DW753 | DeWalt DW753 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

371000-51 LV
DW753
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
18
2
Attēls / Рисунок 1
xxxx xx xx
mm
f
g
e
b
c
h
i
a
d
3
Attēls / Рисунок 2
X
Attēls / Рисунок 3
p
o
n
m
4
l
k
j
j
Attēls / Рисунок 4
u
g
u
w
s
t
q
i
v
r
Attēls / Рисунок 5
s
h
e
i
5
Attēls / Рисунок 6
y
x
f
z
aa
Attēls / Рисунок 7
f
ee
dd
x
bb
cc
6
Attēls / Рисунок 8
c
Attēls / Рисунок 9
ii
gg
ff
hh
d
7
Attēls / Рисунок 10
X
kk
jj
Attēls / Рисунок 11
C
B
e
C
A
s
ll
v
8
Attēls / Рисунок 12
9
LATVIEŠU
SLĪPMAŠĪNA/HONMAŠĪNA
DW753
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT elektroinstrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija)
Veids
Nominālā strāva
Dzinēja ieejas jauda
Dzinēja izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Maks. ripas diametrs
Maks. ripas platums
Ripas iekšējais diametrs
Lentes ātrums
Lentes izmēri
Svars
V
V
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
m/min
mm
kg
DW753
230
230/115
2
1,86
415
300
2750
150
25
20
1200
577 x 40
9,3
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
400 V instrumenti
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 61029:
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
87
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
dB(A)
3,0
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
100
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
3,0
PIEZĪME. Šie skaitļi apzīmē emisijas vērtības,
kas ne vienmēr atbilst droša darba vērtībām. Kaut
arī starp emisijas vērtībām un ietekmes vērtībām
pastāv savstarpēja sakarība, tas nav drošs rādītājs
tam, lai noteiktu, vai ir jāveic turpmāki piesardzības
pasākumi vai ne. Faktisko iedarbības līmeni uz
personām, kas atrodas darba zonā, ietekmē
tādi faktori kā telpas raksturlielumi, citi trokšņa
avoti u.c., piemēram, iekārtu un mašīnu skaits
un citi blakusprocesi. Turklāt katrā valstī var būt
atšķirīgs pieļaujamais iedarbības līmenis. Tomēr
iepriekš minētā informācija palīdzēs instrumenta
operatoram labāk novērtēt bīstamību un risku.
10
10 ampēri, barošanas avots
16 ampēri, katra fāze
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW753
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 61029-1,
EN 61029-2-4.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
LATVIEŠU
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma risku,
tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250–300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā,
kad rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību
varētu uzlabot, pievienojot izolējošu
pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma jaudas
slēdzi.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav
paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai
zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Lietojiet galvassegu, lai apsegtu garus matus.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas
vai putekļu masku, ja darba laikā rodas putekļi
vai lidojošas daļiņas. Ja šīs daļiņas varētu
būt ļoti karstas, valkājiet arī karstumizturīgu
priekšautu. Vienmēr valkājiet ausu aizsargus.
Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
a instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās
jāpievieno un jālieto pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu nedrīkst
pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Lai turētu materiālu, lietojiet spīles vai
skrūvspīles, ja iespējams. Tā ir drošāk, nekā
turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas
darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un
saglabājiet līdzsvaru.
11
LATVIEŠU
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griezējinstrumenti būtu asi
un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku
darbību. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un, ja tie ir bojāti, nogādājiet tos
pilnvarotā remonta darbnīcā. Rūpējieties, lai
instrumenta rokturi vienmēr būtu sausi, tīri un
uz tiem nebūtu smērvielu.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezējinstrumentu,
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu
uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma
vadu un, ja tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu.
Ekspluatējot instrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus,
kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir
attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas
par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien
šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts
citādi. Visi bojātie vai kā citādi nelietojamie
vadi ir jānomaina pilnvarotā apkopes centrā.
Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Remontu nedrīkst
veikt paša spēkiem.
12
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības norādījumi
slīpmašīnām/honmašīnām
• Lietojiet tikai tādas slīpripas un honēšanas
ripas, kuru marķējumā norādīts ražotājs,
saistmateriāla veids, ripas izmēri un
maksimālais ātrums un kuras atbilst
EN 12413.
• Nelietojiet slīpripas un honēšanas ripas, kuru
maksimālais ātrums ir mazāks nekā iekārtas
ātrums (sk. tehniskos datus).
• Nelietojiet slīpripas un honēšanas ripas, kuru
izmēri neatbilst tehniskajos datos norādītajiem.
Nelietojiet starplikas, lai ripu varētu ievietot
vārpstā.
• Nomainiet slīpripu vai honēšanas ripu, tiklīdz
tā ir nodilusi par aptuveni vairāk nekā 40 mm.
• Nomainot slīpripu vai honēšanas ripu, stigri
jāievēro sniegtie norādījumi.
• Pirms jaunas slīpripas vai honēšanas
ripas uzstādīšanas jāpārbauda, vai tā nav
saplaisājusi, iekariet to tievā auklā un viegli
uzsitiet ar āmuru. Ripai jārada dzidra skaņa.
Pretējā gadījumā ripa ir bojāta un jānomaina
pret jaunu.
• Regulāri pārbaudiet, vai slīpripa vai honēšanas
ripa ir pareizi savietota. Ja ripas centrs ir
nobīdījies vai nav līdzsvarā, ripa ir jānomaina
pret jaunu.
• Slīpripas un honēšanas ripas jāuzglabā sausā
vietā.
• Ekspluatējiet iekārtu tikai tad, ja apkārtējā
temperatūra ir 5 °C – 40 °C.
• Ieslēdziet instrumentu un pirms darba ļaujiet
ripai vismaz 30 sekundes darboties bez
noslodzes.
• Sausās slīpēšanas laikā jāvalkā aizsargbrilles
un ausu aizsargi.
• Nedrīkst slīpēt magnija darbarīkus.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar šo
instrumentu, var rasties putekļi, kuru
sastāvā ir ķīmiskas vielas, kas ir
zināmas kā vēža, iedzimtu defektu
vai citu reproduktīvu traucējumu
izraisītājas. Lietojiet piemērotu elpceļu
aizsargaprīkojumu.
BRĪDINĀJUMS! Šo instrumentu
nedrīkst ekspluatēt ļoti viegli
uzliesmojošu materiālu tuvumā.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
– ievainojumi, kas radušies slīpripas salūšanas
dēļ.
2 honēšanas lentes
1 slīpēšanas fiksējošais piederums
1 plastmasas maiss, kurā ietilpst:
1 dzirksteļu aizsargs
1 uzgriežņu atslēga
1 uzstādīšanas piederumu komplekts
1 elektriskā shēma
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsta instrumenta skata attēls
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
Šie riski visbiežāk ir sastopami:
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
– veicamā darba zonā;
– rotējošu instrumenta detaļu tuvumā.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– negadījumu risks, ko izraisa rotējošas ripas
vai lentes atklātās detaļas;
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. slīpripa
c. apstrādājamā materiāla balsts
d. kronšteins
e. honēšanas lente
– ievainojuma risks, mainot ripu vai lenti;
f. dzirksteļu aizsargs
– pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
g. spriegojuma svira
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (mm), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 slīpripa
h. centrēšanas kloķis
i. honēšanas balsta kloķis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī DEWALT slīpmašīna/honmašīna ir paredzēta
nažu, kaltu un citu griezējinstrumentu asināšanai
un honēšanai. Instrumentu nedrīkst izmantot
magnija darbarīku slīpēšanai. Instruments ir
paredzēts tikai periodiskai ekspluatācijai.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Slīpmašīna/honmašīna ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
13
LATVIEŠU
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 61029, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
TIKAI VIENA FĀZE
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas (L) termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā (N) termināļa.
• pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas
(E) termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas
kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vajadzīgie un ieteicamie darbarīki
Papildus darbarīkiem, kas iekļauti instrumenta
komplektācijā, vajadzīgi arī šādi:
– uzgriežņu atslēga
Instrumenta piestiprināšana
pie darbagalda (2. att.)
Instruments ir jāpiestiprina pie darbagalda.
1. Atzīmējiet uz darbagalda visu četru
instrumenta pamatnes caurumu atrašanās
vietas.
2. Izurbiet katrā atzīmētajā vietā caurumu ar
diametru 6,5 mm.
3. Novietojiet instrumentu uz darbagalda,
savietojot pamatnes uzstādīšanas caurumus
ar darbagaldā izurbtajiem caurumiem, un
ievietojiet katrā caurumā M6 bultskrūvi ar
paplāksni. Katras bultskrūves izvirzītās daļas
garumam X (sk. attēlu) ir jābūt vismaz 15 mm.
4. Uzlieciet uz bultskrūvēm uzgriežņus un cieši
pievelciet (griezes moments: 8 Nm).
Slīpripas maiņa (3. att.)
Pagarinājuma vada lietošana
1. Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
noskrūvējiet trīs uzgriežņus (j).
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1,5 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
2. Noņemiet aizsargapvalku (k).
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Instrumenta un tā detaļu izņemšana no iepakojuma
1. Uzmanīgi izceliet instrumentu no iepakojuma.
2. Izņemiet piederumus un detaļas.
3. Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
noskrūvējiet uzgriezni (l) no vārpstas (m).
4. Noņemiet no vārpstas ārējo atloku (n),
blīvējumu (o) un ripu (p).
5. Novietojiet uz vārpstas jaunu ripu.
6. Uzstādiet uz vārpstas atpakaļ blīvējumu, ārējo
atloku un uzgriezni.
7. Cieši pievelciet uzgriezni (l) (griezes moments:
6 Nm).
8. Uzstādiet atpakaļ aizsargapvalku.
9. Uzskrūvējiet trīs uzgriežņus (j) un tad cieši
pievelciet (griezes moments: 5 Nm).
10. Ieslēdziet instrumentu un ļaujiet ripai vienu
minūti darboties bez noslodzes, lai pārbaudītu,
vai tā nav ieplaisājusi.
BRĪDINĀJUMS! Ripu nedrīkst lietot, ja
tā ir bojāta.
Slīpēšanas vai honēšanas lentes maiņa (4. att.)
1. Noņemiet kloķi (i).
14
LATVIEŠU
2. Par dažiem apgriezieniem paskrūvējiet vaļīgāk
uzgriezni (q).
3. Paceliet un noņemiet apvalku (r).
4. Noņemiet balstplāksni (s).
5. Pagrieziet spriegojuma sviru (g) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu
spriegojumu, un turiet sviru šajā pozīcijā.
1. Piestipriniet caurspīdīgo ekrānu (x) pie
dzirksteļu aizsarga (f), ievietojot ekrānā un
aizsargā pusapaļgalvas bultskrūvi (y) un
uzstādot uz tās paplāksni (z) un uzgriezni (aa)
(6. att.). Pievelciet uzgriezni.
2. Turiet dzirksteļu uztvērēju pret ripas apvalka
augšmalu (bb), kā norādīts (7. att.).
6. Noņemiet lenti (t).
3. Ievietojiet aizsargā un ripas apvalkā
pusapaļgalvas bultskrūvi (cc).
7. Uzlieciet uz skriemeļiem (u) jaunu lenti tā,
lai bultiņa lentes iekšpusē būtu vērsta vienā
virzienā ar balstplāksnes bultiņu (v).
4. Uzstādiet uz bultskrūves paplāksni (dd) un
uzgriezni (ee), pēc tam ar roku cieši pievelciet
uzgriezni.
8. Atlaidiet sviru.
5. Novietojiet aizsargu aptuveni 2 mm attālumā
no ripas, bīdot to virzienā pret ripu.
9. Turot vītņoto tapu (w) vietā, uzstādiet atpakaļ
balstplāksni.
10. Uzstādiet atpakaļ apvalku un pievelciet
uzgriezni.
11. Uzstādiet atpakaļ un pievelciet kloķi.
BRĪDINĀJUMS! Uzstādot honēšanas
lenti, kas izgatavota no ādas,
raugieties, lai ādas virsma ir ārpusē.
Slīpēšanas vai honēšanas lentes regulēšana (5. att.)
LENTES CENTRĒŠANA
Ja lente (e) nav pareizi iecentrēta, noregulējiet to,
griežot centrēšanas kloķi (h).
LENTES NOREGULĒŠANA ATBILSTĪGI
APSTRĀDĀJAMAJAM MATERIĀLAM
Lenti var noregulēt atbilstīgi darbarīkiem ar
ieliektām, izliektām vai taisnām griezējmalām.
1. Atbrīvojiet kloķi (i).
2. Iestatiet balstplāksni (s) vajadzīgajā pozīcijā
(uz augšu, taisni vai uz leju).
3. Pievelciet kloķi (i).
HONĒŠANAS LENTES SAGATAVOŠANA DARBAM
Pirms lietošanas pirmoreiz un tad, ja zūd
honēšanas darba kvalitāte, no ādas izgatavotās
honēšanas lentes ir jānopulē.
Izslēdziet instrumentu un vienmērīgi uzklājiet uz
visas lentes ārējās virsmas plānu honēšanas
pastas kārtiņu.
Dzirksteļu aizsarga uzstādīšana (6., 7. att.)
Dzirksteļu aizsargs sniedz papildu aizsardzību
pret dzirkstelēm, un tas ir jālieto vienmēr, kad vien
iespējams.
6. Cieši pievelciet uzgriezni (griezes moments:
6 Nm).
Apstrādājamā materiāla balsta
regulēšana (8. att.)
Apstrādājamā materiāla balstu var uzstādīt
atbilstīgi materiāla un vajadzīgajam slīpēšanas
leņķim.
1. Atbrīvojiet uzgriezni, ar ko piestiprināts balsts
(c).
2. Iestatiet balstu vajadzīgajā pozīcijā un leņķī,
turklāt balstam jābūt pēc iespējas tuvāk ripai.
3. Pievelciet uzgriezni (griezes moments: 6 Nm).
Slīpēšanas fiksējošā piederuma uzstādīšana un regulēšana
(1., 9. att.)
Slīpēšanas fiksējošo piederumu izmanto
apstrādājamā materiāla piestiprināšanai pie
slīpripas fiksētā leņķī.
1. Noņemiet stiprinātājus, ar ko apstrādājamā
materiāla balsts (c) piestiprināts pie kronšteina
(d), un noņemiet apstrādājamā materiāla
balstu (1. att.).
2. Uzstādiet slīpēšanas fiksējošā piederuma
kronšteinu (ff) pie instrumenta kronšteina
(d), kā norādīts, izmantojot sešstūrgalvas
bultskrūvi (gg) un attiecīgu uzgriezni (hh)
(9. att.). Slīpēšanas fiksējošā piederuma
kronšteinam jābūt aptuveni 2 mm attālumā no
slīpripas.
3. ievietojiet slīpēšanas fiksējošā piederuma
kronšteina dakšās šī piederuma stieni (ii), kā
norādīts.
15
LATVIEŠU
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
Sk. 12. attēlu, kur norādīta pareiza ķermeņa stāja
un roku novietojums slīpējot un honējot.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a) pozīcijā 1.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a) pozīcijā 0.
Slīpripas lietošana (1. att.)
Lai apstrādātu taisnu griezējmalu, lēnām virziet
apstrādājamo materiālu uz priekšu un atpakaļ.
pa slīpripu (b). Apstrādājamo materiālu drīkst tikai
nedaudz piespiest.
Slīpēšanas fiksējošā piederuma lietošana (10. att.)
1. Ievietojiet apstrādājamo materiālu fiksējošajā
piederumā (jj).
2. Pēc vajadzības noregulējiet apstrādājamo
materiālu tā, lai panāktu pareizu slīpo leņķi.
Leņķi nosaka bultskrūves izvirzītās daļas
garums X (sk. attēlu). Ēveļnažiem X garumam
jābūt aptuveni 20 mm, savukārt kaltiem —
atuveni 25–28 mm.
• Priekšslīpēšanai izmantojiet zonu (A) virs
lielā lentes skriemeļa (ll) vai zonu (B) virs
balstplāksnes (s).
• Apdarei izmantojiet nebalstīto zonu (C), jo tā
automātiski pielāgojas apstrādājamā materiāla
formai.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Reizi nedēļā notīriet no korpusa un aizsegiem
slīpēšanas nosēdumus.
Instrumenta novietošana glabāšanā
Ja instrumentu novieto ilgstošā glabāšanā,
noņemiet honēšanas lenti un uzglabājiet to sausā
un drošā vietā.
Lai uzzinātu, kā noņemt lenti, sk. norādījumus
sadaļā Slīpēšanas vai honēšanas lentes maiņa.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
3. Pievelciet zvaigznes veida kloķus (kk).
Slīpēšanas vai honēšanas lentes lietošana (11. att.)
1. Turiet apstrādājamā materiāla griezējmalu
rotācijas virzienā, ko apzīmē bultiņa (v) uz
instrumenta.
2. Virziet apstrādājamo materiālu uz priekšu un
atpakaļ.pa lenti.
Slīpēšanas vai honēšanas lentei (e) ir trīs dažādas
zonas, kurās var slīpēt vai honēt.
16
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
LATVIEŠU
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un
korpuss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Nogādājiet nolietoto slīpripu vai honēšanas ripu
pārstāvim vai vietējai pārstrādes iestādei, kur to
pareizi otrreizēji pārstrādās vai likvidēs.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
DW753
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Расчетный ток
Мощность двигателя (входная)
Мощность двигателя (выходная)
Число оборотов без нагрузки
Макс. диаметр круга
Макс. толщина круга
Посадочное отверстие круга
Скорость движения ленты
Размеры ленты
Вес
В
А
Вт
Вт
об/мин.
мм
мм
мм
м/мин
мм
кг
DW753
230
2
1,86
415
300
2 750
150
25
20
1 200
577 x 40
9,3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
дБ(А)
87
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
3,0
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
100
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
3,0
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные значения показателей
уровня распространения не являются
показателями уровня безопасности при работе
инструментом. Несмотря на то, что существует
соотношение между уровнями распространения
и воздействия, это не является
достоверным определением необходимости
в дополнительных мерах предосторожности.
В число факторов, влияющих на фактический
уровень воздействия на оператора, входят
особенности рабочего помещения и другие
18
источники шума и т.д., а именно количество
инструментов и других смежных процессов.
Кроме того, допустимый уровень воздействия
может варьироваться в разных странах. Однако
данная информация поможет пользователю
инструмента лучше определить степень
безопасности и риска.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
DW753
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-4.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Использование инструмента по
назначению сделает работу более легкой
и безопасной.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
20
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Поверхность рукояток должна
оставаться сухой, чистой и не содержать
следов масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
РУССКИЙ ЯЗЫК
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, качество
монтажа и любые другие условия,
которые могут повлиять на работу
инструмента. Поврежденные защитные
кожухи или другие неисправные детали
должны быть должным образом
отремонтированы или заменены
в авторизованном сервисном центре, если
в данном руководстве по эксплуатации
не указано иное. Ремонтируйте
или заменяйте поврежденные или
неисправные выключатели только
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данным
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с точильно-шлифовальными
станками
• Используйте только те шлифовальные
и точильные круги, которые
соответствуют стандарту EN 12413,
и на которых имеется этикетка
с указанием производителя, типа
связующего вещества, размерами
и максимальной скоростью круга.
• Не используйте точильные
и шлифовальные круги, чья максимальная
скорость ниже скорости станка
(см. Технические характеристики).
• Не используйте точильные
и шлифовальные круги, размеры которых
не соответствуют размерам, указанным
в технических характеристиках. Не
используйте никаких монтажных
элементов при установке круга на
шпиндель.
• Заменяйте точильные или шлифовальные
круги, как только износ превысит 40 мм.
• Всегда строго следуйте инструкциям
при замене шлифовальных или точильных
кругов.
• Перед установкой нового шлифовального
или точильного круга его необходимо
проверить на наличие трещин, подвесив
его на тонкой веревке и легко ударив по
нему молотком. Издаваемый при этом
звук должен быть чистым. Если это не
так, то круг поврежден и использовать
его нельзя.
• Регулярно проверяйте центрированность
шлифовальных или точильных кругов.
Если круг не центрирован или не
сбалансирован, то его необходимо
заменить.
• Храните шлифовальные и точильные
круги в сухом месте.
• Использовать станок допускается только
при температуре окружающей среды от
5 °C до 40 °C.
• После включения станок должен по
крайней мере 30 секунд поработать без
нагрузки.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Всегда пользуйтесь защитными очками,
когда шлифуете всухую.
• Запрещается шлифовать инструменты
из магния.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (mm), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
ВНИМАНИЕ: При работе данного
станка возможно образование пыли,
содержащей химические вещества,
могущие вызывать онкологические
заболевания, врожденные пороки,
репродуктивные нарушения.
Рекомендуется работать
в респираторе.
Пример:
ВНИМАНИЕ: Не допускается
работа со станком вблизи
легковоспламеняющихся веществ.
2 Точильные ленты
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Точильный круг
1 Приспособление для крепления
и шлифования заготовки
Остаточные риски
1 Пластиковый пакет, в котором находятся:
Следующие риски являются характерными при
работе данными инструментами:
1 Устройство защиты от искр
1 Набор крепежных деталей
– получение травмы вследствие
разрушения шлифовального круга.
1 Руководство по эксплуатации
Эти риски являются наиболее очевидными:
– непосредственно в зоне обработки,
– в зоне нахождения вращающихся
деталей оборудования.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
круга или ленты.
– Риск получения травмы при смене круга
или ленты.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
22
1 Гаечный ключ
– Травмы в результате касания
вращающихся частей,
1 Электрическая схема
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Точильный круг
c. Опора для заготовки
d. Кронштейн опоры
e. Точильная лента
f. Защитное устройство от искр
g. Рычаг регулировки натяжения точильной
ленты
h. Рукоятка для центрирования ленты
i. Рукоятка опоры для обтачивания
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш точильно-шлифовальный станок DEWALT
предназначен для заточки и шлифования
ножей, точильных ножей и прочих режущих
инструментов. Не допускается использование
данного станка для шлифования инструментов
из магния. Данный станок предназначен для
использования только внутри помещений.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ станок во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Точильно-шлифовальный станок является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029,исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный
запуск может привести к получению травмы.
Распаковка оборудования
1. Осторожно извлеките станок из упаковки.
2. Выньте вспомогательные принадлежности
и детали станка.
Необходимые и рекомендуемые инструменты
Помимо инструментов, входящих в комплект
поставки, для сборки станка вам потребуются
следующие инструменты:
– Динамометрический гаечный ключ.
Установка станка на рабочем
столе (Рис. 2)
Станок необходимо закрепить на рабочем
столе.
1. Отметьте на рабочем столе положение
четырех установочных отверстий
в основании станка.
2. Просверлите в отмеченных местах
отверстия диаметром 6,5 мм.
3. Установите станок на рабочем столе
и через отверстия в основании станка
вставьте болты М6 с шайбой в отверстия,
просверленные в рабочем столе.
Убедитесь, что выступающая длина Х
каждого болта составляет не менее 15 мм
(см. рисунок).
4. На каждый болт наверните гайку и надежно
затяните (крутящий момент: 8 Нм).
Замена точильного круга
(Рис. 3)
1. Ключом, входящим в комплект поставки,
открутите 3 гайки (j).
2. Снимите защитный кожух (k).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Ключом, входящим в комплект поставки,
открутите гайку (I) со шпинделя (m).
4. Снимите со шпинделя внешний фланец (n),
прокладку (o) и круг (p).
5. Установите на шпиндель новый круг.
6. Установите на шпиндель прокладку,
внешний фланец и гайку.
7. Затяните с усилием гайку (I) (крутящий
момент: 6 Нм).
8. Установите на место защитный кожух.
9. Установите на место три гайки (j) и затяните
их с усилием (крутящий момент: 5 Нм).
10. Включите станок и позвольте кругу
вращаться без нагрузки в течение одной
минуты, чтобы убедиться в отсутствии
трещин.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
поврежденные круги.
Замена шлифовальной или
точильной ленты (Рис. 4)
1. Снимите рукоятку (i).
2. Ослабьте гайку (q) на несколько оборотов.
3. Поднимите и снимите крышку (r).
4. Снимите опорную пластину (s).
5. Поверните рычаг регулировки натяжения
(g) против часовой стрелки, чтобы ослабить
натяжение, и удерживайте рычаг в этом
положении.
6. Снимите ленту (t).
Регулировка шлифовальной
или точильной ленты (Рис. 5)
ЦЕНТРИРОВАНИЕ ЛЕНТЫ
Если лента (е) не отцентрирована,
отрегулируйте ее положение с помощью
центрирующей рукоятки (h).
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕНТЫ ПОД
ЗАГОТОВКУ
Положение ленты можно регулировать под
заготовки с режущими кромками различной
формы: вогнутыми, выгнутыми или прямыми.
1. Ослабьте рукоятку (i).
2. Установите опорную пластину (s)
в соответствующее положение (выше, ниже
или на одном уровне).
3. Затяните рукоятку (i).
ПОДГОТОВКА ТОЧИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ленту следует смазать перед первым
использованием, а также при снижении
эффективности в работе.
Выключите станок, тонким и равномерным
слоем нанесите на всю внешнюю поверхность
ленты точильную пасту.
Установка защитного устройства от искр (Рис. 6, 7)
Данное защитное устройство обеспечивает
дополнительную защиту от искр и должно
использоваться всякий раз, когда это возможно.
7. Установите новую ленту на ролики (u),
убедившись, что направление стрелки
на внутренней стороне ленты совпадает
с направлением стрелки (v) на опорной
пластине.
1. Установите на защитное устройство от
искр (f) прозрачный экран (х), соединив их
с помощью болта с грибовидной головкой
(у), шайбы (z) и гайки (аа) (Рис. 6). Затяните
гайку.
8. Отпустите рычаг.
2. Установите защитное устройство от искр
поверх кожуха (bb) шлифовального круга,
как показано на рисунке 7.
9. Придерживая резьбовую шпильку (w) на
месте, установите опорную пластину.
10. Установите на место крышку и затяните
гайку.
11. Установите на место рукоятку и затяните
ее.
ВНИМАНИЕ: При установке
кожаной ленты, убедитесь, что
лента расположена кожаной
поверхностью наружу.
24
3. Вставьте в защитное устройство и кожух
круга болт с грибовидной головкой (сс).
4. Наденьте на болт шайбу (dd) и гайку (ее)
и вручную крепко затяните гайку.
5. Установите защитное устройство от искр на
расстоянии приблизительно 2 мм от круга,
сдвигая его в направлении круга.
6. Затяните с усилием гайку (крутящий
момент: 6 Нм).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка опоры для заготовки (Рис. 8)
Опору можно устанавливать в различных
положениях, в зависимости от типа заготовки
и требуемого угла шлифования.
1. Ослабьте гайку (с), удерживающую опору.
2. Установите опору в нужное положение под
требуемым углом, убедившись, что она
расположена максимально близко от круга.
3. Затяните гайку (крутящий момент: 6 Нм).
Установка и регулировка
приспособления для крепления и шлифования заготовки
(Рис. 1, 9)
Приспособление для крепления и шлифования
предназначено для того, чтобы удерживать
обрабатываемую заготовку под постоянным
углом к шлифовальному кругу.
1. Снимите крепежные детали, которыми
опора (с) крепится к кронштейну (d), затем
снимите саму опору (Рис. 1).
2. Прикрепите кронштейн приспособления
для шлифования (ff) к кронштейну
опоры (d), как показано на рисунке,
используя болт с шестигранной головкой
(gg) и соответствующую гайку (hh)
(Рис. 9). Кронштейн приспособления
для шлифования должен находиться на
расстоянии около 2 мм от шлифовального
круга.
3. Вставьте стержень (ii) приспособления для
шлифования в пазы на кронштейне, как
показано на рисунке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
При выполнении работ по шлифованию
и заточке, стойте и держите руки, как показано
на рис. 12.
Включение и выключение
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, установите
пусковой выключатель (а) в положение I.
Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель (а) в положение О.
Работа точильным кругом
(Рис. 1)
Чтобы достичь появления ровной режущей
кромки заготовки, медленно двигайте ею по
точильному кругу (b) вперед-назад. Нажим при
этом должен быть совсем небольшим.
Использование приспособления для крепления
и шлифования заготовки
(Рис. 10)
1. Вставьте заготовку в зажим (jj).
2. Установите заготовку под требуемым углом.
Угол зависит от выступающей длины X
заготовки (см. рисунок). При шлифовании
лезвий рубанка длина Х должна составлять
примерно 20 мм, при шлифовании долот –
25-28 мм.
3. Затяните звездообразные рукоятки (kk).
Использование шлифовальной или точильной ленты
(Рис. 11)
1. Держите заготовку лезвием по
направлению вращения, которое указано
стрелкой (v) на станке.
2. Двигайте обрабатываемую заготовку
вперед-назад по ленте.
Шлифовать инструмент можно в трех
различных точках ленты (е).
• Предварительное шлифование выполняйте
в зоне A над большим роликом ленты (ll)
или в зоне B над опорной пластиной (s).
• Окончательную обработку выполняйте
в зоне C - данная часть ленты легко примет
форму обрабатываемой заготовки.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Каждую неделю очищайте корпус и кожухи от
отходов шлифования.
Долговременное хранение
станка
Если планируется отправить станок на
долговременное хранение, снимите точильную
ленту и храните ее в надежном и сухом месте.
Чтобы снять ленту, следуйте инструкциям
в разделе Замена шлифовальной или
точильной ленты.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия инструмента оставались чистыми
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
26
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Отнесите изношенные шлифовальные
или точильные круги Вашему дилеру или
в местный пункт переработки, где они будут
утилизированы должным образом.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201760 - 24-04-2013
27
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
DW753
SKRŪVGALDA SLĪPĒŠANAS IEKĀRTA / ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising