DW999K | DeWalt DW999K ROTARY HAMMER instruction manual

559322-09 PL
DW999
2
3
4
MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA
DW999
Serdeczne gratulacje!
Niebezpieczeństwo pożaru.
Zdecydowałeś się na zakup młotowiertarki
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Deklaracja zgodności z normami UE
DW999
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
młotowiertarka DW999 została wykonana
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 610003-2 i EN 61000-3-3.
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Prędkość obrotowa
pod obciążeniem
(obr/min)
Energia udaru
(J)
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali/drewnie/betonie (mm)
Uchwyt narzędziowy
Średnica uchwytu
(mm)
Ciężar (bez akumulatora) (kg)
Akumulator
Typ akumulatora
Napięcie
Ciężar
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Czas ładowania
(w przybliżeniu)
Ciężar
DW999
18
0 - 780
1,9
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
i 98/37/EWG i został zmierzony według normy
EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego 86,6 dB (A)*
Moc akustyczna
99,6 dB (A)*
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
10/26/18
SDS-plus
43
2,2
(V)
(kg)
DE9095
NiCd
18
1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
(V)
DE9108
230
DE9116
230
1
0,4
1
0,4
(h)
(kg)
W celu uzyskania więcej informacji prosimy
o zwracanie się pod podany niżej adres lub do
jednej z naszych filii wymienionych na tylnej
okładce instrukcji obsługi.
0 - 1.100
Przy poziomie ciśnienia akustycznego powyżej
85 dB (A) zakładaj słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
według normy EN 50144: 8,6 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Grossmann
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Ładowarka zasilana napięciem 230 V
10 A
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
08-05-2003
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wskazówki narażasz się na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Przy korzystaniu z młotowiertarki i ładowarki
w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym, obrażeniami ciała
i pożarem przestrzegaj przepisów bhp. Przed
użyciem narzędzia przeczytaj następujące
Napięcie elektryczne.
5
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
•
Wskazówki ogólne
• Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
• Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj młotowiertarki na działanie
wilgoci. Zapewnij dobre oświetlenie miejsca
pracy. Nie używaj narzędzi w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
• Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania
uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
• Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Dbaj o to, by nikt nie dotykał młotowiertarki
ani kabla, a zwłaszcza trzymaj dzieci z dala
od miejsca pracy. Młodociani poniżej 16 lat
mogą używać narzędzi tylko pod fachowym
nadzorem.
• Bezpiecznie przechowuj swoją
młotowiertarkę. Nie używane narzędzia
powinny być przechowywane w suchych,
zamkniętych pomieszczeniach
nieosiągalnych dla dzieci.
• Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części. Przy pracy na wolnym powietrzu
godne polecenia są rękawice ochronne
i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
• Używaj okularów ochronnych i zakładaj
maskę oddechową przy pracy w zapylonym
pomieszczeniu.
• Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie
ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB (A)
zakładaj specjalne słuchawki.
• Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać młotowiertarkę dwiema
rękami.
•
•
•
•
•
•
6
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj młotowiertarki, gdy jesteś
zmęczony.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi roboczych. Przed
załączeniem sprawdź, czy zostały wyjęte
klucze i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani przystawek.
Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem może doprowadzić do
wypadku.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
robocze. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel
ładowarki, a w przypadku uszkodzenia zleć
wymianę warsztatowi serwisowemu firmy
DEWALT. Regularnie kontroluj przedłużacz
i w razie uszkodzenia wymień go na
nowy. Wszystkie wyłączniki powinny być
suche, czyste, nie zabrudzone olejem ani
smarem.
Kontroluj młotowiertarkę pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
młotowiertarkę, czy jest całkowicie sprawna.
Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną
pracę narzędzia, wszystkie części muszą
być prawidłowo zamontowane. Uszkodzone
elementy i urządzenia zabezpieczające
powinny być fachowo naprawione lub
wymienione. Nie używaj młotowiertarki
z uszkodzonym wyłącznikiem. Uszkodzone
wyłączniki muszą być wymienione przez
warsztat serwisowy DEWALT.
Wyjmuj akumulator. W razie nieużywania
młotowiertarki, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych i przy
•
wymianie narzędzia roboczego wyjmuj
akumulator.
Naprawy zlecaj tylko warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT. Niniejsza
młotowiertarka jest zgodna z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Naprawy mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowany serwis DEWALT, gdyż inaczej
użytkownik naraża się na wypadek.
Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci.
Natychmiast wymieniaj uszkodzone
kable.
Akumulator ładuj tylko
w temperaturze otoczenia między
+4°C i +40°C.
Gdy akumulator się zużyje, zlikwiduj
go zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące akumulatorów
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj,
by jakieś elementy metalowe nie
zwarły biegunów wyjętego akumulatora
(na przykład klucze przenoszone
w kieszeni razem z akumulatorem).
•
•
Nie wrzucaj akumulatora do
ognia.
Kontrola zakresu dostawy
Elektrolit stanowi 25 do 35 % roztwór
wodorotlenku potasowego, który jest
szkodliwy dla zdrowia. Gdyby roztwór
ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór
łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy
lub ocet. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je dużą ilością czystej wody przez
przynajmniej 10 minut.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 młotowiertarka akumulatorowa
1 rękojeść dodatkowa
1 ogranicznik głębokości wiercenia.
1 ładowarka,
2 akumulatory
1 tubka smaru do chwytu narzędzia
roboczego
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek złożeniowy
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
•
•
Akumulator jest ładowany.
Sprawdź, czy narzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis urządzenia (rysunek A)
Akumulator jest naładowany.
Młotowiertarka akumulatorowa DW 999 firmy
DEWALT jest przeznaczona do profesjonalnego
wiercenia, wiercenia udarowego i wkręcania
śrub.
1 Regulator prędkości obrotowej
2 Przełącznik prawo/lewo
3 Przełącznik trybu wiercenia/wiercenia
udarowego
4 Rękojeść dodatkowa
5 Ogranicznik głębokości wiercenia
6 Osłona przeciwpyłowa
7 Uchwyt narzędziowy
8 Rękojeść gumowana
9 Akumulator
Akumulator jest uszkodzony.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora, lecz natychmiast
wymień go na nowy.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Używaj tylko akumulatorów
DEWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do
szkód rzeczowych i osobowych.
Ładowarka
Za pomocą ładowarki DE9108 można ładować
akumulatory niklowo-kadmowe D E WALT
o napięciu od 7,2 do 18 V. Za pomocą ładowarki
7
Akumulator (rysunek A)
Ładowanie akumulatora
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy
lub po dłuższym okresie składowania,
jego ładunek osiąga tylko 80% pojemności
znamionowej. Akumulator daje się naładować
do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora sprawdź zasilanie ładowarki. Gdy
jest ona prawidłowo zasilana, a akumulator
pomimo to nie ładuje się, oddaj ładowarkę
do warsztatu serwisowego DEWALT w celu
przeglądu. Podczas ładowania akumulator
i ładowarka mogą się nagrzewać, ale jest to
zjawisko normalne i nie świadczy o jakiejś
usterce.
DE9116 można ładować akumulatory niklowokadmowe i hybrydowe akumulatory niklowometalowe DEWALT o napięciu od 7,2 do 18 V.
9 Akumulator
10 Guziki zwalniające
11 Ładowarka
12 Lampka kontrolna ładowania (czerwona)
Sprzęgło przeciążeniowe
W razie zablokowania się wiertła następuje
przerwanie toru przeniesienia napędu na
wrzeciono. Z powodu występujących przy
tym sił młotowiertarkę zawsze trzeba trzymać
dwiema rękami. Zachowuj stabilną postawę.
Hamulec
Po zwolnieniu regulatora prędkości obrotowej
wrzeciono natychmiast się zatrzymuje.
Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4°C lub powyżej
40°C. Zalecana temperatura ładowania
wynosi około 24°C.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest przystosowana do zasilania
tylko jednym napięciem. Dlatego sprawdź, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej ładowarki.
•
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą
być wymienione tylko przez autoryzowany
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
zlikwidować jako odpad zgodnie z przepisami
o ochronie środowiska.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2
. Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
Montaż i regulacja
•
•
•
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj narzędzie.
Używaj tylko akumulatorów
i ładowarek firmy DEWALT.
•
8
By naładować akumulator (9), zgodnie
z rysunkiem umieść go w ładowarce (11)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij
się, czy akumulator został prawidłowo
włożony do ładowarki. Musi migać
czerwona lampka kontrolna ładowania
(12). Zależnie od pojemności akumulatora
(Ah) lampka przestaje migać po około
40, 50 lub 60 minutach i zaczyna się
świecić na stałe. Świadczy to o całkowitym
naładowaniu akumulatora, po czym
ładowarka przechodzi do trybu ładowania
wyrównawczego. Po około 4 godzinach
ładowarka zostaje przełączona na tryb
ładowania konserwacyjnego. Akumulator
można w każdej chwili wyjąć lub pozostawić
w przyłączonej ładowarce na nieograniczony
okres czasu.
Gdy czerwona lampka kontrolna ładowania
szybko miga, to znaczy że występuje jakaś
usterka. Jeszcze raz włóż akumulator
lub na próbę zastosuj inny. Gdy także
nowy akumulator nie jest ładowany, oddaj
ładowarkę do warsztatu serwisowego firmy
DEWALT.
Gdy ładowarka jest przyłączona do takich
źródeł napięcia przemiennego, jak agregat
prądotwórczy lub falownik, może się
zdarzyć, że lampka kontrolna ładowania
dwukrotnie mignie, a następnie zgaśnie,
i cykl ten będzie się powtarzać. Świadczy
to o przejściowym zakłóceniu napięcia
zasilania. Po ustabilizowaniu się napięcia
ładowarka ponownie automatycznie
przechodzi do normalnego trybu pracy.
SDS-plus pokazano na rysunku C
• Oczyść i nasmaruj chwyt narzędzia.
• Włóż narzędzie robocze w uchwyt
narzędziowy (7).
• Wciśnij narzędzie robocze do oporu i obróć
je aż do zatrzaśnięcia.
• Pociągając za narzędzie sprawdź, czy
się prawidłowo zablokowało. Osiowy
ruch narzędzia roboczego w uchwycie
narzędziowym w trybie wiercenia udarowego
wynosi kilka milimetrów.
• W celu wyjęcia narzędzia roboczego
pierścień blokujący uchwytu narzędziowego
(7) pociągnij do tyłu i uwolnij narzędzie.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
• Włóż akumulator w rękojeść aż do
zatrzaśnięcia.
• By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
obydwa guziki zwalniające (8) i odłącz go
od rękojeści.
Tryb ładowania wyrównawczego
Dzięki ładowaniu wyrównawczemu
akumulator zachowuje swoją
pojemność przez długi okres
czasu. Ładowanie takie zaleca się
przeprowadzać raz na tydzień lub co
10 cykli ładowania i rozładowania.
•
•
Montaż dodatkowej rękojeści (rysunek D)
Dodatkową rękojeść (4) można zamocować
z lewej i z prawej strony tak, by mogły się nią
posługiwać osoby lewo- i praworęczne.
• Poluzuj dodatkową rękojeść obracając
zacisk w lewo.
• Osoba praworęczna: Pierścień zaciskowy
dodatkowej rękojeści nasuń na kołnierz
uchwytu narzędziowego z lewej strony.
• Osoby leworęczne: Pierścień zaciskowy
dodatkowej rękojeści nasuń na kołnierz
uchwytu narzędziowego z prawej strony.
• Obróć dodatkową rękojeść do żądanej
pozycji i zaciśnij ją.
Rozpocznij ładowanie zgodnie z powyższym
opisem.
Gdy lampka kontrolna ładowania przestanie
migać, pozostaw akumulator w ładowarce
jeszcze przez około 4 godziny.
Wyłączanie w celu ochłodzenia akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
gorący, automatycznie się wyłącza do czasu
ochłodzenia akumulatora. Po ochłodzeniu
ładowarka znów się samoczynnie włącza.
W ten sposób osiąga się maksymalną trwałość
akumulatora. W czasie wyłączenia celem
ochłodzenia czerwona lampka kontrolna
ładowania (12) miga najpierw powoli,
a następnie szybko.
Przed rozpoczęciem pracy
najpierw zawsze się upewniaj, czy
dodatkowa rękojeść jest prawidłowo
zamontowana.
Nastawianie głębokości wiercenia
(rysunek E)
• Włóż odpowiednie wiertło.
• Poluzuj dodatkową rękojeść (4).
• Przez otwór w pierścieniu zaciskowym
dodatkowej rękojeści przełóż ogranicznik
głębokości wiercenia (5).
• Zgodnie z rysunkiem nastaw wymaganą
głębokość wiercenia.
• Zaciśnij dodatkową rękojeść.
Wybór trybu pracy (rysunek B)
Młotowiertarka dysponuje dwoma trybami
pracy:
Wiercenie: Wiercenie w stali,
drewnie i tworzywach sztucznych
oraz wkręcanie śrub.
Wiercenie udarowe: Jednoczesne
wiercenie i uderzanie wiertłem
w betonie i kamieniu.
•
•
Żądany tryb pracy wybiera się przez
obrócenie przełącznika (3) do pozycji
z odpowiednim symbolem na obudowie.
Wkręcanie: patrz punkt „Instrukcja
obsługi”.
Przełącznik prawo/lewo (rysunek F)
• W celu uzyskania obrotów w prawo
przełącznik (2) przesuń w lewo (patrz:
strzałki na obudowie młotowiertarki)
• W celu uzyskania obrotów w lewo
przełącznik (2) przesuń w prawo
• By zablokować wyłączoną młotowiertarkę,
przełącznik (2) ustaw w środkowym
położeniu.
Mocowanie i wyjmowanie narzędzi roboczych
SDS-plus (rysunek C)
Młotowiertarka jest przystosowana do narzędzi
roboczych SDS-plus. Przekrój chwytu narzędzia
9
•
•
Młotowiertarkę blokuj przy mocowaniu
i wyjmowaniu narzędzi roboczych bądź
akumulatora oraz przy składowaniu
i transportowaniu urządzenia.
•
•
Kierunek obrotów zmieniaj dopiero po
całkowitym zatrzymaniu się silnika.
Wymiana osłony przeciwpyłowej
(rysunek C)
Osłona przeciwpyłowa (6) zapobiega
przedostawaniu się pyłu do mechanizmu
młotowiertarki. Zużytą osłonę przeciwpyłową
niezwłocznie należy wymienić na nową.
• Pierścień blokujący uchwyt narzędziowy
(7) pociągnij do przodu i zdejmij osłonę
przeciwpyłową (6) z narzędzia.
• Załóż nową osłonę przeciwpyłową.
• Zwolnij pierścień blokujący uchwyt
narzędziowy.
Wiercenie (rysunek A)
• Wybierz tryb wiercenia.
• Dalej postępuj podobnie jak przy wierceniu
udarowym. Specjalna nasadka gwintowana
SDS-plus umożliwia zastosowanie
dostępnych w handlu uchwytów wiertarskich
10 mm lub 13 mm przystosowanych do
wierteł o chwycie cylindrycznym.
Do wiercenia udarowego nigdy nie
używaj dostępnych w handlu uchwytów
wiertarskich.
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
Zaznacz miejsce, w którym ma być
wywiercony otwór.
Dociśnij narzędzie robocze do zaznaczonego
punktu.
Załącz młotowiertarkę powoli naciskając
regulator prędkości obrotowej (1) aż do
osiągnięcia żądanej prędkości obrotowej.
Mechanizm udarowy powinien pracować
równomiernie, a narzędzie robocze nie
może odbijać do tyłu.
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy zorientuj
się, jak przebiegają rury i przewody
elektryczne.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
młotowiertarkę (z siłą około 5 kg).
Nadmierny nacisk nie zwiększa
postępu wiercenia, a jedynie
przeciąża urządzenie i może
być przyczyną skrócenia jego
trwałości.
Nie wierć ani nie wkręcaj śrub zbyt
głęboko, by nie uszkodzić osłony
przeciwpyłowej.
Wkręcanie śrub (rysunek A)
• Wybierz tryb wiercenia.
• Wybierz odpowiedni kierunek obrotów.
• Załóż specjalną nasadkę SDS-plus do
sześciokątnych końcówek. Do wkręcania
wkrętów z rowkiem zawsze używaj
specjalnych wkładek z tuleją prowadzącą.
• Powoli naciskaj regulator prędkości
obrotowej (1), by nie uszkodzić łba wkrętu.
Dla ułatwienia wykręcania wkrętów
prędkość obrotowa w lewo jest ograniczana
automatycznie.
• Zawczasu zwolnij regulator prędkości
obrotowej, by łeb wkręta nie zagłębił się za
bardzo w przedmiot obrabiany.
•
Włączanie i wyłączanie (rysunek A)
• W celu uruchomienia młotowiertarki naciśnij
regulator prędkości obrotowej (1). Im głębiej
go naciśniesz, tym większa będzie prędkość
obrotowa silnika napędowego.
• By zatrzymać młotowiertarkę, zwolnij
regulator.
•
Wiercenie udarowe (rysunek A)
• Wybierz tryb wiercenia udarowego.
• Włóż odpowiednie narzędzie robocze SDSplus. W celu osiągnięcia jak najlepszych
wyników wiercenia stosuj wysokiej jakości
wiertła udarowe nakładane płytkami ze
spieków węglikowych.
Nie używaj młotowiertarki do
mieszania lub pompowania
łatwopalnych bądź wybuchowych
cieczy (jak benzyna, alkohol itp.).
Młotowiertarki nie wolno używać
do mieszania odpowiednio
oznakowanych łatwopalnych
cieczy.
Różne wiertła i nasadki SDS-plus są do nabycia
jako akcesoria. By uzyskać więcej informacji
na temat odpowiednich akcesoriów DEWALT,
zwróć się do swojego sprzedawcy.
10
do firmy DEWALT. W żadnym wypadku nie
wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci
z gospodarstw domowych.
Konserwacja
Młotowiertarka firmy DEWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest regularne czyszczenie.
• Młotowiertarka nie powinna być
konserwowana przez użytkownika. Oddaj
ją do warsztatu serwisowego DEWALT.
Konserwację młotowiertarki zlecaj okresowo
i w razie zauważenia spadku mocy.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Smarowanie
Młotowiertarka nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Przed zamocowaniem narzędzia
roboczego SDS-plus lekko nasmaruj
jego chwyt.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Czyszczenie
• Obudowę ładowarki przecieraj miękką
ściereczką, ale najpierw zawsze wyciągaj
wtyczkę kabla zasilającego z gniazda
sieciowego.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
młotowiertarki wyjmij z niej akumulator.
• Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę miękką ściereczką.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Zużyte narzędzia
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
D E WA LT, k t ó r e u d z i e l a j ą i n f o r m a c j i
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością.
Trzeba go naładować, gdy spada moc
urządzenia i wykonywanie zaplanowanej pracy
staje się coraz trudniejsze. Zużyty akumulator
usuń jako odpad zgodnie z przepisami
o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z młotowiertarki.
• Akumulatory niklowo-metalowe hybrydowe
i niklowo-kadmowe nadają się do powtórnego
wykorzystania. W celu zawrócenia do
obiegu i likwidacji w sposób nie zagrażający
środowisku, oddaj akumulator do lokalnego
punktu skupu lub wyślij go bezpośrednio
11
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064645- 02-04-2008
12
DW999K - - - - C
ROTARY HAMMER 3
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising