DW721 | DeWalt DW721 RADIAL ARM SAW Type 3 instruction manual

599111-36 SK
DW721
2
3
4
5
6
7
RADIÁLNA RAMENNÁ PÍLA
DW721
Blahoželáme Vám!
Obsah balenia
Zvolili ste si náradie firmy DEWALT. Roky skúseností,
dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili z firmy
DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
užívateľov profesionálneho náradia.
Balenie obsahuje:
1 čiastočne zmontovanú pílu
5 častí horného pracovného stola
1 pravítko 48 mm
1 pravítko 65 mm
5 priamych podpier pracovného stola
3 trojuholníkové podpery pracovného stola
1 kľuku na nastavenie výšky
1 motor, záchytný záves, otočná hlava so spínačom
s deaktivačnou funkciou pri prerušení napätia
1 konzolu pre spínač s deaktivačnou funkciou pri
prerušení napätia
1 pílový kotúč
1 kryt
1 adaptér na pripojenie odsávania
1 krabicu obsahujúcu:
1 stojan (4 nohy, 4 priečky, 24 skrutiek M8x16,
24 matíc M8 a 48 plochých podložiek D8)
1 sadu dielov na predĺženie pracovného stola
8 skrutiek M8x30 s hlavou s plochou drážkou
8 tanierových podložiek
8 matíc M8
8 plochých podložiek D8
1 balenie obsahujúce:
3 kľúče (30, 10/13 a 17 mm)
1 prstencový/otvorený kľúč
1 nástrčný kľúč 13 mm
5 zástrčných kľúčov (8, 5, 4, 3 a 2,5 mm)
1 krížový skrutkovač
8 skrutiek M8x30
6 skrutiek M8
14 matíc M8
1 káblovú svorku
1 káblovú podperu
2 samorezné skrutky
2 matice M4
2 upínacie svorky
2 svorky na vrátnu pružinu
14 tanierových podložiek
8 plochých podložiek D8
1 balenie obsahujúce:
9 plochých podložiek D8
19 tanierových podložiek
19 matíc M8
10 skrutiek M8x30 s hlavou s plochou drážkou
9 skrutiek M8x16 s hlavou s plochou drážkou
1 návod na použitie
1 výkresovú dokumentáciu
Technické údaje
DW721
Príkon
W 2.000
Výkon
W 1.500
Napätie
V 230
Priemer pílového kotúča
mm 270 - 300
Priemer upínacieho otvoru
mm 30
Priemer vretena
mm 20
Otáčky naprázdno, 50 Hz
min-1 2.800
Otáčky naprázdno, 60 Hz
min-1 3.400
Hĺbka rezu pri 90°
mm 90
Hĺbka rezu pri 45°
mm 60
Max. kapacita priečneho rezu pri
0° u 25 mm hrubého polotovaru
mm 610
Max. kapacita uhlového rezu pri
45° u 25 mm hrubého polotovaru:
pravostranný
ľavostranný
mm 405
mm 425
Max. šírka priečneho rezu
mm 610
Max. šírka pozdĺžneho rezu
mm 870
Celkové rozmery (so stojanom)
mm 148x95x150
Priemer adaptéra na pripojenie odsávania mm 100
Hmotnosť
kg 112,0
Štandardné príslušenstvo:
Stojan, kotúč TCT, kryt kotúča a nástroja, spínač
s deaktivačnou funkciou pri prerušení napätia.
Poistky:
náradie 230 V ................................. 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia, skrátenia
životnosti náradia alebo jeho poškodenie
v prípade nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
•
Pozor! Ostré hrany!
•
•
8
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu
náradia, dielov alebo príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať, venujte dostatok
času dôkladnému prečítaniu a porozumeniu tomuto
návodu.
Opatrne vyberte pílu z baliaceho materiálu.
Popis (obr.A1 a A2)
Montáž stojanu (obr. A1 a B)
Radiálna ramenná píla DW721 so stojanom bola
skonštruovaná na profesionálnu prácu s drevom.
Tento veľmi presný stroj môže byť veľmi ľahko a rýchlo
nastavený na rezanie priečnych, šikmých, uhlových
alebo pozdĺžnych rezov. Pomocou širokej ponuky
príslušenstva bude Vaša píla prevádzať všetky dielenské
práce. Z dôvodu maximálnej bezpečnosti majú všetky
hlavné ovládače západky a zaisťovacie zariadenia. Pozri
tiež nákres stroja na konci tohoto návodu.
•
•
•
•
•
•
•
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hlavný spínač
Rukoväť
Kryt kotúča
Horný pracovný stôl
Noha
Pravítko
Upínacia svorka pracovného stola
Stĺpik
Západková páka na uhlové rezy
Upínacia páka na uhlové rezy
Kľuka na nastavenie pracovnej výšky píly
Radiálne rameno
Krytka ramena
Stroj musí byť vždy stabilný a vo vyváženej
polohe.
Montáž kľuky na nastavenie pracovnej výšky
(obr. A1)
•
•
•
Doraz posuvu záchytného závesu
Zaisťovacia skrutka na pozdĺžne rezy
Záchytný záves
Motor
Časti pracovného stola
Predĺženie pracovného stola
Meradlo šikmých rezov
Otočná hlava
Vratné tlačidlo
Káblová podpera
•
•
•
•
Elektrická bezpečnosť
•
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno napätie. Vždy
sa uistite, či napätie akumulátora zodpovedá napätiu
na výkonovom štítku.
•
Ak je použitie predlžovacieho kábla nevyhnutné,
použite schválený predlžovací kábel vyhovujúci
príkonu píly. Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade, že použijete kábel na navíjacom bubne,
vždy odviňte celú dĺžku kábla.
•
•
•
Odskrutkujte skrutku s krížovou hlavou (29).
Namontujte káblovú podperu (23) a znovu
naskrutkujte skrutku s krížovou hlavou (29).
Pripevnite kábel (30) pomocou káblovej svorky (31).
Kábel nesmie omedzovať rameno v pohybe
vo vodorovnom ani vo zvislom smere.
Montáž a nastavenie
•
Otáčajte kľukou na nastavenie výšky (11) smerom
označeným symbolom “+” a zdvihnite rameno (12)
do najvyššej možnej polohy (obr. A1).
Vyskrutkujte obe skrutky s vnútorným šesťhranom
(26) a odstráňte koncovú krytku ramena (13)
(obr C).
Pomocou oceľovej vlny zdrsnite vodiace kĺzne
plochy ložisiek (25) a kúskom suchej látky
odstráňte všetky nečistoty (obr. C).
Uistite sa, či je uvoľnená zaisťovacia skrutka na
pozdĺžne rezy (15) (obr. A1).
Opatrne vložte ložisko (28) otočnej hlavy (21) na
vodiacu kĺznu plochu.
Pohybujte otočnou hlavou po vodiacej ploche
a skontrolujte, či sa pohybuje ľahko a bez odporu.
Skontrolujte, či dochádza k zaisteniu zaisťovacej
skrutky pozdĺžnych rezov a k uvoľneniu otočnej
hlavy.
Vráťte na pôvodné miesto krytku ramena (13).
Montáž káblovej podpery a káblovej svorky (obr.
A2 a D)
Použitie predlžovacieho kábla
•
Namontujte kľuku na nastavenie výšky (11)
na stĺpik píly (8) pomocou skrutky s krížovou
hlavou.
Montáž otočnej hlavy (obr. A1 a C)
A2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Vyberte z balenia všetky časti píly, okrem častí
na rameno (12).
Zaistite rameno pomocou upínacej páky na uhlové
rezy (10).
Nakloňte kartón a vysuňte stojan a pod hranu
stola umiestnite kúsok dreva (24) (obr. B).
Podľa nákresu pripevnite pomocou matíc, skrutiek
a plochých podložiek oporné nohy (5). Spoje
zatiaľ nedoťahujte.
Namontujte priečniky (25).
Teraz pevne dotiahnite všetky spoje.
Postavte stojan do vzpriamenej polohy.
Skôr než začnete s montážou
a nastavovaním, odpojte vždy stroj od
zdroja napätia.
Optimálny výkon Vašej píly dosiahnete
zásadným dodržiavaním postupov
popísaných v nasledujúcich odstavcoch.
Pracovný stôl píly (obr. E1 - E4)
Montáž nosných podpier pracovného stola (obr. E1)
Na obr. E1 je zobrazená správna poloha podpier
pracovného stola. Všetky podpery sú namontované
pomocou skrutiek M8x16 a zodpovedajúcich matíc
spoločne s tanierovými podložkami D8, ktoré ste
použili iba na prednej časti, ale nie na zadnej časti.
9
•
•
•
•
•
Zo strany základne pracovného stola (33)
namontujte 40 mm trojuholníkovú podperu (32).
Na prednej časti základne pracovného stola
namontujte dve 30 mm trojuholníkové podpery (34).
Namontujte dve 75 mm priame podpery (35)
vybavené pravouhlými výstupkami (pozri obr.).
Uvedomte si, že nevyčnievajú zo zadnej časti
základne pracovného stola (33).
Skrutky zatiaľ nedoťahujte.
•
•
•
•
Nastavenie nosných podpier pracovného stola
pomocou upínacieho tŕňa (obr. A1 a E2)
•
Uvoľnite upínaciu páku na šikmé rezy (37)
a vytiahnite západku šikmých rezov (38) (obr.E2).
•
Otočte motor do zvislej polohy a zaistite ho v tejto
polohe pomocou západky (38) a upínacej páky
(37) na šikmé rezy.
•
Povoľte upínaciu páku uhlových rezov (10) (obr.
A1) a otáčajte ramenom pokiaľ nie je upínací tŕň
(39) priamo nad vonkajšou prednou hranou jednej
z nosných podpier pracovného stola.
•
Opatrne spúšťajte rameno, pokiaľ sa upínací tŕň
nedotkne podpery pracovného stola a pritiahnite rukou
zodpovedajúcu maticu podpery pracovného stola.
•
Tento postup zopakujte aj pri zadnej hrane podpery
a zvyšných nosných podpier pracovného stola.
•
Pomocou upínacieho tŕňa preveďte novú kontrolu.
•
Pevne pritiahnite všetky skrutky.
•
Vráťte rameno do pôvodnej polohy a riadne ho
zaistite.
•
Pevne dotiahnite všetky skrutky na vrchnej časti
pracovného stola.
Uvoľnite upínacie svorky, odstráňte časti stola
(18) a pravítko.
Cez stredovú drážku primontujte pod stolom 75 mm
priame podpery (42) (bez pravouhlých výstupkov)
ku hrane ľavej trojuholníkovej podpery (34).
Pritiahnite tri prislúchajúce predné skrutky
v pevnej časti pracovného stola (4).
Cez stredovú drážku (obr. E1) primontujte pod stolom
27 mm podperu (43) ku hrane pravej trojuholníkovej
podpery. Uistite sa, či je šikmá hrana vpravo.
Pritiahnite dve prislúchajúce predné skrutky
v pevnej časti pracovného stola (4).
Montáž predlžovacích častí pracovného stola
(obr. E1 a E4)
•
Položte predlžovaciu časť pracovného stola (19)
na vyčnievajúce nosné podpery pracového stola.
•
Skontrolujte, či sú oba pracovné stoly zarovnané
a ručne pritiahnite všetky skrutky.
•
Presuňte časti stola (18) a pritiahnite svorky (7)
pracovného stola.
•
Pod predlžovacími časťami pracovného stola cez
stredovú drážku primontujte poslednú 27 mm
podperu (43) (obr. E1) k 75 mm trojuholníkovej
podpere (32).
•
Pritiahnite dve prislúchajúce predné skrutky
v pevnej hornej časti pracovného stola (4).
Obidva pracovné stoly musia mať zarovnané
aj zadné časti.
Nastavenie strednej nosnej podpery pracovného
stola (obr. E3)
•
Položte vodováhu na dve priame podpery
pracovného stola (35).
•
Povoľte skrutky (40) strednej nosnej podpery (41)
pracovného stola.
•
Pomocou zástrčného kľúča nastavte polohu
strednej podpery tak, aby sa dotýkala vodováhy.
•
Pevne pritiahnite všetky spájacie prvky.
Pílový kotúč (obr. F1 - F6)
Montáž pílového kotúča (obr. F1)
•
Zuby nového pílového kotúča sú veľmi
ostré a môžu byť nebezpečné.
•
Smer otáčania pílového kotúča je
označený šípkou na motore.
Montáž pevnej časti pracovného stola (obr. E1 a E4)
•
Štandardná poloha pevnej časti pracovného
stola je znázornená na obr. E4.
V závislosti od požadovanej hĺbky rezu môže
byť pravítko (6) umiestnené tiež medzi časťami
pracovného stola (18).
•
Podľa nákresu umiestnite pevnú časť pracovného stola
(4) na základňu pracovného stola a skontrolujte, či sú
otvory v strede stola umiestnené nad nastavovacími
skrutkami stredovej nosnej podpery.
•
Zhora použite skrutky M8x30 a ploché podložky
D8 a zdola tanierové podložky D8.
•
V pevnej časti (4) pracovného stola dotiahnite
rukou všetky skrutky okrem piatich predných
skrutiek a skrutky vo veľkom strednom otvore.
•
Položte pravítko (6) a časti pracovnej dosky (18)
na základňu pracovného stola (33) (obr.E1).
•
Namontujte upínacie svorky (7) (obr. E4) na
základnú časť nosných podpier (35) pracovného
stola (obr.E1).
•
Upínacie svorky pevne pritiahnite.
•
Zástrčným kľúčom (44) dodaným so strojom,
pridržiavajte upínací tŕň. Pomocou viacúčelového
kľúča otáčajte maticou upínacieho tŕňa (45)
v smere hodinových ručičiek a odskrutkujte ju.
Nasaďte pílový kotúč medzi vonkajšiu (46)
a vnútornú (47) prírubu tak, aby spodné zuby
pílového kotúča smerovali k zadnej časti stroja.
Uistite sa, či je krúžok (48) matice upínacieho
tŕňa (45) otočený k vonkajšej prírube (pozri
na vložený obrázok v obr. F1).
•
Pritiahnite maticu upínacieho tŕňa (45) proti smeru
otáčania hodinových ručičiek.
Kontrola rovnobežnosti ramena píly s rovinou
pracovného stola (obr. A1, E3 a F2)
•
Nastavte kotúč do prednej polohy a dotiahnite
zaisťovaciu skrutku (15) (obr. A1) pre pozdĺžne
rezy.
•
Spusťte kotúč píly tak, aby sa dotýkal vrchnej
plochy pracovného stola (4) (obr. F2).
•
Povoľte páky (9) a (10) (obr. A1).
10
•
•
•
Natočte rameno tak, aby sa pílový kotúč takmer
dotýkal povrchu pracovného stola po celej jeho
dĺžke.
Ak je to nutné, preveďte úpravu pomocou
nastavovacej skrutky (40) (obr. E3).
Zopakujte tento postup aj s kotúčom umiestneným
v zadnej polohe, a ak to bude nutné, použite
zadnú nastavovaciu skrutku.
Kontrola kolmosti pílového kotúča k pravítku
(obr. F6)
•
Odistite upínaciu páku záchytného závesu (53)
stlačením západky záchytného závesu (54).
•
Otočte motor o 90° podľa nákresu.
•
Ak má motor určitú vôľu, pritiahnite maticu (55).
•
Nastavte pílový kotúč k pravítku a skontrolujte, či
je s pravítkom rovnobežný.
•
Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovným
spôsobom:
•
Povoľte obe skrutky (56) umiestnené naprieč pod
záchytným závesom.
•
Vložte zástrčný kľúč do upínacieho tŕňa motora.
•
Upravte polohu pílového kotúča a pritiahnite
skrutky (56).
Kontrola kolmosti ramena k hornej strane
pracovného stola (obr. A1 a F3)
•
Presuňte rameno späť do strednej polohy a pritiahnite
zaisťovaciu skrutku (15) pre pozdĺžne rezy (obr. A1).
•
Priložte k pílovému kotúču oceľový uhlomer (49) (obr.
F3).
•
Ak je nutné nastavenie, postupujte následovným
spôsobom:
•
Povoľte skrutky (47) a odstráňte vodiaci kotúč
šikmých rezov (50).
•
Povoľte všetky tri skrutky s vnútorným šesťhranom,
ktoré sa objavia po odstránení vodiaceho kotúča.
•
Do upínacieho tŕňa motora vložte zástrčný kľúč
a ľahkým poklopkávaním nastavte pílový kotúč tak,
aby bol v kolmej polohe vzhľadom k uhlomeru.
•
Pevne pritiahnite všetky spájacie prvky.
Montáž a nastavenie ochranného krytu pílového
kotúča (obr. G1 - G5)
Ochranný kryt (3) pílového kotúča je viacúčelový
systém, ktorý poskytuje nasledujúce bezpečnostné
funkcie (obr. G1):
•
Predný kryt (57) (obr. G1) a pružne uložený zadný kryt
(58) (obr. G2) kompletne zabezpečujú pílový kotúč.
•
Adaptér (59) na pripojenie odsávania pri priečnom
a pozdĺžnom rezaní.
•
Ramená proti spätnému rázu (60) pri pozdĺžnom
rezaní.
•
Nastaviteľný ochranný kryt prstov (61) pri prevádzaní
priečnych rezov.
•
Klin na štiepanie dreva (62) zabraňujúci prichyteniu
polotovaru k pílovému kotúču pri pozdĺžnom rezaní.
•
Uvoľnite upínaciu páku na šikmé rezy (37)
a vytiahnite západku šikmých rezov (38) (obr.
E2). Nakloňte motor tak, aby ste k nemu získali
optimálny prístup (obr. G3).
•
Odstráňte kryt pridržiavaný krídlovou maticou (63)
a podložkou (64).
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (65) a otáčajte konzolou
(66) proti smeru otáčania hodinových ručičiek ,
pokiaľ pružne uložený zadný kryt (58) nepôjde
zdvihnúť zo svojho nosného závesu (68).
•
Dve pružiny (67) odpojte iba z horných závesov.
•
Otočte odpojený zadný pružne kryt (58) podľa
obr. G2.
•
Nasuňte ochranný kryt na pílový kotúč (obr. G3).
•
Ochranný kryt zaistite pomocou krídlovej matice
(63) a podložky (64).
•
Vráťte pružne uložený zadný kryt (58) a konzolu
(66) do pôvodnej polohy.
•
Pri snímaní ochranného krytu pílového kotúča
postupujte podľa vyššie uvedených krokov
prevádzaných v opačnom poradí.
Nikdy nezabudnite dotiahnúť strednú skrutku
s vnútorným šesťhranom.
•
Vráťte na pôvodné miesto vodiaci kotúč šikmých
rezov (50).
Kontrola kolmosti smeru priečneho rezu vzhľadom
k pravítku (obr. F4 a F5)
•
Zaistite pílový kotúč v polohe pred pravítkom (obr.
F4).
•
Položte uhlomer (49) na kúsok dosky a umiestnite
ho tak, aby sa dotýkal pílového kotúča a pravítka
podľa nákresu.
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku pozdĺžnych rezov
a pritiahnite pílový kotúč smerom k sebe, aby ste
skontrolovali, či sa pílový kotúč pri pohybe naprieč
pohybuje rovnobežne s pravítkom.
•
Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovným
spôsobom:
•
Zaistite západkovou pákou uhlových rezov (9)
nastavenou do polohy 0° a uvoľnite upínaciu páku
uhlových rezov (10) (obr. F5).
•
Povoľte poistné matice (52) na oboch stranách
ramena.
•
Aby ste rameno posunuli na ľavú stranu, povoľte
zavrtávacie skrutku na pravej strane ramena
a pritiahnite protiľahlú skrutku.
•
Aby ste rameno posunuli na pravú stranu, povoľte
zavrtávacie skrutku na ľavej strane ramena
a pritiahnite protiľahlú skrutku.
•
Postupujte po malých krokoch a s pákami (9)
a (10) v zaistenej polohe kontrolujte nastavenie
po každom kroku.
Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré
a môžu byť nebezpečné.
Nastavenie prvkov ochranného krytu (obr. G2
- G5)
Nepreťahujte zavrtávacie skrutky.
•
Pritiahnite poistné matice (52).
11
Nastavenie klinu na štiepanie dreva na pozdĺžne
rezanie
•
Povoľte obe skrutky (69) a posuňte klin nadol tak,
aby jeho špička bola približne 10 mm od povrchu
pracovného stola (obr. G2 - G4).
Meradlo šikmých rezov (obr. H4)
•
Skontrolujte, či je na meradle na šikmé rezy (20)
hodnota 0° pri nastavení píly na zvislý rez.
•
Ak to bude nutné, povoľte skrutky (51) a nastavte
ukazovateľ na 0°.
Klin by mal byť správne nastavený. Vzdialenosť
medzi zubami pílového kotúča a špičkou klinu
by mala byť 1 - 3 mm (obr. G4).
Meradlo uhlových rezov (obr. H5)
•
Skontrolujte, či je na meradle na uhlové rezy (82)
údaj 0° pri nastavení píly na zvislý rez.
•
Pomocou skrutky (83) nastavte ukazovateľ (81)
na hodnotu 0°.
Meradlo na uhlové rezy má dopredu nastavené polohy
na 45° doľava a doprava a na polohu 0°.
Nastavenie prstov proti spätnému posuvu na
(šikmé) pozdĺžne rezanie (obr. G5)
•
Povoľte regulátor (70) a nastavte konzolu (71)
tak, aby sa pridržiavacia pružina (72) dotýkala
povrchu polotovaru.
•
Špičky prstov proti spätnému posuvu (60) by teraz
mali byť 3 mm nad povrchom polotovaru a uhol
by mal zodpovedať obr. G5.
•
Pri šikmom pozdĺžnom rezaní povoľte skrutku (73)
s vnútorným šesťhranom a nastavte požadovaný
uhol sklonu prstov proti spätnému posuvu.
Nastavenie klinu, ochranného krytu prstov a prstov
proti spätnému posuvu pri priečnom rezaní (obr. G2)
•
Pri priečnom rezaní nastavte klin a prsty proti
spätnému posuvu nahor mimo dosahu rezania.
•
Povoľte páku (74) tak, aby bol ochranný kryt
prstov (61) tesne nad polotovarom a páku (74)
opäť zaistite.
Doraz posunu záchytného závesu (obr. A2, J1 a J2)
Doraz posunu záchytného závesu (14) musí byť
nastavený tak, aby vylúčil zachytenie ložísk systému
záchytného závesu zadnými dorazmi nosných plôch
(obr. A2).
•
Zatlačte systém záchytného závesu (14) čo
najďalej dozadu, a potom ho pritiahnite dopredu
približne o 5 mm. Systém zaistite pomocou
zaisťovacej skrutky (15) (obr. A2).
•
Nastavte doraz posunu zaisťovacieho závesu
(14) povolením matíc (85) v prednej drážke (84),
pokiaľ sa gumený doraz (86) nebude dotýkať
zadnej časti zaisťovacej skrutky.
•
Pritiahnite matice (85) (obr. J).
Pri priečnom rezaní pritiahnite jednu maticu
v prednej drážke a jednu v zadnej drážke
(80) (obr. J2).
Nastavenie meradla (obr. H1 - H5)
Meradlo pozdĺžnych rezov
Pozdĺžne rezanie môžete prevádzať s motorom
nastaveným v dvoch polohách. Každý z týchto režimov
vyžaduje vlastný smer posunu:
-
Poloha
Smer posunu
Vnútorné pozdĺžne rezanie Sprava doľava (obr. H1)
Vonkajšie pozdĺžne rezanie Zľava doprava (obr. H2)
Ukazovateľ (75) šírky pozdĺžneho rezu na meradle
pozdĺžnych rezov (76) môžete nastaviť (obr. H3):
•
Umiestnite pravítko do najvzdialenejšej polohy.
•
K pravítku priložte dosku s hrúbkou 24 mm.
•
Uvoľnite upínaciu páku záchytného závesu (53),
stlačte západku záchytného závesu (54) (obr. H1)
a nastavte motor do polohy na vonkajšie pozdĺžne
rezanie (obr. H2).
•
Posuňte záchytný záves pozdĺž radiálneho
ramena tak, aby sa pílový kotč dotýkal hrany
obrábaného materiálu.
•
Povoľte obe skrutky (77) a pohybujte ukazovateľom
(75), pokiaľ hrana ukazovateľa na vonkajšie
pozdĺžne rezanie (78) nebude zarovnaná so
známym rozmerom dosky na dolnom meradle.
•
Dotiahnite obe skrutky (77).
•
Nastavte motor do polohy na vnútorné pozdĺžne
rezanie.
•
Zdvihnite ochranný kryt, aby ste mohli zaprieť
pílový kotúč o stenu pravítka.
•
Ukazovateľ na vnútorné pozdĺžne rezanie (79) by
mal teraz súhlasiť s polohou “0” na hornom meradle.
Ak je to nevyhnutné, preveďte nastavenie.
Montáž vracajúcej sa pružiny (obr. K)
•
Namontujte pružinu (87) za doraz záchytného
závesu (14) pomocou zodpovedajúcich skrutiek
a pomocou skrutky (88) pripevnite koniec kábla
k zaisťovacej skrutke pozdĺžnych rezov (15).
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve získate od
Vášho značkového predavača.
Pokyny na obsluhu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny
a príslušné predpisy.
Uistite sa, či je materiál, ktorý budete
obrábať, pevne a bezpečne uchytený.
Na pílu príliš netlačte a nezaťažujte pílový
kotúč veľkým bočným tlakom.
Vyhýbajte sa preťažovaniu píly.
Používajte vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte
príliš opotrebované pílové kotúče. Maximálne
otáčky píly nesmú prekročiť povolené otáčky
pílového kotúča.
Nepokúšajte sa rezať príliš malé polotovary.
Nechajte pílu rezať voľne. Netlačte na ňu.
Pred začiatkom rezania počkajte, pokiaľ
motor nedosiahne maximálne otáčky.
Uistite sa, či sú dotiahnuté všetky zaisťovacie
skrutky a upínacie svorky.
Nikdy pílu nezapínajte bez riadne usadených
ochranných krytov.
•
•
•
Nikdy pílu nezdvíhajte uchopením za
pracovný stôl.
Polohu a typ pravítka skontroluje vždy podľa
obr. L.
•
Zapnutie a vypnutie píly (obr. A1)
•
Hlavný spínač Vašej píly má viacúčelové využitie:
Funkcia odpojenia pri prerušení napájacieho
napätia: Ak z nejakého dôvodu dôjde k prerušeniu
dodávky elektrickej energie, spínač musí byť opäť
aktivovaný.
Ochranné zariadenie proti preťaženiu motora:
V prípade, že dôjde k preťaženiu motora, bude
prerušená dodávka elektrickej energie. Ak k tomu
dôjde, nechajte motor približne na 10 minút vychladnúť,
a potom stlačte vracajúce sa tlačidlo (22).
• I = ZAPNUTÉ (Píla teraz pracuje v nepretržitom režime.)
• O = VYPNUTÉ
•
Prevádzanie skúšobných rezov (obr. A1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V prípade ľavých uhlových rezov môžete
posunúť pravítko a časti pracovnej dosky
doľava.
Šikmé rezy (obr. A1, E2 a L2)
•
•
Zaistenou západkovou pákou uhlových rezov (9)
a zaistite upínaciu páku uhlových rezov (10) tak, aby
bol pílový kotúč nastavený na priečny rez v uhle 0°.
Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (15) a zatlačte
zostavu záchytného závesu späť tak, aby bol
pílový kotúč za pravítkom.
Spusťte rameno píly tak, aby sa pílový kotúč
takmer dotýkal vrchnej plochy pracovného stola.
Oprite polotovar o prednú časť pravítka.
Zapnite pílu, spúšťajte rameno a nechajte pílový kotúč
rezať plytkú drážku v povrchu pracovného stola.
Pritiahnite kotúč smerom k sebe tak, aby
vyrezal zvislú drážku v drevenom pravítku a cez
polotovar.
Vráťte kotúč späť do pôvodnej polohy a pílu vypnite.
Skontrolujte, či je rez skutočne kolmý na všetky
roviny, a ak to bude nutné, preveďte nastavenie.
•
•
•
Motor môže byť nastavený v dvoch rôznych polohách
tak, ako je zobrazené na obr. H1 a H2, čo umožňuje
rezanie úzkych i širokých polotovarov.
•
Zaistite záchytný záves pomocou zaisťovacej
skrutky vo vysunutej polohe.
•
Uvoľnite upínaciu páku záchytného závesu (53), stlačte
západku úchytného závesu (54) a otočte motor do
príslušnej polohy, v ktorej bude zaistený (obr. H1).
•
Pritiahnite upínaciu páku záchytného závesu (53)
a umiestnite pravítko podľa polohy motora.
•
Pomocou meradla pozdĺžnych rezov (76) umiestnite
záchytný záves na ramene do požadovanej
polohy danej šírkou rezu. Zaistite toto nastavenie
zaisťovacou skrutkou pozdĺžnych rezov.
•
Nastavte ochranný kryt kotúča podľa vyššie
zmieneného postupu a otočte adaptér (59) na
pripojenie odsávania tak, aby nesmeroval na Vás
(obr. G2). Pamätajte na to, že pri pozdĺžnom rezaní
sa používa klin na štiepanie dreva (62) a prsty proti
spätnému rázu (60) (obr. H2).
•
Pomaly posúvajte polotovar k pílovému kotúču,
pritláčajte ho k pracovnému stolu a k pravítku.
Nechajte zuby voľne rezať a nepritláčajte
polotovar na pílový kotúč silou. Otáčky pílového
kotúča by mali byť konštantné.
Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré
a mohli by byť nebezpečné.
Priečne rezy (obr. A1 a L1)
•
•
•
•
•
•
Nastavte radiálne rameno píly kolmo k pravítku.
Nastavte západkovú páku uhlových rezov (9) do
polohy 0° a pritiahnite upínaciu páku uhlových rezov
(10) (obr.A1).
Stlačte pílový kotúč.
Nastavte ochranný kryt na prsty tak, aby sa takmer
dotýkal polotovaru.
Ak na povrchu pracovnej dosky nie je žiadna drážka,
vyrežte jednu podľa vyššie uvedeného postupu.
Tlačte polotovar proti pravítku a držte prsty čo
najďalej od dráhy pílového kotúča.
Zapnite pílu a pomaly priťahujte kotúč k sebe cez
pravítko a polotovar.
Vráťte kotúč do pôvodnej polohy a vypnite pílu.
Na posun polotovaru používajte vždy
pomocnú tlačnú dosku.
Šikmé pozdĺžne rezanie
•
Nastavte pílu do režimu šikmých priečnych rezov.
•
Natočte záchytný záves do polohy pre pozdĺžne
rezy.
Uhlové rezy (obr. A1 a L3)
•
Nastavte rameno ako na priečny rez pri 0°.
Zdvihnite pílový kotúč nad povrch pracovného
stola.
Uvoľnite upínaciu páku šikmých rezov (38)
a vytiahnite západku šikmých rezov (21) (obr. E2).
Nakloňte motor do požadovaného uhla podľa
meradla šikmých rezov (20) (obr. A1).
Pri pravom uhle 90° alebo uhle 45° nastavte
západku šikmých rezov (38) a zaistite ju upínacou
pákou šikmých rezov (37).
Pri vnútorných uhloch použite iba upínaciu páku
šikmých rezov.
Ďalej postupujte ako pri zvislých priečnych rezoch.
Pozdĺžne rezy (obr. L5, G2, H1 a H2)
Základné rezy píly (obr. L1 - L5)
•
•
Skloňte rameno do požadovaného uhla podľa
meradla uhlových rezov.
Pri ľavom a pravom uhle 45°, nastavte západkovú
páku na uhlové rezy (9) a zaistite ju upínacou
pákou na uhlové rezy (10) (obr. A1).
Pri vnútorných uhloch používajte iba upínaciu
páku na uhlové rezy.
Ďalej postupujte ako pri priečnych rezoch.
Uvoľnite západkovú páku na uhlové rezy (9)
a upínaciu páku na uhlové rezy (10) (obr. A1).
13
•
•
•
Tvarovanie / formovanie
•
Umiestnite tvarovaciu / formovaciu hlavu nad
pravítko. Vyčnievajúca časť zodpovedá rezu,
ktorý bude prevedený.
Pri určitom použití môže dôjsť k tomu, že budete
potrebovať rozdeliť pravítko na dve časti a umiestniť
medzi ne tvarovaciu / formovaciu hlavu. V tomto
prípade musia byť pravítka pred prevádzaním bežného
rezania opäť nastavené do pôvodnej polohy.
Nastavte záchytný záves na správnu šírku
pozdĺžneho rezu.
Nakloňte prsty proti spätnému rázu tak, aby sedeli
na polotovare a znížte klin na štiepanie dreva.
Ďalej postupujte ako pri pozdĺžnom rezaní.
Zložené uhlové rezy (obr. L4)
Tieto rezy sú kombináciou uhlových a šikmých rezov.
•
Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
•
Nakloňte rameno do požadovanej polohy uhlového
rezu.
•
Ďalej postupujte ako pri uhlovom rezaní.
Po ukončení práce a pred odpojením pripájaciehho
kábla pílu vždy vypnite.
Vždy používajte prítlačnú dosku.
•
Lištovanie a drážkovanie
Materiál pevne držte a posúvajte sprava rovno
pozdĺž pravítka.
Vytváranie polodrážok
•
Používajte nože s rovnými hranami.
•
Postupujte ako pri tvarovaní / formovaní.
•
Pri rezaní šikmých polodrážok nakloňte motor do
požadovaného uhla.
Vaša radiálna ramenná píla má široký rozsah použitia,
napríklad lištovanie a drážkovanie.
•
Nakloňte pílový kotúč do požadovaného uhla,
otočte záchytný záves pod rameno a umiestnite
kotúč do požadovanej polohy nad polotovar.
Odstráňte polotovar a pílovým kotúčom vytvorte
plytký zárez. Znížte prsty proti spätnému rázu, ako
pri šikmom pozdĺžnom rezaní. Tlačte polotovar proti
pravítku a postupujte ako pri pozdĺžnom rezaní.
Pri širších polodrážkach používajte drážkovaciu
hlavu spolu s krytom na tvarovaciu / formovaciu
hlavu.
Proštudujte si pokyny uvedené v návode
na použiie pro drážkovací hlavu.
Vytvárajte iba plytké zárezy!
Drážkovacia hlava (obr. F1, N1 a N2)
K dispozícii sú dva druhy drážkovacích hláv. Na obr. N1 je
zobrazený štandardný typ drážkovacej hlavy a na obr. N2
je zobrazený kvalitnejší model s predĺženou životnosťou.
Pripojenie odsávania (obr. G2)
Píla je vybavená adaptérom (59) na pripojenie
odsávania.
•
Kedykoľvek to bude možné, pripojte k píle
odsávacie zariadenie, ktoré zodpovedá príslušným
predpisom, ktoré sa týkajú prachových emisií.
•
Pri prevádzaní priečnych rezov umiestnite
zásobník prachu za čiaru rezu.
Pozor! Ostré hrany!
Montáž drážkovacej hlavy
•
Dajte dolu ochranný kryt a pílový kotúč.
•
Na hriadeľ motora namontujte dištančný krúžok
(94) tak, aby bol otočený úzkou stranou smerom
k motoru.
•
Namontujte požadovaný počet stredových nožov
(96A) skombinovaných s podložkami (96) medzi
rezné kotúče tak, aby bola zaistená požadovaná
šírka rezu.
•
Zaistite drážkovaciu hlavu pomocou štandardnej
upínacej matice (45) (obr. F1).
•
Odstráňte z krytu kotúča klin na štiepanie a jeho
podpornú konzolu a kryt namontujte.
•
Umiestnite drážkovaciu hlavu do požadovanej
polohy pre danú hĺbku rezu.
Prídavné príslušenstvo
Vždy pred pripojením akéhokoľvek príslušenstva
odpojte pripájací kábel od siete.
Tvarovacia / formovacia hlava
Tvarovacia / formovacia hlava sa používa na odborné
dokončovacie práce.
Montáž tvarovacej / formovacej hlavy (obr. M1 - M3)
•
Dajte dolu ochranný kryt píly a pílový kotúč.
•
K formovacej hlave (90) pripevnite nože (89). Uistite
sa, či sú usadené v rovnakom smere (obr. M1).
•
Namontujte na hriadeľ motora špeciálny dištančný
krúžok (91), ktorý je dodávaný spolu s hlavou.
•
Nasaďte hlavu na hriadeľ motora podľa nákresu
a zaistite ju pomocou upínacích matíc (92), ktoré
pritiahnete nástrčným kľúčom (93), ktorý sa
dodáva ako neštandardné príslušenstvo.
•
Nakloňte motor tak, aby bola tvarovacia /
formovacia hlava vo vodorovnej polohe.
•
Namontujte ochranný kryt tvarovacej / formovacej
hlavy (94) (obr. M2) podľa nákresu a nastavte
požadovanú hĺbku rezu (obr. M3).
Použitie drážkovacej hlavy
Pri priečnom alebo uhlovom reze
•
Nastavte prsty proti spätnému posuvu nahor
a smerom von.
•
Nastavte do správnej polohy ochranný kryt
na prsty.
Pri pozdĺžnom reze
•
Nastavte do správnej polohy prsty proti
spätnému posuvu.
14
Brúsny kotúč a brúsny valec (obr. M2, O1 a O2)
Vŕtanie / vyvrtávanie (obr. Q)
Počas brúsenia pri akomkoľvek nastavenom uhle sú
možné dva druhy brúsenia. Obidva druhy môžu byť
použité nasledovným spôsobom:
Pohyb polotovaru pozdĺž pevného nástroja.
Pohyb nástroja pozdĺž uchyteného polotovaru.
•
Odstráňte ochranný kryt a pílový kotúč.
•
Pretočte vonkajšiu prírubu (46) (obr. O1).
•
Priamo na hriadeľ motora (39) namontujte brúsny
kotúč (97) alebo brúsny valec (98) (obr. O2).
Do otvoru (102) vybaveného závitom je možné
vložiť nastaviteľné 10 mm alebo 3/8” upínanie, ktoré
Vašu pílu premení na mnohostrannú radiálnu vŕtaciu
jednotku. Toto príslušenstvo je veľmi vhodné hlavne pri
príprave materiálu na spoje pomocou kolíkov.
•
Dajte dolu ochranný kryt a pílový kotúč.
•
Odklopte kryt (103).
•
Pripevnite upínanie (104) priamo do otvoru so
závitom (102).
Brúsny kotúč (obr. O1)
•
Vždy používajte dolnú časť (pravú) kotúča.
•
Pri použití brusného kotúča (98) na vodorovné
brúsenie by mal byť namontovaný kryt tvarovacej
hlavy (94) (obr.M2), ktorý by mal byť nastavený
tak, aby sa brusný kotúč takmer dotýkal spodnej
strany krytu.
Pravítka na uhlové rezy (obr. R1 a R2)
Brúsny valac (obr. O2)
•
Pri brúsení pomocou valca posúvajte vždy
materiál proti smeru otáčania brúsneho valca.
Vodiaci priečnik na posuv po ramene (obr. S1 - S3)
Pravítka na uhlové rezy (105) slúžia na zvýšenie
presnosti a urýchlenie prevádzania uhlových rezov.
•
Vymeňte štandardné pravítka za pravítka na
uhlové rezy (105).
•
Pri reze veďte pílový kotúč medzi obidve časti
pravítok (obr. R2).
Vodiaci priečnik (106) ručí za optimálne výsledky pri
práci, pri ktorej je dôležitý presný posuv píly.
Konzola na frézu (obr. F1, P1 - P3)
Montáž vodiaceho priečnika
•
Odstráňte vratnú pružinu (87) (obr. K).
•
Odstráňte doraz posúvania záchytu (14) (obr. A1).
•
Namontujte zadnú plochú konzolu (115) a doraz
posúvania uchytenia (obr. S2).
•
Pomocou zástrčného kľúča povoľte závrtnú
skrutku (116) umiestnenú v ryhovanej skrutke
(108) a túto skrutku vyskrutkujte (obr. S3).
•
Povoľte závrtnú skrutku (117) v zadnej podpere
(109) a stiahnite podperu z tyče.
•
Vložte valec (111) do upínacej svorky valca (110)
(obr. S1).
•
Upínaciu svorku valca (110) umiestnite na zaisťovaciu
skrutku pozdĺžnych rezov (15) a pritiahnite zavrtávacie
skrutky na každej strane objímky (112).
•
Znovu preveďte montáž zadnej podpery (109)
a ryhovanej skrutky (108) a dotiahnite všetky
skrutky (obr. S3).
•
Nastavte zadnú podperu (109) podľa obr. S3
a pritiahnite zavrtávaciu skrutku (117).
•
Posuňte hlavu valca dozadu a umiestnite čo
najďalej valec do jeho upínacej svorky (110).
Koniec tyče by sa nemal dotýkať odvzdušňovacej
skrutky v gumenej manžete, ak je táto manžeta
(114) stlačená. Skontrolujte polohu stlačením
odvzdušňovacej skrutky.
•
Pritiahnite skrutku (113) na svorke valca.
•
Pomocou ryhovanej skrutky (108) nastavte rýchlosť
priečneho posuvu.
Konzola (99) umožňuje pripojenie frézy Elu (MOF 96,
MOF 131, MOF 177 alebo OF 97) k Vašej píle, a tak
zvyšuje jej mnohostranné použitie aj pri prevádzaní
presnej a dekoratívnej práci s drevom (obr. P1).
Montáž konzoly
•
Dajte dolu z píly ochranný kryt a pílový kotúč.
•
Umiestnite konzolu (99) na koniec hriadeľa tak,
ako ukazuje obr. P1 a upevnite ju pomocou
krídlovej matice (63).
•
Nahraďte vodiace tyče rovnobežného pravítka
za nosné tyče (100), ktoré sú dodávané spolu
s príslušenstvom:
Na fréze MOF 96 používajte tyče s malým
priemerom (obr. P2)
Na frézy MOF 131, mOF 177 alebo OF 97
používajte tyče s veľkým priemerom (obr. P3)
•
Riadne pritiahnite zaisťovacie skrutky (101).
Vždy sa uistite, či je Vaša fréza na tyčiach
správne vycentrovaná a či je konzola pevne
zaistená.
Frézovanie
Fréza môže byť nastavená v požadovanom uhle
a pomocou rukoväte (2) vedená (obr. A) pozdĺž
polotovaru alebo polotovar môže byť vedený pozdĺž
pevne uchytenej frézy.
•
Skontrolujte, či je konzola pevne pripevnená.
•
Ak to bude nutné, pripevnite vonkajšiu prírubu (46)
(obr. F1) na hriadeľ motora a pripevnite konzolu
frézy k motoru pomocou upínacej matice (45) (obr.
F1). Upínaciu maticu príliš nepreťahujte.
Odvzdušnenie vodiaceho priečnika
Po doplnení alebo výmene oleja vo vodiacom priečniku
musíte zo systému odstrániť vzduch.
•
Vyberte jednotku zo stroja a s úplne vytiahnutým
piestom otočeným smerom nadol uchyťte
jednotku v zvislej polohe.
•
Odstráňte zátku zo zadnej časti manžety (114).
Držte manžetu tak, aby ste zabránili rozliatiu
oleja.
Polotovar posúvajte vždy proti otáčajúcemu
sa nožu.
Pozri tiež pokyny na obsluhu v návode na
použitie.
15
•
•
•
•
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného strediska
DEWALT nájdete na zadnej strane tohto návodu.
Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Pomocou lievika alebo striekačky naplňte
manžetu hydraulickým olejom Castrol 210 NRL
25 alebo podobným olejom inej značky.
Vráťte zátku na pôvodné miesto a pritiahnite ju o
jednu otáčku.
Zľahka stlačte manžetu, pokiaľ nedôjde k malému
úniku oleja cez nedotiahnutú zátku.
Dotiahnite zátku pomocou kľúča a jednotku opäť
namontujte.
Prehlásenie o zhode
Údržba
DW721
Vaše náradie D E WALT bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia
náradia závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného
čistenia.
•
Vymeňte hornú časť pracovného stola a pravítka,
ak sú už opotrebované.
DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá
normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Ak budete potrebovať viacej informácii, kontaktujte
prosím firmu DEWALT na nižšie uvedenej adrese.
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/EEC
a 89/392/EEC, meraná podľa normy DIN 45635:
LpA (akustický tlak)
84,2 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
91,4 dB(A)
* v uchu obsluhujúceho
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
•
Nikdy nemažte ložiská alebo klzné plochy
posuvného systému.
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
Čistenie
•
•
Nameraná stredná kvadrat. hodnota zrýchlenia podľa
DIN 45675: <2,5m/s2
Pravidelne čistite klzné plochy. Dajte dolu koncovú
krytku ramena a tiež záchytný záves. Odstráňte
všetky nečistoty z klzných plôch.
Udržiavajte stále čistú pracovný stôl. Na
odstraňovanie nečistôt nikdy nepoužívajte ruky.
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln, Germany
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Certifikát číslo BM 951144201
Keď nebudete váš výrobok DEWALT ďalej potrebovať
alebo uplynie lehota jeho životnosti, nelikvidujte ho
spolu s domovým odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Spoločnosť D E WALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov D E WALT po skončení ich
technickej životnosti. Využite túto bezplatnú službu
a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
16
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Pri používaní tohto náradia vždy dodržiavajte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom
a riziko osobného poranenia. Skôr než začnete
výrobok používať, prečítajte si riadne nasledujúce
bezpečnostné pokyny.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu v pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného stola
môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Pracovný priestor
majte vždy dobre osvetlený. Nepoužívajte náradie
v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
predmetmi ako sú rúrky, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri práci v extrémnych
podmienkach (napr. vysoká vlhkosť, tvorba
kovových pilín pri práci, atď) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa (Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte deťom,
aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo
predlžovacím káblom. Pri práci osôb mladších
ako 16 rokov je nutný dozor.
Predlžovacie káble na vonkajšie použitie.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte iba
predlžovací kábel na vonkajšie použitie, ktorý je
tak aj označený.
Uskladnenie nepoužívaného náradia. Ak sa
náradie nepoužíva, malo by byť uložené na
suchom mieste, a tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť
zachytené o pohybujúce sa časti. Ak pracujete
vonku, doporučujeme použiť gumené rukavice
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú ochranu hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak pracujete
v prašnom prostredí alebo odletujú drobné
čiastočky materiálu, používajte respirátor alebo
ochranný štít.
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak akustický
tlak prekročí hranicu 85dB(A), preveďte príslušné
merania týkajúce sa ochrany sluchu.
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite pomocou
svoriek alebo zveráku. Je to bezpečnejšie, než
použitie ruky a umožňuje to obsluhovať nástroj
oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci udržiavajte
vhodný a pevný postoj.
Vyhýbajte sa neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte náradie pripojené k sieti s prstom na
hlavnom spínači. Pred pripojením pripájacieho kábla
k sieti sa uistite, či nie je hlavný spínač zapnutý.
•
•
•
•
•
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo robíte,
premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte prácu.
Odpojenie náradia. Ak chcete ponechať náradie
bez dozoru, vypnite ho a počkajte, pokiaľ sa úplne
nezastaví. Pred prevádzaním opráv alebo pred
výmenou príslušenstva vždy najskôr odpojte
pripájací kábel od siete.
Odkladanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov. Skôr, než náradie zapnete, zvyknite si
skontrolovať, či nie sú v blízkosti náradia kľúče
a nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie. Použitie tohoto náradia
je popísané v tomto návode. Nepreťažujte malé
náradia alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá
je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude použité
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií, než je doporučené v tomto
návode, môže spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
Nepoškodzujte pripájací kábel. Pri prenášaní
nikdy nedržte náradie za pripájací kábel. Nemykajte
a neťahajte za kábel pri jeho vyťahovaní zo
zásuvky. Pri vedení káblu dbajte na to, aby sa
kábel nedostal do styku s horúcimi povrchmi alebo
olejom, a aby neprechádzal cez ostré hrany.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
náradie v dobrom a čistom stave. Pri údržbe
a výmene príslušenstva dodržiavajte nasledujúce
pokyny. Pravidelne prevádzajte kontrolu pripájacieho
kábla a v prípade poškodenia zverte jeho opravu
značkovému servisu DEWALT. Pravidelne prehliadajte
predlžovací kábel. Ak dôjde k jeho poškodeniu,
vymeňte ho. Udržujte všetky ovládacie prvky čisté,
suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím nástroja by malo byť náradie dôkladne
skontrolované, či nie je poškodené a uistite
sa, či bude riadne vykonávať svoju funkciu.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich
sa častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Zničené kryty
a iné poškodené diely opravte alebo vymeňte
podľa pokynov v návode. Ak je poškodený hlavný
spínač, náradie nepoužívajte. Opravu spínača
zverte značkovému servisu DEWALT.
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej osobe
značkového servisu DEWALT. Toto náradie je
vyrobené v zhode s platnými bezpečnostnými
normami. Aby nedošlo k Vášmu ohrozeniu, musia
byť všetky opravy prevádzané kvalifikovanými
osobami.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste!
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre radiálne ramenné
píly
•
17
Chráňte zdroj napätia pomocou vhodnej poistky
alebo ističa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte v čistote ložiská a klzké plochy plochy
ramena a dbajte na to, aby neboli znečistené
mazivami.
Pred zapnutím píly sa uistite, či je pravítko
umiestnené v správnej polohe. Kotúč by sa nemal
dotýkať materiálu skôr, než pílu neuchopíte za
rukoväť.
Chránič prstov nastavte vždy tak, aby prechádzal
vyrezanou drážkou v pravítku a bol približne 3
mm nad povrchom materiálu, ktorý budete rezať
(neplatí pri pozdĺžnom rezaní).
Pri pozdĺžnom rezaní nastvavte štiepací klin
na správnu vzdialenosť od kotúča (1 - 3 mm)
a uistite sa, či sú správne nastavené ramená proti
spätnému rázu.
Pri pozdĺžnom rezaní vždy kontrolujte smer posuvu.
Pravidelne kontrolujte presnosť nastavenia.
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom a či jeho zuby smerujú k pravítku.
Pred začiatkom pracovného procesu sa uistite, či
sú všetky zaisťovacie svorky utiahnuté.
Ak nie sú ochranné kryty na svojich miestach,
nikdy nespúšťajte náradie.
Ak pílu nepoužívate, chráňte vždy pílový kotúč
ochranným krytom.
Ak pílu nepoužívate, pri výmene kotúča alebo
pri prevádzaní údržby, odpojte náradie od zdroja
napätia.
Vždy používajte ostré pílové pílové kotúče
správneho typu, určené pre daný typ polotovaru.
Doporučený priemer pílového kotúča je uvedený
v technických údajoch.
Nikdy nezastavujte hriadeľ motora vkladaním
rôznych predmetov do ventilátoru motora.
Ne vyvíjajte nadmerný tlak na pílový kotúč.
(Preťaženie alebo čiastočné preťaženie motora
môže spôsobiť vážnu poruchu. Pred začiatkom
rezania počkajte, pokiaľ píla nedosiahne
maximálne otáčky.)
Nezdvíhajte stroj za jeho pracovnú dosku.
Nerežte železné kovy, neželezné kovy a murivo.
Ak sa kotúč otáča, nenanášajte naň žiadne
mazivá.
Ak je píla pripojená k zdroju napätia, nevkladajte
ruky do priestoru pílového kotúča.
Ak píla pracuje, nedotýkajte sa priestoru za
pílovým kotúčom.
Pri rezaní neprikladajte ruky k pílovému kotúču
bližšie, ako 150 mm.
Nepoužívajte poškodené alebo prasknuté pílové
kotúče.
•
Ostatné riziká
Radiálnym ramenným pílam sú vlastné nasledujúce
riziká:
Napriek dodržiavaniu bezpečnostných predpisov
a prevádzaniu bezpečnostných opatrení nemôžu byť
ostatné riziká vylúčené.
Sú to:
•
Poškodenie sluchu.
•
Riziko úrazu spôsobeného nekrytými časťami
rotujúceho pílového kotúča.
18
Riziko poranenia pri výmene pílového kotúča.
Riziko privrznutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
Zdravotné problémy spôsobené vdychovaním
prachu vzniknutého pri rezaní dreva, hlavne
dubového, bukového alebo materiálov typu
MDF.
NÁKRES PÍLY
Kľuka na nastavenie výšky
Západková páka na uhlové rezy
Upínacia páka na uhlové rezy
Zaisťovacia skrutka na pozdĺžne rezy
Západka záchytu
Upínacia páka záchytu
Západka na šikmé rezy
Upínacia páka na šikmé rezy
19
čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je
potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu,
príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme
si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe
starostlivo uschovajte.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš
najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či
pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše
služby na najvyššej úrovni.
D E WALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam
nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa
servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych
číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného
výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa
v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30
dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od
zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci
záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie
vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty
máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise
DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje
počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe
pre priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe
pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné
odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej
chyby za nasledovných podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D E WALT a s dokladom o
nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk D E WALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je
vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie
spolu s prístrojom DEWALT.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
•
Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú
badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
•
Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál
poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných opráv.
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané
opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože,
brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny
papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené
opotrebovaním.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka
v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429
Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému
výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného
zst00047829 - 19-07-2007
20
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
21
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13139
www.2helpU.com
22
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13140
www.2helpU.com
23
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13141
www.2helpU.com
24
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13142
www.2helpU.com
25
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13143
www.2helpU.com
26
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13144
www.2helpU.com
27
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13145
www.2helpU.com
28
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising