DW999K | DeWalt DW999K ROTARY HAMMER instruction manual

599111-54 SK
DW999
2
3
4
AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie firmy D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho náradia.
1
2
1
1
1
1
nabíjačku
batérie
tubu maziva na upínacie stopky nástrojov
súpravu náradia
návod na použitie
výkres s rozkreslenou zostavou
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, dielov alebo
príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať, venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Technické údaje
DW999
Napätie
V 18
Otáčky naprázdno
min-1 0 - 1.100
Otáčky pri záťaži
min-1 0 -780
Rázová energia
J 1,9
Maximálny priemer vrtáku pri vŕtaní
do ocele/dreva/muriva
mm 10 / 26 / 18
Systém upínania nástroja
SDS-plus
Priemer objímky
mm 43
Hmotnosť
kg 2,2
Batérie
Typ
Napätie
Hmotnosť
V
kg
DE9095
NiCd
18
1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
Nabíjačka
Napätie v sieti
V
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
kg
DE9108
230
1 hodina
0,4
DE9116
230
1 hodina
0,4
DW999
•
Popis (obr.A)
Vaše akumulátorové rotačné vŕtacie kladivo
DW999 bolo navrhnuté na profesionálne
použitie pri bežnom vŕtaní, príklepovom vŕtaní
a skrutkovaní.
1 Hlavný spínač s regulátorom otáčok
2 Prepínač chodu dopredu/dozadu
3 Volič pracovného režimu
4 Bočná rukoväť
5 Nastaviteľný hĺbkový doraz
6 Krytka proti prachu
7 Upínacie držadlo na nástroje
8 Mäkká rukoväť
9 Batérie
Nabíjačka
Vaša nabíjačka DE9108 môže nabíjať batérie
DEWALT typu NiCd v rozsahu od 7,2 do 18 V.
Vaša nabíjačka DE9116 môže nabíjať batérie
DEWALT typu NiCd a NiMH v rozsahu od 7,2
do 18 V.
9 Batéria
10 Uvoľňovacie tlačidlá
11 Nabíjačka
12 Indikátor nabíjania (červený)
Poistky: náradie 230 V.. 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko osobného
poranenia, skrátenie životnosti
náradia alebo jeho poškodenie
v prípade nedodržania pokynov v tomto
návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
Spojka proti preťaženiu
V prípade zablokovania nástroja dôjde
k prerušeniu pohonu vretena. Vzhľadom
k silám, ktoré vznikajú pri tejto situácii, držte
vždy náradie oboma rukami a udržiavajte
pevný postoj.
Riziko požiaru!
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 akumulátorové rotačné vŕtacie kladivo
1 bočnú rukoväť
1 nastaviteľný hĺbkový doraz
Brzdový mechanizmus
Po uvoľnení hlavného spínača dôjde
k okamžitému zastaveniu pohybu vretena.
5
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno
napätie. Vždy sa uistite, či napätie batérie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Tiež
sa uistite, či je napájacie napätie nabíjačky
zhodné s napätím vo Vašej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT má dvojitú
izoláciu, ktorá zodpovedá norme EN
60335.
•
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
by sa nemal používať. Používajte schválený
predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej
nabíjačky (pozri technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1 mm2. Maximálna dĺžka je
30 m.
•
Montáž a zostavenie
•
•
•
Batériu vyberte vždy pred každou
montážou alebo zostavením.
Náradie vypnite vždy pred
nasadením alebo vytiahnutím
batérie.
Používajte iba originálne batérie
a nabíjačky DEWALT.
Nasadenie a vytiahnutie batérie
• Batériu nasuňte do rukoväte na náradí tak,
aby zaklapla v správnej polohe.
• Batériu vytiahnete tak, že súčasne stlačíte
obe uvoľňovacie tlačidlá (10) a vysuniete
batériu z rukoväte.
Batérie (obr. A)
Nabíjanie batérie (obr. A)
Ak batériu nabíjate prvýkrát alebo po dlhšom
uskladnení, nabije sa iba na 80% svojej
kapacity. Po prebehnutí niekoľkých nabíjacích
a vybíjacích cyklov dosiahne batéria svoju plnú
kapacitu. Vždy pred začatím nabíjania batérie
skontrolujte zdroj elektrickej energie. Ak je
zdroj v poriadku, ale batéria sa nenabíja, zverte
opravu nabíjačky značkovému servisu DEWALT.
V priebehu nabíjania sa nabíjačka a batérie
zahrievajú. Ide o bežný jav, ktorý nesignalizuje
žiadnu poruchu.
Obnovovací režim
Obnovovací režim pomáha udržiavať
optimálnu kapacitu batérie. Preto
je doporučené použiť tento režim
jedenkrát týždenne alebo jedenkrát
za desať nabíjacích cyklov.
•
•
Začnite nabíjať podľa vyššie uvedeného
postupu.
Hneď ako prestane indikátor nabíjania
blikať, nechajte batériu v nabíjačke približne
na 4 hodiny.
Indikácia nadmernej teploty batérie
Nenabíjajte batériu, ak je okolitá teplota
nižšia ako 4°C alebo vyššia ako 40°C.
Doporučená teplota pre nabíjanie je
približne 24°C.
•
svietiť. Teraz je batéria úplne nabitá
a nabíjačka sa automaticky prepne do
vyrovnávacieho režimu. Približne po
4 hodinách sa nabíjačka automaticky
prepne do údržbového nabíjacieho režimu.
Batériu môžete v nabíjačke ponechať
ľubovoľne dlhý čas alebo ju môžete
kedykoľvek vybrať.
Ak indikátor nabíjania bliká veľmi rýchlo,
znamená to, že sa pri nabíjaní vyskytol
problém. Vyberte a opäť vložte batériu do
nabíjačky, alebo sa pokúste nabiť novú
batériu. Ak sa nedá nabiť ani nová batéria,
nechajte nabíjačku preskúšať v značkovom
servise DEWALT.
Pri pripojení k takým zdrojom, ako sú
generátory alebo zdroje, ktoré menia
jednosmerný prúd na striedavý, môže
indikátor nabíjania (12) bliknúť dvakrát,
prerušiť a znovu zopakovať dvojité bliknutie.
Takto je indikovaný dočasný problém
zdroja. Nabíjačka sa prepne späť do
bežného chodu automaticky.
Hneď ako nabíjačka zistí, že je batéria príliš
zahriata, automaticky zablokuje dobíjanie, pokiaľ
nedôjde k vychladnutiu batérie. Po ochladení
batérie sa nabíjačka automaticky prepne do
nabíjacieho režimu. Táto vlastnosť nabíjačky
maximálne predlžuje životnosť batérie. V režime
indikácie nadmernej teploty batérie bliká červený
indikátor (12) najskôr v dlhých intervaloch,
a potom v krátkych intervaloch.
Batériu (9) nabijete tak, že ju vložíte do
nabíjačky (11) a nabíjačku pripojíte k
sieti. Uistite sa, či je batéria v nabíjačke
riadne usadená. Začne blikať červený
indikátor nabíjania (12). Približne po
1 hodine prestane indikátor blikať a zostane
6
Voľba prevádzkového režimu (obr. B)
•
Vŕtacie kladivo môžete použiť v dvoch
prevádzkových režimoch:
•
•
Nastavenie hĺbkového dorazu (obr. E)
Rotačné vŕtanie:
pri vŕtaní do ocele, dreva
a plastov a pri skrutkovaní
•
•
•
Príklepové vŕtanie:
pri vŕtaní do betónu a muriva
(súčasný rotačný a rázový
pohyb)
•
•
•
•
•
Vaše vŕtacie kladivo používa nástroje vybavené
upínacou stopkou pre systém SDS-plus (pozri
vložený obrázok pri obr.C, ktorý znázorňuje
priečny rez upínacou stopkou pre systém
SDS-plus).
• Očistite a namažte upínaciu stopku nástroja.
• Vložte stopku nástroja do upínacieho držadla
(7).
• Nástroj zasuňte a zľahka ním otáčajte, aby ste
zaistili jeho správne usadenie v drážkach.
• Zatiahnite za nástroj, aby ste sa presvedčili
o jeho správnom upnutí. Funkcia vŕtacieho
kladiva pri nárazovom vŕtaní vyžaduje
možnosť axiálneho pohybu nástroja o
niekoľko centimetrov, i keď je upnutý do
držadla.
• Nástroj vyberiete tak, že stiahnete zaisťovaciu
objímku (7) dozadu a nástroj vysuniete.
Ak si želáte nastaviť otáčanie dopredu
(doprava), prepnite prepínač chodu (2) na
ľavú stranu. Pozri šípky na náradí.
Ak si želáte nastaviť otáčanie dozadu
(doľava), prepnite prepínač chodu (2) na
pravú stranu.
Pri výmene nástrojov, nasadzovaní batérie
alebo pri uskladnení a preprave náradia,
umiestnite prepínač do strednej polohy, aby
došlo k jeho zaisteniu.
Pred prevedením zmeny smeru
otáčania vždy počkajte, pokiaľ sa motor
úplne nezastaví.
Výmena krytky proti prachu (obr. C)
Krytka proti prachu (6) zabraňuje vnikaniu
nečistôt do mechanizmu. Opotrebovanú krytku
ihneď vymeňte.
• Stlačte zaisťovaciu objímku (7) držadla
nástroja smerom dozadu a stiahnite krytku
proti prachu (6).
• Nasaďte novú krytku.
• Uvoľnite zaisťovaciu objímku držadla
nástroja.
Pokyny k obsluhovaniu
Montáž bočnej rukoväte (obr. D)
•
Bočná rukoväť (4) môže byť pripevnená tak, aby
vyhovovala pravákom aj ľavákom.
•
Náradie používajte vždy s riadne
pripojenou bočnou rukoväťou.
•
Vložte do držadla požadovaný vrták.
Povoľte bočnú rukoväť (4).
Vsuňte tyč hĺbkového dorazu (5) do otvoru
v upínacej svorke bočnej rukoväte.
Podľa zobrazeného nákresu nastavte
požadovanú vŕtaciu hĺbku.
Pritiahnite bočnú rukoväť.
Prepínač chodu dopredu/dozadu (obr. F)
Nastavením voliča (3) k zodpovedajúcemu
symbolu zvoľte požadovaný prevádzkový
režim.
Pokyny pre skrutkovanie sú uvedené
v kapitole „Pokyny k obsluhovaniu“.
Vkladanie a vyberanie nástrojov s upínacím
systémom SDS-plus (obr. C)
•
•
Otočte rukoväť do požadovanej polohy
a pritiahnite ju.
•
Povoľte bočnú rukoväť.
Pre pravákov: presuňte svorku bočnej
rukoväte cez objímku za držadlo nástroja,
rukoväť doľava.
Pre ľavákov: presuňte svorku bočnej
rukoväte cez objímku za držadlo nástroja,
rukoväť doprava.
•
7
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Berte na vedomie umiestnenie
potrubia a elektroinštalácie.
Na náradie príliš netlačte (približne
silou 5 kg). Nadmerný tlak neurýchli
prácu, ale zníži výkon náradia
a môže skrátiť jeho životnosť.
Nevŕtajte a neskrutkujte príliš
hlboko, aby nedošlo k poškodeniu
krytky proti prachu.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
•
Náradie spustíte stlačením hlavného
spínača s regulátorom otáčok (1). Tlak
pôsobiaci na tento spínač určí otáčky
nástroja.
Po uvoľnení tohoto spínača dôjde
k zastaveniu náradia.
•
Rôzne typy vŕtacích nástrojov a adaptérov
SDS-plus si môžete dokúpiť ako doplnkové
príslušenstvo. Bližšie informácie o vhodnom
príslušenstve D E WALT získate u svojho
značkového predajcu.
Príklepové vŕtanie (obr. A)
•
•
•
•
•
Zvoľte režim príklepové vŕtanie.
Vložte zodpovedajúci vrták SDS-plus.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití
vrtákov s britvovými doštičkami zo zliatin
karbidov.
Označte si bod, kde chcete vyvŕtať otvor.
Tlačte náradie proti polotovaru.
Stlačením hlavného spínača s regulátorom
otáčok (1) zapnite náradie. Mechanizmus
vŕtacieho kladiva by mal bežať hladko a
náradie by nemalo odskakovať. Ak to bude
nevyhnutné, stlačte viac hlavný spínač.
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí od jeho riadnej údržby
a pravidelného čistenia.
• Rotačné vŕtacie kladivo nie je náradie,
ktorého opravu by zvládol sám užívateľ.
Zverte jeho opravu mechanikom
značkového servisu DEWALT. Prehliadky
tohoto náradia by sa mali prevádzať
v pravidelných intervaloch a pri každom
nápadnom znížení výkonu.
Rotačné vŕtanie (obr. A)
•
•
Zvoľte si režim rotačné vŕtanie.
Postupujte ako pri príklepovom vŕtaní.
Špeciálne adaptéry SDS-plus vybavené
závitom umožňujú použiť štandardné 10
alebo 13 mm upínania na použitie nástrojov
so štandardnou upínacou stopkou.
Mazanie
V režime príklepové vŕtanie nikdy
nepoužívajte štandardné upínanie.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Pred vložením nástrojov SDS-plus do
upínacieho držadla, naneste vždy na
ich upínacie stopky malé množstvo
maziva.
Skrutkovanie (obr. A)
•
•
•
•
•
•
Nepoužívajte toto náradie na
miešanie alebo čerpanie horľavých
slebo výbušných kvapalín (benzín,
lieh, atď.).
Nemiešajte takto označené horľavé
kvapaliny.
Zvoľte režim rotačné vŕtanie.
Zvoľte smer otáčania.
Vložte špeciálny skrutkovací adaptér
SDS-plus na použitie šesťhranného
skrutkovacieho nástroja.
Vložte do adaptéra zodpovedajúci
skrutkovací nástroj. Pri práci so skrutkami
s drážkovou hlavou používajte vždy nástroj
s nátrubkom.
Stlačte zľahka hlavný spínač (1), aby
nedošlo k poškodeniu hlavy skrutky.
Pri spätnom chode (doľava) je rýchlosť
otáčania automaticky redukovaná, aby bolo
možné ľahké odstránenie skrutky.
Ak má byť skrutka zapustená do polotovaru,
uvoľnite hlavný spínač, aby ste zabránili
vniknutiu hlavy skrutky do polotovaru.
Čistenie
•
•
•
8
Skôr než začnete nabíjačku čistiť, odpojte
ju od zdroja napätia. Na čistenie používajte
kúsok jemnej tkaniny.
Pred čistením náradia z neho vždy najskôr
vyberte batériu.
Udržiavajte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt čistite pravidelne kúskom
jemnej tkaniny.
Ochrana životného prostredia
Vyhlásenie o zhode
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
DW999
D E WALT prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Ak budete potrebovať viacej informácii,
kontaktujte prosím firmu DEWALT na nižšie
uvedenej adrese.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/
EEC a 98/37/EEC, meraná podľa normy
EN 50144:
LpA (akustický tlak)
86,6 dB(A)*
LWA(akustický výkon)
99,6 dB(A)
* v uchu obsluhujúceho
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce
sa ochrany sluchu.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Nameraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy EN 50144: 8,6 m/s2
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Riaditeľ technického vývoja
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
Dobíjacie batérie
Batérie s dlhou životnosťou musíte dobíjať vždy,
keď prestanú dodávať dostatočné množstvo
energie nutnej na Vami prevádzanú prácu.
Po ukončení životnosti batérií sa postarajte
o ich likvidáciu bez toho, aby došlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Počkajte, pokiaľ sa batéria za prevádzky
úplne nevybije, a potom ju z náradia
vyberte.
• NiCd a NiMH články sú recyklovateľné.
Doručte ich Vášmu predajcovi alebo do
miestnej recyklačnej stanice. Zhromaždené
batérie budú recyklované alebo bude s nimi
naložené iným bezpečným spôsobom.
9
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Pracovný
priestor majte vždy dobre osvetlený.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach
(napr. vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci, atď) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa
(Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu
s náradím alebo predlžovacím káblom.
Pri práci osôb mladších ako 16 rokov je
nutný dozor.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia.
Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť
uložené na suchom mieste a tiež vhodne
zabezpečenom, mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli
byť zachytené o pohybujúce sa časti. Ak
pracujete vonku, doporučujeme použiť
gumené rukavice a protišmykovú obuv.
Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
ochranu hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak
pracujete v prašnom prostredí alebo
odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte ochranný štít alebo masku proti
prachu.
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
•
•
•
•
•
10
Upnite si polotovar. Na pripevnenie
polotovaru používajte svorky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie, než použitie ruky
a umožňuje to obsluhovať náradie oboma
rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Odkladanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov. Skôr, než náradie zapnete, vždy
sa uistite, či nie sú v blízkosti náradia kľúče
a nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude
použité v takom výkonnostnom rozsahu,
na aký bolo určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií, než je
doporučené v tomto návode, môže spôsobiť
poranenie obsluhujúceho.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie čisté a v dobrom
technickom stave. Pri údržbe a výmene
príslušenstva dodržiavajte nasledujúce
pokyny. Pravidelne prevádzajte kontrolu
napájacieho kábla a v prípade poškodenia
zverte jeho opravu značkovému servisu
DEWALT. Udržujte všetky ovládacie prvky
čisté, suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím náradie dôkladne skontrolujte, či
nie je poškodené a uistite sa, či bude riadne
vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky,
ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku.
Zničené kryty a iné poškodené diely opravte
alebo vymeňte podľa pokynov v návode.
Ak je poškodený hlavný spínač, náradie
nepoužívajte. Opravu spínača zverte
značkovému servisu DEWALT.
Vyberanie batérie. V prípade, že náradie
nepoužívate, pri prevádzaní údržby a pri
výmene príslušenstva, vždy vyberte batériu.
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovaným
mechanikom značkového servisu
DEWALT. Toto náradie vyhovuje platným
bezpečnostným predpisom. Aby nedošlo
k Vášmu ohrozeniu, musia byť všetky
opravy elektrických zariadení prevádzané
kvalifikovanými mechanikmi.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom
mieste!
Používajte iba originálne batérie
DEWALT, iné by mohli v prípade
prasknutia spôsobiť poškodenie
náradia alebo osobné poranenie.
Chráňte pred vodou.
Poškodený napájací kábel ihneď
vymeňte.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre batérie
Riziko požiaru! Vyvarujte sa skratovaniu
kontaktov pri nepoužívanej batérii
(napríklad kontaktom medzi batériou
a kľúčmi, ktoré sú prenášané v jednom
vačku).
•
•
Nabíjajte iba v tepelnom rozsahu
medzi 4°C až 40°C.
Nepotrebné vybité batérie odstráňte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Náplň batérie tvorí 25 - 30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý môže byť veľmi
nebezpečný. V prípade jeho kontaktu s
kožou, opláchnite ihneď zasiahnuté miesto
vodou. Zasiahnuté miesto neutralizujte
slabou kyselinou, ako je citrónová šťava
alebo ocot. Ak dôjde k zasiahnutiu oka,
riadne ho vyplachujte čistou vodou aspoň
10 minút. Ihneň vyhľadajte lekára.
Nikdy, zo žiadneho dôvodu, sa nepokúšajte
batériu demontovať.
Batérie nespaľujte.
Nálepky na nabíjačke a akumulátore
Okrem symbolov použitých v tomto návode,
nájdete na nálepkách umiestnených na
nabíjačke a batériách i nasledujúce symboly:
Nabíjanie batérie.
Nabitá batéria.
Poškodená batéria.
Nedotýkajte sa vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené batérie.
Pred použitím si prečítajte návod.
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047978 - 23-07-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
DW999K - - - - C
ROTARY HAMMER 3
©
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising