ist (Abb. B6).
Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn
dieser nicht benötigt wird.
Befestigung und Justierung des Spaltkeils (Abb. C1 - C6)
Die Befestigungsposition des Spaltkeils hängt von der Sägeblattgröße ab:
Nut (20) für kleine Sägeblätter, Nut (21) für große Sägeblatter (Abb. C1).
Die richtige Position für den Körperradius des Spaltkeils (8) beträgt maximal 5 mm ab Sägeblattzahnspitzen (Abb. C2).
• Während die Säge auf der Seite liegt, senken Sie das Sägeblatt durch
Lösen des Sägeblatthöhen-Sicherungsrings (10) und durch Drehen des
kombinierten Hub- und Traversenhebels (6) gegen den Uhrzeigersinn.
Ziehen Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (Abb. C3) wieder an.
• Lösen Sie die Inbusschraube (22) und entfernen Sie den Sägeblattwellenschutz (23) gemäß (Abb. C4).
• Setzen Sie den Spaltkeil (8) von der Tischoberseite aus in den Tischeinsatz (2) ein (Abb. C5).
• Der Spaltkeil (8) ist mit 13-mm-Schrauben (24) an einer Halterung angebracht. Lockern Sie die Schrauben (24) mit Hilfe des Gabelschlüssels
SW 13 (25) und justieren Sie die Position des Spaltkeils nach Bedarf.
• Ziehen Sie die Schraube (24) wieder fest an.
• Bringen Sie den Sägeblattwellenschutz (23) wieder an, indem zunächst
die Nut mit dem offenen Ende (26) hinter die Schraube (27) geschoben
wird und anschließend die Schutzvorrichtung zurückgeschoben wird,
bis die Nuten (28) in ihrer Position gesichert sind (Abb. C6).
• Bringen Sie die Inbusschraube wieder an und ziehen Sie sie fest.
Montieren des oberen Sägeblattschutzes (Abb. C7)
Der obere Sägeblattschutz (3) wird mit einer Schraube M6 und einer Mutter befestigt.
• Während sich die Säge in aufrechter Stellung befindet, die Schutzvorrichtung mit der mitgelieferten Mutter (29) und der Schraube (30) am
Spaltkeil sichern.
• Der Sägeblattschutz kann in einer festen Position über dem Sägetisch
gesichert werden, indem Sie die Mutter etwas fester anziehen.
• Um den Schutz auf den Sägetisch zu senken, lockern Sie die Mutter
ein wenig.
Montieren des Systemanschlags (Abb. D1 - D8 & E1 - E6)
Ihre Säge verfügt an allen vier Tischseiten über ein Schwalbenschwanzprofil zur Aufnahme von Zubehör und des Systemanschlags.
Der Anschlag (4) besteht aus zwei Aluminiumprofilen mit einer Gehrungsskala (31) (Abb. D1). Das längere Profil ist der Anschlag (32), das kürzere
die Anschlagstütze (33), die am Anschlaghalter (7) befestigt wird (Abb. D2).
Die Gehrungsskala läßt sich auf 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 und 90° linksund rechtseitig einstellen und wird mit dem Gehrungsskala-Feststellknopf
(34) gesichert (Abb. D3).
Der Anschlag (32) ist zweiseitig verwendbar: Sie können das Werkstück an
der breiten Seite (80 mm) oder der schmalen Seite (11 mm) entlang führen, so daß auch beim Längsschneiden dünner Werkstücke ein Schiebestock verwendet werden kann.
• Um die schmale Seite zu verwenden, lockern Sie den Feststellknopf (35)
und schieben Sie den Anschlag (32) aus der Skala (31).
• Drehen Sie den Anschlag und lassen Sie die Skala wieder in die Nut
greifen, wie in Abb. D4 gezeigt. Führen Sie das Werkstück an der
schmalen Seite entlang (36).
• Um die volle Höhe von 80 mm zu verwenden, schieben Sie den Anschlag mit der breiten Seite (37) in vertikaler Lage in die Skala (Abb. D5).
de - 4
Montieren des Systemanschlags für Längsschnitte (Abb. D6 - D8)
Es gibt zwei Methoden, um den Anschlag (4) für Längsschnitte zu verwenden.
Halter am vorderen Schwalbenschwanzprofil: Anschlag und Stütze mit
dem Sägeblatt ausgerichtet
• Setzen Sie den Halter auf das Ende des Schwalbenschwanzprofils (38)
an der Vorderkante des Tisches (1) und schieben Sie ihn gemäß Abb. D6
auf.
• Schieben Sie die Anschlagstütze in den Anschlaghalter (7) und sichern
Sie sie mit dem Feststellknopf (39) rechts am Anschlaghalter.
• Schieben Sie den Anschlaghalter in die erforderliche Stellung und ziehen
Sie den Feststellknopf (40) an der Unterseite des Anschlaghalters fest.
• Um die Position des Anschlags zu verstellen, lockern Sie den Feststellknopf (35) auf der Skala (31) und schieben den Anschlag (32) in die gewünschte Position (Abb. D7).
Halter am rechten Schwalbenschwanzprofil:
Anschlag und Stütze im rechten Winkel
• Setzen Sie den Halter mit dem daran angebrachten Anschlag auf das
Ende des Schwalbenschwanzprofils (38) auf der rechten Seite des Tisches (1) und schieben Sie ihn gemäß Abb. D6 auf.
• Stellen Sie die Skala (31) auf 0° ein, um den Anschlag parallel zum Sägeblatt auszurichten (Abb. D8).
• Überprüfen Sie die korrekte Einstellung, indem Sie den Anschlag gegen
das Sägeblatt schieben.
• Um optimale Stabilität zu erzielen, positionieren Sie den Anschlaghalter
und die Anschlagstütze in der Mitte des Anschlags.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (40) an der Unterseite des Anschlaghalters (Abb. D6) an.
Montieren des Anschlags für Unterflurbetrieb Quer- und Gehrungs-schnitte (Abb. E1 - E5)
Es gibt zwei Methoden, um den Anschlag (4) für Quer- und Gehrungsschnitte zu verwenden.
Halter am vorderen Schwalbenschwanzprofil:
Anschlag und Stütze im rechten Winkel
• Bringen Sie den Anschlag am Schwalbenschwanzprofil an der Vorderseite des Sägetisches an, links vom Sägeblatt (Abb. E1).
• Lockern Sie den Feststellknopf (34) und stellen Sie 0° auf der Skala ein.
• Der Anschlag steht nun in einem rechten Winkel zum Sägeblatt und
sollte so positioniert werden, daß das Sägeblatt am Anschlag vorbeigeführt werden kann.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (34) an.
• Halten Sie das Werkstück gegen den Anschlag und ziehen Sie das Sägeblatt hindurch, um einen Querschnitt zu machen.
• Für Gehrungsschnitte stellen Sie den gewünschten Winkel auf der Skala (31) ein (Abb. E2).
• Um die Unterflurzugvorrichtung mit der linken Hand bedienen zu können, schieben Sie den Anschlaghalter mit eingezogener Anschlagstütze
entlang der Vorderseite des Sägetisches am Sägeblatt vorbei nach
rechts (Abb. E3). Für Rechtshänder empfiehlt es sich, mit dem Anschlag links zu arbeiten.
Für optimale Sicherheit klemmen Sie bei Querschnitten das
Werkstück auf den Anschlag.
Halter am linken Schwalbenschwanzprofil:
Anschlag und Stütze in einer Linie
• Lockern und entfernen Sie den Systemanschlag.
• Schieben Sie den Anschlag auf das Schwalbenschwanzprofil links am
Sägetisch (Abb. E4).
• Lockern Sie den Feststellknopf (34) der Skala und stellen Sie den Anschlag auf den richtigen Winkel ein (Abb. E5).
• Ziehen Sie den Feststellknopf wieder an.
11
DEUTSCH
• Lockern Sie den Feststellknopf (35) für den Anschlag und positionieren
Sie den Anschlag so, daß sich eine optimale Führung ergibt. Stellen Sie
sicher, daß das Sägeblatt nicht in den Anschlag schneidet!
• Positionieren Sie den Anschlag auf einem solchen Abstand vom Sägeblatt, daß das Werkstück das Sägeblatt nicht berührt. Sichern Sie ihn in
dieser Position mit dem Feststellknopf (40).
Einstellen der Schnitthöhe (Abb. F)
Die Schnitthöhe kann mit Hilfe des Höhen- und Unterflurzugvorrichtungshebels (6) eingestellt werden.
• Lockern Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) und stellen Sie
das Sägeblatt auf die gewünschte Höhe ein.
• Stellen Sie sicher, daß die oberen drei Zähne des Sägeblatts beim Sägen gerade über die Oberseite des Werkstücks hinausragen. Wenn
dies der Fall ist, ergibt sich eine optimale Schnittleistung, da die größte
Zahl von Zähnen durch das Werkstück schneidet.
• Ziehen Sie den Sicherungsring (10) an.
• Deutlichkeitshalber wurde der Sägeblattschutz in der Zeichnung hochgeklappt, um die Einstellung zeigen zu können.
Vergewissern Sie sich, daß der Sägeblattschutz sich vor dem
Sägen in der richtigen Position befindet.
• Wenn der Sägeblattschutz den Sägetisch berührt, senken Sie
das Sägeblatt nicht weiter.
Justierung des Sägeblattwinkels (Abb. G1 - G5)
Justieren des rechten Winkels
Die Maschine hat einen einstellbaren Anschlag bei 0°, so daß der rechte
Winkel leicht einzustellen ist (Abb. G1).
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (13) und stellen Sie das Sägeblatt auf 0° ein, wodurch ein rechter Winkel zum Tisch erzielt wird.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel an.
• Setzen Sie einen rechten Winkel auf den Tisch und gegen das Sägeblatt (Abb. G2).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Verstellen Sie mit Hilfe des Gabelschlüssels SW 17 die exzentrische
Schraube (41), mit der der Anschlag (42) an der Maschine befestigt
ist (Abb. G1).
• Befindet sich das Sägeblatt im rechten Winkel, vergewissern Sie
sich, daß die Neigungsanzeige (44) 0° auf der Neigungsskala (12)
anzeigt (Abb. G3).
• Ist dies nicht der Fall, lockern Sie die Schrauben (43), bewegen Sie die
Skala (12) auf 0° und ziehen Sie die Schrauben wieder an (Abb. G1).
Einstellung des Sägeblattneigungswinkels
Die Maschine verfügt über einen justierbaren Anschlag bei 45° und erlaubt
Schnitte bis 47° (an den Anschlägen vorbei) (Abb. G4).
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (13) und neigen Sie das Sägeblatt auf 45° (Abb. G1).
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel an.
• Prüfen Sie den Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Sägetisch
mit Hilfe eines Winkelmessers; der Winkel sollte genau 45° betragen
(Abb. G5).
• Falls erforderlich, verstellen Sie mit Hilfe des Gabelschlüssels SW 17
die exzentrische Schraube (45), mit der der Anschlag (46) an der Maschine befestigt ist (Abb. G1 & G4).
12
Erneuerung des Sägeblatts (Abb. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Vergewissern Sie sich zuerst, daß der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen wurde.
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
• Entfernen Sie den oberen Schutz (3) (Abb. C7).
• Während sich das Sägeblatt in der Längsschneidestellung befindet,
d.h. in der Mitte des Tisches gesichert, drehen Sie die Säge gemäß
Abb. B5 auf die Seite.
• Senken Sie das Sägeblatt durch Lösen des SägeblatthöhenSicherungsrings (10) und durch Drehen des kombinierten Hub- und
Traversenhebels (6) gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den
Sägeblatthöhen-Sicherungsring (Abb. C3) wieder an.
• Lösen Sie die Inbusschraube (x22) und entfernen Sie den Sägeblattwellenschutz (23) gemäß (Abb. C4).
• Setzen Sie den 4-mm-Inbusschlüssel (47) in das Ende der Sägeblattwelle (49) und den 22-mm-Gabelschlüssel (48) auf die Mutter (50)
(Abb. H1).
• Die Sägeblattmutter hat ein Linksgewinde; daher muß der Inbusschlüssel zum Lösen festgehalten und der Gabelschlüssel im Uhrzeigersinn
gedreht werden.
• Entfernen Sie die Mutter (50) und die äußere Unterlegscheibe (51)
(Abb. H2).
• Heben Sie den Sägeblattschutz (23) wie angegeben an, und während Sie
ihn in seiner Lage halten, entfernen Sie das alte Sägeblatt vorsichtig, indem
es von der inneren Unterlegscheibe (52) entfernt wird (Abb. H3).
• Bringen Sie das neue Sägeblatt (9) an der inneren Unterlegscheibe (52)
an; stellen Sie sicher, daß die Sägeblattzähne zur Vorderseite der Maschine zeigen.
• Bringen Sie die äußere Unterlegscheibe (51) wieder an, indem Sie sie
drehen, bis sie in der richtigen Position steht (Abb. H2).
• Bringen Sie die Mutter (50) wieder an und ziehen Sie sie fest, während
die Welle (49) gehalten wird (Abb. H1 & H2).
• Bringen Sie den Sägeblattwellenschutz (23) wieder an, indem zunächst
die Nut mit dem offenen Ende (26) hinter die Schraube (27) geschoben
wird und anschließend die Schutzvorrichtung zurückgeschoben wird,
bis die Nuten (28) in ihrer Position gesichert sind (Abb. C6).
• Bringen Sie die Inbusschraube (x22) wieder an und ziehen Sie sie fest.
• Stellen Sie die Säge aufrecht.
• Bringen Sie den oberen Schutz (3) wieder an (Abb. C7).
Justieren des Anschlags für Längsschnitte: parallel zum Sägeblatt
(Abb. J)
• Lockern Sie den Feststellknopf (38) des Anschlaghalters und den
Feststellknopf (33) für den Anschlag.
• Schieben Sie den Anschlag (30) in Richtung des Sägeblatts, bis er es
gerade berührt.
• Verstellen Sie die Skala (29) so, daß der Anschlag sowohl vorne als hinten gerade die Sägeblattzähne berührt und somit parallel zum Sägeblatt ist.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (32) des Anschlaghalters fest und stellen
Sie sicher, daß der Anschlag immer noch parallel zum Sägeblatt ist.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (33) für den Anschlag fest. Der Zeiger
sollte nun 90° auf der Skala anzeigen.
Nachdem Sie den Anschlag für Gehrungsschnitte verwendet
haben, stellen Sie ihn wie oben beschrieben wieder für Längsschnitte ein. So ist die Genauigkeit jederzeit gewährleistet.
de - 5
DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige
Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Das Werkzeug wird mit einem 215-mm-Sägeblatt mitgeliefert.
Verwenden Sie bei der Durchführung von Längsschnitten
immer diese Art Sägeblatt.
• Benutzen Sie Ihre Säge niemals für Freihandschnitte!
• Gehen Sie beim Fräsen besonders vorsichtig vor.
• Verwenden Sie Ihre Säge nie zum Schlitzen!
• Sägen Sie keine eingepackten, gebogenen oder verkrümmten
Werkstücke. Es muß wenigstens eine gerade, glatte Seite
vorhanden sein, die an der Längsschnittführungsbacke oder
dem Gehrungsmesser vorbeilaufen kann.
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab, um Rückschläge zu
vermeiden.
• Entfernen Sie keine Sägereste vom Sägeblattbereich, solange
die Säge läuft.
Tauchfunktion
Im Unterflurzugbetrieb kann das Sägeblatt durch das Werkstück, das in seiner
Lage zwischen dem Anschlag und dem Spaltkeil festgeklemmt ist, hindurchragen, um auf diese Weise die maximale Unterflurzuglänge zu erweitern.
• Entriegeln Sie die Unterflurzugvorrichtung, indem Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) lösen und den Unterflurzughebel (6) gleichmäßig im Uhrzeigersinn drehen. Nun kann das Sägeblatt durch das
Werkstück gezogen werden.
• Nachdem das Sägeblatt vollständig angehoben wurde, kann es wie
unten beschieben im Unterflurzugbetrieb arbeiten.
Ein- und Ausschalten (Abb. L)
Der Ein-/Aus-Schalter Ihrer Säge bietet mehrere Vorteile:
- Nullspannungsauslösung: nach einem Stromausfall kann die Säge
nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.
- Überlastungssicherung für den Motor: bei Überlastung wird die Stromversorgung zum Motor ausgeschaltet. Wenn dies geschieht, lassen Sie
den Motor 10 Minuten abkühlen und drücken dann den grünen Einschaltknopf.
- elektronisches Bremssystem: nach dem Ausschalten erzeugt das
Bremssystem beim Zurücksetzen ca. 8 Sekunden lang ein summendes
Geräusch. Während dieser Zeit kann die Maschine bei Bedarf wieder
eingeschaltet werden.
• Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste (53).
• Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste (54).
Grundschnitte
Längsschnitte (Abb. M1 - M3)
Längsschnittbetriebsart (Abb. K1 & K2)
Um Schnitte wie mit einer üblichen Tischkreissäge auszuführen, muß die
Unterflurzugvorrichtung in der Mittelposition arretiert werden.
• Lösen Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) (Abb. K1).
• Halten Sie den kombinierten Hub- und Unterflurzughebel (6) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um das Sägeblatt aus seiner hinteren
Arretierung zu lösen.
• Schieben Sie den Längsschneidepositionshebel (11) zum Neigefeststellhebel (13), bis der Hebel in der Rille in der Traversenstange arretiert
(Abb. K2).
• Ziehen Sie den Hebel langsam nach vorne, um das Sägeblatt durch
den Sägeschlitz zu ziehen. Der Längsschneidepositionshebel (11) wird
greift automatisch ein, wenn die richtige Sägeblattposition erreicht wird.
Die Unterflurzugvorrichtung ist gefedert; die Federspannung wird die
Unterflurzugvorrichtung in dieser Stellung halten, bis sie von Hand gelöst wird (Abb. K1).
• Ziehen Sie nach der Arbeit den Längsschneidepositionshebel zurück
und bringen Sie das Sägeblatt in die hintere Stellung zurück.
Sorgen Sie dafür, daß das Sägeblatt nicht auf die Rückseite
prallt. Führen Sie es, indem Sie den Unterflurzughebel halten.
Unterflurzug-Betriebsart (Abb. K3)
Im Unterflurbetrieb wird ein Schnitt ausgeführt, indem das Werkstück am
Anschlag gehalten und das Sägeblatt durch das Werkstück hindurchgezogen wird.
• Entriegeln Sie die Unterflurzugvorrichtung, indem Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) lösen und den Unterflurzughebel (6) im Uhrzeigersinn drehen. Nun kann das Sägeblatt durch das Werkstück gezogen werden.
• Um die Unterflurzugvorrichtung in ihre Raststellung zurückfahren zu
lassen, lassen Sie den Unterflurzughebel einfach los.
• Ziehen Sie den Sicherungsring (10) an.
de - 6
Vertikale Längsschnitte
• Stellen Sie das Sägeblatt auf 0° Neigung.
• Stellen Sie das Sägeblatt in die Längsschneidestellung.
• Stellen Sie das Sägeblatt auf die gewünschte Höhe.
• Montieren Sie den Anschlag für die Längsschneidebetriebsart rechts
vom Sägeblatt mit dem hinteren Ende des Anschlags mit der Rückseite
des Spaltkeils auf einer Höhe.
• Prüfen Sie, ob sich der Anschlag parallel zum Sägeblatt befindet.
• Positionieren Sie den Anschlag mit der Skala (55) (Abb. M1).
(Das Werkstück zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag ist der gemessene und tatsächliche Abschnitt. Der Verschnitt findet links vom
Sägeblatt statt.)
• Falls der obere Sägeblattschutz in fester Position verwendet wird, stellen Sie die erforderliche Höhe ein.
• Schalten Sie die Maschine ein.
• Schieben Sie das Werkstück langsam unter dem vorderen Schutz vor,
während Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Die Zähne sollten
frei schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt hineingepreßt werden. Die Sägeblattgeschwindigkeit sollte konstant bleiben
(Abb. M2).
• Verwenden Sie in Sägeblattnähe immer einen Schiebestock (14).
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnittes aus.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer
AUS. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstekker aus der Steckdose gezogen werden.
Neigungsschnitte
Der Längs- und Gehrungsanschlag kann entweder links oder rechts vom
Sägeblatt angebracht werden (Abb. M3).
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei den vertikalen Längsschnitten vor.
13
DEUTSCH
Unterflurbetrieb - Querschnitte (Abb. N1 & N2)
Vertikaler Querschnitt 90° (Abb. N1)
• Montieren Sie den Anschlag für die Unterflurzugbetriebsart.
Beachten Sie:
Falls der Anschlag links vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der rechten Hand.
Falls der Anschlag rechts vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der linken Hand.
• Ziehen Sie das Sägeblatt bei ausgeschalteter Säge nach vorne, um sicherzustellen, daß der Anschlag sich nicht in der Bahn des Sägeblatts befindet.
• Markieren Sie das Werkstück und legen Sie es so gegen den Anschlag, daß die Markierung mit dem Sägeblatt in einer Linie liegt.
• Schalten Sie die Maschine ein.
• Halten Sie das Werkstück fest gegen den Anschlag oder klemmen Sie
es fest und ziehen Sie das Sägeblatt durch das Werkstück.
• Ziehen Sie den Hebel beim Sägen langsam und gleichmäßig.
• Bringen Sie das Sägeblatt nach hinten zurück und schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnittes aus.
Gehrungsschnitte (Abb. N2)
• Montieren Sie den Anschlag für die Unterflurzugbetriebsart.
Beachten Sie:
Falls der Anschlag links vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der rechten Hand.
Falls der Anschlag rechts vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der linken Hand.
• Stellen Sie den Anschlag auf den gewünschten Winkel ein.
• Gehen Sie wie bei vertikalen Querschnitten vor.
Neigungsschnitte
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei vertikalen Querschnitten vor.
Doppelgehrungsschnitte
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung
kombinieren.
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei Gehrungsschnitten vor.
Staubabsaugung (Abb. O)
Die Maschine verfügt über zwei Staubabsauganschlüsse. Einer befindet
sich hinten am Maschinengehäuse (56), der andere im oberen Sägeblattschutz (57).
• Um eine optimale Staubabsaugung zu erzielen, ist an beiden Anschlüssen eine geeignete Absaugeinrichtung anzuschließen.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Zubehör (Abb. P1)
Untergestell (Abb. A2 & P2)
Das Untergestell wurde für dafür konzipiert, Ihre Säge als eigenständige Maschine aufzubauen, um eine optimale Raumausnutzung für den Gebrauch
eines Zusatztisches (16) bzw. Gleittisches (18) (Abb. A2) zu erhalten.
• Stellen Sie das Untergestell (16) auf den Boden und lassen Sie genügend Platz für den Einsatz von dem an der Maschine angebrachten Zubehör (Abb. P2).
• Stellen Sie die Säge auf das Untergestell. Vergewissern Sie sich,
daß die vier Maschinenfüße sich innerhalb des Rahmens befinden.
Zusatztisch (Abb. A3 & P3)
Der Zusatztisch (16) nutzt zur Anordnung das gleiche Schwalbenschwanzprofilsystem und kann daher an jeder beliebigen Seite des Tisches angebracht werden (Abb. A3).
• Die geeignetste Position ist auf der rechten Seite der Maschine (Abb. P3).
• Der Anschlag kann auf dem Zusatztisch wie auf dem Sägetisch verwendet werden.
Parallelanschlag (Abb. A4 & P4)
Der Parallelanschlag (17) wird bei Längsschnitten verwendet, um die
Längsschnittführung über die gesamte Länge des Tisches zu erweitern
(Abb. A4).
• Der Parallelanschlag muß rechts vom Sägeblatt angebracht werden.
• Unter Verwendung des gleichen Schwalbenschwanzprofilsystems für
die Orientierung kann der Parallelanschlag entweder auf dem
Maschinentisch oder auf dem Zusatztisch angebracht werden.
• Montieren Sie den Parallelanschlag (17) vorzugsweise am Zusatztisch
(16) (Abb. P4).
• Beziehen Sie sich auf die Anweisungen für das Sägen im Längsschnittbetrieb.
Gleittisch mit langem Gehrungsendanschlag (Abb. A5 & P5 - P7)
Der Gleittisch mit langem Gehrungsendanschlag (18) wird in der Längsschnittbetriebsart verwendet, um Querschnitte bei langen Werkstücken von
beliebigen Winkeln zwischen 0° und 90° zu unterstützen (Abb. A5).
• Die einzig geeignete Position für den Gleittisch (58) ist links von der Maschine (Abb. P5).
• Unter Verwendung des gleichen Schwalbenschwanzprofilsystems zur
Anordnung wird der Gehrungsanschlag (59) auf der linken Seite des
Gleittisches montiert.
• Stellen Sie das Sägeblatt in die Längsschneidestellung.
• Stellen Sie den Anschlag für gerade Querschnitte auf 90° zum Sägeblatt ein (Abb. P6).
• Für Gehrungsschnitte stellen Sie den gewünschten Winkel ein (Abb. P7).
• Setzen Sie das Werkstück gegen den Gehrungsanschlag.
• Bevor Sie einen Schnitt vornehmen, vergewissern Sie sich, daß der Anschlag sich nicht in der Bahn des Sägeblatts befindet, und daß das Sägeblatt das Werkstück vollständig durchschneiden wird.
• Schieben Sie den Tisch langsam nach hinten mit dem Werkstück am
Sägeblatt entlang.
Wartung
Ihre Elu-Maschine wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst
geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Das Zubehör, d.h. Untergestell (15), Zusatztisch (16), Parallelanschlag (17)
und Gleittisch mit langem Gehrungsendanschlag (18) ist als Sonderausstattung erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
14
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Entfernen Sie wöchentlich das Sägemehl von der Maschine.
de - 7
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Elu und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein RecyclingKonzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und
akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den
Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Produkte werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am nächsten gelegene EluKundendienstwerkstatt bei Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung).
Eine Übersicht über die Elu-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
de - 8
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Produktes nicht völlig zufrieden
sind, können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem Elu-Fachhändler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle Elu-Produkte und beginnt
mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum Betrieb mit Elu-Produkten
geeignet bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
15
ENGLISH
SINGLE BEVEL TRAVERSE SAW BENCH ETS41
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen an Elu Power Tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 5
en - 7
en - 7
Technical data
Voltage
Motor power (input)
Blade diameter
Blade arbor size
Max. blade thickness
Max. blade speed
Automatic blade brake time
Table size
Weight
For more information, please contact Elu at the address below or refer to
the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC,
measured according to EN 61029:
ETS41
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
85.5
dB(A)
98.5
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
V
W
mm
mm
mm
min-1
s
mm
kg
ETS41
230
1,000
215 - 225
30
2.6
2,950
< 10
644 x 514
28
mm
mm
mm
°
mm
215
47.5
33.5
-2 - 47
47,5 x 260
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
395 x 20
400 x 20
Cutting capacities
Blade diameter
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Max bevel angle
Max. cross-cut capacity on traverse
Max traverse length on depth
of cross-cut
ETS41
Elu declares that these Power Tools have been designed in compliance
with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standard equipment:
TCT blade, guard, combined rip/mitre fence, push stick
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
16
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 1
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety instructions before attempting
to operate this product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit.
Do not use Power Tools in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators). For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced, etc.) electric safety can
be improved by inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out
of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch. Be sure
that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before
servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment and performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
en - 2
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and,
if damaged, have them repaired by an Elu authorized repair agent.
Inspect the extension cords periodically and replace them if damaged.
Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced
by an Elu authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional safety rules for saw benches
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
• Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
• Keep the saw blade sharp and properly set.
• Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance from
the blade - maximum 5 mm.
• Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
• Keep your hands out of the path of the saw blade.
• Disconnect the saw from the mains supply before changing blades or
carrying out maintenance.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands
closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not reach around behind the saw blade.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Replace the table insert when worn.
• During transportation make sure that the upper part of the saw blade is
covered, e.g. by the guard.
• Do not use the guard for handling or transportation.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended.
For the proper blade rating refer to the technical data. Use only the
blades specified in this manual, complying with EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HSS blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
• Do not cut ferrous metals, non-ferrous metals or masonry.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
17
ENGLISH
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
A3
16 Extension table
Package contents
Electrical safety
The package contains:
1 Partly assembled machine
1 Box containing:
1 Combined rip and mitre fence
1 Fence bracket
1 Riving knife
1 Upper blade guard
1 Push stick
1 Spanner 13/17 mm
1 Spanner 20/22 mm
1 Allen key 4 mm
1 Allen key 5 mm
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
A4
17 Parallel fence
A5
18 Sliding table with long mitre fence end stop
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2), blue is for
Neutral (N) (4) and green/yellow is for Earth (E).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Description (fig. A)
Your ETS41 saw bench has been designed to saw wood in two different
modes to perform the four main sawing operations of ripping, crosscutting, bevelling and mitring easily, accurately and safely.
Ripping mode
In the ripping mode, the machine is used to perform the standard ripping
operation and for sawing wide pieces by manually feeding the workpiece
into the blade.
Blade traverse mode
The blade traverse mode is used to perform all cross-cutting and mitring
operations in which the workpiece is held stationary and the blade passed
through.
A1
1 Table
2 Table insert
3 Upper blade guard
4 Combined rip and mitre fence
5 On/off switch
6 Combined elevating handle and traverse handle
7 Rip and mitre fence guide support bracket
8 Riving knife
9 Saw blade
10 Blade level locking ring
11 Ripping position locating lever
12 Bevel scale
13 Bevel locking handle
14 Push stick
Optional attachments and accessories
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind the
cable completely. Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
45
60
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
A2
15 Legstand
18
en - 3
ENGLISH
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
Unpacking the saw and its parts (fig. B1 - B6)
The recesses (19) in the housing have been provided to facilitate
transportation (fig. B1).
• Remove the saw from the packaging material carefully.
• Turn the saw upside down (fig. B2).
• Cut the straps holding the shipping blocks to the machine (fig. B3).
• Remove the straps and shipping blocks.
• Pull out the material box (fig. B4).
• With the blade in ripping position i.e. locked in the centre of the table,
turn the saw on its side as shown (fig. B5).
• Mount the riving knife (8) as described below.
• Put the saw into the upright position.
• Put the push stick (14) on its place in the slot provided at the front face
of the machine (fig. B6).
Always keep the push stick in its place when not in use.
Mounting and adjusting the riving knife (fig. C1 - C6)
The mounting position of the riving knife depends on the blade size: slot
(20) to facilitate small blades, slot (21) to facilitate large blades (fig C1).
The correct position is for the body radius of the riving knife (8) to be a
maximum of 5 mm from the tips of the saw blade teeth (fig. C2).
• With the saw on its side, lower the blade by loosening the blade level
locking ring (10) and turning the combined elevating and traverse handle
(6) counterclockwise. Retighten the blade level locking ring (fig. C3).
• Loosen the Allen screw (22) and remove the blade arbor protection
guard (23) as shown (fig. C4).
• Entering from the table top, insert the riving knife (8) into the table insert
(2) (fig. C5).
• The riving knife (8) is clamped to a bracket by 13 mm bolts (24). Using
the 13 mm spanner (25), loosen the bolts (24) and adjust the position
of the riving knife as required.
• Retighten the bolt (24) securely.
• Replace the blade arbor protection guard (23) by first sliding the openended slot (26) behind the screw (27), then sliding the guard
backwards until the slots (28) lock in position (fig. C6).
• Replace the Allen screw (22) and tighten.
Mounting the upper blade guard (fig. C7)
The upper guard (3) is held in place by one M6 screw and nut.
• With the saw in the upright position, secure the guard to the riving knife
using the nut (29) and bolt (30) provided.
• The guard can be set and held in a fixed position above the table by
slightly tightening the nut.
• To allow the guard to drop to the table, loosen the nut slightly.
Fitting the combined rip and mitre fence (fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Your saw bench is provided with dovetailed grooves on all four sides to
accept all accessories and the combined rip and mitre fence.
The combined rip and mitre fence (4) is composed of two aluminium
profiles joined by a mitre quadrant (31) (fig. D1). The longer profile is the
fence (32) and the shorter profile is the fence support (33) which fastens to
the fence bracket (7) (fig. D2). The quadrant has locating positions at 0°,
15°, 30°, 45°, 60°, 75 and 90° left and right, and is locked with the
quadrant locking knob (34) (fig. D3).
The fence (32) is reversible: the workpiece can be guided along the 80 mm
or along the 11 mm face to allow the use of a push stick when ripping thin
workpieces.
en - 4
• To set for 11 mm, loosen the fence clamping knob (35) and slide the
fence (32) out of the quadrant (31).
• Turn the fence and re-engage the quadrant in the slot as shown
(fig. D4). Guide the workpiece along the low face (36).
• To use with the full height of 80 mm, slide the fence into the quadrant
with the wide face (37) in the vertical position (fig. D5).
Fitting the combined rip and mitre fence for ripping mode (fig. D6 - D8)
The combined rip and mitre fence (4) can be used in two different ways to
perform this cut.
Bracket on front dovetail: Fence and fence support aligned with blade.
• Present the bracket to the end of the dovetail (38) on the front edge of
the table (1) and slide it on as shown (fig. D6).
• Slide the fence support into the fence bracket (7) and lock with the
fence support locking knob (39) located at the right-hand side of the
fence bracket.
• Slide the fence bracket to the required position and tighten the locking
knob (40) located at the bottom side of the fence bracket.
• To adjust the position of the fence, release the fence clamping knob
(35) on the mitre quadrant (31) and slide the fence (32) to the required
position (fig. D7).
Bracket on right-hand side dovetail:
Fence and fence support at right angles
• Present the bracket with the fence attached to it to the end of the
dovetail (38) on the right-hand side of the table (1) and slide it on as
shown (fig. D6).
• Set the quadrant (31) at 0° to align the fence parallel with the blade
(fig. D8).
• Check the accuracy by placing the fence against the blade.
• For stability, position the fence bracket and support midway along the
length of the fence.
• Tighten the locking knob (40) located at the bottom side of the fence
bracket (fig. D6).
Fitting the fence for blade traverse mode - Cross and mitre cuts (fig. E1 - E5)
The combined rip and mitre fence (4) can be used in two different ways to
perform cross and mitre cuts.
Bracket on front dovetail: Fence and fence support at right angles
• Install the combined rip and mitre fence in the dovetail on the table
front, to the left of the blade (fig. E1).
• Unlock the quadrant locking knob (34) and set the quadrant pointer to 0°.
• The fence is now at 90° to the blade and should be positioned to allow
the blade to traverse freely past the end.
• Tighten the locking knob (34).
• Hold the workpiece against the fence and pull the blade through to
perform a cross-cut.
• For mitre cuts, set the required angle on the quadrant (31) (fig. E2).
• To operate the traverse with the left hand, slide the fence bracket along
the front of the table, with the fence support retracted (fig. E3), to the
right of the blade. Left of the blade is more suitable to operate the
traverse with the right hand.
For optimum safety, clamp the workpiece to the fence when
cross-cutting.
Bracket on left-hand side dovetail: Fence and fence support aligned
• Unlock and remove the combined rip and mitre fence.
• Slide the complete assembly with the bracket onto the dovetail on the
left-hand side of the table (fig. E4).
• Unlock the quadrant locking knob (34) and set the fence to the
required angle (fig. E5).
• Re-lock the quadrant locking knob.
19
ENGLISH
• Unlock the fence clamping knob (35) and position the fence to give
maximum support. Make sure that the blade will not cut the fence!
• Position the fence at such a distance from the blade that the workpiece
to be cross-cut does not touch the blade. Then lock in position with
the fence bracket locking knob (40).
Blade height adjustment (fig. F)
The blade can be raised and lowered by turning the combined elevating
and traverse handle (6).
• Loosen the blade level locking ring (10) and set the blade to the
required height.
• Make sure the top three teeth of the blade are just breaking through
the upper surface of the workpiece when sawing. This will ensure that
the maximum number of teeth are removing material at any given time,
thus giving optimum performance.
• Tighten the locking ring (10).
• For clarity the guard has been lifted in the drawing to show this
setting. Before sawing ensure that the guard is in the correct
position.
• Once the blade guard touches the table, do not lower the
blade any further.
Adjusting the blade angle (fig. G1 - G5)
Right angle adjustment
The machine has an adjustable stop at 0° for easy right angle adjustment
(fig. G1).
• Release the bevel locking handle (13) and set the blade to 0°, creating
a right angle to the table.
• Tighten the bevel locking handle.
• Place a set square on the table and up against the blade (fig. G2).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Adjust the eccentric bolt (41) securing the stop (42) to the machine
using a 17 mm spanner (fig. G1).
• Once the blade is at a right angle, check that the bevel indicator (44)
indicates 0° on the bevel scale (12) (fig. G3).
• If not, loosen the screws (43), move the scale (12) to read 0° and
tighten the screws (fig. G1).
Blade bevel adjustment
The machine has an adjustable stop at 45°, and has the facility to cut
beyond the stop to 47° (fig. G4).
• Release the bevel locking handle (13) and bevel the blade to 45° (fig. G1).
• Tighten the bevel locking handle.
• Check the angle of the blade to the table using a protractor; the angle
should be exactly 45° (fig. G5).
• If required, adjust the eccentric bolt (45) securing the stop (46) to the
machine using a 17 mm spanner (fig. G1 & G4).
Replacing the blade (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Ensure the machine is disconnected from the power source.
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
• Remove the upper blade guard (3) (fig. C7).
• With the blade in ripping position i.e. locked in the centre of the table,
turn the saw on its side as shown (fig. B5).
20
• Lower the blade by loosening the blade level locking ring (10) and
turning the combined elevating and traverse handle (6)
counterclockwise. Retighten the blade level locking ring (fig. C3).
• Loosen the Allen screw (x22) and remove the blade arbor protection
guard (23) as shown (fig. C4).
• Place the 4 mm Allen key (47) into the end of the blade arbor (49) and
the 22 mm spanner (48) onto the nut (50) (fig. H1).
• The blade nut has a left-handed thread, therefore holding the Allen key
firmly, turn the spanner clockwise to loosen.
• Remove the nut (50) and the outer clamp washer (51) (fig. H2).
• Lift the blade arbor protection guard (23) as shown, and while holding it
in this position, remove the old blade carefully by easing it off the inner
clamp washer (52) (fig. H3).
• Place the new blade (9) onto the inner clamp washer (52), ensuring that
the teeth are pointing towards the front of the machine.
• Replace the outer clamp washer (51) which will require rotating to find
the correct position (fig. H2).
• Replace the nut (50) and tighten whilst holding the arbor (49) (fig. H1 & H2).
• Replace the blade arbor protection guard (23) by first sliding the openended slot (26) behind the screw (27), then sliding the guard
backwards until the slots (28) lock in position (fig. C6).
• Replace the Allen screw (x22) and tighten.
• Put the saw into the upright position.
• Replace the upper blade guard (3) (fig. C7).
Adjusting the fence parallel to the blade for ripping (fig. J)
• Loosen the fence bracket locking knob (38) and the fence locking
knob (33).
• Slide the complete assembly towards the blade until the fence (30)
is just touching the blade.
• Adjust the fence quadrant (29) until the fence is just touching the blade
teeth at the front and rear to ensure it is parallel to the blade.
• Tighten the fence bracket locking knob and check that the fence is
still parallel.
• Tighten the fence locking knob (33). The pointer on the quadrant
should now read 90°.
After having used the assembly in the mitre position, re-set the
fence for ripping by following the above procedure to ensure
accuracy.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable regulations.
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn
blades. The maximum rotation speed of the tool must not
exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• The tool is supplied with a 215 mm sawblade. Always use this
type of blade when performing ripping applications.
• Never use your saw for freehand cuts!
• Be extra careful when grooving.
• Never use your saw for slotting!
• Do not saw warped, bowed or cupped workpieces. There
must be at least one straight, smooth side to go against the rip
fence or mitre fence.
• Always support long workpieces to prevent kickback.
• Do not remove any cut-offs from the blade area while the
blade is running.
• The attention of UK users is drawn to the “woodworking
machines regulations 1974” and any subsequent
amendments.
en - 5
ENGLISH
Ripping mode (fig. K1 & K2)
To perform standard saw bench operations, the blade traverse must be
locked in central position.
• Loosen the blade level locking ring (10) (fig. K1).
• Take hold of the combined elevating and traverse handle (6) and twist it
clockwise to release the blade from its locked position at the rear.
• Push the ripping position locating lever (11) towards the bevel locking
handle (13) until the lever locates in the groove in the traverse rod (fig. K2).
• Pull the handle slowly to pull the saw blade across the kerf slot. The
ripping position locating lever (11) will engage automatically when the
correct blade position is reached. The blade traverse is spring loaded
and the spring pressure will retain the blade traverse in this position
until manually unlocked (fig. K1).
• After operating, pull back the ripping position locating lever and return
the saw blade to the rear position.
Do not allow the saw blade to hit the rear with force. Guide it
by keeping hold of the traverse handle.
Blade traverse mode (fig. K3)
In this mode, the workpiece is held stationary against the fence and the
blade is pulled across to perform the cross-cutting function.
• Release the blade traverse by loosening the blade level locking ring (10)
and turning the traverse handle (6) clockwise, thus allowing the blade
to be pulled across the workpiece.
• To return the blade traverse to its rest position, simply release the
blade traverse handle.
• Tighten the locking ring (10).
Plunge-up function
In the traverse mode the blade may be plunged up through the workpiece,
which is clamped in position between the fence and the riving knife, in
order to extend the maximum traverse length.
• Release the blade traverse by loosening the blade level locking ring (10)
and steadily turning the traverse handle (6) clockwise, thus allowing the
blade to cut through the workpiece.
• When the blade has been fully lifted it can be traversed as described
above.
Switching on and off (fig. L)
The on/off switch of your saw bench offers multiple advantages:
- no-volt release function: should the power be shut off for some reason,
the switch has to be deliberately reactivated.
- motor overload protection device: in case of motor overload, the power
supply to the motor will be cut off. If this happens, let the motor to cool
for 10 minutes and then press the green start button.
- electronic braking system: after switching off, the braking system will
produce a humming noise for about eight seconds as it resets.
The machine can be restarted during this period if required.
• To switch the machine on, press the green start button (53).
• To switch the machine off, press the red stop button (54).
Basic saw cuts
• Position the fence using the scale (55) (fig. M1). (The workpiece
between the blade and the fence will be the measured and retained
section. The scrap or off-cut is to the left of the blade.)
• If using the upper guard in the fixed position, adjust to the height required.
• Switch on the machine.
• Slowly feed the workpiece underneath the front guard, keeping it firmly
pressed against the rip fence. Allow the teeth to cut, and do not force
the workpiece through the blade. The blade speed should be kept
constant (fig. M2).
• Remember to use the push stick (14) when close to the blade.
• Switch off the machine after completing the cut.
Always switch off the tool when work is finished and before
unplugging.
Bevel ripping
The combined rip and mitre fence can be positioned either to the left or
right of the blade (fig. M3).
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for vertical ripping.
Blade traverse mode - Cross-cutting (fig. N1 & N2)
Vertical cross-cutting 90° (fig. N1)
• Mount the fence assembly for blade traverse mode.
Remember:
When the fence is to the left of the blade operate the traverse handle
with the right hand.
When the fence is to the right of the blade operate the traverse handle
with the left hand.
• With the machine switched off, pull the saw blade across to ensure
that the fence is definitely not in the path of the blade.
• Mark the workpiece and place it up against the fence with the cutting
mark in line with the saw blade.
• Switch on the machine.
• Holding or clamping the workpiece firmly against the fence, pull the
blade accross the workpiece.
• Ensure a steady and even pull whilst sawing.
• Return the blade to the rear and switch off the machine after
completing the cut.
Mitre cuts (fig. N2)
• Mount the fence assembly for blade traverse mode.
Remember:
When the fence is to the left of the blade operate the traverse handle
with the right hand.
When the fence is to the right of the blade operate the traverse handle
with the left hand.
• Set the fence to the required angle.
• Proceed as for vertical cross-cutting.
Bevel cuts
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for vertical cross-cutting.
Ripping mode (fig. M1 - M3)
Vertical ripping
• Set the blade to 0°.
• Set the blade in ripping position.
• Set the blade to the required height.
• Mount the fence assembly for ripping mode to the right of the blade,
with the rear end of the fence level with the back of the riving knife.
• Check the fence for parallelity to the blade.
en - 6
Compound mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for mitre cuts.
21
ENGLISH
Maintenance
Dust extraction (fig. O)
The machine is provided with two dust extraction connection points.
One is situated at the rear of the machine casing (56), and the other is in
the upper blade guard (57).
• To provide the best dust extraction results, it is recommended that
both points are connected to a suitable dust extraction device during
all sawing operations.
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Your Elu machine has been designed to operate over a long period of time
with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a
soft cloth.
• On a weekly basis, remove sawdust from the machine.
Optional attachments (fig. P1)
The attachments, i.e. the legstand (15), extension table (16), parallel fence
(17) and sliding table with long mitre fence end stop (18) are available as
an option.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent where it will be disposed
of in an environmentally safe way.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Elu After-Sales service
Legstand (fig. A2 & P2)
The legstand has been designed for intstalling your saw bench as a standalone machine acquiring optimum space for using the extension table (16)
and/or the sliding table (18) (fig. A2).
• Place the legstand (16) on the floor leaving enough space to use freely
any attachment mounted to the machine (fig. P2).
• Place the machine on the legstand making sure that the four feet on
the machine are located within the frame.
Extension table (fig. A3 & P3)
The extension table (16) utilises the same dovetail system for location and
can therefore be fitted onto any side of the table (fig. A3).
• The most suitable position is on the right-hand side of the machine (fig. P3).
• The fence assembly can be used on the extension table in the same
way as on the machine table.
Parallel fence (fig. A4 & P4)
The parallel fence (17) is used in the ripping mode to extend the ripping
guidance over the full length of the table (fig. A4).
• The parallel fence is to be mounted to the right of the blade.
• Utilizing the same dovetail system for location, the parallel fence can be
mounted either on the machine table or on the extension table.
• Preferably mount the parallel fence (17) on the extension table (16)
(fig. P4).
• Refer to the instructions for sawing in ripping mode.
Sliding table with long mitre fence end stop (fig. A5 & P5 - P7)
The sliding table with long mitre fence end stop (18) is used in the ripping
mode to support cross-cutting long workpieces at any angle from 0° to
90° (fig. A5).
• The only suitable position for the sliding table (58) is on the left-hand
side of the machine (fig. P5).
• Utilizing the same dovetail system for location, the mitre fence (59) is to
be mounted to the left-hand side of the sliding table.
• Set the blade in ripping position.
• For straight cross-cuts, set the fence at 90° to the blade (fig. P6).
• For mitre cuts, set the required angle (fig P7).
• Place the workpiece against the mitre fence.
• Before making a cut, check that the fence does not foul the blade and
that the workpiece will be cut through.
• Slowly push the table to the rear, thus feeding the workpiece along
the blade.
22
All Elu products are thoroughly tested before leaving the factory. However,
if the product needs repair, please contact your dealer or the Elu Head
Office for the address of the nearest Elu authorized repair agent (please
refer to the back of this manual). Alternatively, a list of authorized Elu repair
agents and full details on our after-sales service are available on the
Internet at www.2helpU.com.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your Elu
tool, simply return it within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of purchase must be
provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
en - 7
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR LONGITUDINAL DE BISEL ÚNICO ETS41
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de Elu. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 5
es - 7
es - 8
Características técnicas
Voltaje
Potencia del motor (entrada)
Diámetro de la hoja
Tamaño del árbol de hojas
Espesor de hoja máximo
Velocidad máxima de la hoja
Tiempo que tarda en funcionar el freno
de la hoja electrónica automática
Dimensión de la mesa
Peso
Capacidad de corte
Diámetro de la hoja
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Ángulo de bisel máximo
Capacidad máxima de corte transversal
longitudinal
Max traverse length on depth of cross-cut
V
W
mm
mm
mm
min-1
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
s
mm
kg
< 10
644 x 514
28
ETS41
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas de
acuerdo a las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a Elu, véase abajo o consulte el
dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
98/37/CEE, medida de acuerdo con EN 61029:
ETS41
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm
mm
mm
°
215
47,5
33,5
-2 - 47
225
52
37
-2 - 47
mm
47,5 x 260
395 x 20
52 x 270
400 x 20
Equipo estándar:
Lámina TCT, protector, guía combinada en inglete y para corte lateral,
palanca de empuje.
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
es - 1
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
23
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto. ¡Conserve bien estas
instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo
largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la
herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
24
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar la
herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y
más seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio Elu
para que sean reparados. Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten defectos. Mantenga
todos los mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que no haya averías, a fin
de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados,
ni cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso.
Haga sustituir el interruptor en un Centro de Servicio Elu.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Normas adicionales de seguridad para las sierras de banco
• Compruebe que la hoja gira en la dirección correcta y que los dientes
apuntan hacia la parte delantera de la sierra.
• Antes de empezar a utilizar la sierra, cerciórese de que todas las
manivelas de sujeción están bien apretadas.
• Compruebe que la hoja y los collarines están limpios, y que la parte
rebajada del collarín está en contacto con la hoja. Apriete bien la tuerca
del collarín.
• Mantenga la hoja de la sierra afilada y cerciórese de que está bien
montada.
• Compruebe que la distancia entre la cuchilla de ranurar y la hoja es
correcta (5 mm como máximo).
• Nunca utilice la sierra sin los protectores superior e inferior en su sitio.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja de la sierra.
• Desconecte la sierra de la corriente antes de cambiar la hoja o realizar
tareas de mantenimiento.
• Utilice siempre un taco para empujar las piezas que debe serrar y
mantenga las manos alejadas por lo menos 150 mm de la hoja de la
sierra mientras corta.
• No intente trabajar con un voltaje distinto del indicado.
• No aplique lubricantes a la hoja mientras esté en funcionamiento.
• No se incline por encima de la hoja de la sierra.
• Nunca coloque las manos en la región de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• Sustituya el encastre de la mesa cuando esté desgastada.
• Durante el transporte, asegúrese de que la parte superior de la hoja de
sierra esté cubierta, por ejemplo, por el protector.
• No utilice el protector para manipulación o transporte de la
herramienta.
es - 2
ESPAÑOL
• Al manipular la hoja de sierra, utilice un instrumento de protección o
guantes.
• No utilice hojas de diámetro superior o inferior al recomendado. Para
obtener información sobre la velocidad de trabajo adecuada para la
hoja de sierra, consulte los datos técnicos. Utilice sólo las hojas que se
especifican en este manual, que cumplen la norma EN 847-1.
• Considere la utilización de hojas reductoras de ruido especialmente
proyectadas.
• No utilice hojas HSS.
• No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos.
• No corte metales férricos, metales no férricos ni mampostería.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
1 Caja con:
1 Guía combinada en inglete y para corte lateral
1 Abrazadera de la guía
1 Guarda de corte
1 Protector superior de hoja
1 Palo
1 Llave 13/17 mm
1 Llave 20/22 mm
1 Llave Allen 4 mm
1 Llave Allen 5 mm
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su sierra circular ETS41 fue diseñada para serrar madera de dos maneras
diferentes con el fin de ejecutar de manera fácil, precisa y segura cuatro
operaciones básicas de corte: lateral, transversal, biselado y en inglete.
Modo de corte lateral
En el modo de corte lateral, se utiliza la máquina para ejecutar el corte
lateral estándar y serrar piezas anchas llevándolas manualmente hacia la
hoja de sierra.
Modo longitudinal
Se utiliza el modo longitudinal para realizar todos los tipos de cortes
transversales y en inglete, en los que la pieza de trabajo queda fija y la
hoja de sierra es desplazada.
es - 3
A1
1 Mesa
2 Encastre de la mesa
3 Protector superior de hoja
4 Guía combinada en inglete y para corte lateral
5 Interruptor de marcha/parada
6 Mango combinado de elevación y movimiento transversal
7 Abrazadera de soporte de la guía combinada en inglete y para corte lateral
8 Guarda de corte
9 Hoja
10 Anillo de bloqueo del nivel de la hoja de sierra
11 Palanca de ajuste de posición para corte lateral
12 Escala del bisel
13 Mango de fijación del bisel
14 Palo
Elementos y accesorios opcionales
A2
15 Soporte
A3
16 Mesa de extensión
A4
17 Guía paralela
A5
18 Mesa corredera con tope de guía de inglete largo
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2. Si utiliza un carrete de cable, desenrolle
siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje y
los ajustes.
Desempaquetado de la sierra y de sus componentes (fig. B1 - B6)
Las ranuras (19) del alojamiento sirven para facilitar el transporte (fig. B1).
• Retire la sierra del embalaje con cuidado.
• Coloque la sierra boca abajo (fig. B2).
• Corte las correas que sujetan la máquina al bloque de transporte (fig. B3).
• Retire las correas y los bloques de transporte.
• Retire la caja de materiales (fig. B4).
• Con la hoja de sierra en posición de corte lateral y sujeta en el centro
de la mesa, gírela de lado, tal y como se muestra en la fig. B5.
• Monte la guarda de corte (8) tal y como se describe a continuación.
• Coloque la hoja de sierra en posición vertical.
• Coloque la palanca de empuje (14) en la ranura situada en la cara
frontal de la herramienta (fig. B6).
25
ESPAÑOL
Mantenga siempre la palanca de empuje en su posición
original cuando no esté en uso.
Montaje y ajuste de la guarda de corte (fig. C1 - C6).
La posición de montaje de la guarda de corte depende del tamaño de la
hoja de sierra: ranura (20) para hojas pequeñas, ranura (21) para hojas
grandes (fig. C1).
La posición correcta del radio del cuerpo de la guarda de corte (8) debe tener
un máximo de 5 mm desde el extremo de los dientes de la hoja (fig. C2).
• Con la sierra de lado, baje la hoja de sierra aflojando el anillo de
retención de la misma (10) y girando el mango de elevación y
movimiento transversal (6) en sentido contrario a las agujas del reloj.
Vuelva a apretar el anillo de retención de nivel de la hoja de sierra
(fig. C3).
• Afloje el tornillo hexagonal (22) y retire el protector del eje de la hoja
(23) tal y como se muestra en la fig. C4.
• Desde la parte superior de la mesa, inserte la guarda de corte (8) en el
encastre de la mesa (2) (fig. C5).
• La guarda de corte (8) está sujeta a una abrazadera por pernos de
13 mm (24). Utilice una llave de 13 mm (25) para aflojar los pernos (24)
y ajustar la posición de la guarda de corte.
• Vuelva a apretar el perno (24).
• Reemplace el protector del eje de la hoja de sierra (23) deslizando la
ranura abierta (26) detrás del tornillo (27) y posteriormente deslizando
la protección hacia atrás hasta que las ranuras (28) queden enclavadas
(fig. C6).
• Reemplace el tornillo hexagonal (22) y apriételo.
Montaje del protector superior de la hoja de sierra (fig. C7)
El protector superior (3) se mantiene en su posición gracias a un conjunto
de tornillo y tuerca M6.
• Con la sierra en posición vertical, sujete el protector en la guarda de
corte con la tuerca (29) y el perno (30) proporcionados.
• Se puede ajustar y sujetar el protector en una posición fija por encima
de la mesa apretando ligeramente la tuerca.
• Para permitir que el protector caiga en la mesa, afloje la tuerca ligeramente.
Instalación de guía combinada en inglete y para corte lateral
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
El banco de trabajo de la sierra posee ranuras de cola de milano en sus
cuatro lados que permiten la instalación de todos los accesorios y de guía
combinada de inglete y corte lateral.
La guía combinada de inglete corte lateral (4) se compone de dos perfiles
de aluminio unidos por un balancín de escuadra (31) (fig. D1). El perfil más
largo corresponde a la guía (32), mientras que el más corto corresponde
al soporte de la misma (33), que se sujeta en la abrazadera de la guía (7)
(fig. D2). El balancín de escuadra puede colocarse a 0°, 15°, 30°, 45°,
60°, 75 y 90° a derecha o izquierda, y se bloquea en dichas posiciones
con una palomilla (34) (fig. D3).
La guía (32) es reversible: la pieza de trabajo se puede desplazar a lo largo
de la superficie de 80 mm o de 11 mm, para permitir la utilización de una
palanca de empuje de corte de piezas finas.
• Para ajustarla en la de 11 mm, afloje la palomilla de fijación (35)
y deslice la guía (32) sacándola del balancín de escuadra (31).
• Gire la guía y acople de nuevo el balancín en la ranura, tal y como se
muestra en la fig. D4. Deslice la pieza de trabajo a lo largo de la
superficie inferior (36).
• Si desea utilizarla en la altura total de 80 mm, deslice la guía dentro del
balancín con la superficie ancha (37) en posición vertical (fig. D5).
Instalación de la guía combinada de inglete y corte lateral en modo de
corte lateral (fig. D6 - D8)
La guía combinada de inglete y corte lateral (4) se puede utilizar de dos
maneras diferentes para ejecutar este tipo de corte.
26
Abrazadera en cola de milano frontal:
Guía y soporte alineados con la hoja de sierra.
• Coloque la abrazadera al final de la cola de milano (38) en el borde
frontal de la mesa (1) y deslícelo hacia dentro, tal y como se muestra
en la fig. D6.
• Deslice el soporte de la guía en la abrazadera (7) y fíjelo con la palomilla
(39) situada en el lado derecho de la abrazadera.
• Deslice la abrazadera de la guía hasta la posición deseada y apriete la
palomilla de fijación (40) situada en la parte inferior de la abrazadera.
• Para ajustar la posición de la guía, retire la palomilla de fijación (35) del
balancín de escuadra (31) y deslice la guía (32) hasta la posición
deseada (fig. D7).
Abrazadera al lado derecho de la cola de milano:
Guía y soporte en ángulo recto
• Coloque la abrazadera con la guía sujeta a la misma al final de la cola
de milano (38) en el lado derecho de la mesa (1) y deslícela hacia
dentro, tal y como se muestra en la fig. D6.
• Ajuste el balancín de escuadra (31) en 0° para alinear la guía paralela
con la hoja de sierra (fig. D8).
• Compruebe la precisión colocando la guía en contra de la hoja.
• Por razones de estabilidad, coloque la abrazadera de la guía y el
soporte en el medio de la longitud del protector.
• Apriete la palomilla de fijación (40) situada en el lado inferior de la
abrazadera de la guía (fig. D6).
Ajuste de la guía para modo de corte longitudinal corte transversal y en inglete. (fig. E1 - E5)
La guía combinada de inglete y corte lateral (4) se puede utilizar de dos
maneras diferentes para ejecutar dichos tipos de corte.
Abrazadera en cola de milano frontal:
Guía y soporte de la guía en ángulo recto
• Instale la guía combinada de inglete y corte lateral en la cola de milano
en la parte frontal de la mesa y en el lado izquierdo del disco de corte
(fig. E1).
• Desbloquee la palomilla de fijación del balancín (34) y ajuste el puntero
del mismo hacia 0°.
• La guía está ahora a 90° del disco. Debe estar situada de manera que
le permita al disco desplazarse libremente hasta el final.
• Apriete la palomilla de fijación (34).
• Sujete la pieza contra la guía y arrastre el disco para realizar un corte
transversal.
• Para cortes en inglete, ajuste el ángulo deseado en el balancín de
escuadra (31) (fig. E2).
• Para operar longitudinalmente con la mano izquierda, deslice la
abrazadera de la guía por la parte frontal de la mesa, con el soporte de
la guía replegada (fig. E3), hacia la derecha de la hoja de sierra. Para
operar longitudinalmente con la mano derecha, es mejor hacerlo desde
la izquierda de la hoja de sierra.
Para máxima seguridad, fije la pieza de trabajo a la guía
cuando realice cortes transversales.
Abrazadera al lado izquierdo de la cola de milano:
Guía y soporte de la guía alineados
• Desbloquee y retire la guía combinada de inglete y corte lateral.
• Deslice el conjunto completo con la abrazadera dentro de la cola de
milano al lado izquierdo de la mesa (fig. E4).
• Desbloquee la palomilla de fijación del balancín de escuadra (34)
y ajuste la guía en el ángulo deseado (fig. E5).
• Vuelva a bloquear la palomilla de fijación.
• Desbloquee la palomilla de la guía (35) y sitúela en posición de apoyo
máximo. Asegúrese de que el disco no corte la guía!
es - 4
ESPAÑOL
• Coloque la guía a una distancia suficiente de la hoja de sierra para que
la pieza a cortar transversalmente no toque el disco. Bloquéelo
entonces con la palomilla de fijación del soporte de la guía (40).
Ajuste de la altura de la hoja de sierra (fig. F)
La hoja se puede subir y bajar girando el mango combinado de elevación
y movimiento longitudinal (6).
• Afloje el anillo de bloqueo del nivel de la hoja (10) y ajústela a la altura
deseada.
• Asegúrese de que los tres dientes superiores de la hoja penetren
ligeramente en la superficie superior de la pieza cuando se disponga a
efectuar el corte. Esto asegura que el mayor número de dientes
posible esté eliminado material en un momento dado, lo cual mejora el
rendimiento.
• Apriete el anillo de bloqueo (10).
• Para mayor claridad a la hora de mostrar este ajuste, el
dispositivo de seguridad no aparece en este dibujo. Antes de
efectuar ningún corte, asegúrese de que el dispositivo de
protección esté situado en posición correcta.
• Baje la hoja sólo hasta que el dispositivo de protección toque
la mesa.
Ajuste del ángulo de la hoja de sierra (fig. G1 - G5)
Ajuste de ángulo recto
La herramienta tiene un tope ajustable en 0° para facilitar los ajustes en
ángulo recto (fig. G1).
• Libere el mango de bloqueo del bisel (13) y ajuste la hoja a 0°,
formando un ángulo recto con la mesa.
• Apriete el mango de bloqueo del bisel.
• Sitúe un cartabón en la mesa y elévelo en contra de la hoja (fig. G2).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Ajuste el perno excéntrico (41) sujetando el tope (42) a la máquina
con una llave de 17 mm (fig. G1).
• Una vez que la hoja está situada en ángulo recto, compruebe que el
indicador de bisel (44) indique 0° en su escala (12) (fig. G3).
• Caso contrario, afloje los tornillos (43) y desplace la escala (12) hasta
que marque 0° vuelva a apretar los tornillos (fig. G1).
Ajuste del bisel de la hoja de sierra
La herramienta posee un tope ajustable a 45°, pero tiene la capacidad de
realizar cortes más allá de dicho tope hasta 47° (fig. G4).
• Libere el mango de bloqueo del bisel (13) y bisele la hoja a 45° (fig. G1).
• Apriete el mango de bloqueo del bisel.
• Compruebe el ángulo de la hoja con la mesa utilizando un goniómetro.
El ángulo deberá ser exactamente de 45° (fig. G5).
• Si fuera necesario, ajuste el perno excéntrico (45) sujetando el tope
(46) a la herramienta con una llave de 17 mm (fig. G1 & G4).
Sustitución de la hoja (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la red
eléctrica.
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
es - 5
• Retire el protector superior de hoja (3) (fig. C7).
• Con la hoja en posición de corte lateral y bloqueada por ejemplo en el
centro de la mesa, gire la sierra de lado, tal y como se muestra en la fig. B5.
• Desplace la hoja hacia abajo aflojando el anillo de bloqueo de nivel de
hoja (10) y girando el mango longitudinal y de elevación (6) en sentido
contrario a las agujas del reloj. Vuelva a apretar el anillo de fijación de
nivel (fig. C3).
• Afloje el tornillo hexagonal (x22) y retire el protector del mandril de la
hoja (23), tal y como se muestra en la fig. C4.
• Sitúe una llave Allen de 4 mm (47) al final del mandril de la hoja (49)
y una llave de 22 mm (48) en la tuerca (50) (fig. H1).
• La tuerca de la hoja gira hacia la izquierda, por lo que deberá sujetar la
llave Allen firmemente y girar la otra llave a favor de las agujas del reloj
para aflojarlo.
• Retire la tuerca (50) y la arandela de abrazadera exterior (51) (fig. H2).
• Levante el protector del mandril de la hoja (23) según indicado. Mientras
lo mantiene en su posición, retire la hoja antigua cuidadosamente
soltando la arandela de abrazadera interna (52) (fig. H3).
• Coloque la nueva hoja (9) sobre la arandela de abrazadera interna (52)
asegurándose de que los dientes estén orientados hacia la parte
frontal de la máquina.
• Sustituya la arandela de abrazadera externa (51) para encontrar la
posición correcta (fig. H2).
• Sustituya la tuerca (50) y apriete mientras sujeta el mandril (49)
(fig. H1 & H2).
• Sustituya el protector del mandril de la hoja (23) deslizando primero la
ranura abierta (26) por detrás del tornillo (27) y deslizando luego el
protector hacia atrás, hasta que las ranuras (28) queden bloqueadas
en su posición (fig. C6).
• Reemplace el tornillo hexagonal (x22) y apriételo.
• Coloque la sierra en posición vertical.
• Vuelva a colocar el protector superior de hoja (3) (fig. C7).
Ajuste la guía en paralelo a la hoja para corte lateral (fig. J)
• Afloje la palomilla de fijación de la abrazadera de la guía (38) y la
palomilla de fijación de la guía (33).
• Deslice el conjunto completo en dirección a la hoja hasta que la guía
(30) quede prácticamente en contacto con el mismo.
• Ajuste el balancín de escuadra de la guía (29) hasta que ésta quede en
contacto con los dientes de la hoja en sus partes frontal y trasera.
Esto garantiza que quede en paralelo con la hoja.
• Apriete la palomilla de fijación de la abrazadera de la guía y compruebe
que continúe en paralelo.
• Apriete la palomilla de fijación de la guía (33). El puntero del balancín
de escuadra indicará 90°.
Después de utilizar el conjunto en posición de corte en inglete,
ajuste la guía nuevamente para corte lateral, siguiendo el
procedimiento detallado para garantizar la precisión.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta
no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos
están bien apretados.
• La herramienta se suministra con una hoja de sierra de 215 mm.
Utilice siempre este tipo de hoja en aplicaciones de corte lateral.
• ¡No utilice nunca la sierra para cortes libres!
27
ESPAÑOL
• Tenga cuidado extra al efectuar ranurados.
• ¡Nunca use la sierra para ranurar o cajear!
• No sierre piezas de trabajo deformadas, arqueadas o
cóncavas. Debe haber al menos un lado recto y suave contra
la guía paralela o la guía para cortar ingletes.
• Provea soportes para las piezas de trabajo muy largas, a fin de
evitar el movimiento de retroceso.
• No retire piezas cortadas de la zona alrededor de la hoja
mientras ésta esté funcionando.
Modo de corte lateral (fig. K1 & K2)
Para ejecutar operaciones estándar de sierra de bancada, es necesario
fijar el travesaño de la hoja en posición central.
• Apriete el anillo de fijación del nivel de la hoja (10) (fig. K1).
• Sujete el mango longitudinal y de elevación combinado (6) y gírelo en
sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la hoja de la posición
de bloqueo en la parte trasera.
• Empuje la palanca de definición de la posición de corte lateral (11)
hacia el mango de fijación del bisel, (13) hasta que quede instalada en
la ranura de la varilla longitudinal (fig. K2).
• Tire suavemente del mango para arrastrar la hoja de sierra por la ranura
de entalle. La palanca de definición de la posición de corte lateral (11) se
engranará automáticamente cuando alcanzar la posición correcta de la
hoja de corte. El travesaño de la hoja de corte es accionado por muelle y
la presión de éste último mantendrá el travesaño en su posición hasta
que el mismo se desbloquee (fig. K1).
• Después de la operación, tire hacia atrás de la palanca de ajuste de
posición para corte lateral y coloque de nuevo la hoja de sierra en
posición trasera.
No permita que la hoja de sierra golpe la parte trasera con
fuerza. Muévala sujetando el mango longitudinal.
Modo longitudinal (fig. K3)
En este modo, la pieza de trabajo se mantiene fija contra la guía, mientras
que la hoja se desplaza para ejecutar cortes transversales.
• Suelte el travesaño de la hoja aflojando el anillo de fijación de nivel (10)
y girando el mango longitudinal (6) en el sentido de las agujas del reloj.
Esto permite que la hoja atraviese la pieza.
• Para colocar el travesaño de la hoja nuevamente en posición de
reposo, basta soltar el mango longitudinal para liberar la hoja.
• Apriete el anillo de bloqueo (10).
Función de descenso
En el modo longitudinal, se puede penetrar la hoja en la pieza de trabajo
fijada entre la guía y la guarda, con el fin de extender al máximo el corte
longitudinal.
• Suelte el travesaño de la hoja aflojando el anillo de fijación de nivel (10)
y girando el mango longitudinal (6) en el sentido de las agujas del reloj.
Esto permite que la hoja atraviese la pieza de trabajo.
• Cuando la hoja esté completamente levantada, ésta podrá atravesar la
pieza, de acuerdo con lo detallado anteriormente.
Encender y apagar (fig. L)
La llave de encendido/apagado de la sierra circular ofrece varias ventajas:
- función de desconexión por falta de corriente: si la energía se
desconecta por algún motivo, la llave tendrá que ser reactivada.
- dispositivo de protección de sobrecarga del motor: en caso de
sobrecarga del motor, se cortará el suministro de energía al mismo.
Si esto ocurriera, deje que el motor se enfríe durante 10 minutos y
presione el botón verde de arranque.
- sistema de bloqueo electrónico: después de apagado, el sistema de
bloqueo produce un ruido sordo durante aproximadamente ocho
segundos mientras se inicia. Es posible reiniciar la máquina durante
ese periodo, si fuera necesario.
28
• Para encender la máquina, pulse el botón verde de encendido (53).
• Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada (54).
Cortes de sierra básicos
Modo de corte lateral (fig. M1 - M3)
Corte lateral vertical
• Coloque la hoja en 0°.
• Sitúe la hoja en posición de corte lateral.
• Ajuste la altura de la hoja según sea necesario.
• Coloque la guía para trabajar en modo de corte lateral a la derecha de
la hoja, con el extremo trasero del nivel de la guía con la parte trasera
de la guarda de corte.
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Ajuste la posición de la guía con la escala (55) (fig. M1). La parte de la
pieza de trabajo situada entre la hoja y la guía corresponderá a la
sección medida y retenida. Los restos producidos de corte quedan a la
izquierda de la hoja.
• En caso de que se esté utilizando el protector superior en posición fija,
ajuste la altura necesaria.
• Encienda la máquina.
• Deslice la pieza lentamente por debajo del protector frontal,
manteniéndola bien firme contra la guía de corte lateral. Permita que
los dientes realicen el corte y no fuerce la pieza hacia la hoja.
La velocidad de la hoja debe permanecer constante (fig. M2).
• Recuerde que debe utilizar la palanca de empuje (14) al acercarse a
la hoja.
• Apague la máquina después de terminado el proceso de corte.
Siempre se debe desconectar la herramienta nada más
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Corte lateral en bisel
Se puede situar la guía combinada de inglete y corte lateral a la izquierda
o derecha de la hoja (fig. M3).
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Proceda de la misma manera que para el corte lateral vertical.
Modo longitudinal de la hoja - corte transversal (fig. N1 & N2)
Corte transversal vertical 90° (fig. N1)
• Monte la guía para trabajar en el modo longitudinal.
Recuerde:
Cuando la guía esté a la izquierda de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano derecha.
Cuando la guía esté a la derecha de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano izquierda.
• Con la máquina apagada, arrastre la hoja de sierra para garantizar que
la guía quede completamente fuera de su trayecto.
• Marque la pieza de trabajo y colóquela contra la guía, con la marca de
corte en línea con la hoja de sierra.
• Encienda la máquina.
• Sujete o fije la pieza firmemente contra la guía y arrastre la hoja
atravesando dicha pieza.
• Asegúrese de realizar un movimiento firme y uniforme cuando realice
cortes.
• Sitúe la hoja nuevamente en posición trasera y desconecte la máquina
tras concluir el corte.
Cortes circulares (fig. N2)
• Monte la guía para trabajar en el modo longitudinal.
Recuerde:
Cuando la guía esté a la izquierda de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano derecha.
es - 6
ESPAÑOL
Cuando la guía esté a la derecha de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano izquierda.
• Ajuste la guía en el ángulo deseado.
• Proceda de la misma manera que en el corte transversal vertical.
Biseles
• Ajuste el ángulo del bisel de acuerdo con sus necesidades.
• Proceda de la misma manera que en el corte transversal vertical.
Cortes circulares compuestos
Este tipo de corte combina las modalidades de corte en inglete y en bisel.
• Ajuste el ángulo del bisel de acuerdo con sus necesidades.
• Proceda como si fuese realizar cortes en inglete.
Extracción de polvo (fig. O)
La máquina dispone de dos puntos de conexión para extracción de polvo.
Uno de ellos queda situado en la trasera de la carcasa de la máquina (56)
y la otra en el protector superior de la hoja (57).
• Para que los resultados de extracción de polvo sean óptimos, se
recomienda conectar los dos puntos a un dispositivo de extracción
adecuado durante todo el proceso de corte.
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
Accesorios opcionales (fig. P1)
Algunos accesorios como el soporte (15), la mesa de extensión (16),
la guía rectilínea (17) y la mesa corredera con tope de guía de inglete (18)
se pueden adquirir opcionalmente.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Soporte (fig. A2 & P2)
El soporte está diseñado para instalar la sierra circular como una máquina
independiente, adquiriendo un espacio óptimo para uso de la mesa de
extensión (16) y/o la mesa corredera (18) (fig. A2).
• Coloque el soporte (16) en el suelo dejando espacio suficiente para poder
utilizar cualquiera de los accesorios acoplados a la máquina (fig. P2).
• Coloque la máquina sobre el soporte, asegurándose de que las cuatro
patas de la máquina queden dentro de la estructura.
Mesa de extensión (fig. A3 & P3)
La mesa de extensión (16) utiliza el mismo sistema de cola de milano para
su ubicación y puede, por lo tanto, ser acoplada a cualquier lado de la
mesa (fig. A3).
• La posición más adecuada es a la derecha de la máquina (fig. P3).
• La guía se puede utilizar en la mesa de extensión de la misma manera
que en la mesa de soporte de la máquina.
