DW726 | DeWalt DW726 RADIAL ARM SAW instruction manual

®
DW725
DW726
Dansk
1
Deutsch
9
English
19
Español
28
Français
37
Italiano
46
Nederlands
55
Norsk
64
Português
72
Suomi
81
Svenska
89
Türkçe
97
EÏÏËÓÈη
106
Copyright DEWALT
12 13
11
10
1
9
2
8
3
7
4
6
5
A1
23
22
14
15
21
16
20
19
17
18
A2
B1
B2
5
5
26
25
B3
B4
28
11
27
C
D1
29
30
D2
D3
23
32
31
E2
E1
33
E3
24
E4
37
90°
36
34
35
F1
F2
15
38
F3
F4
34
7
19
6
18
34
F5
39
4
38
F6
4
39
7
34
F7
F8
4
7
6
40
18
5
F9
4
F10
19
42
44
53A
41
41 43
F11
G1
45
G2
4
G3
47
46
G4
G5
48
9
45
10
G6
G7
10
50
9
48
G8
G9
49
52
51
G10
54
G11
53
55
56
4
G12
G13
3
57
67
59
65
66
61
60
H1
63
62
H2
75
61
58 68
67
69
64
70
62
H3
H4
71
72
74
60
73
72
74
62
60
1-3 mm
H5
73
10 mm
H6
4
13
77
54
53
60
61
61
I1
62
I2
62
77
80
79
76
78
I3
20
I4
10
81
12
52
51
82
85
I5
J1
84
83
14
87
84
86
83
K
J2
6
+
25 mm
415 mm
415 mm
290 mm
275 mm
720 mm
460 mm
415 mm
290 mm
320 mm
720 mm
6
–
25 mm
L
10
M1
9
61
10
9
M2
37
36
20
M3
M4
60
88
M5
M6
M7
N1
N2
O
62
63
103
103
104
Q1
Q2
103
104
Q4
Q3
104
2
Q5
Q6
108
S1
S2
119
116
110
112
109
T1
T2
105
114
112
115
116
113
T3
111
T4
114
118
116
117
15
T5
113
T6
111
112
113
29
116
28
27
26
25
24
76
T7
U1
121
15
U2
15
U3
121
23
22
21
122
122
U4
DANSK
RADIALARMSAV DW725/DW726
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt en DEWALT maskine. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Ekstraudstyr
Vedligeholdelse
Garanti
Motoreffekt
Afgiven effekt
Spænding
Klingediameter
Huldiameter
Spindeldiameter
Omdrejningstal ubelastet, 50 Hz
Omdrejningstal ubelastet, 60 Hz
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
Maks. tværsnitskapacitet ved 0°,
i 25 mm blok
Maks. geringskapacitet ved 45°,
i 25 mm blok
højre
venstre
Maks. tværsnitsbredde
Maks. spaltesavningsbredde
Total mål
(med stativ)
Støvudsugningsadapter
Vægt
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 6
da - 7
da - 8
da - 8
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
98/37/EØF, målt i henhold til DIN 45635:
DW725
DW726
(lydniveau)
dB(A)*
84,2
84,2
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
91,4
91,4
LpA
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Standardudstyr:
Stativ, TCT-klinger, beskyttelsesskærm og værktøj, nulspændingsafbryder.
Sikringer:
Europa
230 V maskiner
400 V maskiner
16 Ampere, lysnet
16 Ampere, pr. fase
Følgende symboler anvendes i denne vejledning:
Angiver fare for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens anvisninger ikke følges.
Angiver fare for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige materialer kan variere, af og
til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt, højt
placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks.
ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv i øjnene, hvilket kan
forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller
skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets ledning
regelmæssigt og få den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og
fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet ikke er i brug, inden
service og ved udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet, inden det
startes.
da - 2
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på afbryderen.
Sørg for, at afbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet,
når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget, skal
repareres eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted, hvis intet
andet er anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede afbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko
for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter.
For at undgå fare, må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Ekstra sikkerhedsforskrifter til radialarmsav
• Beskyt strømforsyningen med en egnet sikring eller en hovedafbryder.
• Hold armens spor og rullehovedsamlingernes lejer rene og fri for fedt.
• Sørg for, at anslaget står i den rigtige position inden maskinen startes.
Klingen må ikke komme i kontakt med materialet, før saven trækkes
frem med håndtaget.
• Sæt altid fingerværnet, så det passerer gennem åbningen i anslaget
og/eller 3 mm over arbejdsemnets overflade (undtagen ved spaltning).
• Ved spaltning holdes spaltekniven på den rigtige afstand af klingen
(1 til 3 mm) og sørg for, at tilbageslagshindringen er justeret korrekt.
• Kontrollér altid fremføringsretningen ved spaltning.
• Kontrollér regelmæssigt indstillingsnøjagtigheden og indstil om nødvendigt.
• Sørg for, at klingerne roterer i den rigtige retning og at tænderne peger
mod anslaget.
• Sørg for, at alle klemmehåndtag er spændte, før arbejdet startes.
• Brug aldrig saven, hvis afskærmningen er afmonteret.
• Savklingen skal beskyttes helt med klingeafskærmningen, når maskinen
ikke bruges.
• Tag stikket ud af kontakten før service og udskiftning af klinger eller
hvis maskinen ikke bruges.
• Brug altid skarpe klinger, der er fremstillet specielt til denne maskine.
Vedrørende korrekte klingespecifikationer, henvises de tekniske data.
• Kil ikke noget fast mod ventilatoren for at blokkere motorakslen.
• Forcér ikke savningen. (Stop eller delvist stop af motoren kan medføre
alvorlig skade. Lad motoren nå op på fuld hastighed, før der saves.)
• Løft aldrig maskinen i arbejdsbordet.
• Brug ikke maskinen til at save i ferrometaller, ikke-ferrometaller eller
murværk.
• Smør ikke klingen mens den roterer.
• Hold hænderne væk fra klingeområdet, når savens strømkabel er tilsluttet.
• Prøv ikke at række bagom savklingen under savningen.
• Lad ikke hænderne komme nærmere end 150 mm fra savklingen
under savningen.
• Brug aldrig beskadigede eller furede savklinger.
2
DANSK
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af radialarmsaven:
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Delvis samlet maskine
5 Bordpladens sektioner
1 Anslag 48 mm
1 Anslag 65 mm
2 Lige bordstivere
1 Håndsving til justering af højden
1 Motor, åg og rullehovedsamling med nulspændingsafbryder
1 Beslag til nulspændingsafbryder
1 Afskærmningssamling
1 Støvudsugningsadapter
1 Kasse med:
1 stativ (4 ben, 4 tværgående skinner, 24 M8 x 16 bolte, 24 M8
møtrikker og 48 D8 flade spændeskiver)
1 Dele til udvidelse af bordet:
8 M8 x 30 flade bolte med gevind
8 D8 Bellevillespændeskiver
8 M8 møtrikker
8 D8 flade spændeskiver
2 Stivere til udvidelse af bordet
1 Forpakning indeholder:
3 Skruenøgler (30, 10/13 og 17 mm)
1 Ring- og gaffelnøgle
1 Topnøgle 13 mm
5 Unbrakonøgler (2,5, 3, 4, 5 og 8 mm)
1 Stjerneskrue
6 M10 x 16 bolts
9 M8 x 30 flade bolte med gevind
15 D8 Bellevillespændeskiver
15 M8 møtrikker
9 D8 flade spændeskiver
2 M5 x 16 skruer
4 D5 flade spændeskiver
2 M5 møtrikker
1 Kabelklemme
1 Trådklemme
2 Galopskruer
2 Bordklemmer
1 Klinge
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Den DW725/DW726 radialarmsav er udviklet til den professionelle
træbearbejdningsindustri. Dette præcisionsværktøj kan nemt og hurtigt
indstilles til tværsavning, smigskæring, gering eller spaltning. Ved hjælp af det
store udvalg af tilbehør kan radialarmsaven udføre næsten alle arbejdsopgaver
i værkstedet. For at opnå en optimal sikkerhed, har alle hovedkontroller både
en tap og en låseanordning. Se også opslagstabellen i vejledningen.
3
A1
1 Afbryder
2 Håndtag
3 Klingeafskærmningssamling
4 Fast bordplade
5 Ben
6 Anslag
7 Bordklemme
8 Søjle
9 Geringstaphåndtag
10 Geringsklemmehåndtag
11 Håndsving til justering af højden
12 Radialarm
13 Endeafdækning
A2
14 Ågstop
15 Spaltningslås
16 Åg
17 Motor
18 Skinner
19 Forlænget bordplade
20 Smigskala
21 Rullehovedsamling
22 Reset-knap
23 Kabelholder
24 Nulspændingsafbryder
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Trefasede maskiner skal kobles direkte til lysnettet af en autoriseret elektriker.
Samling og justering
• Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
• For at saven kan fungere optimalt, er det vigtigt, at følge
fremgangsmåderne i nedenstående afsnit.
Samling af maskinbordet (fig. A1 & B)
Maskinbordets dele og beslag er pakket separat.
• Åbn låget på papkassen (fig. B1).
• Fjern alle dele fra emballagen, undtagen armen.
• Lås armen med geringsklemmehåndtaget (10).
• Læg forsigtigt kassen ned på gulvet med den siden af kassen,
hvor søjlen vender mod dig (fig. B2).
• Træk armen ud og læg et stykke træ (25) under bordkanten (fig. B3).
• Saml benene (5) med møtrikker, bolte og spændeskiver fra
forpakningen, som vist på tegningen. Spænd dem ikke endnu.
• Montér de tværgående skinner (26) (fig. B4).
• Spænd skruen med nøgle.
• Rejs det hele op i opretstående stilling.
da - 3
DANSK
Maskinen skal stå i vater og være stabil til enhver tid.
Montér krumtappen til justering af højden (fig. C)
• Montering af krumtappen til justering af højden (12) ovenpå søjlen med
stjerneskruen.
Montering af rullehovedsamlingen (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Drej håndsvinget til justering af højden (11) i + retningen, for at hæve
armen (12) så langt som muligt (fig. A1).
• Fjern de to unbrakoskruer (27) og fjern endedækslet (28) (fig. D1).
• Børst lejesporene (29) ru med en stålbørste og fjern eventuelt støv med
en tør klud (fig. D2).
• Sørg for, at spaltningslåsen (15) er løsnet (fig. A2).
• Sæt forsigtigt rullehovedsamlingens lejer (30) ind i lejesporene (fig. D3).
• Flyt rullehovedet over i lejesporene for at kontrollere, at det løber smidigt.
• Kontrollér, at spaltningslåsen kan låse og frigøre rullehovedet efter behov.
• Sæt endedækslet på igen.
Montering af kabelholderen og kabelklemmen (fig. E1 - E3)
• Fjern stjerneskruen (31) (fig. E1).
• Montér kabelholderen (23) og skru stjerneskruen fast igen.
• Fjern kabelklemmen (32), der sidder på armen, og skru den på igen
med kablet, så dette holdes på plads (fig. E2).
• Skru kabelklemmen (33), der sidder bagerst på bordets underdel,
på, så den holder kablet på plads (fig. E3).
Sørg for, at armen har plads nok til horisontal og vertikal
bevægelse.
Montering af den elektroniske kontrolboks (fig. E4)
Som en del af netkablet, indeholder kontrolboksen (24)
nulspændingsafbryderen i trefasemodeller, der også inkluderer
bremseenhed og motoroverbelastningssikring med automatisk nulstilling.
• Fjern møtrikkerne fra skruerne, der stikker frem bagerst på boksen (24).
• Hold boksen mod bordrammen, bagpå og til højre for søjlebasen,
og stik skruerne i de tilsvarende huller.
• Skru møtrikkerne på igen og spænd.
Savbordet (fig. F1 - F5)
Montering af bordets stivere (fig. F1)
Stiverne monteres med M8 x 16 bolte og tilsvarende møtrikker og med en
D8 Bellevillespændeskive på forsiden, men ikke på bagsiden.
• Montér de to lige bordstivere (34) med rektangulær fordybning (35),
som vist. Sørg for, at de ikke stikker ud bag bordets underdel.
• Spænd ikke boltene endnu.
Justering af bordstiverne med akslen (fig. F2 - F4)
• Løsn smigklemmehåndtaget (36) og træk smigtappen ud (37) (fig. F2).
• Drej motoren i vertikal position og lås den med smigtappen og
smigklemmestangen.
• Løsn spaltningslåsen (15) og flyt hovedet så langt frem som muligt (fig. F3).
• Løsn smigklemmestangen (10) (fig. A1) og drej armen indtil akslen (38)
er lige over en af de lige bordstiveres ydre forside (fig. F4).
• Sænk forsigtigt armen indtil akslen rører let ved bordstiveren og spænd
bordstiverens tilsvarende møtrik med hånden.
• Gentag denne fremgangsmåde ved bagsiden og for den anden bordstiver.
• Kontrollér igen med motorens aksel.
• Spænd skruen med nøgle.
• Sæt armen tilbage til midterposition og lås den.
Justering af den centrale bordstiver (fig. F5)
• Læg et vaterpas over de to lige bordstivere (34).
• Løsn boltene (38) i den centrale bordstiver (39).
• Justér den centrale bordstiver med en unbrakonøgle, indtil den lige
rører ved vaterpasset.
• Spænd skruen med nøgle.
da - 4
Montering af den faste bordsektion (fig. F6 - F9)
Standardpositionen for bordpladens sektioner er vist på figur F6.
Afhængigt af den nødvendige snitdybde kan anslaget (6) monteres mellem
skinnerne (18).
• Montér bordklemmerne (7) (fig. F6) bagpå de lige bordstivere (34) (fig. F7).
• Anbring den faste bordsektion (4) på bordets underdel, som vist på
billedet og kontrollér, at hullerne i midten ligger over justeringsskruerne
i den centrale bordstiver (fig. F8).
• Brug M8 x 30 boltene og D8 spændeskiver for oven og D8
Bellevillespændeskiver for neden.
• Spænd alle bolte i den faste bordsektion (4) med hånden,
undtagen bolten i det store hul i midten.
• Anbring anslaget (6) og skinnerne (18) (fig. F6) på bordets underdel
(fig. F9).
• Spænd bordklemmerne.
• Spænd alle boltene på bordpladen.
Montering af udvidelse af bordet (fig. F10 - F11)
• Montér stiverne til udvidelse af bordet (40) i venstre side af den faste
bordsektion (4), som vist med M8 x 30 bolte øverst og D8
Bellevillespændeskiver nederst (fig. F10).
• Anbring den forlængede bordplade (19) (fig. F6) på de fremstikkende
bordstivere (fig. F11).
• Kontrollér, at begge bordplader ligger jævnt og spænd boltene med
hånden.
• Sæt skinnerne (18) tilbage og spænd bordklemmerne (7) (fig. F9).
Begge borde skal ligge jævnt bagtil.
Savklingen (fig. G1 - G5)
Montering af savklingen (fig. F1)
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
Rotationsretningen angives med pilen på motoren.
• Hold akslen med unbraconøglen og fjern akselmøtrikken (41) ved at
dreje den med uret med den multifunktionelle skruenøgle .
• Montér klingen (42) imellem den ydre flange (43) og den indre flange (44).
Sørg for, at de nedadvendte tænder vender mod maskinens bagside.
Sørg for, at ringen på akselmøtrikken (41) ligger mod den ydre
flange (fig. F1).
• Spænd akselmøtrikken (41) ved at skrue den mod uret.
Kontrollér, at armen ligger parallelt med bordpladen (fig. A1, F5 & G2)
• Spænd spaltningslåsen (15), når klingen er i forreste position (fig. A1).
• Sænk klingen, indtil den lige rører ved bordpladen (4) (fig. G2).
• Løsn stængerne (9) og (10) (fig. A1).
• Sving armen, så klingen stryger over bordet, på tværs af bordets bredde.
• Justér den forreste justeringsskrue, hvis det er nødvendigt (38) (fig. F5).
• Gentag denne fremgangsmåde med klingen i den bagerste position og
justér den bagerste bolt, hvis det er nødvendigt.
Kontrollér, at klingen står vinkelret på bordpladen (fig. A1 & G3 - G5)
• Sæt armen tilbage til central position og spænd spaltningslåsen (15)
(fig. A1).
• Anbring et vinkeljern (45) mod klingen (fig. G3).
4
DANSK
•
•
•
•
Indstil på følgende måde:
Fjern smigviserens skive (46) ved at løsne de to skruer (47) (fig. G4).
Løsn alle tre unbrakoskruer, som kommer frem (fig. G5).
Anbring en unbrakoskrue i motorakslen og slå på den til klingen ligger
fladt mod vinklen.
• Spænd skruen med nøgle.
Det er særligt vigtigt, at spænde den centrale unbrakoskrue.
• Sæt smigviserens skive (46) på plads.
Kontrollér, at tværsnitsbanen ligger vinkelret på anslaget (fig. G6 - G10)
• Lås klingen foran anslaget (fig. G6).
• Læg, som vist, et vinkeljern (45) på et bræt og mod anslaget, så den
kun lige rører klingen.
• Løsn spaltningslåsen og træk klingen mod dig selv og kontrollér,
at klingen løber parallelt med vinkeljernet.
• Indstil på følgende måde:
• Sæt geringstaphåndtaget (9) i 0° og løsn geringsklemmehåndtaget (10)
(fig. G7).
• Løsn låsemøtrikkerne (48) på begge sider af armen (fig. G7 & G8).
• For at justere armen til venstre løsnes støttebolten (49) på højre side af
armen og den modsatte støttebolt spændes (fig. G9).
• For at justere armen til højre, løsnes støttebolten (50) på venstre side af
armen og den modsatte støttebolt spændes.
• Udfør justeringen trinvist og kontrollér indstillingen efter hvert trin med
håndtagene (9) og (10).
Spænd ikke støtteboltene for meget.
• Spænd låsemøtrikkerne (48) (fig. G7 & G8).
• Juster viseren (51) på geringsskalaen (52) så den står ud for 0° (fig. G10).
Kontrollér, at klingen står vinkelret på anslaget (fig. G11 - G13)
• Løsn ågets klemmestang (53) og tryk på ågtappen (54) (fig. G11).
• Vend motoren 90°, som vist.
• Hvis motoren viser et spillerum, spændes møtrikken (55) (fig. G12).
• Anbring klingen mod anslaget og kontrollér, at den ligger parallelt med
anslaget.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn de to bolte (56), der er monteret på kryds under åget (fig. G13).
• Sæt unbrakonøglen i motorakslen.
• Justér klingens position og spænd boltene (56).
Montering og justering af klingeafskærmningen (fig. H1 - H5)
Klingeafskærmningen (3) er en multifunktionel samling, der indeholder
følgende sikkerhedsfunktioner (fig. H1):
- Den øvre beskyttelsesskærm (57) (fig. H1) og affjedret
bagbeskyttelsesskærm (58) (fig. H2), som beskytter klingen helt.
- Støvudsugningsadapter (59) til tvær- og spaltesavning.
- Tilbageslagshindring (60) til brug ved spaltesavning.
- Justérbart fingerværn (61) til brug ved tværsavning.
- Spaltekniv (62) til at forhindre at arbejdsemnet klemmer klingen under
spaltning.
• Løsn smigklemmestangen (36) og træk smigtappen ud (37) (fig. F2)
for at vippe motoren, som vist, for optimal tilgængelighed (fig. H3).
• Fjern afskærmningens fløjmøtrik (63) og spændeskive (64).
• Løsn låseskruen (65) og skru monteringsbøjlen (66) mod uret, indtil den
affjedrede bagbeskyttelsesskærm (58) kan løftes af støttetappen (68)
(fig. H3).
• Afhægt kun de to fjedre (67) i toppen.
• Drej den uafhægtede bagbeskyttelsesskærm (58), som vist på figur H2.
5
• Sænk afskærmningssamlingen ned over klingen (fig. H3).
• Spænd afskærmningssamlingen med fløjmøtrikken (63)
og spændeskiven (64).
• Sæt den affjedrede bagbeskyttelsesskærm (58) og monteringsbøjlen (66)
i deres oprindelige position (fig. H2).
• Fjern afskærmningssamlingen i modsat rækkefølge.
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
Justering af afskærmningssamlingens styringsdele (fig. H4 & H5)
Justering af spaltekniven til spaltning
• Løsn de to knopper (69) og lad spaltekniven (62) glide nedad til spidsen
er ca. 10 mm fra bordpladen (fig. H4 & H5).
• Løsn de to skruer (70) og indstil spaltekniven, så den har den rigtige
afstand til klingen (fig. H4).
Spaltekniven skal indstilles rigtigt. Afstanden imellem
tandkanten og spaltekniven skal være 1-3 mm (fig. H5).
Justering af tilbageslagshindringen til (smig) spaltning (fig. H4 & H6)
• Løsn knoppen (71) og sænk bøjlen (72) indtil fjederen (73) kun lige rører
arbejdsemnets overflade (fig. H4).
• Spidserne af tilbageslagshindringen (60) skulle nu være 3 mm under
arbejdsemnets overflade og vinklen skal være, som vist på figur H6.
• Ved smigspaltning løsnes unbrakoskruen (74) og
tilbageslagshindringen indstilles til den nødvendige vinkel.
Justering af spaltekniven, fingerværnet og tilbageslagshindringen til
tværsnit (fig. H2)
• Ved tværsavning skal spaltekniven og tilbageslagshindringen hæves til
de ikke er i vejen.
• Løsn stangen (75) og indstil fingerbeskyttelsen (61) lige over arbejdsemnet
og lås stangen (75).
Skalajusteringer (fig. I1 - I5)
Spaltningsskala
Spaltning kan ske med motoren i to positioner. Hver position kræver sin
egen indføringsretning:
Position Indføringsretning
- Ind-spaltning fra højre mod venstre (fig. I1)
- Ud-spaltning fra venstre mod højre (fig. I2)
Viseren (76), som angiver spaltningsbredden på spaltningsskalaen (77),
kan justeres (fig. I3):
• Anbring anslaget i den bagerste position.
• Anbring et bræt på 24 mm mod anslaget.
• Løsn ågets klemmehåndtag (53), tryk på ågets tap (54) (fig. I1) og sæt
motoren i ud-spaltningsposition (fig. I2).
• Flyt ågsamlingen langs radialarmen, indtil klingen rører ved emnets kant.
• Løsn de to skruer (78) og flyt viseren (76) indtil kanten af udspaltningsviseren (79) angiver brættets kendte bredde på den nedre
skala (fig. I3).
• Spænd de to skruer (78).
• Sæt motoren i ind-spaltningsposition.
• Hæv beskyttelsesskærmen, så klingen kan hvile mod anslagets forside.
• Ind-spaltningsviseren (80) skal nu være på linje med nul-positionen på
den øvre skala. Justér, hvis det er nødvendigt.
Smigskala (fig. I4)
• Kontrollér, at smigskalaen (20) viser 0°, når saven er indstillet til vertikalt
snit.
• Hvis det er nødvendigt løsnes skruerne (81) og viseren justeres til 0°.
da - 5
DANSK
Geringsskala (fig. I5)
• Kontrollér, at smigskalaen (52) viser 0°, når saven er indstillet til vertikalt
snit.
• Justér viseren (51) på 0° med skruen (82).
Geringsskalaen har forindstillede positioner ved 45° til venstre og til højre
og ved 0°.
Stop ågflytning (fig. A2, J1 & J2)
Stoppet til åget (14) skal indstilles for at undgå, at ågsamlingens bøjler slår
mod lejesporenes bagerste grænse (fig. A2).
• Skub ågsamlingen så langt som muligt og træk den ca. 5 mm fremad
og lås med spaltningslåsen (15) (fig. A2).
• Indstil ågstoppet (14) ved at løsne møtrikkerne (83) i den forreste fure
(84), indtil gummistoppet (85) støder mod bagsiden af spaltningslåsens
hus (fig. J1).
• Spænd møtrikkerne (83).
Ved tværsavning spændes én møtrik i den forreste fure (84)
og én i den bagerste fure (86) (fig. J2).
Montering af returfjederen (fig. A1 & K)
• Montér returfjederen (87) bag ågstoppet (14) med de tilhørende bolte
og fastgør kablets ende til spaltningslåsen (15) med skruerne.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
• Sænk armen, indtil klingen næsten rører ved bordpladen.
• Anbring arbejdsemnet mod anslagets forside.
• Tænd saven og sænk armen, så klingen kan save en flad fure i bordets
overflade.
• Træk klingen mod dig, så den skærer en vertikal fure i træanslaget og
gennem arbejdsemnet.
• Sæt klingen tilbage i hvileposition og sluk for maskinen.
• Kontrollér, at snittet er 90° overalt og juster, hvis det er nødvendigt.
Grundlæggende savning (fig. L & M1 - M7)
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
Tværsavning (fig. L & M1)
• Indstil radialarmen i en ret vinkel på anslaget.
• Sæt geringstaphåndtaget (9) på 0° og spænd geringsklemmehåndtaget
(10) (fig. M1).
• Sænk klingen.
• Indstil fingerværnet (61), så den kun lige rører ved arbejdsemnet.
• Hvis der ikke er nogen fure i bordpladen, skæres den som beskrevet
ovenfor.
• Hold arbejdsemnet mod anslaget. Hold fingrene væk fra klingens bane.
• Tænd maskinen og træk langsomt klingen gennem anslaget og
arbejdsemnet.
• Sæt klingen tilbage i hvileposition og sluk for maskinen.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves, er godt fastspændt.
• Pres kun ganske lidt med værktøjet og undgå at presse
sidelæns.
• Undgå overbelastning.
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger. Den
maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Brug aldrig saven, hvis afskærmningen er afmonteret.
• Løft aldrig saven i bordpladen.
• Kontrollér altid, at der er en egnet fure i bordpladen.
• Se altid figur L for at kontrollere anslagets position og type.
Starte og stoppe (fig. A)
Din radialarmsavs afbryderknap har mange fordele:
- nulspændingsfunktion: skulle strømmen af en eller anden grund blive
afbrudt, skal maskinen manuelt startes igen.
- beskyttelsesanordning ved overbelastning af motoren: i tilfælde af at
motoren overbelastes, afbrydes strømtilførslen til motoren. Hvis det
sker, skal motoren afkøle i 10 minutter, hvorefter der trykkes på
reset-knappen (22).
- elektronisk bremsesystem: Efter skift til off (sluk), afgiver
bremsesystemet en brummende lyd i ca. otte sekunder, mens den
nulstilles. Maskinen kan genstartes i denne periode om nødvendigt.
• I = TÆND - maskinen kører nu kontinuerligt.
• O = SLUK
Prøvesavning (fig. A1)
• Sæt geringstaphåndtaget (9) fast og lås geringsklemmehåndtaget (10),
så klingen står i spaltningsposition ved 0° tværsavning.
• Løsn spaltningslåsen (15) og skub ågsamlingen tilbage, indtil klingen er
bag anslaget.
da - 6
Gering (fig. L, M2 & M3)
• Løsn geringstaphåndtaget (9) og geringsklemmehåndtaget (10) (fig. M2).
• Drej armen i den ønskede vinkel på geringsskalaen.
• For 45° til venstre eller højre, spændes geringstaphåndtaget (9)
og låses fast med geringsklemmehåndtaget (10).
• For mellemliggende vinkler anvendes kun geringsklemmehåndtaget.
• Fortsæt, som ved tværsavning.
I tilfælde af en venstre gering, kan det være nødvendigt,
at skyde anslaget og skinnerne til venstre (fig. M3).
Smig (fig. L, M1 & M4)
• Indstil armen som til et 0° tværsavning (fig. M1).
• Hæv savklingen godt over bordet.
• Løsn smigklemmehåndtaget (36) og træk smigtappen ud (37) (fig. M4).
• Vip motoren i den ønskede vinkel på smigskalaen (20).
• For 90° eller 45° højre, spændes smigtappen (37) og låses fast med
smigklemmehåndtaget (36).
• For mellemliggende vinkler anvendes kun smigklemmehåndtaget.
• Fortsæt, som ved vertikal tværsnit.
Rivning (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
Motoren kan fastlåses i ind-spaltnings- eller ud-spaltningsposition, som
vist på figurerne I1 og I2 for at tilpasse maskinen til hhv. smalle og brede
arbejdsemner.
• Lås åget i udtrukket position ved hjælp af spaltningslåsen.
• Løsn ågets klemmehåndtag (53) og tryk ågtappen (54) ind for at dreje
motoren til den passende position og indtil den falder på plads (fig. I1).
• Spænd ågets klemmehåndtag (53) og sæt anslaget i rigtig position.
• Indstil åget, langs armen, til den ønskede skærebredde ved at bruge
spaltningsskalaen (77) og lås det i dette leje med spaltningslåsen (fig. I2).
• Justér afskærmningen, som beskrevet ovenfor og drej
støvudsugningsadaptoren (59) væk fra dit ansigt. Husk, at spaltning
kræver brug af spaltekniven (62) og tilbageslagshindringen (60) (fig. H1).
• Skub langsomt arbejdsemnet ind i bladet med skubbepinden (88),
mens det presses mod bordet og mod anslaget (fig. M5).
Lad tænderne skære og tving ikke arbejdsemnet gennem klingen.
Klingens hastighed skal være konstant.
6
DANSK
Brug altid skubbestok.
Smigspaltning (fig. L & M6)
• Indstil saven på smig tværsavningsposition.
• Drej åget til spaltningsposition.
• Indstil åget på den rigtige spaltningsbredde.
• Indstil tilbageslagshindringen (60), så den kommer til at ligge plant mod
arbejdsemnet og sænk spaltekniven (62).
• Fortsæt, som ved spaltning.
Dobbeltgering (fig. L & M7)
Savning af kombinerede gering- og smigsnit.
• Indstil den ønskede smigvinkel.
• Drej armen til den ønskede geringsposition.
• Fortsæt, som ved geringssnit.
• Sæt styrestængerne på styrebøjlens parallelle anslag tilbage med
stiverne (104), som følger med tilbehøret:
- Brug de små tværstivere til DW609/DW613/DW615 (fig. Q2)
- Brug de store tværstivere til DW620/DW621/DW624/DW625/DW629
(fig. Q3).
• Spænd låsemøtrikkerne (105) (fig. Q4).
Sørg altid for, at overfræseren er centreret på stiverne og
fastgjort på bøjlen.
Fræsning
Overfræseren kan indstilles til den ønskede vinkel og føres over arbejdsemnet
med håndtaget (2) (fig. Q5) eller ledes langs det stationære skær (fig. Q6).
• Kontrollér, at styrebøjlen er fastmonteret.
• Hvis det er nødvendigt, sættes den ydre flange (43) på figur G1 på
akslen og klem styrebøjlen mod motoren med akselmøtrikken (41)
på figur G1. Spænd ikke akselmøtrikken for meget.
Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og før stikket trækkes ud.
Øget savningskapacitet (fig. N1 & N2)
Ved spaltesavning og vertikal tværsavning kan savedybden øges ved at
save gennem arbejdsemnet to gange fra de på hinanden modsatte
parallelle sider. Den opnåede nøjagtighed afhænger af korrekt justering af
maskinen og justeringen af klingen.
• Indstil saven på den ønskede position.
• Læg arbejdsemnet mod anslaget.
• Skær mindst halvvejs gennem materialet i det første snit (fig. N1).
• Vend arbejdsemnet med bunden opad og læg det mod anslaget med
den modsatte side opad.
• Følg samme savelinje og skær gennem materialet, så det andet snit
møder det første (fig. N2).
Anvendelsesmuligheder
Din radialarmsav har mange anvendelsesmuligheder, så som indskæring/
udhulning.
Indskæring/udhulning (fig. O)
• Vip savklingen i den ønskede vinkel, drej åget under armen og anbring
klingen på det ønskede sted over arbejdsemnet. Fjern arbejdsemnet og
træk klingen ned for at lave et overfladisk snit. Sænk
tilbageslagshindringen, som ved smigspaltning. Hold arbejdsemnet
mod anslaget og fortsæt som ved spaltning.
Lav kun flade skæringer, idet du passerer materialet adskillige
gange, hvis det er nødvendigt.
Støvudsugning (fig. H1)
Saven er udstyret med en støvudsugningsadaptor (59).
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
• Anbring ved tværsavning en støvopsamlingsrende (tilbehør) bag savelinjen.
Ekstraudstyr
Før altid arbejdsemnet ind modsat skærenes rotationsretning.
Se også vejledningen.
Geringsanslag (fig. S1 & S2)
Geringsanslag (108) anvendes til at udvide og øge
vinkelsavningsmuligheden (fig. S1).
• Erstat standardanslaget med geringsanslagene (108).
• Led savklingen mellem de to anslagssektioner (fig. S2).
Gennemføringskontrol (fig. T1 - T7)
Gennemføringskontrollen (109) garanterer et optimalt resultat med
anvendelsesmuligheder, hvor det er vigtigt, at indføringen sker med en
jævn hastighed.
Montering af gennemføringskontrollen
• Fjern returfjederen (87) på figur K.
• Fjern ågstoppet (14) på figur A1.
• Montér den bagerste flade bøjle (110) og ågstoppet, som vist på figur T2.
• Løsn gevindtappen (111) i den riflede knop (112) med en unbrakonøgle
og skru den riflede knop af (fig. T3).
• Løsn gevindskruen (113) i den bagerste stiver (114) og træk stiveren af
stangen.
• Før cylinderen (115) igennem cylinderklemmen (116) (fig. S4).
• Anbring cylinderklemmen (116) over spaltningslåsen (15) og spænd
gevindskruen på begge sider af holderen (117) (fig. T5).
• Sæt den bagerste stiver (114) og den riflede knop (112) tilbage og
spænd alle skruerne (111 & 113) (fig. T6).
• Anbring de bagerste stiver (114) som vist og spænd gevindskruen (118).
• Skyd rullehovedet bagud og sæt cylinderen i klemmen (116), så langt
bagud som muligt. Enden af stangen må ikke røre ved udluftningsbolten
i gummibælgene, når bælgene (119) er komprimerede.
Kontroller positionen ved at trykke på udluftningsbolten (fig. T1).
• Spænd skruen (120) i cylinderklemmen (116) (fig. T7).
• Indstil gennemføringshastigheden med den riflede knop (108) (fig. S1).
Afbryd altid saven, inden du monterer tilbehør.
Styrebøjlen (fig. F1, Q1 - Q6)
Med styrebøjlen (103) kan du tilføje en DEWALT overfræser til maskinen,
så dens arbejdsmuligheder udvides til nøjagtig, dekorativ træbearbejdning
(fig. Q1).
Montering af styrebøjlen
• Fjern afskærmningssamlingen og klingen.
• Anbring styrebøjlen (103) over akslens ende, som vist på figur Q1 og
spænd med fløjmøtrikken (63).
7
Udluftning af gennemføringskontrollen
Efter påfyldning eller udskiftning af olie i gennemføringskontrollen skal
systemet udluftes.
• Fjern enheden fra maskinen og klem enheden vertikalt fast med
stemplet nedad og helt udskudt.
• Fjern tappen ved bælgenes (119) bagerste ende. Hold fast på
bælgene, så olien ikke spildes.
• Fyld bælgene helt med Castrol 210 NRL25 hydraulisk olie eller
tilsvarende. Brug en tragt eller en oliesprøjte.
• Sæt tappen tilbage og spænd den med en omdrejning.
da - 7
DANSK
• Tryk forsigtigt på bælgene indtil der kommer lidt olie ud af
påfyldningstappen.
• Spænd påfyldningstappen med en skruenøgle og sæt enheden tilbage.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
• Udskift den faste bordplade og anslaget, når de er slidte.
Justering af rullehovedets lejespor (fig. A1 og U1 - U6)
Hvis der forekommer en sidelæns bevægelse i rullehovedsamlingen,
skal lejerne justeres:
• Træk ågsamlingen frem til enden af armens spor og lås den med
spaltningslåsen (15) (fig. A1).
• Fjern spaltningsskalaviseren (76) på højre side af ågsamlingen ved at
fjerne stjerneskruerne (fig. U1).
• Løsn låseskruerne (121) (fig. U2 & U3) og flyt spaltningslåsen (15).
• Juster lejerne (122) med en unbrakonøgle, indtil den sidelæns
bevægelse er neutraliseret (fig. U4).
• Spænd låseskruerne (121) igen og monter spaltningsskalaviseren (76)
igen.
Smøring
Din radialarmsav kræver ingen ekstra smøring.
Kom aldrig fedt på armsporene eller lejerne.
Rengøring
• Rengør jævnligt armsporene. Fjern hermed endeafdækning og åget.
Tør også støv af lejerne.
• Hold altid bordpladen ren. Tør aldrig støv af med hænderne.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med din DEWALT-maskine, kan du returnere
maskinen til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Maskinen skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted, se
aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT. Alternativt
kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpU.com.
Importør i Danmark: Black & Decker
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
da - 8
8
DEUTSCH
RADIALARMSÄGE DW725/DW726
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für eine Maschine von DEWALT entschieden, die die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Lieferbares Zubehör
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 7
de - 8
de - 9
de - 10
scharfe Kanten
EG-Konformitätserklärung
DW725/DW726
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den
Richtlinien und Normen 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3
konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 98/37/EWG gemessen nach DIN 45635:
LpA
Leistungsaufnahme (Watt)
Abgabeleistung
Spannung
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Spindeldurchmesser
Leerlaufdrehzahl, 50 Hz
Leerlaufdrehzahl, 60 Hz
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Max. Querschnitte bei 0°,
in 25 mm Material
Max. Gehrungsschnitte bei 45°,
in 25 mm Material
nach rechts
nach links
Max. Breite bei Querschnitten
Max. Breite bei Längsschnitten
Gesamtabmessungen
(mit Untergestell)
Spanabsauganschluß
Gewicht
DW725
2.000
(Watt)
(Volt)
(mm)
(mm)
(mm)
(min-1)
(min-1)
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
(mm)
(kg)
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW726
3.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
460
460
DW725
DW726
dB(A)*
84,2
84,2
dB(A)
91,4
91,4
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
290
290
320
320
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
Serienmäßiger Lieferumfang:
Untergestell, HM-Blatt, Sägeblatt-Schutzhaube und Vorsatzwerkzeuge,
Nullspannungsauslöser
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
400-V-Elektrowerkzeuge
16 A
16 Ampere, pro Phase
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
9
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie
diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge
mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die
Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist
der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und
Einstellwerkzeuge entfernt sind.
de - 2
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug
erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung
empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von
Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und
das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Radialarmsägen
• Sichern Sie die Stromversorgung mit einer geeigneten Sicherung oder
einem Überlastschalter.
• Halten Sie die Laufflächen des Radialarms und die Rollschlittenlager
sauber und fettfrei.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Maschine, daß der
Anschlag korrekt positioniert ist. Das Sägeblatt darf das Werkstück erst
dann berühren, wenn die Säge am Griff gezogen wird.
• Stellen Sie den Fingerschutz immer so ein, daß er durch den Schlitz im
Anschlag und/oder 3 mm über dem zu schneidenden Material bewegt
(ausgenommen beim Längsschneiden).
• Achten Sie beim Längsschneiden darauf, daß der Spaltkeil den
richtigen Abstand zum Sägeblatt hat (1 - 3 mm) und auch die
Niederhalter korrekt eingestellt sind.
• Überprüfen Sie beim Längsschneiden immer die Zuführrichtung.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen auf ihre Genauigkeit hin
und korrigieren Sie sie nötigenfalls.
• Vergewissern Sie sich, daß sich das Sägeblatt in der richtigen Richtung
dreht und die Zähne des Sägeblatts zum Anschlag hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellhebel angezogen sind,
bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn nicht alle Schutzhauben u.ä.
ordnungsgemäß angebracht sind.
• Bringen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube an, wenn die Säge nicht
benutzt wird.
10
DEUTSCH
• Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung, wenn die
Maschine nicht benutzt wird und vor dem Sägeblattwechsel bzw. vor
Wartungsarbeiten.
• Verwenden Sie immer scharfe Sägeblätter eines für das Werkstück
geeigneten Typs. Den empfohlenen Durchmesser entnehmen Sie den
technischen Daten.
• Drücken Sie nichts gegen den Motorventilator, um die Motorwelle
anzuhalten.
• Üben Sie beim Sägen keinen übermäßigen Druck aus. (Wenn der Motor durch Überlastung abgewürgt oder teilweise abgewürgt wird,
so kann das zu ernsthaften Beschädigungen führen. Warten Sie mit
dem Schneiden immer, bis der Motor die volle Drehzahl erreicht hat.)
• Heben Sie die Maschine niemals am Arbeitstisch hoch.
• Schneiden Sie keine Eisenmetalle, Nichteisen-Metalle oder gemauerte
Werkstücke.
• Tragen Sie keine Schmiermittel auf das laufende Sägeblatt auf.
• Halten Sie die Hände fern vom Schnittbereich des Sägeblatts,
wenn die Maschine an die Stromzufuhr angeschlossen ist.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum, wenn die Maschine in
Betrieb ist.
• Halten Sie die Hände während des Sägevorgangs nicht näher als 150 mm
an das Sägeblatt.
• Verwenden Sie niemals gerissene oder auf andere Art beschädigte
Sägeblätter.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb der Radialarmsäge nicht vermeiden:
Beim Betrieb der Radialarmsäge lassen sich bestimmte Restrisiken trotz
der Einhaltung der relevanten Sicherheitsvorschriften und der Verwendung
von Schutzeinrichtungen nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschäden
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Sägeblattwechsel.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiken durch Einatmen des beim Sägen anfallenden
Holzstaubes, insbesondere beim Sägen von Eichen- und Buchenholz
sowie von MDF.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 vormontierte Maschine
5 Tischplattenteile
1 Anschlag 48 mm
1 Anschlag 65 mm
2 Gerade Tischstützen
1 Höhenverstellungskurbel
1 Motor, Sägeaggregat und Rollschlitten mit Nullspannungsauslöser
1 Träger für Nullspannungsauslöser
1 Sägeblatt-Schutzhaube
1 Spanabsauganschluß
1 Karton mit:
1 Untergestell (4 Beine, 4 Querschienen, 24 Schrauben M8 x 16,
24 Muttern M8 und 48 flache Unterlegscheiben D8)
1 Teile für Tischverlängerung:
8 M8 x 30 Senkkopf-Schlitzschrauben
8 D8 Belleville-Unterlegscheiben
8 Muttern M8
8 D8 flache Unterlegscheiben
2 Tischverlängerungsstützen
1Folienverpackung mit folgendem Inhalt:
3 Schlüssel (30, 10/13 und 17 mm)
1 Ring-/Maulschlüssel
1 Steckschlüssel 13 mm
5 Innensechskantschlüssel (2,5, 3, 4, 5 und 8 mm)
11
1 Kreuzschlitzschraube
6 Schrauben M10 x 16
9 M8 x 30 Senkkopf-Schlitzschrauben
15 D8 Belleville-Unterlegscheiben
15 Muttern M8
9 D8 flache Unterlegscheiben
2 Schrauben M5 x 16
4 D5 flache Unterlegscheiben
2 Muttern M5
1 Kabelklemme
1 Kabelführungsfeder
2 Schneidschrauben
2 Tischfeststeller
1 Sägeblatt
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 & A2)
Die Radialarmsäge DW725/DW726 wurde für die holzverarbeitende Industrie konzipiert. Diese Präzisionsmaschine kann schnell und einfach auf
Querschneiden, Neigungsquerschneiden, Gehrungsschneiden oder Längsschneiden eingestellt werden. Dank der Vielzahl von Zubehörteilen können
Sie mit Ihrer Radialarmsäge fast alle in der Werkstatt anfallenden Arbeiten
ausführen. Aus Sicherheitsgründen sind alle wichtigen Bedienungshebel
doppelt gesichert. Siehe auch das Stichwortverzeichnis dieser Anleitung.
A1
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Griff
3 Sägeblatt-Schutzhaube
4 Fest montierte Tischplatte
5 Bein
6 Anschlag
7 Tischfeststeller
8 Säule
9 Gehrungs-Fixraste
10 Gehrungs-Feststellhebel
11 Höhenverstellungskurbel
12 Radialarm
13 Endkappe
A2
14 Sägeaggregat-Anschlag
15 Längsschnitt-Fixraste
16 Sägeaggregat
17 Motor
18 Tischleisten
19 Tischverlängerung
20 Neigungsquerschnitt-Skala
21 Rollschlittenaggregat
22 Rückstellknopf
23 Kabelführungsfeder
24 Nullspannungsschalter
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
de - 3
DEUTSCH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Montieren der Kabelführungsfeder und der Kabelklemme (Abb. E1 - E3)
• Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube (31) (Abb. E1).
• Montieren Sie die Kabelführungsfeder (23) und bringen Sie die Kreuzschlitzschraube wieder an.
• Entfernen Sie die Kabelklemme (32) auf dem Arm und bringen Sie sie
wieder mit dem Kabel in der richtigen Lage an (Abb. E2)
• Bringen Sie die mitgelieferte Kabelklemme (33) mit dem Kabel in seiner
richtigen Lage an der Rückseite oben auf dem Grundrahmen an
(Abb. E3).
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Dreiphasenmaschinen müssen von einem qualifizierten Elektriker direkt
ans Stromnetz angeschlossen werden.
Zusammenbauen und Einstellen
• Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
• Für die einwandfreie Funktion Ihrer Säge ist es von größter
Wichtigkeit, daß Sie vorgehen, wie nachstehend beschrieben.
Montieren des Untergestelles (Abb. A1 & B)
Die Teile des Untergestelles und die Schrauben sind getrennt verpackt.
• Öffnen Sie die Oberseite des Kartons (Abb. B1).
• Nehmen Sie alle Teile, ausgenommen den Arm , aus der Verpackung.
• Arretieren Sie den Arm mit Hilfe des Gehrungs-Feststellhebels (10).
• Neigen Sie den Karton vorsichtig, bis die Kartonseite auf dem Boden
ruht (Abb. B2).
• Ziehen Sie den Arm heraus und legen Sie ein Stück Holz (25) unter den
Rand des Tisches (Abb. B3).
• Montieren Sie die Beine (5). Benutzen Sie hierzu die Muttern, die Schrauben und die flachen Unterlegscheiben aus der Folienverpackung
(siehe Abbildung). Ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest.
• Montieren Sie die Querschienen (26) (Abb. B4).
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
• Bringen Sie die Einheit in die aufrechte Position.
Die Säge muß immer waagerecht und stabil aufgestellt sein.
Montieren der Höhenverstellungskurbel (Abb. C)
• Montieren Sie die Höhenverstellungskurbel (12) auf die Säule .
Benutzen Sie hierzu die Kreuzschlitzschraube.
Montieren des Rollschlittenaggregats (Abb. A1, A2 & D1 - D3)
• Drehen Sie die Höhenverstellungskurbel (11) in +-Richtung, um den
Arm (12) ganz nach oben zu bewegen (Abb. A1).
• Entfernen Sie die beiden Innensechskantschrauben (27) und entfernen
Sie die Endkappe (28) (Abb. D1).
• Rauhen Sie die Laufflächen (29) mit Hilfe von Stahlwolle auf und
entfernen Sie etwaigen Staub mit einem trockenen Tuch (Abb. D2).
• Vergewissern Sie sich, daß die Längsschnitt-Fixraste (15) gelöst ist
(Abb. A2).
• Führen Sie die Lager (30) des Rollschlittenaggregats vorsichtig in die
Laufflächen ein (Abb. D3).
• Bewegen Sie den Rollschlitten in den Laufflächen zur Überprüfung der
Beweglichkeit.
• Kontrollieren Sie, ob die Längsschnitt-Fixraste den Rollschlitten je nach
Bedarf arretiert bzw. löst.
• Bringen Sie die Endkappe jetzt unverzüglich wieder an.
de - 4
Sorgen Sie dafür, daß eine waagerechte und senkrechte
Armbewegung möglich ist.
Montieren des elektronischen Steuerungskastens (Abb. E4)
Der mit dem Versorgungskabel verbundene elektronische Steuerungskasten (24) enthält den Nullspannungsauslöser, und bei den DrehstromModellen auch die Bremsvorrichtung und den Motorüberlastungsschutz
mit automatischer Rückstellfunktion.
• Entfernen Sie die Muttern von den Schrauben, die aus der Rückseite
des Kastens (24) herausragen.
• Halten Sie den Kasten gegen die Rückseite des Tischrahmens rechts
vom Säulenfuß und setzen Sie die Schrauben in die entsprechenden
Löcher.
• Setzen Sie die Muttern wieder auf die Schrauben und ziehen Sie sie an.
Sägetisch (Abb. F1 - F5)
Montieren der Tischstützen (Abb. F1)
Die Stützen werden unter Verwendung von Schrauben M8 x 16 und
entsprechenden Muttern montiert. An der Vorderseite wird eine BellevilleUnterlegscheibe D8 benutzt, an der Rückseite nicht.
• Montieren Sie die beiden geraden Tischstützen (34), die mit einer rechteckigen Aussparung (35) versehen sind, gemäß Abbildung.
Achten Sie darauf, daß sie an der Rückseite des Grundrahmens nicht
herausragen.
• Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
Einstellen der Tischstützen mit Hilfe der Welle (Abb. F2 - F4)
• Lösen Sie den Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (36) und ziehen Sie
die Neigungsquerschnitt-Fixraste (37) heraus (Abb. F2).
• Drehen Sie den Motor in die senkrechte Position und arretieren Sie ihn
mit Hilfe der Neigungsquerschnitt-Fixraste und des Neigungsquerschnitt-Feststellhebels.
• Lösen Sie die Längsschnitt-Fixraste (15) und bewegen Sie den Kopf
ganz nach vorne (Abb. F3).
• Lösen Sie den Gehrungs-Feststellhebel (10) (Abb. A1), um den Arm zu
drehen, bis die Welle (38) sich in einer Position unmittelbar über dem
vorderen Ende einer der geraden Tischstützen befindet (Abb. F4).
• Senken Sie den Arm vorsichtig, bis die Welle die Tischstütze gerade
berührt und ziehen Sie die entsprechende Mutter der Tischstütze von
Hand an.
• Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte an der Rückseite und
für die andere Tischstütze.
• Überprüfen Sie die Einstellung erneut mit Hilfe der Motorwelle.
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
• Stellen Sie den Arm wieder in die mittlere Position und arretieren Sie ihn.
Einstellen der mittleren Tischstütze (Abb. F5)
• Stellen Sie eine Wasserwaage auf die beiden geraden Tischstützen (34).
• Lösen Sie die Schrauben (38) in der mittleren Tischstütze (39).
• Stellen Sie die mittlere Tischstütze waagerecht mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels.
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
12
DEUTSCH
Anbringen des fest montierten Tischteils (Abb. F6 - F9)
Abbildung F6 zeigt die Standardposition der Tischplattenteile.
Je nach der erforderlichen Schnittiefe kann der Anschlag (6) auch
zwischen den Leisten (18) positioniert werden.
• Montieren Sie die Tischfeststeller (7) (Abb. F6) an die Rückseite der
geraden Tischstützen (34) (Abb. F7).
• Legen Sie den fest zu montierenden Tischteil (4) auf den Grundrahmen
(siehe Abbildung) und überprüfen Sie, ob die in der Mitte befindlichen
Löcher über die Einstellschrauben in der mittleren Tischstütze fallen
(Abb. F8).
• Benutzen Sie die Schrauben M8 x 30 und flache Unterlegscheiben D8
an der Oberseite und Belleville-Unterlegscheiben D8 an der Unterseite.
• Ziehen Sie alle Schrauben im fest zu montierenden Tischteil (4) von
Hand fest, ausgenommen die Schraube im großen Loch in der Mitte.
• Bringen Sie den Anschlag (6) und die Leisten (18) (Abb. F6) auf dem
Grundrahmen (Abb. F9) an.
• Ziehen Sie die Tischfeststeller fest.
• Ziehen Sie alle Schrauben in der Tischplatte fest an.
Montieren der Tischverlängerung (Abb. F9 - F11)
• Montieren Sie wie abgebildet die Tischverlängerungsstützen (40) an der
linken Seite des fest montieren Tischteils (4) unter Verwendung der
Schrauben M8 x 30 an der Oberseite und der D8 Belleville-Unterlegscheiben an der Unterseite (Abb. F10).
• Legen Sie die Tischverlängerung (19) (Abb. F6) auf die herausragenden
Tischverlängerungsstützen (Abb. F11).
• Überprüfen Sie, ob die beiden Tische bündig sind und ziehen Sie die
Schrauben von Hand an.
• Bringen Sie die Leisten (18) wieder an und ziehen Sie die Tischfeststeller (7) (Abb. F9) an.
Die beiden Tische müssen an der Rückseite bündig sein.
Sägeblatt (Abb. G1 - G5)
Montage des Sägeblatts (Abb. F1)
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
Ein Pfeil auf dem Motor zeigt die Drehrichtung an.
• Halten Sie die Welle mit dem Innensechskantschlüssel , der zur
Maschine geliefert wurde, und entfernen Sie die Wellenmutter (41),
indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Benutzen Sie hierzu den
Allzweckschlüssel .
• Montieren Sie das Sägeblatt (42) zwischen den äußeren Flansch (43)
und den inneren Flansch (44). Achten Sie darauf, daß die unteren
Zähne zur Maschinenrückseite zeigen.
Achten Sie darauf, daß der Ring der Wellenmutter (41) am
äußeren Flansch anliegt (Abb. F1).
• Ziehen Sie die Wellenmutter (41) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.
Überprüfen, ob der Arm parallel zur Tischplatte ausgerichtet ist (Abb.
A1, F5 & G2)
• Ziehen Sie die Längsschnitt-Fixraste (15) fest, während das Sägeblatt
sich in der vorderen Position befindet (Abb. A1).
13
• Senken Sie das Sägeblatt, bis es gerade die Tischplatte (4) berührt
(Abb. G2).
• Lösen Sie die Hebel (9) und (10) (Abb. A1).
• Bewegen Sie den Arm so, daß das Sägeblatt die gesamte Breite des
Tisches streift.
• Stellen Sie nötigenfalls die vordere Einstellschraube (38) ein (Abb. F5).
• Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, während das Sägeblatt sich in der hinteren Position befindet. Stellen Sie nötigenfalls die
hintere Schraube ein.
Überprüfen, ob das Sägeblatt rechtwinklig zur Tischoberfläche steht
(Abb. A1 & G3 - G5)
• Stellen Sie den Arm wieder in die mittlere Position und ziehen Sie die
Längsschnitt-Fixraste (15) (Abb. A1) an.
• Legen Sie einen Stahlwinkel (45) gegen das Sägeblatt (Abb. G3).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Entfernen Sie die Bezugspunktscheibe für Neigungsquerschnitte (46).
Lösen Sie hierzu die beiden Schrauben (47) (Abb. G4).
• Lösen Sie die drei Innensechskantschrauben, die jetzt zu sehen sind
(Abb. G5).
• Setzen Sie einen Innensechskantschlüssel in die Motorwelle ein und
klopfen Sie, bis das Sägeblatt flach am Winkel anliegt.
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
Es ist besonders wichtig, daß die mittlere Innensechskantschraube festgezogen wird.
• Bringen Sie die Bezugspunktscheibe (46) wieder an.
Überprüfen, ob das Sägeblatt sich beim Querschneiden rechtwinklig
zum Anschlag bewegt (Abb. G6 - G10)
• Arretieren Sie das Sägeblatt vor dem Anschlag (Abb. G6).
• Legen Sie einen Winkel (45) so auf ein Stück Holz und gegen den
Anschlag, daß er das Sägeblatt gerade berührt (siehe Abbildung).
• Lösen Sie die Längsschnitt-Fixraste. Überprüfen Sie, ob das Sägeblatt
sich parallel zum Winkel bewegt, indem Sie das Sägeblatt zu sich hin
ziehen.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Gehrungs-Feststellhebel (10) (Abb. G7), während die
Gehrungs-Fixraste (9) in der 0°-Position eingerastet ist.
• Lösen Sie die Sicherungsmuttern (48) an beiden Seiten des Arms
(Abb. G7 & G8).
• Lösen Sie die Stiftschraube (49) an der rechten Seite des Arms und
ziehen Sie die gegenüberliegende Stiftschraube an, um den Arm weiter
nach links zu stellen (Abb. G9).
• Lösen Sie die Stiftschraube (50) an der linken Seite des Arms und ziehen Sie die gegenüberliegende Stiftschraube an, um den Arm weiter
nach rechts zu stellen.
• Ziehen Sie die entsprechende Stiftschraube jeweils ein wenig an und
überprüfen Sie jedesmal die Einstellung, während die Fixraste (9) und
der Feststellhebel (10) festgezogen sind.
Ziehen Sie die Stiftschrauben nicht zu fest an.
• Ziehen Sie die Sicherungsmuttern (48) (Abb. G7 & G8) an.
• Stellen Sie den Zeiger (51) an der Neigungsquerschnitt-Skala (52) so
ein, daß er 0° anzeigt (Abb. G10).
Überprüfen, ob das Sägeblatt rechtwinklig zum Anschlag steht (Abb.
G11 - G13)
• Entarretieren Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53) und
drücken Sie die Sägeaggregat-Fixraste (54) (Abb. G11).
• Drehen Sie den Motor 90° (siehe Abbildung).
• Falls der Motor ein gewisses Spiel aufweist, so ziehen Sie die Mutter
(55) an (Abb. G12).
de - 5
DEUTSCH
• Positionieren Sie das Sägeblatt gegen den Anschlag und kontrollieren
Sie, ob es parallel zum Anschlag steht.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die beiden Schrauben (56), die diagonal unter dem Sägeaggregat angebracht sind (Abb. G13).
• Stecken Sie den Innensechskantschlüssel in die Motorwelle.
• Justieren Sie die Sägeblattposition und ziehen Sie die Schrauben (56)
fest.
Montieren und Einstellen der Sägeblatt-Schutzhaube (Abb. H1 - H5)
Die Sägeblatt-Schutzhaube (3) ist ein multifunktionaler Aufbau mit folgenden Sicherheitsmerkmalen (Abb. H1):
- vorderer (57) (Abb. H1) und hinterer Schutz mit Haltefeder (58) (Abb.
H2) für einen vollständigen Sägeblattschutz.
- Spanabsauganschluß(59) for für Quer- und Längsschnitte.
- Niederhalter (60), die beim Längsschneiden benutzt werden.
- einstellbarer Fingerschutz (61), der beim Querschneiden benutzt wird.
- Spaltkeil (62), der verhindert, daß das Werkstück beim Längsschneiden
am Sägeblatt verkantet.
• Lösen Sie den Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (36) und ziehen Sie die
Neigungsquerschnitt-Fixraste (37) (Abb. F2) heraus. Stellen Sie anschließend den Motor schräg, um besseren Zugang zu erhalten (Abb. H3).
• Entfernen Sie die Flügelmutter (63) und die Unterlegscheibe (64) der
Schutzhaube.
• Lösen Sie die Sicherungsschraube (65) und drehen Sie den Rückhaltewinkel (66) entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der hintere mit einer Haltefeder ausgerüstete Schutz (58) vom Anschlag (68) gehoben werden
kann (Abb. H3).
• Lösen Sie die beiden Federn (67) ausschließlich an der Oberseite.
• Drehen Sie den gelösten hinteren Sägeblatt-Schutz (58), wie in Abbildung H2 gezeigt wird.
• Senken Sie die gesamte Schutzhaube über das Sägeblatt (Abb. H3).
• Befestigen Sie die Schutzhaube mit Hilfe der Flügelmutter (63) und der
Unterlegscheibe (64).
• Bringen Sie den hinteren mit einer Haltefeder ausgerüsteten SägeblattSchutz (58) und den Rückhaltewinkel (66) wieder in die ursprüngliche
Position (Abb. H2).
• Gehen Sie zum Entfernen der Sägeblatt-Schutzhaube in umgekehrter
Reihenfolge vor.
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
Einstellen der Schutzhaubenhebel u.ä. (Abb. H4 & H5)
Einstellen des Spaltkeils zum Längsschneiden
• Lösen Sie die beiden Knöpfe (69) und bewegen Sie den Spaltkeil (62)
nach unten, bis die Spitze ungefähr 10 mm von der Tischplatte
(Abb. H4 & H5) entfernt ist.
• Lösen Sie die beiden Schrauben (70) und stellen Sie den Spaltkeil auf
den richtigen Abstand zum Sägeblatt ein (Abb. H4).
Der Spaltkeil muß richtig eingestellt sein: der Abstand
zwischen den Zähnen und dem Spaltkeil muß 1-3 mm
betragen (Abb. H5).
