KS40 | Black&Decker KS40 CIRCULAR SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-53 SK
KS40
2
3
4
SLOVENČINA
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
Blahoželáme Vám!
•
Rozhodli ste sa pre prístroj od firmy Black & Decker.
Našim cieľom je poskytnúť Vám kvalitné náradie za
prijateľnú cenu. Dúfame, že Vám toto náradie bude
dlhé roky robiť radosť.
•
Použitie náradia
Vaša ručná kotúčová píla Black & Decker typ KS40
je určená na rezanie dreva a výrobkov z dreva
a plastu.
Toto náradie nie je určené pre profesionálne
(podnikateľské) použitie.
•
Bezpečnostné pokyny
Varovné symboly
•
V tomto návode sú použité nasledujúce varovné
symboly:
Nebezpečenstvo poranenia, nebezpečenstvo
ohrozenia života alebo možné poškodenie
náradia dôsledkom nedodržania pokynov
uvedených v tomto návode!
•
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým
prúdom.
•
Pred začiatkom práce si dôkladne preštudujte
tento návod na použitie.
•
Zoznámte sa s výrobkom
•
•
•
•
Pozor! Pri používaní elektrických
prístrojov by sa mali vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia.
Skôr, ako toto náradie začnete používať,
pozorne si prečítajte celý návod.
Pred začiatkom práce s týmto náradím
sa uistite, či viete, ako máte toto náradie
v prípade nebezpečenstva vypnúť.
Tento návod uschovajte na prípadné
ďalšie použitie.
•
•
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Neporiadok na pracovisku môže viesť
k nebezpečenstvu vzniku úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Chráňte náradie pred dažďom, mokrom,
nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Pracovný
priestor majte vždy dobre osvetlený. Nepoužívajte
náradie v blízkosti horľavých kvapalín alebo
•
5
KS40
výbušných kvapalín a plynov.
Nedovoľte deťom vstupovať na pracovisko.
Nedovoľte deťom, iným osobám alebo zvieratám,
aby vstupovali do pracovného priestoru alebo sa
dotýkali náradia a sieťového kábla.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť
zachytené o pohybujúce sa časti náradia. Ak
pracujete vonku, odporúčame Vám použiť
gumené rukavice a protišmykovú obuv. Ak máte
dlhé vlasy, používajte sieťku na vlasy.
Prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte respirátor. Pri vysokej alebo nepríjemnej
hladine hluku používajte vždy ochranu sluchu.
Ochrana proti zasiahnutiu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
predmetmi (ako sú napríklad rúrky, radiátory,
elektrické sporáky, chladničky, atď.). Elektrická
bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím
automatického spínača v obvode diferenciálnej
ochrany (30 mA / 30 ms).
Dbajte na bezpečný postoj pri práci. Dbajte
na bezpečný postoj, aby ste v každej pracovnej
polohe pri práci udržali rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo robíte,
premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte prácu.
Upnite si polotovar. Na upevnenie polotovaru
používajte upínacie prípravky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať náradie oboma rukami.
Pripojenie odsávacieho zariadenia. Pokiaľ je
možné pripojiť k náradiu zariadenie na odsávanie
alebo zhromažďovanie prachu, uistite sa, či
je takéto zariadenie pripojené, a či sa riadne
používa.
Nenechajte z náradia trčať žiadny nástrojový
kľúč. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
nástroje.
Predlžovacie káble. Pred použitím skontrolujte
predlžovací kábel, a ak je poškodený, vymeňte
ho. Ak náradie používate v teréne, používajte
iba predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie.
Používajte vhodné náradie. Použitie tohoto
náradia je popísané v tomto návode. Nepoužívajte
slabé nástroje alebo slabé príslušenstvo na ťažkú
prácu. Použitím správneho nástroja dosiahnete
optimálnu kvalitu a zaistíte si svoju osobnú
bezpečnosť. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií s týmto náradím, než
sa odporúča v tomto návode, môže spôsobiť
poranenie obsluhujúceho.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
•
•
•
•
•
•
•
•
použitím náradie dôkladne skontrolujte, či
nie je poškodené. Skontrolujte, či sú všetky
pohyblivé časti správne namontované, či nie
sú žiadne diely zlomené, či nie sú poškodené
žiadne ochranné zariadenia a spínače, a či
niektoré iné poškodenia by nemohli narušovať
bezchybnú prevádzku náradia. Uistite sa, či
bude náradie riadne pracovať a či bude riadne
prevádzať určenú funkciu. Ak je náradie alebo
akákoľvek jeho časť poškodená, nepoužívajte
ho. Nepoužívajte náradie, ak nefunguje spínač
ZAP/VYP. Poškodené diely nechajte opraviť
alebo vymeniť v značkovom servise. Nikdy
neprevádzajte žiadne opravy sami.
Odpojenie napájacieho kábla od siete. Vždy
pred prevádzaním údržby, pred výmenou
príslušenstva alebo poškodených dielov, odpojte
napájací kábel náradia od siete.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte náradie s prstom na spínači ZAP/
VYP. Uistite sa, či je prístroj pred pripájaním
napájacieho kábla k sieti vypnutý.
Nepoškodzujte napájací kábel. Pri prenášaní
nikdy nedržte náradie za napájací kábel
a nepoužívajte kábel na vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez
ostré hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia. Ak
náradie nepoužívate, musí byť uskladnené
na suchom mieste, a tiež musí byť vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
rezné nástroje ostré a čisté. Dodržujte pokyny na
prevádzanie údržby a na výmenu príslušenstva.
Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy. Toto náradie vyhovuje platným
bezpečnostným predpisom. Opravy môžu
prevádzať iba autorizovaní kvalifikovaní
mechanici s použitím originálnych náhradných
dielov. Nedodržanie tohoto postupu môže ohroziť
užívateľa.
•
•
•
•
Nepokúšajte sa rezať príliš malé polotovary.
Náradie pri práci držte vždy oboma rukami a za
rukoväte.
Nikdy nepoužívajte náradie s pílovým kotúčom
smerujúcim nahor alebo do boku.
Náradie nikdy nepokladajte na stôl alebo na
pracovnú plochu bez toho, aby bolo vypnuté.
Po vypnutí kotúčovej píly sa nikdy nepokúšajte
zastaviť pílový kotúč tlakom na jeho bočnú
stranu.
Ak dôjde k poškodeniu alebo prerezaniu
napájacieho kábla, ihneď ho odpojte od siete.
Zariadenia na zaistenie bezpečnej prevádzky
•
Uistite sa, či sú všetky kryty pílového kotúča
v bezchybnom stave.
•
Nikdy nezaisťujte pohyblivé kryty pílového kotúča
v otvorenej polohe.
•
Nepoužívajte pílu, pokiaľ nemá uzatvorený
pohyblivý kryt pílového kotúča.
•
Ak potrebujete s krytom pílového kotúča
pohybovať ručne, vždy používajte spúšťaciu
páčku krytu.
•
Skontrolujte, či je správne nastavený rozťahovací
klin.
•
Rozťahovací klin nikdy neodstraňujte.
Pílový kotúč
•
Nepoužívajte také pílové kotúče, ktorých
údaje nevyhovujú údajom uvedeným v tomto
návode na použitie. Používajte iba pílové kotúče
Black & Decker so správnym priemerom, hrúbkou
a prevádzkovými otáčkami, ktoré sú určené na
použitie s touto pílou.
•
Nepoužívajte kotúče s väčšou hrúbkou alebo so
šírkou rezu menšou ako je hrúbka rozťahovacieho
klinu.
•
Nepoužívajte pílové kotúče vyrobené z vysoko
legovanej a vysokovýkonnej rýchloreznej ocele.
•
Nepoužívajte s touto pílou kotúče na rezanie
kovov a kamenného materiálu.
•
Používajte iba ostré pílové kotúče v bezchybnom
stave. Prasknuté alebo ohnuté kotúče ihneď
vymeňte.
•
Uistite sa, či je pílový kotúč pevne uchytený a či
sa otáča správnym smerom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre kotúčové píly
Spätný ráz
K spätnému rázu dôjde v tom prípade, keď sa píla
pri rezaní náhle vzprieči, vtedy vznikne spätný
moment, vedúci k odrazeniu píly späť, smerom
k obsluhujúcemu.
•
Ak sa píla vzprieči, ihneď uvoľnite spínač.
•
Veľké obrábané plochy si pri rezaní dobre
podložte.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare!
Pri práci s týmto náradím používajte pomôcky
na ochranu sluchu!
Rezanie
•
Nepoužívajte náradie za iným než k určeným
účelom. Nepoužívajte napríklad ručnú kotúčovú
pílu na rezanie vetví a kmeňov stromov.
•
Vždy sa uistite, či je pod materiálom, ktorý
budete rezať, dostatok voľného miesta. Pri
rezaní podlahovej krytiny dávajte pozor na skryté
potrubia a vodiče.
•
Pred začiatkom práce odstráňte z polotovaru
všetky klince a kovové predmety.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno napätie.
Vždy sa uistite, či sieťové napätie zodpovedá napätiu
uvedenému na typovom štítku náradia.
Vaše náradie Black & Decker je vybavené dvojitou
izoláciou zodpove-dajúcou norme EN 50144.
Preto nie je nutný žiadny uzemňovací vodič.
6
Montáž
•
Pílový kotúč nasaďte na vnútornú podložku (19)
a skontrolujte, či šípka na pílovom kotúči smeruje
rovnako ako šípka na náradí.
•
Nasaďte na vreteno vonkajšiu podložku (15) tak,
aby jej vyvýšená časť smerovala od pílového
kotúča.
•
Do otvoru vložte poistnú skrutku (16) pílového
kotúča.
•
Vložte do otvoru (14) skrutkovač tak, aby ste
zabránili otáčaniu pílového kotúča. Ako alternatíva
sa ponúka možnosť pridržania vnútornej podložky
(15) skrutkovacím kľúčom 18 mm.
•
Poistnú skrutku pílového kotúča riadne pritiahnite
v smere pohybu hodinových ručičiek pomocou
zástrčného kľúča so šesťhranom (17).
•
Podľa nižšie uvedeného postupu nastavte
rozťahovací klin.
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte iba schválený predlžovací kábel
vhodný pre príkon Vášho náradia (pozri technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. Pred
použitím kábel vždy skontrolujte, či nie je poškodený
alebo opotrebovaný, a ak to bude nutné, vymeňte
ho.
Pokiaľ používate predlžovací kábel navinutý na
cievke, odviňte z cievky vždy celý kábel. Použitie
predlžovacieho kábla, ktorý nie je vhodný pre príkon
Vášho náradia alebo kábla, ktorý je poškodený alebo
opotrebovaný, môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo
k úrazu elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 ručnú kotúčovú pílu s pílovým kotúčom
1 zástrčný kľúč so šesťhranom
1 paralelné vedenie
1 návod na použitie
•
Nastavenie rozťahovacieho klinu (obr. C a D)
Rozťahovací klin zabraňuje zablokovaniu pílového
kotúča pri pozdĺžnom rezaní. Po výmene pílového
kotúča sa musí rozťahovací klin opäť nastaviť.
•
Uvoľnite skrutku (20) (obr. C).
•
Nastavte rozťahovací klin (13) do polohy podľa
obr. D.
Vzdialenosť medzi ozubeným kotúčom
a rozťahovacím klinom by mala byť 2 až 3 mm.
Výškový rozdiel medzi ozubeným kotúčom
a dolným koncom rozťahovacieho klinu by mal
byť 2 až 3 mm.
•
Pevne pritiahnite skrutku (20).
Opatrne vybaľte všetky diely.
Popis náradia (obr. A)
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
Spínač ZAP/VYP
Odisťovacie tlačidlo
Hlavná rukoväť
Bočná rukoväť
Páka na nastavenie hĺbky rezu
Meradlo hĺbky rezu
Zaisťovacie tlačidlo na nastavenie uhlových
rezov
Stupnica uhlov pokosu
Ochranný kryt pílového kotúča
Spúšťacia páka krytu pílového kotúča
Pätka píly
Paralelné vedenie
Rozťahovací klin
Montáž a demontáž paralelného dorazu (obr. E)
Paralelný doraz sa používa na rezanie v priamom smere
rovnobežne s hranou výrobku.
Montáž
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (21).
•
Vložte paralelný doraz (12) do otvorov (22).
•
Nastavte paralelný doraz do požadovanej
polohy.
•
Pritiahnite zaisťovaciu skrutku.
Montáž
Skôr ako začnete prevádzať nastavovanie,
opravy alebo údržbové práce, uistite sa, či je
náradie vypnuté, zastavený pílový kotúč a či
je odpojený napájací kábel.
Demontáž
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (21).
•
Vysuňte z náradia paralelný doraz.
Demontáž a montáž pílového kotúča (obr. B)
Použitie
Demontáž
•
Skrutkovač vložte do otvoru (14) tak, aby ste
zabránili otáčaniu pílového kotúča. Ako alternatíva
sa ponúka možnosť pridržania vnútornej podložky
(15) skrutkovacím kľúčom 18 mm.
•
Poistnú skrutku (16) pílového kotúča povolíte
a odstránite tak, že s ňou pomocou zástrčného
kľúča so šesťhranom (17) budete otáčať proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
•
Odstráňte vonkajšiu podložku (15).
•
Dajte dolu pílový kotúč (18).
•
•
Nechajte náradie pracovať vlastnou
rýchlosťou. Nepreťažujte ho.
Sledujte polohu napájacieho kábla, aby
nedošlo k jeho prerezaniu.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. F)
Hĺbka rezu by mala byť vždy nastavená vzhľadom
k hrúbke polotovaru. Hrúbku polotovaru by mala pritom
presahovať asi o 2 mm.
•
Zdvihnite páku (5) smerom nahor, aby ste odistili
pätku píly.
7
•
•
triesok minimalizovaná (napr. pri rezaní laminátu),
pripevnite pomocou svoriek na hornú stranu
polotovaru kúsok preglejky.
Nastavte pätku píly (11) do požadovanej polohy.
Prislúchajúcu hĺbku rezu môžete zistiť meradlom
(6).
Sklopte páku smerom nadol, aby ste riadne zaistili
polohu pätky píly.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia
náradia závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného
čistenia.
Nastavenie uhla pokosového rezu (obr. G)
Na tomto náradí môže byť nastavený uhol pokosového
rezu v rozmedzí od 0° do 45°.
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (7), uvoľníte tak pätku
píly.
•
Nastavte pätku píly (11) do požadovanej polohy.
Prislúchajúci uhol pokosového rezu si môžete
prečítať na stupnici (8).
•
Pritiahnite zaisťovaciu skrutku tak, aby ste riadne
zaistili polohu pätky píly.
Pred prevádzaním údržby sa uistite, či je
náradie vypnuté, pílový kotúč je zastavený
a či je odpojený napájací kábel.
•
Zapnutie a vypnutie píly (obr. H)
•
Pred zapnutím píly sa uistite, či je odstránený
zástrčný šesťhraný kľúč z poistnej skrutky
pílového kotúča.
Zapnutie
•
Stlačte a držte stlačené odisťovacie tlačidlo (2),
a potom stlačte spínač ZAP/VYP (1).
•
Uvoľnite odisťovacie tlačidlo.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Vypnutie
•
Uvoľnite spínač ZAP/VYP (1).
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Zarovnanie píly s čiarou rezu (obr. J)
Píla je vybavená dvoma vedeniami pre priame rezy
(23) a dvoma vedeniami pre šikmé rezy s uhlom
45° (24).
•
Zarovnajte ľavú hranu vedení (23) alebo (24)
s čiarou rezu (25).
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri veľmi presných rezoch:
•
Vyznačte si čiaru rezu na kúsku odpadového
dreva.
•
Zarovnajte ľavú hranu vedení (23) alebo (24)
s čiarou rezu (25).
•
Preveďte skúšobný rez.
•
Podľa výsledku skúšobného rezu upravte polohu
vedení vzhľadom k čiare rezu.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
Odsávanie prachu (obr. A)
Na pripojenie vysávača prachu alebo odsávacieho
zariadenia k náradiu je nutný adaptér. Tento adaptér
si môžete zakúpiť u značkového predajcu náradia
Black & Decker.
•
Vložte adaptér na pripojenie odsávania do otvoru
na odvádzanie pilín (26).
•
Pripojte k adaptéru hadicu vysávača.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Rady na optimálne využitie píly
•
•
Pravidelne čistite vetracie otvory na náradí
pomocou mäkkej kefy alebo suchého kúska
látky.
Pravidelne čistite kryt motora vlhkým kúskom
látky. Na čistenie nepoužívajte žiadne brúsne
čistice prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pretože pozdĺž čiary rezu na hornej strane
polotovaru nie je vylúčená tvorba triesok,
prevádzajte rez na tej strane polotovaru, kde je
tvorba triesok akceptovateľná.
Pri materiáloch, na ktorých musí byť tvorba
8
Technické údaje
Vyhlásenie o zhode
KS40
Napätie
Príkon
Voľnobežné otáčky
Maximálna hĺbka rezu
Priemer pílového kotúča
Otvor v pílovom kotúči
Šírka rezu
Hmotnosť
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
230
710
4100
40
140
12,7
2,4
2,7
KS40
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
prístroje zodpovedajú nasledujúcim smerniciam
a normám: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55014 a EN 61000.
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy EN
50144:
dB(A)
97
LpA (akustický tlak)
dB(A)
110
LWA (akustický výkon)
Pokiaľ akustický tlak prekročí hranicu 85 dB(A),
používajte vždy vhodnú ochranu sluchu.
Ďalšie náradie pre domácich kutilov
Firma Black & Decker ponúka široký výber náradia
pre domácich kutilov, ktoré im výrazne napomáha
pri prevádzaní ich činností. Ak chcete obdržať
podrobnejšie informácie o nasledujúcich výrobkoch,
obráťte sa prosím na zákaznícky servis Black & Decker
(pozri adresa na poslednej strane tohoto návodu)
alebo na Vášho najbližšieho značkového predajcu
Black & Decker.
Nameraná skutočná hodnota zrýchlenia podľa normy
EN 50144: < 2,5 m/s2
Vŕtačky
Vŕtacie kladivá
Akumulátorové skrutkovače
Akumulátorové vŕtacie skrutkovače
Akumulátorové ručné okružné píly
Brúsky
Priamočiare píly
Kotúčové píly
Kapovacie (skracovacie) píly a pokosové píly
Univerzálne píly
Uhlové brúsky
Hoblíky
Frézy
Viacúčelové náradie
Akumulátorové viacúčelové náradie
Odstraňovače náterov
Pracovné (zámočnícke) stoly
Brian Cooke
Riaditeľ technického vývoja
Spennymoor, County Durham DL 16 6JG,
Spojené kráľovstvo
K tomuto náradiu ponúkame tiež široký výber
príslušenstva.
Ponúkaný sortiment výrobkov sa v rôznych krajinách
líši.
9
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00043970 - 08-06-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
KS40 - - - A
CIRCULAR SAW 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising