DW754 | DeWalt DW754 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

588888-87 CZ
DW754
Obr. 1
f
f
e
c
d
xxxx xx xx
b
a
bb
2
c
Obr. 2
X
Obr. 3
m
l
i
k
h
g
j
g
3
Obr. 4
l
h
g
i
m
k
j
g
Obr. 5
o
n
f
p
q
4
Obr. 6
n
f
u
t
r
s
5
Obr. 7
c
c
Obr. 8
y
w
v
d
x
6
Obr. 9
X
aa
z
aa
Obr. 10
7
BRUSKA A HONOVAČKA
DW754
Blahopřejeme Vám!
Definice: Bezpečnostní pokyny
Zvolili jste si elektrické nářadí společnosti
DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
VÝSTRAHA: označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Jmenovitý proud
Motor (příkon)
Motor (výkon)
Otáčky naprázdno
Maximální průměr
kotouče
Maximální šířka
kotouče
Vrtání kotouče
Hmotnost
A
W
W
min-1
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
mm
125
mm
mm
kg
25
20
9,3
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 61029:
LPA (akustický tlak)
dB(A) 85
KPA (odchylka
akustického tlaku) dB(A)
3
LWA (akustický výkon) dB(A) 98
KWA (odchylka
akustického výkonu) dB(A)
3
POZNÁMKA: Uvedené hodnoty jsou úrovně
emisí a nejedná se o předepsané bezpečné
pracovní hodnoty. Zatímco existuje vztah mezi
úrovněmi emisí a dobou vystavení se jejich
působení, nemůže být spolehlivě určeno, zda je
nutné provedení dalších opatření. Mezi faktory,
které ovlivňují skutečnou úroveň působení těchto
emisí na pracovníky, náleží vlastnosti pracovního
prostředí a ostatní zdroje hluku, atd. Jedná se
například o počet strojů a ostatní pracovní procesy.
Povolená hranice expozice se může v jednotlivých
zemích lišit. Tato informace však umožní uživateli
lepší zhodnocení existujících nebezpečí a rizik.
Pojistky:
Evropa
8
Nářadí 230 V10 A v napájecí síti
Nářadí 400 V16 A, na fázi
VAROVÁNÍ: označuje potenciálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DW754
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: ke snížení rizika úrazu si
přečtěte návod k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolním osobám, zejména dětem,
aby se dotýkaly nářadí nebo prodlužovacího
kabelu a udržujte je mimo pracovní prostor.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávajíli drobné částečky materiálu, používejte
respirátor proti prachu nebo ochranný štít.
Protože mohou být tyto částečky materiálu
velmi horké, používejte také žáruvzdornou
zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu.
Vždy používejte ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
9
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou pilové kotouče,
pracovní nástroje a nože, nářadí vždy odpojte
od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném
servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
nebo nefunkční spínače nechejte vyměnit
v autorizovaném servisu. Pokud nelze
hlavním spínačem nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Nikdy se nepokoušejte
o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
10
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro brusky a honovačky
• Používejte pouze brusné a honovací kotouče
s vyznačeným výrobcem, typem pojiva,
rozměry a uvedenými maximálními otáčkami
kotouče, odpovídající normě EN 12413.
• Nepoužívejte brusné a honovací kotouče,
jejichž maximální otáčky jsou nižší než otáčky
stroje (viz technická data).
• Nepoužívejte brusné a honovací kotouče,
jejichž rozměry neodpovídají údajům
uvedených v technických datech stroje.
Nepoužívejte žádné distanční vložky, které by
umožnily upnutí kotouče na hřídel.
• Brusné a honovací kotouče vyměňte jakmile
budou opotřebeny o více jak přibližně 40 mm.
• Při výměně brusných a honovacích kotoučů
dodržujte striktně pokyny.
• Před nasazením nového brusného nebo
honovacího kotouče musí být provedena
jeho kontrola zavěšením na tenký provázek
a mírným úderem kladívkem, zda nemá
trhlinu. Kotouč by měl znít čistě. Pokud nezní
čistě, je poškozen a nesmí být použit.
• Pravidelně brusné a honovací kotouče
kontrolujte, zda jsou správně zarovnány.
Pokud je kotouč vychýlen ze středu, nebo
pokud není vyvážen, musí být vyměněn.
• Brusné a honovací kotouče skladujte vždy na
suchém místě.
• Nářadí používejte pouze při teplotách okolí
v rozmezí od 5 °C do 40 °C.
• Před použitím stroj zapněte a ponechejte
nejméně po dobu 30 sekund v chodu
naprázdno.
• Při suchém broušení vždy používejte
ochranné brýle.
• Nikdy neprovádějte broušení materiálů
z hořčíkových slitin.
VAROVÁNÍ: Použití tohoto nářadí
může vytvářet prach s obsahem
chemikálií způsobujících rakovinu,
vývojové chyby novorozeňat nebo
jiná poškození při reprodukci. Vždy
používejte schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto nářadí
v blízkosti jakýchkoliv vysoce hořlavých
materiálů.
Jiná nebezpečí
Při práci s tímto nářadím hrozí následující rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly,
– poranění způsobená roztržením brusného
kotouče.
Tato rizika jsou nejvíce evidentní zejména:
– v celém rozsahu pracovních operací,
– v blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího kotouče nebo pásu.
– Riziko zranění při výměně kotouče nebo
pásu.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hlavní spínač
Brusný kotouč
Opěru obrobku
Konzola
Honovací kotouč
Ochranný kryt proti jiskrám
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše bruska a honovačka nástrojů DEWALT je
určena k ostření a honování nožů, dlát a jiných
řezných nástrojů. Tento stroj nesmí být používán
k broušení nástrojů s obsahem hořčíku. Tento stroj
je určen jen pro občasné použití.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Bruska a honovačka je elektrické nářadí pro
profesionály.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Datový kód (bb), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Elektrická bezpečnost
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Brusný kotouč
1 Honovací kotouč
1 Upínací a brusné příslušenství
1 Plastový sáček obsahující:
2 Ochranný kryt proti jiskrám
1 Klíč
1 Sadu montážního materiálu
1 Schéma elektrického zapojení
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALTje chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 61029; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
POUZE PRO JEDNOFÁZOVÝ ROZVOD SÍTĚ
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
11
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k fázové svorce (L) nové
zástrčky.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce (N).
• Žluto/zelený vodič připojte k uzemňovací
svorce (E).
VAROVÁNÍ: Dodržujte montážní
pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je hlavní spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Vybalení stroje a jeho částí
1. Vyzvedněte stroj z krabice.
2. Vyjměte příslušenství a .jednotlivé díly stroje.
Požadované a doporučené nářadí
Bez ohledu na nářadí dodané se strojem je
požadováno následující nářadí:
–Momentový klíč
Montáž stroje k pracovnímu stolu
(obr. 2)
Stroj musí být upevněn k pracovnímu stolu.
1. Na pracovní stůl si vyznačte polohu čtyř
montážních otvorů podle základny stroje.
2. Ve vyznačených místech vyvrtejte otvory Ø
6,5 mm.
3. Stroj umístěte na pracovní stůl a montážními
otvory v základně a současně vyvrtanými
otvory v pracovním stole protáhněte
upevňovací šrouby M6 s podložkami. Ujistěte
se, že vyčnívající délka každého použitého
šroubu X (viz obrázek) je nejméně 15 mm.
12
4. Na každý šroub nasaďte matici a pevně ji
dotáhněte (utahovací moment: 8 Nm).
Výměna brusného kotouče (obr. 3, 4)
1. Dodaným klíčem povolte tři matice (g).
2. Odstraňte ochranný kryt (h).
3. Dodaným klíčem odstraňte matici (i) z hřídele
(j). Matice na pravé straně hřídele je opatřena
pravotočivým závitem (obr. 3), matice na levé
straně hřídele je opatřena levotočivým závitem
(obr. 4).
4. Z hřídele sejměte vnější přírubu (k), těsnící
kroužek (l) a kotouč (m).
5. Na hřídel nasuňte nový kotouč.
6. Na hřídel nasaďte zpět těsnící kroužek, vnější
přírubu a matici.
7. Matici (o) pevně dotáhněte (utahovací
moment: 6 Nm).
8. Nasaďte zpět ochranný kryt.
9. Nasaďte zpět tři matice (g) a pevně je
dotáhněte (utahovací moment: 5 Nm).
10. Před použitím stroj zapněte a ponechejte
v chodu naprázdno jednu minutu, abyste se
ujistili, že kotouč nemá trhlinu.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
kotouče.
Montáž ochranného krytu proti
jiskrám (obr. 5, 6)
Ochranný kryt proti jiskrám poskytuje dodatečnou
ochranu před jiskrami a musí být použit kdykoliv je
to možné. Ochranný kryt proti jiskrám je dodán pro
každý kotouč.
1. K ochrannému krytu proti jiskrám (f) upevněte
průhledné okénko (n) tak, že otvorem
v okénku a v ochranném krytu protáhnete
šroub s čočkovitou hlavou (o) a na jeho konec
nasadíte podložku (p) a matici (q) (obr. 5).
Matici utáhněte.
2. Ochranný kryt proti jiskrám přidržte oproti
okraji horní strany klece kotouče (r) podle
obrázku (obr. 6).
3. Ochranným krytem a klecí kotouče protáhněte
šroub s čočkovitou hlavou (s).
4. Na šroub nasaďte podložku (t) a matici (u)
a tuto rukou dotáhněte.
5. Kryt posunem směrem ke kotouči nastavte
na vzdálenost přibližně 2 mm od brusného
kotouče.
6. Řádně utáhněte matici (utahovací moment:
6 Nm).
Nastavení opěry obrobku (obr. 7)
Opěru obrobku lze nastavit podle použitého
obrobku a požadovaného úhlu broušení.
1. Povolte matici zajišťující opěru (c).
2. Opěru obrobku nastavte do požadované
polohy a sklonu tak, aby byla co nejblíže ke
kotouči.
3. Matici přitáhněte (utahovací moment: 6 Nm).
Montáž a nastavení upínacího
a brusného příslušenství (obr. 1, 8)
Upínací a brusné příslušenství se používá
k přidržení obrobku ke brusnému kotouči pod
určitým pevným úhlem.
1. Odstraňte příchytky spojující opěru obrobku
(c) s konzolí (d) a opěru sejměte (obr. 1).
2. Pomocí šroubu s šestihrannou hlavou (w)
a odpovídající matice (x) upevněte držák
brusného příslušenství (v) ke konzoli (d) stroje
podle obrázku (obr. 8). Ujistěte se, zda je
držák brusného příslušenství ve vzdálenosti
přibližně 2 mm od brusného kotouče.
3. Do vidlic držáku brusného příslušenství vložte
tyčinku (y) podle obrázku.
2. Obrobek natočte podle potřeby tak, abyste
dosáhli požadovaného úhlu zkosení. Úhel
závisí na délce přesahu X (viz obrázek).
U plochých hoblíků by měla být vzdálenost X
přibližně 20 mm, u dlát přibližně 25–28 mm.
3. Utáhněte hvězdicové rukojeti (aa).
Použití honovacího kotouče (obr. 1)
Obrobkem posouvejte po honovacím kotouči
(e) pomalu v horizontálním směru vpřed a vzad.
Hrot broušeného kraje obrobku by se měl dotýkat
kotouče po šíři 0,5 až 1 mm.
VAROVÁNÍ: Na honovací kotouč
nenanášejte žádnou honovací pastu.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vždy vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, nastavením nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je hlavní spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha těla a rukou během broušení
a honování je vyznačena na obrázku 10.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Jednou týdně odstraňte z pláště stroje a z krytů
brusný prach.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Chcete-li stroj zapnout, nastavte hlavní spínač (a)
do polohy 1.
Chcete-li stroj vypnout, nastavte hlavní spínač (a)
do polohy 0.
Použití brusného kotouče (obr. 1)
K dosažení rovných hran při broušení posunujte
pomalu obrobkem po brusném kotouči (b) vpřed
a vzad. Tlačte pouze mírně.
Použití upínacího a brusného
příslušenství (obr. 9)
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
1. Obrobek vložte do upínacího držáku (z).
13
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina; nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Udržujte čisté ventilační drážky a kryt nářadí
pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Opotřebené brusné a honovací kotouče
odevzdejte vašemu prodejci nebo
v místní recyklační stanici, kde budou
náležitým způsobem recyklovány nebo
zlikvidovány.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00231694 - 08-08-2014
14
DW754
STOLNÍ BRUSKA 2
©
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising