DW753 | DeWalt DW753 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

555555-25 PL
DW753
2
3
4
5
6
7
SZLIFIERKO-OSTRZARKA
I GŁADZARKA DO NARZĘDZI
Serdeczne gratulacje!
Niebezpieczeństwo pożaru
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 kamień szlifierski
2 taśmy wygładzające
1 urządzenie zaciskowe i szlifierskie
1 woreczek plastikowy z:
1 osłoną przeciwiskrową
1 kluczem widełkowym
1 zestawem elementów mocujących
1 schemat elektryczny
1 instrukcja obsługi
1 rysunek maszyny w rozłożeniu na części
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Prąd znamionowy
(A)
Moc pobierana
(W)
Moc oddawana
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Maksymalna średnica kamienia (mm)
Maksymalna szerokość kamienia(mm)
Średnica otworu
do mocowania kamienia
(mm)
Prędkość przesuwu taśmy
(m/min)
Wymiary taśmy
(mm)
Masa
(kg)
Kabel sieciowy
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V
Przekrój żyły
(mm)
DW753
DW753
230
1,86
415
300
•
•
2750
150
25
Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria
nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis maszyny (rys. A)
20
1200
577 x 40
9,3
Szlifierka-ostrzarka i gładzarka firmy DEWALT
jest przeznaczona do ostrzenia oraz wygładzania
noży, dłut i innych narzędzi skrawających.
Maszyny tej nigdy nie wolno używać do
szlifowania narzędzi wykonanych z magnezu.
Nie jest ona przeznaczona do pracy ciągłej.
1 Wyłącznik
2 Kamień szlifierski
3 Podpórka przedmiotu obrabianego
4 Kątownik
5 Taśma wygładzająca
6 Osłona przeciwiskrowa
7 Dźwignia napinająca
8 Pokrętło centrujące
9 Pokrętło płytki podporowej gładzarki
Uziemienie
1,0
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane
prądem o napięciu 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Bezpieczeństwo elektryczne
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Napięcie elektryczne
8
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Wymiana kamienia szlifierskiego (rys. C)
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany
warsztat serwisowy. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie
fachowo zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
•
•
•
•
Przedłużacz
•
•
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
•
•
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
Rozpakowanie maszyny i jej elementów
•
•
Dostarczonym kluczem widełkowym odkręć
trzy nakrętki (10).
Zdejmij osłonę (11).
Dostarczonym kluczem widełkowym wykręć
nakrętkę (12) z wrzeciona (13).
Zdejmij zewnętrzny pierścień kołnierzowy
(14), pierścień naciskowy (15) i kamień (16)
z wrzeciona.
Załóż nowy kamień na wrzeciono.
Załóż pierścień naciskowy, zewnętrzny
pierścień kołnierzowy i nakrętkę na
wrzeciono.
Mocno dokręć nakrętkę (12) (moment
dokręcający 6 Nm).
Ponownie załóż osłonę.
Nakręć trzy nakrętki (10) i dociągnij je
z momentem 5 Nm.
Załącz maszynę i pozwól, by kamień przez
minutę obracał się bez obciążenia dla
sprawdzenia, czy nie zawiera pęknięć.
Nigdy nie używaj uszkodzonego
kamienia.
Ostrożnie wyjmij maszynę z opakowania.
Wyjmij akcesoria i elementy maszyny.
Wymiana taśmy szlifierskiej/wygładzającej
(rys. D)
Materiał opakowaniowy usuń zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
Elementy kartonowe zgodnie
z lokalnymi przepisami oddaj w celu
ponownego wykorzystania.
•
•
•
•
•
Niezbędne i zalecane narzędzia
Oprócz dostarczonych narzędzi jest
potrzebny:
klucz dynamometryczny.
•
•
Montaż maszyny na stole warsztatowym
(rys. B)
Maszyna musi być przytwierdzona do stołu
warsztatowego.
• Na stole warsztatowym zaznacz
położenie czterech otworów montażowych
wykonanych w podstawie maszyny.
• W każdym z zaznaczonych punktów
wywierć otwór o średnicy 6,5 mm.
• Ustaw maszynę na stole warsztatowym
i przez każdy z wywierconych otworów
przełóż śrubę M6 z podkładką. Długość X
(patrz rysunek) wystającej części trzpienia
każdej śruby musi wynosić przynajmniej
15 mm.
• Na każdą śrubę nakręć nakrętkę i dociągnij
ją z momentem 8 Nm.
•
•
•
Odkręć pokrętło (9).
Poluzuj nakrętkę (17) o kilka obrotów.
Unieś osłonę (18) i zdejmij ją.
Zdejmij płytkę podporową (19)
Dla poluzowania taśmy obróć dźwignię
napinającą (7) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i przytrzymaj ją
w tym położeniu.
Zdejmij taśmę (20).
Załóż nową taśmę szlifierską na koło
napędzające (21). Strzałka na wewnętrznej
powierzchni taśmy musi być zwrócona
w tym samym kierunku, co strzałka (22) na
płytce podporowej.
Zwolnij dźwignię.
Przytrzymując kołek gwintowany (23)
w swoim położeniu, wymień płytkę
podporową.
Ponownie nakręć pokrętło i dociągnij je.
Jeżeli jest montowana skórzana tama
wygładzająca, powierzchnia skórzana
musi być zwrócona na zewnątrz.
9
Regulacja taśmy szlifierskiej/wygładzającej
(rys. E)
Regulacja podpórki przedmiotu obrabianego
(rys. G)
Centrowanie taśmy
• Gdy taśma (5) nie przebiega dokładnie
centrycznie, można ją wyregulować
pokrętłem centrującym (8).
Podpórkę przedmiotu obrabianego można
ustawić odpowiednio do żądanego kąta
szlifowania.
• Poluzuj nakrętkę mocującą podpórkę (3).
• Ustaw podpórkę w żądanym położeniu i pod
żądanym kątem tak, by znalazła się możliwie
jak najbliżej kamienia szlifierskiego.
• Dokręć nakrętkę (moment dokręcający:
6 Nm).
Dostosowanie taśmy do przedmiotu
obrabianego
Taśmę można dostosować do obróbki
wklęsłych, wypukłych lub prostokątnych
krawędzi skrawających.
• Poluzuj pokrętło (9).
• Przesuń płytkę podporową (19) do
odpowiedniej pozycji (do góry, na środek
lub do dołu).
• Dokręć pokrętło (9).
Montaż i regulacja urządzenia zaciskowego
i szlifierskiego (rys. rys. A i H)
Urządzenie zaciskowe i szlifierskie służy
do utrzymywania przedmiotu obrabianego
pod stałym kątem względem kamienia
szlifierskiego.
• Odkręć nakrętkę mocującą podpórkę
przedmiotu obrabianego (3) do wspornika
(4) i zdejmij podpórkę (rys. A).
• Wspornik urządzenia szlifierskiego (32)
przytwierdź do wspornika maszyny (4)
za pomocą śruby z łbem sześciokątnym
(33) i przynależnej nakrętki (34) (rys. H).
Wspornik urządzenia szlifierskiego ustaw
w odległości ok. 2 mm od kamienia
szlifierskiego.
• Tak jak pokazano na rysunku, włóż pręt
(35) urządzenia szlifierskiego w widełki
wspornika.
Przygotowanie taśmy wygładzającej do
pracy
Taśmy skórzane przed uruchomieniem i przy
pogarszającej się skuteczności działania trzeba
wygładzić.
• Przy załączonej maszynie nałóż cienką
warstwę pasty do wygładzania na całą
zewnętrzną powierzchnię taśmy.
Montaż osłony przeciwiskrowej (rys. rys.
F1 i F2)
Osłona przeciwiskrowa zapewnia dodatkową
ochronę przed iskrami i, jeżeli to możliwe,
zawsze powinno się jej używać.
• Przytwierdź przezroczystą szybkę (24) do
osłony przeciwiskrowej (6). W tym celu
przełóż śrubę z łbem grzybkowym (25)
przez szybkę i osłonę przeciwiskrową, załóż
od dołu podkładkę (26) i nakręć nakrętkę
(27) (rys. F1). Dokręć nakrętkę.
• Trzymając osłonę przeciwiskrową, tak jak
pokazano na rysunku F2, przyłóż ją do
wywiniętej krawędzi osłony kamienia (28).
• śrubę z łbem grzybkowym (29) przełóż
przez osłonę przeciwiskrową i wywiniętą
krawędź osłony kamienia.
• Na śrubę załóż podkładkę (30), a następnie
nakręć i dociągnij ręcznie nakrętkę (31).
• Przesuń osłonę przeciwiskrową w stronę
kamienia i zamocuj ją w odległości ok.
2 mm od niego.
• Mocno dokręć nakrętkę (moment
dokręcający: 6 Nm).
Instrukcja użytkowania
•
•
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Nie używaj maszyny, gdy nie
jest dobrze przytwierdzona do
stołu warsztatowego. Pamiętaj
o zamocowaniu wszystkich osłon.
Przy szlifowaniu na sucho zawsze
zakładaj okulary ochronne.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
Załączenie: ustaw wyłącznik (1) w pozycji
1.
Wyłączenie: ustaw wyłącznik (1) w pozycji
0.
Korzystanie z kamienia szlifierskiego
(rys. A)
•
10
By uzyskać prostą krawędź skrawającą,
powoli przemieszczaj przedmiot obrabiany
od przodu do tyłu po kamieniu szlifierskim
(2). Wywieraj tylko lekki nacisk.
Zastosowanie urządzenia szlifierskiego
i zaciskowego (rys. I)
• Zamocuj przedmiot obrabiany w urządzeniu
zaciskowym (36).
• Umieść przedmiot obrabiany w pozycji
odpowiedniej do żądanego kąta szlifowania.
Kąt szlifowania zależy od długości X
wystającej części przedmiotu obrabianego
(patrz rysunek). Dla noży do struga
odległość X powinna wynosić ok. 20 mm,
a dla dłut – ok. 25 – 28 mm.
• Dokręć pokrętła z chwytem gwiazdowym
(37).
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Zastosowanie taśmy szlifierskiej lub
wygładzającej (rys. J)
•
Utrzymuj krawędź skrawającą przedmiotu
obrabianego w kierunku przesuwu taśmy
wskazywanym strzałką (22) na maszynie.
• Przemieszczaj przedmiot obrabiany od
przodu do tyłu po taśmie.
Szlifowanie taśmą szlifierską lub wygładzającą
(5) może się odbywać w jednym z trzech
obszarów.
• Obszar (A) na obwodzie dużego koła
napędzającego taśmę (38) lub obszar (B)
wzdłuż płytki podporowej (19) służy do
szlifowania wstępnego.
• Obszar taśmy, w którym nie ma ona oparcia,
służy do szlifowania wykańczającego,
ponieważ w tym obszarze taśma
dopasowuje się do kształtu przedmiotu
obrabianego.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Konserwacja
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
• Raz na tydzień usuwaj ścier z obudowy i
osłon.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
D E WA LT, k t ó r e u d z i e l a j ą i n f o r m a c j i
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Unieruchamianie maszyny
•
Gdy maszyna ma pozostawać
unieruchomiona w dłuższym okresie
czasu, zdejmij z niej taśmę wygładzającą
i przechowaj w suchym, bezpiecznym
miejscu. Sposób zdejmowania taśmy
opisano w punkcie „Wymiana taśmy
szlifierskiej/wygładzającej”.
11
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu
ciała. Przed użyciem narzędzia przeczytaj
podane niżej przepisy bezpieczeństwa pracy
i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
7
8
Ogólnie
1
2
3
4
5
6
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by
nie dotykały elektronarzędzia ani kabla
sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części elektronarzędzia.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy
zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista. Zawsze używaj
okularów ochronnych. Zakładaj maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Przy wysokim
poziomie ciśnienia akustycznego lub
nieprzyjemnym hałasie, to znaczy gdy jest
przekroczony podany w tym podręczniku
poziom ciśnienia akustycznego 85 dB(A),
załóż specjalne słuchawki ochronne.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania
uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
9
10
11
12
13
14
12
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem
elektronarzędzia sprawdź przedłużacz
i wymień go w razie wykrycia uszkodzenia.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Optymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia. Nie przeciążaj
elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić
15
16
17
18
19
20
nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu DEWALT. Nie próbuj samemu
naprawiać elektronarzędzia.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz
elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz je bez nadzoru.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia. Elektronarzędzia przyłączonego
do sieci nie przenoś z palcem opartym
na wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla
zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje
narzędzia! Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji
i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Opisywane elektronarzędzie
jest zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych;
w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
szlifierek-ostrzarek i gładzarek do narzędzi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
Używaj tylko kamieni szlifierskich
i wygładzających, na których jest podana
nazwa producenta, rodzaj spoiwa, wymiary
i maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa, zgodnie z normą EN 12413.
Używaj tylko takich kamieni szlifierskich
i wygładzających, których maksymalna
dopuszczalna prędkość obrotowa
jest większa od prędkości obrotowej
biegu jałowego maszyny (patrz Dane
techniczne).
Nie używaj kamieni szlifierskich
i wygładzających o wymiarach innych niż
podane w danych technicznych. Nie używaj
żadnych elementów dystansowych przy
zakładaniu kamienia na wrzeciono.
Kamień szlifierski bądź wygładzający
wymieniaj, gdy tylko jego zużycie przekroczy
40 mm.
Przy wymianie kamienia szlifierskiego lub
wygładzającego zawsze dokładnie stosuj
się do instrukcji.
Przed założeniem nowego kamienia
szlifierskiego lub wygładzającego sprawdź,
czy nie ma pęknięć. W tym celu zawieś go
na cienkim sznurku i delikatnie obstukaj
młotkiem. Dźwięk wydawany przez kamień
musi być krystaliczny. Nieczysty dźwięk
oznacza, że kamień jest uszkodzony i nie
wolno go już używać.
Regularnie sprawdzaj kamień szlifierski
lub wygładzający, czy jest prawidłowo
z a m o c o w a n y. J e ż e l i o b r a c a s i ę
mimośrodowo lub nabrał owalnego kształtu,
trzeba go wymienić.
Kamienie szlifierskie i wygładzające zawsze
przechowuj w suchym miejscu.
Maszyny używaj tylko w temperaturach
otoczenia od 5 do 40 oC.
Załącz maszynę i przed użyciem pozwól,
by kamień obracał się bez obciążenia przez
przynajmniej 30 sekund.
Przy szlifowaniu na sucho zawsze zakładaj
okulary ochronne.
Nigdy nie szlifuj narzędzi wykonanych
z magnezu.
Ostrzeżenie! W trakcie pracy w powietrze
może być wzbijany pył zawierający
chemikalia, które mogą przyczynić się
do powstania raka, a także uszkodzeń
okołoporodowych i chorób dziedzicznych.
Zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny dróg
oddechowych.
Deklaracja zgodności z normami UE
Nigdy nie używaj maszyny w pobliżu
łatwopalnych materiałów.
DW753
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
szlifierko-ostrzarka DW753 została wykonana
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 61029-1, EN 61029-2-4, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Pozostałe zagrożenia
W czasie pracy z tą maszyną trzeba się liczyć
z następującymi zagrożeniami:
- Uszkodzenia ciała na skutek dotknięcia
obracającej się części.
- Uszkodzenia ciała na skutek pęknięcia
kamienia szlifierskiego.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem.
Największe zagrożenie występuje:
- w obszarze pracy
- w obszarze obracających się elementów.
Poziom ciśnienia akustycznego
85 dB(A)*
Poziom mocy akustycznej
98 dB(A)*
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Przy pracy z maszyną pomimo przestrzegania
odnośnych przepisów bezpieczeństwa
i stosowania urządzeń zabezpieczających nie
da się całkowicie uniknąć pewnych zagrożeń.
Należą do nich:
- uszkodzenie słuchu,
- niebezpieczeństwo wypadku
w nieosłoniętym obszarze obracającego
się kamienia lub przesuwającej się taśmy.
- Niebezpieczeństwo zranienia przy wymianie
kamienia lub taśmy.
- przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.09.2004
Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego
Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
D-80339 Monachium
Niemcy
Numer certyfikatu AL 01 03 43137 001
14
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064628 - 04-06-2008
15
DW753 - - - - - A
BENCH GRINDER 2
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising