V3605 | Black&Decker V3605 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

3
2
359201 - 37 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
1
4
5
6
6
5
A
B
1
9
8
7
D
C
10
2
11
3
E
F
2
9
12
G
H
3
БЪЛГАРСКИ
◆
◆
Предназначение
Вашата ръчно преносима прахосмукачка Black & Decker Dustbuster® е проектирана за леки сухи почиствания.
Този уред е предназначен само за домашна употреба.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е направено за
специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващото напрежение отговаря на напрежението
на табелката. Никога не се опитвайте за подмeняте
зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.
Инструкции за безопасност
◆
◆
◆
◆
Не излагайте батерията на вода.
Не отваряйте зарядното устройство.
Предупреждение! При използването на
захранвани с батерии уреди, трябва да се
следват основни мерки за безопасност,
включително следните, за да намалите риска
от пожар, изтичане на течност от батериите,
телесни повреди и материални щети.
Прочетете внимателно цялото ръководство,
преди да използвате уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на някой аксесоар или представка,
или изпълнението на дадена операция с този
уред, различна от предназначението, описано
в тези инструкции, може да представлява
опасност от нараняване.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Символи по зарядното устройство
Вашето зарядно устройство е двойно
изолирано, следователно не е необходима
заземителен кабел.
Устойчив на откази изолиращ
трансформатор. Захранването от
електрическата мрежа е електрически
отделено от мощността на трансформатора.
Зарядното устройство се изключва
автоматично, ако температурата на
околната среда стане твърде висока.
В резултат на това, зарядното устройство
няма да работи. Уредът трябва да се
изключи от електрическата мрежа и да се
занесе в оторизиран сервизен център за
поправка.
Как да използвате своя уред
◆
◆
◆
Не използвайте уреда за събиране на течности
или запалими материали.
Не използвайте уреда близо до вода.
Не потапяйте уреда във вода.
Никога не дърпайте кабела на зарядното
устройство, когато го изключвате от щепсела.
Пазете кабела на зарядното устройство далече
от нагорещени предмети, масло или остри
ръбове.
Зарядното устройство е само за употреба
на закрито.
Прочетете внимателно цялото ръководство,
преди да използвате уреда.
След употреба
◆
◆
Изключете зарядното устройство преди
почистване.
Когато не го използвате, съхранявайте уреда на
сухо място. Децата не трябва да имат достъп до
съхранявания уред.
Характеристики (фиг. A)
Проверка и поправки
1.
2.
3.
4.
◆
Фиг. A
◆
◆
◆
◆
Преди употреба, проверете уреда за повреда
или дефектни части.
Проверете за счупени части, повреда
в превключвателите и всакаква друга повреда,
която може да засегне работата с уреда.
Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена
или дефектна.
Всички повредени или дефектни части трябва да
се поправят или сменят от оторизиран сервизен
агент.
Редовно проверявайте захранващия кабел за
повреди. Сменете зарядното устройство, ако
кабела е повреден или дефектен.
Никога не се опитвайте да сваляте или сменяте
части, освен определените в това ръководство.
5.
6.
◆
Ъглов накрайник (V2401/V2405/V2405B/ V3605/
V3605G/V4899/V4890C/ V4890CN/V6090C)
Накрайник четка (V2401/V2405/V2405B/ V3605/
V3605G/V4899/V4890C/ V4890CN/V6090C)
Монтаж
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/ V4899/V4890C/
V4890CN/V6090C - Монтаж на аксесоари (фиг.
A и B)
Тези модели са снабдени със следните аксесоари:
ъглов накрайник (5) за достъп до тесни места
накрайник четка (6) за мебели и стълби
За да поставите един аксесоар, продължете както
следва:
◆ Вземете аксесоарите от уреда.
◆ Вкарайте подходящият аксесоар в предната част
на уреда.
Батерия и зарядно устройство
◆
◆
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Бутон за освобождаване
Купа за събиране на прах
Окачалка
Никога не се опитвайте да отваряте батерия.
Не излагайте батерията на вода.
Не изгаряйте батерията.
4
Можете да сложите отново другият аксесоар, като го
щракнете в поставката за аксесоари.
◆
За да сложите отново и двата аксесоара:
◆
◆
Предупреждение! Никога не използвайте уреда без
филтрите. Само с чисти филтри и празна купа за прах
ще постигнете оптимално събиране на прах.
Приплъзнете ъгловият накрайник в четката.
Натиснете надолу аксесоарите, докато щракнат
на място.
Смяна на филтрите
Употреба
♦
◆
♦
Филтрите трябва да се сменят на всеки 6 до 9 месеца
и винаги, когато се износят или повредят.
Филтри за смяна можете да намерите от вашия дилър
на Black & Decker (кат. № VF30).
◆ Свалете старите филтри, както е описано погоре.
◆ Сложете новите филтри, както е описано по-горе.
Уредът може да се зарежда, докато е поставен на
работен плот или окачен на стената, с помощта
на предоставената кука за стена.
Преди първата употреба, батерията трябва да
се зареди за поне 16 часа.
Оставете уреда свързан към зарядното
устройство, когато не го използвате.
Защита на околната среда
Зареждане на атерията (Фиг. А)
◆
Уверете се, че уреда е изключен. Батерията
няма да бъде заредена, ако ключа за включване/
изключване е на позиция включен.
♦ Поставете щепсела на зарядното устройство
(8) в конектора на зарядното устройство (9)
в задната част на уреда.
◆ Включете зарядното устройство към
електрическата мрежа (7). Включете
в електрическата мрежа.
◆ Оставете уреда да се зарежда за поне 16 часа.
Докато се зарежда, зарядното устройство може да се
загрее. Това е нормално и не отбелязва наличието
на проблем. Устройството може да бъде оставено
включено към зарядното устройство неограничено
дълго.
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използвани
продукти позволява на материалите да
бъдат рециклирани и използвани отново.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от сурови
суровини.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 4 °C
или над 40 °C.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект,
където е закупен новия продукт.
Включване и изключване (фиг. D)
◆
◆
стрелка, докато се заключат на място.
Сложете обратно купата за прах в уреда. Уверете
се, че купата за прах е щракнала на място.
За да включите, плъзнете превключвателя за
вкл./изкл. (1) напред.
За да изключите, плъзнете превключвателя за
вкл./изкл. назад.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Почистване и поддръжка
Предупреждение! Редовно почиствайте филтрите.
Почистване на купата за събиране на прах
и филтъра (фиг. Е и F)
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство.
Филтрите са за многократна употреба и трябва да се
почистват редовно.
◆ Натиснете бутона за освобождаване (2) и свалете
колектора на прах (3).
◆ Изпразнете купата за прах.
◆ Свалете филтрите (10 и 11), като ги извъртите
по посока на часовника.
◆ Измийте филтрите в топла, сапунена вода.
Купата за прах също може да се измие при
необходимост. Не потапяйте уреда във вода.
◆ Уверете се, че купата за прах и филтрите са сухи.
◆ Сложете обратно филтрите (10 и 11) на уреда,
като ги извиете по посока на часовниковата
Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да
намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com
5
Батерия (фиг. G и Н)
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/ V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C
Black & Decker декларира, че тези продукти са
в съответствие с:
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014,
EN60335, EN 61000
NiCd/NiMH
Ако желаете сами да изхвърлите продукта, свалете
батерията по описания по-долу начин и я изхвърлете
в съответствие с метните разпоредби.
Предупреждение! Разкачете уреда от източника на
зареждане преди да свалите батерията.
◆
За предпочитане е да изпразните батерията, като
пуснете уреда да работи, докато мотора не спре.
◆ Свалете купата за прах (3).
◆ С помощта на плоска отвертка, натиснете
капачето на батерията (12) навътре съвсем
малко над зарядното устройство (9), така че да
се откачи и да може да се свали.
◆ Хванете батерията за обвивката на батерията
и издърпайте батерията навън от уреда.
◆ Поставете батериите в подходяща опаковка, за
да сте сигурни, че клемите няма да предизвикат
късо съединение.
◆ Занесете батерията на сервизния си агент или
в местната станция за рециклиране.
Предупреждение! След като е извадена, батерията
не може да се монтира отново.
Kevin Hewitt
Директор на Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Великобритания
1-3-2005
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна
на територията на страните членки на ЕС и на
европейската свободна търговска зона.
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
◆ Продуктът е използван за работа, професионално
или за отдаване под наем;
◆ Продуктът е използван неправилно или не е
поддържан;
◆ Продуктът е повреден от други обекти, вещества
или инциденти;
◆ Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
Технически данни
Напрежение
V
Вид батерии
Тегло
Напрежение
кг
V
Вид батерии
Тегло
кг
V2401
V2405
V3601
V3605
2,4
3,6
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH
0,9
0,9
V1999
V4899
V4890C
V4890CN
2,4
4,8
NiCd
NiCd/NiMH
0,9
0,9
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката, която
да представите на търговеца или сервизния агент.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство.
Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да
намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com
V6090C
Напрежение
V
Вид батерии
Тегло
6,0
NiCd
кг
1,0
Зарядно устройство
Входящо напрежение
VAC
230
Приблизително време за
зареждане
ч
16
Моля, посетете нашият уебсайт www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате новият си продукт
на Вlack & Decker и да получавате новини за нови
продукти и специални оферти. Допълнителна
информация за марката Black & Decker и за нашата
гама от продукти е на разположение на www.blackanddecker.co.uk
zst00153071 - 13-06-2011
6
V1999 - V2401 - V2405 - V2405B - V3601 - V3605
V3605G - V4899 - V4890C - V4890CN - V6090C
TYP
1
6
7
8
10
9
6
1
2
16
5
4
1
17
11
3
14
12
13
E13916
www.2helpU.com
7
15-06-06
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Download PDF

advertising