Einstellen der Niederhalter zum Längs (schräg)schneiden (Abb. H4 & H6)
• Lösen Sie den Knopf (71) und senken Sie den Träger (72), bis die
Niederhaltefeder (73) gerade die Oberfläche des Werkstücks berührt
(Abb. H4).
• Die Spitzen der Niederhalter (60) müssen sich jetzt 3 mm unterhalb der
Oberfläche des Werkstücks befinden und der Winkel muß jetzt dem in
Abbildung H6 gezeigten Winkel entsprechen.
• Für Längsschrägschneiden lösen Sie die Innensechskantschraube (74)
und stellen Sie den Winkel der Niederhalter korrekt ein.
de - 6
Einstellen des Spaltkeils, des Fingerschutzes und der Niederhalter zum
Querschneiden (Abb. H2)
• Zum Querschneiden sind der Spaltkeil und die Niederhalter nach oben
zu bewegen, damit sie nicht im Wege sind.
• Lösen Sie den Hebel (75), bringen Sie den Fingerschutz (61) in die Position gerade über dem Werkstück und ziehen Sie den Hebel (75) wieder fest.
Skaleneinstellungen (Abb. I1 - I5)
Längsschnitt-Skala
Längsschnitte können bei zwei Motorpositionen ausgeführt werden. Jede
Betriebsart erfordert eine andere Zuführrichtung:
Position Zuführrichtung
- Innerer Längsschnitt von rechts nach links (Abb. I1)
- Äußerer Längsschnittvon links nach rechts (Abb. I2)
Der Zeiger (76), der die Längsschnittbreite auf der Längsschnitt-Skala (77)
anzeigt, ist verstellbar (Abb. I3):
• Stellen Sie den Anschlag in die hintere Position.
• Halten Sie ein Stück Holz von 24 mm gegen den Anschlag.
• Lösen Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53), drücken Sie
die Sägeaggregat-Fixraste (54) (Abb. I1) und stellen Sie den Motor in
die Position “äußerer Längsschnitt” (Abb. I2).
• Führen Sie das Sägeaggregat am Radialarm entlang, bis das Sägeblatt
gerade den Rand des Materials berührt.
• Lösen Sie die beiden Schrauben (78) und bewegen Sie den Zeiger (76),
bis die Kante des Zeigers für den äußeren Längsschnitt (79) mit der
bekannten Breite des Holzstückes auf der unteren Skala (Abb. I3)
übereinstimmt.
• Ziehen Sie die beiden Schrauben (78) an.
• Stellen Sie den Motor in die Position “innerer Längsschnitt”.
• Bewegen Sie den Sägeblattschutz nach oben, so daß das Sägeblatt
gegen die Anschlagfläche ruht.
• Der Zeiger für den inneren Längsschnitt (80) muß jetzt mit der 0-Stellung
auf der oberen Skala übereinstimmen. Justieren Sie falls nötig nach.
Neigungsquerschnitt-Skala (Abb. I4)
• Vergewissern Sie sich, daß auf der Neigungsquerschnitt-Skala (20) 0°
angezeigt wird, wenn das Sägeblatt für vertikales Schneiden positioniert ist.
• Lösen Sie nötigenfalls die Schrauben (81) und stellen Sie den Zeiger
auf 0°.
Neigungsquerschnitt-Skala (Abb. I5)
• Vergewissern Sie sich, daß auf der Neigungsquerschnitt-Skala (52) 0°
angezeigt wird, wenn das Sägeblatt für vertikales Schneiden positioniert ist.
• Stellen Sie mit Hilfe der Schraube (82) den Zeiger (51) auf 0°.
Die Gehrungsschnitt-Skala verfügt über folgende voreingestellte
Positionen: 45° links und rechts sowie 0°.
Sägeaggregat-Anschlag (Abb. A2, J1 & J2)
Der Sägeaggregat-Anschlag (14) muß so eingestellt werden, daß die Lager
des Sägeaggregates nicht mit der hinteren Begrenzung der Laufflächen in
Berührung kommen (Abb. A2).
• Schieben Sie das Sägeaggregat so weit wie möglich, ziehen Sie es
ungefähr 5 mm nach vorne und arretieren Sie es mit Hilfe der Längsschnitt-Fixraste (15) (Abb. A2).
• Stellen Sie den Sägeaggregat-Anschlag (14) ein, indem Sie die Muttern
(83) im vorderen Langloch (84) lösen, bis der Gummianschlag (85) die
Rückseite des Gehäuses der Längsschnitt-Fixraste berührt (Abb. J1).
• Ziehen Sie die Muttern (83) fest.
Zum Querschneiden müssen Sie eine Mutter im vorderen
Langloch (84) und eine im hinteren Langloch (86) anziehen
(Abb. J2).
14
DEUTSCH
Montieren der Rückziehfeder (Abb. A1 & K)
• Montieren Sie die Rückziehfeder (87) hinter dem SägeaggregatAnschlag (14). Verwenden Sie hierzu die entsprechenden Schrauben.
Befestigen Sie das Ende des Kabels, unter Verwendung der
Schrauben an der Längsschnitt-Fixraste (15).
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren DEWALT-Händler.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material gesichert
wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie
nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn die Schutzeinrichtungen
nicht angebracht sind.
• Heben Sie die Maschine niemals am Arbeitstisch hoch.
• Vergewissern Sie sich immer, daß in der Tischplatte eine geeignete Nut
angebracht ist.
• Siehe Abbildung L für die Anschlagposition und den Anschlagtyp.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Aus-Schalter Ihrer Radialarmsäge bietet Ihnen viele Vorteile:
- Nullspannungsauslöser: Sollte aus irgendeinem Grund die Stromzufuhr
unterbrochen werden, so muß der Schalter bewußt erneut eingeschaltet werden.
- Motorüberlastungsschutz: Bei Überlastung des Motors wird die
Stromzufuhr zum Motor sofort unterbrochen. Lassen Sie den Motor in
diesem Fall 10 Minuten lang abkühlen und betätigen Sie anschließend
den Rückstellknopf (22).
- elektronisches Bremssystem: nach dem Ausschalten erzeugt das
Bremssystem beim Zurücksetzen ca. 8 Sekunden lang ein summendes
Geräusch. Während dieser Zeit kann die Maschine bei Bedarf wieder
eingeschaltet werden.
• I = EIN Das Werkzeug arbeitet jetzt ununterbrochen.
• O = AUS
Probeschnitt (Abb. A1)
• Arretieren Sie bei eingerasteter Gehrungs-Fixraste (9) den GehrungsFeststellhebel (10) so, daß das Sägeblatt für einen geraden 0°-Querschnitt positioniert ist.
• Lösen Sie die Längsschnitt-Fixraste (15) und schieben Sie das Sägeaggregat zurück, bis sich das Sägeblatt hinter dem Anschlag befindet.
• Senken Sie den Arm, bis das Sägeblatt beinahe die Tischplatte berührt.
• Legen Sie das Werkstück gegen die Vorderseite des Anschlags.
• Schalten Sie die Maschine ein und senken Sie den Arm, so daß das
Sägeblatt eine flache Nut in die Tischoberfläche sägt.
• Ziehen Sie das Sägeblatt zu sich hin, so daß ein senkrechter Schnitt im
hölzernen Anschlag und im Werkstück entsteht.
• Stellen Sie das Sägeblatt wieder in die Ruhestellung und schalten Sie
die Maschine aus.
15
• Vergewissern Sie sich, daß der Schnitt 90° zur Tischebene und zum
Anschlag verläuft. Nötigenfalls sind weitere Justierungen vorzunehmen.
Grundschnitte (Abb. L & M1 - M7)
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
Querschnitte (Abb. L & M1)
• Stellen Sie den Radialarm rechtwinklig zum Anschlag.
• Rasten Sie die Gehrungs-Fixraste (9) in der 0°-Position ein und ziehen
Sie den Gehrungs-Feststellhebel (10) an (Abb. M1).
• Senken Sie das Sägeblatt.
• Stellen Sie den Fingerschutz (61) so ein, daß er das Werkstück gerade
nicht berührt.
• Wenn noch keine Nut in der Tischplatte vorhanden ist, so machen Sie
eine. Gehen Sie hierzu wie oben beschrieben wird vor.
• Drücken Sie das Werkstück gegen den Anschlag. Halten Sie die Finger
dabei fern vom Schnittweg des Sägeblatts.
• Schalten Sie die Maschine ein und ziehen Sie das Sägeblatt langsam
durch den Anschlag und das Werkstück.
• Bringen Sie das Sägeblatt in die Ruhestellung und schalten Sie die Maschine aus.
Gehrungsschnitte (Abb. L, M2 & M3)
• Lösen Sie die Gehrungs-Fixraste (9) und den Gehrungs-Feststellhebel
(10) (Abb. M2).
• Nehmen Sie die erforderliche Winkeleinstellung des Arms vor
(siehe Gehrungsschnitt-Skala).
• Rasten Sie die Gehrungs-Fixraste (9) ein und arretieren Sie den Arm mit
dem Gehrungs-Feststellhebel (10) für die 45°-Gehrungsstellungen (links
und rechts).
• Für die dazwischenliegenden Winkelstellungen benutzen Sie nur den
Gehrungs-Feststellhebel.
• Fahren Sie wie bei Querschnitten fort.
Zum Ausführen eines linken Gehrungsschnittes müssen Sie
den Anschlag und die Leisten wahrscheinlich nach links
schieben (Abb. M3).
Neigungsschnitte (Abb. L, M1 & M4)
• Stellen Sie den Arm wie für einen 0°-Querschnitt ein (Abb. M1).
• Heben Sie das Sägeblatt weit über die Tischoberfläche hinaus an.
• Lösen Sie den Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (36) und ziehen Sie
die Neigungsquerschnitt-Fixraste (37) heraus (Abb. M4).
• Nehmen Sie die erforderliche Winkeleinstellung des Motors vor. Siehe
die Neigungsquerschnitt-Skala (20).
• Rasten Sie die Neigungsquerschnitt-Fixraste (37) ein und arretieren Sie
den Motor mit dem Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (36) für die
Stellungen 90° oder 45° rechts.
• Für die dazwischenliegenden Winkelstellungen benutzen Sie nur den
Neigungsquerschnitt-Feststellhebel.
• Fahren Sie wie beim senkrechten Querschnitt fort.
Längsschnitte (Abb. L, H1, I1, I2 & M5)
Der Motor kann in den Positionen “innerer Längsschnitt” und “äußerer
Längsschnitt” arretiert werden (siehe Abbildung I1 und I2), um die Maschine auf schmale bzw. breite Werkstücke einzustellen.
• Arretieren Sie das ausgefahrene Sägeaggregat mit Hilfe der Längsschnitt-Fixraste.
• Lösen Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53) und drücken
Sie die Sägeaggregat-Fixraste (54). Drehen Sie den Motor jetzt, bis er
in die richtige Position einrastet (Abb. I1).
• Ziehen Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53) an und stellen
Sie den Anschlag in die entsprechende Position.
de - 7
DEUTSCH
• Positionieren Sie das Sägeaggregat auf dem Arm entsprechend der
gewünschten Schnittbreite. Benutzen Sie hierzu die Längsschnitt-Skala
(77). Arretieren Sie das Sägeaggregat mit Hilfe der LängsschnittFixraste in seiner Position (Abb. I2).
• Stellen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube wie oben beschrieben ein und
drehen Sie den Spanabsauganschluß (59) von Ihrem Gesicht weg.
Vergessen Sie nicht, daß beim Längsschneiden der Spaltkeil (62) und
die Niederhalter (60) zu verwenden sind (Abb. H1).
• Führen Sie das Werkstück unter Verwendung des Schubstocks (88)
langsam in das Sägeblatt, wobei Sie es sicher auf dem Tisch und
gegen den Anschlag halten (Abb. M5). Lassen Sie die Zähne einen
Schnitt machen, und üben Sie keine Gewalt beim Sägevorgang aus.
Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu halten.
Verwenden Sie immer einen Schiebestock.
Längsschrägschnitte (Abb. L & M6)
• Stellen Sie die Maschine in die Position für Neigungsquerschneiden.
• Drehen Sie das Sägeaggregat in die Position für Längsschneiden.
• Positionieren Sie das Sägeaggregat entsprechend der erforderlichen
Längsschnittbreite.
• Stellen Sie die Niederhalter (60) auf den erforderlichen Winkel ein,
so daß sie flach auf dem Werkstück aufliegen, und senken Sie den
Spaltkeil (62).
• Fahren Sie wie bei Längsschnitten fort.
Doppelgehrungsschnitte (Abb. L & M7)
Bei diesem Schnitt handelt es sich um einen kombinierten Gehrungs- und
Neigungsquerschnitt.
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein.
• Schwenken Sie den Arm in die gewünschte Gehrungsschnitt-Stellung.
• Fahren Sie wie bei Gehrungsschnitten fort.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer
AUS. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstekker aus der Steckdose gezogen werden.
Erhöhung der Schnittiefe (Abb. N1 & N2)
Beim Längsschneiden sowie beim vertikalen Querschneiden kann die
Schnittiefe erhöht werden, indem das Werkstück zusätzlich auf der gegenüberliegenden Seite parallel geschnitten wird. Die erreichte Genauigkeit
hängt von der richtigen Einstellung der Maschine sowie der Ausrichtung
des Sägeblatts ab.
• Stellen Sie die Maschine in die erforderliche Position.
• Setzen Sie das Werkstück gegen den Anschlag.
• Schneiden Sie mindestens bis zur Hälfte durch das Werkstück
hindurch, um den ersten Schnitt auszuführen (Abb. N1).
• Drehen Sie das Werkstück anders herum und halten Sie es mit der
gegenüberliegenden Seite nach oben weisend gegen den Anschlag.
• Folgen Sie der gleichen Schnittlinie und schneiden Sie so durch das
Werkstück, daß der zweite Schnitt den ersten trifft (Abb. N2).
Anspruchsvolle Schnitte
Ihre Radialarmsäge hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, wie
zum Beispiel Auskehlen.
Auskehlen (Abb. O)
• Nehmen Sie die erforderliche Winkeleinstellung des Sägeblatts vor.
Drehen Sie das Sägeaggregat unter dem Arm und stellen Sie das
Sägeblatt in die richtige Position über dem Werkstück. Entfernen Sie
das Werkstück und senken Sie das Sägeblatt, um eine flache Nut zu
sägen. Senken Sie die Niederhalter wie beim Längsschrägschneiden.
Halten Sie das Werkstück gegen den Anschlag und fahren Sie fort wie
bei Längsschnitten.
de - 8
Arbeiten Sie nur mit geringen Schnittiefen!
Staubabsaugung (Abb. H1)
Die Maschine ist mit einem Spanabsauganschluß (59) ausgestattet.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
• Bringen Sie beim Querschneiden einen Staubfang (Sonderausrüstung)
hinter der Schnittlinie an.
Lieferbares Zubehör
Ziehen Sie vor dem Montieren von Zubehörteilen stets den
Netzstecker.
Oberfräsenhalterung (Abb. F1, Q1 - Q6)
Die Oberfräsenhalterung (103) ermöglicht das Montieren einer DEWALTOberfräse auf Ihre Maschine für eine genaue und dekorative Holzbearbeitung (Abb. Q1).
Montieren der Oberfräsenhalterung
• Entfernen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube und das Sägeblatt.
• Bringen Sie gemäß Abbildung Q1 die Oberfräsenhalterung (103) in die
Position über dem Ende der Welle und sichern Sie sie mit der
Flügelmutter (63).
• Tauschen Sie die Führungsstangen des Parallelanschlags Ihrer Oberfräse gegen die zur Oberfräsenhalterung gelieferten Distanzstangen
(104) aus:
- Verwenden Sie die Stangen mit dem kleineren Durchmesser für
DW609/DW613/DW615 (Abb. Q2).
- Verwenden Sie die Stangen mit dem größeren Durchmesser für
DW620/DW621/DW624/DW625/DW629 (Abb. Q3).
• Ziehen Sie die Sicherungsschrauben (105) an (Abb. Q4).
Achten Sie immer darauf, daß die Oberfräse sich in der
Stangenmitte befindet und einwandfrei in der Halterung
angebracht ist.
Arbeiten mit der Oberfräse
Die Oberfräse kann in die gewünschte Winkelstellung gestellt werden und
am Griff (2) (Abb. Q5) über das Werkstück gezogen werden.
Alternativ hierzu kann die Oberfräse stationär benutzt werden (Abb. Q6).
• Vergewissern Sie sich, daß die Oberfräsenhalterung einwandfrei montiert ist.
• Bringen Sie nötigenfalls den äußeren Flansch (43) (Abbildung G1) auf
der Welle an und befestigen Sie die Oberfräsenhalterung gegen den
Motor. Verwenden Sie hierzu die Wellenmutter (41) (Abb. G1).
Ziehen Sie die Wellenmutter nicht zu fest an.
Schieben Sie das Werkstück immer entgegen der Messerdrehrichtung vor.
Für weitere Einzelheiten wird auf die Anleitung Ihres Elektrowerkzeuges verwiesen.
Gehrungsanschläge (Abb. S1 & S2)
Für eine Erweiterung und Beschleunigung der Winkelschnitt-Möglichkeiten
sind Gehrungsanschläge (108) erhältlich (Abb. S1).
• Tauschen Sie den standardmäßigen Anschlag gegen die Gehrungsanschläge (108) aus.
• Führen Sie das Sägeblatt zwischen den beiden Anschlägen hindurch
(Abb. S2).
16
DEUTSCH
Pneumatische Vorschubsteuerung (Abb. T1 - T7)
Die pneumatische Vorschubsteuerung (109) sichert Ihnen ein optimales
Ergebnis, wenn ein konstanter, gleichmäßiger Vorschub erforderlich ist.
Montieren der pneumatischen Vorschubsteuerung
• Entfernen Sie die Rückziehfeder (87), siehe Abb. K.
• Entfernen Sie den Sägeaggregat-Anschlag (14), siehe Abb. A1.
• Montieren Sie gemäß Abbildung T2 den flachen hinteren Winkel (110)
und den Sägeaggregat-Anschlag.
• Lösen Sie den Gewindestift (111) im Rändelknopf (112). Benutzen Sie
hierzu einen Innensechskantschlüssel und lösen Sie den Rändelknopf
(Abb. T3).
• Lösen Sie den Gewindestift (113) in der hinteren Stütze (114) und
ziehen Sie die Stütze von dem Stab.
• Führen Sie den Zylinder (115) durch die Halteklammer (116) (Abb. S4).
• Bringen Sie die Halteklammer (116) in die Position über der Längsschnitt-Fixraste (15) und ziehen Sie die Gewindestifte an beiden Seiten
der Halterung (117) an (Abb. T5).
• Setzen Sie die hintere Stütze (114) und den Rändelknopf (112) wieder
zusammen und ziehen Sie die Schrauben (111 & 113) an (Abb. T6).
• Bringen Sie die hintere Stütze (114) wie gezeigt an und ziehen Sie den
Gewindestift (118) an.
• Schieben Sie den Rollschlitten nach hinten und positionieren Sie den
Zylinder in der entsprechenden Halteklammer (116) möglichst weit hinten. Das Stabende darf die Auslaßschraube in den blasebalgförmigen
Manschetten aus Gummi nicht berühren, wenn die Manschetten (119)
zusammengepreßt werden. Überprüfen Sie die Stellung, indem Sie die
Auslaßschraube drücken (Abb. T1).
• Ziehen Sie die Schraube (120) in der Halteklammer des Zylinders (116)
an (Abb. T7).
• Stellen Sie die Vorschubgeschwindigkeit mit Hilfe des Rändelknopfes
(108) ein (Abb. S1).
Entlüften der pneumatischen Vorschubsteuerung
Nach dem Nachfüllen von Öl bzw. nach dem Ölwechsel, müssen Sie die
pneumatische Vorschubsteuerung entlüften.
• Entfernen Sie die Vorrichtung von der Maschine und klemmen Sie sie
bei vollständig ausgefahrenem und nach unten gedrehtem Kolben in
vertikaler Stellung fest.
• Entfernen Sie den Einfüllverschluß an der Rückseite der Manschetten
(119). Halten Sie die Manschetten hierbei so, daß kein Öl verschüttet wird.
• Füllen Sie die Manschetten mit Hydrauliköl Castrol 210 NRL25 oder einem gleichwertigen Öl. Benutzen Sie hierzu einen Trichter oder eine
Ölspritze.
• Bringen Sie den Einfüllverschluß wieder an und ziehen Sie ihn eine
Umdrehung an.
• Drücken Sie leicht auf die Manschetten, bis eine kleine Menge Öl über
den Einfüllverschluß ausströmt.
• Ziehen Sie den Einfüllverschluß mit Hilfe eines Schraubenschlüssels
fest und montieren Sie die Vorrichtung wieder auf die Maschine.
• Entfernen Sie den Zeiger (76) der Längsschnittskala rechts vom Sägeaggregat, indem Sie die Kreuzschlitzschrauben entfernen (Abb. U1).
• Lösen der Sicherungsschrauben (121) (Abb. U2 & U3) und Freigabe
der Längsschnitt-Fixraste (15).
• Drehen Sie die Laufflächen (122) unter Verwendung eines Innensechskantschlüssels leicht, bis das seitliche Spiel beseitigt ist (Abb.
U4).
• Ziehen Sie die Sicherungsschrauben (121) wieder an und bringen sie
den Zeiger (76) der Längsschnitt-Skala wieder an.
Schmierung
Ihre Radialarmsäge erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Schmieren Sie niemals die Armlaufflächen oder die Lager.
Reinigen
• Reinigen Sie regelmäßig die Armlaufflächen. Entfernen Sie hierzu die
Endkappe und das Sägeaggregat. Entfernen Sie ebenfalls den Staub
von den Lagern.
• Halten Sie die Tischplatte immer sauber. Entfernen Sie den Staub niemals mit der Hand.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel abgegeben
oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen
und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
• Wechseln Sie die fest montierte Tischplatte und den Anschlag aus,
wenn sie abgenutzt sind.
Einstellung der Armlaufflächen des Rollschlitten (Abb. A1 & U1 - U6)
Falls ein seitliches Spiel im Rollschlittenaggregat auftritt, so müssen die
Laufflächen einstellt werden:
• Ziehen Sie das Sägeaggregat bis zum Ende der Armlaufflächen nach
vorne und sichern sie es mit der Längsschnitt-Fixraste (15) in seiner
Lage (Abb. A1).
17
de - 9
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
de - 10
18
ENGLISH
RADIAL ARM SAW DW725/DW726
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT product. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Optional accessories
Maintenance
Guarantee
Power input
Power output
Voltage
Blade diameter
Blade bore
Spindle diameter
No-load speed, 50 Hz
No-load speed, 60 Hz
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Max. crosscut capacity at 0°,
in 25 mm stock
Max. mitre cut capacity at 45°,
in 25 mm stock
righthand
lefthand
Max. crosscut width
Max. rip cut width
Overall dimensions
(with legstand)
Dust extraction adapter
Weight
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 6
en - 7
en - 8
en - 9
DW725
2,000
1,500
230
270-300
30
20
3,000
3,600
90
60
DW726
3,000
2,280
400
270-300
30
20
3,000
3,600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1,280 x 1,100 x 770
1,280 x 1,100 x 1,470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC,
measured according to DIN 45635:
DW725
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW726
dB(A)*
84.2
84.2
dB(A)
91.4
91.4
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value according to DIN 45675:
DW725
DW726
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standard equipment:
Legstand, TCT blade, blade guard and tools, no-volt release switch.
Fuses:
Europe
230 V tools
400 V tools
16 Amperes, mains
16 Amperes, per phase
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool
in case of non-observance of the instructions in this manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
19
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 1
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit.
Do not use Power Tools in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high humidity, when metal
swarf is being produced, etc.) electric safety can be improved by
inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out
of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch. Be sure
that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use,
before servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
en - 2
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and,
if damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair
agent. Inspect the extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced
by an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional Safety Rules for Radial Arm Saws
• Protect the electric power supply with a suitable fuse or circuit breaker.
• Keep the bearing tracks in the arm and the bearings on the roller head
assembly clean and free from grease.
• Before switching ON, make sure that the fence is in the correct
position. The blade should not contact the material until the saw is
pulled by the handle.
• Always set the finger guard so that it passes through the pre-cut slot in
the fence and/or 3 mm above the surface of the material being cut
(except when ripping).
• When ripping, keep the riving knife adjusted to the correct distance
from the blade (1 - 3 mm) and make sure the kickback fingers are
properly adjusted.
• When ripping, always check the direction of feed.
• Regularly check the adjustments for accuracy and adjust as required.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing towards the fence.
• Make sure all clamp handles are tight before starting operation.
• Never run the machine without all guards in place.
• When not in use, protect the saw blade completely using the blade guard.
• When not in use, when changing blades or carrying out maintenance,
disconnect the machine from the power supply.
• Always use sharp blades of the correct type designed for the workpiece.
The recommended blade diameter is stated in the technical data.
• Do not wedge anything against the motor fan to hold the motor shaft.
• Do not force the cutting action. (Stalling or partial stalling of the motor
can cause major damage. Allow the motor to reach full speed before
cutting.)
• Do not lift the machine by its worktable.
• Do not cut ferrous metals, non-ferrous metals or masonry.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not place either hand in the blade area when the saw is connected
to the power source.
• Do not reach around behind the saw blade when in use.
• Do not place hands closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Do not use damaged or cracked saw blades.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of radial arm saws:
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
20
ENGLISH
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Package contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
5 Table top sections
1 Fence 48 mm
1 Fence 65 mm
2 Straight table supports
1 Height adjustment crank
1 Motor, yoke and roller head assembly with no-volt release switch
1 Bracket for no-volt release switch
1 Guard assembly
1 Dust extraction adapter
1 Box containing:
1 legstand (4 legs, 4 traverse rails, 24 M8 x 16 bolts, 24 M8 nuts and
48 D8 flat washers)
1 Set of parts for table extension:
8 M8 x 30 flat slotted head bolts
8 D8 Belleville washers
8 M8 nuts
8 D8 flat washers
2 table extension supports
1 Skinpack containing:
3 spanners (30, 10/13 & 17 mm)
1 ring/open spanner
1 box spanner 13 mm
5 Allen keys (2.5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 cross head screw
6 M10 x 16 bolts
9 M8 x 30 flat slotted head bolts
15 D8 Belleville washers
15 M8 nuts
9 D8 flat washers
2 M5 x 16 screws
4 D5 flat washers
2 M5 nuts
1 cable clamp
1 cable support
2 selftapping screws
2 table clamps
1 saw blade
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
A1
1 On/off switch
2 Handle
3 Blade guard assembly
4 Fixed table top
5 Leg
6 Fence
7 Table clamp
8 Column
9 Mitre latch lever
10 Mitre clamp lever
11 Height adjustment crank
12 Radial arm
13 End-cap
A2
14 Yoke travel stop
15 Riplock
16 Yoke
17 Motor
18 Table strips
19 Table extension
20 Bevel scale
21 Roller head assembly
22 Reset button
23 Cable support
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2), blue is for
Neutral (N) (4) and green/yellow is for Earth (E).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
leads are correctly fixed at the terminal screws.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 & A2)
The DW725/DW726 Radial Arm Saw has been designed for the
professional woodworking industry. This high precision machine can be
easily and quickly set to crosscut, bevel, mitre, or rip. With the help of the
wide variety of accessories, your Radial Arm Saw will perform virtually all
workshop operations. For optimum safety, all major controls have both a
latch and a locking device. Also refer to the quick reference chart in this
manual.
21
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
en - 3
ENGLISH
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
Cable rating (Amperes)
0.75
6
1.00
10
1.50
15
2.50
20
4.00
25
Cable length (m)
7.515 25 30 45
60
Voltage
Amperes
Cable rating (Amperes)
230
0 - 2.0
6
6
6
6
2.1 - 3.4
6
6
6
6
3.5 - 5.0
6
6
6
6
5.1 - 7.0 10 10
10 10
7.1 - 12.0 15 15
15 15
12.1 - 20.0 20 20
20 20
Mounting the cable support and cable clamp (fig. E1 - E3)
• Remove the cross head screw (31) (fig. E1).
• Mount the cable support (23) and refit the cross head screw.
• Remove the cable clamp (32) located on the arm and refit it holding the
cable in place (fig. E2).
• Fit the cable clamp (33) supplied to the rear on top of the table base
holding the cable in place (fig. E3).
Allow for the arm movement in horizontal and vertical direction.
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Three-phase machines should be wired directly into the mains by a
suitably qualified electrician.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
• For optimum performance of your saw, it is of vital importance
to follow the procedures in the paragraphs below.
Assembling the legstand (fig. A1 & B)
The legstand components and fasteners are packed separately.
• Open the top of the carton (fig. B1).
• Remove all parts from the package, except for the arm .
• Lock the arm using the mitre clamp lever (10).
• Tilt the carton carefully until the column end of the carton is resting on
the floor (fig. B2).
• Pull out the arm and place a piece of wood (25) under the edge of the
table (fig. B3).
• Assemble the legs (5) using the nuts, bolts and flat washers from the
skinpack as shown. Do not yet tighten.
• Mount the traverse rails (26) (fig. B4).
• Firmly tighten all fasteners.
• Tilt the assembly to upright position.
The machine must be level and stable at all times.
Mounting the height adjustment crank (fig. C)
• Mount the height adjustment crank (12) on top of the column using the
cross head screw.
Mounting the roller head assembly (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Rotate the height adjustment crank (11) in the direction of the + to raise
the arm (12) as far as it will go (fig. A1).
• Remove the two Allen screws (27) and remove the end-cap (28) (fig. D1).
• Roughen the bearing tracks (29) using a steel wool pad and remove
any dust with a dry cloth (fig. D2).
• Make sure that the riplock (15) is released (fig. A2).
• Carefully insert the bearings (30) of the roller head assembly into the
bearing tracks (fig. D3).
• Move the roller head in the bearing tracks to check that it runs
smoothly.
en - 4
• Check that the riplock will lock and release the roller head as required.
• Replace the end-cap immediately.
Mounting the electronic control box (fig. E4)
Wired into the mains cable is the electronic control box (24) containing the
no-volt release switch, on three-phase models also including the braking
device and the motor overload protector with automatic reset.
• Remove the nuts from the screws protruding out of the rear of the box
(24).
• Hold the box against the rear of the table frame to the right of the
column base and insert the screws into the corresponding holes.
• Replace the nuts onto the end of the screws and tighten them.
The saw table (fig. F1 - F5)
Mounting the table supports (fig. F1)
The supports are mounted using M8 x 16 bolts and corresponding nuts
and with a D8 Belleville washer at the front, but not at the rear.
• Mount the two straight table supports (34) provided with a rectangular
recess (35) as shown. Note that they do not protrude from the rear of
the table base.
• Do not yet tighten the bolts.
Adjusting the table supports using the arbor (fig. F2 - F4)
• Release the bevel clamp lever (36) and pull out the bevel latch (37)
(fig. F2).
• Turn the motor to vertical position and lock it using the bevel latch and
the bevel clamp lever.
• Release the rip lock (15) and move the head to its fully forward position
(fig. F3).
• Loosen the mitre clamp lever (10) (fig. A1) to rotate the arm until the
arbor (38) is right above the outer front edge of one of the table
supports (fig. F4).
• Carefully lower the arm until the arbor just touches the table support
and tighten the corresponding nut of the table support manually.
• Repeat this procedure at the rear edge and for the other table support.
• Check again using the motor arbor.
• Firmly tighten all fasteners.
• Bring the arm back to the central position and lock it.
Adjusting the central table support (fig. F5)
• Place a level over the two straight table supports (34).
• Loosen the bolts (38) in the central table support (39).
• Adjust the central table support using an Allen key until it just touches
the level.
• Firmly tighten all fasteners.
Mounting the fixed table section (fig. F6 - F9)
The standard position of the table top sections is shown in
figure F6.
22
ENGLISH
Depending on the required depth of cut, the fence (6) can also be
positioned between the strips (18).
• Mount the table clamps (7) (fig. F6) to the rear of the table supports (34)
(fig. F7).
• Place the fixed table section (4) on the table base as shown and check
that the holes in the middle locate over the adjustment screws in the
central table support (fig. F8).
• Use the M8 x 30 bolts and D8 flat washers at the top and D8 Belleville
washers at the bottom.
• Manually tighten all bolts in the fixed table section (4) except for the bolt
in the large central hole.
• Place the fence (6) and the strips (18) (fig. F6) on the table base (fig. F9).
• Tighten the table clamps.
• Firmly tighten all bolts in the table top.
Mounting the table extension (fig. F9 - F11)
• Mount the table extension supports (40) to the left-hand side of the
fixed table section (4) as shown using the M8 x 30 bolts at the top and
D8 Belleville washers at the bottom (fig. F10).
• Place the table extension (19) (fig. F6) on the protruding table extension
supports (fig. F11).
• Check that both tables are flush and tighten the bolts manually.
• Reposition the strips (18) and tighten the table clamps (7) (fig. F9).
Both tables must be flush at the rear.
• Place an Allen key in the motor arbor and tap until the blade is flat
against the square.
• Firmly tighten all fasteners.
It is particularly important to tighten the central Allen screw.
• Replace the bevel pointer disk (46).
Checking that the crosscut travel is perpendicular to the fence
(fig. G6 - G10)
• Lock the blade in front of the fence (fig. G6).
• Place a square (45) on a piece of board and against the fence and just
touching the blade as shown.
• Unlock the riplock, pull the blade towards you to check that the blade
traverses parallel to the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• With the mitre latch lever (9) engaged in 0° position, release the mitre
clamp lever (10) (fig. G7).
• Loosen the locknuts (48) on each side of the arm (fig. G7 & G8).
• To adjust the arm to the left, loosen the stud (49) on the righthand side
of the arm and tighten the opposite stud (fig. G9).
• To adjust the arm to the right, loosen the stud (50) on the lefthand side
of the arm and tighten the opposite stud.
• Proceed in small steps and check the adjustment after each step with
the levers (9) and (10) engaged.
The saw blade (fig. G1 - G5)
Do not overtighten the studs.
Mounting the saw blade (fig. F1)
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
The direction of rotation is indicated by the arrow on the motor.
• Hold the arbor using the Allen key supplied with the machine and remove
the arbor nut (41) by turning clockwise with the multifunctional spanner.
• Mount the blade (42) between the outer flange (43) and the inner flange
(44) making sure that the lower teeth point to the rear of the machine.
Make sure that the ring of the arbor nut (41) is against the
outer flange (fig. F1).
• Tighten the arbor nut (41) by turning counterclockwise.
Checking that the arm is parallel to the table top (fig. A1, F5 & G2)
• Tighten the riplock (15) with the blade in front position (fig. A1).
• Lower the blade until it only just touches the table top (4) (fig. G2).
• Release the levers (9) and (10) (fig. A1).
• Swing the arm so that the blade skims the table top across its width.
• If required, adjust the front adjusting bolt (38) (fig. F5).
• Repeat this procedure with the blade in rear position and adjust the
rear bolt if required.
Checking that the blade is perpendicular to the table top
(fig. A1 & G3 - G5)
• Bring the arm back to central position and tighten the riplock (15) (fig. A1).
• Place a steel square (45) against the blade body (fig. G3).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Remove the bevel pointer disk (46) by loosening the two screws (47)
(fig. G4).
• Loosen all three Allen screws that will be exposed in this way (fig. G5).
23
• Tighten the locknuts (48) (fig. G7 & G8).
• Adjust the pointer (51) on the mitre scale (52) so that it registers 0°
(fig. G10).
Checking that the blade is perpendicular to the fence (fig. G11 - G13)
• Unlock the yoke clamp lever (53) press the yoke latch (54) (fig. G11).
• Rotate the motor through 90° as shown.
• If the motor shows a certain play, tighten the nut (55) (fig. G12).
• Place the blade against the fence and check that it is parallel to the fence.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the two bolts (56) installed crosswise under the yoke (fig. G13).
• Insert the Allen key into the motor arbor.
• Adjust the blade position and tighten the bolts (56).
Mounting and adjusting the blade guard assembly (fig. H1 - H5)
The blade guard (3) is a multifunctional assembly which offers the following
safety features (fig. H1):
- Front guard (57) (fig. H1) and spring held rear guard (58) (fig. H2) for full
blade protection.
- Dust extraction adapter (59) for cross and rip cutting.
- Anti-kickback fingers (60) for use in ripping mode.
- Adjustable finger guard (61) for use when cross-cutting.
- Riving knife (62) to prevent the workpiece binding on the blade when
ripping.
• Release the bevel clamp lever (36) and pull out the bevel latch (37)
(fig. F2) to tilt the motor as shown for optimum access (fig. H3).
• Remove the guard retaining wing nut (63) and washer (64).
• Loosen the locking screw (65) and turn the retaining bracket (66)
counter-clockwise until the spring held rear guard (58) can be lifted off
its support lug (68) (fig. H3).
• Unhook the two springs (67) at the top only.
• Rotate the unhooked rear blade guard (58) as shown in figure H2.
• Lower the guard assembly over the blade (fig. H3).
en - 5
ENGLISH
• Secure the guard assembly using the wing nut (63) and washer (64).
• Bring the spring held rear blade guard (58) and the retaining bracket
(66) into their original position (fig. H2).
• To remove the guard assembly, proceed in reverse order.
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
Adjusting the guard assembly controls (fig. H4 & H5)
Adjusting the riving knife for ripping
• Loosen the two knobs (69) and slide the riving knife (62) down until the
tip is approximately 10 mm from the table top (fig. H4 & H5).
• Loosen the two screws (70) and set the riving knife to the correct
distance to the blade (fig. H4).
The riving knife should be correctly set; the distance between
the toothed rim and the riving knife should be 1-3 mm (fig. H5).
Adjusting the anti-kickback fingers for (bevel) ripping (fig. H4 & H6)
• Loosen the knob (71) and lower the bracket (72) until the hold down
spring (73) just touches the surface of the workpiece (fig. H4).
• The tips of the anti-kickback fingers (60) should now be 3 mm below
the surface of the workpiece and the angle should now be as shown in
figure H6.
• For bevel ripping, loosen the Allen screw (74) and set the anti-kickback
fingers to the required angle.
Adjusting the riving knife, finger guard and anti-kickback fingers for
cross-cutting (fig. H2)
• For cross-cutting, adjust the riving knife and anti-kickback fingers up
and out of the way.
• Loosen the lever (75) to position the finger guard (61) just above the
workpiece and lock the lever (75).
Scale adjustments (fig. I1 - I5)
Rip scale
Ripping can be done with the motor in two positions. Each mode requires
its own direction of feed:
Position
Direction of feed
- In-rip
from right to left (fig. I1)
- Out-rip
from left to right (fig. I2)
The pointer (76) indicating the ripping width on the rip scale (77)
is adjustable (fig. I3):
• Place the fence in rearmost position.
• Place a board of 24 mm against the fence.
• Unlock the yoke clamp lever (53) press the yoke latch (54) (fig. I1)
and position the motor in out-rip position (fig. I2).
• Move the yoke assembly along the radial arm until the blade just
touches the edge of the material.
• Loosen the two screws (78) and move the pointer (76) until the edge of
the out-rip pointer (79) lines up with the known width of the board on
the lower scale (fig. I3).
• Tighten the two screws (78).
• Place the motor in in-rip position.
• Raise the guard to allow the blade to rest against the face of the fence.
• The in-rip pointer (80) should now line up with the zero position in the
upper scale. Adjust if necessary.
Bevel scale (fig. I4)
• Check that the bevel scale (20) reads 0° when positioned for a vertical cut.
• If required, loosen the screws (81) and adjust the pointer to 0°.
en - 6
Mitre scale (fig. I5)
• Check that the mitre scale (52) reads 0° when positioned for a vertical cut.
• Adjust the pointer (51) to register 0° using the screw (82).
The mitre scale has preset positions at 45° left and right and at 0°.
Yoke travel stop (fig. A2, J1 & J2)
The yoke travel stop (14) must be adjusted to avoid that the bearings on
the yoke assembly hit the rear limit of the bearing tracks (fig. A2).
• Push the yoke assembly as far as it will go, pull it forwards approx. 5 mm
and lock it the using the riplock (15) (fig. A2).
• Adjust the yoke travel stop (14) by slackening the nuts (83) in the front
slot (84) until the rubber stop (85) butts against the back of the riplock
housing (fig. J1).
• Tighten the nuts (83).
When cross-cutting, tighten one nut in the front slot (84) and
one in the rear slot (86) (fig. J2).
Mounting the return spring (fig. A1 & K)
• Mount the return spring (87) behind the yoke travel stop (14) using the
corresponding bolts and attach the end of the cable to the riplock (15)
using the screws.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Never run the machine without the guards in place.
• Never lift the machine by the table top.
• Always check that there is a suitable slot in the table top.
• Always refer to figure L to check the fence position and type.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Switching on and off (fig. A)
The on/off switch of your radial arm saw offers multiple advantages:
- no-volt release function: should the power be shut off for some reason,
the switch has to be deliberately reactivated.
- motor overload protection device: in case of motor overload, the power
supply to the motor will be cut off. If this happens, let the motor cool
for 10 minutes and then press the reset button (22).
- electronic braking system: after switching off, the braking system will
produce a humming noise for about eight seconds as it resets.
The machine can be restarted during this period if required.
• I = ON The tool now works in continuous operation.
• O = OFF
Making a trial cut (fig. A1)
• With the mitre latch lever (9) engaged, lock the mitre clamp lever (10)
so that the blade is positioned for a straight 0° cross-cut.
• Release the riplock (15) and push the yoke assembly back until the
blade is behind the fence.
24
ENGLISH
• Lower the arm until the blade almost touches the table top.
• Place the workpiece against the front of the fence.
• Switch on and lower the arm to allow the blade to cut a shallow groove
in the table surface.
• Pull the blade towards you so that it cuts a vertical slot in the wooden
fence and through the workpiece.
• Return the blade back to rest position and switch off.
• Check that the cut is a true 90° in all planes and adjust if required.
Basic saw cuts (fig. L & M1 - M7)
The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.
Cross-cutting (fig. L & M1)
• Set the radial arm at right angles to the fence.
• Engage the mitre latch lever (9) in 0° position and tighten the mitre
clamp lever (10) (fig. M1).
• Lower the blade.
• Adjust the finger guard (61) so that it just clears the workpiece.
• If there is no slot in the table top, cut one as described above.
• Hold the workpiece against the fence, keeping your fingers well away
from the path of the blade.
• Switch on and slowly pull the blade through the fence and the workpiece.
• Return the blade to rest position and switch off.
Mitre cuts (fig. L, M2 & M3)
• Release the mitre latch lever (9) and the mitre clamp lever (10) (fig. M2).
• Swing the arm to the required angle on the mitre scale.
• For 45° left or right, engage the mitre latch lever (9) and lock with the
mitre clamp lever (10).
• For intermediate angles, use the mitre clamp lever only.
• Proceed as for cross-cutting.
In the case of left-hand mitre, you may have to slide the fence
and the strips to the left (fig. M3).
Bevel cuts (fig. L, M1& M4)
• Set the arm as for a 0° cross-cut (fig. M1).
• Raise the blade well above the table surface.
• Release the bevel clamp lever (36) and pull out the bevel latch (37)
(fig. M4).
• Tilt the motor to the required angle on the bevel scale (20).
• For 90° or 45° right, engage the bevel latch (37) and lock with the bevel
clamp lever (36).
• For intermediate angles, use the bevel clamp lever only.
• Proceed as for a vertical cross-cut.
Ripping (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
The motor can be locked in in-rip or out-rip position as shown in figures
I1 & I2 to adapt the machine to narrow and wide workpieces respectively.
• Lock the yoke in pulled out position using the riplock.
• Release the yoke clamp lever (53) and press the yoke latch (54) to rotate
the motor to the appropriate position until it locks in place (fig. I1).
• Tighten the yoke clamp lever (53) and position the fence accordingly.
• Position the yoke along the arm for the desired width of cut, using the
rip scale (77) and lock it in position using the riplock (fig. I2).
• Adjust the blade guard as described above and turn the dust extraction
adaptor (59) away from your face. Remember that ripping requires the
use of the riving knife (62) and the anti-kickback fingers (60) (fig. H1).
• Using the push stick (88), slowly feed the workpiece into the blade,
keeping it firmly pressed onto the table and against the fence (fig. M5).
Allow the teeth to cut and do not force the workpiece through the
blade. The blade speed should be kept constant.
25
Always use a push stick.
Bevel ripping (fig. L & M6)
• Set the machine in the bevel crosscut position.
• Rotate the yoke into rip position.
• Position the yoke for the correct ripping width.
• Angle the anti-kickback fingers (60) so that they will be flat on the
workpiece and lower the riving knife (62).
• Proceed as for ripping.
Compound mitre (fig. L & M7)
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Set the required bevel angle.
• Swing the arm to the required mitre position.
• Proceed as for mitre cuts.
Always switch off the tool when work is finished and before unplugging.
Increased cutting capacity (fig. N1 & N2)
In the ripping mode and the vertical cross-cutting mode, the cutting depth
can be increased by cutting the workpiece twice from both opposite
parallel sides. The accuracy achieved depends on correct adjustment of
the machine and alignment of the blade.
• Set the machine in the required position.
• Place the workpiece against the fence.
• Cut at least halfway across the material to perform the first cut (fig. N1).
• Turn the workpiece upside down and place it against the fence with
the opposite side facing up.
• Following the same cutting line, cut through the material for the second
cut to meet the first (fig. N2).
Advanced cutting applications
Your radial arm saw can be used for a wide variety of advanced
applications, such as coving/hollowing.
Coving/hollowing (fig. O)
• Tilt the blade to the required angle, rotate the yoke beneath the arm
and position the blade above the workpiece where required.
Remove the workpiece and lower the blade to make a shallow cut.
Lower the anti-kickback fingers as for bevel ripping. Keeping the
workpiece against the fence, proceed as for ripping.
Make shallow cuts only!
Dust extraction (fig. H1)
The machine is provided with a dust extraction adaptor (59).
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
• When cross-cutting, position a dust collection shute (option) behind the
line of cut.
Optional accessories
Prior to assembling any accessories always unplug the machine.
The router bracket (fig. F1, Q1 - Q6)
The router bracket (103) allows you to attach a DEWALT router to your
machine, thus extending its versatility to accurate, decorative woodworking
(fig. Q1).
en - 7
ENGLISH
Mounting the router bracket
• Remove the blade guard assembly and the blade.
• Position the router bracket (103) over the end of the arbor as shown in
figure Q1 and secure it with the wing nut (63).
• Replace the guide rods of the parallel fence of your router by the
support bars (104) supplied with the attachment:
- Use the small diameter bars for DW609/DW613/DW615 (fig. Q2)
- Use the large diameter bars for DW620/DW621/DW624/DW625/
DW629 (fig. Q3).
• Tighten the locking screws (105) (fig. Q4).
Always make sure your router is properly centred on the bars
and secured in the bracket.
Routing
The router can be set to the required angle and pulled across the workpiece
using the handle (2) (fig. Q5) or guided along the stationary cutter (fig. Q6).
• Check that the router bracket is mounted rigidly.
• If required, fit the outer flange (43) in figure G1 on the arbor and clamp
the router bracket against the motor using the arbor nut (41) in figure G1.
Do not overtighten the arbor nut.
Always feed the workpiece against the rotating cutter.
• Remove the plug at the rear end of the bellows (119). Hold the bellows
to avoid spilling the oil.
• Refill the bellows completely with hydraulic oil Castrol 210 NRL25 or
equivalent using a funnel or an oil syringe.
• Replace the filler plug and tighten it one turn.
• Slightly press the bellows until some oil escapes from the filler plug.
• Tighten the filler plug with a wrench and reinstall the unit.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
• Replace the fixed table top and fence when worn.
Adjusting the roller head bearings arm tracks (fig. A1 & U1 - U6)
If lateral movement is occurring in the roller head assembly, the bearings
need adjustment:
• Pull the yoke assembly forward to the end of the arm tracks and lock it
in position with the rip lock (15) (fig. A1).
• Remove the rip scale pointer (76) on the right of the yoke assembly by
removing the cross-head screws (fig. U1).
• Loosen the locking screws (121) (fig. U2 & U3) and release the rip lock
(15).
• Using an Allen key, slightly rotate the bearings (122) until lateral
movement has been neutralized (fig. U4).
• Retighten the locking screws (121) and replace the rip scale pointer (76).
Also refer to the instruction manual of your power tool.
Mitre fences (fig. S1 & S2)
Mitre fences (108) are available to extend and speed up the angle cutting
facility (fig. S1).
• Replace the standard fence by the mitre fences (108).
• Guide the saw blade between the two fence sections (fig. S2).
Lubrication
Your radial arm saw requires no additional lubrication.
Never grease the arm tracks or bearings.
Traverse control (fig. T1 - T7)
The traverse control (109) guarantees optimum results in applications
where a consistent, even feed rate is important.
Mounting the traverse control
• Remove the return spring (87) in figure K.
• Remove the yoke travel stop (14) in figure A1.
• Mount the rear flat bracket (110) and the yoke travel stop as shown in
figure T2.
• Loosen the grub screw (111) in the knurled knob (112) using an Allen
key and unscrew the knurled knob (fig. T3).
• Loosen the grub screw (113) in the rear support (114) and pull the
support off the rod.
• Pass the cylinder (115) through the cylinder clamp (116) (fig. S4).
• Position the cylinder clamp (116) over the riplock (15) and tighten the
grub screws in each side of the mounting (117) (fig. T5).
• Reassemble the rear support (114) and the knurled knob (112)
and tighten screws (111 & 113) (fig. T6).
• Position the rear support (114) as shown and tighten the grub screw
(118).
• Push the roller head to the rear and position the cylinder in its clamp
(116) as far to the rear as possible. The end of the rod should not touch
the bleed bolt in the rubber bellows, when the bellows (119)
are compressed. Check the position by pressing the bleed bolt (fig. T1).
• Tighten the screw (120) in the cylinder clamp (116) (fig. T7).
• Set the traverse speed using the knurled knob (108) (fig. S1).
Cleaning
• Regularly clean the armtracks. Remove the end-cap and the yoke to
do so. Also remove dust from the bearings.
• Keep the table top clean at all times. Never use your hands to wipe off
the dust.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
Bleeding the traverse control
After refilling or replacing the oil in the traverse control, the air must be
expelled from the system.
• Remove the unit from the machine and with the piston fully extended
and turned downwards, clamp the unit in a vertical position.
en - 8
26
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at an
authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be produced.
Includes labour and spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com.
27
en - 9
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR DE BRAZO DW725/DW726
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por un producto DEWALT. Muchos años de experiencia
y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Accesorios opcionales
Mantenimiento
Garantía
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Voltaje
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Diámetro del eje
Velocidad en vacío, 50 Hz
Velocidad en vacío, 60 Hz
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Capacidad máx. de corte al través a 0°,
en material de 25 mm
Capacidad máx. de corte de inglete a 45°,
en material de 25 mm
lado derecho
lado izquierdo
Anchura máx. de corte al través
Anchura máx. de corte al hilo
Dimensiones totales
(con soporte de patas)
Adaptador de salida de serrín
Peso
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 6
es - 8
es - 9
es - 9
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas de
acuerdo a las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
98/37/CEE, medida de acuerdo con DIN 45635:
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW725
DW726
dB(A)*
84,2
84,2
dB(A)
91,4
91,4
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según
DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Equipo estándar:
Soporte de patas, disco de sierra TCT, protector de disco de sierra y
herramientas, interruptor de desconexión por falta de corriente.
Fusibles:
Herramientas a 230 V
Herramientas a 400 V
16 A
10 A, por fase
Se utilizan los siguientes símbolos en este manual:
Indica el riesgo de lesiones físicas, fallecimiento o daños de la
herramienta en caso de no observarse las instrucciones en
este manual.
Indica el riesgo de descargas eléctricas.
Bordes afilados.
es - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
28
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo
largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la
herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
29
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar la
herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y más
seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la sustitución de
accesorios. Verifique los cables de las herramientas con regularidad y,
en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT para que
sean reparados. Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten defectos. Mantenga
todos los mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que no haya averías,
a fin de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados,
ni cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso.
Haga sustituir el interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Reglas de seguridad adicionales para sierras circulares de brazo
• Proteja la acometida eléctrica con un fusible o con un interruptor
adecuado.
• Mantenga los anillos guía del brazo y los cojinetes del conjunto del
cabezal limpios y sin grasa.
• Antes de ENCENDER la sierra, asegúrese de que la escuadra de guía
esté en la posición correcta. El disco no debe tocar el material hasta
que empuje la sierra sujetándola por la palanca.
• Siempre ajuste el guardamano de forma que pase a través de la ranura
precortada en la escuadra de guía y/o 3 mm por encima de la superficie
del material que esté cortando (excepto cuando sierre al hilo).
• Al cortar al hilo, mantenga la cuchilla de hendir ajustada a la correcta
distancia del disco (1 - 3 mm) y compruebe que los retenedores de
retroceso están correctamente ajustados.
• Al cortar al hilo, compruebe siempre la dirección de avance.
• Revise periódicamente la precisión de los ajustes y corríjalos de la
forma requerida.
• Asegúrese de que el disco de sierra gira en la dirección correcta y que
los dientes miran hacia la escuadra de guía.
• Asegúrese de que las palancas de todas las mordazas están
apretadas antes de poner la sierra en funcionamiento.
• Nunca utilice la máquina sin todas las protecciones colocadas en su lugar.
• Cuando no utilice la sierra, proteja totalmente el disco con el protector
de disco de sierra.
• Cuando no utilice la sierra, cambie los discos o realice el
mantenimiento de la máquina, desconéctela de la red eléctrica.
• Utilice siempre discos de sierra afilados del tipo adecuado diseñados
para la pieza de trabajo. El diámetro recomendado del disco se indica
en los datos técnicos.
es - 2
ESPAÑOL
• No acuñe ningún objeto contra el ventilador del motor para sostener el
eje del motor.
• No fuerce el corte. (Si el motor se cala total o parcialmente pueden
producirse daños importantes. Deje que el motor alcance toda su
velocidad antes de iniciar el corte).
• No levante la máquina por la mesa de trabajo.
• No corte metales férricos, metales no férricos ni mampostería.
• No aplique lubricantes al disco de sierra cuando esté en funcionamiento.
• No coloque las manos en la zona del disco cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• No intente situarse por delante del disco de sierra cuando esté
utilizando la máquina.
• No coloque las manos más cerca de 150 mm del disco de sierra cuando
esté cortando.
• No utilice discos de sierra que estén dañados o agrietados.
Riesgos residuales
El uso de sierras circulares de brazo presenta los siguientes riesgos:
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
5 Secciones de superficie de mesa
1 Escuadra de guía de 48 mm
1 Escuadra de guía de 65 mm
2 Soportes rectos de mesa
1 Manivela de ajuste de altura
1 Conjunto de motor, yugo y cabezal con interruptor de desconexión por
falta de corriente
1 Abrazadera para el interruptor de desconexión por falta de corriente
1 Conjunto de protecciones
1 Adaptador de salida de serrín
1 Caja con:
1 soporte de patas (4 patas, 4 raíles transversales, 24 tornillos M8 x 16,
24 tuercas M8 y 48 arandelas planas D8)
1 Juego de piezas para ampliación de mesa:
8 M8 x 30 tornillos de cabeza plana ranurada
8 D8 arandelas D8 Belleville
8 tuercas M8
8 D8 arandelas planas
2 soportes de ampliación de mesa
1 Paquete que contiene:
3 llaves (30, 10/13 y 17 mm)
1 llave de anillo/abierta
1 llave de tubo 13 mm
5 llaves allen (2,5, 3, 4, 5 y 8 mm)
1 tornillo de cruceta
6 tornillos M10 x 16
9 M8 x 30 tornillos de cabeza plana ranurada
15 D8 arandelas D8 Belleville
15 tuercas M8
9 D8 arandelas planas
2 tornillos M5 x 16
4 D5 arandelas planas
es - 3
2 tuercas M5
1 mordaza de cable
1 mordaza de hilo
2 tornillos autorroscables
2 mordazas de mesa
1 hoja
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1 & A2)
La sierra circular de brazo DW725/DW726 se ha diseñado para la
industria de aserrado profesional. Esta máquina de alta precisión puede
montarse fácilmente y rápidamente para el corte al través, en bisel,
de inglete o al hilo. Con la ayuda de una amplia gama de accesorios, la
sierra circular de brazo puede realizar, prácticamente, todas las
actividades de taller. Para una óptima seguridad, todos los controles
importantes incorporan un dispositivo de cierre y otro de bloqueo.
Consulte, además, la tabla de referencia rápida en este manual.
A1
1 Interruptor de marcha/parada
2 Palanca
3 Conjunto de protección del disco
4 Superficie de mesa fija
5 Pata
6 Escuadra de guía
7 Mordaza de mesa
8 Columna
9 Palanca de enganche de inglete
10 Palanca de mordaza de inglete
11 Manivela de ajuste de altura
12 Brazo radial
13 Cofia
A2
14 Tope de recorrido del yugo
15 Bloqueo de desgarre
16 Yugo
17 Motor
18 Regletas de mesa
19 Ampliación de mesa
20 Escala de bisel
21 Conjunto de cabezal
22 Botón de reinicio
23 Soporte de cable
24 Interruptor de desconexión por falta de corriente
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
30
ESPAÑOL
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación,
deberá ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la
potencia de esta herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Las máquinas trifásicas deben cablearse directamente a la red eléctrica
por un electricista experto.
Montaje y ajustes
• Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje
y los ajustes.
• Para un óptimo rendimiento de la sierra, es muy importante
seguir los procedimientos de los siguientes párrafos.
Montaje del soporte (fig. A1 & B)
Los componentes y las abrazaderas del soporte están incluidos en
paquetes diferentes.
• Abra la caja (fig. B1)
• Retire todas las piezas del embalaje, excepto el brazo .
• Bloquee el brazo utilizando la palanca de mordaza de inglete (10).
• Incline la caja con cuidado hasta que vuelva a apoyarse por completo
en el suelo y la apertura esté perpendicular al mismo (fig. B2).
• Tire del brazo, sáquelo y coloque una pieza de madera (25) debajo del
borde de la mesa (fig. B3).
• Monte las patas (5) con las tuercas, tornillos y arandelas planas del
paquete en la forma indicada. No los apriete todavía.
• Monte los raíles transversales (26) (fig. B4).
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
• Mueva el conjunto a la posición vertical.
La máquina debe permanecer nivelada y estable en todo
momento.
Montaje de la palanca de ajuste de altura (fig. C)
• Monte la palanca de ajuste de altura (12) encima de la columna con el
tornillo de cruceta.
Montaje del conjunto de cabezal (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Gire la palanca de ajuste de altura (11) en sentido + para levantar el
brazo (12) a su máxima extensión (fig. A1).
• Retire los dos tornillos allen (27) y retire la cofia (28) (fig. D1).
• Raspe los anillos guía (29) utilizando un estropajo de lana de acero y
limpie el polvo con un paño seco (fig. D2).
• Compruebe que el bloqueo de desgarre (15) está suelto (fig. A2).
• Inserte con cuidado los cojinetes (30) del conjunto de cabezal en los
anillos guía (fig. D3).
• Mueva el cabezal dentro de los anillos guía para verificar que funciona
con suavidad.
• Compruebe que el bloqueo de desgarre cierra y suelta el cabezal de
forma apropiada.
• Vuelva a colocar la cofia inmediatamente.
Montaje del soporte de cable y la mordaza de cable (fig. E1 - E3)
• Retire el tornillo de cruceta (31) (fig. E1).
• Monte el soporte de cable (23) y vuelva a colocar el tornillo de cruceta.
• Retire la mordaza de cable (32) situada en el brazo y vuelva a colocar
el cable (fig. E2).
• Retire la mordaza de cable (33) que sujeta el cable, situada en la parte
superior trasera de la base de la mesa (fig. E3).
Permita el movimiento del brazo en dirección horizontal y
vertical.
31
Montaje de la unidad de control electrónico (fig. E4)
La unidad de control electrónico está conectada al cable principal (24).
En esta consola se encuentra el interruptor de desconexión por falta de
corriente, y en los modelos trifásicos también el dispositivo de bloqueo
y el dispositivo de protección contra sobrecarga del motor.
• Retire las tuercas de los tornillos que sobresalen de la parte posterior
de la unidad (24).
• Sujete la unidad contra la parte posterior del bastidor de la mesa,
a la derecha de la base de la columna, e inserte los tornillos en los
agujeros correspondientes.
• Inserte las tuercas que se encuentran en el extremo de los tornillos
y apriételas.
Mesa de sierra (fig. F1 - F5)
Montaje de los soportes de mesa (fig. F1)
Los soportes deben montarse con los tornillos M8 x 16 y sus tuercas
respectivas, y con una arandela D8 delante, no detrás.
• Monte los dos soportes rectos de mesa (34) provistos de una
hendidura rectangular (35) tal y como se muestra. Tenga en cuenta
que no deben sobresalir de la parte trasera de la base de mesa.
• Todavía no apriete los tornillos.
Ajuste de los soportes de mesa utilizando el árbol (fig. F2 - F4)
• Suelte la palanca de mordaza de bisel (36) y tire hacia fuera del cierre
de bisel (37) (fig. F2).
• Ponga el motor en posición vertical y bloquéelo utilizando el cierre de
bisel y la palanca de mordaza de bisel.
• Suelte el dispositivo de bloqueo de desgarro (15) y extienda el cabezal
por completo (fig. F3).
• Suelte la palanca de mordaza de inglete (10) (fig. A1) para girar el brazo
hasta que el árbol (38) esté justo encima del borde delantero externo
de uno de los soportes rectos de mesa (fig. F4).
• Baje el brazo con cuidado hasta que el árbol toque el soporte de mesa,
y apriete la tuerca respectiva del soporte de mesa manualmente.
• Repita este procedimiento en el borde trasero y en el otro soporte de
mesa.
• Vuelva a comprobar utilizando el árbol del motor.
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
• Lleve el brazo otra vez a su posición central y bloquéelo.
Ajuste del soporte central de mesa (fig. F5)
• Coloque un nivel encima de los dos soportes rectos de mesa (34).
• Suelte los tornillos (38) del soporte central de mesa (39).
• Ajuste el soporte central de mesa con una llave allen hasta que sólo
toque el nivel.
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
Montaje de la sección fija de mesa (fig. F6 - F9)
La posición normal de las secciones de la superficie de mesa
se muestra en la figura F6.
Dependiendo de la profundidad de corte requerida, la escuadra de guía (6)
también puede colocarse entre las regletas (18).
• Monte las mordazas de mesa (7) (fig. F6) detrás de los soportes rectos
de mesa (34) (fig. F7).
• Coloque la sección fija de mesa (4) en la base de mesa de la forma
mostrada y compruebe que los orificios del centro están situados
sobre los tornillos de ajuste en el soporte central de mesa (fig. F8).
• Utilice los tornillos M8 x 30 y las arandelas planas D8 en la parte
superior y las arandelas D8 Belleville en la parte inferior.
• Apriete manualmente todos los tornillos en la sección fija de mesa (4)
excepto el tornillo situado en el orificio central grande.
es - 4
ESPAÑOL
• Coloque la escuadra de guía (6) y las regletas (18) (fig. F6) en la base
de mesa (fig. F9).
• Apriete las mordazas de mesa.
• Apriete firmemente todos los tornillos en la superficie de mesa.
Montaje de la ampliación de mesa (fig. F9 - F11)
• Monte los soportes de ampliación de mesa (40) a la izquierda de la
sección fija de mesa (4) tal y como se muestra, utilizando los tornillos
M8 x 30 en la parte superior y las arandelas D8 Belleville en la parte
inferior (fig. F10).
• Coloque la ampliación de mesa (19) (fig. F6) sobre los soportes
salientes de la ampliación de mesa (fig. F11).
• Compruebe que ambas mesas están niveladas y apriete los tornillos
manualmente.
• Vuelva a colocar las regletas (18) y apriete las mordazas de mesa (7)
(fig. F9).
Ambas mesas deben estar niveladas en la parte trasera.
Disco de sierra (fig. G1 - G5)
Montaje de la hoja de la sierra (fig. F1)
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
El sentido de giro se indica mediante una flecha en el motor.
• Sujete el árbol utilizando la llave allen suministrada con la máquina y
retire la tuerca de árbol (41) girándola en el sentido de las agujas del
reloj con la llave de usos múltiples .
• Monte el disco de sierra (42) entre la brida externa (43) y la brida
interna (44), asegurándose de que los dientes inferiores miran hacia la
parte trasera de la máquina.
Compruebe que el anillo de la tuerca de árbol (41) está contra
la brida externa (fig. F1).
• Apriete la tuerca de árbol (41) girándola en sentido contrario a las
agujas del reloj.
Comprobación de que el árbol está paralelo a la superficie de mesa
(fig. A1, F5 & G2)
• Apriete el bloqueo de desgarre (15) con el disco de sierra en posición
frontal (fig. A1).
• Baje el disco de sierra hasta que toque la superficie de mesa (4) (fig. G2).
• Suelte las palancas (9) y (10) (fig. A1).
• Mueva el brazo de forma que el disco de sierra toque ligeramente la
anchura de la superficie de mesa.
• Si es necesario, ajuste el tornillo de fijación delantero (38) (fig. F5).
• Repita este procedimiento con el disco de sierra en posición trasera y
ajuste el tornillo trasero, si fuera necesario.
Comprobación de que el disco de sierra está perpendicular a la
superficie de mesa (fig. A1 & G3 - G5)
• Mueva el brazo a la posición central y apriete el bloqueo de desgarre (15)
(fig. A1).
• Coloque una pieza cuadrada de acero (45) contra el cuerpo del disco
de sierra (fig. G3).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Retire el disco guía de bisel (46) soltando los dos tornillos (47) (fig. G4).
• Suelte los tres tornillos allen correspondientes a esta extracción (fig. G5).
es - 5
• Coloque una llave allen en el árbol de motor y golpee suavemente
hasta que el disco esté plano contra la pieza cuadrada.
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
Es muy importante apretar el tornillo allen central.
• Vuelva a colocar el disco guía de bisel (46).
Comprobación de que el recorrido de corte al través es perpendicular a
la escuadra de guía (fig. G6 - G10).
• Bloquee el disco de sierra delante de la escuadra de guía (fig. G6).
• Coloque una pieza cuadrada (45) sobre un pedazo de tabla, contra la
escuadra de guía, tocando ligeramente el disco de guía de la forma
mostrada.
• Desbloquee el bloqueo de desgarre, y tire del disco hacia sí mismo
para comprobar que se mueve transversalmente en paralelo a la pieza
cuadrada.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Con la palanca de enganche de inglete (9) fija en posición de 0°, suelte
la palanca de mordaza de inglete (10) (fig. G7).
• Suelte las tuercas de seguridad (48) en cada lateral del brazo
(fig. G7 & G8).
• Para ajustar el brazo a la izquierda, suelte el espárrago (49) del lado
derecho del brazo y apriete el espárrago del lado opuesto (fig. G9).
• Para ajustar el brazo a la derecha, suelte el espárrago (50) del lado
izquierdo del brazo y apriete el espárrago del lado opuesto.
• Proceda en pasos pequeños y verifique el ajuste tras cada paso con
las palancas (9) y (10) enganchadas.
No apriete excesivamente los espárragos.
• Apriete las tuercas de seguridad (48) (fig. G7 & G8).
• Ajuste la guía (51) situada en la escala de inglete (52) de forma que
registre 0° (fig. G10).
Comprobación de que el disco de sierra está perpendicular a la escuadra
de guía (fig. G11 - G13)
• Desbloquee la palanca de mordaza de yugo (53) y presione el cierre de
yugo (54) (fig. G11).
• Gire el motor 90° de la forma mostrada.
• Si el motor tiene huelgo, apriete la tuerca (55) (fig. G12).
• Coloque el disco de sierra contra la escuadra de guía y compruebe
que está paralelo a dicha escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Suelte los dos tornillos (56) instalados transversalmente debajo del
yugo (fig. G13).
• Inserte la llave allen en el árbol del motor.
• Ajuste la posición del disco de sierra y apriete los tornillos (56).
Montaje y ajuste del conjunto de protección del disco de sierra
(fig. H1 - H5)
La protección del disco (3) es un conjunto multifuncional que ofrece las
siguientes funciones de seguridad (fig. H1):
- Protección superior (57) (fig. H1) y protección trasera con retención por
resorte (58) (fig. H2) para una completa protección de la cuchilla.
- Adaptador de salida de serrín (59) para el corte al través y al hilo.
- Retenedores de antirretroceso (60) para su utilización en el modo de
corte al hilo.
- Guardamano ajustable (61) para su utilización en el corte al través.
- Cuchilla de hendir (62) para impedir que la pieza de trabajo se trabe en
la cuchilla al cortar al hilo.
32
ESPAÑOL
• Suelte la palanca de mordaza de bisel (36) y tire hacia fuera del cierre
de bisel (37) (fig. F2) para inclinar el motor de la forma mostrada y tener
un acceso óptimo (fig. H3).
• Suelte la tuerca de mariposa retenedora de la protección (63) y la
arandela (64).
• Suelte el tornillo de seguridad (65) y gire la abrazadera de retención (66)
en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la protección trasera
retenida por resorte (58) pueda levantarse de su orejeta de soporte (68)
(fig. H3).
• Desenganche los dos resortes (67) sólo en su parte superior.
• Gire la protección trasera del disco no desenganchada (58) como se
muestra en la figura H2.
• Baje el conjunto de protección sobre el disco de sierra (fig. H3).
• Fije el conjunto de protección con la tuerca de mariposa (63)
y mariposa (64).
• Lleve la protección trasera del disco retenida por resorte (58) y la
abrazadera de retención (66) hasta su posición original (fig. H2).
• Para retirar el conjunto de protección, proceda en orden inverso.
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
Ajuste de los controles del conjunto de protección (fig. H4 & H5)
Ajuste de la cuchilla de hendir para corte al hilo
• Suelte los dos pomos (69) y deslice la cuchilla de hendir (62) hacia
abajo hasta que el extremo esté aproximadamente a 10 mm de la
superficie de mesa (fig. H4 & H5).
• Suelte los dos tornillos (70) y deslice la cuchilla de hendir hasta que se
encuentre a una distancia adecuada del disco (fig. H4).
La cuchilla de hendir debe colocarse correctamente y la
distancia entre el borde dentado y esta cuchilla debe ser de
1 a 3 mm (fig. H5).
Ajuste de los retenedores de antirretroceso para corte al hilo (en bisel)
(fig. H4 & H6)
• Suelte el pomo (71) y baje la abrazadera (72) hasta que el resorte de
sujeción (73) toque ligeramente la superficie de la pieza de trabajo (fig. H4).
• Los extremos de los retenedores de antirretroceso (60) deben estar
ahora a 3 mm por debajo de la superficie de la pieza de trabajo y debe
formar un ángulo como el que se muestra en la figura H6.
• Para el corte al hilo en bisel, suelte el tornillo allen (74) y coloque los
retenedores de antirretroceso en el ángulo requerido.
Ajuste de la cuchilla de hendir, guardamano y retenedores de
antirretroceso para el corte al través (fig. H2)
• Para el corte al través, ajuste la cuchilla de hendir y los retenedores de
antirretroceso hacia arriba de forma que no sean un obstáculo.
• Suelte la palanca (75) para colocar en posición el guardamano (61)
justo por encima de la pieza de trabajo y bloquee la palanca (75).
• Desbloquee la palanca de mordaza de yugo (53), presione el cierre de
yugo (54) (fig. I1) y coloque el motor en posición de corte al hilo hacia
fuera (fig. I2).
• Mueva el conjunto de yugo a lo largo del brazo circular hasta que el
disco de sierra toque el borde del material.
• Suelte los dos tornillos (78) y mueva la guía (76) hasta que el borde de
la guía de corte al hilo hacia afuera (79) se alinee con la anchura
conocida de la tabla en la escala inferior (fig. I3).
• Apriete los dos tornillos (78).
• Coloque el motor en posición de corte al hilo hacia dentro.
• Levante la protección para que el disco de sierra descanse contra la
cara de la escuadra de guía.
• La guía de corte al hilo hacia dentro (80) debe alinearse ahora con la
posición de cero en la escala superior. Ajuste si fuera necesario.
Escala de bisel (fig. I4)
• Compruebe que la escala de bisel (20) da la lectura de 0° cuando se
coloca para un corte vertical.
• Si fuera necesario, suelte los tornillos (81) y ajuste la guía en 0°.
Escala de inglete (fig. I5)
• Compruebe que la escala de inglete (52) da la lectura de 0° cuando se
coloca para un corte vertical.
• Ajuste la guía (51) para que indique 0° utilizando el tornillo (82).
La escala de inglete tiene posiciones preajustadas de 45° (izquierda y
derecha) y de 0°.
Tope de recorrido del yugo (fig. A2, J1 & J2)
El tope de recorrido del yugo (14) debe ajustarse para evitar que los
cojinetes en el conjunto del yugo golpeen el límite trasero de los anillos
guía (fig. A2).
• Empuje el conjunto del yugo hasta que no avance más, empújelo hacia
delante 5 mm aproximadamente y bloquéelo con el bloqueo de
desgarre (fig. A2) (15).
• Ajuste el tope de recorrido del yugo (14) aflojando las tuercas (83) en la
ranura delantera (84) hasta que el tope de goma (85) golpee contra la
parte trasera del alojamiento del bloqueo de desgarre (fig. J1).
• Apriete las tuercas (83).
Al realizar un corte al través, apriete una tuerca en el orificio
ranurado delantero (84) y otra tuerca en el orificio ranurado
trasero (86) (fig. J2).
Monte el resorte recuperador (fig. A1 & K)
• Monte el resorte recuperador (87) detrás del tope de recorrido del yugo
(14) con los tornillos respectivos y fije el extremo del cable al bloqueo
de desgarre (15).
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Instrucciones para el uso
Ajustes de escala (fig. I1 - I5)
Escala de corte al hilo
El corte al hilo puede realizarse con el motor en dos posiciones.
Cada modo requiere una determinada dirección de avance:
Posición
Dirección de avance
- Corte al hilo adentro derecha a izquierda (fig. I1)
- Corte al hilo afuera
izquierda a derecha (fig. I2)
La guía (76) que indica el ancho de corte en la escala de corte al hilo (77)
es ajustable (fig. I3):
• Coloque la escuadra de guía en su posición trasera máxima.
• Sitúe una tabla de 24 mm contra la escuadra de guía.
33
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
es - 6
ESPAÑOL
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
• Nunca utilice la máquina sin las protecciones colocadas en su lugar.
• No deje nunca la máquina en la superficie de la mesa.
• Compruebe siempre que hay una ranura adecuada en la superficie de
mesa.
• Consulte siempre la figura L para verificar la posición y tipo de
escuadra de guía.
Encendido y apagado (fig. A)
El interruptor on/off de la sierra circular de brazo ofrece un gran número
de ventajas:
- Función de desconexión por falta de corriente: si la alimentación
eléctrica se corta por algún motivo, es necesario reactivar el interruptor.
- Dispositivo de protección contra sobrecarga del motor: en caso de
sobrecarga del motor, la alimentación eléctrica al motor se cortará.
Si ocurre esto, deje que el motor se enfríe durante 10 minutos y
después pulse el botón de reinicio (22).
- sistema de bloqueo electrónico: después de apagado, el sistema de
bloqueo produce un ruido sordo durante aproximadamente ocho
segundos mientras se inicia. Es posible reiniciar la máquina durante
ese periodo, si fuera necesario.
• I = ON La herramienta funciona con operación constante.
• O = OFF
Realización de un corte de prueba (fig. A1)
• Con la palanca de cierre de inglete (9) enganchada, bloquee la palanca
de mordaza de inglete (10) de forma que el disco de sierra se coloque
para un corte al través recto a 0°.
• Suelte el bloqueo de desgarre (15) y empuje el conjunto de yugo hacia
atrás hasta que el disco de sierra esté detrás de la escuadra de guía.
• Baje el brazo hasta que el disco de sierra casi toque la superficie de
mesa.
• Coloque la pieza de trabajo contra la parte delantera de la escuadra de
guía.
• Encienda la sierra y baje el brazo para que el disco pueda cortar una
ranura poco profunda sobre la superficie de la mesa.
• Empuje el disco hacia sí mismo para que corte una ranura vertical en la
escuadra de madera y a través de la hoja de la sierra.
• Coloque el disco de sierra en la posición de reposo y apague la sierra.
• Compruebe que el corte está realizado perfectamente a 90° en todos
los planos y realice ajustes, en caso de que sea necesario.
Cortes de sierra básicos (fig. L & M1 - M7)
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
Corte al través (fig. L & M1)
• Ajuste el brazo circular en ángulos rectos respecto a la escuadra de guía.
• Enganche la palanca de cierre de inglete (9) en posición de 0° y apriete
la palanca de mordaza de inglete (10) (fig. M1).
• Baje el disco de sierra.
• Ajuste el guardamano (61) de forma que quede ligeramente separado
de la pieza de trabajo.
• Si no hay una ranura en la superficie de mesa, corte una de la forma
explicada arriba.
• Sujete la pieza de trabajo contra la escuadra de guía, manteniendo los
dedos alejados del recorrido del disco de sierra.
• Encienda la sierra y empuje despacio el disco de sierra atravesando la
escuadra de guía y la pieza de trabajo.
• Coloque el disco de sierra en su posición de reposo y apague la
máquina.
es - 7
Cortes circulares (fig. L, M2 & M3)
• Suelte la palanca de cierre de inglete (9) y la palanca de mordaza de
inglete (10) (fig. M2).
• Mueva el brazo al ángulo requerido en la escala de inglete.
• Para 45° a izquierda o derecha, enganche la palanca de cierre de
inglete (9) y bloquee utilizando la palanca de mordaza de inglete (10).
• Para cortar ángulos intermedios, utilice sólo la palanca de mordaza de
inglete.
• Proceda de igual manera que para el corte al través.
En el caso de inglete a la izquierda, puede resultar necesario
deslizar la escuadra de guía y las regletas hacia la izquierda
(fig. M3).
Biseles (fig. L, M1 & M4)
• Ajuste el brazo como para el corte al través a 0° (fig. M1).
• Levante el disco de sierra muy por encima de la superficie de la mesa.
• Suelte la palanca de mordaza de bisel (36) y tire hacia fuera del cierre
de bisel (37) (fig. M4).
• Incline el motor al ángulo requerido en la escala de bisel (20).
• Para un corte a 90° ó 45° a la derecha, enganche el cierre de bisel (37)
y bloquee con la palanca de mordaza de bisel (36).
• Para cortar ángulos intermedios, utilice sólo la palanca de mordaza de
bisel.
• Proceda de igual forma que para un corte al través vertical.
Corte paralelo vertical (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
El motor se puede bloquear en posición de corte al hilo hacia dentro o
hacia fuera, como se muestra en las figuras I1 y I2 , con el fin de adaptar
la máquina a piezas de trabajo estrechas y anchas, respectivamente.
• Bloquee el yugo en su posición, empujado hacia fuera, utilizando el
bloqueo de desgarro.
• Suelte la palanca de mordaza de yugo (53) y presione el cierre de yugo
(54) para colocar el motor en la posición apropiada hasta que se
bloquee (fig. I1).
• Apriete la palanca de mordaza de yugo (53) y coloque en posición
correctamente la escuadra de guía.
• Coloque el yugo a lo largo del brazo para la anchura de corte deseada,
haciendo uso de la escala de desgarre (77) y bloquéelo en su posición
con el bloqueo de desgarre (fig. I2).
• Ajuste la protección del disco como se explicó anteriormente y aleje el
adaptador de extracción de polvo (59) de su cara. Recuerde que el
corte al hilo requiere la utilización de la cuchilla de hendir (62) y los
retenedores de antirretroceso (60) (fig. H1).
• Con la varilla de empuje (88), vaya introduciendo la pieza de trabajo en el
disco, manteniéndola firmemente presionada contra la mesa y la escuadra
(fig. M5). Permita que los dientes corten sin forzar la pieza de trabajo por el
disco de sierra. La velocidad del disco debe mantenerse constante.
Empuje siempre con un palo.
Corte al hilo (fig. L & M6)
• Ajuste la máquina en la posición de corte al través en bisel.
• Gire el yugo a la posición de corte al hilo.
• Coloque el yugo para la anchura de corte al hilo correcta.
• Incline en ángulo los retenedores de antirretroceso (60) de forma que
estén planos sobre la pieza de trabajo y baje la cuchilla de hendir (62).
• Proceda de igual manera que para el corte al hilo.
Cortes circulares compuestos (fig. L & M7)
Este corte es una combinación de corte de inglete y en bisel.
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Mueva el brazo a la posición de inglete requerida.
• Proceda de igual manera que para cortes de inglete.
34
ESPAÑOL
Siempre se debe desconectar la herramienta nada más terminado el
trabajo y antes de desenchufarla.
Aumento de la capacidad de corte (fig. N1 & N2)
En el modo de corte al hilo y en el modo de corte al través, se puede
aumentar la profundidad de corte cortando la pieza de trabajo dos veces
desde dos lados paralelos y opuestos. La precisión alcanzada depende
del correcto ajuste de la máquina y de la alineación del disco.
• Ajuste la máquina en la posición adecuada.
• Coloque la pieza de trabajo contra la escuadra de guía.
• Corte el material al menos hasta la mitad en el primer corte (fig. N1).
• Dé la vuelta a la pieza de trabajo y colóquela contra la escuadra de
guía, con la cara opuesta hacia arriba.
• Respetando la misma guía de corte, vuelva a cortar el material por
segunda vez para encontrar el primer corte (fig. N2).
Aplicaciones de corte avanzado
La sierra circular de brazo puede utilizarse para una amplia variedad de
aplicaciones avanzadas, como el corte de concavidades y ahuecamientos.
Corte de concavidades y ahuecamientos (fig. O)
• Incline el disco de sierra al ángulo requerido, gire el yugo debajo del
brazo y coloque el disco encima de la pieza de trabajo en la posición
correcta. Retire la pieza de trabajo y baje el disco de sierra para realizar
un corte poco profundo. Baje los retenedores de antirretorno como en
el corte al hilo en bisel. Sujetando la pieza de trabajo contra la
escuadra de guía, proceda como en el corte al hilo.
¡Realice sólo cortes poco profundos!
Extracción de polvo (fig. H1)
La máquina está provista de un adaptador de extracción de polvo (59).
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
• Cuando realice cortes al través, coloque un canal de recogida de polvo
(opción) detrás de la línea de corte.
Accesorios opcionales
Antes de montar algún accesorio, desenchufe siempre la
máquina.
Soporte de fresadora vertical (fig. F1 & Q1 - Q6)
Con el soporte de fresadora (103) se puede montar una fresadora vertical
DEWALT en la máquina, ampliando las aplicaciones de ésta con el labrado
preciso y decorativo de madera (fig. Q1).
Montaje del soporte de fresadora vertical
• Retire el conjunto de protección del disco de sierra y el disco.
• Coloque el soporte de fresadora (103) sobre el extremo del árbol como
se muestra en la figura Q1 y fíjelo con la tuerca de mariposa (63).
• Sustituya las barras de guía de la escuadra paralela de la fresadora por
las barras de soporte (104) suministradas con el accesorio:
- Utilice barras de diámetro pequeño para DW609/DW613/DW615 (fig. Q2).
- Utilice barras de gran diámetro para DW620/DW621/DW624/DW625/
DW629 (fig. Q3).
• Apriete las tuercas de seguridad (105) (fig. Q4).
Compruebe siempre que la fresadora vertical está
correctamente centrada en las barras y fijada en su soporte.
35
Fresado
La fresadora vertical puede ajustarse en el ángulo requerido y empujarse a
través de la pieza de trabajo mediante la palanca (2) (fig. Q5) o puede
guiarse por la cuchilla fija (fig. Q6).
• Compruebe que el soporte de fresadora está rígidamente montado.
• Si es necesario, instale la brida externa (43) de la figura G1 en el árbol y fije
el soporte de fresadora contra el motor utilizando la tuerca de árbol (41)
mostrada en la figura G1. No apriete excesivamente la tuerca de árbol.
Avance siempre la pieza de trabajo contra la cuchilla en giro.
Asimismo, puede consultar el manual de instrucciones de su
máquina herramienta.
Escuadras de inglete (fig. S1 & S2)
Existen escuadras de inglete (108) para ampliar y hacer más rápida la
función de corte en ángulo (fig. S1).
• Coloque la escuadra de guía estándar junto a las escuadras de inglete
(108).
• Guíe el disco de sierra entre las dos secciones de escuadras (fig. S2).
Control transversal (fig. T1 - T7)
El control transversal (109) garantiza resultados óptimos en aplicaciones
en que es importante una velocidad de avance regular y fiable.
Montaje del control transversal
• Extraiga el resorte recuperador (87) mostrado en la figura K.
• Retire el tope de recorrido del yugo (14) de la figura A1.
• Monte la abrazadera plana trasera (110) y el tope de recorrido del yugo
como se muestra en la figura T2.
• Suelte el tornillo de presión (111) en el pomo moleteado (112)
utilizando una llave allen y desatornille el pomo moleteado (fig. T3).
• Suelte el tornillo de presión (113) en el soporte trasero (114) y empuje
el soporte para extraerlo de la barra.
• Pase el cilindro (115) por la mordaza de cilindro (116) (fig. S4).
• Coloque la mordaza de cilindro (116) sobre el bloqueo de desgarre (15) y
apriete los tornillos de presión en ambos lados del conjunto (117) (fig. T5).
• Vuelva a montar el soporte trasero (114) y el pomo moleteado (112) y
apriete todos los tornillos (111 y 113) (fig. T6).
• Coloque el soporte trasero (114) como se muestra y apriete el tornillo
de presión (118).
• Empuje el cabezal a la parte trasera y coloque el cilindro en su
mordaza (116) alejado lo máximo posible hacia la parte trasera. El
extremo de la barra no debe tocar el tornillo de purga en el fuelle de
goma, cuando el fuelle (119) esté comprimido. Compruebe la posición
presionando el tornillo de purga (fig. T1).
• Apriete el tornillo (120) de la mordaza de cilindro (116) (fig. T7).
• Ajuste la velocidad transversal utilizando el pomo moleteado (108) (fig. S1).
Purga del control transversal
Después de rellenar o cambiar el aceite del control transversal, es necesario
expulsar el aire del sistema.
• Retire la unidad de la máquina y con el pistón totalmente extendido y
hacia abajo, fije la unidad en posición vertical.
• Retire el tapón en el extremo trasero del fuelle (119). Sostenga el fuelle
para no verter el aceite.
• Rellene totalmente el fuelle con aceite hidráulico Castrol 210 NRL25 o
equivalente utilizando un embudo o una jeringa para aceite.
• Vuelva a colocar el tapón de llenado y apriételo una vuelta.
• Presione ligeramente el fuelle hasta que escape un poco de aceite por
el tapón de llenado.
• Apriete el tapón de llenado con una llave y vuelva a instalar la unidad.
es - 8
ESPAÑOL
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
• Sustituya la tapa fija de mesa y la escuadra de guía cuando se
desgasten.
Ajuste del conjunto de los raíles del brazo de los cojinetes del
cabezal (fig. A1 & U1 - U6)
Si se produce un desplazamiento lateral en el conjunto del cabezal,
habrá que ajustar los cojinetes.
• Extraiga el conjunto del yugo hasta llegar al extremo de los raíles del
brazo y bloquéelo con el dispositivo de bloqueo (15) (fig. A1).
• Retire la guía de la escala de corte al hilo (76) situada a la derecha del
conjunto del yugo retirando los tornillos de cruceta (fig. U1).
• Suelte los tornillos de fijación (121) (fig. U2 & U3) y el dispositivo de
bloqueo (15).
• Con una llave allen, gire ligeramente los cojinetes (122) hasta que se
corrija el desplazamiento lateral (fig. U4).
• Vuelva a apretar los tornillos de fijación (121) y vuelva a colocar la guía
de la escala de corte al hilo (76).
Lubricación
La sierra circular de brazo no requiere ninguna lubricación adicional.
No engrase nunca los raíles del brazo o los cojinetes.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com.
Limpieza
• Limpie periódicamente los raíles del brazo. Para ello, retire la cofia
y el yugo. Además, limpie el polvo de los cojinetes.
• Mantenga limpia la superficie de mesa en todo momento.
Nunca limpie el polvo pasando las manos por encima.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
es - 9
36
FRANÇAIS
SCIE RADIALE DW725/DW726
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi une machine DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Accessoires disponibles en option
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 6
fr - 6
fr - 8
fr - 9
DW725/DW726
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse ci-dessous
ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 98/37/CEE, mesuré
suivant DIN 45635:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Puissance absorbée
W
Puissance utile
W
Tension
V
Diamètre de lame
mm
Alésage
mm
Largeur de l’arbre
mm
Vitesses à vide, 50 Hz
min-1
Vitesses à vide, 60 Hz
min-1
Profondeur de coupe à 90°
mm
Profondeur de coupe à 45°
mm
Capacité maximale de la coupe transversale à 0°,
avec une épaisseur de matériau de 25 mm mm
Capacité maximale de la coupe d’onglets à 45°,
avec une épaisseur de matériau de 25 mm
à droite
mm
à gauche
mm
Largeur maximale de coupe transversale
mm
Largeur maximale de coupe en longueur
mm
Dimensions
mm
(avec table)
mm
Adaptateur d’aspiration de poussières
mm
Poids
kg
DW725
2 000
1 500
230
270-300
30
20
3 000
3 600
90
60
DW726
3 000
2 280
400
270-300
30
20
3 000
3 600
90
60
460
460
DW725
DW726
dB(A)*
84,2
84,2
dB(A)
91,4
91,4
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération suivant DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
290
290
320
320
90
90
720
720
1 280 x 1 100 x 770
1 280 x 1 100 x 1 470
40
40
80
80
Equipements fournis en standard:
Support, lame TCT, carter de protection de lame et outils, coupe-circuit de
chute de tension.
Fusibles:
machines 230 V
machines 400 V
16 Ampères
16 Ampères, par phase
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, de danger de mort ou de
possibilité de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
37
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 1
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d’incendie
lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les consignes de sécurité
fondamentales en vigueur. Lire et observer les instructions avant d’utiliser
l’outil. Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur. Mettre
l’interrupteur en position d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le laisser, de procéder à l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
fr - 2
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur,
de l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et, s’il
est endommagé, le faire changer par votre Service agréé DEWALT. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est endommagé.
Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. Pour cela,
contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés correctement et
remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et toute
pièce endommagée conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer l’interrupteur
par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour scies radiales
• S’assurer que l’alimentation électrique est protégée par un fusible ou
un disjoncteur adéquat.
• Veiller à ce que les chemins de roulement du bras et les roulements du
chariot moteur soient propres, secs et exempts de graisse.
• S’assurer que la butée arrière est correctement positionnée avant
d’enclencher la machine. La lame ne doit pas entrer en contact avec le
matériau avant que la scie ne soit manoeuvrée avec la poignée.
• Toujours placer le carter de protection inférieur de telle manière qu’il
puisse passer à travers la fente prédécoupée dans la butée arrière
et/ou qu’il se trouve à 3 mm au-dessus de la surface du matériau
à scier (sauf lors de coupe en long).
• Lors de la coupe en long, respecter la distance appropriée entre le
couteau diviseur et la lame (de 1 à 3 mm) et s’assurer que les doigts
antirecul sont réglés correctement.
• Toujours vérifier la direction d’avancement lors de la coupe en long.
• Vérifier périodiquement les réglages de la machine pour s’assurer de
l’efficacité de son fonctionnement. Effectuer les corrections telles
qu’elles sont spécifiées dans le manuel.
• S’assurer que la lame tourne dans le bon sens et que les dents sont
orientées vers la butée arrière.
• S’assurer que toutes les poignées de fixation sont bien serrées avant
de procéder au démarrage.
• Ne jamais faire fonctionner la machine sans que tous les carters de
protection ne soient en place.
• En dehors des périodes de fonctionnement, protéger complètement la
lame à l’aide du carter de protection.
• En dehors des périodes de fonctionnement, lors du remplacement des
lames ou de l’exécution d’opérations d’entretien, débrancher la
machine de sa source d’alimentation.
• Toujours utiliser des lames affûtées et du type approprié conçu pour la
pièce à scier. Le diamètre recommandé de la lame est indiqué dans les
données techniques.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’arbre du moteur.
• Ne pas forcer l’opération de sciage. (Le grippage ou le grippage partiel
du moteur peut entraîner des dommages importants. Laisser le moteur
atteindre sa vitesse maximale avant d’entamer le sciage.)
• Ne pas soulever la machine par le plan de travail.
• Ne pas scier de métaux ferreux, de métaux non-ferreux ou de la
maçonnerie.
38
FRANÇAIS
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Tenir les mains à l’écart de la lame lorsque la machine est branchée.
• Ne pas passer le bras à l’arrière de la lame de la scie lorsque celle-ci
est en fonctionnement.
• Durant le fonctionnement de la machine, tenir les mains à une distance
minimale de 15 cm de la lame.
• Ne pas utiliser de lames de scie endommagées ou fêlées.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de scies radiales:
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
5 Eléments de plan de travail
1 Butée 48 mm
1 Butée 65 mm
2 Supports rectilignes de plan de travail
1 Manivelle de réglage de la hauteur
1 Moteur, étrier et chariot moteur avec coupe-circuit de chute de tension
1 Support pour coupe-circuit de chute de tension
1 Ensemble de carter de protection
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Boîte contenant:
1 table (4 pieds, 4 rails transversaux, 24 boulons M8 x 16, 24 écrous
M8 et 48 rondelles plates D8)
1 Jeu de pièces pour rallonge de plan de travail :
8 M8 x 30 boulons à tête fendue
8 D8 rondelles Belleville
8 écrous M8
8 D8 rondelles plates
2 supports de la rallonge de plan de travail
1 Sachet contenant :
3 clés à vis (30, 10/13 et 17 mm)
1 clé plate/polygonale
1 clé à pipe 13 mm
5 clés Allen (3, 4, 5 et 8 mm)
1 vis à tête cruciforme
6 boulons M10 x 16
9 M8 x 30 boulons à tête fendue
15 D8 rondelles Belleville
15 écrous M8
9 D8 rondelles plates
2 vis M5 x 16
4 D5 rondelles plates
2 écrous M5
1 serre-cordon
1 serre-fil
2 vis autotaraudantes
2 serre-joints de plan de travail
1 lame de scie
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
39
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A1 & A2)
La scie radiale DW725/DW726 sur pied a été conçue pour un usage
professionnel dans l’industrie du bois. Cette machine de haute précision
peut être aisément adaptée pour la coupe transversale, la coupe de
chanfreins, la coupe à onglets ou en long. Une large gamme d’accessoires
vous permettront d’exécuter presque toutes les opérations d’atelier avec
votre scie radiale. Dans un but de sécurité optimale, toutes les
commandes principales possèdent tant un système de verrouillage qu’un
système de serrage. Veuillez vous reporter également au diagramme de
référence rapide de ce manuel.
A1
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Poignée
3 Ensemble de carter de protection de lame
4 Plan de travail fixe
5 Pied
6 Butée arrière
7 Serre-joint de plan de travail
8 Colonne
9 Levier de verrou d’onglets
10 Levier de serrage d’onglets
11 Manivelle de réglage de la hauteur
12 Bras radial
13 Capot d’extrémité
A2
14 Arrêt de déplacement d’étrier
15 Verrou de coupe en long
16 Etrier
17 Moteur
18 Languettes de table
19 Rallonge de plan de travail
20 Graduation de chanfrein
21 Chariot moteur
22 Bouton de réenclenchement
23 Support de cordon électrique
24 Coupe-circuit de chute de tension
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
fr - 3
FRANÇAIS
Les machines triphasées doivent être raccordées directement à
l’alimentation principale par un électricien possédant une qualification
appropriée.
Assemblage et réglage
• Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
• Le suivi des procédures décrites aux paragraphes suivants est
d’une importance vitale pour l’obtention d’un fonctionnement
optimal de votre scie.
Assemblage du piétement (fig. A1 & B)
Les composants et les éléments de fixation du piétement sont emballés
séparément.
• Ouvrir la partie supérieure du carton (fig. B1).
• Retirer toutes les pièces de l’emballage, à l’exception du bras.
• Verrouiller le bras en utilisant le levier de blocage d’onglets (10).
• Soulever le carton avec précaution jusqu’à ce que l’extrémité de la
colonne repose sur le sol (fig.B2).
• Retirer le bras et placer un morceau de bois (25) sous l’arête de la
table (fig. B).
• Assembler les pieds (5), suivant les indications, à l’aide des écrous,
des boulons et des rondelles plates se trouvant dans le sachet.
Ne pas encore serrer les écrous.
• Monter les rails transversaux (26) (fig. B4).
• Serrer fermement toutes les vis.
• Soulever l’ensemble pour le mettre en position verticale.
La machine doit toujours être de niveau et stable.
Montage de la manivelle de réglage de la hauteur (fig. C)
• Monter la manivelle de réglage de la hauteur (12) au sommet de la
colonne à l’aide de la vis à tête cruciforme fournie.
Montage du chariot moteur (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Tourner la manivelle de réglage de la hauteur (11) dans le sens du
signe + pour relever le bras (12) aussi haut que possible (fig. A1).
• Enlever les deux vis Allen (27) et retirer le capot d’extrémité (28) (fig. D1).
• Récurer les chemins de roulement (29) à l’aide d’un tampon de laine
d’acier et dépoussiérer avec un chiffon sec (fig. D2).
• S’assurer que le verrouillage de coupe en long (15) est dégagé (fig. A2).
• Introduire soigneusement les roulements (30) du chariot moteur dans
les chemins de roulement (fig. D3).
• Déplacer le chariot moteur le long des chemins de roulement pour en
vérifier la souplesse de mouvement.
• Vérifier le blocage et la libération du chariot moteur à partir du
verrouillage de coupe en long, comme cela est indiqué.
• Replacer immédiatement le capot d’extrémité.
Montage du support de cordon électrique et du serre-cordon
(fig. E1 - E3)
• Enlever la vis à tête cruciforme (31) (fig. E1).
• Monter le support de cordon (23) et refixer la vis à tête cruciforme.
• Enlever le serre-cordon (32) situé sur le bras et le refixer en maintenant
le câble en place (fig. E2).
• Fixer le serre-cordon (33) fourni à l’arrière de la partie supérieure de
l’embase de la table en maintenant le câble en place (fig. E3).
Tenir compte des mouvements horizontaux et verticaux du bras.
fr - 4
Montage du boîtier de commande électronique (fig. E4)
Le boîtier de commande électronique (24) contenant le coupe-circuit de
chute de tension, et dans les modèles triphasés aussi le dispositif de
freinage et le dispositif de protection contre la surcharge du moteur,
est câblé sur le cordon d’alimentation électrique.
• Retirer les écrous des vis ressortant à l’arrière du boîtier (24).
• Maintenir le boîtier contre l’arrière du bâti du plan de travail, à la droite de
l’embase de la colonne, et insérer les vis dans les trous correspondants.
• Remettre les écrous à l’extrémité des vis et les resserrer.
Le plan de travail de la scie (fig. F1 - F5)
Montage des supports du plan de travail (fig. F1)
Les supports sont montés à l’aide de boulons M8 x 16 et d’écrous
correspondants avec une rondelle Belleville D8 à l’avant, mais pas à l’arrière.
• Monter comme indiqué les deux supports rectilignes (34) pourvus d’un
évidement rectangulaire (35). Il est à remarquer que ceux-ci ne peuvent
dépasser l’arrière de l’embase de la table (33).
• Ne pas encore serrer les boulons.
Réglage des supports du plan de travail à l’aide de l’arbre du moteur
(fig. F2 - F4)
• Dégager le levier de serrage de chanfrein (36) et retirer le verrou de
chanfrein (37) (fig. F2).
• Basculer le moteur en position verticale et le bloquer à l’aide du verrou
de chanfrein et du levier de serrage de chanfrein.
• Dégager le verrou de coupe en long (15) et déplacer le chariot dans sa
position la plus avancée (fig. F3).
• Desserrer le levier de serrage d’onglets (10) (fig. A1) pour pivoter le bras
jusqu’à ce que l’arbre (38) se trouve directement au-dessus de l’arête
frontale extérieure d’un des supports rectilignes du plan de travail (fig. F4).
• Abaisser avec précaution le bras jusqu’à ce que l’arbre arrive en
contact avec le support du plan de travail et serrer manuellement
l’écrou correspondant du support du plan de travail.
• Répéter cette opération pour l’arête arrière et pour l’autre support du
plan de travail.
• Vérifier de nouveau à l’aide de l’arbre du moteur.
• Serrer fermement toutes les vis.
• Replacer le bras en position centrale et le verrouiller.
Réglage du support central du plan de travail (fig. F5)
• Placer un niveau sur les deux supports rectilignes (34) du plan de travail.
• Dévisser les boulons (38) du support central (39) du plan de travail.
• Régler le support central du plan de travail à l’aide d’une clé Allen
jusqu’à ce qu’il entre en contact avec le niveau.
• Serrer fermement toutes les vis.
Montage du plan de travail fixe (fig. F6 - F9)
La position standard des éléments du plan de travail est
représentée à la figure F6.
La butée arrière (6) peut également être positionnée entre les languettes (18)
en fonction de la profondeur de coupe souhaitée.
• Monter les serre-joints (7) (fig. F6) à l’arrière des supports rectilignes (34)
du plan de travail (fig. F7).
• Placer, comme indiqué, le plan de travail fixe (4) sur l’embase de la
table et vérifier la correspondance des trous prévus au milieu avec les
vis de réglage situées sur le support central de la table (fig. F8).
• Utiliser les boulons M8 x 30 et les rondelles plates D8 au-dessus et les
rondelles Belleville D8 en dessous.
• Serrer manuellement tous les boulons du plan de travail fixe (4),
à l’exception du boulon situé dans le grand trou central.
40
FRANÇAIS
• Placer la butée arrière (6) et les languettes (18) (fig. F6) sur l’embase de
la table (fig. F9).
• Serrer les serre-joints.
• Serrer fermement tous les boulons du plan de travail.
Montage de la rallonge de plan de travail (fig. F9 - F11)
• Monter, comme indiqué, les supports de la rallonge de plan de travail (40)
sur la partie gauche du plan de travail fixe (4) en utilisant les boulons
M8 x 30 au-dessus et les rondelles Belleville D8 en dessous (fig. F10).
• Placer la rallonge de plan de travail (19) (fig. F6) sur les supports
saillants de la rallonge du plan de travail (fig. F11).
• Vérifier le raccordement des deux éléments de plan de travail et serrer
manuellement les boulons.
• Repositionner les languettes (18) et serrer les serre-joints (7) du plan de
travail (fig. F9).
Les deux tablettes doivent correspondre à l’arrière.
La lame de la scie (fig. G1 - G5)
Montage de la lame de scie (fig. F1)
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
Le sens de rotation est indiqué par la flèche apposée sur le
moteur.
• Maintenir l’arbre à l’aide de la clé Allen fournie avec la machine et
enlever l’écrou de l’arbre (41) en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre avec la clé multifonctionnelle.
• Monter la lame (42) entre les flasques extérieur (43) et intérieur (44)
en s’assurant que les dents inférieures sont orientées vers l’arrière de
la machine.
S’assurer que la bague de l’écrou de l’arbre (41) est en contact
avec le flasque extérieur (fig. F1).
• Serrer l’écrou de l’arbre (41) en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
Vérification du parallélisme du bras et du plan de travail (fig. A1, E3 & G2)
• Serrer le verrouillage de coupe en long (15) avec la lame en position
frontale (fig. A1).
• Abaisser la lame jusqu’à ce qu’elle touche à peine le plan de travail (4)
(fig. G2).
• Relâcher les leviers (9) et (10) (fig. A1).
• Pivoter le bras afin que la lame rase le plan de travail suivant sa largeur.
• Au besoin, régler le boulon de réglage avant (38) (fig. F5).
• Répéter cette opération avec la lame en position arrière et au besoin
régler le boulon arrière.
Vérification de la perpendicularité de la lame et du plan de travail
(fig. A1 & G3 - G5)
• Amener le bras en position centrale et serrer le verrouillage de coupe
en long (15) (fig. A1).
• Placer une équerre en acier (45) contre le flanc de la lame (fig. G3).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Enlever le cadran gradué de chanfrein (46) en dévissant les deux vis (47)
(fig. G4).
• Dévisser les trois vis Allen apparaissant après avoir enlevé le cadran
(fig. G5).
• Placer une clé Allen dans l’arbre du moteur et tapoter jusqu’à ce que la
lame soit rectiligne contre l’équerre.
• Serrer fermement toutes les vis.
41
Il est primordial de serrer la vis Allen centrale.
• Replacer le cadran gradué de chanfrein (46).
Vérification de la perpendicularité du déplacement transversal par
rapport à la butée arrière (fig. G6 - G10)
• Verrouiller la lame en position faisant face à la butée arrière (fig. G6).
• Placer une équerre (45) sur un morceau de planche, contre la butée
arrière, tout en la faisant toucher la lame comme le montre le dessin.
• Déverrouiller le verrou de coupe en long, tirer la lame vers soi afin de
vérifier qu’elle se déplace parallèlement à l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Avec le levier de blocage d’onglets (9) engagé en position 0°,
désengager le levier de serrage d’onglets (10) (fig. G7).
• Desserrer les écrous de verrouillage (48) de part et d’autre du bras
(fig. G7 & G8).
• Pour ajuster le bras vers la gauche, desserrer le boulon (49) droit du
bras et serrer le boulon opposé (fig. G9).
• Pour ajuster le bras vers la droite, desserrer le boulon (50) gauche du
bras et resserrer le boulon opposé.
• Procéder par petites étapes et contrôler le réglage après chaque étape
avec les leviers (9) et (10) engagés.
Ne pas trop serrer les boulons.
• Serrer les écrous de verrouillage (48) (fig. G7 & G8).
• Ajuster l’index (51) sur la graduation d’onglet (52) de façon à
enregistrer 0° (fig. G10).
Vérification de la perpendicularité de la lame par rapport à la butée
arrière (fig. G11 - G13)
• Déverrouiller le levier de serrage de l’étrier (53) et enfoncer le verrou
d’étrier (54) (fig. G11).
• Faire pivoter le moteur à 90° comme indiqué.
• Si le moteur présente un certain jeu, resserrer l’écrou (55) (fig. G12).
• Placer la lame contre la butée arrière et vérifier son parallélisme par
rapport à la butée arrière.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrer les deux boulons (56) situés en diagonale sous l’étrier (fig. G13).
• Insérer la clé Allen dans l’arbre du moteur.
• Ajuster la position de la lame et resserrer les boulons (56).
Montage et réglage de l’ensemble du carter de protection de lame
(fig. H1 - H5)
Le carter de protection de lame (3) est un ensemble multifonctionnel
offrant les spécifications de sécurité suivantes (fig. H1) :
- Carter de protection supérieur (57) (fig. H1) et carter arrière de protection
à ressort (58) (fig. H2) assurant la protection complète de la lame.
- Adaptateur d’aspiration de poussières (59) pour coupe transversale et
en long.
- Doigts antirecul (60) à utiliser en mode de coupe en long.
- Doigt de protection réglable (61) à utiliser en cas de coupe transversale.
- Couteau diviseur (62) évitant que la pièce ne se coince sur la lame
pendant la coupe en long.
• Dégager le levier de serrage de chanfrein (36) et retirer le verrou de
chanfrein (37) (fig. F2) pour basculer le moteur comme indiqué afin
d’obtenir un accès optimal (fig. H3).
• Enlever l’écrou à oreilles (63) et la rondelle (64) retenant le carter de
protection.
• Desserrer la vis de serrage (65) et tourner le support de retenue (66)
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le carter
de protection arrière à ressort (58) puisse être soulevé de sa patte de
soutien (68) (fig. H3).
• Ne décrocher que les deux ressorts supérieurs (67).
fr - 5
FRANÇAIS
• Tourner le carter de protection arrière de la lame (58) décroché comme
indiqué à la figure H2.
• Abaisser l’ensemble du carter de protection sur la lame (fig. H3).
• Fixer l’ensemble du carter de protection à l’aide de l’écrou à oreilles
(63) et de la rondelle (64).
• Replacer le carter de protection arrière de la lame (58) et le support de
retenue (66) dans leur position initiale (fig. H2).
• Pour enlever l’ensemble du carter de protection, procéder dans l’ordre
inverse.
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
Réglage des contrôles de l’ensemble du carter de protection
(fig. H4 & H5)
Réglage du couteau diviseur pour coupe en long
• Desserrer les deux boutons (69) et coulisser le couteau diviseur (62)
vers le bas jusqu’à ce que la pointe se trouve à approximativement
10 mm du dessus de la table (fig. H4 & H5).
• Desserrer les deux vis (70) et positionner le couteau diviseur à la
distance correcte par rapport à la lame (fig. H4).
Le couteau diviseur doit être positionné correctement ;
la distance entre la circonférence dentée et le couteau diviseur
doit être de 1-3 mm (fig. H5).
Réglage des doigts antirecul pour coupe en long (de chanfreins)
(fig. H4 & H6)
• Desserrer le bouton (71) et abaisser le support (72) jusqu’à ce que le
ressort enfoncé (73) touche exactement la surface de la pièce (fig. H4).
• Les pointes des doigts antirecul (60) doivent à présent se trouver à
3 mm en dessous de la surface de la pièce et l’angle doit être tel que le
montre la figure H6.
• Pour la coupe en long chanfreinée, desserrer la vis Allen (74)
et positionner les doigts antirecul sous l’angle requis.
Réglage du couteau diviseur, du doigt de protection et des doigts
antirecul pour coupe transversale (fig. H2)
• Pour la coupe transversale, réglez le couteau diviseur, le doigt de
protection et les doigts antirecul vers le haut et en dehors de la coupe.
• Desserrer le levier (75) pour positionner le doigt de protection (61) juste
au-dessus de la pièce et verrouiller le levier (75).
Réglage de la graduation (fig. I1 - I5)
Graduation de coupe en long
Il est possible de couper en long avec le moteur en deux positions.
Chaque mode requiert sa propre direction d’avancement :
Position
Direction d’avancement
- Coupe en long intérieure
de droite à gauche (fig. I1)
- Coupe en long extérieure
de gauche à droite (fig. I2)
L’index (76) indiquant la largeur de sciage en long sur la graduation de
coupe en long (77) est réglable (fig. I3) :
• Placer la butée en position extrême arrière.
• Placer une planche de 24 mm contre la butée arrière.
• Déverrouiller le levier de serrage de l’étrier (53), enfoncer le verrou de
l’étrier (54) (fig. I1) et positionner le moteur en position de coupe en
long extérieure (fig. I2).
• Déplacer l’ensemble de l’étrier le long du bras radial jusqu’à ce que la
lame touche exactement l’arête du matériau.
• Desserrer les deux vis (78) et déplacer l’index (76) jusqu’à ce que la
pointe de l’index de coupe en long extérieure (79) soit alignée avec la
largeur connue de la planche sur la graduation inférieure (fig. I3).
• Resserrer les deux vis (78).
• Placer le moteur en position de coupe en long intérieure.
fr - 6
• Soulever le carter de protection pour permettre à la lame de reposer
sur la face de la butée arrière.
• L’index de coupe en long intérieure (80) doit à présent être aligné avec
la position zéro de la graduation supérieure. Ajustez-le si cela s’avère
nécessaire.
Graduation de chanfrein (fig. I4)
• Vérifier que la graduation de chanfrein (20) indique 0° lorsqu’elle est
positionnée pour une coupe verticale.
• Au besoin, desserrer les vis (81) et ajuster l’index sur 0°.
Graduation d’onglet (fig. I5)
• Vérifier que la graduation d’onglet (52) indique 0° lorsqu’elle est
positionnée pour une coupe verticale.
• Ajuster l’index (51) en utilisant la vis (82) de façon à enregistrer 0°.
La graduation d’onglet possède des positions préréglées à 45° à gauche
et à droite et à 0°.
Arrêt de déplacement d’étrier (fig. A2, J1 & J2)
L’arrêt de déplacement d’étrier (14) doit être ajusté pour éviter que les
paliers prévus sur l’ensemble de l’étrier n’atteignent la limite arrière des
chemins de roulement (fig. A2).
• Pousser l’ensemble de l’étrier le plus loin possible, le tirer en avant
d’environ 5 mm et le verrouiller en utilisant le verrou de coupe en long
(15) (fig. A2).
• Régler le butoir de déplacement d’étrier (14) en desserrant les écrous (83)
dans l’encoche frontale (84) jusqu’à ce que le butoir en caoutchouc (85)
butte contre l’arrière du boîtier du verrou de coupe en long (fig. J1).
• Resserrer les écrous (83).
Lors de la coupe transversale, resserrer un écrou dans la
rainure frontale et un dans la rainure arrière (86) (fig. J2).
Montage du ressort de retour (fig. A1 & K)
• Monter le ressort de retour (87) derrière le butoir de déplacement
d’étrier (14) en utilisant les boulons correspondants et attacher
l’extrémité du câble au verrou de coupe en long (15).
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui conviennent
le mieux pour votre travail.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil. Une pression excessive
n’accélère pas le sciage mais altère la performance de l’outil et
risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son régime normal d’utilisation.
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Ne jamais faire fonctionner la machine sans que les carters de
protection ne soient en place.
• Ne jamais soulever la machine par le plan de travail.
• Toujours vérifier qu’il y a une rainure adéquate dans le plan de travail.
• Toujours se référer à la figure L pour contrôler la position et le type de
la butée arrière.
42
FRANÇAIS
Mise en marche et arrêt (fig. A)
L’interrupteur on/off de votre scie radiale présente de nombreux
avantages :
- fonction de blocage en cas de chute de tension : au cas où la tension
serait coupée pour une raison quelconque, l’interrupteur doit être
réactivé délibérément.
- protection contre la surcharge du moteur : lorsque le moteur est
surchargé, l’alimentation électrique du moteur est coupée. Dans ce
cas, laisser refroidir le moteur pendant 10 minutes et enfoncer le
bouton de réenclenchement (22).
- système de freinage électronique : après la mise à l’arrêt, le système de
freinage produit un bourdonnement durant environ huit secondes
(le temps de se réarmer). Il est possible, si nécessaire, de redémarrer
la machine durant cette période.
• I = ON (marche) L’outil fonctionne à présent en opération continue.
• O = OFF
Réalisation d’un essai de coupe (fig. A1)
• Lorsque le levier de blocage d’onglets (9) est actionné, verrouiller le
levier de serrage d’onglets (10) de manière à positionner la lame pour
une coupe transversale rectiligne sur 0°.
• Relâcher le verrou de coupe en long (15) et repousser l’ensemble de
l’étrier jusqu’à ce que la lame se trouve derrière la butée arrière.
• Abaisser le bras jusqu’à ce que la lame touche presque le plan de
travail.
• Placer la pièce contre l’avant de la butée arrière.
• Enclencher sur on (marche) et abaisser le bras pour permettre à la lame
de découper une rainure superficielle à la surface du plan de travail.
• Tirer la lame vers soi de telle manière qu’elle découpe une rainure
verticale dans la butée arrière en bois et au travers de la pièce.
• Replacer la lame en position de repos et commuter sur off (arrêt).
• Vérifier la perpendicularité (90°) de la lame dans tous les plans et
ajuster si nécessaire.
Coupes de base (fig. L & M1 - M7)
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
Coupe transversale (fig. L & M1)
• Positionner le bras radial perpendiculairement à la butée arrière.
• Engager le levier de blocage d’onglets (9) en position 0° et resserrer le
levier de serrage d’onglets (10) (fig. M1).
• Abaisser la lame.
• Ajuster le doigt de protection (61) de telle manière qu’il s’écarte à peine
de la pièce.
• Si aucune rainure n’est présente dans le plan de travail, en découper
une comme décrit ci-dessus.
• Maintenir la pièce contre la butée arrière, en écartant les doigts du
trajet de la lame.
• Brancher le courant et tirer lentement la lame à travers la butée arrière
et la pièce.
• Remettre la lame en position de repos et couper le courant.
Coupes d’onglets (fig. L, M2 & M3)
• Dégager le levier de blocage d’onglets (9) et le levier de serrage
d’onglets (10) (fig. M2).
• Pivoter le bras sous l’angle souhaité à la graduation d’onglet.
• Pour 45° vers la gauche ou vers la droite, engager le levier de blocage
d’onglets (9) et le verrouiller avec le levier de serrage d’onglets (10).
• Pour des angles intermédiaires, utiliser uniquement le levier de serrage
d’onglets.
• Procéder comme pour une coupe transversale.
43
Dans le cas d’un onglet à gauche, il se peut que vous deviez
faire coulisser la butée arrière et les languettes vers la gauche
(fig. M3).
Coupes inclinées (fig. L, M1 & M4)
• Positionner le bras comme pour une coupe transversale à 0°.
• Soulever la lame au-dessus de la surface de la table.
• Dégager le levier de serrage de chanfrein (36) et retirer le verrou de
chanfrein (37) (fig. M4).
• Basculer le moteur selon l’angle souhaité sur la graduation de chanfrein
(20).
• Pour 90° ou 45° à droite, engager le verrou de chanfrein (37)
et verrouiller avec le levier de serrage de chanfrein (36).
• Pour des angles intermédiaires, uniquement utiliser le levier de serrage
de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupes longitudinales (refente) (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
Le moteur peut être verrouillé en position de coupe en long intérieure ou
de coupe en long extérieure comme indiqué aux figures I1 et I2 pour
adapter respectivement la machine aux pièces étroites et larges.
• Verrouiller l’étrier en position déboîtée au moyen du verrou de coupe
en long.
• Désengager le levier de serrage d’étrier (53) et enfoncer le verrou de
l’étrier (54) pour tourner le moteur en position appropriée jusqu’à ce
qu’il se verrouille correctement (fig. I1).
• Resserrer le levier de serrage d’étrier (53) et positionner la butée en
conséquence.
• Positionner l’étrier le long du bras pour la largeur de coupe souhaitée,
au moyen de la graduation de coupe en long (77) et le verrouiller en
position à l’aide du verrou de coupe en long (fig. I2).
• Ajuster la butée de la lame comme décrit ci-dessus et écarter du
visage l’adaptateur d’extraction de poussières (59). Ne pas oublier que
la coupe en long nécessite l’utilisation du couteau diviseur (62) et des
doigts antirecul (60) (fig. H1).
• A l’aide d’un poussoir (88), avancer lentement la pièce dans la lame, en
la maintenant fermement appuyée sur le plan de travail et contre la
butée (fig. M5). Laisser les dents couper et ne pas forcer la pièce à
travers la lame. La vitesse de la lame doit être constante.
Toujours utiliser un poussoir.
Coupe en long chanfreinée (fig. L & M6)
• Mettre la machine en position de découpe transversale de chanfrein.
• Pivoter l’étrier en position de coupe en long.
• Positionner l’étrier en fonction de la largeur correcte de coupe en long.
• Incliner les doigts antirecul (60) de manière à ce qu’ils soient à plat sur
la pièce et abaisser le couteau diviseur (62).
• Procéder comme pour la coupe en long.
Coupes composées (fig. L & M7)
Cette coupe est une combinaison de coupe d’onglet et de coupe de chanfrein.
• Régler l’angle d’inclinaison voulu.
• Pivoter le bras dans la position d’onglet requise.
• Procéder comme pour les coupes d’onglets.
Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de débrancher l’outil.
Capacité de coupe accrue (fig. N1 & N2)
En mode de coupe en long et en mode de coupe transversale verticale,
la profondeur de coupe peut être accrue en coupant la pièce à deux
reprises sur ses côtés parallèlement opposés. La précision obtenue dépend
du réglage correct de la machine et de l’alignement correct de la lame.
fr - 7
FRANÇAIS
• Mettre la machine dans la position requise.
• Placer la pièce à travailler contre la butée arrière.
• Couper au moins jusqu’à la moitié du matériau lors de la première
coupe (fig. N1).
• Retourner la pièce à travailler et la placer contre la butée arrière avec la
face opposée vers le haut.
• En suivant la même ligne de coupe, couper le matériau de façon à ce
que la deuxième coupe rejoigne la première (fig. N2).
Applications de coupe avancées
Votre bras radial peut être utilisé pour une large variété d’applications
avancées, telles que le rainurage/l’évidement.
Rainurage/évidement (fig. O)
• Incliner la lame sous l’angle requis, tourner l’étrier en dessous du bras
et au besoin, positionner la lame au-dessus de la pièce. Enlever la
pièce et abaisser la lame pour réaliser une coupe peu profonde.
Abaisser les doigts antirecul tout comme pour la coupe en long
chanfreinée. En maintenant la pièce contre la butée arrière, procéder
comme pour la coupe en long.
Exécuter uniquement des passages de faible profondeur!
Extraction de poussières (fig. H1)
La machine est équipée d’un adaptateur d’extraction de poussières (59).
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au point
en conformité avec les directives relatives à l’émission de poussière.
• Lors de la coupe transversale, positionner un embout de collecte de
poussières (option) à l’arrière de la ligne de coupe.
Accessoires disponibles en option
Toujours débrancher la machine avant d’installer des
accessoires.
Le support de mortaiseuse (fig. F1, Q1 - Q6)
Le support de mortaiseuse (103) vous permet d’installer une mortaiseuse
DEWALT sur votre machine, élargissant ainsi sa gamme de possibilités
pour l’obtention d’un travail décoratif et de précision (fig. Q1).
Montage du support de mortaiseuse
• Enlever l’ensemble du carter de protection de la lame et la lame ellemême.
• Positionner le support de mortaiseuse (103) à l’extrémité de l’arbre,
comme indiqué à la figure Q1 et le fixer avec l’écrou à oreilles (63).
• Remplacer les tiges de guidage de la butée parallèle de votre
mortaiseuse par les barres de support (104) fournies avec le dispositif
d’installation :
- Utiliser les barres de petit diamètre pour les modèles DW609/DW613/
DW615 (fig. Q2)
- Utiliser les barres de grand diamètre pour les modèles DW620/DW621/
DW624/DW625/DW629 (fig. Q3).
• Serrer les vis de serrage (105) (fig. Q4).
Toujours s’assurer que la mortaiseuse est bien centrée sur les
barres et fixée dans le support d’installation.
Mortaisage
La mortaiseuse peut être placée selon l’angle requis et tirée en travers de
la pièce à l’aide de la poignée (2) (fig. Q5) ou la pièce peut être guidée le
long de la tête de coupe stationnaire (fig. Q6).
• Vérifier la rigidité du montage du support de mortaiseuse.
• Si nécessaire, placer le flasque extérieur (43) de la figure G1 sur l’arbre
et serrer le support de mortaiseuse contre le moteur à l’aide de l’écrou
d’arbre (41) de la figure G1. Ne pas trop serrer l’écrou d’arbre.
fr - 8
Toujours avancer la pièce dans le sens inverse de la rotation
de l’outil.
Egalement se référer au manuel d’instruction de votre
Power Tool.
Butées d’onglets (fig. S1 & S2)
Des butées d’onglets (108) sont disponibles pour accroître et accélérer la
possibilité de découpes angulaires (fig. S1).
• Remplacer la butée arrière standard par les butées d’onglets (108).
• Guider la scie entre les deux parties de butée (fig. S2).
Commande transversale (fig. T1 - T7)
La commande transversale (109) garantit des résultats optimum dans les
cas où une vitesse constante d’avancement s’avère importante.
Montage de la commande transversale
• Enlever le ressort de retour (87) de la figure K.
• Enlever l’arrêt de course de l’étrier (14) de la figure A1.
• Monter le support plan arrière (110) et l’arrêt de course de l’étrier
comme indiqué à la figure T2.
• Dévisser la vis sans tête (111) située dans le bouton moleté (112)
à l’aide d’une clé Allen et dévisser le bouton moleté (fig. T3).
• Dévisser la vis sans tête (113) située dans le support arrière (114)
et retirer le support hors de la tige.
• Glisser le cylindre (115) au travers du collier de cylindre (116) (fig. S4).
• Positionner le collier de cylindre (116) sur le verrou de coupe en long (15)
et serrer les vis sans tête de chaque côté du montage (117) (fig. T5).
• Réassembler le support arrière (114) et le bouton moleté (112) et serrer
toutes les vis (111 & 113) (fig. T6).
• Positionner le support arrière (114) comme indiqué et serrer la vis sans
tête (118).
• Pousser le chariot moteur en position arrière et positionner le cylindre
dans son collier (116), le plus possible vers l’arrière. L’extrémité de la
tige ne doit pas entrer en contact avec le boulon de purge du soufflet
en caoutchouc lorsque le soufflet (119) est comprimé. Vérifier la
position en enfonçant le boulon de purge (fig. T1).
• Serrer la vis (120) du collier du cylindre (116) (fig. T7).
• Régler la vitesse transversale à l’aide du bouton moleté (108) (fig. S1).
Purge de la commande transversale
Après remplissage ou remplacement de l’huile dans la commande
transversale, l’air doit être purgé du système.
• Enlever l’unité de la machine et la maintenir en position verticale avec le
piston entièrement sorti et dirigé vers le bas.
• Enlever le bouchon arrière du soufflet (119). Maintenir le soufflet pour
éviter la perte d’huile.
• Remplir complètement le soufflet avec de l’huile hydraulique Castrol
210 NRL25 ou une autre équivalente, à l’aide d’un entonnoir ou d’une
seringue d’huile.
• Replacer le bouchon de remplissage et le revisser d’un tour.
• Comprimer doucement le soufflet jusqu’à ce qu’un peu d’huile
s’échappe du bouchon de remplissage.
• Serrer le bouchon de remplissage avec une clé et réinstaller l’unité.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
• Remplacer le plan de travail fixe et la butée arrière dès qu’ils sont
abîmés.
Réglage des chemins de roulement des roulements du chariot
moteur (fig. A1 & U1 - U6)
Dans le cas d’un mouvement latéral du chariot moteur, les roulements
doivent être réglés :
44
FRANÇAIS
• Tirer l’ensemble de l’étrier vers l’avant, jusqu’à l’extrémité des chemins
de roulement et le verrouiller en position à l’aide du verrou de coupe en
long (15) (fig. A1).
• Retirer l’index de la graduation de coupe en long (76) à droite de
l’ensemble de l’étrier en retirant les vis à tête cruciforme (fig. U1).
• Desserrer les vis de serrage (121) (fig. U2 & U3) et relâcher le verrou de
coupe en long (15).
• En utilisant une clé Allen, faire pivoter doucement les roulements (122)
jusqu’à ce que le mouvement latéral soit neutralisé (fig. U4).
• Resserrer les vis de serrage (121) et remettre en place l’index de la
graduation de coupe en long (76).
Lubrification
Votre scie radiale ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
Ne jamais graisser les chemins de roulement ou les
roulements.
Nettoyage
• Nettoyer régulièrement les chemins de roulement. Enlever à cette fin le
capot d’extrémité et l’étrier. Enlever également la poussière des
roulements.
• Maintenir le plan de travail propre en permanence. Ne jamais utiliser les
mains pour essuyer la poussière.
45
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres de
service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpU.com).
fr - 9
ITALIANO
SEGA RADIALE DW725/DW726
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di una macchina DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Accessori opzionali
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 6
it - 8
it - 8
it - 9
Potenza assorbita
Potenza resa
Tensione
Diametro mola
Alesatura lama
Larghezza albero
Velocità a vuoto, 50 Hz
Velocità a vuoto, 60 Hz
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Capacità max. di taglio traverso-vena a 0°,
con spessore da 25 mm
Capacità max. di taglio obliquo a 45°,
con spessore da 25 mm
destra
sinistra
Largh. max. taglio traverso-vena
Largh. max. taglio lungo-vena
Dimensioni complessive
(con cavalletto)
Adattatore di aspirazione polvere
Peso
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE,
dati ricavati in base alla norma DIN 45635:
DW725
DW726
(rumorosità)
dB(A)*
84,2
84,2
LWA (potenza sonora)
dB(A)
91,4
91,4
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Attrezzatura standard:
Cavalletto, lama al TCT, difesa paralama e utensili, interruttore di minima
tensione.
Fusibili:
utensili 230 V
utensili 400 V
16 ampere, rete
16 ampere, per fase
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte, o danno
all’utensile nel caso di non osservanza delle istruzioni
contenute in questo manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
it - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
46
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima
di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere
metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica collegando in
serie un trasformatore d’isolamento o un interruttore di sicurezza per
correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’utensile o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
47
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili assicurandosi
che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il buon funzionamento
dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste. Non usare l’utensile se
l’interruttore è difettoso e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT per
le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Norme di sicurezza aggiuntive per Seghe Radiali
• Prevedere un opportuno dispositivo di protezione elettrica
dell’alimentazione mediante fusibile o sezionatore salvavita.
• Mantenere le piste dei cuscinetti nel braccio e i cuscinetti nel gruppo
testa scorrevole puliti e liberi da grasso.
• Prima di attivare la sega, accertarsi che la battuta sia in posizione
corretta. La lama non deve essere a contatto con il materiale finché la
sega non viene tirata per il manico.
• Regolare la difesa salvadita sempre in modo che attraversi la fessura
pre-tagliata nella guida e/o 3 mm sopra la superficie del materiale che
si va a tagliare (salvo quando si eseguono tagli lungo-vena).
• Dovendo eseguire tagli lungo-vena, mantenere il coltello apri-taglio
regolato alla corretta distanza dalla lama (1 - 3 mm) ed assicurarsi che i
perni anti-rinculo siano correttamente regolati.
• Dovendo eseguire tagli lungo-vena, verificare sempre la direzione di
avanzamento.
• Controllare ad intervalli regolari l’accuratezza delle regolazioni e
registrare nella misura richiesta.
• Assicurarsi che il senso di rotazione della lama sia quello prescritto e
che i denti siano rivolti verso la battuta.
• Verificare che le maniglie di bloccaggio siano saldamente serrate prima
di iniziare il lavoro.
• Non avviare la macchina con le difese smontate.
• Abbassare completamente la difesa paralama quando la macchina è a
riposo.
• Quando la macchina deve rimanere inattiva per periodi prolungati e alla
sostituzione delle lame oppure durante gli interventi di manutenzione,
scollegare sempre il cavo di alimentazione della macchina.
• Utilizzare sempre lame affilate del tipo previsto per il materiale o il taglio
da effettuare. Il diametro consigliato della lama è indicato nei dati tecnici.
it - 2
ITALIANO
• Non bloccare mai il ventilatore con mezzi esterni per trattenere l’albero
del motore.
• Non esercitare una pressione di taglio superiore al anormale (il blocco
totale o parziale del motore può causare gravi danni. Attendere che il
motore abbia raggiunto la massima velocità di rotazione prima
di iniziare il lavoro).
• Non sollevare la macchina afferrando il banco di lavoro.
• Non lavorare metalli ferrosi, metalli non ferrosi o materiali in muratura.
• Non lubrificare la lama durante la rotazione.
• Non portare le mani nella traiettoria della lama con alimentazione di
corrente della macchina inserita.
• Non inserire le mani dietro la lama durante il lavoro.
• Non avvicinare le mani a meno di 150 mm dalla lama durante il lavoro.
• Scartare sempre le lame incrinate o comunque danneggiate.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe radiali:
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
5 Sezioni piano tavolo
1 Battuta 48 mm
1 Battuta 65 mm
2 Supporti piatti tavolo
1 Manovella regolazione altezza
1 Motore, carrello e gruppo testa scorrevole con interruttore di minima
tensione
1 Staffa per interruttore di minima tensione
1 Gruppo difesa
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Scatola contenente:
1 cavalletto (4 gambe, 4 guide trasversali, 24 bulloni M8 x 16, 24 dadi
M8 e 48 rondelle piane D8)
1 Corredo di pezzi per estensione tavolo:
8 M8 x 30 bulloni a testa piana con intaglio
8 D8 molle a tazza
8 molle a tazza dadi M8
8 D8 rondelle piane
2 supporti allungatura tavolo
1 Confezione sotto pelle contenente:
3 chiavi (30, 10/13 & 17 mm)
1 chiave ad anello aperta
1 chiave a tubo 13 mm
5 chiavi per brugole (2.5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 vite con testa a croce
6 dadi M10 x 16
9 M8 x 30 bulloni a testa piana con intaglio
15 D8 molle a tazza
15 molle a tazza dadi M8
9 D8 rondelle piane
2 viti M5 x 16
4 D5 rondelle piane
2 dadi M5
1 pressacavo
it - 3
1 serrafilo
2 viti autofilettanti
2 morsetti da tavolo
1 lama
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A1 & A2)
La Sega Radiale DW725/DW726 è stata progettata per l’industria
professionale della lavorazione del legno. Questa macchina ad elevata
precisione può essere rapidamente regolata per eseguire tagli traversovena, obliqui, inclinati e lungo-vena. Con l’ausilio di una ampia gamma di
accessori, la Sega Radiale è in grado di eseguire praticamente ogni
necessità del laboratorio. Ai fini di una sicurezza ottimale, tutti i principali
comandi dispongono sia di un dispositivo di posizionamento che di
bloccaggio. Fare anche riferimento alla tabella di consultazione rapida
contenuta in questo manuale.
A1
1 Interruttore acceso/spento
2 Impugnatura
3 Gruppo difesa paralama
4 Piano tavolo fisso
5 Gamba
6 Battuta
7 Morsetto da tavolo
8 Colonna
9 Leva di posizionamento rotazione
10 Leva di bloccaggio rotazione
11 Manovella regolazione altezza
12 Braccio radiale
13 Sezione terminale
A2
14 Fermo corsa carrello
15 Blocco di scorrimento
16 Carrello
17 Motore
18 Tavole mobili
19 Allungatura tavolo
20 Scala per inclinazioni
21 Gruppo testa scorrevole
22 Pulsante riarmo
23 Supporto cavo
24 Interruttore di minima tensione
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
48
ITALIANO
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima
del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Le macchine trifase devono essere collegate direttamente alla rete da
parte di un elettricista opportunamente qualificato.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
• Per ottenere prestazioni ottimali dalla sega, è essenziale
seguire le procedure descritte nei paragrafi sotto riportati.
Montaggio del supporto (fig. A1 & B)
I componenti e i dispositivi di fissaggio del supporto sono imballati
separatamente.
• Aprire la parte superiore del cartone (fig. B1).
• Estrarre tutti i pezzi dall’imballo, tranne il braccio .
• Bloccare il braccio con l’ausilio della leva di bloccaggio rotazione (10).
• Inclinare il cartone prestando attenzione fino a quando l’estremità della
colonna del cartone si appoggia a terra (fig. B2).
• Estrarre il braccio e collocare un pezzo di legno (25) sotto il bordo del
tavolo (fig. B3).
• Assemblare le gambe (5) usando i dadi, i bulloni e le rondelle piane
all’interno della confezione sotto pelle nel modo illustrato.
Non stringere ancora.
• Montare le guide trasversali (26) (fig. B4).
• Serrate i bulloni.
• Portare l’assieme in posizione verticale.
La macchina dovrà sempre essere livellata e stabile.
Montaggio della manovella regolazione altezza (fig. C)
• Montare la manovella regolazione altezza (12) all’estremità superiore
della colonna servendosi della vite con testa a croce.
Montaggio del gruppo testa scorrevole (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Ruotare la manovella regolazione altezza (11) in direzione del + per
alzare il braccio (12) fino a fine corsa (fig. A1).
• Rimuovere le due viti a brugola (27) ed estrarre la sezione terminale (28)
(fig. D1).
• Irruvidire le piste dei cuscinetti (29) con un tampone di lana d’acciaio e
rimuovere ogni accumulo di polvere con un panno asciutto (fig. D2).
• Accertarsi che il blocco di scorrimento (15) sia rilasciato (fig. A2).
• Inserire con cura i cuscinetti (30) del gruppo testa scorrevole nelle piste
dei cuscinetti (fig. D3).
• Spostare la testa scorrevole nelle piste dei cuscinetti per accertarsi che
si muova senza difficoltà.
• Controllare che il blocco di scorrimento blocchi e rilasci regolarmente la
testa scorrevole.
• Sostituire immediatamente la sezione terminale.
Montaggio del supporto cavo e del pressacavo (fig. E1 - E3)
• Rimuovere la vite con testa a croce (31) (fig. E1).
• Montare il supporto cavo (23) e rimontare la vite con testa a croce.
• Rimuovere il pressacavo (32) situato sul braccio e collocarlo
nuovamente tenendo il cavo in posizione corretta (fig. E2).
• Montare il pressacavo (33) fornito nel retro della parte superiore della
base del tavolo che mantiene il cavo nella posizione corretta (fig. E3).
49
Tenere conto del movimento del braccio in senso orizzontale e
verticale.
Montaggio della scatola di comando elettronica (fig. E4)
Collegata al cavo di alimentazione si trova la scatola di comando
elettronica (24) che contiene l’interruttore di minima tensione, e sulli
modelli trifasi anche il dispositivo di frenatura e il dispositivo di protezione
da sovraccarico del motore.
• Rimuovere i dadi dalle viti che sporgono dalla parte posteriore della
scatola (24).
• Tenere ferma la scatola contro il retro del telaio del tavolo sulla destra
della base della colonna e inserire le viti nei fori corrispondenti.
• Sostituire i dadi all’estremità delle viti e stringerli.
Il tavolo della sega (fig. F1 - F5)
Montaggio dei supporti del tavolo (fig. F1)
I supporti vengono montati utilizzando bulloni M8 x 16 con i relativi dadi e
con una molla a tazza D8 nella parte anteriore, ma non in quella posteriore.
• Montare i due supporti piatti da 34 mm (34) dotati di un recesso
rettangolare (35) come da figura. Osservare che questi non sporgano
dal retro della base tavolo.
• Non serrare ancora i bulloni.
Regolazione dei supporti tavolo a mezzo dell’albero (fig. F2 - F4)
• Sbloccare la leva di bloccaggio inclinazione (36) ed estrarre il perno di
posizionamento (37) (fig. F2).
• Ruotare il motore in posizione verticale e bloccarlo con l’ausilio del
perno di posizionamento e della leva di bloccaggio inclinazione.
• Rilasciare la leva di bloccaggio scorrimento (15) e portare la testa nella
sua posizione completamente avanzata (fig. F3).
• Allentare la leva di bloccaggio rotazione (10) (fig. A1) e ruotare il braccio
finché l’albero (38) non sarà subito al di sopra del bordo frontale
esterno di uno dei supporti piatti del tavolo (fig. F4).
• Abbassare con cura il braccio finché l’albero non toccherà il supporto
tavolo e stringere manualmente il dado corrispondente del supporto
tavolo.
• Ripetere questa procedura sul bordo posteriore e per l’altro supporto
tavolo.
• Controllare nuovamente con l’ausilio dell’albero motore.
• Serrate i bulloni.
• Riportare il braccio in posizione centrale e bloccarlo.
Regolazione del supporto centrale del tavolo (fig. F5)
• Collocare una livella sopra i due supporti piatti del tavolo (34).
• Allentare i bulloni (38) nel supporto centrale del tavolo (39).
• Regolare il supporto centrale del tavolo con una chiave per brugole
finché non toccherà appena la livella.
• Serrate i bulloni.
Montaggio della sezione fissa del tavolo (fig. F6 - F9)
La posizione standard delle sezioni del piano del tavolo è
rappresentata dalla figura F6.
In funzione della necessaria profondità di taglio, la battuta (6) può anche
essere posizionata fra le tavole mobili (18).
• Montare i morsetti da tavolo (7) (fig. F6) sul retro dei supporti piatti del
tavolo (34) (fig. F7).
• Collocare la sezione fissa del tavolo (4) sulla base tavolo come indicato
e accertarsi che i fori al centro siano posizionati al di sopra delle viti di
regolazione nel supporto centrale del tavolo (fig. F8).
• Applicare i bulloni M8 x 30 e le rondelle piane D8 all’estremità superiore
e le molle a tazza D8 all’estremità inferiore.
• Stringere manualmente tutti i bulloni nella sezione fissa del tavolo (4)
tranne il bullone nell’ampio foro centrale.
it - 4
ITALIANO
• Collocare la battuta (6) e le tavole mobili (18) ( fig. F6) sulla base tavolo
(fig. F9).
• Stringere i morsetti da tavolo.
• Serrare saldamente tutti i bulloni sul piano tavolo.
Montaggio dell’allungatura del tavolo (fig. F9 - F11)
• Montare i supporti allungatura tavolo (40) sul lato sinistro della parte di
tavolo fissata (4) come indicato utilizzando i bulloni M8 x 30 nella parte
superiore e le molle a tazza D8 nella parte inferiore (fig. F10).
• Collocare l’allungatura del tavolo (19) (fig. F6) sui supporti sporgenti del
tavolo (fig. F11).
• Controllare che entrambe i due tavoli siano a paro e stringere
manualmente i bulloni.
• Riposizionare le tavole mobili (18) e stringere i morsetti da tavolo (7) (fig. F9).
Entrambi i tavoli devono essere a paro sul retro.
La lama della sega (fig. G1 - G5)
• Sostituire il disco puntatore di inclinazione (46).
Controllo che lo spostamento traverso-vena sia a 90° con la battuta
(fig. G6 - G10)
• Bloccare la lama davanti alla battuta (fig. G6).
• Collocare una squadra (45) su un pezzo di tavola e di nuovo contro la
battuta in modo che tocchi appena la lama, come mostrato.
• Sbloccare il blocco di scorrimento, tirare la lama verso di sè e
controllare che la lama si muova parallelamente alla squadra.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Con la leva di posizionamento rotazione (9) innestata in posizione 0°,
rilasciare la leva di bloccaggio rotazione (10) (fig. G7).
• Allentare i controdadi (48) su ciascun lato del braccio (fig. G7 & G8).
• Per regolare il braccio verso sinistra, allentare il prigioniero (49) sul lato
destro del braccio e stringere il prigioniero posto di fronte (fig. G9).
• Per regolare il braccio a destra, allentare il prigioniero (50) sul lato
sinistro del braccio e stringere il prigioniero posto di fronte.
• Procedere a piccoli passi e controllare la regolazione dopo ogni singolo
passo con le leve (9) e (10) innestate.
Montaggio lama della troncatrice (fig. F1)
Non serrare eccessivamente i prigionieri.
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Stringere i controdadi (48) (fig. G7 & G8).
• Regolare il puntatore (51) sulla scala per rotazioni (52) affinché indichi
0° (fig. G10).
Il senso di rotazione è indicato dalla freccia sul motore.
• Mantenere fermo l’albero con la chiave per brugole fornita in dotazione
alla macchina e rimuovere il dado dell’albero (41) ruotando in senso
orario con la chiave multifunzioni .
• Montare la lama (42) fra la flangia esterna (43) e la flangia interna (44)
accertandosi che i denti inferiori siano rivolti verso il retro della
macchina.
Accertarsi che l’anello del dado dell’albero (41) poggi contro la
flangia esterna (fig. F1).
• Stringere il dado dell’albero (41) ruotando in senso antiorario.
Controllo che il braccio sia parallelo al piano tavolo (fig. A1, E3 & G2)
• Stringere il blocco di scorrimento (15) con la lama in posizione frontale
(fig. A1).
• Abbassare la lama finché non tocca appena il piano tavolo (4) (fig. G2).
• Rilasciare le leve (9) e (10) (fig. A1).
• Brandeggiare il braccio in modo che la lama lambisca il piano tavolo
sulla sua intera larghezza.
• Se necessario, regolare il bullone di regolazione frontale (38) (fig. F5).
• Ripetere questa procedura con la lama in posizione posteriore e
regolare il bullone posteriore se necessario.
Controllo che la lama sia perpendicolare al piano tavolo (fig. A1 & G3 - G5)
• Riportare il braccio in posizione centrale e stringere il blocco di
scorrimento (15) (fig. A1).
• Collocare una squadra d’acciaio (45) contro il corpo della lama (fig. G3).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Rimuovere il disco puntatore di inclinazione (46) allentando le due viti
(47) (fig. G4).
• Allentare tutte e tre le viti a brugola che resteranno in tal modo esposte
(fig. G5).
• Collocare una chiave per brugole nell’albero motore e battere finché la
lama non sarà piatta contro la squadra.
• Serrate i bulloni.
È particolarmente importante stringere la vite a brugola
centrale.
it - 5
Controllo che la lama sia perpendicolare alla battuta (fig. G11 - G13)
• Sbloccare la leva di bloccaggio carrello (53) e premere il perno di
posizionamento carrello (54) (fig. G11).
• Ruotare il motore di 90° nel modo illustrato.
• Se il motore presenta un certo gioco, stringere il dado (55) (fig. G12).
• Collocare la lama contro la battuta e verificare che sia parallela alla battuta.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare i due bulloni (56) installati trasversalmente sotto il carrello (fig. G13).
• Inserire la chiave per brugole nell’albero motore.
• Regolare la posizione della lama e stringere i bulloni (56).
Montaggio e regolazione del gruppo difesa paralama (fig. H1 - H5)
La difesa paralama (3) è un assieme multifunzionale che offre le seguenti
caratteristiche di sicurezza (fig. H1):
- Difesa superiore (57) (fig. H1) e difesa posteriore ritenuta da molla (58)
(fig. H2) a totale protezione della lama.
- Adattatore di aspirazione polvere (59) per tagli traverso-vena
e lungo-vena.
- Perni anti-rinculo (60) per i tagli lungo-vena.
- Difesa salvadita regolabile (61) per i tagli traverso-vena.
- Coltello apri-taglio (62) per impedire che il pezzo in lavorazione si
blocchi sulla lama durante i tagli lungo-vena.
• Rilasciare la leva di bloccaggio inclinazione (36) ed estrarre il perno di
posizionamento (37) (fig. F2) per inclinare il motore nel modo illustrato e
ottenere un accesso ottimale (fig. H3).
• Rimuovere il galletto (63) di bloccaggio della difesa e la rondella (64).
• Allentare la vite di bloccaggio (65) e ruotare la staffa di ritenzione (66) in
senso antiorario finché la difesa posteriore trattenuta da molla (58) non
potrà essere estratta dal proprio supporto (68) (fig. H3).
• Sganciare le due molle (67) solo dall’estremità superiore.
• Ruotare la difesa paralama posteriore (58) sganciata nel modo illustrato
dalla figura H2.
• Abbassare il gruppo difesa sulla lama (fig. H3).
• Fissare il gruppo difesa con l’ausilio del galletto (63) e della rondella (64).
• Portare la difesa paralama trattenuta da molla (58) e la staffa di
ritenzione (66) nella propria posizione originaria (fig. H2).
• Per rimuovere il gruppo difesa, procedere in ordine inverso.
50
ITALIANO
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Regolare il puntatore (51) affinché indichi 0° con l’ausilio della vite (82).
La scala per rotazioni ha posizioni prestabilite a 45° a sinistra e a destra e
a 0° .
Regolazione dei comandi del gruppo difesa (fig. H4 & H5)
Regolazione del coltello apri-taglio per tagli lungo-vena
• Allentare i due pomoli (69) ed abbassare il coltello apri-taglio (62) finché
la sua punta non sarà a 10 circa dal piano del tavolo (fig. H4 & H5).
• Allentare le due viti (70) e impostare il coltello apri-taglio alla distanza
corretta rispetto alla lama (fig. H4).
Il coltello apri-taglio deve essere correttamente predisposto;
la distanza fra il bordo dentato ed il coltello apri-taglio
dovrebbe essere compresa fra 1 e 3 mm (fig. H5).
Regolazione dei perni anti-rinculo per tagli lungo-vena (inclinati) (fig. H4 & H6)
• Allentare il pomolo (71) ed abbassare la staffa (72) finché la molla di
ritenzione (73) non toccherà appena la superficie del pezzo in
lavorazione (fig. H4).
• Le punte dei perni anti-rinculo (60) dovrebbero essere 3 mm sotto la
superficie del pezzo in lavorazione e l’angolo ora dovrebbe essere
come illustrato dalla figura H6.
• Per tagli lungo-vena inclinati, allentare la vite a brugola (74) e regolare
i perni anti-rinculo sull’angolo richiesto.
Regolazione del coltello apri-taglio, della difesa salvadita e dei perni
anti-rinculo per tagli traverso-vena (fig. H2)
• Per tagli traverso-vena, regolare il coltello apri-taglio e i perni anti-rinculo
in alto e fuori dal percorso.
• Allentare la leva (75) per posizionare la difesa salvadita (61) appena
sopra il pezzo in lavorazione e bloccare la leva (75).
Regolazioni della scala (fig. I1 - I5)
Scala per tagli lungo-vena
I tagli lungo-vena possono essere eseguiti con il motore in due posizioni.
Ogni modalità richiede un proprio senso di avanzamento:
Posizione
Senso di avanzamento
- Taglio lungo-vena interno
da destra a sinistra (fig. I1)
- Taglio lungo-vena esterno
da sinistra a destra (fig. I2)
Il puntatore (76) che indica l’ampiezza del taglio sulla scala per tagli
lungo-vena (77) viene regolato come segue (fig. I3).
• Posizionare la battuta nella posizione più arretrata.
• Porre una tavola di 24 mm di larghezza contro la battuta.
• Sbloccare la leva bloccaggio carrello (53), premere il perno
di posizionamento carrello (54) (fig. I1) e collocare il motore in posizione
di taglio lungo-vena esterno (fig. I2).
• Spostare il gruppo carrello lungo il braccio radiale finché la lama non
tocchi appena il bordo del materiale.
• Allentare le due viti (78) e spostare il puntatore (76) fino a che il bordo
del puntatore per tagli lungo-vena esterni (79) non si allinea con
la larghezza nota della tavola sulla scala inferiore (fig. I3).
• Stringere le due viti (78).
• Mettere ora il motore in posizione di taglio lungo-vena interno.
• Sollevare la difesa per permettere alla lama di appoggiarsi contro la
faccia della battuta.
• Il puntatore per tagli lungo-vena interni (80) deve ora essere allineato
con la posizione zero della scala superiore. Regolarlo se necessario.
Scala per inclinazioni (fig. I4)
• Controllare che la scala per inclinazioni (20) indichi 0° quando è
posizionata per un taglio verticale.
• Se necessario, allentare le viti (81) e regolare il puntatore su 0°.
Scala per rotazioni (fig. I5).
• Controllare che la scala per rotazioni (52) indichi 0° quando è
posizionata per un taglio verticale.
51
Fermo corsa carrello (fig. A2, J1 & J2)
Il fermo corsa carrello (14) deve essere regolato per evitare che i cuscinetti
sul gruppo carrello colpiscano il limite posteriore delle piste dei cuscinetti
(fig. A2).
• Spingere il gruppo carrello fino al limite posteriore, spostarlo in avanti di
circa 4 mm e bloccarlo in questa posizione con il blocco di scorrimento
(15) ( fig. A2).
• Regolare il fermo corsa carrello (14) allentando i dadi (83) nella fessura
frontale (84) fino a che il fermo in gomma (85) batta contro il lato
posteriore dell’alloggiamento del blocco di scorrimento (fig. J1).
• Stringere i dadi (83).
Dovendo eseguire tagli traverso-vena, stringere un dado nella
scanalatura anteriore (84) ed uno nella scanalatura posteriore
(86) (fig. J2).
Montaggio della molla di richiamo (fig. A1 & K)
• Montare la molla di richiamo (87) dietro il fermo corsa carrello (14)
utilizzando i bulloni corrispondenti e fissare l’estremità del cavo al
blocco di scorrimento (15).
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità,
e non esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare sovraccarichi.
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Non fare funzionare la macchina con ripari smontati.
• Non sollevare la macchina afferrando il piano tavola.
• Fare sempre riferimento alla figura L per verificare la posizione ed il tipo
di battuta.
Accensione e spegnimento (fig. A)
L’interruttore on/off della sega radiale offre numerosi vantaggi:
- funzione di “minima tensione”: se dovesse verificarsi un’interruzione
nell’alimentazione elettrica per un qualsivoglia motivo,
l’interruttore deve essere appositamente reinserito.
- protezione motore antisovraccarico: in caso di sovraccarico del
motore, l’alimentazione elettrica al motore viene interrotta. Se ciò si
verificasse, fare raffreddare il motore per 10 minuti e quindi premere
il pulsante di riarmo (22).
- sistema elettronico di frenatura: dopo lo spegnimento, il sistema di
frenatura produce un ronzio per circa otto secondi, mentre si resetta.
Se necessario, la macchina può essere riavviata durante questa fase.
• I = ON L’utensile ora lavora in esercizio continuo.
• O = OFF
it - 6
ITALIANO
Esecuzione di un taglio di prova (fig. A1)
• Avendo bloccato la leva di posizionamento rotazione (9), bloccare
anche la leva di bloccaggio rotazione (10) così che la lama sia
posizionata per un taglio diritto traverso-lama a 0°.
• Aprire la leva di bloccaggio scorrimento (15) e spingere indietro il
gruppo carrello fino a che la lama si trovi dietro alla battuta.
• Abbassare il braccio in modo che la lama quasi tocchi la superficie del
tavolo.
• Appoggiare il pezzo in lavorazione contro il lato frontale della battuta.
• Inserire l’interruttore ed abbassare il braccio permettendo alla lama
solo di eseguire una lieve scanalatura sulla superficie del tavolo.
• Tirare la lama verso di sè così che tagli una scanalatura verticale nella
battuta in legno e nel pezzo in lavorazione.
• Riportare la lama in posizione di riposo e disinserire l’interruttore.
• Controllare che il taglio sia esattamente a 90° su ciascun piano e
regolare se necessario.
Tagli principali della segatrice (fig. L & M1 - M7)
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
Taglio traverso-vena (fig. L & M1)
• Posizionare il braccio radiale ad angolo retto contro la battuta.
• Incastrare in posizione a 0° la leva di posizionamento rotazione (9)
e stringere la leva di bloccaggio rotazione (10) (fig. M1).
• Abbassare la lama.
• Regolare la difesa salvadita (61) in modo da lasciare appena libero il
pezzo in lavorazione.
• Se non è presente alcuna scanalatura nella superficie del tavolo,
ricavarne una nel modo sopra descritto.
• Tenere ben saldo il pezzo in lavorazione contro la battuta, tenendo le
dita ben lontane dal percorso di taglio della lama.
• Accendere il motore e fare avanzare lentamente la lama attraverso la
battuta ed attraverso il pezzo in lavorazione.
• Riportare la lama in posizione di riposo e spegnere il motore.
Tagli angolati (fig. L, M2 & M3)
• Sbloccare la leva di posizionamento rotazione (9) e la leva di
bloccaggio rotazione (10) (fig. M2).
• Ruotare il braccio fino all’angolazione desiderata sulla scala graduata
di rotazione.
• La leva di posizionamento (9) dovrebbe essere utilizzata per bloccare il
motore alle posizioni di 45° obliquo a sinistra e destra, insieme alla leva
di bloccaggio (10).
• Per le angolazioni intermedie, utilizzare solo la leva di bloccaggio (10).
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Nel caso di un taglio obliquo sinistro, dovrete probabilmente
spostare a sinistra la battuta e le tavole mobili (fig. M3).
Tagli di sbieco (fig. L, M1& M4)
• Posizionare il braccio su 0° come per un taglio traverso-vena (fig. M1).
• Sollevare la lama ben al di sopra della superficie del tavolo.
• Sbloccare la leva di bloccaggio inclinazione (36) ed estrarre il perno di
posizionamento (37) (fig. M4).
• Inclinare il motore fino all’angolazione desiderata secondo la scala
graduata (20).
• Per posizioni di 90° o 45° destra, innestare il perno di posizionamento (37)
e bloccare con la leva bloccaggio inclinazione (36).
• Per angolazioni intermedie, utilizzare unicamente la leva di bloccaggio.
• Procedere come per un taglio verticale traverso-vena.
it - 7
Taglio secondo la fibra (refilatura) (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
Dovendo adeguare la macchina a pezzi in lavorazione stretti e larghi,
bloccare il motore in posizione di taglio lungo-vena rispettivamente
“interno” od “esterno” come illustrato dalle figure I1 & I2.
• Bloccare il carrello in posizione estratta con il blocco scorrimento.
• Rilasciare la leva di bloccaggio carrello (53) e premere il perno di
posizionamento carrello (54) per ruotare il motore fino alla posizione
appropriata e finché non si blocca in posizione (fig. I1).
• Stringere la leva di bloccaggio carrello (53) e posizionare la battuta di
conseguenza.
• Posizionare il carrello lungo il braccio per la larghezza desiderata di
taglio, con l’ausilio della scala per tagli lungo-vena (77) e bloccarlo in
posizione usando il blocco di scorrimento (fig. I2).
• Regolare la difesa paralama nel modo sopra descritto e posizionare il
bocchettone di aspirazione polvere (59) in modo che non getti la polvere
in faccia all’operatore. Tenere presente che i tagli lungo-vena richiedono
l’uso del coltello apri-taglio (62) e dei perni anti-rinculo (60) (fig. H1).
• Utilizzando la barretta di spinta (88), inserire lentamente il pezzo in
lavorazione nella lama, tenendolo saldamente premuto sul tavolo e
contro la battuta (fig. M5). Consentire ai denti di tagliare senza premere
il pezzo in lavorazione eccessivamente contro la lama. La velocità della
lama va mantenuta costante.
Servirsi sempre di apposita asta.
Taglio lungo-vena inclinato (fig. L & M6).
• Portare la macchina nella posizione per tagli traverso-vena inclinati.
• Ruotare il carrello per il taglio lungo-vena.
• Posizionare il carrello per la corretta larghezza di taglio lungo-vena.
• Inclinare i perni anti-rinculo (60) in modo che risultino essere piatti sul
pezzo in lavorazione e abbassare il coltello apri-taglio (62).
• Procedere come per normali tagli lungo-vena.
Taglio composto (fig. L & M7)
Questo taglio è una combinazione di inclinazione e rotazione.
• Posizionare la macchina sull’inclinazione desiderata.
• Ruotare il braccio all’angolazione desiderata.
• Procedere come per i tagli obliqui.
Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro e prima di disinserire la spina.
Capacità di taglio aumentata (fig. N1 & N2)
Per i tagli lungo-vena e traverso-vena, la profondità di taglio può essere
aumentata tagliando il pezzo in lavorazione due volte da entrambi i lati
paralleli opposti. L’accuratezza raggiunta dipende dalla corretta
regolazione della macchina e dall’allineamento della lama.
• Portare la macchina nella posizione per tagli traverso-vena inclinati.
• Collocare il pezzo in lavorazione contro la battuta.
• Tagliare almeno fino alla metà del materiale per effettuare il primo taglio
(fig. N1).
• Girare il pezzo in lavorazione sottosopra e collocarlo contro la battuta
con il lato opposto verso l’alto.
• Seguendo la stessa linea di taglio, tagliare il materiale in modo che il
secondo taglio si unisca al primo (fig. N2).
Applicazioni di taglio avanzate
La sega radiale può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni
avanzate quali le modanature e gli incavi.
Modanature/incavi (fig. O)
• Posizionare la lama sull’angolazione desiderata, ruotare il carrello sotto
il braccio e posizionare la leva sopra il pezzo in lavorazione nel punto
desiderato. Rimuovere il pezzo in lavorazione ed abbassare la lama per
ricavare un incavo poco profondo.
52
ITALIANO
Abbassare i perni anti-rinculo come per tagli lungo-vena inclinati.
Mantenendo il pezzo in lavorazione contro la battuta, procedere come
per i tagli lungo-vena.
Fare solo tagli di profondità ridotta, ripassando il materiale
diverse volte se necessario.
Aspirazione polveri (fig. H1)
La macchina è dotata di un bocchettone aspirazione polveri (59).
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
• Dovendo eseguire tagli traverso-vena, posizionare uno scivolo raccolta
polveri (optional) dietro la linea di taglio.
Accessori opzionali
Prima di montare qualsiasi accessorio, scollegare sempre la
macchina dall’alimentazione elettrica.
La staffa di fresatura (fig. F1, Q1 - Q6)
Il montaggio della staffa di fresatura (103) consente l’accoppiamento di
una elettrofresatrice DEWALT alla sega radiale, aumentando il tal modo la
versatilità della macchina che quindi diviene in grado di garantire una
lavorazione del legno accurata e decorativa (fig. Q1).
Montaggio della staffa di fresatura
• Rimuovere il gruppo difesa paralama e la lama stessa.
• Posizionare la staffa di fresatura (103) sulla parte terminale dell’albero
motore come illustrato dalla figura Q1, e fissarla con il galletto (63).
• Sostituire le aste di guida della battuta parallela della fresatrice con le
barre di supporto (104) fornite in dotazione all’accessorio:
- Usare le barre di diametro inferiore per le DW609/DW613/DW615 (fig. Q2)
- Usare le barre di diametro maggiore per le DW620/DW621/DW624/
DW625/DW629 (fig. Q3).
• Stringere le viti di bloccaggio (105) (fig. Q4).
Accertarsi sempre che la fresatrice sia adeguatamente
centrata sulle barre e fissata nella staffa.
Fresatura
La fresatrice può essere regolata sull’angolazione desiderata e passata
attraverso il pezzo di lavorazione con l’impugnatura (2) (fig. Q5) illustrata
alla figura A o essere guidata lungo la fresa fissa (fig. Q6).
• Controllare che la staffa di fresatura sia rigidamente supportata.
• Se necessario, montare la flangia esterna (43) illustrata alla figura G1
sull’albero motore e bloccare la staffa di fresatura contro il motore con
l’ausilio del dado serra-lama (41) illustrato alla figura G1. Non stringere
eccessivamente il dado serra-lama.
Fare sempre avanzare il pezzo in lavorazione contro la fresa rotante.
Fare anche riferimento al manuale di istruzioni dell’elettroutensile.
Battute speciali per tagli obliqui (fig. S1 & S2)
Sono disponibili delle battute speciali (108) per aumentare e velocizzare le
possiblità di tagli obliqui (fig. S1).
• Sostituire la battuta standard con le battute speciali per tagli obliqui (108).
• Guidare la lama della sega fra le due sezioni di battuta (fig. R2).
Montaggio del controllo traverso
• Rimuovere la molla di richiamo (87) illustrata nella figura K.
• Rimuovere il fermo corsa carrello (14) illustrato nella figura A1.
• Montare la staffa posteriore piatta (110) ed il fermo corsa carrello così
come illustrato alla figura T2.
• Allentare la vite senza testa con intaglio (111) nel pomolo zigrinato (112)
con l’ausilio di una chiave per brugole e svitare il pomolo zigrinato (fig. T3).
• Allentare la vite senza testa con intaglio (113) nel supporto posteriore
(114) ed estrarre il supporto dall’asta.
• Passare il cilindro (115) attraverso la staffa circolare (116) (fig. S4).
• Posizionare la staffa circolare (116) sopra al blocco di scorrimento (15)
e stringere le viti senza testa con intaglio su ciascun lato (117) (fig. T5).
• Rimontare il supporto posteriore (114) ed il pomolo zigrinato (112)
e stringere tutte le viti (111 & 113) (fig. T6).
• Posizionare il supporto posteriore (114) nel modo illustrato e stringere
la vite senza testa con intaglio (118).
• Spingere la testa scorrevole verso il retro e collocare il cilindro nel suo
fermo (116) il più indietro possibile. L’estremità dell’asta non deve
toccare il bullone di scarico aria nei soffietti di gomma, quando questi
(119) sono compressi. Controllare la posizione premendo il bullone di
scarico aria (fig. T1).
• Stringere la vite (120) nella staffa circolare (116) (fig. T7).
• Impostare la velocità del traverso agendo sul pomolo zigrinato (108)
(fig. S1).
Scarico aria dal controllo traverso
Dopo avere rabboccato o sostituito l’olio nel controllo traverso,
l’aria presente deve essere espulsa dal sistema.
• Smontare il dispositivo dalla macchina e, con il pistone totalmente
sfilato e rivolto verso il basso, bloccare l’unità in posizione verticale.
• Rimuovere il tappo all’estremità posteriore del soffietto (119).
Mantenere il soffietto in modo da evitare di spandere olio.
• Con l’ausilio di un imbuto o di un oliatore rabboccare totalmente con
olio idraulico Castrol 210 NRL25 od equivalente.
• Sostituire il tappo del serbatoio e stringerlo di un giro.
• Esercitare una lieve pressione a mano sui soffietti in modo che una
piccola quantità d’olio fuoriesca dal tappo.
• Stringere il tappo con una chiave e rimontare l’unità sulla macchina.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo
solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
• Sostituire il piano tavolo fisso e la battuta quando sono usurati.
Regolazione delle guide del braccio a cuscinetti della testa
scorrevole (fig. A1 & U1 - U6)
Se il gruppo testa scorrevole si muove lateralmente, è necessario regolare
i cuscinetti:
• Spingere il gruppo carrello in avanti fino alla fine delle guide del braccio
e bloccarlo in posizione con il blocco scorrimento (15) (fig. A1).
• Rimuovere il puntatore della scala per tagli lungo-vena (76) sulla destra
del gruppo carrello togliendo le viti a croce (fig. U1).
• Allentare le viti di bloccaggio (121) (fig.U2 & U3) e rilasciare il blocco
scorrimento (15).
• Utilizzando una chiave a brugola, ruotare leggermente i cuscinetti (122)
fino a neutralizzare il movimento laterale (fig. U4).
• Stringere nuovamente le viti di bloccaggio (121) e ricollocare il
puntatore della scala per tagli lungo-vena (76).
Controllo traverso (fig. T1 - T7
Il controllo traverso (109) garantisce risultati ottimali in quelle applicazioni in
cui la natura del materiale da tagliare richiede un’alimentazione della lama
consistente e regolare.
53
it - 8
ITALIANO
GARANZIA
Lubrificazione
La sega radiale non necessita di ulteriore lubrificazione.
Non ingrassare mai le guide del braccio o i cuscinetti.
Pulitura
• Pulire le guide del braccio ad intervalli regolari. Rimuovere il terminale e
il carrello in tal caso. Rimuovere anche la polvere dai cuscinetti.
• Mantenere sempre pulito il piano di lavoro. Non usare mai le mani per
rimuovere la polvere.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si
prega di consultare il retro del presente manuale). In alternativa, sul
nostro sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio
it - 9
54
NEDERLANDS
RADIAALARMZAAG DW725/DW726
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Opties
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 6
nl - 7
nl - 8
nl - 9
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Spanning
Zaagbladdiameter
Asgat
Spindelmaat
Toerental, onbelast, 50 Hz
Toerental, onbelast, 60 Hz
Zaagdiepte onder90°
Zaagdiepte onder45°
Max. afkortcapaciteit onder 0°,
bij een materiaaldikte van 25 mm
Max. verstekzaagcapaciteit onder 45°,
bij een materiaaldikte van 25 mm
rechts
links
Max. afkortbreedte
Max. schulpbreedte
Afmetingen
(met werkblad)
Stofafzuigadapter
Gewicht
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1,280 x 1,100 x 770
1,280 x 1,100 x 1,470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG,
gemeten volgens DIN 45635:
DW725
DW726
(geluidsdruk)
dB(A)*
84,2
84,2
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
91,4
91,4
LpA
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
overeenkomstig DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standaarduitrusting:
Tafel, hardmetalen zaagblad, zaagbladbescherming en gereedschappen,
nulspanningsuitschakelaar.
Zekeringen:
230 V machines
400 V machines
16 A
16 A per fase
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
55
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 1
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees ook
onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de machine
gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u de machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
nl - 2
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij beschadigingen door een
erkend DEWalt Service-center repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te werk zoals
aangegeven. Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen
reparaties uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden
uitgevoerd.
Extra veiligheidsinstructies voor radiaalzaagmachines
• Beveilig de elektriciteitskabel met een zekering of stroomonderbreker.
• Houd de armrolbanen en de lagers van de motorslede schoon,
droog en vetvrij.
• Zorg ervoor dat de achteraanslag op de juiste wijze is geplaatst
alvorens de machine in te schakelen en een zaagsnede te maken.
Het zaagblad mag het materiaal pas raken als de motorslede naar
voren wordt getrokken.
• Plaats de vingerbescherming altijd zo dat deze de reeds aanwezige
sleuf in de aanslag passeert en 3 mm boven het oppervlak van het te
zagen materiaal blijft (behalve bij schulpen).
• Houd bij het schulpen het spouwmes op de juiste afstand van het blad
(1 - 3 mm) en zorg ervoor dat de anti-terugslagvingers op de juiste
wijze zijn afgesteld.
• Let bij het schulpen altijd op de richting van de materiaaldoorvoer.
• Controleer de instellingen regelmatig op nauwkeurigheid en stel waar
nodig opnieuw in.
• Zorg ervoor dat het blad in de juiste richting draait en dat de tanden
naar de achteraanslag zijn gericht.
• Zorg dat alle vergrendelingen goed vastzitten alvorens met enige
bewerking te beginnen.
• Laat de machine alleen draaien als alle beschermingen zijn geplaatst.
• Bescherm het zaagblad wanneer de machine niet in gebruik is.
Bescherm het zaagblad boven en onder met behulp van de
zaagbladbescherming.
• Schakel de stroom naar de machine uit wanneer deze niet in gebruik
is, bij het wisselen van het zaagblad of bij het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.
56
NEDERLANDS
• Gebruik altijd scherpe zaagbladen van het juiste type voor het werkstuk.
De aanbevolen bladdiameter is vermeld in de technische gegevens.
• Klem niets tegen de motorventilator om de motoras stil te houden.
• Oefen tijdens het zagen geen overdreven trekkracht uit op het
motorblok. (Overbelasting van de motor kan aanzienlijke schade
veroorzaken. Laat de motor eerst op toeren komen alvorens met zagen
te beginnen.)
• Til de machine niet op aan het werkblad.
• Zaag geen metaal of metselwerk.
• Smeer het zaagblad niet wanneer het nog draait.
• Houd de handen buiten het bereik van het zaagblad wanneer de zaag
aan het net is aangesloten.
• Reik niet om een draaiend zaagblad heen.
• Plaats uw handen tijdens het zagen minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Gebruik geen beschadigde of versleten zaagbladen.
Restrisico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van radiaalarmzagen:
Ondanks de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en het
aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde restrisico’s aanwezig.
Dit zijn:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Risico als gevolg van onbeschermde delen van het roterende zaagblad.
- Verwondingsgevaar bij het wisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor klemmen van de vingers bij het openen van de afschermingen.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukenhout en MDF.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
5 Werkbladsegmenten
1 Achteraanslag 48 mm
1 Achteraanslag 65 mm
2 Rechte tafelsteunen
1 Hoogte-instelling
1 Motor, motorslede, rolkop met nulspanningsuitschakelaar
1 Beugel voor nulspanningsuitschakelaar
1 Afscherming
1 Stofafzuigadapter
1 Doos met:
1 onderstel (4 poten, 4 dwarsrails, 24 M8 x 16 bouten, 24 M8 moeren
en 48 D8 sluitringen)
1 Werkbladverbredingsset:
8 M8 x 30 gleufkopbouten
8 D8 schotelveren
8 M8 moeren
8 D8 sluitringen
2 steunen tafeluitbreiding
1 Krimpfolieverpakking met inhoud:
3 steeksleutels (30, 10/13 & 17 mm)
1 ring/steeksleutels
1 dopsleutel 13 mm
5 inbussleutels (2,5 3, 4, 5 & 8 mm)
1 kruisschroef
6 M10 x 16 bouten
9 M8 x 30 gleufkopbouten
15 D8 schotelveren
15 M8 moeren
9 D8 sluitringen
2 M5 x 16 schroeven
4 D5 sluitringen
2 M5 moeren
1 kabelklem
1 draadklem
57
2 zelftappende schroeven
2 tafelklemmen
1 zaagblad
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 & A2)
De DW725/DW726 radiaalarmzaag is ontworpen voor de professionele
houtverwerkende industrie. Deze machine met hoge precisie kan
gemakkelijk en snel ingesteld worden voor afkorten, afschuinen,
verstekzagen of schulpen. Met behulp van de vele accessoires kan uw
radiaalarmzaag nagenoeg alle werkplaatshandelingen uitvoeren. Voor een
optimale veiligheid zijn alle belangrijke bedieningselementen voorzien van
zowel een vergrendeling als een afsluitmogelijkheid.
Zie ook de instructiekaart in deze handleiding.
A1
1 Aan/uit-schakelaar
2 Hendel
3 Zaagbladbescherming
4 Vast werkblad
5 Poot
6 Achteraanslag
7 Tafelklem
8 Kolom
9 Verstekvergrendeling
10 Verstekklemhendel
11 Hoogte-instelling
12 Radiaalarm
13 Afdekkapje
A2
14 Motorsledeaanslag
15 Schulpvergrendeling
16 Motorslede
17 Motor
18 Werkbladstrippen
19 Werkbladuitbreiding
20 Afschuinschaal
21 Rolkop
22 Resetkop
23 Kabelsteun
24 Nulspanningsschakelaar
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
nl - 3
NEDERLANDS
Driefase-machines moeten direct op het net worden aangesloten.
Dit moet door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
Monteren en instellen
• Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
• Voor een optimale werking van uw zaag is het van vitaal belang
om de procedures in onderstaande paragrafen te volgen.
Monteren van het frame met poten (fig. A1 & B)
De onderdelen en bevestigingsmiddelen van het frame met poten worden
separaat verpakt, geleverd.
• Maak de bovenkant van de doos open (fig. B1).
• Verwijder alle delen uit de verpakking, behalve de arm .
• Zet de arm met behulp van de verstekhendel (10) vast.
• Kantel de doos voorzichtig zodat de kolom op de vloer komt te liggen
(fig. B2).
• Trek de arm eruit en plaats een stuk hout (25) onder de rand van de
tafel (fig. B3).
• Monteer volgens schets de poten (5) met behulp van de moeren,
bouten en sluitringen uit de folieverpakking. Trek de bouten nog niet vast.
• Monteer de dwarsrails (26) (fig. B4).
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
• Zet het geheel rechtop.
De machine moet altijd waterpas en stabiel zijn.
Montage van de slinger (fig. C)
• Monteer de slinger (12) met behulp van de kruisschroef boven aan
de kolom .
Montage van de rolkop (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Draai aan de slinger (11) in de richting van + om de arm (12) zo ver
mogelijk omhoog te brengen (fig. A1).
• Verwijder de twee inbusschroeven (27) en verwijder de beschermkap
(28) (fig. D1).
• Maak de lagerrails (29) met een stalen sponsje en verwijder al het stof
met een droge doek (fig. D2).
• Zorg ervoor dat de schulpvergrendeling (15) los staat (fig. A2).
• Plaats voorzichtig de lagers (30) van de rolkop in de lagerrails (fig. D3).
• Plaats de rolkop op de lagerrails om te controleren op licht lopen.
• Controleer of de schulpvergrendeling werkt en zet indien nodig de
rolkop vrij.
• Zet de beschermkap onmiddellijk terug.
Montage van de kabelsteun en de kabelklem (fig. E1 - E3)
• Verwijder de kruisschroef (31) (fig. E1).
• Monteer de kabelsteun (23) en monteer de kruisschroef weer.
• Verwijder de kabelklem (32) op de arm en breng hem weer aan met de
kabel op zijn plaats (fig. E2).
• Breng de meegeleverde kabelklem (33) aan op de achterkant, bovenop
het onderstel van de tafel, met de kabel op zijn plaats (fig. E3).
Zorg ervoor dat de arm in horizontale en verticale richting kan
bewegen.
Montage van de elektronische schakelkast (fig. E4)
De elektronische schakelkast (24) is in de netkabel opgenomen en bevat
de nulspanningssschakelaar, en op driefasemodellen eveneens het
remmechanisme en de beveiliging tegen overbelasting van de motor met
automatische reset-functie.
• Verwijder de moeren van de schroeven die uit de achterkant van de
kast (24) uitsteken.
nl - 4
• Houd de kast tegen de achterkant van het tafelframe rechts van de
kolomvoet en steek de schroeven in de overeenkomstige gaten.
• Breng de moeren weer aan op het uiteinde van de schroeven en draai
ze vast.
Zaagblad (fig. F1 - F5)
Montage van de tafelsteunen (fig. F1)
De steunen worden met M8 x 16 bouten en bijbehorende moeren en D8
schotelveren aan de voorzijde (niet achter) bevestigd.
• Monteer de twee rechte tafelsteunen (34), geleverd met een
rechthoekige verdieping (35), zoals afgebeeld. Let erop dat ze niet aan
de achterkant van het onderstel van de tafel (33) uitsteken.
• Trek de bouten nog niet aan.
Afstellen van de tafelsteunen met behulp van de motoras (fig. F2 - F4)
• Zet de afschuinhendel (36) los en trek de afschuinvergrendeling (37) uit
(fig. F2).
• Draai de motor naar de verticale positie en zet de motor met de
afschuinvergrendeling en de afschuinhendel vast.
• Zet de schulpvergrendeling (15) vrij en zet de kop in zijn voorste positie
(fig. F3).
• Zet de verstelhendel (10) los (fig. A1) om de arm te draaien tot de
motoras (38) zich recht boven de buitenste voorste rand van een van
de rechte tafelsteunen bevindt (fig. F4).
• Laat de arm voorzichtig zakken tot de motoras de tafelsteun net raakt
en trek de overeenkomende moer van de tafelsteun met de hand aan.
• Herhaal deze procedure aan de achterkant voor de andere tafelsteun.
• Controleer opnieuw met behulp van de motoras.
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
• Breng de arm terug naar de centrale positie en vergrendel hem.
Afstellen van de centrale tafelsteun (fig. F5)
• Plaats een waterpas op de twee rechte tafelsteunen (34).
• Draai de bouten (38) in de centrale tafelsteun (39) los.
• Stel de centrale tafelsteun af met een inbussleutel tot deze juist het
waterpas raakt.
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
Montage van het vaste werkblad (fig. F6 - F9)
De standaardpositie van de werkbladdelen wordt getoond
in fig. F6.
Afhankelijk van de vereiste snedediepte, kan de aanslag (6) ook tussen de
strippen (18) gepositioneerd worden.
• Monteer de tafelklemmen (7) (fig. F6) aan de achterkant van de rechte
tafelsteunen (34) (fig. F7).
• Plaats het vast werkbladdeel (4) op het onderstel zoals in de schets en
controleer of de gaten in het midden overeenkomen met de
stelschroeven in de centrale tafelsteun (fig. F8).
• Gebruik de M8 x 30 bouten en D8 sluitringen boven en onder de D8
schotelveren.
• Zet alle bouten in het vaste werkbladdeel (4) met de hand vast behalve
de bout in het grote centrale gat.
• Plaats de aanslag (6) en de strippen (18) (fig. F6) op het onderstel van
de tafel (fig. F9).
• E1). Zet de tafelklemmen vast.
• Trek alle bouten van het werkblad aan.
Bevestigen van de tafeluitbreiding (fig. F9 - F11)
• Monteer de steunen van de tafeluitbreiding (40) aan de linkerkant van
het vaste werkblad (4) zoals afgebeeld met behulp van de M8 x 30
bouten boven en de D8 schotelveren onder.
• Plaats de tafeluitbreiding (19) (fig. F6) op het uitstekende deel van
de steunen.
58
NEDERLANDS
• Controleer of beide werkbladen gelijk liggen en draaide bouten met de
hand aan.
• Verplaats de strippen (18) en zet de tafelklemmen (7) vast (fig. F9).
Beide werkbladen moeten nu achter gelijk liggen.
Zaagblad (fig. G1 - G5)
Monteren van het zaagblad (fig. F1)
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Ontgrendel de schulpvergrendeling, trek het zaagblad naar u toe om te
controleren of het zaagblad ook daar parallel aan de winkelhaak staat.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Zet de verstekklemhendel (10) vrij, met de verstekhendel (9) gefixeerd
op 0° (fig. G7).
• Draai de borgmoeren (48) aan beide zijden van de arm los
(fig. G7 & G8).
• Om de arm naar links te verstellen moet het draadeind (49) rechts op
de arm losgezet en het tegenovergestelde draadeind aangedraaid
worden (fig. G9).
• Om de arm naar rechts te verstellen moet het draadeind (50) links op de
arm losgezet en het tegenovergestelde draadeind aangedraaid worden.
• Doe dit met kleine stappen en controleer de afstelling na elke stap met
de hendels (9) en (10) in aangrijping.
De rotatierichting wordt door de pijl op de motor aangegeven.
Draai de draaieinden niet te sterk aan.
• Houd de motoras tegen met de meegeleverde inbussleutel en verwijder
de moer (41) van de motoras door deze in klokrichting met de
universeelsleutel te draaien .
• Monteer het zaagblad (42) tussen de buitenflens (43) en de binnenflens
(44) en zorg ervoor dat de onderste tand naar de achterkant van de
machine wijst.
Let erop dat de ring van de moer (41) van de motoras tegen
de buitenflens rust (fig. F1).
• Draai de moer (41) van de motoras tegen de klokrichting aan.
Controle op de parallelle stand van de arm t.o.v. het werkblad
(fig. A1, F5 & G2)
• Zet de schulpvergrendeling (15) vast met het zaagblad in voorste
positie (fig. A1).
• Laat het zaagblad zakken tot dit net het werkblad raakt (4) (fig. G2).
• Zet de hendels (9) en (10) los (fig. A1).
• Zwaai de arm zo dat het zaagblad dwars over de breedte van het
werkblad strijkt.
• Verstel indien nodig de voorste stelbout (38) (fig. F5).
• Herhaal deze procedure met het zaagblad in achterste positie en
verstel indien nodig de achterste bout.
Controle op de haaksheid van het zaagblad t.o.v. het werkblad
(fig. A1 & G3 - G5)
• Breng de arm terug naar de centrale positie en zet de
schulpvergrendeling (15) vast (fig. A1).
• Plaats een stalen winkelhaak (45) tegen het zaagblad (fig. G3).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Verwijder de afschuinschaal (46) door het losdraaien van twee
schroeven (47) (fig. G4).
• Draai de drie inbusschroeven los die daardoor zichtbaar worden (fig. G5).
• Plaats een inbussleutel op de motoras en tik erop tot het zaagblad vlak
tegen de winkelhaak staat.
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
Het is van het uiterste belang om de centrale inbusschroef vast
te draaien.
• Monteer de afschuinschaal (46).
Controle op de haaksheid van het afkorten t.o.v. de achteraanslag
(fig. G6 - G10)
• Vergrendel het zaagblad voor de aanslag (fig. G6).
• Plaats een winkelhaak (45) op een stuk board en tegen de aanslag en
die het zaagblad net raakt.
59
• Draai de borgmoeren (48) vast (fig. G7 & G8).
• Stel de wijzer (51) op de verstekschaal (52) zodanig af dat hij 0°
aangeeft.
Controle op de haakse stand van het zaagblad t.o.v. de achteraanslag
(fig. G11 - G13)
• Ontgrendel de motorsledehendel (53) en druk op de
motorsledevergrendeling (54) (fig. G11).
• Draai de motor 90° zoals afgebeeld.
• Wanneer de motor speling heeft, trek dan de moer aan (55) (fig. G12).
• Plaats het zaagblad tegen de achteraanslag en controleer de parallelle
stand t.o.v. de achteraanslag.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de twee kruislings geplaatste bouten (56) onder de motorslede
los (fig. G13).
• Steek de inbussleutel in de motoras.
• Verstel de positie van het zaagblad en zet de bouten (56) vast.
Montage en afstelling van de zaagbladbescherming (fig. H1 - H5)
De zaagbladbescherming (3) heeft meerdere functies die de volgende
beveiligingen bieden (fig. H1):
- Bovenbescherming (57) (fig. H1) en verende achterbescherming (58)
(fig. H2) voor volledige zaagbladbescherming.
- Stofafzuigadapter (59) voor afkorten en schulpen.
- Anti-terugslagvinger (60) voor gebruik tijdens schulpen.
- Instelbare vingerbescherming (61) voor gebruik tijdens afkorten.
- Spouwmes (62) om te voorkomen dat het werkstuk tijdens het
schulpen met het zaagblad beklemd raakt.
• Zet de afschuinklem (36) los en trek aan de afschuingrendel (37)
(fig. F2) om de motor zoals afgebeeld te kantelen voor optimale
toegankelijkheid (fig. H3).
• Verwijder de vleugelmoer (63) van de afscherming en de sluitring (64).
• Draai de borgschroef (65) los en draai de borgbeugel (66) tegen
de klok in tot de verende achterbescherming (58) van de steun (68)
gelicht kan worden (fig. H3).
• Haak alleen de twee bovenste veren (67) uit.
• Draai de uitgehaakte achterbescherming (58) uit zoals afgebeeld in fig. H2.
• Laat de zaagbladbescherming over het zaagblad zakken (fig. H3).
• Zet de zaagbladbescherming met de vleugelmoer (63) en sluitring (64)
vast.
• Breng de verende achterbescherming (58) en de borgbeugel (66) weer
in de originele positie terug (fig. H2).
• Het verwijderen van de bescherming gebeurt in omgekeerde volgorde.
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
nl - 5
NEDERLANDS
Afstelling van de zaagbladbeschermingsbediening (fig. H4 & H5)
Afstelling van het spouwmes voor het schulpen
• Zet de twee knoppen (69) los en schuif het spouwmes (62) omlaag tot
de tip zich ca. 10 mm van het werkblad bevindt (fig. H4 & H5).
• Draai de twee schroeven (70) los en stel het spouwmes in op de juiste
afstand ten opzichte van het zaagblad (fig. H4).
Het spouwmes moet correct afgesteld zijn; de afstand tussen de
gekartelde rand en het spouwmes moet 1-3 mm zijn (fig. H5).
Afstellen van de terugslagvingers voor (afschuin-)schulpen (fig. H4 & H6)
• Zet de knop (71) los en laat de beugel (72) zakken tot de
neerhouderveer (73) het oppervlak van het werkstuk net raakt (fig H4).
• De uiteinden van de anti-terugslagvingers (60) moeten zich nu 3 mm
onder het oppervlak van het werkstuk bevinden en de hoek moet nu
zijn als in fig. H6.
• Voor afschuinschulpen moeten de inbusschroeven (74) losgedraaid en
de anti-terugslagvingers onder de vereiste hoek gebracht worden.
Afstellen van het spouwmes, de vingerbescherming en
de anti-terugslagvingers voor afkorten (fig. H2)
• Voor het afkorten moeten het spouwmes en de anti-terugslagvingers
omhoog en opzij.
• Zet de hendel (75) los om de vingerbescherming (61) juist boven het
werkstuk te positioneren en zet daarna de hendel (75) vast.
Afstelling van de schalen (fig. I1 - I5)
Schulpschaal
Schulpen kan worden uitgevoerd met de motor in twee posities.
Elke werkwijze vereist zijn eigen aanvoerrichting:
Positie
Aanvoerrichting
- In-schulpen
van rechts naar links (fig. I1)
- Uit-schulpen
van links naar rechts (fig. I2)
De wijzer (76) die de schulpbreedte op de schulpschaal (77) aangeeft is
instelbaar (fig. I3):
• Plaats de achteraanslag in de achterste positie.
• Plaats een plank van 24 mm tegen de achteraanslag.
• Ontgrendel de motorsledehendel (53), druk op de
motorsledevergrendeling (54) (fig. I1) en positioneer de motor in
uit-schulppositie (fig. I2).
• Beweeg de motorslede langs de radiaalarm tot het zaagblad de rand
van het materiaal net raakt.
• Draai de twee schroeven (78) los en verplaats de wijzer (76) tot de rand
van de uit-schulpwijzer (79) gelijk staat met de bekende breedte van de
plank op de onderste schaal (fig. I3).
• Draai de twee schroeven (78) vast.
• Plaats de motor in in-schulppositie.
• Licht de bescherming op zodat het zaagblad op het vlak van de
achteraanslag kan rusten.
• De in-schulpwijzer (80) moet nu gelijk staan met de nulpositie op de
bovenste schaal. Indien nodig nastellen.
Afschuinschaal (fig. I4)
• Controleer of de afschuinschaal (20) 0° aangeeft als deze is
gepositioneerd voor verticaal zagen.
• Draai indien nodig de schroeven (81) los en zet de wijzer op 0°.
Verstekschaal (fig. i5)
• Controleer of de verstekschaal (52) 0° aangeeft als deze is
gepositioneerd voor verticaal zagen.
• Breng de wijzer (51) met behulp van schroef (82) naar 0°.
De verstekschaal heeft vooringestelde posities op 45° links en rechts en
op 0°.
nl - 6
Motorsledeaanslag (fig. A2, J1 & J2)
De motorsledeaanslag (14) moet worden ingesteld om te voorkomen dat
de lagers van de motorslede tegen de achterste begrenzing van de
lagerrails stoten (fig. A2).
• Duw de motorslede zover mogelijk, trek de slede nu ca. 5 mm voorwaarts
en vergrendel daarna met de schulpvergrendeling (15) (fig. A2).
• Stel de motorsledeaanslag (14) in door het loszetten van de moeren
(83) in de voorste sleuf (84) tot de rubber stop (85) stoot tegen de
achterkant van het schulpvergrendelhuis (fig. J1).
• Draai de moeren (83) vast.
Trek bij het afkorten in de voorste sleuf (84) één moer aan en
één in de achterste sleuf (86) (fig. J2).
Montage van de automatische terugloop (fig. A1 & K)
• Monteer de terugloopveer (87) achter de motorsledeaanslag (14) met
de corresponderende bouten en bevestig het einde van de kabel met
behulp van de schroeven aan de schulpvergrendeling (15).
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine. Geef geen
zijdelingse druk op het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Werk nooit met de machine wanneer de beschermingen niet zijn
geplaatst.
• Hef de machine nooit aan het werkblad.
• Zorg ervoor dat er altijd een geschikte sleuf in het werkblad is.
• Raadpleeg altijd fig. L om positie en type van de achteraanslag
te controleren.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar van uw radiaalarmzaag biedt vele voordelen:
-nulspanningsfunctie: wordt de spanning om een of andere reden
uitgeschakeld, dan moet de schakelaar opnieuw ingedrukt worden.
-overbelastingsbeveiliging van de motor: in geval van overbelasting van de
motor wordt de spanning naar de motor uitgeschakeld. Als dit gebeurt,
laat dan de motor 10 minuten afkoelen en druk daarna op reset (22).
-elektronisch remsysteem: na het uitschakelen produceert het
remsysteem bij het resetten acht seconden lang een zoemend geluid.
De machine kan in deze periode eventueel weer worden gestart.
• I = AAN De machine werkt continu.
• O = UIT
Het maken van een proefsnede (fig. A1)
• Zorg dat de verstekvergrendeling (9) ingrijpt en vergrendel de
verstekklemhendel (10) zo, dat het zaagblad in rechte afkortstand 0°
staat.
• Zet de schulpvergrendeling (15) vrij en duw de motorslede terug tot het
zaagblad zich achter de aanslag bevindt.
60
NEDERLANDS
• Laat de arm zakken tot het zaagblad het werkblad bijna raakt.
• Plaats het werkstuk tegen de voorkant van de achteraanslag.
• Schakel de machine in en laat de arm zakken, zodat het zaagblad een
ondiepe snede in het werkblad kan maken.
• Trek het zaagblad naar u toe en door het werkstuk.
• Breng het zaagblad naar de rustpositie en schakel de machine uit.
• Controleer of de snede in alle vlakken exact 90° is en corrigeer indien
nodig.
Basis zaagsneden (fig. L & M1 - M7)
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
Afkorten (fig. L & M1)
• Stel de radiaalarm haaks op de achteraanslag.
• Vergrendel de verstekhendel (9) in positie 0° en zet de
verstekklemhendel (10) vast (fig. M1).
• Laat het zaagblad zakken.
• Stel de vingerbescherming (61) in zodat deze net vrij is van het werkstuk.
• Wanneer zich in het werkblad geen sleuf bevindt, maak er dan een
zoals eerder is beschreven.
• Houd het werkstuk tegen de achteraanslag en blijf daarbij met uw
vingers beslist weg van het zaagblad.
• Schakel de machine in en trek het zaagblad langzaam door de
achteraanslag en het werkstuk.
• Breng het zaagblad terug naar de rustpositie en schakel de machine uit.
Verstekzagen (fig. L, M2 & M3)
• Zet de verstekhendel (9) en de verstekklemhendel (10) los (fig. M2).
• Zwenk de arm tot de vereiste hoek op de verstekschaal.
• Gebruik voor 45° links of rechts de verstekhendel (9) en vergrendel met
de verstekklemhendel (10).
• Gebruik voor tussenliggende hoeken alleen de verstekklemhendel.
• Handel als bij afkorten.
In het geval van linksverstek kan het zijn dat u de achteraanslag
en de strippen naar links moet verschuiven (fig. M3).
Afschuinen (fig. L & M1 & M4)
• Stel de arm in voor een afkorting onder 0° (fig. M1).
• Zet het zaagblad ruim boven het werkblad.
• Zet de afschuinhendel (36) los en trek de afschuinvergrendeling (37) uit
(fig. M4).
• Kantel de motor naar de gewenste hoek op de afschuinschaal (20).
• Gebruik voor 90° of 45° rechts de afschuinvergrendeling (37) en
vergrendel met de afschuinklemhendel (36).
• Gebruik voor tussenliggende hoeken alleen de afschuinklemhendel.
• Handel als bij verticaal afkorten.
Schulpzagen (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
De motor kan worden vastgezet in de posities in-schulpen of uit-schulpen
(zie fig. I1 & I2) om de machine voor resp. smalle en brede werkstukken
aan te passen.
• Zet de motorslede in uitgetrokken positie vast en gebruik hiervoor de
schulpvergrendeling.
• Zet de motorsledehendel (53) vrij en druk op de
motorsledevergrendeling (54) om de motor naar de juiste positie te
draaien, tot de motor op zijn plaats vastzit (fig. I1).
• Zet de motorsledehendel (53) vast en positioneer de achteraanslag.
• Positioneer de motorslede langs de arm voor de gewenste breedte van
de snede met behulp van de schulpschaal (77) en vergrendel hem met
behulp van de schulpvergrendeling in positie (fig. I2).
• Stel de zaagbladbescherming in zoals eerder is beschreven en draai de
stofafzuigadapter (59) van u weg. Denk erom dat bij schulpen een
spouwmes (62) en anti-terugslagvingers (60) nodig zijn (fig. H1).
61
• Voer het werkstuk met behulp van het duwhout (88) langzaam in het
zaagblad en houd het stevig aangedrukt op het werkblad en tegen de
achteraanslag (fig. M5). Forceer het zagen niet. De snelheid van het
zaagblad moet constant worden gehouden.
Gebruik altijd een duwhout.
Afschuinschulpen (fig. L & M6)
• Zet de machine in de positie afschuinen/afkorten.
• Roteer de motorslede in schulppositie.
• Positioneer de motorslede voor de juiste schulpbreedte.
• Zet de anti-terugslagvingers (60) in de gewenste hoek zodat zij plat op
het werkstuk en het spouwmes (62) omlaag houden.
• Handel als bij schulpen.
Dubbele versteksnede (fig. L & M7)
Deze snede is een combinatie van verstekzagen en afschuinen.
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Zwaai de arm naar de gewenste verstekpositie.
• Handel als bij verstekzagen.
Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd en voordat u
de stekker uit het stopcontact haalt.
Vermeerderde zaagcapaciteit (fig. N1 & N2)
Bij schulpen en de verticaal afkorten kan de zaagdiepte vermeerderd
worden door het werkstuk twee maal van beide tegenliggende parallelle
kanten door te zagen. De behaalde nauwkeurigheid hangt af een correcte
afstelling van de machine en uitlijning van het blad.
• Zet de machine in de gewenste positie.
• Plaats het werkstuk tegen de aanslag.
• Zaag het materiaal op zijn minst halverwege door voor de eerste snede
(fig. N1).
• Draai het werkstuk ondersteboven en plaats het tegen de aanslag met
de tegenliggende kant naar boven gericht.
• Zaag, terwijl u dezelfde zaaglijn volgt, het materiaal voor de tweede
maal door om op de eerste snede uit te komen (fig. N2).
Geavanceerde zaagtoepassingen
Uw radiaalarmzaag kan worden gebruikt voor een breed scala aan
geavanceerde toepassingen, waaronder uithollen.
Uithollen (fig. O)
• Zet het zaagblad onder de gewenste hoek, roteer de motorslede onder
de arm en positioneer het zaagblad boven het werkstuk op de
gewenste plaats. Verwijder het werkstuk en laat het zaagblad zakken
om een ondiepe snede te maken. Laat de anti-terugslagvingers zakken
zoals voor afschuinen/schulpen. Houd het werkstuk tegen de aanslag
en ga te werk als voor schulpen.
Maak uitsluitend ondiepe sleuven!
Stofafzuiging (fig. H1)
De machine is voorzien van een stofafzuigadapter (59).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
• Plaats bij het afkorten een stofzak (optie) achter de zaaglijn.
Opties
Haal vóór het aanbrengen van een accessoire altijd de stekker
uit het stopcontact.
nl - 7
NEDERLANDS
Houder voor bovenfrees (fig. F1, Q1 - Q6)
Deze houder (103) maakt het mogelijk om een DEWALT bovenfrees op uw
zaagmachine te monteren, zodat deze ook voor nauwkeurig decorfrezen
kan worden gebruikt (fig. Q1).
Bevestigen van de houder voor de bovenfrees
• Verwijder de zaagbladbeschermkap en het zaagblad.
• Positioneer de houder (103) boven het uiteinde van de motoras zoals
afgebeeld in fig. Q1, en bevestig hem met behulp van de vleugelmoer (63).
• Vervang de geleidestangen van de parallelaanslag van uw bovenfrees
door de stangen (104) die met de houder worden meegeleverd:
- Gebruik de stangen met kleine diameter voor de DW609/DW613/
DW615 (fig. Q2).
- Gebruik de stangen met grote diameter voor de DW620/DW621/
DW624/DW625/DW629 (fig. Q3).
• Draai de borgschroeven (105) vast (fig. Q4).
Zorg er voor dat de bovenfrees altijd op de stangen is
gecentreerd en in de houder is bevestigd.
Gebruik van de bovenfrees
De bovenfrees kan op de juiste hoek worden ingesteld en met behulp van
de hendel (2) (fig. Q5) door het werkstuk worden getrokken; het is ook
mogelijk om het werkstuk langs de stationaire bovenfrees te voeren.
• Zorg er voor dat de houder stevig is bevestigd.
• Breng indien nodig de buitenflens (43) in fig. G1 op de motoras aan en
klem de houder met behulp van de moer (41) in fig. G1 tegen de
motor. Trek de moer niet te sterk aan.
Voer het werkstuk altijd tegen de draairichting van de frees toe.
Zie ook de handleiding van uw bovenfrees.
Verstekaanslagen (fig. S1 & S2)
Er zijn verstekaanslagen (108) leverbaar voor snelle en veelzijdige
verstekbewerkingen (fig. S1).
• Vervang de standaardaanslag door de verstekaanslag (108).
• Voer het zaagblad tussen de twee delen van de aanslag door (fig. S2).
Trekbegrenzer (fig. T1 - T7)
De trekbegrenzer (109) staat garant voor optimale resultaten bij
toepassingen waarvoor een constante toevoersnelheid van belang is.
Monteren van de trekbegrenzer
• Verwijder de automatische terugloop (87) in fig. K.
• Verwijder de motorsledeaanslag (14) in fig. A1.
• Monteer de beugel (110) en de motorsledeaanslag zoals afgebeeld in
fig. T2.
• Draai de stifttap (111) in de kartelknop (112) met behulp van een
inbussleutel los en schroef de kartelknop af (fig. T3).
• Draai de stifttap (113) in de achterste steun (114) los en verwijder de steun.
• Schuif de cilinder (115) door de cilinderklem (116) (fig. S4).
• Positioneer de cilinderklem (116) boven de schulpvergrendeling (15) en
draai de stifttappen aan beide zijden van de houder (117) vast (fig. T5).
• Monteer de achterste steun (114) en de kartelknop (112) weer en draai
schroeven (111 & 113) vast (fig. T6).
• Positioneer de achterste steun (114) zoals afgebeeld en draai de
stifttap (118) vast.
• Druk de rolkop naar achteren en positioneer de cilinder zover mogelijk
in zijn klem (116) en naar achteren. Het einde van de stang moet de
ontluchtingsnippel in de balg niet raken, wanneer de balg (119) is
samengedrukt. Controleer de positie door op de ontluchtingsnippel te
drukken (fig. T1).
• Draai de schroef (120) in de cilinderklem (116) aan (fig. T7).
• Stel de uitloopsnelheid in met de kartelknop (108) (fig. S1).
nl - 8
Ontluchten van de trekbegrenzer
Na het bijvullen of vervangen van de olie in de trekbegrenzer moet de lucht
uit het systeem verdreven worden.
• Verwijder de eenheid van de machine en klem de eenheid in verticale
positie, met de zuiger volledig uit en omlaag.
• Verwijder de plug aan het achtereinde van de balg (114). Houd de balg
vast om het weglopen van olie te voorkomen.
• Vul de balg volledig met hydraulische olie Castrol 210 NRL25 of
gelijkwaardig en gebruik een trechter of injectiespuit.
• Plaats de vuldop en draai deze één slag aan.
• Druk de balg een beetje in tot uit de vuldop enige olie ontsnapt.
• Draai de vuldop vast met een steeksleutel en monteer de eenheid
weer.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
• Vervang bij slijtage het vaste werkblad en de aanslag.
Afstellen van de rolkoplagers in de armrails (fig. A1 & U1 - U6)
Indien de rolkop speling vertoont, dienen de lagers te worden afgesteld:
• Trek de motorslede naar voren tot het einde van de armrails en zet
hem vast met de schulpvergrendeling (15) (fig. A1).
• Verwijder de wijzer (76) van de schulpschaal rechts van de motorslede
door de kruisschroeven te verwijderen (fig. U1).
• Draai de borgschroeven (121) (fig. U2 & U3) los en zet de
schulpvergrendeling (15) vrij.
• Verdraai de lagers (122) een beetje met behulp van een inbussleutel
totdat de speling is opgeheven (fig. U4).
• Maak de borgschroeven (121) weer vast en breng de wijzer (76) van de
schulpschaal weer aan.
Smering
Uw radiaalarmzaag vereist geen aanvullende smering.
Smeer nooit de armrails of lagers.
Reiniging
• Reinig de armrolbanen regelmatig. Verwijder hiervoor de eindkap en de
motorslede. Verwijder ook het stof van de lagers.
• Werk altijd met een schoon werkblad. Gebruik nooit uw handen om
stof van het werkblad te vegen.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
62
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT, op
voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
63
nl - 9
NORSK
RADIALARMSAG DW725/DW726
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt en DEWALT maskine. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest
pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Tilleggutstyr
Vedlikehold
Garanti
Motoreffekt
Effektforbruk
Spenning
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Spindelbredde
Turtall, ubelastet, 50 Hz
Turtall, ubelastet, 60 Hz
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
Maks. kappekapasitet ved 0°,
i 25 mm kloss
Maks. gjæringskapasitet ved 45°,
i 25 mm kloss
høyre
venstre
Maks. kappebredde
Maks. kløvebredde
Ytterdimensjoner
(med stativ)
Adapter for avsuging av støv
Vekt
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 6
no - 7
no - 8
no - 8
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC,
målt i henhold til DIN 45635:
DW725
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DW726
dB(A)*
84,2
84,2
dB(A)
91,4
91,4
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge
DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standardutstyr:
Bord, TCT-blad, bladvern og verktøy, effektbryter.
Sikringer:
230 V verktøy
400 V verktøy
16 Ampere, nettspenning
16 Ampere, pr. fase
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
64
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til
Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere,
og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold
(for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.)
kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i
de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør.
65
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller
deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om
deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og
i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales
i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for radialsager
• Beskytt strømtilførselsledningen med en passende sikring eller
overbelastningsbryter.
• Hold lagersporene i armen og lagrene i rullehode-enheten rene og uten fett.
• Før maskinen slås PÅ, kontrolleres om vernet er i riktig stilling.
Bladet må ikke berøre materialet før sagen beveges med håndtaket.
• Sett alltid fingervernet slik at det går gjennom det ferdige sporet
i anlegget og/eller 3 mm over overflaten av materialet som sages
(unntatt ved kløving).
• Ved kløving må kløyvkniven være justert i riktig avstand fra bladet (1 - 3 mm)
og vær sikker på at kastbeskyttelsen er riktig justert.
• Ved kløving må man alltid kontrollere materetningen.
• Sjekk regelmessig om justeringene er riktige og juster om nødvendig.
• Vær sikker på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot anlegget.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Start aldri maskinen før alt verneutstyr er på plass.
• Når maskinen ikke brukes, må sagbladet dekkes helt av bladvernet.
• Når maskinen ikke brukes, når det skiftes blad eller utføres vedlikehold,
må maskinen koples fra strømforsyningen.
• Bruk alltid skarpe blader av riktig type til arbeidsstykket. Den anbefalte
bladdiameteren gjengis i de tekniske data.
• Kil ikke noe fast mot viften for å holde motorspindelen.
• Forser ikke skjæringen. (Blokkering eller delvis blokkering av motoren
kan føre til omfattende skader. La motoren oppnå fullt turtall før
skjæringen begynner.)
• Ikke løft maskinen etter bordet.
• Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Hold begge hendene unna bladområdet når strømmen er tilkoblet sagen.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Plasser ikke hendene nærmere enn 150 mm fra sagbladet når skjæring
pågår.
• Bruk ikke ødelagte eller sprukne sagblad.
no - 2
NORSK
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av radialsager:
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis sammenstilt maskin
5 Øvre deler av bordet
1 Anlegg 48 mm
1 Anlegg 65 mm
2 Rette bordstøtter
1 Sveiv for høydejustering
1 Motor, åk og rullehode-enhet med effektbryter
1 Brakett for effektbryter
1 Deksel-enhet
1 Adapter for avsuging av støv
1 Boks som inneholder:
1 stativ (4 ben, 4 tverrprofiler, 24 M8 x 16 bolter, 24 M8 muttere og
48 D8 flate skiver)
1 Sett med deler for bordutvidelse:
8 M8 x 30 hodebolter
8 D8 koniske skiver
8 M8 muttere
8 D8 flate skiver
2 forlengelsesstøtter for bord
1 Innpakning inneholder:
3 nøkler (30, 10/13 & 17 mm)
1 kombinasjonsnøkkel
1 pipenøkkel 13 mm
5 Umbrakonøkler (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 stjerneskrue
6 M10 x 16 bolter
9 M8 x 30 hodebolter
15 D8 koniske skiver
15 M8 muttere
9 D8 flate skiver
2 M5 x 16 skruer
4 D5 flate skiver
2 M5 muttere
1 kabelklemme
1 wireklemme
2 selvgjengende skruer
2 bordklemmer
1 blad
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Din DW725/DW726 radialarmsag er konstruert for den profesjonelle
trevareindustrien. Denne presisjonsmaskinen kan lett og hurtig innstilles
kapping, kløving, gjærsaging eller dobbel gjærsaging. Ved hjelp av en rekke
tilbehør, vil din radialarmsag kunne brukes til så godt som alle oppgaver.
no - 3
For optimal sikkerhet har alle viktige kontroller både en sperre og en
låseanordning. Se også referanseskjemaet i denne håndboken.
A1
1 Strømbryter
2 Håndtak
3 Bladvern
4 Fast borddel
5 Ben
6 Anlegg
7 Bordklemme
8 Søyle
9 Sperrehåndtak for gjæring
10 Låsehåndtak for gjæring
11 Sveiv for høydejustering
12 Radialarm
13 Endelokk
A2
14 Åkstopper
15 Kløvelås
16 Åk
17 Motor
18 Bordstenger
19 Bordutvidelse
20 Skala for avfasing
21 Rullehode-enhet
22 Tilbakestillingsknapp
23 Kabelholder
24 Effektbryter
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med
blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Tre-fase maskiner skal tilsluttes direkte til nettet av en kvalifisert elektriker.
Montering og justering
• Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
• For at sagen skal yte optimalt, er det svært viktig å følge
prosedyrene i nedenstående avsnitt.
Sammenstilling av stativet (fig. A1 & B)
Stativets deler og beslag er pakket separat.
• Åpne toppen av esken (fig. B1).
• Ta alle deler ut av emballasjen, unntatt armen .
• Lås armen ved hjelp av låsehåndtaket for gjæring (10).
• Legg esken forsiktig over på siden med kortsiden ned mot gulvet (fig. B2).
• Dra ut armen og legg en trekloss (25) under kanten av bordet (fig. B3).
• Monter bena (5) som vist, ved hjelp av bolter, skruer og flate skiver fra
innpakningen. Ikke stram til skruene ennå.
• Monter tverrprofilene (25) (fig. B4).
• Skruene kan nå dras til.
• Sett bordet rett.
66
NORSK
Maskinen må alltid stå stabilt og være i vater.
Montering av sveiv for høydejustering (fig. C)
• Monter sveiven for høydejustering (12) på toppen av søylen ved hjelp
av stjerneskruen.
Montere rullehode-enheten (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Drei sveiven for høydejustering (11) i retningen + for å løfte armen (12)
så høyt det er mulig (fig. A1).
• Fjern de to umbrakoskruene (27) og ta av endelokket (28) (fig. D1).
• Gjør lagersporene (29) rue med stålull og fjern alt støv med en tørr klut
(fig. D2).
• Pass på at kløvelåsen (15) er løsnet (fig. A1).
• Sett lagrene (30) til rullehode-enheten (21) forsiktig inn i lagersporene
(fig. D3).
• Beveg rullehodet i lagersporene for å kontrollere at det går jevnt.
• Kontroller at kløvelåsen kan låses, og frigjør rullehodet som nødvendig.
• Sett på igjen endelokket umiddelbart.
Montere kabelholder og kabelklemme (fig. E1 - E3)
• Fjern skruen (31) (fig. E1).
• Monter kabelholderen (23) og fest skruen igjen.
• Ta av kabelklemmen (32) som sitter på armen, og monter den igjen slik
at den holder kabelen på plass (fig. E2).
• Fest kabelklemmen (33) som sitter på baksiden øverst på
bordrammen, slik at den holder kabelen på plass (fig. E3).
Sørg for at armen kan bevege seg horisontalt og vertikalt.
Montere den elektroniske kontrollboksen (fig. E4)
Den elektroniske kontrollboksen (24) er koblet til strømkabelen og inneholder
effektbryteren. På trefasemodeller inneholder den også bremseenheten og
overbelastningsvernet for motoren med automatisk tilbakestilling.
• Ta av mutterne fra skruene som stikker ut på baksiden av boksen (24).
• Hold boksen mot baksiden av bordrammen til høyre nederst på søylen,
og sett skruene inn i de tilhørende hullene.
• Fest mutterne på enden av skruene, og stram dem godt.
Sagbord (fig. F1 - F5)
Montere bordstøttene (fig. F1)
Støttene monteres med M8 x 16 bolter og tilhørende muttere og med D8
koniske skiver foran, men ikke bak.
• Monter de to rette bordstøttene (34) på 75 mm som har en rektangulær
utsparing (35) som vist. Pass på at disse ikke stikker ut på baksiden av
bordrammen (33).
• Ikke stram boltene ennå.
Justere bordstøttene ved hjelp av akselen (fig. F2 - F4)
• Løsne låsehåndtaket for avfasing (36), og dra ut sperren for avfasing
(37) (fig. F2).
• Vri motoren til vertikal stilling og lås den ved hjelp av sperren for
avfasing og låsehåndtaket for avfasing.
• Løsne kløvelåsen (15) og flytt hodet så langt frem som mulig (fig. F3).
• Løsne låsehåndtaket for gjæring (10) (fig. A1) og drei armen helt til
spindelen (38) er rett over det fremre ytre hjørne av en av bordstøttene
(fig. F4).
• Senk armen forsiktig helt til spindelen såvidt berører bordstøtten,
og stram den tilsvarende mutteren til bordstøtten manuelt.
• Gjenta dette for den bakre enden og for den andre bordstøtten.
• Kontroller på nytt ved hjelp av motorakselen.
• Skruene kan nå dras til.
• Sett armen tilbake til den midtre stillingen og lås den.
67
Justere den midtre bordstøtten (fig. F3)
• Legg et vater over de to rette bordstøttene (34).
• Løsne bolten (38) til den midtre bordstøtten (39).
• Juster den midtre bordstøtten med en umbrakonøkkel så den såvidt
berører vateret.
• Skruene kan nå dras til.
Montere den faste delen av bordet (fig. F6 - F9)
Den vanlige stillingen til de øvre delene av bordet vises i figur F6.
Avhengig av ønsket sagedybde, kan anlegget (6) også plasseres mellom
stengene (18).
• Monter bordklemmene (7) (fig. F6) til baksiden av de rette bordstøttene
(34) (fig. F7).
• Sett den faste borddelen (4) på bordrammen som vist, og kontroller at
hullene i midten befinner seg over justeringsskruene i den midtre
bordstøtten (fig. F8).
• Bruk M8 x 30 bolter og D8 flate skiver øverst og D8 koniske skiver nederst.
• Stram alle boltene i den faste borddelen (4) for hånd, unntatt bolten i
det store hullet i midten.
• Sett anlegget (6) og stengene (18) (fig. F6) på bordrammen (fig. F9).
• Stram bordklemmene.
• Stram grundig alle bolter i bordets topp.
Montering av bordutvidelsen (fig. F9 - F11)
• Monter bordutvidelsesstøtten (40) til venstre side av den faste
borddelen (4) som vist, med M8 x 30 bolter øverst og D8 koniske skiver
underst (fig. F10).
• Sett bordutvidelsen (19) (fig. F6) på bordutvidelsesstøttene som stikker
ut (fig. F11).
• Kontroller at begge bordene er jevne, og stram boltene for hånd.
• Sett på plass stengene (18) og stram bordklemmene (7) (fig. F9).
Begge borddelene må flukte bak.
Sagbladet (fig. G1 - G5)
Montere sagbladet (fig. F1)
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
Rotasjonsretningen vises med en pil på motoren.
• Hold spindelen ved hjelp av umbrakonøkkelen som følger med
maskinen og fjern spindelmutteren (41) ved å vri med urviseren med
spesialnøkkelen .
• Monter bladet (42) mellom ytre flens (43) og indre flens (44) mens du
passer på at de nedre tennene peker mot maskinens bakside.
Pass på at ringen til spindelmutteren (41) ligger mot den ytre
flensen (fig. F1).
• Stram spindelmutteren (41) ved å vri den mot urviseren.
Kontrollere at armen er parallell med toppen av bordet (fig. A1, F5 & G2)
• Stram kløvelåsen (15) med bladet i fremre stilling (fig. A1).
• Senk bladet ned så det såvidt berører toppen av bordet (4) (fig. G2).
• Løsne håndtakene (9) og (10) (fig. A1).
• Sving armen slik at bladet beveges langs toppen av bordet i bredden.
• Juster om nødvendig fremre justeringsbolt (38) (fig. F5).
no - 4
NORSK
• Gjenta dette med bladet i bakre posisjon, og juster om nødvendig den
bakre bolten.
Kontrollere at bladet er vinkelrett i forhold til toppen av bordet
(fig. A1 & G3 - G5)
• Sett armen i midtre stilling og stram kløvelåsen (15) (fig. A1).
• Sett en vinkelhake av stål (45) mot bladet (fig. G3).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Fjern indikasjonsskiven for avfasing (46) ved å løsne de to skruene (47)
(fig. G4).
• Løsne de tre umbrakoskruene som nå er synlige (fig. G5).
• Sett en umbrakonøkkel i motorakselen, og bank forsiktig til bladet
ligger flatt mot vinkelhaken.
• Skruene kan nå dras til.
Det er særlig viktig å stramme den midtre umbrakoskruen.
• Sett på plass indikasjonsskiven for avfasing (46).
Kontrollere om kapperetningen er vinkelrett i forhold til anlegget
(fig. G6 - G10)
• Lås bladet foran anlegget (fig. G6).
• Sett vinkelhaken (45) på en plate og mot anlegget og slik at den såvidt
berører bladet som vist.
• Løsne kløvelåsen, trekk bladet mot deg for å kontrollere at bladet går
parallelt med vinkelhaken.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Med sperrehåndtaket for gjæring (9) låst i posisjonen 0°, løsner du
låsehåndtaket for gjæring (10) (fig. G7).
• Løsne låsemutterne (48) på hver side av armen (fig. G7 & G8).
• For å justere armen mot venstre, løsner du pinnen (49) på høyre side av
armen og strammer den motstående pinnen (fig. G9).
• For å justere armen mot høyre, løsner du pinnen (50) på venstre side av
armen og strammer den motstående pinnen.
• Utfør kun små justeringer om gangen og sjekk justeringen etter hvert
trinn, med håndtakene (9) og (10) låst.
Ikke stram pinnene for mye.
• Stram låsemutterne (48) (fig. G7 & G8).
• Juster pekeren (51) på gjæringsskalaen (52) slik at den registrerer 0°
(fig. G10).
Kontroller at bladet er vinkelrett i forhold til anlegget (fig. G11 - G13)
• Løsne åk-låsehåndtaket (53), trykk på åksperren (54) (fig. G11).
• Drei motoren 90° som vist.
• Hvis motoren har noe dødgang, strammer du mutteren (55) (fig. G12).
• Sett bladet mot anlegget og sjekk at det er parallelt med anlegget.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne de to boltene (56) som befinner seg diagonalt under åket (fig. G13).
• Sett umbrakonøkkelen i motorakselen.
• Juster bladets posisjon og stram boltene (56).
Montering og justering av bladvernenhet (fig. H1 - H5)
Bladvernet (3) er en enhet med flere funksjoner og har følgende
sikkerhetsanordninger (fig. H1):
- Øvre deksel (57) (fig. H1) og fjærbelastet bakre deksel (58) (fig. H2) for
full beskyttelse av bladet.
- Adapter for avsuging av støv (59) for kapping og kløving.
- Kastbeskyttelse (60) for bruk ved kløving.
- Justerbart fingervern (61) for bruk ved kapping.
- Kløyvkniv (62) for å hindre at arbeidsstykket klemmer bladet ved kløving.
no - 5
• Frigjør låsehåndtaket for avfasing (36) og trekk ut sperren for avfasing
(37) (fig. F2) for å tippe motoren som vist, for best mulig tilgjengelighet
(fig. H3).
• Fjern dekselets vingemutter (63) og skive (64).
• Løsne låseskruen (65) og vri støttebraketten (66) mot urviseren inntil det
fjæropphengte bakre dekselet (58) kan løftes av støttebraketten (68)
(fig. H3).
• De to fjærene (67) hektes bare av øverst.
• Vri det løsnede bakre bladvernet (58) som vist i figur H2.
• Senk deksel-enheten over bladet (fig. H3).
• Lås deksel-enheten med vingemutteren (63) og skiven (64).
• Sett det fjærbelastede bakre bladvernet (58) og støttebraketten (66) til
opprinnelig stilling (fig. H2).
• Hvis du skal fjerne deksel-enheten, går du frem i omvendt rekkefølge.
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
Justere delene på deksel-enheten (fig. H4 & H5)
Justering av kløyvkniv for kløving
• Løsne de to knottene (69) og skyv kløyvkniven (62) ned slik at spissen
er omtrent 10 mm fra toppen av bordet (fig. H4 & H5).
• Løsne de to skruene (70) og sett kløyvkniven i riktig avstand fra bladet
(fig. H4).
Kløyvkniven må være riktig innstilt. Avstanden mellom yttersiden
av tennene og kløyvkniven skal være 1-3 mm (fig. H5).
Justering av kastbeskyttelse for kløving (med avfasing) (fig. H4 & H6)
• Løsne knotten (71) og senk braketten (72) helt til nedholdsfjæren (72)
såvidt berører overflaten av arbeidsstykket (fig. H4).
• Spissene av kastbeskyttelsen (60) skal nå være 3 mm under overflaten
av arbeidsstykket, og vinkelen skal være som vist i figur H6.
• For skrå kløving løsnes umbrakoskruen (74), og kastbeskyttelsen
innstilles til nødvendig vinkel.
Justering av kløyvkniv, fingervern og kastbeskyttelse for kapping (fig. H2)
• For kapping justeres kløyvkniven og kastbeskyttelsen opp og bort.
• Løsne håndtaket (75) for å plassere fingervernet (61) like over
arbeidsstykket, og lås håndtaket (75).
Skalajusteringer (fig. I1 - I5)
Kløveskala
Kløving kan gjøres med motoren i to stillinger. Hver stilling krever sin egen
materetning:
Stilling
Materetning
- Kløving inn
fra høyre mot venstre (fig. I1)
- Kløving ut
fra venstre mot høyre (fig. I2)
Viseren (76) som indikerer kløvebredden på kløveskalaen (77) kan justeres
(fig. I3):
• Sett anlegget i den bakerste stillingen.
• Sett et bord på 24 mm mot anlegget.
• Løsne åk-låsehåndtaket (53) trykk inn åksperren (54) (fig. I1) og sett
motoren i stilling for kløving ut (fig. H2).
• Flytt åk-enheten langs radialarmen slik at bladet såvidt berører kanten
av materialet.
• Løsne de to skruene (78) og flytt viseren (76) slik at kanten av viseren
for kløving ut (79) er på linje med den kjente bredden på bordet på den
nedre skalaen (fig. I3).
• Stram de to skruene (78).
• Sett motoren i stillingen for kløving inn.
• Hev dekselet slik at bladet kan hvile mot forkanten av anlegget.
• Viseren for kløving inn (80) skal nå være på linje med nullstillingen i øvre
skala. Juster om nødvendig.
68
NORSK
Skala for avfasing (fig. I4)
• Kontroller at skalaen for avfasing (20) viser 0° når den er innstilt for
vertikal skjæring.
• Løsne skruene (81) og justere viseren til 0° om nødvendig.
Gjæringsskala (fig. I5)
• Kontroller at gjæringsskalaen (52) viser 0° når den er innstilt for vertikal
skjæring.
• Juster viseren (51) til 0° med skruen (82).
Gjæringsskalaen har faste stillinger i 45° høyre og venstre og ved 0 grader.
Åkstopper (fig. A2, J1 & J2)
Åkstopperen (14) må justeres for å unngå at lagrene på åk-enheten treffer
den bakre grensen for lagersporene (fig. A2).
• Skyv åk-enheten så langt det er mulig, trekk den ca. 5 mm forover og
lås den ved hjelp av kløvelåsen (15) (fig. A2).
• Juster åkstopperen (14) ved å løsne på mutterne (83) i fremre spor (84)
inntil gummistopperen (86) butter mot baksiden av kløvelåshuset (fig. J1).
• Stram til mutterne (83).
Ved kapping strammes én mutter i fremre spor (84) og én i
bakre spor (86) (fig. J2).
Montering av returfjær (fig. A1 & K)
• Monter returfjæren (87) bak åkstopperen (14) med de tilhørende
boltene, og fest enden av kabelen til kløvelåsen (15) med skruene.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
• Frigjør kløvelåsen (15) og skyv åk-enheten tilbake helt til bladet er bak
anlegget.
• Senk armen til bladet nesten berører toppen av bordet.
• Sett arbeidsstykket mot fremsiden av anlegget.
• Slå maskinen PÅ og senk armen slik at bladet skjærer et grunt spor
i bordets overflate.
• Trekk bladet mot deg slik at det skjærer et vertikalt spor i treanlegget
og gjennom arbeidsstykket.
• Sett bladet tilbake i hvilestilling, og slå maskinen AV.
• Kontroller at snittet virkelig er 90° i alle plan, og juster om nødvendig.
Vanlig skjæring (fig. L & M1 - M7)
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
Kapping (fig. L & M1)
• Sett radialarmen i rette vinkler mot anlegget.
• Sett sperrehåndtaket for gjæring (9) i 0°-stilling og stram låsehåndtaket
for gjæring (10) (fig. M1).
• Senk bladet.
• Juster fingervernet (61) slik at det såvidt går klar av arbeidsstykket.
• Hvis det ikke er noe spor i toppen av bordet, skjærer du et som
beskrevet ovenfor.
• Hold arbeidsstykket mot anlegget, og hold fingrene langt unna bladets
bane.
• Slå maskinen på og trekk bladet langsomt gjennom anlegget og
arbeidsstykket.
• Sett bladet tilbake til hvilestilling, og slå maskinen av.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet.
• Unngå overbelastning.
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Start ikke maskinen før alle deksler er på plass.
• Løft aldri maskinen etter toppen av bordet.
• Kontroller alltid at det er et passende spor i toppen av bordet.
• Se alltid i figur L for å kontrollere anleggets posisjon og type.
Skru på og av (fig. A)
På/av-bryteren til radialarmsagen har flere egenskaper:
- effektbryter: hvis strømmen skulle bli slått av, må bryteren aktivt slås på
igjen.
- motorvern: hvis motoren overbelastes, vil motorens strømforsyning bli
slått av. Hvis dette skjer, må du la motoren avkjøles i 10 minutter,
og deretter trykker du på tilbakestillingsknappen (22).
- elektronisk bremsesystem: etter at maskinen er slått av, vil bremsesystemet
avgi en summende lyd i cirka åtte sekunder når det tilbakestilles. Hvis det er
nødvendig, kan maskinen startes på nytt i løpet av denne tiden.
• I = PÅ Maskinen går nå kontinuerlig.
• O = AV
Prøveskjæring (fig. A1)
• Mens sperrehåndtaket for gjæring (9) er på, låses låsehåndtaket for
gjæring (10) slik at bladet er innstilt på rett kapping på 0°.
69
Gjæring (fig. L, M2 & M3)
• Frigjør sperrehåndtaket for gjæring (9) og låsehåndtaket for gjæring (10)
(fig. M2).
• Sving armen til ønsket vinkel på gjæringsskalaen.
• For 45° venstre eller høyre låser du sperrehåndtaket for gjæring (9) og
låsehåndtaket for gjæring (10).
• For mellomliggende vinkler brukes kun låsehåndtaket for gjæring.
• Fortsett som ved kapping.
Hvis det skal venstre-gjæres, må du kanskje skyve anlegget og
stengene mot venstre (fig. M3).
Avfasing (fig. L, M1& M4)
• Sett armen som for 0° kapping (fig. M1).
• Løft bladet godt over bordflaten.
• Løsne låsehåndtaket for avfasing (36) og dra ut sperren for avfasing
(37) (fig. M4).
• Vri motoren til ønsket vinkel på skalaen for avfasing (20).
• For 90° eller 45° høyre låses sperren for avfasing (38) og låsehåndtaket
for avfasing (36).
• For mellomliggende vinkler brukes kun låsehåndtaket for avfasing.
• Fortsett som for vertikal kapping.
Kløving (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
Motoren kan låses i stilling for kløving inn eller kløving ut som vist i figur I1
& I2, for å tilpasse maskinen til smale og brede arbeidsstykker.
• Lås åket i uttrekt stilling ved hjelp av kløvelåsen.
• Frigjør åk-låsehåndtaket (53) og trykk på åksperren (54) for å vri
motoren til riktig stilling helt til den låses på plass (fig. I1).
• Stram åk-låsehåndtaket (53) og sett anlegget i riktig stilling.
• Juster åket langs armen for ønsket bredde ved hjelp av kløveskalaen
(77), og lås det stilling med kløvelåsen (fig. I2).
• Juster bladvernet som beskrevet ovenfor, og vri støvavsugadapteren
(59) bort fra ansiktet ditt. Husk at kløving krever bruk av kløyvkniven
(62) og kastbeskyttelsen (60) (fig. H1).
no - 6
NORSK
• Bruk skyvepinnen (88) og før arbeidsstykket langsomt inn på bladet,
mens du holder det fast presset ned mot bordet og mot anlegget
(fig. M5). La tennene skjære, og ikke tving arbeidsstykket mot bladet.
Bladets hastighet skal være konstant.
Bruk til enhver tid en påskyver.
Skråkløving (fig. L & M6)
• Sett maskinen i stilling for kapping med avfasing.
• Vri åket til kløvestilling.
• Sett åket til riktig kløvebredde.
• Still inn vinkelen på kastbeskyttelsen (60) slik at den ligger flatt på
arbeidsstykket, og senk kløyvkniven (62).
• Fortsett som for kløving.
Kombinert gjæring (fig. L & M7)
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Sving armen til ønsket posisjon for gjæring.
• Fortsett som for gjæring.
Montering av overfresbraketten
• Fjern bladvern-enheten og bladet.
• Sett overfresbraketten (103) over enden av spindelen som vist i figur Q1,
og lås den med vingemutteren (63).
• Sett på igjen styrestengene til parallellanlegget til overfresen ved
støttestengene (104) som leveres med tilbehøret:
- Bruk stengene med liten diameter til DW609/DW613/DW615 (fig. Q2)
- Bruk stengene med stor diameter til DW620/DW621/DW624/DW625/
DW629 (fig. Q3).
• Stram låseskruene (105) (fig. Q4).
Pass alltid på at overfresen er riktig sentrert på stengene og
låst i braketten.
Overfres
Overfresen kan innstilles til ønsket vinkel og trekkes langs arbeidsstykket
ved hjelp av håndtaket (2) (fig. Q5), eller arbeidsstykket føres langs den
stasjonære fresen (fig. Q6).
• Sjekk at overfresbraketten er montert fast.
• Monter om nødvendig den ytre flensen (43) på spindelen som vist i
figur G1, og tving overfresen til motoren ved hjelp av spindelmutteren
(41) i figur G1. Ikke stram spindelmutteren for mye.
Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av
stikkontakten.
Arbeidsstykket skal alltid mates mot rotasjonsretningen til fresen.
Økt skjærekapasitet (fig. N1 & N2)
Ved kløving og vertikal kapping kan du øke skjæredybden ved å skjære
arbeidsstykket to ganger, en gang fra hver motstående side.
Hvor nøyaktig snittet blir, avhenger av riktig innstilling av maskinen og
justeringen av bladet.
• Sett maskinen i ønsket stilling.
• Plasser arbeidsstykket mot anlegget.
• Skjær minst halvveis over materialet for å gjøre det første kuttet (fig. N1).
• Snu arbeidsstykket opp-ned og plasser det mot anlegget med motsatt
side opp.
• Følg samme linje og skjær gjennom materialet slik at det andre kuttet
møter det første (fig. N2).
Avansert saging
Radialarmsagen kan brukes til en rekke avanserte oppgaver, f.eks.
utskjæring/uthuling.
Utskjæring/uthuling (fig. O)
• Tipp bladet til ønsket vinkel, roter åket under armen og plasser bladet
over riktig sted på arbeidsstykket. Fjern arbeidsstykket og senk bladet
for å lage et grunt snitt. Senk kastbeskyttelsen som for kløving med
avfasing. Hold arbeidsstykket mot anlegget, og fortsett som for kløving.
Ta bare smale kutt og la om nødvendig emnet passere flere
ganger.
Støvavsug (fig. H1)
Maskinen er utstyrt med en støvavsugadapter (59).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
• Ved kapping settes støvskjermen (tilbehør) bak skjærelinjen.
Tilleggsutstyr
Før du monterer tilbehør, må du alltid trekke ut maskinens støpsel.
Overfresbrakett (fig. F1, Q1 - Q6)
Overfresbraketten (103) gjør det mulig å montere en DEWALT overfres til
maskinen, slik at bruksmulighetene utvides til også å omfatte nøyaktig,
dekorativt trearbeid (fig. Q1).
no - 7
Se også bruksanvisningen til det elektriske verktøyet.
Gjæreanlegg (fig. S1 & S2)
Gjæreanleggene (108) brukes til å øke hastigheten ved gjæring (fig. S1).
• Skift standardanlegget med gjæreanleggene (108).
• Før sagbladet mellom de to delene av anlegget (fig. S2).
Tverrkontroll (fig. T1 - T7)
Tverrkontrollen (109) garanterer optimale resultater når konsistent,
jevn mating er nødvendig.
Montering av tverrkontroll
• Fjern returfjæren (87) i figur K.
• Fjern åkstopperen (14) i figur A1.
• Monter den bakre flate braketten (110) og åkstopperen som vist i figur T2.
• Løsne låseskruen (111) i den ruglete knotten (112) med en
umbrakonøkkel og løsne den ruglete knotten (fig. T3).
• Løsne låseskruen (113) i den bakre støtten (114), og trekk støtten av
stangen.
• Før sylinderen (115) gjennom sylinderklemmen (116) (fig. S4).
• Sett sylinderklemmen (116) over kløvelåsen (15) og stram låseskruene
på hver side av festet (117) (fig. T5).
• Monter den bakre støtten (114) og den ruglete knotten (112), og stram
alle skruer (111 & 113) (fig. T6).
• Sett den bakre støtten (114) som vist, og stram låseskruen (118).
• Skyv rullehodet bakover og sett sylinderen lengst mulig bakover i
klemmen (116). Enden av stangen må ikke berøre lufteskruen i
gummibelgen, når belgen (119) er sammenpresset. Kontroller stillingen
ved å trykke på lufteskruen (fig. T1).
• Stram skruen (120) i sylinderklemmen (116) (fig. T7).
• Juster tverrhastigheten med den ruglete knotten (108) (fig. S1).
Lufting av tverrkontrollen
Etter at oljen i tverrkontrollen er etterfylt eller skiftet, må luften slippes ut av
systemet.
• Ta enheten av maskinen, og mens stempelet er helt ute og vendt ned,
klemmes enheten i vertikal stilling.
• Fjern pluggen ved bakre ende av belgen (119). Hold belgen for å unngå
søl av olje.
70
NORSK
• Fyll belgen helt med hydraulisk olje, Castrol 210 NRL25 eller
tilsvarende, med en trakt eller en oljekanne.
• Sett i fyllepluggen og stram den én omdreining.
• Trykk forsiktig på belgen til det kommer litt olje fra fyllepluggen.
• Stram fyllepluggen med en skrunøkkel og monter enheten.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
• Skift den faste borddelen og anlegget når de er slitt.
Justere armsporene for rullehodelagrene (fig. A1 & U1 - U6)
Hvis det oppstår sidelengs bevegelse i rullehode-enheten, må lagrene
justeres:
• Trekk åk-enheten frem til mot enden av armsporene, og lås den i
stilling med kløvelåsen (15) (fig. A1).
• Fjern kløveskalaviseren (76) på høyre side av åk-enheten, ved å fjerne
stjerneskruene (fig. U1).
• Løsne låseskruene (121) (fig. U2 & U3) og løsne kløvelåsen (15).
• Bruk en umbrakonøkkel og drei lagrene litt (122) helt til den sidelengs
bevegelsen er nøytralisert (fig. U4).
• Stram låseskruene igjen (121), og sett på igjen kløveskalaviseren (76).
Smøring
Radialarmsagen krever ingen ekstra smøring.
Armsporet eller lagrene må aldri smøres.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
Rengjøring
• Rengjør regelmessig armsporet. Fjern endelokket og åket for å utføre
dette. Fjern også støv fra lagrene.
• Hold alltid toppen av bordet rent. Fjern aldri støv med hendene dine.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
71
no - 8
PORTUGUÊS
SERRA DE BRAÇO RADIAL DW725/DW726
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma máquina DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Acessórios opcionais
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 6
pt - 8
pt - 8
pt - 9
DW725/DW726
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a
DIN 45635, é:
DW725
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW726
dB(A)*
84,2
84,2
dB(A)
91,4
91,4
* junto ao ouvido do operador
Potência absorvida
Consumo de potência
Voltagem
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Diâmetro do veio
Velocidade em vazio, 50 Hz
Velocidade em vazio, 60 Hz
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
Capacidade máx. do corte a 0°,
num toro de 25 mm
Capacidade máxima de corte em
esquadria a 45°, num toro de 25 mm
lado direito
lado esquerdo
Capacidade máxima de seccionamento
à largura
Capacidade máxima de corte
recto à largura
Dimensões gerais
(com armação de suporte)
Adaptador de extracção de poeira
Peso
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
290
320
290
320
mm
90
90
mm
mm
mm
mm
kg
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
Watts
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
conforme à DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Equipamento padrão:
Armação de suporte, lâmina TCT, protector da lâmina e ferramentas,
interruptor de voltagem nula.
Fusíveis
Ferramentas
230 V
400 V
16 Amperes
16 Amperes, por fase
Os seguintes símbolos são usados ao longo deste manual:
Significa risco de ferimento, morte ou estragos na ferramenta
se as instruções deste manual não forem respeitadas.
Significa risco de choque eléctrico.
Arestas afiadas.
pt - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
72
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os regulamentos
de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as seguintes instruções de
segurança antes de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais como humidade
elevada, execução de soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de separação ou um
disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de extensão.
As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas devem
guardadas num sítio seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças a trabalhar.
É mais seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
73
A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira mais segura se for
utilizada para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste manual de instruções pode dar
origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre afinadas
e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e substituição dos
acessórios. Verifique regularmente os cabos da ferramenta e, no caso de
estes estarem danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a
ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou substituir os dispositivos
de protecção ou outras peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a funcionar. Mande
substituir o interruptor num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhe dizem respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar fica exclusivamente
a cargo de técnicos qualificados.
Regras de segurança adicionais para Serras de Braço Radial
• Proteja a fonte de energia eléctrica com um fusível adequado ou com
um corta-corrente.
• Mantenha os sulcos de apoio do braço e os apoios do conjunto da
cabeça de rolo limpos de gordura.
• Antes de ligar a máquina certifique-se que a guia está na posição
correcta. A lâmina não deve tocar o material antes que a serra seja
puxada pelo cabo.
• Coloque sempre a alça de protecção dos dedos de modo a que passe
através da ranhura pré-cortada e/ou 3 mm acima da superfície do material
que está a ser cortado (excepto quando se trata de cortes rectos).
• Quando estiver a fazer cortes mantenha a faca de clivagem ajustada à
distância correcta da lâmina (1-3 mm) e certifique-se que as paletas
anti-recuo se encontram devidamente ajustadas.
• Quando estiver a fazer um corte recto verifique sempre a direcção em
que empurra o material.
• Verifique regularmente a precisão dos ajustamentos quando necessário.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção correcta e que os dentes
estão apontados na direcção da guia.
• Certifique-se que todos os dispositivos de segurança estão seguros
antes de começar a operar a máquina.
• Não trabalhe sem todas as seguranças nos devidos lugares.
• Quando não estiver a ser utilizada, proteja completamente a lâmina da
serra usando a cobertura.
• Quando não estiver a ser utilizada, quando estiver a mudar as lâminas
ou a levar a cabo qualquer operação de manutenção desligue a
máquina da corrente.
• Use sempre lâminas afiadas do tipo adequado à peça de trabalho.
O diâmetro da lâmina recomendado é referido nos dados técnicos.
• Não trave a ventoínha do motor para segurar o eixo do motor.
pt - 2
PORTUGUÊS
• Não force a velocidade de corte. (A diminuição da velocidade do motor
pode causar estragos sérios. Deixe que o motor atinja a velocidade
máxima antes de começar a cortar).
• Não levante a máquina pela mesa de trabalho.
• Não corte metais ferrosos, não-ferrosos ou alvenaria.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando estiver a trabalhar.
• Não coloque nenhuma das mãos na área da lâmina quando a serra
estiver ligada à corrente.
• Não tente pôr as mãos atrás da serra quando esta estiver a trabalhar.
• Não ponha as mãos a uma distância inferior a 150 mm da serra
enquanto estiver a cortar.
• Não use lâminas de serra danificadas ou rachadas.
Riscos residuais
Os seguintes riscos residuais são inerentes ao uso de serras de braço radial:
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
5 Secções de topo de mesa
1 Guia de 48 mm
1 Guia de 65 mm
2 Suportes rectos de mesa
1 Manivela de ajustamento da altura
1 Motor, uma junta de ligação e conjunto de cabeça de rolo com botão
de voltagem nula
1 Suporte para o botão de voltagem nula
1 Conjunto de segurança
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Conteúdo da caixa:
1 armação de suporte (4 pernas, 4 varões transversais, 24 parafusos
M8 x 16, 24 porcas M8 e 48 anilhas planas D8)
1 conjunto de partes para a extensão da mesa:
8 M8 x 30 parafusos planos de cabeça com ranhura
8 D8 anilhas Belleville
8 porcas M8
8 D8 anilhas planas
2 suportes para a extensão da mesa
1 invólucro contendo:
3 chaves de bocas (30, 10/13 & 17 mm)
1 chave de luneta
1 chave de canhão 13 mm
5 chaves Allen (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 parafuso de cruzeta
6 parafusos de M10 x 16
9 M8 x 30 parafusos planos de cabeça com ranhura
15 D8 anilhas Belleville
15 porcas M8
9 D8 anilhas planas
2 parafusos M5 x 16
4 D5 anilhas planas
2 porcas de M5
1 grampo de cabo
1 grampo de arame
2 parafusos-macho
pt - 3
1
1
•
•
2 grampos de mesa
1 lâmina
Manual de instruções
Vista dos componentes destacados
Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A1 & A2)
A Serra de Braço Radial DW725/DW726 foi criada para a indústria
profissional da madeira. Esta máquina de alta precisão pode ser rápida e
facilmente preparada para cortes seccionais, biselados, cortes em
esquadria ou cortes rectos. Com a ajuda da grande variedade de
acessórios, a sua Serra de Braço Radial irá executar praticamente todas
as tarefas de marcenaria. Para maior segurança, todos os comandos
principais têm dispositivos de fecho e travão. Consulte também a tabela
de referência rápida deste manual.
A1
1 Interruptor on/off
2 Punho
3 Conjunto de segurança da lâmina
4 Topo de mesa fixo
5 Perna
6 Guia
7 Dispositivo de fixação da mesa
8 Coluna
9 Manivela de travão do corte em esquadria
10 Manivela de fixação o corte em esquadria
11 Manivela de ajustamento da altura
12 Braço radial
13 Batente
A2
14 Travão de movimento da junta de ligação
15 Prensa da peça a cortar
16 Junta de ligação
17 Motor
18 Tiras da mesa
19 Extensão da mesa
20 Escala de biselar
21 Conjunto da cabeça de rolo
22 Botão de reinício
23 Suporte do cabo
24 Chave de libertação de voltagem nula:
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre se a
tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de identificação.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
As máquinas trifásicas devem ser ligadas directamente aos quadros por
um electricista qualificado.
74
PORTUGUÊS
Montagem e afinação
• Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
• Para conseguir o melhor desempenho da sua serra, é vital que
respeite os procedimentos abaixo descritos.
Montagem da armação de suporte (fig. A1 & B)
Os componentes e dispositivos de fixação da armação de suporte são
embalados em separado.
• Abra a parte superior da caixa (fig. B1)
• Retire todas as partes da embalagem com a excepção do braço .
• Tranque o braço usando a manivela de fixação do corte em esquadria (10).
• Incline o cartão com cuidado até que a extremidade da coluna toque o
chão (fig. B2).
• Puxe o braço para fora e ponha um bocado de madeira (25) debaixo
da extremidade da mesa (fig. B3).
• Monte as pernas (5) usando as porcas, os parafusos e as anilhas
planas do invólucro. Não aperte ainda.
• Monte os varões transversais (26) (fig. B4).
• Aperte agora firmemente os parafusos.
• Incline o conjunto até ficar direito.
A máquina deverá permanecer sempre nivelada e estável.
Montar a manivela de ajustamento de altura (fig. C)
• Monte a manivela de ajustamento de altura (12) no topo da coluna
usando o parafuso de cruzeta.
Montar o conjunto da cabeça do rolo (fig. A1, A2 & D1 - D3)
• Rode a manivela de ajustamento de altura (11) na direcção do +
de forma a levantar o braço (12) tão alto quanto possível (fig. A1).
• Retire os dois parafusos Allen (27) e retire o batente (28) (fig. D1).
• Endureça os sulcos das chumaceiras (29) usando uma escova de
arame de aço e retire o pó com um pano seco (fig. D2).
• Certifique-se que a prensa da peça a cortar (15) está liberta (fig. A2).
• Insira cuidadosamente as chumaceiras (30) do conjunto da cabeça do
rolo (21) dentro dos sulcos das chumaceiras (Fig. D3).
• Mova a cabeça do rolo nos sulcos das chumaceiras para verificar que
funciona sem problemas.
• Verifique se a prensa da peça a cortar tranca e solte a cabeça do rolo
como é pedido.
• Substitua o batente imediatamente.
Montar o suporte do cabo e o grampo do cabo (fig. E1 - E3)
• Retire o parafuso de cruzeta (31) (fig. E1).
• Monte o suporte do cabo (23) e coloque o parafuso de cruzeta.
• Retire o grampo de cabo (32) localizado no braço e recoloque-o
segurando o cabo no lugar (fig. E2).
• Encaixe o grampo de cabo (33) fornecido na parte superior detrás da
base da mesa, segurando o cabo no lugar (fig. E3).
Permita o movimento do braço nas direcções horizontal e vertical.
Instalar a caixa de controlo electrónico (fig. E4)
A caixa de controlo electrónico encontra-se instalada no cabo eléctrico
(24), e contém o botão de voltagem nula, e em os modelos trifásicos
também o dispositivo de freio e o protector contra sobrecarga do motor.
• Retire as porcas dos parafusos salientes da parte traseira da caixa (24).
• Segure a caixa contra a parte detrás da estrutura da mesa à direita da
base da coluna e insira os parafusos nos orifícios correspondentes.
• Recoloque as porcas nas extremidades dos parafusos e aperte-os.
75
A mesa de serra (fig. F1 - F5)
Montar os suportes da mesa (fig. F1)
Os suportes são montados usando parafusos M8 x 16 e porcas
correspondentes e com anilhas D8 Belleville à frente, mas não atrás.
• Monte os dois suportes de mesa rectos (34) que trazem um encaixe
rectangular (35) da forma demonstrada. Note que eles não ficam
salientes na parte de trás da base da mesa.
• Não aperte ainda os parafusos.
Ajustar os suportes da mesa usando o veio (fig. F2 - F4)
• Solte a manivela de fixação de biselar (36) e puxe para fora o travão de
biselar (37) (fig. F2).
• Gire o motor para a posição vertical e trave-o usando o travão de
biselar (38) e a manivela de fixação de biselar.
• Solte a prensa da peça a cortar (15) e mova a cabeça completamente
para a frente (fig. F3).
• Solte a manivela de fixação do corte em esquadria (10) (fig. A1) para
rodar o braço até que o veio (38) fique exactamente por cima da
extremidade da frente de um dos suportes rectos da mesa (fig. F4).
• Baixe cuidadosamente o braço até que o veio toque o apoio da mesa
e aperte manualmente a porca correspondente da mesa de suporte.
• Repita esta operação na extremidade posterior e para o outro suporte
da mesa.
• Verifique de novo usando o veio do motor.
• Aperte agora firmemente os parafusos.
• Ponha de novo o braço na posição central e tranque-o.
Ajustar o suporte central da mesa (fig. F5)
• Coloque uma alavanca por cima dos dois parafusos rectos da mesa (34).
• Desaperte os parafusos (38) do suporte central da mesa (39).
• Ajuste o suporte central da mesa usando uma chave Allen até que
toque o nível.
• Aperte agora firmemente os parafusos.
Montar a secção fixa da mesa (fig. F6 - F9)
A posição do topo da mesa é mostrada na figura F6.
Dependendo da profundidade de corte pretendida, a guia (6) também
pode ser colocada entre as tiras (18).
• Monte os dispositivos de fixação da mesa (7) (fig. F6) na parte de trás
dos suportes rectos da mesa (34) (fig. F7).
• Coloque a secção fixa da mesa (4) na base da forma ilustrada e
verifique se os furos do meio ficam por cima dos parafusos de
ajustamento no suporte central da mesa (fig. F8).
• Use os parafusos M8 x 30 e anilhas planas D8 no topo e anilhas D8
Belleville no fundo.
• Aperte manualmente todos os parafusos da secção fixa da mesa (4)
excepto o parafuso do furo grande central.
• Coloque a guia (6) e as tiras (18) (fig. F6) na base da mesa (fig. F9).
• Aperte os dispositivos de fixação da mesa.
• Aperte firmemente todos os parafusos do topo da mesa.
Montar a extensão da mesa (fig. F9 - F11)
• Instale, conforme o demonstrado, os suportes para a extensão da
mesa (40) no lado esquerdo de sua secção fixa (4) utilizando os
parafusos M8 x 30 na parte superior e anilhas D8 Belleville na parte
inferior (fig. F10).
• Coloque a extensão da mesa (19) (fig. F6) nos suportes salientes para
a extensão da mesa (fig. F11).
• Certifique-se que ambas as mesas estão niveladas e aperte os
parafusos manualmente.
• Reposicione as ripas (18) e aperte os dispositivos de fixação da mesa (7)
(fig. F9).
pt - 4
PORTUGUÊS
Ambas as mesas têm de ser niveladas atrás.
A lâmina da serra (fig. G1 - G5)
Montagem da lâmina da serra (fig. F1)
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
A direcção da rotação é indicada pela seta no motor.
• Segure o veio usando a chave Allen fornecida juntamente com a
máquina e retire a porca do veio (41) girando no sentido dos ponteiros
do relógio com a chave de bocas multifuncional .
• Monte a lâmina (42) entre a falange exterior (43) e a falange interior (44)
certificando-se que os dentes inferiores estão direccionados para a
parte de trás da máquina.
Certifique-se que a anilha da porca do veio (41) está
encostada à falange exterior (fig. F1).
• Aperte a porca do veio (41) girando no sentido dos ponteiros do relógio.
Verificar se o braço está paralelo ao topo da mesa (fig. A1, F5 & G2)
• Aperte a prensa da peça a cortar (15) com a lâmina em posição frontal
(fig. A1).
• Baixe a lâmina até que apenas toque o topo da mesa (4) (fig. G2).
• Solte as manivelas (9) e (10) (fig. A1).
• Rode o braço de forma a que a lâmina deslize no topo da mesa de um
lado ao outro em largura.
• Se necessário, ajuste o parafuso de ajustamento frontal (38) (fig. F5).
• Repita esta operação com a lâmina em posição posterior e ajuste o
parafuso de trás se necessário.
Verificar se a lâmina está perpendicular ao topo da mesa (fig. A1 & G3 - G5)
• Ponha o braço novamente na posição central e aperte a prensa da
peça a cortar (15) (fig. A1).
• Coloque um esquadro de metal (45) contra o corpo da lâmina (fig. G3).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Retire o disco do indicador de bisel (46) desapertando os dois
parafusos (47) (fig. G4).
• Desaperte os três parafusos Allen que ficarão deste modo expostos
(fig. G5).
• Coloque uma chave Allen no veio do motor e bata de leve até que a
lâmina esteja nivelada contra o esquadro.
• Aperte agora firmemente os parafusos.
É especialmente importante apertar o parafuso Allen central.
• Substitua o disco do indicador do bisel (46).
Verificar se o funcionamento do corte seccional é perpendicular à guia
(fig. G6 - G10)
• Trave a lâmina em frente da guia (fig. G6).
• Coloque um esquadro (45) num pedaço de tábua e contra a guia
tocando apenas a guia da forma ilustrada.
• Destrave a prensa da peça a cortar, puxe na sua direcção de forma a
verificar se a lâmina aplaina paralelamente ao esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Com a manivela de travão do corte em esquadria (9) engrenada na posição
0°, solte a manivela de fixação do corte em esquadria (10) (fig. G7).
• Desaperte as porcas de aperto (48) de cada lado do braço (fig. G7 & G8).
pt - 5
• Para ajustar o braço à esquerda, desaperte o perno (49) do lado direito
do braço e aperte o perno oposto (fig. G9).
• Para ajustar o braço à direita, desaperte o perno (50) do lado esquerdo
do braço e aperte o perno oposto.
• Continue passo a passo e verifique o ajustamento depois de cada fase
com as manivelas (9) e (10) engrenadas.
Não aperte demasiado os pernos.
• Aperte as porcas (48) (fig. G7 & G8).
• Ajuste o indicador (51) da escala do corte em esquadria (52) de forma
que registre 0° (fig. G10).
Verificar se a lâmina está perpendicular à guia (fig. G11 - G13)
• Destrave a manivela de fixação da junta de ligação (53) e prima o
travão da junta de ligação (54) (fig. G11).
• Gire o motor ao longo dos 90° da maneira demonstrada.
• Se o motor apresentar alguma folga aperte a porca (55) (fig. G12).
• Coloque a lâmina contra a guia e verifique se está paralela à guia.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os dois parafusos (56) instalados transversalmente debaixo
da junta de ligação (fig. G13).
• Insira a chave Allen no veio do motor.
• Ajuste a posição da lâmina e aperte os parafusos (56).
Montar e ajustar o conjunto de segurança da lâmina (fig. H1 - H5)
A protecção da lâmina (3) é um conjunto multifuncional que oferece as
seguintes características de segurança (fig. H1):
- Resguardo superior (57) (fig. H1) e resguardo posterior com mola (58)
(fig. H2) para total protecção da lâmina.
- Adaptador de extracção de poeira (59) para cortes seccionais e rectos.
- Paletas anti-recuo (60) para os cortes rectos.
- Protecção para os dedos ajustável (61) para os cortes seccionais.
- Faca de clivagem (62) para evitar que a peça de trabalhos se fixe na
lâmina aquando se está a realizar um corte recto.
• Solte a manivela de fixação de biselar (36) e retire o travão de biselar
(37) (fig. F2) para inclinar o motor como é mostrado para o acesso
optimizante (fig. H3).
• Retire a porca de orelhas de retenção do resguardo (63) e a anilha (64).
• Desaperte o parafuso de retém (65) e gire o suporte de retenção (66)
na direcção oposta à dos ponteiros de relógio até que o resguardo
posterior em mola (58) possa ser retirado da sua cantoneira de suporte
(68) (fig. H3).
• Solte apenas as duas molas (67) do topo.
• Gire o resguardo posterior da lâmina previamente engatado (58) como
é mostrado na figura H2.
• Baixe o conjunto de segurança sobre a lâmina (fig. H3).
• Segure o conjunto de segurança usando a porca de orelhas (63) e a
anilha (64).
• Ponha o resguardo posterior em mola (58) e o suporte de retenção
(66) na posição original (fig. H2).
• Para retirar o conjunto de segurança siga pela ordem inversa.
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
Ajustar os comandos do conjunto de segurança (fig. H4 & H5)
Ajustar a faca de clivagem para o corte recto
• Desaperte os dois puxadores (69) e faça a faca de clivagem (62)
deslizar para baixo até que a ponta esteja distanciada do topo da
mesa aproximadamente 10 mm (fig. H4 & H5).
• Solte os dois parafusos (70) e ajuste a faca de clivagem na distância
correcta da lâmina (fig. H4).
76
PORTUGUÊS
A faca de clivagem deve ser colocada correctamente;
a distância entre o aro dentado e a faca de clivagem deve ser
entre 1-3 mm (fig. H5).
Ajustar as paletas anti-recuo para corte (inclinado) recto (fig. H4 & H6)
• Desaperte o puxador (71) e baixe o suporte (72) até que a mola que
está pressionada para baixo (73) apenas toque a superfície da peça de
trabalho (fig. H4).
• As pontas das paletas anti-recuo (60) devem agora estar 3 mm abaixo
da superfície da peça de trabalho e o ângulo deve estar da maneira
mostrada pela figura H6.
• Para obter um corte recto biselado alivie o parafuso Allen (74) e
coloque as paletas anti-recuo no ângulo necessário.
Ajustar a faca de clivagem, a protecção para os dedos e as paletas
anti-recuo para cortes seccionais (fig. H2)
• Para cortes seccionais puxe a faca de clivagem e as paletas anti-recuo
para cima de modo a que não atrapalhem o serviço.
• Desaperte a manivela (75) de forma a posicionar a protecção para os
dedos (61) imediatamente acima da peça de trabalho, trancando de
seguida a manivela (75).
Ajustamentos da escala (fig. I1 - I5)
Escala de corte recto
O corte recto pode ser feito com o motor em duas posições. Cada uma
delas exige uma forma específica de direccionar o material:
Posicionamento do material
Direccionamento do material
- Posição para corte recto interior
da direita para a esquerda (fig. I1)
- Posição para corte recto exterior
da esquerda para a direita (fig. I2)
O indicador (76) que mostra a largura do corte na escala (77) é ajustável
(fig. I3):
• Coloque a guia o mais para trás possível.
• Coloque uma tábua de 24 mm contra a guia.
• Destrave a manivela de fixação da junta de ligação (53), prima o travão
da junta de ligação (54) (fig. I1) e coloque o motor na posição de corte
recto exterior (fig. I2).
• Desloque o conjunto da junta de ligação ao longo do braço radial até
que a lâmina toque somente a extremidade do material.
• Desaperte os dois parafusos (78) e desloque o indicador (76) até que a
extremidade do indicador do corte recto exterior (79) se alinhe com a
largura conhecida da tábua na escala inferior (fig. I3).
• Aperte os dois parafusos (78).
• Coloque o motor em posição para corte recto interior.
• Levante a protecção para que a lâmina possa ser encostada contra a
face da guia.
• O indicador de corte recto interior (80) deve agora estar alinhado com
a posição zero na escala superior. Ajuste se for preciso.
Escala de biselar (fig. I4)
• Verifique se a escala de biselar (20) mostra 0° quando posicionada
para um corte vertical.
• Se necessário, desaperte os parafusos (81) e ajuste o indicador para 0°.
Escala do corte em esquadria (fig. I5)
• Verifique se a escala do corte em esquadria (52) mostra 0° quando
posicionada para um corte vertical.
• Ajuste o indicador (51) de forma a marcar 0? usando o parafuso (82).
A escala do corte em esquadria tem posições pré-determinadas para 45°
à esquerda e à direita e para 0°.
Travão de movimento da junta de ligação (fig. A2, J1 & J2)
O travão de movimento da junta de ligação (14) tem de ser ajustado de
forma a evitar que as chumaceiras do conjunto da junta de ligação
toquem o limite posterior dos sulcos das chumaceiras (fig. A2).
77
• Empurre o conjunto da junta de ligação até onde puder, puxe-o então
para a frente cerca de 5 mm e trave-o usando a prensa da peça a
cortar (15) (fig. A2).
• Ajuste o travão de movimento da junta de ligação (14) afrouxando as
porcas (83) na ranhura da frente (84) até que o batente de borracha
(85) se encoste à extremidade do alojamento da prensa da peça a
cortar (fig. J1).
• Aperte as porcas (83).
Quando estiver a fazer cortes seccionais, aperte uma porca na
ranhura à frente (84) e uma na ranhura atrás (86) (fig. J2).
Montar a mola de retorno (fig. A1 & K)
• Monte a mola de retorno (87) atrás do travão de movimento da junta
de ligação (14) usando os parafusos correspondentes e junte a
extremidade do cabo à prensa da peça a cortar (15).
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar está bem fixo no
devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave sobre a ferramenta e não
exerça pressão lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
• Nunca trabalhe com a máquina sem as protecções no sítio.
• Nunca levante a máquina pelo topo da mesa.
• Verifique sempre se há uma ranhura apropriada no topo da mesa.
• Recorra sempre à figura L para verificar a posição e o tipo da guia.
Ligar e desligar (fig. A)
O botão on/off (para ligar e desligar) da serra de braço radial oferece
múltiplas vantagens:
- função de libertação de voltagem nula: se a energia for desligada por
qualquer razão, o botão tem de ser ligado novamente.
- dispositivo de protecção de sobrecarga do motor: em caso de
sobrecarga do motor o fornecimento de energia ao motor será
cortado. Se tal acontecer, deixe o motor arrefecer durante 10 minutos
e depois carregue no botão Reiniciar (22).
- sistema de freio electrónico: após desligar a ferramenta, o sistema de freio
irá produzir um ruído surdo por cerca de oito segundos durante o reinício.
Se necessário, é possível reiniciar a máquina durante esse período.
• I = ON O aparelho trabalha agora em operação contínua.
• O = OFF
Fazer um corte experimental (fig. A1)
• Com a manivela de travão de corte em esquadria (9) engrenada,
tranque a manivela de fixação em esquadria (10) de forma a que a
lâmina fique posicionada para um corte seccional de 0°.
• Solte a prensa da peça a cortar (15) e empurre de novo o conjunto da
junta de ligação até que a lâmina fique atrás da guia.
• Baixe o braço até que a lâmina quase toque o topo da mesa.
• Posicione a peça de trabalho contra a frente da guia.
pt - 6
PORTUGUÊS
• Carregue em on e baixe o braço de forma a que a lâmina faça um
rasgo pouco profundo na superfície da mesa.
• Puxe a lâmina na sua direcção de forma a fazer uma ranhura vertical
na guia de madeira e através da peça de trabalho.
• Coloque a lâmina de novo na posição de descanso em off.
• Verifique se o corte é realmente de 90° em todos os planos e reajuste
se for preciso.
Cortes básicos com a serra (fig. L & M1 - M7)
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
Cortes seccionais (fig. L & M1)
• Coloque o braço radial em ângulo recto em relação à guia.
• Engrene a manivela de travão do corte em esquadria (9) na posição de
0° e aperte a manivela de fixação do corte em esquadria (10) (fig. M1).
• Baixe a lâmina.
• Ajuste a protecção para os dedos (61) de maneira a que apenas
desobstrua a peça de trabalho.
• Se não houver nenhuma ranhura no topo da mesa faça uma da
maneira acima descrita.
• Segura a peça de trabalho de encontro à guia mantendo os seus
dedos bem afastados do percurso da lâmina.
• Carregue em on e devagar conduza a lâmina através da guia e da
peça de trabalho.
• Recoloque a lâmina na posição de descanso e carregue em off.
Cortes em esquadria (fig. L, M2 & M3)
• Solte a manivela de travão de corte em esquadria (9) e a manivela de
fixação do corte em esquadria (10) (fig. M2).
• Vire o braço para o ângulo necessário na escala do corte em esquadria.
• Para conseguir um ângulo de 45° à esquerda ou à direita, engrene a
manivela de travão do corte em esquadria (9) e tranque com a
manivela de fixação do corte em esquadria (10).
• Para ângulos intermédios utilize apenas a manivela de fixação do corte
em esquadria.
• Utilize os mesmos procedimentos que empreendeu nos cortes
seccionais.
No caso de cortes em esquadria à esquerda poderá ter de
fazer deslizar a guia e as tiras para a esquerda (fig. M3).
Cortes biselados (fig. L, M1& M4)
• Posicione o braço como se fosse para um corte seccional a 0°(fig. M1).
• Levante a lâmina bem acima da superfície da mesa.
• Solte a manivela de fixação de biselar (36) e puxe para fora o travão de
biselar (37) (fig. M4).
• Incline o motor para o ângulo necessário na escala de biselar (20).
• Para conseguir ângulos de 90° ou 45° à direita, engrene o travão de
biselar (37) e tranque com a manivela de fixação de biselar (36).
• Para ângulos intermédios utilize apenas a manivela de fixação de biselar.
• Utilize o mesmo procedimento que empreendeu nos cortes seccionais
verticais.
Corte recto (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
O motor pode ser trancado na posição para corte recto interior ou para
corte recto exterior como se pode ver nas figuras I1 & I2, por forma a
adaptar a máquina a peças de trabalho estreitas e largas, respectivamente.
• Tranque a junta de ligação na posição de puxado para fora usando a
prensa da peça a cortar.
• Solte a manivela de fixação da junta de ligação (53) e pressione o
travão da junta de ligação (54) para rodar o motor para a posição
apropriada, até que tranque no lugar próprio (fig. I1).
• Aperte a manivela de fixação da junta de ligação (53) e posicione a
guia em conformidade.
pt - 7
• Posicione a junta de ligação ao longo do braço para a desejada largura
de corte usando a escala de corte recto (77) e tranque-a na posição
recorrendo à prensa da peça a cortar (fig. I2).
• Ajuste a protecção da lâmina como foi descrito em cima e vire o
adaptador de extracção de pó (59) para longe da sua cara.
Lembre-se que o corte recto exige a utilização da faca de clivagem
(62) e das paletas anti-recuo (60) (fig. H1).
• Com o pressionador (88), posicione devagar a peça de trabalho na
lâmina, mantendo-a firmemente carregada na mesa e contra a guia
(fig. M5). Permita que os dentes cortem e não force a peça através da
lâmina. A velocidade da lâmina deve ser mantida constante.
Sirva-se sempre da alavanca de comando.
Corte recto biselado (fig. L & M6)
• Ponha a máquina na posição de corte inclinado.
• Rode a junta de ligação para a posição de corte biselado.
• Posicione a junta de ligação para a largura de corte correcta.
• Mude o ângulo das paletas anti-recuo (60) de forma a ficarem na peça
de trabalho e baixe a faca de clivagem (62).
• Utilize o mesmo procedimento que empreendeu nos cortes rectos.
Biselamento composto (fig. L & M7)
Este corte é uma combinação de um corte inclinado e de um corte em
esquadria.
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Rode o braço para a posição de esquadria necessária.
• Utilize o mesmo procedimento que empreendeu nos cortes em esquadria.
Sempre DESLIGUE a ferramenta quando o trabalho está acabado e antes
de tirar a ficha da tomada.
Maior capacidade de corte (fig. N1 & N2)
Nos cortes rectos e seccionais verticais, é possível aumentar a
profundidade cortando a peça duas vezes dos dois lados paralelos
opostos. A precisão obtida dependerá do ajustamento correcto da
máquina e do alinhamento da lâmina.
• Ponha a máquina na posição necessária.
• Coloque a peça contra a guia.
• Corte ao menos metade do material para efectuar o primeiro corte (fig. N1).
• Gire a peça para baixo e coloque-a contra a guia com o lado oposto
voltado para cima.
• A seguir a mesma linha de corte, efectue o segundo corte de forma a
encontrar o primeiro (fig. N2).
Aplicações avançadas de corte
A sua serra de braço radial pode ser usada para uma variedade de
aplicações mais complexas, tais como tornar algo côncavo.
tornar algo côncavo (fig. O)
• Incline a lâmina até ao ângulo necessário, rode a junta de ligação por
baixo do braço e coloque a lâmina por cima da peça de trabalho onde
necessário. Retire a peça de trabalho e baixe a lâmina de forma a fazer
um corte baixo. Baixe as paletas anti-recuo como para o corte recto
biselado. Mantendo a peça de trabalho contra a guia, proceda como
para o corte recto biselado.
Faça somente cortes pouco profundos!
Extracção de pó (fig. H1)
A máquina vem equipada com um adaptador de extracção de pó (59).
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
78
PORTUGUÊS
• Quando estiver a fazer um corte seccional posicione um colector de
pó (opcional) por detrás da linha de corte.
Acessórios opcionais
Antes de colocar qualquer acessório desligue sempre a máquina.
O suporte da tupia (fig. F1, Q1 - Q6)
O suporte da tupia (103) permite-lhe fixar uma tupia DEWALT à sua
máquina, aumentando assim a sua versatilidade para trabalhos na
madeira mais precisos ou decorativos (fig. Q1).
Montar o suporte da tupia.
• Retire o conjunto da lâmina e a lâmina.
• Coloque o suporte da tupia (103) por cima da extremidade do eixo como
se demonstra na figura Q1 e prenda-o com a porca de orelhas (63).
• Substitua as varetas de direcção das guias paralelas da tupia pelas
barras de suporte (104) fornecidas juntamente com o acessório:
- Use as barras de pequeno diâmetro para DW609/DW613/DW615 (fig. Q2)
- Use as barras de grande diâmetro para DW620/DW621/DW624/
DW625/DW629 (fig. Q3).
• Aperte os parafusos (105) (fig. Q4).
Certifique-se sempre que a sua tupia se encontra devidamente
centrada nas barras e segura no suporte.
Fresagem
A tupia pode ser regulada para o ângulo pretendido e puxada de um lado
para o outro da peça de trabalho usando o punho (2) (fig. Q5) ou guiada
ao longo da plaina fixa (fig. Q6).
• Verifique se o suporte da tupia está solidamente montado.
• Se necessário, ajuste o rebordo exterior (43) da figura G1 no eixo e fixe
o suporte da tupia contra o motor usando a porca do eixo (41) da
figura G1. Não aperte demasiado a porca do eixo.
Empurre sempre a peça de trabalho na direcção da plaina
rotativa.
Recorra também ao manual de instruções da sua ferramenta
eléctrica.
Guias de corte em esquadria (fig. S1 & S2)
Há guias de corte em esquadria (108) disponíveis para aumentar e
acelerar a operação do corte em ângulo (fig. S1).
• Substitua a guia corrente pelas guias de corte em esquadria (108).
• Guie a lâmina da serra entre as secções das duas guias (fig. S2).
Comando transversal (fig. T1 - T7)
O comando transversal (109) garante os melhores resultados nas aplicações
em que um nível de alimentação consistente e equilibrado é importante.
Montar o comando transversal.
• Retire a mola de retorno (87) da figura K.
• Retire o travão de movimento da junta de ligação (14) da figura A1.
• Monte o suporte plano traseiro (110) e o travão de movimento da junta
de ligação como se mostra na figura T2.
• Alivie o parafuso (111) do botão recartilhado (112) usando uma chave
Allen e desaparafuse o botão recartilhado (fig. T3).
• Desaperte o parafuso sem cabeça (113) do suporte traseiro (114) e
puxe o suporte para fora do veio.
• Passe o cilindro (115) através do dispositivo de fixação cilíndrico (116)
(fig. S4).
• Coloque o dispositivo de fixação cilíndrico (116) por cima da prensa da
peça a cortar (15) e aperte os parafusos sem cabeça de cada lado do
suporte (117) (fig. T5).
79
• Monte de novo o suporte traseiro (114) e o botão recartilhado (112) e
aperte os parafusos (111 & 113) (fig. T6).
• Posicione o suporte traseiro (114) da forma indicada e aperte o
parafuso sem cabeça (118).
• Empurre a cabeça do rolo para trás e coloque o cilindro no seu
dispositivo de fixação (116) tão para trás quanto possível.
A extremidade do veio não deve tocar o perno de sangria nos foles de
borracha, quando os foles (119) estão comprimidos.
Verifique o posicionamento premindo o perno de sangria (fig. T1).
• Aperte o parafuso (120) do dispositivo de fixação cilíndrico (116) (fig. T7).
• Regule a engrenagem intermediária transversal usando o botão
recartilhado (108) (fig. S1).
Sangrar o comando transversal
Depois de encher ou substituir o óleo do comando transversal, tem de se
expedir todo o ar do sistema.
• Retire o aparelho da máquina e com o êmbolo completamente
esticado e virado para baixo, fixe o aparelho em posição vertical.
• Retire o bujão da extremidade posterior dos foles (119). Segure os
foles de forma a não derramar o óleo.
• Encha completamente os foles com óleo hidráulico Castrol 210 NRL25
ou equivalente usando um funil ou uma seringa para óleo.
• Coloque de novo o bujão de enchimento e aperte com uma volta.
• Pressione ligeiramente os foles até que saia algum óleo pelo bujão de
enchimento.
• Aperte o bujão de enchimento com uma chave inglesa e reinstale o
aparelho.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
• Substitua o tampo fixo da mesa e a guia quando estiverem gastos.
Ajustar as guias do braço das chumaceiras da cabeça do rolo
(fig. A1 & U1 - U6)
Se ocorrer movimento lateral no conjunto da cabeça do rolo,
será necessário ajustar as chumaceiras:
• Puxe o conjunto da junta de ligação para a frente, até a extremidade
das guias do braço e prenda-o na posição com a prensa da peça a
cortar (15) (fig. A1).
• Retire o indicador da escala de corte recto (76) à direita do conjunto da
junta de ligação, removendo os parafusos de cruzeta (fig. U1).
• Desaperte os parafusos de retém (121) (fig. U2 & U3) e solte a prensa
da peça a cortar (15).
• Com uma chave Allen, gire com cuidado as chumaceiras (122) até
neutralizar o movimento lateral (fig. U4).
• Aperte novamente os parafusos de retém (121) e recoloque o
indicador da escala de corte recto (76).
Lubrificação
A sua serra de braço radial não necessita de lubrificação adicional.
Nunca lubrifique as guias do braço nem as chumaceiras.
Limpeza
• Limpe regularmente as guias dos braços. Retire a protecção da
extremidade e a junta de ligação para levar a cabo esta tarefa.
Limpe também o pó das chumaceiras.
pt - 8
PORTUGUÊS
• Mantenha sempre o tampo da mesa limpo. Nunca limpe o serrim com
as mãos.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante os
12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
pt - 9
80
SUOMI
SÄTEITTÄISVARSISAHA DW725/DW726
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Lisävarusteet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 6
fi - 7
fi - 8
fi - 8
Ottoteho
Virrankulutus
Jännite
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Karan kierre
Kuormittamaton kierrosnopeus, 50 Hz
Kuormittamaton kierrosnopeus, 60 Hz
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
Suurin leikkuualue 0°,
25 mm paksuun puuhun
Suurin jiirileikkuualue 45°,
25 mm paksuun puuhun
oikealle
vasemmalle
Suurin sahausleveys
Suurin halkaisuleveys
Kokonaismitat
(jalustan kanssa)
Pölynpoiston sovitin
Paino
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
98/37/EEC mukainen, mitattu DIN 45635:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW725
DW726
dB(A)*
84,2
84,2
dB(A)
91,4
91,4
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo DIN 45675:n mukaan:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Vakiovarusteet:
Jalusta, kovametalliterä, teräsuojus työkaluineen, hätäkytkintoiminto.
Sulakkeet:
230 V:n työkalut
400 V:n työkalut
16 A
16 A, vaihetta kohti
Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia symboleja:
Merkitsee henkilövahingon vaaraa, hengenvaaraa tai työkalun
vioittumisen vaaraa mikäli käyttöohjetta ei noudateta.
Merkitsee sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
81
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 1
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden
ohjeiden lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat
tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen
syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät
sen.
fi - 2
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita säteittäisvarsisahojen käyttöä varten
• Suojaa sähköliitäntä sopivalla sulakkeella tai virtakytkimellä.
• Pidä varren laakeriurat ja sahauskelkan laakerit puhtaina ja rasvattomina.
• Ennen kuin kytket sahan päälle, varmista että vaste on oikeassa
asennossa. Terä ei saa koskettaa sahattavaan materiaaliin ennen kuin
vedät sahaa kahvasta.
• Aseta sormisuojus aina siten, että se kulkee vasteen esisahatussa
urassa ja/tai 3 mm sahattavan materiaalin pinnan yläpuolella
(ei koske halkaisua).
• Halkaistaessa pidä jakoveitsi säädettynä oikealle etäisyydelle terästä
(1 - 3 mm) ja varmista, että takaiskun estimet on säädetty oikein.
• Halkaistaessa tarkista aina materiaalin syöttösuunta.
• Tarkista säännöllisesti, että säädöt on tehty oikein ja korjaa ne tarvittaessa.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat vastetta kohti.
• Varmista että kaikki kiinnitinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman suojuksia.
• Kun saha ei ole käytössä, suojaa sahanterä kokonaan teräsuojuksella.
• Kun saha ei ole käytössä, esimerkiksi teriä vaihdettaessa tai sahaa
huollettaessa, irrota saha sähköverkosta.
• Käytä aina oikean tyyppisiä, teräviä teriä, jotka on tarkoitettu juuri
kulloinkin sahattavan työkappaleen sahaukseen. Suositeltu terän
halkaisija on ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
• Älä hitsaa sahaan kiinni mitään, mikä estää moottorituuletinta toimimasta.
• Älä pakota sahaa väkisin. (Moottorin pysähtyminen kokonaan tai
osittain voi aiheuttaa suurta vahinkoa. Anna moottorin saavuttaa täydet
kierrokset ennen sahausta.)
• Älä nosta sahaa tarttumalla sen työtasoon.
• Älä sahaa rautapitoisia tai raudattomia metalleja tai tiiltä.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä työnnä kumpaakaan kättä terän lähelle, kun saha on liitettynä
sähköverkkoon.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
• Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää sahattaessa.
• Älä käytä vioittunutta tai rikkinäistä sahanterää.
82
SUOMI
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät säteittäisvarsisahaa:
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 osittain koottu kone
5 pöytäosaa
1 vaste 48 mm
1 vaste 65 mm
2 suoraa pöytätukea
1 korkeudensäätökampi
1 moottori, kehys ja sahauskelkka, jossa hätäkytkintoiminto
1 hätäkytkimen tuki
1 suojus
1 Pölynpoiston sovitin
1 Laatikko, joka sisältää:
1 jalusta (4 jalkaa, 4 poikittaiskiskoa, 24 M8 x 16 pulttia, 24 M8
mutteria ja 48 D8 aluslaattaa)
1 sarja jatkopöytää varten:
8 M8 x 30 uritettua pulttia
8 D8 joustoaluslaattaa
8 M8 mutteria
8 D8 aluslaattaa
2 jatkopöydän tuet
1 pakkaus, jossa:
3 kiintoavainta (30, 10/13 & 17 mm)
1 silmukkakita-avain
1 hylsyavain 13 mm
5 kuusioavainta (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 ristiuraruuvi
6 M10 x 16 pulttia
9 M8 x 30 uritettua pulttia
15 D8 joustoaluslaattaa
15 M8 mutteria
9 D8 aluslaattaa
2 M5 x 16 ruuvia
4 D5 aluslaattaa
2 M5 mutteria
1 johtopidike
1 johtotuki
2 itsekierteittävää ruuvia
2 pöytäpuristinta
1 terä
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 & A2)
DW725/DW726 jalustallinen säteittäisvarsisaha on suunniteltu käytettäväksi
ammattimaiseen puuntyöstöön. Tämä tarkkuussaha voidaan säätää helposti
ja nopeasti katkaisu-, vino-, jiiri- tai halkaisusahausta varten. Laajan
lisävarustevalikoiman ansiosta säteittäisvarsisahasi suoriutuu käytännöllisesti
katsoen kaikista verstaan työtehtävistä. Työskentely on mahdollisimman
turvallista, sillä kaikissa tärkeimmissä ohjaimissa on sekä salpa että lukitsin.
Katso myös käyttöohjeen piirroskuva.
83
A1
1 Virtakytkin
2 kahva
3 teräsuojus
4 kiinteä pöytä
5 jalka
6 vaste
7 pöytäpuristin
8 pylväs
9 jiirisalpavipu
10 jiiripuristinvipu
11 korkeudensäätökampi
12 säteittäisvarsi
13 päätytulppa
A2
14 kehyksen pysäytin
15 halkaisulukko
16 kehys
17 moottori
18 pöytäliuskat
19 jatkopöytä
20 vinosahauksen asteikko
21 sahauskelkka
22 nollauspainike
23 johtotuki
24 hätäkytkin
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Kolmivaihetoimiset laitteet on liitettävä suoraan syöttövirtaan.
Asennuksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
Asennus ja säädöt
• Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
• Jotta saha toimisi mahdollisimman hyvin, noudata seuraavien
kappakeiden ohjeita huolellisesti.
Jalustan kokoaminen (kuva A1 & B)
Jalustan osat ja kiinnittimet on pakattu erilleen.
• Avaa laatikon yläosa (kuva B1).
• Poista kaikki osat pakkauksistaan säteittäisvartta lukuunottamatta.
• Lukitse varsi paikalleen jiiripuristinvivun (10) avulla.
• Kallista laatikkoa varovasti, kunnes sen pylvään puoleinen pää on lattiaa
vasten (kuva B2).
• Vedä varsi ulos laatikosta ja aseta puunpala (25) pöydän reunan alle
(kuva B3).
• Kokoa jalat (5) erillisessä pakkauksessa olevien muttereiden, pulttien ja
aluslaattojen avulla. Älä kiristä liitoksia vielä tiukkaan.
• Asenna poikittaiskiskot (26) paikoilleen (kuva B4).
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
• Käännä koottu saha pystyasentoon.
fi - 3
SUOMI
Koneen tulee seistä aina vaakasuorassa ja tukevasti.
Korkeudensäätökammen asentaminen (kuva C)
• Asenna korkeudensäätökampi (12) pylvään päälle ristiuraruuvin avulla.
Sahauskelkan asentaminen (kuva A1, A2 & D1 - D3)
• Pyöritä korkeudensäätökampea (11) merkin “+” suuntaan nostaaksesi
varren (12) yläasentoonsa (kuva A1).
• Irrota molemmat kuusioruuvit (27) ja päätytulppa (28) (kuva D1).
• Karhenna laakeriurat (29) teräsvillatyynyn avulla ja poista mahdollinen
pöly kuivalla kankaalla (kuva D2).
• Varmista että halkaisulukko (15) on vapautettuna (kuva A2).
• Työnnä sahauskelkan laakerit (30) varovasti laakeriuriin (kuva D3).
• Siirrä sahauskelkkaa laakeriurissa varmistaaksesi, että se liikkuu pehmeästi.
• Tarkista että halkaisulukko lukitsee ja vapauttaa sahauskelkan
asianmukaisesti.
• Aseta päätytulppa takaisin paikalleen.
Johtotuen ja -puristimen asentaminen (kuva E1 - E3)
• Irrota ristiuraruuvi (31) (kuva E1).
• Asenna johtotuki (23) ja ruuvaa ristiuraruuvi takaisin paikalleen.
• Irrota varressa oleva johtopuristin (32) ja ruuvaa se takaisin paikalleen
johdon paikallaan pitämistä varten (kuva E2).
• Asenna mukana toimitettava johtopuristin (32) pöydän pohjan päälle
takaosaan johdon paikallaan pitämistä varten (kuva E3).
Varren on voitava liikkua esteittä vaaka- ja pystysuuntaan.
Sähköisen säätörasian asentaminen (kuva E4)
Runkokaapeliin johdotetussa sähköisessä säätörasiassa (24) on
hätäkytkimen tuki. Kolmivaiheisissa malleissa on myös jarru ja moottorin
ylikuormittumisen esto, jossa automaattinen kuittaus.
• Irrota mutterit rasian (24) takaa ulos työntyvistä ruuveista.
• Pidä rasiaa vasten pöytäkehyksen takaosaa, pylvään pohjan oikealla
puollella, ja työnnä ruuvit niitä vastaaviin reikiin.
• Aseta mutterit takaisin ruuveihin ja kiristä ne.
Sahauspöytä (kuva F1 - F5)
Pöytätukien asentaminen (kuva F1)
Kaikki tuet asennetaan M8 x 16 pulttien ja vastaavien muttereiden avulla.
D8 joustoaluslaattoja käytetään etupuolella, muttei takana.
• Asenna molemmat suorat pöytätuet (34), joissa on suorakulmainen
syvennys (35) kuvan mukaisesti. Varo etteivät ne työnny esiin pöydän
pohjan takaa.
• Älä kiristä pultteja vielä tiukkaan.
Keskipöytätuen säätäminen (kuva F5)
• Aseta vaakain molempien suorien pöytätukien (34) päälle.
• Löysää keskipöytätuen (39) pultteja (38).
• Säädä keskipöytätukea kuusioavaimen avulla, kunnes se koskettaa
vaakainta.
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
Kiinteän pöydän asentaminen (kuva F6 - F9)
Pöytäosien vakioasento on esitetty kuvassa F6.
Tarvittavan leikkuusyvyyden mukaan vaste (6) voidaan asettaa myös
liuskojen (18) väliin.
• Asenna pöytäpuristimet (7) (kuva F6) suorien pöytätukien (34)
takapuolelle (kuva F7).
• Aseta kiinteä pöytä (4) pöydän pohjan päälle kuvan mukaisesti ja
tarkista, että keskellä olevat reiät asettuvat keskipöytätuen säätöruuvien
päälle (kuva F8).
• Käytä M8 x 30 pultteja ja D8 aluslaattoja päällä ja D8 joustoaluslaattoja alla.
• Kiristä kiinteän pöydän (4) kaikki pultit käsin lukuun ottamatta suurta
keskireiän pulttia.
• Aseta vaste (6) ja liuskat (18) (kuva F6) pöydän pohjan päälle (kuva F9).
• Kiristä pöytäpuristimet.
• Kiristä kaikki pöydän pultit tiukkaan.
Jatkopöydän asentaminen (kuva F9 - F11)
• Asenna jatkopöydän tuet (40) kiinteän pöydän (4) vasemmalle puolelle
kuvan mukaisesti. Käytä M8 x 30 pultteja päällä ja D8 joustoaluslaattoja
alla. (Kuva F10.)
• Aseta jatkopöytä (19) (kuva F6) ulos työntyvien jatkopöydän tukien
päälle (kuva F11).
• Varmista että molemmat pöydät ovat samassa tasossa, ja kiristä pultit
käsin.
• Aseta liuskat (18) takaisin paikoilleen ja kiristä pöytäpuristimet (7) (kuva F9).
Pöytien on oltava samassa tasossa takaa.
Sahanterä (kuva G1 - G5)
Sahanterän asentaminen (kuva F1)
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
Pyörintäsuunta on merkitty moottorin nuolella.
Pöytätukien säätäminen karan avulla (kuva F2 & F4)
• Vapauta vinosahauspuristimen vipu (36) ja vedä vinosahaussalpa (37)
ulos (kuva F2).
• Käännä moottori pystyasentoon ja lukitse se paikalleen
vinosahaussalvan ja vinosahauspuristimen vivun avulla.
• Vapauta halkaisulukko (15) ja siirrä sahauskelkka täysin etuasentoon
(kuva F3).
• Löysää jiiripuristimen vipu (10) (kuva A1) pyörittääksesi vartta, kunnes
kara (38) on suoraan toisen suoran pöytätuen ulkoetureunan yläpuolella
(kuva F4).
• Laske vartta varovasti alaspäin, kunnes kara juuri ja juuri koskettaa
pöytätukea, ja kiristä vastaavaa pöytätuen mutteria käsin.
• Toista yllä mainitut toimenpiteet takareunalla ja muiden pöytätukien
kohdalla.
• Tarkista säädöt vielä kerran moottorin karan avulla.
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
• Siirrä varsi takaisin keskiasentoon ja lukitse se paikalleen.
fi - 4
• Pidä karaa paikallaan kuusioavaimen avulla ja irrota karamutteri (41)
kääntämällä sitä myötäpäivään yhdistelmäavaimella .
• Asenna terä (42) ulkolaipan (43) ja sisälaipan väliin (44) ja varmista, että
alemmat hampaat osoittavat koneen takapuolelle.
Varmista että karamutterin (41) rengas tulee ulkolaippaa vasten
(kuva F1).
• Kiristä karamutteri (41) kääntämällä sitä vastapäivään.
Varren ja pöydän samansuuntaisuuden toteaminen (kuva A1, F5 & G2)
• Kiristä halkaisulukko (15), kun terä on etuasennossaan (kuva A1).
• Laske terää alas, kunnes se juuri ja juuri koskettaa pöytää (4) (kuva G2).
• Vapauta vivut (9) ja (10) (kuva A1).
• Käännä vartta siten, että terä liukuu pöydän poikki koko leveydeltään.
• Tarvittaessa säädä etumaista säätöpulttia (38) (kuva F5).
84
SUOMI
• Toista nämä toimenpiteet, kun terä on taka-asennossa, ja säädä
tarvittaessa takimmaista säätöpulttia.
Terän ja pöydän kohtisuoruuden tarkistaminen (kuva A1 & G3 - G5)
• Työnnä varsi takaisin keskiasentoon ja kiristä halkaisulukko (15) (kuva A1).
• Aseta suorakulmain (45) terää vasten (kuva G3).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Irrota vinosahauksen osoitinlevy (46) löysäämällä molempia ruuveja (47)
(kuva G4).
• Löysää kaikki kolme kuusioruuvia, jotka tulevat nyt näkyviin (kuva G5).
• Aseta kuusioavain moottorin karaan ja koputtele terää, kunnes se on
suorassa ja suorakulmainta vasten.
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
Keskimmäisen kuusioruuvin kiristäminen on erittäin tärkeää.
• Vapauta vinopuristimen vipu (36) ja vedä vinosahausvipu (37) ulos (kuva
F2) kallistaaksesi moottoria kuvan mukaisesti, jotta asennus sujuisi
mahdollisimman helposti (kuva H3).
• Irrota suojuksen siipimutteri (63) ja aluslaatta (64).
• Löysää lukitusruuvi (65) ja käännä tukea (66) vastapäivään,
kunnes jousitettu takasuojus (58) voidaan nostaa pois
tukikorvakkeestaan (68) (kuva H3).
• Vapauta molemmat jouset (67) ainoastaan ylhäältä.
• Pyöritä vapauttamatonta takasuojusta (58) kuvan H2 mukaisesti.
• Laske suojukset terän päälle (kuva H3).
• Lukitse suojukset paikalleen siipimutterin (63) ja aluslaatan (64) avulla.
• Aseta jousitettu takasuojus (58) ja tuki (66) takaisin paikoilleen (kuva H2).
• Jos haluat irrottaa suojukset, tee yllä mainitut toimenpiteet
vastakkaisessa järjestyksessä.
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Aseta vinosahauksen osoitinlevy (46) takaisin paikalleen.
Suojusohjaimien säätäminen (kuva H4 & H5)
Katkaisusahauksen kohtisuoruuden tarkistaminen vasteeseen nähden
(kuva G6 - G10)
• Lukitse terä vasteen eteen (kuva G6).
• Aseta suorakulmain (45) levynkappaleelle ja vastetta vasten siten,
että se koskettaa terää kuvan mukaisesti.
• Vapauta halkaisulukon lukitus ja vedä terää itseäsi kohti tarkistaaksesi,
että terä liikkuu samansuuntaisesti suorakulmaimen kanssa.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Pidä jiirisalvan vipu (9) asennossa 0° ja vapauta jiiripuristimen vipu (10)
(kuva G7).
• Löysää lukkomuttereita (48), jotka sijaitsevat varren molemmin puolin
(kuva G7 & G8).
• Varren säätäminen vasemmalle: löysää varren oikealla puolella olevaa
tappia (49) ja kiristä vastakkaisen puolen tappia (kuva G9).
• Varren säätäminen oikealle: löysää varren vasemmalla puolella olevaa
tappia (50) ja kiristä vastakkaisen puolen tappia.
• Tee pieniä säätöjä kerrallaan ja tarkista säädöt vivut (9) ja (10) lukittuina.
Älä kiristä tappeja liian tiukkaan.
• Kiristä lukkomutterit (48) (kuva G7 & G8).
• Säädä jiirisahauksen asteikon (52) osoitin (51) 0° kohdalle (kuva G10).
Terän kohtisuoruuden tarkistaminen vasteeseen nähden (kuva G11 - G13)
• Vapauta kehyspuristimen vipu (53) ja paina kehyssalpaa (54) (kuva G11).
• Pyöritä moottoria 90° kuvan mukaisesti.
• Jos moottorin liikkeessä on välystä, kiristä mutteri (55) (kuva G12).
• Aseta terä vastetta vasten ja tarkista, että se on yhdensuuntainen
vasteen kanssa.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää molemmat pultit (56), jotka on asennettu ristikkäin kehyksen alle
(kuva G13).
• Työnnä kuusioavain moottorin karaan.
• Säädä terän asentoa ja kiristä pultit (56).
Teräsuojuksen asentaminen ja säätäminen (kuva H1 - H5)
Monitoimisella teräsuojuksella (3) on useita suojaominaisuuksia (kuva H1):
- Ylempi suojus (57) (kuva H1) ja jousitettu takasuojus (58) (kuva H2)
suojaavat koko terää.
- Pölynpoiston sovitin (59) katkaisusahaukseen ja halkaisuun.
- Takaiskun estimet (60) suojaavat halkaisusahauksessa.
- Säädettävä sormisuojus (61) suojaa poikittaissahauksessa.
- Jakoveitsi (62) estää työstettävää kappaletta juuttumasta terään
halkaisusahauksessa.
85
Jakoveitsen säätäminen halkaisusahausta varten
• Löysää molemmat nupit (69) ja liu’uta jakoveistä (62) alaspäin, kunnes
sen kärki on noin 10 mm:n päässä pöydästä (kuva H4 & H5).
• Löysää molempia ruuveja (70) ja säädä jakoveitsen ja terän välinen
etäisyys oikeaksi (kuva H4).
Jakoveitsi on säädettävä oikein; hammastetun kehän ja
jakoveitsen välisen etäisyyden on oltava 1 - 3 mm (kuva H5).
Takaiskun estimien säätäminen (vino-) halkaisusahausta varten
(kuva H4 & H6)
• Löysää nuppia (71) ja laske tukea (72), kunnes jousi (73) koskettaa
työstökappaletta (kuva H4).
• Takaiskun estimien (60) kärkien on nyt oltava 3 mm työstettävän
kappaleen pinnan alapuolella ja kuvan H6 mukaisessa kulmassa.
• Vinohalkaisua varten löysää kuusioruuvia (74) ja aseta takaiskun estimet
haluttuun kulmaan.
Jakoveitsen, sormisuojuksen ja takaiskun estimien säätäminen
poikittaissahausta varten (kuva H2)
• Säädä jakoveitsi ja takaiskun estimet ylös- ja ulospäin pois tieltä.
• Löysää vipua (75) asettaaksesi sormisuojuksen (61) aivan työstettävän
kappaleen yläpuolelle ja lukitse vipu (75).
Asteikon säädöt (kuva I1 - I5)
Halkaisuasteikko
Halkaisu voidaan suorittaa moottorin ollessa kahdessa eri asennossa.
Kumpikin vaatii oman syöttösuuntansa.
Asento
Syöttösuunta
- Sisähalkaisu
oikealta vasemmalle (kuva I1)
- Ulkohalkaisu
vasemmalta oikealle (kuva I2)
Osoitinta (76), joka näyttää halkaisuleveyden halkaisuasteikolta (77),
voidaan säätää (kuva I3):
• Aseta vaste taka-asentoonsa.
• Aseta 24 mm paksu levy vastetta vasten.
• Vapauta kehyspuristimen vipu (53), paina kehyssalpaa (54) (kuva I1) ja
aseta moottori ulkohalkaisuasentoon (kuva I2).
• Siirrä kehystä säteittäisvartta pitkin, kunnes terä koskettaa materiaalin
reunaa.
• Löysää molempia ruuveja (78) ja siirrä osoitinta (76), kunnes
ulkohalkaisun osoittimen reuna (79) on samassa tasossa kuin levyn
leveys alemmalla asteikolla (kuva I3).
• Kiristä molemmat ruuvit (78).
fi - 5
SUOMI
• Aseta moottori sisähalkaisuasentoon.
• Nosta suojusta, jotta terä voi levätä vasteen etupuolta vasten.
• Sisähalkaisuosoittimen (80) on nyt osoitettava nollaa ylemmällä
asteikolla. Säädä tarvittaessa.
Vinosahauksen asteikko (kuva I4)
• Tarkista että vinosahauksen asteikko (20) näyttää 0°, kun se on
asetettu pystysahausta varten.
• Tarvittaessa löysää ruuveja (81) ja säädä osoitin 0°:een kohdalle.
Jiirisahauksen asteikko (kuva I5)
• Tarkista että jiirisahauksen asteikko (52) näyttää 0°, kun se on asetettu
pystysahausta varten.
• Säädä osoitinta (51) tarvittaessa 0°:n kohdalle ruuvin (82) avulla.
Jiirisahauksen asteikossa on esisäädetty asento 45° vasemmalle ja oikealle
sekä 0°.
Kehyksen pysäytin (kuva A2, J1 & J2)
Kehyksen pysäytin (14) on säädettävä, jotteivät kehyksen laakerit osu
laakeriurien takareunaan (kuva A2).
• Työnnä kehystä niin kauas kuin se menee, vedä sitä sitten eteenpäin n.
5 mm ja lukitse se halkaisulukon (15) avulla (kuva A2).
• Säädä kehyksen pysäytintä (14) löysäämällä etumaisen uran (84)
muttereita (83), kunnes kuminen pysäytin (85) osuu halkaisulukon
kotelon takaosaa vasten (kuva J1).
• Kiristä mutterit (83).
Katkaisusahausta varten kiristä etumaisessa urassa (84) olevaa
mutteria ja yhtä takimmaisessa urassa olevaa mutteria (86)
(kuva J2).
Palautusjousen asentaminen (kuva A1 & K)
• Asenna palautusjousi (87) kehyksen pysäyttimen (14) taakse vastaavien
pulttien avulla ja kiinnitä johdon pää halkaisulukkoon (15) ruuvien avulla.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta sahanterää.
• Vältä ylikuormitusta.
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Älä koskaan käytä konetta ilman, että suojukset ovat paikoillaan.
• Älä koskaan siirrä konetta pöydästä nostamalla.
• Tarkista aina että pöydässä on sopiva ura.
• Tarkista vasteen asento ja tyyppi kuvasta L.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Säteittäisvarsisahasi virtakytkimellä on seuraavat toiminnot:
- hätäkytkintoiminto: mikäli virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on
painettava uudelleen.
- moottorin ylikuormittumisen esto: mikäli moottori ylikuormittuu,
virransyöttö moottoriin katkeaa. Jos näin käy, anna moottorin jäähtyä
vähintään kymmenen minuutin ajan ja paina sitten palautuspainiketta (22).
- sähköinen jarrutus: kun virta katkaistaan, jarrutusjärjestelmä jarruttaa
hitaasti, jolloin kuulet hurisevan äänen noin kahdeksan sekunnin ajan.
Voit tarvittaessa käynnistää sahan tämän ajan kuluessa.
fi - 6
• I = PÄÄLLÄ Kone toimii nyt jatkuvatoimisesti.
• O = POIS PÄÄLTÄ
Koesahaus (kuva A1)
• Pidä jiirisalvan vipu (9) lukittuna, lukitse jiiripuristimen vipu (10) siten,
että terä on asetettu 0° katkaisusahausta varten.
• Vapauta halkaisulukko (15) ja työnnä kehystä taakse, kunnes terä on
vasteen takana.
• Laske vartta, kunnes terä melkein koskettaa pöytää.
• Aseta työstettävä kappale vasteen etupuolta vasten.
• Käännä virtakytkin päälle ja laske vartta, jotta terä voi sahata matalan
uran pöydän pintaan.
• Vedä terää itseäsi kohti siten, että se sahaa pystysuoran uran
puuvasteeseen ja työstettävän kappaleen läpi.
• Palauta terä takaisin lepoasentoon ja käännä virtakytkin pois päältä.
• Tarkista että sahausjälki on tosiaan 90° kaikissa suunnissa ja että
säädöt ovat oikein.
Tavallinen sahaus (kuva L & M1 - M7)
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
Katkaisusahaus (kuva L & M1)
• Aseta säteittäisvarsi oikeisiin kulmiin vasteeseen nähden.
• Lukitse jiirisalvan vipu (9) 0°:seen ja kiristä jiiripuristimen vipu (10) (kuva M1).
• Laske terää alas.
• Säädä sormisuojusta (61) siten, että työstökappale liikkuu hyvin sen ohi.
• Ellei pöydässä ole uraa, sahaa ura yllä annetun ohjeen mukaan.
• Pidä työstettävää kappaletta vastetta vasten, pidä sormesi loitolla terän
liikeradasta.
• Käännä virtakytkin päälle ja vedä terää hitaasti vasteen ja työstettävän
kappaleen läpi.
• Käännä terä lepoasentoon ja käännä virtakytkin pois päältä.
Jiirisahaus (kuva L, M2 & M3)
• Vapauta jiirisalvan vipu (9) ja jiiripuristimen vipu (10) (kuva M2).
• Käännä varsi haluamaasi kulmaan jiiriasteikolla.
• Jos kulma on 45° vasemmalle tai oikealle, lukitse jiirisalvan vipu (9) ja
jiiripuristimen vipu (10).
• Jos kulma on jokin muu, käytä ainoastaan jiiripuristimen vipua.
• Toimi kuten katkaisusahauskappaleessa on kerrottu.
Mikäli jiiri on vasemmalle, sinun on tarvittaessa siirrettävä vaste
ja liuskat vasemmalle (kuva M3).
Vinosahaus (kuva L, M1 & M4)
• Aseta varsi 0° katkaisusahausta varten (kuva M1).
• Nosta terä reilusti pöydän pinnan yläpuolelle.
• Vapauta vinosahauspuristimen vipu (36) ja vedä vinosahaussalpa (37)
ulos (kuva M4).
• Kallista moottori haluamaasi kulmaan vinosahauksen asteikon (20) avulla.
• Jos kulma on 90° tai 45° oikealle, lukitse vinosahauksen salpa (37) ja
vinosahauspuristimen vipu (36).
• Jos kulma on jokin muu, käytä ainoastaan vinosahauspuristimen vipua.
• Toimi kuten pystysuorassa katkaisusahauksessa.
Halkaisusahaus (kuva L, H1, I1, I2 & M5)
Moottori voidaan lukita sisä- tai ulkohalkaisuasentoon kuvien I1 & I2
mukaisesti, jotta laite sopisi sekä kapeiden että leveiden kappaleiden
sahaukseen.
• Lukitse kehys ulosvedettyyn asentoonsa halkaisulukon avulla.
• Vapauta kehyspuristimen vipu (53) ja paina kehyssalpaa (54)
pyörittääksesi moottoria sopivaan asentoon, kunnes se lukittuu
paikalleen (kuva I1).
86
SUOMI
• Kiristä kehyspuristimen vipu (53) ja aseta vaste sopivaan asentoon.
• Aseta kehys vartta pitkin haluttuun halkaisuleveyteen halkaisuasteikon
(77) avulla ja lukitse se paikalleen halkaisulukon avulla (kuva I2).
• Säädä teräsuojus edellä annettujen ohjeiden mukaisesti, ja käännä
pölynpoistoliitin (59) pois kasvojesi edestä. Muista että halkaisu
edellyttää jakoveitsen (62) ja takaiskun estimien (60) käyttöä (kuva H1).
• Syötä työstettävää kappaletta työntötikun (88) avulla hitaasti terää
kohti. Pidä sitä lujasti painettuna pöytää ja vastetta vasten (kuva M5).
Anna terän hampaiden sahata työstettävää kappaletta vapaasti äläkä
pakota kappaletta terää kohti. Terän nopeuden on pysyttävä vakiona.
Käytä aina työntökapulaa.
Vinohalkaisu (kuva L & M6)
• Aseta kone vinokatkaisuasentoon.
• Pyöritä kehystä halkaisuasentoon.
• Aseta kehys oikealle halkaisuleveydelle.
• Aseta takaiskun estimet (60) sellaiseen kulmaan, että ne ovat litteästi
työstettävän kappaleen päällä ja laske jakoveitsi (62) alas.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva L & M7)
Tämä sahaus on jiiri- ja vinosahauksen yhdistelmä.
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Käännä varsi haluamaasi jiiriasentoon.
• Toimi kuten jiirisahauksessa.
Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen
pistorasiasta.
Lisätty katkaisuteho (kuva N1 & N2)
Katkaisusyvyyttä voidaan suurentaa halkaisussa ja pystysuorassa
katkaisusahauksessa katkaisemalla työstettävä kappale kahdesti
vastakkaisilta yhdensuuntaisilta sivuilta. Katkaisun tarkkuus riippuu siitä,
onko sahan säädöt ja terän kohdistus suoritettu oikein.
• Aseta saha haluamaasi asentoon.
• Aseta työstettävä kappale vastetta vasten.
• Sahaa ensimmäisellä kerralla vähintään materiaalin puoliväliin (kuva N1).
• Käännä työstettävä kappale ylösalaisin ja aseta se vastetta vasten
siten, että vastakkainen puoli on ylöspäin.
• Sahaa seuraavaksi materiaalin lävitse samaa sahauslinjaa seuraten,
jotta linjat yhtyvät (kuva N2).
Erilaiset sahaustyöt
Säteittäisvarsisahaasi voidaan käyttää moniin erilaisiin sahaustöihin,
kuten pyöristämiseen tai uurtamiseen.
Pyöristäminen/uurtaminen (kuva O)
• Kallista terää haluamaasi kulmaan, pyöritä kehystä varren alle ja aseta
terä työstettävän kappaleen yläpuolelle haluttuun kohtaan. Poista
kappale ja laske terä, jotta voit sahata matalan uran. Laske takaiskun
estimet alas kuten vinohalkaisussa. Pidä työstettävä kappale vastetta
vasten ja toimi kuten halkaisusahauksessa.
Älä leikkaa syvään!
Pölyn poisto (kuva H1)
Tämä kone on varustettu pölynpoistoliittimellä (59).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
• Katkaisusahauksessa: aseta pölynkeräyspussi (lisävaruste) sahauslinjan
taakse.
87
Lisävarusteet
Tee laite jännitteettömäksi aina ennen lisävarusteiden asentamista.
Jyrsintuki (kuva F1, Q1 - Q6)
Jyrsintuen (103) avulla voit kiinnittää DEWALT-jyrsimen sahaasi, jolloin
sahastasi tulee entistäkin monikäyttöisempi koristepuutyökone (kuva Q1).
Jyrsintuen asentaminen
• Irrota teräsuojus ja terä.
• Asenna jyrsintuki (103) karan pään päälle kuvan Q1 mukaisesti ja
kiinnitä se siipimutterilla (63).
• Asenna jyrsimesi rinnakkaisohjaimen ohjaintangot lisävarusteen
mukana toimitettavien tukitankojen (104) avulla:
- Käytä halkaisijaltaan pieniä tankoja malleja DW609/DW613/DW615
varten (kuva Q2)
-Käytä halkaisijaltaan suuria tankoja malleja DW620/DW621/DW624/
DW625/DW629 varten (kuva Q3).
• Kiristä lukkomutterit (105) (kuva Q4).
Varmista aina että jyrsimesi on keskitetty oikein tankojen väliin
ja kiinnitettynä tukeen.
Jyrsintä
Jyrsin voidaan asettaa haluttuun kulmaan ja vetää työstettävän kappaleen
poikki kahvan (2) avulla (kuva Q5) tai kiinteää kutteria pitkin (kuva Q6).
• Varmista että jyrsintuki on asennettu tukevasti.
• Tarvittaessa sovita ulkolaippa (43) kuvan G1 mukaisesti karaan ja
purista jyrsintuki vasten moottoria karamutterin (41) avulla, ks. kuva G1.
Älä kiristä karamutteria liian tiukkaan.
Syötä työstettävä kappale aina pyörivää kutteria vasten.
Lue myös sähkötyökalusi käyttöohjeet.
Jiirivasteet (kuva S1 & S2)
Jiirivasteita (108) on saatavana kulmasahaustöiden monipuolistamista ja
nopeuttamista varten (kuva S1).
• Vaihda vakiomallisen vasteen tilalle jiirivasteet (108).
• Ohjaa sahan terä vasteosien väliin (kuva S2).
Kuljetin (kuva T1 - T7)
Kuljetin (109) on hyödyksi silloin, kun syöttönopeuden on oltava jatkuvasti
tasainen.
Kuljettimen asentaminen
• Irrota palautusjousi (87), ks. kuva K.
• Irrota kuljettimen pysäytin (14), ks. kuva A1.
• Asenna takimmainen litteä tuki (110) ja kuljettimen pysäytin kuvan T2
mukaisesti.
• Löysää pyälletyn nupin (112) kierreruuvi (111) kuusioavaimella ja ruuvaa
pyälletty nuppi irti (kuva T3).
• Löysää takatuen (114) kierreruuvi (113) ja vedä tuki irti tangosta.
• Sovita sylinteri (115) sylinteripuristimen (116) läpi (kuva S4).
• Aseta sylinteripuristin (116) halkaisulukon (15) päälle ja kiristä
kierreruuvit sovittimen (117) molemmin puolin (kuva T5).
• Kokoa uudelleen takatuki (114) ja pyälletty nuppi (112) ja kiristä ruuvit
(111 & 113) (kuva T6).
• Aseta takatuki (114) kuvan mukaisesti ja kiristä kierreruuvi (118).
• Työnnä sahauskelkka taakse ja aseta sylinteri puristimeensa (116) niin
kauas kuin se menee. Tangon pää ei saa koskettaa kumipalkeiden
poistopulttia, kun palkeet (119) ovat puristettuina. Tarkista asento
painamalla poistopulttia (kuva T1).
fi - 7
SUOMI
• Kiristä sylinteripuristimen (116) ruuvi (120) (kuva T7).
• Aseta kuljetinnopeus pyälletyn nupin (108) avulla (kuva S1).
Ilmanpoisto kuljettimesta
Kun kuljettimeen on vaihdettu tai lisätty öljyä, järjestelmä on ilmattava.
• Poista yksikkö koneesta mäntä kokonaan ulkona ja alaspäin
käännettynä, purista yksikkö pystysuoraan asentoon.
• Irrota tulppa palkeiden (119) takaa. Kannattele palkeita, jottei öljyä
vuotaisi ulos.
• Täytä palkeet kokonaan hydrauliöljyllä Castrol 210 NRL25 tai
vastaavalla suppilon tai öljyruiskun avulla.
• Asenna täyttötulppa takaisin paikalleen ja kiristä se kiertämällä sitä
yhden kierroksen verran.
• Paina palkeita hieman, kunnes täyttötulpasta tihkuu vähän öljyä.
• Kiristä täyttötulppa vääntimen avulla ja asenna yksikkö takaisin
paikalleen.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Vaihda kiinteä pöytä ja vaste, kun ne ovat kuluneet.
Sahauskelkan laakereiden varren kiskojen säätäminen
(kuva A1 & U1 - U6)
Jos sahauskelkassa tapahtuu sivuttaista liikettä, laakereita on säädettävä.
• Vedä kehystä eteenpäin varren kiskojen päähän ja lukitse se
asentoonsa halkaisulukon (15) avulla (kuva A1).
• Irrota halkaisuasteikon osoitin (76) kehyksen oikealta puolelta
irrottamalla ristiuraruuvit (kuva U1).
• Löysää lukitusruuveja (121) (kuva U2 & U3) ja vapauta halkaisulukko (15).
• Pyöritä laakereita (122) hieman kuusioavaimen avulla, kunnes
sivuttaisliike tasautuu (kuva U4).
• Kiristä lukitusruuvit (121) uudelleen ja aseta halkaisuasteikon osoitin (76)
takaisin paikalleen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä,
vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön
ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
Voitelu
Säteittäisvarsisahasi ei tarvitse mitään lisävoitelua.
Älä koskaan rasvaa varren kiskoja tai laakereita.
Puhdistus
• Puhdista varren kiskot säännöllisesti. Irrota päätytulpa ja kehys. Poista
pölyt myös laakereista.
• Pidä pöytä aina puhtaana. Älä koskaan pyyhi pölyä pois käsin.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 8
88
SVENSKA
RADIALARMSÅG DW725/DW726
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt en DEWALT maskine. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Extra tillbehör
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 6
sv - 7
sv - 8
sv - 8
Ineffekt
Strömförbrukning
Spänning
Klingdiameter
Håldiameter
Spindeldiameter
Varvtal obelastad, 50 Hz
Varvtal obelastad, 60 Hz
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Max. kapningskapacitet vid 0°,
i material på 25 mm
Max. geringssågningskapacitet vid 45°
i material på 25 mm
höger
vänster
Max. kapningsbredd
Max. klyvningsbredd
Totala dimensioner
(med ställ)
Dammutsugningsadapter
Vikt
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1.470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW725/DW726
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 98/37/EEG, uppmätt enligt DIN 45635:
DW725
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW726
dB(A)*
84,2
84,2
dB(A)
91,4
91,4
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt
DIN 45675:
DW725
DW726
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standardutrustning:
Ställ, TCT-blad, bladskydd och verktyg, nollspänningsutlösare.
Säkringar:
230 V verktyg
400 V verktyg
16 Ampere
16 Ampere, per fas
Följande symboler används i denna manual:
Anger risk för personskada, dödsfall eller maskinskada om
manualens anvisningar inte följs.
Anger risk för elchock.
Vassa kanter.
89
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid Arbetarskyddsstyrelsens
regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan variera, ibland överstiger
nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet,
uppkomst av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas
med koppling av en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt,
högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm blåser in i Dina
ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd
även ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut kontakten
från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få
den reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är
skadade. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg såsom
sågklinga, borr och fräs.
sv - 2
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när
Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras eller
bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser. För att
undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast utföras av
behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för radialarmsågar
• Skydda strömförsörjningen med en lämplig säkring eller kretsbrytare.
• Håll lagerspåren i armen och lagren på rullhuvudanordningen rena och
fettfria.
• Se till att anslaget är i rätt position innan maskinen startas. Bladet får
inte vidröra materialet innan sågen dras framåt i handtaget.
• Ställ alltid in fingerskyddet så att det löper genom den befintliga
öppningen i anslaget och/eller 3 mm ovanför arbetsstyckets yta
(utom vid klyvning).
• Håll vid klyvning klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet (1 - 3 mm)
och se till att bakslagshindren är rätt inställda.
• Kontrollera vid klyvning alltid matningsriktningen.
• Kontrollera regelbundet inställningarnas noggrannhet och justera om
så behövs.
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot anslaget.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något arbete.
• Kör aldrig maskinen utan att alla skydd är på plats.
• När sågbladet inte används ska det skyddas fullständigt med bladskyddet.
• När sågen inte används, vid byte av blad och vid
underhållsverksamheter ska maskinen frånkopplas från strömnätet.
• Använd alltid vassa blad av den typ som är avsedd för arbetsstycket.
Bladets rekommenderade diameter anges vid maskinens tekniska data.
• Kila aldrig fast motorns fläktblad för att blockera axeln.
• Tvinga aldrig sågen. (Om motorn fastnar helt eller delvis kan detta leda
till skada. Låt motorn uppnå full hastighet innan du börjar såga.)
• Lyft aldrig maskinen vid arbetsbordet.
• Såga aldrig ferrometaller, icke-ferrometaller eller murverk.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Placera aldrig en hand i bladets närhet när strömmen är tillkopplad.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet medan sågen används.
90
SVENSKA
• Håll händerna aldrig närmare bladet än 150 mm medan du sågar.
• Använd inga skadade eller spruckna sågblad.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med radialarmsågar:
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
5 Bordsskivans sektioner
1 Anslag 48 mm
1 Anslag 65 mm
2 Raka bordsstag
1 Höjdinställningsvev
1 Motor, ok och rullhuvudanordning med nollspänningsutlösare
1 Fäste för nollspänningsutlösare
1 Bladskyddsanordning
1 Dammutsugningsadapter
1 Låda som innehåller:
1 stativ (4 ben, 4 längdrälsar, 24 M8 x 16-skruvar, 24 M8-muttrar och
48 planbrickor D8)
1 Delsats för förstoring av bordet:
8 M8 x 30 skruvar med spårförsett planhuvud
8 D8 Bellevillebrickor
8 M8-muttrar
8 D8 planbrickor
2 förlängda bordsskivans stag
1 Konturförpackning med:
3 skruvnycklar (30, 10/13 & 17 mm)
1 polygonnyckel/öppen nyckel
1 hylsnyckel 13 mm
5 insexnycklar (2.5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 stjärnskruv
6 M10 x 16-skruvar
9 M8 x 30 skruvar med spårförsett planhuvud
15 D8 Bellevillebrickor
15 M8-muttrar
9 D8 planbrickor
2 M5 x 16-skruvar
4 D5 planbrickor
2 M5-muttrar
1 kabelklämmor
1 kabelhållare
2 självgängande skruvar
2 bordsklämmor
1 blad
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 & A2)
Den fristående radialarmsågen DW725/DW726 är konstruerad för den
professionella träbearbetande industrin. Denna högprecisionsmaskin kan enkelt
och snabbt ställas in för kapning, fasning, gering eller klyvning.
91
Med hjälp av det stora urvalet tillbehör kan maskinen utföra praktiskt taget alla
behandlingar
i verkstaden. För en optimal säkerhet har alla huvudkontroller både en spärr och
en låsanordning. Se även snabbreferenstabellen i denna manual.
A1
1 Strömbrytare
2 Handtag
3 Bladskyddsanordning
4 Fast bordsskiva
5 Ben
6 Anslag
7 Bordsklämma
8 Pelare
9 Geringsspärrspak
10 Geringsklämspak
11 Höjdinställningsvev
12 Radialarm
13 Ändkåpa
A2
14 Okstopp
15 Klyvningslås
16 Ok
17 Motor
18 Bordsskenor
19 Förlängd bordsskiva
20 Fasskala
21 Rullhuvudanordning
22 Återställningsknapp
23 Kabelhållare
24 Nollspänningsutlösare
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid att
spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på märkplåten.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Trefasmaskiner ska kopplas med kabeln direkt ansluten till nätet.
Detta ska utföras av en kvalificerad elektriker.
Montering och inställning
• Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
• För sågens optimala funktion är det mycket viktigt att följa
procedurerna i nedanstående paragrafer.
Sätta ihop benställningen (fig. A1 & B)
Benställningens delar och monteringstillbehör har paketerats separat.
• Öppna förpackningen upptill (fig. B1).
• Tag ut alla delar utom armen ur förpackningen.
• Lås armen med klämspaken för gering (10).
• Luta försiktigt på förpackningen tills dess pelarände vilar mot golvet (fig. B2).
• Dra ut armen och placera ett trästycke (25) under bordskanten (fig. B3).
sv - 3
SVENSKA
• Montera benen (5) med muttrarna, skruvarna och planbrickorna från
konturförpackningen enligt illustrationen. Dra inte åt ännu.
• Montera längdrälsarna (26) (fig. B4).
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
• Sätt det hela i upprätt läge.
Maskinen måste alltid stå plant och stabilt.
Montering av höjdinställningsveven (fig. C)
• Montera höjdinställningsveven (12) ovanpå pelaren med stjärnskruven.
Montering av rullhuvudanordningen (fig. A1, A2 & D1-D3)
• Dra runt höjdinställningsveven (11) i riktning + för att höja armen (12)
så långt det går (fig. A1).
• Ta bort de två insexskruvarna (12) och ta bort ändkåpan (28) (fig. D1).
• Rugga upp lagerspåren (29) med stålull och avlägsna eventuella
slippartiklar med en torr trasa (fig. D2).
• Kontrollera att klyvningslåset (15) är lossat (fig. A2).
• Sätt försiktigt in rullhuvudenhetens lager (30) i lagerspåren (fig. D3).
• Skjut rullhuvudet fram och åter i lagerspåren för att kontrollera att det
löper smidigt.
• Kontrollera att klyvningslåset kan spärra och släppa rullhuvudet efter behov.
• Sätt tillbaka ändkåpan omedelbart.
Montera kabelhållaren och kabelklämman (fig. E1-E3).
• Ta bort stjärnskruven (31) (fig. E1).
• Montera kabelhållaren (23) och sätt tillbaka stjärnskruven.
• Ta bort kabelhållaren (32) på armen och sätt tillbaka den när kabeln
hålls på plats (fig. E2).
• Håll kabeln på plats och montera den medföljande kabelhållaren (33)
baktill på underredets ovansida (fig. E3).
Se till att armen har tillräcklig rörelsemöjlighet i horisontell och
vertikal riktning.
Montera elektronikstyrboxen (fig. E4).
Till nätströmskabeln är elektronikstyrboxen (24) med
nollspänningsutlösaren inkopplad, och på trefasmodellerna även med
bromsanordningen och motoröverbelastningsskyddet med automatisk
återställning.
• Ta bort muttrarna från de skruvar som sticker ut baktill på boxen (24).
• Håll boxen mot baksidan på bordsramen till höger om pelarbasen,
och sätt in skruvarna i respektive hål.
• Sätt tillbaka muttrarna på skruvändarna och dra åt dem.
• Sänk ner armen försiktigt tills spindeln bara precis kommer i kontakt
med bordsstaget och dra åt motsvarande mutter manuellt.
• Upprepa detta förfarande i den bakre kanten och för det andra bordsstaget.
• Kontrollera på nytt med hjälp av motorns spindel.
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
• Sätt tillbaka armen i mittläget och spärra den.
Justering av det centrala bordsstaget (fig. F5)
• Placera ett vattenpass över de två räta bordsstagen (34).
• Lossa skruvarna (38) i det centrala bordsstaget (39).
• Justera det centrala bordsstaget med en insexnyckel tills den nätt och
jämnt vidrör vattenpasset.
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
Montera den fasta bordssektionen (fig. F6 - F9)
Standardpositionen för bordsskivans sektioner visas i figur F6.
Beroende på det erfordrade sågdjupet kan anslaget (6) även monteras
mellan skenorna (18).
• Montera bordsklämmorna (7) (fig. F6) bakom de räta bordsstagen (34)
(fig. F7).
• Placera den fasta bordssektionen (4) på underredet enligt bilden,
och kontrollera att hålen i mitten ligger ovanför justeringsskruvarna i det
centrala bordsstaget (fig. F8).
• Använd M8 x 30-skruvarna och planbrickorna D8 upptill och
Bellevillebrickorna D8 nedtill.
• Dra åt alla skruvar i den fasta bordssektionen (4), förutom den i det
stora centrala hålet.
• Placera anslaget (6) och skenorna (18) (fig. F6) på underredet (fig. F9).
• Drag åt bordsstagen.
• Drag åt alla skruvar i bordsskivan ordentligt.
Montera den förlängda bordsskivan (fig. F9-F11)
• Montera den förlängda bordsskivans stag (40) på den fasta
bordssektionens vänstra sida (4), enligt illustrationen, med M8 x 30skruvarna upptill och Bellevillebrickorna D8 på undersidan (fig. F 10).
• Placera den förlängda bordsskivan (19) (fig. F6) på de utskjutande
bordsstagen (fig. F11).
• Se till att de båda bordsskivorna ligger jämnt och drag åt skruvarna för hand.
• Sätt tillbaka skenorna (18) och drag åt bordsklämmorna (7) (fig. F9).
De båda bordsskivorna måste ligga jämnt baktill.
Sågbordet (fig. F1-F5)
Sågbladet (fig. G1 - G5)
Montera bordsstagen (fig. F1)
Stagen monteras med M8 x 16 skruvar och motsvarande muttrar,
och med en Belevillebricka D8 framtill, men inte baktill.
• Montera de två raka bordsstag (34) som medföljer, som är försedda
med en rektangulär fördjupning (35), enligt bilden. Se till att de inte
sticker ut utanför baksidan av bordets underrede.
• Dra inte åt skruvarna i detta skede.
Montering av sågklinga (fig. F1)
Justera bordsstagen med hjälp av spindeln (fig. F2-F4).
• Lossa på fasningens klämspak (36) och dra ut fasspärren (37) (fig. F2).
• Vrid motorn till vertikalt läge och spärra den med hjälp av fasspärren
och fasklämspaken.
• Lossa klyvningslåset (15) och för huvudet till dess främsta läge (fig. F3).
• Lossa geringsklämspaken (10) (fig. A1) så att spaken kan vridas tills
spindeln (38) befinner sig precis ovanför den yttre främre kanten på ett
av bordsstagen (fig. F4).
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
Vridriktningen anges med pilen på motorn.
• Fixera spindeln med den bifogade insexnyckeln och avlägsna
spindelmuttern (41) genom att vrida medsols med flerfunktionsnyckeln .
• Montera bladet (42) mellan den yttre flänsen (43) och den inre flänsen
(44). Se till att tänderna nedtill pekar mot maskinens baksida.
Se till att ringen på spindelmuttern (41) ligger mot den yttre
flänsen (fig. F1).
• Drag åt spindelmuttern (41) genom att vrida motsols.
sv - 4
92
SVENSKA
Kontrollera att armen är parallell med bordsskivan (fig. A1, F5 & G2)
• Drag åt klyvningslåset (15) med bladet i sin främsta position (fig. A1).
• Sänk bladet tills den nätt och jämnt vidrör bordsskivan (4) (fig. G2).
• Lossa spakarna (9) och (10) (fig. A1).
• Sväng armen så att bladet stryker över bordsskivans bredd.
• Justera den främre justeringsskruven (38) om så behövs (fig. F5).
• Upprepa denna procedur med bladet i sin bakersta position och
justera den bakre skruven om så behövs.
Kontrollera att bladet är i rät vinkel gentemot bordsskivan (fig. A1 & G3-G5)
• Återställ armen till sitt mittläge och drag åt klyvningslåset (15) (fig. A1).
• Placera en stålvinkel (45) mot bladets kropp (fig. G3).
• Inställningen går till så här:
• Avlägsna fasvisarens skiva (46) genom att lossa de båda skruvarna (47)
(fig. G4).
• Lossa alla de tre insexskruvar som nu blir synliga (fig. G5).
• Placera en insexnyckel i motorspindeln och knacka tills bladet ligger
platt mot vinkeln.
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
- Inställbart fingerskydd (61) för bruk vid kapning.
- Klyvkniv (62) som förhindrar att arbetsstycket klämmer fast bladet vid
klyvning.
• Lossa klämspaken för fasning (36), drag ut fasspärren (37) (fig. F2) och
luta motorn enligt bilden för bästa åtkomlighet (fig. H3).
• Avlägsna skyddets vingmutter (63) och brickan (64).
• Lossa spärrskruven (65) och vrid monteringsbygeln (66) motsols tills
det fjädrade bakre skyddet (58) kan lyftas undan från stödtappen (68)
(fig. H3).
• Haka av de båda fjädrarna (67), men endast upptill.
• Vrid det avhakade bakre bladskyddet (58) enligt figur H2.
• Sänk ner skyddsanordningen över bladet (fig. H3).
• Sätt fast skyddsanordningen med vingmuttern (63) och brickan (64).
• Återställ det fjädrade bakre bladskyddet (58) och monteringsbygeln (66)
till de ursprungliga lägena (fig. H2).
• Avlägsna skyddsanordningen i omvänd ordning.
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
Det är särskilt viktigt att dra åt den mellersta insexskruven.
• Sätt tillbaka fasvisarens skiva (46).
Kontrollera att kapningsbanan är i rät vinkel mot anslaget (fig. G6-G10)
• Lås bladet framför anslaget (fig. G6).
• Lägg en vinkel (45) på en planka och mot anslaget, så att den nätt och
jämnt vidrör bladet enligt bilden.
• Lossa klyvningslåset, drag bladet mot dig och kontrollera att bladet
löper parallellt med vinkeln.
• Inställningen går till så här:
• Sätt fast geringens spärrspak (9) i läget 0° och lossa geringens
klämspak (10) (fig. G7).
• Lossa låsmuttrarna (48) på ömse sidor av armen (fig. G7 & G8).
• Lossa ställbulten (49) på armens högra sida och drag åt den motsatta
ställbulten för att justera armen åt vänster (fig. G9).
• Lossa ställbulten (50) på armens vänstra sida och drag åt den motsatta
ställbulten för att justera armen åt höger.
• Utför justeringen i små steg och kontrollera inställningen efter varje steg
med spakarna (9) och (10) fastsatta.
Drag inte åt ställbultarna för hårt.
• Dra åt låsmuttrarna (48) (fig. G7 & G8).
• Ställ in visaren (51) på geringsskalan (52) så att den visar 0° (fig. G10).
Kontrollera att bladet är i rät vinkel mot anslaget (fig. G11-G13)
• Lossa okets klämspak (53) och tryck in okspärren (54) (fig. G11).
• Vrid motorn 90° enligt bilden.
• Drag åt muttern (55) om det finns spel i motorn (fig. G12).
• Placera bladet mot anslaget och kontrollera att det är parallellt med anslaget.
• Inställningen går till så här:
• Lossa de båda skruvarna (56) som är monterade korsvis under oket
(fig. G13).
• Sätt in insexnyckeln i motorspindeln.
• Justera bladets läge och drag åt skruvarna (56).
Montering och inställning av bladskyddsanordningen (fig. H1-H5)
Bladskyddet (3) är en kombinerad skyddsanordning med nedanstående
säkerhetsfunktioner (fig. H1):
- Övre skydd (57) (fig. H1) och fjädrat bakre skydd (58) (fig. H2) som
skyddar bladet fullständigt.
- Dammutsugningsadapter (59) för kapning och klyvning.
- Bakslagshinder (60) för bruk i klyvningsläge
93
Inställning av skyddsanordningens kontroller (fig. H4 & H5)
Inställning av klyvkniven för klyvning
• Lossa de båda knapparna (69) och skjut klyvkniven (62) nedåt tills
spetsen är ca. 10 mm från bordsskivan (fig. H4 & H5).
• Lossa de två skruvarna (70) och placera klyvkniven på rätt avstånd från
bladet (fig. H4).
Klyvkniven måste positioneras ordentligt. Avståndet mellan
tandkanten och klyvkniven ska vara 1-3 mm (fig. H5).
Inställning av bakslagshindren för (fasad) klyvning (fig. H4 & H6)
• Lossa knappen (71) och sänk bygeln (72) tills nedhållningsfjädern (73)
nätt och jämnt vidrör arbetsstycket (fig. H4).
• Topparna av bakslagshindren (60) ska nu befinna sig 3 mm under
arbetsstyckets yta och vinkeln ska överensstämma med figur H6.
• Lossa insexskruven (74) och sätt bakslagshindren i den erfordrade
vinkeln för fasad klyvning.
Inställning av klyvkniven, fingerskyddet och bakslagshindren för
kapning (fig. H2)
• Vid kapning ska klyvkniven och bakslagshindren höjas tills de är ur vägen.
• Lossa spaken (75), ställ in fingerskyddet (61) strax ovanför
arbetsstycket och sätt fast spaken (75).
Skaljusteringar (fig. I1-I5)
Klyvningsskala
Klyvning kan ske med motorn i två positioner. Varje position kräver sin
egen matningsriktning:
Position
Matningsriktning
- In-klyvning
från höger till vänster (fig. I1)
- Ut-klyvning
från vänster till höger (fig. I2)
Visaren (76) som anger klyvningsbredden på klyvningsskalan (77) kan
ställas in (fig. I3):
• Placera anslaget i sitt bakersta läge.
• Lägg en planka på 24 mm mot anslaget.
• Lossa okets klämspak (53), tryck in okspärren (54) (fig. I1) och sätt
motorn i ut-klyvningsläge (fig. I2).
• Flytta okanordningen längs radialarmen tills bladet nätt och jämnt vidrör
materialets kant.
• Lossa de båda skruvarna (78) och flytta visaren (76) tills kanten av
ut-klyvningsvisaren (79) anger plankans kända bredd på den undre
skalan (fig. I3).
• Dra åt de båda skruvarna (78).
sv - 5
SVENSKA
• Sätt motorn i in-klyvningsläge.
• Höj bladskyddet så att bladet kan vila mot anslagets framsida.
• In-klyvningsvisaren (80) ska nu stå i linje med nolläget på den övre
skalan. Justera om så behövs.
Fasskala (fig. I4)
• Kontrollera att fasskalan (20) visar 0° när sågen är inställd för vertikal
sågning.
• Lossa om så behövs skruvarna (81) och ställ in visaren på 0°.
Geringsskala (fig. I5)
• Kontrollera att geringsskalan (52) visar 0° när sågen är inställd för
vertikal sågning.
• Ställ in visaren (51) med hjälp av skruven (82) så att den visar 0°.
Geringsskalan har förinställda lägen vid 45° till höger och vänster
och vid 0°.
Okförflyttningsstopp (fig. A2, J1 & J2)
Okförflyttningsstoppet (14) måste ställas in för att undvika att okets lager
slår mot lagerspårens bakre gräns (fig. A2).
• Förflytta okanordningen så långt det går, drag den ca. 5 mm framåt
och spärra den med klyvningslåset (15) (fig. A2).
• Ställ in okstoppet (14) genom att lossa muttrarna (83) i den främre
springan (84) tills gummistoppet (85) vidrör baksidan av klyvningslåsets
hus (fig. J1).
• Dra åt muttrarna (83).
Drag vid kapning åt en mutter i den främre springan (84) och
en i den bakre springan (86) (fig. J2).
Montering av returfjädern (fig. A1 & K)
• Montera returfjädern (87) bakom okstoppet (14) med skruvarna och
fäst kabelns ända vid klyvningslåset (15) med skruvarna.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
• I = TILL Maskinen löper nu kontinuerligt.
• O = FRÅN
Att göra en provsågning (fig. A1)
• Sätt fast geringens spärrspak (9) och lås geringens klämspak (10) så
att bladet står i läge för klyvning vid 0°.
• Lossa klyvningslåset (15) och skjut okanordningen bakåt tills bladet
befinner sig bakom anslaget.
• Sänk armen tills bladet nästan vidrör bordsskivan.
• Placera arbetsstycket mot anslagets framsida.
• Starta maskinen och sänk armen så att bladet kan såga en grund
skåra i bordsytan.
• Drag bladet mot dig så att den sågar en vertikal skåra i träanslaget och
genom arbetsstycket.
• Återställ bladet till sitt viloläge och koppla från maskinen.
• Kontrollera att snittet är precis 90° i alla riktningar och justera om så
behövs.
Grundläggande sågning (fig. L & M1 - M7)
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
Kapning (fig. L & M1)
• Sätt radialarmen i rät vinkel gentemot anslaget.
• Sätt fast geringens spärrspak (9) i läge för 0° och sätt fast geringens
klämhandtag (10) (fig. M1).
• Sänk bladet.
• Ställ in fingerskyddet (61) så att det nätt och jämnt vidrör arbetsstycket.
• Om det inte finns någon skåra i bordsskivan ska du göra en sådan
enligt beskrivningen ovan.
• Håll arbetsstycket mot anslaget. Håll undan fingrarna ordentligt från
bladets bana.
• Starta maskinen och drag bladet långsamt genom anslaget och
arbetsstycket.
• Återställ bladet till viloläget och stäng av maskinen.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig i
klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Kör aldrig maskinen utan alla skyddskåpor på plats.
• Lyft aldrig maskinen genom att ta tag i bordsskivan.
• Kontrollera alltid att det finns en lämplig skåra i bordsskivan.
• Gå alltid till figur L för att kontrollera anslagets läge och typ.
Strömbrytare (fig. A)
Strömbrytaren på din radialarmsåg medför många fördelar:
- nollspänningsutlösare: om strömmen av någon anledning kopplas från,
måste maskinen startas om medvetet.
- skyddsanordning mot motoröverlast: om motorn överbelastas kopplas
strömtillförseln till motorn från. Låt i så fall motorn svalna i 10 minuter
och tryck sedan på återställningsknappen (22).
- elektroniskt bromssystem: efter att det slagits av avger bromssystemet
ett brummande ljud under ungefär åtta sekunder medan det återställs.
Maskinen kan startas under den perioden om det skulle behövas.
sv - 6
Geringssnitt (fig. L, M2 & M3)
• Lossa geringens spärrspak (9) och klämspak (10) (fig. M2).
• Vrid armen till önskad vinkel på geringsskalan.
• Sätt fast spärrspaken (9) och lås läget med klämspaken (10) för 45° åt
vänster eller höger.
• Använd endast klämspaken för mellanliggande vinklar.
• Arbeta vidare som vid kapning.
Vid en gering åt vänster kan du behöva skjuta anslaget och
skenorna åt vänster (fig. M3).
Vinklade snitt (fig. L, M1& M4)
• Ställ in armen som vid kapning för 0° (fig. M1).
• Höj upp bladet en bra bit över bordsytan.
• Lossa fasningens klämspak (36) och drag ut fasspärren (37) (fig. M4).
• Luta motorn till önskad vinkel på fasskalan (20).
• Sätt fast fasspärren (37) och lås läget med fasningens klämspak (36)
för 90° eller 45° åt höger.
• Använd endast klämspaken för mellanliggande vinklar.
• Arbeta vidare som vid vertikal kapning.
Klyvning (fig. L, H1, I1, I2 & M5)
Motorn kan spärras i läge för in-klyvning eller ut-klyvning enligt figurerna
I1 & I2, för att anpassa maskinen till smala respektive breda arbetsstycken.
• Spärra oket i utdraget läge med klyvningslåset.
• Lossa okets klämspak (53), tryck in okspärren (54) och vrid motorn till
det önskade läget tills det spärras på plats (fig. I1).
• Sätt fast okets klämspak (53) och sätt anslaget i rätt läge.
94
SVENSKA
• Positionera oket längs armen för önskad klyvningsbredd med hjälp av
klyvningsskalan (77) och sätt fast det i detta läge med klyvningslåset
(fig. I2).
• Ställ in bladskyddet enligt beskrivningen ovan och vrid undan
dammutsugningsadaptern (59) från ditt ansikte. Glöm inte att klyvning
kräver att klyvkniven (62) och bakslagshindren (60) används (fig. H1).
• Använd påskjutaren (88) för att långsamt mata in arbetsstycket i bladet.
Håll det ordentligt tryckt mot bordet och mot anslaget (fig. M5).
Låt tänderna bita och tvinga inte arbetsstycket genom bladet.
Bladets hastighet ska hållas konstant.
Använd alltid en påskjutare.
Fasad klyvning (fig. L & M6)
• Ställ in maskinen som vid fasad kapning.
• Vrid oket till klyvningsläge.
• Positionera oket för rätt klyvningsbredd.
• Vinkla bakslagshindren (60) så att de kommer att ligga plant mot
arbetsstycket och sänk klyvkniven (62).
• Arbeta vidare som vid klyvning.
Sammansatt geringssnitt (fig. L & M7)
Detta snitt är en kombination av gering och fasning.
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Sväng armen till önskat geringsläge.
• Arbeta vidare som vid gering.
Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur sladden efter avslutat arbete.
Ökad sågningskapacitet (fig. N1 & N2)
I klyvningsläget och det vertikala kapningsläget kan djupet ökas genom att
arbetsstycket bearbetas två gånger, från båda de motsatta parallella sidorna.
Den uppnådda noggrannheten är beroende av korrekt justering av
maskinen och inriktning av bladet.
• Ställ maskinen i önskad position.
• Placera arbetsstycket mot anslaget.
• Gå minst halvvägs genom materialet i det första passet (fig. N1).
• Vänd arbetsstycket upp och ned och placera det mot anslaget med
motsatt sida vänd uppåt.
• Följ samma sågningslinje och utför det andra passet genom materialet
fram till där det första slutade (fig. N2).
Avancerad sågning
Din radialarmsåg kan användas för ett stort antal avancerade
tillämpningar, t.ex. kälning/holkning.
Kälning/holkning (fig. O)
• Luta bladet till önskad vinkel, vrid oket under armen och placera bladet
på önskad plats ovanför arbetsstycket. Avlägsna arbetsstycket och
sänk bladet till rätt höjd för en grund insågning. Sänk bakslagshindren
som vid fasad klyvning. Håll arbetsstycket mot anslaget och arbeta
vidare som vid klyvning.
Avverka endast en liten mängd material åt gången.
Dammutsugning (fig. H1)
Maskinen är försedd med en dammutsugningsadapter (59).
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
• Placera en dammuppsamlingsränna (tillval) bakom sågningslinjen vid
kapning.
95
Extra tillbehör
Koppla alltid bort maskinen från elnätet innan några tillbehör
monteras.
Överfräsbygeln (fig. F1, Q1 - Q6)
Med överfräsbygeln (103) kan du fästa en DEWALT-överfräs vid maskinen.
Maskinen kan då även användas för noggrann, dekorativ träbearbetning
(fig. P1).
Montering av överfräsbygeln
• Avlägsna bladskyddsanordningen och bladet.
• Placera överfräsbygeln (103) över spindelns ända enligt figur Q1 och
sätt fast den med vingmuttern (63).
• Ersätt ledarstängerna för överfräsens parallellanslag med stagen (104)
som medföljer tillbehöret:
- Använd de tunnare stagen för DW609/DW613/DW615 (fig. Q2)
- Använd de tjockare stagen för DW620/DW621/DW624/DW625/
DW629 (fig. Q3).
• Dra åt spärrskruvarna (105) (fig. Q4).
Se alltid till att överfräsen är ordentligt centrerad på stagen och
väl fastsatt i bygeln.
Fräsning
Överfräsen kan ställas in i önskad vinkel och föras över arbetsstycket med
handtaget (2) (fig. Q5). Alternativt kan arbetsstycket föras längs den
stationära fräsen (fig. Q6).
• Kontrollera att överfräsbygeln är stadigt monterad.
• Sätt den yttre flänsen (43) i figur G1 på spindeln om så behövs och
kläm överfräsbygeln mot motorn med spindelmuttern (41) i figur G1.
Drag inte åt spindelmuttern för hårt.
Mata alltid arbetsstycket i motsatt riktning mot fräsens rotation.
Se även överfräsens användarmanual.
Geringsanslag (fig. S1 & S2)
Geringsanslag (108) finns tillgängliga för utökade och snabbare möjligheter
för vinkelsågning (fig. S1).
• Byt ut standardanslaget mot geringsanslagen (108).
• Led sågbladet mellan de båda anslagssektionerna (fig. S2).
Genomföringskontrollen (fig. T1 - T7)
Genomföringskontrollen (109) garanterar ett optimalt resultat vid
tillämpningar där det är viktigt att matningen sker med jämn hastighet.
Montering av genomföringskontrollen
• Avlägsna returfjädern (87) i figur K.
• Avlägsna okstoppet (14) i figur A1.
• Montera den bakre planbygeln (110) och okstoppet enligt figur T2.
• Lossa skruvstiftet (111) i den räfflade knappen (112) med en
insexnyckel och skruva loss den räfflade knappen (fig. T3).
• Lossa skruvstiftet (113) i det bakre staget (114) och drag bort staget
från stången.
• För cylindern (115) genom cylinderklämman (116) (fig. S4).
• Placera cylinderklämman (116) över klyvningslåset (15) och drag åt
skruvstiften i hållarens (117) (fig. T5) båda sidor.
• Sätt tillbaka det bakre staget (114) och den räfflade knappen (112) och
drag åt alla skruvar (111 & 113) (fig. T6).
• Positionera det bakre staget (104) enligt bilden och drag åt skruvstiftet
(118).
• Skjut rullhuvudet bakåt och positionera cylindern i sin klämma (116) så
långt bakåt som möjligt. Stångens ända får inte vidröra luftningsskruven
i gummibälgen när bälgen (119) är hoptryckt.
sv - 7
SVENSKA
Kontrollera positionen genom att trycka in luftningsskruven (fig. T1).
• Drag åt skruven (120) i cylinderklämman (116) (fig. T7).
• Ställ in genomföringshastigheten med den räfflade knappen (108) (fig. S1).
Luftning av genomföringskontrollen
Systemet måste avluftas när oljan i genomföringskontrollen har fyllts på
eller bytts ut.
• Ta bort kontrollen från maskinen och kläm fast den vertikalt med kolven
nedåt och helt utskjuten.
• Avlägsna tappen baktill på bälgen (119). Håll fast bälgen så att oljan
inte spills.
• Fyll bälgen helt med Castrol 210 NRL25 eller en likvärdig hydraulolja.
Använd en tratt eller oljespruta.
• Sätt tillbaka tappen och drag åt den ett varv.
• Tryck försiktigt ihop bälgen tills olja tränger ut genom
påfyllningstappen.
• Drag åt tappen med en skruvnyckel och sätt tillbaka kontrollen.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
• Byt ut den fasta bordsskivan och anslaget när de är utslitna.
Justera rullhuvudlagrens armspår (fig. A1 & U1 - U6)
Om rullhuvudenheten är rörlig i sidled behöver lagren justeras:
• Dra okenheten framåt till slutet av armspåren och lås fast den på plats
med klyvningslåset (15) (fig. A1).
• Ta bort klyvskalevisaren (76) till höger om okenheten genom att ta bort
stjärnskruvarna (fig. U1).
• Lossa spärrskruvarna (121) (fig. U2 & U3) och lossa klyvningslåset (15).
• Vrid en aning på lagren (122) med en insexnyckel tills sidorörligheten är
borta (fig. U4).
• Dra åt spärrskruvarna (121) och sätt tillbaks klyvskalevisaren (76).
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad, se
aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
Importör i Sverige: Black & Decker AB
Smörjning
Din radialarmsåg kräver ingen extra smörjning.
Anbringa aldrig fett på armspåren eller lagren.
Rengöring
• Rengör armspåren regelbundet. Avlägsna härvid ändkåpan och oket.
Avlägsna även allt damm från lagren.
• Håll alltid bordsskivan ren. Använd aldrig händerna till att borsta undan
dammet.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
sv - 8
96
TÜRKÇE
RADYAL KOL TESTERESİ DW725/DW726
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan+
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalajn içindekiler
Tanm
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullanm talimatlar
Aksesuarlar
Bakm
Garanti
Güç ihtiyac
Güç çkş
Voltaj
Bçak çap
Bçak deliği
Mil çap
Yüksüz hz, 50 Hz
Yüksüz hz, 60 Hz
Kesim derinliği 90°
Kesim derinliği 45°
0°’de azami çapraz kesim
kapasitesi, 25 mm kalnlkta
45°’de azami gönye kesimi
kapasitesi 25 mm kalnlkta
sağ taraf
sol taraf
Azami çapraz kesim genitliği
Azami yan kesim genitliği
Toplam ölçüler
(ayakl)
Toz çekme adaptörü
Ağrlk
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
3
3
3
3
6
8
8
9
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
290
290
320
320
90
90
720
720
1280 x 1100 x 770
1280 x 1100 x 1470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min -1
min -1
mm
mm
DW725/DW726
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya klavuzun arkasna bakn.
DIN 45635’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 98/37/EEC’ye uygundur:
DW725
DW726
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
84,2
84,2
L WA (akustik gücü)
dB(A)
91,4
91,4
* kullancnn kulağnda
85 dB(A) ses şiddeti (basnc) aşldğnda, kulaklar
korumak için gerekli önlemleri aln.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl kökü DIN 45675’e
uygundur:
DW725
DW726
< 2,5 m/s 2
< 2,5 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Standart donanm:
Ayakl, TCT bçakl, bçak siper ve aletli, voltaj kesme
anahtar.
Sigortalar
230 V aletler
400 V aletler
16 A, şebeke
16 A, her fas
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
Keskin kenarlar.
97
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
tr - 1
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar+
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangin, elektrik çarpmas
ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallarna uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağdaki güvenlik talimatlarn dikkatle
okuyun.
Bu talimatlar+ güvenli bir yerde saklay+n.
Genel Bilgiler
1 Çal+şma alan+n+z+ temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal+şma alan+n+z+n çevre koşullar+na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn.
Çalşma alannz iyi aydnlatn. Elektrikli aletleri,
yanc sv ve gazlarn bulunduğu ortamlarda kullanmayn.
3 Elektrik çarpmas+na karş+ önlem al+n
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar).
4 Çocuklar+ aletlerden uzak tutun
Çocuklarn aletle veya uzatma kablosu ile temasna izin
vermeyin. Herkesi çalşma alanndan uzak tutun.
5 Aç+k havada kullan+m için uzatma kablolar+
Alet açk havada kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle olduğunu gösteren bir
damga taşyan uzatma kablolar kullann.
6 Kullan+lmayan aletleri saklay+n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn. Hareketli motor
parçalar bunlar kapabilir. Açk havada çalşken, tercihen
lastik eldiven kullann ve kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin.
8 Koruyucu gözlük tak+n
İşlemin toz veya frlayan parçack yaratmas halinde,
yüz veya toz maskesi kullann.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağnz korumak için
gerekli önlemleri aln.
10 İşlediğiniz parçay+ iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
11 Aş+r+ uzanarak çal+şmay+n
Daima yere sk ve dengeli basmaya dikkat edin.
12 Aletin kazara çal+şt+r+lmas+na olanak vermeyin
Fişi takl aleti, parmağnz tetikte taşmayn.
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullann.
Yorgunken aleti kullanmayn.
14 Aletin fişini çekin
Aleti başboş brakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmasn bekleyin. Aleti kullanmayacağnz
zaman, bakm yapmadan önce veya aksesuarlarn
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar+n+ ve aparatlar+n+ ç+kart+n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan+n
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin dşnda
aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski doğurabilir.
tr - 2
17 Kabloyu dikkatli kullan+n
Asla aleti kablosundan tutarak taşmayn veya fişi çekmek
için kabloya aslmayn. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak+n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT servisine onartn.
Uzatma kablolarn da düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl+ parça kontrolü yap+n
Aleti kullanmadan önce, düzgün çalşacağndan ve amaca
uygun işleyeceğinden emin olmak için, özenle hasar
kontrolü yapn. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmadğn, krk parça olup
olmadğn ve çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Hasarl siperleri veya diğer arzal parçalar
talimatlar uyarnca onartn veya yeniletin. Tetiği arzal
ise, aleti kullanmayn. Tetiği yetkili bir D E WALT onarm
merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar+m merkezinde onart+n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Additional Radyal Kol Testereleri için Ek Güvenlik Kurallar
• Elektrik güç kaynağn uygun bir sigorta ya da devre kesici
ile koruyun.
• Koldaki yatak rayn ve makara başlğ takmndaki
yataklar temiz tutun ve yağlanmamasna dikkat edin.
• Testereyi çalştrmadan önce aynann doğru konumda
olmasna dikkat edin. Bçak, testere kolu çekilmeden
malzemeye temas etmemeli.
• Parmak siperlerini daima ayna içindeki kesim öncesi yuvas
içinden ve/veya kesilen malzemesi yüzeyinin 3 mm
üzerinden geçecek şekilde ayarlayn (yrtma dşnda).
• Yrtma işleminde, keski demirinin bçağa mesafesini doğru
ayarlayn (1-3 mm) ve geri alc düğmelerin doğru
ayarlanmş olmasna dikkat edin.
• Yrtma işleminde, malzemeyi besleme yönüne dikkat edin.
• Ayarlayn doğruluğunu düzenli olarak kontrol edin ve
gerektiğinde düzeltin.
• Bçağn doğru yönde dönmesine ve dişlerin aynaya
bakmasna dikkat edin.
• Çalşmaya başlamadan önce tüm skştrma kollarnn skl
olup olmadğn kontrol edin.
• Makineyi, tüm siperler yerinde olmadan çalştrmayn.
• Testereyi kullanmadğnz zamanlarda testere bçağn
bçak siperiyle iyice koruyun.
• Makineyi, kullanmadğnz zamanlarda, bçaklar
değiştirirken ya da bakm yaparken güç kaynağndan ayrn.
• Daima, kesilecek malzemeye uygun türde ve keskin
bçaklar kullann. Önerilen bçak çap, teknik veriler
bölümünde belirtilmiştir.
• Fana, motor şaftn engelleyecek herhangi bir cisim
yerleştirmeyin.
• Kesim yaparken testereyi zorlamayn. (Motorun ksmen ya
da tamamen boğulmas büyük hasara neden olabilir.
Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn
bekleyin.)
• Testereyi, çalşma tezgahndan tutarak kaldrmayn.
• Demir içeren/içermeyen metaller ya da duvar malzemesi
kesmeyin.
• Dönen bçağa yağlama maddesi uygulamayn.
98
TÜRKÇE
• Testere elektriğe bağlyken kesinlikle ellerinizi bçak
bölgesine uzatmayn.
• Testere çalşrken, ellerinizi testere bçağnn arkasna
uzatmayn.
• Kesim srasnda ellerinizi testere bçağna 150 mm’den
daha fazla yaklaştrmayn.
• Hasarl ya da krk testere bçaklar kullanmayn.
Diğer tehlikeler
Aşağdaki tehlikeler radyal kol testere kullanmnda
görülebilmektedir:
İlgili güvenlik kurallarnn uygulanmasna ve güvenlik
donanmlarnn kullanlmasna rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir. Bu tehlikeler arasnda :
- Duyma hissinin azalmas.
- Dönen testere bçağnn açkta kalan ksmnn neden
olduğu kaza tehlikeleri.
- Bçağ değiştirirken yaralanma tehlikesi.
- Siperleri açarken parmaklarn ezilmesi tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan
sağlk sorunlar bulunmaktadr.
Ambalaj+n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Ksmen monte edilmiş makine
5 Tezgahüstü bölümler
1 Ayna 48 mm
1 Ayna 65 mm
2 Düz tezgah destekleri
1 Yükseklik ayar manivelas
1 Akmsz salma şalterli motor, kasnak ve makara başlğ
takm.
1 Voltaj kesme anahtar için dirsek
1 Siper takm
1 Toz çekme adaptörü
1 Kutu muhteviyat:
1 Ayaklk (4 ayak, 4 yatay ray, 24 M8 x 16 vida,
24 M8 somun ve 48 D8 düz rondele)
1 Tezgah eklenti parçalar takm:
8 M8 x 30 düz yark başl civata
8 D8 Belleville rondele
8 M8 somun
8 D8 düz rondela
2 Sürgü bat vidas
1 Atağdaki kalemleri içeren ambalaj:
3 İngiliz anahtarlar (30, 10/13 & 17 mm)
1 Halka/açk anahtar
1 Kutu anahtar 13 mm
5 Allen anahtarlar (3, 4, 5 & 8 mm)
1 Sürgü bat vidas
6 M10 x 16 vidas
9 M8 x 30 düz yark başl civata
15 D8 Belleville rondele
15 M8 somun
9D 8 düz rondela
2 M5 x 16 vidas
4 D5 düz rondela
2 M5 somun
1 Kablo kelepçesi
1 Kablo desteği
2 Klavuzlu vidalar
2 Tezgah kskaçlar
1 Testere bçağ
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
99
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda
hasar oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayrn.
Tan+m (şekil A1 & A2)
DW725/DW726 Radyal Kol Testeresi, profesyonel ahşap işleme
sanayii için gelşitirlmiştir.Çok hassas kesimler yapabilen bu
makine, kolayca çapraz kesim, meyil, gönye ya da yrtma
kesimine ayarlanabilmektedir. Çok saydaki aksesuar
sayesinde radyal kol testereniz hemen her türlü atölye işini
yapabilmektedir. Azami güvenlik için tüm ana kontroller hem
mandal hem de kilit tertibat ile emniyete alnmştr. Bknz.
hzl başvuru tablosu.
A1
1 Açma/kapama anahtar
2 Kol
3 Bçak siperi takm
4 Sabit tezgahüstü
5 Ayak
6 Ayna
7 Tezgah kskac
8 Sütun
9 Gönye mandal manivelas
10 Gönye skttrma manivelas
11 Yükseklik ayar manivelas
12 Radyal kol
13 Uç batlğ
A2
14 Kasnak hareket engeli
15 Kilidi
16 Kasnak
17 Motor
18 Tezgah eritleri
19 Tezgah eklentisi
20 Meyilli ölçek
21 Makara batlğ takm
22 Reset düğmesi
23 Kablo desteği
24 Voltaj kesme anahtar
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmştr. Daima
şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çplak iletken,
kötü bağlant, hasarl yaltm kontrolü yapn. Gerekli
onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Üç fazl makineler, eğitimli bir elektrik teknisyeni tarafndan
doğrudan elektrik şebekesine bağlanmaldr.
Montaj ve ayarlar
• Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
• Testerenizin en iyi şekilde çalşabilmesi için
aşağdaki paragraflarda belirtilen işlemleri
uygulamanz büyük önem taşmaktadr.
tr - 3
TÜRKÇE
Ayaklğn montaj (şekil A1 & B)
Ayaklk parçalar ve tespit elemanlar ayr ambalajlarda
bulunmaktadr.
• Kutunun üstünü açn (şekil B1).
• Kol dşndaki tüm parçalar ambalajdan çkartn.
• Gönye skştrma kolu (10) ile kolu kitleyin.
• Kutunun kolon baş yere yatncaya kadar kutuyu dikkatlice
yere yatrn (eğin) (şekil B2)
• Kartonu iterek kolu çkartn ve tezgah kenarnn altna bir
ahşap parças (25) yerlettirin (şekil B).
• Ayaklğ (5), somun, cvata ve düz rondeleleri kullanarak
şekilde gösterildiği gibi monte edin. Cvatalar henüz
skttrmayn.
• Yatay raylar (26) takn.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
• Makineyi ayağa kaldrn.
Makine daima tabanda düz ve sağlam durmal.
Mounting the height adjustment crank (şekil C)
• Mount the height adjustment crank (12) on top of the
column using the cross head screw.
Makara batlğ takmnn taklmas (şekil A1, A2 & D1 - D3)
• Kolu (12) en yüksek noktaya kadar kaldrmak için,
yükseklik ayar manivelasn (11) + yönünde çevirin.
• Mevcut iki Allen vidalarn (27) çkartn ve uç kapağn (28)
(şekil D1) .
• Bir çelik yünü pediyle yata raylarn (29) törpüleyin ve
kirleri kuru bir bezle (şekil D2) temizleyin.
• Kilidin (15) açk olmasna dikkat edin (şekil A2).
• Makara batlğ takmnn (30) yataklarn (şekil D3)
dikkatle yatak raylarna yerlettirin.
• Makara batlğn yatak raylarnda hareket ettirerek rahat
hareket edip etmediğini kontrol edin.
• Kilidin, makara batlğn ihtiyaca göre tutup-braktğn
kontrol edin.
• Uç kapağn derhal deittirin.
Kablo desteğinin ve kablo kskacnn taklmas (şekil E1 - E3)
• Yldz batl viday (31) sökün.
• Kablo desteğini (23) takn ve yldz batl viday (29) tekrar
skn.
• Kolda bulunan kablo kroşesi (32) ni yerinden ckartn ve
kulanlacak hale getirmek için kabloyu yerine tutturun
(şekil E2)
• Kutunun kolon baş (33) yere yatncaya kadar kutuyu
dikkatlice yere yatrn (şekil E3).
Kolun dikey ve yatay yönde hareket edebilmesini
salayn.
Elektronik kontrol kutusunun yerleştirilmesi (şekil E4)
İçine ana sistem kablosunun çekildiği kontrol kutusu (24)
voltaj kesme anahtarn ihtiva eder. Trifaze modellerde
ayrca, devre kesme cihaz, ve otomatik sfrlamal motoru
aşr yükten koruma sistemi içerir.
• Kutunun arka tarafnda (24) ki somunlar vidalardan çkarn.
• Kutuyu kablo çerçevesinin arkasna, karş karşya gelecek
şekilde kolon tabanna doğru tutun ve vidalar uygun olan
deliklere koyun.
• Somunlar vidalarn sonundaki yerlerine koyun ve
skştrn.
tr - 4
Testere bçağ (şekil F1 - F5)
Tezgah desteklerinin tak+lmas+ (şekil F1)
Tüm destekler, M8 x 16 cvatalar ve uygun somunlar
kullanlarak ön tarafta bir D8 Belleville rondele ile monte
edilecektir. Arka tarafa rondele taklmayacaktr.
• Dörtgen oyuk (36) içindeki iki adet 75 mm düz tezgah
desteklerini (35) şekilde gösterildiği şekilde takn.
Desteklerin tezgah tablasnn (33) arkasndan dşarya
uzanmamasna dikkat edin.
• Cvatalar henüz skmayn.
Tezgah desteğinin mil ile ayarlanmas+ (şekil F2 - F4)
• Meyilli skştrma manivelasn (36) saln ve meyilli
mandal (37) çekin (şekil F2).
• Motoru dikey konuma çevirin ve meyil mandal (38) ve
meyil skştrma koluyla (37) sabitleyin.
• Kesme kilidini (15) serbest brakn ve başn tam ileri
(forward) pozisyona getirin (şekil F3).
• Mil (39), tezgah destekleri dş kenarndan daha yukarda
olana kadar kolu çevirmek için gönye skştrma kolunu (10)
(şekil A1) gevşetin.
• Kolu, mil tezgah desteğine temas edene kadar dikkatli bir
şekilde indirin ve tezgah desteğindeki ilgili somunu elle
skştrn.
• Bu işlemi arka kenarda ve diğer tezgah destekleri için
tekrarlayn.
• Motor mili ile tekrar kontrol edin.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
• Kolu tekrar merkezi konuma çekin ve kitleyin.
Merkezi tezgah desteğinin ayarlanmas+ (şekil F5)
• İki düz tezgah desteğinin (34) üzerine bir tavsiye aleti
yerleştirin.
• Merkezi tazgah desteğindeki (38) cvatalar (39) gevşetin.
• Merkezi tezgah desteğini, tevsiye aletine değene kadar bir
Allen anahtaryla ayarlayn.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
Sabit tezgah bölümünün montaj+ (şekil F6 - F9)
Tezgahüstü bölümlerin standart konumu şekil F6’te
gösterilmektedir.
Ayna (6), istenen kesme derinliğine bağl olarak şeritler (18)
arasna da yerleştirilebilmektedir.
• Masa mengenelerini (7) (şekil F6) tezgah desteklerinin
arka tarafna (34) monte edin (şekil F7).
• Tezgahn sabit ksmn (4), şekilde gösterildiği gibi tezgah
taban üzerine yerleştirin ve ortadaki deliklerin merkez
tezgah desteğinin ayar vidalar ile birleşmesini sağlayn
(şekil F8).
• Üstte M8 x 30 somunlarn ve düz D8 rondelelerini,
altta ise D8 Belleville rondelelerini kullann.
• Öndeki beş civata ve merkezdeki büyük delikteki civata
dşnda tezgahn sabit ksmndaki (4) tüm civatalar elle
skştrn.
• Aynay (6) ve şeritleri (18) (şekil F6) tezgah tabanna
yerleştirin (şekil F9).
• Tezgah mengenelerini skştrn.
• Tezgah üstündeki tüm civatalar iyice skn.
100
TÜRKÇE
Tezgah eklentisinin montaj+ (şekil F9 - F11)
• Uzatma tablosu desteklerini (40) gösterilen sol taraftaki
sabitleme tablosu bölümüne, M8x30 civata üst ksmda ve
D8 Belleville ykayclar altta olmak üzere yerleştirin
(şekil F10).
• Tezgah eklentisini (19) (şekil F6) dşarya bakan tezgah
desteklerine yerleştirin (şekil F11).
• Her iki tezgahn ayn düzeyde olmasn sağlayn ve
cvatalar skştrn.
• Şeritlerinin (18) yerini değiştirin ve tezgah kskaçlarn
(7) skştrn.
Her iki tezgah arka tarafta eşit düzeyde olmaldr.
Testere bçağ (şekil G1 - G5)
Testere b+çağ+n+n tak+lmas+ (şekil F1)
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
Bçağn dönüş yönü, motor üzerindeki ok ile
gösterilmektedir.
• Mili, takm içindeki Allen anahtar ile tutun ve mil
somununu (41), çokamaçl anahtar kullanarak çkartn.
• Bçağ (42), dş flanş (43) ile iç flanş (44) arasna
yerleştirin ve altta kalan dişlerin makinenin arka tarafna
bakmasna dikkat edin.
Mil somunun (41) halkasnn dş flanş (şekil F1)
karşnda olmasna dikkat edin.
• Mil somununut (41), saat yönü eksine döndürerek skştrn.
Kolun tezgahüstüne paralel olup olmad+ğ+n+n kontrol
edilmesi (şekil A1, F5 & G2)
• Kilidi (15) bçak ön taraftayken skştrn (şekil A1).
• Bçağ, tezgahüstüne (4) değene kadar indirin (şekil F2).
• Manivelalar (9) ve (10) saln (şekil A1).
• Kolu, tezgahüstünün tüm genişliği boyunca teğet geçecek
şekilde hareket ettirin.
• Gerekli olmas halinde, ön ayar cvatasn (38) ayarlayn
(şekil F5).
• Bu işlemi, bçak arka konumdayken tekrarlayn ve gerekirse
arka cvatay ayarlayn.
B+çağ+n tezgahüstüne göre dikey konumda olup olmad+ğ+n+n
kontrol edilmesi (şekil A1 & G3 - G5)
• Kolu merkezi konuma geri çekip kilidi (15) skştrn (şekil A1).
• Bçak gövdesine bir çelik kare (45) dayayn (şekil G3).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• İki viday (46) gevşeterek meyilli gösterge diski (47)
çkartn (şekil G4).
• Bu şekilde ortaya çkan üç Allen vidalarn gevşetin (şekil G5).
• Bir Allen anahtarn motor çardağna sokup, bçak kareye
dayanana kadar çevirin.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
Merkezdeki Allen vidasn skştrmak özellikle
önemlidir.
• Meyilli gösterge diskini (46) değiştirin.
101
Çapraz kesim hareketinin aynaya dik olup olmad+ğ+n+n kontrol
edilmesi (şekil G6 - G10)
• Bçağ ayna önünde kitleyin (şekil G6).
• Bir kareyi (45) bir kontrplak parçasna yerleştirin ve bçağa
değecek şekilde aynaya dayayn.
• Kilidi açn, ve bçağn kareye paralel bir şekilde yatay
hareket edip etmediğini kontrol etmek için bçağ
kendinize doğru çekin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Gönye mandal manivelas (9) 0° konumundayken gönye
skştrma manivelasn (10) saln (şekil G7).
• Kolun her iki tarafndaki kontra somunlar (48) gevşetin.
• Kolu sola ayarlayabilmek için, kolun sağ tarafndaki
lokmay gevşetip karş lokmay skştrn.
• Kolu sağa ayarlayabilmek için, kolun sol (50) tarafndaki
lokmay gevşetip karş lokmay skştrn.
• Küçük hareketler yapn ve her admdan sonra (9) ve (10)
manivelalar kavrar durumdayken ayar kontrol edin.
Lokmalar gereğinden fazla skştrmayn.
• Kilit somununu (48) skştrn (şekil G7& G8).
• Gönye kadrannn (52) üstündeki göstergeyi (51) 0°
kaydetmesi için (şekil G10) ayarlayn.
B+çağ+n aynaya dikey konumda olup olmad+ğ+n+n kontrol
edilmesi (şekil G11 - G13)
• Kasnak skştrma manivelasn (53) açn ve kasnak
mandalna (54) basn.
• Motoru, şekilde gösterildiği gibi 90° çevirin.
• Motor yerinde gevşek duruyorsa, somunu (55) skştrn.
• Bçağ aynaya karş yerleştirin ve aynaya paralel konumda
olmasna dikkat edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Kasnak altnda çapraz olarak yerleştirilmiş iki somunu (56)
gevşetin (şekil G13).
• Allen anahtarn motor çardağnn içine sokun.
• Bçak konumunu ayarlayn ve cvatalar (56) skştrn.
Bçak siperi takmnn montaj ve ayarlanmas (şekil H1 - H5)
Bçak siperi (3), aşağdaki güvenlik özelliklerini sunan
çokamaçl bir takmdr (şekil H1):
- Tam bçak korumas için ön siper (58) (şekil G1) ve yayl
arka siper (58) (şekil H2).
- Toz çekme adaptörü (59) çapraz ve yan kesim için
- Yrtma kipinde kullanlan Anti-kickback parmaklar (60).
- Çapraz kesimde kullanlan ayarlanabilir parmak siperi (61).
- Kesilen parçann yrtma srasnda bçağa skşmasn
önleyen keski demiri (62).
• Meyilli skştrma manivelasn (36) saln ve motora daha
rahat ulaşabilmek için şekilde gösterildiği gibi motoru
yatrmak üzere (şekil E2) meyilli mandal (38) dşar çekin
(şekil H2).
• Siperi tutan kelebek somunu (63) ve rondeleyi (64) çkartn.
• Kilit vidasn (65) gevşetin ve yayla tutulan arka siper (66)
destek kulakçğndan (68) çkartlana kadar tespit
dirseğini (68) saat yönünün aksine çevirin.
• Yalnzca yukardaki iki yay (67) sökün.
• Gevşetilmiş arka bçak siperini (58) şekil H2’de gösterildiği
şekilde çevirin.
• Siper takmn bçağn üzerine indirin (şekil H3).
• Siper takmn kelebek somunu (63) ve rondele (64)
kullanarak tespit edin.
tr - 5
TÜRKÇE
• Yayala tutulan arka bçak siperini (58) ve tespit dirseğini
(66) ilk konumlarna getirin (şekil H2).
• Siper takmn çkartmak için ayn işlemi ters srada
uygulayn.
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
Siper takm kumanda elemanlarnn ayarlanmas
(şekil H4 & H5)
Keski demirinin y+rtma için ayarlanmas+
• İki düğmeyi (69) gevşetip, uç tezgahüstüne takriben 10 mm
yaklaşana kadar keski demirini (62) kaydrn (şekil H4 & H5).
• İki viday (70) gevşetin ve yarma bçağnn mesafesini ağz
ksmna (şekil H4) doğru olarak ayarlayn.
Keski demirinin ayar doğru yaplmaldr; dişli kenar
ile keski demiri arasndaki mesafe 1-3 mm arasnda
olmaldr (şekil H5).
(Meyilli) y+rtma için anti-kickback parmaklar+n+n
ayarlanmas+ (şekil H4 & H6)
• Düğmeyi (71) gevşetin ve dirseği (72) skştrlan yay (72)
kesilecek parçann yüzeyine değene kadar indirin.
• Anti-kickback parmaklarnn (60) uçlar, kesilecek parça
yüzeyinin 3 mm altnda olmal ve aç şekil H6’te
gösterildiği gibi olmaldr.
• Meyilli yrtma için Allen vidasn (74) gevşetin ve antikickback parmaklarn istenen açya ayarlayn.
Keski demiri, parmak siperi ve anti-kickback parmaklar+n+n
çapraz kesim için ayarlanmas+ (şekil H2)
• Keski demirini ve anti-kickback parmaklarn çapraz kesim
için hareket yönünden çekin.
• Manivelay (75) gevşeterek parmak siperini (61) kesilecek
parçann hemen üzerinde konumlandrn ve manivelay (75)
kitleyin.
Ölçeklerin ayarlanmas (şekil I1 - I5)
Y+rtma ölçeği
Yrtma işlemi, iki ayr motor konumunda yaplabilmektedir.
Motor konumlarndan her biri için ayr besleme yönleri
mevcuttur:
Konum
Besleme yönü
- İçeri-yrtma
sağdan sola (şekil l1)
- Dşar-yrtma
soldan sağa (şekil l2)
Yrtma ölçeğinde (76) yrtma genişliğini gösteren ok (77)
ayarlanabilmektedir (şekil l3):
• Aynay en geri konuma getirin.
• Aynaya karş 24 mm’lik bir levha yerleştirin.
• Kasnak skştrma manivelasn (53) açp kasnak mandalna
(54) basn (şekil l1) ve motoru dşar-yrtma konumuna
getirin (şekil l2).
• Kasnak takmn, bçak malzemeye dokununcaya kadar
radyal kol etrafnda hareket ettirin.
• İki viday (78) gevşetin ve dşar-yrtma okunun kenar
(76), levhann alt ölçekteki bilinen genişlikle ayn hizaya
gelene kadar oku (79) hareket ettirin (şekil l3).
• Vidalar skştrn (78).
• Motoru içeri-yrtma konumuna getirin.
• Siperi, bçak, ayna yüzeyine yaslanana kadar kaldrn.
• İçeri-yrtma oku (80), üst ölçekteki sfr konumu ile ayn
hizada olmal. Gerektiği hallerde ayar yapn.
tr - 6
Meyilli ölçek (şekil l4)
• Meyilli ölçeğin (20), dikey bir kesim için ayarlandğnda 0°
konumunu gösterip göstermediğini kontrol edin.
• Gerektiğinde vidalar (81) gevşetip oku 0° konumuna
ayarlayn.
Gönye ölçek (şekil I5)
• Meyilli ölçeğin (52), dikey bir kesim için ayarlandğnda 0°
konumunu gösterip göstermediğini kontrol edin.
• Oku (51) ayarlayarak, 0° konumunu kaydetmek için viday (82)
kullann.
Gönye ölçeği 45° sol ve sağda ve 0°’de önceden belirlenmiş
konumlara sahiptir.
Kasnak hareket engeli (şekil A2, J1 & J2)
Kasnak hareket engeli (14), kasnak takm üzerindeki
yataklarn, yatak raylarnn arka snrna çarpmasn
engellemek için ayarlanmaldr (şekil A2).
• Kasnak takmn sonuna kadar itin. Sonra takriben 5 mm
kadar ileri çekin ve kilit ile tespit edin (şekil A2) (15).
• Kasnak hareket engelini (14), ön bölmedeki somunlar (83)
gevşeterek, lastik engel (86) kilit kutusuna değene kadar
ayarlayn.
• Somunlar skştrn (83).
Çapraz kesim yaparken, ön ve arkadaki (84) taçl
deliklerde birer somunu skştrn (şekil J2).
Geri çekme yaynn taklmas (şekil A1 & K)
• Kasnak hareket engeli (14) arkasndaki geri çekme yayn (87),
uygun cvatalar kullanarak takn ve kablonun diğer ucunu
vidalarla (15) kilidi takn.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Kullan+m talimatlar+
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
• Kesilecek parçann, skca tespit edilmiş olmasna
dikkat edin.
• Alete hafifçe bastrn ve testere bçağnn üzerine
yan basnç binmemesine dikkat edin.
• Aşr yüklemeden kaçnn.
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar
kullanmayn. Makinenin azami devri, bçağn azami
devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Kesimi zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn
bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn kavrar
vaziyette olmasna dikkat edin.
• Siperler yerlerinde olmadan makineyi asla çalştrmayn.
• Makineyi asla tezgahüstünden tutarak kaldrmayn.
• Daima tezgahüstünde uygun bir bölmenin bulunmasna
dikkat edin.
• Ayna konumlarn ve tipini kontrol etmek için daima şekil
L ne bakn.
102
TÜRKÇE
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Gönye testerenizin on/off anahtar birçok avantaj sunmaktadr:
- no-volt salma fonksyonu: Herhangi bir nedenden dolay
elektrik kesilirse, anahtarn tekrara elle etkinleştirilmesini
gerektirir.
- Motoru aşr yükten koruyan tertibat: Motorun aşr
yüklenmesi halinde, motorun elektriği kesilir. Bu durumda
motoru 10 dakika soğutun ve sonra reset düğmesine (22)
basn.
- elektronik fren sistemi: aletin durdurma anahtarna
basldğnda fren sistemi alet tamamiyle durana kadar sekiz
saniye süresince bir vnlama gürültüsü üretecektir. Alet bu
süre içerisinde de istenildiğinde tekrar çalştrlabilir.
• I = ON
Makine sürekli çalşyor.
• O = OFF
Deneme kesimi yapma (şekil A1)
• Gönye mandal manivelas (9) kavrar durumdayken, gönye
skştrma manivelasn (10) kitleyerek bçağ düz bir 0°
çapraz kesim için konumlandrn.
• Kilidi (15) açn ve kasnak takmn bçak aynann arkasnda
kalana kadar itin.
• Bçak neredeyse tezgahüstüne dokunana kadar kolu indirin.
• Kesilecek parçay aynann ön ksmna karş yerleştirin.
• Aleti çalştrn ve kolu indirerek bçakla tezgah yüzeyinde
derin olmayan bir oluk kesin.
• Bçağ, ahşap aynada dikey bir oyuk kesene ve işlenen
parça içinden geçene kadar kendinize çekin.
• Bçağ park konumuna getirerel makineyi kapatn.
• Kesimin her düzlemde gerçek bir 90° kesimi olup
olmadğn kontrol edin ve gerekirse ek ayar yapn.
Temel kesimler (şekil L & M1 - M7)
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
Çapraz kesme (şekil L & M1)
• Radyal kolu aynaya göre sağnda bir açya ayarlayn.
• 0° konumunda gönye mandal manivelasn (9) kavratp
gönye skştrma manivelasn (10) skştrn (şekil A1).
• Bçağ indirin.
• Parmak siperini (61), kesilecek parçann üzerinden
çekilecek şekilde ayarlayn.
• Tezgahüstünde oyuk yoksa, yukarda anlatldğ şekilde bir
tane kesin.
• Kesilecek parçay aynaya karş tutun ve parmaklarnz
bçağn hareket yönünden uzak tutun.
• Makineyi çalştrn ve yavaşça ayna ve parça içinden geçirin.
• Bçağ park konumuna getirip makineyi kapatn.
Gönye kesimler (şekil L, M2 & M3)
• Gönye mandal manivelasn (9) ve gönye skştrma
manivelasn (10) saln (şekil M2).
• Kolu, gönye ölçeğinde gösterilen açya ayarlayn.
• Sol ya da sağ 45° için, gönye mandal manivelasn (9)
kavratn ve gönye skştrma manivelas (10) ile kitleyin.
• Ara açlar için yalnz gönye skştrma manivelasn
kullann.
• İşlemi, çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
Gönyenin solda olmas durumunda ayna ve şeritleri
sola kaydrmanz gerekebilir (şekil M3).
103
Meyilli kesimler (şekil L, M1 & M4)
• Kolu, 0° çapraz kesimde olduğu gibi ayarlayn.
• Bçağ tezgah yüzeyinden kaldrn.
• Meyilli skştrma manivelasn (36) saln ve meyilli
mandal (37) çekin (şekil M4).
• Motoru, meyilli ölçekte (38) istenen açya yatrn ve
meyilli skştrma manivelas (20) ile kitleyin (şekil A1).
• Sağ 90° ya da 45° için, meyilli mandal (37) kavratn ve
meyilli skştrma manivelasyla (36) kitleyin.
• Ara açlar için yalnz meyilli skştrma manivelasn kullann.
• İşlemi dikey çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
Yrtma kesim (şekil L, H1, I1, I2 & M5)
Motor, l1 ve l2 şekillerinde gösterildiği gibi makineyi dar ve
geniş parçalara adapte edbilmek için içeri-yrtma ya da
dşar-yrtma konumlarna ayarlanabilmektedir.
• Kilit ile kasnağ dşarya çekilmiş konumda kitleyin.
• Kasnak skştrma manivelasn (53) saln ve motoru, yerine
oturana kadar, uygun konuma çevirmek için kasnak
mandalna (54) basn (şekil l1).
• Kasnak skştrma manivelasn (53) skştrn ve aynay
buna uygun bir konuma getirin.
• Yrtma ölçeğiyle (77) kasnağ kolun etrafnda istenen
kesim genişliğine göre konumlandrn ve kilit ile kitleyin.
• Bçak siperini yukarda anlatldğ şekilde ayarlayn ve toz
çekme adaptörünü (59) yüzünüzden öteye çevirin.
Yrtma işleminin keski demiri (62) ve anti-kickback
parmaklarnn (60) kullanmn gerektirdiğini unutmayn
(şekil H2).
• Kesilecek malzemeyi ittirme çubuğu (88) vastasyla üzerinden
hafifçe masaya doğru bastrarak bçağa ittirin (M5).
Bçak dişlerinin kesmesine zaman tanyn ve parçay bçağn
içinden zorla geçirmeyin. Bçak hz sabit tutulmaldr.
Daima bir itme çubuğu kullann.
Eğimli kesim (şekil L & M6)
• Makineyi, meyilli çapraz kesim konumuna ayarlayn.
• Kasnağ yrtma konumuna çevirin.
• Kasnağ doğru yrtma genişliğine ayarlayn.
• Anti-kickback parmaklarnn (60) açsn, kesilecek parçaya
düz olarak temas edecek şekilde ayarlayn ve kesme
demirini indirin (62).
• İşlemi yrtmada olduğu gibi yürütün.
Bileşik gönye (şekil L & M7)
Bu kesim bir gönye ile meyilli kesim kombinasyonudur.
• İstenen meyil açsn ayarlayn.
• Kolu istenen gönye konumuna çevirin.
• İşlemi, gönye kesimlerinde olduğu gibi yürütün.
İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce aleti mutlaka
kapatn.
Arttrlmş kesim kapasitesi (şekil N1 & N2)
Enine veya eğimli yararak kesim durumunda kesim derinligi,
malzemenin her iki tarafndan karşlkl kesilerek iki kat
arttrlabilir. Doğru ve hassas kesimin başars aletin ve
bçağnn doğru olarak ayarlanmasna bağldr.
• Makineyi, meyilli çapraz kesim konumuna ayarlayn.
• Kesilecek malzemeyi bçağa doğru yerleştirin.
• İlk kesimde malzemeyi boyunca en azndan yarsna kadar
kesin (şekil N1).
• Malzemeyi başaşağ çevirip ters taraf yukar gelecek
şekilde bçağa karş yerleştirin.
tr - 7
TÜRKÇE
• İlk kesimde malzemeyi boyunca en azndan yarsna kadar
kesin (şekil N1).
İleri düzeyde kesim uygulamalar
Gönye testerenizi, oyma gibi birçok farkl çalşmalar için
kullanabilirsiniz.
Sundurma/oyma (şekil O)
• Bçağ istenen açya yatrn, kasmağ kolun altna getirin
ve bçağ parçann kesilecek ksmnn üzerinde
konumlandrn. Kesilecek parçay çkartn ve bçağ derin
olamayan bir kesim yapmak için indirin. Anti-kickback
parmaklarn meyilli yrtmada olduğu gibi indirin.
Kesilecek parçay aynaya karş tutarak işlemi yrtma gibi
yürütün.
Sadece derin olmayan kesimler yapn!
Toz çekme (şekil H1)
Bu makine bir toz çekme adaptörüyle donatlmştr (59).
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlaryla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanmş bir toz çekme cihaz kullann.
• Çapraz kesim yaparken, kesim hatt arkasna bir toz
toplama torbas (seçenek) yerleştirin.
Opsyonel aksesuarlar
Makineyi, herhangi bir aksesuarn monte etmeden
önce prizden çekin.
Freze konsolu (şekil F1, Q1 - Q6)
Freze konsolu (103), makinenize bir D E WALT freze makinesi
takarak, çok daha hassas ve dekoratif ağaç işleri
yapabilmenize olanak sağlamaktadr (şekil Q1).
Freze konsolunun montaj+
• Bçak siper takmn ve bçağ sökün.
• Freze konsolunu (103) şekil P1’de gösterildiği gibi çardak
ucunun üzerine monte edin ve bir kelebek somun (63) ile
tespit edin.
• Frezenizin paralel aynasnn klavuz çubuklarn, eklenti ile
birlikte verilen destek çubuklaryla (104) değiştirin:
DW609/DW613/DW615 için küçük çapl çubuklar kullann
(şekil Q2).
DW620/DW621/DW625/DW629 için büyük çapl çubuklar
kullann (şekil Q3).
• Kilitleme somunlarn skştrn (105) (şekil Q4).
Frezenin daima çubuklarn üzerinde ortalanmş
olmasna ve konsola tespit edildiğine dikkat edin.
Frezeleme
Freze, istenen açya ayarlanarak şekil A’da gösterilen kol (2)
kullanlarak işlenecek parça boyunca çekilebilir ya da sabit
kesici boyunca hareket ettirilebilir (şekil Q5).
• Freze konsolunun skca tespit edilip edilmediğini ontrol
edin.
• Gerektiğinde, şekil G1’de gösterilen dş flanş (43)
çardağn üzerine takn ve yine (41) şekil G1’de gösterilen
çardak somunu ile freze konsolunu motora tespit edin.
Çardak somununu gereğinden fazla skştrmayn.
Bknz. kullanm klavuzu.
Gönye ölçeği (şekil S1 & S2)
Açl kesim donanmn tamamlamak ve hzlandrmak için
gönye aynalar (108) mevcuttur (şekil S1).
• Standart aynay gönye aynalar (108) ile değiştirin.
• Testere bçağn iki ayna ksm arasna itin (şekil S2).
Travers kontrolü (şekil T1 - T7)
Geçiş kontrolü (109), sürekli ve düzgün bir kesimin elzem
olduğu uygulamalarda en iyi sonuçlar sağlamaktadr.
Geçiş kontrolünün tak+lmas+
• Geri çekme yayn çkartn (87) (şekil K).
• Kasnak hareket engelini çkartn (14) (şekil A1).
• Arkadaki düz dirseği (110) ve kasnak hareket engelini
şekilde T2 gösterildiği gibi takn.
• Trtl düğme içindeki kazma vidasn (111) gevşetin ve
trtl düğmeyi (112) çevirerek çkartn (şekil T3).
• Arka desteğin (114) içindeki kazma viday (113) gevşetin
ve desteği çubuktan ayrn.
• Silindiri (111), silindir mengenesi (116) içinden geçirin
(şekil S4).
• Silindir mengenesini (116) kilit (15) üzerine yerleştirin ve
bağlantnn (117) her iki tarafndaki kazma vidalar skn.
• Arka desteği (114) ve trtl düğmeyi (112) tekrar yerine
takn ve tüm vidalar (111 & 113) (şekil T6) skn.
• Arka desteği (114) şekilde gösterildiği gibi konulandrn
ve kazma viday (118) skn.
• Makara başlğn geriye itin ve mengesi içindeki slindiri
(116) mümkün olduğu kadar arkada konumlandrn.
Çubuğun ucu, lastik körükler skldğnda körüklerin (119)
içindeki aktma civatasna temas etmemelidir. Aktma
civatasna basarak konumu kontrol edin (şekil T1).
• silindir mengenedeki viday (120) skn (116) (şekil T7).
• Trtl düğme ile (108) geçiş hzn ayarlayn (şekil S1).
Geçiş kontrolünün ak+t+lmas+
Geçiş kontrolündeki yağn doldurulmasndan ya da
değiştirilmesinden sonra sistem içindeki havann boşaltlmas
gerekmektedir.
• Üniteyi makineden ayrn ve piston tam çekili ve aşağya
doğru çevrili vaziyette sabitleyin.
• Körüklerin (119) arka ksmndaki tpay çkartn.
Yağn dökülmesini önlemek için körükleri tutun.
• Körükleri bir huni ya da bir yağ şrngasyla tamamen
Castrol 210 NRL25 hidrolik yağ ya da eşdeğer bir yağla
doldurun.
• Tpay tekrar takn ve bir kez çevirerek skştrn.
• Körükleri, tpadan biraz yağ szacak şekilde hafifçe skn.
• Tpay bir ingiliz anahtaryla skştrn ve üniteyi yerine
takn.
Bak+m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalşmas, alete gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli
temizliğe bağldr.
• Aşnan sabit tezgahüstü ve aynalar yenileriyle değiştirin.
İşlenecek parçay daima dönen kesiciye doğru itin.
tr - 8
104
TÜRKÇE
İlk kesimde malzemeyi boyunca en azndan yarsna kadar
kesin (şekil A1 & U1-U6)
Malzemeyi başaşağ çevirip ters taraf yukar gelecek, şekilde
bçağa karş yerleştirin:
• Enine veya eğimli yararak kesim durumunda kesim
derinligi, malzemenin her iki tarafndan karşlkl kesilerek
iki kat arttrlabilir (15) (şekil A1).
• Körüklerin (76) arka ksmndaki tpay çkartn (şekil U1).
• Arka desteğin (121) (şekil U2 & U3) içindeki kazma viday
gevşetin ve desteği çubuktan ayrn (15).
• Mevcut iki Allen vidalarn (122) çkartn ve uç kapağn
(28) (şekil U4).
• Kilitleme somunlarn skştrn (121) aşnan sabit
tezgahüstü (76).
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
Yağlama
Gönye testereniz ek yağlama gerektirmemektedir.
Kol raylarn ve yataklarn asla yağlamaynz.
Temizlik
• Kol raylarn düzenli bir şekilde temizleyin. Temizlik
yapmak için uç kapağn ve kasnağ sökün. Ayrca
yataklardaki tozu da temizleyin.
• Tezgahüstünü daima temiz tutun. Tozlar ellerinizle
silmeyiniz.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kaldran D E WALT onarm merkezlerine götürün.
105
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş
tarihinden itibaren bir yl süreyle garantilidir.
Hatal malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm
arzalar ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili
D E WALT veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya
da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
tr - 9
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π ªE ∞∫∆π¡π∫√ µƒ∞Ãπ√¡∞ DW725/DW726
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
∆¿ÛË
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘, 50 Hz
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘, 60 Hz
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90Æ
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45Æ
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ ηٿ
ÂÁοÚÛÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ˘fi ÁˆÓ›· 0°,
Û ۷ӛ‰Â˜ ¿¯Ô˘˜ 25 mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ 45°,
Û ۷ӛ‰Â˜ ¿¯Ô˘˜ 25 mm
·fi ‰ÂÍÈ¿
·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿
ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÎÔ‹˜ ηٿ
ÂÁοÚÛÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË
ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
™˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
(Ì ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢)
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
µ¿ÚÔ˜
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 7
el - 8
el - 9
el - 10
DW725
2.000
1.500
230
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
DW726
3.000
2.280
400
270-300
30
20
3.000
3.600
90
60
mm
460
460
mm
mm
290
320
290
320
mm
mm
mm
mm
mm
kg
90
90
720
720
1.280 x 1.100 x 770
1.280 x 1.100 x 1,470
40
40
80
80
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW725/DW726
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ DIN 45635:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW725
84,2
DW726
84,2
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
91,4
91,4
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ
DIN 45675:
DW725
< 2,5 m/s2
DW726
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
µ·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜:
µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢, ÏÂ›‰· TCT, ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ Î·È ÂÚÁ·Ï›·,
‰È·ÎfiÙ˘ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË.
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
230 V ÂÚÁ·Ï›·
400 V ÂÚÁ·Ï›·
16 Amperes, ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹
16 Amperes, ·Ó¿ Ê¿ÛË
∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ:
™ËÌ·›ÓÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹
ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ
Ô‰ËÁÈÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
™ËÌ·›ÓÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
el - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
106
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯.
ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂ
ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó
Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
107
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷهÛÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ ∫·ÓfiÓ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¶ÚÈfiÓÈ· Ì ∞ÎÙÈÓÈÎfi µÚ·¯›ÔÓ·
• ¶ÚÔÛٷهÂÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂ
ηٿÏÏËÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ ÙÚԯȤ˜ Â‰Ú¿ÓˆÓ ÛÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È Ù· ¤‰Ú·Ó· ÛÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÎÂÊ·Ï‹˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ηı·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÚ¿ÛÔ.
• ¶ÚÈÓ Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË. ∏ ÏÂ›‰· ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ
˘ÏÈÎfi ̤¯ÚÈ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙË Ï·‚‹.
• ¶¿ÓÙÔÙ ڢıÌ›˙ÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ
Ó· ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ηÈ/‹ 3 mm
¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Îfi‚ÂÙ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Îfi‚ÂÙ Ì ‰È¿Û¯ÈÛË.
• √Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠‰È¿Û¯ÈÛË, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
‰È¿Û¯ÈÛ˘ (‰È¿Û·Û˘) Ó· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË
·fi ÙË ÏÂ›‰· (1 - 3 mm) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ ·Ó¿ÎÚÔ˘Û˘ (ηٿ ÙÔ˘ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜).
• ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿Û¯ÈÛË, ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘.
• EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÎÚȂ›·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ¤ ÙȘ
·Ó·ÏfiÁˆ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ηÈ
fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› fiÏ· Ù·
ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
• √Ù·Ó ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÚÔÛٷهÂÙ ÙË ÏÂ›‰·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÏÂ›‰Â˜ ‹ οÓÂÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÛˆÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛı› ÁÈ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÏÂ›‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ· ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ªËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹. (∆Ô Û‚‹ÛÈÌÔ ‹ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹
ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˙ËÌÈ¿. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· Êı¿ÛÂÈ Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.)
• ªËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·, ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹ ÙÔ‡‚Ï·.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÛÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â›Ó·È
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ ËÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ªË ÛÙ¤ÎÂÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi 150 mm ·fi ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Êı·Ṳ́Ó˜ ‹ Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤ÏˆÓ:
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªË¯¿ÓËÌ· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ
5 ∆Ì‹Ì·Ù· Â¿Óˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
1 √‰ËÁfi˜ 48 mm
1 √‰ËÁfi˜ 65 mm
2 πÛÈ· ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
1 ª·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
1 ™‡ÛÙËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÛÊÈÎÙ‹Ú· Î·È ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘ Ì ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ·Ï›·˜
1 µÚ·¯›ÔÓ·˜ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙË ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË
1 ™‡ÛÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
1¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
1 ∫È‚ÒÙÈÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
1 ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ (4 fi‰È·, 4 ÂÁοÚÛȘ Ú¿Á˜, 24 Îԯϛ˜
M8 x 16, 24 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· M8 Î·È 48 Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ D8)
1 ™ÂÙ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÚ·Â˙ÈÔ‡:
8 M8 x 30 Â›‰ÔÈ Îԯϛ˜ Ì ۯÈÛÌ‹
8 D8 ƒÔ‰¤Ï˜ Belleville
8 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· M8
8 D8 Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜
2 ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
1 ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘ Û¿ÎÔ˘:
3 ÎÏÂȉȿ (30, 10/13 & 17 mm)
1 ο‚Ô˘Ú·˜/·ÓÔÈÎÙfi ÎÏÂȉ›
1 ÛˆÏËÓˆÙfi ÎÏÂȉ› 13 mm
5 ÎÏÂȉȿ Allen (2.5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 ÛÙ·˘Úfi‚ȉ·
6 Îԯϛ˜ M10 x 16
9 M8 x 30 Â›‰ÔÈ Îԯϛ˜ Ì ۯÈÛÌ‹
el - 3
15 D8 ƒÔ‰¤Ï˜ Belleville
15 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· M8
9 D8 Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜
2 Îԯϛ˜ M5 x 16
4 D5 Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜
2 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· M5
1 ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ηψ‰›Ô˘
1 ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜
2 ·˘ÙԉȿÙÚËÙ˜ ‚›‰Â˜
2 ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
1 ÏÂ›‰·
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 & A2)
∏ ·˘ÙÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· DW725/DW726 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı›
ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Í˘ÏÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ·
·˘Ùfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚȂ›·˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ·
ÎÔ‹ ÂÁοÚÛÈ·, ÏÔÍ‹, ˘fi ÁˆÓ›· ‹ ‰È¿Û¯ÈÛË. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ
¢Ú›· Áο̷ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ¶ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· Û·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›
οı ͢ÏÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. °È· ̤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, fiÏ· Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ·
¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ Û‡ÚÙË fiÛÔ Î·È Û˘Û΢‹
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Û‡ÓÙÔÌ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜
Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
A1
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 §·‚‹
3 ™‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÏÂ›‰·˜
4 ™Ù·ıÂÚfi Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
5 ¶fi‰È
6 √‰ËÁfi˜
7 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
8 ∫ÔÏfiÓ·
9 ªÔ¯Ïfi˜ Û‡ÚÙË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
10 ªÔ¯Ïfi˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
11 ª·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
12 ∞ÎÙÈÓÈÎfi˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜
13 ∫·Ï‡ÙÚ· ¿ÎÚÔ˘
A2
14 ™ÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
15 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
16 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜
17 ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜
18 ™·Ó›‰Â˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
19 E¤ÎÙ·ÛË ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
20 ∫ϛ̷η ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›·
21 ™‡ÛÙËÌ· ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘
22 ∫Ô˘Ì› Â·Ó·ÊÔÚ¿˜
23 ™Ù‹ÚÈÁÌ· ηψ‰›Ô˘
24 ¢È·ÎfiÙ˘ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
108
∂§§∏¡π∫∞
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ
ηψ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
∆· ÙÚÈÊ·ÛÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·’ ¢ı›·˜ Ì ÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ·fi ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
• °È· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜, ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋
ÛËÌ·Û›· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‚¿Û˘ (ÂÈÎ. A1 & B)
∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ù˘ ‚¿Û˘ Â›Ó·È Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ
ͯˆÚÈÛÙ¿.
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ (ÂÈÎ. B1).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÁˆÓ›·˜ 45 ÌÔÈÚÒÓ (10).
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο, ÒÛÙÂ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÌÂ
ÙËÓ ÎÔÏfiÓ· Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô (ÂÈÎ. B2).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó·Ó ͇ÏÈÓÔ
Ù¿ÎÔ (25) οو ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. B3).
• ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ٷ fi‰È· (5) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÎfi¯ÏÈ·,
ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ Î·È ÙȘ Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ ·fi ÙÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û¿ÎÔ
fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. ªË ÛÊ›ÍÂÙ ·ÎfiÌË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ÂÁοÚÛȘ Ú¿Á˜ (26) (ÂÈÎ. B4).
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÛÂ
οı ÂÚ›ÙˆÛË.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ (ÂÈÎ. C)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ (12) Â¿Óˆ ÛÙË ÛÙ‹ÏË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·˘Úfi‚ȉ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘ (ÂÈÎ. A1, A2 & D1 - D3)
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ì·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ (11) ÛÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ + ÁÈ·
Ó· ÛËÎÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (12) fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ ¿ÂÈ (ÂÈÎ. A1).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Allen (27) Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ¿ÎÚÔ˘ (28)
(ÂÈÎ. D1).
• ∆Ú·¯‡ÓÂÙ ÙȘ Ú¿ÁȘ ÙˆÓ Â‰Ú¿ÓˆÓ (29) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÛÎfiÓË, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, Ì ¤Ó·
ÛÙÂÁÓfi ·Ó› (ÂÈÎ. C).
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) Â›Ó·È ÂχıÂÚË (ÂÈÎ. A2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ¤‰Ú·Ó· (30) ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜
·ÏÈÛ˘ ÛÙȘ Ú¿Á˜ ÙˆÓ Â‰Ú¿ÓˆÓ (ÂÈÎ. D3).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·ÏÈÛ˘ ÛÙȘ Ú¿Á˜ ÙˆÓ Â‰Ú¿ÓˆÓ ÁÈ· Ó·
ÂϤÁÍÂÙ ·Ó οÓÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ı· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ı·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·ÏÈÛ˘ fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ¿ÎÚÔ˘.
109
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ηψ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηψ‰›Ô˘
(ÂÈÎ. E1 - E3)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÛÙ·˘Úfi‚ȉ· (31) (ÂÈÎ. E1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ηψ‰›Ô˘ (23) Î·È Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË
ÛÙ·˘Úfi‚ȉ·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηψ‰›Ô˘ (32) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Í·Ó¿ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎ. E2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηψ‰›Ô˘ (33) Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ
Î·È Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎ. E3).
∞Ê‹ÛÙ ·fiÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÌÂ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÊÔÚ¿.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (ÂÈÎ. E4)
™˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔ˘Ù› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂϤÁ¯Ô˘ (24) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË,
Î·È ÙË Û˘Û΢‹ ¤‰ËÛ˘ Î·È ÙÔ Î‡Îψ̷ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi
˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË Û Ù‡· ÙÚÈ ·ÛÈÎfi.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ·fi fiÛ˜ ‚›‰Â˜ Âͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ›Ûˆ
ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ (24).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÛÙ·ıÂÚ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘
ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÏfiÓ·˜, Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔ˘˜
Îԯϛ˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÚ‡˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ Ù· ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÎÔ¯ÏÈÒÓ Î·È ÛÊ›ÍÙ ٷ.
∆Ô ÙÚ·¤˙È Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. F1 - F5)
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F1)
∆· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ¯Ú‹ÛË ÎÔ¯ÏÈÒÓ M8 x 16 ηÈ
·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÚÈÎԯϛˆÓ Î·È Ì ÚÔ‰¤Ï· D8 Belleville ÌÚÔÛÙ¿,
fi¯È fï˜ ›Ûˆ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ‰‡Ô ¢ı›· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (34) Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÂÁÎÔ‹ (35) fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È.
¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ÌËÓ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
‚¿Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ªË ÛÊ›ÍÂÙ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi
¿ÍÔÓ· (ÂÈÎ. F2 - F4)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (36) ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ Û‡ÚÙË ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (38) (ÂÈÎ. E2).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÚÙË ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· Î·È ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË (ÂÈÎ. F3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (10) (ÂÈÎ. A1) ÁÈ· Ó·
ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ô ÌÈÎÚfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ (38)
·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¤Íˆ ÂÌÚfi˜ ¿ÎÚË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·
ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F4).
• ÷ÌËÏÒÛÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜
¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• EϤÁÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
• E·Ó·Ê¤Ú·Ù ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F5)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· Â›Â‰Ô ¿Óˆ ·fi Ù· ‰‡Ô ¢ı›· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (34).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ (38) ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (39).
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÏÂȉ› Allen ̤¯ÚÈ
ÌfiÏȘ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô.
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F6 - F9)
∏ ÚfiÙ˘Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· F6.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜, Ô Ô‰ËÁfi˜ (6) ÌÔÚ› Â›Û˘
Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û·Ó›‰ˆÓ (18).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (7) (ÂÈÎ. F6) ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (34) (ÂÈÎ. F7).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4) ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô¤˜
ÛÙË Ì¤ÛË Â¿Óˆ ·fi ÙȘ ‚›‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F8).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ M8 x 30 Î·È Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ D8
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Î·È ÚÔ‰¤Ï˜ D8 Belleville ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜.
• ™Ê›ÍÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÌ‹Ì·
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4) ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Îԯϛ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‹.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (6) Î·È ÙȘ Û·Ó›‰Â˜ (18) (ÂÈÎ. F6) ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F9).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F9 - F11)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (40)
ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4)
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È, Ì ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ M8 x 30 ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ηÈ
Ì ÚÔ‰¤Ï˜ D8 Belleville ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ (ÂÈÎ. F10).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (19) (ÂÈÎ. F6) Â¿Óˆ
ÛÙ· ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F11).
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÙÚ·¤˙È· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚfiÛˆÔ ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔ
¿ÏÏÔ Î·È ÛÊ›ÍÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Û·Ó›‰Â˜ (18) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (7) (ÂÈÎ. F9).
∆· ‰‡Ô ÙÚ·¤˙È· Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚfiÛˆÔ ÙÔ ¤Ó· ÌÂ
ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.
∏ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. G1 - G5)
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. F1)
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
∏ ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ·fi ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen Ô˘ Û·˜
·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡
¿ÍÔÓ· (41) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ÔÏ˘ÂÚÁ·ÏÂ›Ô .
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· (42) ÌÂٷ͇ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘
ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (43) Î·È (44) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ηÙÒÙÂÚ·
‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡
¿ÍÔÓ· (41) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (ÂÈÎ. F1).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· (41) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ÊÔÚ¿
·ÓÙ›ıÂÙË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
el - 5
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1, F5 & G2)
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) Ì ÙË ÏÂ›‰· Û ÂÌÚfiÛıÈ·
ı¤ÛË (ÂÈÎ. A1).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÌfiÏȘ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4) (ÂÈÎ. G2).
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ (9) Î·È (10) (ÂÈÎ. A1).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÏÂ›‰· ›Û· Ô˘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔ
Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘.
• EÊfiÛÔÓ ··ÈÙ›ٷÈ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÌÚfiÛıÈÔ Îԯϛ· Ú‡ıÌÈÛ˘ (38)
(ÂÈÎ. F5).
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÂÓÒ Ë ÏÂ›‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ Îԯϛ·, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
EÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
(ÂÈÎ. A1 & G3 - G5)
• º¤ÚÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) (ÂÈÎ. A1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÓıÂÌ· (45) Ì ÙË Ì›· ·ÎÌ‹
Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (ÂÈÎ. G3).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (46) ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜
ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (47) (ÂÈÎ. G4).
• ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ ∞llen Ô˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ (ÂÈÎ. G5).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÏÂȉ› Allen ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ηÈ
‚ȉÒÛÙ ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÏÂ›‰· ÚfiÛˆÔ Ì ÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˘ ÂÓı¤Ì·ÙÔ˜.
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
E›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚›‰·
Allen.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (46).
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ë ÂÁοÚÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
(ÂÈÎ. G6 - G10)
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. G6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (45) Â¿Óˆ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û·Ó›‰·˜,
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÌfiÏȘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙË
ÏÂ›‰·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÏÂ›‰·
ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÚÔ¯ˆÚ¿
·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ªÂ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (9) ÛÙË ı¤ÛË 0Æ,
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (10) (ÂÈÎ. G7).
• ÷ϷÚÒÛÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (48) Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
‚Ú·¯›ÔÓ· (ÂÈÎ. G7 & G8).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ
ÌfiÓÈÌÔ Îԯϛ· (49) ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
·ÓÙ›ıÂÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Îԯϛ· (ÂÈÎ. G9).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ
Îԯϛ· (50) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
·ÓÙ›ıÂÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Îԯϛ·.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ÌÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÌÂÙ¿ ·fi
οı ‚‹Ì· Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ (9) Î·È (10) ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜.
ªË ÛÊ›ÁÁÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Îԯϛ˜.
• ™Ê›ÍÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (48) (ÂÈÎ. G7 & G8).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (51) ÛÙËÓ Îϛ̷η ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (52) ÒÛÙ ӷ
‰Â›¯ÓÂÈ 0Æ (ÂÈÎ. G10).
110
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. G11 - G13)
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (53) Î·È ȤÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (54) (ÂÈÎ. G11).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ηٿ 90? fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ∞Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ “·›˙ÂÈ” οˆ˜, ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (55) (ÂÈÎ. G12).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÒÛÙ ӷ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ηÈ
ÂϤÁÍÙ ·Ó Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Îԯϛ˜ (56) Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ
ÛÙ·˘ÚˆÙ¿ οو ·fi ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. G13).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen ̤۷ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ (56).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜
(ÂÈÎ. H1 - H5)
∆· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÏÂ›‰·˜ (3) Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ηÈ
·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÛÊ·Ï›·˜ (ÂÈÎ. H1):
- ªÚÔÛÙÈÓfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (57) (ÂÈÎ. H1) Î·È ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (58) (ÂÈÎ. H2) ÁÈ· Ï‹ÚË ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
- ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘ (59) ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Î·È ÛΛÛÈÌÔ.
- ¢¿ÎÙ˘ÏÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” (60) ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
- ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ (61) ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
- ª·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (62) ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ ÎfiÏÏËÌ· ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ÏÂ›‰· ηٿ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (36) ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ Û‡ÚÙË ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (37) (ÂÈÎ. F2) ÁÈ·
Ó· ‰ÒÛÂÙ ÎÏ›ÛË ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ·
ηχÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË (ÂÈÎ. H3).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· Ô˘ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (63)
Î·È ÙË ÚÔ‰¤Ï· (64).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (65) Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (66) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
̤¯ÚÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÛËΈı› ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ (68)
ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (58) (ÂÈÎ. H3).
• ∞·ÁÎÈÛÙÚÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ÂÏ·Ù‹ÚÈ· (67) ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌfiÓÔÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
··ÁÎÈÛÙÚˆı› (58) fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· H2.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Â¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰·
(ÂÈÎ. H3).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÙ·ÏÔ‡‰· (63) Î·È ÙË ÚÔ‰¤Ï· (64).
• º¤ÚÙ ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÌÂ
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (58) Î·È ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (66) ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜
ı¤ÛË (ÂÈÎ. H2).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ
(ÂÈÎ. H4 & H5)
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘
• ÷ϷÚÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿ (69) Î·È ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
·fiÛ·Û˘ (62) ÚÔ˜ Ù· οو ̤¯ÚÈ Ó· ·¤¯ÂÈ Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘
10 mm ·fi ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. H4 & H5).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Îԯϛ˜ (70) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
·fiÛ·Û˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ÏÂ›‰· (ÂÈÎ. H4).
111
∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ,
Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ¯Â›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡
·fiÛ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 1-3 mm (ÂÈÎ. H5).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÁÈ· ÛΛÛÈÌÔ
(Ì ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›·) (ÂÈÎ. H4 & H6)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (71) Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (72) ̤¯ÚÈ
ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (73) ÌfiÏȘ Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. H4).
• √È ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” (60) ı· Ú¤ÂÈ
ÙÒÚ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 3 mm οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÁˆÓ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· H6.
• °È· ÛΛÛÈÌÔ ˘fi ÁˆÓ›·, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Allen (74) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘, ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·È
ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. H2)
• °È· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ Î·È ÙÔ˘˜
‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (75) ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
‰·ÎÙ‡ÏˆÓ (61) ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (75).
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ Îϛ̷η˜ (ÂÈÎ. I1 - I5)
∫ϛ̷η ·fiÛ·Û˘
∏ ·fiÛ·ÛË ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÒ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Û ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ. ∫¿ı ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ··ÈÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÔÚ¿
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜:
£¤ÛË
ºÔÚ¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
-EÛˆÙÂÚÈÎfi ÛΛÛÈÌÔ
·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (ÂÈÎ. I1)
-E͈ÙÂÚÈÎfi ÛΛÛÈÌÔ
·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ (ÂÈÎ. I2)
√ ‰Â›ÎÙ˘ (76) Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (77) Â›Ó·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ (ÂÈÎ. I3):
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ÈÔ ›Ûˆ ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· Û·Ó›‰· 24 mm ÒÛÙ ӷ ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (53), ȤÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
(54) (ÂÈÎ. I1) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ı¤ÛË Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (ÂÈÎ. I2).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÈÎÔ‡
‚Ú·¯›ÔÓ· ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· ÌfiÏȘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (78) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (76) ̤¯ÚÈ
ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (79) Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ÌÂ
ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Û·Ó›‰·˜ ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Îϛ̷η (ÂÈÎ. I3).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (78).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ı¤ÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÛÙË ÏÂ›‰· Ó·
·ÎÔ˘Ì¿ Â¿Óˆ ÛÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• √ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (80) ı· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó·
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Îϛ̷η.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
∫ϛ̷η ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (ÂÈÎ. I4)
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë Îϛ̷η ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (20) ¤¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË 0Æ fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· ηٷÎfiÚ˘ÊË ÎÔ‹.
• ∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (81) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË
ÛÙȘ 0Æ.
∫ϛ̷η ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (ÂÈÎ. I5)
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë Îϛ̷η ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (52) ¤¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË 0? fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· ηٷÎfiÚ˘ÊË ÎÔ‹.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (51) ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ 0? ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‚›‰· (82).
∏ Îϛ̷η ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ 45Æ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÛÙȘ 0Æ.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
™ÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. A2, J1 & J2)
∆Ô ÛÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (14) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÒÛÙÂ
Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· ¤‰Ú·Ó· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ ›Ûˆ fiÚÈÔ ÛÙȘ Ú¿Á˜ ÙˆÓ Â‰Ú¿ÓˆÓ (ÂÈÎ. A2).
• ™ÚÒÍÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ,
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÂÚ›Ô˘ 5 mm Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) (ÂÈÎ. A2).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (14) ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù·
ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· (83) ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Û¯ÈÛÌ‹ (84) ̤¯ÚÈ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ
ÛÙÔ (85) Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ™Ê›ÍÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· (83).
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹, ÛÊ›ÍÙ ¤Ó· ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÛÙË
ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Û¯ÈÛÌ‹ (84) Î·È ¤Ó· ÛÙËÓ ›Ûˆ Û¯ÈÛÌ‹ (86) (ÂÈÎ. J2).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. A1 & K)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ (87) ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÛÙÔ
‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (14) Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Îԯϛ˜ ηÈ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
(15) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚ȉ ˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÔÙ¤ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ
ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• ªËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ÙÔ Â¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ¡· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ ¿ÓÙ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔ Â¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ¡· ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· L ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË ı¤ÛË Î·È
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off Ù˘ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï·˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË: Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÎÔ›
Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ô ‰È·ÎfiÙ˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Í·Ó¿ Â›Ùˉ˜.
- Û˘Û΢‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ Ù˘ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·: ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ı· ‰È·ÎÔ›. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ (22).
el - 7
- ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘: ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ ÚÔηÏ› ¤Ó· ÌÔ˘ÁÎÚËÙfi
ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÔÎÙÒ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ηıÒ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È. ∞Ó
¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› Í·Ó¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηٿ
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô.
• I = ON ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÒÚ· ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• O = OFF
¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÎÔ‹ (ÂÈÎ. A1)
• ªÂ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (9), ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (10) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙËı› Ë
ÏÂ›‰· ÁÈ· ÌÈ· ¢ı›· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ 0Æ.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) Î·È ȤÛÙ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë ÏÂ›‰· ›Ûˆ
·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ
Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÒÛÙ ӷ
ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ¤Ó· Ú˯fi ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÔ˜ ÂÛ¿˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Îfi„ÂÈ ÌÈ· οıÂÙË
Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔÓ Í‡ÏÈÓÔ Ô‰ËÁfi Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• EÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË Î·È ı¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÎÔ‹ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ 90? Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. L & M1 - M7)
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
EÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. L & M1 - M7)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÎÙÈÓÈÎfi ‚Ú·¯›ÔÓ· Û ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (9) ÛÙË ı¤ÛË 0Æ Î·È
ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (10) (ÂÈÎ. M1).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ (61) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• E¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, οÓÙÂ
ÂÛ›˜ Ì›· fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi,
ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÒÛÙ ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ·ÚÁ¿ ÙË ÏÂ›‰· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• EÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË Î·È ı¤ÛÙ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
§ÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. L, M2 & M3)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (9) Î·È ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (10) (ÂÈÎ. M2).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
• °È· 45Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (9) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ Ì ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
(10).
• °È· ÂӉȿÌÂÛ˜ ÁˆÓ›Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó·
ÔÏÈÛı‹ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙȘ Û·Ó›‰Â˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿
(ÂÈÎ. M3).
112
∂§§∏¡π∫∞
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ (ÂÈÎ. L, M1& M4)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· fiˆ˜ ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ 0Æ (ÂÈÎ. M1).
• ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ·ÚÎÂÙ¿ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (36) ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ Û‡ÚÙË ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (37) (ÂÈÎ. M4).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η ÎÔ‹˜
˘fi ÁˆÓ›· (20).
• °È· 90? ‹ 45Æ ‰ÂÍÈ¿, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (37) ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ Ì ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· (36).
• °È· ÂӉȿÌÂÛ˜ ÁˆÓ›Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· ÌfiÓÔÓ.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ηٷÎfiÚ˘ÊË ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
¶·Ú¿ÏÏËÏË ÎÔ‹ (ÂÈÎ. L, H1, I1, I2 & M5)
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ı¤ÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‹
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ I1 & I2 ÒÛÙ ӷ
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÛÙÂÓ¿ Î·È Ï·ÙÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Û ı¤ÛË ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (53) Î·È ȤÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (54) ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎ. I1).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (53) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· ÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi Ï¿ÙÔ˜ ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Îϛ̷η
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (77) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
(59) ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜. £˘ÌËı›ÙÂ
fiÙÈ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ ··ÈÙ› ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘ (62) ηÈ
ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” (60) (ÂÈÎ. H1).
• ªÂ ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ (88), ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙË
ÏÂ›‰·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ï¿ ÈÂṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Û Â·Ê‹
Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. M5). ∞Ê‹ÓÂÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ó· Îfi‚Ô˘Ó Î·È ÌËÓ
Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ÏÂ›‰·. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹.
∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∫fi„Ù ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÌÈÛfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó·
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. N1).
• ∞Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ì ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë fi„Ë ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜, Îfi„Ù ÙÔ ˘ÏÈÎfi ̤¯ÚÈ Ë
‰Â‡ÙÂÚË ÙÔÌ‹ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË (ÂÈÎ. N2).
EÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÎÔ‹˜
∏ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÌÈ· ¢Ú›· Áο̷
ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, fiˆ˜ Ë ‚¿ı˘ÓÛË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ηÌ˘ÏÒÓ.
µ¿ı˘ÓÛË/‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÌ˘ÏÒÓ (ÂÈÎ. O)
• ™ÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· οو ·fi ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÌÈ· Ú˯‹
ÎÔ‹. ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” fiˆ˜
Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ ˘fi ÁˆÓ›·. ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ.
∫¿ÓÙ ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ¤˜!
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. H1)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (59).
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
• ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÁοÚÛȘ ÎÔ¤˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋) ›Ûˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÔÔȈӉ‹ÔÙ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
Î·È Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô.
™Î›ÛÈÌÔ ˘fi ÁˆÓ›· (ÂÈÎ. L & M6)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›·.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi Ï¿ÙÔ˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ∫¿ÓÙ ÁˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” (60) ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (62).
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ.
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. L & M7)
∏ ÎÔ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ Î·È ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›·.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÔÍfiÙÌËÛË.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
∞˘ÍË̤ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. N1 & N2)
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ÂÁοÚÛÈ·˜
ÎÔ‹˜, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› ·Ó ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ÎÔ› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜.
113
∆Ô Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÌÔÚʈً (ÂÈÎ. F1, Q1 - Q6)
∆Ô Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÌÔÚʈً (103) Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ¤Ó·
‰È·ÌÔÚʈً Ù˘ DEWALT ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜, ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ
¢ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘ Û ͢ÏÔ˘ÚÁÈΤ˜, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜ (ÂÈÎ. Q1).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰È·ÌÔÚʈً
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙË ÏÂ›‰·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÌÔÚʈً (103) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Q1 Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÂ
ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· (63).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘
‰È·ÌÔÚʈً Û·˜ Ì ÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ (104) Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·:
- ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÁÈ· Ù· DW609/
DW613/DW615 (ÂÈÎ. Q2)
- ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÁÈ· Ù· DW620/
DW621/DW624/DW625/DW629 (ÂÈÎ. Q3).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (105) (ÂÈÎ. Q4).
¶¿ÓÙÔÙ ӷ ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ Ô ‰È·ÌÔÚʈً˜ Û·˜ ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏ· ÎÂÓÙÚ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ ηÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ.
el - 8
∂§§∏¡π∫∞
EÚÁ·Û›· Ì ‰È·ÌÔÚʈً
√ ‰È·ÌÔÚʈً˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· Î·È Ó·
ÙÚ·‚˯Ù› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË Ï·‚‹ (2) (ÂÈÎ. Q5)
‹ Ó· Ô‰ËÁËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÙË (ÂÈÎ. Q6).
• EϤÁÍÙ ·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚʈً Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿.
• E¿Ó ··ÈÙ›ٷÈ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (43) ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· G1 ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÌÔÚʈً
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡
¿ÍÔÓ· (41) ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· G1. ªË ÛÊ›ÁÁÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ
ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ·.
¶¿ÓÙÔÙ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎfiÙË.
E›Û˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Û·˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
√‰ËÁÔ› ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (ÂÈÎ. S1 & S2)
√È Ô‰ËÁÔ› ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (108) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÎÔ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ (ÂÈÎ. S1).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi Ô‰ËÁfi Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (108).
• √‰ËÁ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡
(ÂÈÎ. S2).
ÃÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (ÂÈÎ. T1 - T7)
∆Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (109) ÂÁÁ˘¿Ù·È Ù· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô Û˘Ó¯‹˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ (87) ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· K.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (14) ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· A1.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ Â›Â‰Ô ‚Ú·¯›ÔÓ· (110) Î·È ÙÔ ÛÙÔ
‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· T2.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ì ÙË ¯·Ú·Á‹ (111) ÛÙÔ ÎÔÌ‚›Ô Ì ¯·Ú·Á‹ (112)
Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Allen Î·È Í‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÎÔÌ‚›Ô Ì ¯·Ú·Á‹ (ÂÈÎ. T3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ì ¯·Ú·Á‹ (113) ÛÙÔ ›Ûˆ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (114) ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ (115) ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ (116)
(ÂÈÎ. S4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ (116) ¿Óˆ ·fi ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ì ¯·Ú·Á‹ Û οıÂ
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ (117) (ÂÈÎ. T5).
• E·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (114) Î·È ÙÔ ÎÔÌ‚›Ô ÌÂ
¯·Ú·Á‹ (112) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (111 & 113) (ÂÈÎ. T6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (114) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË
‚›‰· Ì ¯·Ú·Á‹ (118).
• ™ÚÒÍÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·ÏÈÛ˘ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ
·ÏÈÓ‰ÚÔ ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ (116) fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ›Ûˆ.
∆Ô ¿ÎÚÔ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰È·ÚÚÔ‹˜
ÛÙË Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Ê˘ÛÔ‡Ó· (119), fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û˘ÌÈÂṲ̂ÓË.
EϤÁÍÙ ÙË ı¤ÛË Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰È·ÚÚÔ‹˜ (ÂÈÎ. T1).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ· (120) ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ (116)
(ÂÈÎ. T7).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÌ‚›Ô
Ì ¯·Ú·Á¤˜ (108) (ÂÈÎ. S1).
• E·Ó·ÏËÚÒÛÙ ÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· Ï‹Úˆ˜ Ì ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ¤Ï·ÈÔ Castrol
210 NRL25 ‹ ·ÚfiÌÔÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯ˆÓ› ‹ ÌÈ· Û‡ÚÈÁÁ·
ÂÏ·›Ô˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Ù¿· Ï‹ÚˆÛ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË Ì›· ÛÙÚÔÊ‹.
• ¶È¤ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÂÏ·›Ô˘
·fi ÙËÓ Ù¿· Ï‹ÚˆÛ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ Ù¿· Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Î·È Â·ÓÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË
ÌÔÓ¿‰·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Êı·ÚÔ‡Ó.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Â‰Ú¿ÓˆÓ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘
(ÂÈÎ. A1 & U1 - U6)
E¿Ó ·Ú·ÙËÚ›Ù Ï¢ÚÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘,
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ú‡ıÌÈÛË Ù· ¤‰Ú·Ó·:
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ˆ˜ ÙÔ ¿ÎÚÔ
ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15) (ÂÈÎ. A1).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË Ù˘ Îϛ̷η˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (76) ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÙÌ‹Ì·
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÛÙ·˘Úfi‚ȉ˜ (ÂÈÎ. U1).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (121) (ÂÈÎ. U2 & U3) ηÈ
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (15).
• ªÂ ¤Ó· ÎÏÂȉ› Allen, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÂÏ·ÊÚ¿ Ù· ¤‰Ú·Ó· (122) ̤¯ÚÈ Ó·
ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆı› Ë Ï¢ÚÈ΋ ΛÓËÛË (ÂÈÎ. U4).
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ Û‡ÛÊÈ͢ (121) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ
ÙÔ ‰Â›ÎÙË Ù˘ Îϛ̷η˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (76).
§›·ÓÛË
∏ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· Û·˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
¶ÔÙ¤ ÌË ÏÈ·›ÓÂÙ ÙȘ Ú¿Á˜ ‹ Ù· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ ÙÚԯȤ˜ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ
ηχÙÚ· ¿ÎÚÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi. E›Û˘
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙË ÛÎfiÓË ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó·.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ηı·Úfi ¿ÓÙÔÙÂ. ¶ÔÙ¤
ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÔ˘›ÛÂÙ ÙË ÛÎfiÓË.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
¢È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó·Ï‹ÚˆÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜, Ô ·¤Ú·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·¯ı› ·fi ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ·.
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ
Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÈÛÙfiÓÈ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· οو, ÛÊ›ÍÙ ÙË
ÌÔÓ¿‰· Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË.
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ Ù¿· ·fi ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ê˘ÛÔ‡Ó·˜ (119).
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ï·‰ÈÔ‡.
el - 9
114
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
115
el -10
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
Fax:
70 20 15 10
48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
Fax:
06 12 62 16
061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel:
Fax:
Fax:
977 29 71 00
977 29 71 38
977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Tlx:
Fax:
472 20 39 20
30 62 24F
472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel:
Fax:
037 43 40 60
037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
012 78 18 00
012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
03 92 38 72 04
03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
Fax:
07 65 08 22 01
07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel:
Fax:
22 90 99 00
22 90 99 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
Tlx:
Fax:
022 26 61 16
13228 Black A
022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel:
Tlx:
Fax:
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 38 41
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
Fax:
031 68 61 00
031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
12-00
Tel:
Fax:
Service fax:
TËÏ:
Fax:
Service:
02 719 07 12
02 721 40 45
02 719 08 10
019 24 28 70
019 24 28 69
019 24 28 76-7
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
Tel:
Fax:
017 53 57 42 77
017 53 52 13 12
Download PDF

advertising