Mesa corredera tope de guía de inglete larga (fig. A5 & P5 - P7)
Mesa corredera tope de guía de inglete larga (18) e utiliza en modo de
corte lateral para realizar cortes laterales en cualquier ángulo de 0° a 90°
en piezas largas (fig. A5).
• La única posición posible para la mesa de extensión (58) es a la
izquierda de la herramienta (fig. P5).
• Con el mismo sistema de cola de milano para su ubicación, se puede
montar la guía de inglete (59) a la izquierda de la mesa corredera.
• Coloque la hoja en posición de corte lateral.
• Para realizar cortes transversales rectos, ajuste la guía en 90° con
relación a la hoja (fig. P6).
• Para realizar cortes en inglete, ajuste el ángulo requerido (fig. P7).
• Coloque la pieza de trabajo contra la guía de inglete.
• Antes de realizar cortes, compruebe que la guía no esté sujetando la
hoja y que se pueda cortar la pieza de trabajo.
• Empuje la mesa lentamente hacia atrás, deslizando con ello la pieza de
trabajo a lo largo de la hoja.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Retire el polvo de sierra de la máquina una vez en semana.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio Elu, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
Servicio Post-Venta Elu
Todos los productos Elu se someten a pruebas exhaustivas antes de salir
de fábrica. No obstante, en el caso de que el producto necesitara una
reparación, rogamos contacte a su distribuidor o a las Oficinas Principales
de Elu para obtener la dirección del representante de reparaciones
autorizado por Elu más cercano a Ud (por favor consulte el dorso de este
manual). Como alternativa, hay disponible en Internet una lista de Centros
de Servicio Elu e información completa sobre nuestro servicio postventa
en www.2helpU.com.
Guía rectilínea (fig. A4 & P4)
Se utiliza la guía rectilínea (17) en el modo de corte lateral para extender la
guía de corte a lo largo de toda la mesa (fig. A4).
• La guía rectilínea se debe montar a la derecha de la hoja.
• Con el mismo sistema de cola de milano para su ubicación, se puede
montar la guía rectilínea en la mesa de soporte de la herramienta o en
la mesa de extensión.
• Monte la guía (17) preferentemente en la mesa de extensión (16) (fig. P4).
• Consulte la documentación para obtener instrucciones sobre como
trabajar en el modo de corte lateral.
es - 7
29
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta Elu, contacte
con su Centro de Servicio Elu. Presente su reclamación, juntamente
con la máquina completa, así como la factura de compra y le sera
presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto debido a fallos de materiales
o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas
siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
30
es - 8
FRANÇAIS
SCIE A TABLE ET A ONGLETS A LAME COULISSANTE ETS41
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de nombreuses années,
Elu produit des outils électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 5
fr - 7
fr - 7
ETS41
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec les
normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à l’adresse ci-dessous ou
se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 98/37/CEE, mesuré
suivant EN ISO 3746:
ETS41
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* à l’oreille de l’opérateur
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Arbre porte-lame
Epaisseur max. de la lame
Vitesse maximale de lame
Temps d’arrêt de la lame
Dimensions de la table
Poids
V
W
mm
mm
mm
courses/min
s
mm
kg
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
Capacités de coupe
Diamètre de lame
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Angle biseauté max.
Capacité de coupe en déplacement
de la lame
Longueur max. de déplacement sur
la profondeur de coupe
BM 2011163
mm
mm
mm
°
215
47,5
33,5
-2 - 47
225
52
37
-2 - 47
mm
47,5 x 260
52 x 270
395 x 20
400 x 20
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Equipements fournis en standard:
Lame TCT, protecteur, guide parallèle et pour onglets, poussoir à entaille
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
fr - 1
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
31
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et
d’incendie lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les
consignes de sécurité fondamentales en vigueur. Lire les instructions
avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement.
Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant,
porter une garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur. Mettre
l’interrupteur en position arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le poser, de procéder à l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
32
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur,
de l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et, s’il
est endommagé, le faire changer par votre Service Elu agréé. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est endommagé.
Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. Pour cela,
contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés correctement et
remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et toute
pièce endommagée conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer l’interrupteur
par un Service Elu agréé.
20 Faire réparer votre outil par un Service Elu agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Directives complémentaires de sécurité pour établis de sciage
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents sont
orientées vers la partie frontale de l’établi de sciage.
• S’assurer que toutes les poignées de blocage sont serrées avant de
démarrer toute opération.
• S’assurer que tous les flasques et les lames sont propres et que les
faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer fermement
l’écrou de l’arbre.
• Veiller à ce que la lame de scie soit affûtée et correctement placée.
• S’assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame - maximum 5 mm.
• Ne jamais faire fonctionner la scie sans que les carters supérieur et
inférieur de protection ne soient en place.
• Tenir les mains à l’écart du trajet de la lame de scie.
• Débrancher la scie de sa source d’alimentation avant de changer des
lames ou d’effectuer un entretien.
• Toujours utiliser un pousseur et s’assurer de ne pas placer les mains à
moins de 150 mm de la lame de scie en fonctionnement.
• Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle indiquée.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Ne pas passer les bras à l’arrière de la lame de la scie.
• Ne posez jamais la main sur le trajet de la lame lorsque la machine est
raccordée au secteur.
• Changez l’insert de la table lorsqu’il est usé.
• Pour le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame de
scie est recouverte, par exemple par le protecteur.
• Ne prenez pas la machine par le protecteur pour la déplacer ou pour la
transporter.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre autre que celui qui est
recommandé. Reportez-vous aux spécifications techniques pour les
dimensions correctes de la lame. N’utilisez que les lames indiquées
dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
• Etudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames HSS.
• N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
fr - 2
FRANÇAIS
• N’utilisez pas de disques abrasifs.
• Ne pas scier de métaux ferreux, de métaux non-ferreux ou de la
maçonnerie.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies:
- risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de scie)
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
1 Boîte contenant:
1 Guide parallèle et pour onglets
1 Patte de fixation
1 Couteau diviseur
1 Carter de protection supérieur
1 Poussoir
1 Clé plate 13/17 mm
1 Clé plate 20/22 mm
1 Clé Allen 4 mm
1 Clé Allen 5 mm
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre parfaitement le présent
manuel avant de mettre votre outil en marche.
8 Couteau diviseur
9 Lame de scie
10 Bague de verrouillage du niveau de la lame
11 Levier de positionnement pour refente
12 Echelle graduée
13 Poignée de verrouillage d’inclinaison
14 Poussoir
Accessoires disponibles en option
A2
15 Piétement
A3
16 Rallonge de table
A4
17 Guide parallèle
A5
18 Table coulissante avec butoir d’extrémité du guide long à onglets
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué et adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Description (fig. A)
Votre scie à table et à onglets à lame coulissante ETS41 a été mise au
point pour fonctionner en deux modes afin de réaliser facilement et avec
grande précision les quatre opérations de sciage de base, à savoir les
coupes longitudinales, transversales, d’onglets et inclinées.
Assemblage et réglage
Mode coupe longitudinale (refente)
En mode de refente, la machine est utilisée pour effectuer des coupes
longitudinales standard et pour scier de grandes pièces en les engageant
sur la lame manuellement.
Réception de la scie et de ses pièces (fig. B1 - B6)
Les renfoncement (19) dans le boîtier ont été faits pour faciliter le transport
(fig. B1).
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
• Retournez la scie (fig. B2).
• Retirez les sangles qui maintiennent les cales d’expédition sur la
machine (fig. B3).
• Enlevez les barres et les cales d’expédition.
• Enlevez la boîte de matériel (fig. B4)
• Avec la lame en position de refente, c’est-à-dire bloquée au centre de
la table, placez la scie sur le côté, comme indiqué à la fig. B5.
• Montez le couteau diviseur (8) comme expliqué ci-dessous.
• Mettez la scie debout.
• Posez le poussoir à entaille (14) sur son emplacement, dans la rainure
se trouvant sur la face avant de la machine (fig. B6).
Mode lame coulissante
Le mode lame coulissante est utilisé pour réaliser les coupes transversales
et les coupes d’onglets en faisant coulisser la lame à travers la pièce
maintenue en position fixe.
A1
1 Table
2 Insert de coupe
3 Carter de protection supérieur
4 Guide parallèle et pour onglets
5 Interrupteur marche/arrêt
6 Poignée combinée de levage et radiale
7 Patte de fixation du guide parallèle et pour onglets
fr - 3
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
Laissez le poussoir à entaille en place lorsque vous ne
l’utilisez pas.
33
FRANÇAIS
Montage et réglage du couteau diviseur (fig. C1 - C6)
La position de montage du couteau diviseur dépend de la taille de la lame :
fente (20) pour les petites lames, fente (21) pour les grandes lames (fig. C1).
La courbe du corps du couteau diviseur (8) doit se trouver à un maximum
de 5 mm. des extrémités des dents de la lame de scie (fig. C2) pour qu’il
soit correctement placé.
• Avec la scie sur le côté, abaissez la lame en desserrant la bague de
verrouillage du niveau de lame (10) et en tournant la poignée combinée
de levage et radiale (6) dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. Resserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (fig. C3).
• Desserrez la vis Allène (22) et enlevez le carter de protection de l’arbre
porte-lame (23) comme indiqué sur la figure (fig. C4).
• Insérez, par le dessus de la table, le couteau diviseur (8) dans l’insert
de coupe (2) (fig. C5).
• Le couteau diviseur (8) est fixé sur un support à l’aide de boulons de
13 mm. (24). Avec la clé plate 13 mm (25), desserrez les boulons (24)
et réglez la position du couteau diviseur dans le trou oblong.
• Resserrer le boulon (24) fermement.
• Replacez le carter de protection de l’arbre porte-lame (23) en faisant
tout d’abord glisser la fente à extrémité ouverte (26) derrière la vis (27),
puis en faisant glisser le carter vers l’arrière jusqu’à ce que les fentes
(28) se verrouillent sur leur position (fig. C6).
• Replacez la vis Allène (22) et serrez.
Montage du protecteur supérieur (fig. C7)
Le protecteur supérieur (3) est maintenu par une vis et un écrou M6.
• Avec la scie en position debout, fixez le protecteur sur le couteau
diviseur à l’aide de l’écrou (29) et du boulon (30) qui vous sont fournis.
• Le protecteur peut être réglé et maintenu en position fixe en serrant
légèrement l’écrou.
• Pour permettre au protecteur de retomber sur la table, desserrer
légèrement l’écrou.
Montage du guide parallèle et pour onglets (fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Le pourtour de votre scie à table est entièrement en queues d’aronde,
ce qui permet d’installer les accessoires et le guide parallèle et pour
onglets aux quatre côtés.
Le guide parallèle et pour onglets (4) se compose de deux profilés en
aluminium unis au moyen d’un quadrant pour onglets (31) (fig. D1).
Le profilé le plus long est le guide (32) tandis que le profilé court est le
support (33) qu’il convient de monter sur la patte de fixation (7) (fig. D2).
Le quadrant peut être placé sur plusieurs positions, à 0º, 15º, 30º, 45º, 75º
et 90º à gauche et à droite ; il est verrouillé par le bouton de verrouillage
du quadrant (34) (fig. D3).
Le guide (32) est réversible: la pièce à travailler peut être guidée le long de la
face de 80 mm ou bien le long de la face de 11 mm, permettant l’utilisation
d’un poussoir à entaille lors de la refente de pièces à faible épaisseur.
• Pour obtenir la hauteur de 11 mm, desserrer la vis de blocage (35)
et faire glisser le guide (32) hors du quadrant (31).
• Faites pivoter le guide et engagez-le dans la rainure du quadrant
comme l’indique la figure D4. Guidez la pièce à travailler le long de la
face basse (36).
• Pour utiliser la hauteur de 80 mm, engagez le guide dans le quadrant
avec la face haute (37) en position verticale (fig. D5).
Montage du guide parallèle et pour onglets pour mode de refente
(fig. D6 - D8)
Le guide parallèle et pour onglets (4) s’utilise de deux manières pour
réaliser les coupes longitudinales.
Support sur la queue d’aronde avant : guide et son support alignés
avec la lame.
• Présentez le support sur l’extrémité de la queue d’aronde (38) sur le bord
avant de la table (1) et faites-le glisser comme indiqué à la figure D6.
34
• Engagez le support du guide dans la patte de fixation (7) et bloquez-le
au moyen du bouton de verrouillage (39), placé sur la droite de la patte
de fixation.
• Faites glisser la patte de fixation sur la position requise et serrez le
bouton de verrouillage (40) placé sur le bas de la patte.
• Pour régler la position du guide, desserrez le bouton de blocage (35)
sur le quadrant pour onglets (31) et placez le guide (32) sur la position
désirée (fig. D7).
Patte de fixation sur la queue d’aronde à droite :
guide et son support installés d’équerre
• Présentez le support et son guide sur l’extrémité de la queue d’aronde
(38), sur le bord avant de la table (1), et faites-le glisser comme indiqué
à la figure D6.
• Réglez le quadrant (31) sur 0º pour aligner le guide et la lame (fig. D8).
• Vérifier leur parallélisme en poussant le guide contre la lame.
• Pour garantir la stabilité, positionnez la patte de fixation et son support
à mi-chemin du guide.
• Serrez le bouton de blocage (40) placé sur le bas de la patte de fixation
(fig. D6).
Montage du guide pour mode lame coulissante Coupes transversales (tronçonnage) et d’onglets (fig. E1 - E5)
Le guide parallèle et pour onglets (4) s’utilise en deux modes différents
pour réaliser des coupes transversales et d’onglets.
Support sur la queue d’aronde avant :
guide et son support installés d’équerre
• Montez le guide parallèle et pour onglets sur la queue d’aronde du
devant de la table, à gauche de la lame (fig. E1).
• Desserrez la vis de blocage du quadrant (34) et réglez l’indice du
quadrant sur 0°.
• Le guide est alors à 90° par rapport à la lame et doit être positionné de
manière à ce que la lame puisse passer librement.
• Serrez le bouton de blocage (34).
• Maintenez la pièce à travailler contre le guide et tirez la lame vers
l’avant pour réaliser une coupe transversale.
• Pour coupes d’onglets, réglez l’angle désiré sur le quadrant (31) (fig. E2).
• Pour actionner la poignée radiale de la main gauche, rétractez le
support du guide et faites coulisser la patte de fixation le long de la
queue d’aronde avant, jusqu’à ce qu’elle se trouve à droite de la lame.
La position à gauche de la lame est plus pratique pour actionner la
poignée radiale de la main droite.
Pour plus de sécurité, bloquez la pièce à travailler contre le
guide en cas de coupes transversales.
Support sur la queue d’aronde gauche :
guide et son support en parallèle
• Desserrez et enlevez le guide parallèle et pour onglets.
• Engagez l’ensemble avec la patte de fixation sur la queue d’aronde du
côté gauche de la table (fig. E4).
• Desserrez le bouton de blocage du quadrant (34) et réglez le guide sur
l’angle désiré (fig. E5).
• Resserrez le bouton de blocage du quadrant.
• Desserrez le bouton de blocage du guide (35) et positionnez le guide
de manière à obtenir un support optimal. La lame ne doit pas toucher
le guide!
• Positionnez le guide à une distance de la lame telle que la pièce à
travailler ne touche pas la lame. Bloquez avec le bouton de blocage (40)
de la patte de fixation.
fr - 4
FRANÇAIS
Réglage de la hauteur de la lame (fig. F)
La poignée combinée de levage et radiale (6) de la lame permet de régler
la hauteur de la lame.
• Desserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (10) et réglez la
lame à la hauteur voulue.
• La hauteur correcte est celle qui permet à trois dents de juste traverser
le haut de la pièce à travailler durant la coupe. Cela permet d’avoir le
maximum de dents coupant le matériau tout au long de la coupe et
garantit une performance optimale.
• Serrez la bague de verrouillage (10).
• Dans l’illustration, le protecteur est enlevé pour montrer ce
réglage. Avant de commencer à scier, vérifier la position du
protecteur.
• Une fois que le protecteur touche la table sur toute sa
longueur, ne plus baisser la lame davantage.
Réglage de l’angle de la lame (fig. G1 - G5)
Réglage perpendiculaire
La machine est équipée d’une butoir réglable sur 0º pour faciliter le
réglage de l’angle droit (fig. G1).
• Relâchez la poignée de verrouillage d’inclinaison (13) et réglez la lame
sur 0º, en créant un angle droit par rapport à la table.
• Resserrez la poignée de verrouillage d’inclinaison.
• Placez une pièce carrée sur la table, contre la lame (fig. G2).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Réglez le boulon excentré (41) en bloquant le butoir (42) sur la
machine à l’aide d’une clé plate de 17 mm (fig. G1).
• Lorsque la lame sur l’angle voulu, vérifiez que l’indicateur de biseau
(44) indique 0º sur l’échelle graduée (12) (fig. G3).
• Si ce n’est pas le cas, desserrez les vis (43), déplacez l’échelle (12)
jusqu’à lire 0º et resserrez les vis (fig. G1).
Réglage de l’inclinaison de la lame
La machine est équipée d’un butoir réglable sur 45° tout en permettant de
couper au-delà, jusqu’à un angle de 47° (fig. G4).
• Relâchez la poignée de verrouillage d’inclinaison (13) et inclinez la lame
jusqu’à 45º (fig. G1).
• Resserrez la poignée de verrouillage d’inclinaison.
• Vérifiez l’angle de la lame par rapport à la table au moyen d’un
rapporteur ; l’angle doit être de 45° très exactement (fig. G5).
• Si besoin est, réglez le boulon excentré (45) en bloquant le butoir (46)
sur la machine à l’aide d’une clé plate de 17 mm (fig. G1).
Changement de lame (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Retirez la fiche de la prise.
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
• Retirez le carter de protection supérieur (3) (fig. C7).
• Avec la lame en position de refente, c’est-à-dire bloquée au centre de
la table, placez la scie sur le côté, comme indiqué à la fig. B5.
• Abaissez la lame en desserrant la bague de verrouillage du niveau de
lame (10) et en tournant la poignée combinée de levage et de
coulissement (6) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Resserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (fig. C3).
fr - 5
• Desserrez la vis Allène (x22) et enlevez le carter de protection de l’arbre
porte-lame (23) comme indiqué sur la figure (fig. C4).
• Placez la clé Allène de 4 mm (47) sur l’extrémité de l’arbre porte-lame
(49) et la clé plate 22 mm (48) sur l’écrou (50) (fig. H1).
• L’écrou de la lame est fileté vers la gauche ; pour desserrer, vous
devez donc tourner la clé plate dans le sens des aiguilles d’une montre
tout en maintenant fermement la clé Allène.
• Enlevez l’écrou (50) et la rondelle de blocage externe (51) (fig. H2).
• Soulevez le carter de protection de l’arbre porte-lame (23) comme
indiqué, et tout en le maintenant dans cette position, enlevez avec
précautions la lame usagée en la dégageant de la rondelle de blocage
interne (52) (fig. H3).
• Placez la nouvelle lame (9) sur la rondelle de blocage interne (52), en
vous assurant que les dents sont dirigées vers l’avant de la machine.
• Remettez en place la rondelle de blocage externe (51) en la tournant un
peu jusqu’à ce qu’elle s’emboîte (fig. H2).
• Remettez l’écrou (50) en place tout en maintenant l’arbre (49) (fig. H1 & H2).
• Replacez le carter de protection de l’arbre porte-lame (23) en faisant
tout d’abord glisser la fente à extrémité ouverte (26) derrière la vis (27),
puis en faisant glisser le carter vers l’arrière jusqu’à ce que les fentes
(28) se verrouillent sur leur position (fig. C6).
• Replacez la vis Allène (x22) et serrez.
• Mettez la scie debout.
• Remettre en place le carter de protection supérieur (3) (fig. C7).
Réglage du guide parallèle par rapport à la lame pour mode de
refente (fig. J)
• Desserrez le bouton de blocage (38) de la patte de fixation et le bouton
de blocage (33) du guide.
• Poussez l’ensemble dans la direction de la lame jusqu’à ce que le
guide (30) touche tout juste la lame.
• Réglez le quadrant (29) pour que le guide touche tout juste les dents de la
lame aux deux extrémités de celle-ci, pour obtenir un parallélisme parfait.
• Serrez le bouton de blocage de la patte de fixation et vérifiez que le
guide est resté parallèle.
• Serrez le bouton de blocage du guide (33). L’indice sur le quadrant doit
alors indiquer 90º.
Après utilisation en position pour onglets, il convient de
recommencer le réglage du guide pour mode de refente pour
garantir un réglage précis à tout moment.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles
en vigueur.
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames
trop émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne
doit pas excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant
de commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de
serrage soient bien serrés.
• L’outil est fourni avec une lame de scie de 215 mm.
Utilisez toujours ce type de lame lorsque vous utilisez la scie en
mode refente.
• N’utilisez jamais la scie pour des coupes “mains libres”!
• Soyez extrêmement prudent lorsque vous sciez.
• N’utilisez jamais votre scie pour le mortaisage!
• Ne sciez jamais des pièces gauchies, recourbées ou concaves.
Elles doivent avoir au moins une face rectiligne et lisse pour aller
contre le guide de refente ou le calibre d’onglet.
35
FRANÇAIS
• Soutenez toujours les pièces longues pour éviter la tension de
rupture.
• Ne retirez jamais les copeaux de la région de la lame pendant
que cette dernière tourne.
Mode coupe longitudinale (refente) (fig. K1 & K2)
Pour travailler en mode scie à table, la lame doit être bloquée en position
centrale.
• Resserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (10) (fig. K1).
• Tournez la poignée combinée de levage et radiale (6) dans le sens des
aiguilles d’une montre pour débloquer la lame de sa position arrière.
• Poussez le levier de positionnement pour refente (11) en direction de la
poignée de verrouillage d’inclinaison (13) jusqu’à ce que le levier se
place dans la rainure sur la rainure de la tige transversale (fig. K2).
• Tirez lentement la poignée pour faire avancer la lame dans la fente.
Le levier de positionnement pour refente (11) s’engage
automatiquement dès que la position correcte est atteinte. Grâce à la
pression ressort, la lame sera maintenue dans cette position jusqu’à ce
qu’elle soit débloquée manuellement (fig. K1).
• Après utilisation, replacez le levier de positionnement pour refente sur
sa position initiale et remettez la lame de scie en position arrière.
Evitez que la lame de scie ne tombe en tapant sur l’arrière.
Guidez-la en maintenant la poignée.
Mode coupe transversale (fig. K3)
Sur ce mode, la pièce à travailler est maintenue en place contre le guide tandis
que la lame est tirée à travers la pièce pour réaliser la coupe transversale.
• Débloquez le système de déplacement de la lame en desserrant la
bague de verrouillage du niveau de lame (10) et en tournant la poignée
radiale (6) dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui permet de
tirer la lame à travers la pièce à travailler.
• Pour ramener la lame en position de repos, il suffit de relâcher la
poignée radiale.
• Serrez la bague de verrouillage (10).
Fonction d’enfoncement
En mode transversal, la lame peut être enfoncée dans la pièce, qui est
fixée entre le guide et le couteau diviseur, de manière à rallonger la
longueur maximale de coupe transversale.
• Débloquez le système de déplacement de la lame en desserrant la
bague de verrouillage du niveau de lame (10) et en tournant la poignée
radiale (6) dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui permet à la
lame de couper la pièce transversalement.
• Lorsque la lame a été complètement soulevée, la pièce peut être
coupée transversalement comme indiqué ci-dessus.
Mise en marche et arrêt (fig. L)
L’interrupteur marche/arrêt de votre scie à table offre de multiples
avantages:
- fonction de blocage en cas de chute de tension : Au cas où la tension
serait coupée pour une raison quelconque, l’interrupteur doit être
réactivé délibérément.
- protection contre la surcharge électronique : en cas de surcharge, la
machine s’arrête. Dans ce cas, il convient de laisser refroidir le moteur
pendant 10 minutes ; puis redémarrer en appuyant sur le bouton vert.
- système de freinage électronique : après la mise à l’arrêt, le système
de freinage produit un bourdonnement durant environ huit secondes
(le temps de se réarmer). Il est possible de redémarrer la machine
durant cette période.
• Pour mettre la machine en marche, appuyez de nouveau sur le
bouton de marche vert (53).
• Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton d’arrêt rouge (54).
36
Coupes de base
Mode de refente (fig. M1 - M3)
Refente verticale
• Réglez la lame sur 0°.
• Placez la lame en position de refente.
• Réglez la lame à la hauteur voulue.
• Montez l’ensemble guide pour mode refente sur le côté droit de la lame,
en nivelant l’extrémité arrière du guide avec l’arrière du couteau diviseur.
• Vérifiez le parallélisme du guide avec la lame.
• Positionnez le guide à l’aide de la règle graduée (55) (fig. M1).
La section de la pièce à travailler entre la lame et le guide sera la pièce
mesurée et usinée. Les déchets passent à gauche de la lame.
• Pour utiliser le protecteur supérieur en position fixe, le régler à la
hauteur voulue.
• Allumez la machine.
• Poussez lentement la pièce à travailler sous le protecteur, tout en la
poussant contre le guide parallèle. Permettre à la lame de faire son
travail sans la forcer. La vitesse de rotation de la lame doit rester
constante (fig. M2).
• Toujours utiliser le poussoir à entaille (14) quand vos mains s’approchent
de la lame.
• Eteignez la machine lorsque le travail est terminé.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Coupes inclinées
Le guide parallèle et pour onglets peut être positionné à gauche ou à
droite de la lame (fig. M3).
• Réglez l’angle d’inclinaison voulu.
• Effectuez le travail comme pour la coupe verticale.
Mode avec déplacement de la lame - Coupes transversales
(fig. N1 & N2)
Coupes transversales à 90° (fig. N1)
• Montez l’ensemble guide pour le mode déplacement de la lame.
Ne pas oublier :
Si le guide est à gauche de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main droite.
Si le guide est à droite de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main gauche.
• Avec la machine à l’arrêt, tirez la lame de scie à travers la fente pour
garantir que le guide n’est pas sur le trajet de la lame.
• Marquez la pièce à travailler et placez-la contre le guide, le repère se
trouvant en ligne avec la lame de scie.
• Allumez la machine.
• En maintenant fermement ou en bloquant la pièce à travailler contre le
guide, tirez la lame à travers de la pièce.
• Tirez la poignée de manière régulière.
• Replacez la lame à l’arrière et éteignez la machine après avoir terminé
la coupe.
Coupes d’onglets (fig. N2)
• Montez l’ensemble guide pour le mode déplacement de la lame.
Ne pas oublier :
Si le guide est à gauche de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main droite.
Si le guide est à droite de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main gauche.
• Réglez le guide à la hauteur voulue.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
fr - 6
FRANÇAIS
Coupes inclinées
• Réglez l’angle d’inclinaison voulu.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
Coupes composées
Il s’agit d’une combinaison d’une coupe d’onglets et d’une coupe inclinée.
• Réglez l’angle d’inclinaison voulu.
• Procédez comme pour les coupes d’onglets.
Aspiration de poussière (fig. O)
La machine est munie de deux adaptateurs pour aspiration de poussière.
L’un se trouve sur l’arrière du boîtier (56), tandis que l’autre (57) se trouve
dans le protecteur de lame supérieur.
• Pour assurer une aspiration efficace, il convient de toujours raccorder
les deux adaptateurs sur un système d’aspiration.
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au point
en conformité avec les directives relatives à l’émission de poussière.
Accessoires en option (fig. P1)
Les accessoires, c’est-à-dire le piétement (15), la rallonge de table (16),
le guide parallèle (17) et la table coulissante avec le butoir d’extrémité de
guide long d’onglets (18), sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Piétement (fig. A2 & P2)
Le piétement a été conçu pour vous permettre d’installer votre scie à table
de manière indépendante, et d’obtenir un espace optimal pour l’utilisation
de la rallonge de table (16) et/ou la table coulissante (18) (fig. A2).
• Placez le piétement (16) sur le sol en laissant un espace suffisant pour
pouvoir utiliser librement tout accessoire monté sur la machine (fig. P2).
• Placez la machine sur le piétement en vérifiant que les quatre pieds de
la machine s’emboîtent dans le piétement.
Rallonge de table (fig. A3 & P3)
La rallonge de table (16) présente le même système de queues d’aronde
et peut par conséquent être adaptée sur n’importe quel côté de la table
(fig. A3).
• La position la plus adéquate est sur le côté droit de la machine (fig. P3).
• Dès lors, le guide peut être utilisé sur la rallonge tout comme sur la
table principale.
Guide parallèle (fig. A4 & P4)
Le guide parallèle (17) est utilisé en mode de refente pour prolonger le
guidage de refente sur toute la longueur de la table (fig. A4).
• Le guide parallèle doit être monté à droite de la lame.
• Le guide parallèle est pourvu du même système de queues d’aronde,
et peut être monté sur la table de la machine aussi bien que sur la
rallonge de la table.
• Montez de préférence le guide parallèle (17) sur la rallonge de la table (16)
(fig. P4).
• Reportez-vous aux instructions pour scier en mode refente.
• Pour les coupes transversales droites, réglez le guide à 90º par rapport
à la lame (fig. P6).
• Pour les coupes d’onglets, réglez sur l’angle voulu (fig. P7).
• Placez la pièce à travailler contre le guide à onglets.
• Avant de réaliser une coupe, vérifier que le guide ne touche pas la lame
et que la pièce à travailler sera effectivement tronçonnée.
• Poussez doucement la table vers l’arrière, ce qui poussera également
la pièce à travailler le long de la lame.
Entretien
Votre machine Elu a été conçue pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées. Nettoyer
régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
• Nettoyez la poussière de la machine une fois par semaine.
Service après-vente Elu
Tous les produits Elu sont soumis à un contrôle rigoureux avant de quitter
l’usine. Au cas où votre appareil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert Elu pour obtenir
l’adresse du Service Elu agréé le plus proche (voir au dos du manuel).
Comme alternative, une liste de centres de service après-vente Elu agréés
et des renseignements plus détaillés sur le service après-vente sont
disponibles sur l’Internet (www.2helpU.com).
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit Elu ne vous donne
pas entière satisfaction, il suffit de le retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le Luxembourg, retournez
votre produit à Elu. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit Elu présenterait un défaut de fabrication dans
les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Table coulissante avec butoir d’extrémité de guide long à onglets
(fig. A5 & P5 -P7)
La table coulissante avec son butoir d’extrémité de guide long à onglets
(18) est utilisée en mode refente pour porter les pièces à couper en mode
transversal à un angle allant de 0º à 90º (fig. A5).
• La table coulissante (58) doit être placée sur le côté gauche de la
machine (fig. P5).
• Le guide à onglets (59), pourvu du même système de queues
d’aronde, doit être monté du côté gauche de la table coulissante.
• Placez la lame en position de refente.
fr - 7
37
ITALIANO
BANCO SEGA PER TAGLIO TRASVERSALE E DI SBIECO ETS41
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 5
it - 7
it - 7
ETS41
Elu dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo qui sotto o consultare
il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE,
dati ricavati in base alla norma EN 61029:
ETS41
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
85,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
98,5
* all’orecchio dell’operatore
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Diametro mola
Dimensione mandrino della lama
Max. spessore lama
Velocità max. lama
Tempo di frenatura automatica della lama
Dimensioni tavola
Peso
V
W
mm
mm
mm
min-1
s
mm
kg
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Capacità di taglio
Diametro mola
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Max. angolo di inclinazione
Max. capacità di taglio trasversale
Max. lunghezza percorso su
profondità trasversale
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
395 x 20
400 x 20
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Attrezzatura standard: Asta di spinta, gruppo guida a quartabuono/guida
pezzo, riparo, lama TCT.
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
38
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa
d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di collegamento a terra
(per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento
o un interruttore salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere presi nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’utensile o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
it - 2
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato Elu. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili assicurandosi
che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, e altre
condizioni che possono compromettere il buon funzionamento
dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste. Non usare l’utensile se
l’interruttore è difettoso e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato Elu.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Elu per le
riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Norme aggiuntive di sicurezza per seghe a banco
• Controllate che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano
rivolti verso la parte anteriore della sega a banco.
• Assicuratevi che tutte le manopole di bloccaggio siano strette prima di
iniziare qualsiasi operazione.
• Verificate che tutta la lama e le flange siano pulite e che i lati incassati
della flangia siano a contatto con la lama. Serrate bene il dado di
fissaggio dell’albero.
• Mantenete la lama della sega affilata e montata correttamente.
• Accertatevi che il coltello apritaglio sia regolato alla corretta distanza
dalla lama - max. 5 mm.
• Prima di azionare la sega, accertatevi sempre che siano correttamente
in posizione le protezioni superiore ed inferiore della lama.
• Tenete le mani lontano dalla traiettoria della lama della sega.
• Scollegate la macchina dalla rete di alimentazione elettrica prima di
procedere alla sostituzione della lama o ad interventi di manutenzione.
• Utilizzate sempre uno spingipezzo, avendo cura di non avvicinare le
mani a più di 150 mm dalla lama della sega quando in funzione.
• Non tentate di utilizzare la sega a tensioni diverse da quelle
raccomandate.
• Non lubrificate la lama quando è in funzione.
• Non mettete le mani al di dietro o attorno alla lama.
• Non collocare mai le mani nell’area della lama quando la sega è
connessa all’alimentazione elettrica.
• Sostituire l’inserto del piano, se usurato.
• Durante il trasporto, verificare che la parte superiore della lama della
sega sia coperta, ad esempio dal riparo.
• Non utilizzare il riparo per il trasporto o l’imballaggio e la spedizione.
• Quando si maneggia una lama di sega, adoperare un supporto o
indossare dei guanti.
39
ITALIANO
• Non usare lame di diametro più grande o più piccolo di quello
suggerito. Per informazioni sui valori nominali delle lame, fare
riferimento ai dati tecnici. Adoperare esclusivamente le lame specificate
nel presente manuale, conformi alla normativa EN-847-1.
• Considerare l’opportunità di applicare lame speciali antirumore.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame di sega spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole a disco.
• Non lavorare metalli ferrosi, metalli non ferrosi o materiali in muratura.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
1 Scatola contenente:
1 Gruppo guida a quartabuono/guida pezzo
1 Piastra della guida
1 Cuneo
1 Riparo lama superiore
1 Asta
1 Chiave 13/17 mm
1 Chiave 20/22 mm
1 Chiave per brugole 4 mm
1 Chiave per brugole 5 mm
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il banco sega ETS41 è stato disegnato per tagliare il legno in due modi
diversi e consentire le quattro principali operazioni di taglio - longitudinale,
trasversale, a sbieco e a quartabuono - in modo accurato e preciso.
Modalità di taglio longitudinale
Nella modalità di taglio longitudinale, la macchina viene usata per
completare una tradizionale operazione di taglio e segare i pezzi di legno
inserendoli manualmente nella sega.
Modalità di taglio trasversale
La modalità di taglio trasversale della lama viene impiegata per tutti i tagli
trasversali e le operazioni a sbieco in cui il pezzo da lavorare viene tenuto
fermo mentre la lama lo attraversa.
A1
1 Tabella
2 Inserto della tabella
3 Riparo lama superiore
4 Gruppo guida a quartabuono/guida pezzo
40
5 Interruttore acceso/spento
6 Gruppo leva della traversa e leva di sollevamento
7 Piastra di sostegno per guida a quartabuono/guida pezzo
8 Cuneo
9 Lama
10 Ghiera di bloccaggio del livello lama
11 Leva di posizionamento pezzo per il taglio
12 Scala di inclinazione
13 Maniglia di arresto inclinazione
14 Asta
Componenti e accessori optional
A2
15 Sgabello
A3
16 Piano aggiunto
A4
17 Guida parallela
A5
18 Piano di scorrimento con arresto di estremità lungo per guida a
quartabuono
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensioni idonee a garantire l’alimentazione elettrica della
macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima del
conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Apertura dell’imballaggio della sega e suoi componenti (fig. B1 - B6)
I fori (19) nella scatola sono stati praticati per agevolarne il trasporto (fig. B1).
• Estrarre con cautela la sega dal materiale di imballaggio.
• Capovolgere la sega (fig. B2).
• Tagliare le fascette che bloccano sulla macchina i blocchi di
imballaggio (fig. B3).
• Rimuovere le fascette e i blocchi di imballaggio.
• Estrarre la scatola con i componenti (fig. B4).
• Con la lama in posizione di taglio, cioè bloccata al centro del piano,
capovolgere la sega come mostrato in figura (fig. B5).
• Montare il cuneo (8) come descritto in seguito.
• Mettere la sega in posizione verticale.
it - 3
ITALIANO
• Mettere l’asta di spinta (14) nell’apposita sede, sul lato anteriore della
macchina (fig. B6).
L’asta di spinta deve restare sempre in posizione quando non
è in uso.
Montaggio e regolazione del cuneo (fig. C1 - C6)
La posizione di montaggio del cuneo dipende dalla dimensione della lama:
fessura (20) per le lame piccole, fessura (21) per le lame grandi (fig C1).
La posizione corretta si ottiene quando il raggio del corpo del cuneo (8)
è a massimo 5 mm dalle estremità dei denti della lama (fig. C2).
• Con la sega sul lato, abbassare la lama allentando la ghiera di
bloccaggio del livello della lama (10) e ruotando in senso antiorario il
gruppo leva della traversa e di sollevamento (6). Serrare di nuovo la
ghiera di bloccaggio del livello della lama (fig. C3).
• Allentare la vite Allen (22) e rimuovere il riparo del mandrino della lama
(23) come mostrato in figura (fig. C4).
• A partire dal lato superiore del piano, inserire il cuneo (8) nell’inserto del
piano (2) (fig. C5).
• Il cuneo (8) è fissato a una piastra mediante bulloni di 13 mm (24).
Con la chiave da 13 mm (25), allentare i bulloni (24) e regolare la
posizione del cuneo, come necessario.
• Serrare di nuovo il bullone (24), saldamente.
• Ricollocare il riparo di sicurezza del mandrino della lama (23) facendo
scivolare la fessura aperta all’estremità (26) dietro la vite (27) e poi
facendo scivolare il riparo indietro, sino a che le fessure (28)
si bloccano in posizione (fig. C6).
• Rimontare la vite Allen (22) e serrarla.
Montaggio del riparo della lama superiore (fig. C7)
Il riparo superiore (3) è fermato in posizione da un dado e una vite M6.
• Con la sega in posizione verticale, fermare il riparo sul cuneo mediante
il dado (29) e il bullone (30) forniti.
• Il riparo può essere montato in posizione fissa sopra il piano, serrando
leggermente il dado.
• Allentare leggermente il dado per adagiare il riparo sul piano.
Installazione del gruppo guida a quartabuono e guida pezzo
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Il banco sega è provvisto di scanalature a coda di rondine sui quattro lati
per consentire il montaggio degli accessori e del gruppo guida a
quartabuono e guida pezzo.
Il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo (4) è composto da due profili
in alluminio giuntati in perpendicolare mediante un quadrante (31) (fig. D1)
Il profilo più lungo è la guida (32), mentre il più corto è il supporto della
guida (33) che si fissa alla piastra della guida Il quadrante consente le
posizioni a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 e 90° a sinistra e a destra e viene
fissato con l’apposita manopola di arresto (34) (fig. D3).
La guida (32) è reversibile: il pezzo da lavorare può essere guidato sulla
faccia di 80 mm o su quella di 11 mm, per consentire l’uso di un’asta di
spinta quando si segano pezzi sottili.
• Per l’impostazione su 11 mm, allentare la manopola di arresto della
guida (35) e far scivolare la guida (32) fuori dal quadrante (31).
• Ruotare la guida e bloccare nuovamente il quadrante nella fessura,
come mostrato (fig. D4). Guidare il pezzo da lavorare lungo il bordo in
basso (36).
• Per utilizzare l’altezza complessiva di 80 mm, far scivolare la guida nel
quadrante con il bordo largo (37) in posizione verticale (fig. D5).
Installazione del gruppo guida a quartabuono e guida pezzo per il taglio
longitudinale (fig. D6 - D8)
Il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo (4) possono può essere
usato in due modi diversi per eseguire il taglio.
it - 4
Piastra su coda di rondine anteriore:
guida e supporto della guida allineati alla lama.
• Collocare la piastra all’estremità della coda di rondine (38), sul bordo
anteriore del piano (1) e farla scivolare sul piano come mostrato (fig. D6).
• Far scivolare la guida nella relativa piastra (7) e bloccarla con la
manopola di arresto del supporto guida (39) che si trova sul lato destro
del supporto guida.
• Far scivolare la piastra della guida nella posizione necessaria e serrare
la manopola di arresto (40), ubicata sulla base del supporto guida.
• Per regolare la posizione della guida, sbloccare la manopola di arresto
della guida (35) sul quadrante a quartabuono (31) e far scivolare la
guida (32) nella posizione necessaria (fig. D7).
Piastra sulla coda di rondine destra:
guida e supporto guida ad angoli retti
• Collocare la piastra con attaccata la guida all’estremità della coda di
rondine (38), sul lato destro del piano (1) e farla scivolare sul piano
come mostrato (fig. D6).
• Impostare il quadrante (31) su 0° per allineare la guida parallelamente
alla lama (fig. D8).
• Per controllare la precisione dell’impostazione, collocare la guida
contro la lama.
• Per garantire la stabilità, la piastra e il supporto della guida devono
essere posizionati a metà della lunghezza della guida.
• Serrare la manopola di arresto (40) che si trova sul lato inferiore della
piastra della guida (fig. D6).
Montaggio della guida per la modalità di taglio trasversale Tagli trasversali e a sbieco (fig. E1 - E5)
Il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo (4) può essere usato in due
modi diversi per eseguire i tagli trasversali e a sbieco.
Piastra su coda di rondine anteriore: guida e supporto guida ad angoli retti
• Installare il gruppo guida a quartabuono/guida pezzo nella coda di
rondine sul lato anteriore del piano, a sinistra della lama (fig. E1).
• Sbloccare la manopola di arresto quadrante (34) e posizionare su 0° il
puntatore del quadrante.
• Ora la guida è in posizione 90° sulla lama e deve essere posizionata
per consentire alla lama di spostarsi senza ostacoli oltre la fine.
• Serrare la manopola di arresto (34).
• Sostenere il pezzo da lavorare contro la guida e tirare la lama per
effettuare un taglio trasversale.
• Per i tagli a sbieco, impostare sul quadrante (31) l’inclinazione
necessaria (fig. E2).
• Per azionare la traversa con la mano sinistra, far scivolare la piastra
della guida lungo il lato anteriore del piano, con il supporto della guida
ritratto (fig. E3), a destra della lama. Il lato sinistro della lama è più
adatto ad azionare la traversa con la mano destra.
Per motivi di sicurezza, durante i tagli trasversali fermare il
pezzo di lavoro sulla guida.
Piastra sulla coda di rondine sinistra: guida e supporto della guida allineati
• Sbloccare e rimuovere il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo.
• Far scivolare il gruppo completo assieme alla piastra sulla coda di
rondine sul lato sinistro del piano (fig. E4).
• Sbloccare la manopola di arresto quadrante (34) e posizionare la guida
sull’angolo desiderato (fig. E5).
• Bloccare di nuovo la manopola di arresto del quadrante.
• Sbloccare la manopola di arresto della guida (35) e posizionare la guida
perché offra il massimo supporto. Verificare che la lama non tagli la guida!
• La distanza tra la guida e la lama deve essere tale che il pezzo da
sottoporre a taglio trasversale non tocchi la lama. Quindi bloccare la
posizione con la manopola di arresto della piastra della guida (40).
41
ITALIANO
Regolazione della lama in altezza (fig. F)
La lama può essere sollevata e abbassata ruotando la leva della traversa e
di sollevamento (6).
• Allentare la ghiera di bloccaggio del livello della lama (10) e posizionare
la lama sull’altezza desiderata.
• Verificare che, durante il taglio, i tre denti superiori della lama penetrino
appena la superficie superiore del pezzo. Ciò garantisce che, in ogni
dato momento, il maggior numero possibile di denti sia impegnato a
rimuovere materiale, garantendo così prestazioni ottimali.
• Serrare la ghiera di bloccaggio (10).
• Nella figura il riparo è sollevato esclusivamente per mostrare
con più chiarezza l’impostazione. Prima di effettuare il taglio,
accertare che il riparo sia nella posizione corretta.
• Non abbassare ulteriormente la lama quando il suo riparo
tocca il piano.
Regolazione dell’inclinazione della lama (fig. G1 - G5)
Regolazione ad angolo retto
La macchina è provvista di un arresto regolabile presso 0° che agevola la
regolazione dell’angolo retto (fig. G1).
• Sbloccare la leva di arresto inclinazione (13) e impostare la lama su 0°,
per formare un angolo retto con il piano.
• Serrare la manopola di arresto inclinazione.
• Collocare una squadra a triangolo in verticale tra il piano e la lama (fig. G2).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Regolare il bullone eccentrico (41) assicurando l’arresto (42) alla
macchina mediante una chiave da 17 mm (fig. G1).
• Quando la lama è ad angolo retto, controllare che l’indicatore di
inclinazione (44) segnali 0° sulla scala di inclinazione (12) (fig. G3).
• Altrimenti, allentare le viti (43), spostare la scala (12) su 0° e serrare
le viti (fig. G1).
Regolazione dell’inclinazione della lama
La macchina è provvista di un arresto regolabile presso 45° e dispone di
una funzione per tagliare oltre l’arresto, su 47° (fig. G4).
• Sbloccare la leva di arresto inclinazione (13) e inclinare la lama su 45°
(fig. G1).
• Serrare la manopola di arresto inclinazione.
• Controllare con un goniometro l’angolo tra la lama e il piano; l’angolo
deve misurare esattamente 45° (fig. G5).
• Regolare il bullone eccentrico (45) fissando l’arresto (46) sulla macchina
mediante una chiave da 17 mm (fig. G1 & G4).
Sostituzione della lama (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Verificare che la macchina sia scollegata dall’alimentazione!
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Rimuovere il riparo lama superiore (3) (fig. C7).
• Con la lama in posizione di taglio longitudinale, cioè bloccata al centro
del piano, capovolgere la sega come mostrato in figura (fig. B5).
• Abbassare la lama allentandone la ghiera di bloccaggio del livello (10)
e ruotando in senso antiorario il gruppo della leva della traversa e di
sollevamento (6). Serrare di nuovo la ghiera di bloccaggio del livello
della lama (fig. C3).
42
• Allentare la vite Allen (22) e rimuovere il riparo del mandrino della lama
(23) come mostrato in figura (fig. C4).
• Inserire la vite Allen da 4 mm (47) nell’estremità del mandrino della lama
(49) e la chiave da 22 mm (48) sul dado (50) (fig. H1).
• La filettatura del dado della lama va verso sinistra: per allentare il dado è
necessario sostenere saldamente la chiave Allen e ruotarla in senso orario.
• Estrarre il dado (50) e la rondella del morsetto esterno (51) (fig. H2).
• Sollevare il riparo del mandrino della lama (23) come mostrato in figura
e mantenendolo in posizione, rimuovere con cautela la vecchia lama,
liberandola dalla rondella del morsetto interno (52) (fig. H3).
• Collocare la nuova lama (9) sulla rondella del morsetto interno (52),
verificando che i denti puntino verso il lato anteriore della macchina.
• Rimontare la rondella del morsetto esterno (51) che dovrà essere
ruotata per individuare la posizione corretta (fig. H2).
• Reinserire il dado (50) e serrarlo, mantenendo fermo il mandrino (49)
(fig. H2).
• Ricollocare il riparo del mandrino della lama (23) facendo scivolare la
fessura aperta all’estremità (26) dietro la vite (27) e poi facendo
scivolare il riparo indietro, sino a che le fessure (28) si bloccano in
posizione (fig. C6).
• Rimontare la vite Allen (22) e serrarla.
• Mettere la sega in posizione verticale.
• Riposizionate il riparo lama superiore (3) (fig. C7).
Regolazione della guida in parallelo alla lama, per il taglio
longitudinale (fig. J)
• Allentare la manopola di arresto piastra della guida (38) e la manopola
di arresto della guida (33).
• Far scivolare l’intero gruppo verso la lama, fino a che la guida (30)
sfiora la lama.
• Regolare il quadrante della guida (29) sino a che la guida sfiora i denti
della lama sul lato anteriore e posteriore, per accertare che sia parallela
alla lama.
• Serrare la manopola di arresto della piastra della guida e controllare
che la guida sia ancora parallela.
• Serrare la manopola di arresto della guida (33). Il puntatore sul
quadrante ora deve essere impostato su 90°.
Dopo avere utilizzato il gruppo nella posizione a quartabuono,
per riposizionare la guida per il taglio longitudinale, seguire la
procedura precedente che garantisce un risultato preciso.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame
eccessivamente usurate. La velocità max. di rotazione
dell’utensile non deve superare quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico
abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• L’attrezzo e fornito con una lama per sega da 215 mm.
Utilizzare sempre questo tipo di lama per le applicazioni di
taglio longitudinale.
• Non utilizzare mai la sega per lavorazioni a mano libera!
• Esercitare particolare cautela durante le operazioni di
scanalatura.
• Non usare mai la sega per scanalare!
• Non lavorare pezzi curvi, inarcati o imbutiti. Deve esistere
almeno un lato diritto e liscio contro il guida pezzo o la guida
graduata.
it - 5
ITALIANO
• Sostenere sempre i pezzi lunghi per evitare il rinculo.
• Non rimuovere nessun residuo dalla zona della lama mentre la
lama è in funzione.
Modalità di taglio longitudinale (fig. K1 & K2)
Per eseguire le operazioni standard del banco sega, la traversa della lama
deve essere bloccata in posizione centrale.
• Allentare la ghiera di bloccaggio del livello della lama (10) (fig. K1).
• Afferrare il gruppo leva della traversa e di sollevamento (6) e ruotarla in
senso orario per sbloccare la lama dalla posizione fissa sul retro.
• Spingere la levetta di posizionamento pezzo (11) verso la leva di arresto
inclinazione (13), fino a collocare la prima nella scanalatura dell’asta
della traversa (fig. K2).
• Tirare lentamente la leva per tirare la lama della sega verso la tacca.
La levetta di posizionamento pezzo (11) s’impegna automaticamente
quando la lama raggiunge la posizione corretta. La traversa della lama
è caricata a molla e la pressione della molla mantiene la lama in questa
posizione, fino a che non viene sbloccata manualmente (fig. K1).
• Dopo l’uso, tirare indietro la leva di posizionamento pezzo e riportare la
lama della sega nella posizione posteriore.
Non consentire alla lama di colpire con violenza il piano
posteriore. Guidarla mantenendo la leva della traversa.
Modalità di taglio trasversale (fig. K3)
In questa modalità, il pezzo da lavorare viene tenuto fermo contro la guida,
mentre la lama si sposta per eseguire la funzione di taglio trasversale.
• Sbloccare la traversa della lama allentando la ghiera di bloccaggio del
livello (10) e ruotando in senso orario la leva di corsa trasversale (6),
per poter spingere la lama attraverso il pezzo.
• Per riportare la traversa della lama in posizione di riposo, basta
sbloccare la leva di corsa trasversale.
• Serrare la ghiera di bloccaggio (10).
Funzione di taglio a tuffo
In modalità di taglio trasversale, la lama può essere tuffata nel pezzo da
lavorare che viene bloccato in posizione tra la guida e il cuneo per offrire la
massima lunghezza trasversale.
• Per sbloccare la traversa della lama, allentare la ghiera di bloccaggio
del livello (10) e ruotare costantemente la leva di corsa trasversale (6)
in senso orario, per permettere alla lama di attraversare il pezzo.
• Quando la lama è completamente sollevata, può essere inclinata in
base alle istruzioni precedenti.
Accensione/spegnimento (fig. L)
L’interruttore on/off del banco da sega offre molteplici vantaggi:
- funzione di sblocco in assenza di alimentazione: in caso di interruzione
dell’alimentazione - per qualsiasi motivo - l’interruttore deve essere
riattivato intenzionalmente.
- dispositivo di protezione da sovraccarico del motore: in caso di
sovraccarico del motore, l’alimentazione al motore viene interrotta.
In questo caso, lasciare raffreddare il motore per 10 minuti e poi
premere il pulsante di avvio verde.
- sistema elettronico di frenatura: dopo lo spegnimento, il sistema di
frenatura produce un ronzio per circa otto secondi, mentre si resetta.
Se necessario, la macchina può essere riavviata durante questa fase.
• Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde (53).
• Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso (54).
it - 6
Tagli principali della segatrice
Modalità di taglio longitudinale (fig. M1 - M3)
Taglio verticale
• Posizionare la lama su 0°.
• Collocare la lama in posizione di taglio longitudinale.
• Collocare la lama sull’altezza desiderata.
• Montare il gruppo della guida per la modalità di taglio longitudinale,
a destra della lama, con l’estremità posteriore del livello della guida con
il retro del cuneo.
• Verificare che la guida sia parallela alla lama.
• Posizionare la guida mediante la scala (55) (fig. M1). (Il pezzo da
lavorare, tra la lama e la guida, viene misurato e la sezione viene
conservata. Gli scarti o residui sono a sinistra della lama.)
• Se si usa il riparo superiore in posizione fissa, regolarlo sull’altezza
necessaria.
• Accendere la macchina.
• Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto il riparo anteriore,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Lasciare che i
denti taglino, senza forzare il pezzo attraverso la lama. La velocità della
lama deve essere costante (fig. M2).
• Ricordare di usare il cuneo (14) in prossimità della lama.
• Quando il taglio è completo, spegnere la macchina.
Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
Taglio di sbieco
Il gruppo della guida a quartabuono e guida pezzo può essere collocato a
sinistra oppure a destra della lama (fig. M3).
• Impostare l’angolo di inclinazione necessario.
• Procedere come per il taglio verticale.
Modalità di taglio trasversale - Taglio trasversale (fig. N1 & N2)
Taglio trasversale verticale 90° (fig. N1)
• Montare il gruppo della guida per la modalità di taglio trasversale.
Ricordare:
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare la leva di corsa
trasversale con la mano destra.
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare con la mano destra la
leva di corsa trasversale.
• A macchina spenta, tirare la lama della sega, per verificare con
certezza che la guida non sia sul percorso della lama.
• Contrassegnare il pezzo da lavorare e collocarlo contro la guida, con la
tacca in linea con la lama della sega.
• Accendere la macchina.
• Mantenendo saldamente il pezzo oppure bloccandolo contro la guida,
farlo attraversare dalla lama.
• Durante il taglio la pressione esercitata sul pezzo deve essere costante.
• Terminato il taglio, riportare la lama sul retro e spegnere la macchina.
Tagli angolati (fig. N2)
• Montare il gruppo della guida per la modalità di taglio trasversale.
Ricordare:
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare la leva di corsa
trasversale con la mano destra.
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare con la mano destra la
leva di corsa trasversale.
• Posizionare la lama sull’angolo desiderato.
• Procedere come per il taglio trasversale verticale.
43
ITALIANO
Tagli di sbieco
• Impostare l’angolo di inclinazione necessario.
• Procedere come per il taglio trasversale verticale.
Taglio composto
Questo taglio è una combinazione tra taglio di sbieco e taglio a quartabuono.
• Impostare l’angolo di inclinazione necessario.
• Procedere come per il taglio a quartabuono.
Aspirazione polveri (fig. O)
La macchina è provvista di punti di connessione per lo spurgo della
polvere. Uno si trova sul lato posteriore del telaio (56) e l’alto nel riparo
superiore della lama (57).
• Per garantire risultati ottimali quando si estrae la polvere, si suggerisce
- durante le operazioni di taglio - di collegare entrambi i punti a un
dispositivo idoneo per l’estrazione della polvere.
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
Accessori optional (fig. P1)
Gli accessori, ovvero lo sgabello (15), il piano aggiunto (16), la guida
parallela (17) e il piano di scorrimento con l’arresto di estremità lungo per
guida a quartabuono (18) sono disponibili come optional.
• L’unica posizione prevista per il piano di scorrimento (58) e a sinistra
della macchina (fig. P5).
• La guida a quartabuono (59) deve essere montata a sinistra del piano
di scorrimento, utilizzando il medesimo sistema a coda di rondine.
• Collocare la lama in posizione di taglio longitudinale.
• Per i tagli trasversali diritti, posizionare la guida a 90° rispetto alla lama
(fig. P6).
• Per i tagli a quartabuono, impostare l’angolo necessario (fig. P7).
• Collocare il pezzo contro la guida a quartabuono.
• Prima di effettuare un taglio, controllare che la guida non sia sul
percorso della lama e che il pezzo sarà attraversato dalla lama.
• Spingere lentamente il piano sul lato posteriore, in modo da spingere il
pezzo lungo la lama.
Manutenzione
Il Vostro prodotto Elu è stato studiato per durare a lungo richiedendo solo
la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
• Eliminare la polvere dalla macchina una volta alla settimana.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Sgabello (fig. A2 & P2)
Lo sgabello è stato disegnato per installarvi il banco da sega come
macchina indipendente e costituire la sede ottimale per l’uso del piano
aggiunto (16) e/o del piano di scorrimento (18) (fig. A2).
• Collocare lo sgabello (16) sul pavimento, lasciando spazio sufficiente
per usare senza ostacoli eventuali accessori montati sulla macchina
(fig. P2).
• Collocare la macchina sullo sgabello, verificando che i quattro piedini
della macchina siano all’interno del telaio.
Piano aggiunto (fig. A3 & P3)
Il piano aggiunto (16) viene posizionato mediante il medesimo sistema a
coda di rondine e può quindi essere collocato su qualsiasi lato del piano
(fig. A3).
• La posizione più adatta è sulla destra della macchina (fig. P3).
• Il gruppo della guida può essere usato sul piano aggiunto come sul
piano della macchina.
Guida parallela (fig. A4 & P4)
La guida parallela (17) viene adoperata nella modalità di taglio longitudinale
per estendere la guida del pezzo sull’intera lunghezza del piano (fig. A4).
• La guida parallela va montata a destra della lama.
• La guida parallela può essere montata sul piano della macchina o sul
piano aggiunto, utilizzando il medesimo sistema a coda di rondine.
• È preferibile montare la guida parallela (17) sul piano di estensione (16)
(fig. P4).
• Fare riferimento alle istruzioni relative alla modalità di taglio
longitudinale.
Piano di scorrimento con arresto di estremità lungo per guida a
quartabuono (fig. A5 & P5 - P7)
Il piano di scorrimento con arresto di estremità lungo per guida a
quartabuono (18) viene usato in modalità di taglio longitudinale per
sostenere i pezzi lunghi da sottoporre a taglio trasversale con qualsiasi
inclinazione, da 0° a 90° (fig. A5).
44
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso uno
dei centri di assistenza Elu, che disporranno della loro eliminazione nel
rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti i prodotti Elu vengono sottoposti a severi collaudi prima di lasciare la
fabbrica.
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza Elu, con la prova
della data di acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale della Elu per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei Centri di
Assistenza Tecnica Elu, completo di dettagli sul servizio assistenza
post-vendita.
it - 7
NEDERLANDS
ZAAGTAFEL VOOR TREKZAGEN EN AFSCHUINEN ETS41
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van Elu. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot
een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 5
nl - 7
nl - 7
ETS41
Elu verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn met:
98/37/EEG, 89/336/EEG, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met Elu, zie het adres hieronder of
op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG,
gemeten volgens EN 61029:
ETS41
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
85,5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
98,5
* op de werkplek
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Zaagbladdiameter
Bladspindel
Max. bladdikte
Max. snelheid zaagblad
Remtijd van zaagblad
Tafel, afmetingen
Gewicht
V
W
mm
mm
mm
min-1
s
mm
kg
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Zaagcapaciteiten
Zaagbladdiameter
Zaagdiepte onder 90°
Zaagdiepte onder 45°
Max. afschuinhoek
Max. afkortcapaciteit bij trekzagen
Max. traverseerlengte op afkortdiepte
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standaarduitrusting:
HM zaagblad, beschermkap, gecombineerde lengte- en verstekaanslag,
duwhout.
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
nl - 1
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
45
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek(FI-)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines.
46
De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt voor het
beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit
bij beschadigingen door een erkend Elu Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te werk zoals
aangegeven. Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend Elu Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafelzaagmachines
• Controleer of het zaagblad in de juiste richting draait en of de
zaagtanden naar voren gericht zijn.
• Zorg ervoor dat alle kleminrichtingen zijn aangespannen voordat u
begint te werken.
• Controleer of het zaagblad en de flenzen schoon zijn en dat de
verzonken zijden van de kraag tegen het zaagblad geplaatst zijn.
Draai de borgmoer goed vast.
• Houd het zaagblad scherp en correct gezet.
• Controleer of het spouwmes zich op de juiste afstand van het zaagblad
bevindt - max. 5 mm.
• Gebruik de zaag nooit zonder de onderste en bovenste beschermkappen.
• Plaats uw handen niet in de buurt van het zaagblad.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een zaagblad verwisselt
of andere werkzaamheden aan de zaagmachine wilt uitvoeren.
• Gebruik altijd een duwhout en zorg dat uw handen minimaal 15 cm van
het zaagblad verwijderd blijven.
• Controleer of u wel met de voorgeschreven spanning werkt.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan wanneer dit draait.
• Terwijl u voor de machine staat is het absoluut af te raden over het
zagende gedeelte te reiken.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is
aangesloten op de elektrische voeding.
• Vervang het tafelinzetstuk indien versleten.
• Zorg dat tijdens transport het bovenste deel van het zaagblad is
afgedekt, bijv. door de beschermkap.
• Gebruik de beschermkap niet om de machine te hanteren of
transporteren.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van
zaagbladen.
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan de
zaagbladen die worden aanbevolen. Zie voor de juiste bladafmetingen
de technische gegevens. Gebruik alleen de bladen die in deze
handleiding worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
nl - 2
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te gebruiken.
Gebruik geen HSS-bladen.
Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
Gebruik geen slijpschijven.
Zaag geen ijzerhoudende metalen (metalen met een ijzer- of
staalbestanddelen) of metselwerk.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze
zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
1 Doos met:
1 Gecombineerde lengte- en verstekaanslag
1 Aanslaghouder
1 Spouwmes
1 Bovenste beschermkap
1 Duwhout
1 Steeksleutel 13/17 mm
1 Steeksleutel 20/22 mm
1 Inbussleutel 4 mm
1 Inbussleutel 5 mm
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
De zaagtafel ETS41 kan op twee verschillende manieren voor het zagen
van hout worden gebruikt. De vier belangrijkste zaagbewerkingen langszagen, afkorten, schuinzagen en verstekzagen - kunnen zo
eenvoudig, nauwkeurig en veilig worden uitgevoerd.
Stand “langszagen”
In de stand “langszagen” kan de machine worden gebruikt voor
standaard-langszagen en voor het zagen van brede stukken met
handmatige toevoer van het werkstuk.
Stand “trekzagen”
De stand “trekzagen” wordt gebruikt voor afkorten en verstekzagen,
waarbij het werkstuk in één stand wordt gehouden en het zaagblad door
het werkstuk wordt verplaatst.
A1
1 Tafel
2 Tafelinzetstuk
3 Bovenste beschermkap
4 Gecombineerde lengte- en verstekaanslag
5 Aan/uit-schakelaar
6 Gecombineerde hef- en traverseerhendel
nl - 3
7 Geleidebeugel voor lengte- en verstekaanslag
8 Spouwmes
9 Zaagblad
10 Borgring voor bladhoogte
11 Positieblokkeerhendel voor langszagen
12 Afschuiningsschaal
13 Vergrendelhendel voor afschuinen
14 Duwhout
Opties
A2
15 Onderstel
A3
16 Tafeluitbreiding
A4
17 Parallelaanslag
A5
18 Schuiftafel met eindstop voor lange verstekaanslag
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
De machine en onderdelen uitpakken (fig. B1 - B6)
De uitsparingen (19) in de behuizing zijn bedoeld om het transport te
vergemakkelijken (fig. B1).
• Haal de zaag voorzichtig uit het verpakkingsmateriaal.
• Draai de zaag om (fig. B2).
• Snij de riemen door waarmee de verzendblokken tegen de machine
zijn bevestigd (fig. B3).
• Verwijder de riemen en de verzendblokken.
• Verwijder de materiaaldoos (fig. B4).
• Draai de zaag op zijn zijkant zoals weergegeven in (fig. B5) met het blad
in stand “langszagen”, d.w.z. geblokkeerd in het midden van de tafel.
• Monteer het spouwmes (8) zoals hieronder beschreven.
• Plaats de zaag rechtop.
• Plaats het duwhout (14) in de daarvoor bestemde gleuf in de voorkant
van de machine (fig. B6).
Laat het duwhout op zijn plaats, ook indien niet in gebruik.
47
NEDERLANDS
Monteren en afstellen van het spouwmes (fig. C1 - C6)
De stand waarop het spouwmes moet worden gemonteerd hangt af van
het formaat van het zaagblad. gleuf (20) voor kleine zaagbladen, gleuf (22)
voor grote zaagbladen (fig. C1).
De juiste stand is wanneer de hartradius van het spouwmes (8) maximaal
5 mm van de tanden van het zaagblad is verwijderd (fig. C2).
• Laat het blad zakken door de borgring voor de hoogte van het
zaagblad (10) los te draaien en de gecombineerde hef- en
traverseerhendel (6) linksom te draaien. Draai de borgring voor de
hoogte van het zaagblad weer vast (fig. C3).
• Draai de inbusbout (22) los en verwijder de beschermkap (23) van de
bladspindel zoals weergegeven (fig. C4).
• Steek het spouwmes (8) vanaf de bovenkant van het tafelblad in het
tafelinzetstuk (2) (fig. C5).
• Het spouwmes (8) wordt tegen een beugel geklemd met bouten van
13 mm (24). Draai met de steeksleutel van 13 mm de bouten los en
corrigeer de stand van het spouwmes.
• Draai de bout (24) weer voorzichtig vast.
• Plaats de beschermpkap (23) van de bladspindel terug door eerst de
gleuf met open eind (26) achter de schroef (27) te schuiven, en schuif
vervolgens de beschermkap naar achteren tot de gleuven (28) in de
juiste stand vergrendelen (fig. C6).
• Plaats de inbusbout (22) terug en draai deze vast.
Monteren van de bovenste beschermkap (fig. C7)
De bovenste beschermkap (3) wordt bevestigd met een M6 bout en een moer.
• Houd de zaag rechtop en bevestig de beschermkap aan het
spouwmes met de meegeleverde moer (29) en bout (30).
• De beschermkap kan worden versteld en in een bepaalde stand boven
de tafel worden vastgezet door de moer iets strakker aan te draaien.
• Draai de moer iets los, wanneer de beschermkap tot op de tafel moet
zakken.
Monteren van de gecombineerde lengte- en verstekaanslag
(fig. D1 - D9 & E1 - E7)
De zaagtafel is aan alle zijden voorzien van zwaluwstaartprofielen voor het
bevestigen van alle accessoires en de gecombineerde lengte- en
verstekaanslag.
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag (4) bestaat uit twee
aluminium profielen die worden verbonden door een verstekgradenboog
(31) (fig. D1). Het lange profiel is de aanslag (32) en het korte profiel is de
aanslagsteun (33) die wordt bevestigd aan de aanslaghouder (7) (fig. D2).
De verstekgradenboog kan links en rechts op 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 en
90° worden geplaatst, en kan worden vastgezet met de blokkeerknop van
de verstekgradenboog (34) (fig. D3).
De aanslag (32) is omkeerbaar: het werkstuk kan langs de aanslagkant
van 80 mm hoog of langs de aanslagkant van 11 mm hoog worden geleid,
zodat het duwhout ook bij het langszagen van dunne werkstukken kan
worden gebruikt.
• Draai, om de zijde van 11 mm te gebruiken, de blokkeerknop (35) los
en schuif de aanslag (32) uit de verstekgradenboog (23).
• Draai de aanslag en laat de schaal weer in de groef vallen, zoals
weergegeven (fig. D4). Geleid het werkstuk langs de smalle zijde (36).
• Schuif, om de volledige hoogte van 80 mm te gebruiken, de aanslag
met de brede zijde (37) verticaal in de verstekgradenboog (fig. D5).
Monteren van de gecombineerde lengte- en verstekaanslag voor de
stand “langszagen” (fig. D6 - D8).
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag (4) kan op twee verschillende
manieren worden gebruikt om deze zaagbewerking uit te voeren.
• Schuif de aanslagsteun in de aanslaghouder (7) en vergrendel deze
met blokkeerknop voor de aanslagsteun (32), die aan de rechterkant
van de aanslaghouder zit.
• Schuif de aanslaghouder naar de gewenste positie en draai de
borgknop (40) vast, die aan de onderkant van de aanslaghouder zit.
• Draai, om de stand van de aanslag te veranderen, de
aanslagblokkeerknop (35) op de verstekgradenboog (31) en schuif de
aanslag (32) in de gewenste positie (fig. D7).
Houder in rechter zwaluwstaart:
aanslag en aanslagsteun maken een rechte hoek
• Plaats de houder met de aanslag daaraan bevestigd op het uiteinde
van de zwaluwstaart (38) aan de rechterkant van de tafel (1) en schuif
deze erop zoals weergegeven (fig. D6).
• Zet de verstekgradenboog (31) op 0° om het zaagblad met de aanslag
te richten (fig. D8).
• Controleer of de afstelling correct is, door de aanslag tegen het
zaagblad te schuiven.
• Plaats voor een optimale stabiliteit de aanslaghouder en de
aanslagsteun in het midden van de aanslag.
• Draai de borgknop (40) aan de onderkant van de aanslaghouder (fig. D6)
vast.
Monteren van de aanslag voor de stand “trekzagen” afkorten en verstekzagen (fig. E1 - E5)
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag (4) kan op twee verschillende
manieren worden gebruikt om deze zaagbewerkingen uit te voeren.
Houder in voorste zwaluwstaart: aanslag en aanslagsteun maken een
rechte hoek
• Monteer de gecombineerde lengte- en verstekaanslag in de zwaluwstaart
aan de voorzijde van de tafel, links van het zaagblad (fig. E1).
• Draai de blokkeerknop van de verstekgradenboog (34) los en zet de
wijzer op 0°.
• De aanslag staat nu haaks op het zaagblad en moet zodanig worden
gepositioneerd, dat het zaagblad langs de aanslag kan bewegen.
• Draai de blokkeerknop van de aanslag (34) vast.
• Houd het werkstuk tegen de aanslag en trek het zaagblad erdoor om
een afkortzaagbewerking uit te voeren.
• Stel voor verstekzagen de gewenste hoek in op de verstekgradenboog
(31) (fig. E2).
• Schuif de aanslaghouder met ingetrokken aanslaghouder langs de
voorzijde van de zaagtafel naar rechts langs het zaagblad (fig. E3), om de
zaagbewerking met de linker hand uit te kunnen voeren. Voor
rechtshandigen verdient het aanbeveling, met de aanslag links te werken.
Klem het werkstuk voor optimale veiligheid bij het afkorten
tegen de aanslag.
Houder in linker zwaluwstaart: aanslag en aanslagsteun in lijn
• Ontgrendel en verwijder de gecombineerde lengte- en verstekaanslag.
• Schuif de aanslag op het zwaluwstaartprofiel links op de zaagtafel (fig. E4).
• Ontgrendel de blokkeerknop van de verstekgradenboog (34) en stel de
aanslag in op de gewenste hoek (fig. E5).
• Draai de blokkeerknop van de verstekgradenboog weer vast.
• Los de aanslagblokkeerknop (35) en positioneer de aanslag zodanig,
dat een optimale geleiding wordt verkregen. Zorg ervoor dat het
zaagblad niet in de aanslag snijdt!
• Positioneer de aanslag op een dusdanige afstand van het zaagblad dat
het af te korten werkstuk het zaagblad niet raakt. Zet de aanslag vast
met de blokkeerknop (40) van de aanslaghouder.
Houder in voorste zwaluwstaart: aanslag en aanslagsteun in lijn met het
zaagblad
• Plaats de houder op het uiteinde van de zwaluwstaart (38) aan de
voorrand van de tafel (1) en schuif deze erop zoals weergegeven (fig. D6).
48
nl - 4
NEDERLANDS
Instellen van de zaagdiepte (fig. F)
Het zaagblad kan in hoogte worden versteld door het verdraaien van de
gecombineerde hef- en traverseerhendel (6).
• Draai de borgring (10) voor de bladhoogte los en zet het blad op de
gewenste hoogte.
• Zorg dat de bovenste drie tanden van het zaagblad bij het zagen net
boven de bovenzijde van het werkstuk uitsteken. Zo zijn de prestaties
optimaal, omdat het grootst mogelijke aantal tanden door het werkstuk
snijdt.
• Draai de borgring vast (10).
• Om de instelling duidelijk te kunnen weergeven is de
beschermkap in de figuur omhooggeklapt. Zorg dat de
beschermkap voor het zagen in de juiste stand staat.
• Laat het zaagblad niet verder zakken wanneer de
beschermkap over de volle lengte de zaagtafel raakt.
Afstellen van de hoek van het zaagblad (fig. G1 - G5)
Afstellen van de rechte hoek
De machine heeft een instelbare stop op 0° voor het eenvoudig instellen
van een rechte hoek (fig. G1).
• Draai de vergrendelhendel voor afschuinen (13) los en zet het zaagblad
op 0°, waardoor een rechte hoek ten opzichte van de tafel wordt
gecreëerd.
• Draai de vergrendelhendel voor afschuinen vast.
• Plaats een winkelhaak op de zaagtafel en tegen het zaagblad (fig. G2).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Verdraai met een steeksleutel van 17 mm zo nodig de excenter bout
(41) waarmee de aanslag (42) aan de machine is bevestigd.
• Wanneer het zaagblad haaks is, controleer dan of de
afschuinindicator (44) 0° op de afschuinschaal (12) (fig. G3) aangeeft.
• Wanneer dit niet het geval is draai dan de bouten (43) los, verschuif
de schaal (12) naar 0° en draai de bouten weer vast (fig. G1).
Afschuininstelling van het zaagblad
De machine heeft ook een afstelbare stop bij 45°, en heeft de mogelijkheid
om verder te zagen dan de stop tot 47° (fig. G4).
• Zet de vergrendelhendel voor afschuinen (13) los en plaats het
zaagblad op 45° (fig. G1).
• Draai de vergrendelhendel voor afschuinen vast.
• Controleer de hoek tussen het zaagblad en de tafel met behulp van
een gradenboog; de hoek moet exact 45° bedragen (fig. G5).
• Verdraai met een steeksleutel van 17 mm zo nodig de excenter bout (45)
waarmee de aanslag (46) aan de machine is bevestigd (fig. G1 & G4).
Vervangen van het zaagblad (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Verwijder de bovenste beschermkap (3) (fig. C7).
• Draai de zaag op zijn zijkant zoals weergegeven in (fig. B5) met het blad
in stand “langszagen”, d.w.z. geblokkeerd in het midden van de tafel.
• Laat het blad zakken door de borgring voor de hoogte van het
zaagblad (10) los te draaien en de gecombineerde hef- en
traverseerhendel (6) linksom te draaien. Draai de borgring voor de
hoogte van het zaagblad weer vast (fig. C3).
nl - 5
• Draai de inbusbout (x22) los en verwijder de beschermkap (23) van de
bladspindel zoals weergegeven (fig. C4).
• Plaats de inbussleutel (47) van 4 mm in het uiteinde van de bladspindel
(49) en plaats de steeksleutel (48) van 22 mm op de moer (50) (fig. H1).
• De zaagbladmoer heeft linkse draad, houd daarom de inbussleutel stevig
vast en draai de steeksleutel rechtsom om de moer los te draaien.
• Verwijder de moer (50) en de buitenste klemring (51) (fig. H2).
• Til de beschermkap (23) van de bladspindel zoals weergegeven. Houd
de beschermkap in deze stand en verwijder het oude zaagblad
voorzichtig door het van de binnenste klemring (52) te wrikken (fig. H3).
• Plaats het nieuwe zaagblad (9) op de binnenste klemring (52); zorg dat
de tanden naar de voorzijde van de machine wijzen.
• Monteer de buitenste klemring (51) weer; draai deze totdat de juiste
positie is gevonden (fig. H2).
• Monteer de moer (50) weer en draai deze vast en houdt de spindel (49)
vast (fig. H1 & H2).
• Plaats de beschermpkap (23) van de bladspindel terug door eerst de
gleuf met open eind (26) achter de schroef (27) te schuiven, en schuif
vervolgens de beschermkap naar achteren tot de gleuven (28) in de
juiste stand vergrendelen (fig. C6).
• Monteer de inbusbout (22) weer en draai deze vast.
• Plaats de zaag rechtop.
• Monteer de bovenste zaagbladbeschermkap (3) (fig. C7).
Afstellen van de aanslag voor langszagen: parallel aan het zaagblad
(fig. J)
• Draai de blokkeerknop van de aanslaghouder (38) en de blokkeerknop
van de aanslag (33) los.
• Schuif de aanslag (30) in de richting van het zaagblad totdat dit net
wordt geraakt.
• Verstel de verstekgradenboog (29) zodanig, dat de aanslag de tanden
van het zaagblad zowel voor als achter net raakt en dus parallel staat
met het zaagblad.
• Draai de blokkeerknop (32) van de aanslaghouder vast en controleer of
de aanslag nog steeds parallel met het zaagblad staat.
• Draai de blokkeerknop van de aanslag (33) vast. De wijzer van de
verstekgradenboog moet nu op 90° staan.
Na het gebruik van de aanslag voor verstekzagen kan deze
weer voor langszagen worden ingesteld zoals hiervoor
beschreven. Zo is de nauwkeurigheid steeds gewaarborgd.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig
versleten zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor
het maximum toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• De machine wordt geleverd met een zaagblad van 215 mm.
Gebruik altijd dit type zaagblad voor langszagen.
• Zaag met deze zaag nooit uit de vrije hand!
• Wees extra voorzichtig bij het zagen van groeven.
• Gebruik uw zaag nooit om te frezen!
• Zaag geen kromme, gebogen of schotelvormige werkstukken.
Er moet minstens een rechte, gladde zijde aanwezig zijn om
tegen de zaaggeleider of verstekgeleider te leggen.
• Ondersteun lange werkstukken altijd om terugslag te voorkomen.
• Verwijder geen afgezaagde stukken van het blad als het blad
draait.
49
NEDERLANDS
Stand “langszagen” (fig. K1 & K2)
Om standaard zaagbewerkingen uit te voeren moet het motorblok met
zaagblad in de middelste stand worden vastgezet.
• Draai de borgring (10) voor de hoogte van het zaagblad weer vast (fig. K1).
• Houd de traverseerhendel (6) vast en draai deze rechtsom om het
zaagblad uit de achterste vergrendeling los te zetten.
• Duw de positieblokkeerhendel voor langszagen (11) naar de
vergrendelhendel voor afschuinen (13) totdat de hendel in de groef van
de traverseerstang valt (fig. K2).
• Trek de hendel langzaam naar voren om het zaagblad door de
zaagspleet te trekken. De positieblokkeerhendel voor langszagen (11)
grijpt automatisch aan wanneer de juiste zaagbladstand is bereikt. Het
motorblok met zaagblad heeft een veermechanisme; door de
veerspanning blijft het motorblok met zaagblad in deze positie totdat
het handmatig wordt losgezet (fig. K1).
• Trek na het uitvoeren van een zaagsnede de positieblokkeerhendel voor
langszagen terug en zet het zaagblad terug in de achterste positie.
Laat het motorblok niet met volle kracht tegen de achterzijde
aankomen. Houd de traverseerhendel vast en laat het
motorblok zo geleidelijk teruggaan naar de achterste positie.
Stand “trekzagen” (fig. K3)
In deze stand wordt voor het uitvoeren van de zaagbewerking het werkstuk
tegen de aanslag gehouden en wordt het zaagblad erdoor getrokken.
• Ontgrendel het motorblok met zaagblad door de borgring (10) los te
draaien en de traverseerhendel (6) rechtsom te draaien; nu kan het
zaagblad door het werkstuk worden getrokken.
• Om het motorblok met zaagblad terug te brengen in de uitgangsstand
hoeft slechts de traverseerhendel te worden losgelaten.
• Draai de borgring vast (10).
Opsteekfunctie
In de stand “trekzagen” kan het zaagblad omhoog worden gestoken door
het werkstuk, dat wordt vastgeklemd tussen de aanslag en het
spouwmes, om de maximale traverseerlengte te vergroten.
• Ontgrendel het motorblok met zaagblad door de borgring (10) los te
draaien en de traverseerhendel (6) rechtsom te draaien; nu kan het
zaagblad door het werkstuk zagen.
• Als het zaagblad in de hoogste stand staat, kan het door het werkstuk
worden getrokken, zoals hierboven beschreven.
In- en uitschakelen (fig. L)
De aan/uit-schakelaar van uw zaagtafel biedt een aantal voordelen:
- nulspanningsfunctie: na een stroomonderbreking kan de machine niet
vanzelf starten en dient de groene startknop ingedrukt te worden.
- overbelastingsbeveiliging van de motor: bij overbelasting van de motor
wordt de voedingsspanning voor de motor onderbroken. Laat in zo’n
geval de motor 10 minuten afkoelen en druk dan op de groene knop.
- elektronisch remsysteem: na het uitschakelen produceert het
remsysteem bij het resetten acht seconden lang een zoemend geluid.
De machine kan in deze periode eventueel weer worden gestart.
• Druk op de groene startknop (53) om de machine in te schakelen.
• Druk op de rode stopknop (54) om de machine uit te schakelen.
Basis zaagsneden
Stand “langszagen” (fig. M1 - M3)
Verticaal langszagen
• Zet het zaagblad op 0°.
• Zet het zaagblad in stand “langszagen”.
• Zet het zaagblad op de gewenste hoogte.
50
• Monteer de aanslag voor langszagen aan de rechterkant van het
zaagblad. Zorg ervoor dat de achterkant van de aanslag in lijn staat
met de achterkant van het spouwmes.
• Controleer of de aanslag parallel is met het zaagblad.
• Positioneer de aanslag met behulp van de schaal (55) (fig. M1).
(Het werkstuk is dat deel dat tussen het zaagblad en de aanslag wordt
gemeten en vastgehouden. Het afval of afgezaagde deel is links van
het zaagblad.)
• Stel de vereiste hoogte van de bovenste beschermkap in, wanneer
deze in de vaste stand wordt gebruikt.
• Schakel de machine in.
• Schuif het werkstuk langzaam onder de beschermkap; druk het hierbij
stevig tegen de aanslag. Laat de tanden zagen en forceer het werkstuk
niet door het blad. Het toerental van het zaagblad moet constant
blijven (fig. M2).
• Gebruik in de buurt van het zaagblad altijd het duwhout (14).
• Schakel de machine uit, na het voltooien van de zaagsnede.
Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd en
voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Schuin langszagen
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag kan links of rechts van het
zaagblad worden aangebracht (fig. M3).
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk als bij verticaal langszagen.
Stand “trekzagen” - afkorten (fig. N1 & N2)
Verticaal afkorten 90° (fig. N1)
• Monteer de aanslag voor de stand “trekzagen”.
Let op!
Wanneer de aanslag links van het zaagblad wordt gepositioneerd, de
traverseerhendel met de rechter hand bedienen.
Wanneer de aanslag rechts van het zaagblad wordt gepositioneerd, de
traverseerhendel met de linker hand bedienen.
• Trek het zaagblad bij uitgeschakelde machine naar voren, om te
controleren of de aanslag niet in de baan van het zaagblad zit.
• Markeer het werkstuk en leg het zodanig tegen de aanslag, dat de
markering en het zaagblad op één lijn liggen.
• Schakel de machine in.
• Houd of klem het werkstuk stevig tegen de aanslag, en trek het
zaagblad door het werkstuk.
• Trek bij het zagen langzaam en gelijkmatig aan de hendel.
• Zet het zaagland terug naar achteren en schakel de machine uit na het
voltooien van de zaagsnede.
Verstekzagen (fig. N2)
• Monteer de aanslag voor de stand “trekzagen”.
Let op!
Wanneer de aanslag links van het zaagblad wordt gepositioneerd, de
traverseerhendel met de rechter hand bedienen.
Wanneer de aanslag rechts van het zaagblad wordt gepositioneerd, de
traverseerhendel met de linker hand bedienen.
• Zet het zaagblad op de gewenste hoek.
• Ga te werk als bij verticaal afkorten.
Afschuinen
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk als bij verticaal afkorten.
Dubbele versteksnede
Deze zaagtechniek is een combinatie van verstekzagen en afschuinen.
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk as bij verstekzagen.
nl - 6
NEDERLANDS
Onderhoud
Stofafzuiging (fig. O)
De machine heeft twee aansluitingen voor stofafzuiging. Een zit aan de
achterzijde van de machine (56), de ander zit in de bovenste beschermkap (57).
• Voor een optimale stofafzuiging verdient het aanbeveling om aan beide
aansluitingen een geschikt afzuigsysteem aan te sluiten.
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Opties (fig. P1)
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
• Verwijder iedere week het zaagsel van de machine.
De toebehoren, d.w.z. het onderstel (15), tafeluitbreiding (16), parallelaanslag
(17) en schuiftafel met eindstop voor lange verstekaanslag (18) zijn als opties
verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Onderstel (fig A2 & P2)
Het onderstel is ontwikkeld om uw zaagtafel als zelfstandige machine te
gebruiken waardoor optimale ruimte voor de tafeluitbreiding (16) en/of de
schuiftafel (18) wordt gecreëerd (fig. A2).
• Plaats het onderstel (16) op de grond en laat voldoende ruimte om
hulpstuk op de machine te kunnen gebruiken (fig. P2).
• Plaats de machine op het onderstel, waarbij de vier voeten van de
machine binnen het frame moeten vallen.
Tafeluitbreiding (fig. A3 & P3)
de tafeluitbreiding (16) gebruikt hetzelfde zwaluwstaartsysteem voor het
positioneren en kan daarom aan iedere kant van de tafel worden
gemonteerd (fig. A3).
• De geschiktste positie is aan de rechter kant van de machine (fig. P3).
• De aanslag kan zowel op de tafeluitbreiding als op de zaagtafel worden
gebruikt.
Parallelaanslag (fig. A4 & P4)
De parallelaanslag (17) wordt in de stand “langszagen” gebruikt om over
de gehele lengte van de tafel het werkstuk te geleiden (fig. A4).
• Monteer de parallelaanslag aan de rechterkant van het zaagblad.
• Omdat de parallelaanslag hetzelfde zwaluwstaartsysteem voor het
positioneren gebruikt, kan deze ofwel aan de zaagtafel of aan de
tafeluitbreiding worden gemonteerd.
• Monteer de parallelaanslag (17) bij voorkeur op de tafeluitbreiding (16)
(fig. P4).
• Zie ook de instructies voor het zagen in stand “langszagen”.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een Elu Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu-produkten worden grondig getest voor het verlaten van de fabriek.
Indien zich desondanks defecten aan uw produkt voordoen, informeer dan
bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze handleiding).
Een overzicht van erkende Elu Service-centers en nadere informatie over
onze service vindt u ook op Internet: www.2helpU.com.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw Elu produkt om welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij aankoop
binnen 30 dagen terug naar Elu, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu produkt binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten, dan
garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of van
het hele apparaat, zulks ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Schuiftafel met eindstop voor lange verstekaanslag (fig. A5 & P5 - P7)
De schuiftafel met eindstop voor lange verstekaanslag (18) wordt in de
stand “langszagen” gebruikt als ondersteuning bij het afkorten van lange
werkstukken bij alle hoeken van 0° tot 90° (fig. A5).
• De enige geschikte positie voor de schuiftafel (58) is links van de
machine (fig. P5).
• Omdat de verstekaanslag (59) hetzelfde zwaluwstaartsysteem voor het
positioneren gebruikt, moet deze aan de linkerkant van de schuiftafel
worden gemonteerd.
• Zet het zaagblad in stand “langszagen”.
• Voor recht afkorten; zet de aanslag haaks op het zaagblad (fig. P6).
• Voor verstekzagen; stel de gewenste hoek in (fig. P7).
• Plaats het werkstuk tegen de verstekaanslag.
• Controleer vóór het zagen dat de aanslag zich niet in de baan van het
zaagblad bevindt en dat het zaagblad het werkstuk volledig zal
doorzagen.
• Duw de tafel langzaam naar achteren. Op deze manier wordt het
werkstuk langs het zaagblad geleid.
nl - 7
51
NORSK
SAGBENK MED EN AVFASNINGSTRANSPORT ETS41
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en av de mest pålitelige partnere
for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” Service
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 5
no - 7
no - 7
ETS41
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu på adressen nedenfor
eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i
henhold til EN 61029:
ETS41
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* ved brukerens øre
Tekniske data
Spenning
Motor effekt (forbruk)
Bladdiameter
Bladakselstørrelse
Maks. bladstørrelse
Maks. omdr.hastighet/min
Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems
Arbeidsbord dimensjoner
Vekt
V
W
mm
mm
mm
s
mm
kg
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
BM 2011163
Sagekapasitet
Bladdiameter
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
Maks. avfasingsvinkel
Maks. tverrsagingskapasitet
Maks. sagelengde på dybden av tverrsaging
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standardutstyr:
TCT-blad, vern, kombinert kløv-/gjæringsskjerm, skyvestang
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
52
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 1
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i
blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel
ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke
sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i
de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er
sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
no - 2
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller
deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er
slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres
eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbord
• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot sagbordets
forside.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med
utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye.
• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.
• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet maksimalt 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.
• Hold hendene unna sagbladets bane.
• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra
strømforsyningen.
• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150 mm
fra sagbladet mens du sager.
• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til
en elektrisk strømkilde.
• Skift ut bordinnlegget når det er slitt.
• Under transport må det sikres at den øvre delen av sagbladet er
tildekket, for eksempel av vernet.
• Bruk ikke vernet for håndtering eller transport.
• Bruk en holder eller hansker når du håndterer et sagblad.
• Bruk ikke blader som har større eller mindre diameter enn det som
anbefales. For riktig bladstørrelse, slå opp i den tekniske
informasjonen. Bruk bare bladene som er angitt i denne håndboken,
og som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
53
NORSK
•
•
•
•
Bruk ikke HSS-blader.
Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
Bruk ikke slipedisker.
Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
13 Låsehendel for avfasing
14 Påskyver
Tilbehør og tilleggsutstyr
A2
15 Støtteben
A3
16 Forlengelsesbord
A4
17 Parallell skjerm
A5
18 Skyvebord med langt endestopp for gjæringsskjerm
Elektrisk sikkerhet
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
1 Boks som inneholder:
1 Kombinert kløv- og gjæringsskjerm
1 Skjermbrakett
1 Spaltekniv
1 Øvre bladvern
1 Påskyver
1 Nøkkel 13/17 mm
1 Nøkkel 20/22 mm
1 Umbrakonøkkel 4 mm
1 Umbrakonøkkel 5 mm
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din ETS41-sagbenk er utformet for å kunne sage tre på to forskjellige
måter enkelt, nøyaktig og sikkert. Dette gjelder både kløyving, tverrsaging,
avfasing og gjæringssaging.
Kløvingsmodus
I kløyvingsmodus blir maskinen brukt til vanlig kløving og til å sage brede
emner når emnet mates manuelt inn til bladet.
Tverrmodus
Tverrmodus brukes til all tverrsaging og gjæringssaging der arbeidsemnet
holdes stille mens bladet føres gjennom.
A1
1 Bord
2 Bordinnlegg
3 Øvre bladvern
4 Kombinert kløv- og gjæringsskjerm
5 Strømbryter
6 Kombinert heve- og tverrhendel
7 Støttebrakett for kløv- og gjæringsskjermskinne
8 Spaltekniv
9 Blad
10 Låsering for bladhendel
11 Hendel for kløvposisjon
12 Avfasingsskala
54
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid først vikle kabelen helt av.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
Pakke ut sagen og sagdelene (fig. B1 - B6)
Utsparingene (19) i huset er beregnet på å gjøre transporten av maskinen
enklere (fig. B1).
• Ta sagen forsiktig ut av emballasjen.
• Sett sagen opp-ned (fig. B2).
• Kutt stroppene som holder transportblokkene til maskinen (fig. B3).
• Fjern stroppene og transportblokkene.
• Trekk ut materiellkassen (fig. B4).
• Når bladet er i kløvposisjon, det vil si låst i midten av bordet, legger du
sagen på siden som vist på tegningen (fig. B5).
• Monter spaltekniven (8) ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
• Sett sagen i stående posisjon.
• Sett skyvestangen (14) på plass i sporet på forsiden av maskinen (fig. B6).
Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke er
i bruk.
Montere og justere spaltekniven (fig. C1 - C6)
Posisjonen for montering av spaltekniven avhenger av bladstørrelsen:
spor (20) for små blader, spor (21) for store blader (fig C1).
Den riktige posisjonen er at spaltekniven (8) skal ha en radius på
maksimalt 5 mm fra kanten av sagbladtennene (fig. C2).
• Når sagen ligger på siden, senker du bladet ved å løsne låseringen for
bladhendelen (10) og vrir den kombinerte heve- og tverrhendelen (6)
mot klokken. Stram til låseringen for bladhendelen (fig. C3).
• Løsne skruen (22) og fjern vernet for bladakselen (23), som vist (fig. C4).
• Fra toppen på bordet, setter du spaltekniven (8) inn i bordinnlegget (2)
(fig. C5).
no - 3
NORSK
• Spaltekniven (8) festes til en klamme med 13 mm skruer (24). Bruk en
13 mm skrunøkkel (25), løsne skruene (24) og juster posisjonen til
spaltekniven som ønsket.
• Stram skruen (24) godt.
• Sett på plass vernet for bladakselen (23) ved først å skyve sporet med
åpen ende (26) bak skruen (27), deretter skyver du vernet bakover til
sporene (28) låses på plass (fig. C6).
• Sett på plass skruen (22) og stram til.
Montere øvre bladvern (fig. C7)
Øvre bladvern (3) holdes på plass av en M6 skrue og mutter.
• Når sagen er i stående posisjon, festes vernet til spaltekniven ved hjelp
av mutteren (29) og skruen (30) som følger med.
• Vernet kan stilles og holdes i en fast stilling over bordet hvis du
strammer mutteren lett.
• Løsne mutteren noe hvis du vil at vernet skal falle ned til bordet.
Montere den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Sagbenken din har sinkespor på alle fire sider, som passer til alt
tilleggsutstyr og til den kombinerte kløv-og gjæringsskjermen.
Den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen (4) er satt sammen av to
aluminiumsprofiler som holdes sammen av en gjæringskvadrant (31)
(fig D1). Den lengste profilen er skjermen (32) og den korteste profilen er
skjermstøtten (33) som festes til skjermbraketten (7) (fig. D2). Kvadranten
har posisjoner ved 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 og 90° venstre og høyre,
og festes med låsehjulet til kvadranten (34) (fig. D3).
Skjermen (32) er reversibel: arbeidsemnet kan føres langs flaten på 80 mm
eller 11 mm, slik at skyvestang kan benyttes når du kløver tynne
arbeidsemner.
• Du stiller inn for 11 mm ved å løsne på klemmehjulet for skjermen (35)
og skyve skjermen (32) ut av kvadranten (31).
• Snu skjermen og fest kvadranten igjen i åpningen, som vist (fig. D4).
Før arbeidsemnet langs den nedre flaten (36).
• Når du skal bruke full høyde på 80 mm, skyver du skjermen inn mot
kvadranten med den brede flaten (37) i vertikal posisjon (fig. D5).
Montere den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen for
kløyvingsmodus (fig. D6 - D8).
Den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen (4) kan brukes på to forskjellige
måter for å utføre denne operasjonen.
Brakett på fremre sinke: Skjerm og skjermstøtte på linje med blad.
• Plasser braketten ved enden av sinken (38) på forsiden av bordet (1)
og skyv den på plass som vist (fig. D6).
• Skyv skjermstøtten inn i skjermbraketten (7) og lås med hjulet for
skjermstøtten (39), som du finner på høyre side av skjermbraketten.
• Skyv skjermbraketten til ønsket posisjon og stram til låsehjulet (40),
som du finner nederst på skjermbraketten.
• Du justerer posisjonen til skjermen ved å utløse hjulet til skjermklemmen
(35) på gjæringskvadranten (31) og skyve skjermen (32) til ønsket
posisjon (fig. D7).
Brakett på høyre sinke: Skjerm og skjermstøtte i rett vinkel
• Plasser braketten med skjermen koblet til ved enden av sinken (38) på
høyre side av bordet (1) og skyv den på plass som vist (fig. D6).
• Still kvadranten (31) til 0° for å sette skjermen parallelt med bladet (fig. D8).
• Sjekk nøyaktigheten ved å plassere skjermen inn mot bladet.
• For stabilitet må skjermbraketten og støtten plasseres på midt på
skjermlengden.
• Stram til låsehjulet (40), som du finner nederst på skjermbraketten (fig. D6).
Montere skjermen for tverrmodus - tverr- og gjæringssaging (fig. E1 - E5)
Den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen (4) kan brukes på to forskjellige
måter for å utføre tverr- og gjæringssaging.
no - 4
Brakett på fremre sinke: Skjerm og skjermstøtte i rett vinkel
• Sett den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen i sinken på fremre
bordende, til venstre for bladet (fig. E1).
• Utløs låsehjulet til kvadranten (34) og still kvadrantpekeren til 0°.
• Skjermen står nå i 90° til bladet og må plasseres slik at bladet kan
føres fritt forbi enden.
• Stram låsehjulet (34).
• Hold arbeidsemnet mot skjermen og trekk bladet gjennom for å utføre
tverrsaging.
• Ved gjæringssaging stiller du inn ønsket vinkel på kvadranten (31) (fig. E2).
• Hvis du vil sage ved hjelp av venstre hånd, skyver du skjermbraketten
langs forsiden av bordet, mens skjermstøtten er trukket tilbake (fig. E3),
til høyre side for bladet. Venstre side for bladet er bedre egnet ved
tverrsaging ved hjelp av høyre hånd.
For å oppnå optimal sikkerhet må du feste arbeidsemnet til
skjermen ved tverrsaging.
Brakett på venstre sinke: Skjerm og skjermstøtte på linje
• Utløs og ta av den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen.
• Skyv hele enheten med braketten inn på sinken på venstre side av
bordet (fig. E4).
• Utløs låsehjulet til kvadranten (34), og still skjermen til ønsket vinkel (fig. E5).
• Lås låsehjulet til kvadranten igjen.
• Utløs klemmehjulet til skjermen (35), og plasser skjermen slik at den gir
maksimal støtte. Pass på at bladet ikke skjærer skjermen!
• Plasser skjermen i en slik avstand fra bladet at arbeidsemnet som skal
tverrsages, ikke kommer inntil bladet. Deretter låser du det på plass
med låsehjulet til skjermbraketten (40).
Justere bladhøyden (fig. F)
Bladet kan heves og senkes når du dreier på den kombinerte heve- og
tverrhendelen (6).
• Løsne låseringen for bladet (10) og plasser bladet i ønsket høyde.
• Pass på at de øverste tre tennene på bladet bare såvidt kommer
gjennom overflaten på arbeidsemnet under saging. Dette sikrer at
maksimalt antall tenner fjerner materiell til enhver tid, slik at du oppnår
optimal ytelse.
• Stram til låseringen (10).
• For å gjøre dette klarere, er vernet løftet på tegningen, slik at
du ser innstillingen. Før du sager må du passe på at vernet står
i riktig stilling.
• Når bladvernet berører bordet, må du ikke senke bladet lenger
ned.
Justere bladvinkelen (fig. G1 - G5)
Rett vinkeljustering
Maskinen har et justerbart stopp ved 0° for enkel rett vinkeljustering (fig. G1).
• Slipp låsehendelen for avfasing (13) og plasser bladet ved 0°, noe som
danner en rett vinkel til bordet.
• Stram til låsehendelen for avfasing.
• Plasser et sett rettvinklet på bordet og oppover mot bladet (fig. G2).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Justere eksenterskruen (41) og fest stoppet (42) til maskinen ved
hjelp av en 17 mm skrunøkkel (fig. G1).
• Når bladet er i rett vinkel, kontrollerer du at avfasingsindikatoren (44)
angir 0° på avfasingsskalaen (12) (fig. G3).
• Hvis ikke, løsner du skruene (43), flytter skalaen (12) til 0° og
strammer skruene (fig. G1).
55
NORSK
Justere bladavfasing
Maskinen har et justerbart stopp ved 45°, og kan skjære forbi stoppene til
47° (fig. G4).
• Slipp låsehendelen for avfasing (13) og avfase bladet til 45° (fig. G1).
• Stram til låsehendelen for avfasing.
• Sjekk vinkelen til bladet i forhold til bordet ved hjelp av en vinkelmåler.
Vinkelen skal være nøyaktig 45° (fig. G5).
• Hvis det er nødvendig, justerer du eksenterskruen (45) og fester stoppet
(46) til maskinen ved hjelp av en 17 mm skrunøkkel (fig. G1 & G4).
Skifte ut bladet (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Pass på at maskinen er koplet fra strømtilførselen.
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
• Fjern øvre bladvern (3) (fig. C7).
• Når bladet er i kløvposisjon, det vil si låst i midten av bordet, legger du
sagen på siden som vist på tegningen (fig. B5).
• Senk bladet ved å løsne låseringen for bladhendelen (10) og vri den
kombinerte heve- og tverrhendelen (6) mot klokken. Stram til låseringen
for bladhendelen (fig. C3).
• Løsne skruen (x22) og fjern beskyttelsesplaten for bladakselen (23),
som vist (fig. C4).
• Sett den 4 mm sekskantnøkkelen (47) inn i enden av bladakselen (49),
og den 22 mm skrunøkkelen (48) på mutteren (50) (fig. H1).
• Bladmutteren har en venstrehånds gjenging, derfor må du holde
sekskantnøkkelen godt, vri skrunøkkelen med klokken for å løsne.
• Fjern mutteren (50) og den ytre klemmeskiven (51) (fig. H2).
• Løft beskyttelsesplaten for bladakselen (23) som vist, og mens du
holder den i dens posisjon, fjerner du det gamle bladet forsiktig ved å
løsne det fra den indre klemmeskiven (52) (fig. H3).
• Plasser det nye bladet (9) på klemmeskiven (52). Pass på at tennene
peker mot forsiden av maskinen.
• Sett på plass den ytre klemmeskiven (51). Denne må du dreie på for å
finne riktig posisjon (fig. H2).
• Sett på plass mutteren (50) og stram til mens du holder akselen (49)
(fig. H1 & H2).
• Sett på plass beskyttelsesplaten for bladakselen (23) ved først å skyve
sporet med åpen ende (26) bak skruen (27), deretter skyver du platen
bakover til sporene (28) låses på plass (fig. C6).
• Sett på plass skruen (x22) og stram til.
• Sett sagen i stående posisjon.
• Sett tilbake øvre bladvern (3) (fig. C7).
Stille skjermen parallelt med bladet for kløving (fig. J)
• Løsne låsehjulet til skjermbraketten (38) og låsehjulet til skjermen (33).
• Skyv hele enheten mot bladet til skjermen (30) såvidt berører bladet.
• Juster skjermkvadranten (29) til skjermen såvidt berører bladtennene
forrest og bakerst, slik at du er sikker på at den står parallelt med bladet.
• Stram låsehjulet til skjermbraketten og sjekk at skjermen fremdeles står
parallelt.
• Stram låsehjulet til skjermen (33). Pekeren til kvadranten skal nå stå
på 90°.
Når du har brukt enheten i gjæringsposisjon, tilbakestiller du
skjermen for kløving ved å følge fremgangsmåten ovenfor,
slik at resultatet blir nøyaktig.
56
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet
må være konstruert for en omdreiningshastighet som er større
enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Verktøyet leveres med et 215 mm sagblad. Du må alltid bruke
denne bladtypen når du bruker sagen til kløyving.
• Du må aldri bruke sagen til frihåndsskjæring!
• Vær ekstra forsiktig når du bruker verktøyet til skjæring.
• Bruk aldri sagen til slotting!
• Du må ikke sage forvridde, bøyde eller skålformede
arbeidsemner. Det må være minst en rett, glatt side som ligger
inntill kløvskjermen eller gjæringsmålet.
• Du må alltid støtte lange arbeidsemner, ellers kan det oppstå
tilbakeslag.
• Ikke fjern avskårete deler fra bladområdet, mens bladet er i drift.
Kløyvingsmodus (fig. K1 & K2)
Ved standard sagbenkbruk må bladtransporten låses i midtposisjon.
• Løsne låseringen for bladhendelen (10) (fig. K1).
• Ta tak i den kombinerte heve- og tverrhendelen (6) og drei den med
klokken for å utløse bladet fra låst posisjon bakerst.
• Skyv hendelen for kløvposisjon (11) mot låsehendelen for avfasing (13)
til hendelen står i sporet i transportstangen (fig. K2).
• Trekk sakte i hendelen for å trekke sagbladet over snittåpningen.
Hendelen for kløvposisjon (11) festes automatisk når den når riktig
bladposisjon. Bladtransporten er fjærbelastet, og fjærtrykket holder
bladet i denne posisjonen til det utløses manuelt (fig. K1).
• Etter bruk skyves hendelen for kløvposisjon tilbake og sagbladet settes
i bakre posisjon.
Du må ikke la sagbladet fyke fort bakover. Styr det ved å holde
i tverrhendelen.
Tverrmodus (fig. K3)
I denne modusen holdes arbeidsemnet stille mot skjermen, og bladet
trekkes over for å utføre tverrsaging.
• Slipp bladtransporten ved å løsne låseringen for bladet (10) og vri
tverrhendelen (6) med klokken, slik at bladet kan trekkes over
arbeidsemnet.
• Bladtransporten går tilbake i hvileposisjon når du utløser tverrhendelen.
• Stram til låseringen (10).
Oppstikkingsfunksjon
I tverrmodus kan bladet stikkes opp gjennom arbeidsemnet, som er klemt
i posisjon mellom skjermen og spaltekniven, for å utvide den maksimale
sagelengden.
• Slipp bladtransporten ved å løsne låseringen for bladet (10) og vri
tverrhendelen (6) med klokken, slik at bladet kan sage gjennom
arbeidsemnet.
• Når bladet er helt løftet opp, kan det føres som beskrevet over.
Start - stopp (fig. L)
Av/på-bryteren til sagbenken gir deg mange fordeler:
- utløsningsfunksjon ved mangel på spenning: hvis strømmen skulle bli
borte av en eller annen grunn, må bryteren aktiveres manuelt.
- overbelastningsvern for motor: hvis motoren overbelastes, vil
strømforsyningen til motoren brytes. Dersom dette skjer, må du la motoren
avkjøles i 10 minutter før du trykker på den grønne startknappen.
no - 5
NORSK
- elektronisk bremsesystem: etter at maskinen er slått av, vil bremsesystemet
avgi en summende lyd i cirka åtte sekunder når det tilbakestilles. Hvis det er
nødvendig, kan maskinen startes på nytt i løpet av denne tiden.
• For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen (53).
• For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen (54).
Vanlig skjæring
Avfasing
• Innstille riktig avfasingsvinkel.
• Fortsett som ved vertikal tverrsaging.
Kombinert gjæring
Dette er en kombinasjon av gjæringssaging og avfasing.
• Innstille riktig avfasingsvinkel.
• Fortsett som ved gjæringssaging.
Kløvingsmodus (fig. M1 - M3)
Vertikal kløving
• Still bladet til 0°.
• Sett bladet i kløvposisjon.
• Sett bladet i ønsket høyde.
• Monter skjermenheten for kløyvingsmodus til høyre for bladet,
tilpass den bakre enden av skjermhendelen med baksiden av spaltekniven.
• Kontroller at skjermen er parallell med bladet.
• Plasser skjermen ved å bruke skalaen (55) (fig. M1). (Arbeidsemnet
mellom bladet og skjermen blir målt og holdt på plass. Spon og
avskjær kommer til venstre for bladet.)
• Hvis du bruker øvre vern i fast posisjon, justerer du det til riktig høyde.
• Slå på maskinen.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn under vernet. Hold det fast presset mot
kløvskjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn mot
bladet. Bladhastigheten bør holdes konstant (fig. M2).
• Bruk alltid en skyvestang (14) når du nærmer deg bladet.
• Slå av maskinen etter at sagingen er ferdig.
Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før
støpselet tas ut av stikkontakten.
Avfaset kløving
Den kombinerte kløvings- og gjæringsskjermen kan plasseres enten til
venstre eller høyre for bladet (fig. M3).
• Innstille riktig avfasingsvinkel.
• Gå frem på samme måte som for vertikal kløving.
Tverrmodus - tverrsaging (fig. N1 & N2)
Vertikal tverrsaging 90° (fig. N1)
• Monter skjermenheten for tverrmodus.
Husk:
Når skjermen står til venstre for bladet, betjener du tverrhendelen med
høyre hånd.
Når skjermen står til høyre for bladet, betjener du tverrhendelen med
venstre hånd.
• Når maskinen er slått av, trekker du sagbladet over for å sikre at
skjermen helt sikkert ikke kommer inn i banen til bladet.
• Merk av arbeidsemnet, og plasser det inn mot skjermen med
skjæremerkene på linje med sagbladet.
• Slå på maskinen.
• Mens du holder eller klemmer arbeidsemnet fast mot skjermen, trekker
du bladet over arbeidsstykket.
• Oppretthold jevnt og stødig trekk under sagingen.
• Trekk bladet tilbake og slå av maskinen etter at sagingen er ferdig.
Gjæring (fig. N2)
• Monter skjermenheten for tverrmodus.
Husk:
Når skjermen står til venstre for bladet, betjener du tverrhendelen med
høyre hånd.
Når skjermen står til høyre for bladet, betjener du tverrhendelen med
venstre hånd.
• Sett skjermen i ønsket vinkel.
• Fortsett som ved vertikal tverrsaging.
no - 6
Støvavsug (fig. O)
Maskinen har to koplingspunkt for støvuttak. Det ene er bakerst på
maskinkassen (56), og det andre er på øvre bladvern (57).
• For optimalt støvuttak anbefaler vi at begge punkt koples til egnet
støvsugerenheter ved all saging.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Tilbehør (fig. P1)
Tilbehøret, det vil si støtteben (15), forlengelsesbordet (16), den parallelle
skjermen (17) og skyvebordet med langt endestopp for gjæringsskjerm (18)
kan fås som tilbehør.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Støtteben (fig. A2 & P2)
Støttebenet er utformet slik at du kan installere sagbenken som en
frittstående maskin, og dermed få optimal plass til å bruke
forlengelsesbordet (16) og/eller skyvebordet (18) (fig. A2).
• Plasser støttebena (16) på gulvet mens du lar det være tilstrekkelig plass
til å bruke eventuelt tilbehør som er montert på maskinen (fig. P2).
• Plasser maskinen på støttebena, og pass på at de fire føttene på
maskinen sitter innenfor rammen.
Forlengelsesbord (fig. A3 & P3)
Forlengelsesbordet (16) bruker det samme sinkesystemet for plassering,
og kan derfor plasseres på en hvilken som helst side av bordet (fig. A3).
• Den beste siden er høyre side av maskinen (fig. P3).
• Skjermenheten kan brukes på forlengelsesbordet på samme måte som
på maskinbordet.
Parallell skjerm (fig. A4 & P4)
Den parallelle skjermen (17) brukes i kløyvingsmodus for å forlenge
kløyvingslederne over hele lengden til bordet (fig. A4).
• Den parallelle skjermen skal monteres til høyre for bladet.
• Ved å bruke det samme sinkesystemet for plassering, kan den parallelle
skjermen monteres enten på maskinbordet eller på forlengelsesbordet.
• Den parallelle skjermen (17) bør monteres på forlengelsesbordet (16)
(fig. P4).
• Se instruksjonene for å sage i kløyvingsmodus.
Skyvebord med langt endestopp for gjæringsskjerm (fig. A5 & P5 - P7)
Skyvebordet med langt endestopp for gjæringsskjerm (18) brukes i
kløyvingsmodus for å støtte tverrsaging av lange arbeidsemner ved vinkler
fra 0° til 90° (fig. A5).
• Den eneste posisjonen som er mulig for skyvebordet (58), er på venstre
side av maskinen (fig. P5).
• Ved å bruke det samme sinkesystemet for plassering monteres
gjæringsskjermen (59) på venstre side av skyvebordet.
• Sett bladet i kløvposisjon.
• For rett tverrsaging settes skjermen ved 90° til bladet (fig. P6).
• For gjæringssaging innstilles riktig vinkel (fig. P7).
• Plasser arbeidsemnet mot gjæringsskjermen.
57
NORSK
• Før du sager må du kontrollere at skjermen ikke ødelegger bladet,
og at arbeidsemnet blir skåret gjennom.
• Skyv bordet sakte bakover, dette mater arbeidsemnet langs bladet.
Vedlikehold
Din Elu-maskine er konstruert slik at den kan brukes i lang tid med et
minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av maskinen.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
• Sagstøv må fjernes fra maskinen ukentlig.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-produkt, kan det returneres innen
30 dager til din Elu-forhandler eller til et Elu-autorisert serviceverksted
og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt Eluprodukt har feil eller mangler som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen
vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte serviceverksted finner du i Elukatalogen, eller ved å kontakte Elu.
Elu, “etter-kjøp” service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid leveres til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for videre informasjon,
eller kontakt Elu). Alternativt kan du finne en liste over Elu autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på
Internett-adressen vår: www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
58
no - 7
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR LONGITUDINAL DE BISEL ÚNICO ETS41
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram
da Elu um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 5
pt - 7
pt - 7
ETS41
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no endereço abaixo ou a
parte de trás do presente manual.
De acordo com as directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a EN 61029, é:
ETS41
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* junto ao ouvido do operador
Dados técnicos
Voltagem
Potência do motor (entrada)
Diâmetro da lâmina
Tamanho do eixo da lâmina
Espessura máxima da lâmina
Velocidade max. da serra
Tempo de travagem automática da lâmina
Dimensão da mesa
Peso
V
W
mm
mm
mm
rpm
s
mm
kg
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Capacidade de corte
Diâmetro da lâmina
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
Ângulo máximo do bisel
Capacidade máxima de corte transversal
na travessa
Extensão longitudinal máxima na
profundidade do corte transversal
mm
mm
mm
°
215
47,5
33,5
-2 - 47
225
52
37
-2 - 47
mm
47,5 x 260
52 x 270
395 x 20
400 x 20
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Equipamento padrão:
Lâmina TCT, resguardo, guia combinada para cortes laterais e de
esquadria, vareta de manipulação.
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Arestas afiadas.
pt - 1
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
59
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o
risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar utilizar este
produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada, execução de soldadura, etc.)
a segurança eléctrica pode ser aumentada intercalando-se um
transformador de separação ou um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de extensão.
As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas devem
de ser guardadas num sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças de trabalho.
É mais seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução. Não utilize
ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
60
A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira mais segura se for
utilizada para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste manual de instruções pode dar
origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre afinadas
e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e substituição dos
acessórios. Verifique regularmente os cabos da ferramenta e, no caso de
estes estarem danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica Elu. Verifique periodicamente os cabos de extensão e
substitua-os se estiverem danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado desejado. Verifique o bom
alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem feita ou se
existe qualquer outra condição que possa impedir que a ferramenta
funcione bem. Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a funcionar.
Mande substituir o interruptor num Centro de Assistência Técnica Elu.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhe dizem respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar exclusivamente a
cargo de técnicos qualificados.
Instruções de segurança adicionais para mesas de serrar
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto e de que os
dentes estão virados para a parte frontal da mesa de serrar.
• Verifique se todos os manípulos de travamento estão apertados antes
de começar a trabalhar.
• Certifique-se de que a lâmina e todas as flanges estão limpas e de que
as superfícies de contacto do colar estão em contacto com a lâmina.
Aperte firmemente a porca do eixo.
• Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente montada.
• Certifique-se de que a guia de corte está ajustada para a distância
correcta da lâmina - máximo 5 mm.
• Nunca ponha a serra a funcionar sem os resguardos superior e inferior
estarem colocados.
• Mantenha as mãos fora do alcance da lâmina da serra.
• Desligue a serra e retire a ficha da tomada quando pretender levar a
cabo qualquer operação de manutenção ou mudança de lâmina.
• Utilize sempre um pau para empurrar, e certifique-se de que não
coloca as mãos a menos de 150 mm da lâmina durante o corte.
• Não utilize a máquina com uma voltagem diferente da indicada.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a funcionar.
• Não se debruce sobre a máquina para chegar à parte detrás desta.
• Evite colocar as mãos na área da lâmina quando a serra estiver
conectada à energia eléctrica.
• Substitua a inserção da mesa quando estiver gasta.
• Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da lâmina
de serra esteja coberta pelo resguardo.
• Não o utilize para manuseio ou transporte.
• Utilize um suporte ou luvas ao manusear a lâmina de serra.
• Não utilize lâminas de diâmetro inferior ou superior ao recomendado.
pt - 2
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
Para obter a classificação adequada da lâmina, consulte os dados
técnicos. Utilize apenas as lâminas especificadas nesse manual,
conforme a norma EN 847-1.
Considere a aplicação de lâminas especialmente projectadas para
redução de ruído.
Não utilize lâminas HSS.
Não utilize lâminas de serra danificadas ou rachadas.
Não utilize discos abrasivos.
Não corte metais ferrosos, não-ferrosos ou alvenaria.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição.
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 máquina parcialmente montada
1 Conteúdo da caixa:
1 Guia combinada para cortes laterais e de esquadria
1 Braçadeira da guia
1 Faca de corte
1 Protector superior de lâmina
1 Alavanca de comando
1 Chave de porcas 13/17 mm
1 Chave de porcas 20/22 mm
1 Chave Allen 4 mm
1 Chave Allen 5 mm
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra circular ETS41 foi projectada para serrar madeira de dois
modos diferentes, com o objectivo de efectuar, de forma fácil, precisa e
segura, as quatro operações principais de serragem em sentido
longitudinal, corte transversal, em bisel e corte em ângulos.
Modo de cortes laterais
Nesse modo, a máquina é utilizada para efectuar a operação padrão de
cortes laterais, bem como para serrar peças largas, colocando-as
manualmente na lâmina.
Modo de travessa da lâmina
Esse modo é utilizado para efectuar todas as operações de corte
transversal e em ângulos, nos quais se mantém a peça imóvel e a lâmina
a atravessa.
A1
1 Mesa
2 Inserção da mesa
3 Protector superior de lâmina
pt - 3
4 Guia combinada para cortes laterais e de esquadria
5 Interruptor on/off
6 Cabo combinado de elevação e de movimento longitudinal
7 Braçadeira de suporte da guia para cortes laterais e de esquadria
8 Faca de corte
9 Lâmina
10 Anel de retenção do nível da lâmina
11 Alavanca posicionadora para cortes laterais
12 Duplo decímetro
13 Cabo de travamento do bisel
14 Alavanca de comando
Acessórios e dispositivos opcionais
A2
15 Suporte com pernas
A3
16 Mesa de extensão
A4
17 Guia paralela
A5
18 Mesa deslizadora com limitador longo da guia em esquadria
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar uma bobina,
desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
Como retirar a serra e suas peças da embalagem (fig. B1 - B6)
Há vãos (19) no compartimento para facilitar o transporte (fig. B1).
• Remova com cuidado a serra da embalagem.
• Vire-a de cabeça para baixo (fig. B2).
• Corte as tiras que prendem os blocos de embalagem à máquina (fig. B3).
• Remova as tiras e os blocos.
• Puxe a caixa de material (fig. B4).
• Com a lâmina na posição de cortes laterais, ou seja, presa no centro
da mesa, vire a serra de lado, conforme ilustração (fig. B5).
• Instale a faca de corte (8) conforme o descrito a seguir.
• Coloque a serra em sentido vertical.
• Coloque o pressionador (14) no seu local, na ranhura localizada na
parte frontal da máquina (fig. B6).
Mantenha-o sempre no seu lugar quando não estiver em uso.
61
PORTUGUÊS
Instalação e ajuste da faca de corte (fig. C1 - C6)
A posição de instalação da faca dependerá do tamanho da lâmina:
ranhura (20) destinada a lâminas pequenas, ranhura (21) para lâminas
grandes (fig. C1).
O raio da faca de corte (8) deverá estar, no máximo, a 5 mm das pontas
dos dentes da lâmina (fig. C2).
• Com a serra virada de lado, abaixe a lâmina, soltando o seu anel de
retenção de nível (10) e girando em sentido anti-horário, o cabo
combinado de elevação e de movimento longitudinal (6).
Aperte novamente o anel (fig. C3).
• Solte o parafuso Allen (22) e remova o resguardo de protecção do eixo
da lâmina (23), conforme o demonstrado (fig. C4).
• A partir da superfície da mesa, insira a faca de corte (8) na inserção da
mesa (2) (fig. C5).
• A faca de corte (8) é fixada a uma braçadeira por parafusos de 13 mm
(24). Com uma chave de parafuso de 13 mm (25), solte o parafuso (24)
e ajuste a posição da faca de corte conforme o necessário.
• Aperte-o novamente (24).
• Recoloque o resguardo de protecção do eixo da lâmina (23),
deslizando primeiramente a ranhura aberta (26) por detrás do parafuso
(27), e, em seguida, deslizando o resguardo para trás até que as
ranhuras (28) se encaixem no lugar (fig. C6).
• Recoloque o parafuso Allen (22) e aperte-o.
Instalação do resguardo superior da lâmina (fig. C7)
O resguardo superior (3) é fixado no local por um parafuso M6 e porca.
• Com a serra na vertical, prenda o resguardo na faca de corte,
utilizando a porca (29) e o parafuso (30) fornecidos.
• É possível ajustar e prender o resguardo em uma posição fixa acima
da mesa, apertando levemente a porca.
• Para baixar o resguardo até a mesa, solte levemente a porca.
Ajuste da guia combinada de esquadria e cortes laterais
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
A serra circular é fornecida com ranhuras sambladas nos quatro lados
para aceitar todos os acessórios e a guia combinada de esquadria e
cortes laterais.
A guia combinada de esquadria e cortes laterais (4) é composta de perfis
de alumínio unidos por um quadrante de esquadria (31) (fig. D1). O perfil
mais longo é a guia (32) e o mais curto é o suporte da mesma (33) que se
prende à braçadeira (7) (fig. D2). O quadrante apresenta posições de
localização a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 e 90° à esquerda e direita, e é
preso com o botão de travamento (34) (fig. D3).
A guia (32) é reversível: a peça pode ser guiada ao longo da face de 80 mm
ou de 11 mm, a permitir o uso do pressionador quando se efectua cortes
laterais em peças finas.
• Para ajustar em 11 mm, solte o botão de travamento da guia (35)
e deslize-a (32) para fora do quadrante (31).
• Vire a guia e encaixe o quadrante novamente na ranhura, conforme o
demonstrado (fig. D4). Guie a peça ao longo da face inferior (36).
• Para utilizar a altura total de 80 mm, deslize a guia no quadrante,
com a face larga (37) na posição vertical (fig. D5).
Ajuste da guia combinada de cortes laterais e esquadria no modo de
cortes laterais (fig. D6 - D8)
Essa guia (4) pode ser utilizada de dois modos diferentes para efectuar
esse corte.
Braçadeira na sambladura frontal: Guia e suporte alinhados com a lâmina.
• Encaixe a braçadeira na extremidade da sambladura (38), na borda
frontal da mesa (1) e deslize-a conforme o demonstrado (fig. D6).
• Deslize o suporte da guia na braçadeira (7) e prenda-a com o botão de
travamento (39), localizado no lado direito da braçadeira da guia.
• Deslize a braçadeira na posição adequada e aperte o botão (40)
localizado na no lado inferior da braçadeira.
62
• Para ajustar a posição da guia, solte o botão de travamento (35) no
quadrante de esquadria (31) e deslize a guia (32) na posição adequada
(fig. D7).
Braçadeira na sambladura do lado direito: Guia e suporte em ângulos rectos
• Encaixe a braçadeira com a guia presa à extremidade da sambladura
(38), no lado direito da mesa (1) e deslize-a conforme o demonstrado
(fig. D6).
• Ajuste o quadrante (31) em 0° para alinhar a guia de forma paralela à
lâmina (fig. D8).
• Verifique a precisão colocando a guia contra a lâmina.
• Para obter estabilidade, posicione a braçadeira e o suporte ao longo
do comprimento da guia.
• Aperte o botão de travamento (40) localizado no lado inferior da
braçadeira (fig. D6).
Ajuste da guia para o modo de travessa da lâmina cortes transversais e em ângulos (fig. E1 - E5)
A guia combinada de esquadria e cortes laterais (4) pode ser utilizada de
dois modos diferentes para efectuar cortes transversais e em ângulos.
Braçadeira na sambladura frontal: Guia e suporte em ângulos rectos
• Instale a guia combinada na sambladura, localizada na parte frontal da
mesa, à esquerda da lâmina (fig. E1).
• Solte o botão de travamento do quadrante (34) e ajuste o ponteiro em 0°.
• Feito isso, a guia estará a 90° da lâmina e deverá ser posicionada de
maneira que a mesma possa atravessar livremente a extremidade.
• Aperte o botão de travamento (34).
• Segure a peça contra a guia e puxe a lâmina para efectuar um corte
transversal.
• Para efectuar cortes em ângulos, ajuste o ângulo necessário no
quadrante (31) (fig. E2).
• Para operar a travessa com a mão esquerda, deslize a braçadeira da
guia ao longo da parte frontal da mesa, com o suporte retraído
(fig. E3), à direita da lâmina. A parte esquerda da lâmina é mais
adequada para operar a travessa com a mão direita.
Ao efectuar cortes transversais, prenda a peça na guia como
medida de segurança.
Braçadeira na sambladura do lado esquerdo: Guia e suporte alinhados
• Solte e remova a guia combinada de esquadria e cortes laterais.
• Deslize a peça completa com a braçadeira sobre a sambladura,
no lado esquerdo da mesa (fig. E4).
• Solte o botão de travamento do quadrante (34) e ajuste a guia no
ângulo requerido (fig. E5).
• Aperte novamente o botão de travamento.
• Solte o botão de travamento da guia (35) e posicione a mesma de
forma que propicie o máximo de suporte. Certifique-se de que a
lâmina não corte a guia!
• Posicione a guia a uma distância da lâmina na qual a peça a ser
cortada não toque a mesma. Em seguida, prenda-a na posição com o
botão de travamento da braçadeira da guia (40).
Ajuste da altura da lâmina (fig. F)
É possível levantar e abaixar a lâmina girando o cabo combinado de
movimento longitudinal e de elevação (6).
• Solte o anel de retenção do nível da lâmina (10) e ajuste a mesma na
altura requerida.
• Certifique-se de que os três dentes superiores da lâmina estejam
perfurando a superfície superior da peça durante a serragem. Dessa
forma, o número máximo de dentes estará a remover material a todo o
momento, assegurando o desempenho ideal.
• Aperte o anel de retenção (10).
pt - 4
PORTUGUÊS
• Para fins de clareza, o resguardo foi elevado no desenho para
mostrar esse ajuste. Antes de serrar, certifique-se de que o
resguardo esteja na posição correcta.
• Assim que o mesmo tocar a mesa, não abaixe mais a lâmina.
Ajuste do ângulo da lâmina (fig. G1 - G5)
Ajuste em ângulo recto
A máquina apresenta uma trava ajustável em 0° para facilitar o ajuste em
ângulo recto (fig. G1).
• Solte o cabo de travamento do bisel (13) e ajuste a lâmina em 0°,
criando um ângulo recto à mesa.
• Aperte o cabo de travamento do bisel.
• Coloque um esquadro sobre a mesa e para cima, contra a lâmina (fig. G2).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Ajuste o parafuso excêntrico (41) que fixa a parada (42) da máquina,
com uma chave de parafuso de 17 (fig. G1).
• Quando a lâmina estiver em ângulo recto, verifique se o indicador do
bisel (44) exibe a indicação 0° na escala (12) (fig. G3).
• Caso contrário, solte os parafusos (43), mova a escala (12) para 0° e
aperte-os (fig. G1).
Ajuste do bisel da lâmina
A máquina apresenta uma trava ajustável em 45°, e tem o recurso de
corte além da indicação 47° (fig. G4).
• Solte o cabo de travameto do bisel (13) e incline a lâmina em 45° (fig. G1).
• Aperte o cabo de travamento do bisel.
• Verifique o ângulo da lâmina à mesa utilizando um transferidor; o
ângulo deverá ser exactamente 45° (fig. G5).
• Se necessário, ajuste o parafuso excêntrico (45) que fixa a parada (46)
da máquina, com uma chave de parafuso de 17 (fig. G1 & G4).
Substituição da lâmina (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Certifique-se de que a máquina esteja desconectada da
energia eléctrica.
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
• Retire o protector superior de lâmina (3) (fig. C7).
• Com a lâmina na posição de cortes laterais, ou seja, presa no centro
da mesa, vire a serra de lado, conforme ilustração (fig. B5).
• Abaixe a lâmina, soltando o seu anel de retenção de nível (10)
e girando em sentido anti-horário, o cabo combinado de movimento
longitudinal e de elevação (6). Aperte novamente o anel (fig. C3).
• Solte o parafuso Allen (x22) e remova o resguardo de protecção do
eixo da lâmina (23), conforme o demonstrado (fig. C4).
• Coloque a chave Allen de 4 mm (47) na extremidade do eixo da lâmina
(49) e a chave de parafuso de 22 mm (48) na porca (50) (fig. H1).
• A porca da lâmina apresenta uma rosca esquerda. Dessa forma,
a segurar firmemente a chave Allen, gire a chave de parafuso em
sentido horário para soltá-la.
• Remova a porca (50) e a arruela externa de retenção (51) (fig. H2).
• Levante o resguardo de protecção do eixo da lâmina (23) conforme o
demonstrado e, enquanto o mantém na posição, remova a lâmina
antiga com cuidado, destravando-a da arruela (52) (fig. H3).
• Coloque a lâmina nova (9) sobre a arruela interna de retenção (52),
a assegurar que os dentes apontem para a frente da máquina.
• Recoloque a arruela externa (51) a girá-la para determinar a posição
correcta (fig. H2).
pt - 5
• Recoloque a porca (50) apertando-a enquanto segura o eixo (49)
(fig. H1 & H2).
• Recoloque o resguardo de protecção do eixo da lâmina (23),
deslizando primeiramente a ranhura aberta (26) por detrás do parafuso
(27), e, em seguida, deslizando o resguardo para trás até que as
ranhuras (28) se encaixem no lugar (fig. C6).
• Recoloque o parafuso Allen (x22) e aperte-o.
• Coloque a serra em sentido vertical.
• Torne a colocar o protector superior de lâmina (3) (fig. C7).
Ajuste da guia paralela à lâmina para efectuar cortes laterais (fig. J)
• Solte o botão de travamento da braçadeira (38) e o botão de
travamento da guia (33).
• Deslize a peça inteira em direcção à lâmina até que a guia (30) toque
a mesma.
• Ajuste o quadrante da guia (29) até que a mesma toque os dentes da
lâmina na parte frontal e traseira. A guia deverá estar paralela à lâmina.
• Aperte o botão de travamento da braçadeira da guia e verifique se a
mesma ainda está paralela.
• Aperte o botão de travamento da guia (33). O ponteiro do quadrante
deverá indicar 90°.
Após o uso da peça na posição de esquadria, reajuste a guia
para cortes laterais através do procedimento descrito acima,
para assegurar a precisão.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os
manípulos dos grampos estão fixos.
• A ferramenta é fornecida com uma lâmina de serra de 215 mm.
Utilize sempre esse tipo de lâmina ao efectuar cortes laterais.
• Nunca utilize a sua serra para cortes sem utilizar as mãos!
• Redobre a atenção ao entalhar.
• Nunca utilize a serra para fazer ranhuras!
• Não corte peças de trabalho torcidas, curvadas ou cortadas.
Deve haver pelo menos um lado direito, liso para ser
encostado à paralela de corte ou ao nível de esquadria.
• Apoie sempre peças de trabalho compridas para evitar
reacções violentas.
• Não remova nenhum detrito da área da lâmina enquanto a
lâmina está funcionando.
Modo de cortes laterais (fig. K1 & K2)
Para efectuar operações padrão da serra circular, deve-se fixar a travessa
da lâmina na posição central.
• Solte o anel de travamento do nível da lâmina (10) (fig. K1).
• Segure o cabo combinado de elevação e movimento longitudinal (6) e
gire-o em sentido horário para soltar a lâmina de sua posição de trava
na parte traseira.
• Empurre a alavanca posicionadora para cortes laterais (11) na direcção
do cabo de travamento do bisel (13), até que se encaixe na ranhura do
bastão longitudinal (fig. K2).
• Puxe o cabo devagar para deslizar a lâmina de serra através da ranhura
de entalhe. Atingida a posição correcta da lâmina, a alavanca
posicionadora para cortes laterais (11) irá encaixar-se automaticamente.
63
PORTUGUÊS
A travessa da lâmina é accionada por mola e a pressão da mesma irá
reter a travessa nessa posição até que seja liberada manualmente
(fig. K1).
• Após a operação, puxe para trás a alavanca posicionadora para cortes
laterais e coloque a lâmina de volta à posição posterior.
Não deixe a lâmina atingir a parte traseira com força. Guie-a
segurando o cabo de movimento longitudinal.
Modo da travessa da lâmina (fig. K3)
Nesse modo, a peça é mantida imóvel contra a guia e puxa-se a lâmina
cruzando-a para realizar a função de corte transversal.
• Libere a travessa da lâmina soltando a roda de retenção do nível da
mesma (10) e girando o cabo de movimento longitudinal (6) em sentido
horário permitindo, dessa forma, que a lâmina cruze a peça.
• Para colocar a travessa da lâmina de volta à sua posição de repouso,
simplesmente solte o cabo de movimento longitudinal.
• Aperte o anel de retenção (10).
Função de corte em mergulho
No modo longitudinal, é possível penetrar a lâmina na peça, presa entre a
guia e a faca de corte, de forma que ocupe a máxima extensão longitudinal.
• Libere a travessa da lâmina, a soltar o anel de retenção do nível da
mesma (10) e a girar firmemente o cabo de movimento longitudinal (6)
em sentido horário, permitindo, dessa forma, que a lâmina corte a peça.
• Erguida totalmente a lâmina, poderá atravessar a peça, conforme
descrição acima
Ligar e desligar (fig. L)
A chave liga/desliga da serra circular oferece várias vantagens:
- função desconexão por falta de corrente: caso a energia seja
suspensa por alguma razão, a chave deverá ser reactivada.
- dispositivo de protecção contra sobrecarga do motor: no caso de
sobrecarga do motor, a energia ao mesmo será cortada. Se isso
acontecer, deixe o motor esfriar por 10 minutos e, então, pressione o
botão verde.
- sistema de freio electrónico: após desligar a ferramenta, o sistema de freio
irá produzir um ruído surdo por cerca de oito segundos durante o reinício.
Se necessário, é possível reiniciar a máquina durante esse período.
• Para ligar a máquina, pressione o botão verde de arranque (53).
• Para desligar a máquina, pressione o botão vermelho de bloqueio (54).
Cortes básicos com a serra
Modo de cortes laterais (fig. M1 - M3)
Cortes laterais verticais
• Ajuste a lâmina em 0°.
• Ajuste a lâmina na posição de cortes laterais.
• Ajuste-a na altura desejada.
• Instale a guia para o modo de cortes laterais à direita da lâmina, com a
extremidade posterior da guia nivelada com a parte traseira da faca
de corte.
• Verifique se a guia está paralela à lâmina.
• Posicione a guia utilizando a escala (55) (fig. M1). (A peça entre a
lâmina e a guia será a secção retida e medida. A rebarba ou recorte
fica à esquerda da lâmina.)
• Se estiver a utilizar o resguardo superior na posição fixa, ajuste a altura
desejada.
• Ligue a máquina.
• Coloque devagar a peça abaixo do resguardo frontal, mantendo-a
firmemente pressionado contra a guia para cortes laterais. Deixe os
dentes cortarem e não force a peça através da lâmina. A velocidade
da lâmina será uniforme (fig. M2).
64
• Lembre-se de utilizar o pressionador (14) quando próximo da lâmina.
• Desligue a máquina após a conclusão do corte.
Sempre DESLIGUE a ferramenta quando o trabalho está
acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Cortes laterais em bisel
É possível posicionar a guia combinada para cortes laterais e de
esquadria à esquerda ou direita da lâmina (fig. M3).
• Ajuste o ângulo desejado do bisel.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes laterais verticais.
Modo longitudinal da lâmina - corte transversal (fig. N1 & N2)
Cortes transversais verticais 90° (fig. N1)
• Instale a guia para trabalhar no modo longitudinal.
Lembre-se:
Quando a guia estiver à esquerda da lâmina, opere o cabo de
movimento longitudinal com a mão direita.
Quando a guia estiver à direita da lâmina, opere o cabo de movimento
longitudinal com a mão esquerda.
• Com a máquina desligada, puxe a lâmina para assegurar que a guia
não esteja no caminho da mesma.
• Marque a peça e coloque-a contra a guia com a marca de corte
alinhada com a lâmina.
• Ligue a máquina.
• A segurar ou prender firmemente a peça contra a guia, puxe a lâmina
através da peça.
• Esse procedimento deverá ser firme e uniforme durante o corte.
• Concluído o procedimento, recoloque a lâmina na parte traseira e
desligue a máquina.
Cortes em esquadria (fig. N2)
• Instale a guia para trabalhar no modo longitudinal.
Lembre-se:
Quando a guia estiver à esquerda da lâmina, opere o cabo de
movimento longitudinal com a mão direita.
Quando a guia estiver à direita da lâmina, opere o cabo de movimento
longitudinal com a mão esquerda.
• Ajuste-a no ângulo desejado.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes transversais verticais.
Cortes biselados
• Ajuste o ângulo desejado do bisel.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes transversais verticais.
Biselamento composto
Esse corte é uma combinação de corte em ângulo e em bisel.
• Ajuste o ângulo desejado do bisel.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes em ângulos.
Extracção do pó (fig. O)
A máquina é fornecida com dois pontos de conexão para extracção de
pó. Um está situado na parte traseira do compartimento da máquina (56)
e o outro, no resguardo superior da lâmina (57).
• Para obter os melhores resultados na extracção do pó, recomenda-se
que ambos os pontos estejam conectados a um dispositivo adequado
de extracção de pó durante o funcionamento da máquina.
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
pt - 6
PORTUGUÊS
Dispositivos opcionais (fig. P1)
Os dispositivos como o suporte com pernas (15), a mesa de extensão
(16), a guia paralela (17) e a mesa deslizadora com o limitador longo da
guia de ângulos (18) são opcionais.
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado.
Suporte com pernas (fig. A2 & P2)
O suporte com pernas foi projectado para instalar a sua serra circular
como uma máquina única, fornecendo espaço ideal para utilização da
mesa de extensão (16) e/ou deslizadora (18) (fig. A2).
• Coloque o suporte com pernas (16) no chão, deixando espaço suficiente
para o uso de qualquer dispositivo instalado na máquina (fig. P2).
• Coloque a máquina no suporte, certificando-se de que os quatro pés
da mesma estejam localizados dentro do quadro.
Mesa de extensão (fig. A3 & P3)
A mesa de extensão (16) utiliza o mesmo sistema de sambladura para
posicionamento, sendo possível, dessa forma, instalá-la em qualquer lado
da mesa (fig. A3).
• A posição mais adequada é no lado direito da máquina (fig. P3).
• É possível utilizar a guia nessa mesa da mesma forma que é utilizada
na mesa da máquina.
Guia paralela (fig. A4 & P4)
A guia paralela (17) é utilizada no modo de cortes laterais para aumentar a
orientação para esse tipo de corte sobre a extensão total da mesa (fig. A4).
• A guia paralela deve ser instalada à direita da lâmina.
• Por utilizar o mesmo sistema de sambladura, a guia paralela poderá
ser instalada em qualquer lado da mesa ou na mesa de extensão.
• De preferência, instale a guia paralela (17) na mesa de extensão (16)
(fig. P4).
• Consulte as instruções para obter informações sobre o funcionamento
no modo de cortes laterais.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica Elu onde
ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as ferramentas Elu são devidamente testadas antes de deixar a
fábrica. No entanto, se a ferramenta precisar de reparação, queira
contactar o seu distribuidor ou a Elu para obter o endereço do Centro de
Assistência Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte de trás do
presente manual). Em alternativa, encontrará uma lista de Centros de
Assistência Técnica Elu e todas as informações sobre o nosso serviço
pós-venda disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua ferramenta Elu,
contacte um Centro de Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de montagem ou de material,
durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
Mesa deslizadora com limitador longo da guia em esquadria
(fig. A5 & P5 - P7)
Essa mesa (18) é utilizada no modo de cortes laterais como apoio ao corte
transversal em peças longas, a qualquer ângulo, de 0° a 90° (fig. A5).
• A única posição adequada para a mesa deslizadora (58) é no lado
esquerdo da máquina (fig. P5).
• Utilizando o mesmo sistema de sambladura para o posicionamento,
a guia em esquadria (59) deverá ser instalada no lado esquerdo da
mesa deslizadora.
• Ajuste a lâmina na posição de cortes laterais.
• Para cortes transversais rectos, ajuste a guia em 90° à lâmina (fig. P6).
• Para cortar em ângulos, ajuste o ângulo desejado (fig P7).
• Coloque a peça contra a guia em esquadria.
• Antes de cortar, verifique se a guia não está a cobrir a lâmina e se a
peça será cortada.
• Empurre devagar a mesa para a parte posterior, colocando, dessa
forma, a peça ao longo da lâmina.
Manutenção
A sua máquina Elu foi concebida para funcionar durante muito tempo com
um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da máquina.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
• Remova semanalmente a serragem da máquina.
pt - 7
65
SUOMI
PUOLI-V-POIKKISAHA ETS41
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 5
fi - 7
fi - 7
Tekniset tiedot
Jännite
Moottorin teho (ottoteho)
Terän halkaisija
Terän karakoko
Terän suurin paksuus
Suurin pyörimisnopeus/min
Automaattinen terän jarrutusaika
Pöydän koko
Paino
Katkaisutehot
Terän halkaisija
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
Suurin kaltevuuskulma
Suurin halkaisukyky poikittain
Suurin halkaisusyvyyden poikittaispituus
V
W
mm
mm
mm
s
mm
kg
mm
mm
mm
°
mm
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
98/37/EEC mukainen, mitattu EN 61029:n mukaisesti:
ETS41
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A)
melutaso.
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
ETS41
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Vakiovarusteet:
TCT-terä, suojus, yhdistetty halkaisu-/jiiriohjain, työntökeppi
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
66
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 1
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi
tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen
syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Elun edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa uuteen.
Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät
sen.
fi - 2
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun
olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita sahauspenkkien käyttöä varten
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat sahauspenkin etupuolelle.
• Varmista että kaikki puristinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
• Varmista että kaikki terät ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen
uurretut puolet ovat terää vasten. Kiristä karamutteri tiukkaan.
• Pidä sahanterä terävänä ja oikein säädettynä.
• Varmista että jakoveitsi on säädetty oikealle etäisyydelle terästä,
enintään 5 mm:n päähän.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman että ylä- ja alasuojukset ovat paikoillaan.
• Pidä sormet loitolla terän sahausurasta.
• Tee saha jännitteettömäksi ennen terän vaihtoa ja huoltotöitä.
• Käytä aina työntökeppiä. Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää
sahauksen aikana.
• Liitä kone ainoastaan arvokilvessä mainittuun jännitteeseen.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty
sähköliitäntään.
• Vaihda kulunut pöydän jatkokappale.
• Varmista että sahanterän yläosa on suojattu esim. teräsuojuksella, kun
laitetta kuljetetaan.
• Älä käytä suojusta pitelemiseen tai kuljetukseen.
• Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää.
• Älä käytä teriä, joilla on suositeltua suurempi tai pienempi halkaisija.
Tarkista oikeat teräkoot teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä
käsikirjassa eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia teriä.
• Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja.
• Älä sahaa rautapitoisia tai raudattomia metalleja tai tiiltä.
67
SUOMI
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Osittain koottu laite
1 Laatikko, joka sisältää:
1 Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain
1 Sivuohjain
1 Halkaisuveitsi
1 Ylempi teräsuojus
1 Työntökapula
1 Mutteriavain 13/17 mm
1 Mutteriavain 20/22 mm
1 Kuusiokoloavain 4 mm
1 Kuusiokoloavain 5 mm
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
Lisävarusteet
A2
15 Jalusta
A3
16 Jatkopöytä
A4
17 Yhdensuuntaisohjain
A5
18 Liukuva pöytä ja pitkä jiiriohjaimen rajoitin
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso
arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on 1,5 mm2.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
ETS41 sahassasi on kaksi eri puunsahaustoimintoa, joiden avulla voit
käyttää sahaa helposti, tarkasti ja turvallisesti neljään sahaustapaan:
halkaisuun, katkaisuun, viistoamiseen ja jiirien sahaukseen.
Halkaisutoiminto
Halkaisutoiminnossa voit halkaista puutavaraa tavanomaiseen tapaan tai
sahata isoja kappaleita syöttämällä työstettävää kappaletta käsin terän
ulottuville.
Sahaus terä poikittain
Kun terä on poikittain, voit katkaista puutavaraa ja sahata jiirejä siten,
että työstettävä kappale pysyy paikallaan ja itse terää liikutetaan.
A1
1 Pöytä
2 Pöydän jatkokappale
3 Ylempi teräsuojus
4 Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain
5 Virtakytkin
6 Yhdistetty nosto- ja poikittaiskahva
7 Halkaisu- ja jiiriohjaimen tukikannatin
8 Halkaisuveitsi
9 Terä
10 Terän tason lukitusrengas
11 Halkaisuasennon säädin
12 Vinosahauksen asteikko
13 Vinosahauksen lukituskahva
14 Työntökapula
68
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
Sahan ja osien purkaminen pakkauksesta (kuva B1 - B6)
Rungon syvennykset (19) helpottavat kuljetusta (kuva B1).
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
• Käännä saha ylösalaisin (kuva B2).
• Katkaise hihnat, joilla kuljetusta varten asennetut kappaleet ovat kiinni
sahassa (kuva B3).
• Poista hihnat ja kappaleet.
• Vedä materiaalilaatikko ulos (kuva B4).
• Kun terä on halkaisuasennossa, lukittuna pöydän keskelle, käännä
saha kuvan mukaisesti sivulle (kuva B5).
• Asenna halkaisuveitsi (8) alla olevan kuvauksen mukaisesti.
• Aseta saha pystyyn.
• Aseta työntökeppi (14) sahan etupuolella olevaan aukkoon (kuva B6).
Pidä työntökeppi aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
Halkaisuveitsen asentaminen ja säätäminen (kuva C1 - C6)
Halkaisuveitsen asennuspaikka riippuu terän koosta: aukko (20) pienille
terille, aukko (21) suurille terille (kuva C1).
Halkaisuveitsen (8) säteen oikea asema on korkeintaan 5 mm sahanterän
hampaiden kärjestä (kuva C2).
• Laske terää sahan ollessa kyljellään löysäämällä terän tason
lukitusrengasta (10) ja kääntämällä yhdistettyä nosto- ja
poikittaiskahvaa (6) vastapäivään. Kiristä terän tason lukitusrengas
jälleen (kuva C3).
• Löysää kuusiokoloruuvia (22) ja irrota terän karan suojus (23) kuvan
mukaisesti (kuva C4).
• Sijoita halkaisuveitsi (8) pöytälevyn suunnasta käsin pöydän
jatkokappaleeseen (2) (kuva C5).
• Halkaisuveitsi (8) on kiristetty kannattimeen 13 mm pulteilla (24). Löysää
pultteja (24) 13 mm:n kiintoavaimen (25) avulla ja säädä halkaisuveitsen
sijainti oikein.
fi - 3
SUOMI
• Kiristä pultti (24) tiukkaan.
• Aseta terän karan suojus (23) siirtämällä avoin aukko (26) ruuvin (27)
taakse ja siirtämällä sen jälkeen suojusta taaksepäin, kunnes aukot (28)
lukkiutuvat asemiinsa (kuva C6).
• Aseta kuusiokoloruuvi (22) paikalleen ja kiristä.
Ylemmän teräsuojuksen asentaminen (kuva C7)
Ylempi teräsuojus (3) pysyy paikallaan yhden M6 ruuvin ja mutterin avulla.
• Kun saha on pystyasennossa, lukitse suojus halkaisuveitseen mukana
olevaa mutteria (29) ja pulttia (30) käyttäen.
• Voit säätää suojuksen pysymään kiinteästi paikallaan pöydän
yläpuolella kiristämällä mutteria hieman.
• Kun löysäät mutteria hieman, suojus putoaa pöydälle.
Yhdistetyn halkaisu- ja jiiriohjaimen asentaminen (kuva D1 - D8 & E1 - E6)
Sahapöydässä on pyrstöurat kaikilla neljällä sivustalla kaikkia lisävarusteita
ja yhdistettyä halkaisu- ja jiiriohjainta varten.
Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain (4) koostuu kahdesta alumiiniprofiilista,
jotka on liitetty yhteen jiirikulmaimen (31) avulla (kuva D1). Pidempi profiili
on ohjain (32) ja lyhyempi profiili on ohjaimen tuki (33), joka kiinnittyy
ohjaimen kannattimeen (7) (kuva D2). Kulmaimessa on säätöasennot
kulmille 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° ja 90° vasemmalle ja oikealle, ja se
lukitaan paikalleen kulmaimen lukitsimen (34) avulla (kuva D3).
Ohjainta (32) voidaan kääntää: voit ohjata työstettävää kappaletta joko
80 mm:n tai 11 mm:n vastetta pitkin, jolloin voit käyttää työntökeppiä
ohuitakin työstökappaleita halkaistaessa.
• Aseta ohjain 11 mm:n vasteeksi löysäämällä ohjaimen kiristintä (35)
ja siirtämällä ohjain (32) ulos kulmaimesta (31).
• Käännä ohjain ja kiinnitä se takaisin kulmaimen uraan kuvan mukaisesti
(kuva D4). Ohjaa työstettävää kappaletta matalaa vastepintaa pitkin (36).
• Käytä ohjaimen koko korkeutta (80 mm) siirtämällä ohjain kulmaimeen
korkea vastepinta (37) pystyasennossa (kuva D5).
Yhdistetyn halkaisu- ja jiiriohjaimen asentaminen halkaisua varten
(kuva D6 - D8)
Yhdistettyä halkaisu- ja jiiriohjainta (4) voidaan käyttää kahdella tavalla
tähän tarkoitukseen.
Kannatin etumaisessa pyrstöurassa:
ohjain ja ohjaimen tuki samassa linjassa terän kanssa.
• Aseta kannatin pyrstöuran (38) päähän pöydän (1) etureunaan ja siirrä
sitä kuvan mukaisesti (kuva D6).
• Siirrä ohjaimen tuki ohjaimen kannattimeen (7) ja lukitse se ohjaimen tuen
lukitsimella (39), joka sijaitsee ohjaimen kannattimen oikealla puolella.
• Siirrä ohjaimen kannatin oikeaan asentoon ja kiristä lukitsin (40), joka
sijaitsee ohjaimen kannattimen alapuolella.
• Säädä ohjaimen asentoa vapauttamalla jiirikulmaimessa (31) sijaitseva
ohjaimen kiristin (35) ja siirtämällä ohjain (32) haluttuun asentoon
(kuva D7).
Kannatin oikeanpuoleisessa pyrstöurassa:
ohjain ja ohjaimen tuki suorassa kulmassa
• Aseta kannatin ja ohjain pyrstöuran (38) päähän pöydän (1) oikealle
sivulle ja siirrä sitä kuvan mukaisesti (kuva D6).
• Aseta kulmain (31) kulmaksi 0° asettaaksesi ohjaimen
yhdensuuntaiseksi terään nähden (kuva D8).
• Tarkista säätö asettamalla ohjain terää vasten.
• Vakaan kiinnityksen takaamiseksi aseta ohjaimen kannatin ja tuki
puoleen väliin ohjaimen pituudesta.
• Kiristä lukitsin (40), joka sijaitsee ohjaimen kannattimen alapuolella
(kuva D6).
Ohjaimen asentaminen terän ollessa poikittain - katkaisu- ja jiirisahaus
(kuva E1 - E5)
Voit käyttää yhdistettyä halkaisu- ja jiiriohjainta (4) kahdella eri tavalla
katkaisu- ja jiirisahausta varten.
Kannatin etumaisessa pyrstöurassa: ohjain ja ohjaimen tuki suorassa
kulmassa
• Asenna yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain pöydän etureunan pyrstöuraan,
terän vasemmalle puolelle (kuva E1).
• Vapauta kulmaimen lukitsin (34) ja aseta kulmain asentoon 0°.
• Ohjain on nyt 90° kulmassa terään nähden siten, että se sallii terän
liikkua ja katkaista työstökappale poikittain loppuun asti.
• Kiristä lukitsin (34).
• Pidä työstettävää kappaletta ohjainta vasten ja katkaise kappale
vetämällä terä sen läpi.
• Jiirisahauksia varten aseta kulmain (31) sopivaan kulmaan (kuva E2).
• Jotta voit poikittaissahata vasemmalla kädellä, siirrä ohjaimen
kannatinta pöydän etureunaa pitkin, ohjaimen tuki vedettynä sisään
(kuva E3), terän oikealle puolelle. Kun ohjain on vasemmalla puolella,
saha sopii paremmin poikittaissahaukseen oikealla kädellä.
Jotta sahaaminen olisi mahdollisimman turvallista, purista
työstettävä kappale ohjaimeen katkaisusahauksessa.
Kannatin vasemmanpuoleisessa pyrstöurassa: ohjain ja ohjaimen tuki
samassa linjassa
• Vapauta lukituksesta ja irrota yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain.
• Siirrä koko ohjainlaite kannattimineen pöydän vasemmanpuoleiseen
pyrstöuraan (kuva E4).
• Vapauta kulmaimen lukitsin (34) ja aseta ohjain haluttuun kulmaan
(kuva E5).
• Lukitse kulmaimen lukitsin.
• Vapauta ohjaimen kiristin (35) ja aseta ohjain siten, että se tukee
mahdollisimman hyvin. Varmista että terä ei katkaise ohjainta!
• Aseta ohjain sellaiselle etäisyydelle terästä, että katkaistava kappale ei
kosketa terää. Lukitse se sitten paikalleen ohjaimen kannattimen
lukitsimella (40).
Terän korkeuden säätäminen (kuva F)
Voit nostaa ja laskea terää kääntämällä yhdistettyä nosto- ja
poikittaiskahvaa (6).
• Löysää terän tason lukitusrengasta (10) ja aseta terä halutulle
korkeudelle.
• Varmista että terän kolme ylintä hammasta juuri ja juuri läpäisevät
työstettävän kappaleen yläpinnan sahattaessa. Täten varmistat,
että mahdollisimman monta hammasta sahaa kappaletta koko ajan,
jolloin sahausteho on mahdollisimman hyvä.
• Kiristä lukitusrengas (10).
• Selkeyden vuoksi suojus on piirroksessa nostettu ylös.
Varmista ennen sahausta, että suojus on paikallaan.
• Kun terän suojus koskettaa pöytää, älä laske terää alemmas.
Terän kulman säätäminen (kuva G1 - G5)
Suoran kulman säätäminen
Sahassa on säädettävä rajoitin 0°:n kohdalla helpottamaan suoran kulman
säätöä (kuva G1).
• Vapauta vinosahauksen lukituskahva (13) ja aseta terän kulmaksi 0°,
luot suoran kulman pöytään nähden.
• Kiristä vinosahauksen lukituskahva.
• Aseta kolmioviivain pöydälle ja terää vasten (kuva G2).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
fi - 4
69
SUOMI
• Tee säädöt seuraavasti:
• Säädä tarvittaessa epäkeskopulttia (41), jolla rajoitin (42) on
kiinnitetty pöytään, 17 mm:n kiintoavaimen avulla (kuva G1).
• Kun terä on suorassa kulmassa, tarkista että vinosahauksen osoitin
(44) näyttää 0° vinosahauksen asteikossa (12) (kuva G3).
• Jos näin ei ole, löysää ruuveja (43), siirrä asteikkoa (12) kohtaan 0° ja
kiristä ruuvit (kuva G1).
Terän vinosahauksen säätö
Sahassa on säädettävä rajoitin kohdassa 45° sekä mahdollisuus katkaista
ohi rajoittimen aina 47°:seen asti (kuva G4).
• Vapauta vinosahauksen lukituskahva (13) ja aseta terä 45° viistoon
(kuva G1).
• Kiristä vinosahauksen lukituskahva.
• Tarkista terän kulma pöytään nähden astelevyn avulla; kulman on
oltava tarkalleen 45° (kuva G5).
• Säädä tarvittaessa epäkeskopulttia (45), jolla rajoitin (46) on kiinnitetty
pöytään, 17 mm:n kiintoavaimen avulla (kuva G1 & G4).
Terän vaihtaminen (kuva B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Varmista että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Irrota ylempi teräsuojus (3) (kuva C7).
• Käännä saha kuvan mukaisesti sivulle, kun terä on halkaisuasennossa,
lukittuna pöydän keskelle (kuva B5).
• Laske terää löysäämällä terän tason lukitusrengasta (10) ja kääntämällä
yhdistettyä nosto- ja poikittaiskahvaa (6) vastapäivään. Kiristä terän
tason lukitusrengas jälleen (kuva C3).
• Löysää kuusiokoloruuvia (x22) ja terän karan suojus (23) kuvan
mukaisesti (kuva C4).
• Aseta 4 mm kuusiokoloavain (47) terän karan (49) päähän ja 22 mm
kiintoavain (48) mutteriin (50) (kuva H1).
• Terän mutterissa on vasenkätinen kierre. Kun haluat löysätä mutteria,
käännä kiintoavainta myötäpäivään pitäen samalla kuusiokoloavaimesta
lujasti kiinni.
• Irrota mutteri (50) ja ulompi kiinnitinalusrengas (51) (kuva H2).
• Nosta terän karan suojusta (23) kuvan mukaisesti ja pitäen sitä siinä
asennossa poista vanha terä varovasti hellittämällä sitä sisemmästä
kiinnitinalusrenkaasta (52) (kuva H3).
• Aseta uusi terä (9) sisempään kiinnitinalusrenkaaseen (52). Varmista
että hampaat osoittavat sahan etureunaa kohti.
• Aseta takaisin ulompi kiinnitinalusrengas (51), jota sinun on myös
pyöritettävä, jotta se asettuu oikeaan asentoon (kuva H2).
• Aseta mutteri (50) takaisin ja kiristä pitäen samalla karasta kiinni (49)
(kuva H1 & H2).
• Aseta terän karan suojus (23) siirtämällä avoin aukko (26) ruuvin (27)
taakse ja siirtämällä sen jälkeen suojusta taaksepäin, kunnes aukot (28)
lukkiutuvat asemiinsa (kuva C6).
• Aseta kuusiokoloruuvi (x22) paikalleen ja kiristä.
• Aseta saha pystyyn.
• Aseta ylempi teräsuojus (3) takaisin (kuva C7).
Ohjaimen säätäminen yhdensuuntaiseksi terään nähden
halkaisusahausta varten (kuva J)
• Löysää ohjaimen kannattimen lukitsinta (38) ja ohjaimen lukitsinta (33).
• Siirrä koko ohjauslaitetta terää kohti, kunnes ohjain (30) juuri ja juuri
koskettaa terää.
• Säädä ohjaimen kulmainta (29), kunnes ohjain juuri ja juuri koskettaa
terän hampaita edestä ja takaa. Tarkista että ohjain on
yhdensuuntainen terän kanssa.
70
• Kiristä ohjaimen kannattimen lukitsinta ja tarkista, että ohjain pysyy
yhdensuuntaisena.
• Kiristä ohjaimen lukitsin (33). Kulmaimen osoittimen on nyt näytettävä
kulmaa 90°.
Säätötarkkuuden varmistamiseksi aseta ohjain takaisin
halkaisuasentoon yllä annettujen ohjeiden mukaan sen jälkeen,
kun olet käyttänyt laitetta jiiritoiminnossa.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Työkalussa on 215 mm:n sahanterä. Käytä aina tämän mallista
terää halkaisutoimintoa käyttäessäsi.
• Älä koskaan käytä sahaa vapaalla kädellä sahaamiseen!
• Ole erityisen varovainen uurtaessasi.
• Älä koskaan käytä sahaasi pystyuraukseen!
• Älä sahaa kieroja, taipuneita tai kuppimaisia kappaleita.
Kappaleessa on oltava vähintään yksi suora, sileä puoli, joka
voidaan asettaa halkaisuohjainta tai jiiriasteikkoa vasten.
• Tue aina pitkät työstettävät kappaleet estääksesi takaiskuja.
• Älä ryhdy poistamaan ylimääräisiä sahauskappaleita terän
alueelta terän pyöriessä.
Halkaisutoiminto (kuva K1 & K2)
Tavanomaisia sahaustöitä varten poikittain oleva terä on lukittava
keskiasentoon.
• Löysää terän tason lukitusrengas (10) (kuva K1).
• Pidä kiinni yhdistetystä nosto- ja poikittaiskahvasta (6) ja käännä sitä
myötäpäivään vapauttaaksesi terän lukituksesta takapuolelta.
• Työnnä halkaisuasennon lukitsinta (11) kohti vinosahauksen lukituskahvaa
(13), kunnes lukitsin asettuu poikittaistangon uraan (kuva K2).
• Vedä kahvaa hitaasti, jotta terä siirtyisi urituksen poikki.
Halkaisuasennon lukitsin (11) lukittuu itsestään, kun terän asento on
oikea. Poikittaisterä on jousitettu. Jousen paine pitää terän tässä
asennossa, kunnes lukitus vapautetaan käsin (kuva K1).
• Vedä halkaisuasennon lukitsin käytön jälkeen takaisin ja palauta
sahanterä taka-asentoon.
Sahanterä ei saa osua takaosaan voimalla Ohjaa terää
pitämällä kiinni poikittaiskahvasta.
Poikittaissahaustoiminto (kuva K3)
Tässä toiminnossa työstettävää kappaletta pidetään vakaasti ohjainta
vasten samalla, kun terää vedetään poikittain katkaisusahausta varten.
• Vapauta poikittaisterä löysäämällä terän tason lukitusrengasta (10)
ja kääntämällä poikittaiskahvaa (6) myötäpäivään, jolloin terä liikkuu
työstettävän kappaleen poikki.
• Palauta poikittaisterä lepoasentoon päästämällä irti poikittaiskahvasta.
• Kiristä lukitusrengas (10).
Nostotoiminto
Terä voidaan nostaa poikittaistilassa ohjaimen ja halkaisuveitsen väliin
puristetun työstettävän kappaleen läpi ja kasvattaa näin
enimmäispoikittaispituutta.
• Vapauta poikittaisterä löysäämällä terän tason lukitusrengasta (10)
ja kääntämällä poikittaiskahvaa (6) tasaisesti myötäpäivään, jolloin terä
liikkuu työstettävän kappaleen poikki.
fi - 5
SUOMI
• Kun terä on nostettu kokonaan, se voidaan asettaa poikittain yllä
kuvatulla tavalla.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva L)
Sahan virtakytkimessä on monia etuja:
- jännitteen vapautustoiminto: jos virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä
on painettava uudelleen.
- moottorin ylikuormituksen esto: jos moottoria kuormitetaan liikaa,
virransyöttö moottoriin katkeaa. Jos näin käy, anna moottori jäähtyä
kymmenen minuutin ajan ja paina sitten vihreää käynnistyspainiketta.
- sähköinen jarrutus: kun virta katkaistaan, jarrutusjärjestelmä jarruttaa
hitaasti, jolloin kuulet hurisevan äänen noin kahdeksan sekunnin ajan.
Voit tarvittaessa käynnistää sahan tämän ajan kuluessa.
• Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia (53).
• Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia (54).
• Vedä kahvaa tasaisesti ja vakaasti sahauksen ajan.
• Palauta terä takaosaan ja sammuta saha katkaisun jälkeen.
Jiirisahaus (kuva N2)
• Asenna poikittaissahaustoiminnon ohjainlaite.
Muista:
Kun ohjain on terän vasemmalla puolella, käytä poikittaiskahvaa oikealla
kädellä.
Kun ohjain on terän oikealla puolella, käytä poikittaiskahvaa vasemmalla
kädellä.
• Aseta ohjain haluttuun kulmaan.
• Toimi kuten pystysuorassa katkaisusahauksessa.
Vinosahaus
• Aseta haluttu kaltevuuskulma.
• Toimi kuten pystysuorassa katkaisusahauksessa.
Tavallinen sahaus
Halkaisutoiminto (kuva M1 - M3)
Pystysuora halkaisu
• Aseta terän kulmaksi 0°.
• Aseta terä halkaisuasentoon.
• Aseta terä halutulle korkeudelle.
• Asenna halkaisutilan ohjainlaite terän oikealle puolelle siten,
että ohjaimen takaosa on halkaisuveitsen kanssa samalla tasolla.
• Tarkista että ohjain on terän kanssa samansuuntaisesti.
• Aseta ohjain paikalleen asteikkoa (55) käyttämällä (kuva M1).
(Asteikko mittaa työstettävän ja kiinnitetyn alueen terän ja ohjaimen
välissä. Sahattu hukkapala on terän vasemmalla puolella.)
• Jos käytät ylempää suojusta kiinteässä asennossa, säädä se tarvittavaan
korkeuteen.
• Käynnistä saha.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti etumaisen suojuksen alle. Paina
kappaletta tiukasti halkaisuohjainta vasten. Anna terän hampaiden
katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti. Terän
nopeuden on pysyttävä vakiona (kuva M2).
• Muista käyttää työntökeppiä (14), kun työskentelet lähellä terää.
• Sammuta saha katkaisun jälkeen.
Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen
pistorasiasta.
Vinohalkaisu
Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain voidaan asettaa joko terän vasemmalle tai
oikealle puolelle (kuva M3).
• Aseta haluttu kaltevuuskulma.
• Toimi kuten pystysuorassa halkaisussa.
Poikittaisterätoiminto - katkaisusahaus (kuva N1 & N2)
Pystysuora katkaisu 90° (kuva N1)
• Asenna poikittaissahaustoiminnon ohjainlaite.
Muista:
Kun ohjain on terän vasemmalla puolella, käytä poikittaiskahvaa
oikealla kädellä.
Kun ohjain on terän oikealla puolella, käytä poikittaiskahvaa
vasemmalla kädellä.
• Kun saha on pois päältä, vedä sahan terää poikittain varmistaaksesi,
että terä ei mitenkään voi osua ohjaimeen.
• Tee sahausmerkintä työstettävään kappaleeseen ja aseta se ohjainta
vasten sahausmerkintä sahanterän suuntaisesti.
• Käynnistä saha.
• Pidä tai purista työstettävä kappale tiukasti ohjainta vasten ja vedä
terää poikittain.
fi - 6
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus
Tämä sahaustapa on yhdistelmä jiiri- ja vinokatkaisusta.
• Aseta haluttu kaltevuuskulma.
• Toimi kuten jiirisahauksessa.
Pölyn poisto (kuva O)
Sahassa on kaksi purunpoistoliitäntää. Toinen sijaitsee kuoren (56) takana,
ja toinen ylemmässä teräsuojuksessa (57).
• Jotta purunpoisto toimisi mahdollisimman tehokkaasti, suosittelemme,
että liität sopivan purunpoistolaitteen molempiin liitäntöihin kaikkien
sahaustöiden ajaksi.
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Lisävarusteet (kuva P1)
Jalusta (15), jatkopöytä (16), yhdensuuntaisohjain (17) sekä liukuva pöytä
ja pitkä jiiriohjaimen rajoitin (18) ovat saatavina lisävarusteina.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Jalusta (kuva A2 & P2)
Jalustan avulla voit asentaa sahasi siten, että ympärillä on riittävästi tilaa
jatkopöydän (16) ja/tai liukuvan pöydän (18) käyttöä varten (kuva A2).
• Aseta jalusta (15) lattialle siten, että ympärille jää riittävästi tilaa minkä
tahansa asennetun lisävarusteen käyttöä varten (kuva P2).
• Aseta laite jalustalle ja varmista samalla, että kaikki neljä jalkaa ovat
rungossa.
Jatkopöytä (kuva A3 & P3)
Jatkopöytä (16) käyttää asettamiseen samaa pyrstöurajärjestelmää ja
voidaan siksi asentaa mihin pöydän sivuun tahansa (kuva A3).
• Paras sijaintipaikka on sahan oikealla puolella (kuva P3).
• Voit käyttää ohjainlaitetta jatkopöydässä samalla tavoin kuin
sahauspöydässä.
Yhdensuuntaisohjain (kuva A4 & P4)
Yhdensuuntaisohjainta (17) käytetään halkaisutilassa laajentamaan
halkaisun ohjaus koko pöydän pituiseksi (kuva A4).
• Yhdensuuntaisohjain asennetaan terän oikealle puolelle.
• Koska yhdensuuntaisohjain käyttää asettamiseen samaa
pyrstöurajärjestelmää, se voidaan asentaa joko sahauspöytään tai
jatkopöytään.
• Suosittelemme yhdensuuntaisohjaimen (17) asentamista jatkopöytään
(16) (kuva P4).
• Katso halkaisutilassa tapahtuvaa sahausta koskevat ohjeet.
71
SUOMI
Liukuva pöytä ja pitkä jiiriohjaimen rajoitin (kuva A5 & P5 - P7)
Liukuvaa pöytää ja pitkää jiiriohjaimen rajoitinta (18) käytetään
halkaisutilassa tukemaan pitkien työstettävien kappaleiden katkaisua missä
tahansa kulmassa 0° ja 90° välillä (kuva A5).
• Ainoa sopiva sijainti liukuvalle pöydälle (58) on sahan vasemmalla
puolella (kuva P5).
• Koska jiiriohjain (59) käyttää asettamiseen samaa pyrstöurajärjestelmää,
se on asennettava liukuvan pöydän vasemmalle puolelle.
• Aseta terä halkaisuasentoon.
• Aseta ohjain 90°:seen terään nähden, kun haluat suoran katkaisun
(kuva P6).
• Aseta haluttu kulma jiirisahausta varten (kuva P7).
• Aseta työstettävä kappale jiiriohjainta vasten.
• Tarkista ennen sahausta, ettei ohjain väännä terää ja että terä sahaa
varmasti kappaleen läpi.
• Työnnä pöytää hitaasti taakse, syöttäen kappaletta terää pitkin.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun Elu-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali tai valmistusvikojen
takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Elu-huoltopisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
• Poista sahanpuru sahasta joka viikko.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
Elun huoltopisteeseen, jossa se hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Elun myynninjälkeinen huolto
Kaikki Elu-tuotteet on testattu perusteellisesti ennen kuin ne lähetetään
tehtaalta. Jos tuote on kuitenkin korjauksen tarpeessa, ota yhteyttä
myyjään tai Eluun saadaksesi selville lähimmän valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen (katso tietoja tämän ohjekirjan takaosasta).
Lista valtuutetuista Elu-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com.
72
fi - 7
SVENSKA
KAPSÅG FÖR ENKEL VINKEL ETS41
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett av de mest pålitliga namnen
för professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 5
sv - 7
sv - 7
ETS41
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse med
följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på nedanstående adress eller
se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 98/37/EEG, uppmätt enligt EN 61029:
ETS41
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* vid användarens öra
Tekniska data
Spänning
Motor effektförbrukning (in)
Klingdiameter
Klingaxelstorlek
Max. klingtjocklek
Max. klinghastighet/min
Automatisk elektronisk klingbromsningstid
Bordets storlek
Vikt
V
W
mm
mm
mm
s
mm
kg
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Sågkapaciteter
Klingdiameter
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Max fasvinkel
Max. kapacitet på skjutningen
Max skjutningslängd på djup kapning
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47.5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standardutrustning:
TCT-sågklinga, skydd, kombinerat klyv/geringsanslag, påskjutare
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
sv - 1
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
73
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen. Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan variera, ibland överstiger
nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas med koppling
av en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt, högt
placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm blåser in i Dina
ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd
även ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut kontakten
från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få den reparerad hos
en erkänd fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg såsom
sågklinga, borr och fräs.
74
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när
Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd Elu
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser. För att
undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast utföras av
behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för sågbänkar
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
sågbänkens framsida.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något arbete.
• Se till att alla flänsringar för blad och spindel är rena och att
flänsringens försänkta sida ligger mot bladet. Drag åt spindelmuttern
stadigt.
• Håll sågbladet vasst och välriktat.
• Håll klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet - max 5 mm.
• Använd aldrig sågen utan både det övre och det undre bladskyddet
på plats.
• Håll händerna undan från sågbladets bana.
• Frånkoppla maskinen från strömnätet innan du byter blad eller utför
underhållsverksamheter.
• Använd alltid ett skjutträ och se till att du inte håller händerna närmare
sågbladet än 150 mm medan du sågar.
• Försök aldrig köra på fel nätspänning.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.
• Placera aldrig händerna i närheten av klingan medan sågen är kopplad
till strömkällan.
• Byt ut bordsinlägget när det är utslitet.
• Se vid transport till att sågklingans övre del är täckt, t.ex. med skyddet.
• Använd inte skyddet till att lyfta eller flytta maskinen.
• Använd en hållare eller bär handskar när du hanterar en sågklinga.
• Använd aldrig klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat. Se tekniska data för uppgifter om klingan.
Används endast de klingor som anges i denna handbok, de måste
uppfylla EN 847-1.
sv - 2
SVENSKA
•
•
•
•
•
Eventuellt kan du använda specialklingor för reducerat buller.
Använd aldrig HSS-klingor.
Använd aldrig spruckna eller skadade sågklingor.
Använd aldrig en slipskiva.
Såga aldrig ferrometaller, icke-ferrometaller eller murverk.
12 Vinkelskala
13 Spärrhandtag vinkel
14 Påskjutare
Extra tillbehör
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
A2
15 Stativ
Kontroll av förpackningens innehåll
Elektrisk säkerhet
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
1 Låda som innehåller:
1 Kombinerat klyv- och geringsanslag
1 Anslagsbygel
1 Spaltkniv
1 Övre skydd
1 Påskjutare
1 Nyckel 13/17 mm
1 Nyckel 20/22 mm
1 Sexkantnyckel 4 mm
1 Sexkantnyckel 5 mm
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din ETS41 sågmaskin har utvecklats för att såga trä i två olika lägen så att
de fyra huvudsakliga sågarbetena klyvning, kapning, vinkelsågning och
geringssågning ska kunna utföras enkelt, exakt och säkert.
Klyvning
I klyvningsläget används maskinen för att utföra standardklyvningar samt
för att såga breda bitar genom att manuellt mata arbetsstycket mot
klingan.
Klingskjutningsläge
Klingskjutningsläget används för all kapning och geringssågning där
arbetsstycket hålls fast och klingan passerar igenom arbetsstycket.
A1
1 Bord
2 Bordsinlägg
3 Övre skydd
4 Kombinerat klyv- och geringsanslag
5 Strömbrytare
6 Kombinerat handtag för lyftning och skjutning
7 Klyv- och geringsanslagsstödbygel
8 Spaltkniv
9 Blad
10 Låsring klinghöjd
11 Spak för klyvningsläget
sv - 3
A3
16 Förlängningsbord
A4
17 Parallellanslag
A5
18 Skjutbord med långt ändstopp för geringsanslaget
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2. Om du använder en
sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
Utpackning av sågen och dess delar (fig. B1 - B6)
Försänkningarna (19) i huset är avsedda som hjälp vid transport (fig. B1).
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
• Vänd sågen upp och ned (fig. B2).
• Skär av banden som håller transportblocken vid maskinen (fig. B3).
• Avlägsna banden och transportblocken.
• Drag ut materiallådan (fig. B4).
• Se till att klingan står i klyvläge, dvs. spärrad i bordets mitt, och lägg
sågen på sidan enligt bilden (fig. B5).
• Montera spaltkniven (8) enligt nedanstående beskrivning.
• Sätt sågen upprätt.
• Lägg påskjutaren (14) på sin plats i springan framtill på maskinen (fig. B6).
Håll påskjutaren alltid på sin plats när den inte används.
Montering och justering av spaltkniven (fig. C1 - C6)
Spaltknivens monteringsläge beror på klingans storlek: springa (20) för
bruk med små klingor, springa (21) för bruk med stora klingor (fig C1).
I rätt läge befinner sig spaltknivens kroppsradie (8) maximalt 5 mm från
sågtändernas spetsar (fig. C2).
• Lägg sågen på sidan och sänk klingan genom att lossa låsringen för
klinghöjden (10) och vrida kombinationshandtaget för höjning och
skjutning (6) moturs. Drag åt låsringen för klinghöjden (fig. C3).
• Lossa insexskruven (22) och avlägsna klingaxelns skydd (23) enligt
bilden (fig. C4).
75
SVENSKA
• För in spaltkniven (8) uppifrån i bordsinsatsen (2) (fig. C5).
• Spaltkniven (8) kläms vid en bygel med 13 mm skruvar (24). Lossa
skruvarna (24) med 13 mm skruvnyckeln (25) och justera spaltknivens
läge efter behov.
• Dra åt bulten (24) ordentligt igen.
• Sätt tillbaka klingaxelns skydd (23) genom att först skjuta den öppna
springan (26) bakom skruven (27) och sedan skjuta skyddet bakåt tills
springorna (28) spärras på plats (fig. C6).
• Sätt tillbaka insexskruven (22) och drag åt.
Montering av det övre skyddet (fig. C7)
Det övre skyddet (3) hålls på plats med en M6 skruv och mutter.
• Sätt sågen upprätt och montera skyddet på spaltkniven med muttern
(29) och skruven (30).
• Skyddet kan ställas in och fixeras i ett läge ovanför bordet genom att
muttern dras åt en aning.
• Om skyddet ska ned mot bordet så lossas muttern en aning.
Montering av det kombinerade klyv- och geringsanslaget
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Din sågbänk har sinkade fåror på alla fyra sidorna för montering av alla
tillbehör och det kombinerade klyv- och geringsanslaget.
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget (4) består av två
aluminiumprofiler som förenas av en geringskvadrant (31) (fig. D1). Den
längre profilen är anslaget (32) och den kortare profilen är anslagsstödet
(33) som fästs i anslagsbygeln (7) (fig. D2). Kvadranten har spärrpositioner
vid 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 och 90° åt höger eller vänster och spärras
med sin låsknapp (34) (fig. D3).
Anslaget (32) kan vändas: arbetsstycket kan ledas längs 80 mm- eller
11 mm-anslaget så att man kan använda en påskjutare när tunna
arbetsstycken ska klyvas.
• När 11 mm ska ställas in ska anslagsfästknappen (35) lossas och
därefter kan anslaget (32) skjutas ut ur kvadranten (31).
• Vänd anslaget och lås fast kvadranten i springan igen enligt figuren
(fig. D4). Styr arbetsstycket längs den låga sidan (36).
• Om hela höjden på 80 mm ska användas ska anslaget skjutas in i
kvadranten med den breda sidan (37) i det vertikala läget (fig. D5).
Montering av det kombinerade klyv- och geringsanslaget för klyvläget
(fig. D6 - D8)
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget (4) kan användas på två olika
sätt för detta arbetssätt.
Bygeln i den främre sinkade skåran:
Anslaget och anslagsstödet parallellt ned klingan.
• Sätt bygeln mot ändan av den sinkade skåran (38) vid bordets främre
kant (1) och skjut på den enligt bilden (fig. D6).
• Skjut anslagsstödet in i anslagsbygeln (7) och spärra med
anslagsstödlåsknappen (39), som sitter på anslagsbygelns högra sida.
• Skjut anslagsstödet till önskat läge och drag åt låsknappen (40) som
sitter på anslagsstödets undersida.
• Om anslagets läge ska justeras ska anslagsspärrknappen (35) på
geringkvadranten (31) lossas. Därefter kan anslaget (32) skjutas till
önskat läge (fig. D7).
Bygel på den sinkade skårans högra sida:
Anslaget och anslagsstödet i de rätta vinklarna
• Sätt bygeln med anslaget monterat mot ändan av den sinkade skåran
(38) vid bordets högra kant (1) och skjut på den enligt bilden (fig. D6).
• Sätt kvadranten (31) på 0° så att anslaget kan sättas parallellt med
klingan (fig. D8).
• Kontrollera att det stämmer genom att sätta anslaget mot klingan.
• Sätt anslagsbygeln och stödet mitt på anslaget för stabilitetens skull.
• Drag åt låsknappen (40) på anslagsstödets undersida (fig. D6).
Montering av anslaget för klingskjutningsläget Kapning och geringssågning (fig. E1 - E5)
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget (4) kan användas på två olika
sätt för kapning och geringssågning.
Bygeln i den främre sinkade skåran: Anslaget och anslagsstödet i de
rätta vinklarna
• Installera det kombinerade klyv- och geringsanslaget i den sinkade
skåran på bordets framsida, till vänster om klingan (fig. E1).
• Lossa kvadrantens låsknapp (34) och sätt kvadrantvisaren på 0°.
• Anslaget är nu i 90° vinkel mot klingan och ska sättas så att klingan
kan passera fritt förbi ändan.
• Drag åt låsknappen (34).
• Håll arbetsstycket mot anslaget och dra klingan igenom för kapning.
• Vid geringssågning ska den vinkel som krävs ställas in på kvadranten (31)
(fig. E2).
• Om skjutningen ska styras med vänster hand, ska anslagsbygeln skjutas
längs bordets framsida, med anslagsstödet tillbakadraget (fig. E3), till höger
om klingan. Det är lämpligare att styra skjutningen med höger hand till
vänster om klingan.
Tänk på säkerheten, och fäst arbetsstycket vid anslaget vid
kapning.
Bygeln i den vänstra sinkade skåran:
Anslaget och anslagsstödet parallella
• Lossa och avlägsna det kombinerade klyv- och geringsanslaget.
• Skjut hela enheten med bygeln in i den sinkade skåran på bordets
vänstra sida (fig. E4)
• Lossa kvadrantens låsknapp (34) och sätt anslaget i den vinkel som
önskas (fig. E5).
• Dra åt kvadrantens låsknapp igen.
• Lossa anslagets spärrknapp (35) och sätt anslaget i det läge som ger
maximalt stöd. Se till att klingan inte sågar i anslaget!
• Sätt anslaget på ett sådant avstånd från klingan att arbetsstycket som
ska kapas inte nuddar klingan. Lås sedan fast i det läget med
anslagsbygelns låsknapp (40).
Justering av klinghöjden (fig. F)
Klingan kan höjas och sänkas genom att vrida kombinationshandtaget för
höjning och skjutning (6).
• Lossa låsringen för klinghöjd (10) och sätt klingan på önskad höjd.
• Se till att klingans tre översta tänder nätt och jämnt går igenom
arbetsstyckets övre del vid sågning. På så sätt försäkrar man sig om
att det maximala antalet tänder tar bort material i alla lägen, vilket ger
maximal prestanda.
• Drag åt låsringen (10).
• För tydlighetens skull har skyddet tagits bort på den ritning
som visar denna inställning. Se till att skyddet är i rätt läge
innan sågning påbörjas.
• Så snart klingan nuddar bordet ska den inte sänkas längre.
Justering av klingvinkeln (fig. G1 - G5)
Justering av vinkeln
Maskinen har ett justerbart stopp vid 0° för att enkelt ställa in en rät vinkel
(fig. G1).
• Lossa vinkelspärrhandtaget (13) och sätt klingan på 0°, så att den står i
rät vinkel mot bordet.
• Drag åt vinkelspärrhandtaget.
• Sätt en vinkelhake på bordet och uppåt mot klingan (fig. G2).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
76
sv - 4
SVENSKA
• Inställningen går till så här:
• Justera excenterskruven (41) som håller stoppet (42) vid maskinen med
en 17 mm skruvnyckel (fig. G1).
• Kontrollera när klingan står rakt att vinkelvisaren (44) anger 0° på
vinkelskalan (12) (fig. G3).
• Lossa annars skruvarna (43), förflytta skalan (12) så att den anger 0°
och drag åt skruvarna (fig. G1).
Inställning klingvinkel
Maskinen har ett justerbart stopp vid 45°, och man kan såga förbi stoppet
till 47° (fig. G4).
• Lossa vinkelspärrhandtaget (13) och luta klingan till 45° (fig. G1).
• Drag åt vinkelspärrhandtaget.
• Kontrollera klingans vinkel mot bordet med en gradskiva; vinkeln ska
vara exakt 45° (fig. G5).
• Justera om det behövs excenterskruven (45) som håller stoppet (46)
vid maskinen med en 17 mm skruvnyckel (fig. G1 & G4).
Byte av klingan (fig. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
Se till att stickkontakten dragits ur.
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
• Avlägsna det övre skyddet (3) (fig. C7).
• Se till att klingan står i klyvläge, dvs. spärrad i bordets mitt, och lägg
sågen på sidan enligt bilden (fig. B5).
• Sänk klingan genom att lossa låsringen för klinghöjden (10) och vrida
kombinationshandtaget för höjning och skjutning (6) moturs. Drag åt
låsringen för klinghöjden (fig. C3).
• Lossa insexskruven (x22) och avlägsna klingaxelns skydd (23) enligt
bilden (fig. C4).
• Sätt insexnyckeln 4 mm (47) i ändan av klingaxeln (49) och
skruvnyckeln 22 mm (48) på muttern (50) (fig. H1).
• Klingmuttern är vänstergängad, vrid därför skruvnyckeln medurs för att
lossa muttern medan du håller insexnyckeln stadigt på plats.
• Avlägsna muttern (50) och den yttre klämbrickan (51) (fig. H2).
• Lyft klingaxelskyddet (23) enligt bilden, håll det i detta läge och
avlägsna försiktigt den gamla klingan genom att vricka lös den från den
inre klämbrickan (52) (fig. H3).
• Placera den nya klingan (9) på den inre klämbrickan (52), se till att
tänderna pekar mot maskinens framsida.
• Sätt tillbaka den yttre klämbrickan (51) och vrid den tills du hittar rätt
läge (fig. H2)
• Sätt tillbaka muttern (50) och drag åt den medan du håller spindeln (49)
på plats (fig. H1 & H2).
• Sätt tillbaka klingaxelns skydd (23) genom att först skjuta den öppna
springan (26) bakom skruven (27) och sedan skjuta skyddet bakåt tills
springorna (28) spärras på plats (fig. C6).
• Sätt tillbaka insexskruven (x22) och drag åt.
• Sätt sågen upprätt.
• Sätt tillbaka det övre skyddet (3) (fig. C7).
Justering av anslaget parallellt med klingan för klyvning (fig. J)
• Lossa anslagsbygelns låsknapp (38) och anslagets låsknapp (33).
• Skjut hela enheten mot klingan tills anslaget (30) nätt och jämnt nuddar
klingan.
• Justera anslagskvadranten (29) tills anslaget nätt och jämnt nuddar
klingans tänder på fram- och baksidan för att se till att det löper
parallellt med klingan.
• Dra åt anslagbygelns låsknapp och kontrollera att anslaget fortfarande
är parallellt.
• Dra åt anslagets låsknapp (33). Kvadrantens visare ska nu peka på 90°.
sv - 5
Efter att enheten har använts i geringsläget, ska anslaget
återställas för klyvning enligt proceduren ovan.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Maskinen är försedd med en 215 mm sågklinga. Använd alltid
denna typ av klingor vid klyvning.
• Såga aldrig för fri hand!
• Var extra försiktig vid spårskärning.
• Använd aldrig din såg för att slitsa!
• Såga aldrig skeva, böjda eller kupade arbetsstycken.
Det måste finnas minst en plan, jämn yta som ligger mot
parallell- eller geringsanslaget.
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas för att undvika bakslag.
• Avlägsna aldrig några avsågade bitar från bladet medan bladet
är igång.
Klyvningsläge (fig. K1 & K2)
För standardsågarbeten ska klingskjutningen låsas i det centrala läget.
• Lossa låsringen för klinghöjden (10) (fig. K1).
• Håll fast kombinationshandtaget för höjning och skjutning (6) och vrid
det medsols för att lossa klingan från det spärrade läget baktill.
• Skjut spaken för klyvningsläget (11) mot vinkelspärrhandtaget (13) tills
spaken griper i springan i skjutstången (fig. K2).
• Dra långsamt i handtaget så att sågklingan dras över sågspåret.
Spaken för klyvningsläget (11) fastnar automatiskt när det korrekta
klingläget uppnåtts. Klingskjutningen är fjäderinställd och fjädertrycket
gör att klingskjutningen hålls i rätt läge tills den lossas manuellt (fig. K1).
• När du är klar drar du tillbaka spaken för klyvningsläge och återställer
klingan till sitt bakre läge.
Låt inte klingan gå bakåt med kraft. Styr den genom att hålla i
skjuthandtaget.
Klingskjutningsläge (fig. K3)
I detta läge hålls arbetsstycket fast mot anslaget och klingan dras igenom
för kapningen.
• Lossa klingskjutningen genom att lossa låsringen för klinghöjd (10) och
vrida skjuthandtaget (6) medsols, så att klingan kan dras igenom
arbetsstycket.
• Det är bara att släppa klingskjutningshandtaget för att klingskjutningen
ska gå tillbaka till viloläget.
• Drag åt låsringen (10).
Uppsågningsfunktion
I skjutningsläget kan man låta klingan såga uppåt genom arbetsstycket,
vilket kläms på plats mellan anslaget och spaltkniven, vilket ger en längre
maximal kapningslängd.
• Lossa klingskjutningen genom att lossa låsringen för klinghöjd (10) och
stadigt vrida skjuthandtaget (6) medsols, så att klingan kan såga
genom arbetsstycket.
• När klingan har lyfts helt kan den skjutas på samma sätt som ovan.
Till- och från-koppling (fig. L)
Strömbrytaren på din sågbänk har flera fördelar:
- spänningsblockering: om strömmen skulle slås av av någon anledning,
måste strömbrytaren slås på igen innan verktyget går att använda.
77
SVENSKA
- motoröverbelastningsskydd: om motorn skulle överbelastas, stängs
strömmen till motorn av. Låt motorn svalna under 10 minuter om detta
skulle inträffa, och tryck därefter på den gröna startknappen.
- elektroniskt bromssystem: efter att det slagits av, producerar
bromssystemet ett brummande ljud under ungefär åtta sekunder medan det
återställs. Maskinen kan startas under den perioden om det skulle behövas.
• Till: tryck på den gröna startknappen (53).
• Från: tryck på den röda stoppknappen (54).
Grundläggande sågning
Klyvning (fig. M1 - M3)
Vertikal klyvning
• Sätt klingan på 0°.
• Sätt klingan i klyvningsläge.
• Sätt klingan på önskad höjd.
• Montera anslagsmodulen för klyvningsläge till höger om klingan, med
anslagets bakre ända i linje med spaltknivens baksida.
• Kontrollera att anslaget är parallellt med klingan.
• Ställ in anslaget med hjälp av skalan (55) (fig. M1). (Arbetsstycket
mellan klingan och anslaget blir den uppmätta och använda sektionen.
Avfall eller utskott finns till vänster om klingan).
• Om det övre skyddet används i det fasta läget ska det justeras till rätt höjd.
• Starta maskinen.
• Mata långsamt in arbetsstycket under det främre skyddet och håll det
tryckt mot klyvanslaget. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket
genom klingan. Klinghastigheten ska hållas konstant (fig. M2).
• Använd alltid en påskjutare (14) när du arbetar nära klingan.
• Stäng av maskinen när du har sågat färdigt.
Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur sladden efter avslutat
arbete.
Vinklad klyvning
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget kan sättas antingen till vänster
eller till höger om klingan (fig. M3).
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid vertikal klyvning.
Klingskjutningsläge - Kapning (fig. N1 & N2)
Vertikal kapning 90° (fig. N1)
• Montera anslagsmodulen för klingskjutningsläge.
Obs!:
När anslaget är till vänster om klingan ska skjuthandtaget styras med
höger hand.
När anslaget är till höger om klingan ska skjuthandtaget styras med
vänster hand.
• Drag klingan över bordet med maskinen avstängd, för att kontrollera att
anslaget absolut inte hindrar klingan.
• Markera arbetsstycket och placera det mot anslaget med markeringen
parallellt med sågklingan.
• Starta maskinen.
• Håll eller kläm arbetsstycket stadigt på plats och drag klingan genom
arbetsstycket.
• Dra jämnt vid sågning.
• Återställ klingan till det bakre läget och stäng av maskinen efter
avslutad sågning.
Geringssnitt (fig. N2)
• Montera anslagsmodulen för klingskjutningsläge.
Obs!:
När anslaget är till vänster om klingan ska skjuthandtaget styras med
höger hand.
78
När anslaget är till höger om klingan ska skjuthandtaget styras med
vänster hand.
• Sätt anslaget i önskad vinkel.
• Arbeta vidare som vid vertikal kapning.
Vinklade snitt
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid vertikal kapning.
Sammansatt geringssnitt
Denna kapning är en kombination av gerings- och vinkelkapning.
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid geringssnitt.
Dammsugning (fig. O)
Maskinen har två dammsugaranslutningar. Den ena sitter längst bak på
maskinhuset (56), och den andra i det övre klingskyddet (57).
• För att uppnå det bästa dammsugningsresultatet rekommenderar vi att
båda punkterna ansluts till en lämplig dammsugare under all sågning.
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
Tillvalsutrustning (fig. P1)
Tillbehören, dvs. stativet (15), förlängningsbordet (16), parallellanslaget (17)
och skjutbordet med långt ändstopp för geringsanslaget (18) kan erhållas
som tillval.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Stativ (fig. A2 & P2)
Stativet är konstruerat för placering av din sågbänk som fristående
maskin, vilket ger optimalt utrymme förbruk av förlängningsbordet (16)
och/eller skjutbordet (18) (fig. A2).
• Sätt stativet (16) på golvet och lämna tillräckligt med utrymme så att du
fritt kan utnyttja alla tillbehör på maskinen (fig. P2).
• Placera maskinen på stativet och se till att maskinens fyra fötter faller
innanför ramen.
Förlängningsbord (fig. A3 & P3)
Förlängningsbordet (16) använder samma sinksystem för placering och
kan alltså monteras på en valfri sida av bordet (fig. A3).
• Det lämpligaste läget är på maskinens högra sida (fig. P3).
• Anslagsmodulen kan användas på förlängningsbordet på samma sätt
som på maskinbordet.
Parallellanslag (fig. A4 & P4)
Parallellanslaget (17) används i klyvningsläge till att förlänga stödet för
klyvning över hela bordslängden (fig. A4).
• Parallellanslaget ska monteras till höger om klingan.
• Parallellanslaget använder samma sinksystem för inställning och kan
monteras både på maskinbordet och på förlängningsbordet.
• Parallellanslaget (17) bör helst monteras på förlängningsbordet (16)
(fig. P4).
• Se anvisningarna för sågning i klyvningsläge.
Skjutbord med långt ändstopp för geringsanslaget (fig. A5 & P5 - P7)
Skjutbordet med långt ändstopp för geringsanslaget (18) används i
klyvningsläge till att vid klyvning stödja långa arbetsstycken i alla vinklar
från 0° till 90° (fig. A5).
• Det enda lämpliga läget för skjutbordet (58) är på maskinens vänstra
sida (fig. P5).
• Geringsanslaget (59) använder samma sinksystem för inställning och
ska monteras på skjutbordets vänstra sida.
sv - 6
SVENSKA
•
•
•
•
•
Sätt klingan i klyvningsläge.
För rät kapning sätter du anslaget på 90° gentemot klingan (fig. P6).
För geringssnitt ställer du in önskad vinkel (fig P7).
Lägg arbetsstycket mot geringsanslaget.
Kontrollera innan du börjar att anslaget inte vidrör klingan och att
arbetsstycket kan sågas helt igenom.
• Skjut bordet långsamt bakåt så att arbetsstycket matas genom klingan.
Skötsel
Din Elu maskine har tillverkats för att, med så lite underhåll som möjligt,
kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Avlägsna varje vecka allt sågspån från maskinen.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Elu-produkts prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad serviceverkstad för
fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar defekter
på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade serviceverkstad, se aktuell
katalog för vidare information eller kontakta Elu.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en Elu serviceverkstad.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. (Se aktuell prislista/katalog för vidare information eller
kontakta Elu). Som alternativ finns en lista på auktoriserade Elu
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår after-sales service
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
sv - 7
79
∂§§∏¡π∫∞
ª√¡√™ ¶∞°∫√™ ™E°∞™ ªE º∞§∆™√ ∫∞π ∆ƒ∞µEƒ™∞ ETS41
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘
Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 3
el - 4
el - 6
el - 8
el - 8
ETS41
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK, 89/336/EOK, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu
ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ EN 61029:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
ETS41
85,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
98,5
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË) W
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
ª¤ÁÂıÔ˜ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜
mm
ª¤ÁÈÛÙÔ ¿¯Ô˜ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜
mm
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
min-1
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
s
ª¤ÁÂıÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
mm
µ¿ÚÔ˜
kg
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
ETS41
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
πηÓfiÙËÙ˜ ÎÔ‹˜
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90°
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45°
ª¤ÁÈÛÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜
ÛÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ·
ª¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜
Ù˘ ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜
mm
mm
mm
°
215
47,5
33,5
-2 - 47
225
52
37
-2 - 47
mm
47,5 x 260
52 x 270
395 x 20
400 x 20
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
µ·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜:
§¿Ì· Û¤Á·˜ TCT, ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘, Ï‚Ȥ˜ ÒıËÛ˘.
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
80
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯.
ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂ
ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó
Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
el - 2
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷهÛÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹
ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÔÈ ÊÏ¿ÓÙ˙˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ηÈ
fiÙÈ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó
ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
·ÛʷϤ˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÎÔÊÙÂÚfi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹
·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ - ̤ÁÈÛÙË 5 ¯ÈÏ.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ù·
¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹ Ó· οÓÂÙÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
• ¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô, Î·È ÔÙ¤ ÌË
ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 150 ¯ÈÏ. ·fi
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
81
∂§§∏¡π∫∞
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ٿÛË ¿ÏÏË ·fi
ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈο ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ªË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ηӤӷ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¤Á·˜ fiÙ·Ó ÙÔ
ÚÈÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ fiÙ·Ó ·˘Ù‹
Êı·Ú›.
• ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Â¿Óˆ ÙÌ‹Ì·
Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ, .¯. Ì ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
• ªËÓ È¿ÓÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌËÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜
Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÌÈ· ı‹ÎË ‹ ÊÔÚ¤ÛÙÂ Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó È¿ÓÂÙÂ ÌÈ· Ï¿Ì·
Û¤Á·˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ͽ̘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi
ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ Ï¿Ì˜ ÌÂ
ÚԉȷÁڷʤ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 847-1.
• ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ͽ̘ ÂȉÈ΋˜
ۯ‰›·Û˘, ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ͽ̘ ·fi HSS (¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜).
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ͽ̘ Ì ڈÁ̤˜ ‹ ˙ËÌȤ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·, ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹ ÙÔ‡‚Ï·.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ú›ÔÓˆÓ:
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªË¯¿ÓËÌ· ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
1 ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
1 ¶Ï·›ÛÈÔ Ô‰ËÁÔ‡
1 ª·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘
1 ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
1 øÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô
1 ∫ÏÂȉ› 13/17 mm
1 ∫ÏÂȉ› 20/22 mm
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 4 mm
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 5 mm
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
82
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
√ ¿ÁÎÔ˜ Û¤Á·˜ ETS41 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ Ì ۤÁ·
Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÎÔ‹˜ Ì ۤÁ· ÙÔ˘ Û¯È̷ۛÙÔ˜, Ù˘ ÂÁοÚÛÈ·˜
ÎÔ‹˜, Ù˘ ÎÔ‹˜ Ì ʿÏÙÛÔ Î·È Ù˘ ÙÔÍfiÙÌËÛ˘ Ì ¢ÎÔÏ›·, ·ÎÚ›‚ÂÈ·
Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ù˘È΋
ÂÚÁ·Û›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÛÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘, ÛÙ˘ Ôԛ˜ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi Î·È Á›ÓÂÙ·È ‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ù˘
Û¤Á·˜.
A1
1 ¶¿ÁÎÔ˜
2 EÛˆÙÂÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ¿ÁÎÔ˘
3 ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
4 ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
5 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
6 ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È Ï·‚‹ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
7 ¶Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
8 ª·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘
9 §Â›‰·
10 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜
11 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
12 ∫ϛ̷η Ê¿ÏÙÛÔ˘
13 §·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘
14 øÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
A2
15 µ¿ÛË Ô‰ÈÒÓ
A3
16 ¶¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
A4
17 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
A5
18 ∫˘ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ Ì ÂÈ̋Θ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ
ηψ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· Ù˘ Û¤Á·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ (ÂÈÎ. B1 - B6)
√È ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ (19) ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ÂÈÎ. B1).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û¤Á· ·fi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹.
• °˘Ú›ÛÙ ÙË Û¤Á· ·Ó¿Ô‰·, Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÚÔ˜ Ù· οو (ÂÈÎ. B2).
• ∫fi„Ù ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÌÏÔÎ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· (ÂÈÎ. B3).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ÌÏÔÎ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ٷ ˘ÏÈο (ÂÈÎ. B4).
• ªÂ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜, ‰ËÏ. ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, Á˘Ú›ÛÙ ÙË Û¤Á· ÛÙÔ Ï¿È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. B5).
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û¤Á· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ (14) ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË
Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ fi„Ë ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. B6).
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ ¿ÓÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰Â
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘ (ÂÈÎ. C1 - C6)
∏ ı¤ÛË ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜: ∏ Û¯ÈÛÌ‹ (20) Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Ͽ̘,
ÂÓÒ Ë Û¯ÈÛÌ‹ (21) Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ Ͽ̘ (ÂÈÎ. C1).
∏ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡
·fiÛ·Û˘ (8) Ó· ·¤¯ÂÈ ÙÔ Ôχ 5 mm ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘
Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. C2).
• ªÂ ÙË Û¤Á· ÛÙÔ Ï¿È, ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙË Ï¿Ì· ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜
ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6)
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘
Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. C3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Allen (22) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (23) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. C4).
• EÈÛ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (2)
(ÂÈÎ. C5).
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÌÂ
ÌÔ˘ÏfiÓÈ· 13 mm (24). ªÂ ÙÔ ÎÏÂȉ› 13 mm (25), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ٷ
ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (24) Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘.
• •·Ó·ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (24) ηϿ.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (23),
ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ (26) ›Ûˆ ·fi ÙË
‚›‰· (27) ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ Û¯ÈṲ̂˜ (28)
(ÂÈÎ. C6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙË ‚›‰· Allen (22) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. C7)
√ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ (3) Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ̛· ‚›‰· M6 Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
·ÍÈÌ¿‰È.
• ªÂ ÙË Û¤Á· ÛÙËÓ fiÚıÈ· ı¤ÛË, ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ Ì ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (29) Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (30) Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È.
• √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û ÌÈ·
ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË Â¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·Ó ÛÊȯÙ› ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ
·ÍÈÌ¿‰È
• °È· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ,
¯·Ï·ÚÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È.
el - 4
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
(ÂÈÎ. D1 - D8 & E1 - E6)
√¿ÁÎÔ˜ Û¤Á·˜ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈο ·˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÏ· Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ ÊÚ¿ÎÙË Û¯È̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (4) ·ÔÙÂÏ›ٷÈ
·fi ‰‡Ô ÚÔÊ›Ï ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (31) (ÂÈÎ. D1). ∆Ô ÚÔÊ›Ï Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Ô
Ô‰ËÁfi˜ (32) Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
(33) Ô˘ ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) (ÂÈÎ. D2).
∆Ô ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 ηÈ
90°·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿, Î·È ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘
ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ (34) (ÂÈÎ. D3).
√ Ô‰ËÁfi˜ (32) Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÈÌÔ˜: ∆Ô ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηıÔ‰ËÁËı›
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ fi„˘ ÙˆÓ 80 mm ‹ ÙˆÓ 11 mm ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË
¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ ηٿ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ ÏÂÙÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙ· 11 mm, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (35) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (32) ·fi ÙÔ
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ (31), ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ͷӿ ÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÛÙË
Û¯ÈÛÌ‹, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. D4). √‰ËÁ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·Ù¿
Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ fi„˘ (36).
• °È· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Ï‹Ú˜ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 80 mm,
ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ Ì ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ fi„Ë
(37) ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË (ÂÈÎ. D5).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
ÁÈ· Û¯›ÛÈÌÔ (ÂÈÎ. D6 - D8)
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (4) ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·
ÎÔ‹˜.
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ: √‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Ô‰ËÁÔ‡ Û ¢ı›· Ì ÙË Ï¿Ì·.
• º¤ÚÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·˘Ï·ÎÈÔ‡ (38) ÛÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (1) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ·ÚˆÙ¿,
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. D6).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ Ì ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘
˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (39) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË
Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (40) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• °È· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (35) ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (31) ηÈ
ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (32) ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ (ÂÈÎ. D7).
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ:
√‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Û ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜
• º¤ÚÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÛÙÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·˘Ï·ÎÈÔ‡ (38) ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (1)
Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ·ÚˆÙ¿, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. D6).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ (31) ÛÙË ı¤ÛË 0° ÒÛÙÂ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ó·
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. D8).
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
Ù˘ Ï¿Ì·˜.
• °È· ηχÙÂÚË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙË ÌÈÛ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (40) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. D6).
83
∂§§∏¡π∫∞
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ - EÁοÚÛÈ·
ÎÔ‹ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛË (ÂÈÎ. E1 - E5)
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (4) ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ ηÈ
ÏÔÍfiÙÌËÛË.
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ: √‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Ô‰ËÁÔ‡ Û ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ô‰ËÁfi ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi
ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. E1).
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ (34) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË 0°.
• √ Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Ì ÁˆÓ›· 90° ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ï¿Ì· ηÈ
Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂχıÂÚË
‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (34).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË
Ï¿Ì· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
• °È· ÏÔÍÔÙÌ‹ÛÂȘ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ
(31) (ÂÈÎ. E2).
• °È· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ, ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘, Ì ̷˙Â̤ÓÔ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. E3), ÒÛÙÂ
Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·. ∏ ı¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì· ›ӷÈ
ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
°È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ:
√‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Û ¢ı›·
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ô‰ËÁfi ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ηÈ
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
̤۷ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. E4).
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ (34) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ (ÂÈÎ. E5).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ͷӿ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (35) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙ‹ÚÈÍË.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ï¿Ì· ‰Â ı· Îfi„ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi!
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Û ٤ÙÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË Ï¿Ì· ÒÛÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Ó· ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙË Ï¿Ì·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (40).
ƒ‡ıÌÈÛË ‡„Ô˘˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. F)
∏ Ï¿Ì· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛËΈı› Î·È Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙË
Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÙÚ›· Â¿Óˆ ‰fiÓÙÈ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ ·Ï¿
ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÙ·Ó
Îfi‚ÂÈ Ë Û¤Á·. EÙÛÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ë ·ÔÎÔ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È
οı ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÔÓÙÈÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ
¿ÚÈÛÙË ·fi‰ÔÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (10).
• ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó·ÛËΈ̤ÓÔ˜,
ÁÈ· ηχÙÂÚË ·ÂÈÎfiÓÈÛË Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·˘Ù‹ Ë
Ú‡ıÌÈÛË. ¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË Û¤Á·, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• √Ù·Ó Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ,
ÌË ¯·ÌËÏÒÓÂÙÂ ¿ÏÏÔ ÙË Ï¿Ì·.
84
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. G1 - G5)
ƒ‡ıÌÈÛË Û ÔÚı‹ ÁˆÓ›·
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÛÙË ı¤ÛË 0° ÁÈ· ‡ÎÔÏË
Ú‡ıÌÈÛË Û ÔÚı‹ ÁˆÓ›· (ÂÈÎ. G1).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (13) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË
Ï¿Ì· ÛÙȘ 0°, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÔÚı‹ ÁˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ÒÛÙÂ
Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. G2).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ¤ÎÎÂÓÙÚÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (41) ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ (42)
ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› 17 mm (ÂÈÎ. G1).
• √Ù·Ó Ë Ï¿Ì· ‚ÚÂı› Û ÔÚı‹ ÁˆÓ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
Ê¿ÏÙÛÔ˘ (44) ‰Â›¯ÓÂÈ 0° ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (12) (ÂÈÎ. G3).
• ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (43), ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ
Îϛ̷η (12) ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0°Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (ÂÈÎ. G1).
ƒ‡ıÌÈÛË ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÛÙË ı¤ÛË 45° Î·È ¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Îfi‚ÂÈ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ÛÙÔ ˆ˜ ÙȘ 47° (ÂÈÎ. G4).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (13) Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ÙË
ÁˆÓ›· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÛÙȘ 45° (ÂÈÎ. G1).
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘.
• EϤÁÍÙ ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì ¤Ó·
ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ∏ ÁˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ 45° (ÂÈÎ. G5).
• E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ¤ÎÎÂÓÙÚÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (45) ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ÛÙÔ (46) ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› 17 mm (ÂÈÎ. G1 & G4).
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. B5, C3, C4, C6, C7 & H1 - H3)
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ·fi
ÙËÓ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (3) (ÂÈÎ. C7).
• ªÂ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜, ‰ËÏ. ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, Á˘Ú›ÛÙ ÙË Û¤Á· ÛÙÔ Ï¿È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. B5).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙË Ï¿Ì· ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹
·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. C3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Allen (x22) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (23) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. C4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 4 mm (47) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ù˘
Ï¿Ì·˜ (49) Î·È ÙÔ ÎÏÂȉ› 22 mm (48) ÛÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (50) (ÂÈÎ. H1).
• ∆Ô ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ Û›ڈ̷, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÈ
Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ·ÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙÂ
ÙÔ ÎÏÂȉ› ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (50) Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢
(51) (ÂÈÎ. H2).
• ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (23)
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÛËΈ̤ÓË ı¤ÛË,
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ï¿Ì· ÚÔÛÂÎÙÈο, ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi
ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢ (52) (ÂÈÎ. H3).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ó¤· Ï¿Ì· (9) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢
(52), ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢ (51) ÙËÓ ÔÔ›·
ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË (ÂÈÎ. H2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (50) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔÓ ÎÔÚÌfi (49) (ÂÈÎ. H1 & H2).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (23),
ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ (26) ›Ûˆ ·fi ÙË
‚›‰· (27) ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ Û¯ÈṲ̂˜ (28)
(ÂÈÎ. C6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙË ‚›‰· Allen (x22) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û¤Á· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË.
• TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (3) (ÂÈÎ. C7).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û ı¤ÛË ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙË Ï¿Ì· ÁÈ· ÛΛÛÈÌÔ
(ÂÈÎ. J)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (38)
Î·È ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (33).
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ˜ ÙË Ï¿Ì· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Ô‰ËÁfi˜ (30) Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ·Ï¿ ÙË Ï¿Ì·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (29) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ó·
·ÎÔ˘Ì¿ ·Ï¿ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ, ÒÛÙ ӷ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙË Ï¿Ì·.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ηÈ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (33). √ ‰Â›ÎÙ˘ ÛÙÔ
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ϤÔÓ 90°.
ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘,
ÌÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ·
ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜
Û‡ÛÊÈ͢ Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì Ͽ̷ Û¤Á·˜ 215 mm.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù‡Ô Û¤Á·˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ· ÎÔ¤˜ ÌÂ
¤Ó· ¯¤ÚÈ!
• ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ¯·Ú¿ÛÛÂÙ ·˘Ï¿ÎÈ·.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË
Û¯ÈÛÌÒÓ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û΂ڈ̤ӷ, Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ‹ ÎԛϷ
ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·
¢ı›·, ÔÌ·Ï‹ ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÎÔ‹˜ ‹ ÛÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ¶¿ÓÙÔÙ ÛÙËÚ›˙ÂÙ ٷ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔ‹˜
·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÎÔ‹˜ ÂÓÒ Ô ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
el - 6
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (ÂÈÎ. K1 & K2)
°È· Ó· οÓÂÙÂ Ù˘ÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¿ÁÎÔ˘ Û¤Á·˜, Ë ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10)
(ÂÈÎ. K1).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙË Ï¿Ì· ·fi
ÙËÓ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË Ù˘ ı¤ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.
• øı‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (11) ÚÔ˜ ÙË Ï·‚‹
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (13) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ‚ÚÂı› ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙÔ
¤Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (ÂÈÎ. K2).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ˆıËı› Ë Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË
¿ÎÚË Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜ ÎÔ‹˜. √ ÌÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (11)
ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë Ï¿Ì· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
∏ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Î·È Ë ›ÂÛË
ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ı¤ÛË
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ··ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÂÙÔ ¯¤ÚÈ (ÂÈÎ. K1).
• ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÙÚ·‚‹ÍÙ ›Ûˆ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË.
ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË
ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜. ∫·ıÔ‰ËÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ Ù˘
ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. K3)
™Â ·˘Ù‹Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È Ë Ï¿Ì· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹
ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË Ï¿Ì· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ηٿ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÛÙË ı¤ÛË ·Ó¿·˘Û˘,
·ÚΛ Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙË Ï·‚‹ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (10).
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜, Ë Ï¿Ì· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ‰È·Ì¤ÛÔ˘
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘, ÒÛÙ ӷ ÂÂÎÙ·ı›
ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË
Ï·‚‹ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË Ï¿Ì· Ó·
Îfi„ÂÈ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• √Ù·Ó Ë Ï¿Ì· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛËΈı› ÂÓÙÂÏÒ˜, ÌÔÚ› Ó· ‰È¤ÏıÂÈ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. L)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Û¤Á·˜ Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË: E¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÔ‹
Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ·.
- ¢È¿Ù·ÍË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË:
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘
ÎÈÓËÙ‹Ú· ı· ‰È·ÎÔ›. E¿Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó·
„˘¯ı› ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì›
ÂÎΛÓËÛ˘.
- ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘: ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ ÚÔηÏ› ¤Ó· ÌÔ˘ÁÎÚËÙfi
ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÔÎÙÒ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ηıÒ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È.
∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› Í·Ó¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ηٿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô.
85
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÎΛÓËÛ˘ (53).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ·‡Û˘ (54).
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (ÂÈÎ. M1 - M3)
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Û¯›ÛÈÌÔ
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙȘ 0°.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‡„Ô˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÛÙ·
‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Ï¿Ì·˜, Ì ÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÌÂ
ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ı¤ÛË ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙË Ï¿Ì·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ì ÙËÓ Îϛ̷η (55) (ÂÈÎ. M1).
(∆Ô ÙÌ‹Ì· Ô˘ ı· ÌÂÙÚËı› Î·È ı· ÎÚ·ÙËı› Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ï¿Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ı·
·ÔÎÔ› ‹ ı· ·ÔÚÚÈÊı› Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿
Ù˘ Ï¿Ì·˜.)
• E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË,
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
• ∞Ú¯›ÛÙ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ οو ·fi ÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ó· Îfi„Ô˘Ó Î·È ÌËÓ ‚È¿˙ÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿Óˆ ÛÙË Ï¿Ì·. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ (ÂÈÎ. M2).
• ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ (14) fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï¿Ì·.
• ™‚‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÎÔ‹.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ
‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ
ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
™¯›ÛÈÌÔ Ì ʿÏÙÛÔ
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ ÌÔÚ› Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› ›Ù ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ›Ù ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. M3).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ÛΛÛÈÌÔ.
• E·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Î·È Û‚‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÎÔ‹.
§ÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. N2)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
Û¤Á·˜.
ªËÓ Í¯ӿÙÂ:
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË
Ï·‚‹ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË Ï·‚‹
Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÁˆÓ›·.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹
∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔ‹ Â›Ó·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ Î·È ÎÔ‹˜ ÌÂ
Ê¿ÏÙÛÔ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙË ÏÔÍfiÙÌËÛË.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. O)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘.
∆Ô ¤Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
(56) Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ï¿Ì·˜ (57).
• °È· ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë
Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Ì ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Û˘Û΢‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û¤Á·˜.
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· (ÂÈÎ. P1)
∆· ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ. Ë ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ (15), Ô ¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
(16), Ô ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (17) Î·È Ô Î˘ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ Ì ÂÈ̋Θ
ÛÙÔ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (18) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ÚfiÛıÂÙÔ˜
ÂÍÔÏÈÛÌfi˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜ - ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. N1 & N2)
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ 90° (ÂÈÎ. N1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
Û¤Á·˜.
ªËÓ Í¯ӿÙÂ:
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË
Ï·‚‹ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË Ï·‚‹
Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ.
• ªÂ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜
ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÒÛÙ ӷ
·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙË
Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÂÚÂÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË Ï¿Ì· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÚ·‚¿Ù ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹
Ù˘ Û¤Á·˜.
86
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
µ¿ÛË Ô‰ÈÒÓ (ÂÈÎ. A2 & P2)
∏ ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Û¤Á·˜
Û·˜ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ
¯ÒÚÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (16) ‹/Î·È ÙÔ˘ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘
¿ÁÎÔ˘ (18) (ÂÈÎ. A2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ (16) ÛÙÔ ‰¿‰Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙfi
ÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂχıÂÚ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· (ÂÈÎ. P2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È
Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ.
¶¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (ÂÈÎ. A3 & P3)
√ ¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (16) ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂȉÈοÓ
·˘Ï·ÎÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. A3).
• ∏ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Â›Ó·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
(ÂÈÎ. P3).
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
• ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ
ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (ÂÈÎ. A4 & P4)
√ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (17) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ Û fiÏÔ
ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. A4).
• √ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·.
• √ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂȉÈÎÒÓ ·˘Ï·ÎÈÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ›Ù ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ›Ù ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘.
• ∫·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (17) ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (16) (ÂÈÎ. P4).
• ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û¤Á·˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
∫˘ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ Ì ÂÈ̋Θ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
(ÂÈÎ. A5 & P5 - P7)
√ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ Ì ÂÈ̋Θ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
(18) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÂÈÌËÎÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÁˆÓ›· ·fi 0°¤ˆ˜ 90° (ÂÈÎ. A5).
• ∏ ÌfiÓË Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓÔ ¿ÁÎÔ (58) Â›Ó·È ÛÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. P5).
• √ Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (59) ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂȉÈÎÒÓ
·˘Ï·ÎÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• °È· ÂÁοÚÛȘ ÙÔ̤˜ Û ¢ı›·, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙȘ 90° ˆ˜
ÚÔ˜ ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. P6).
• °È· ÏÔÍÔÙÌ‹ÛÂȘ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ (ÂÈÎ. P7).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
• ¶ÚÈÓ Î¿ÓÂÙ ÎÔ‹, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ÙË
Ï¿Ì· ÎÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÎÔ› ÂÓÙÂÏÒ˜.
• øı‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ÒÛÙ ¤ÙÛÈ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËı›
ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË Ï¿Ì·.
∆¯ÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ Elu
√Ï· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ
ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ
Ì ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi Û·˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ Ì ٷ ∫ÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· Ù˘ Elu
ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘
·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Elu (·Ú·Î·ÏÒ ‰Â›Ù ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӈÓ
∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service Elu Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÂ
ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜, ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
• ∞Ê·ÈÚ›Ù ٷ ÚÈÔÓ›‰È· ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 8
87
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Danmark
Deutschland
EÏÏ¿˜
España
France
Helvetia
Schweiz
Ireland
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Portugal
Suomi
Sverige
United Kingdom
R
08-00
Elu
Tel: 02 719 07 11
Weihoek 1, Nossegem
Fax: 02 721 40 45
1930 Zaventem-Zuid
Service fax: 02 719 08 10
Elu
Tlf: 70 20 15 30
Hejrevang 26 B
Fax: 48 14 13 99
3450 Allerød
Elu International
Tel: 06126 211
Richard-Klinger-Straße
Fax: 06126 212 770
65510 Idstein
Fax: 06126 212 970
Elu
TËÏ: 01 924 2870-75
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax: 01 924 2869
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service: 01 924 2876-7
Aı‹Ó·
Elu
Tel: 977 297100
Ctra de Acceso
Fax: 977 297138
a Roda de Barà, km 0,7
Fax: 977 297140
43883 Roda de Barà, Tarragona
Elu
Tel: 472 20 39 20
Le Paisy
Tlx: 306 224F
BP 21
Fax: 472 20 39 00
69571 Dardilly Cedex
Elu Machines S.A.
Tel: 01 730 6747
Rütistr. 14
Fax: 01 730 7067
8952 Schlieren
Elu Power Tools
Tel: 01 278 1800
Rock Hill
Fax: 01 278 1811
Blackrock
Service fax: 01 278 1816
Co. Dublin
Elu
Tel: 039 23 87 1
Viale Elvezia 2
Fax: 039 23 87 593
20052 Monza (Mi)
Elu
Tel: 076 508 20 00
Florijnstraat 10
Fax: 076 503 81 84
4879 AH Etten-Leur
Service fax: 076 501 70 79
Elu
Tel: 22 90 99 00
Strømsveien 344
Fax: 22 90 99 01
1081 Oslo
Elu
Tel: 0222 66116
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx: 13228 Black A
Erlaaerstraße 165
Fax: 0222 6611614
Postfach 320,1231 Wien
Elu
Tel: 468 7513/7613
Rua Egas Moniz 173
Tlx: 16607 Bladec P
Apartado 19, S. João do Estoril
Fax: 466 3841
2768 Estoril, Codex
Elu
Puh: 98 25 45 40
Rälssitie 7 C
Fax: 98 25 45 444
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel: 98 25 45 40
01510 Vanda
Fax: 98 25 45 444
Elu
Tel: 031 68 61 00
Box 603
Fax: 031 68 60 08
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Elu Power Tools
Tel: 01753 576 717
210 Bath Road
Fax: 01753 521 312
Slough, Berks SL1 3YD
Download PDF

advertising