RT650KA | Black&Decker RT650KA DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza.
555222-24 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL RT650
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Nar zędzie wielofunkcyjne Multitool f irmy
Black & Decker jest przy użyciu odpowiednich
akcesoriów przeznaczone do następujących
celów:
- Wiercenie w drewnie, metalu i tworzywach
sztucznych
- Cięcie drewna, metalu i tworzyw sztucznych
- Grawerowanie i kształtowanie drewna, metalu, tworzyw sztucznych i szkła
- Polerowanie metalu, szkła i kamienia
- Szlifowanie metalu, szkła i ceramiki
- Ostrzenie metalu
- Szlifowanie drewna i włókna szklanego
- Odrdzewianie metali
Narzędzie to nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych.
b.
c.
d.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
e.
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
f.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj określenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem
sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
elektronarzędzia zawierają uziemienie
ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki kabla
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie
wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie,
kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci lub akumulatora, przed uniesieniem
go lub transportem sprawdź, czy jest wy-
1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę
od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym
wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy
4
łączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy został y w yjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamocowane. Stosowanie tych urządzeń
zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone,
pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane,
ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy
Przy używaniu tego narzędzia zakładaj
okulary ochronne!
5. Serwis
a. Napraw y elektronar zędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
narzędzi wielofunkcyjnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Stosuj tylko akcesoria zalecane do tego
narzędzia przez firmę Black & Decker.
Nigdy nie używaj zużytych, pękniętych ani
w inny sposób uszkodzonych akcesoriów.
Przy załączaniu narzędzia trzymaj je z dala
od twarzy.
Trzymaj palce z dala od obracających się
akcesoriów.
Uważaj, by przypadkowo nie zawadzić
narzędziem roboczym o inne przedmioty
znajdujące się w miejscu pracy.
Miej świadomość, że akcesoria tuż po użyciu
mogą być gorące.
W razie zakleszczenia się narzędzia roboczego najpierw wyłącz urządzenie, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i dopiero
potem spróbuj je uwolnić.
W miarę możliwości mocuj przedmiot obrabiany, zwłaszcza przy cięciu tarczą tnącą.
Przy szlifowaniu krążkami papieru ściernego
zawsze zakładaj maskę przeciwpyłową.
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz
pozostały pył.
•
Przy szlifowaniu powłok malarskich, które
mogą zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna i metalu, które mogą wytwarzać
trujący pył, jak np. MDF, przedsiębierz
szczególne środki ostrożności:
- Dla ochrony przed pyłami i parami, które
mogą zawierać ołów, zakładaj specjalną
maskę, a ponadto dbaj o bezpieczeństwo także innych osób przebywających
w miejscu pracy.
- Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do miejsca pracy.
- Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu
pracy.
- Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe przy szlifowaniu.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker,
by nie narażać się na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Elementy narzędzia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyłącznik
Blokada wrzeciona
Regulator prędkości obrotowej
Tuleja zaciskowa
Nakrętka zaciskowa
Wrzeciono
Ucho do zawieszania
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy narzędzie jest wyłączone, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
Wibracje
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań
podane w danych technicznych i deklaracji
zgodności zostały zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu
można je wykorzystywać do porównań z innymi
elektronarzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
Z akł adanie i zdejmowanie akce sor iów
(rys. A)
• Sprawdź, czy narzędzie jest wyłączone,
a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
• Zablokuj wrzeciono przez ustawienie blokady (2) w pozycji B tak, jak to pokazano na
rysunku.
• Odkręć nakrętkę zaciskową (5) w lewo.
• Wsuń chwyt odpowiedniego narzędzia roboczego jak najdalej w tuleję zaciskową.
• Mocno dokręć nakrętkę zaciskową.
• Zwolnij blokadę wrzeciona (2) przez przywrócenie jej do pozycji A.
Uwaga! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
ustalenia wymaganych przez normę 2002/44/EG
środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo regularnie używających elektronarzędzi
trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
•
•
Naklejki na narzędziu
•
Na narzędziu umieszczono następujące symbole
ostrzegawcze:
Uwaga! By nie narażać się na doznanie
urazu, dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Narzędzie jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne
napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Upewnij się, czy średnica chwytu
narzędzia roboczego odpowiada
wielkości tulei zaciskowej.
Nigdy nie dokręcaj nakrętki zaciskowej, gdy w tulei zaciskowej nie jest
zamocowane narzędzie robocze.
Tuleję zaciskową w miarę możliwości zaciskaj i luzuj ręcznie. By
zwolnić tuleję, można w razie potrzeby posłużyć się dostarczonym
kluczem.
Nie używaj narzędzi, które mogą
zarysować lub uszkodzić tuleję
zaciskową.
Wymiana tulei zaciskowej (rys. B)
Narzędzie wielofunkcyjne jest dostarczane z tuleją zaciskową o średnicy 3,2 mm. Można jednak
nabyć tuleje o innych wielkościach umożliwiających stosowanie szerokiej palety akcesoriów. By
6
zamocować tuleję zaciskową odpowiednią do
danego narzędzia roboczego:
• Sprawdź, czy narzędzie wielofunkcyjne jest
wyłączone, a wtyczka kabla wyjęta z gniazd
sieciowego.
• Zablokuj wrzeciono przez ustawienie blokady (2) w pozycji B tak, jak to pokazano na
rysunku.
• Wykręć nakrętkę zaciskową (5), obracając ją
w lewo.
• Wyciągnij tuleję zaciskową z wrzeciona (6).
• Włóż nową tuleję zaciskową we wrzeciono.
• Nakręć nakrętkę zaciskową na wrzeciono.
• Zwolnij blokadę wrzeciona (2) przez przywrócenie jej do pozycji A.
Załączanie i wyłączanie (rys. D)
• By załączyć narzędzie, przesuń wyłącznik
(1) do przodu (pozycja „I”).
• By wyłączyć narzędzie, przesuń wyłącznik
do tyłu (pozycja „O”).
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
(rys. E)
• Zawsze pewnie trzymaj narzędzie, a przy
precyzyjnej obróbce - jak najbardziej z przodu.
• Nie wywieraj na narzędzie zbyt dużego
nacisku.
• By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia dodatkowego, zwróć się do swojego
dilera.
Zastosowanie
•
•
•
Konserwacja
Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania narzędzia.
Gdy nie jesteś pewny, jaka jest
właściwa prędkość obrotowa, rozpocznij obróbkę przy małej prędkości
i ew. stopniowo ją zwiększaj aż do
uzyskania optymalnej w danym
przypadku wartości.
Nigdy nie przekraczaj maksymalnej
prędkości obrotowej zalecanej dla
danego narzędzia roboczego. Nie
używaj szczotki drucianej przy prędkości przekraczającej 15.000 obr/
min (pozycja 3).
Elektronarzędzie firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego
regularne czyszczenie.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyłącz narzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
•
•
Regulacja prędkości obrotowej (rys. C)
Regulator prędkości umożliwia dopasowanie
prędkości obrotowej silnika do rodzaju obrabianego materiału.
• Nastaw pokrętło (3) na żądaną wartość.
W pozycji 1 narzędzie robocze obraca się
z małą prędkością (8.000 obr/min). W pozycji
6 narzędzie obraca się z maksymalną prędkością (27.000 obr/min).
•
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
W poniższej tabeli podano zalecane wartości
przy różnych zastosowaniach.
Zastosowanie
Wiercenie otworów
Cięcie metalu
Grawerowanie w metalu
Odrdzewianie
Ostrzenie
Polerowanie
Szlifowanie drewna
Usuwanie powłoki malarskiej
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w narzędziu.
Systematycznie czystą, wilgotną szmatą
przecieraj obudowę silnika.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić produkt Black & Decker nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce
o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci
z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Nastawa
4-5
5-6
4-5
1-2
3-5
1-2
5-6
3-5
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
7
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym,
że narzędzie nr kat.RT650 zostało wykonane
zgodnie z następującymi normami: 2006/95/EG,
EN 60745
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Emisja ha ł asu zmier zona wed ług nor my
EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego
73,5 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
84,5 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa przyśpieszeń drgań w trzech
osiach) zmierzone według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń drgań:
1,4 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2.
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/ min
Masa
kg
RT650
230
90
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
zgodność danych technicznych i składa to
oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
8000 - 27000
0,43
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
01-09-2008
8
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00088898- 27-11-2008
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising