DW754 | DeWalt DW754 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

DW754
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)7
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)24
Français (traduction de la notice d’instructions originale)30
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)36
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)42
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)48
Português (traduzido das instruções originais)53
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)59
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)64
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)70
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)76
Copyright DeWALT
B
Fig. A
6
5
6
3
4
1
2
3
28
1
Fig. B
X
Fig. C
10
13
12
11
8
7
7
9
2
7
Fig. D
10
12
8
7
9
11
13
7
Fig. E
15
14
6
16
17
3
Fig. F
14
6
21
20
18
19
4
Fig. G
3
3
Fig. H
25
23
22
4
24
5
Fig. I
X
27
26
Fig. J
6
Dansk
SLIBE- OG FINSLIBEMASKINE TIL VÆRKTØJ
DW754
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Nominel strøm
Motoreffekt (indgang)
Motoreffekt (udgang)
Omdrejningstal ubelastet
Max. hjuldiameter
Max. hjulbredde
Hjulaksel
Vægt
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029:
dB(A)
56
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
69
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3,0
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN61029 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Slibe- og finslibemaskine til værktøj
DW754
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.03.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
7
Dansk
Generelle sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL! Ved brug af eldrevet værktøj skal de
grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at
mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskader
inklusive de følgende.
Læs alle instruktionerne, før du forsøger at betjene dette
produkt, og gem instruktionerne.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
1 . Hold arbejdsområdet ryddet.
ʵʵ Rodede områder og bænke inviterer til skader.
2 . Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
ʵʵ Udsæt ikke værktøjet for regn. Brug ikke værktøjet i fugtige
eller våde omgivelser. Hold arbejdsområdet godt oplyst
(250 - 300 lux). Brug ikke værktøjet, hvor der er risiko for
at forårsage brand eller eksplosion, dvs. i nærheden af
brandbare væsker og gasser.
3 . Beskyt mod elektrisk stød.
ʵʵ Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
(f.eks. rør, radiatorer, kedler og køleskabe). Når værktøjet
bruges under ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, ved
produktion af metalspåner osv.), kan el-sikkerheden
forbedres ved at indsætte en isolerende omformer eller
en fejlstrømsafbryder.
4 . Hold andre personer på afstand.
ʵʵ Lad ikke personer, særligt børn, der ikke er involveret i
arbejdet, berøre værktøjet eller forlængerledningen, og
hold dem på afstand af arbejdsområdet.
5 . Gem værktøj, der ikke er i brug.
ʵʵ Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt,
sikkert aflåst sted, der er uden for børns rækkevidde.
6 . Tving ikke værktøjet.
ʵʵ Det udfører arbejdet bedre og mere sikkert ved den
hastighed, det er beregnet til.
7 . Brug det rigtige værktøj.
ʵʵ Tving ikke småt værktøj til at udføre et kraftigere værktøjs
arbejde. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug for eksempel ikke rundsave til at skære rafter
eller stammer.
8 . Klæd dig rigtigt på.
ʵʵ Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker, da det kan
sidde fast i bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales
ved udendørs arbejde. Bær beskyttende hårbeklædning til
at dække langt hår.
9 . Brug beskyttelsesudstyr.
ʵʵ Brug altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller
støvmaske, hvis arbejdet danner støv eller flyvende
partikler. Hvis disse partikler er meget varme, skal du også
bære et varmeresistent forklæde. Bær altid høreværn. Bær
altid en sikkerhedshjelm.
10 . Tilslut støvudsugningsudstyr.
ʵʵ Hvis der findes enheder til tilslutning af støvudsugningsog opsamlingsudstyr, skal du sørge for, at det er tilsluttet
og anvendes korrekt.
8
11 . Misbrug ikke ledningen.
ʵʵ Træk aldrig i ledningen for at afbryde den fra
stikkontakten. Hold ledningen på afstand af varme, olie
og skarpe kanter. Bær aldrig værktøjet i ledningen.
12 . Fastgør arbejdet.
ʵʵ Brug klemmer eller skruetvinge til at holde arbejdet fast.
Det er mere sikkert end at bruge hånden, og det frigør
begge hænder til at betjene værktøjet.
13 . Stræk dig ikke for meget.
ʵʵ Bevar altid fodfæste og balance.
14 . Vedligehold værktøjet omhyggeligt.
ʵʵ Hold skæreværktøj skarpt og rent for bedre og mere sikker
ydelse. Følg instruktionerne for smøring og skift af tilbehør.
Efterse værktøjet regelmæssigt og få det repareret af et
autoriseret værksted, hvis det er beskadiget. Hold alle
håndtag tørre, rene og fri fra olie og fedt.
15 . Træk stikket ud på værktøjet.
ʵʵ Afbryd strømforsyningen til værktøjet, når det ikke er i
brug, før service og ved udskiftning af tilbehør som f.eks.
klinger, bits og fræsere.
16 . Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
ʵʵ Gør det til en vane at kontrollere, om nøgler og skiftenøgler
er fjernet fra værktøjet, inden det tages i brug.
17 . Undgå utilsigtet start.
ʵʵ Bær ikke værktøjet med en finger på kontakten. Sørg for, at
værktøjet er i stillingen “off”, før stikket sættes i.
18 . Brug forlængerledninger til udendørs brug.
ʵʵ Efterse forlængerledningen før brug og udskift den, hvis
den er beskadiget. Brug kun forlængerledninger beregnet
til udendørs brug og tilsvarende mærket ved udendørs
brug af værktøjet.
19 . Vær opmærksom.
ʵʵ Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke værktøjet,
hvis du er træt eller påvirket af narkotika eller alkohol.
20 . Kontrollér for beskadigede dele.
ʵʵ Kontrollér omhyggeligt værktøjet og strømledningen før
brug for at afgøre, om det vil fungere korrekt og udføre
den tilsigtede funktion. Kontrollér om bevægelige dele
er justeret eller binder, defekte dele, montering og andre
forhold, der kan påvirke funktionen. En skærm eller
anden beskadiget del skal repareres eller udskiftes af et
autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet i
denne vejledning. Alle beskadigede eller defekte dele skal
repareres eller udskiftes på et autoriseret værksted. Brug
ikke værktøjet, hvis afbryderen ikke tænder og slukker det.
Forsøg aldrig at udføre reparationer selv.
ADVARSEL: Brug af andet tilbehør eller udstyr, eller
udførelse af andre operationer med dette værktøj end
anbefalet i denne vejledning, kan medføre risiko for
personskade..
21 . Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
ʵʵ Dette eldrevne værktøj overholder de relevante
sikkerhedsregler. Reparationer må kun udføres af
Dansk
kvalificerede personer med brug af originale reservedele.
Ellers kan det medføre betragtelig fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsforanstaltninger for slibeog finslibemaskiner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug udelukkende slibe- og finslibehjul med et mærke, som
opgiver producentens navn, båndenes materiale, hjulets
dimensioner og max. hastighed, og som er i overensstemmelse
med EN12413.
Anvend ikke slibe- og finslibehjul med en max. hastighed, som
er mindre end maskinens hastighed (se tekniske data).
Brug ikke slibe- og finslibehjul, der ikke har de mål, der er
opgivet i de tekniske data. Brug ikke mellemstykker for at få
et hjul til at passe på
Udskift et slibe- eller finslibehjul, så snart det er blevet slidt
mere end ca. 40 mm. ned.
Følg altid anvisningerne nøjagtigt, når du udskifter et slibeeller finslibehjul.
Før slibe- eller finslibehjulet monteres, skal det efterses for
revner ved at hænge det på en tynd snor og slå let på det
med en hammer. Hjulet skal lave en klar lyd. Hvis det ikke er
tilfældet, er hjulet i stykker og kan ikke bruges.
Check regelmæssigt om slibe- eller finslibehjulet er rigtigt
sporet Hvis hjulet løber ud af centrum eller ud af balance, skal
det udskiftes.
Sæt altid slibe- og finslibehjul på et tørt sted.
Brug kun maskinen når omgivelserne har en temperatur på
mellem 5 °C og 40 °C.
Tænd maskinen og lad hjulet løbe uden vægt i mindst 30
sekunder før brugen.
Brug altid sikkerhedsbriller under tørslibning.
Slib aldrig værktøj af magnesium
ADVARSEL: Ved brugen af denne maskine kan der
dannes støv, der indeholder kemikalier, som vides at
fremkalde kræft, fødselsskader eller andre skader for
forplantningen. Brug passende beskyttelse af luftvejene.
ADVARSEL: Brug ikke maskinen i nærheden af let
antændelige materialer.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af disse maskiner:
• lemlæstelser i forbindelse med berøring af de roterende dele,
• lemlæstelser fremkaldt af at man afbryder slibehjulet.
Disse farer er de mest åbenlyse:
• inden for selve maskinens rækkevidde,
• inden for rækkevidde af roterende maskindele.
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og
anvender sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer.
Disse farer er: • Høreskader.
• Risiko for uheld på grund af drejehjulets eller remmens
uafdækkede dele.
•
•
Risiko for skade under udskiftning af hjulet eller remmen.
Risiko for at få fingrene i klemme under åbning
af afskærmningen.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN61029, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Slibehjul
1Finslibehjul
1 Spændestykke- og slibebånd
1 Plasticpose med følgende indhold:
2Gnistskærm
1Skruenøgle
1 Sæt montagemateriale
1Elektrodiagram
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 28 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
9
Dansk
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Afbryder
Slibehjul
Støtte til arbejdsstykke
Bøjle
Finslibehjul
Gnistskærm
Tilsigtet Brug
Din DeWALT slibe- og finslibemaskine til værktøj er fremstillet
til at slibe og finslibe knive, mejsler og andet værktøj til skæring.
Denne maskine må aldrig bruges til at slibe magnesiumværktøj.
Denne maskine er ikke beregnet til kontinuerlig drift.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Slibe- og finslibningsmaskinen er en
professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Sørg for at den udstående længde X (se Figuren) er mindst
15 mm for hver anvendt bolt.
4. Anbring en møtrik på hver bolt og stram møtrikkerne godt
(moment: 8 Nm).
Udskiftning af slibehjul (Fig. C, D)
1. Fjern de tre møtrikker 7 ved at bruge den
medfølgende skruenøgle.
2. Fjern skærmbeskyttelsen 8 .
3. Fjern møtrikken 9 fra akslen 10 ved at bruge skruenøglen.
Møtrikken på den højre aksel har højregevind (Fig. C),
møtrikken på den venstre aksel har venstregevind (Fig. D).
4. Tag den ydre flange 11 , pakningsstykket 12 og hjulet 13 af akslen.
5. Sæt det nye hjul på akslen.
6. Sæt pakningsstykket, den ydre flange og møtrikken på
akslen igen.
7. Stram møtrikken godt 9 (moment: 6 Nm).
8. Sæt skærmbeskyttelsen tilbage.
9. Sæt de tre møtrikker 7 tilbage og stram dem godt
(moment: 5 Nm).
10. Tænd maskinen og lad hjulet løbe uden vægt et minut for at
efterse det for revner.
ADVARSEL: Anvend ikke et beskadiget hjul.
Montering af gnistskærmen (Fig. E, F)
Udover det det følger med maskinen, er følgende værktøj
nødvendigt:
-- Momentnøgle
Gnistskærmen tilbyder ekstra beskyttelse mod gnister og skal
bruges så ofte som muligt.
Der leveres en gnistskærm til hvert hjul.
1. Sæt den gennemsigtige skærm 14 på gnistskærmen 6 ved
at sætte en bolt med champignonhoved 15 ind i skærmen
og gnistskærmen og anbringe en spændskive 16 og møtrik
17 på bolten (Fig. E). Stram møtrikken.
2. Hold gnistskærmen mod kanten foroven på hjulkassen 18 som vist (Fig. F).
3. Indsæt en bolt med champignonhoved 19 i gnistskærm
og hjulkasse.
4. Anbring en spændskive 20 og møtrik 21 på bolten og
stram møtrikken med hånden.
5. Sæt skærmen på en afstand af cirka 2 mm fra hjulet ved at
skubbe den hen mod hjulet.
6. Stram møtrikken godt 12 (moment: 6 Nm).
Montering af maskinen på arbejdsbænken
(Fig. B)
Indstilling af støtten til arbejdsstykket
(Fig. G)
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Udpakning af maskinen og dens dele
1. Løft forsigtigt maskinen ud af pakningen.
2. Tag tilbehøret og hardwaredelene ud.
Nødvendigt og anbefalet værktøj
Maskinen skal monteres på arbejdsbænken.
1. Markér positionen for de fire montagehuller i maskinens fod
på arbejdsbænken.
2. Bor et hul på Ø 6,5 mm i hver af de markerede positioner.
3. Sæt maskinen på arbejdsbænken og før en M6-bolt med
en spændskive ind gennem hvert af de monterede huller
i foden og ind i de huller, der er boret i arbejdsbænken.
10
Støtten til arbejdsstykket kan indstilles efter arbejdsemnet og
den ønskede slibevinkel.
1. Løsn møtrikken, som holder støtten 3 .
2. Efter at have sikret, at støtten er så tæt på hjulet som muligt,
sættes støtten i den ønskede position og vinkel.
3. Stram møtrikken godt (moment: 6 Nm).
Dansk
Montering og indstilling af slibe- og
spændestykkebåndet (Fig. A, H)
Slibe- og spændestykkebåndet bruges til at holde arbejdsemnet
mod slibehjulet i en bestemt vinkel.
1. Fjern de beslag der holder arbejdsemnestøtten 3 mod
bøjlen 4 og fjern arbejdsemnestøtten (Fig. A).
2. Montér bøjlen 22 til slibebåndet på bøjlen 4 på maskinen,
som vist, ved at bruge den sekskantede bolt 23 og den
tilsvarende møtrik 24 (Fig. H). Sørg for, at slibebåndets bøjle
er cirka 2 mm fra slibehjulet.
3. Stik, som vist, slibebåndets stang 25 ind i gaflerne på
slibeudstyrets bøjle.
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. J)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Se Figur J for korrekt kropsstilling og håndposition under
slibning og finslibning.
Starte og stoppe (Fig. A)
Maskinen tændes: sæt tænd/sluk-kontakten 1 på 1.
Maskinen slukkes: sæt tænd/sluk-kontakten 1 på 0.
Anvendelse af slibehjulet (Fig. A)
Bevæg den langsomt frem og tilbage over slibehjulet 2 for at
opnå en lige skærekant. Pres kun en anelse.
Anvendelse af spændestykke- og slibeudstyr
(Fig. I)
1. Stik arbejdsemnet ind i spændestykkebøjlen 26 .
2. Anbring arbejdsemnet som påbudt for at opnå den korrekte
skæve vinkel. Vinklen er en funktion af den udstående
længde X (se Figuren)Til jernhøvle skal X være cirka 20 mm
og til mejsler cirka 25–28 mm.
3. Stram stjerneknopperne 27 .
Anvendelse af finslibehjulet (Fig. A)
Bevæg arbejdsemnet vandret langsomt frem og tilbage over
finslibehjulet 5 . Spidsen af skærekanten på arbejdsemnet skal
være i kontakt med hjulet over en bredde på 0,5 til 1 mm.
ADVARSEL: Brug ikke nogen finslibningspasta
på finslibehjulet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Fjern en gang om ugen sliberester fra huset og beklædningerne.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt
med en blød klud.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
11
Deutsch
WERKZEUGSCHLEIF- UND ABZIEHMASCHINE
DW754
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Werkzeugschleif- und abziehmaschine
DW754
Spannung
Typ
Nennstrom
Aufnahmeleistung
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Max. Stein-Ø
Max. Steinbreite
Kernloch
Gewicht
VWS
A
W
W
min-1
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029.
dB(A)
56
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
69
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
dB(A)
3,0
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN61029 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
12
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
15.03.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Deutsch
Allgemeine Sicherheitsanweisungen
WARNUNG! Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen
sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer
beachtet werden, um die Gefahr von Brand, Stromunfall
und Verletzungen zu reduzieren. Zu diesen Vorkehrungen
gehören:
Lesen Sie alle diese Anweisungen, bevor Sie versuchen,
das Produkt in Betrieb zu nehmen. Bewahren Sie diese
Anweisungen auf.
BEWAHREN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG ZUM
SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
1 . Halten Sie den Arbeitsbereich sauber.
ʵʵ Unaufgeräumte Bereiche und Werkbänke
begünstigen Verletzungen.
2 . Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung.
ʵʵ Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus. Verwenden
Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
Sorgen Sie für eine gute Ausleuchtung (250-300 Lux) des
Arbeitsbereiches. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die
Gefahr von Brand oder Explosion besteht, z. B. in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 . Schützen Sie sich vor Stromunfällen.
ʵʵ Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen
(z. B. Rohrleitungen, Radiatoren, Kochplatten und
Kühlgeräte). Wenn Sie das Gerät unter extremen
Bedingungen verwenden (z. B. bei hoher Luftfeuchtigkeit
oder wenn Metallstaub erzeugt wird usw.) kann die
Sicherheit hinsichtlich des elektrischen Stroms erhöht
werden, indem ein Trenntransformator oder ein (FI)
Fehlerstromschutzschalter zwischengeschaltet wird.
4 . Halten Sie andere Personen fern.
ʵʵ Lassen Sie nicht zu, dass Personen, insbesondere Kinder,
die nichts mit der Arbeit zu tun haben, das Gerät oder das
Verlängerungskabel berühren, und halten Sie sie vom
Arbeitsbereich fern.
5 . Verwahren Sie nicht genutzte Geräte.
ʵʵ Die Geräte müssen an einem trockenen und sicher
verschlossenem Ort, für Kinder unzugänglich, gelagert
werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
6 . Überlasten Sie das Gerät nicht.
ʵʵ Das Gerät wird seine Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
7 . Verwenden Sie das passende Gerät.
ʵʵ Überlasten Sie nicht kleine Geräte mit Aufgaben für
Hochleistungsgeräte. Verwenden Sie die Geräte nicht für
bestimmungsfremde Aufgaben. Verwenden Sie z. B. keine
Kreissägen für das Sägen von Ästen oder Holzklötzen.
8 . Tragen Sie geeignete Kleidung.
ʵʵ Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, da diese
von sich bewegenden Teilen erfasst werden können.
Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu
empfehlen. Tragen Sie einen Haarschutz, um langes
Haar festzuhalten.
9 . Verwenden Sie die persönliche Schutzausrüstung.
ʵʵ Verwenden Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine
Schutz- oder Staubschutzmaske bei Arbeiten, bei denen
Staub oder umherfliegende Teile entstehen. Wenn
diese Teile sehr heiß werden können, tragen Sie auch
eine hitzebeständige Schürze. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10 . Schließen Sie die Staubabsaugung an.
ʵʵ Wenn Geräte für den Anschluss an eine Staubabsaugung
und -sammlung vorgesehen sind, vergewissern
Sie sich, dass diese richtig angeschlossen sind und
verwendet werden.
11 . Überlasten Sie das Kabel nicht.
ʵʵ Zerren Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl und scharfen Kanten. Tragen Sie das Gerät
niemals am Kabel.
12 . Fixieren Sie das Werkstück.
ʵʵ Wenn möglich, verwenden Sie Klemmen oder einen
Schraubstock zum Fixieren des Werkstücks. Dies ist sicherer
als das Halten mit den Händen und lässt Ihnen beide
Händen für die Gerätebedienung frei.
13 . Übernehmen Sie sich nicht.
ʵʵ Achten Sie immer auf richtigen Stand und Gleichgewicht.
14 . Warten Sie die Geräte sorgfältig.
ʵʵ Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber,
um eine bessere und sicherere Leistung zu erzielen.
Befolgen Sie die Anweisungen für Schmierung und
Zubehörwechsel. Prüfen Sie die Geräte regelmäßig und
lassen Sie sie bei Beschädigung durch eine autorisierte
Kundendienstwerkstatt reparieren. Halten Sie Griffe
trocken, sauber und öl- und fettfrei.
15 . Trennen Sie die Geräte vom Netz.
ʵʵ Wenn nicht in Gebrauch, vor der Wartung oder
beim Zubehörwechsel, z. B. von Sägeblättern, Bits
und Schneidvorsätzen, trennen Sie das Gerät von
der Stromversorgung.
16 . Entfernen Sie Einstell- und Werkzeugschlüssel.
ʵʵ Machen Sie es sich zur Gewohnheit zu prüfen, dass alle
Einstell- und Werkzeugschlüssel vom Gerät entfernt sind,
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
17 . Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
ʵʵ Tragen Sie das Gerät nicht mit dem Finger am Schalter.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der „AUS“-Position ist,
bevor Sie es anschließen.
18 . Verwenden Sie Verlängerungskabel für
den Außenbereich.
ʵʵ Prüfen Sie vor der Verwendung das Verlängerungskabel
und ersetzen Sie es, wenn es beschädigt ist. Wenn
Sie das Gerät im Freien einsetzen, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die für den Außeneinsatz bestimmt
und entsprechend gekennzeichnet sind.
19 . Seien Sie aufmerksam.
ʵʵ Achten Sie darauf, was Sie tun. Verwenden Sie Ihre
praktische Vernunft. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
13
Deutsch
Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten
oder Alkohol stehen.
20 . Überprüfen Sie, ob Teile beschädigt sind.
ʵʵ Vor dem Einsatz prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel
sorgfältig, um zu gewährleisten, dass es ordnungsgemäß
funktionieren und seine bestimmungsgemäße
Funktion erfüllen wird. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile
ausgerichtet, verzogen oder ausgeschlagen, ob Teile
oder Anbauteile gebrochen oder in einem Zustand sind,
der den Betrieb beeinträchtigen kann. Beschädigte
Schutzabdeckungen oder andere Teile müssen durch eine
autorisierte Kundendienstwerkstatt richtig repariert oder
ersetzt werden, sofern in dieser Betriebsanleitung nicht
anderes angegeben ist. Lassen Sie jeden beschädigten
oder defekten Schalter durch eine autorisierte
Kundendienstwerkstatt austauschen. Verwenden Sie
das Gerät nicht, wenn Sie es mit dem Schalter nicht
ein- und ausschalten können. Versuchen Sie niemals
selbstständige Reparaturen.
WARNUNG: Wenn Sie Zubehör oder Anbauteile
verwenden oder das Gerät für Aufgaben einsetzen, die
nicht in dieser Betriebsanleitung empfohlen sind, kann die
Gefahr von Verletzungen entstehen.
21 . Lassen Sie Ihr Gerät durch Fachpersonal reparieren.
ʵʵ Dieses Elektrogerät erfüllt die maßgeblichen
Sicherheitsvorschriften. Reparaturen sollten nur durch
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen
erfolgen, da sonst erhebliche Gefahren für den Verwender
entstehen können.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für
Schleifund Abziehmaschinen
•
•
•
•
•
•
•
14
Verwenden Sie nur Schleif- und Abziehscheiben mit Angaben
über den Hersteller, das Bindemittel, die Abmessungen und
die höchstzulässige Drehzahl der Scheibe, die mit EN12413 im
Einklang stehen.
Verwenden Sie keine Schleif- und Abziehscheiben, deren
maximale Drehzahl die Drehzahl der Maschine unterschreiten
(siehe technische Daten).
Verwenden Sie keine Schleif- und Abziehscheiben, die nicht mit
den in den technischen Daten angegebenen Abmessungen
im Einklang stehen. Benutzen Sie keine Abstandsstücke, um
den Stein auf die Spindel zu setzen.
Erneuern Sie eine Schleif- bzw. Abziehscheibe, sobald der
Verschleiß 40 mm überschreitet.
Befolgen Sie bei der Erneuerung der Schleif- oder
Abziehscheibe immer strikt die Anweisungen.
Bevor Sie einen neuen Schleif- oder Abziehstein montieren,
muß dieser auf Risse überprüft werden, indem man den Stein
an eine dünne Schnur hängt und den Stein sanft mit einem
Hammer beklopft. Der Stein muß klar tönen. Wenn nicht, ist
der Stein beschädigt und darf nicht benutzt werden.
Überprüfen Sie einen Schleif- oder Abziehstein regelmäßig auf
seine richtige Ausrichtung. Läuft der Stein außermittig oder
unrund, so muß er erneuert werden.
•
•
•
•
•
Schleif- und Abziehsteine immer an einem trockenen
Platz aufbewahren.
Verwenden Sie die Maschine nur bei Umgebungstemperaturen
von 5 °C bis 40 °C.
Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie den Stein vor der
Verwendung mindestens 30 Sekunden unbelastet laufen.
Tragen Sie beim Trockenschleifen immer eine Schutzbrille.
Schleifen Sie niemals Werkzeuge aus Magnesium.
WARNUNG: Beim Verwenden dieser Maschine kann
Staub entstehen, der Chemikalien enthält, die Krebs,
Geburtsschäden und andere Erbschäden verursachen
können. Verwenden Sie entsprechende Atemapparate.
WARNUNG: Benutzen Sie die Maschine nicht in der Nähe
von leicht entflammbaren Stoffen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb dieser Maschinen
nicht vermeiden:
• Verletzungen, die durch eine Berührung der sich drehenden
Teile verursacht werden,
• Verletzungen, die durch Brechen des Schleifsteins entstehen.
Folgende Risiken sind am augenscheinlichsten:
• Risiken innerhalb des Arbeitsbereiches,
• Risiken innerhalb des Bereiches der sich drehenden Teile.
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte Restrisiken
trotz der Einhaltung der relevanten Sicherheitsvorschriften und
der Verwendung von Schutzeinrichtungen nicht vermeiden. Es
handelt sich hierbei insbesondere um:
• Gehörschäden
• Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden
Steins oder Bandes.
• Verletzungsgefahr beim Stein- oder Bandwechsel.
• Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN61029 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Deutsch
Verwendung eines Verlängerungskabels
Bestimmungsgemässe Verwendung
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Ihre DeWALT Schleif- und Abziehmaschine wurde zum
Schärfen und Abziehen von Messern, Meißeln und andere
Schneidwerkzeugen entwickelt. Die Maschine darf niemals
für das Schleifen von Werkzeugen aus Magnesium verwendet
werden. Die Maschine ist nicht für Dauerbetrieb vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Schleif- und Honmaschine ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Schleifstein
1Abziehstein
1 Klemm- und Schleifvorrichtung
1 Plastikbeutel mit:
2Funkenblende
1Gabelschlüssel
1Befestigungsmaterial
1Schaltplan
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Auspacken der Maschine und ihrer Teile
Tragen Sie Gehörschutz.
1. Heben Sie die Maschine vorsichtig aus ihrer Verpackung.
2. Nehmen Sie die Zubehör- und Geräteteile heraus.
Tragen Sie Augenschutz.
Erforderliche und empfohlene Werkzeuge
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 28 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Schleifstein
Werkstückstütze
Winkel
Abziehstein
Funkenblende
Abgesehen von den mitgelieferten Werkzeugen sind folgende
Werkzeuge erforderlich:
-- Drehmomentschlüssel
Montage der Maschine auf einer Werkbank
(Abb. B)
Die Maschine muß auf einer Werkbank montiert sein.
1. Übertragen Sie die vier Montagelöcher im Maschinenfuß auf
die Werkbank.
2. Bohren Sie an den vier markierten Stellen ein Loch von Ø
6,5 mm.
3. Stellen Sie die Maschine auf die Werkbank und stecken Sie
eine M6-Schraube mit einer Unterlegscheibe in die Löcher,
die in die Werkbank gebohrt wurden. Stellen Sie sicher, daß
die hervorstehende Länge X (siehe Abbildung) mindestens
15 mm für jede verwendete Schraube beträgt.
4. Drehen Sie eine Mutter auf jede Schraube und ziehen Sie sie
an (Anzugsmoment: 8 Nm).
15
Deutsch
Wechseln des Schleifsteins (Abb. C, D)
1. Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Gabelschlüssels die
drei Muttern 7 .
2. Nehmen Sie den Schutz 8 ab.
3. Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Gabelschlüssels die
Mutter 9 von der Spindel 10 . Die Mutter auf der rechten
Spindel hat ein Rechtsgewinde (Abb. C), die Mutter auf der
linken Spindel ein Linksgewinde (Abb. D).
4. Nehmen Sie den Außenflansch 11 , den Druckring 12 und
den Stein 13 von der Spindel.
5. Setzen Sie den neuen Stein auf die Spindel.
6. Montieren Sie den Druckring, den Außenflansch und die
Mutter auf die Spindel.
7. Ziehen Sie die Mutter 9 sicher an (Anzugsmoment: 6 Nm).
8. Bringen Sie den Schutz wieder an.
9. Montieren Sie die drei Muttern 7 und ziehen Sie sie sicher
an (Anzugsmoment: 5 Nm).
10. Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie den Stein zum
Überprüfen auf Risse eine Minute unbelastet laufen.
WARNUNG: Benutzen Sie keinen beschädigten Stein.
Montieren der Funkenblende (Abb. E, F)
Die Funkenblende bietet zusätzlichen Schutz gegen Funken
und sollte möglichst immer benutzt werden. Bei jedem Stein
wird eine Funkenblende mitgeliefert.
1. Bringen Sie das durchsichtige Schild 14 am Funkenschutz
6 an, indem Sie eine Schloßschraube 15 in das Schild und
die Blende einsetzen und eine Unterlegscheibe 16 mit
Mutter 17 auf die Schraube (Abb. E) setzen. Ziehen Sie die
Mutter an.
2. Halten Sie gemäß Abb. F den Funkenschutz gegen die Kante
oben am Schleifsteingehäuse 18 .
3. Setzen Sie eine Schloßschraube 19 in die Blende und das
Schleifsteingehäuse ein.
4. Setzen Sie eine Unterlegscheibe 20 mit Mutter 21 auf die
Schraube und ziehen Sie die Mutter handfest an.
5. Montieren Sie die Blende mit einem Abstand von ca. 2 mm
zum Stein, indem Sie sie zum Stein schieben.
6. Ziehen Sie die Mutter sicher an (Anzugsmoment: 6 Nm).
Einstellen des Werkstückträgers (Abb. G)
Der Werkstückträger kann gemäß Werkstück auf den
gewünschten Schleifwinkel eingestellt werden.
1. Lösen Sie die Mutter, die den Träger 3 hält.
2. Bringen Sie den Träger in die gewünschte Stellung und den
gewünschten Winkel, und achten Sie darauf, daß sich der
Träger so dicht wie möglich am Schleifstein befindet.
3. Ziehen Sie die Mutter an (Anzugsmoment: 6 Nm).
Montieren und Einstellen der Klemm- und
Schleifvorrichtung (Abb. A, H)
Die Klemm- und Schleifvorrichtung wird zum Halten des
Werkstücks gegen den Schleifstein unter einem festen
Winkel benutzt.
1. Entfernen Sie die Befestigungen, die den Werkstückträger 3 an der Klemmvorrichtung 4 halten, und entfernen Sie den
Werkstückträger (Abb. A).
2. Montieren Sie die Schleifvorrichtung 22 wie gezeigt
an der Klemmvorrichtung 4 an der Maschine und
benutzen Sie dabei die Sechskantschraube 23 und die
dazugehörende Mutter 24 (Abb. H). Achten Sie darauf, daß
der Schleifvorrichtungsträger einen Abstand von ca. 2 mm
zum Schleifstein hat.
3. Stecken Sie, wie gezeigt, die Stange 25 der Schleifvorrichtung in den Gabeln am
Schleifvorrichtungsträger.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. J)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Abbildung J zeigt die korrekte Körperhaltung und Handposition
beim Schleifen und Honen.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Einschalten: Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter 1 auf Stellung 1.
Ausschalten: Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter 1 auf Stellung 0.
Benutzen des Schleifsteins (Abb. A)
Zum Erreichen einer geraden Schneidkante bewegen Sie
den Gegenstand langsam von vorn nach hinten über den
Schleifstein 2 . Üben Sie nur einen leichten Druck aus.
Benutzen der Klemm- und
Schleifvorrichtung (Abb. I)
1. Spannen Sie das Werkstück in die Klemmvorrichtung 26 .
2. Positionieren Sie das Werkstück entsprechend des
gewünschten Schleifwinkels. Der Schleifwinkel ist die
16
Deutsch
Funktion der herausragenden Länge X (siehe Abbildung).
Für flache Teile sollte X ca. 20 mm betragen, für Meißel ca.
25–28 mm.
3. Ziehen Sie die Sterngriffe 27 an.
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Benutzen des Abziehsteins (Abb. A)
Umweltschutz
Bewegen Sie das Werkstück langsam und horizontal von
vorn nach hinten über den Abziehstein 5 . Die Spitze der
Schneidkante des Werkstücks muß den Stein über eine Breite
von ca. 0,5 bis 1 mm berühren.
WARNUNG: Tragen Sie keine Abziehpaste auf den
Abziehstein auf.
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Entfernen Sie wöchentlich die Schleifpartikel vom Gehäuse und
von den Abdeckungen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und
reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
17
English
TOOL GRINDING AND HONING MACHINE
DW754
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Rated current
Motor power (input)
Motor power (output)
No-load speed
Max. wheel diameter
Max. wheel width
Wheel bore
Weight
VAC
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
230/115
2
1.86
415
300
2750
125
25
20
9.3
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029:
dB(A)
56
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
69
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3.0
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN61029 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Tool Grinding and Honing Machine
DW754
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.03.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
18
English
General Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety
precautions should always be followed to reduce the
risk of fire, electric shock and personal injury including
the following.
Read all of these instructions before attempting to operate this
product and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
1 . Keep work area clear.
ʵʵ Cluttered areas and benches invite injuries.
2 . Consider work area environment.
ʵʵ Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in
damp or wet conditions. Keep the work area well lit
(250 - 300 Lux). Do not use the tool where there is a risk of
causing fire or explosion, e.g. in the presence of flammable
liquids and gases.
3 . Guard against electric shock.
ʵʵ Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes,
radiators, cookers and refrigerators). When using the
tool under extreme conditions (e.g., high humidity, when
metal swarf is being produced, etc.), electric safety can be
improved by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
4 . Keep other persons away.
ʵʵ Do not let persons, especially children, not involved with
the work, touch the tool or the extension cord and keep
them away from the work area.
5 . Store idle tools.
ʵʵ When not in use, tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
6 . Do not force the tool.
ʵʵ It will do the job better and safer at the rate to which it
was intended.
7 . Use the right tool.
ʵʵ Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool.
Do not use tools for purposes not intended; for example do
not use circular saws to cut tree limbs or logs.
8 . Dress properly.
ʵʵ Do not wear loose clothing or jewellery, as these can
be caught in moving parts. Non-skid footwear is
recommended when working outdoors. Wear protective
hair covering to contain long hair.
9 . Use protective equipment.
ʵʵ Always use safety glasses. Use a face or dust mask if
working operations create dust or flying particles. If these
particles might be considerably hot, also wear a heatresistant apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
10 . Connect dust extraction equipment.
ʵʵ If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure that these are
connected and properly used.
11 . Do not abuse the cord.
ʵʵ Never yank the cord to disconnect if from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges. Never
carry the tool by its own cord.
12 . Secure work.
ʵʵ Where possible use clamps or a vice to hold the work. It
is safer than using your hand and it frees both hands to
operate the tool.
13 . Do not overreach.
ʵʵ Keep proper footing and balance at all times.
14 . Maintain tools with care.
ʵʵ Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and
changing accessories. Inspect tools periodically and
if damaged have them repaired by an authorised
service facility. Keep handles dry, clean and free from oil
and grease.
15 . Disconnect tools.
ʵʵ When not in use, before servicing and when changing
accessories such as blades, bits and cutters, disconnect
tool from the power supply.
16 . Remove adjusting keys and wrenches.
ʵʵ Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating
the tool.
17 . Avoid unintentional starting.
ʵʵ Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure
that the tool is in the “off” position before plugging in.
18 . Use outdoor extension leads.
ʵʵ Before use, inspect the extension cable and replace
if damaged. When the tool is used outdoors, use
only extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
19 . Stay alert.
ʵʵ Watch what you are doing. Use common sense. Do not
operate the tool when you are tired or under the influence
of drugs or alcohol.
20 . Check for damaged parts.
ʵʵ Before use, carefully check the tool and mains cable to
determine that it will operate properly and perform its
intended function. Check for alignment of moving parts,
binding of moving parts, breakage of parts, mounting
and any other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be properly
repaired or replaced by an authorized service centre unless
otherwise indicated in this instruction manual. Have any
damaged or defective switches replaced by an authorised
service center. Do not use the tool if the switch does not
turn it on and off. Never attempt any repairs yourself.
WARNING: The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than
those recommended in this instruction manual may
present a risk of personal injury.
21 . Have your tool repaired by a qualified person.
19
English
ʵʵ This electric tool complies relevant safety rules. Repairs
should only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Grinding and
Honing Machines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use only grinding and honing wheels carrying a label
stating the manufacturer, the type of bonding material,
the dimensions and the maximum speed of the wheel, and
complying with EN12413.
Do not use grinding and honing wheels with a maximum
speed lower than the speed of the machine (see technical
data).
Do not use grinding and honing wheels that do not conform
to the dimensions stated in the technical data. Do not use
any spacers to make a wheel fit onto the spindle.
Replace a grinding or honing wheel as soon as it has worn by
more than ca. 40 mm.
Always strictly follow the instructions when replacing a
grinding or honing wheel.
Before fitting a new grinding or honing wheel, it must be
checked for cracks by suspending it on a thin cord and striking
it gently with a hammer. The wheel should produce a clear
sound. If not, the wheel is damaged and must not be used.
Regularly check a grinding or honing wheel for alignment. If
the wheel is running out of centre or out of balance, it must
be replaced.
Always store grinding and honing wheels in a dry place.
Only use the machine at ambient temperatures from 5 °C to
40 °C.
Switch on the machine and let the wheel run with no load for
at least 30 seconds before use.
Always wear safety goggles when grinding dry.
Never grind magnesium tools.
WARNING: Use of this machine can generate dust
containing chemicals known to cause cancer, birth
defects or other reproductive harm. Use appropriate
respiratory protection.
WARNING: Do not use the machine in the vicinity of any
highly inflammable materials.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of these machines:
• injuries caused by touching the rotating parts,
• injuries caused by disruption of the grinding wheel.
These risks are most evident:
• within the range of operation,
• within the range of the rotating machine parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided.
20
These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
wheel or belt.
• Risk of injury when changing the wheel or belt.
• Risk of squeezing fingers when opening the guards.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN61029; therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Grinding wheel
1 Honing wheel
1 Clamping and grinding attachment
1 Plastic bag containing:
2 Spark guard
1Spanner
1 Set of mounting material
1 Electrical scheme
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
English
2. Take out the accessories and hardware parts.
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 28 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
On/off switch
Grinding wheel
Workpiece support
Bracket
Honing wheel
Spark guard
Intended Use
Your DeWALT tool grinding and honing machine was developed
for sharpening and honing knives, chisels and other cutting
tools. The machine is never to be used for grinding magnesium
tools. The machine is intended for intermittent use only.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
The grinding and honing machine is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Unpacking the Machine and its Parts
1. Carefully lift the machine out of its package.
Required and Recommended Tools
Apart from the tools included with the machine, the following
tools are required:
-- Torque wrench
Mounting the Machine to the Workbench
(Fig. B)
The machine must be mounted onto the workbench.
1. Mark the position of the four mounting holes provided in
the base of the machine on the workbench.
2. Drill a Ø 6.5 mm hole at each of the marked positions.
3. Place the machine on the workbench and insert an M6 bolt
with a washer through the mounting holes in the base into
each of the holes drilled in the workbench. Make sure the
protruding length X (see Figure) is at least 15 mm for each
of the bolts used.
4. Place a nut on each of the bolts and securely tighten the
nuts (torque: 8 Nm).
Changing the Grinding Wheel (Fig. C, D)
1. Remove the three nuts 7 using the spanner supplied.
2. Remove the guard cover 8 .
3. Remove the nut 9 from the spindle 10 using the spanner
supplied. The nut on the right spindle has a right thread
(Fig. C), the nut on the left spindle a left thread (Fig. D).
4. Take the outer flange 11 , the packing piece 12 and the
wheel 13 from the spindle.
5. Place the new wheel onto the spindle.
6. Replace the packing piece, the outer flange and the nut on
the spindle.
7. Securely tighten the nut 9 (torque: 6 Nm).
8. Replace the guard cover.
9. Replace the three nuts 7 and securely tighten them
(torque: 5 Nm).
10. Switch on the machine and let the wheel run with no load
for one minute to check for cracks.
WARNING: Do not use a damaged wheel.
Mounting the spark guard (Fig. E, F)
The spark guard offers additional protection from sparks and
should be used whenever possible. A spark guard is supplied for
each wheel.
1. Fit the transparent screen 14 to the spark guard 6 by
inserting a mushroom head bolt 15 into the screen and the
guard and placing a washer 16 and nut 17 onto the bolt
(Fig. E). Tighten the nut.
2. Hold the spark guard against the edge on top of the wheel
case 18 as shown (Fig. F).
3. Insert a mushroom head bolt 19 into the guard and the
wheel case.
4. Place a washer 20 and nut 21 onto the bolt and tighten
the nut hand-tight.
21
English
5. Position the guard at a distance of approx. 2 mm from the
wheel by sliding it towards the wheel.
6. Securely tighten the nut (torque: 6 Nm).
Adjusting the workpiece support (Fig. G)
The workpiece support can be set according to the workpiece
and the desired grinding angle.
1. Slacken the nut holding the support 3 .
2. Set the support to the desired position and angle, making
sure that the support is as close to the wheel as possible.
3. Tighten the nut (torque: 6 Nm).
Mounting and adjusting the clamping and
grinding attachment (Fig. A, H)
The clamping and grinding attachment is used to hold the
workpiece to the grinding wheel at a fixed angle.
1. Remove the fasteners holding the workpiece support 3 to
the bracket 4 and remove the workpiece support (Fig. A).
2. Mount the grinding attachment bracket 22 to the bracket
4 on the machine as shown using the hexagonal head
bolt 23 and corresponding nut 24 (Fig. H). Make sure that
the grinding attachment bracket is at a distance of approx.
2 mm from the grinding wheel.
3. Insert the rod 25 of the grinding attachment into the forks
on the grinding attachment bracket as shown.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. J)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Refer to Figure J for proper body stance and hand positioning
when grinding and honing.
Switching On and Off (Fig. A)
To turn the tool on, set the on/off switch 1 to position 1.
To turn the tool off, set the on/off switch 1 to position 0.
Using the Grinding Wheel (Fig. A)
In order to achieve a straight cutting edge, move it slowly
backwards and forwards over the grinding wheel 2 . Only exert
a light pressure.
22
Using the Clamping and Grinding
Attachment (Fig. I)
1. Insert the workpiece into the clamping bracket 26 .
2. Position the workpiece as required to obtain the correct
bevel angle. The angle is a function of the protruding length
X (see Figure). For plane irons, X should be approx. 20 mm,
for chisels approx. 25–28 mm.
3. Tighten the star knobs 27 .
Using the Honing Wheel (Fig. A)
Move the workpiece slowly horizontally backwards and
forwards over the honing wheel 5 . The tip of the cutting edge
of the workpiece should be in contact with the wheel over a
width of 0.5 to 1 mm.
WARNING: Do not use any honing paste on the
honing wheel.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
On a weekly basis, remove grindings from the housing and
the covers.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing
with a soft cloth.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
English
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
23
Español
MÁQUINA RECTIFICADORA Y PULIDORA DE
HERRAMIENTAS
DW754
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Máquina rectificadora y pulidora de
herramientas
DW754
Voltaje
Tipo
Corriente nominal
Potencia del motor (entrada)
Potencia del motor (salida)
Velocidad en vacío
Diámetro máximo muela
Ancho máximo muela
Calibre de muela
Peso
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN61029.
dB(A)
56
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
69
LWA(nivel de potencia sonora)
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3,0
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN61029 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
24
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.03.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Español
Instrucciones de seguridad generales
¡ADVERTENCIA! Cuando use herramientas eléctricas
deben siempre observarse precauciones de seguridad
básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesión corporal, incluidas las siguientes.
Lea todas las instrucciones antes de intentar manejar este
producto y consérvelas.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS
CONSULTAS
1 . Mantenga limpia el área de trabajo.
ʵʵ Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el
riesgo de accidentes.
2 . Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
ʵʵ No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados. Procure
que el área de trabajo esté bien iluminada (250 - 300
Lux). No utilice la herramienta donde exista riesgo de
incendio o explosión, p.ej. en la proximidad de líquidos y
gases inflamables.
3 . Protéjase contra las descargas eléctricas.
ʵʵ Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas
a tierra (p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y
frigoríficos). Cuando use la herramienta en condiciones
extremas (p.ej. humedad elevada, formación de polvo
metálico, etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o un
disyuntor con derivación a tierra (FI).
4 . Mantenga alejadas a otras personas.
ʵʵ No permita que otras personas, especialmente niños, que
no estén implicadas en el trabajo, toquen la herramienta
o el cable alargador y manténgalas alejados del área
de trabajo.
5 . Guarde las herramientas que no utilice.
ʵʵ Las herramientas que no se utilicen deben guardarse
en un lugar seco, cerrado bien y fuera del alcance de
los niños.
6 . No fuerce la herramienta.
ʵʵ Funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de
acuerdo con sus características técnicas.
7 . Use la herramienta adecuada.
ʵʵ No utilice herramientas de baja potencia para ejecutar
trabajos pesados. No utilice las herramientas para
aplicaciones no previstas; por ejemplo no utilice sierras
circulares para cortar ramas de árboles o troncos.
8 . Vístase debidamente.
ʵʵ No lleve ropa suelta ni joyas, ya que pueden quedar
atrapadas en las piezas móviles. Se recomienda el uso de
calzado antideslizante cuando trabaje en exteriores. Para
sujetar el pelo largo, use un accesorio protector.
9 . Use un equipo protector.
ʵʵ Utilice siempre gafas protectoras. Utilice una mascarilla
si el trabajo a ejecutar produce polvo u otras partículas
volantes. Si esas partículas están a una temperatura
considerablemente caliente, utilice también un delantal
de trabajo resistente al calor. Lleve puesta siempre
la protección auditiva. Lleve un casco protector en
todo momento.
10 . Conecte el equipo de extracción de polvo.
ʵʵ Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo
de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén
conectados y de que se usen adecuadamente.
11 . No someta el cable de alimentación a
presión innecesaria.
ʵʵ Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe.
Proteja el cable de las fuentes de calor, del aceite y de
los bordes afilados. No transporte nunca la herramienta
sujetándola por el cable.
12 . Sujete bien la pieza de trabajo.
ʵʵ Siempre que sea posible, utilice abrazaderas o un tornillo
de banco para sujetar la pieza de trabajo. Es más seguro
que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas
manos para manejar la herramienta.
13 . No intente extender las manos demasiado.
ʵʵ Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el
equilibrio en todo momento.
14 . Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
ʵʵ Mantenga sus herramientas para cortar afiladas y
limpias para trabajar mejor y de forma más segura. Siga
las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.
Inspeccione las herramientas periódicamente y si están
dañadas llévelas a un centro de servicio autorizado para
que las repare. Mantenga las empuñaduras o mangos
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15 . Desconecte las herramientas.
ʵʵ Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación
cuando no esté utilizándola y antes de realizar
reparaciones o cambiar accesorios como hojas, brocas
y cuchillas.
16 . Saque las llaves de ajuste y las llaves inglesas.
ʵʵ Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste y las
llaves inglesas se hayan sacado de la herramienta antes
de utilizarla.
17 . Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
ʵʵ No transporte la herramienta con un dedo en el
interruptor. Asegúrese de que la herramienta esté en
posición de “apagado” (“off”) antes de enchufarla.
18 . Use cables alargadores para exteriores.
ʵʵ Compruebe que el cable alargador no presente
desperfectos antes de utilizarlo y cámbielo si es
necesario. Al utilizar la herramienta en exteriores, utilice
exclusivamente cables alargadores diseñados para uso
en exteriores.
19 . Esté siempre alerta.
ʵʵ Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando esté cansado o
bajo los efectos de medicamentos o alcohol.
20 . Compruebe que no haya piezas dañadas.
25
Español
ʵʵ Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente la
herramienta y el cable de corriente para determinar si
funcionará bien y realizará la función para la que está
prevista. Compruebe la alineación y fijación de las piezas
móviles, las piezas rotas, el montaje y cualquier otro
condicionante que pueda afectar el funcionamiento
correcto de la herramienta. Un protector u otra pieza
que esté dañada deben ser reparada adecuadamente o
cambiada por un centro de servicio técnico autorizado
a menos que se indique de otro modo en este manual
de instrucciones. Lleve los interruptores dañados o
defectuosos a un centro de servicio autorizado para
que los cambien. No utilice la herramienta si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Jamás intente
repararlas usted mismo.
ADVERTENCIA: El uso de otros accesorios, adaptadores
o la propia utilización de la herramienta de cualquier
forma que no sea la recomendada en este manual
de instrucciones puede presentar riesgo de lesiones a
los usuarios.
21 . Su herramienta deber ser reparada por una
persona cualificada.
ʵʵ Esta herramienta eléctrica cumple con las normas
de seguridad pertinentes. Las reparaciones deben ser
efectuadas únicamente por personas cualificadas que
utilicen piezas de repuesto originales; de lo contrario
puede ocasionarse un daño considerable al usuario.
Normas de seguridad adicionales para
máquinas rectificadoras y pulidoras
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Utilice solamente muelas abrasivas y pulidoras que lleven
una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo de material
ligador, las dimensiones y la velocidad máxima de la muela,
que cumplen la norma EN12413.
No utilice muelas abrasivas ni pulidoras cuya velocidad
máxima sea inferior a la de la máquina (consulte los datos
técnicos).
No utilice muelas abrasivas ni pulidoras que no se ajusten a las
dimensiones indicadas en la documentación técnica. No
utilice espaciadores para encajar la muela en el eje.
Reemplace las muelas abrasivas y pulidoras si presentan un
desgaste mayor que ca. 40 mm
Siga estrictamente las instrucciones correspondientes al
reemplazar las muelas abrasivas o pulidoras
Antes de instalar una muela abrasiva o pulidora nueva,
compruebe que no presente grietas. Para esto, cuelgue la
muela con una cuerda fina y golpéela suavemente con
un martillo. La muela debe de producir un sonido limpio.
Caso contrario indicará que la muela está dañada y
debe descartarse.
Compruebe regularmente el alineamiento de las muelas
abrasivas y pulidoras. Sustituya dichas muelas si están
descentradas o desequilibradas.
Almacene siempre las muelas abrasivas y pulidoras en
lugares secos.
•
•
•
•
Utilice la máquina sólo si la temperatura ambiental es de entre
5 y 40 °C.
Ponga la máquina en marcha y deje que la muela funcione
sin carga durante un minuto para comprobar que no
existan grietas.
Utilice siempre gafas protectoras cuando practique
rectificados en seco.
Nunca rectifique herramientas de magnesio.
ATENCIÓN: La utilización de esta máquina puede
producir partículas que contienen elementos químicos.
Estos elementos pueden producir cáncer, problemas
genéticos y otras enfermedades de tipo reproductivo.
Utilice protección respiratoria apropiada.
ATENCIÓN: No utilice la máquina cerca de materiales
altamente inflamables.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
El uso de estas máquinas presenta los siguientes riesgos:
• heridas producidas por piezas en movimiento,
• heridas producidas por problemas derivados de las
muelas abrasivas.
Estos riesgos son más acentuados bajo las siguientes
condiciones:
• en las proximidades del área de funcionamiento,
• en las proximidades de las piezas en movimiento.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
correspondientes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse.
Son los siguientes:
• Dificultades auditivas.
• Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas
de la muela o la correa.
• Riesgo de lesiones al cambiar la muela o la correa.
• Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres
de protección.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN61029, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Español
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Muela abrasiva
1 Muela pulidora
1 Dispositivo de fijación y rectificación
1 Bolsa de plástico que contiene:
2parachispas
1 llave de tuercas
1 juego de materiales de montaje
1 Diagrama eléctrico
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 28 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de marcha/parada
Muela abrasiva
Soporte de la pieza a máquina
Abrazadera
Muela pulidora
Parachispas
Uso Previsto
Su herramienta amoladora y de rectificado DeWALT está
diseñada para afilar y rectificar cuchillas, formones y
otras herramientas de corte. Nunca debe de utilizarse en
herramientas de magnesio. La utilización de esta máquina debe
ser intermitente.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
La máquina de molido y rectificado es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Desempaquetado de la máquina y de
sus piezas.
1. Saque cuidadosamente la máquina de su embalaje.
2. Saque los accesorios y las piezas.
Herramientas recomendadas o necesarias
Además de la herramientas proporcionadas con la máquina
serán necesarias también las siguientes:
-- Llave de apriete
Montaje de la máquina en el banco de taller
(Fig. B)
La máquina debe montarse en el banco de taller.
1. Marque en el banco de taller la posición de los cuatro
orificios de montaje dispuestos en la base de la máquina.
2. Realice un orificio de Ø 6,5 mm en cada una de las
posiciones marcadas.
3. Coloque la máquina sobre el banco de taller de forma que
los orificios de montaje de la base coincidan con los orificios
perforados en el banco, e inserte un perno M6 con arandela
a través de los mismos. Asegúrese de que la longitud
sobresaliente X (véase la Figura) sea de al menos 15 mm
para cada uno de los pernos utilizados.
4. Coloque una tuerca en cada uno de los pernos y apriete
bien las tuercas (par: 8 Nm).
Cambio de la muela abrasiva (Fig. C, D)
1. Extraiga las tres tuercas 7 utilizando la llave de
tuercas suministrada.
2. Retire la cubierta de protección 8 .
27
Español
3. Extraiga la tuerca 9 del eje 10 utilizando la llave de tuercas
suministrada. La tuerca del eje derecho posee una rosca que
gira hacia la derecha (Fig. C), mientras que la tuerca del eje
izquierdo gira hacia la izquierda (Fig. D).
4. Separe del eje la chapa metálica circular exterior 11 , el
espaciador 12 y la muela 13 .
5. Coloque la nueva muela en el eje.
6. Vuelva a colocar la chapa metálica circular exterior, el
separador y la tuerca en el eje.
7. Apriete la tuerca 9 correctamente (par: 6 Nm).
8. Vuelva a colocar la cubierta de protección.
9. Reemplace las tres tuercas 7 y apriételas bien (par: 5 Nm).
10. Ponga la máquina en marcha y deje que la muela funcione
sin carga durante un minuto para comprobar que no
existan grietas.
ATENCIÓN: No utilice la muela si está dañada.
Montaje del parachispas (Fig. E, F)
El parachispas proporciona protección adicional contra
las chispas y debe utilizarse siempre que sea posible. Se
proporciona un parachispas por cada muela.
1. Ajuste la pantalla transparente 14 en el parachispas 6 insertando un perno de cabeza redonda 15 en la pantalla y
el protector y colocando una arandela 16 y una tuerca 17 en el perno (Fig. E). Apriete la tuerca.
2. Sujete el parachispas en el borde situado en la parte
superior del soporte de la muela 18 como se muestra en
la Figura F.
3. Inserte un perno de cabeza redonda 19 en el protector y la
caja de la muela.
4. Coloque una arandela 20 y una tuerca 21 en el perno y
apriétela manualmente.
5. Sitúe el dispositivo protector a una distancia aproximada de
2 mm de la muela. Para esto, deslícelo hacia la muela.
6. Apriete bien la tuerca (par: 6 Nm).
Ajuste del soporte de la pieza de trabajo
(Fig. G)
El soporte puede ajustarse en función de la pieza y del ángulo
de rectificado deseado.
1. Afloje la tuerca que sujeta el soporte 3 .
2. Ajuste el soporte en la posición y el ángulo deseados,
asegurándose de que el soporte esté lo más cerca posible
de la muela.
3. Apriete bien la tuerca (par: 6 Nm).
Montaje y ajuste del dispositivo de fijación y
rectificación (Fig. A, H)
Este dispositivo sirve para sujetar la pieza en la muela abrasiva
formando un ángulo fijo.
1. Retire los cierres que sujetan el soporte de la pieza de
trabajo 3 a la abrazadera 4 y retire el soporte de la pieza de
trabajo (Fig. A).
28
2. Monte la abrazadera del dispositivo de rectificación 22 en la abrazadera 4 de la máquina, según se muestra,
utilizando un perno de cabeza hexagonal 23 y la tuerca
correspondiente 24 (Fig. H). Asegúrese de que la
abrazadera del dispositivo de rectificación se encuentra a
una distancia aproximada de 2 mm de la muela abrasiva.
3. Inserte el vástago 25 del dispositivo de rectificación en
las horquillas de la abrazadera correspondiente, según
se muestra.
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. J)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Véase la Figura J para observar la posición adecuada del
cuerpo y las manos a la hora de realizar operaciones de molido
y rectificado.
Encendido y apagado (Fig. A)
Encendido: ajuste el interruptor on/off (encendido/apagado) 1 en la posición 1.
Apagado: ajuste el interruptor on/off (encendido/ apagado) 1 en la posición 0.
Uso de la muela abrasiva (Fig. A)
Para lograr un filo de corte recto, desplácelo suavemente
hacia adelante y hacia atrás por la muela abrasiva 2 . No ejerza
demasiada presión.
Uso del dispositivo de fijación y rectificación
(Fig. I)
1. Inserte la pieza a máquina en la abrazadera de fijación 26 .
2. Para conseguir el ángulo oblicuo correcto, coloque la pieza
según se necesite. El ángulo es una función de la longitud
sobresaliente X (véase la Figura). Para hierros de cepillo, X
debe tener una longitud aproximada de 20 mm, y entre
25–28 mm aproximadamente para formones.
3. Apriete las perillas en cruz 27 .
Uso de la muela pulidora (Fig. A)
Mueva la pieza lentamente hacia adelante y hacia atrás por la
muela pulidora 5 manteniéndola horizontal. La punta del filo
Español
de la pieza debe estar en contacto con la muela. La superficie de
contacto debe tener un ancho de entre 0,5 y 1 mm.
ADVERTENCIA: No utilice ningún tipo de pasta para pulir
en la muela pulidora.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Retire semanalmente los restos depositados en las cubiertas y
la caja.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el
exterior con regularidad utilizando un paño suave.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
29
Français
TOURET À MEULER, À AFFÛTER ET À EFFILER LES OUTILS
DW754
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Touret à meuler, à affûter et à effiler les outils
DW754
Tension
Type
Courant
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse à vide
Diamètre max. de la meule
Largeur max. de la meule
Alésage de la meule
Poids
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
selon EN61029.
56
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
dB(A)
69
LWA(niveau de puissance acoustique)
K(incertitude pour le niveau acoustique
donné)
dB(A)
3,0
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN61029, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
30
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
15.03.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Français
Consignes de sécurité générale
AVERTISSEMENT ! Pendant l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de base doivent être prises
pour réduire tout risque d’incendie, de décharges
électriques et de dommages corporels, y compris
les suivantes.
Lire et conserver ces directives avant toute utilisation de
ce produit.
CONSERVER CETTE NOTICE D’INSTRUCTIONS
POUR FUTURE RÉFÉRENCE
1 . Maintenir les lieux de travail propres et bien rangés.
ʵʵ Les lieux encombrés sont propices aux accidents.
2 . Tenir compte des conditions ambiantes.
ʵʵ Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans
un environnement humide ou détrempé. Maintenir les
lieux de travail bien éclairés (250–300 Lux). Ne pas utiliser
l’outil s’il existe des risques d’incendie ou d’explosion
comme en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 . Attention aux décharges électriques.
ʵʵ Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la
terre comme tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques
ou réfrigérateurs. Dans des conditions de travail extrêmes
(ex : humidité élevée, production de limaille, etc.), la
sécurité électrique peut être améliorée par l’utilisation d’un
transformateur d’isolement ou d’un disjoncteur différentiel
(FI).
4 . Tenir toute tierce personne à l’écart.
ʵʵ Ne laisser aucune personne étrangère au travail en cours,
particulièrement les enfants, toucher à l’outil ou à sa
rallonge, et les maintenir à l’écart des lieux de travail.
5 . Ranger les outils après utilisation.
ʵʵ Après utilisation, ranger les outils dans un endroit sec,
verrouillé, et hors de portée des enfants.
6 . Ne pas forcer l’outil.
ʵʵ Il effectuera ainsi un meilleur travail, de façon plus sûre et
au régime voulu.
7 . Utiliser l’outil approprié.
ʵʵ Ne pas utiliser des outils de faible calibre pour effectuer
des travaux destinés à des outils industriels. Ne pas utiliser
les outils à des fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus.
Par exemple ne pas utiliser de scies circulaires pour couper
branches ou troncs d’arbres.
8 . Porter des vêtements appropriés.
ʵʵ Ne porter aucun vêtement ample ou bijou. Ils pourraient
se prendre dans les pièces mobiles. À l’extérieur, il est
recommandé de porter des chaussures antidérapantes.
Couvrir ou attacher les cheveux longs.
9 . Utiliser l’équipement de protection adéquat.
ʵʵ Porter systématiquement des lunettes de protection.
Utiliser un masque anti-poussières lors de travaux
produisant poussières ou particules volantes. Si ces
particules s’avéraient brûlantes, porter également
un tablier de protection résistant à la chaleur. Porter
systématiquement une protection auditive. Porter
systématiquement un casque de protection.
10 . Brancher tout dispositif d’extraction de poussière.
ʵʵ Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer qu’il
est branché et utilisé correctement.
11 . Ne pas utiliser le cordon de façon abusive.
ʵʵ Ne jamais tirer sur le cordon pour le débrancher.
Protéger le cordon de la chaleur, de l’huile et de toute
arrête vive. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter
l’outil.
12 . Sécuriser les travaux.
ʵʵ Utiliser chaque fois que possible un dispositif de serrage
ou un étau pour stabiliser la pièce à travailler. C’est plus
sûr que de le faire manuellement et cela permet d’avoir les
mains libres pour utiliser l’outil.
13 . Adopter une position stable.
ʵʵ Maintenir les pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence.
14 . Entretenir les outils soigneusement.
ʵʵ Maintenir tout outil de coupe bien affûté et propre
pour accroitre sécurité et performances. Observer toute
instruction relative à la lubrification et au changement
d’accessoire. Inspecter les outils périodiquement et, en
cas de dommages, les faire réparer dans un centre de
réparation agréé. Maintenir les poignées propres et sèches,
exempts d’huile ou de graisse.
15 . Débrancher les outils.
ʵʵ Débrancher l’outil du secteur après utilisation, avant de
procéder à tout entretien ou de changer tout accessoire
(comme les lames, mèches, ou fraises).
16 . Retirer toute clé de réglage.
ʵʵ Avant toute utilisation de l’outil, vérifier systématiquement
que toute clé ou tout outil de réglage a bien été retiré.
17 . Éviter tout démarrage accidentel.
ʵʵ Ne jamais transporter un outil en ayant le doigt sur
l’interrupteur. S’assurer que l’outil est en position d’arrêt
avant de le brancher.
18 . Utiliser des rallonges conçues pour l’extérieur.
ʵʵ Avant toute utilisation, vérifier toute rallonge et les
remplacer en cas de dommage. En cas d’utilisation à
l’extérieur, utiliser uniquement des rallonges prévues à cet
effet et portant l’inscription adéquate.
19 . Rester prudent.
ʵʵ Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve de bon
sens. Ne pas utiliser l’outil en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues ou d’alcool.
20 . Vérifier l’état des pièces.
ʵʵ Avant toute utilisation, vérifier soigneusement l’outil (et
ses cordons principaux) pour déterminer s’il marchera
correctement et remplira la fonction pour laquelle il a été
conçu. Vérifier les pièces mobiles afin de s’assurer qu’elles
sont bien alignées et qu’elles ne restent pas coincées ;
vérifier également les pièces pour s’assurer qu’il n’y a ni
31
Français
bris ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. Tout dispositif de protection ou
autre pièce endommagé doit être réparé correctement
ou remplacé dans un centre de réparation agréé sauf
indication contraire incluse dans ce manuel. Faire
remplacer tout interrupteur endommagé ou défectueux
dans un centre de réparation agréé. Ne pas utiliser un outil
dont l’interrupteur est défectueux. Ne jamais essayer de le
réparer soi-même.
AVERTISSEMENT : l’utilisation de tout accessoire ou
équipement, ou la réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel peut comporter des risques
de dommages corporels.
21 . Faire réparer l’outil par du personnel qualifié.
ʵʵ Cet outil électrique est conforme aux normes en vigueur.
Toute réparation doit être effectuée par du personnel
qualifié utilisant des pièces d’origine. Dans le cas contraire,
l’utilisateur sera soumis à des risques considérables.
Règles de sécurité additionnelles pour les
tourets à meuler, à affûter et à effiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilisez uniquement des disques de meulage et d’effilage
qui portent une étiquette mentionnant le fabricant, le type
de liant, les dimensions et la vitesse maximale du disque,
conformes à la norme EN12413.
N’utilisez pas des disques de meulage et d’effilage dont la
vitesse maximale est inférieure à la vitesse du touret (voir fiche
technique).
N’utilisez par des disques de meulage et d’effilage ne
répondant pas aux dimensions stipulées dans les fiche
technique. N’utilisez aucune entretoise pour monter un
disque sur l’arbre.
Changez tout disque de meulage et d’effilage dès que l’usure
atteint ou dépasse ca. 40 mm.
Suivez toujours et rigoureusement les instructions de
substitution d’un disque de meulage ou d’effilage.
Avant de monter un nouveau disque de meulage ou d’effilage,
vous devez vous assurer de l’absence de fissures sur le
disque en le suspendant à une ficelle mince puis en tapant
doucement dessus avec un marteau. Le disque doit produire
un son clair. Si ce n’est pas le cas, le disque est endommagé et
ne doit pas être utilisé.
Vérifiez périodiquement l’alignement du disque de meulage
ou d’effilage. Tout disque excentré ou désaligné doit
être remplacé.
Rangez toujours les disques de meulage et d’effilage dans un
endroit sec.
La température d’utilisation de la machine est de 5 °C à 40 °C.
Mettez la machine sous tension et faites tourner le disque à
vide durant au moins 30 secondes avant de l’utiliser.
Portez toujours des lunettes de sécurité quand vous meulez
à sec.
Ne meulez jamais des outils au magnésium.
AVERTISSEMENT : l’emploi de cette machine peut
créer des poussières contenant des produits chimiques
32
susceptibles d’entraîner le cancer, des défauts de naissance
ou d’autres risques pour l’appareil reproducteur. Portez un
protecteur respiratoire adéquat.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas le touret à proximité de
matières hautement inflammables.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Employer ces machines entraîne les risques suivants :
• blessures au contact des pièces mobiles,
• blessures entraînées par une faille du disque de meulage.
Ces risques sont plus manifestes:
• dans les limites d’opération,
• à la portée des pièces mobiles de la machine.
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité
et de la réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent être évités ; ceux-ci sont énumérés
ci-dessous :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risque d’accidents causés par les pièces non couvertes du
disque ou de la bande de meulage.
• Risque de blessure lors du remplacement du disque ou de la
bande de meulage.
• Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters
de protection.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN61029 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
Français
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Disque de meulage
1 Disque d’effilage
1 Accessoire de serrage et de meulage
1 Sac en plastique contenant :
2Pare-étincelles
1Clé
1 Jeu d’éléments de montage
1 Dessin électrique
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Le touret à meuler et roder est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Déballage de la machine et de ses pièces
1. Soulevez soigneusement la machine pour la déballer.
2. Sortez les accessoires et les pièces.
Outils recommandés et obligatoires
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Outre les outils livrés avec la machine, devront être utilisés les
outils ci-dessous :
-- Clef de serrage
Montage de la machine sur l’établi (Fig. B)
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 28 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur marche/arrêt
Disque de meulage
Support de la pièce à façonner
Console
Disque d’effilage
Pare-étincelles
Utilisation Prévue
Votre touret de meulage et d’effilage d’outils DeWALT a été
conçu pour l’affûtage et l’effilage de couteaux, ciseaux et
autres outils coupants. Cette machine n’est pas prévue pour le
meulage d’outils au magnésium. Cette machine a été conçue
pour être employée de façon intermittente.
Le touret doit être monté sur l’établi.
1. Marquez sur l’établi la position des quatre trous de montage
fournis à la base du touret.
2. Percez un trou de 6,5 mm Ø à chacune des
positions marquées.
3. Placez le touret sur l’établi puis insérez un boulon M6 et sa
rondelle par les trous de montage présents à la base dans
chacun des trous percés dans l’établi. Veillez à ce que la
longueur de la saillie X (voir dessin) soit d’au moins 15 mm
pour chacun des boulons.
4. Placez un écrou sur chacun des boulons puis serrez
solidement les écrous (couple : 8 Nm).
Remplacement du disque de meulage
(Fig. C, D)
1. Retirez les trois écrous 7 en vous servant de la clé fournie.
2. Retirez la protection 8 .
3. Retirez l’écrou 9 de l’arbre 10 en vous servant de la clé
fournie. L’arbre droit est fileté de droite à gauche (Fig. C) ;
l’arbre gauche est fileté de gauche à droite (Fig. D).
4. Retirez la bride extérieure 11 , la garniture 12 et le disque
13 de l’arbre.
5. Placez le nouveau disque sur l’arbre.
33
Français
6. Remettez la bride extérieure, la garniture et l’écrou en place
sur l’arbre.
7. Serrez l’écrou fortement 9 (couple : 6 Nm).
8. Remettez le carter de sécurité en place.
9. Remettez les trois écrous 7 en place et serrezles solidement
(couple : 5 Nm).
10. Mettez le touret en marche et faites tourner le disque à vide
pendant une minute afin de vérifier la présence de fissure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas un disque endommagé.
Montage du pare-étincelles (Fig. E, F)
Le pare-étincelles apporte une protection supplémentaire
contre les étincelles. Il doit être employé à chaque fois que c’est
possible. Un pare-étincelles est livré avec chaque disque.
1. Fixez l’écran transparent 14 sur le pareétincelles 6 en
insérant un écrou à chapeau 15 dans l’écran et dans le
pare-étincelles et mettez une rondelle 16 et un écrou 17 et son boulon (Fig. E). Serrez l’écrou.
2. Maintenez le pare-étincelles contre le bord du logement du
disque 18 . Voir dessin (Fig. F).
3. Introduisez un écrou à chapeau 19 dans le pare-étincelles
et dans le logement du disque.
4. Installez une rondelle 20 et un écrou 21 dans le boulon et
serrez fermement.
5. Positionnez le pare-étincelles à environ 2 mm du disque en
glissant la console en direction du disque.
6. Serrez fermement l’écrou (couple : 6 Nm).
Ajustement du support de la pièce à
façonner (Fig. G)
Le support de la pièce à façonner peut être ajusté selon la pièce
à façonner et l’angle de meulage souhaité.
1. Desserrez l’écrou retenant le support 3 .
2. Mettez le support selon la position et l’angle souhaités
en vous assurant que le support est le plus près possible
du disque.
3. Serrez l’écrou (couple : 6 Nm).
Montage et ajustement de l’accessoire de
serrage et de meulage (Fig. A, H)
L’accessoire de serrage et de meulage sert à maintenir la pièce à
façonner contre le disque de meulage sous un angle fixe.
1. Retirez les brides qui fixent le support de la pièce à façonner
3 à la console 4 et retirez le support de la pièce à façonner
(Fig. A).
2. Montez la console d’accessoire de meulage 22 au niveau
de la console 4 présente sur le touret comme illustré
en vous servant du boulon à six pans 23 et de l’écrou
correspondant 24 (Fig. H). Assurez-vous que la console
d’accessoire de meulage se trouve à 2 mm environ du
disque de meulage.
34
3. Insérez la tige 25 de l’accessoire de meulage dans les
fourches présentes sur la console d’accessoire de meulage
comme illustré.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. J)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
Voir la Figure J pour la position correcte du corps et des mains
lors du meulage et du rodage.
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
Pour mettre en marche : mettez le bouton marche/arrêt 1 en
position 1.
Pour stopper : mettez le bouton marche/arrêt 1 en position 0.
Utilisation du disque de meulage (Fig. A)
Pour obtenir un tranchant bien droit, déplacez-le lentement
en arrière et en avant sur le disque de meulage 2 . Exercez
uniquement une légère pression.
Utilisation de l’accessoire de serrage et de
meulage (Fig. I)
1. Insérez la pièce à façonner dans la console de serrage 26 .
2. Positionnez la pièce à façonner comme il se doit pour
obtenir l’angle de biseautage correct. L’angle est fonction
de la longueur saillante X (voir Figure). Pour les fers de
rabots, X doit mesurer 20 mm environ, pour les ciseaux,
25–28 mm environ.
3. Serrez les boutons en étoile 27 .
Utilisation du disque d’effilage (Fig. A)
Déplacez la pièce à façonner lentement et horizontalement
en arrière et en avant sur le disque d’effilage 5 . Le pointe du
tranchant de la pièce à façonner doit être au contact du disque
sur une largeur de 0,5–1 mm.
AVERTISSEMENT : n’utilisez aucune pâte à effiler sur le
disque d’effilage.
Français
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Une fois par semaine, retirez les restes de meulage du logement
et des couvercles.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent
être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en
matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et
les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur.
Pour plus d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées. Nettoyer
régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
35
Italiano
MACCHINA UTENSILE PER SMERIGLIATURA E LEVIGATURA
DW754
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Macchina utensile per smerigliatura e levigatura
DW754
Tensione
Tipo
Corrente
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Max. diametro mola
Max. larghezza mola
Alesaggio mola
Peso
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN61029:
dB(A)
56
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
69
LWA(livello potenza sonora)
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3,0
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN61029 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
36
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.03.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Italiano
Istruzioni di sicurezza generali
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di apparati elettrici si
devono seguire sempre le precauzioni di base per ridurre
il rischio di incendio,scossa elettrica e lesioni personali,
compreso quanto segue.
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare ad
azionare questo prodotto, e conservarle.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER
RIFERIMENTI FUTURI
1 . Mantenere sgombra l’area di lavoro.
ʵʵ Ambienti e banchi di lavoro disordinati favoriscono
lesioni personali.
2 . Valutare l’ambiente in cui si lavora.
ʵʵ Non lasciare l’apparato sotto la pioggia. Non utilizzare
l’apparato in ambienti bagnati o umidi. Illuminare bene
l’area di lavoro (250 - 300 Lux). Non utilizzare l’apparato
quando c’è rischio di causare incendi o esplosioni, per
esempio in presenza di liquidi e gas infiammabili.
3 . Proteggersi da scosse elettriche.
ʵʵ Evitare il contatto con superfici collegate con la terra
(per esempio tubature, termosifoni, fornelli e frigoriferi).
Durante l’impiego in condizioni estreme (per esempio
elevata umidità, produzione di sfridi metallici, ecc.) la
sicurezza elettrica può essere aumentata inserendo un
trasformatore di isolamento o un interruttore salvavita
(FI).
4 . Tenere altre persone a distanza.
ʵʵ Non consentire ad altre persone non autorizzate, in
particolare a bambini, di toccare l’apparato o il cavo di
prolunga, e tenerli a distanza dall’area di lavoro.
5 . Riporre gli apparati non utilizzati.
ʵʵ Quando non utilizzati, gli apparati vanno riposti in luogo
asciutto e chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini.
6 . Non forzare l’apparato.
ʵʵ L’apparato lavora meglio e con maggior sicurezza se
utilizzato secondo quanto previsto.
7 . Utilizzare l’apparato adeguato.
ʵʵ Non forzare piccoli apparati o accessori per lavori che
richiederebbero apparecchiature professionali. Non
utilizzare apparati per scopi non previsti; ad esempio non
utilizzare le seghe circolari per tagliare rami o tronchi.
8 . Indossare vestiario adeguato.
ʵʵ Evitare abiti lenti o catenine perché possono restare
impigliati nelle parti in movimento. Per lavori all’esterno,
si consiglia di indossare calzature antiscivolo. Raccogliere i
capelli lunghi con una copertura per trattenerli.
9 . Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
ʵʵ Indossare sempre occhiali di sicurezza. Indossare
una mascherina antipolvere se con la lavorazione si
producono polveri o schegge volatili. Se le schegge sono
troppo calde, indossare anche un grembiule resistente al
calore. Indossare sempre protezioni acustiche. Indossare
sempre un casco di sicurezza.
10 . Collegare l’attrezzatura per l’aspirazione delle polveri.
ʵʵ Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.
11 . Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
ʵʵ Non tirare mai con forza il cavo elettrico per
disinserirlo dalla presa. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio e bordi taglienti. Non trasportare
mai l’apparato sostenendolo con il cavo elettrico.
12 . Bloccare il pezzo da tagliare.
ʵʵ Se possibile utilizzare le pinze o la morsa per tenere fermo
il pezzo da tagliare. Risulta più sicuro rispetto all’utilizzo
delle mani e permette di averle libere per azionare
l’apparato.
13 . Non sporgersi.
ʵʵ Mantenere sempre una buona stabilità al suolo
ed equilibrio.
14 . Prestare cura agli apparati.
ʵʵ Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti per prestazioni
migliori e sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e
la sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente
gli apparati e se danneggiati farli riparare da un centro di
assistenza autorizzato. Tenere le impugnature asciutte,
pulite, e prive di olio e grasso.
15 . Scollegare gli apparati.
ʵʵ Se non utilizzati, prima degli interventi di manutenzione e
di sostituzione di accessori come lame, punte e utensili da
taglio, scollegare l’apparato dall’alimentazione.
16 . Rimuovere le chiavi e altri utensili per la regolazione.
ʵʵ Prendere l’abitudine di controllare sempre che chiavi e altri
utensili siano disinseriti, prima di utilizzare l’apparato.
17 . Evitare avvii involontari.
ʵʵ Non trasportare l’apparato tenendo il dito sull’interruttore.
Prima di inserire la presa elettrica, assicurarsi che l’interruttore
sia spento (OFF).
18 . Utilizzare cavi di prolunga previsti per esterni.
ʵʵ Prima dell’utilizzo, controllare il cavo di prolunga
e se danneggiato sostituirlo. Quando l’apparato
viene impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni e dotati di
apposito contrassegno.
19 . Evitare di distrarsi.
ʵʵ Prestare attenzione a ciò che si sta facendo. Usare buon
senso. Non utilizzare l’apparato quando si è stanchi o
sotto l’effetto di droghe o alcool.
20 . Verificare le parti danneggiate.
ʵʵ Prima di utilizzare l’apparato, verificare la sua integrità e
quella del cavo per assicurarsi che funzioni correttamente
ed esegua le funzioni previste. Verificare l’allineamento
e l’intralcio delle parti in movimento, rottura dei
componenti, montaggio e ogni altra condizione che
possa influire sul funzionamento. Una protezione o altri
componenti danneggiati devono essere correttamente
riparati o sostituiti presso un centro di assistenza
37
Italiano
autorizzato se non diversamente indicato nel presente
manuale di istruzioni. Far sostituire qualsiasi interruttore
danneggiato o difettoso presso un centro di assistenza
autorizzato. Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
ne permette l’accensione o lo spegnimento. Evitare di
riparare autonomamente l’apparato.
AVVERTENZA: l’utilizzo di qualsiasi accessorio o attacco
o l’esecuzione di qualsiasi operazione con il presente
apparato per scopi diversi da quanto raccomandato nelle
istruzioni, comporta rischio di lesioni personali.
21 . Far riparare l’apparato esclusivamente da
personale qualificato.
ʵʵ Questo apparato è conforme alle principali norme di
sicurezza Le riparazioni dovrebbero essere eseguite solo
da personale qualificato che utilizza parti di ricambio
originali, in caso contrario ciò potrebbe comportare
pericoli considerevoli per chi lo utilizza.
Ulteriori norme di sicurezza per macchine
smerigliatrici e levigatrici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usare unicamente mole per smerigliatura e levigatura
contrassegnate da un’etichetta indicante il produttore, il tipo
di materiale legante, le dimensioni e la velocità massima della
mola EN12413.
Non usare mole per smerigliatura e levigatura con una
velocità massima inferiore a quella della macchina (vedere
dati tecnici).
Non usare mole per la smerigliatura e levigatura che non sono
conformi alle dimensioni enunciate i dati tecnici. Non usare
alcuni distanziatori per fare una rotella adattare sul mandrino.
Sostituire una mola di smerigliatura o levigatura non appena
ha portato da più ca. 40 mm.
Segua sempre rigorosamente le istruzioni quando
sostituiscono una mola die smerigliatura o levigatura.
Prima di montare una nuova mola per smerigliatura o
levigatura, controllare che non presenti crepe sospendendola
su una fune e colpendola leggermente con un martello. La
mola dovrebbe produrre un suono nitido. In caso contrario, è
danneggiata e non idonea all’uso.
Controllare ad intervalli regolari una mola per smerigliatura o
levigatura per l’allineamento. Se la mola sta funzionando dal
centro o dall’equilibrio, deve essere sostituita.
Conservare sempre le mole per smerigliatura e levigatura in un
luogo asciutto.
Usare unicamente la macchina alle temperature ambientali
da 5 °C a 40 °C.
Accendere la macchina e lasciar funzionare la mola a vuoto
per un minuto per assicurarsi che non vi siano crepe.
Indossare sempre occhiali protettivi nel corso di operazioni di
smerigliatura a secco.
Non rettificare gli instrumenti di magnesio.
AVVERTENZA: l’uso di questa macchina può generare
polvere contenente sostanze chimiche che provocano
cancro, difetti di nascita o altri problemi di riproduzione.
Proteggere adeguatamente l’apparato respiratorio.
38
AVVERTENZA: non usare la macchina in prossimità di
materiali altamente infiammabili.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo delle macchine:
• ferite provocate dal contatto con parti rotanti,
• ferite provocate dalla rottura della mola.
Questi rischi sono maggiori:
• nella zona di funzionamento della macchina,
• nella zona di funzionamento delle parti rotanti
della macchina.
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e
l’installazione di dispositivi di sicurezza non consentono
comunque di eliminare i seguenti rischi residui:
• Diminuzione dell’udito.
• Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della mola o
cinghia in rotazione.
• Rischio di ferirsi durante la sostituzione della mola o cinghia.
• Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura
delle difese.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN61029, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Mola per smerigliatura
1 Mola per levigatura
1 Accessorio di fissaggio e smerigliatura
Italiano
1
1
1
•
•
Sacchetto di plastica contenente:
1Parascintille
1Chiave
1 Set di materiale di montaggio
Schema elettrico
Manuale di istruzioni
Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
5
6
Disimballaggio la macchina e delle
relative parti
1. Alzi attenzione la macchina dal relativo pacchetto.
2. Elimini gli accessori e le parti del hardware.
Aparte gli strumenti inclusi con la macchina, i seguenti
strumenti sono richiesti:
-- Chiave da coppia di torsione
4
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Utilizzare protezioni oculari.
Descrizione (Fig. A)
3
Strumenti richiesti e suggeriti
Il codice data 28 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
2
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
Utilizzare protezioni acustiche.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
1
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore acceso/spento
Mola per smerigliatura
Supporto portapezzo
Staffa
Mola per levigatura
Parascintille
Utilizzo Previsto
La macchina levigatrice e smerigliatrice DeWALT è stata
progrettata per affiliare e levigare coltelli, scalpelli ed altri
attrezzi di taglio. La macchina non deve mai essere usata per
la rettifica degli strumenti del magnesio. È adatta solo per
uso intermittente.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
La macchina smerigliatrice e levigatrice è un apparato
elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
Montaggio della macchina sul banco di
lavoro (Fig. B)
La macchina deve essere montata sul banco di lavoro.
1. Contrassegnare la posizione dei quattro fori di montaggio
previsti alla base della macchina sul banco di lavoro.
2. Praticare un foro dal diametro di 6,5 mm in ogni
posizione contrassegnata.
3. Posizionare la macchina sul banco di lavoro e inserire un
bullone M6 attraverso il foro di montaggio nella base in
ciascun foro praticato nel banco di lavoro. Assicurarsi che la
lunghezza di sporgenza X (si veda la Figura) è almeno di 15
millimetri per ciascuno dei bulloni utilizzati.
4. Inserire un dado su ogni bullone e serrare i dadi (torssione:
8 Nm).
Sostituzione della mola per smerigliatura
(Fig. C, D)
1. Rimuovere i tre dadi 7 usando la chiave in dotazione.
2. Rimuovere la protezione 8 .
3. Rimuovere il dado 9 dal mandrino 10 usando la chiave
in dotazione. Il dado sul mandrino di destra ha un filetto di
destra (Fig. C), il dado sul mandrino di sinistra un filetto di
sinistra (Fig. D).
4. Estarre la flangia esterna 11 , la guarnizione 12 e la mola
13 dal mandrino.
5. Posizionare la nuova mola sul mandrino.
6. Rimontare la flangia esterna, la guarnizione e il dado
sul mandrino.
7. Serrare bene il dado 9 (torsione: 6 Nm).
8. Rimontare la protezione.
9. Rimontare i tre dadi 7 e serrarli (torsione: 5 Nm).
39
Italiano
10. Accendere la macchina e lasciar funzionare la mola a vuoto
per un minuto per assicurarsi che non vi siano crepe.
AVVERTENZA: Non usare una mola danneggiata.
Montaggio del parascintille (Fig. E, F)
Questo riparo offre una protezione supplementare dalle
scintille e dovrebbe essere usato ogni qualvolta è possibile. Uno
parascintille è fornito per ogni mola.
1. Misura lo schermo trasparente 14 al parascintille 6 inserendo un bullone della testa del fungo 15 nello
schermo ed alla protezione e disponendo una rondella 16 ed il dado 17 sul bullone (Fig. E).Serrare il dado.
2. Tenga il parascintille contro il bordo in cima alla casa della
mola 18 come indicato (Fig. F).
3. Inserire un bullone con testa a fungo 19 nel parascintille e
nella casa della mola.
4. Posizionare una rondella 20 e uno dado 21 sul bullone e
serrare il dado manualmente.
5. Posizionare il parascintille ad una distanza di circa 2 mm
dalla mola facendo scorrere la staffa verso la mola stessa.
6. Serrare bene il dado (torsione: 6 Nm).
Regolazione del supporto portapezzo (Fig. G)
Il supporto portapezzo può essere regolato in funzione del
pezzo stesso e dell’angolo di smerigliatura desiderato.
1. Allentare il dado fissato al supporto 3 .
2. Regolare il supporto alla posizione e all’angolazione
desiderate, assicurandosi che sia il più vicino possibile
alla mola.
3. Serrare il dado (torsione: 6 Nm).
Montaggio e regolazione del supporto di
fissaggio e smerigliatura (Fig. A, H)
Il supporto di fissaggio e smerigliatura viene usato per
mantenere il pezzo da lavorare ad un’angolazione fissa rispetto
alla mola di smerigliatura.
1. Rimuovere i fermi che tengono il supporto portapezzo 3 alla staffa 4 e rimuovere il supporto portapezzo (Fig. A).
2. Montare la staffa di supporto smerigliatura 22 sulla staffa
4 della macchina come indicato, usando il bullone a testa
esagonale 23 e il relativo dado 24 (Fig. H). Assicurarsi che
la staffa di supporto mola si trovi ad una distanza di circa
2 mm dalla mola di smerigliatura.
3. Inserire l’asta 25 del supporto smerigliatura nelle forcelle
sulla staffa di supporto mola, come indicato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
40
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. J)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Consultare la Figura J per la corretta postura e posizione delle
mani durante le operazioni di smerigliatura e levigatura.
Accensione e spegnimento (On e Off) (Fig. A)
Accensione: posizionare l’interruttore 1 di on/off-su 1.
Spegnimento: posizionare l’interruttore 1 di on/off-su 0.
Uso della mola di smerigliatura (Fig. A)
Per ottenere un bordo di taglio diritto, spostare tale bordo
lentamente avanti e indietro sulla mola 2 . Esercitare solo una
leggera pressione.
Uso dei supporti di fissaggio e smerigliatu ra
(Fig. I)
1. Inserire il pezzo da lavorare nella staffa di fissaggio 26 .
2. Posizionare il pezzo da lavorare nella posizione più adatta
per ottenere l’angolo inclinato desiderato. L’angolazione è
una funzione della lunghezza X sporgente (vedere Figura).
Per utensili a spianare, X dovrebbe corrispondere a circa 20
mm, mentre per gli scalpelli a circa 25–28 mm.
3. Serrare il pomello a stella 27 .
Uso della mola per levigatura (Fig. A)
Spostare lentamente il pezzo da lavorare in senso orizzontale
avanti e indietro sulla mola dilevigatura 5 . La punta del
tagliente del pezzo da lavorare deve venire a contatto con la
mola per un valore compreso tra 0,5 e 1 mm.
AVVERTENZA: Non usare paste per levigatura sulla mola.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Italiano
Rimuovere le smerigliature dall’alloggiamento e dalle coperture
una volta alla settimana.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’utensile periodicamente con un panno morbido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
41
Nederlands
GEREEDSCHAPSSLIJP- EN WETMACHINE
DW754
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Gereedschapsslijp- en wetmachine
DW754
Spanning
Type
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Toerental, onbelast
Max. schijfdiameter
Max. schijfdikte
Montagegat
Gewicht
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029.
dB(A)
56
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
69
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
3,0
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN61029 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
42
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.03.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Nederlands
Algemene veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Bij het gebruik van elektrisch
gereedschap dienen basis voorzorgsmaatregelen altijd
te worden aangehouden om het gevaar op brand, een
elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen. Dit
betreft onder meer de volgende maatregelen.
Lees al deze instructies door voordat u begint het product te
gebruiken en bewaar deze instructies.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing om er dingen in
op te zoeken
1 . Houd het werkgebied schoon.
ʵʵ Rommelige omgevingen en werkbanken zorgen
voor letsel.
2 . Let op de werkomgeving.
ʵʵ Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in vochtige of natte omstandigheden.
Zorg dat de werkruimte goed verlicht is (250 - 300 Lux).
Gebruik het gereedschap niet als het risico bestaat
dat brand of een explosie wordt veroorzaakt, bv. in de
aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 . Wees bedacht op een elektrische schok.
ʵʵ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes
(bv. buizen, radiatoren, fornuizen of ijskasten). Als u het
gereedschap onder extreme omstandigheden gebruikt (bv.
hoge luchtvochtigheid, als metaalslijpsel wordt gemaakt,
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door
een isolerende transformator te gebruiken of een (FI)
aardlek stroomonderbreker.
4 . Houd andere personen uit de buurt.
ʵʵ Laat geen personen, vooral geen kinderen, bij het werk
betrokken raken, het gereedschap of het verlengsnoer
aanraken, en houd hen uit het werkgebied.
5 . Berg niet-gebruikt gereedschap op.
ʵʵ Als het gereedschap niet in gebruik is, dient het op een
droge en veilig afgesloten plaats te worden bewaard,
buiten het bereik van kinderen.
6 . Forceer het gereedschap niet.
ʵʵ Het levert betere en veiligere prestaties als u het voor het
doel gebruikt waarvoor het is bedoeld.
7 . Gebruik het juiste gereedschap.
ʵʵ Probeer niet met klein gereedschap werkzaamheden
uit te voeren die een zwaar gereedschap nodig hebben.
Gebruik gereedschap niet voor zaken waarvoor het niet is
bedoeld; gebruik bijvoorbeeld geen cirkelzagen om takken
of boomstammen te zagen.
8 . Draag geschikte kleding.
ʵʵ Draag geen loszittende kleding of sieraden, omdat deze
door de bewegende onderdelen kunnen worden gegrepen.
Antislip schoeisel wordt aanbevolen als u buitenshuis
werkt. Draag beschermende hoofdafdekking om lang
haar te omsluiten.
9 . Gebruik beschermend materiaal.
ʵʵ Draag altijd een veiligheidsbril. Gebruik een gezichtsof stofmasker als de werkomstandigheden stof of
rondvliegende deeltjes veroorzaken. Als deze deeltjes
behoorlijk heet kunnen zijn, dient u ook een hittebestendig
schort te dragen. Draag altijd gehoorbescherming. Draag
altijd een veiligheidshelm.
10 . Sluit stofverwijderende apparatuur aan.
ʵʵ Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten
van stofverwijdering- of verzamelapparatuur, zorg er dan
voor dat deze correct worden aangesloten en gebruikt.
11 . Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
ʵʵ Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van
hitte, olie, en scherpe randen. Draag het gereedschap
nooit aan het eigen snoer.
12 . Beveilig de werkzaamheden.
ʵʵ Gebruik klemmen of een bankschroef om het werk op zijn
plaats te houden. Dit is veiliger dan uw hand gebruiken
en het maakt beide handen vrij om het gereedschap
te bedienen.
13 . Rek u niet te ver uit.
ʵʵ Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
14 . Onderhoud het gereedschap met zorg.
ʵʵ Houd snijdgereedschap scherp en schoon voor betere
en veiligere prestaties. Volg de instructies voor het
smeren en verwisselen van accessoires op. Controleer het
gereedschap regelmatig en zorg, als het beschadigd is, dat
het door een erkende servicemonteur wordt gerepareerd.
Houd handgrepen droog, schoon, en vrij van olie en vet.
15 . Sluit het gereedschap af.
ʵʵ Sluit het gereedschap correct af van de stroomvoorziening
als het niet in gebruik is, voordat u het onderhoudt, of
wanneer u accessoires zoals zaagbladen, boorijzers en
snijdwerktuigen verwisselt.
16 . Verwijder aanpassingsleutels en moersleutels.
ʵʵ Leer uzelf aan om te controleren dat aanpassingsleutels en
moersleutels zijn verwijderd van het gereedschap voordat
u het gereedschap bedient.
17 . Vermijd onbedoeld starten.
ʵʵ Draag het gereedschap niet met een vinger op de
schakelaar. Zorg ervoor dat het gereedschap zich in
de “off” (uit) positie bevindt voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18 . Gebruik verlengsnoeren voor buitenshuis.
ʵʵ Controleer voor het gebruik het verlengsnoer en vervang
dit indien het is beschadigd. Als het gereedschap
buitenshuis wordt gebruikt, dient u uitsluitend een
verlengsnoer voor buitenshuis te gebruiken dat
dienovereenkomstig is gemarkeerd.
19 . Blijf alert.
ʵʵ Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw gezonde
verstand. Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid
bent of onder de invloed van drugs of alcohol.
20 . Controleer op beschadigde onderdelen.
ʵʵ Controleer het gereedschap en het stroomsnoer voordat
u het gebruikt zorgvuldig, om te bepalen dat het
43
Nederlands
correct zal werken en de bedoelde functie zal uitvoeren.
Controleer de uitlijning van bewegende onderdelen,
verbindende of bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen, bevestiging en alle andere omstandigheden
die de bediening kunnen beïnvloeden. Een beveiliging
of ander onderdeel dat beschadigd is, dient correct te
worden gerepareerd of vervangen door een erkend
servicecentrum, tenzij dit anders wordt aangegeven in
deze gebruiksaanwijzing. Zorg dat iedere beschadigde
of defecte schakelaar wordt vervangen door een erkende
reparateur. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar
het niet aan en uit kan zetten. Probeer nooit zelf reparaties
uit te voeren.
WAARSCHUWING: Het gebruik van enig accessoire
of bevestiging of bediening van enige handeling met
dit gereedschap die anders is dan wordt aanbevolen in
deze gebruiksaanwijzing kan een risico op persoonlijk
letsel opleveren.
21 . Zorg dat uw gereedschap door een erkend iemand
wordt gerepareerd.
ʵʵ Dit elektrische gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsregels. Reparaties dienen uitsluitend door
erkende vaklieden te worden uitgevoerd met behulp
van originele reserveonderdelen; anders kan dit tot een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker leiden.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
slijpen wetmachines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Gebruik uitsluitend slijp- en wetstenen met daarop
vermeld de fabrikant, het bindmiddel, de afmetingen en de
maximaal toelaatbare snelheid van de steen, en die voldoen
aan EN12413.
Gebruik geen slijp- en wetstenen met een snelheid die
lager is dan het toerental van de machine (zie technische
gegevens).
Gebruik geen slijp- en wetstenen die niet overeenkomstig
de afmetingen zijn zoals opgegeven in de technische
gegevens. Gebruik geen asringen om een steen passend op
de as te maken.
Vervang een slijp- of wetsteen zodra hij meer dan ca. 40 mm in
diameter is afgesleten.
Volg altijd nauwgezet de instructies bij het verwisselen van een
slijp- of wetsteen.
Voordat een nieuwe steen wordt gemonteerd, moet deze
eerst op scheuren worden gecontroleerd. Hang de steen aan
een dun koord en tik er met een hamer zacht tegenaan. De
steen moet een helder geluid geven. Zo niet, dan is de steen
beschadigd en mag niet worden gebruikt.
Controleer regelmatig de uitlijning van de slijp- of wetsteen.
Indien de steen uit het midden of uit balans draait, moet hij
worden vervangen.
Bewaar slijp- en wetstenen altijd op een droge plaats.
Gebruik de machine alleen bij omgevingstemperaturen tussen
5 °C en 40 °C.
•
•
•
Schakel de machine in en laat de steen vóór gebruik 30
seconden lang onbelast draaien.
Draag bij droogslijpen altijd een veiligheidsbril.
Slijp nooit magnesium gereedschappen.
WAARSCHUWING: Door gebruik van deze machine
kunnen stoffen vrijkomen die chemicaliën bevatten
waarvan het bekend is dat zij kanker, geboorteafwijkingen
of andere lichaamskwalen veroorzaken. Gebruik
geschikte ademhalingsbescherming.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet in de buurt
van hoog ontvlambare materialen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van deze
machines:
• verwonding door het aanraken van roterende delen,
• verwonding door het breken van het zaagblad.
Deze gevaren doen zich vooral voor:
• in het werkbereik,
• in het bereik van de roterende delen.
Ondanks de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en
het aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde restrisico’s
aanwezig. Dit zijn:
• Gevaar voor gehoorbeschadiging.
• Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van
de roterende steen of band.
• Verwondingsgevaar bij het wisselen van de steen of band.
• Gevaar voor klemmen van de vingers bij het openen van
de afschermingen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN61029; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Slijpsteen
Nederlands
1Wetsteen
1Gereedschapklem
1 Plastic zak met als inhoud:
2Vonkenvanger
1Steeksleutel
1 Set bevestigingsmateriaal
1 Elektrisch schema
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Uitpakken van machine en onderdelen
1. Til de machine voorzichtig uit de verpakking.
2. Neem de accessoires en de onderdelen uit de verpakking.
Draag oogbescherming.
Benodigde en aanbevolen gereedschappen
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
Naast de gereedschappen die bij de machine worden geleverd,
hebt u de volgende gereedschappen nodig:
-- Momentsleutel
De datumcode 28 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/uit-schakelaar
Slijpsteen
Werkstuksteun
Beugel
Wetsteen
Vonkenvange
Gebruiksdoel
Uw DeWALT gereedschapsslijp- en wetmachine is ontwikkeld
voor het scherpen en wetten van messen, beitels en ander
snijgereedschap. De machine mag nooit worden gebruikt voor
het slijpen van magnesium gereedschappen. De machine is niet
voor continubedrijf bedoeld.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
De slijp- en hoonmachine is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
Bevestiging van de machine op de werkbank
(Fig. B)
De machine moet op een werkbank bevestigd zijn.
1. Breng de stand van de vier bevestigingsgaten in de voet van
de machine over op de werkbank.
2. Boor op de vier gemerkte plaatsen in de werkbank een gat
van 6,5 mm.
3. Plaats de machine op de werkbank en steek een bout van
M6 met een ring door de gaten in de machinevoet en de
gaten in de werkbank. Zorg dat de uitstekende lengte X (zie
Figuur) voor ieder van de gebruikte bouten op zijn minst
15 mm is.
4. Draai een moer op elke bout en draai de moeren goed vast
(draaimoment: 8 Nm).
Wisselen van de slijpsteen (Fig. C, D)
1. Demonteer met behulp van de meegeleverde steeksleutel
de drie moeren 7 .
2. Verwijder de beschermkap 8 .
3. Draai met behulp van de meegeleverde steeksleutel de
moer 9 van de spil 10 . De moer op de rechter as heeft
een rechtse draad (Fig. C), de moer op de linker as heeft een
linkse draad (Fig. D).
4. Neem de buitenste flens 11 , de pakkingring 12 en de
steen 13 van de spil.
5. Plaats een nieuwe steen op de spil.
6. Monteer de pakkingring, de buitenste flens en de moer op
de spil.
45
Nederlands
7. Draai de moer 9 goed vast (draaimoment:
6 Nm).
8. Plaats de beschermkap.
9. Monteer de drie moeren 7 en draai ze goed vast
(draaimoment: 5 Nm).
10. Schakel de machine in, laat de steen een minuut lang
onbelast draaien en controleer daarbij op scheuren.
WAARSCHUWING: Gebruik geen beschadigde steen.
Monteren van de vonkenvanger (Fig. E, F)
De vonkenvanger biedt extra bescherming tegen vonken en
moet, indien mogelijk, altijd gebruikt worden. Er is voor iedere
steen een vonkenvanger meegeleverd.
1. Monteer het transparante scherm 14 op de vonkenvanger
6 door een bolkopbout 15 door het scherm en de
vonkenvanger te steken en een ring 16 en moer 17 op de
bout te plaatsen (Fig. E). Draai de moer vast.
2. Houd de vonkenvanger tegen de rand op de bovenkant van
het huis 18 zoals afgebeeld (Fig. F).
3. Steek een bolkopbout 19 door de vonkenvanger en
het huis.
4. Plaats een ring 20 en moer 21 op de bout en draai de
moer handvast.
5. Schuif de vonkenvanger in de richting van de steen tot op
een afstand van ca. 2 mm van de steen.
6. Draai de moer goed vast (draaimoment: 6 Nm).
Afstellen van de werkstukdrager (Fig. G)
De werkstukdrager kan op het werkstuk en de gewenste
bewerkingshoek afgesteld worden.
1. Draai de bevestigingsmoer van de werkstukdrager 3 los.
2. Zet de werkstukdrager in de gewenste positie en let erop
dat de drager zich zo dicht mogelijk bij de steen bevindt.
3. Draai de moer vast (draaimoment: 6 Nm).
Monteren en afstellen van de
gereedschapklem (Fig. A, H)
De gereedschapklem wordt gebruikt om het werkstuk onder
een vaste hoek tegen de steen te houden.
1. Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de
werkstukdrager 3 aan de beugel 4 is gemonteerd en
verwijder de werkstukdrager (Fig. A).
2. Monteer de gereedschapklem 22 met behulp van de
zeskantbout 4 en de bijbehorende moer 24 volgens
tekening op de beugel 23 op de machine (Fig. H). Let erop
dat de beugel van de gereedschapklem zich op een afstand
ca. 2 mm van de slijpsteen bevindt.
3. Steek de stang 25 van de slijpinrichting volgens tekening in
de vorken van de beugel.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. J)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Zie Afbeelding J voor de juiste lichaamshouding en positie van
de handen wanneer u slijpt en hoont.
In- en uitschakelen (Fig. A)
Inschakelen: zet de aan/uit-schakelaar 1 in positie 1.
Uitschakelen: zet de aan/uit-schakelaar 1 in
positie 0.
Gebruik van de slijpsteen (Fig. A)
Beweeg om een nauwkeurig rechte snijkant te verkrijgen het
werkstuk langzaam heen en weer over de slijpsteen 2 . Oefen
slechts weinig druk uit.
Gebruik van de klem- en slijpinrichting
(Fig. I)
1. Zet het werkstuk in de klem 26 .
2. Positioneer het werkstuk zodanig dat de juiste slijphoek
ontstaat. Deze hoek is een functie van de uitstekende lengte
X (zie afbeelding). Voor vlakke werkstukken moet X 20 mm
zijn, voor beitels ca. 25–28 mm.
3. Draai de kruisknoppen 27 vast.
Gebruik van de wetsteen (Fig. A)
Beweeg het werkstuk langzaam horizontaal heen en weer over
de wetsteen 5 . De punt van de snijkant van het werkstuk moet
de steen over een breedte van 0,5 tot 1 mm raken.
WAARSCHUWING: Breng op de steen geen wetpasta aan.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
46
Nederlands
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Verwijder wekelijks slijpsel van de behuizing en
de beschermkappen.
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig
schoon met een zachte doek.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
47
Norsk
SLIPE- OG FINSLIPEMASKIN
DW754
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Merkestrøm
Motor effekt (forbruk)
Motor effekt (avgitt)
Turtall, ubelastet
Maks. skivediameter
Maks. skivebredde
Skivens innv. diameter
Vekt
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029:
dB(A)
56
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
69
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3,0
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Slipe- og finslipemaskin
DW754
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
15.03.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
48
Norsk
Generelle sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av elektrisk verktøy.
Dette for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk og
personskade, inkludert følgende.
Les all denne informasjonen før du tar i bruk produktet, og ta
vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR
FRAMTIDIG BRUK
1 . Hold arbeidsområdet ryddig.
ʵʵ Rotete områder og benker vil fremme personskader.
2 . Ta hensyn til arbeidsmiljøet.
ʵʵ Ikke utsett verktøyet for regn. Ikke bruk verktøyet under
fuktige eller våte forhold. Ha godt lys på arbeidsområdet
(250 - 300 Lux). Ikke bruk verktøyet der det er fare for at det
kan forårsake brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av
antennelige væsker og gasser.
3 . Beskytt deg mot elektrisk sjokk.
ʵʵ Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.eks. rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Dersom verktøyet
brukes under ekstreme forhold (f.eks. høy fuktighet,
under produksjon av metallspon osv.), kan den elektriske
sikkerheten bedres ved å sette inn en skilletransformator
eller en (FI) skillebryter for jordfeil.
4 . Hold uvedkommende personer borte.
ʵʵ Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet,
særlig barn, komme i kontakt med verktøyet
eller forlengelseskabelen, og hold dem borte
fra arbeidsområdet.
5 . Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares korrekt.
ʵʵ Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt
sted og låses sikkert, utenfor barns rekkevidde.
6 . Ikke bruk makt på verktøyet.
ʵʵ Verktøyet vil utføre jobben bedre og sikrere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
7 . Bruk riktig verktøy.
ʵʵ Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere
verktøy. Ikke bruk verktøy for andre formål en de er ment
til; for eksempel skal ikke sirkelsager brukes til å kutte
tømmerstokker eller trekubber.
8 . Bruk egnet antrekk.
ʵʵ Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da dette kan bli
fanget opp av bevegelige deler. Vi anbefaler antiskli-fottøy
ved arbeid utendørs. Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
9 . Bruk verneutstyr.
ʵʵ Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske
hvis arbeidet genererer støv eller kaster ut spon. Dersom
disse delene kan være svært varme, må du også bruke et
varmebestandig forkle. Bruk hørselsvern hele tiden. Bruk
hjelm hele tiden.
10 . Koble til en støvoppsamlingsinnretning.
ʵʵ Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugingsog -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er
koblet til og ordentlig sikret.
11 . Ikke bruk ledningen feil.
ʵʵ Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra
stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olje og
skarpe kanter. Bær aldri verktøyet etter ledningen.
12 . Sikre arbeidet.
ʵʵ Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å holde
fast arbeidsstykket hvis mulig. Det er tryggere enn
å bruke hendene, og det frigjør begge hendene til å
bruke verktøyet.
13 . Ikke strekk deg for langt.
ʵʵ Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
14 . Vedlikehold verktøyet.
ʵʵ Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre og tryggere
bruk. Følg instruksjonene om smøring og bytte av tilbehør.
Kontroller verktøyet regelmessig, og hvis det er skadet må
du få det reparert av godkjent serviceverksted. Hold alle
håndtakene tørre, rene og uten olje og smørefett.
15 . Koble fra verktøyet.
ʵʵ Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold eller ved bytte
av tilbehørsutstyr som f.eks. blad, bitt og kniver, må
verktøyet kobles fra strømtilførselen.
16 . Fjern justeringsnøkler og skrunøkler.
ʵʵ Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler og
skrunøkler er fjernet fra verktøyet før du tar det i bruk.
17 . Unngå utilsiktet oppstart.
ʵʵ Ikke bær verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at
verktøyet står i stillingen ”av” før du setter i støpslet.
18 . Bruk skjøteledninger beregnet for utendørs bruk.
ʵʵ Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den
hvis den er ødelagt. Når verktøyet brukes utendørs, må du
kun bruke skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og merket i henhold til dette.
19 . Vær oppmerksom.
ʵʵ Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk
verktøyet hvis du er trøtt eller er påvirket av narkotika
eller alkohol.
20 . Se etter skadede deler.
ʵʵ Før bruk må du kontrollere verktøy og strømkabel nøye for
å sørge for at det vil fungere korrekt og utføre den tiltenkte
funksjonen. Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert,
at bevegelige deler sitter fast, om deler eller montering
er ødelagt, eller andre forhold som kan påvirke bruken.
En verneanordning eller en annen del som er skadet,
må repareres ordentlig eller byttes ut av et autorisert
serviceverksted, med mindre annet er indikert i denne
instruksjonshåndboken. Få skadede eller ødelagte brytere
byttet av et autorisert serviceverksted. Ikke bruk verktøyet
dersom bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Prøv
aldri å utføre reparasjoner på egen hånd.
ADVARSEL: Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr eller
utførelse av operasjoner med dette verktøyet ut over de
som anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan føre til
fare for personskade.
21 . Få kvalifiserte personer til å reparere verktøyet.
49
Norsk
ʵʵ Dette elektroverktøyet overholder relevante
sikkerhetsregler. Reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert
person som bruker originale reservedeler; hvis ikke kan
dette føre til betydelig fare for brukeren.
ʵʵ Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere
verktøy. Ikke bruk verktøy for andre formål en de er ment
til; for eksempel skal ikke sirkelsager brukes til å kutte
tømmerstokker eller trekubber.
Ekstra sikkerhetsregler for slipe- og
finslipemaskiner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk bare slipe- og finslipeskiver med en etikett som
angir produsent, type bindemiddel, dimensjoner og
maksimalhastighet til skiven, og som oppfyller EN12413.
Ikke bruk slipe- og finslipeskiver med en maksimalhastighet
som er lavere enn maskinens hastighet (se tekniske data).
Ikke bruk slipe- og finslipeskiver med andre dimensjoner
enn det som er nevnt i de tekniske dataene. Ikke bruk
mellomstykker for å få skiven til å sitte på spindelen.
Skift ut en slipe- eller finslipeskive med en gang den er blitt slitt
med mer enn cirka 40 mm.
Du må alltid følge instruksjonene nøye når du skifter ut en
slipe- eller finslipeskive.
Før en ny slipe- eller finslipeskive monteres, må du undersøke
at den ikke har sprekker. Dette gjør du ved å henge skiven i en
tynn snor og slå forsiktig i den med en hammer. Skiven skal
avgi en klar lyd. Hvis ikke, er skiven ødelagt og må ikke brukes.
Kontroller slipe- eller finslipeskiven regelmessig for å sikre
at den er riktig justert. Hvis skiven ikke lenger er sentralt
posisjonert eller i balanse, må den skiftes ut.
Slipe- og finslipeskiver skal lagres på et tørt sted.
Maskinen må bare brukes i et temperaturområde på mellom
5 °C og 40 °C.
Slå på maskinen og la skiven kjøre uten belastning i minst 30
sekunder før du bruker den.
Bruk alltid vernebriller ved tørrsliping.
Du må aldri slipe magnesiumverktøy.
ADVARSEL: Bruk av denne maskinen kan generere
støv som inneholder kjemikalier som kan være
kreftfremkallende, forårsake fødselsskader eller
andre skader i reproduksjonsorganene. Bruk
egnet åndedrettsvern.
ADVARSEL: Maskinen må ikke brukes i nærheten av
brannfarlig materiale.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
• i området med roterende maskindeler.
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås.
Disse er: Hørselsskader.
• Fare for ulykker forårsaket av de ikke-tildekte delene av den
roterende skiven eller remmen.
• Fare for skader ved skifting av skiven eller remmen.
• Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN61029; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Slipeskive
1Finslipeskive
1 Låse- og slipetillegg
1 Plastpose som inneholder:
2Gnistvern
1Skrunøkkel
1 Sett med monteringsmateriale
1 Elektrisk skjema
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Restrisikoer
Følgende farer er forbundet med bruken av disse maskinene:
• skader som oppstår på grunn av berøring av de roterende
delene,
• skader som oppstår på grunn av at slipeskiven blir ødelagt.
Disse farene oppstår særlig:
• i arbeidsområdet,
50
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Norsk
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 28 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Strømbryter
Slipeskive
Støtte for arbeidsemne
Brakett
Finslipeskive
Gnistvern
Tiltenkt Bruk
Din DeWALT slipemaskin er utviklet for sliping og finsliping av
kniver, meisler og andre skjæreverktøyer. Maskinen må aldri
brukes til sliping av magnesiumverktøy. Maskinen er bare
tiltenkt for periodisk bruk.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Slipe- og honemaskinen er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Pakke ut maskinen og maskindelene
1. Løft maskinen forsiktig ut av emballasjen.
2. Ta ut tilbehøret og maskindelene.
Nødvendige og anbefalte verktøy
I tillegg til verktøyene som følger med maskinen, er følgende
verktøy nødvendig:
-- Momentnøkkel
Montere maskinen til arbeidsbenken (Fig. B)
Maskinen må monteres på arbeidsbenken.
1. Merk av hvor de fire monteringshullene i bunnen av
maskinen er plassert på arbeidsbenken.
2. Bor et Ø 6,5 mm hull der du har merket av for hullene.
3. Plasser maskinen på arbeidsbenken og sett en
M6-skrue med pakning gjennom monteringshullene
og inn i fundamentet i hvert av hullene som er boret i
arbeidsbenken. Kontroller at lengden som stikker ut X (se
Figur), er minst 15 mm for hver av boltene som brukes.
4. Sett en mutter på hver av skruene og fest mutterne godt
(dreiemoment: 8 Nm).
Skifte ut slipeskiven (Fig. C, D)
1. Fjern de tre mutterne 7 ved hjelp av den
medfølgende skrunøkkelen.
2. Fjern dekselet 8 .
3. Fjern mutteren 9 fra spindelen 10 ved hjelp av den
medfølgende skrunøkkelen. Mutteren på den høyre
spindelen har høyregjenging (Fig. C), mutteren på den
venstre spindelen har venstregjenging (Fig. D).
4. Ta den ytre flensen 11 , pakningsdelen 12 og skiven 13 av spindelen.
5. Plasser den nye skiven på spindelen.
6. Sett pakningsdelen, den ytre flensen og mutteren
på spindelen.
7. Fest mutteren 9 (dreiemoment: 6 Nm).
8. Sett dekselet på plass igjen.
9. Sett på plass de tre mutterne 7 og skru dem godt til
(dreiemoment: 5 Nm).
10. Slå på maskinen og la skiven kjøre uten belastning i ett
minutt for å kontrollere om den har sprekker.
ADVARSEL: Ikke bruk en ødelagt skive.
Montere gnistvernet (Fig. E, F)
Gnistvernet gir ytterligere beskyttelse mot gnister, og bør alltid
brukes såfremt det er mulig. Det følger med et gnistvern for
hver skive.
1. Fest den gjennomsiktige skjermen 14 til gnistvernet 6 ved
å sette en bolt 15 inn i skjermen og gnistvernet og plassere
en pakning 16 og mutter 17 på bolten (Fig. E). Stram
til mutteren.
2. Hold gnistvernet mot kanten øverst på skivehuset 18 som
vist (Fig. F).
3. Sett en soppformet bolt 19 inn i gnistvernet og skivehuset.
4. Plasser en pakning 20 og en mutter 21 på bolten og stram
til mutteren for hånd.
5. Plasser vernet med en avstand på cirka 2 mm fra skiven ved
å skyve det mot skiven.
6. Fest mutteren (dreiemoment: 6 Nm).
Justere støtten for arbeidsemnet (Fig. G)
Støtten for arbeidsemnet kan justeres i henhold til arbeidsemnet
og ønsket slipevinkel.
1. Løsne mutteren som holder støtten 3 .
2. Sett støtten i ønsket posisjon og vinkel, og kontroller at
støtten er så nær skiven som mulig.
3. Fest mutteren (dreiemoment: 6 Nm).
51
Norsk
Montere og justere låse- og slipetillegget
(Fig. A, H)
Låse- og slipetillegget brukes til å holde arbeidsemnet mot
slipeskiven med en fast vinkel.
1. Fjern festene som holder støtten for arbeidsemnet 3 til
braketten 4 og fjern støtten (Fig. A).
2. Monter slipetilleggsbraketten 22 til braketten 4 på maskinen som vist ved hjelp av sekskantbolten
23 og tilhørende mutter 24 (Fig. H). Kontroller at
slipetilleggsbraketten har en avstand på cirka 2 mm
fra slipeskiven.
3. Sett stangen 25 til slipetillegget inn i gaflene til
slipetilleggsbraketten, som vist.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Ikke bruk slipepasta på finslipeskiven.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
En gang i uken bør du fjerne slipemasse fra huset og dekslene.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Se Figur J for korrekt kroppsstilling og håndplassering ved
sliping og honing.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet
regelmessig med en myk klut.
Skru på og av (Fig. A)
Tilleggsutstyr
Korrekt plassering av hendene (Fig. J)
Slå på: Sett på/av-bryteren 1 på 1.
Slå av: Sett på/av-bryteren 1 på 0.
Bruke slipeskiven (Fig. A)
Du oppnår en rett egg ved å bevege den sakte bakover og
forover over slipeskiven 2 . Bruk bare et lett trykk.
Bruke låse- og slipetillegget (Fig. I)
1. Sett arbeidsemnet inn i låsebraketten 26 .
2. Plasser arbeidsemnet slik at det oppnår riktig skråvinkel.
Vinkelen er en funksjon av den utstikkende lengden X (se
Figur) For flatjern skal X være cirka 20 mm, for meisler cirka
25–28 mm.
3. Trekk til stjerneknappene 27 .
Bruke finslipeskiven (Fig. A)
Beveg arbeidsemnet langsomt horisontalt bakover og forover
over finslipeskiven 5 . Tuppen av arbeidsemnets skjærekant skal
være i kontakt med skiven over en bredde på 0,5 til 1 mm.
52
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Português
MÁQUINA DE POLIR E DE RECTIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS
DW754
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Corrente estipulada
Potência do motor (entrada)
Potência do motor (saída)
Velocidade em vazio
Diâmetro máximo da roda
Largura máxima da roda
Furo da roda
Peso
VCA
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com
a EN61029:
dB(A)
56
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
69
LWA(nível de potência acústica)
K(variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3,0
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN61029 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
Máquina de polir e de rectificação de
ferramentas
DW754
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.03.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
53
Português
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Instruções de segurança gerais
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas, deve seguir
sempre as precauções básicas de segurança para reduzir
os riscos de incêndio, choque eléctrico e ferimentos,
incluindo as recomendações indicadas em seguida.
Leia todas estas instruções antes de utilizar este produto e
guarde-as num local seguro.
GUARDE ESTE MANUAL PARA
CONSULTA POSTERIOR
1 . Mantenha a área de trabalho limpa e organizada.
ʵʵ As áreas e as bancadas de trabalho desorganizadas
potenciam a ocorrência de ferimentos.
2 . Tenha em conta o ambiente da área de trabalho.
ʵʵ Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a
ferramenta em ambientes húmidos ou com água.
Mantenha a área de trabalho bem iluminada
(luminosidade de 250 a 300 lux). Não utilize a ferramenta
onde exista o risco de causar um incêndio ou uma
explosão, como, por exemplo, na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
3 . Proteja-se contra choques eléctricos.
ʵʵ Evite o contacto do corpo com superfícies e equipamentos
ligados à terra (por exemplo, tubagens, radiadores, fogões
e frigoríficos). Ao utilizar a ferramenta em condições
extremas (por exemplo, em ambientes muito húmidos,
quando estiverem a ser produzidas limalhas, etc.), a
segurança eléctrica pode ser melhorada usando um
transformador de isolamento ou um disjuntor com
ligação à terra.
4 . Mantenha as outras pessoas afastadas.
ʵʵ Não permita que outras pessoas (especialmente crianças)
não envolvidas no trabalho toquem na ferramenta ou na
extensão e mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5 . Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
ʵʵ Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas
devem ser guardadas num local seco e fechadas com
segurança, fora do alcance de crianças.
6 . Não utilize a ferramenta de forma forçada.
ʵʵ Esta irá efectuar o trabalho de um modo mais eficiente
e seguro se for utilizada da forma e à velocidade para as
quais foi concebida.
7 . Utilize a ferramenta mais adequada para o trabalho.
ʵʵ Não utilize ferramentas pequenas de forma forçada
para fazer um trabalho habitualmente realizado com
uma ferramenta maior. Não utilize as ferramentas para
finalidades diferentes daquelas para as quais foram
concebidas; por exemplo, não utilize serras circulares para
cortar ramos ou troncos de árvore.
8 . Use vestuário apropriado.
ʵʵ Não use roupas largas nem jóias, dado que estas podem
ficar presas nas peças móveis. Recomenda-se a utilização
de calçado antiderrapante ao trabalhar no exterior.
54
Use uma rede ou uma toca que permita segurar o
cabelo comprido.
9 . Use equipamento de protecção.
ʵʵ Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara
contra o pó se o trabalho realizado projectar partículas
ou resíduos de corte. Se estas partículas puderem estar
consideravelmente quentes, use também um avental de
protecção resistente ao calor. Use sempre uma protecção
auditiva. Use sempre um capacete de protecção.
10 . Ligue um equipamento de extracção de resíduos de
corte à ferramenta.
ʵʵ Se forem fornecidos dispositivos para a ligação
de acessórios de extracção e recolha de resíduos
de corte, certifique-se de que estes são ligados e
utilizados correctamente.
11 . Não aplique força excessiva sobre o cabo.
ʵʵ Nunca puxe o cabo para o desligar da tomada de
electricidade. Mantenha o cabo afastado de fontes
de calor, substâncias oleosas e extremidades aguçadas.
Nunca transporte a ferramenta segurando-a pelo
próprio cabo.
12 . Fixe a peça a trabalhar.
ʵʵ Sempre que possível, utilize grampos ou um torno para
fixar a peça a trabalhar. Este procedimento é mais seguro
do que segurar a peça com uma mão e liberta ambas as
mãos para utilizar a ferramenta.
13 . Não se estique demasiado ao trabalhar com
a ferramenta.
ʵʵ Mantenha sempre os pés bem apoiados e um
equilíbrio apropriado.
14 . Efectue uma manutenção cuidadosa das ferramentas.
ʵʵ Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas
para que estas tenham um desempenho mais eficiente
e seguro. Siga as instruções para lubrificar e substituir os
acessórios. Inspeccione as ferramentas periodicamente e,
caso estejam danificadas, mande-as reparar através de
um centro de assistência autorizado. Mantenha as pegas
secas, limpas e isentas de óleo e gordura.
15 . Desligue as ferramentas.
ʵʵ Quando a ferramenta não estiver a ser utilizada, antes
de efectuar uma acção de manutenção e ao substituir
acessórios, tais como lâminas, brocas e mandris,
desligue-a da tomada de electricidade.
16 . Retire as chaves de ajuste.
ʵʵ Ganhe o hábito de verificar se as chaves de ajuste foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
17 . Evite accionamentos acidentais.
ʵʵ Não transporte a ferramenta com um dedo no respectivo
gatilho/botão de accionamento. Certifique-se de que o
gatilho/botão de accionamento se encontra na posição
de ferramenta desligada antes de ligar o equipamento à
tomada de electricidade.
18 . Utilize extensões adequadas para uma utilização
no exterior.
Português
ʵʵ Antes de qualquer utilização, inspeccione a extensão
e, caso esta esteja danificada, substitua-a. Quando a
ferramenta for utilizada no exterior, use apenas extensões
especificamente concebidas para uma utilização
no exterior.
19 . Mantenha-se alerta.
ʵʵ Tenha atenção ao que está a fazer. Faça uso de bom
senso. Não utilize a ferramenta quando estiver cansado ou
sob o efeito de drogas ou álcool.
20 . Verifique se existem peças danificadas.
ʵʵ Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente
a ferramenta e o cabo de alimentação para determinar
se a ferramenta irá funcionar correctamente e realizar a
função para a qual foi concebida. Verifique se as peças
móveis da ferramenta estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas ou danificadas,
problemas de montagem ou quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da mesma. Uma
protecção ou outra peça que se encontre danificada
deverá ser reparada ou substituída apropriadamente
através de um centro de assistência autorizado, a
menos que este manual de instruções indique outro
procedimento. Mande substituir quaisquer botões ou
interruptores danificados ou defeituosos através de um
centro de assistência autorizado. Não utilize a ferramenta
se o gatilho/botão de accionamento não a ligar e desligar.
Nunca tente efectuar qualquer reparação por si mesmo.
ATENÇÃO: a utilização de qualquer acessório ou
dispositivo complementar ou qualquer utilização desta
ferramenta que seja diferente do que é recomendado
neste manual de instruções poderá representar um risco
de ferimentos.
21 . Mande reparar a sua ferramenta por um
técnico qualificado.
ʵʵ Esta ferramenta eléctrica encontra-se em conformidade
com as normas de segurança aplicáveis. Quaisquer
reparações deverão ser exclusivamente efectuadas por
técnicos qualificados utilizando peças sobresselentes
originais. Caso contrário, tal poderá resultar num perigo
considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para
máquinas de polir e de rectificação
•
•
•
•
Utilize apenas rodas de polir e de esmeril que tenham uma
etiqueta com o nome do fabricante, o tipo de material
incluído, as dimensões e a velocidade máxima da roda e que
atendam à norma EN12413.
Não utilize as rodas de polir e de esmeril numa velocidade
máxima inferior à velocidade da máquina (ver dados
técnicos).
Não utilize rodas de polir e de esmeril que não contenham as
dimensões estabelecidas nos dados técnicos. Não utilize
espaçadores para ajustar a roda no veio.
Substitua as rodas de polir ou de esmeril tão logo apresentem
um desgaste superior a ca. 40 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ao substituí-las, siga estritamente as instruções.
Antes de instalar uma nova roda de polir e de esmeril, verifique
se a mesma apresenta fissuras suspendendo-a numa corda
fina e batendo-lhe ligeiramente com um martelo. A roda
deverá produzir um som nítido. Se isso não ocorrer, significa
que está danificada e não deve ser utilizada.
Verifique regularmente o alinhamento da roda de polir ou de
esmeril. Substitua-a se estiver descentralizada ou oscilante.
Guarde sempre as rodas de polir e de esmeril em local seco.
Utilize o equipamento apenas a temperaturas ambientes
entre 5 °C e 40 °C.
Ligue a máquina e deixe a roda girar sem carga durante no
mínimo 30 segundos antes de utilizá-la.
Utilize sempre óculos de protecção quando rectificar a seco.
Nunca esmerilhe ferramentas de magnésio.
ATENÇÃO: a utilização dessa máquina poderá gerar
poeira contaminada por produtos químicos conhecidos
por causarem câncer, anomalias congénitas ou
outros problemas reprodutivos. Utilize protecção
respiratória adequada.
ATENÇÃO: não utilize a máquina junto a materiais
altamente inflamáveis.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos residuais são inerentes ao uso dessas
máquinas:
• ferimentos causados pelo contacto físico com peças giratórias,
• ferimentos causados pelo rompimento da roda de esmeril.
Os riscos mais evidentes são os seguintes:
• no intervalo da operação,
• no raio de acção das peças giratórias da máquina.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de instrumentos de segurança, certos riscos
residuais não podem ser evitados.
Eles são:
• Diminuição da audição.
• Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da
correia ou roda giratória.
• Risco de ferimento ao mudar a correia ou roda.
• Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN61029.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
55
Português
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Roda de esmeril
1 Roda de polir
1 Acessórios de fixação e rectificação
1 Saco de plástico com:
2 Protector de faíscas
1 Chave de bocas
1 Conjunto de material de montagem
1 Esquema eléctrico
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
6 Protector de faíscas
Utilização Adequada
A sua máquina de polir e de rectificação de ferramentas
DeWALT foi concebida para afiar e polir facas, cinzéis e
outras ferramentas de corte. Nunca a utilize para esmerilhar
ferramentas de magnésio. Destina-se a ser utilizada apenas de
forma intermitente.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A máquina de polimento e afiação é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Retirar a máquina e suas peças da
embalagem
Use uma protecção auditiva.
Levante a máquina com cuidado, retirando-a da embalagem.
Retire também os acessórios e peças de ferragem.
Use uma protecção ocular.
Ferramentas recomendadas e necessárias
O código de data 28 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor on/off
2 Roda de esmeril
3 Suporte da peça de trabalho
56
5 Roda de polir
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Posição do Código de data (Fig. A)
4 Suporte
Além das fornecidas com a máquina, são necessárias as
seguintes ferramentas:
-- Chave inglesa
Montar a máquina na bancada de trabalho
(Fig. B)
A máquina deve ser montada na bancada de trabalho.
1. Marque a posição dos quatro orifícios de montagem
fornecidos na base da máquina na bancada de trabalho.
2. Perfure um orifício com um diâmetro de 6,5 mm em cada
uma das posições marcadas.
3. Coloque a máquina na bancada de trabalho; insira um
parafuso M6 com uma arruela nos orifícios de montagem
da base em cada um dos orifícios perfurados na bancada
de trabalho. Certifique-se de que o comprimento saliente
Português
X (ver Figura) seja de no mínimo 15 mm para cada
parafuso utilizado.
4. Coloque uma porca em cada um dos parafusos e aperte-as
com firmeza (aperto: 8 Nm).
Trocar a roda de esmeril (Fig. C, D)
1. Retire as três porcas 7 utilizando a chave de
bocas fornecida.
2. Retire a tampa da protecção 8 .
3. Retire a porca 9 do veio 10 com a chave de bocas
fornecida. A porca do veio direito tem uma rosca para a
direita (Fig. C), a porca do veio esquerdo tem uma rosca para
a esquerda (Fig. D).
4. Tire a flange exterior 11 , a peça de acondicionamento 12 e a roda 13 do veio.
5. Coloque a roda nova no veio.
6. Coloque a peça de acondicionamento, a flange exterior e a
porca no veio.
7. Aperte bem a porca 9 (aperto: 6 Nm).
8. Coloque a tampa de protecção.
9. Coloque as três porcas 7 e aperte-as firmemente (aperto:
5 Nm).
10. Ligue a máquina e deixe a roda girar sem carga durante um
minuto para verificar se existem fissuras.
ATENÇÃO: não utilize rodas danificadas.
Montar o protector de faíscas (Fig. E, F)
O protector de faíscas oferece protecção adicional contra as
faíscas e deve ser utilizado sempre que possível. Para cada roda
é fornecido um protector.
1. Encaixe a tela transparente 14 no protector de faíscas 6 .
Para tanto, insira um parafuso de cabeça redonda 15 na
tela e no protector e coloque uma arruela 16 e uma porca
17 no parafuso (Fig. E). Aperte a porca.
2. Segure o protector contra a extremidade superior da caixa
da roda 18 conforme a ilustração (Fig. F).
3. Coloque um parafuso de cabeça redonda 19 no protector
de faíscas e na caixa da roda.
4. Coloque uma arruela 20 e uma porca 21 no parafuso e
aperte a porca manualmente.
5. Posicione o protector a cerca de 2 mm de distância da roda,
deslizando-o em direcção à roda.
6. Aperte bem a porca (aperto: 6 Nm).
Ajustar o suporte da peça de trabalho
(Fig. G)
O suporte da peça de trabalho pode ser ajustado de acordo com
a peça de trabalho e no ângulo de rectificação pretendido.
1. Desaperte a porca que segura o apoio 3 .
2. Ajuste o suporte para a posição e o ângulo pretendidos,
certificando-se de que o suporte fica o mais próximo
possível da roda.
3. Aperte a porca (aperto: 6 Nm).
Montar e ajustar o acessório de fixação e de
rectificação (Fig. A, H)
O acessório de fixação e de rectificação é utilizado para manter a
peça de trabalho na roda de esmeril num ângulo fixo.
1. Remova os prendedores que seguram o apoio da peça de
trabalho 3 no suporte 4 e retire o apoio (Fig. A).
2. Monte o suporte do acessório de rectificação 22 no
suporte 4 da máquina como mostrado, utilizando o
parafuso de cabeça sextavada 23 e a respectiva porca
24 (Fig. F). Certifique-se de que o suporte do acessório de
rectificação se encontra a cerca de 2 mm de distância da
roda de esmeril.
3. Insira a vareta 25 do acessório de rectificação nos ganchos
do suporte do acessório de rectificação como mostrado.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. J)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
Consulte a Figura J para saber qual a posição adequada para o
corpo e as mãos durante os trabalhos de polimento e afiação.
Ligar e desligar (Fig. A)
1. Ligar: ajuste o interruptor on/off 1 para a posição 1.
2. Desligar: ajuste o interruptor on/off 1 para a posição 1.
Utilizar a roda de esmeril (Fig. A)
Para obter uma extremidade de corte plana, desloque-a
lentamente para trás e para a frente sobre a roda de esmeril 2 .
Exerça apenas uma ligeira pressão.
Utilizar o acessório de fixação e de
rectificação (Fig. I)
1. Insira a peça de trabalho no suporte de
fixação 26 .
2. Posicione a peça de trabalho do modo necessário para obter
o ângulo de biselagem correcto. O ângulo é uma função do
57
Português
comprimento saliente X (ver Figura). Para ferros planos, X
deve ser aprox. 20 mm, para cinzéis aprox. 25–28 mm.
3. Aperte os botões estrela 27 .
Utilizar a roda de polir (Fig. A)
Desloque a peça de trabalho lentamente na horizontal para
a frente e para trás sobre a roda de polir 5 . A ponta da
extremidade de corte da peça de trabalho deve estar em
contacto com a roda numa largura entre 0,5 a 1 mm.
ATENÇÃO: não utilize pasta de polimento na roda
de polir.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Uma vez por semana, remova as rodas de esmeril do
compartimento e as tampas.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente
o corpo da máquina utilizando um pano macio.
58
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Suomi
HIOMA- JA HOONAUSTYÖKALU
DW754
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Nimellisvirta
Moottorin teho (ottoteho)
Moottorin teho (antoteho)
Kuormittamaton kierrosnopeus
Laikan enimmäishalkaisija
Laikan enimmäisleveys
Laikan keskiöreikä
Paino
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
EN61029: mukaisesti:
dB(A)
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
56
69
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.03.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
3,0
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN61029 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Hioma- ja hoonaustyökalu
DW754
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
59
Suomi
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
kiinnitettävä huomiota turvaohjeisiin tulipalon ja
sähköiskun vaaran vähentämiseksi, sillä niistä voi
aiheutua henkilövahinko.
Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä ja
säästä ne.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖÄ VARTEN
1 . Pidä työskentelyalue siistinä.
ʵʵ Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
2 . Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
ʵʵ Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä työkalua kosteassa
tai märässä ympäristössä. Työskentelyalueella tulee olla
kirkas vähintään 250–300 luksin valaistus. Älä käytä
työkalua, jos on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara
esimerkiksi syttyvien nesteiden tai kaasujen vuoksi.
3 . Suojaudu sähköiskulta.
ʵʵ Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, esimerkiksi
putkia, jäähdyttimiä, liesiä ja jääkaappeja. Jos käytät
työkalua hankalissa olosuhteissa, esimerkiksi kosteissa
paikoissa tai jos syntyy metallilastuja, voit parantaa
sähköturvallisuutta vikavirtakytkimen avulla.
4 . Pidä muut ihmiset kaukana.
ʵʵ Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskettaa työkalua
tai jatkojohtoa. Pidä heidät loitolla.
5 . Laita käyttämättömät työkalut takaisin paikoilleen.
ʵʵ Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
6 . Älä kohdista työkaluun liikaa voimaa.
ʵʵ Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä
käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
7 . Käytä oikeaa työkalua.
ʵʵ Älä käytä keveitä työkaluja raskaille työkaluille
tarkoitettuihin tehtäviin. Käytä työkaluja vain niiden
käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä esimerkiksi käytä
kaarisahaa katkaisemiseen.
8 . Pukeudu oikein.
ʵʵ Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin.
Ulkona työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää
liukumattomia jalkineita. Suojaa pitkät hiukset.
9 . Käytä suojavarusteita.
ʵʵ Käytä aina suojalaseja. Suojaudu pölyltä tai lentäviltä
lastuilta kasvo- tai pölysuojuksen avulla. Jos lastut ovat
kuumia, käytä myös kuumuutta kestäviä suojavaatteita.
Käytä aina kuulonsuojaimia. Käytä aina kypärää.
10 . Yhdistä laite pölynkeräimeen.
ʵʵ Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen,
käytä niitä.
11 . Älä vaurioita sähköjohtoa.
ʵʵ Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä
johdosta. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä
ja terävistä reunoista. Älä kanna työkalua sen johdosta.
60
12 . Kiinnitä työstettävä kappale.
ʵʵ Kiinnitä kappale paikoilleen esimerkiksi puristimien avulla,
jos mahdollista. Se on turvallisempaa kuin kappaleen
pitäminen kädessä. Lisäksi molemmat kädet vapautuvat
työkalun käsittelemiseen.
13 . Älä kurkottele.
ʵʵ Seiso aina vakaasti tasapainossa.
14 . Huolehdi työkaluista hyvin.
ʵʵ Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Näin ne
toimivat paremmin ja turvallisemmin. Noudata ohjeita,
kun voitelet työkalua tai vaihdat siihen tarvikkeita.
Tarkista työkalut säännöllisesti. Jos ne vaurioituvat,
vie ne korjattaviksi valtuutettuun huoltokorjaamoon.
Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja öljyttöminä
sekä rasvattomina.
15 . Irrota pistoke pistorasiasta.
ʵʵ Irrota pistoke pistorasiasta, kun työkalua ei käytetä tai
siihen vaihdetaan esimerkiksi terä.
16 . Irrota säätöavaimet ja vääntimet.
ʵʵ Ota tavaksi tarkistaa ennen työkalun käyttämistä, että
säätöavaimet ja vääntimet on poistettu.
17 . Vältä tahatonta käynnistämistä.
ʵʵ Älä kanna työkalua pitämällä sormea kytkimellä.
Varmista ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan, että
työkalusta on katkaistu virta.
18 . Käytä ulkona ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
ʵʵ Tarkista jatkojohto ennen käyttämistä. Jos se on
vaurioitunut, vaihda se virheettömään. Jos käytät
työkalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua ja
sellaiseksi merkittyä jatkojohtoa.
19 . Ole valpas.
ʵʵ Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
työkalua ollessasi väsynyt tai lääkkeiden tai alkoholin
vaikutuksen alaisena.
20 . Tarkista osien vaurioituminen.
ʵʵ Tarkista työkalu ja johto huolellisesti ennen käyttämistä
sen varmistamiseksi, että ne toimivat oikein. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos suojus tai muu
osa on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetussa
huoltokorjaamossa, ellei käyttöohjeessa muuta neuvota.
Vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat valtuutetussa
huoltokorjaamossa. Älä käytä työkalua, jos kytkin ei toimi.
Älä yritä tehdä korjauksia itse.
VAROITUS: Jos tässä työkalussa käytetään muita
kuin käyttöohjeessa suositeltuja varusteita tai jos
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, on olemassa
henkilövahingon vaara.
21 . Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
ʵʵ Tämä sähkötyökalu täyttää oleellisten
turvallisuusmääräysten vaatimukset. Vain
valtuutetut henkilöt saavat tehdä korjaukset käyttäen
alkuperäisiä varaosia. Muutoin käyttäjä joutuu
huomattavaan vaaraan.
Suomi
Hioma- ja hoonaustyökaluja koskevat
lisäturvaohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä ainoastaan hioma- ja hoonauslaikkoja, joissa on
merkintä valmistajasta, sideainetyypistä sekä laikan mitoista
ja enimmäisnopeudesta ja jotka ovat standardin EN 12413
mukaisia
Älä käytä hioma- ja hoonauslaikkoja, joiden enimmäisnopeus
on alhaisempi kuin laitteen nopeus (katso teknisiä tietoja).
Älä käytä hioma- ja hoonauslaikkoja, jotka eivät ole
teknisissä tiedoissa esitettyjen mittojen mukaisia Älä käytä
holkkeja saadaksesi laikan sopimaan karaan.
Vaihda hioma- tai hoonauslaikka heti, kun se on kulunut
enemmän kuin noin 40 mm:iä
Noudata aina tarkasti ohjeita, kun vaihdat
hiomatai hoonauslaikan.
Tarkista aina uuden hioma- tai hoonauslaikan kunto ennen
laitteeseen liittämistä ripustamalla se ohuen langan varaan
ja kopauttamalla sitä kevyesti vasaralla. Laikasta tulee kuulua
kirkas ääni. Jos näin ei käy, laikka on viallinen, eikä sitä
pidä käyttää.
Tarkista säännöllisesti, että hioma- tai hoonauslaikka on
suunnattu oikein. Jos laikka kulkee keskiön ulkopuolella tai ei
ole tasapainossa, se pitää vaihtaa.
Säilytä hioma- ja hoonauslaikkoja aina kuivassa paikassa.
Käytä konetta vain lämpötilassa, joka on 5 °C–40 °C:n välillä
Kytke laite päälle ja anna sen pyöriä vähintään 30 sekuntia
ilman kuormitusta ennen käyttöä.
Käytä aina suojalaseja kuivahionnan aikana.
Älä hio koskaan magnesiumtyökaluja.
VAROITUS: Tämän koneen käytöstä voi syntyä pölyä,
joka sisältää syöpää ja syntymävaurioita aiheuttavia
tai muita lisääntymistä haittaavia kemikaaleja. Käytä
asianmukaisia hengityssuojaimia.
VAROITUS: Älä käytä laitetta erittäin helposti syttyvien
aineiden läheisyydessä.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN61029
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Hiomalaikka
1Hoonauslaikka
1 Puristin- ja hiomaosa
1 Muovikotelo, jossa on:
2Kipinäsuojus
1Kiristystyökalu
1Asennussarja
1Sähkökaavio
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät näitä koneita:
• pyörivien osien koskemisesta aiheutuneet tapaturmat,
• hiomalaikan särkymisestä aiheutuneet tapaturmat.
Seuraavat riskit ovat kaikkein todennäköisimpiä:
• toimintasäteen sisällä,
• pyörivien koneen osien ulottuvilla.
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Onnettomuusvaara, jonka pyörivän laikan tai hihnan
suojaamattomat osat aiheuttavat.
• Tapaturmavaara, kun laikka tai hihna vaihdetaan.
• Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 28 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Hiomalaikka
3 Työstökappaleen tuki
61
Suomi
4 Kiinnitin
5 Hoonauslaikka
6 Kipinäsuojus
Käyttötarkoitus
DeWALT hioma- ja hoonaustyökalu on tarkoitettu veitsien,
talttojen ja muiden leikkaustyökalujen teroitukseen
ja hoonaukseen. Konetta ei saa koskaan käyttää
magnesiumtyökalujen hiomiseen. Laite on tarkoitettu
ainoastaan ajoittaiseen käyttöön.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Hioma- ja hoonauslaite on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Koneen ja sen osien ottaminen
pakkauksesta
1. Nosta kone varovasti pakkauksesta.
2. Ota varusteet ja laitteiston osat pakkauksesta.
Tarvittavat ja suositeltavat työkalut
Koneen varusteisiin kuuluvien työkalujen lisäksi tarvitaan
seuraavat työkalut:
-- Momenttiavain
Laitteen kiinnitys työpenkkiin (Kuva B)
Laite on kiinnitettävä työpenkkiin.
1. Merkitse laitteen jalustassa olevan neljän kiinnitysreiän
kohdat työpenkkiin.
2. Poraa Ø 6,5 mm:n reiät merkittyihin kohtiin työpenkkiin.
3. Aseta laite paikalleen työpenkille ja aseta jokaiseen reikään
välirenkaalla varustettu M6-pultti. Varmistu siitä, että
esiintyöntyvä pituus X (katso kuvaa) on vähintään 15 mm:iä
jokaista käytettävää pulttia kohti.
4. Kiristä laite paikalleen kiertämällä mutteri jokaiseen pulttiin
ja kiristämällä ne (kiristysmomentti: 8 Nm).
Hiomalaikan vaihto (Kuvat C, D)
1. Irrota kaikki kolme mutteria 7 mukana olevan
kiristystyökalun avulla.
2. Irrota suojakansi 8 .
62
3. Poista mutteri 9 karasta 10 mukana olevalla työkalulla.
Oikeanpuoleisen karan mutterissa on oikeanpuoleinen
kierre (Kuva C), vasemman karan mutterissa on
vasemmanpuoleinen kierre (Kuva D).
4. Irrota ulompi laippa 11 , tiivistyskappale 12 ja laikka
13 karasta.
5. Aseta uusi laikka karaan.
6. Aseta ulompi laippa, tiivistyskappale ja mutteri
takaisin karaan.
7. Kiristä mutteri 9 (kiristysmomentti: 6 Nm).
8. Aseta suojakansi paikalleen.
9. Aseta mutterit 7 paikoilleen ja kiristä ne (kiristysmomentti:
5 Nm).
10. Kytke laite päälle ja anna pyöriä minuutin ajan ilman
kuormitusta tarkistaaksesi, ettei laikassa ole murtumia.
VAROITUS: Älä käytä vahingoittunutta laikkaa.
Kipinäsuojuksen asennus (Kuvat E, F)
Kipinäsuojus on hyvä lisäsuoja kipinöitä vastaan; käytä sitä aina
kun mahdollista. Jokaisessa laikassa on kipinäsuojus.
1. Aseta läpinäkyvä verkko 14 kipinäsuojukseen 6 kiinnittämällä kartiopultti 15 verkkoon ja suojukseen ja
asettamalla välirengas 16 ja mutteri 17 pulttiin (Kuva E).
Kiristä mutteri.
2. Pidä kipinäsuojusta laippakotelon 18 päällä olevaa reunaa
vasten, kuten Kuva F osoittaa.
3. Aseta kartiopultti 19 suojukseen ja laippakoteloon.
4. Aseta välirengas 20 ja mutteri 21 pulttiin ja kiristä
mutteri käsin.
5. Kohdista suojus noin 2 mm:n päähän laikasta liu’uttamalla
sitä laikkaa kohti.
6. Kiristä mutteri (kiristysmomentti: 6 Nm).
Työstökappaleen tuen säätö (Kuva G)
Työstökappaleen tuki voidaan säätää työstettävän kappaleen ja
halutun hiomiskulman mukaan.
1. Löysää tukea pitelevä mutteri 3 .
2. Aseta tuki haluttuun kohtaan ja kulmaan; varmista että se on
mahdollisimman lähellä laikkaa.
3. Kiristä mutteri (kiristysmomentti: 6 Nm).
Työstökappaleen puristimen asennus ja
säätö (Kuvat A, H)
Työstökappaleen puristinta käytetään työstettävän kappaleen
pitämiseen kiinteässä kulmassa hiomalaikkaa vasten.
1. Irrota pinteet, jotka kiinnittävät työstökappaleen tuen 3 kiinnittimeen 4 ja poista työstökappaleen tuki (Kuva A).
2. Asenna puristimen kiinnitin 22 laitteessa olevaan
kiinnittimeen 4 kuvan osoittamalla tavalla kuusiopultin
23 ja vastaavan mutterin 24 avulla (Kuva H).
Varmista, että puristimen kiinnitin tulee noin 2 mm:n
päähän hiomalaikasta.
Suomi
3. Työnnä puristimen tanko 25 puristimen kiinnittimen
haarukkaan kuvan osoittamalla tavalla..
TOIMINTA
Käyttöohjeet
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Poista hiomapöly viikoittain kotelosta ja suojuksista.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva J)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Katso Kuvasta J oikea asento ja käsien sijainti hiottaessa
ja hoonattaessa.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(Kuva A)
Laitteen kytkeminen päälle: aseta on/offvirtakytkin 1 asentoon 1.
Laitteen kytkeminen pois päältä: aseta on/offvirtakytkin 1 asentoon 0.
Hiomalaikan käyttö (Kuva A)
Saadaksesi suoran leikkauspinnan liikuta kappaletta hitaasti
taaksepäin ja eteenpäin hiomalaikan 2 päällä. Paina
vain kevyesti.
Puristimen käyttö (Kuva I)
1. Aseta työstettävä kappale puristimen kiinnittimeen 26 .
2. Kohdista työstettävä kappale haluttuun kulmaan. Kulma
on esiintyöntyvän pituuden X funktio (katso kuvaa). Höylän
terillä X:n tulee olla noin 20 mm, taltoilla noin 25–28 mm.
3. Kiristä vääntimet 27 .
Hoonauslaikan käyttö (Kuva A)
Siirrä työstettävää kappaletta hitaasti vaakasuoraan taaksepäin
ja eteenpäin hoonauslaikan 5 yläpuolella. Työstettävän
kappaleen leikkaavan pinnan kärjen tulee ottaa kiinni laikkaan
0,5 - 1 mm:n leveydeltä.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti
pehmeällä rievulla.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
VAROITUS: Älä käytä hoonaustahnaa hoonauslaikassa.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
63
Svenska
KOMBINATIONSSLIP
DW754
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Kombinationsslip
DW754
Spänning
Typ
Nominell strömstyrka
Motor effektförbrukning (in)
Motoreffekt (ut)
Varvtal obelastad
Max. skivdiameter
Max. skivbredd
Slipskivans hål
Vikt
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029.
dB(A)
56
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
69
LWA(ljudeffektnivå)
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3,0
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN61029, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
64
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.03.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Svenska
Allmänna säkerhetsinstruktioner
VARNING: När du använder elektriska verktyg, iakttag
alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter för att minska
risken för eldsvåda, elektrisk stöt och personskada.
Läs alla dessa instruktioner innan du försöker använda denna
produkt, och spara dessa instruktioner.
SPARA DENNA HANDBOK FÖR
FRAMTIDA REFERENS
1 . Håll arbetsområdet rent.
ʵʵ Belamrade områden och bänkar inbjuder till skador.
2 . Beakta arbetsområdets omgivning.
ʵʵ Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget
i fuktiga eller våta förhållanden. Håll arbetsområdet
ordentligt upplyst (250 - 300 Lux). Använd inte verktyget
där det finns risk att det orsakar eldsvåda eller explosion,
t.ex. i närvaro av lättantändliga vätskor och gaser.
3 . Skydda mot elektrisk stöt.
ʵʵ Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör,
värmeelement, kokspisar och kylskåp). Vid användning
av verktyget under extrema förhållanden (t.ex. hög
luftfuktighet, när metallspån produceras, etc.), kan
elektrisk säkerhet förbättras genom att sätta in en
isoleringstransformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
4 . Håll andra personer borta.
ʵʵ Låt inte personer, i synnerhet barn, som inte är involverade
i arbetet, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll
dem borta från arbetsområdet.
5 . Förvara overksamma verktyg.
ʵʵ När de inte används ska verktyg förvaras på en torr plats,
och säkert inlåsta, utom räckhåll för barn.
6 . Tvinga inte elverktyget.
ʵʵ Det arbetar bättre och säkrare med den hastighet det är
avsett för.
7 . Använd rätt verktyg.
ʵʵ Tvinga inte små verktyg att göra ett arbete lämpat för
slitstarka verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål
än de avsedda; använd till exempel inte cirkelsågar för att
kapa trädgrenar eller stockar.
8 . Klä dig ändamålsenligt.
ʵʵ Bär inte lösa kläder eller smycken, eftersom dessa
kan fastna i delar i rörelse. Halksäkra fotbeklädnader
rekommenderas när du arbetar utomhus. Bär skyddande
håröverdrag för att hålla långt hår ur vägen.
9 . Använd skyddsutrustning.
ʵʵ Använd alltid skyddsglasögon. Använd ett ansiktsskydd
eller dammfilterskydd om arbetsverksamheten producerar
damm eller flygande partiklar. Om dessa partiklar är
mycket heta, bär även ett värme-resistent förkläde. Bär
alltid öronskydd. Bär alltid en skyddshjälm.
10 . Anslut dammutrensningsutrustning.
ʵʵ Om det finns anordningar för anslutning av apparater
för utrensning och insamling av damm, se till att dessa är
anslutna och används på ett korrekt sätt.
11 . Missbruka inte sladden.
ʵʵ Ryck aldrig i sladden för att dra ut den från
eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja och skarpa
kanter. Bär aldrig verktyget i dess egen sladd.
12 . Lås fast arbetsstycket.
ʵʵ Närhelst så är möjligt, använd klämmor eller ett skruvstäd
för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda din hand, och frigör bägge händer för att
hantera verktyget.
13 . Böj dig inte för långt.
ʵʵ Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och balans.
14 . Underhåll verktygen med omsorg.
ʵʵ Håll kapningsverktyg vassa och rena, för att få bättre och
säkrare funktion. Följ instruktionerna för smörjning och
byte av tillbehör. Undersök verktygen regelbundet och, om
de är skadade, se till att få dem reparerade av en behörig
serviceinrättning. Håll handtagen torra, rena och fria från
olja och fett.
15 . Koppla bort verktygen.
ʵʵ När det inte används, innan du utför service på det och
när du byter tillbehör, såsom klingor, borrspetsar och
skärare, koppla bort verktyget från strömkällan.
16 . Avlägsna justeringsnycklar och skiftnycklar.
ʵʵ Ha för vana att kontrollera att justeringsnycklar och
skiftnycklar har tagits bort från verktyget innan du arbetar
med det.
17 . Undvik oavsiktlig igångsättning.
ʵʵ Bär inte verktyget med ett finger på strömbrytaren. Se till
att verktyget är avstängt innan kontakten sticks in.
18 . Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
ʵʵ Före användning, inspektera förlängningssladden och
byt ut den om den är skadad. När verktyget används
utomhus, använd bara förlängningssladdar som
är avsedda för utomhusanvändning och märkta i
enlighet därmed.
19 . Håll dig alert.
ʵʵ Se upp med vad du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte ett verktyget när du är trött eller påverkad av droger
eller alkohol.
20 . Kontrollera med avseende på skadade delar.
ʵʵ Före användning, kontrollera verktyget och
starkströmssladden för att säkerställa att det kommer
att fungera ordentligt och utföra sin avsedda funktion.
Kontrollera med avseende på justering av rörliga delar,
om dessa har fastnat, bristning hos delar, montering
och andra eventuella förhållanden som kan påverka
dess funktion. Ett skydd eller annan del som är skadad
ska repareras på ett korrekt sätt eller bytas ut på ett
behörigt servicecenter, såvida inte något annat anges
i denna instruktionshandbok. Se till att alla eventuella
skadade eller defekta strömbrytare byts ut på ett behörigt
servicecenter. Använd inte verktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Försök aldrig att själv
reparera det.
65
Svenska
VARNING: Användningen av någon annan tillsats eller
utförande av något annat arbete med detta verktyg än
de som rekommenderas i denna instruktionshandbok kan
utgöra en risk för personskada.
21 . Se till att ditt verktyg repareras av en kompetent person.
ʵʵ Detta elektriska verktyg uppfyller kraven för relevanta
säkerhetsbestämmelser. Reparationer bör endast utföras
av utbildade personer som använder originaldelar; annars
kan detta resultera i påtaglig fara för användaren.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för slipoch avgradningsmaskiner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd endast slipskivor försedda med en etikett som anger
tillverkaren, typen av bindemedel, skivans dimensioner och
maximala hastighet, och som överensstämmer med EN12413.
Använd aldrig slipskivor med en maximihastighet som är lägre
än maskinens hastighet (se tekniska data).
Använd aldrig slipskivor som inte överenskommer med
dimensionerna som anges i verktygets tekniska data.
Använd aldrig fyllringar för att få en skiva att passa
på spindeln.
Byt ut slipskivan så snart den har slitits mer än ca. 40 mm.
Följ alltid anvisningarna noggrant när du byter slipskiva.
Innan en ny slipskiva monteras, måste den kontrolleras på
sprickor genom att hänga den i en tunn lina och slå lätt
på den med en hammare. Skivan ska då avge ett klart ljud.
Annars är den skadad och får inte användas.
Kontrollera regelbundet att slipskivan är rätt riktad. Om skivan
löper excentriskt eller ur balans måste den bytas ut.
Förvara slipskivor alltid på en torr plats.
Maskinen får endast användas vid en omgivningstemperatur
från 5 °C till 40 °C.
Starta maskinen och låt skiva löpa obelastad i minst 30
sekunder före bruk.
Bär alltid skyddsglasögon vid torr slipning.
Slipa aldrig magnesiumverktyg.
VARNING: Vid arbete med denna maskin kan det
bildas damm som innehåller kemikalier som har visat
sig kunna orsaka cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsproblem. Använd lämpligt andningsskydd.
VARNING: Använd inte maskinen i närheten av mycket
eldfängda material.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med dessa maskiner:
• skada till följd av att vidröra roterande delar,
• Skada till följd av att slipskivan hindras.
Dessa risker föreligger främst:
• inom arbetsområdet,
• inom räckhåll för roterande maskindelar.
66
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och
tillämpar alla säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker
inte undvikas. Dessa är: • Hörselskada.
• Risk för olyckor orsakade av oskyddade delar av roterande
skiva eller band.
• Risk för kroppsskada vid skiva- eller bandbyte.
• Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN61029; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Slipskiva
1 Fin slipskiva
1 Slip- och inspänningsanordning
1 Plastpåse innehållande:
2Gnistskydd
1Skruvnyckel
1 Sats monteringsmaterial
1Elschema
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Svenska
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 28 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Strömbrytare
Slipskiva
Anslag för arbetsstycket
Bygel
Fin slipskiva
Gnistskydd
Avsedd Användning
Din DeWALT kombinationsslip är konstruerad för slipning och
skärpning av knivar, stämjärn och andra skärande redskap.
Maskinen får aldrig användas till att slipa magnesiumverktyg.
Den är inte avsedd för kontinuerligt bruk.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Slip- och finslipmaskinen är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
1. Markera på arbetsbänken platsen för de fyra
monteringshålen i maskinens fot.
2. Borra ett hål Ø 6,5 mm vid varje markerad plats.
3. Placera maskinen på arbetsbänken och för en skruv M6
med bricka genom varje monteringshål i maskinfoten
och det korresponderande borrhålet i bänken. Se till att
den utstickande längden X (se Figur) är minst 15 mm för
varjeanvänd skruv.
4. Sätt en mutter på varje skruv och drag åt denstadigt
(vridmoment: 8 Nm).
Byte av slipskivan (Fig. C, D)
1. Avlägsna de tre muttrarna 7 med den
bifogade skruvnyckeln.
2. Avlägsna skyddskåpan 8 .
3. Avlägsna muttern 9 från spindeln 10 med den
bifogade skruvnyckeln. Muttern på den högra spindeln är
högergängad (Fig. C), muttern på den vänstra spindeln
vänstergängad (Fig. D).
4. Tag bort ytterflänsen 11 , packningsstycket 12 och skivan
13 från spindeln.
5. Sätt den nya skivan på spindeln.
6. Sätt tillbaka packningsstycket, ytterflänsen och muttern
på spindeln.
7. Drag åt muttern 9 stadigt (vridmoment: 6 Nm).
8. Sätt tillbaka skyddskåpan.
9. Sätt tillbaka de tre muttrarna 7 och drag åt dem stadigt
(vridmoment: 5 Nm).
10. Starta maskinen och låt skiva löpa obelastad under en minut
för att kontrollera på sprickor.
VARNING: Använd aldrig en skadad skiva.
Montering av gnistskyddet (Fig. E, F)
Vid sidan av de verktyg som följer med maskinen krävs följande
redskap:
-- Momentnyckel
Gnistskyddet ger extra skydd mot gnistor och bör användas
närhelst det är möjligt. Ett gnistskydd medföljer för varje skiva.
1. Montera den transparenta skärmen 14 på gnistskyddet
6 genom att föra en skruv med kullrigt huvud 15 genom
skärmen och skyddet och sätta en bricka 16 och mutter 17 på skruven (Fig. E). Drag åt muttern.
2. Håll gnistskyddet mot kanten ovanpå skivhuset 18 enligt
bilden (Fig. F).
3. För en skruv med kullrigt huvud 19 igenom skyddet
och skivhuset.
4. Sätt en bricka 20 och mutter 21 på skruven och drag
åt handfast.
5. Sätt gnistskyddet på ca. 2 mm avstånd från slipskivan
genom att skjuta det mot skivan.
6. Drag åt muttern stadigt (vridmoment: 6 Nm).
Montering av maskinen på arbetsbänken
(Fig. B)
Inställning av anslaget för arbetsstycket
(Fig. G)
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Utpackning av maskinen och dess delar
1. Lyft ut maskinen försiktigt ur förpackningen.
2. Tag ut tillbehör och maskindelar.
Erfordrade och rekommenderade verktyg
Maskinen måste monteras på en arbetsbänk.
Anslaget kan ställas in efter arbetsstycket och den
önskade fasvinkeln.
67
Svenska
1. Lossa muttern som håller anslaget 3 .
2. Sätt anslaget i önskad position och vinkel. Se till att anslaget
är så nära slipskivan som möjligt.
3. Drag åt muttern (vridmoment: 6 Nm).
Montering och inställning av slip- och
inspänningsanordningen (Fig. A, H)
Slip- och inspänningsanordningen används till att hålla
arbetsstycket i en fast fasvinkel mot slipskivan.
1. Avlägsna monteringsmaterialet som håller anslaget 3 på
bygeln 4 och avlägsna anslaget (Fig. A).
2. Montera slipanordningens bygel 22 på maskinens bygel
4 enligt bilden. Använd sexkantskruven 23 och den
tillhörande muttern 24 (Fig. H). Se till att slipanordningens
bygel befinner sig ca. 2 mm från slipskivan.
3. Sätt slipanordningens stav 25 i klykorna på
slipanordningens bygel enligt bilden.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Skärpning med den fina skivan (Fig. A)
För arbetsstycket långsamt fram och tillbaka över den fina
slipskivan 5 . Spetsen av arbetsstyckets egg ska vidröra skivan
över en bredd på 0,5 till 1 mm.
VARNING: Använd ingen slippasta på slipskivan.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Avlägsna varje vecka allt slipspån från höljet och kåporna.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
Strömbrytare (Fig. A)
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet
elverktyget med en mjuk trasa.
Inkoppling: sätt strömbrytaren 1 i läge 1.
Avstängning: sätt strömbrytaren 1 i läge 0.
Valfria tillbehör
Korrekt Handplacering (Bild J)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Se Figur J för korrekt kroppsställning och handplacering vid
slipning och finslipning.
Slipning med den grova skivan (Fig. A)
För att uppnå en rät egg förs arbetsstycket långsamt fram och
tillbaka över slipskivan 2 . Utöva endast lätt tryck.
Slipning med slip- och
inspänningsanordningen (Fig. I)
1. Sätt in arbetsstycket i spännbygeln 26 .
2. Positionera arbetsstycket så att du uppnår önskad fasvinkel.
Vinkeln är en funktion av den utskjutande längden X (se
bilden) För hyveljärn ska X vara ca. 20 mm, för stämjärn ca.
25–28 mm.
3. Drag åt stjärnknapparna 27 .
68
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Svenska
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas
och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser.
Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
69
Türkçe
ALET ZIMPARALAMA VE BILEME MAKINESI
DW754
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Alet zımparalama ve bileme makinesi
DW754
Voltaj
Tip
Nominal akım
Motor gücü (giriş)
Motor gücü (çıkış)
Yüksüz hız
Maks. taş çapı
Maks. taş genişliği
Taş mili
Ağırlık
VAC
A
W
W
dak-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
EN61029:’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
dB(A)
56
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
69
LWA(akustik güç düzeyi)
K(akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.03.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
70
Türkçe
Genel Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken daima, yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için, aşağıdakiler
dahil temel güvenlik kurallarına uyun.
Aleti kullanmadan önce bu talimatların tümünü dikkatlice
okuyun ve bu talimatları saklayın.
BU KULLANIM KILAVUZUNU ILERDE
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
1 . Çalışma alanını temiz tutun.
ʵʵ Dağınık yerler ve tezgahlar kazaya davetiye çıkarır.
2 . Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat edin.
ʵʵ Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli ve ıslak
ortamlarda kullanmayın. Çalışma alanınızı iyi ışıklandırın
(250 - 300 Lüks). Aleti yangın ve patlama olasılığı olan
yerlerde kullanmayın; örneğin yanıcı sıvı ve gazların
bulunduğu yerlerde.
3 . Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
ʵʵ Topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçının (örn:
borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları). Aleti
olağanüstü şartlarda kullanırken (örneğin yüksek
miktarda nem varsa, maden talaşı üretiliyorsa) izolasyon
trafosu veya kaçak akım rölesi yerleştirilerek elektrik
emniyeti arttırılabilinir.
4 . Alakasız kişileri alete yaklaştırmayın.
ʵʵ İş ile ilgili olmayan kişilerin, özellikle çocukların, alete ve
uzatma kablosuna dokunmalarına müsaade etmeyin ve
bu kişileri çalışma alanına yaklaştırmayın.
5 . Kullanılmayan aletleri saklayın.
ʵʵ Kullanımda değilken aletler kuru bir yerde muhafaza
edilmeli ve çocukların ulaşamayacağı şekilde kilit
altına alınmalıdır.
6 . Aleti zorlamayın.
ʵʵ Kullanım amacına uygun kullanıldığı takdirde daha iyi ve
daha güvenli bir iş çıkaracaktır.
7 . Doğru aleti kullanın.
ʵʵ Ağır hizmet tipi alet ile yapılması gereken işi küçük aletler
kullanarak yapmaya çalışmayın. Aleti kullanım amacı
dışında kullanmayın; ağaç dallarını veya kütükleri kesmek
için daire testere kullanmayın.
8 . Uygun giysiler giyin.
ʵʵ Hareketli parçalara takılabileceğinden dolayı bol giysiler
giymeyin, takı takmayın. Dışarıda çalışırken kaymayan
ayakkabı giyilmesi tavsiye edilmektedir. Saçınız uzunsa
koruyucu başlık takın.
9 . Koruyucu ekipman kullanın.
ʵʵ Daima emniyet gözlüğü kullanın. İşlemin toz veya fırlayan
parçacık yaratması halinde, yüz veya toz maskesi kullanın.
Eğer bu parçacıklar çok sıcaksa ayrıca ısı geçirmez önlük
takın. Her zaman kulak koruyucu takın. Her zaman
baret giyin.
10 . Toz çekme ekipmanı bağlayın.
ʵʵ Toz çekme ve toplama ekipmanı bağlantısı için aygıtlar
sağlanmışsa bu aygıtların bağlandığını ve düzgün
kullanıldığını kontrol edin.
11 . Kabloyu amacına uygun kullanın.
ʵʵ Fişten tutarak prizden çıkarın, bu amaçla
kablo bedenini kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ ve
keskin uçlardan uzak tutun. Aleti asla kablosundan
tutarak taşımayın.
12 . İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
ʵʵ Parçayı sabitlemek için mümkünse işkence veya mengene
kullanın. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmış olur.
13 . Aşırı uzanarak çalışmayın.
ʵʵ Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman
muhafaza edin.
14 . Aletlerinize iyi bakın.
ʵʵ Daha iyi ve güvenli performans için kesme aletlerini
keskin ve temiz tutun. Yağlama ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletlerinizi düzenli olarak kontrol edin ve
arızalıysa yetkili servise tamir ettirin. Makinenin saplarını
mutlaka kuru ve temiz tutun ve saplara yağ veya gres
bulaşmasını önleyin.
15 . Aletin fişini prizden çekin.
ʵʵ Kullanımda değilken, bakım öncesi ve bıçak, uç, keski gibi
aksesuarları değiştirirken aleti güç kaynağından ayırın.
16 . Ayar anahtarlarını ve aparatlarını çıkartın.
ʵʵ Aleti çalıştırmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtarı
ve aparatının bulunmadığını kontrol etmeyi alışkanlık
haline getirin.
17 . Aletin yanlışlıkla çalışmasına engel olun.
ʵʵ Aleti taşırken parmağınızın açma/kapama düğmesinde
olmamasına dikkat edin. Prize takmadan önce aletin
“kapalı” konumda olduğunu kontrol edin.
18 . Dış mekan uzatma kabloları kullanın.
ʵʵ Kullanmadan önce uzatma kablolarını gözden
geçirin ve hasar görmüşse değiştirin. Alet dışarıda
kullanıldığında, daima dışarıda kullanım için özel yapılmış
ve böyle olduğunu gösteren etiket taşıyan uzatma
kabloları kullanın.
19 . Daima dikkatli olun.
ʵʵ Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Yorgun veya
sarhoşken aleti kullanmayın.
20 . Hasarlı parça kontrolü yapın.
ʵʵ Kullanmadan önce aletin düzgün çalışacağını ve kullanım
amacına uygun iş çıkaracağını teyit etmek için aleti ve
elektrik kablosunu kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarsız olup olmadığı veya tutukluk yapıp yapmadığını,
kırık parça olup olmadığını, montaj elemanlarını ve
çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin.
Hasarlı siper veya diğer parçalar bu kullanım kılavuzunda
aksi belirtilmediği takdirde yetkili servis tarafından tamir
edilmeli veya değiştirilmelidir. Hasarlı veya kusurlu tüm
düğmeleri yetkili servise değiştirtin. Açma/kapama
düğmesi aleti açıp kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Asla
kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın.
71
Türkçe
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenlerin
dışında aksesuar veya parçaların kullanılması ya da
aletin kullanım amacı dışında kullanılması yaralanma
riski doğurabilir.
21 . Aletinizi kalifiye bir elemana tamir ettirin.
ʵʵ Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır.
Tamir işlemleri sadece kalifiye kişiler tarafından orijinal
yedek parça kullanılarak yapılmalıdır aksi takdirde
kullanıcı tehlike altında kalacaktır.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir.
Bunlar:
• İşitme kaybı.
• Dönen taşın veya kayışın kapatılmamış parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
• Taş veya kayış değiştirilirken yaralanma riski.
• Siperleri açarken parmakların sıkışması riski.
Zımparalama ve Bileme Makineleri için Ek
Güvenlik Önlemleri
Elektrik Güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sadece üreticiyi, tutturma malzemesi tipini, boyutları ve
taşın hızını belirten, EN 12413 uyumlu zımpara ve bileği
taşlarını kullanın.
Makinenin hızından daha düşük maksimum hızı olan zımpara
ve bileği taşlarını kullanmayın (teknik verilere bakın).
Teknik verilerde belirtilen boyutlara uymayan zımpara ve
bileği taşlarını kullanmayın. Taşın mile uymasını sağlamak için
pul kullanmayın.
Zımpara ve bileği taşı yaklaşık 40 mm aşındığında en kısa
zamanda değiştirin.
Zımpara ve bileği taşını değiştirilirken talimatlara her zaman
kesinlikle uyun.
Yeni bir zımpara ve bileği taşını takmadan önce, taşı ince
bir kabloya asıp çekiçle hafifçe vurarak çatlaklar için kontrol
edilmesi gerekir. Taştan net bir ses gelmesi gerekir. Aksi taktirde
taş hasarlıdır ve kullanılmaması gerekir.
Zımpara ve bileği taşının hizası düzenli olarak kontrol
edilmelidir. Taşın merkezi kayıyorsa veya dengesiz
çalışıyorsa değiştirilmelidir.
Zımpara ve bileği taşlarını her zaman kuru bir yerde saklayın.
Makineyi sadece 5 °C - 40 °C arası ortam sıcaklığında kullanın.
Makineyi açıp, taşı kullanmadan önce yüksüz olarak en az 30
saniye çalıştırın.
Kuru zımparalama sırasında her zaman güvenlik
gözlüğü kullanın.
Asla magnezyum alet zımparalamak için kullanmayın.
UYARI: Bu makinenin kullanımı kanser, doğum kusuru
veya diğer üreme sorunlarına neden olduğu bilinen
kimyasallar içeren toz oluşturabilir. Uygun soluma
koruması kullanın.
UYARI: Makineyi çok yanıcı malzemelerin bulunduğu
ortamlarda kullanmayın.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN61029 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Zımpara taşı
1 Bileği taşı
1 Kelepçe ve zımpara ataşmanı
1 Plastik paketin içeriği:
2 Kıvılcım kalkanı
1Anahtar
1 Montaj malzemesi seti
1 Elektrik devresi şeması
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Diğer Tehlikeler
Aşağıdaki riskler bu makineyi kullanmanın doğasında vardır:
• dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar,
• zımpara taşının bozulmasından kaynaklanan yaralanmalar.
Bu risklerin en belirgin olduğu durumlar:
• çalışma bölgesinde,
• dönen makine parçaları bölgesinde.
72
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Türkçe
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 28 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Açma/kapama düğmesi
Zımpara taşı
İşlenen parça desteği
Braket
Bileği taşı
Kıvılcım kalkanı
Kullanim Amaci
DeWALT alet zımparalama ve bileme makineniz bıçakların,
keskilerin ve diğer kesici aletlerin keskinleştirilmesi ve
bilenmesi için tasarlanmıştır. Makine asla magnezyum aletleri
zımparalamak için kullanılmamalıdır. Makine sürekli kullanım
için tasarlanmamıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Zımparalama ve bileme makinesi profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Makinenin ambalajından çıkartılması ve
Parçaları
1. Makineyi dikkatli bir şekilde kaldırarak ambalajından çıkarın.
2. Aksesuarları ve donanım parçalarını çıkarın.
Gerekli ve Önerilen Aletler
Makinede bulunan parçaların yanı sıra şu aletler de gerekir:
-- Tork anahtarı
Makinenin Tezgaha Montajı (Şek. B)
Makinenin tezgaha takılması gerekir.
1. Makinenin tabanında bulunan dört montaj deliğinin yerini
tezgahta işaretleyin.
2. İşaretlenen yerleri Ø 6,5 mm matkapla delin.
3. Makineyi tezgaha yerleştirin; rondelalı M6 cıvataları
tabandaki montaj deliklerinden geçirip tezgaha açılan
deliklere sokun. Kullanılan her cıvatada dışarıda kalan X
uzunluğunun (Şekle bakın) en az 15 mm olduğundan
emin olun.
4. Her cıvataya bir somun takıp bunları iyice sıkın (tork: 8 Nm).
Zımpara Taşını Değiştirme (Şek. C, D)
1. Verilen anahtarı kullanarak üç somunu 7 sökün.
2. Siperliği çıkarın 8 .
3. Verilen anahtarı kullanarak somunu 9 milden 10 çıkarın.
Sağ milin üzerindeki somunda sağ yiv (Şek. C), sol milin
üzerindeki somunda da sol yiv (Şek. D) bulunur.
4. Dış flanşı 11 , ambalaj parçasını 12 ve taşı 13 milden çıkarın.
5. Mile yeni taşı takın.
6. Ambalaj parçasını, dış flanşı ve somunu mile yeniden takın.
7. Somunu iyice sıkın 9 (tork: 6 Nm).
8. Siperliği yeniden takın.
9. Üç somunu 7 yeniden değiştirip iyice sıkın (tork: 5 Nm).
10. Makineyi çalıştırın ve taşın çatlaklarını kontrol etmek
amacıyla bir dakika yüksüz çalışır bırakın.
UYARI: Hasarlı taşı kullanmayın.
Kıvılcım kalkanının montajı (Şek. E, F)
Kıvılcım kalkanı kıvılcıma karşı ek bir koruma sağlar ve
kullanılabildiği her zaman kullanılmalıdır. Her taş için bir kıvılcım
kalkanı verilir.
1. Saydam koruma parçasına 14 ve kıvılcım kalkanına 6 mantar başlı cıvata 15 takıp bir rondela 16 ve somunu
da 17 bu cıvataya yerleştirerek koruma parçasını kalkana
tutturun (Şek. E). Somunu sıkın.
2. Kıvılcım kalkanını taş muhafazasının 18 üst tarafındaki
kenara karşı şekildeki gibi tutun (Şek. F).
3. Mantar başlı cıvatayı 19 kalkana ve taş muhafazasına takın.
4. Rondelayı 20 ve somunu 21 cıvataya takıp elinizle
sıkabildiğiniz kadar sıkın.
5. Kalkanı taş yönünde kaydırarak, taştan yaklaşık 2mm
uzaklığa yerleştirin.
6. Somunu iyice sıkın (tork: 6 Nm).
İşlenen parça desteğini ayarlama (Şek. G)
İşlenen parça desteği parçaya ve istenen zımparalama açısına
göre ayarlanabilir.
1. Desteği tutan somunu gevşetin 3 .
2. Desteği istediğiniz yere ve açıya ayarlayın; desteğin taşa
olabildiğince yakın olduğundan emin olun.
3. Somunu sıkın (tork: 6 Nm).
73
Türkçe
Kelepçeleme ve zımparalama ataşmanını
takma, ayarlama (Şek. A, H)
Kelepçeleme ve zımparalama ataşmanı, işlenen parçayı zımpara
taşına sabit açıda tutmak için kullanılır.
1. İşlenen parça desteğini 3 brakete tutturan 4 bağlama
elemanını ve işlenen parça desteğini çıkarın(Şek. A).
2. Altıgen başlı cıvatayı 23 ve buna uygun somunu 24 kullanarak zımparalama ataşmanı braketini 22 brakete 4 şekilde gösterildiği gibi takın (Şek. H). Zımparalama ataşmanı
braketinin zımpara taşından yaklaşık 2 mm uzaklıkta
olduğundan emin olun.
3. Zımparalama ataşmanının çubuğunu 25 ataşmandaki
çatala gösterildiği gibi takın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. J)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Zımparalama ve bileme sırasında düzgün gövde duruşu ve elin
yerleşimi için J. şekle bakın.
Bileği Taşını Kullanma (Şek. A)
İşlenen parçayı yavaş bir şekilde bileği taşı 5 üzerinde ileri geri
hareket ettirin. İşlenen parçanın keskin kenarının taşla temas
ettiği genişlik 0,5 - 1 mm arasında olmalıdır.
UYARI: Bileği taşında herhangi bir bileği
pastası kullanmayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Zımpara kayışlarını haftada bir muhafazasından ve
kapaklarından çıkarın.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
Zımpara Taşını Kullanma (Şek. A)
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Havalandırma yuvalarını açık tutun ve mahfazayı düzenli olarak
yumuşak bir bezle temizleyin.
Düz bir keskin kenar elde etmek için, zımpara taşı 2 üzerinde
kenarı ileri geri hareket ettirin. Yalnızca hafif bir baskı uygulayın.
İlave Aksesuarlar
Açma Kapama (Şek. A)
Aleti açmak için, on/off (açma/kapama) düğmesini 1 1
konumuna getirin.
Aleti kapatmak için, on/off (açma/kapama) düğmesini 1 0
konumuna getirin.
Kelepçeleme ve Zımparalama Ataşmanını
Kullanma (Şek. I)
1. İşlenen parçayı kelepçeleme braketine 26 takın.
2. Doğru eğim açısını elde etmek için işlenen parçayı gerektiği
biçimde yerleştirin. Açı, dışarıda kalan X uzunluğunun
işlevidir (şekle bakın). X değerinin, rende tığları için yaklaşık
20 mm, keskiler için de 25–28 mm olması gerekir.
3. Yıldız düğmeleri 27 sıkın.
74
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Türkçe
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
75
Ελληνικά
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
DW754
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Μηχανημα τροχισματος και ακονισματος
εργαλειων
DW754
Τάση
Τύπος
Ονομαστικό ρεύμα
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (απορροφούμενη)
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (αποδιδόμενη)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος τροχού
Μέγ. πλάτος τροχού
Οπή τροχο
Βάρος
VAC
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW754
230
2
1,86
415
300
2750
125
25
20
9,3
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029:
dB(A)
56
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
69
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3,0
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-4:2011.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.03.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
76
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας για να ελαττωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού, όπου
συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες προφυλάξεις.
Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες προτού προσπαθήσετε να
χειριστείτε το προϊόν αυτό και διατηρήστε αυτές τις οδηγίες.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
1 . Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας.
ʵʵ Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν
κίνδυνο τραυματισμών.
2 . Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές συνθήκες
που επικρατούν στο χώρο εργασίας.
ʵʵ Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε συνθήκες υγρασίας. Φροντίστε για τον
καλό φωτισμό του χώρου εργασίας (250 - 300 Lux). Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, π.χ. κοντά σε εύφλεκτα
υγρά και αέρια.
3 . Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
ʵʵ Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες
(π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία).
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό ακραίες συνθήκες
(π.χ. υψηλή υγρασία, παραγωγή γρεζιών μετάλλου κ.λπ.), η
ηλεκτρική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί εάν εισάγετε έναν
μετασχηματιστή απομόνωσης ή έναν αυτόματο διακόπτη
για την περίπτωση απωλειών γείωσης (FI).
4 . Κρατήστε μακριά τρίτα άτομα.
ʵʵ Μην αφήσετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά, τα
οποία δεν έχουν σχέση με την εργασία, να αγγίξουν το
εργαλείο ή την προέκταση και κρατήστε τα μακριά από το
χώρο εργασίας.
5 . Αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται.
ʵʵ Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να
αποθηκεύονται σε στεγνό μέρος και να κλειδώνονται
με ασφάλεια, μακριά από μέρος που μπορούν να
προσεγγίσουν παιδιά.
6 . Μη ζορίζετε το εργαλείο.
ʵʵ Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο
και πιο ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
7 . Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
ʵʵ Μην προσπαθείτε να εκτελέσετε με μικρά εργαλεία
εργασίες που προορίζονται να γίνουν από εργαλεία
υψηλής απόδοσης. Μη χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για
σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο προορίζονται.
Για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε κυκλικά πριόνια για να
κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8 . Να είστε ντυμένοι κατάλληλα.
Ελληνικά
ʵʵ Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα, επειδή
μπορεί να μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη. Όταν
εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται να φοράτε
αντιολισθητικά υποδήματα. Να φοράτε κάλυμμα για το
κεφάλι προκειμένου να μαζέψετε τα μακριά μαλλιά.
9 . Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
ʵʵ Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε
μάσκα προσώπου ή μάσκα προστασίας από τη σκόνη,
εάν από τις εργασίες πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη
ή αιωρούμενα σωματίδια. Εάν τα σωματίδια αυτά
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα θερμά, να φοράτε επίσης και
θερμομονωτική ποδιά. Να φοράτε πάντοτε ωτασπίδες.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό κράνος.
10 . Να συνδέετε το σύστημα αφαίρεσης σκόνης.
ʵʵ Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση συστημάτων
αφαίρεσης και συλλογής σκόνης, φροντίστε τα
συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11 . Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
ʵʵ Ποτέ μην τραβάτε βίαια το καλώδιο για να το
αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο
μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές ακμές. Ποτέ μη
μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιό του.
12 . Στερεώνετε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
ʵʵ Όταν είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη
για να στερεώσετε το αντικείμενο στο οποίο εργάζεστε.
Είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας
και επιπλέον, με τον τρόπο αυτό μένουν ελεύθερα και τα
δύο χέρια για το χειρισμό του εργαλείου.
13 . Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα σημεία.
ʵʵ Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας.
14 . Συντηρείτε τα εργαλεία με επιμέλεια.
ʵʵ Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά, για
μεγαλύτερη απόδοση και ασφάλεια. Τηρείτε τις οδηγίες
σχετικά με τη λίπανση και την αλλαγή εξαρτημάτων.
Επιθεωρείτε τακτικά τα εργαλεία σας και αν διαπιστώσετε
ζημιές, φροντίστε για την επιδιόρθωσή τους από
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Διατηρείτε τις λαβές
στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι ή γράσο.
15 . Αποσυνδέετε τα εργαλεία.
ʵʵ Αποσυνδέετε το εργαλείο από την τροφοδοσία όταν δεν
χρησιμοποιείται, πριν από το σέρβις και κατά την αλλαγή
εξαρτημάτων όπως λεπίδες, δαγκάνες και εργαλεία κοπής.
16 . Αφαιρείτε από το εργαλείο τυχόν κλειδιά που
χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του.
ʵʵ Ελέγχετε τακτικά εάν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο
τυχόν κλειδιά που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του,
προτού το θέσετε σε λειτουργία.
17 . Φροντίστε για την αποφυγή αθέλητης εκκίνησης.
ʵʵ Μην μεταφέρετε το εργαλείο έχοντας το χέρι σας επάνω
στο διακόπτη. Προτού τοποθετήσετε το καλώδιο στην
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο βρίσκεται στη θέση
«Off» (Απενεργοποίηση).
77
Ελληνικά
18 . Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για
εξωτερικούς χώρους.
ʵʵ Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο προέκτασης
και αντικαταστήστε το σε περίπτωση φθοράς. Όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης που
προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και έχουν
ανάλογη σήμανση.
19 . Να είστε σε εγρήγορση.
ʵʵ Προσέχετε την εργασία σας. Χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε
κουρασμένος ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
20 . Ελέγχετε για κατεστραμμένα τμήματα.
ʵʵ Πριν από τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο
και το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο για να
διαπιστώσετε εάν λειτουργεί σωστά και εκτελεί την
προβλεπόμενη λειτουργία. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση
των κινούμενων μερών, τη σύνδεσή τους, εάν υπάρχουν
τυχόν σπασμένα τμήματα, την τοποθέτηση και τυχόν
άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του εργαλείου. Προφυλακτήρες ή άλλα τμήματα με
τυχόν ζημιές πρέπει να επισκευάζονται κατάλληλα
ή να αντικαθίστανται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών. Φροντίστε για την αντικατάσταση
τυχόν κατεστραμμένων ή ελαττωματικών διακοπτών
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις θέσεις
On (Ενεργοποίηση) και Off (Απενεργοποίηση). Ποτέ μην
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνος σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή πρόσθετου εξαρτήματος ή η εκτέλεση
με αυτό το εργαλείο οποιασδήποτε λειτουργίας που δεν
προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να
ενέχει κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
21 . Φροντίζετε για την επισκευή του εργαλείου σας από
ειδικευμένο άτομο.
ʵʵ Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τους σχετικούς
κανόνες ασφαλείας. Τυχόν επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα
χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Σε διαφορετική
περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για
το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
μηχανήματα τροχίσματος και ακονίσματος
•
•
•
78
Χρησιμοποιείτε μόνο τροχούς τροχίσματος και ακονίσματος
οι οποίοι φέρουν ετικέτα που αναφέρει τον κατασκευαστή, τον
τύπο του συγκολλητικού υλικού, τις διαστάσεις και τη μέγιστη
ταχύτητα του τροχού και οι οποίοι συμμορφώνονται με το
πρότυπο EN12413.
Μη χρησιμοποιείτε τροχούς τροχίσματος και ακονίσματος
που έχουν μέγιστη ταχύτητα μικρότερη από την ταχύτητα του
μηχανήματος (βλ. τεχνικά στοιχεία).
Μη χρησιμοποιείτε τροχούς τροχίσματος και ακονίσματος
που δεν αντιστοιχούν στις διαστάσεις που αναφέρονται στα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
τεχνικά στοιχεία. Μη χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε
αποστάτες για να κάνετε ένα τροχό να ταιριάζει πάνω
στην άτρακτο.
Αντικαθιστάτε τον τροχό τροχίσματος ή ακονίσματος μόλις έχει
φθαρεί περισσότερο από περ. 40 mm.
Πάντα τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες όταν αντικαθιστάτε έναν
τροχό τροχίσματος ή ακονίσματος.
Πριν τοποθετήσετε καινούργιο τροχό τροχίσματος ή
ακονίσματος, πρέπει να τον ελέγξετε για ρωγμές κρεμώντας
τον από μία λεπτή κλωστή και χτυπώντας τον απαλά με ένα
σφυρί. Ο τροχός θα πρέπει να παράγει καθαρό ήχο. Αν όχι, τότε
ο τροχός έχει υποστεί ζημιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Ελέγχετε τακτικά έναν τροχό τροχίσματος ή ακονίσματος για
σωστή ευθυγράμμιση. Αν ο τροχός παρουσιάζει εκκεντρότητα
ή έλλειψη ζυγοστάθμισης, τότε πρέπει να αντικατασταθεί.
Πάντα αποθηκεύετε τους τροχούς ακονίσματος και
τροχίσματος σε ξηρό μέρος.
Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C.
Πριν τη χρήση, ενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφήστε
τον τροχό να περιστραφεί χωρίς φορτίο για τουλάχιστον
30 δευτερόλεπτα.
Πάντα φοράτε γυαλιά ασφαλείας όταν εκτελείτε ακόνισμα με
την ξηρή μέθοδο.
Ποτέ μην ακονίζετε εργαλεία μαγνησίου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αυτού του μηχανήματος
μπορεί να δημιουργήσει σκόνη η οποία περιέχει
χημικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο,
συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία αναπνοής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε
γειτνίαση με οποιαδήποτε πολύ εύφλεκτα υλικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση αυτών των
μηχανημάτων:
ʵʵ τραυματισμοί λόγω επαφής με κινούμενα μέρη,
ʵʵ τραυματισμοί προκαλούμενοι από τη θραύση του
τροχού τροχίσματος.
Αυτοί οι κίνδυνοι είναι πιο έκδηλοι:
ʵʵ εντός της περιοχής λειτουργίας,
ʵʵ εντός της περιοχής των περιστρεφόμενων μερών
του μηχανήματος.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν.
Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος ατυχημάτων από τα μη καλυπτόμενα μέρη του
περιστρεφόμενου τροχού ή ιμάντα.
• Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή του τροχού ή ιμάντα.
Ελληνικά
•
Κ ίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων κατά το άνοιγμα
των προφυλακτήρων.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN61029. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Τροχό τροχίσματος
1 Τροχό ακονίσματος
1 Προσάρτημα σύσφιξης και τροχίσματος
1 Πλαστική σακούλα που περιέχει:
2 Προφυλακτήρες από σπινθήρες
1Κλειδί
1 Σετ υλικών στερέωσης
1 Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 28 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
Τροχός τροχίσματος
Στήριγμα τεμαχίου εργασίας
Βραχίονας
Τροχός ακονίσματος
Προφυλακτήρας από σπινθήρες
Προοριζομενη Χρηση
Το εργαλείο σας DeWALT τροχίσματος και ακονίσματος
αναπτύχθηκε για το τρόχισμα και ακόνισμα μαχαιριών, σμιλών
και άλλων κοπτικών εργαλείων. Το μηχάνημα δεν πρέπει ποτέ
να χρησιμοποιείται για το τρόχισμα εργαλείων μαγνησίου. Το
μηχάνημα προορίζεται μόνο για διακοπτόμενη χρήση.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το μηχάνημα τροχίσματος και ακονίσματος είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Αποσυσκευασία του μηχανήματος και των
μερών του
1. Ανυψώστε προσεκτικά το μηχάνημα για να το βγάλετε από
τη συσκευασία του.
2. Αφαιρέστε από τη συσκευασία τα αξεσουάρ και τα μέρη
της συσκευής.
79
Ελληνικά
Απαιτούμενα και συνιστώμενα εργαλεία
Εκτός από τα εργαλεία που περιλαμβάνονται με το μηχάνημα,
απαιτούνται τα εξής εργαλεία:
-- Δυναμόκλειδο
Στερέωση του μηχανήματος στον πάγκο
εργασίας (εικ. B)
Το μηχάνημα πρέπει να στερεωθεί στον πάγκο εργασίας.
1. Σημειώστε πάνω στον πάγκο εργασίας τη θέση των
τεσσάρων οπών στερέωσης που παρέχονται στη βάση
του εργαλείου.
2. Τρυπήστε μια οπή διαμ. 6,5 mm σε κάθε μία από τις θέσεις
που σημειώσατε.
3. Τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω στον πάγκο εργασίας και
εισάγετε από ένα μπουλόνι M6 με ροδέλα σε κάθε μία από
τις οπές που διατρήθηκαν στον πάγκο εργασίας, περνώντας
τα μέσα από τις οπές στερέωσης στη βάση. Βεβαιωθείτε ότι
το μήκος προεξοχής X (βλ. εικόνα) είναι τουλάχιστον 15 mm
για κάθε ένα από τα χρησιμοποιούμενα μπουλόνια.
4. Τοποθετήστε ένα παξιμάδι σε κάθε ένα από τα μπουλόνια
και σφίξτε καλά τα παξιμάδια (ροπή: 8 Nm).
Αλλαγή του τροχού τροχίσματος (εικ. C, D)
1. Αφαιρέστε τα τρία παξιμάδια 7 χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο κλειδί.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα 8 του προφυλακτήρα.
3. Αφαιρέστε το παξιμάδι 9 από την άτρακτο 10 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί. Το παξιμάδι στη
δεξιά άτρακτο έχει δεξιόστροφο σπείρωμα (εικ. C), ενώ το
παξιμάδι στην αριστερή άτρακτο έχει αριστερόστροφο
σπείρωμα (εικ. D).
4. Αφαιρέστε από την άτρακτο την εξωτερική φλάντζα 11 , το
εξάρτημα συμπίεσης 12 και τον τροχό 13 .
5. Τοποθετήστε το νέο τροχό πάνω στην άτρακτο.
6. Επανατοποθετήστε στην άτρακτο το εξάρτημα συμπίεσης,
την εξωτερική φλάντζα και το παξιμάδι.
7. Σφίξτε καλά το παξιμάδι 9 (ροπή: 6 Nm).
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του προφυλακτήρα.
9. Επανατοποθετήστε τα τρία παξιμάδια 7 και σφίξτε τα καλά
(ροπή: 5 Nm).
10. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφήστε τον τροχό να
περιστραφεί χωρίς φορτίο για ένα λεπτό για να ελεγχθεί
τυχόν ύπαρξη ρωγμών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε τροχό που έχει
υποστεί ζημιά.
Τοποθέτηση του προφυλακτήρα από
σπινθήρες (εικ. E, F)
Ο προφυλακτήρας από σπινθήρες προσφέρει πρόσθετη
προστασία από σπινθήρες και θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όταν είναι εφικτό. Παρέχεται ένας προφυλακτήρας από
σπινθήρες για κάθε τροχό.
1. Προσαρμόστε το διαφανές προστατευτικό πέτασμα
14 στον προφυλακτήρα από σπινθήρες 6 περνώντας
80
ένα μπουλόνι κεφαλής τύπου μανιταριού 15 μέσα από
το προστατευτικό πέτασμα και τον προφυλακτήρα και
τοποθετώντας μια ροδέλα 16 και ένα παξιμάδι 17 πάνω
στο μπουλόνι (εικ. E). Σφίξτε το παξιμάδι.
2. Κρατήστε τον προφυλακτήρα από σπινθήρες σε επαφή με
την ακμή στο πάνω μέρος του περιβλήματος 18 του τροχού
όπως φαίνεται στην εικόνα (εικ. F).
3. Περάστε ένα μπουλόνι με κεφαλή τύπου μανιταριού 19 μέσα από τον προφυλακτήρα και το περίβλημα του τροχού.
4. Τοποθετήστε μια ροδέλα 20 και ένα παξιμάδι 21 πάνω στο
μπουλόνι και σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι.
5. Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα σε απόσταση περ. 2 mm
από τον τροχό σύροντάς τον προς τον τροχό.
6. Σφίξτε καλά το παξιμάδι (ροπή: 6 Nm).
Ρύθμιση του στηρίγματος του τεμαχίου
εργασίας (εικ. G)
Το στήριγμα του τεμαχίου εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί
σύμφωνα με το τεμάχιο εργασίας και την επιθυμητή
γωνία τροχίσματος.
1. Ξεσφίξτε το παξιμάδι που συγκρατεί το στήριγμα 3 .
2. Ρυθμίστε το στήριγμα στην επιθυμητή θέση και γωνία, αφού
βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά
στον τροχό.
3. Σφίξτε το παξιμάδι (ροπή: 6 Nm).
Τοποθέτηση και ρύθμιση του
προσαρτήματος σύσφιξης και τροχίσματος
(εικ. A, H)
Το προσάρτημα σύσφιξης και τροχίσματος χρησιμοποιείται για
να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας σε σταθερή γωνία ως προς
τον τροχό τροχίσματος.
1. Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης που συγκρατούν το
στήριγμα 3 του τεμαχίου εργασίας στο βραχίονα 4 και
αφαιρέστε το στήριγμα του τεμαχίου εργασίας (εικ. A).
2. Τοποθετήστε το βραχίονα προσαρτήματος τροχίσματος 22 στο βραχίονα 4 πάνω στο μηχάνημα όπως φαίνεται στην
εικόνα, χρησιμοποιώντας το μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
23 και το αντίστοιχο παξιμάδι 24 (εικ. H). Βεβαιωθείτε
ότι ο βραχίονας του προσαρτήματος τροχίσματος είναι σε
απόσταση περ. 2 mm από τον τροχό τροχίσματος.
3. Εισάγετε τη ράβδο 25 του προσαρτήματος τροχίσματος
μέσα στις περόνες του προσαρτήματος τροχίσματος όπως
δείχνει η εικόνα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
Ελληνικά
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. J)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Ανατρέξτε στην εικόνα J για τη σωστή στάση του σώματος
και τη σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά το τρόχισμα και
το ακόνισμα.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, θέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 στη θέση 1.
Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, θέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 στη θέση 0.
Χρήση του τροχού τροχίσματος (εικ. A)
Για να επιτύχετε ευθεία κοπτική ακμή, μετακινήστε την αργά
προς τα πίσω και προς τα εμπρός πάνω στον τροχό τροχίσματος
2 . Να ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση.
Χρήση του προσαρτήματος σύσφιξης και
τροχίσματος (εικ. I)
1. Εισάγετε το τεμάχιο εργασίας στο βραχίονα σύσφιξης 26 .
2. Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας όπως απαιτείται για να
επιτύχετε τη σωστή γωνία λοξής επιφάνειας. Η γωνία είναι
συνάρτηση του μήκους προεξοχής X (βλ. εικόνα). Για ίσια
εργαλεία το X θα πρέπει να είναι περίπου 20 mm, για σμίλες
περ. 25–28 mm.
3. Σφίξτε τα αστεροειδή κουμπιά 27 .
Χρήση του τροχού ακονίσματος (εικ. A)
Μετακινήστε το τεμάχιο εργασίας αργά οριζόντια προς τα πίσω
και προς τα εμπρός πάνω στον τροχό τροχίσματος 5 . Η άκρη της
κοπτικής ακμής του τεμαχίου εργασίας θα πρέπει να είναι σε επαφή
με τον τροχό σε πλάτος περ. 0,5 έως 1 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε καθόλου πάστα
ακονίσματος στον τροχό ακονίσματος.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Σε εβδομαδιαία βάση, αφαιρείτε τα ρινίσματα από το περίβλημα
και τα καλύμματα.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Διατηρείτε καθαρά τα ανοίγματα αερισμού και καθαρίζετε
τακτικά το περίβλημα με ένα απαλό πανί.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
81
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N598798
82
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
03/18
Download PDF

advertising