V3605 | Black&Decker V3605 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-75 SK
V2401
V2405
V3601
V3605
V1999
V4899
V4890C
2
3
SLOVENČINA
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku sieťovou zástrčkou.
Použitie
Váš príručný akumulátorový vysávač Black & Decker
Dustbuster® je určený na jednoduché suché vysávanie.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v
domácnostiach.
Symboly na nabíjačke
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku elektrolytu z batérií, riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo riziko iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto prístroja je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka
sa automaticky vypne. Hneď ako dôjde opäť k
poklesu okolitej teploty, nabíjačka opäť obnoví
svoju funkciu.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Použitie výrobku
•
Nepoužívajte vysávač na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
•
Nepoužívajte vysávač v blízkosti vody. Neponárajte
vysávač do vody.
•
Nikdy neodpájajte napájací kábel nabíjačky od
zásuvky ťahaním alebo šklbaním. Dbajte na to, aby
napájací kábel nabíjačky neprechádzal cez ostré
hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
Popis (obr. A)
1.
2.
3.
4.
Hlavný vypínač
Uvoľňovacie tlačidlo
Zberná nádoba na prach
Závesné očko
Obr. A
5. Štrbinový nástavec pre vysávanie úzkych priestorov
(V2405/V2405B/V3605/V3605G)
6. Kefkový nástavec (V2405/V2405B/V3605/
V3605G)
Po použití
•
Pred čistením odpojte nabíjačku vždy od siete.
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Montáž
V2405/V2405B/V3605/V3605G - Nasadenie
príslušenstva (obr. A a B)
Ti e t o m o d e l y s ú d o d á v a n é s n a s l e d u j ú c i m
príslušenstvom:
štrbinový nástavec (5) pre vysávanie úzkych
priestorov
kefkový nástavec (6) pre vysávanie nábytku
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
Ak je akákoľvek časť vysávača poškodená,
nepoužívajte ho.
•
Zverte opravu všetkých poškodených alebo
nefunkčných častí značkovému servisu.
•
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla
nabíjačky. Ak je poškodený, nabíjačku vymeňte.
•
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte nasledovne:
•
Vyberte prílušenstvo z prístroja.
•
Nasaďte na prednú časť vysávača vhodné
príslušenstvo.
Nepoužívané príslušenstvo pripevnite kliknutím do
držiaka príslušenstva na vysávači.
Ak chcete pripevniť oba tieto nástavce:
•
Vsuňte štrbinový nástavec do kefkového
nástavca.
•
Pritlačte nástavce do držiaka tak, aby ste začuli
kliknutie.
Batéria a nabíjačka
•
Nikdy sa nepokúšajte o demontáž batérie.
•
Nevystavujte batérie pôsobeniu vody.
•
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu vody.
•
Nabíjačku nikdy nerozoberajte.
4
•
Použitie
•
•
•
Vysávač môže byť nabíjaný v polohe, keď leží na
pracovnom stole alebo v polohe, keď je zavesený
na stene pomocou dodávaného háčika.
Pred prvým použitím musí byť batéria nabíjaná
minimálne 16 hodín.
V prípade, že vysávač nepoužívate, nechávajte ho
stále pripojený k nabíjačke.
Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte do
vysávača nové filtre.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Nabíjanie batérie (obr. A)
•
Uistite sa, či je vysávač vypnutý. Batéria sa
nebude nabíjať, ak bude hlavný vypínač v polohe
ZAPNUTÉ.
•
Pripojte zástrčku nabíjačky (8) ku konektoru (9) v
zadnej časti vysávača.
•
Pripojte nabíjačku (7) k sieti. Nabíjačku zapnite.
•
Nechajte vysávač nabíjať minimálne 16 hodín.
Pri nabíjaní sa nabíjačka môže zahrievať. Ide o bežný
jav, ktorý neznamená žiadnu závadu. Vysávač môže byť
k nabíjačke pripojený ľubovoľne dlhú dobu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Varovanie! Nenabíjajte batériu pri teplotách nižších než
4°C alebo vyšších než 40°C.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
•
Vysávač zapnete posunutím hlavného vypínača (1)
dopredu.
•
Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača
dozadu.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Čistenie a údržba
Varovanie! Pravidelne prevádzajte čistenie filtrov.
Čistenie zbernej nádoby a filtrov (obr. E a F)
Filtre môžu byť opakovane použité a mali by byť
pravidelne čistené.
•
Stisnite uvoľňovacie tlačidlo (2) a vyberte zbernú
nádobu (3).
•
Vyprázdnite zbernú nádobu.
•
Vyberte filtre (10 a 11) po ich otočení v smere pohybu
hodinových ručičiek.
•
Vyperte filtre v teplom saponátovom roztoku. Ak je
to nutné, umyte i nádobu. Neponárajte vysávač do
vody.
•
Uistite sa, či je nádoba i filtre suché.
•
Vložte filtre (10 a 11) do vysávača a otočte s nimi
proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby
došlo k ich správnemu usadeniu.
•
Vložte do vysávača zbernú nádobu. Uistite sa, či bolo
správne usadenie nádoby potvrdené kliknutím.
Batérie (obr. G a H)
Pokiaľ sa rozhodnete výrobok zlikvidovať sami, podľa
nižšie uvedeného postupu musíte vybrať batériu a musíte
ju zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
•
Nechajte batériu vo vysávači vybiť tak, aby prestal
pracovať motor.
•
Vyberte zbernú nádobu (3).
•
Pomocou plochého skrutkovača pritlačte v záreze na
kryt batérie (12) nad konektorom (9) tak, aby došlo
k uvoľneniu tohto krytu a aby mohol byť vybratý.
•
Uchopte úložný obal batérie a vytiahnite batériu z
vysávača.
•
Vložte batériu do vhodného obalu a zaistite, aby
nemohlo dôjsť ku skratovaniu jej kontaktov.
•
Batérie prosím odovzdajte v značkovom servise
alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Varovanie! Ak sa batéria už raz vyberie, nemôže sa do
vysávača opätovne pripojiť.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.
Optimálne výsledky pri vysávaní dosiahnete v prípade, ak
budú čisté filtre a ak bude prázdna zberná nádoba.
Výmena filtrov
Výmena filtrov by sa mala robiť každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď dôjde k ich poškodeniu. Výmenné filtre
si môžete zakúpiť u Vášho značkového predajcu Black
& Decker (katalógové číslo VF30).
•
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte staré
filtre.
5
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ batérie
Hmotnosť
V2401
V2405
V 2,4
NiCd/NiMH
kg 0,9
V1999
Napätie
Typ akumulátora
Hmotnosť
V 2,4
NiCd
kg 0,9
Nabíjačka
Napájacie napätie
VAC 230
Približná doba
nabíjania
hod 16
V3601
V3605
3,6
NiCd/NiMH
0,9
V4899
V4890C
4,8
NiCd
0,9
Vyhlásenie o zhode
V2401/V2405/V3601/V3605/V1999/V4899/V4890C
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN60335, EN 61000
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-04-05
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00044894 - 25-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
V2401 - - - - - A
STAUBSAUGER 1
©
9
V4899 - - - - - A
STAUBSAUGER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising