DW754 | DeWalt DW754 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

511111-20 SK
DW754
Obr. 1
f
f
e
c
d
xxxx xx xx
b
a
bb
2
c
Obr. 2
X
Obr. 3
m
l
i
k
h
g
j
g
3
Obr. 4
l
h
g
i
m
k
j
g
Obr. 5
o
n
f
p
q
4
Obr. 6
n
f
u
t
r
s
5
Obr. 7
c
c
Obr. 8
y
w
v
d
x
6
Obr. 9
X
aa
z
aa
Obr. 10
7
KOTÚČOVÁ A HONOVACIA BRÚSKA
DW754
Blahoželáme vám!
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na
použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
VAROVANIE: Označuje bezprostredne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
v prípade, že sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
(Iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
V
Typ
Menovitý prúd
A
Motor (príkon)
W
Motor (výkon)
W
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny priemer kotúča
mm
Maximálna šírka kotúča
mm
Vnútorný otvor kotúča
mm
Hmotnosť
kg
DW754
230
230/115
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 61029:
LPA (akustický tlak)
dB(A)
85
KPA (odchýlka akustického tlaku) dB(A)
3
LWA (akustický výkon)
dB(A)
98
KWA (odchýlka akustického výkonu) dB(A)
3
POZNÁMKA: Uvedené hodnoty sú úrovne emisií
a nejde o predpísané bezpečné pracovné hodnoty.
Zatiaľ čo existuje vzťah medzi úrovňami emisií
a dobou vystavenia sa ich pôsobeniu, nemôže
sa spoľahlivo určiť, či je nutné vykonanie ďalších
opatrení. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnú
úroveň pôsobenia týchto emisií na pracovníkov,
patria vlastnosti pracovného prostredia a ostatné
zdroje hluku, atď. Ide napríklad o počet strojov
a ostatné pracovné procesy. Povolená hranica
expozície sa môže v jednotlivých krajinách
odlišovať. Táto informácia však umožní
používateľovi lepšie zhodnotenie existujúcich
nebezpečenstiev a rizík.
Poistky:
Európa
8
Náradie 230 V10 A v napájacej sieti
Náradie 400 V16 A, na fázu
VAROVANIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
v prípade, že sa jej nezabráni, môže
spôsobiť vážne alebo smrteľné
zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
v prípade, že sa jej nezabráni, môže
viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DW754
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-4.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE
NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete
elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolitým osobám, obzvlášť deťom,
aby sa dotýkali náradia alebo predlžovacieho
kábla a držte ich mimo pracovnú oblasť.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú pílu na
rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti brúsky suché a čisté. Dbajte na to,
aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.
9
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú pílové kotúče, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
dielce nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je
možné hlavným vypínačom náradie zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy sa
nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí
budú používať originálne náhradné dielce.
10
V iných prípadoch môže dôjsť k veľkému
ohrozeniu používateľa.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
brúsky a honovačky
• Používajte iba brúsne a honovacie kotúče
s vyznačeným výrobcom, typom spojiva,
rozmermi a uvedenými maximálnymi otáčkami
kotúče, zodpovedajúcimi norme EN 12413.
• Nepoužívajte brúsne a honovacie kotúče,
ktorých maximálne otáčky sú nižšie než otáčky
stroja (pozrite technické údaje).
• Nepoužívajte brúsne a honovacie kotúče,
ktorých rozmery nezodpovedajú údajom
uvedeným v technických údajoch náradia.
Nepoužívajte žiadne dištančné vložky, ktoré by
umožnili upnutie pílového kotúča na vreteno.
• Brúsne a honovacie kotúče vymeňte hneď ako
budú opotrebované o viac ako približne 40 mm.
• Pri výmene brúsnych a honovacích kotúčov
striktne dodržujte pokyny.
• Pred nasadením nového brúsneho alebo
honovacieho kotúča sa musí vykonať jeho
kontrola zavesením na tenký špagátik
a miernym úderom kladivkom, či nemá trhlinu.
Kotúč by mal znieť čisto. Pokiaľ neznie čisto,
je poškodený a nesmie sa použiť.
• Pravidelne kontrolujte brúsne a honovacie
kotúče, či sú správne zarovnané. Pokiaľ je
kotúč vychýlený zo stredu, alebo pokiaľ nie je
vyvážený, musí sa vymeniť.
• Brúsne a honovacie kotúče skladujte vždy na
suchom mieste.
• Náradie používajte iba pri teplotách okolia
v rozmedzí od 5 °C do 40 °C.
• Pred použitím stroj zapnite a ponechajte
najmenej po dobu 30 sekúnd v chode
naprázdno.
• Pri suchom brúsení vždy používajte ochranné
okuliare.
• Nikdy nerežte materiály z horčíkových zliatin.
VAROVANIE: Použitie tohto náradia
môže vytvárať prach s obsahom
chemikálií spôsobujúcich rakovinu,
vývojové chyby novorodencov alebo
iné poškodenia pri reprodukcii. Vždy
používajte schválený respirátor.
VAROVANIE: Nepoužívajte toto
náradie v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov a prachu.
Iné nebezpečenstvá
Pri práci s týmto náradím hrozia nasledujúce riziká:
– poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielcami,
– poranenia spôsobené roztrhnutím brúsneho
kotúča.
Tieto riziká sú najviac evidentné najmä:
– v celom rozsahu pracovných operácií,
– v blízkosti dosahu rotujúcich častí stroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť.
Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
rotujúceho kotúča alebo pásu.
– Riziko zranenia pri výmene kotúča alebo
pásu.
– Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
2 Ochranný kryt proti iskrám
1 Kľúč
1 Súpravu montážneho materiálu
1 Schému elektrického zapojenia
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Hlavný vypínač
b. Brúsny kotúč
c. Opora obrobku
d. Konzola
e. Honovací kotúč
f. Ochranný kryt proti iskrám
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
POUŽITIE VÝROBKU
Používajte ochranu sluchu.
Vaša kotúčová a honovacia brúska DEWALT je
určená na ostrenie a honovanie nožov, dlát a iných
rezných nástrojov. Táto brúska sa nesmie používať
na rezanie kovov s obsahom horčíka. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (bb), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Brúsny kotúč
1 Honovací kotúč
1 Upínacie a brúsne príslušenstvo
1 Plastové vrecko obsahujúce:
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Kotúčová a honovacia brúska je elektrické náradie
pre profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 61029; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
11
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne upraveným káblom, ktorý je
dodávaný autorizovaným servisom DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba Veľká
Británia a Írsko)
IBA PRE JEDNOFÁZOVÝ ROZVOD SIETE
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím (L)
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke (N).
• Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej
svorke (E).
VAROVANIE: Dodržujte montážne
pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Montáž stroja k pracovnému stolu
(obr. 2)
Stroj sa musí upevniť k pracovnému stolu.
1. Na pracovní stôl si vyznačte polohu štyroch
montážnych otvorov podľa základne stroja.
2. Vo vyznačených miestach vyvŕtajte otvory Ø
6,5 mm.
3. Stroj umiestnite na pracovný stôl
s montážnymi otvormi v základni a súčasne
vyvŕtanými otvormi v pracovnom stole
prevlečte upevňovacie skrutky M6
s podložkami. Uistite sa, že vyčnievajúca dĺžka
každej použitej skrutky X (viď obrázok) je
najmenej 15 mm.
4. Na každú skrutku nasaďte maticu a pevne ju
dotiahnite (doťahovací moment: 8 Nm).
Výmena brúsneho kotúča (obr. 3, 4)
1. Dodaným kľúčom povoľte tri matice (g).
Použitie predlžovacieho kábla
2. Odstráňte ochranný kryt (h).
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
3. Dodaným kľúčom odstráňte maticu (i)
z hriadeľa (j). Matica na pravej strane hriadeľa
je opatrená pravotočivým závitom (obr. 3),
matica na ľavej strane hriadeľa je opatrená
ľavotočivým závitom (obr. 4).
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
4. Z hriadeľa snímte vonkajšiu prírubu (k),
tesniaci krúžok (l) a kotúč (m).
MONTÁŽ A NASTAVENIE
5. Na hriadeľ nasuňte nový kotúč.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Vybalenie stroja a jeho častí
1. Vyzdvihnite stroj zo škatule.
2. Vyberte príslušenstvo a jednotlivé dielce stroja.
Požadované a odporučené náradie
Bez ohľadu na náradie dodané so strojom sa
požaduje nasledujúce náradie:
–Momentový kľúč
12
6. Na hriadeľ nasaďte späť tesniaci krúžok,
vonkajšiu prírubu a maticu.
7. Maticu (o) pevne dotiahnite (doťahovací
moment: 6 Nm).
8. Nasaďte späť ochranný kryt.
9. Nasaďte späť tri matice (g) a pevne ich
dotiahnite (doťahovací moment: 5 Nm).
10. Pred použitím stroj zapnite a ponechajte
v chode naprázdno jednu minútu, aby ste sa
uistili, že kotúč nemá trhlinu.
VAROVANIE: Nepoužívajte poškodené
kotúče.
Montáž ochranného krytu proti
iskrám (obr. 5, 6)
Ochranný kryt proti iskrám poskytuje dodatočnú
ochranu pred iskrami a musí sa použiť kedykoľvek
je to možné. Ochranný kryt proti iskrám je dodaný
pre každý kotúč.
1. K ochrannému krytu proti iskrám (f) upevnite
priehľadné okienko (n) tak, že otvorom
v okienku a v ochrannom kryte prevlečiete
skrutku so šošovkovitou hlavou (o) a na jej
koniec nasadíte podložku (p) a maticu (q) (obr.
5). Maticu utiahnite.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
2. Ochranný kryt proti iskrám pridržte podľa
obrázka oproti okraju hornej strany klietky
kotúča (r) (obr. 6).
Správna poloha tela a rúk počas použitia je
vyznačená na obrázku 10.
3. Ochranným krytom a klietkou kotúča prevlečte
skrutku so šošovkovitou hlavou (s).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
4. Na skrutku nasaďte podložku (t) a maticu (u)
a túto dotiahnite rukou.
Ak chcete náradie zapnúť, nastavte hlavný vypínač
(a) do polohy I.
5. Kryt posunutím smerom ku kotúču nastavte
na vzdialenosť približne 2 mm od brúsneho
kotúča.
Ak chcete náradie vypnúť, nastavte hlavný vypínač
(a) do polohy 0.
6. Riadne utiahnite maticu (doťahovací moment:
6 Nm).
Nastavenie opory obrobku (obr. 7)
Oporu obrobku je možné nastaviť podľa použitého
obrobku a požadovaného uhla brúsenia.
1. Povoľte maticu zaisťujúcu oporu (c).
2. Oporu obrobku nastavte do požadovanej
polohy a sklonu tak, aby bola čo najbližšie ku
kotúču.
3. Maticu pevne dotiahnite (doťahovací moment:
6 Nm).
Montáž a nastavenie upínacieho
a brúsneho príslušenstva (obr. 1, 8)
Upínacie a brúsne príslušenstvo sa používa na
pridržanie obrobku k brúsnemu kotúču pod určitým
pevným uhlom.
1. Odstráňte príchytky spájajúce oporu obrobku
(c) s konzolou (d) a oporu vyberte (obr. 1).
2. Pomocou skrutky so šesťhrannou hlavou (w)
a zodpovedajúcej matice (x) upevnite držiak
brúsneho príslušenstva (v) ku konzole (d)
stroja podľa obrázka (obr. 8). Uistite sa, či je
držiak brúsneho príslušenstva vo vzdialenosti
približne 2 mm od brúsneho kotúča.
3. Do vidlíc držiaka brúsneho príslušenstva
vložte tyčinku (y) podľa obrázka.
POUŽITIE
Použitie brúsneho kotúča (obr. 1)
Na dosiahnutie rovných hrán pri brúsení posúvajte
pomaly obrobkom po brúsnom kotúči (b) vpred
a vzad. Tlačte iba mierne.
Použitie upínacieho a brúsneho
príslušenstva (obr. 9)
1. Obrobok vložte do upínacieho držiaka (z).
2. Obrobok natočte podľa potreby tak, aby ste
dosiahli požadovaný uhol skosenia. Uhol
závisí od dĺžky presahu X (viď obrázok). Pri
plochých hoblíkoch by mala byť vzdialenosť
X približne 20 mm, pri dlátach približne 25–28
mm.
3. Utiahnite hviezdicové rukoväti (a).
Použitie honovacieho kotúča (obr. 1)
Obrobkom posúvajte po honovacom kotúči (e)
pomaly v horizontálnom smere vpred a vzad.
Hrot brúseného kraja obrobku by sa mal kotúča
dotýkať v šírke 0,5 až 1 mm.
VAROVANIE: Na honovací kotúč
nenanášajte žiadnu honovaciu pastu.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
13
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vždy vypnite stroj
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo vybratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie by
mohlo spôsobiť úraz.
Raz do týždňa odstráňte z plášťa stroja a z krytov
brúsny prach.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Udržujte čisté ventilačné drážky a kryt náradia
pravidelne čistite mäkkou handričkou.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo testované s týmto
výrobkom. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
zst00241717 - 08-08-2014
14
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného domového
odpadu. Opotrebované brúsne
a honovacie kotúče odovzdajte vášmu
predajcovi alebo v miestnej recyklačnej
stanici, kde budú náležitým spôsobom
recyklované alebo zlikvidované.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
DW754
STOLNÁ BRÚSKA 2
©
15
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising