DW721 | DeWalt DW721 RADIAL ARM SAW Type 3 instruction manual

559400-19 CZ
DW721
2
3
4
5
6
7
RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA
DW721
Blahopřejeme Vám!
Obsah balení
Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností,
důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z firmy
DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního nářadí.
Toto balení obsahuje:
1 částečně zkompletovanou pilu
5 sekcí horního pracovního stolu
1 pravítko 48 mm
1 pravítko 65 mm
5 přímých podpěr pracovního stolu
3 trojúhelníkové podpěry pracovního stolu
1 kliku pro nastavení výšky
1 motor, třmenový závěs a otočná hlava se
spínačem s deaktivační funkcí při přerušení napětí
1 konzolu pro spínač s deaktivační funkcí při
přerušení napětí
1 pilový kotouč
1 kryt
1 adaptér pro připojení odsávání
1 krabici obsahující:
1 stojan (4 nohy, 4 příčníky, 24 šroubů M8x16,
24 matic M8 a 48 plochých podložek D8)
1 sadu dílů pro prodloužení pracovního stolu
8 šroubů M8x30 s hlavou s plochou drážkou
8 talířových podložek D8
8 matic M8
8 plochých podložek D8
1 balení obsahující:
3 klíče (30, 10/13 a 17 mm)
1 prstencový/otevřený klíč
1 nástrčný klíč 13 mm
5 zástrčných klíčů (8, 5, 4, 3 a 2,5 mm)
1 křížový šroubovák
8 šroubů M8x30
6 šroubů M8
14 matic M8
1 kabelovou svorku
1 podpěru kabelu
2 samořezné šrouby
2 matice M4
2 upínací svorky
2 svorky pro vratnou pružinu
14 talířových podložek D8
8 plochých podložek D8
1 balení obsahující:
9 plochých podložek D8
19 talířových podložek
19 matic M8
10 šroubů M8x30 s hlavou s plochou drážkou
9 šroubů M8x16 s hlavou s plochou drážkou
1 návod k použití
1 výkresovou dokumentaci
Technické údaje
DW721
Příkon
W
2.000
Výstupní výkon
W
1.500
V
230
Napětí
Průměr pilového kotouče
mm
270 – 300
Průměr upínacího otvoru
mm
30
Průměr vřetene
mm
20
Otáčky naprázdno, 50 Hz
min
-1
2.800
Otáčky naprázdno, 60 Hz
min-1
3.400
Hloubka řezu při 90°
mm
90
Hloubka řezu při 45°
mm
60
mm
610
mm
405
Max. kapacita příčného řezu
při 0° a síle obrobku 25 mm
Max. kapacita pokosového řezu
při 45° a síle obrobku 25 mm
pravostranný
mm
425
Max. šířka příčného řezu
levostranný
mm
610
Max. šířka podélného řezu
mm
870
Celkové rozměry (se stojanem)
mm
148x95x150
Průměr adaptéru pro připojení odsávání mm
100
Hmotnost
112,0
kg
Standardní příslušenství:
Stojan, kotouč TCT, kryt kotouče a nástroje, spínač
s deaktivační funkcí při přerušení napětí.
Pojistky:
nářadí 230 V .......................................10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Upozorňuje na riziko poranění, omezení
životnosti nářadí nebo jeho poškození
v případě nedodržení pokynů uvedených
v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
•
•
Pozor! Ostré hrany!
•
8
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození stroje, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Opatrně vyjměte pilu z balícího materiálu.
Popis (obr. A1 a A2)
Montáž stojanu (obr. A1 a B)
Radiální ramenová pila DW721 se stojanem byla
zkonstruována pro profesionální práci se dřevem. Tento
velmi přesný stroj může být snadno a rychle nastaven
pro provádění příčných, šikmých, pokosových nebo
podélných řezů. S pomocí široké palety příslušenství bude
Vaše pila provádět vlastně všechny dílenské operace. Pro
zvýšení bezpečnosti jsou všechny hlavní ovládací prvky
opatřeny blokovacími západkami a zajišťovacími prvky.
Viz nákres stroje na konci tohoto návodu.
Součásti stojanu a montážní prvky jsou zabaleny
odděleně.
•
Vyjměte z balení všechny díly mimo dílů pro
rameno (12).
•
Zajistěte rameno pomocí upínací páky pro
pokosové řezy (10).
•
Naklopte kartón, vysuňte stojan a pod hranu stolu
umístěte kousek dřeva (24) (obr. B).
•
Podle nákresu připevněte pomocí matic, šroubů
a plochých podložek opěrné nohy (5). Spoje zatím
nedotahujte.
•
Namontujte příčníky (25).
•
Nyní pevně dotáhněte všechny spoje.
•
Postavte stojan do vzpřímené polohy.
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hlavní spínač
Rukojeť
Kryt kotouče
Horní pracovní stůl
Noha
Pravítko
Upínací svorka pracovního stolu
Sloupek
Západková páka pro pokosové řezy
Upínací páka pro pokosové řezy
Klika pro nastavení pracovní výšky pily
Radiální rameno
Krytka ramena
Stroj musí být stále ve stabilní a vyvážené
poloze.
Montáž kliky pro nastavení pracovní výšky (obr.
A1)
•
Montáž otočné hlavy (obr. A1 a C)
•
A2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
•
Doraz posuvu třmenového závěsu
Zajišťovací šroub podélných řezů
Třmenový závěs
Motor
Části pracovního stolu
Prodloužení pracovního stolu
Měřítko šikmých řezů
Otočná hlava
Vratné tlačítko
Podpěra kabelu
•
•
•
•
Elektrická bezpečnost
•
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napětí.
Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
•
•
•
Jestliže je použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte schválený prodlužovací kabel vyhovující
příkonu pily. Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě, kdy použijete kabel na navíjecím bubnu,
vždy odviňte celou délku kabelu.
•
Odšroubujte šroub s křížovou hlavou (29).
Namontujte podpěru kabelu (23) a znovu
našroubujte šroub s křížovou hlavou (29).
Připevněte kabel (30) pomocí kabelové svorky
(31).
Ponechejte kabelu vůli pro pohyb ve
vodorovném i svislém směru.
Montáž a seřízení
•
Otáčejte klikou pro nastavení výšky (1) ve směru
označeném “+” a zvedněte rameno (12) do jeho
maximální výšky (obr. A1).
Vyšroubujte oba šrouby s vnitřním šestihranem
(26) a sejměte krytku ramene (13) (obr. C).
Ocelovou vlnou zdrsněte kluzné plochy ložisek
(27) a suchým hadříkem setřete všechny nečistoty
(obr. C).
Ujistěte se, zda je uvolněn zajišťovací šroub (15)
pro podélné řezy (obr. A1).
Opatrně vložte ložiska (28) otočné hlavy (21) na
vodící kluznou plochu.
Pohybujte otočnou hlavou po vedení a zkontrolujte,
zda se pohybuje hladce.
Zkontrolujte, zda dochází k zajištění zajišťovacího
šroubu podélných řezů a k uvolnění otočné hlavy.
Nasaďte na rameno krytku (13).
Montáž podpěry kabelu a kabelové svorky (obr.
A2 a D)
Použití prodlužovacího kabelu
•
Namontujte kliku pro nastavení výšky (11) na
sloupek pily (8) pomocí šroubu s křížovou hlavou.
Vždy před montáží stroje nebo jeho
seřízením odpojte napájecí kabel od
sítě.
Optimálního výkonu Vaší pily dosáhnete
zásadním dodržováním postupů
popsaných v následujících odstavcích.
Pracovní stůl pily (obr. E1 – E4)
Montáž podpěr pracovního stolu (obr. E1)
Na obr. E1 je zobrazena správná poloha podpěr
pracovního stolu. Všechny podpěry jsou namontovány
pomocí šroubů M8x16 a odpovídajících matic společně
s talířovými podložkami D8, které jsou použity pouze
na přední části, ale ne na zadní části.
9
•
•
•
•
•
Na straně základny pracovního stolu (33)
namontujte 40 mm trojúhelníkovou podpěru (32).
Na přední část základny pracovního stolu namontujte
dvě 30 mm trojúhelníkové podpěry (34).
Namontujte dvě 75 mm přímé podpěry (35)
opatřené pravoúhlými výstupky (viz obr.).
Uvědomte si, že nevyčnívají ze zadní části
základny pracovního stolu (33).
Šrouby zatím nedotahujte.
•
•
•
•
Seřízení podpěr pracovního stolu pomocí upínacího
trnu (obr. A1 a E2)
•
Uvolněte upínací páku pro šikmé řezy (37)
a vytáhněte západku šikmých řezů (38) (obr. E2).
•
Otočte motor do svislé polohy a zajistěte jej
v této poloze pomocí západky šikmých řezů (38)
a upínací páky šikmých řezů (37).
•
Povolte upínací páku pokosových řezů (10) (obr.
A1) a otáčejte ramenem, dokud není upínací
trn (39) přímo nad vnější přední hranou jedné
z přímých podpěr pracovního stolu.
•
Opatrně spusťte rameno tak, aby se upínací
trn dotýkal podpěry a rukou přitáhněte matici
odpovídající podpěry.
•
Zopakujte tento postup i u zadní hrany a u všech
ostatních podpěr pracovního stolu.
•
Pomocí upínacího trnu proveďte novou kontrolu.
•
Pevně přitáhněte všechny šrouby.
•
Nastavte rameno do původní polohy a řádně je
zajistěte.
•
Pevně přitáhněte všechny šrouby na horní části
pracovního stolu.
Uvolněte upínací svorky, odstraňte části stolu (18)
a pravítko.
Přes středovou drážku přimontujte pod stolem 75
mm přímé podpěry (42) (bez pravoúhlých výstupků)
ke hraně levé trojúhelníkové podpěry (34).
Přitáhněte tři odpovídající přední šrouby v pevné
horní části pracovního stolu (4).
Přes středovou drážku (obr. E1) přimontujte
pod stolem 27 mm podpěru (43) ke hraně pravé
trojúhelníkové podpěry. Ujistěte se, zda je šikmá
hrana vpravo.
Přitáhněte dva odpovídající přední šrouby v pevné
horní části pracovního stolu (4).
Montáž prodloužení pracovního stolu (obr. E1 a E4)
•
Položte prodloužení pracovního stolu (19) na
vyčnívající podpěry pracovního stolu.
•
Zkontrolujte, zda jsou oba pracovní stoly srovnány
a ručně přitáhněte všechny šrouby.
•
Přestavte části stolu (18) a přitáhněte svorky (7)
pracovního stolu.
•
Pod prodloužením pracovního stolu přes středovou
drážku přimontujte poslední 27 mm podpěru (43)
(obr. E1) k 75 mm trojúhelníkové podpěře (32).
Ujistěte se, zda je šikmá hrana vlevo.
•
Přitáhněte dva odpovídající přední šrouby v pevné
horní části pracovního stolu (4).
Oba pracovní stoly musí být srovnány
i v zadní části.
Seřízení středové podpěry pracovního stolu
(obr. E3)
•
Položte vodováhu na dvě přímé podpěry
pracovního stolu (35).
•
Ve středové podpěře (41) povolte šrouby (40).
•
Nastavte středovou podpěru pomocí zástrčného
klíče tak, aby se dotýkala vodováhy.
•
Pevně přitáhněte všechny spojovací prvky.
Pilový kotouč (obr. F1 – F6)
Montáž pilového kotouče (obr. F1)
•
Zuby nového pilového jsou velmi ostré
a mohou být nebezpečné.
•
Směr otáčení kotouče je označen šipkou
na motoru.
Montáž pevné části pracovního stolu (obr. E1 a E4)
•
Standardní poloha pevné části pracovního
stolu je znázorněna na obr. E4.
V závislosti na požadované hloubce řezu může být
pravítko (6) umístěno také mezi částmi stolu (18).
•
Umístěte podle nákresu pevnou část (4)
pracovního stolu na základnu pracovního stolu
a zkontrolujte, zda jsou prostřední otvory v poloze
nad seřizovacími šrouby ve středové podpěře
pracovního stolu.
•
Použijte šrouby M8x30. Nahoře s plochými
podložkami D8 a dole s talířovými podložkami D8.
•
V pevné části (4) pracovního stolu přitáhněte
rukou všechny šrouby kromě 5 předních šroubů
a šroubu ve velkém středovém otvoru.
•
Položte pravítko (6) a části stolu (18) na základnu
pracovního stolu (33) (obr. E1).
•
Namontujte upínací svorky (7) (obr. E4) k zadní části
přímých podpěr (35) pracovního stolu (obr. E1).
•
Upínací svorky dotáhněte.
•
Dodaným zástrčným klíčem (44) přidržte upínací
trn a pomocí víceúčelového klíče odšroubujte
matici upínacího trnu (45) otáčením po směru
hodinových ručiček.
Namontujte pilový kotouč mezi vnější přírubu (46)
a vnitřní přírubu (47) tak, aby spodní zuby kotouče
směřovaly dozadu.
Ujistěte se, zda je kroužek (48) matice
upínacího trnu (45) otočen směrem k vnější
přírubě (viz vsazený obrázek v obr. F1).
•
Matici upínacího trnu (45) přitáhněte proti směru
hodinových ručiček.
Kontrola rovnoběžnosti ramene s horní stranou
pracovního stolu (obr. A1, E3 a F2)
•
Nastavte kotouč do přední polohy a zajistěte
zajišťovací šroub pro podélné řezy (15) (obr. A1).
•
Spusťte kotouč tak, aby se téměř dotýkal horní
plochy pracovního stolu (4) (obr. F2).
•
Povolte páky (9) a (10) (obr. A1).
10
•
•
•
Kontrola kolmosti pilového kotouče k pravítku
(obr. F6)
•
Odjistěte upínací páku třmenového závěsu (53)
stisknutím západky třmenového závěsu (54).
•
Otočte motor o 90° podle nákresu.
•
Má-li motor jistou vůli, přitáhněte matici (55).
•
Nastavte pilový kotouč k pravítku a zkontrolujte,
zda je s ním rovnoběžný.
•
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
•
Povolte dva šrouby (56) umístěné napříč pod
třmenovým závěsem.
•
Vložte zástrčný klíč do upínacího trnu motoru.
•
Seřiďte polohu kotouče a přitáhněte šrouby (56).
Natáčejte rameno tak, aby kotouč kopíroval
povrch pracovního stolu po celé jeho délce.
Je-li to nutné, proveďte seřízení předním
seřizovacím šroubem (40) (obr. E3).
Opakujte tento postup s kotoučem umístěným
v zadní poloze a je-li to nutné použijte zadní
seřizovací šroub.
Kontrola kolmosti ramene k horní straně
pracovního stolu (obr. A1 a F3)
•
Nastavte rameno zpět do středové polohy
a přitáhněte zajišťovací šroub podélných řezů
(15) (obr. A1).
•
Postavte k pilovému kotouči ocelový úhelník (49)
(obr. F3).
•
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
•
Po povolení dvou šroubů (47) sejměte kruhový
značkovač šikmých řezů (50).
•
Povolte všechny tři šrouby s vnitřním šestihranem,
které se objeví po sejmutí značkovače.
•
Vložte do upínacího trnu motoru zástrčný klíč
a lehkým poklepáváním nastavte pilový kotouč tak,
aby byl v kolmé poloze vzhledem k úhelníku.
•
Pevně přitáhněte všechny šrouby.
Montáž a seřízení krytu pilového kotouče (obr.
G1 – G5)
Kryt kotouče (3) je víceúčelová sestava, která má
následující funkce (obr. G1):
Přední kryt (57) (obr. G1) a pružně uložený zadní
kryt (58) (obr. G2) zcela zakrývají kotouč.
Adaptér pro odsávání (59) při příčném a podélném
řezání.
Prsty proti zpětnému posuvu (60) při podélném
řezání.
Nastavitelný chránič prstů (61) pro příčné řezání.
Štípací klín (62), který zabraňuje přichycení
obrobku k pilovému kotouči při podélném řezání.
Obzvlášť důležité je dotažení středového
šroubu s vnitřním šestihranem.
•
Nasaďte kruhový značkovač šikmých řezů (50)
na původní místo.
•
Kontrola kolmosti směru příčného řezu vzhledem
k pravítku (obr. F4 a F5)
•
Zajistěte pilový kotouč v poloze před pravítkem
(obr. F4).
•
Položte úhelník (49) na kousek desky a nastavte
jej tak, aby se dotýkal pilového kotouče a pravítka
podle nákresu.
•
Odjistěte zajišťovací šroub pro podélné řezy,
přitáhněte kotouč směrem dopředu a zkontrolujte,
zda se pilový kotouč pohybuje v příčném směru
rovnoběžně s pravítkem.
•
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
•
Zajistěte západkovou páku pro pokosové řezy (9)
v poloze 0° a uvolněte upínací páku pokosových
řezů (10) (obr. F5).
•
Povolte pojistné matice (52) na obou stranách
ramene.
•
Při nastavování ramene doleva povolte závrtný
šroub na pravé straně ramene a přitáhněte
protilehlý závrtný šroub.
•
Při nastavování ramene doprava povolte závrtný
šroub na levé straně ramene a přitáhněte
protilehlý závrtný šroub.
•
Postupujte v malých krocích a se zajištěnými pákami
(9) a (10) kontrolujte seřízení po každém kroku.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zuby nového pilového kotouče jsou velmi
ostré a proto mohou být nebezpečné.
Seřízení jednotlivých prvků na krytu (obr. G2
– G5)
Nastavení štípacího klínu pro podélné řezání
•
Povolte oba knoflíky (69) a posuňte štípací klín
dolů tak, aby byla jeho špička přibližně 10 mm od
horní plochy pracovního stolu (obr. G2 a G4).
Závrtné šrouby příliš nepřetahujte.
•
Uvolněte upínací páku pro šikmé řezy (37)
a vytáhněte západku pro šikmé řezy (38) (obr.
E2), abyste mohli naklonit motor a tak k němu
získali optimální přístup (obr. G3).
Odstraňte z krytu křídlovou matici (63) a podložku
(64).
Povolte zajišťovací šroub (65) a otočte konzolu
(66) proti směru hodinových ručiček tak, aby
mohl být pružně uložený zadní kryt (58) vyjmut
ze svého závěsu (68).
Dvě pružiny (67) odpojte pouze nahoře.
Otočte odpojený zadní pružně uložený kryt (58)
podle obr. G2.
Nasaďte kryt na pilový kotouč (obr. G3).
Zajistěte kryt pomocí křídlové matice (63)
a podložky (64).
Nastavte pružně uložený zadní kryt (58) a konzolu
(66) do původní polohy.
Při demontáži krytu pracujte podle stejného
postupu, ale v opačném pořadí.
Dotáhněte pojistné matice (52).
11
Štípací klín by měl být správně nastaven.
Vzdálenost mezi zuby pilového kotouče a
štípacím klínem by měla být 1 – 3 mm (obr.
G4).
Seřízení prstů proti zpětnému posuvu pro (šikmé)
podélné řezání (obr. G5)
•
Povolte knoflík (70) a nastavte konzolu (71) tak,
aby se přidržovací pružina (72) dotýkala povrchu
obrobku.
•
Špičky prstů proti zpětnému posuvu (60) by nyní
měly být 3 mm nad povrchem obrobku a úhel by
měl odpovídat obr. G5.
•
Při šikmých řezech povolte šroub s vnitřním
šestihranem (73) a nastavte prsty proti zpětnému
posuvu do požadovaného úhlu.
Seřízení štípacího klínu, chrániče prstů a prstů proti
zpětnému posuvu při příčných řezech (obr. G2)
•
Při příčném řezání nastavte štípací klín a prsty
proti zpětnému posuvu nahoru a mimo trasu
příčného řezu.
•
Povolte páku (74) a nastavte kryt prstů (61) tak,
aby byl přímo nad obrobkem. Potom páku (74)
zajistěte.
Měřítko pokosových řezů (obr. H5)
•
Zkontrolujte, zda se na měřítku (82) pro pokosové
řezy odečítá 0°, je-li pila nastavena na svislý řez.
•
Ukazatel (81) nastavíte na hodnotu 0° pomocí
šroubu (83).
Pokosové měřítko má přednastavené polohy pro 45°
vlevo a vpravo a pro 0°.
Doraz posuvu třmenového závěsu (obr. A2, J1
a J2)
Doraz posuvu třmenového závěsu (14) musí být nastaven
tak, aby vyloučil zachycení ložisek systému třmenového
závěsu zadními dorazy nosných ploch (obr. A2).
•
Zatlačte třmenový závěs co nejdále dozadu,
přitáhněte jej dopředu asi o 5 mm a zajistěte
jej v této poloze pomocí zajišťovacího šroubu
podélných řezů (15) (obr. A2).
•
Nastavte doraz posuvu třmenového závěsu (14)
povolením matic (85) v přední drážce (84) tak, aby
se gumový doraz (86) na plocho dotýkal zadní
části zajišťovacího šroubu podélných řezů.
•
Přitáhněte matice (85) (obr. J1).
Při provádění příčných řezů přitáhněte jednu
matici v přední drážce a jednu v zadní drážce
(80) (obr. J2).
Nastavení měřítek (obr. H1 – H5)
Měřítko podélných řezů
Podélné řezy mohou být prováděny s motorem ve
dvou polohách. Každý způsob vyžaduje vlastní směr
posuvu.
-
Poloha
Vnitřní podélné řezání
Vnější podélné řezání
Směr posuvu
Zprava doleva (obr. H1)
Zleva doprava (obr. H2)
Ukazatel (75) udávající šířku podélného řezu na
měřítku podélných řezů (76) je nastavitelný (obr. H3):
•
Nastavte pravítko do nejvzdálenější polohy.
•
Položte k pravítku desku vysokou 24 mm.
•
Odjistěte upínací páku třmenového závěsu (53)
stisknutím západky třmenového závěsu (54) (obr.
H1) a nastavte motor do polohy pro vnější podélné
řezání (obr. H2).
•
Přesuňte třmenový závěs po radiálním rameně tak,
aby se pilový kotouč dotýkal hrany materiálu.
•
Povolte oba šrouby (77) a pohybujte ukazatelem
(75), dokud hrana ukazatele (78) nesouhlasí se
známou výškou desky na spodním měřítku.
•
Přitáhněte oba šrouby (77).
•
Nastavte motor do polohy pro vnitřní podélné
řezání.
•
Zvedněte kryt a opřete kotouč o povrch pravítka.
•
Ukazatel (79) by měl nyní ukazovat na hodnotu 0 na
horním měřítku. Je-li to nutné, proveďte seřízení.
Měřítko šikmých řezů (obr. H4)
•
Zkontrolujte, zda se na měřítku (20) pro šikmé
řezy odečítá hodnota 0°, je-li pila nastavena na
svislý řez.
•
Je-li to nutné, povolte šrouby (51) a nastavte
ukazatel na hodnotu 0°.
Montáž vratné pružiny (obr. K)
•
Odpovídajícími šrouby přimontujte vratnou
pružinu (87) za doraz posuvu třmenového závěsu
(14) a pomocí šroubů (88) připojte konec kabelu
k zajišťovacímu šroubu podélných řezů (15).
Další informace o vhodném příslušenství Vám podá
Váš nejbližší prodejce.
Pokyny k obsluze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a příslušná nařízení.
Ujistěte se, zda je obráběný materiál řádně
upnutý.
Netlačte na pilu příliš silně a nevyvíjejte boční
tlak na pilový kotouč.
Pilu nepřetěžujte.
Namontujte odpovídající pilový kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
kotouče. Maximální nástrojová rychlost
nesmí překročit maximální povolenou
rychlost pilového kotouče.
Nepokoušejte se řezat příliš malé obrobky.
Dovolte kotouči, aby řezal volně. Netlačte na
něj.
Před zahájením řezání počkejte, dokud motor
nedosáhne maximálních otáček.
Ujistěte se, zda jsou dotaženy všechny
zajišťovací šrouby a svorky.
Nikdy nepouštějte pilu bez řádně usazených
ochranných krytů.
Nikdy nezvedejte pilu za pracovní stůl.
Polohu a typ pravítka vždy zkontrolujte podle
obr. L.
•
Zapnutí a vypnutí pily (obr. A1)
Hlavní spínač Vaší pily má víceúčelové využití:
Deaktivační funkce při přerušení napájecího
napětí. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k přerušení
dodávky elektrické energie, musí být spínač opět
úmyslně znovu aktivován.
Zařízení pro ochranu motoru proti přetížení.
V případě přetížení motoru bude přerušena
dodávka elektrické energie do motoru. Dojde-li
k tomuto jevu, nechejte motor zhruba 10 minut
vychladnout a potom stiskněte vratné tlačítko
(22).
• I = ZAPNUTO (pila pracuje v nepřetržitém režimu)
• O = VYPNUTO
•
•
V případě levostranných pokosových řezů by
mělo být pravítko a části stolu (18) posunuty
doleva.
Šikmé řezy (obr. A1, E2 a L2)
•
•
•
Provedení zkušebního řezu (obr. A1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se zajištěnou západkovou pákou pokosových
řezů (9) zajistěte upínací páku pokosových řezů
(10 tak, aby byl kotouč umístěn v poloze pro přímý
příčný řez 0°.
Uvolněte zajišťovací šroub podélných řezů (15)
a zatlačte třmenový závěs dozadu tak, aby byl
pilový kotouč za pravítkem.
Spusťte rameno tak, aby se dotýkalo horní plochy
pracovního stolu.
Opřete obrobek o přední část pravítka.
Zapněte pilu, spusťte rameno a nechejte kotouč
vyřezat mělkou drážku.
Přitáhněte kotouč směrem k sobě a vyřežte svislou
drážku v dřevěném pravítku a přes obrobek.
Vraťte kotouč do klidové polohy a pilu vypněte.
Zkontrolujte, zda má řez ve všech rovinách
opravdu hodnotu 90° a je-li to nutné, proveďte
případné seřízení.
•
•
•
Motor může být nastaven ve dvou různých polohách,
jak je uvedeno na obr. H1 a H2 a tak je umožněno
řezání úzkých i širokých obrobků.
•
Pomocí zajišťovacího šroubu podélných řezů
zajistěte třmenový závěs ve vysunuté poloze.
•
Uvolněte upínací páku třmenového závěsu (53)
a stiskněte západku třmenového závěsu (54),
abyste mohli otočit motor do vhodné polohy
a potom jej v této poloze mohli zajistit (obr. H1).
•
Přitáhněte upínací páku třmenového závěsu (53)
a upravte polohu pravítka.
•
Podle měřítka podélných řezů (76) nastavte
třmenový závěs na rameně pro požadovanou
šířku řezu a zajistěte ji v této poloze pomocí
zajišťovacího šroubu podélných řezů.
•
Nastavte kryt kotouče podle výše uvedeného
postupu a adaptér pro připojení odsávání (59) otočte
směrem od Vás (obr. G2). Nezapomeňte, že se při
podélném řezání používá štípací klín (62) a prsty
proti zpětnému posuvu obrobku (60) (obr. H2).
•
Pomalu posunujte obrobek proti kotouči, přitlačujte
jej k pracovnímu stolu a k pravítku. Nechejte zuby
kotouče vniknout do materiálu a neprotlačujte
obrobek přes kotouč. Otáčky kotouče by měly
být stále stejné.
Zuby nového pilového kotouče jsou velmi
ostré a proto mohou být nebezpečné.
Příčné řezy (obr. A1 a L1)
•
•
•
•
•
•
•
Nastavte radiální rameno v pravém úhlu vzhledem
k pravítku.
Zajistěte západkovou páku pokosových řezů (9)
v poloze 0° a přitáhněte upínací páku pokosových
řezů (10) (obr. A1).
Spusťte pilový kotouč.
Nastavte chránič prstů tak, aby kopíroval obrobek.
Jestliže není v pracovním stolu vyřezaná žádná
drážka, vytvořte jednu podle výše uvedeného
postupu.
Tlačte obrobek proti pravítku a udržujte prsty
mimo dosah zubů pilového kotouče.
Zapněte pilu a pomalu tlačte pilový kotouč přes
pravítko a obrobek.
Vraťte kotouč do klidové polohy a vypněte pilu.
Vždy používejte tlačnou laťku.
Šikmé podélné řezání
•
Nastavte pilu pro provádění šikmého příčného
řezu.
•
Natočte třmenový závěs do polohy pro podélné
řezání.
•
Nastavte třmenový závěs podle správné šířky
podélného řezu.
Pokosové řezy (obr. A1 a L3)
•
•
Nastavte rameno jako pro příčný řez 0°.
Zvedněte kotouč nad povrch pracovního stolu.
Uvolněte upínací páku pro šikmé řezy (37)
a vytáhněte západku šikmých řezů (38) (obr. E2).
Nastavte motor v požadovaném úhlu podle
měřítka šikmých řezů (20) (obr. A1).
Při řezání při hodnotách 90° nebo 45° vpravo
zajistěte západku šikmých řezů (38) a zajistěte
upínací páku šikmých řezů (37).
U středových úhlů používejte pouze upínací páku
šikmých řezů.
Dále postupujte jako u příčných řezů.
Podélné řezání (obr L5, G2, H1 a H2)
Základní řezy pily (obr. L1 – L5)
•
Při nastavení úhlu 45° nalevo nebo napravo
zajistěte západkovou páku pokosových řezů (9)
i upínací páku pokosových řezů (10) (obr. A1).
U středových úhlů používejte pouze upínací páku
pokosových řezů.
Dále postupujte jako u příčných řezů.
Uvolněte západkovou páku pokosových řezů (9)
i upínací páku pokosových řezů (10) (obr. A1).
Nastavte rameno v požadovaném úhlu podle
měřítka pokosových řezů.
13
•
•
Tvarování / formování
•
Umístěte tvarovací / formovací hlavu nad pravítko.
Vyčnívající sekce odpovídá řezu, který bude
proveden.
Jisté aplikace mohou vyžadovat rozdělení pravítka na
dvě části a umístění hlavy mezi ně. V tomto případě
musí být pravítka před prováděním běžných řezů opět
nastavena do původní polohy.
Naklopte prsty proti zpětnému posuvu tak, aby byly
srovnány s povrchem obrobku a snižte štípací klín.
Postupujte jako u podélného řezání.
Složené pokosové řezání (obr. L4)
Tyto řezy jsou kombinací pokosových a šikmých řezů.
•
Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
•
Naklopte rameno do požadované polohy pro
pokosový řez.
•
Postupujte jako u pokosového řezání.
Vždy používejte tlačnou laťku.
Po ukončení řezání a před odpojením napájecího
kabelu vždy vypněte hlavní spínač.
•
Vykružování / vyřezávání
Držte materiál pevně a posunujte zprava jej rovně
podél pravítka.
Vytváření polodrážek
•
Použijte přímočaré nože.
•
Postupujte jako při tvarování / formování.
•
Při řezání šikmých polodrážek naklopte motor
v požadovaném úhlu.
Vaše radiální ramenová pila může být použita pro
různé aplikace, jako je například vykružování /
vyřezávání.
•
Naklopte kotouč v požadovaném úhlu, natočte
třmenový závěs pod rameno a umístěte kotouč
do požadované polohy nad obrobek. Odstraňte
obrobek spusťte kotouč, aby provedl jemný řez.
Spusťte prsty proti zpětnému posuvu jako při
šikmém podélném řezání. Přitlačujte obrobek
k pravítku a postupujte jako při podélném řezání.
U širších polodrážek používejte drážkovací
hlavu společně s krytem tvarovací / formovací
hlavy.
Prostudujte si pokyny uvedené v návodu
k použití pro drážkovací hlavu.
Provádějte pouze mělké řezy!
Drážkovací hlava (obr. F1, N1 a N2)
Odsávání (obr. G2)
Pila je vybavena adaptérem pro připojení odsávání
(59).
•
Kdykoliv je to možné, připojte zařízení pro
odsávání, které odpovídá platným předpisům
týkajících se prachových emisí.
•
Při provádění příčných řezů umístěte zásobník
prachu za čáru řezu.
K dispozici jsou dva druhy drážkovacích hlav. Na obr.
N1 je standardní drážkovací hlava a na obr. N2 je
kvalitnější model s dlouhou životností.
Pozor! Ostré hrany!
Montáž drážkovací hlavy
•
Odstraňte kryt pilového kotouče i kotouč.
•
Nasaďte na hřídel motoru distanční kroužek (94)
užší stranou směrem k motoru.
•
Namontujte požadovaný počet středových nožů
(96A) zkombinovaných s podložkami (96) mezi
řezné nože (95), abyste dosáhli požadované šířky
řezu.
•
Zajistěte drážkovací hlavu standardní upínací
maticí (45) (obr. F1).
•
Odstraňte z krytu kotouče štípací klín a jeho
podpěrnou konzolu a kryt namontujte.
•
Spusťte drážkovací hlavu do polohy pro
požadovanou hloubku řezu.
Přídavné příslušenství
Vždy před připojením přídavného
příslušenství odpojte napájecí kabel.
Tvarovací / formovací hlava
Tato tvarovací / formovací hlava se používá pro
profesionální dokončovací práce.
Montáž tvarovací / formovací hlavy (obr. M1 – M3)
•
Sejměte kryt pilového kotouče i kotouč.
•
Namontujte do tvarovací / formovací hlavy (90)
nože (89) a ujistěte se, zda jsou oba usazeny
stejným způsobem (obr. M1).
•
Nasaďte na hřídel motoru speciální distanční
kroužek (91), který je dodáván s touto hlavou.
•
Nasaďte hlavu na hřídel motoru podle nákresu
a zajistěte ji upínacími maticemi (92), které
utáhnete nástrčným klíčem (93), který je dodáván
jako nestandardní příslušenství.
•
Naklopte motor tak, aby byla hlava ve vodorovné
poloze.
•
Namontujte kryt tvarovací / formovací hlavy (94)
(obr. M2) podle nákresu a nastavte požadovanou
hloubku řezu (obr. M3).
Použití drážkovací hlavy
V poloze pro příčné nebo pokosové řezy
•
Nastavte prsty proti zpětnému posuvu nahoru
a směrem ven.
•
Nastavte správně chránič prstů.
V poloze pro podélné řezy
•
Nastavte správně polohu prstů proti zpětnému
posuvu.
Brusný kotouč a brusný válec (obr. M2, O1 a O2)
Pro řezy vyžadující broušení v jakémkoliv úhlu jsou
k dispozici dva druhy brusného příslušenství. Oba
typy mohou být použity následovně:
14
•
•
•
•
•
•
Pohyb obrobku kolem pevného nástroje.
Pohyb nástroje kolem upnutého obrobku.
Sejměte kryt pilového kotouče i kotouč.
Převraťte vnější přírubu (46) (obr. O1).
Přímo na hřídel motoru (39) namontujte brusný
kotouč (97) nebo brusný válec (98) (obr. O2).
Odstraňte kryt pilového kotouče i kotouč.
Odklopte kryt (103).
Namontujte sklíčidlo (104) přímo do otvoru se
závitem (102).
Pravítka pokosových řezů (obr. R1 a R2)
Pokosová pravítka (105) slouží ke zvýšení přesnosti
a urychlení prováděných úhlových řezů.
•
Vyměňte standardní pravítka za pravítka pro
pokosové řezy (105).
•
Při řezu veďte pilový kotouč mezi obě části
pokosových pravítek. (obr. R2).
Brusný kotouč (obr. O1)
•
Vždy používejte dolní část (pravou) kotouče.
•
Při použití brusného kotouče (98) pro horizontální
broušení, by měl být namontován kryt tvarovací
hlavy (94) (obr. M2). Kryt by měl být nastaven tak,
aby byl brusný kotouč těsně pod spodní stranou
krytu.
Vodící příčník pro posuv po ramenu (obr. S1 – S3)
Vodící příčník (106) zaručuje optimální výsledky při
práci, u které je důležitý přesný posuv pily.
Brusný válec (obr. O2)
•
Při broušení pomocí válce posouvejte materiál
vždy proti směru otáčení brusného válce.
Montáž vodícího příčníku
•
Sejměte vratnou pružinu (87) (obr. K).
•
Sejměte doraz posuvu třmenového závěsu (14)
(obr. A1).
•
Namontujte zadní plochou konzolu (115) a doraz
posuvu třmenového závěsu podle obr. S2.
•
Pomocí zástrčného klíče povolte závrtný šroub
(116) v rýhovaném šroubu (108) a tento šroub
vyšroubujte (obr. S3).
•
Povolte závrtný šroub (117) v zadní podpěře (109)
a stáhněte podpěru z tyče.
•
Vložte válec (111) do svorky válce (110) (obr. S1).
•
Umístěte svorku válce (110) na zajišťovací šroub
podélných řezů (15) a přitáhněte závrtné šrouby
na obou stranách objímky (112).
•
Znovu namontujte zadní podpěru (109) a rýhovaný
šroub (108) a přitáhněte všechny šrouby (obr. S3).
•
Umístěte zadní podpěru (109) podle obr. S3
a přitáhněte závrtný šroub (117).
•
Posuňte otočnou hlavu dozadu a umístěte válec
do jeho svorky (110) co nejdále je to možné.
Konec tyče by se neměl dotýkat odvzdušňovacího
šroubu v gumové manžetě, jestliže je tato
manžeta (114) stlačená. Zkontrolujte polohu
stisknutím odvzdušňovacího šroubu.
•
Přitáhněte šroub (113) ve svorce válce.
•
Rýhovaným šroubem (108) nastavte rychlost
příčného posuvu.
Konzola pro frézku (obr. F1, P1 - P3)
Konzola (99) umožňuje připojení frézky Elu (MOF 96,
MOF 131, MOF 177 nebo OF 97) k vaší pile a tak
rozšiřuje okruh použití stroje i na provádění přesné a
dekorativní práce se dřevem (obr. P1).
Montáž konzoly
•
Sejměte kryt pilového kotouče i kotouč.
•
Nasuňte konzolu (99) na konec hřídele motoru
podle obr. P1 a zajistěte ji křídlovou maticí (63).
•
Vyměňte vodící tyče rovnoběžného pravítka za
podpěrné tyče (100) dodávané s příslušenstvím:
Pro frézku MOF 96 použijte tyče s malým
průměrem (obr. P2).
Pro frézky MOF 131, MOF 177 nebo OF 97
použijte tyče s velkým průměrem (obr. P3).
•
Řádně přitáhněte pojistné šrouby (101).
Vždy řádně zkontrolujte, zda je frézka na
tyčích správně vystředěná a zda je konzola
pevně zajištěna.
Frézování
Frézka může být nastavena v požadovaném úhlu
a pomocí rukojeti vedena (2) (obr. A) podél obrobku nebo
může být obrobek veden podél pevně upnuté frézky.
•
Zkontrolujte, zda je konzola frézky pevně upnutá.
•
Je-li to nutné, připevněte vnější přírubu (46) (obr.
F1) na hřídel a upněte konzolu frézky k motoru
pomocí upínací matice (45) (obr. F1). Upínací
matici příliš nepřetahujte.
Odvzdušnění vodícího příčníku
Po doplnění nebo výměně oleje ve vodícím příčníku,
musí být ze systému odstraněn vzduch.
•
Vyjměte jednotku ze stroje a se zcela vytaženým
pístem otočeným směrem dolů upněte jednotku
ve svislé poloze.
•
Odstraňte zátku na zadní části manžety (114). Držte
manžetu tak, abyste zabránili vytečení oleje.
•
Nálevkou nebo stříkačkou naplňte manžetu
hydraulickým olejem Castrol 210 NRL 25 nebo
jiným srovnatelným typem.
•
Nasaďte zátku plnícího otvoru a přitáhněte ji
o jednu otáčku.
•
Lehce stiskněte manžetu, dokud nezačne s plnícího
otvoru přes nedotaženou zátku unikat olej.
Vždy posunujte obrobek proti rotujícímu noži.
Viz také pokyny uvedené v návodu k použití.
Vrtání / vyvrtávání (obr. Q)
Do závitem opatřeného otvoru (102) můžete upnout
10 mm nebo 3/8” sklíčidlo, které promění Vaši
pilu mnohostrannou radiální vrtací jednotku. Toto
příslušenství je obzvlášť vhodné na přípravu materiálu
pro použití hmoždinek.
15
•
Zátku přitáhněte řádně klíčem a znovu namontujte
celou jednotku.
ES Prohlášení o shodě
Údržba
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na
jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Vyměňte horní část pracovního stolu a pravítka,
jsou-li již opotřebovány.
DW721
D EWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá
normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Podrobnější informace získáte na níže uvedené
adrese firmy DEWALT.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
•
Nikdy nemažte ložiska nebo vodící kluzné plochy
posuvného systému.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC
a 89/392/EEC, měřená podle DIN 45635:
84,2 dB(A)*
LpA (akustický tlak)
91,4 dB(A)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhy
Čištění
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
•
•
Pravidelně čistěte vodící kluzné plochy. Při
této činnosti sejměte krytku a třmenový závěs.
Z vodících kluzných ploch odstraňte všechny
nečistoty.
Udržujte pracovní stůl stále čistý. Nikdy
nepoužívejte ruce k odstranění nečistot.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení podle
DIN45675: <2,5 m/s2
TUV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D – 51105 Köln, Germany
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Certifikát č. BM 9511442 01
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat
nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej
spolu s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle
platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu surovin.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů
z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po ukončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím vaše nářadí jakémukoliv
autorizovanému servisu Black & Decker, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného střediska
DEWALT naleznete na zadní straně tohoto návodu.
Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
16
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy z důvodu snížení
rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo osobního poranění. Před zahájením
zkušebního provozu si pečlivě pročtěte následující
bezpečnostní pokyny.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistou pracovní plochu. Přeplněný
pracovní stůl může způsobit úraz.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Nevystavujte tělo kontaktu s uzemněnými povrchy
(například potrubí, radiátory, sporáky a ledničky). Při
práci v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být
elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte dětem,
aby se dostaly do kontaktu s nářadím nebo
prodlužovacím kabelem. Při práci osob mladších
16 let je nutný dozor.
Použití venkovních prodlužovacích kabelů.
Jestliže nářadí používáte venku, použijte vždy
prodlužovací kabel určený pro venkovní použití,
který je i takto označený.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Jestliže nářadí
nepoužíváte, musí být uskladněno na suchém místě
a také bezpečně zamknuto, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení
nebo šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími
se částmi. Jestliže pracujete venku, noste pokud
možno gumové rukavice a protiskluzovou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže při se práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné částečky
materiálu, používejte masku proti prachu nebo
ochranný štít.
Sledujte maximální akustický tlak. Jestliže
akustický tlak překročí hranici 85 dB(A), proveďte
příslušná měření týkající se ochrany sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější
a umožňuje to obsluhu nářadí oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále udržujte
vhodný a pevný postoj.
Zabraňte neúmyslnému spuštění. Nepřenášejte
nářadí připojené k síti s prstem na spínači. Jestliže
zapojujete napájecí kabel do sítě, ujistěte se, že
je spínač vypnut.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co děláte,
přemýšlejte a jestliže jste unaveni, přerušte práci.
•
•
•
•
Vypínejte nářadí. Jestliže chcete opustit pracoviště,
vypněte hlavní spínač a počkejte, dokud se nářadí
zcela nezastaví. Jestliže nářadí nepoužíváte,
provádíte její opravu nebo vyměňujete příslušenství,
odpojte napájecí kabel od zdroje napětí.
Odklizení seřizovacích klíčů a nářadí. Před
spuštěním nářadí se vždy ujistěte, že jsou z něj
odstraněny všechny seřizovací klíče a nářadí.
Používejte vhodné nářadí. Použití nářadí je
popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte malé nářadí
nebo přídavné zařízení při práci, která je určena
pro výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno ve
výkonnostním rozsahu, pro které bylo určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než doporučených tímto návodem, může
vést k poranění obsluhy.
Nepoškozujte napájecí kabel. Nářadí nikdy
nepřenášejte za napájecí kabel. Kabel nikdy
nevytahujte ze zásuvky trhnutím nebo škubnutím.
Nevystavujte kabel vysokým teplotám, působení oleje
a dbejte na to, aby nepřecházel přes ostré hrany.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte
nářadí v dobrém a čistém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství dodržujte následující pokyny. Pravidelně
provádějte kontrolu napájecího kabelu a v případě
jeho poškození svěřte opravu značkovému servisu
D EWALT. Pravidelně také provádějte prohlídku
prodlužovacích kabelů a v případě poškození je
vyměňte. Udržujte všechny ovládací prvky čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda není
poškozeno a ujistěte se, že bude řádně vykonávat
svou funkci. Zkontrolujte vychýlení a uchycení
pohybujících se částí, opotřebení dílů a další
prvky, které mohou ovlivnit jeho provoz. Zničené
kryty a jiné poškozené díly opravte nebo vyměňte
podle pokynů v návodu. Jestliže je poškozen
hlavní spínač, nářadí nepoužívejte. Výměnu
spínače svěřte značkovému servisu DEWALT.
Provádění oprav svěřujte kvalifikované osobě
značkového servisu D E WALT. Toto nářadí
vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Aby nedošlo k Vašemu ohrožení, musí být
všechny opravy elektrických zařízení prováděny
kvalifikovanými osobami.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
Další bezpečnostní pokyny pro radiální ramenové
pily
•
•
•
17
Chraňte napájení vhodnou pojistkou nebo
jističem.
Dbejte na to, aby kluzné plochy a ložiska v otočné
hlavě byla čistá a neznečištěná mazivem.
Před zapnutím pily se ujistěte, zda je pravítko ve
správné poloze. Pilový kotouč by se neměl dotknout
obrobku dříve, než pilu neuchopíte za rukojeť.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy nastavte chránič prstů tak, aby procházel přes
vyřezanou drážku v pravítku a přibližně 3 mm nad
povrchem obrobku (neplatí při podélném řezání).
Při podélném řezání nastavte štípací klín na
správnou vzdálenost od kotouče (1 – 3 mm)
a ujistěte se, zda jsou správně seřízeny prsty proti
zpětnému posuvu.
Při podélném řezání vždy zkontrolujte směr
posuvu.
Pravidelně kontrolujte přesnost nastavení.
Ujistěte se, zda se kotouč otáčí správným směrem
a zda zuby kotouče směřují k pravítku.
Před zahájením práce se ujistěte, zda jsou
všechny upínací prvky řádně utaženy.
Nikdy pilu nezapínejte, jestliže nejsou všechny
ochranné kryty na svých místech.
Po použití pily nasaďte na kotouč kryt.
Jestliže pilu nepoužíváte, vyměňujete pilové
kotouče nebo provádíte údržbu pily, vždy odpojte
napájecí kabel od zdroje napětí.
Vždy používejte ostré pilové kotouče správného
typu určené pro daný obrobek. Doporučený průměr
pilového kotouče je uveden v technických údajích.
Nikdy nezastavujte hřídel motoru vkládáním
různých předmětů do ventilátoru motoru.
Nevyvíjejte nadměrný tlak na pilový kotouč.
(Přetěžování i částečné může vést k poškození
motoru. Před zahájením řezu počkejte, dokud
motor nedosáhne maximální otáčky.)
Při zvedání nevažte pilu za pracovní stůl.
Neřežte železné kovy, neželezné kovy a zdivo.
Nenanášejte mazivo na kotouč, který je v chodu.
Nevkládejte ruce do prostoru pilového kotouče,
je-li pila připojena ke zdroji napětí.
Je-li pila v provozu, nevkládejte ruce do prostoru
za pilový kotouč.
Při řezání nepřibližujte ruce k pilovému kotouči
do vzdálenosti menší než 150 mm.
Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené pilové
kotouče.
Zbytková rizika
Radiálním ramenovým pilám jsou vlastní následující
rizika:
Navzdory dodržování bezpečnostních předpisů
a provádění bezpečnostních opatření nemohou být
jistá zbytková rizika vyloučena. Jsou to:
•
Poškození sluchu.
•
Riziko úrazu způsobeného nekrytými částmi
rotujícího pilového kotouče.
•
Riziko poranění při výměnách pilového kotouče.
•
Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
•
Zdravotní problémy způsobené vdechováním
prachu vzniklého při řezání dřeva, zvláště
dubového, bukového a MDF.
18
NÁKRES PILY
Klika pro nastavení výšky
Západková páka pokosových řezů
Upínací páka pokosových řezů
Západka třmenového závěsu
Zajišťovací šroub podélných řezů
Upínací páka třmenového závěsu
Západka šikmých řezů
Upínací páka šikmých řezů
19
jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci je
třeba tento záruční list předložit prodávajícímu,
případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si
ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš
nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na náš nejbližší servis DEWALT,
kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby
na nejvyšší úrovni.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních
opraven a sběrných středisek. Jejich seznam najdete
na záručním listě. Další informace týkající se servisu
můžete získat na níže uvedených telefonních číslech
a na internetové adrese www.2helpU.com.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitě
v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby
zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko
přesahující minimální požadavky vyplývající ze
zákona.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám
30 dní záruku výměny. Pokud se objeví v průběhu
30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek
podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního
nářadí vyměněno za nové. Díky 1 roční záruce jistoty
máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při
nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců
při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady
za následujících podmínek:
•
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem o nákupu),
do jednoho z pověřených servisních středisek
DEWALT, které jsou autorizované k provádění
záručních oprav.
•
Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které je
vysloveně doporučené jako vhodné k použití
spolu s přístrojem DEWALT.
•
Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
•
Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné
žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
•
Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních
středisek D E WALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny prováděné
opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční
dobu v trvání 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné
kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír,
apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené
opotřebováním.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka
ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429
Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku
odpovídajícího katalogového a výrobního čísla
zst00047825 - 19-07-2007
20
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
21
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13139
www.2helpU.com
22
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13140
www.2helpU.com
23
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13141
www.2helpU.com
24
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13142
www.2helpU.com
25
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13143
www.2helpU.com
26
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13144
www.2helpU.com
27
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
DW721 - A3 / DW722 - A2
E13145
www.2helpU.com
28
09 - 04 - 01
TYP.
DW721 A3
DW722 A2
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising