KS40 | Black&Decker KS40 CIRCULAR SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
559322-19 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KS40
2
3
4
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA
•
SERDECZNE GRATULACJE!
Zdecydowałeś się na zakup elektronarzędzia
firmy Black & Decker. Jest to wysokiej jakości
produkt za umiarkowaną cenę. Mamy nadzieję,
że urządzenie to z powodzeniem służyć Ci
będzie przez wiele lat.
•
•
Ręczna pilarka tarczowa KS40 firmy
Black & Decker jest przeznaczona do
cięcia drewna oraz tworzyw drzewnych i
sztucznych.
Elektronarzędzie to nie jest przystosowane do
użytku przemysłowego.
•
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Symbole ostrzegawcze
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole ostrzegawcze:
•
Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie
obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie narzędzia!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
•
Przed uruchomieniem elektronarzędzia
przeczytaj instrukcję obsługi.
Zapoznanie się z urządzeniem
•
•
Przechowuj niniejszą instrukcję
obsługi.
Uwagi ogólne
Z A S TO S O WA N I E Z G O D N E
Z PRZEZNACZENIEM
•
KS40
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu
z urządzeń elektrycznych dokładnie
przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji, a także przepisów
bhp, by nie narazić się na pożar,
porażenie prądem elektrycznym,
czy też uszkodzenie ciała i doznanie
szkód rzeczowych.
Przed użyciem elektronarzędzia
dokładnie przeczytaj niniejszą
instrukcję.
Przed uruchomieniem
elektronarzędzia zapoznaj się
też, jak się je wyłącza w razie
niebezpieczeństwa.
•
•
5
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia! Nie
wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym
lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru lub
wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
i zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by
nie dotykały elektronarzędzia ani kabla
sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części elektronarzędzia.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy
zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista: Zawsze zakładaj
okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy powstaje pył lub
trociny. Przy wysokim poziomie ciśnienia
akustycznego lub nieprzyjemnym hałasie
zakładaj specjalne słuchawki ochronne.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym: Unikaj dotykania
uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez użycie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego
(30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną postawę! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę! Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zabezpiecz obrabiany przedmiot! Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie
obiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi roboczych! Przed
załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy
zostały z niego wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem
elektronarzędzia sprawdź przedłużacz
i wymień go w razie uszkodzenia. Przy
pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych! W niniejszej instrukcji opisano
zgodne z przeznaczeniem zastosowanie
elektronarzędzia. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani akcesoriów. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko stosując
właściwe narzędzia. Nie przeciążaj
elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia dodatkowego, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac
niezgodnych z przeznaczeniem produktu
może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń! Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę urządzenia, wszystkie
części muszą być właściwie zamontowane.
U s z k o d z o n e e l e m e n t y, u r z ą d z e n i a
zabezpieczające i wyłączniki powinny być
prawidłowo naprawione lub wymienione przez
jeden z naszych warsztatów serwisowych.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jakaś jego
część jest niesprawna. Nie próbuj samemu
jej naprawiać.
Wyciągaj wtyczkę sieciową z gniazda!
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem konserwacji i przy
wymianie narzędzia roboczego lub jakiegoś
innego elementu, wyciągaj wtyczkę kabla
sieciowego z gniazda.
•
•
•
•
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia! Nie przenoś
elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku. Przed przyłączeniem
do napięcia sieciowego sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem! Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj go do wyciągania wtyczki z
gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nie używane narzędzia przechowuj w
suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny
być suche, czyste, nie zabrudzone olejem
ani smarem.
Naprawy: Opisywane elektronarzędzie
jest zgodne z obowiązującymi przepisami
b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y.
Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych;
w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na niebezpieczeństwo wypadku.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące ręczny pilarek tarczowych
Na czas używania pilarki tarczowej
zakładaj specjalne okulary ochronne!
Na czas używania pilarki tarczowej
zakładaj specjalne słuchawki
ochronne!
Piłowanie
• Nie używaj pilarki do celów, do których
nie jest przeznaczona, jak na przykład
piłowanie pni drzew i gałęzi.
• Upewnij się, czy pod przeznaczonym do
piłowania materiałem jest do dyspozycji
wystarczająca ilość wolnego miejsca.
Przy rozpoczęciem cięcia podłogi najpierw
sprawdź, czy nie znajdują się pod nią ukryte
rury i przewody.
• Przed rozpoczęciem piłowania wyciągnij
wszystkie gwoździe i metalowe elementy
z obrabianego przedmiotu.
6
•
•
•
•
•
•
Nie próbuj przecinania bardzo małych
przedmiotów.
Zawsze trzymaj pilarkę obydwiema rękami
za przeznaczone do tego celu rękojeści.
Nigdy nie używaj pilarki z tarczą tnącą
skierowaną do góry lub w bok.
Nigdy nie kładź pilarki na stole lub
ławie warsztatowej, zanim nie zostanie
wyłączona.
Po wyłączeniu ręcznej pilarki tarczowej nigdy
nie hamuj tarczy tnącej przez naciskanie jej
z boku jakimś przedmiotem.
W razie przecięcia lub uszkodzenia kabla
sieciowego natychmiast wyciągnij wtyczkę
sieciową z gniazda.
Odrzut
Odrzut może wystąpić w razie nagłego
zakleszczenia się piły tarczowej. Powstaje
wówczas przeciwny moment obrotowy, który
powoduje odrzut pilarki.
• W razie zakleszczenia się piły tarczowej,
natychmiast zwalniaj wyłącznik.
• Duże przedmioty obrabiane muszą być
w obszarze cięcia wystarczająco podparte.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej pilarki.
Bezpieczna praca
• Upewnij się, czy wszystkie osłony piły
tarczowej działają prawidłowo.
• Nigdy nie blokuj ruchomej osłony piły
tarczowej w pozycji otwarcia.
• Nie używaj pilarki, gdy ruchoma osłona piły
tarczowej nie jest zamknięta.
• Jeżeli zachodzi konieczność ręcznego
przestawienia osłony piły tarczowej,
zawsze posługuj się przy tym odpowiednią
dźwignią.
• Sprawdź, czy klin rozdzielnik jest prawidłowo
ustawiony.
• Nigdy nie demontuj klina rozdzielnika.
Ręczna pilarka tarczowa zgodnie
z normą EN 50144 jest podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez pilarkę (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić 1,5
mm2. Przed użyciem sprawdź przedłużacz,
czy nie jest uszkodzony, zużyty i nie wykazuje
objawów starzenia. Uszkodzony przedłużacz
wymień na nowy.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z
bębna. Zastosowanie przedłużacza nie
przystosowanego do poboru mocy przez
pilarkę lub uszkodzonego może doprowadzić do
pożaru i porażenia prądem elektrycznym.
Piła tarczowa (tarcza tnąca)
• Nie używaj żadnych pił tarczowych o innych
wymiarach, niż podane w tej instrukcji
obsługi. Stosuj wyłącznie piły tarczowe
Black & Decker o odpowiedniej średnicy
i grubości, przystosowane do prędkości
obrotowej wrzeciona tej pilarki. Nie używaj
pił tarczowych o większej grubości lub
mniejszej szerokości rzazu niż grubość
klina rozdzielnika.
• Nie używaj pił tarczowych z wysokostopowej
stali szybkotnącej.
• Nie używaj pił tarczowych do metalu lub
kamienia.
• Zakładaj wyłącznie ostre tarcze tnące
w idealnym stanie; pęknięte lub wygięte
tarcze natychmiast wymieniaj na nowe.
• Sprawdź, czy piła tarczowa jest dobrze
zamocowana i obraca się we właściwym
kierunku.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka tarczowa z tarczą tnącą
1 klucz trzpieniowy
1 prowadnica dystansowa
1 instrukcja obsługi
•
Ostrożnie wypakuj wszystkie elementy.
OPIS PILARKI (rys. A)
1.
2.
3.
4.
5.
7
Wyłącznik
Przycisk blokujący
Rękojeść główna
Rękojeść boczna
Dźwignia ustalająca nastawnik głębokości
cięcia
6. Skala głębokości cięcia
7. Pokrętło ustalające nastawnik kąta cięcia
ukosowego
8. Skala kąta cięcia ukosowego
9. Osłona piły tarczowej
10. Dźwignia uruchamiająca osłonę piły
tarczowej
11. Stopa pilarki
12. Prowadnica dystansowa
13. Klin rozdzielnik
•
Zgodnie z poniższym opisem wyreguluj klin
rozdzielnika.
Ustawianie klina rozdzielnika (rys. C i D)
Klin rozdzielnik zapobiega zakleszczaniu się piły
tarczowej przy cięciu wzdłużnym. Po wymianie
tarczy trzeba go odpowiednio ustawić.
• Odkręć śrubę (20) (rys. C).
• Zgodnie z rysunkiem D odpowiednio ustaw
klin rozdzielnik (13).
- Odległość między wieńcem zębatym a
klinem rozdzielnikiem powinna wynosić od
2 do 3 mm.
- Różnica wysokości między dolnym końcem
klina rozdzielnika a wieńcem zębatym
powinna wynosić od 2 do 3 mm.
• Mocno dokręć śrubę (20).
MONTAŻ
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności związanych z nastawianiem,
naprawami lub konserwacją wyłącz
pilarkę, odczekaj, aż piła tarczowa
zatrzyma się i wyciągnij wtyczkę kabla
sieciowego z gniazda.
Zakładanie i zdejmowanie prowadnicy
dystansowej (rys. E)
Zdejmowanie i zakładanie piły tarczowej
(rys. B)
Prowadnica dystansowa służy do
prostoliniowego cięcia równolegle do krawędzi
przedmiotu obrabianego.
Zdejmowanie
• Włóż wkrętak w otwór (14), by w ten sposób
nie dopuścić do obracania się piły tarczowej.
Ewentualnie możesz też przytrzymać
zewnętrzną podkładkę (15) używając do
tego celu klucza maszynowego płaskiego
o rozwartości 18 mm.
• Odkręć w lewo i wyjmij śrubę mocującą (20)
piłę tarczową posługując się w tym celu
dostarczonym kluczem trzpieniowym (17).
• Zdejmij zewnętrzną podkładkę (15).
• Zdejmij piłę tarczową (18).
Zakładanie
• Poluzuj pokrętło ustalające (21).
• Wprowadź prowadnicę dystansową (12) w
otwory (22).
• Przesuń prowadnicę dystansową do
żądanej pozycji.
• Dokręć pokrętło ustalające.
Zdejmowanie
• Poluzuj pokrętło ustalające (21).
• Wyjmij prowadnicę dystansową z pilarki.
Zakładanie
• Załóż piłę tarczową na wewnętrzną
podkładkę (19) sprawdzając przy tym, czy
strzałka na tarczy jest zwrócona w tym
samym kierunku co strzałka na obudowie
pilarki.
• Tak załóż zewnętrzną podkładkę (15) na
wrzeciono, by jej wystająca część była
zwrócona w stronę przeciwną do piły.
• Włóż w otwór śrubę mocującą (16) piły
tarczowej.
• Włóż wkrętak w otwór (14), by w ten sposób
nie dopuścić do obracania się piły tarczowej.
Ewentualnie możesz też przytrzymać
zewnętrzną podkładkę (15) używając do
tego celu klucza maszynowego płaskiego
o rozwartości 18 mm.
• Mocno dokręć w prawo śrubę mocującą
piły tarczowej posługując się w tym celu
dostarczonym kluczem trzpieniowym (17).
ZASTOSOWANIE
•
•
Nie przyśpieszaj pracy na siłę.
Unikaj przeciążania pilarki.
Ostrożnie prowadź kabel, by
omyłkowo go nie przeciąć.
Nastawianie głębokości cięcia (rys. F)
Głębokość cięcia można nastawiać odpowiednio
do grubości przedmiotu obrabianego. Powinna
ona być przy tym o około 2 mm większa od
grubości materiału.
• Odchyl dźwignię (5) do góry, by zwolnić
stopę pilarki.
• Przestaw stopę pilarki (11) do żądanej
pozycji. Wartość głębokości cięcia można
odczytać na skali (6).
• Przechyl dźwignię do dołu, by ustalić stopę
pilarki w wybranym położeniu.
8
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki w
pracy
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. G)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać
w granicach między 0o - 45o.
• Poluzuj pokrętło ustalające (7), by zwolnić
stopę pilarki.
• Przestaw stopę pilarki (11) do żądanej
pozycji. Wartość kąta cięcia ukosowego
można odczytać na skali (8).
• Mocno dokręć pokrętło ustalające, by
zablokować stopę pilarki w wybranym
położeniu.
•
•
Ponieważ wzdłuż linii cięcia materiał
przedmiotu obrabianego odszczypuje się
do góry, piłuj po tej stronie, po której jest to
dopuszczalne.
Gdy zależy Ci na tym, by odpryski były
jak najmniejsze, na przykład przy cięciu
laminatu, zamocuj kawałek sklejki na górze
przedmiotu obrabianego.
KONSERWACJA
Załączanie i wyłączanie (rys. H)
Ręczna pilarka tarczowa firmy Black & Decker
odznacza się dużą trwałością i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
niezbędne jej regularne czyszczenie.
Przed załączeniem sprawdź, czy klucz
maszynowy płaski został zdjęty ze
śruby mocującej piłę tarczową.
Załączanie
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący
(2), a następnie naciśnij wyłącznik (1).
• Zwolnij przycisk blokujący.
Prze Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności związanych z nastawianiem,
naprawami lub konserwacją wyłącz
pilarkę, odczekaj, aż piła tarczowa
zatrzyma się, i wyciągnij wtyczkę kabla
sieciowego z gniazda.
Wyłączanie
• Zwolnij wyłącznik.
•
Prowadzenie pilarki wzdłuż linii cięcia (rys. I)
Pilarka zawiera dwie prowadnice do cięcia
prostego (23) i dwie prowadnice do cięcia
ukosowego pod kątem 45o (24).
• Tak ustaw pilarkę, by lewa krawędź
prowadnic (23) bądź (24) pokryła się z linią
cięcia (25).
•
W celu precyzyjnego cięcia:
• Narysuj linię cięcia na kawałku drewnianego
odpadu.
• Lewą krawędź prowadnic (23) bądź (24)
zgraj z linią cięcia (25).
• Wykonaj cięcie próbne.
• Zależnie od wyniku ustaw prowadnice
w odpowiedniej odległości względem linii
cięcia.
Odsysanie pyłu (rys. A)
By móc połączyć pilarkę z odpylaczem lub innym
urządzeniem ssącym, jest konieczny element
adaptacyjny. Można go nabyć u lokalnego
sprzedawcy sprzętu Black & Decker.
• Element adaptacyjny włóż w wyrzutnik
trocin (26).
• Przyłącz wąż odpylacza ssącego do
elementu adaptacyjnego.
9
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej ścierki czyść szczeliny
wentylacyjne w obudowie pilarki.
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj przy tym żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich,
które zawierają rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
INNE ELEKTRONARZĘDZIA DO
UŻYTKU DOMOWEGO
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Firma Black & Decker oferuje szeroki
asortyment narzędzi do użytku domowego,
które znacznie ułatwiają majsterkowanie. W
celu uzyskania bliższych informacji na temat
wyszczególnionych niżej urządzeń, zwróć się
do serwisu Black & Decker (adres znajdziesz
na tylnej okładce niniejszej instrukcji obsługi)
lub do swojego dilera.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Wiertarki
Młotowiertarki
Wkrętarki akumulatorowe
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Ręczne akumulatorowe pilarki tarczowe
Szlifierki
Wyrzynarki
Ręczne pilarki tarczowe
Pilarki tarczowe ze skrętną tarczą
Pilarki uniwersalne
Szlifierki kątowe
Heblarki
Frezarki górno-wrzecionowe
Wielofunkcyjne narzędzia akumulatorowe
Opalarki
Gwoździarki
Stoły warsztatowe
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów do
tych urządzeń.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Nie wszystkie produkty są dostępne we
wszystkich krajach.
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa biegu jałowegoobr/min
Maksymalna głębokość cięcia
mm
KS40
230
710
4100
40
Średnica piły tarczowej
Średnica otworu w pile tarczowej
Szerokość rzazu
Ciężar
140
12,7
2,4
2,7
mm
mm
mm
kG
10
Deklaracja zgodności z normami UE
KS40
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym,
że opisywane urządzenie zostało wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN
50144, EN 55014, EN 61000.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z normą EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 97
Moc akustyczna
dB(A) 110
Przy poziomie ciśnienia akustycznego powyżej
85 dB(A) zakładaj słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
według normy EN 50144: <2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, Country Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
09-07-2001
11
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
3.
8.
f)
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier
ścierny, paski napędowe i inne elementy
ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00054947 - 05-12-2007
12
KS40 - - - - - - A CIRCULAR SAW 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising