DW073 | DeWalt DW073 LASER instruction manual

®
DW073
Dansk
1
Deutsch
10
English
21
Español
31
Français
41
Italiano
51
Nederlands
61
Norsk
71
Português
80
Suomi
90
Svenska
99
Türkçe
108
EÏÏËÓÈη
119
Copyright DEWALT
1 2
18
3
4
17
16
5
6
7
8
9
15
15
19
10
14
13
12
21
20
A
11
22
19
15
B1
23
A
B2
B3
B
8
5
6
C1
11
11
8
12
12
24
15
C2
C3
5
6
8
8
26
27
25
5
6
C4
C5
8
14
D1
8
14
D2
8
9
18
14
10
17
D3
D4
28
29
D5
E1
13
E2
E3
30
13
E4
7
8
1
G
F
29 3
1
2 28
H
I1
I2
DANSK
ROTATIONSLASER DW073
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
V
Rotationshastighed min-1
Laserklasse
Beskyttelsesklasse
Gevindhul
Vægt (uden batteri)
kg
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
Batteri
Batteritype
Spænding
Vægt
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
DW073
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
DW073
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
< 70
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Den vægtede geometriske
middelværdi af acceleration
Sikringer:
230 V maskiner
sfrekvensen
* ved operatørens øre
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Angiver risiko for elektrisk stød.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Brandfare.
Cert. No.
US-TUVR-0845
1
da - 1
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug. Se også
brugsanvisningen på maskinen der skal bruges
med værktøjet.
Gem brugsanvisningen til senere opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsbænke indbyder til
skader.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for fugtighed. Sørg for en
god belysning over arbejdsområdet. Anvend ikke
værktøjet i nærheden af let antændelige væsker
eller gasser.
3 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks.
rør, radiatorer, komfurer og køleskabe).
Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes
metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Brug det rigtige værktøj
Det er beskrevet i denne brugsanvisning, hvilke
formål værktøjet er beregnet til. Tving ikke
elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til
kraftigere værktøj. Værktøjet gør arbejdet bedst
ved den hastighed, som det er beregnet til.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
6 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest. Følg
vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning
af tilbehør.
da - 2
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et autoriseret
serviceværksted, hvis den er beskadiget. Hold
alle kontroller tørre, rene og fri for olie og fedt.
7 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
8 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Check de bevægelige dele for
skæv indstilling og sammenbrændinger, brud på
dele samt alt andet, der kan påvirke værktøjets
funktion. En sikkerhedsanordning eller en anden
del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted, hvis
intet andet er anført i brugsanvisningen.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis afbryderen er
beskadiget. Afbryderen skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
9 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør.
10 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for rotationslasere
• Denne laser overholder klasse 2 betingelser
i henhold til EN 60825-1:1994+A11. Laserdioden
må ikke udskiftes med en anden type. Hvis
laseren er beskadiget, skal den repareres af en
godkendt reparatør.
• Brug ikke laseren til andet formål end projicering
af laserlinier.
Øjet må ikke udsættes for strålen fra en klasse 2
laser i mere end 0,25 sekunder. Øjenlågsreflekserne
giver normalt den nødvendige beskyttelse af øjnene.
I afstande på over 1 m opfylder laseren
betingelserne for lasere klasse 1, og den anses
derfor for fuldstændig sikker.
• Man må aldrig se direkte ind i laserstrålen.
• Se ikke på laserstrålen gennem optisk værktøj.
2
DANSK
• Opsæt ikke værktøjet på et sted, hvor
laserstrålen kan ramme personer i hovedhøjde.
• Børn må ikke komme i kontakt med laseren.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved
hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Etiketter på værktøjet
Hvis du ønsker en fuldstændig gengivelse af de
etiketter, der hører til værktøjet, kan du se oversigten
bagest i manualen. Etiketterne på værktøjet viser
følgende piktogrammer:
Læs brugsanvisningen før laderen tages i
brug
Laser-advarsel
100%
Batteriet oplader
Ujævnheds-advarsel
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
Batteriet er lavt
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages i
brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader.
Må ikke udsættes for væske
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Rotationslaser
1 Målkort
1 Briller
1 Kasse
1 Lader, DE9108 (DW073K)
1 Lader, DE9116 (DW073KH)
1 Batteri, 18V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Batteri, 18V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Brugervejledning
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
3
da - 3
DANSK
Beskrivelse (fig. A)
Rotationslaseren DW073 er designet til at projicere
laserlinier som hjælpemiddel til professionelle
apparater. Værktøjet kan bruges både inde og ude
til vandret (libelle) og lodret (i lod) justering. Værktøjet
kan også skabe et stationært laserpunkt, der
manuelt kan ledes til at etablere eller overføre en
markering. Anvendelserne spænder fra loftshængt
installation og vægprojicering til fundamentnivellering
og dækbygning.
Værktøjet benytter DEWALT batterier på 9,6, 12,
14,4 og 18 V.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Nulstillingsknap til ujævnhedsføler
3 Aktiveringsknap til ujævnhedsføler
4 Bærehåndtag
5 Basisnivelleringsknap
6 Basis
7 Laserhovedets rotationsknap
8 Rotationslaserhoved
9 Forsidelibelle
10 Justeringsknap til forsidelibelle
11 Vægmonteringsklemme
12 Vægmonteringsklemmelås
13 Tandstangshjul
14 Hovedpositionshåndgreb
15 Batteri
16 Tandstangslåseknap
17 Justeringsknap til sidelibelle
18 Sidelibelle
Lader
Din DE9108 lader kan oplade DEWALT NiCdbatterier fra 7,2 til 18 V.
Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiMH- og
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
19 Udløserknapper
20 Lader
21 Ladeindikator (rød)
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at
strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
da - 4
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid værktøjet fra (OFF), før batteriet
monteres eller afmonteres.
• Kun brug DEWALT batterier og lader.
Batteri (fig. A & B1 - B3)
Opladning af batteriet
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet.
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
DEWALT forhandler. Under opladningen kan laderen
og batteriet blive varme. Dette er normalt og
indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (15) oplades ved at sætte det i laderen
(20) som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den
røde ladeindikator (21) blinker. Efter ca. 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 4 timer
skifter den til vedligeholdelse. Batteriet kan
derefter tages af når som helst eller det kan blive
siddende i laderen, så længe det skal være.
• Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den
angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af
laderen og sæt det i igen eller prøv et nyt. Hvis
det nye batteri heller ikke kan lades op, bør
laderen testes af en autoriseret DEWALT
værksted.
4
DANSK
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
ladeindikator blinker to gange, sluk og gentag.
Dette angiver et forbigående problem med
energikilden. Laderen skifter automatisk tilbage til
normal funktion.
Indsætning og udtagning af batteriet (fig. B1)
• Indsæt batteriet (15) bag på værktøjet, til det
klikker på plads.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (19) samtidigt og trække det ud
på bagsiden af værktøjet.
Neutralmodus
Neutralmodus hjælper med at vedligeholde
batteriet ved spidskapacitet. Det anbefales
at bruge funktionen hver uge eller hver
10 opladnings/afladningscyklus.
• Start opladningen, som beskrevet ovenfor.
• Når ladeindikatoren holder op med at blinke,
batteriet efterlades i opladeren på 4 timer.
Opladningsdødtid
Når opladeren finder et opvarmet batteri, starter det
automatisk en dødtidsfunktion, hvorved opladningen
udsættes, indtil batteriet er kølet af. Når batteriet er
kølet af, slår opladeren automatisk over på
opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus
blinker den røde indikator (21) langt efterfulgt af kort.
Indikator for lavt batteri (fig. B1)
Værktøjet er udstyret med en indikator for lavt batteri
(22) placeret på kontrolpanelet. Indikatoren for lavt
batteri lyser, mens værktøjet er tændt. Den blinker
for at indikere, at batteriet skal genoplades, og
værktøjet afbrydes automatisk.
• Sluk for værktøjet, og tag batteriet (15) ud til
genopladning, så snart indikatoren blinker.
Værktøjet kan ikke fungere, så længe det
er forsynet med et batteri med lav
ladning.
5
Batteritype (fig. B2 & B3)
Værktøjet kan benyttes til batterier med forskellig
spænding.
• For at kunne benytte batterier med 18 Volt skal
du dreje adapterpladen (23) til position A.
• For at kunne benytte batterier med 9,6, 12 eller
14,4 Volt skal du dreje adapterpladen (23) til
position B.
Opsætning af værktøjet (fig. C1 - C5)
Værktøjet kan let opsættes på flere forskellige måder,
hvilket gør det praktisk til mange anvendelser.
Gulvopsætning (fig. C1)
• Anbring værktøjet på en relativt jævn og vandret
overflade.
• Juster basisnivelleringsknappen (5), der er
placeret på basis (6), for at stabilisere værktøjet.
• Juster hovedet (8) til vandret eller lodret brug.
Vægopsætning (fig. C2 - C5)
Værktøjet er udstyret med et vægbeslag (11) til
montering på en vægskinne som hjælpeværktøj til
loftshængt installation og andre specielle
nivelleringsprojiceringer (fig. C2).
• Drej værktøjet på siden med batteriet (15)
nederst og vægmonteringsklemmen (11) på
plads til fastgørelse på vægskinnen (fig. C3).
• Med basis (6) vendende mod væggen drejes
vægmonteringsklemmelåsen (12) med uret for at
åbne klemmekæberne.
• Sæt klemmekæberne omkring vægskinnen,
og drej vægmonteringsklemmelåsen (12) mod
uret for at lukke klemmekæberne omkring
skinnen.
• Sørg for, at vægmonteringsklemmelåsen (12) er
låst sikkert.
Før værktøjet fastgøres til vægskinnen,
skal man sørge for, at skinnen er
forsvarligt fastgjort til væggen.
• Alternativt kan værktøjet hænge på væggen ved
hjælp af monteringshullerne (24) i basis (fig. C2).
- Hold værktøjet i den ønskede position mod
væggen, og marker placeringen af de to
monteringshuller på væggen (fig. C4).
- Bor et hul på hvert markeret sted
(størrelse: Ø 6 mm, ca. 35 mm dybt).
da - 5
DANSK
- Indsæt en tilsvarende rawlplug i hvert hul.
- Skru en skrue ind i hver rawlplug
(størrelse: 6 x 50 mm).
- Hæng værktøjet op på skruerne.
• Juster basisnivelleringsknappen (5), der er
placeret på basis (6), for at stabilisere værktøjet.
• Juster hovedet (8) til libelleanvendelse.
Stativopsætning (fig. C5)
Værktøjet er udstyret med et stativgevindhul
beregnet til montering på stativet DE0736
(ekstratilbehør) eller et andet stativ, som overholder
de mål, der er angivet i de tekniske specifikationer.
• Anbring stativet (25) på en relativt jævn og
vandret overflade.
• Monter værktøjet på stativet ved at dreje
gevindstangen (26) ind i gevindhullet (27) i basis.
• Juster hovedet (8) til vandret eller lodret brug.
Justering af værktøjet (fig. D1 - D5)
Laserhovedet (8) kan hældes, så værktøjet justeres til
både vandret (fig. D1) og lodret (fig. D2) anvendelse.
Libellejustering (fig. D1, D3 & D4)
• Løsn hovedpositionshåndgrebet (14), og hæld
hovedet (8) i nivelleringsposition som vist:
- Den korrekte nivelleringsposition for hovedet
med værktøjet i en gulv- eller stativopsætning
er vist på fig. D1.
- Den korrekte nivelleringsposition for hovedet med
værktøjet i en vægopsætning er vist på fig. D3.
• Stram håndgrebet igen.
• Aflæs libellerne (9 & 18) for at kontrollere,
at hovedet er vandret (fig. D4).
• Indstil på følgende måde:
• Drej libellejusteringsknapperne (10 & 17),
til hovedet er vandret.
Lodret justering (fig. D2 & D5)
En lodret orientering udføres med værktøjet i en
gulv- eller stativopsætning.
• Løsn hovedpositionshåndgrebet (14), og hæld
hovedet (8) i lodret position som vist (fig. D2).
Stram håndgrebet igen.
• Aflæs libellen (28) for at kontrollere, at hovedet er
vandret (fig. D5).
• Indstil på følgende måde:
• Drej libellejusteringsknappen (29), til hovedet er
vandret.
da - 6
Justering af laserlinien (fig. E1 & E4)
Libellejustering
• Med værktøjet tændt og laserhovedet roterende
justeres laserlinien med positionsmarkeringen.
• Indstil på følgende måde:
Med værktøjet i gulvopsætning (fig. E1):
• Værktøjet kan placeres på et robust objekt for at
opnå den ønskede højde.
Med værktøjet i vægopsætning (fig. E2):
• Løsn låseknoppen (16), og juster
tandstangshjulet (13) for at indstille værktøjet i
den korrekte position. Stram låseknoppen (16).
Med værktøjet i stativopsætning (fig. E3):
• Juster stativet, så værktøjet kommer i den rigtige
højde.
Lodret justering (fig. E4)
• Med værktøjet tændt og laserhovedet roterende
justeres laserlinien med positionsmarkeringen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låseknoppen (16), og juster tandstangshjulet
(13) for at indstille værktøjet i den korrekte
position. Stram låseknoppen (16) (fig. E4).
• Drej libellejusteringsknappen (30), til hovedet
flugter med positionsmarkeringen.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Marker altid centrum af laserens linie eller punkt.
• For at øge arbejdsafstanden og nøjagtigheden skal
man opsætte værktøjet midt i arbejdsområdet.
• Sørg for, at værktøjet er sat sikkert op.
• Ekstreme temperaturændringer medfører
bevægelser af de indre dele, hvilket kan påvirke
værktøjets præcision. Kontroller regelmæssigt
nøjagtigheden, hvis værktøjet bruges under
sådanne omstændigheder.
• Kontroller regelmæssigt, om værktøjet har
registreret en ujævnhed. Hvis værktøjet registrerer
en ujævnhed, er en afbalancering nødvendig.
• Hvis værktøjet har været tabt eller er tippet over,
skal laserhovedet kalibreres af en godkendt
reparatør.
6
DANSK
Starte og stoppe (fig. A)
• Drej knappen (1) med uret for at tænde for
værktøjet.
• Drej knappen (1) mod uret, til den klikker på
plads for at slukke værktøjet.
Indstilling af rotationshastigheden (fig. F)
Hastighedsknappen (1) kan benyttes til
tilspændingsindstilling af rotationshastigheden,
hvilket er med til at bestemme liniekvaliteten.
Rotationshovedet forbliver stationært i den første
fjerdedel af indstillingsområdet.
• Drej knappen (1) efter behov. Hvis knappen
drejes med uret, øges rotationshastigheden. Hvis
knappen drejes mod uret, mindskes
rotationshastigheden.
• Ønskes et stationært punkt, indstilles knappen i
den første fjerdedel af indstillingsområdet.
• Ønskes en klar linie, indstilles knappen til en
langsom hastighed.
• Ønskes en massiv linie, indstilles knappen til en
hurtig hastighed.
Manuel rotation af laserhovedet (fig. G)
I den stationære position kan laserhovedet roteres
manuelt.
• Tryk på rotationsknappen (7), og mens knappen
holdes nede, drejes den for at rotere
laserhovedet (8) i den ønskede position.
Forsøg ikke at trykke på
rotationsknappen, mens laserhovedet
roterer med en i forvejen indstillet
hastighed.
Ujævnhedsføler (fig. H)
Ujævnhedsføleren reagerer på enhver ujævnhed, der
kan påvirke værktøjets balance eller opsætning. Når
den registrerer en ujævnhed, begynder
indikatorlampen (28) at blinke.
• Nulstil ujævnhedsføleren ved at trykke på
knappen (2). Indikatoren (28) holder op med at
blinke.
Aktivering af afbrydelse af ujævnhedsføleren
Hvis afbrydelse af ujævnhedsføleren er aktiveret, når
en ujævnhed registreres, vil det roterende
laserhoved standse rotationen, mens laserstrålen
begynder at blinke.
7
• Aktiver afbrydelse af ujævnhedsføleren ved at
trykke på knappen (3). Indikatoren (29) lyser.
• Nulstil ujævnhedsføleren ved at trykke på knappen
(2). Indikatoren (28) holder op med at blinke,
og værktøjet går tilbage til normal funktion.
Værktøjshjælpemidler (fig. I1 & I2)
Der medfølger flere hjælpemidler, som kan være
nyttige ved brug af værktøjet.
Laserforbedringsbriller (fig. I1)
De røde briller forbedrer synligheden af laserstrålen
under stærke lysforhold eller over større afstande.
For at give de bedste resultater indendøre filtrerer
brillerne omgivende lys fra og intensiverer det
projicerede punkt eller linien. Brillerne forhindrer ikke
laserstrålen i at trænge ind i øjnene.
Man må aldrig se direkte ind i
laserstrålen med disse briller.
Målkort DE0730 (fig. I2)
Målkortet lokaliserer og markerer laserstrålen, idet
strålen krydser kortet og således forbedrer synligheden
af den projicerede linie. Laserstrålen passerer gennem
den røde plastikoverflade og kastes tilbage af den
reflekterende kortbagside. Kortet, der gør det lettere at
udføre lod- og libellejustering, er markeret med tommer
og metrisk skala og har magneter foroven til at holde
det mod loftslister eller stålstivere.
Ekstraudstyr
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Disse er:
- DE0732 digital laserdetektor
- DE0734 mire
- DE0736 stativ
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
da - 7
DANSK
Feltkalibreringscheck
Feltkalibreringscheck skal udføres sikkert og præcist,
for at der kan gives en korrekt diagnose. Når en fejl
registreres, skal værktøjet kalibreres af en godkendt
reparatør.
Laserhovedet skal altid kalibreres af en
godkendt reparatør.
Hældningsfejlcheck
Følgende check udføres for at kontrollere kalibrering
af laserhovedet til libellejustering.
• Anbring værktøjet i et område midt mellem to
lodrette overflader, der er ca. 30 m væk fra
hinanden.
• Juster hovedet til libelleanvendelse med
værktøjet i stativopsætning.
• Man kan foretage et hurtigt check ved at aflæse
for- og bagsidelibellerne. Når en af libellerne er
justeret, er de begge vandret. Hvis den anden
libelle ikke er vandret, skal laserhovedet kalibreres.
For at foretage et hældningsfejlcheck frem-ogtilbage skal du gøre følgende:
• Placer værktøjet, så det peger frem-og-tilbage
mod de lodrette overflader.
• Tænd værktøjet, mens laserhovedet roterer.
• Marker midten af laserstrålen på hver overflade.
• Sluk værktøjet, og drej det 180°, så det peger
frem-og-tilbage i den modsatte retning.
• Tænd værktøjet, mens laserhovedet roterer, og
marker igen midten af laserstrålen på hver
overflade. Sluk værktøjet.
• Mål forskellen mellem markeringerne på de to
overflader. Forskellen mellem markeringerne på
den ene overflade skal svare til forskellen mellem
markeringerne på den anden.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 6,35 mm
eller mindre, er laserhovedet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 6,35 mm, skal laserhovedet kalibreres.
For at foretage et hældningsfejlcheck fra side-til-side
skal du gøre følgende:
• Placer værktøjet, så det peger fra side til side
mod de lodrette overflader.
da - 8
• Idet man følger samme procedure som ovenfor
beskrevet, markeres midten af laserstrålen på
hver overflade med værktøjet i denne position,
hvorefter værktøjet er roteret 180° for at markere
midten af laserstrålen igen.
• Mål forskellen mellem markeringerne på de to
overflader. Forskellen mellem markeringerne på
den ene overflade skal svare til forskellen mellem
markeringerne på den anden.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 6,35 mm
eller mindre, er laserhovedet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 6,35 mm, skal laserhovedet kalibreres.
Keglefejlcheck
Følgende check udføres for at kontrollere kalibrering
af laserstrålen i forhold til laserhovedet.
• Anbring værktøjet i et område omkring 7,5 m fra
en lodret overflade.
• Juster hovedet til libelleanvendelse.
• Udfør et hurtigt check ved at tænde værktøjet,
mens laserhovedet roterer. Værktøjet skal skabe
en enkelt linie. Hvis værktøjet skaber en dobbelt
linie, skal laserhovedet kalibreres.
• Tænd værktøjet, mens laserhovedet er stationært.
• Roter hovedet, så laserpunkterne vises på den
lodrette overflade.
• Marker den lodrette position af midten af hver
enkelt laserstråle. Sluk værktøjet.
• Mål forskellen mellem markeringerne.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 2,4 mm
eller mindre, er laserhovedet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 2,4 mm, skal laserhovedet kalibreres.
Lodfejlcheck
Følgende check udføres for at kontrollere kalibrering
af laserhovedet for lodret justering.
• Anbring værktøjet i et område omkring 7,5 m fra
en lodret overflade.
• Juster hovedet til lodret anvendelse med
værktøjet i stativopsætning.
• Hæng et hængelod ned fra den lodrette overflade.
• Tænd værktøjet, mens laserhovedet roterer.
• Juster laserlinien i forhold til hængeloddet.
• Hvis laserlinien flugter med hængeloddet, er
laserhovedet korrekt kalibreret.
• Hvis laserlinien ikke flugter med hængeloddet,
skal laserhovedet kalibreres.
8
DANSK
GARANTI
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
• Når det er nødvendigt, skal linsen rengøres ved
hjælp af en blød klud eller et stykke vat dyppet i
alkohol. Man må ikke benytte andre
rengøringsmidler.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes. Af
miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af de
opsamlingssteder, der findes i din kommune, eller
til et DEWALT serviceværksted. De indsamlede
batterier vil blive genanvendt eller korrekt
affaldshåndteret. OBS! Som forbruger har man
ansvaret for at batteriet afhændes på bedste vis.
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal
indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter købet
er gratis hos vore autoriserede serviceværksteder.
Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør
dækkes ikke. Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og
er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et
autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste
om yderligere information eller kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
9
da - 9
DEUTSCH
ROTATIONSLASER DW073
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Rotations
geschwindigkeit (min-1)
Laserklasse
Schutzklasse
Aufnahmegewinde
Gewicht (ohne Akku) (kg)
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
DW073
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825 und EN 61010-1 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
DW073
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
< 70
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Gewichteter Effektivwert
Akku
Akkutyp
Spannung
Gewicht
DE9095
NiCd
(Volt) 18
(kg) 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
DE9108
(VAC) 230
(Std.) 1
(kg) 0,4
DE9116
230
1
0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge 10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr
oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
der Beschleunigung
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
US-TUVR-0845
elektrische Spannung
Feuergefahr
de - 1
10
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor
Sie das Elektrowerkzeug verwenden. Siehe auch
die Anleiting der Maschine, mit der dieses
Elektrowerkzeug eingesetzt wird.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16
Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
11
6 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
7 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
8 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle
Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb
des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter
müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
9 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch, vor
der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
10 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Rotationslaser
• Dieser Laser entspricht der Klasse 2 nach EN
60825-1:1994+A11. Tauschen Sie die Laserdiode nicht gegen einen anderen Typ aus.
Lassen Sie einen defekten Laser von einer
Kundendienstwerkstatt reparieren.
de - 2
DEUTSCH
• Verwenden Sie den Laser ausschließlich für das
Projizieren von Laserlinien.
Sollte das Auge dem Strahl eines Klasse-2-Lasers
ausgesetzt werden, so gilt dies für maximal 0,25 Sekunden als unschädlich. Die Reflexe der Augenlider
stellen im allgemeinen einen ausreichenden Schutz
dar. Bei Abständen über 1 m entspricht der Laser
der Klasse 1 und gilt somit als völlig sicher.
• Schauen Sie niemals direkt bzw. absichtlich in
den Laserstrahl.
• Verwenden Sie keine optischen Geräte, um den
Laserstrahl betrachten.
• Stellen Sie das Werkzeug nicht in einer solchen
Lage auf, daß der Laserstrahl Personen auf
Kopfhöhe kreuzen kann.
• Sorgen Sie dafür, daß Kinder den Laser nicht
berühren.
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
+40 ˚c
+4 ˚c
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie, daß Metallteile
die Anschlüsse eines nicht am Werkzeug
befindlichen Akkus kurzschließen (z.B.
Schlüssel, die mit dem Akku zusammen in
einer Tasche getragen werden).
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure wie
Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den
Augen in Berührung kommt, spülen Sie mindestens
10 Minuten lang mit reichlich klarem Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Aufkleber auf dem Werkzeug
Eine vollständige Nachbildung der am Werkzeug angebrachten Aufkleber finden Sie in der Zusammenfassung hinten. Die Aufkleber am Werkzeug enthalten folgende Piktogramme:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Laser-Warnung
100%
Akku wird geladen
Erschütterungswarnung
100%
Akku ist geladen
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Akku schwach
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
de - 3
12
DEUTSCH
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Rotationslaser
1 Zielkarte
1 Brille
1 Transportkoffer
1 Ladegerät, DE9108 (DW073K)
1 Ladegerät, DE9116 (DW073KH)
1 Akku, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Akku, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Bedienungsanleitung
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE9108 kann DEWALT NiCd-Akkus im
Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiMH- und
NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
19 Löseknöpfe
20 Ladegerät
21 Ladekontrolleuchte (rot)
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Der Rotationslaser DW073 wurde für das Projizieren
von Laserlinien zur Unterstützung bei Profieinsätzen
konzipiert. Das Werkzeug kann in geschlossenen
Räumen und im Freien verwendet werden, um horizontale (ebene) und vertikale (lotrechte) Ausrichtungen durchzuführen. Das Werkzeug kann auch einen
stillstehenden Laserpunkt erzeugen, der von Hand
ausgerichtet werden kann, um eine Markierung festzulegen oder zu übertragen. Zu den Anwendungen
zählen Ausrichtungsarbeiten bei abgehängten Dekken- und Wandkonstruktionen, Fundamenten und
Ebenen.
Das Werkzeug benötigt DEWALT-Akkus des Typs
9,6, 12, 14,4 und 18 V.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Erschütterungssensor-Rückstellknopf
3 Erschütterungssensor-Einschaltknopf
4 Tragegriff
5 Fuß-Nivellierknopf
6 Fuß
7 Laserkopf-Rotationsknopf
8 Rotationslaserkopf
9 Vordere Wasserwaage
10 Vorderebenen-Einstellknopf
11 Wandbefestigungsklemme
12 Sicherung, Wandbefestigungsklemme
13 Zahnstangenritzelrad
14 Kopfstellungshebel
15 Akku
16 Feststellknopf, Zahnstangenritzel
17 Seitenebenen-Einstellknopf
18 Seiten-Wasserwaage
1311
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert; eine Erdleitung
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2. Rollen Sie das
Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig
aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
de - 2de - 1
DEUTSCH
• Schalten Sie das Werkzeug immer AUS,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
• Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
Akku (Abb. A & B1 - B3)
Laden des Akkus (Abb. A)
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C.
Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (15) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (20) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote
Ladekontrolleuchte (21) muß blinken. Nach
ungefähr einer Stunde schaltet die Leuchte von
Blink- auf Dauerbetrieb. Der Akku ist nun
vollständig geladen und das Ladegerät schaltet
automatisch in den Ausgleichmodus. Nach
ungefähr vier Stunden schaltet es in den
Pflegemodus. Der Akku kann jederzeit aus dem
Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit im
angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwekken einen anderen Akku. Falls auch der neue
Akku nicht geladen werden kann, lassen Sie das
Ladegerät bitte von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
de - 5
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte zweimal blinkt, dann erlischt
und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf eine
vorübergehende Störung der Stromversorgung.
Das Ladegerät schaltet automatisch wieder auf
Normalbetrieb.
Einsetzen und Entfernen des Akkus (Abb. B1)
• Setzen Sie den Akku (15) in die Rückseite des
Werkzeugs ein, bis er einrastet.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (19) gleichzeitig ein und ziehen
den Akku aus der Rückseite des Geräts heraus.
Ausgleichmodus
Der Ausgleichmodus trägt dazu bei, daß
der Akku langfristig seine Spitzenleistung
bewahrt. Es wird empfohlen, diesen
Modus wöchtentlich oder alle 10 Lade-/
Entladezyklen zu verwenden.
• Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen
beschrieben.
• Wenn die Ladekontrolleuchte nicht mehr blinkt,
lassen Sie den Akku noch ca. 4 Stunden im
Ladegerät.
Abkühlverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, daß der Akku heiß ist,
wird automatisch die Abkühlverzögerung ausgelöst, bis
der Akku abgekühlt ist. Nachdem der Akku abgekühlt
ist, schaltet das Ladegerät automatisch auf Ladebetrieb.
Diese Schaltung gewährt maximale Lebensdauer des
Akkus. Die rote Ladekontrolleuchte (21) blinkt während
der Abkühlverzögerung erst lang, dann kurz.
Batterieentladeanzeige (Abb. B1)
Das Werkzeug wurde mit einer Batterieentladeanzeige (22) ausgestattet, die sich am Bedienfeld befindet. Die Batterieentladeanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Werkzeug. Die Anzeige blinkt, um anzuzeigen, daß der Akku aufgeladen werden muß und
das Werkzeug automatisch abgeschaltet wird.
• Sobald die Anzeige blinkt, schalten Sie das
Werkzeug aus, und nehmen Sie den Akku (15)
heraus, um ihn aufzuladen.
14
DEUTSCH
Das Werkzeug bleibt abgeschaltet, solange
ein schwacher Akku angebracht ist.
Akkutyp (Abb. B2 & B3)
Das Werkzeug ist für Akkus mit unterschiedlichen
Spannungen geeignet.
• Um 18 Volt-Akkus einzusetzen, drehen Sie die
Adapterplatte (23) in Stellung A.
• Um 9,6, 12 oder 14,4-Volt-Akkus einzusetzen,
drehen Sie die Adapterplatte (23) in Stellung B.
Aufstellen des Werkzeugs (Abb. C1 - C5)
Das Werkzeug ermöglicht verschiedene Aufstellmöglichkeiten, so daß es für unterschiedliche Einsätze geeignet ist.
Bodenaufstellung (Abb. C1)
• Stellen Sie das Werkzeug auf eine relativ glatte
und ebene Fläche.
• Stellen Sie den Fuß-Nivellierknopf (5) im Fuß (6)
ggf. so ein, daß das Werkzeug stabil steht.
• Stellen Sie den Kopf (8) auf ebenen Einsatz oder
Loteinsatz ein.
Wandbefestigung (Abb. C2 - C5)
Das Werkzeug wurde mit einer Wandbefestigungsmöglichkeit (11) ausgestattet, die beim Abhängen
von Decken und anderen speziellen
Nivellierprojekten (Abb. C2) hilfreich ist.
• Drehen Sie das Werkzeug auf seine Seite, und
zwar mit dem Akku (15) nach unten und der
Wandbefestigungsklemme (11) in entsprechender Lage zur Befestigung an der Wandschiene
(Abb. C3).
• Während der Fuß (6) zur Wand weist, drehen Sie
die Sicherung der Wandbefestigungsklemme (12)
im Uhrzeigersinn, um die Spannzangen zu öffnen.
• Spannen Sie die Spannzangen um die Wandschiene herum und drehen Sie die Sicherung der
Wandbefestigungsklemme (12) gegen den
Uhrzeigersinn, um die Spannzangen auf der
Schiene zu schließen.
• Achten Sie darauf, daß die Sicherung der Wandbefestigungsklemme (12) richtig gesichert ist.
Vor dem Anbringen des Werkzeugs an
einer Wandschiene stellen Sie sicher,
daß die Schiene richtig an der Wand
gesichert ist.
15
• Alternativ hierzu kann das Werkzeug unter
Verwendung der Befestigungslöcher (24) im Fuß
an der Wand aufgehängt werden (Abb. C2).
- Halten Sie das Werkzeug in der gewünschten
Stellung gegen die Wand und markieren Sie
die Lage der beiden Befestigungslöcher an der
Wand (Abb. C4).
- Bohren Sie ein Loch in die markierten Stellen
(Sie benötigen: ø 6 mm, ca. 35 mm tief).
- Setzen Sie einen entsprechenden Dübel in
jedes Loch.
- Drehen Sie in jeden Dübel eine Schraube
(Sie benötigen: 6 x 50 mm).
- Hängen Sie das Werkzeug an den Schrauben
auf.
• Stellen Sie den Fuß-Nivellierknopf (5) im Fuß (6)
ggf. so ein, daß das Werkzeug stabil steht.
• Stellen Sie den Kopf (8) auf ebenen Einsatz ein.
Stativaufstellung (Abb. C5)
Das Werkzeug ist mit einer Stativaufnahme ausgestattet, an der das (optionale) DE0736-Stativ oder
ein beliebiges anderes Stativ mit den erforderlichen,
in den Technischen Daten angegebenen Sollwerten,
angebracht werden kann.
• Setzen Sie das Stativ (25) auf eine relativ glatte
und ebene Fläche.
• Befestigen Sie das Werkzeug am Stativ, indem
Sie den Gewindestift (26) in die Aufnahme (27) im
Fuß drehen.
• Stellen Sie den Kopf (8) auf ebenen Einsatz oder
Loteinsatz ein.
Einstellen des Werkzeugs (Abb. D1 - D5)
Der Laserkopf (8) kann geschwenkt werden, um das
Werkzeug auf ebenen Einsatz (Abb. D1) und auf Loteinsatz (Abb. D2) einzustellen.
Ebenen-Einstellung (Abb. D1, D3 & D4)
• Lösen Sie den Kopfstellungshebel (14) und
schwenken Sie den Kopf (8) wie angegeben in
seine Nivellierstellung:
- Die richtige Nivellierstellung für den Kopf mit
dem Werkzeug auf dem Boden oder einem
Stativ geht aus Abb. D1 hervor.
- Die richtige Nivellierstellung für den Kopf mit
dem Werkzeug an der Wand geht aus Abb. D3
hervor.
de - 6
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Hebel nach.
• Lesen Sie die Wasserwaagen (9 & 18) ab, um zu
überprüfen, ob der Kopf eben ist (Abb. D4).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Ebenen-Einstellknöpfe (10 & 17),
bis der Kopf eben ist.
Lotrechte Einstellung (Abb. D2 & D5)
Eine lotrechte Ausrichtung läßt sich durchführen,
wenn das Werkzeug auf dem Boden oder einem
Stativ aufgestellt wird.
• Lösen Sie den Kopfstellungshebel (14), und
schwenken Sie den Kopf (8) wie angegeben in
seine Lotstellung (Abb. D2). Ziehen Sie den Hebel
nach.
• Lesen Sie die Wasserwaage (28) ab, um zu
überprüfen, ob der Kopf eben ist (Abb. D5).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie den Ebenen-Einstellknopf (29), bis
der Kopf eben ist.
Ausrichtung der Laserlinie (Abb. E1 & E4)
Ebenen-Ausrichtung
• Während das Werkzeug eingeschaltet ist und
sich der Laserkopf dreht, richten Sie die
Laserlinie mit der Positionsmarkierung aus.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
Bei auf dem Boden stehenden Werkzeug (Abb. E1):
• Das Werkzeug kann auf einen beliebigen festen
Gegenstand gestellt werden, um die nötige Höhe
zu erhalten.
Bei an der Wand befestigtem Werkzeug (Abb. E2):
• Lösen Sie den Feststellknopf (16), und stellen Sie
das Zahnstangenritzelrad (13) so ein, daß das
Werkzeug die richtige Stellung hat. Ziehen Sie
den Feststellknopf (16) an.
Bei auf einem Stativ stehendem Werkzeug (Abb. E3):
• Stellen Sie das Stativ so ein, daß das Werkzeug
die erforderliche Höhe hat.
Lotrechte Ausrichtung (Abb. E4)
• Während das Werkzeug eingeschaltet ist und
sich der Laserkopf dreht, richten Sie die
Laserlinie mit der Positionsmarkierung aus.
de - 7
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Feststellknopf (16), und stellen Sie
das Zahnstangenritzelrad (13) so ein, daß das
Werkzeug die richtige Stellung hat. Ziehen Sie
den Feststellknopf (16) an (Abb. E4).
• Drehen Sie den Ebenen-Einstellknopf (30), bis
der Kopf mit der Positionsmarkierung ausgerichtet ist.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Markieren Sie immer die Mitte der Laserlinie bzw.
des Punktes.
• Um den Arbeitsabstand und die Genauigkeit zu
erhöhen, Stellen Sie das Werkzeug in der Mitte
Ihres Arbeitsbereiches auf.
• Achten Sie darauf, daß das Werkzeug sicher
aufgestellt wurde.
• Extreme Temperaturänderungen können eine
Bewegung der internen Teile bewirken und die
Genauigkeit des Werkzeugs beeinträchtigen.
Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit, falls
Sie das Werkzeug unter derartigen Umständen
verwenden.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Werkzeug
eine Erschütterung registriert hat. Wurde eine
Erschütterung registriert, so kein eine Ausgleichsbzw. Neueinstellung erforderlich sein.
• Wurde das Werkzeug fallengelassen oder
umgestürzt, lassen Sie den Laserkopf von einer
qualifizierten Fachwerkstatt kalibrieren.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Drehen Sie den Schalter (1) im Uhrzeigersinn, um
das Werkzeug einzuschalten.
• Drehen Sie den Schalter (1) bis zum Einrasten
gegen den Uhrzeigersinn, um das Werkzeug
auszuschalten.
Einstellen der Rotationsgeschwindigkeit (Abb. F)
Der Schalter (1) für die veränderliche Geschwindigkeit kann zum Einstellen der Rotationsgeschwindigkeit verwendet werden, wodurch sich die Qualität
der Linie bestimmen läßt. Der Rotationskopf bleibt
im ersten Viertel des Einstellbereichs still.
16
DEUTSCH
• Drehen Sie den Schalter (1) wie erforderlich. Wird
der Schalter im Uhrzeigersinn gedreht, so wird
die Rotationsgeschwindigkeit erhöht. Wird der
Schalter gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so
wird die Rotationsgeschwindigkeit verringert.
• Um einen stillstehenden Punkt zu erhalten,
drehen Sie den Schalter in das erste Viertel des
Einstellbereichs.
• Stellen Sie den Schalter auf eine niedrige Rotationsgeschwindigkeit, um eine helle Linie zu erhalten.
• Stellen Sie den Schalter auf eine schnelle
Rotationsgeschwindigkeit, um eine durchgehende Linie zu erhalten.
Manuelles Drehen des Laserkopfes (Abb. G)
In der stationären Stellung kann der Laserkopf von
Hand gedreht werden.
• Drücken Sie den Rotationsknopf (7) nieder, und
während Sie den Knopf gedrückt halten, drehen
Sie ihn, um den Laserkopf (8) in die gewünschte
Stellung zu drehen.
Versuchen Sie nicht, den Rotationsknopf
herunterzudrücken, während sich der
Laserkopf mit einer voreingestellten
Rotationsgeschwindigkeit dreht.
Erschütterungssensor (Abb. H)
Der Erschütterungssensor reagiert auf jegliche Erschütterungen, die die Nivelliergenauigkeit oder den
Aufbau beeinträchtigen. Wird eine Erschütterung registriert, so blinkt die Anzeigelampe (28).
• Um den Erschütterungssensor zurückzusetzen,
drücken Sie den Knopf (2). Die Anzeige (28) blinkt
nun nicht mehr.
Einschalten der ErschütterungssensorUnterbrechung
Ist die Erschütterungssensor-Unterbrechung eingeschaltet, so hört der Laserkopf auf, sich zu drehen,
und der Laserstrahl blinkt, sobald eine Erschütterung
registriert wird.
• Um die Erschütterungssensor-Unterbrechung
einzuschalten, drücken Sie den Knopf (3). Die
Anzeige (29) leuchtet auf.
• Um den Erschütterungssensor zurückzusetzen,
drücken Sie den Knopf (2). Die Anzeige (28) blinkt
nun nicht mehr und das Werkzeug arbeitet
normal weiter.
17
Hilfswerkzeuge (Abb. I1 & I2)
Es wurden verschiedene Hilfswerkzeuge mitgeliefert,
die bei der Arbeit mit dem Werkzeug nützlich sein
können.
Laservergrößerungsbrille (Abb. I1)
Mit den roten Brillengläsern wird bei hellen Lichtverhältnissen oder über lange Entfernungen die Sicht auf den
Laserstrahl verbessert. Für beste Ergebnisse innerhalb
geschlossener Räume filtert die Linse Umgebungslicht
heraus und hebt den projizierten Punkt oder die Linie
hervor. Die Brille verhindert jedoch nicht, daß der Laserstrahl in die Augen eintreten kann.
Schauen Sie mit dieser Brille niemals
direkt in den Laserstrahl.
DE0730 Zielkarte (Abb. I2)
Mit der Zielkarte wird der Laserstrahl beim Kreuzen
der Karte geortet und markiert, so daß die Sichtbarkeit der projizierten Linie erhöht wird. Der Laserstrahl
passiert die rote Kunststofffläche und wird durch die
spiegelnde Rückseite der Karte reflektiert. Zur Vereinfachung bei Lot- und Ebenen-Einstellungen hat
die Karte eine Zollskala und eine metrische Skala.
Oben befinden sich Magnete, um sie an der
Deckenschiene oder Stahlteilen zu befestigen.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Es handelt sich hierbei um:
- DE0732 Digitaler Laserdetektor
- DE0734 Stange
- DE0736 Stativ
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Vor-Ort-Kalibrierungstest
Die Vor-Ort-Kalibrierungen müssen sorgfältig und
genau durchgeführt werden, um richtige Diagnosen
durchführen zu können. Wird ein Fehler festgestellt,
lassen Sie das Werkzeug von einer qualifizierten
Fachwerkstatt reparieren.
de - 8
DEUTSCH
Lassen Sie den Laserkopf stets von einer
qualifizierten Fachwerkstatt kalibrieren.
Überprüfung auf Neigefehler
Folgende Überprüfungen werden durchgeführt, um
zu überprüfen, ob der Laserkopf in der Ebene kalibriert ist.
• Stellen Sie das Werkzeug in einen Bereich halb
zwischen zwei senkrechten Flächen, die ca. 30
m voneinander entfernt sind.
• Während das Werkzeug auf einem Stativ steht,
stellen Sie den Kopf auf ebenen Einsatz ein.
• Für eine schnelle Kontrolle betrachten Sie die
vorderen und hinteren Wasserwaagen. Nachdem
eine der Wasserwaagen eingestellt worden ist,
müßten beide eben sein. Ist die andere Wasserwaage nicht eben, so muß der Laserkopf
kalibriert werden.
Überprüfung auf Vorwärts-Rückwärts-Neigefehler:
• Stellen Sie das Werkzeug so auf, daß es von
vorne nach hinten auf die senkrechten Flächen
gerichtet ist.
• Schalten Sie das Werkzeug mit rotierendem
Laserkopf ein.
• Markieren Sie die Mitte des Laserstrahls auf jeder
Fläche.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und drehen Sie
es um 180°, so daß es von vorne nach hinten
andersherum ausgerichtet ist.
• Schalten Sie das Werkzeug ein, während sich
der Laserkopf dreht, und markieren Sie noch
einmal die Mitte des Laserstrahls auf jeder
Fläche. Schalten Sie das Werkzeug aus.
• Messen Sie den Unterschied zwischen den
Markierungen auf beiden Flächen. Der Unterschied
zwischen den Markierungen auf der einen Fläche
muß dem Unterschied zwischen den Markierungen
auf der anderen Fläche entsprechen.
• Ist der Unterschied zwischen den Markierungen
6,35 mm oder kleiner, so ist der Laserkopf richtig
kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Markierungen
größer als 6,35 mm, so muß der Laserkopf
kalibriert werden.
Überprüfung auf seitliche Neigefehler:
• Stellen Sie das Werkzeug so auf, daß es seitlich
auf die senkrechten Flächen gerichtet ist.
de - 9
• Befolgen Sie die gleichen, oben aufgeführten,
Schritte. Markieren Sie die Mitte des Laserstrahls
auf jeder Fläche mit dem Werkzeug in dieser
Stellung. Danach wird das Werkzeug 180°
gedreht, um die Mitte des Laserstrahls noch
einmal zu markieren.
• Messen Sie den Unterschied zwischen den
Markierungen auf beiden Flächen. Der Unterschied
zwischen den Markierungen auf der einen Fläche
muß dem Unterschied zwischen den Markierungen
auf der anderen Fläche entsprechen.
• Ist der Unterschied zwischen den Markierungen
6,35 mm oder kleiner, so ist der Laserkopf richtig
kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Markierungen
größer als 6,35 mm, so muß der Laserkopf
kalibriert werden.
Überprüfung auf Konusfehler
Folgender Test wird durchgeführt, um die Kalibrierung des Laserstrahls in Relation zum Laserkopf zu
überprüfen.
• Stellen Sie das Werkzeug in einen Bereich ca.
7,5 m von einer senkrechten Fläche entfernt.
• Stellen Sie den Kopf auf ebenen Einsatz ein.
• Für eine schnelle Kontrolle schalten Sie das
Werkzeug mit rotierendem Laserstrahl ein. Das
Werkzeug sollte eine einzelne Linie hervorbringen. Falls eine doppelte Linie hervorgebracht
wird, so muß der Laserkopf kalibriert werden.
• Schalten Sie das Werkzeug mit feststehendem
Laserkopf ein.
• Drehen Sie den Kopf so, daß der Laserpunkt auf
der senkrechten Fläche erscheint.
• Markieren Sie die senkrechte Stellung der Mitte
jedes Laserstrahls. Schalten Sie das Werkzeug aus.
• Messen Sie den Unterschied zwischen den
beiden Markierungen.
• Ist der Unterschied zwischen den Markierungen
2,4 mm oder kleiner, so ist der Laserkopf richtig
kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Markierungen
größer als 2,4 mm, so muß der Laserkopf
kalibriert werden.
Überprüfung auf Lotrechtigkeitsfehler
Folgende Überprüfung wird durchgeführt, um zu
überprüfen, ob der Laserkopf lotrecht ausgerichtet ist.
• Stellen Sie das Werkzeug in einen Bereich ca.
18
DEUTSCH
7,5 m von einer senkrechten Fläche entfernt.
• Während das Werkzeug auf einem Stativ steht,
stellen Sie den Kopf auf lotrechten Einsatz ein.
• Hängen Sie ein Lot an der senkrechten Fläche
auf.
• Schalten Sie das Werkzeug mit rotierendem
Laserkopf ein.
• Richten Sie die Laserlinie mit der Lotschnur aus.
• Ist die Laserlinie mit der Lotschnur ausgerichtet,
so ist der Laserkopf richtig kalibriert.
• Ist die Laserlinie nicht mit der Lotschnur ausgerichtet, so muß der Laserkopf kalibriert werden.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Reinigen Sie die Linse bei Bedarf mit einem
weichen Tuch oder einem in Alkohol getränkten
Wattestäbchen. Verwenden Sie keine anderen
Reinigungsmittel.
19
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und
die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die
recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen. DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem
Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel
abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe
(Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen
und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll
entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
de - 1011
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Eine Übersicht über die DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie
auch im Internet: www.2helpU.com.
de - 11
20
ENGLISH
ROTARY LASER DW073
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT power tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
V
Rotary speed
min-1
Laser class
Protection class
Receptacle thread
Weight (without
battery pack)
kg
Battery pack
Battery type
Voltage
Weight
DW073
9.6/12/14.4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
For more information, please contact DEWALT at the
address below or refer to the back of the manual.
DW073
LpA
3.2
DE9095
NiCd
V 18
kg 1.1
Charger
Mains voltage
VAC
Approx. charging time h
Weight
kg
DW073
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 73/23/EEC, 98/37/EEC,
89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
DE9108
230
1
0.4
DE9039
NiMH
18
1.1
(sound pressure)
dB(A)*
< 70
LWA (acoustic power)
dB(A)
-
Weighted RMS acceleration value
m/s2
< 2.5 m/s2
* at the operator’s ear
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DE9116
230
1
0.4
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland 230 V tools 3 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
US-TUVR-0845
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
21
en - 1
ENGLISH
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool. Also refer to the manual of any power
tool that will be used with this tool. Save this
manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose power tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use power tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool.
The tool will do the job better and safer at the
rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
6 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Keep all controls dry, clean and free from oil and
grease.
en - 2
7 Store idle tools
When not in use, power tools must be stored in a
dry place and locked up securely, out of reach of
children.
8 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect its operation.
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed. Do not use the
tool if the switch is defective. Have the switch
replaced by an authorized DEWALT repair agent.
9 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use, before
servicing and when changing accessories.
10 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This power tool is in accordance with the relevant
safety regulations. To avoid danger, electric
appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional safety instructions for rotary lasers
• This laser complies with class 2 according to
EN 60825-1:1994+A11. Do not replace a laser
diode with a different type. If damaged, have the
laser repaired by an authorised repair agent.
• Do not use the laser for any purpose other than
projecting laser lines.
An exposure of the eye to the beam of a class 2 laser
is considered safe for a maximum of 0.25 seconds.
Eyelid reflexes will normally provide adequate
protection. At distances over 1 m, the laser complies
with class 1 and thus is considered completely safe.
• Never look into the laser beam directly and
intentionally.
• Do not use optical tools to view the laser beam.
• Do not set up the tool at a position where the
laser beam can cross any person at head height.
• Do not let children come in contact with the laser.
Additional safety instructions for battery packs
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
22
ENGLISH
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water. Neutralize
with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
In case of eye contact, rinse abundantly with
clean water for at least 10 minutes.
Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Do not incinerate the battery pack
Labels on tool
For a complete reproduction of the labels attached
to the tool, refer to the summary in the back of the
manual. The labels on the tool show the following
pictographs:
Read instruction manual before use
Laser warning
100%
Battery charging
Bump warning
100%
Battery charged
Battery charged
Battery defective
Battery low
Do not probe with conductive objects
Package contents
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
23
The package contains:
1 Rotary laser
1 Target card
1 Pair of glasses
1 Kitbox
1 Charger, DE9108 (DW073K)
1 Charger, DE9116 (DW073KH)
1 Battery pack, 18V, 2.0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Battery pack, 18V, 3.0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Instruction manual
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
The rotary laser DW073 has been designed to
project laser lines to give support to professional
applications. The tool can be used both inside and
outside for horizontal (level) and vertical (plumb)
alignment. The tool can also produce a stationary
laser dot that can be directed manually to establish
or transfer a mark.
en - 3
ENGLISH
The applications range from drop-ceiling installation
and wall layout to foundation leveling and deck
building.
The tool accepts DEWALT battery packs of 9.6, 12,
14.4 and 18 V.
1 Variable speed switch
2 Bump sensor reset button
3 Bump sensor activation button
4 Carrying handle
5 Base leveling knob
6 Base
7 Laser head rotation button
8 Rotary laser head
9 Front air level
10 Front level adjustment knob
11 Wall mount clamp
12 Wall mount clamp lock
13 Rack pinion wheel
14 Head position lever
15 Battery pack
16 Rack pinion locking knob
17 Side level adjustment knob
18 Side air level
Charger
Your DE9108 charger accepts DEWALT NiCd
battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
19 Release buttons
20 Charger
21 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for various
voltages (see technical data). Always check that the
battery pack power corresponds to the voltage on
the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
• Use only DEWALT battery packs and
chargers.
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
en - 4
24
ENGLISH
Battery pack (fig. A & B1 - B3)
Charging the battery pack (fig. A)
When charging the battery pack for the first time, or
after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger and
the battery pack may become warm to touch. This is a
normal condition and does not indicate a problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (15), insert it into the
charger (20) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (21) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged
and the charger automatically switches to equalise
mode. After approx. 4 hours, it will switch to
maintenance charge mode. The battery pack can
be removed at any time or left in the connected
charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized DEWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC, the
red charging indicator may blink twice, switch off
and repeat. This indicates a temporary problem
of the power source. The charger will
automatically switch back to normal operation.
Inserting and removing the battery pack (fig. B1)
• Insert the battery pack (15) into the rear of the
tool until it clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (19) simultaneously and pull the
pack out of the rear of the tool.
25
Equalization mode
The equalization mode helps to maintain
the optimum capacity of the battery
pack. It is therefore recommended to
use the equalization mode weekly or
every 10 charge/discharge cycles.
• Charge the battery pack as described above.
• When the charging indicator stops blinking, leave
the battery in the charger for approx. 4 hours.
Hot Pack Delay
When the charger detects a battery that is hot,
it automatically starts a Hot Pack Delay,
suspending charging until the battery has cooled.
After the battery has cooled, the charger
automatically switches to the pack charging mode.
This feature ensures maximum battery life. The red
indicator (21) blinks long, then short while in the
Hot Pack Delay mode.
Low battery indicator (fig B1)
The tool has been equipped with a low battery
indicator (22) located on the control panel. The low
battery indicator is lit while the tool is switched on.
It will blink to indicate that the battery pack needs to
be recharged and the tool will automatically shut down.
• Switch off the tool and take out the battery pack
(15) to charge it as soon as the indicator blinks.
The tool remains non-operational as long
as a low battery pack is attached to it.
Battery type (fig. B2 & B3)
The tool is suitable for battery packs with different
voltages.
• To fit battery packs of 18 volt, rotate the adapter
plate (23) into position A.
• To fit battery packs of 9.6, 12 or 14.4 volt, rotate
the adapter plate (23) into position B.
Setting up the tool (fig. C1 - C5)
The tool facilitates various set-ups, making it useful
on several jobs.
Floor set-up (fig. C1)
• Place the tool on a relatively smooth and level
surface.
en - 5
ENGLISH
• Adjust the base leveling knob (5) located in the
base (6) to stabilize the tool when necessary.
• Adjust the head (8) for a level or plumb application.
Wall set-up (fig. C2 - C5)
The tool has been equipped with a wall mount (11) for
mounting to wall track to aid in drop ceiling installation
and other specialty leveling projects (fig. C2).
• Turn the tool on its side with the battery pack
(15) below and the wall mount clamp (11) in
position for attachment to the wall track (fig. C3).
• With the base (6) facing the wall, turn the wall
mount clamping lock (12) in the clockwise
direction to open the clamp jaws.
• Place the clamp jaws around the wall track and
turn the wall mount clamping lock (12) in the anticlockwise direction to close the clamp jaws shut
on the track.
• Ensure that the wall mount clamping lock (12) is
securely locked.
Before attaching the tool to a wall track
ensure that the track is properly secured
to the wall.
• Alternatively, the tool can be hung on the wall
using the mounting holes (24) in the base (fig. C2).
- Hold the tool at the desired position against the
wall and mark the location of the two mounting
holes on the wall (fig. C4).
- Drill a hole at each of the marked locations
(required: ø 6 mm, approx. 35 mm deep).
- Insert a corresponding plug into each of the holes.
- Turn a screw into each of the plugs
(required: 6 x 50 mm).
- Hang the tool on the screws.
• Adjust the base leveling knob (5) located in the
base (6) to stabilize the tool when necessary.
• Adjust the head (8) for a level application.
Tripod set-up (fig. C5)
The tool has been equipped with a tripod receptacle
for mounting to the DE0736 tripod (optional) or any
other tripod with the required ratings stated in the
technical data.
• Place the tripod (25) on a relatively smooth and
level surface.
• Mount the tool to the tripod by turning the threaded
pin (26) into the receptacle (27) in the base.
en - 6
• Adjust the head (8) for a level or plumb application.
Adjusting the tool (fig. D1 - D5)
The laser head (8) can be pivoted to adjust the tool for
both level (fig. D1) and plumb (fig. D2) applications.
Level adjustment (fig. D1, D3 & D4)
• Release the head position lever (14) and pivot the
head (8) into leveling position as shown:
- The correct leveling position for the head with
the tool in a floor or tripod set-up is shown in
fig. D1.
- The correct leveling position for the head with
the tool in a wall set-up is shown in fig. D3.
• Re-tighten the lever.
• Read the air levels (9 & 18) to check whether the
head is level (fig. D4).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the level adjustment knobs (10 & 17) until
the head is level.
Plumb adjustment (fig. D2 & D5)
A plumb orientation is performed with the tool in a
floor or tripod set-up.
• Release the head position lever (14) and pivot the
head (8) into plumbing position as shown (fig. D2).
Re-tighten the lever.
• Read the air level (28) to check whether the head
is level (fig. D5).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the level adjustment knob (29) until the head
is level.
Aligning the laser line (fig. E1 & E4)
Level alignment
• With the tool switched on and the laser head
rotating, align the laser line with the position mark.
• If adjustment is required, proceed as follows:
With tool in floor set-up (fig. E1):
• The tool can be placed on any sturdy object to
obtain the required height.
With tool in wall set-up (fig. E2):
• Loosen the locking knob (16) and adjust the rack
pinion wheel (13) to set the tool to the correct
position. Tighten the locking knob (16).
26
ENGLISH
With tool in tripod set-up (fig. E3):
• Adjust the tripod to set the tool to the required
height.
Plumb alignment (fig. E4)
• With the tool switched on and the laser head
rotating, align the laser line with the position mark.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the locking knob (16) and adjust the rack
pinion wheel (13) to set the tool to the correct
position. Tighten the locking knob (16) (fig. E4).
• Turn the level adjustment knob (30) until the head
aligns with the position mark.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Always mark the center of the laser line or dot.
• To increase working distance and accuracy,
set up the tool in the middle of your working area.
• Make sure the tool has been set up securely.
• Extreme temperature changes cause movement
of internal parts that may affect the accuracy of
the tool. Regularly check the accuracy while
using the tool under these circumstances.
• Regularly check whether the tool has registered a
bump. When it has registered a bump,
re-adjustment to balance or set-up may be required.
• If the tool has been dropped or has tipped over,
have the calibration system checked by a
qualified repair agent.
Switching on and off (fig. A)
• To switch the tool on, turn the switch (1) in the
clockwise direction.
• To switch the tool off, turn the switch (1) in the
anti-clockwise direction until it clicks in place.
Setting the rotation speed (fig. F)
The variable speed switch (1) can be used for advance
setting of the rotation speed, which helps determining
the quality of the line. The rotary head remains
stationary in the first quarter of the setting range.
• Turn the switch (1) as desired. Turning the switch
in the clockwise direction increases the rotation
speed. Turning the switch in the anti-clockwise
direction decreases the rotation speed.
27
• For a stationary dot, set the switch in the first
quarter of the setting range.
• For a bright line, set the switch to a slow rotation
speed.
• For a solid line, set the switch to a fast rotation
speed.
Manually rotating the laser head (fig. G)
In the stationary position, the laser head can be
rotated manually.
• Depress the rotation button (7) and while keeping
the button depressed turn it to rotate the laser
head (8) into the required position.
Do not attempt to depress the rotation
button while the laser head is rotating at
a preset rotation speed.
Bump sensor (fig. H)
The bump sensor responds to any bump that may
affect the tool’s balance or set-up. Once it registers
a bump, the indicator light (28) goes blinking.
• To reset the bump sensor, press the button (2).
The indicator (28) stops blinking.
Activating the bump sensor interruption
With the bump sensor interruption activated, once a
bump is registered the rotating laser head stops
rotating while the laser beam starts flashing.
• To activate the bump sensor interruption, press
the button (3). The indicator (29) lights up.
• To reset the bump sensor, press the button (2).
The indicator (28) stops blinking and the tool
returns to normal operation.
Tool aids (fig. I1 & I2)
Several aids have been supplied that might be
helpful while operating the tool.
Laser enhancement glasses (fig. I1)
The red lens glasses improve the visibility of the laser
beam under bright light conditions or over long
distances. Providing best results indoors, the lens
filters out ambient light and intensifies the projected
dot or line. The glasses do not keep the laser beam
from entering the eyes.
en - 7
ENGLISH
Never look into the laser beam directly
with these glasses.
DE0730 Target card (fig. I2)
The target card locates and marks the laser beam
as the beam crosses the card, thus enhancing the
visibility of the projected line. The laser beam passes
through the red plastic surface and is reflected by
the reflective rear side of the card. Supporting easy
use during plumb and level adjustment, the card is
marked with inch and metric scales, and has magnets
at the top to hold it to ceiling track or steel studs.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These are:
- DE0732 Digital laser detector
- DE0734 Grade rod
- DE0736 Tripod
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Field calibration check
The field calibration checks must be performed
securely and accurately to make a correct diagnosis.
Whenever an error is registered, have the tool
calibrated by a qualified repair agent.
Always have the laser head calibrated by
a qualified repair agent.
Tilt error checks
The following checks are performed to check the
calibration of laser head for level alignment.
• Place the tool in an area midway between two
vertical surfaces that are about 30 m away from
each other.
• With the tool in a tripod set-up, adjust the head
for a level application.
• To perform a quick check, read the front and rear
air levels.
en - 8
After one of the air levels has been adjusted they
should both be level. If the other air level is not
level, the laser head must be calibrated.
To perform a front-to-back tilt error check:
• Position the tool so that it is aimed front-to-back
toward the vertical surfaces.
• Switch on the tool with the laser head rotating.
• Mark the centre of the laser beam on each of the
surfaces.
• Switch off the tool and rotate it 180° so that it is
aimed front to back the other way around.
• Switch on the tool with the laser head rotating
and once again mark the centre of the laser
beam on each of the surfaces. Switch off the
tool.
• Measure the difference between the marks on
both surfaces. The difference between the marks
on the one surface must equal the difference
between the marks on the other surface.
• If the difference between the marks is 6.35 mm
or less, the laser head is properly calibrated.
• If the difference between the marks is more than
6.35 mm, the laser head must be calibrated.
To perform a side-to-side tilt error check:
• Position the tool so that it is aimed side-to-side
toward the vertical surfaces.
• Following the same procedure as described
above, mark the centre of the laser beam on
each of the surfaces with the tool in this position,
after which the tool is rotated 180° to mark the
centre of the laser beam once again.
• Measure the difference between the marks on
both surfaces. The difference between the marks
on the one surface must equal the difference
between the marks on the other surface.
• If the difference between the marks is 6.35 mm
or less, the laser head is properly calibrated.
• If the difference between the marks is more than
6.35 mm, the laser head must be calibrated.
Cone error check
The following check is performed to check the
calibration of laser beam relative to the laser head.
• Place the tool in an area at about 7.5 m from a
vertical surface.
• Adjust the head for a level application.
28
ENGLISH
• To perform a quick check, switch on the tool with
the laser head rotating. The tool should produce
a single line. If the tool produces a double line,
the laser head must be calibarated.
• Switch on the tool with the laser head stationary.
• Rotate the head so that the laser dots appear on
the vertical surface.
• Mark the vertical position of the centre of each of
the laser beams. Switch off the tool.
• Measure the difference between the marks.
• If the difference between the marks is 2.4 mm or
less, the laser head is properly calibrated.
• If the difference between the marks is more than
2.4 mm, the laser head must be calibrated.
Plumb error check
The following check is performed to check the
calibration of laser head for plumb alignment.
• Place the tool in an area at about 7.5 m from a
vertical surface.
• With the tool in a tripod set-up, adjust the head
for a plumb application.
• Hang a plumb bob from the vertical surface.
• Switch the tool on with the laser head rotating.
• Align the laser line with the plumb bob string.
• If the laser line aligns with the plumb bob string,
the laser head is properly calibrated.
• If the laser line does not align with the plumb bob
string, the laser head must be calibrated.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
power tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
• When necessary, clean the lens using a soft cloth
or a cotton bud soaked in alcohol. Do not use
any other cleaning agents.
29
en - 9
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
en - 10
30
ESPAÑOL
LÁSER ROTATORIO DW073
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
V
Velocidad
rotatoria
min-1
Clase de láser
Clase de protección
Rosca del
receptáculo
Peso (sin batería)
kg
DW073
9,6/12/14,4/18
DW073
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
0 - 600
II
IP54
DW073
LpA
5/8" x 11
3,2
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
< 70
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Valor cuadrático medio
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Peso
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga
(próx.)
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9108
230
DE9116
230
VAC
h 1
kg 0,4
ponderado en frecuencia de
la aceleración
* al oído del usuario
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
1
0,4
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
US-TUVR-0845
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
31
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta. Además, consulte el manual de
instrucciones de la máquina se utilizarse con
esta herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica
a través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 Mantenga alejados a los niños.
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
Atención! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
es - 2
6 Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura. Siga
las instrucciones de mantenimiento y sustitución
de accesorios. Verifique los cables de las
herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
7 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
8 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que no
haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pudiera perjudicar al buen funcionamiento de
la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor
en un Centro de Servicio DEWALT.
9 Extraiga la batería.
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
10 Haga reparar su herramienta en un Centro
de Servicio DEWALT.
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Instrucciones de seguridad adicionales para
equipos de rayos láser rotatorios
• Este láser cumple con la clase 2 según la norma
EN 60825-1:1994+A11. No sustituya el diodo del
láser por uno de diferente tipo. Si se estropea, haga
que lo reparen en un servicio técnico autorizado.
32
ESPAÑOL
• No utilice el láser para cualquier otra finalidad
que no sea proyectar líneas láser.
Se ha determinado que la exposición de los ojos a un
rayo láser de clase 2 no resulta perjudicial si no excede
de 0,25 segundos. Normalmente, las pestañas le
proporcionarán una protección adecuada. A distancias
superiores a 1 metro, el láser cumple con la clase 1 y
por tanto se considera totalmente seguro.
• No mire nunca directamente y deliberadamente
al rayo láser.
• No utilice herramientas ópticas para mirar el rayo
láser.
• No monte la herramienta en una posición en la
cual el rayo láser pueda alcanzar una persona a
la altura de la cabeza.
• No permita que los niños entren en contacto
con el láser.
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta
(por ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
• El líquido una solución de un 25-30% de hidróxido
de potasio, puede resultar nocivo.
En caso de que entre en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con agua. Neutralícelo con
un ácido suave como zumo de limón o vinagre.
En caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
Etiquetas sobre la herramienta
Para la reproducción completa de las etiquetas
adheridas a la herramienta, consulte el resumen
al final del manual. Las etiquetas de la herramienta
presentan las siguientes pictografías:
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Aviso de láser
100%
Cargando
Aviso de choque
100%
Cargado
Cargado
Batería defectuosa
Batería baja
No unirlos con objetos conductores
33
es - 3
ESPAÑOL
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Láser rotatorio
1 Tarjeta objetivo
1 Par de gafas
1 Caja de transporte
1 Cargador, DE9108 (DW073K)
1 Cargador, DE9116 (DW073KH)
1 Batería, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Batería, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Manual de instrucciones
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
El láser rotatorio DW073 ha sido diseñado para
proyectar líneas láser con el fin de ayudar en
aplicaciones profesionales. Esta herramienta puede
utilizarse tanto en interiores como en exteriores para
alineaciones horizontales (nivelado) y verticales
(plomada). La herramienta también puede producir
un punto láser estacionario que puede dirigirse
manualmente para establecer o transferir una
marca. Las aplicaciones abarcan desde la
instalación de falsos techos y la disposición de
paredes hasta el nivelado de cimientos y la
construcción de tableros.
La herramienta acepta baterías DEWALT de 9,6, 12,
14,4 y 18 V.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de restablecimiento del sensor de choque
3 Botón de activación del sensor de choque
4 Asa de transporte
5 Palomilla nivelante de la base
6 Base
7 Botón de rotación de la cabeza del láser
8 Cabeza del láser rotatorio
9 Nivel de aire frontal
10 Palomilla de ajuste de nivel frontal
11 Abrazadera del soporte de pared
12 Cierre de abrazadera del soporte de pared
13 Rueda de piñón engranado
14 Palanca de posición de la cabeza
15 Batería
16 Palomilla de bloqueo del piñón engranado
17 Palomilla de ajuste de nivel lateral
18 Nivel de aire lateral
es - 4
Cargador
Su cargador DE9108 acepta baterías NiCd DEWALT
desde 7,2 hasta 18 V.
Su cargador DE9116 acepta baterías NiCd y NiMH
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
19 Pulsadores de arranque
20 Cargador
21 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
• Usar sólo baterías y cargadores de
DEWALT.
34
ESPAÑOL
Batería (fig. A & B1 - B3)
Carga de la batería (fig. A)
Cuando cargue la batería por primera vez, o
después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga, la
batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C.
Temperatura de carga recomendada:
aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (15), introdúzcala en el
cargador (20) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (21) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. El empaquetado de
baterías ya estará completamente cargado y el
cargador pasará automáticamente al modo de
ecualización. Al cabo de unas cuatro horas,
cambiará al modo de mantenimiento. Se puede
sacar en cualquier momento o dejarse
indefinidamente en el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
insertar el empaquetado de baterías o pruebe
con uno nuevo. Si tampoco es posible cargar
éste último, haga revisar el cargador por un
Centro de Servicio DEWALT.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo puede parpadear dos
veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal de manera automática.
35
Inserción y extracción de la batería (fig. B1)
• Inserte la batería (15) en la parte posterior
de la herramienta hasta que encaje en su lugar.
• Para extraerla, apriete los dos botones de
liberación (19) a la vez y sáquela de la parte
posterior de la herramienta.
Modo de ecualización
El modo de ecualización permite
mantener la batería recargable a su
capacidad máxima. Se recomienda la
utilización de esta función una vez la
semana o entre cada 10 ciclos de carga/
descarga.
• Inicie el proceso de carga, según la descripción.
• Cuando el indicador de carga dejará de
parpadear, deje la batería en el cargador
conectado durante 4 horas.
Retardo de carga caliente
Cuando el cargador detecta una batería que está
caliente, se pone en funcionamiento de forma
inmediata un Retardo de carga caliente que
suspende la carga hasta que la batería se ha
enfriado. Una vez que la batería se ha enfriado, el
cargador pasa de forma automática al modo de
carga. Esta característica asegura una vida útil de
la batería máxima. El indicador (6) parpadea durante
un intervalo de tiempo largo y después durante un
intervalo corto mientras se halla en el modo de
retardo de carga caliente.
<kopje roman>Indicador de batería baja (fig. B1)
La herramienta está equipada con un indicador de
batería baja (22) ubicado en el panel de control.
El indicador de batería baja se enciende cuando la
herramienta se pone en marcha. Parpadea para
indicar que debe recargarse la batería y la
herramienta se desconecta automáticamente.
• Apague la herramienta y extraiga la batería (15)
para cargarla en cuanto el indicador parpadee.
La herramienta permanecerá inoperativa
mientras contenga una batería baja.
es - 5
ESPAÑOL
Tipo de batería (fig. B2 & B3)
La herramienta es adecuada para baterías de
distintas tensiones.
• Para colocar baterías de 18 voltios, gire la placa
del adaptador (23) a la posición A.
• Para colocar baterías de 9,6, 12 o 14,4 voltios,
gire la placa del adaptador (23) a la posición B.
Montaje de la herramienta (fig. C1 - C5)
La herramienta permite diversos montajes,
resultando útil para varias aplicaciones.
Montaje de suelo (fig. C1)
• Coloque la herramienta sobre una superficie
relativamente lisa y nivelada.
• Ajuste la palomilla nivelante de la base (5)
ubicada en la base (6) para estabilizar la
herramienta cuando sea necesario.
• Ajuste la cabeza (8) para una aplicación de
nivelado o plomada.
Montaje de pared (fig. C2 - C5)
La herramienta está equipada con un soporte de
pared (11) para montarla en una guía de pared y
ayudar en la instalación de falsos techos y otros
proyectos de nivelado especializados (fig. C2).
• Gire la herramienta de lado con la batería (15)
hacia abajo y la abrazadera del soporte de pared
(11) en posición para su acoplamiento a la guía
de pared (fig. C3).
• Con la base (6) mirando a la pared, gire el cierre
de abrazadera del soporte de pared (12) en el
sentido de las agujas del reloj para abrir las
mandíbulas de la abrazadera.
• Coloque las mandíbulas de la abrazadera
alrededor de la guía de pared y gire el cierre de
abrazadera del soporte de pared (12) en sentido
contrario a las agujas del reloj para cerrar las
mandíbulas de la abrazadera sobre la guía
• Compruebe que el cierre de abrazadera del
soporte de pared (12) está firmemente cerrado.
Antes de acoplar la herramienta a la guía
de pared compruebe que la guía está
adecuadamente sujeta a la pared.
• Alternativamente, la herramienta puede colgarse
de la pared usando los orificios de montaje (24)
de la base (fig. C2).
es - 6
- Sujete la herramienta en la posición deseada
contra la pared y marque la ubicación de los
dos orificios de montaje sobre la pared (fig. C4).
- Taladre un agujero en cada una de las
ubicaciones marcadas (requerido: ø 6 mm,
aprox. 35 mm de profundidad).
- Inserte el taco correspondiente en cada uno
de los agujeros.
- Atornille un tornillo en cada uno de los tacos
(requerido: 6 x 50 mm).
- Cuelgue la herramienta de los tornillos.
• Ajuste la palomilla nivelante de la base (5)
ubicada en la base (6) para estabilizar la
herramienta cuando sea necesario.
• Ajuste la cabeza (8) para una aplicación de
nivelado.
Montaje sobre trípode (fig. C5)
La herramienta está equipada con un receptáculo
de trípode para montar el trípode DE0736 (opcional)
o cualquier otro trípode con los valores nominales
estipulados en los datos técnicos.
• Coloque el trípode (25) sobre una superficie
relativamente lisa y nivelada.
• Monte la herramienta en el trípode girando la
clavija roscada (26) en el receptáculo (27) de la
base.
• Ajuste la cabeza (8) para una aplicación de
nivelado o plomada.
Ajuste la herramienta (fig. D1 - D5)
La cabeza del láser (8) puede bascularse para
ajustar la herramienta tanto para aplicaciones de
nivelado (fig. D1) como de plomada (fig. D2).
Ajuste de nivelado (fig. D1, D3 & D4)
• Suelte la palanca de posición de la cabeza (14) y
bascule la cabeza (8) a la posición de nivelado
como se indica:
- En la fig. D1 se indica la posición de nivelado
correcta para la cabeza con la herramienta
montada en el suelo o sobre un trípode.
- En la fig. D3 se indica la posición de nivelado
correcta para la cabeza con la herramienta
montada en la pared.
• Vuelva a apretar la palanca.
• Lea los niveles de aire (9 & 18) para comprobar
si la cabeza está nivelada (fig. D4).
36
ESPAÑOL
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire las palomillas de ajuste de nivel (10 & 17)
hasta que la cabeza esté nivelada.
Ajuste de plomada (fig. D2 & D5)
La orientación de plomada se realiza con la
herramienta montada en el suelo o sobre un trípode.
• Libere la palanca de posición de la cabeza (14) y
bascule la cabeza (8) a la posición de plomada
como se indica (fig. D2). Vuelva a apretar la palanca.
• Lea los niveles de aire (28) para comprobar si la
cabeza está nivelada (fig. D5).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire la palomilla de ajuste de nivel (29) hasta que
la cabeza esté nivelada.
Alineación de la línea láser (fig. E1 & E4)
Alineación de nivel
• Con la herramienta encendida y la cabeza del
láser girando, alinee la línea láser con la marca
de posición.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
Con la herramienta montada en el suelo (fig. E1):
• La herramienta puede colocarse sobre cualquier
objeto robusto para obtener la altura requerida.
Con la herramienta montada en la pared (fig. E2):
• Afloje la palomilla de fijación (16) y ajuste la rueda
de piñón engranado (13) para fijar la herramienta
en la posición correcta. Apriete la palomilla de
fijación (16).
Con la herramienta montada sobre un trípode (fig. E3):
• Ajuste el trípode para fijar la herramienta a la
altura requerida.
Alineación de plomada (fig. E4)
• Con la herramienta encendida y la cabeza del
láser girando, alinee la línea láser con la marca
de posición.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la palomilla de fijación (16) y ajuste la rueda
de piñón engranado (13) para fijar la herramienta
en la posición correcta. Apriete la palomilla de
fijación (16) (fig. E4).
• Gire la palomilla de ajuste de nivel (30) hasta que la
cabeza quede alineada con la marca de posición.
37
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Marque siempre el centro de la línea o el punto
láser.
• Para aumentar la distancia y precisión del
trabajo, monte la herramienta en medio de su
área de trabajo.
• Compruebe que la herramienta está firmemente
montada.
• Los cambios bruscos de temperatura ocasionan
el movimiento de las piezas internas, pudiendo
afectar a la precisión de la herramienta.
Compruebe la precisión de la herramienta con
regularidad mientras la utiliza en tales
circunstancias.
• Comprueba con regularidad si la herramienta
presenta algún golpe. Si se registra algún golpe,
es posible que requiera un reajuste del equilibrio
o del montaje.
• Si la herramienta se cae o se voltea, haga que la
cabeza del láser sea calibrada por un servicio
técnico cualificado.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender la herramienta, gire el interruptor
(1) en el sentido de las agujas del reloj.
• Para apagar la herramienta, gire el interruptor (1)
en sentido contrario a las agujas del reloj.
Fijar la velocidad de rotación (fig. F)
El interruptor de velocidad variable (1) puede
utilizarse para fijar anticipadamente la velocidad de
rotación, lo que ayuda a determinar la calidad de la
línea. La cabeza rotatoria permanece estacionaria
durante el primer cuarto del rango de fijación.
• Gire el interruptor (1) según lo desee. Girando el
interruptor en el sentido de las agujas del reloj
aumenta la velocidad de rotación. Girando el
interruptor en sentido contrario a las agujas del
reloj disminuye la velocidad de rotación.
• Para un punto estacionario, fije el interruptor en
el primer cuarto del rango de fijación.
• Para obtener una línea brillante, fije el interruptor
a una velocidad de rotación lenta.
• Para obtener una línea sólida, fije el interruptor a
una velocidad de rotación rápida.
es - 7
ESPAÑOL
Rotación manual de la cabeza del láser (fig. G)
En la posición estacionaria, la cabeza del láser
puede girarse manualmente.
• Apriete el botón de rotación (7) y gírelo mientras
lo mantiene apretado para hacer girar la cabeza
del láser (8) a la posición requerida.
No intente apretar el botón de rotación
mientras la cabeza del láser está girando
a una velocidad de rotación prefijada.
Sensor de choque (fig. H)
El sensor de choque responde a cualquier golpe
que pueda afectar al equilibrio o montaje de la
herramienta. Una vez registrado el choque, la luz
indicadora (28) empezará a parpadear.
• Para restablecer el sensor de choque, oprima el
botón (2). El indicador (28) dejará de parpadear.
Activar la interrupción del sensor de choque
Con la interrupción del sensor de choque activada,
una vez que se registra el choque la cabeza rotatoria
del láser deja de girar mientras el rayo láser empieza
a parpadear.
• Para activar la interrupción del sensor de choque,
oprima el botón (3). El indicador (29) se enciende.
• Para restablecer el sensor de choque, oprima el
botón (2). El indicador (28) deja de parpadear y la
herramienta vuelve al funcionamiento normal.
Ayudas para la herramienta (fig. I1 & I2)
Se suministran varias ayudas que pueden resultar
útiles durante el funcionamiento de la herramienta.
Gafas de ampliación del láser (fig. I1)
Las gafas de lentes rojas mejoran la visibilidad del
rayo láser en condiciones de luz brillante o a grandes
distancias. Proporcionando resultados óptimos en
interiores, las lentes filtran la luz ambiental e
intensifican el punto o la línea proyectada. Las gafas
no impiden que el rayo láser penetre en los ojos.
No mire nunca directamente al rayo láser
con estas gafas.
Tarjeta objetivo DE0730 (fig. I2)
La tarjeta objetivo ubica y marca el rayo láser en cuanto
éste atraviesa la tarjeta, ampliando así la visibilidad de la
línea proyectada.
es - 8
El rayo láser pasa a través de la superficie de plástico
rojo y es reflejada por la cara reflectante de la tarjeta. La
tarjeta, que resulta de uso sencillo durante el ajuste de
plomada y nivelado, está marcada con escalas métricas
y de pulgadas y tiene imanes en la parte superior para
sujetarla a la guía del techo o a pernos de acero.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Son los siguientes:
- Detector de láser digital DE0732
- Varilla de pendiente DE0734
- Trípode DE0736
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Comprobación de calibrado del campo
Las comprobaciones de calibrado del campo deben
realizarse con seguridad y precisión para efectuar un
diagnóstico correcto. Siempre que se registre un
error, haga calibrar la herramienta por un servicio
técnico cualificado.
Procure que la cabeza del láser sea
calibrada siempre por un servicio técnico
cualificado.
Comprobación de errores de inclinación
Para verificar el calibrado de la cabeza del láser para
la alineación de nivel se realizan las siguientes
comprobaciones.
• Coloque la herramienta en una zona a medio
camino entre dos superficies verticales que se
encuentren a una distancia aproximada de 30 m
entre sí.
• Con la herramienta montada sobre el trípode,
ajuste la cabeza para una aplicación de nivelado.
• Para realizar una rápida comprobación, lea los
niveles de aire frontal y posterior. Una vez
ajustado uno de los niveles de aire, ambos
deberían estar nivelados. Si el otro nivel de aire no
está nivelado, debe calibrarse la cabeza del láser.
38
ESPAÑOL
Para realizar una comprobación de error de
inclinación adelante-atrás:
• Coloque la herramienta de forma que esté
dirigida de adelante-atrás hacia las superficies
verticales.
• Encienda la herramienta con la cabeza del láser
girando.
• Marque el centro del rayo láser en cada una de
las superficies.
• Apague la herramienta y gírela 180° de modo
que esté dirigida de adelante-atrás en el otro
sentido.
• Encienda la herramienta con la cabeza del láser
girando y marque de nuevo el centro del rayo
láser en cada una de las superficies. Apague la
herramienta.
• Mida la diferencia entre las marcas en ambas
superficies. La diferencia entre las marcas en una
superficie debe ser igual a la diferencia entre las
marcas de la otra superficie.
• Si la diferencia ente las marcas es de 6,35 mm o
inferior, la cabeza del láser está adecuadamente
calibrada.
• Si la diferencia ente las marcas es superior a
6,35 mm, la cabeza del láser debe calibrarse.
Comprobación de error de cono
Para verificar el calibrado del rayo láser en relación
con la cabeza del láser se realiza la siguiente
comprobación.
• Coloque la herramienta en un área
aproximadamente a 7,5 m de una superficie
vertical.
• Ajuste la cabeza para una aplicación de nivelado.
• Para realizar una rápida comprobación, encienda
la herramienta con la cabeza del láser girando.
La herramienta debe producir una sola línea. Si la
herramienta produce una línea doble, la cabeza
del láser debe calibrarse.
• Encienda la herramienta con la cabeza del láser
estacionaria.
• Gire la cabeza de modo que los puntos láser
aparezcan sobre la superficie vertical.
• Marque la posición vertical del centro de cada
uno de los rayos láser. Apague la herramienta.
• Mida la diferencia entre las marcas.
• Si la diferencia ente las marcas es de 2,4 mm o
inferior, la cabeza del láser está adecuadamente
calibrada.
• Si la diferencia ente las marcas es superior a 2,4
mm, la cabeza del láser debe calibrarse.
Para realizar una comprobación de error de
inclinación lateral:
• Coloque la herramienta de forma que esté
dirigida lado-a-lado hacia las superficies
verticales.
• Siguiendo el mismo procedimiento antes
descrito, marque el centro del rayo láser en cada
una de las superficies con la herramienta en esta
posición, tras lo cual debe girar la herramienta
180° para marcar nuevamente el centro del rayo
láser.
• Mida la diferencia entre las marcas en ambas
superficies. La diferencia entre las marcas en una
superficie debe ser igual a la diferencia entre las
marcas de la otra superficie.
• Si la diferencia ente las marcas es de 6,35 mm o
inferior, la cabeza del láser está adecuadamente
calibrada.
• Si la diferencia ente las marcas es superior a
6,35 mm, la cabeza del láser debe calibrarse.
Comprobación del error de plomada
Para verificar el calibrado de la cabeza del láser para
la alineación de plomada se realiza la siguiente
comprobación.
• Coloque la herramienta en un área
aproximadamente a 7,5 m de una superficie
vertical.
• Con la herramienta montada sobre el trípode,
ajuste la cabeza para una aplicación de plomada.
• Cuelgue un plomo de la superficie vertical.
• Encienda la herramienta con la cabeza del láser
girando.
• Alinee la línea láser con el hilo del plomo.
• Si la línea láser está alineada con el hilo del
plomo, la cabeza del láser está adecuadamente
calibrada.
• Si la línea láser no está alineada con el hilo del
plomo, la cabeza del láser debe calibrarse.
39
es - 9
ESPAÑOL
GARANTÍA
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
• Siempre que sea necesario, limpie la lente con
un paño suave o un algodón humedecido con
alcohol. No use ningún otro producto de
limpieza.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
es - 10
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
40
FRANÇAIS
LASER ROTATIF DW073
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
V
Vitesse de rotation min-1
Catégorie de laser
Classe de protection
Filetage du réceptacle
Poids
(sans pack-batteries) kg
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
DW073
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
3,2
DW073
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
< 70
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Pack-batteries
Type de batterie
Tension
Poids
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
LWA (puissance acoustique)
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge
(environ)
Poids
DE9108
VAC 230
DE9116
230
Directeur de développement produits
Horst Großmann
h 1
kg 0,4
1
0,4
Fusible:
Outils 230 V
Valeur moyenne pondérée du
carré de l’accélération
* à l’oreille de l’opérateur
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
US-TUVR-0845
Risque d’incendie.
41
fr - 1
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Egalement se référer au manuel d’instructions de
chaque Power Tool que vous utilisez en
combinaison avec cet outil.
Conserver ce manuel pour s’y reporter à l’avenir.
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention ! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
6 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement.
fr - 2
Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Vérifier régulièrement
l’état du câble d’alimentation et, s’il est
endommagé, le faire changer par votre Service
agréé DEWALT. Vérifier périodiquement le câble
de rallonge et le remplacer s’il est endommagé.
Maintenir les poignées sèches et exemptes
d’huile et de graisse.
7 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
8 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Contrôler l’alignement des pièces
en mouvement et leur grippage éventuel. Tous
les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour
garantir le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions.
Ne pas utiliser l’outil quand l’interrupteur est
défectueux. Faire remplacer l’interrupteur par un
Service agréé DEWALT.
9 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
10 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
laser giratoires
• Ce laser est conforme à la classe 2 selon
EN 60825-1:1994.+ A11. Ne remplacez pas la
diode laser par un type différent. S’il est abîmé,
faites-le réparer par un agent de réparation agréé.
• N’utilisez pas le laser que pour projeter des
lignes laser.
On considère qu’une exposition de l’fiil au rayon
d’un laser de classe 2 est inoffensive pendant
0,25 secondes maximum. Les réflexes de la
paupière seront normalement une protection
adéquate. A des distances de plus de 1 m, le laser
est conforme à la classe 1 et est par conséquent
considéré absolument inoffensif.
42
FRANÇAIS
• Ne regardez jamais le rayon laser directement et
de façon volontaire.
• N’utilisez pas d’appareil optique pour visualiser le
rayon laser.
• Ne placez pas l’outil à une position dans laquelle
le rayon laser pourrait se projeter sur une
personne à la hauteur de la tête.
• Ne laissez pas les enfants en contact avec le
laser.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Ne pas exposer à l’eau
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries (exemple: porter des
clés dans la même poche qu’un packbatteries).
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est
toxique. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Étiquettes sur l’outil
Consultez le résumé à l’arrière de ce manuel pour
obtenir une reproduction complète des étiquettes
fixées sur l’outil. Les étiquettes de l’outil affichent les
symboles suivants
Lire le manuel d’abord
Attention Laser
Attention au choc
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Niveau de batterie faible
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé. Ne pas
charger.
43
fr - 3
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Laser giratoire
1 Carte de cible
1 Pair de lunettes
1 Coffret de transport
1 Chargeur, DE9108 (DW073K)
1 Chargeur, DE9116 (DW073KH)
1 Pack-batteries, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Pack-batteries, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Manuel d’instructions
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Chargeur
Votre chargeur DE9108 accepte des packsbatteries NiCd DEWALT de 7,2 à 18 V.
Votre chargeur DE9116 accepte des packsbatteries NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
19 Boutons de dégagement
20 Chargeur
21 Voyant rouge
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour plusieurs
tensions (voir caractéristiques techniques). Vérifier si
la puissance du pack-batteries correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Contrôler que la tension du votre chargeur
correspond à la tension secteur.
Description (fig. A)
Le laser giratoire DW073 a été conçu pour projeter
des lignes laser qui servent d’appui aux applications
professionnelles. L’outil peut être utilisé à l’intérieur
et à l’extérieur pour des alignements horizontaux
(niveau) et verticaux (plomb). L’outil peut aussi
produire un point laser stationnaire qui peut être
dirigé manuellement pour fixer ou transférer un
repère. Il peut s’appliquer dans les installations de
plafond suspendu, les dispositions de murs ainsi
que dans le nivellement des fondations et la
construction de hourdis.
L’outil peut être alimenté par des packs-batterie
DEWALT de 9,6, 12, 14,4 et 18 V.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de réinitialisation du capteur de
secousse.
3 Bouton d’activation du capteur de secousse.
4 Poignée de transport
5 Bouton de mise à niveau de la base
6 Base
7 Bouton de rotation de la tête du laser
8 Tête du laser giratoire
9 Niveau d’air avant
10 Bouton de réglage de niveau avant
11 Support de fixation murale
12 Blocage de support de fixation murale
13 Grille de la roue du pignon
14 Levier de position de la tête
15 Pack-batteries
16 Bouton de blocage du pignon de la grille
17 Bouton de réglage de niveau latéral
18 Niveau d’air latéral
fr - 4
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
-outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et
la longueur maximum est de 30 m.
44
FRANÇAIS
Assemblage et réglage
Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’arret avant
d’introduire ou d’enlever le pack-batteries.
• Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Pack-batteries (fig. A & B1 - B3)
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80% de
charge. Après plusieurs cycles de charge - décharge,
votre pack-batteries atteindra sa pleine capacité.
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente tandis que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé DEWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (15), l’introduire
dans le chargeur (20) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond. Le
voyant rouge (21) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé. Le
chargeur passe automatiquement au mode de
compensation. Au bout d’environ 4 heures, il
passe finalement au mode de maintien de
charge. Le pack-batteries peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faire tester votre
pack-batteries par un service agréé DEWALT.
45
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge clignote deux fois et le
chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
Montage et démontage du pack-batteries (fig. B1)
• Insérez le pack-batteries (15) dans la partie
arrière de l’outil jusqu’à ce qu’il se mette en place
avec un clic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncez
simultanément les deux boutons de dégagement
(19) et enlevez le pack de la partie arrière de
l’outil.
Mode de compensation
Le mode de compensation sert à
conserver la capacité maximale du packbatteries. Il est recommandé d’utiliser cette
fonction chaque semaine ou tous les 10
cycles de chargement/déchargement.
• Lancez le processus de chargement comme
décrit ci-dessus.
• Quand le voyant cesse de clignoter, laisser le
pack-batteries connecté dans le chargeur pour 4
heures environ.
Chargement retardé d’un pack-batteries surchauffé
Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries
surchauffé, le chargement de la batterie est
automatiquement retardé. Le chargeur retourne
automatiquement au mode normal après le
refroidissement du pack-batteries. Ceci garantit une
durée de vie prolongée du pack-batteries. Le voyant
rouge (21) clignote à intervalles longs; en mode de
chargement retardé, le voyant clignote rapidement.
Témoin de décharge de la batterie (fig. B1)
L’outil a été équipé d’un témoin de décharge de la
batterie (22) situé sur le panneau de commande. Le
témoin de décharge de batterie est allumé lorsque
l’outil est allumé. Il clignote pour indiquer que le
pack de batterie a besoin d’être rechargé et que
l’outil s’arrêtera automatiquement.
fr - 5
FRANÇAIS
• Éteignez l’outil et enlevez le pack de batterie (15)
pour le charger aussi tôt que le témoin clignote.
L’outil ne pourra pas être utilisé tant que
le pack de batterie déchargé sera installé.
Type de batterie (fig. B2 & B3)
Vous pouvez installer des packs de batterie de
différentes tensions dans l’outil.
• Pour placer des packs de batterie de 18 volts,
faites tourner la plaque de l’adaptateur (23)
jusqu’à la position A.
• Pour placer des packs de batterie de 9,6, 12 ou
14,4 volts, faites tourner la plaque de
l’adaptateur (23) jusqu’à la position B.
Réglage de l’outil (fig. C1 - C5)
Vous pourrez effectuer plusieurs réglages sur l’outil,
et lui permettre ainsi d’être disponible pour diverses
applications.
Réglage de sol (fig. C1)
• Placez l’outil sur une surface lisse et de niveau.
• Réglez le bouton de réglage de la base (5) situé à
la base (6) pour stabiliser l’outil au besoin.
• Réglez la tête pour une application de niveau ou
en aplomb
Réglage au mur (fig C.2- C5)
L’outil a été équipé d’un système de fixation murale
(11) pour pouvoir le monter sur un point d’attache
du mur lors de l’installation d’un plafond suspendu
et pour d’autres projets où une mise à niveau est
nécessaire (fig. C2).
• Faites tourner l’outil sur le côté en plaçant le
pack de batterie (15) en-dessous et le support de
fixation murale (11) en place pour l’attacher sur le
point d’attache du mur (fig. C3).
• Lorsque la base (6) est placée en face du mur,
faite tourner le blocage du support de fixation
murale (12) dans les sens des aiguilles d’une
montre pour ouvrir les mâchoires du support.
• Placez les mâchoires du support autour du point
d’attache du mur et faites tourner le blocage du
support de fixation murale (12) dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour refermer les
mâchoires du support autour du point d’attache.
• Assurez-vous que le blocage du support de
fixation murale (12) est bien verrouillé fermement.
fr - 6
Avant de fixer l’outil sur un mur, assurezvous que le point d’attache du mur est
bien solidement fixé au mur.
• L’outil peut aussi être accroché au mur à l’aide
des trous de montage (24) à la base (fig. C2).
- Maintenez l’outil dans la position souhaitée
contre le mur et repérez l’emplacement des
deux trous de montage sur le mur (fig. C4).
- Percez un trou dans chacun des emplacement
repérés (au minimum : ø 6 mm, environ 35 mm
de profondeur)
- Placez une cheville adaptée dans chacun des
trous.
- Enfoncez une vis dans chacune des chevilles
(au minimum : 6 x 50 mm).
- Accrochez l’outil sur les vis.
• Réglez le bouton de réglage de la base (5) situé à
la base (6) pour stabiliser l’outil au besoin.
• Réglez la tête (8) pour une application de niveau.
Réglage du trépied (fig. C5)
L’outil est équipé d’une encoche pour le monter sur
le trépied DE0736 (en option) ou sur un autre trépide
dont les caractéristiques correspondent à celles
indiquées dans la feuille technique.
• Placez le trépied (25) sur une surface lisse et de
niveau.
• Montez l’outil sur le trépied en faisant tourner la
goupille filetée (26) dans l’encoche (27) à la base.
• Réglez la tête pour une application de niveau ou
en aplomb
Réglage de l’outil (fig D1 - D5)
La tête laser (8) peut pivoter pour régler l’outil pour
les applications de niveau (fig. D1) et les applications
en aplomb (fig. D2).
Réglage du niveau (fig. D1, D3 & D4)
• Relâchez le levier de position de la tête (14) et
faites pivoter la tête (8) dans la position indiquée :
- La position de niveau correcte pour la tête
lorsque l’outil est posé au sol ou sur un trépied
est celle indiquée dans la figure D1.
- La position de niveau correcte pour la tête
lorsque l’outil est fixé sur un mur est celle
indiquée dans la figure D3.
• Serrez à nouveau le levier.
46
FRANÇAIS
• Lisez le niveau d’air (9 & 18) pour vérifier si la tête
est bien de niveau (fig. D4).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Faites tourner les boutons de réglage de niveau
(10 & 17) jusqu’à ce que la tête soit de niveau.
Réglage de l’aplomb (fig. D2 & D5)
Une orientation d’aplomb est réalisée lorsque l’outil
est posé au sol ou sur un trépied.
• Relâchez le levier de position de la tête (14) et
faites pivoter la tête (8) dans la position d’aplomb
indiquée (fig. D2). Serrez à nouveau le levier.
• Lisez le niveau d’air (28) pour vérifier si la tête est
bien de niveau (fig. D5).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Faites tourner les boutons de réglage de niveau
(29) jusqu’à ce que la tête soit de niveau.
Alignement de la ligne laser (fig. E1 & E4).
Alignement du niveau
• Lorsque l’outil est allumé et que la tête de laser
tourne, alignez la ligne laser avec le repère.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
Lorsque l’outil est posé au sol (fig. E1)
• L’outil peut être placé sur tout objet solide pour
obtenir la hauteur désirée.
Lorsque l’outil est fixé au mur (fig. E2)
• Relâchez le bouton de blocage (16) et réglez la
roue du pignon (13) pour placer l’outil dans la
position correcte. Serrez le bouton de blocage (16).
Lorsque l’outil est fixé sur un trépied (fig. E3)
• Réglez le trépied pour placer l’outil à la hauteur
désirée.
Alignement d’aplomb (fig. E4)
• Lorsque l’outil est allumé et que la tête de laser
tourne, alignez la ligne laser avec le repère.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Relâchez le bouton de blocage (16) et réglez la
roue du pignon (13) pour placer l’outil dans la
position correcte. Serrez le bouton de blocage
(16) (fig. E4).
• Faites tourner le bouton de réglage du niveau
(30) jusqu’à ce que la tête soit alignée avec le
repère.
47
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Repérez toujours le centre de la ligne laser ou du
point de laser.
• Pour augmenter la distance de travail et la
précision, placez l’outil au milieu de votre zone
de travail.
• Assurez-vous que l’outil est bien correctement
réglé et en toute sécurité.
• Les changements brusques de température
peuvent entraîner un déplacement des pièces
internes qui pourrait endommager la précision de
l’outil Vérifiez régulièrement la précision lorsque
vous utilisez l’outil dans ces circonstances.
• Vérifiez régulièrement que l’outil n’a pas été soumis
à un choc. Lorsqu’il a subi un choc, il peut être
nécessaire de le régler à nouveau pour l’équilibrer.
• Si l’outil est tombé ou a basculé, faites calibrer la
tête de laser par un technicien de maintenance
qualifié.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour allumer l’outil, faites tourner l’interrupteur (1)
dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Pour éteindre l’outil, faites tourner l’interrupteur (1)
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce qu’un clic indique qu’il est bien en place.
Réglage de la vitesse de rotation (fig. F).
L’interrupteur de vitesse variable (1) peut être utiliser
pour fixer la vitesse de rotation, ce qui aide à déterminer
la qualité de la ligne. La tête giratoire reste immobile
pendant le premier quart de l’intervalle de réglage.
• Faites tourner l’interrupteur (1) jusqu’à la position
souhaitée. Faites tourner l’interrupteur dans le
sens des aiguilles d’une montre pour accroître la
vitesse de rotation. Faites tourner l’interrupteur
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour diminuer la vitesse de rotation.
• Pour obtenir un repère immobile, placez
l’interrupteur dans le premier quart de l’intervalle
de réglage.
• Pour une ligne claire, placez l’interrupteur sur une
vitesse de rotation lente.
• Pour une ligne solide, placez l’interrupteur sur
une vitesse de rotation rapide.
fr - 7
FRANÇAIS
Faites tourner manuellement la tête de laser (fig. G).
En position immobile, vous pouvez faire tourner la
tête de laser manuellement.
• Enfoncez le bouton de rotation (7) et maintenezle enfoncé pour faire tourner la tête de laser dans
la position souhaitée.
N’essayez pas d’enfonces le bouton de
rotation lorsque la tête de laser tourne à
la vitesse de rotation sélectionnée.
Capteur de secousses (fig. H)
Le capteur de secousse réagit à tout secousse
susceptible d’affecter l’équilibre ou le réglage de
l’outil. Lorsqu’une secousse est détectée, le témoin
(28) clignote.
• Pour remettre le capteur de secousse à zéro,
appuyez sur le bouton (2). Le témoin (28) arrête
de clignoter.
Activer le système d’interruption du capteur de
secousse.
Lorsque l’interruption du capteur de secousse est
activé, quand l’outil détecte une secousse, la tête de
laser arrête de tourner et le rayon laser commence à
clignoter.
• Pour activer l’interruption du capteur de
secousse, appuyez sur le bouton (3). Le témoin
(29) s’allume.
• Pour remettre le capteur de secousse à zéro,
appuyez sur le bouton (2). Le témoin (28) arrête
de clignoter et l’outil recommence à fonctionner
normalement.
Aides de l’outil (fig. I1 & I2)
Les aides fournies vous seront utiles au moment de
faire fonctionner l’outil.
Lunettes d’agrandissement de Laser (fig. I1)
Les lunettes à verres rouges améliore la visibilité du
rayon laser dans des conditions de luminosité
intense sur de longues distances. Elles fournissent
de meilleurs résultats à l’intérieur puisque les verres
filtrent la lumière ambiante et intensifient le point ou
la ligne projetée. Les lunettes n’empêchent pas le
rayon laser de pénétrer dans les yeux.
Ne regardez jamais le rayon laser
directement avec ces lunettes.
fr - 8
DE0730 Carte cible (fig. I2)
La carte cible permet de localiser et de repérer le
rayon laser lorsque le rayon traverse la carte, et
d’augmenter ainsi la visibilité de la ligne projetée.
Le rayon laser passe à travers la surface en
plastique rouge et est réfléchi par la partie arrière
réflective de la carte. Simple à utiliser, elle est d’un
grand secours pendant les réglages d’aplomb et de
niveau. Elle porte des repères en pouces et en
centimètres, et est munie d’aimants dans la partie
supérieure qui permettent de la maintenir en place
sur le point d’attache du plafond ou sur les goujons
en acier.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Ceux-ci sont énumérés ci-dessous :
- DE0732 Détecteur de laser numérique
- DE0734 Tige graduée
- DE0736 Trépied
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Vérification de calibrage de champ
Les vérifications de calibrage de champs doivent
être effectués en toute sécurité et précisément pour
obtenir un diagnostique correct. Lorsqu’une erreur
est enregistrée, faites calibrer l’outil par un
technicien de maintenance qualifié.
Faites toujours calibrer la tête du laser
par un technicien de maintenance
qualifié.
Contrôles des erreurs d’inclinaison
Les contrôles suivants sont réalisés pour vérifier le
niveau d’alignement de la tête du laser.
• Placez l’outil dans une zone à mi-chemin entre
deux surfaces verticales séparées d’environ 30 m
l’une de l’autre.
• Lorsque l’outil est fixé sur un trépied, ajuster la
tête pour une application de niveau.
48
FRANÇAIS
• Pour effectuer un contrôle rapide, lisez les
niveaux d’air à l’avant et à l’arrière. Lorsque l’un
des niveaux d’air est réglé, les deux doivent être
de niveau. Si l’autre niveau d’air n’est pas de
niveau, la tête de laser doit être calibrée.
Pour effectuer un contrôle d’erreur d’inclinaison
d’avant vers l’arrière.
• Placez l’outil de telle sorte qu’il puisse s’incliner de
l’avant vers l’arrière vers les surfaces verticales.
• Allumez l’outil et faites tourner la tête de laser.
• Repérez le centre du rayon laser sur chacune
des surfaces.
• Éteignez l’outil et faites-le tourner de 180°
d’avant en arrière dans l’autre sens.
• Allumez l’outil et faites tourner la tête de laser et
repérez encore une fois le centre du rayon laser
sur chacune des surfaces. Éteignez l’outil.
• Mesurez l’écart entre les repères sur les deux
surfaces. L’écart entre les deux repères sur la
première surface doit être égale à la différence
entre les repères sur l’autre surface.
• Si la différence entre ces repères est de 6,35 mm
ou moins, la tête de laser est correctement calibrée.
• Si la différence entre ces repères est de plus de
6,35 mm, la tête de laser doit être calibrée.
Pour effectuer un contrôle d’erreur d’inclinaison latérale.
• Placez l’outil de telle sorte qu’il puisse s’incliner
d’un côté à l’autre vers les surfaces verticales.
• Suivez la procédure décrite ci-dessus, repérez le
centre du rayon laser sur chacune des surface
lorsque l’outil est dans cette position, faites
ensuite tourner l’outil de 180° pour repérer à
nouveau le centre du rayon laser.
• Mesurez l’écart entre les repères sur les deux
surfaces. L’écart entre les deux repères sur la
première surface doit être égale à la différence
entre les repères sur l’autre surface.
• Si la différence entre ces repères est de 6,35 mm
ou moins, la tête de laser est correctement calibrée.
• Si la différence entre ces repères est de plus de
6,35 mm, la tête de laser doit être calibrée.
• Réglez la tête pour une application de niveau.
• Pour faire un contrôle rapide, allumez l’outil et
mettez la tête de laser en rotation. L’outil doit
produire une simple ligne. Si l’outil produit une
ligne double, la tête de laser doit être calibrée.
• Allumez l’outil et laissez la tête de laser en
position stationnaire.
• Faites tourner la tête pour que le point de laser
apparaisse sur la surface verticale.
• Repérez la position verticale du centre de chacun
des rayons laser. Éteignez l’outil.
• Mesurez l’écart entre les marques.
• Si la différence entre ces repères est de 2,4 mm ou
moins, la tête de laser est correctement calibrée.
• Si la différence entre ces repères est de plus de
2,4 mm, la tête de laser doit être calibrée.
Contrôle d’erreur d’aplomb
Les contrôles suivants sont réalisés pour vérifier
l’alignement d’aplomb de la tête du laser.
• Placez l’outil dans une zone distante d’environ
7,5 m d’une surface verticale.
• Lorsque l’outil est fixé sur un trépied, ajustez la
tête pour une application d’aplomb.
• Accrochez un filin d’aplomb à la surface verticale
• Allumez l’outil et faites tourner la tête de laser.
• Alignez la ligne du laser avec le filin d’aplomb
• Si la ligne de laser est alignée avec le filin d’aplomb,
la tête du laser et correctement calibrée.
• Si la ligne de laser n’est pas alignée avec le filin
d’aplomb, la tête du laser doit être calibrée.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
• Lorsque cela est nécessaire, nettoyez la lentille
avec un chiffon doux ou un coton tige imprégné
d’alcool. N’utilisez pas d’autres produits d’entretien.
Contrôle d’erreur du cône
Le contrôle suivant est effectué pour vérifier le
calibrage du rayon laser par rapport à la tête de laser.
• Placez l’outil dans une zone distante d’environ
7,5 m d’une surface verticale.
49
fr - 9
FRANÇAIS
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet. Ensuite,
enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
fr - 10
50
ITALIANO
LASER ROTANTE DW073
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
V
Velocità di
rotazione
min-1
Categoria del laser
Categoria di
protezione
Filetto della presa
Peso (senza batterie) kg
DW073
9,6/12/14,4/18
DW073
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
DW073
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
< 70
LWA (potenza sonora)
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Valore medio quadratico ponderato
Gruppo batterie
Tipo batterie
Tensione
Peso
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Caricabatterie
Tensione di rete
VAC
Tempo di carica (circa) h
Peso
kg
DE9108
230
1
0,4
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
DE9039
NiMH
18
1,1
dell’accelerazione
* all’orecchio dell’operatore
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DE9116
230
1
0,4
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
US-TUVR-0845
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
51
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre i
rischi d’incendio, scariche elettriche e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale. Fare anche
riferimento al manuale di istruzioni
dell’elettroutensili, utilizzate con questo utensile.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli
utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o
infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
6 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori.
it - 2
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
7 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
8 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
9 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando l’elettroutensile
rimane inutilizzato, prima di effettuare gli interventi e
durante la sostituzione degli accessori.
10 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per i laser rotanti
• Questo laser è conforme alle caratteristiche della
categoria 2 stabilite dalla norma
EN 60825-1:1994+A11. Non sostituire il diodo
del laser con un diodo di tipo diverso. In caso di
danni, il laser deve essere riparato presso un
centro di assistenza autorizzato.
• Il laser va usato esclusivamente per proiettare dei
fasci laser.
L’esposizione degli occhi al raggio di un laser di
categoria 2 è considerata innocua per un massimo di
0,25 secondi. Generalmente, i riflessi delle palpebre
proteggono adeguatamente gli occhi. Ad una distanza
superiore a 1 m, il laser risponde alle caratteristiche
della categoria 1 e pertanto è totalmente sicuro.
52
ITALIANO
• Non guardare mai nel raggio laser direttamente e
intenzionalmente.
• Non usare strumenti ottici per osservare il raggio
laser.
• L’attrezzo va collocato in modo da non
consentire mai al raggio laser di proiettarsi
all’altezza della testa di una persona.
• Mantenere il laser lontano dalla portata dei bambini.
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
Norme di sicurezza specifiche per batterie
+40 ˚c
+4 ˚c
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i contatti
del gruppo batterie rimosso (ad es.con un
mazzo di chiavi tenute nello stesso
scomparto insieme al gruppo batterie).
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua, quindi
neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Etichette sull’attrezzo
Per una riproduzione completa delle etichette presenti
sull’attrezzo, consultare il riepilogo alla fine del
manuale. Le etichette mostrano le seguenti icone:
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Avvertenza laser
Avvertenza urti
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria carica
Batteria difettosa
Batteria a bassa carica
Contenuto dell’imballo
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
53
L’imballo comprende:
1 Laser rotante
1 Scheda bersaglio
1 Paio di occhiali
1 Cassetta di trasporto
1 Caricabatterie, DE9108 (DW073K)
1 Caricabatterie, DE9116 (DW073KH)
it - 3
ITALIANO
1 Gruppo batterie, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Gruppo batterie, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Manuale istruzione
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con diverse voltaggi (v. date tecniche).
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
Descrizione (fig. A)
Il laser rotante DW073 è stato progettato per
proiettare fasci laser per agevolare le applicazioni
professionali. L’utensile può essere adoperato sia
all’interno che all’esterno per l’allineamento
orizzontale (livello) e verticale (a piombo). È inoltre in
grado di produrre un punto laser fisso che può
essere diretto manualmente per stabilire o spostare
un punto di riferimento. Le applicazioni variano
dall’installazione di elementi a caduta dal soffitto e
dalla posa di mura fino al livellamento delle
fondamenta e alla costruzione di pavimentazioni.
L’utensile funziona con batterie DEWALT da 9,6, 12,
14,4 e 18 V.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante di azzeramento del sensore urti
3 Pulsante di attivazione del sensore urti
4 Impugnatura da trasporto
5 Manopola per la regolazione della base
6 Base
7 Pulsante di rotazione della testa del laser
8 Testa del laser rotante
9 Livello dello sfiato anteriore
10 Manopola di regolazione orizzontale anteriore
11 Fermo per il montaggio a parete
12 Blocco del fermo per il montaggio a parete
13 Manopola del pignone dentato
14 Leva per il posizionamento della testa
15 Gruppo batterie
16 Manopola di bloccaggio del pignone dentato
17 Manopola di regolazione orizzontale laterale
18 Livello dello sfiato laterale
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9108 carica gruppi batterie NiCd
DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
Il caricabatterie DE9116 carica gruppi batterie NiCd
e NiMH DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
19 Pulsanti di rilascio
20 Caricabatterie
21 Indicatore di carica (rosso)
it - 4
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2. Se
si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera
lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
• Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
54
ITALIANO
Gruppo batterie (fig. A & B1 - B3)
Carica gruppo batterie (fig. A)
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di immagazzinamento,
il gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT. Durante la carica,
il caricabatterie e il gruppo batterie possono risultare
caldi al tatto. Si tratta di una condizione normale,
che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata: circa
24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (15), inserirlo nel
caricabatterie (20) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie. A
questo punto l’indicatore rosso di carica (21) inizia a
lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato e che
il caricabatterie passerà automaticamente sul modo
di equalizzazione. Dopo circa 4 ore, il caricabatterie
passerà al modo conservazione di carica. Il gruppo
batterie si può estrarre in qualsiasi momento o si può
lasciare indefinitamente nel caricabatterie collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza DEWALT.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti
elettriche quali generatori o invertitori c.c/c.a.,
l’indicatore rosso di carica potrà lampeggiare due
volte, spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
segnalando in tal modo un problema temporaneo
nella sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
passerà quindi di nuovo automaticamente al
normale funzionamento.
55
Inserimento e rimozione del gruppo batterie (fig. B1)
• Inserire il gruppo batterie (15) nel lato posteriore
dell’utensile fino a che scatta in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio
(19) ed estrarre il gruppo dal lato posteriore
dell’utensile.
Modo di equalizzazione
Il modo di equalizzazione aiuta a
mantenere la batteria al massimo della
sua capacità. Si consiglia di utilizzare
questa funzione una volta ogni settimana
oppure dopo ogni 10 cicli di
caricamento/scaricamento.
• Avviare il procedimento di caricamento nel modo
descritto sopra.
• Quando l’indicatore di carica cessa di lampeggiare,
lasciare la batteria nel caricabatterie per 4 ore.
Raffreddamento batteria
Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda, esso
commuta automaticamente nel modo di
raffreddamento batteria, sospendendo l’operazione
di carica per il tempo necessario al raffreddamento.
A raffreddamento avvenuto il caricabatterie riprende
l’operazione di carica. Ciò consente di sfruttare al
massimo la durata della batteria. L’indicatore rosso
di carica (21) lampeggia lungamente, quindi
brevemente nel modo di raffreddamento batteria.
Indicatore di bassa carica della batteria (fig. B1)
L’utensile è munito di una spia che segnala la bassa
carica della batteria (22), che si trova sul pannello dei
comandi. La spia di bassa carica della batteria si
illumina quando si accende l’utensile. Quando
lampeggia, segnala che è necessario caricare il
gruppo di batterie e, in questo caso, l’utensile si
spegne automaticamente.
• Non appena la spia lampeggia, spegnere
l’utensile ed estrarre il gruppo batterie (15) per
caricarlo.
L’utensile rimane non operativo fino a
quando è collegato a un gruppo batterie
scarico.
it - 5
ITALIANO
Tipo di batteria (fig. B2 & B3)
L’utensile consente l’uso di batterie di diversi
voltaggi.
• Per installare dei gruppi di batterie a 18 volt,
ruotare la piastra dell’adattatore (23) nella
posizione A.
• Per installare dei gruppi di batterie a 9, 6, 12 o
14,4 volt, ruotare la piastra dell’adattatore (23)
nella posizione B.
Regolazione dell’utensile (fig. C1 - C5)
L’utensile consente varie regolazioni ed è perciò utile
per molteplici applicazioni.
Impostazione da terra (fig. C1)
• Collocare l’utensile su una superficie
relativamente liscia ed orizzontale.
• Se è necessario equilibrare l’utensile, regolare la
manopola di livellamento della base (5) che si
trova nella base (6).
• Regolare la testa (8) per un’applicazione
orizzontale o verticale.
Impostazione a parete (fig. C2 - C5)
L’utensile è munito di attacco a parete (11) per
essere montato su un binario a parete e agevolare
l’installazione di elementi a caduta dal soffitto e altri
particolari progetti di livellamento (fig. C2).
• Ruotare l’utensile su un lato con il gruppo batterie
(15) sotto e il fermo per l’attacco a parete (11) in
posizione per l’installazione sul binario (fig. C3).
• Con la base (6) rivolta verso la parete, ruotare il
blocco del fermo per l’attacco a parete (12) in
senso orario, per aprire le ganasce del fermo.
• Collocare le ganasce attorno al binario a parete e
ruotare il blocco del fermo per l’attacco a parete
(12) in senso antiorario, per chiudere le ganasce
del fermo sul binario.
• Verificare che il blocco del fermo per l’attacco a
parete (12) sia ben fermo.
Prima di installare l’utensile su un binario
a parete, verificare che il binario sia
fissato correttamente alla parete.
• In alternativa l’utensile può essere anche
sospeso alla parete tramite i fori di montaggio
(24) che si trovano nella base (fig. C2).
it - 6
- Mantenere l’utensile nella posizione desiderata
contro la parete e contrassegnare sulla parete
l’ubicazione dei due fori di montaggio (fig. C4).
- Praticare un foro in ognuna delle posizioni
contrassegnate (è necessario: un diametro di
6 mm, profondo circa 35 mm)
- Inserire in ogni foro una spina adatta.
- Inserire una vite in ognuna delle spine (requisiti
per la vite: 6 x 50 mm).
- Appendere l’utensile alle viti.
• Se è necessario equilibrare l’utensile, regolare la
manopola di livellamento della base (5) che si
trova nella base (6).
• Regolare la testa (8) per un’applicazione orizzontale.
Impostazione del treppiede (fig. C5)
L’utensile è munito di presa per il treppiede che
consente il montaggio del DE0736 su un treppiede
(opzionale) o qualsiasi altro treppiede conforme alle
caratteristiche riportate nei dati tecnici.
• Collocare il treppiede (25) su una superficie
relativamente liscia ed orizzontale.
• Montare l’utensile sul treppiede, ruotando i perno
filettato (26) nella presa (27) che si trova nella
base.
• Regolare la testa (8) per un’applicazione
orizzontale o verticale.
Regolazione dell’utensile (fig. D1 - D5)
La testa del laser (8) può essere ruotata per regolare
l’utensile per le applicazioni di livellamento
orizzontale (fig. D1) e verticale (fig. D2).
Regolazione della testa rispetto al piano
(fig. D1, D3 & D4)
• Sganciare la leva di posizionamento della testa
(14) e ruotare la testa (8) in posizione, come
illustrato:
- La figura D1 mostra la posizione corretta della
testa con l’utensile collocato a terra o su un
treppiede.
- La figura D3 mostra la posizione corretta della
testa con l’utensile installato a parete.
• Bloccare nuovamente la leva.
• Controllare i livelli dell’aria (9 & 18) per verificare
se la testa è orizzontale (fig. D4).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare le manopole di regolazione orizzontale
(10 & 17) fino a che la testa è orizzontale..
56
ITALIANO
Regolazione verticale (fig. D2 & D5)
L’orientamento verticale viene eseguito con l’utensile
collocato sul pavimento o su un treppiede.
• Sganciare la leva di posizionamento della testa
(14) e ruotare la testa (8) in posizione verticale
come illustrato (fig. D2). Bloccare nuovamente la
leva.
• Controllare il livello dell’aria (28) per verificare se
la testa è orizzontale (fig. D5).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la manopola di regolazione orizzontale
(29) fino a che la testa è orizzontale.
Allineamento del fascio laser (fig. E1 & E4)
Allineamento orizzontale
• Con l’utensile acceso e la testa del laser che
ruota, allineare il fascio del laser con il punto di
riferimento.
• Per la regolazione procedere come segue:
Con l’utensile collocato a terra (fig. E1)
• Per ottenere l’altezza desiderata, l’utensile può
essere collocato su qualsiasi sostegno
sufficientemente solido.
Con l’utensile collocato a parete (fig. E2)
• Allentare la manopola di blocco (16) e regolare la
manopola del pignone dentato (13) per impostare
l’utensile sulla posizione corretta. Serrare la
manopola di blocco (16).
Con l’utensile collocato su un treppiede (fig. E3)
• Regolare il treppiede per collocare l’utensile
all’altezza desiderata.
Allineamento verticale (fig. E4)
• Con l’utensile acceso e la testa del laser che
ruota, allineare il fascio del laser con il punto di
riferimento.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di blocco (16) e regolare la
manopola del pignone dentato (13) per impostare
l’utensile sulla posizione corretta. Stringere la
manopola di blocco (16) (fig. E4).
• Ruotare la manopola di regolazione orizzontale
(30) fino a che la testa è allineata al punto di
riferimento.
57
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Contrassegnare sempre il centro del punto o del
fascio del laser.
• Per aumentare la precisione e la distanza
operativa, collocare l’utensile al centro dell’area
di lavoro.
• Accertare che l’utensile sia posizionato
saldamente.
• Delle variazioni termiche estreme provocano lo
spostamento dei componenti interni con eventuali
conseguenze sull’accuratezza dell’utensile. Se
l’utensile viene adoperato in tali condizioni,
controllarne regolarmente la precisione.
• Controllare regolarmente se l’utensile ha subito
urti: un urto può rendere necessario il
ribilanciamento o il riposizionamento.
• Se l’utensile è caduto o si è ribaltato, rivolgersi a
un centro di assistenza autorizzato per calibrare
la testa del laser.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
• Per accendere l’utensile, ruotare l’interruttore (1)
in senso orario.
• Per spegnere l’utensile, ruotare l’interruttore (1) in
senso antiorario, finché scatta in posizione.
Impostazione della velocità di rotazione (fig. F)
L’interruttore della velocità variabile (1) può essere
utilizzato per l’impostazione avanzata della velocità
di rotazione, che aiuta a determinare la qualità del
fascio. La testa rotante rimane ferma nel primo
quarto della gamma di impostazione.
• Ruotare l’interruttore (1) come si desidera: una
rotazione in senso orario aumenta la velocità di
rotazione; una rotazione in senso antiorario la
diminuisce.
• Per ottenere un punto fisso, impostare
l’interruttore nel primo quarto della gamma di
impostazione.
• Per ottenere un fascio luminoso, impostare
l’interruttore sulla velocità di rotazione lenta.
• Per ottenere un fascio costante, impostare
l’interruttore sulla velocità di rotazione veloce.
it - 7
ITALIANO
Rotazione manuale della testa del laser (fig. G)
In posizione fissa, la testa del laser può essere
ruotata manualmente.
• Premere il pulsante di rotazione (7) e, tenendolo
premuto, ruotare la testa del laser (8) fino a che
raggiunge la posizione necessaria.
Non tentare di premere il pulsante di
rotazione mentre la testa del laser sta
girando a una velocità di rotazione
preimpostata.
Sensore urti (fig. H)
Il sentore urti è sensibile a qualsiasi urto che può
compromettere l’impostazione o l’equilibrio
dell’utensile. Quando viene registrato un urto, la spia
(28) inizia a lampeggiare.
• Per reimpostare il sensore urti, premere il
pulsante (2). La spia (28) smette di lampeggiare.
Attivazione dell’interruzione del sensore urti
Se l’interruzione del sensore urti è attivata, quando
viene registrato un urto la testa del laser rotante blocca
la rotazione, mentre il fascio laser inizia a lampeggiare.
• Per attivare l’interruzione del sensore urti,
premere il pulsante (3). Si illumina la spia (29).
• Per reimpostare il sensore urti, premere il
pulsante (2). La spia (28) smette di lampeggiare e
l’utensile ritorna al funzionamento normale.
Accessori per l’utensile (fig. I1 & I2)
Sono disponibili diversi accessori che possono
agevolare l’uso dell’utensile.
Occhiali per il potenziamento del laser (fig. I1)
Gli occhiali con le lenti rosse migliorano la visibilità
del fascio laser in condizioni di forte luminosità o su
grandi distanze. Ottimali se usate all’interno, le lenti
filtrano la luce ambiente e intensificano il punto o il
fascio proiettato. Gli occhiali non impediscono al
raggio laser di penetrare negli occhi.
Quando s’indossano questi occhiali non
guardare mai nel raggio laser direttamente.
Scheda bersaglio DE0730 (fig. I2)
La scheda bersaglio individua e contrassegna il
raggio laser quando attraversa la scheda,
migliorando così la visibilità del fascio proiettato.
it - 8
Il raggio laser attraversa la superficie di plastica
rossa e viene riflesso dal lato posteriore riflettente
della scheda. Agevolando l’uso dell’utensile per la
regolazione orizzontale e verticale, la scheda è
contrassegnata con le scale metrica e britannica ed
è munita di magneti in cima per fissarla al binario da
soffitto o ai perni in acciaio.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
I componenti sono:
- Rilevatore laser digitale DE0732
- Asta graduata DE0734
- Treppiede DE0736
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Controllo della taratura di campo
Per garantire una diagnosi corretta, i controlli della
taratura di campo vanno eseguiti in piena sicurezza
ed estrema precisione. Ogni volta che viene
registrato un errore, l’utensile deve essere tarato
presso un centro di assistenza qualificato.
Il laser deve essere sempre tarato presso
un centro di assistenza autorizzato.
Controllo degli errori d’inclinazione
Le seguenti procedure consentono di controllare la
taratura della testa del laser per l’allineamento
orizzontale.
• Collocare l’utensile in un punto equidistante da
due superfici verticali che sono a circa 30 m l’una
dall’altra.
• Con l’utensile collocato su un treppiede, regolare
la testa per un’applicazione orizzontale.
• Per eseguire un controllo rapido, leggere il livello
dell’aria anteriore e posteriore. È necessario
regolare uno solo dei livelli perché entrambi siano
orizzontali. Se ciò non accade, è necessario
tarare la testa del laser.
58
ITALIANO
Per eseguire un controllo degli errori d’inclinazione
da lato anteriore a posteriore:
• Collocare l’utensile in modo che sia rivolto verso
le superfici verticali da dietro in avanti.
• Accendere l’utensile con la testa del laser in
rotazione.
• Contrassegnare il centro del raggio laser su
ognuna delle due superfici.
• Spegnere l’utensile e ruotarlo di 180° in modo
da invertirne l’orientamento.
• Accendere l’utensile con la testa del laser in
rotazione e, di nuovo, contrassegnare il centro
del raggio laser su entrambe le superfici.
Spegnere l’utensile.
• Misurare la differenza tra i punti di riferimento su
entrambe le superfici. La differenza tra i punti di
riferimento su una superficie deve equivalere a
quella tra i punti di riferimento sull’altra superficie.
• Se la differenza tra i riferimenti è di 6,35 mm o
meno, la testa del laser è tarata correttamente.
• Se la differenza tra i riferimenti è maggiore di
6,35 mm, la testa del laser deve essere tarata.
Per eseguire un controllo degli errori d’inclinazione
da lato a lato:
• Collocare l’utensile in modo che offra i lati alle
superfici verticali.
• Seguendo la stessa procedura descritta sopra,
contrassegnare il centro del raggio laser su
ognuna delle superfici, con l’utensile mantenuto
in questa posizione, e poi dopo averlo ruotato di
180° per contrassegnare il centro del raggio laser
ancora una volta.
• Misurare la differenza tra i punti di riferimento su
entrambe le superfici. La differenza tra i punti di
riferimento su una superficie deve equivalere a
quella tra i punti di riferimento sull’altra superficie.
• Se la differenza tra i riferimenti è di 6,35 mm o
meno, la testa del laser è tarata correttamente.
• Se la differenza tra i riferimenti è maggiore di
6,35 mm, la testa del laser deve essere tarata.
Controlli degli errori di conicità
Il seguente controllo viene eseguito per verificare la
taratura del raggio laser rispetto alla testa del laser.
• Collocare l’utensile in un’area a circa 7,5 m da
una superficie verticale.
• Regolare la testa per un’applicazione orizzontale.
59
• Per eseguire un controllo rapido, accendere
l’utensile con la testa del laser in rotazione.
L’utensile deve proiettare un singolo fascio.
Se produce un fascio doppio, è necessario
tarare la testa del laser.
• Accendere l’utensile con la testa del laser ferma.
• Ruotare la testa in modo che sulla superficie
verticale siano proiettati i punti laser.
• Contrassegnare la posizione verticale del centro
di ogni raggio laser. Spegnere l’utensile.
• Misurare la differenza tra i punti di riferimento.
• Se la differenza tra i riferimenti è di 2,4 mm
o meno, la testa del laser è tarata correttamente.
• Se la differenza tra i riferimenti è maggiore di
2,4 mm, la testa del laser deve essere tarata.
Controllo degli errori verticali
Iseguenti controlli vengono eseguiti per verificare la
taratura della testa del laser per l’allineamento
verticale.
• Collocare l’utensile in un’area a circa 7,5 m da
una superficie verticale.
• Con l’utensile collocato su un treppiede, regolare
la testa per un’applicazione verticale.
• Appendere un piombino alla superficie verticale.
• Accendere l’utensile con la testa del laser in
rotazione.
• Allineare il fascio laser con il filo a piombo.
• Se il fascio laser si allinea con il filo a piombo,
la testa del laser è tarata correttamente.
• Se il fascio laser non si allinea con il filo a
piombo, la testa del laser va ricalibrata.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
• All’occorrenza, pulire la lente usando un panno
morbido o un tampone di cotone imbevuto di
alcool. Non usare alcun altro tipo di detersivo.
it - 9
ITALIANO
Ambiente
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta, i
gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
it - 10
60
NEDERLANDS
ROTERENDE LASER DW073
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
V
Rotatiesnelheid
min-1
Laserklasse
Beschermingsklasse
Schroefdraad opname
Gewicht
(zonder accu)
kg
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
DW073
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/
EEG, 73/23/EEG, EN 60335, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 608251 & EN 61010-1.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
DW073
LpA
3,2
Accu
Type accu
Spanning
Gewicht
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
Oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
(geluidsdruk)
dB(A)*
< 70
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Gewogen kwadratische gemiddelde
waarde van de versnelling
* op de werkplek
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
Geeft elektrische spanning aan.
US-TUVR-0845
Brandgevaar.
61
nl - 1
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd
de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met brandgevaar, gevaar voor
elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken. Zie ook
de handleiding van iedere andere elektrische
machine die bij de werkzaamheden met deze
machine worden gebruikt.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
6 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
nl - 2
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
7 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, zorgvuldig afgesloten ruimte,
buiten het bereik van kinderen.
8 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
9 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
10 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veligheidsinstructies voor roterende
lasers
• Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens
EN 60825-1:1994+A11. Vervang de laserdiode
niet door een ander type. Laat de laser bij
beschadigingen door een erkend servicecentrum
repareren.
• Gebruik de laser niet voor enig ander doel dan
het projecteren van lijnen.
Blootselling van het oog aan de straal van een
klasse-2-laser tot een maximum van 0,25 seconden
wordt als veilig beschouwd. Reflexen van de
oogleden zullen doorgaans voldoende bescherming
bieden.
62
NEDERLANDS
Op een afstand van meer van 1 m voldoet de laser
aan klasse 1 en wordt daarom als geheel veilig
beschouwd.
• Kijk nooit direct en opzettelijk in de laserstraal.
• Gebruik geen optische middelen om de
laserstraal te bekijken.
• Plaats de machine niet in een opstelling waarbij
de laserstraal personen op hoofdhoogte kan
kruisen.
• Laat geen kinderen aan de laser komen.
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu (bijv.
door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen 4 °C
en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Labels op de machine
Zie het overzicht achterin de handleiding voor een
volledige weergave van de labels die op de machine
zijn aangebracht. De labels op de machine laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
100%
Laadproces op gang
Laserwaarschuwing
100%
Laadproces beëindigd
Schokwaarschuwing
Accu defect
Accu opgeladen
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Accu leeg
Geen beschadigde accu’s laden
63
nl - 3
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Roterende laser
1 Schijfkaart
1 Bril
1 Transportkoffer
1 Oplader, DE9108 (DW073K)
1 Oplader, DE9116 (DW073KH)
1 Accu, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Accu, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Handleiding
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Oplader
Uw DE9108 oplader is geschikt voor DEWALT NiCdaccu’s van 7,2 tot 18 V.
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DEWALT NiCden NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
19 Accu-vergrendelingsknoppen
20 Oplader
21 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is geschikt voor veschillende
voltages (zie technische gegevens). Controleer altijd of
de accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de ingangsspanning
van de oplader overeenkomt met uw netspanning.
Beschrijving (fig. A)
De roterende laser DW073 is ontworpen voor het
projecteren van laserlijnen voor ondersteuning bij
professionele toepassingen. De machine kan zowel
binnens- als buitenshuis worden gebruikt voor
horizontaal (waterpas) en verticaal (loodrecht)
uitlijnen. De machine kan ook een stilstaande
laserpunt geven die handmatig kan worden gericht
voor het bepalen of verplaatsen van een markering.
De toepassingen variëren van het installeren van
plafond- en muursystemen tot het egaliseren van
funderingen en het aanleggen van vloeren.
De machine is geschikt voor DEWALT accu’s van
9,6, 12, 14,4 en 18 V.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Resetknop schoksensor
3 Activeringsknop schoksensor
4 Draaggreep
5 Egaliseerknop onderstel
6 Onderstel
7 Rotatieknop laserkop
8 Roterende laserkop
9 Waterpas voorkant
10 Waterpasafstellingsknop voorkant
11 Klem voor muurmontage
12 Vergrendeling klem voor muurmontage
13 Tandheugelwiel
14 Positiehendel kop
15 Accu
16 Blokkeerknop tandheugelwiel
17 Waterpasafstellingsknop zijkant
18 Waterpas zijkant
nl - 4
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2; de
maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
• Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s en opladers.
Accu (fig. A & B1 - B3)
Opladen (fig. A)
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
64
NEDERLANDS
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (15) in de oplader (20) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader in
het stopcontact. Let erop dat de accu goed in de
oplader zit. De rode oplaad-indicatie (21) begint te
knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen en de oplader schakelt automatisch
over naar de compensatiestand. Na ongeveer 4 uur
schakelt de oplader uiteindelijk naar de druppellaadstand. De accu kan op elk gewenst moment uit
de oplader worden gehaald of voor onbepaalde tijd
in de op het net aangesloten oplader blijven zitten.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere accu.
Breng, indien nodig, uw oplader naar een erkend
DEWALT Service-center. Sommige energiebronnen
(zoals generatoren of spanningsomvormers)
kunnen tijdelijke laadproblemen veroorzaken.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. B1)
• Steek de accu (15) in de daarvoor bestemde
opening in de machine en druk hem aan totdat
hij vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (19).
Trek dan de accu uit de machine.
65
Compensatiestand
De compensatiestand helpt om de
maximale capaciteit van de accu te
handhaven. Het is aan te bevelen om
deze functie wekelijks dan wel elke 10
laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Als de oplaad-indicatie stopt met knipperen, laat
u de accu nog ca. 4 uur in de oplader.
Vertraagd opladen van verhitte accu’s
Wanneer een verhitte accu in de oplader wordt
geplaatst, wordt het oplaad-proces automatisch
uitgesteld. Nadat de accu is afgekoeld, schakelt de
oplader automatisch over naar de laadstand.
Hierdoor wordt een lange levensduur van de accu
gegarandeerd. De rode oplaad-indicatie (21)
knippert gedurende de vertragingstijd afwisselend
kort en lang.
Lege-accu-indicatie (fig. B1)
De lege-accu-indicatielamp (22) bevindt zich op het
controlepaneel. De indicatielamp brandt terwijl de
machine is ingeschakeld. Hij gaat knipperen om aan
te geven dat de accu moet worden opgeladen.
Tegelijkertijd valt de machine automatisch stil.
• Schakel de machine uit zodra de indicatielamp
knippert en neem de accu (15) uit de machine
om hem op te laden.
De machine blijft non-operationeel
zolang een lege accu is aangebracht.
Accutype (fig. B2 & B3)
De machine is geschikt voor accu’s van
verschillende voltages.
• Om accu’s van 18 volt aan te brengen, draait u
de adapterplaat (23) naar positie A.
• Om accu’s van 9,6, 12 of 14,4 volt aan te
brengen, draait u de adapterplaat (23) naar
positie B.
Opstellen van de machine (fig. C1 - C5)
De machine kan in verschillende opstellingen
worden geplaatst en kan voor diverse toepassingen
worden gebruikt.
nl - 5
NEDERLANDS
Vloeropstelling (fig. C1)
• Plaats de machine op een relatief vlak en egaal
oppervlak.
• Verstel de egaliseerknop (5) in het onderstel (6)
om de machine indien nodig te stabiliseren.
• Stel de kop (8) in voor waterpas of loodrecht uitlijnen.
Muuropstelling (fig. C2 - C5)
De machine is uitgerust met een klem (11) voor
montage aan muurrails om het waterpas uitlijnen van
verlaagde plafonds en soortgelijke speciale projecten
te vereenvoudigen (fig. C2).
• Zet de machine op de zijkant met de accu (15)
naar beneden en de klem (11) in positie voor
bevestiging aan de muurrail (fig. C3).
• Terwijl het onderstel (6) naar de muur gericht is,
draait u de vergrendeling (12) rechtsom om de
klembek te openen.
• Plaats de klembek over de muurrail en draai de
vergrendeling (12) linksom om de klembek op de
rail vast te zetten.
• Controleer of de vergrendeling (12) goed is
vergrendeld.
Controleer voordat u de machine aan
een muurrail bevestigt of de rail stevig
aan de muur is vastgemaakt.
• Als alternatief kan de machine met behulp van de
montagegaten (24) in het onderstel aan de muur
worden opgehangen (fig. C2).
- Houd de machine op de gewenste positie
tegen demuur en markeer de locatie van de
twee bevestigingsgaten op de muur (fig. C4).
- Boor een gat op elk van de gemarkeerde
locaties (vereist: ø 6 mm, ca. 35 mm diep).
- Steek een overeenkomstige plug in elk van de
gaten.
- Draai een schroef in elk van de pluggen
(vereist: 6 x 50 mm).
- Hang de machine aan de schroeven op.
• Verstel de egaliseerknop (5) in het onderstel (6)
om de machine indien nodig te stabiliseren.
• Stel de kop (8) in voor waterpas uitlijnen.
nl - 6
Statiefopstelling (fig. C5)
De machine is uitgerust met een opname voor
montage aan een DE0736 statief (optioneel) of een
ander stafief met dezelfde specificaties, die vermeld
staan in de technische gegevens
• Plaats het statief (25) op een relatief vlak en egaal
oppervlak.
• Monteer de machine op het statief door de
draadpen (26) in de opname (27) in het onderstel
te draaien.
• Stel de kop (8) in voor waterpas of loodrecht
uitlijnen.
Afstellen van de machine (fig. D1 - D5)
De laserkop (8) kan worden gedraaid om de
machine af te stellen voor zowel waterpas (fig. D1)
als loodrecht (fig. D2) uitlijnen.
Afstelling voor waterpas uitlijnen (fig. D1, D3 & D4)
• Zet de positiehendel (14) los en draai de kop (8)
naar de stand voor waterpas uitlijnen zoals
afgebeeld:
- De juiste stand van de kop voor waterpas uitlijnen
waarbij de machine in een vloer- of statiefopstelling
is geplaatst, is afgebeeld in fig. D1.
- De juiste stand van de kop voor waterpas uitlijnen
waarbij de machine in een muuropstelling is
geplaatst, is afgebeeld in fig. D3.
• Zet de hendel weer vast.
• Lees de waterpassen (9 & 18) af om te
controleren of de kop waterpas staat (fig. D4).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai aan de knoppen (10 & 17) tot de kop
waterpas staat.
Afstelling voor loodrecht uitlijnen (fig. D2 & D5)
Bij loodrecht uitlijnen is de machine in een
muuropstelling geplaatst.
• Zet de positiehendel (14) los en draai de kop (8)
naar de stand voor loodrecht uitlijnen zoals
afgebeeld (fig. D2). Zet de hendel weer vast.
• Lees de waterpas (28) af om te controleren of de
kop waterpas staat (fig. D5).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai aan de knop (29) tot de kop waterpas
staat.
66
NEDERLANDS
Uitlijnen van de laserlijn (fig. E1 & E4)
Waterpas uitlijnen
• Schakel de machine in met roterende laserkop
en breng de laserlijn op een lijn met de
gemarkeerde positie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
Machine in vloeropstelling (fig. E1):
• De machine kan op ieder stevig object worden
geplaatst om de gewenste hoogte te bereiken.
Machine in muuropstelling (fig. E2):
• Draai de blokkeerknop (16) los en draai aan het
tandheugelwiel (13) om de machine in de juiste
stand te zetten Draai de blokkeerknop (16) vast.
Machine in statiefopstelling (fig. E3):
• Verstel het statief om de machine op de juiste
hoogte te zetten.
Loodrecht uitlijnen (fig. E4)
• Schakel de machine in met roterende laserkop
en breng de laserlijn op een lijn met de
gemarkeerde positie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de blokkeerknop (16) los en draai aan het
tandheugelwiel (13) om de machine in de juiste
stand te zetten Draai de blokkeerknop (16) vast
(fig. E4).
• Draai aan de knop (30) tot de kop op een lijn met
de gemarkeerde positie staat.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Markeer altijd het middelpunt van de laserlijn of punt.
• Om de werkafstand en de nauwkeurigheid te
vergroten, stelt u de machine in het midden van
het werkgebied op.
• Zorg dat de machine stevig staat opgesteld.
• Extreme temperatuurswisselingen veroorzaken
speling op onderdelen in het binnenwerk, wat
van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van
de machine.
67
Controleer regelmatig de nauwkeurigheid
wanneer u de machine onder dergelijke
omstandigheden gebruikt.
• Controleer regelmatig of de machine een schok
heeft geregistreerd. Als er een schok is
geregistreerd, kan het nodig zijn om de machine
opnieuw af te stellen.
• Laat de laserkop bij een erkend servicecentrum
kalibreren nadat de machine is gevallen of
gekanteld.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Om de machine in te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar rechts.
• Om de machine uit te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar links totdat hij op zijn plaats
vastklikt.
Instellen van de rotatiesnelheid
De variabele snelheidsschakelaar (1) kan worden
gebruikt voor het verfijnd instellen van de
rotatiesnelheid waarmee de kwaliteit van de lijn kan
worden bepaald. De roterende kop blijft stilstaan in
het eerste kwart van het instelbereik.
• Draai de schakelaar (1) naar de gewenste
waarde. Door de schakelaar rechtsom te draaien
verhoogt u de rotatiesnelheid. Door de
schakelaar linksom te draaien verlaagt u de
rotatiesnelheid.
• Voor een stilstaande punt zet u de schakelaar in
het eerste kwart van het instelbereik.
• Voor een heldere lijn stelt u de schakelaar in op
een lage rotatiesnelheid.
• Voor een solide lijn stelt u de schakelaar in op
een hoge rotatiesnelheid.
Handmatig roteren van de laserkop (fig. G)
De laserkop kan in de stilstand handmatig worden
geroteerd.
• Druk de rotatieknop (7) in en roteer de knop,
terwijl u hem ingedrukt houdt, om de laserkop (8)
naar de gewenste stand te draaien.
Probeer nooit de rotatieknop in te
drukken terwijl de laserkop ronddraait op
een van tevoren ingestelde
rotatiesnelheid.
nl - 7
NEDERLANDS
Schoksensor (fig. H)
De schoksensor reageert op iedere schok die van
invloed kan zijn op de afstelling van de machine.
Zodra hij een schok registreert, gaat de
indicatielamp (28) knipperen.
• Om de schoksensor te resetten, drukt up op de
knop (2). De indicatielamp (28) stopt met knipperen.
Activeren van de schoksensoronderbreking
Als de schoksensoronderbreking is geactiveerd,
stopt de roterende laserkop met roteren zodra een
schok wordt geregistreerd. Tevens begint de
laserstraal te knipperen.
• Om de schoksensoronderbreking te activeren,
drukt up op de knop (3). De indicatielamp (29)
gaat branden.
• Om de schoksensor te resetten, drukt up op de
knop (2). De indicatielamp (28) stopt met
knipperen en de machine begint weer normaal te
werken.
Hulpmiddelen (fig. (I1 & I2)
Er zijn verschillende hulpmiddelen meegeleverd die
van pas kunnen komen bij het gebruik van de
machine.
Laserbril (fig. I1)
De rode brillenglazen verbeteren de zichtbaarheid
van de laserstraal onder omstandigheden met
schelle verlichting of over lange afstanden. Het beste
resulaat wordt binnenshuis bereikt. De bril filtert het
omgevingslicht en intensifeert de geprojecteerde
punt of lijn. De bril kan niet de laserstraal
tegenhouden.
Kijk nooit direct in de laserstraal met
deze bril.
DE0730 Schijfkaart (fig. I2)
De schijfkaart localiseert en markeert de laserstraal
als de straal de kaart kruist, waardoor de
zichtbaarheid van de geprojecteerde lijn verbeterd
wordt. De laserstraal gaat door het rode plastic
oppervlak heen en wordt gereflecteerd door de
achterkant van de kaart. Voor eenvoudige
ondersteuning bij waterpas en loodrecht uitlijnen is
de kaart voorzien van een inchschaal en een
metrieke schaal. Door de magneten bovenop kan hij
aan plafondrails of stalen balken worden vastgezet.
nl - 8
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Dit zijn:
- DE0732 Digitale laserdetector
- DE0734 Meetlat
- DE0736 Statief
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Kalibratietest ter plaatse
De ter plaatse verrichtbare kalibratietests dienen
zorgvuldig en nauwkeurig te worden uitgevoerd om
de juiste diagnose te stellen. Laat de machine bij een
erkend servicecentrum kalibreren zodra een fout
wordt gesignaleerd.
Laat de laserkop altijd bij een erkend
servicecentrum kalibreren.
Hellingtests
De volgende tests worden uitgevoerd om de
kalibratie van de laserkop voor waterpas uitlijnen te
controleren.
• Plaats de machine in het midden van een ruimte
tussen twee verticale oppervlakken die ongeveer
30 m uit elkaar staan.
• Plaats de machine in een statiefopstelling en stel
de kop in voor waterpas uitlijnen.
• Voor een sneltest leest u de waterpassen aan de
voor- en achterkant af. Nadat een van de twee is
afgesteld, dienen ze allebei waterpas te staan.
Indien ze niet allebei waterpas staat, dient de
laserkop te worden gekalibreerd.
Voor een hellingtest over voorkant/achterkant:
• Plaats de machine zodanig dat de voor- en
achterkant naar de verticale oppervlakken gericht
staan.
• Schakel de machine in met roterende laserkop.
• Markeer het middelpunt van de laserstraal op elk
van de oppervlakken.
68
NEDERLANDS
• Schakel de machine uit en draai de machine
180° zodat de voor- en achterkant omgekeerd
gericht staan.
• Schakel de machine in met roterende laserkop
en markeer nogmaals het middelpunt van de
laserstraal op elk van de oppervlakken. Schakel
de machine uit.
• Meet het verschil tussen de markeringen op
beide oppervlakken. Het verschil tussen de
markeringen op het ene oppervlak dient gelijk te
zijn aan het verschil tussen de markeringen op
het andere oppervlak.
• Indien het verschil tussen de markeringen 6,35 mm
of minder bedraagt, dan is de laserkop correct
gekalibreerd.
• Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 6,35 mm bedraagt, dan dient de laserkop te
worden gekalibreerd.
Voor een hellingtest over zijkanten:
• Plaats de machine zodanig dat de zijkanten naar
de verticale oppervlakken gericht staan.
• Terwijl u dezelfde procedure volgt als hierboven staat
beschreven, markeert u het middelpunt van de
laserstraal op elk van de oppervlakken, waarna de
machine 180° wordt gedraaid om het middelpunt
van de laserstraal nogmaals te markeren.
• Meet het verschil tussen de markeringen op
beide oppervlakken. Het verschil tussen de
markeringen op het ene oppervlak dient gelijk te
zijn aan het verschil tussen de markeringen op
het andere oppervlak.
• Indien het verschil tussen de markeringen 6,35 mm
of minder bedraagt, dan is de laserkop correct
gekalibreerd.
• Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 6,35 mm bedraagt, dan dient de laserkop te
worden gekalibreerd.
Conustest
De volgende test wordt uitgevoerd om de kalibratie
van de laserstraal ten opzichte van de laserkop te
controleren.
• Plaats de machine in een ruimte op ongeveer 7,5 m
van een verticaal oppervlak.
• Stel de kop in voor waterpas uitlijnen.
• Voor een sneltest schakelt u de machine in met
roterende laserkop.
69
•
•
•
•
•
•
De machine dient een enkele lijn te geven. Indien
de machine een dubbele lijn geeft, dient de
laserkop te worden gekalibreerd.
Schakel de machine in met stilstaande laserkop.
Draai de kop zodat de laserpunten op het
verticale oppervlak verschijnen.
Markeer de verticale positie van het middelpunt
van elk van de laserstralen. Schakel de machine
uit.
Meet de verschillen tussen de markeringen.
Indien het verschil tussen de markeringen 2,4 mm
of minder bedraagt, dan is de laserkop correct
gekalibreerd.
Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 2,4 mm bedraagt, dan dient de laserkop te
worden gekalibreerd.
Loodrechttest
De volgende test wordt uitgevoerd om de kalibratie
van de laserkop voor loodrecht uitlijnen te
controleren.
• Plaats de machine in een ruimte op ongeveer 7,5 m
van een verticaal oppervlak.
• Plaats de machine in een statiefopstelling en stel
de kop in voor loodrecht uitlijnen.
• Hang een schietlood op aan het verticale
oppervlak.
• Schakel de machine in met roterende laserkop.
• Breng de laserlijn op een lijn met het schietlood.
• Indien de laserlijn met het schietlood samenvalt,
dan is de laserkop correct gekalibreerd.
• Indien de laserlijn niet met het schietlood
samenvalt, dan dient de laserkop te worden
gekalibreerd.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
• Maak de lens indien nodig schoon met een
zachte doek of een in alcohol gedrenkte
wattenstaaf. Gebruik geen andere
reinigingsmiddelen.
nl - 9
NEDERLANDS
Het milieu
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“ GARANTIE •
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de machine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar. Breng
ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
nl - 10
70
NORSK
ROTERENDE LASER DW073
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
V
Rotasjons
hastighet
min-1
Laserklasse
Beskyttelsesklasse
Kontaktgjenger
Vekt
kg
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
DW073
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
DW073
LpA
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Vekt
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
(lydnivå)
dB(A)*
< 70
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
DE9039
NiMH
18
1,1
LWA (akustisk effekt)
V
kg
DE9095
NiCd
18
1,1
VAC
h
kg
DE9108
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Sikring:
230 V
Veit geometrisk middelverdi
av akselerasjonsfrekvensen
* ved brukerens øre
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
Betegner risiko for elektrisk støt.
US-TUVR-0845
Brannfare.
71
no - 1
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge
de gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å
redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
verktøyet. Se også bruksanvisningen til
elektroverktøyet som skal brukes med dette
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for fuktighet. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet. Bruk ikke verktøyet
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst
av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
5 Bruk riktig verktøy
Bruk verktøyet bare til formål som er beskrevet
i denne veiledningen. Tving ikke en maskin til å
gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
6 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Kontroller verktøyledningen
regelmessig og få den reparert av et autorisert
verksted om den skulle bli skadet. Hold alle
håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
no - 2
7 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
8 Sjekk verktøyet for skader
Før verktøyet brukes på nytt, skal eventuelle skadde
deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på
det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg
fast, eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige
delene ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen
andre feil som kan påvirke verktøyets funksjon. En
del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller
skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet
er angitt i bruksanvisningen.
Bruk ikke verktøyet hvis det ikke kan slås av og
på med bryteren. Reparasjon av bryteren må
utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
9 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
10 Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør.
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske
apparater til kvalifisert servicepersonale.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for roterende
lasere
• Denne laseren overholder kravene til klasse 2
i henhold til EN 60825-1:1994+A11. Ikke skift ut
laserdioder med dioder av en annen type. Ved
skader må laseren repareres av en autorisert
teknikker.
• Ikke bruk laseren til noe annet formål en å
projisere laserlinjer.
Skulle øyet bli utsatt for en laserstråle i klasse 2 i under
0,25 sekunder, ansees dette som sikkert.
Øyelokkrefleksen vil vanligvis sørge for nok beskyttelse.
På over 1 meters avstand oppfyller laseren kravene til
klasse 1 og blir følgelig ansett som sikker.
• Se aldri direkte inn i laserstrålen.
• Ikke se på laserstrålen gjennom optiske
instrumenter.
• Ikke sett opp utstyret på en posisjon der
laserstrålen kan krysse noen i hodehøyde.
• La ikke barn komme i kontakt med laseren.
72
NORSK
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i
samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann
i minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Etiketter på utstyret
Isammendraget bakerst i håndboken ser du alle
etikettene som er festet på utstyret. Etikettene på
utstyret viser følgende piktogrammer:
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Laseradvarsel
Advarsel om støt
100%
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Batteri ladet
Batteri defekt
Lite strøm på batteriet
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Roterende laser
1 Målkort
1 Par briller
1 Koffert
1 Lader, DE9108 (DW073K)
1 Lader, DE9116 (DW073KH)
1 Batteripakke, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Batteripakke, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Instruksjonsbok
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
73
Den roterende laseren DW073 er utformet for
utsending av laserlinjer som støtte til profesjonelle
formål. Verktøyet kan brukes både inne og ute med
horisontal (vannrett) og vertikal (loddrett) justering.
no - 3
NORSK
Verktøyet kan også lage et stasjonært laserpunkt
som kan flyttes manuelt for å fastsette eller overføre
et merke. Bruksområdene er alt fra fall-takinstallering
og veggoppsett til grunnmurplanering og bygging av
gulv.
Verktøyet bruker batteripakker fra DEWALT på 9,6,
12, 14,4 og 18 V.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Tilbakestillingsknapp for støtsensor
3 Aktiveringsknapp for støtsensor
4 Bærehåndtak
5 Bunnjusteringsbryter
6 Bunndel
7 Rotasjonsknapp for laserhode
8 Roterende laserhode
9 Luftnivå foran
10 Nivåjusteringsbryter, foran
11 Klemme for veggmontering
12 Klemmelås for veggmontering
13 Tanndrevhjul
14 Posisjonshendel for hode
15 Batteripakke
16 Låsebryter for tanndrev
17 Nivåjusteringsbryter, side
18 Luftnivå, side
Lader
Din lader DE9108 kan bruke DEWALT NiCdbatteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og
NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
19 Sperrer
20 Lader
21 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
no - 4
Montering og justering
Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
• Bare bruk DEWALT batterier og lader.
Batteripakke (fig. A & B1 - B3)
Lading av batteripakken (fig. A)
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80
% opplading. Etter flere oppladninger og
utladninger, vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er <4 °C eller
>40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (15), setter du den
inn i laderen (20) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (21) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå helt ladet og laderen går automatisk over til
utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen
over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas
ut eller stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det
er problemer med ladingen. Sett i batteripakken på
nytt eller prøv med en ny batteripakke. Hvis den nye
batteripakken heller ikke kan lades, må laderen
testes av en godkjent DEWALT reparasjonsverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to
ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig lading igjen.
74
NORSK
Innsetting og fjerning av batteripakken (fig. B1)
• Sett inn batteripakken (15) på baksiden av
verktøyet, til den klikker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to utløserknappene (19) samtidig og trekker
pakken ut på baksiden av verktøyet.
Utligningslading
Ved hjelp av utligningsladingen kan
batteripakken holdes ved toppkapasitet.
Vi anbefaler at du bruker denne
funksjonen en gang per uke eller etter
10 ladings-/utladingssykluser.
• Start ladeprosessen som forklart ovenfor.
• Når lampen slutter å blinke, la batteripakken stå
i laderen ca. 4 timer.
Varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay]
Når laderen oppdager et batteri som er varmt,
starter den automatisk en varmt batteri ventetid [Hot
Pack Delay], som utsetter ladningen til batteriet er
avkjølt. Etter at batteriet er avkjølt, kopler laderen
automatisk tilbake til normal ladning av batteriet.
Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for
batteriet. Den røde indikatoren (21) blinker lenge,
og deretter kort mens den er i varmt batteri ventetid
[Hot Pack Delay]-modus.
<kopje roman>Indikator for lite batteristrøm (fig. B1)
Verktøyet har en indikator (22) for lavt strømnivå på
batteriet. Denne sitter på kontrollpanelet. Indikatoren
lyser når verktøyet er slått på. Den blinker for å angi
når det er nødvendig å lade opp batteripakken, og
verktøyet slås da automatisk av.
• Slå av verktøyet og ta ut batteripakken (15) for
å lade den opp med en gang indikatoren
begynner å blinke.
Verktøyet kan ikke brukes hvis det er lite
strøm på batteriene.
Batteritype (fig. B2 & B3)
Verktøyet kan brukes med batteripakker med
forskjellige spenninger.
• Hvis du skal montere en batteripakke på 18 volt,
dreier du adapterplaten (23) til posisjon A.
• Hvis du skal montere batteripakker på 9,6, 12 eller
14,4 volt, dreier du adapterplaten (23) til posisjon B.
75
Stille inn verktøyet (fig. C1 - C5)
Verktøyet har en rekke innstillinger, slik at det kan
brukes til en rekke formål.
Gulvoppsett (fig. C1)
• Plasser verktøyet på en forholdsvis plan og jevn
overflate.
• Juster bryteren for bunn-nivå (5) på bunndelen (6)
for å stabilisere verktøyet etter behov.
• Juster hodet (8) for horisontal eller vertikal bruk.
Veggoppsett (fig. C2 - C5)
Verktøyet har veggmontering (11) for montering til
veggskinne som hjelp ved falltakinstallering og andre
spesielle nivå-prosjekter (fig. C2).
• Legg verktøyet på siden med batteripakken (15)
under og veggmonteringsklemmen (11) i posisjon
for feste til veggskinnen (fig. C3).
• Hold bunnen (6) mot veggen, drei låsen til
veggmonteringsklemmen (12) mot klokken for
å åpne kjevene til klemmen.
• Sett klemmekjevene rundt veggskinnen og drei
låsen til veggmonteringsklemmen (12) mot
klokken for å lukke klemmekjevene rundt
skinnen.
• Pass på at låsen til veggmonteringsklemmen (12)
er godt lukket.
Før verktøyet festes til veggskinne, må
du kontrollere at skinnen er godt festet til
veggen.
• Verktøyet kan også henges på veggen ved hjelp
av monteringshullene (24) på bunndelen (fig. C2).
- Hold verktøyet i ønsket posisjon mot veggen
og merk av posisjonen til de to
monteringshullene på veggen (fig. C4).
- Bor et hull på hvert av de avmerkede stedene
(krav: ø 6 mm, ca. 35 mm dypt).
- Sett inn en plugg i hvert av hullene.
- Fest en skrue i hver av pluggene
(krav: 6 x 50 mm).
- Heng verktøyet på skruene:
• Juster bryteren for bunn-nivå (5) på bunndelen (6)
for å stabilisere verktøyet etter behov.
• Juster hodet (8) for horisontal bruk.
no - 5
NORSK
Tripod-oppsett (fig. C5)
Verktøyet har en tripodkontakt for feste til DE0736 tripod
(tilleggsutstyr) eller annen tripod med de nødvendige
kravene oppgitt i den tekniske informasjonen.
• Plasser tripoden (25) på en forholdsvis plan og
jevn overflate.
• Fest verktøyet på tripoden ved å dreie den
gjengede pinnen (26) inn i kontakten (27) på
bunndelen.
• Juster hodet (8) for horisontal eller vertikal bruk.
Justere verktøyet (fig. D1 - D5)
Laserhodet (8) kan dreies for å justere verktøyet for
både horisontal (fig. D1) og vertikal (fig. D2) bruk.
Horisontal justering (fig. D1, D3 & D4)
• Slipp hodeposisjonshendelen (14) og drei hodet
(8) til horisontal posisjon som vist:
- Fig. D1 viser riktig horisontal posisjon for hodet
med verktøyet i gulv- eller tripodoppsett.
- Fig. D3 viser riktig horisontal posisjon for hodet
med verktøyet i veggoppsett.
• Stram hendelen igjen.
• Avles luftnivåene (9 & 18) for å sjekke om hodet
er plant (fig. D4).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Drei på bryterne for nivåjustering (10 & 17) til
hodet er plant.
Vertikal justering (fig. D2 & D5)
Vertikal orientering kan velges når verktøyet er i gulveller tripodoppsett.
• Slipp hodeposisjonshendelen (14), og drei hodet
(8) til vertikal posisjon, som vist (fig. D2). Stram
hendelen igjen.
• Avles luftnivået (28) for å sjekke om hodet er
plant (fig. D5).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Drei på bryteren for nivåjustering (29) til hodet er
plant.
Justere laserlinjen (fig. E1 & E4)
Horisontal justering
• Når verktøyet er på og laserhodet roterer, justerer
du laserlinjen etter posisjonsmerket.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
Med verktøyet i gulvoppsett (fig. E1):
• Verktøyet kan plasseres på en solid gjenstand til
no - 6
den kommer i ønsket høyde.
Med verktøyet i veggoppsett (fig. E2):
• Løsne låsebryteren (16) og juster tanndrevhjulet
(13) for å stille verktøyet til ønsket posisjon. Stram
låsehjulet (16).
Med verktøyet i tripodoppsett (fig. E3):
• Juster tripoden for å stille verktøyet til ønsket
høyde.
Vertikal justering (fig. E4)
• Når verktøyet er på og laserhodet roterer, justerer
du laserlinjen etter posisjonsmerket.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsebryteren (16) og juster tanndrevhjulet
(13) for å stille verktøyet til ønsket posisjon. Stram
låsebryteren (16) (fig. E4).
• Drei på bryteren for nivåjustering (30) til hodet
kommer på linje med posisjonsmerket.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Marker alltid midtpunktet på laserlinjen eller
punktet.
• Du kan øke arbeidsavstanden og nøyaktigheten
ved å sette opp verktøyet midt i arbeidsområdet.
• Pass på at verktøyet er riktig stilt inn.
• Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake
bevegelse av delene inne i verktøyet, som kan
påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten
regelmessig når verktøyet brukes under disse
forholdene.
• Kontroller regelmessig om verktøyet har registrert
støt. Har det registrert støt, kan det være
nødvendig å omjustere for å oppnå balanse eller
stille inn på nytt.
• Hvis verktøyet har falt eller veltet, må laserhodet
kalibreres av en autorisert tekniker.
Skru på og av (fig. A)
• Du slår på verktøyet ved å dreie bryteren (1) med
klokken.
• Du slår verktøyet av ved å dreie bryteren (1) mot
klokken til den klikker på plass.
76
NORSK
Stille inn rotasjonshastighet (fig. F)
Den justerbare hastighetsbryteren (1) kan benyttes
til avansert innstilling av rotasjonshastigheten, noe
som er til hjelp ved bestemmelse av linjekvaliteten.
Rotasjonshodet er stasjonært i den første firedelen
av innstillingsområdet.
• Drei på bryteren (1) som ønsket. Drei bryteren
med klokken for å øke rotasjonshastigheten.
Drei bryteren mot klokken for å redusere
rotasjonshastigheten.
• For å få et stasjonært punkt stilles bryteren til
første firedel av innstillingsområdet.
• For å oppnå en lys linje, stilles bryteren til en
sakte rotasjonshastighet.
• For å oppnå en kompakt linje, stilles bryteren
til en høy rotasjonshastighet.
Rotere laserhodet manuelt (fig. G)
Laserhodet kan roteres manuelt i stasjonær
posisjon.
• Trykk rotasjonsknappen (7) ned, og hold den
nede mens du dreier på den for å dreie
laserhodet (8) til ønsket posisjon.
Ikke forsøk å trykke ned rotasjonsknappen
mens laserhodet roterer ved
forhåndsinnstilt rotasjonshastighet.
Støtsensor (fig. H)
Støtsensoren reagerer på alle støt som kan påvirke
verktøyets balanse eller innstilling. Når den
registrerer et støt, begynner indikatorlampen (28)
å blinke.
• Trykk på knappen (2) for å tilbakestille
støtsensoren. Indikatoren (28) slutter å blinke.
Aktivere støtsensoravbrudd
Når støtsensoravbrudd er aktivert, slutter det
roterende laserhodet å rotere og laserstrålen
begynner å blinke hvis et støt blir registrert.
• Trykk på knappen (3) for å aktivere støtsensoren.
Indikatoren (29) begynner å lyse.
• Trykk på knappen (2) for å tilbakestille
støtsensoren. Indikatoren (28) slutter å blinke,
og verktøyet går tilbake til normal drift.
Laserforsterkende briller (fig. I1)
Briller med røde linser forbedrer synbarheten til
laserstrålen under forhold med sterkt lys eller over
lange avstander. Linsen filtrerer bort omgivende lys
og forsterker det projiserte punktet eller linjen,
for best resultater innendørs. Brillene forhindrer ikke
laserstrålen fra å skinne inn i øynene.
Du må aldri se rett på laserstrålen med
disse brillene.
DE0730 Målkort (fig. I2)
Målkortet finner og markerer laserstrålen når strålen
krysser kortet, dermed forsterkes synbarheten til
den projiserte linjen. Laserstrålen passerer gjennom
den røde plastoverflaten og reflekteres av den
reflekterende baksiden på kortet. Kortet er markert
med skalaer i tommer og millimeter og gjør det
enklere å bruke verktøyet under horisontal og vertikal
justering. Kortet har magneter øverst som holder det
til takskinner eller ståltapper.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Disse er:
- DE0732 digital laserdetektor
- DE0734 gradstang
- DE0736 tripod
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Feltkalibreringssjekk
Feltkalibreringssjekkene må utføres på en sikker og
nøyaktig måte for å gi en korrekt diagnose. Hvis feil
registreres, må verktøyet kalibreres av en kvalifisert
tekniker.
Laserhodet må alltid kalibreres av
kvalifisert tekniker.
Tilleggsutstyr (fig. I1 & I2)
Det finnes et utvalg tilleggsutstyr som er til hjelp ved
bruk av verktøyet.
77
no - 7
NORSK
Vippefeilkontroller
Følgende kontroller utføres for å kontrollere
kalibreringen av laserhodet for plan justering.
• Plasser verktøyet i et område midt mellom to
vertikale flater med en avstand på omtrent 30 m.
• Hodet justeres for horisontal bruk i tripodoppsett.
• Du kan utføre en rask sjekk ved å avlese fremre
og bakre luftnivåer. Når ett av luftnivåene er
justert, skulle begge være plane. Hvis det andre
luftnivået ikke er plant, må laserhodet kalibreres.
Slik utfører du en sjekk av vippefeil forover og
bakover
• Plasser verktøyet slik at det er rettet forover/
bakover mot de vertikale flatene.
• Slå på verktøyet med roterende laserhode.
• Marker midtpunktet på laserstrålen på hver av
flatene.
• Slå av verktøyet og roter det 180°, slik at det står
med forside/bakside den andre veien.
• Slå på verktøyet med roterende laserhode og
marker igjen midtpunktet til laserstrålen på hver
av flatene. Slå av verktøyet.
• Mål differansen mellom merkene på begge
overflatene. Differansen mellom merkene på den
ene overflaten må tilsvare differansen mellom
merkene på den andre overflaten.
• Hvis differansen mellom merkene er 6,35 mm
eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 6,35
mm, må laserhodet kalibreres.
Slik utfører du en sjekk av vippefeil fra side til side:
• Plasser verktøyet slik at det er rettet med sidene
mot de vertikale flatene.
• Følg samme fremgangsmåte som beskrevet
ovenfor, og marker midtpunktet til laserstrålen
på hver av overflatene med verktøyet i denne
posisjonen. Deretter dreies verktøyet 180° for
å markere midtpunktet til laserstrålen en gang til.
• Mål differansen mellom merkene på begge
overflatene. Differansen mellom merkene på
den ene overflaten må tilsvare differansen mellom
merkene på den andre overflaten.
• Hvis differansen mellom merkene er 6,35 mm
eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over
6,35 mm, må laserhodet kalibreres.
no - 8
Konusfeilsjekk
Følgende kontroll utføres for å kontrollere
kalibreringen av laserstrålen i forhold til laserhodet.
• Plasser verktøyet i et område som er omtrent
7,5 mm fra en vertikal overflate.
• Juster hodet for horisontal bruk.
• Du kan utføre en rask sjekk ved å slå på
verktøyet med roterende laserhode. Verktøyet
skal nå lage en enkelt linje. Hvis verktøyet lager
en dobbelt linje, må laserhodet kalibreres.
• Slå på verktøyet med stasjonært laserhode.
• Roter hodet, slik at laserpunktene vises på den
vertikale overflaten.
• Marker den vertikale posisjonen til midtpunktet til
hver av laserstrålene. Slå av verktøyet.
• Mål differansen mellom merkene.
• Hvis differansen mellom merkene er 2,4 mm
eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over
2,4 mm, må laserhodet kalibreres.
Feilsjekk av loddrett justering
Følgende kontroll utføres for å kontrollere
kalibreringen av laserhodet for loddrett justering.
• Plasser verktøyet i et område som er omtrent
7,5 mm fra en vertikal overflate.
• Juster hodet for vertikal bruk i tripodoppsett.
• Heng et loddrett lodd fra den vertikale flaten.
• Slå på verktøyet med roterende laserhode.
• Juster laserlinjen etter loddsnoren.
• Hvis laserlinjen kommer på linje med loddsnoren,
er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis laserlinjen ikke kommer på linje med
loddsnoren, må laserhodet kalibreres.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
• Ved behov må linsen rengjøres ved hjelp av en
myk klut eller en bomullspinne fuktet med
alkohol. Ikke bruk andre rengjøringsmidler.
78
NORSK
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken, med
riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
79
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller
ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en
liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og
komplett informasjon om vår etter-salg-service på
Internett-adressen vår: www.2helpU.com.
no - 9
PORTUGUÊS
LASER GIRATÓRIO DW073
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
V
Velocidade do
laser giratório
min-1
Classe do laser
Tipo de protecção
Rosca do receptáculo
Peso (sem a bateria) kg
DW073
9,6/12/14,4/18
DW073
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
DW073
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Peso
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Carregador
Voltagem
VAC
Tempo de carga (ca.) h
Peso
kg
DE9108
230
1
0,4
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9116
230
1
0,4
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
dB(A)*
< 70
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Valor médio quadrático ponderado
em frequência de aceleração
* junto ao ouvido do operador
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
US-TUVR-0845
Perigo de incêndio.
pt - 1
80
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta. Recorra também ao manual de
instruções da ferramenta eléctrica, utilizada com
esta ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha ferramentas eléctricas à humidade.
Ilumine bem as áreas de trabalho. Não utilize
ferramentas eléctricas em presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
3 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais
como humidade elevada, execução de soldadura,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada
intercalando-se um transformador de separação ou
um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Use a ferramenta apropriada
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
6 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios.
81
Verifique regularmente os cabos da ferramenta
e, no caso de estes estarem danificados,
mande-os consertar a um Centro de Assistência
Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os
cabos de extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
7 Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Quando não forem utilizadas as ferramentas
eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
8 Verifique se há peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e a
obtenção do resultado desejado. Verifique o bom
alinhamento e fixação das peças móveis e confirme
a ausência de ruptura das peças. Verifique ainda
se a montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
9 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
10 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta ferramenta eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções adicionais sobre segurança do laser
giratório
• Este laser cumpre com a classe 2 conforme a
EN 60825-1:1994+A11. Não substitua o diodo
do laser por um tipo diferente. Se estiver
danificado, envie-o a um serviço autorizado para
conserto.
• Não utilize o laser para outra finalidade que não
seja a projecção de linhas de laser.
pt - 2
PORTUGUÊS
A exposição do olho a um raio laser de classe 2
é considerada segura por um máximo de 0,25
segundos. Os reflexos da pálpebra normalmente
fornecerão uma protecção adequada. A distâncias
de aproximadamente 1 m, o laser está em
conformidade com a classe 1 e, desta forma,
considerado completamente sem perigo.
• Nunca olhe para o raio laser directamente e
intencionalmente.
• Não utilize ferramentas ópticas para visualizar
o raio laser.
• Não instale a ferramenta em posições onde
o raio possa atravessar alguém na altura da
cabeça.
• Não deixe que crianças tenham contacto com
o laser.
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de
usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
com a pele, lave imediatamente com água.
Neutralize com um ácido suave, como sumo de
limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
olhos, enxague abundantemente com água limpa
durante 10 minutos. Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
Etiquetas da ferramenta
Para obter uma reprodução completa das etiquetas
da ferramenta, consulte o resumo contido na
contracapa do manual. As etiquetas da ferramenta
mostram os seguintes pictogramas:
Leia o manual de instruções antes de
usar
Advertência sobre o laser
100%
Em carga
Advertência sobre impacto
100%
Carregada
Bateria carregada
Bateria defeituosa
Bateria fraca
Não toque nos terminais com objectos
condutores
pt - 3
82
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Laser giratório
1 Placa alvo
1 Par de óculos
1 Caixa de transporte
1 Carregador, DE9108 (DW073K)
1 Carregador, DE9116 (DW073KH)
1 Bateria, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Bateria, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Manual de instruções
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
O laser giratório DW073 foi desenvolvido para
projectar linhas de laser e oferecer suporte a
aplicações profissionais. É possível utilizar a
ferramenta tanto interna quanto externamente para
o alinhamento de prumo no nível horizontal e
vertical. Além disso, é possível produzir um ponto
estático de laser que se poderá direcionar
manualmente com o fim de estabelecer ou transferir
uma marca. As aplicações variam de instalação de
teto e layout de paredes a nivelamento da fundação
e construção de convés.
A ferramenta funciona com baterias DEWALT de 9,6,
12, 14,4 e 18 V.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de reinicialização do sensor de impactos
3 Botão de activação do sensor de impactos
4 Asa de transporte
5 Botão de nivelamento da base
6 Base
7 Botão de rotação da cabeça do laser
8 Cabeça giratória do laser
9 Nível de ar frontal
10 Botão de ajuste do nível frontal
11 Grampo de instalação na parede
12 Trava do grampo de instalação na parede
13 Roda do pinhão do rack
14 Alavanca de posição da cabeça
15 Bateria
16 Botão de travamento do pinhão do rack
17 Botão de ajuste do nível lateral
18 Nível de ar lateral
83
Carregador
O seu carregador DE9108 aceita baterias NiCd
DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
O seu carregador DE9116 aceita baterias NiCd
e NiMH DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
19 Manipulos de fixação
20 Carregador
21 Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60335, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
• Use só baterias e carregadores DEWALT.
Bateria (fig. A & B1 - B3)
Carregador (fig. A)
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga
e descarga, já aceita a capacidade total.
pt - 4
PORTUGUÊS
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga, o
carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C.
Recomendamos uma temperatura de
carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (15), insira-a no carregador
(20) como indicado e ligue-o. Certifique-se de que
a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (21)
começa a piscar. Depois de aprox. 1 hora, o
indicador fica permanentemente aceso. A bateria
agora está totalmente carregada e o carregador
de baterias automaticamente comutará para a
modalidade de compensação. Depois de
aproximadamente 4 horas, comutará para a
modalidade de manutenção de carga. A bateria
pode ser retirada em qualquer altura ou continuar
a ser carregada indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca
rapidamente para indicar um problema de carga.
Introduza novamente a bateria ou experimente
uma nova. Se não se conseguir carregar
também a nova bateria, faça um controlo do seu
carregador de baterias num centro de
Assistência Técnica DEWALT.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na alimentação de
corrente. O carregador automaticamente
comutará novamente para o funcionamento
normal.
Inserir ou retirar o conjunto de baterias (fig. B1)
• Insira o conjunto de baterias (15) na parte
traseira da ferramenta até ouvir um estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões
(19) ao mesmo tempo e puxe-a para fora da
parte traseira.
pt - 5
Modo de compensação
O modo de compensação ajuda a
manter a bateria na capacidade máxima.
É aconselhável utilizar este recurso
semanalmente ou a cada 10 ciclos de
carga/descarga.
• Inicie o processo de carga conforme descrito
acima.
• Quando o indicator de carga pára de piscar,
deixá-la ligada ao carregador por 4 horas.
Retardador de carregar em quente
O retardador de carregar em quente é automaticamente
activado quando o carregador detectar uma bateria que
está quente, suspendendo o carregamento da bateria
até que esta arrefeça. Depois da bateria arrefecer, o
carregador muda automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Este dispositivo assegura o
tempo máximo de funcionamento da bateria. Enquanto
estiver no modo de retardador de carregar em quente,
o indicador vermelho (21) acende durante um longo
período e depois num curto período.
<kopje roman>Indicador de bateria fraca (fig. B1)
A ferramenta apresenta um indicador de bateria
fraca (22) localizada no painel de controlo. O
indicador de bateria fraca acende-se quando se liga
a ferramenta. Torna-se intermitente para indicar que
é necessário recarregar a bateria. A ferramenta irá
automaticamente interromper o funcionamento.
• Desligue o equipamento e retire a bateria (15)
para carregá-la tão logo o indicador pisque.
A ferramenta não funcionará enquanto a
bateria estiver fraca.
Tipo de bateria (fig. B2 & B3)
A ferramenta é adequada a baterias com diferentes
voltagens.
• Para instalar baterias de 18 volts, gire a placa do
adaptador (23) para a posição A.
• Para instalar baterias de 9,6, 12 ou 14,4 volts,
gire a placa do adaptador (23) para a posição B.
Instalação da ferramenta (fig. C1 - C5)
A ferramenta permite várias instalações, tornandose útil em diversas aplicações.
84
PORTUGUÊS
Instalação no chão (fig. C1)
• Coloque a ferramenta em uma superfície
nivelada e relativamente lisa.
• Ajuste o botão de nivelamento da base (5)
localizado na base (6) para estabilizar a
ferramenta quando necessário.
• Ajuste a cabeça (8) para uma aplicação de
prumo ou nível.
Instalação na parede (fig. C2 - C5)
A ferramenta é equipada com um suporte (11) para
instalação em trilho de parede com o fim de auxiliar
a instalação em teto e outros projectos de
nivelamento especial (fig. C2).
• Ligue a ferramenta na sua lateral com o pacote
de baterias (15) abaixo e o grampo de
montagem na parede (11) na posição para
colocação no trilho (fig. C3).
• Com a base (6) voltada para a parede, gire a trava
de aperto do suporte de parede (12) no sentido
horário para abrir os mordentes do grampo.
• Coloque os mordentes em volta do trilho da
parede e gire a trava de aperto do suporte (12)
em sentido anti-horário para fechar os
mordentes no trilho.
• Certifique-se de prender firmemente a trava de
aperto do suporte (12).
Antes de colocar a ferramenta no trilho,
certifique-se de que o mesmo esteja
bem preso à parede.
• Como alternativa, é possível pendurar a
ferramenta na parede utilizando os orifícios de
instalação (24) localizados na base (fig. C2).
- Segure a ferramenta contra a parede, na
posição desejada, e marque o local dos dois
orifícios na mesma (fig. C4).
- Efectue uma perfuração em cada marca (são
necessários: ø 6 mm, aprox. 35 mm de
profundidade).
- Insira o plugue correspondente em cada orifício.
- Instale um parafuso em cada plugue (são
necessários: 6 x 50 mm).
- Pendure a ferramenta nos parafusos.
• Ajuste o botão de nivelamento da base (5)
localizado na base (6) para estabilizar a
ferramenta quando necessário.
• Ajuste a cabeça (8) para uma aplicação de nível.
85
Instalação no tripé (fig. C5)
A ferramenta é equipada com receptáculo destinado
à montagem no tripé DE0736 (opcional) ou em
qualquer outro tripé com as classificações
necessárias contidas nos dados técnicos.
• Coloque o tripé (25) em uma superfície nivelada e
relativamente lisa.
• Instale a ferramenta no tripé girando o pino
rosqueado (26) no receptáculo (27) localizado na
base.
• Ajuste a cabeça (8) para uma aplicação de
prumo ou nível.
Ajuste da ferramenta (fig. D1 - D5)
É possível manipular a cabeça do laser (8) para
ajustar a ferramenta para aplicações de nível (fig. D1)
e prumo (fig. D2).
Ajuste de nível (fig. D1, D3 & D4)
• Solte a alavanca de posição da cabeça (14) e
coloque a mesma (8) na posição de nivelamento,
conforme o demonstrado:
- A fig. D1 ilustra a posição de nivelamento
correcta para a cabeça com a ferramenta no
chão ou tripé.
- A fig. D3 mostra a posição correcta para a
cabeça com a ferramenta instalada na parede.
• Aperte a alavanca novamente.
• Leia os níveis de ar (9 & 18) para verificar se a
cabeça está nivelada (fig. D4).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Gire os botões de ajuste do nível (10 & 17) até
nivelar a cabeça.
Ajuste de prumo (fig. D2 & D5)
Efectua-se uma orientação de prumo com a
ferramenta no chão ou tripé.
• Solte a alavanca de posição da cabeça (14) e
coloque a mesma (8) na posição de prumo
conforme o demonstrado (fig. D2): Aperte a
alavanca novamente.
• Leia o nível de ar (28) para verificar se a cabeça
está nivelada (fig. D5).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Gire o botão de ajuste do nível (29) até nivelar a
cabeça.
pt - 6
PORTUGUÊS
Alinhamento do laser (fig. E1 & E4)
Alinhamento do nível
• Com a ferramenta ligada e a cabeça do laser a
girar, alinhe o laser com a marca de posição.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
Com a ferramenta instalada no chão (fig. E1):
• É possível colocar a ferramenta em qualquer
objecto resistente para obter a altura necessária.
Com a ferramenta instalada na parede (fig. E2):
• Solte o botão de travamento (16) e ajuste a roda
do pinhão do rack (13) para colocar a ferramenta
na posição correcta. Aperte o botão de
travamento (16).
Com a ferramenta instalada no tripé (fig. E3):
• Ajuste o tripé para colocar a ferramenta na altura
necessária.
Alinhamento de prumo (fig. E4)
• Com a ferramenta ligada e a cabeça do laser a
girar, alinhe o laser com a marca de posição.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o botão de travamento (16) e ajuste a roda
do pinhão do rack (13) para colocar a ferramenta
na posição correcta. Aperte o botão de
travamento (16) (fig. E4).
• Gire o botão de ajuste do nível (30) até alinhar a
cabeça com a marca de posição.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Sempre marque o centro do ponto ou linha de
laser.
• Para aumentar a distância de trabalho, bem
como a precisão, instale a ferramenta no meio
da área de trabalho.
• Certifique-se de que a ferramenta esteja
firmemente instalada.
• Mudanças bruscas de temperatura causam a
movimentação de partes internas, o que poderá
afectar a precisão da ferramenta. Verifique
regularmente a precisão da ferramenta durante o
uso nessas circunstâncias.
pt - 7
• Verifique regularmente se a ferramenta registrou
um impacto. No registro de um impacto, é
provável que seja necessário o reajuste do
equilíbrio ou instalação.
• Caso a ferramenta sofra quedas ou tombe, um
agente de reparações qualificado deverá calibrar
a cabeça do laser.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar a ferramenta, gire a chave (1) em
sentido horário.
• Para desligá-la, gire a chave (1) em sentido antihorário até ouvir um estalido.
Ajuste da velocidade de rotação (fig. F)
É possível utilizar a chave de velocidade variável (1)
para efectuar ajustes avançados na velocidade da
rotação, o que ajudará a determinar a qualidade da
linha. A cabeça giratória permanecerá imóvel no
primeiro quarto da faixa de ajuste.
• Gire a chave (1) conforme o desejado.
Ao girar a chave em sentido horário, aumentará
a velocidade de rotação. Em sentido anti-horário,
diminuirá a velocidade.
• Para obter um ponto imóvel, ajuste a chave no
primeiro quarto da faixa.
• Para obter uma linha brilhante, ajuste-a em uma
velocidade de rotação lenta.
• Para obter uma linha sólida, ajuste-a em uma
velocidade de rotação rápida.
Rotação manual da cabeça do laser (fig. G)
Na posição estacionária, é possível girar
manualmente a cabeça do laser.
• Carregue no botão de rotação (7) e, mantendo-o
carregado, gire-o para virar a cabeça (8) para a
posição desejada.
Não tente carregar no botão de rotação
enquanto a cabeça estiver a girar em
uma velocidade predefinida.
Sensor de impactos (fig. H)
O sensor de impactos reage a qualquer impacto
que possa afectar o equilíbrio ou instalação da
ferramenta. Uma vez registrado algum impacto, a
luz do indicador (28) irá piscar.
• Para reajustá-lo, carregue no botão (2).
O indicador (28) irá parar de piscar.
86
PORTUGUÊS
Activação da interrupção do sensor de impactos
Com a interrupção do sensor de impactos activada,
uma vez registrado um impacto, a cabeça giratória
do laser irá parar de girar e o raio laser começará a
piscar.
• Para activar a interrupção do sensor de
impactos, carregue no botão (3). O indicador (29)
irá acender-se.
• Para reajustá-lo, carregue no botão (2). O
indicador (28) irá parar de piscar e a ferramenta
retornará ao funcionamento normal.
Acessórios da ferramenta (fig. I1 & I2)
Vários acessórios que acompanham a ferramenta
poderão ser úteis durante o funcionamento da
mesma.
Óculos de aperfeiçoamento do laser (fig. I1)
Os óculos de lentes vermelhas melhoram a
visibilidade do raio laser em condições de luz
brilhante ou longas distâncias. Fornecendo melhores
resultados em recintos fechados, as lentes filtram a
luz ambiente e intensifica o ponto ou linha
projectada. Os óculos não impedem que o raio laser
penetre nos olhos.
Nunca olhe para o raio laser
directamente com esses óculos.
Placa alvo DE0730 (fig. I2)
A placa alvo localiza e marca o raio laser conforme
ele atravessa a mesma, a melhorar, dessa forma, a
visibilidade da linha projectada. O raio laser
atravessa a superfície de plástico vermelha e
reflecte-se pelo lado traseiro da placa. Auxiliando a
utilização durante o ajuste de nível e prumo, a placa
apresenta marcas no sistema métrico e de
polegadas. Além disso, possui magnetos no topo
utilizados para prendê-la no trilho do teto ou
suportes de aço.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Eles são:
- Detector de laser digital DE0732
- Haste graduada DE0734
- Tripé DE0736
87
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Teste de calibragem de campo
Deve-se executar os testes de calibragem de
campo de forma segura e precisa com o intuito de
se efectuar um diagnóstico correcto. Sempre que se
registrar um erro, um agente de reparações
qualificado deverá calibrar a ferramenta.
Sempre leve a ferramenta a um agente
de reparações qualificado para efectuar
a calibragem.
Testes de erro de inclinação
Efectuam-se os seguintes testes para verificar a
calibragem do alinhamento de nível da cabeça do
laser.
• Coloque a ferramenta na área central entre as
duas superfícies verticais distantes em cerca de
30 m uma da outra.
• Com a ferramenta instalada no tripé, ajuste a
cabeça para uma aplicação de nível.
• Para efectuar um teste rápido, leia os níveis de
ar frontal e traseiro. Após ajustar um dos níveis,
os dois deverão estar alinhados. Caso o outro
não esteja nivelado, deve-se calibrar a cabeça.
Para efectuar um teste de erro de inclinação da
frente para trás:
• Posicione a ferramenta de maneira que se almeje
a mesma de frente para trás em direcção às
superfícies verticais.
• Ligue-a com a cabeça do laser a girar.
• Marque o centro do raio laser em cada superfície.
• Desligue-a e gire-a a 180° de forma que se
almeje a mesma de frente para trás do lado
inverso.
• Ligue a ferramenta com a cabeça a girar e
marque novamente o centro do raio laser em
cada superfície. Desligue-a.
• Meça a diferença entre as marcas nas duas
superfícies. A diferença existente entre as
marcas em uma superfície deverá equivaler à
diferença entre as marcas na outra superfície.
pt - 8
PORTUGUÊS
• Caso a diferença entre as marcas corresponda a
6,35 mm ou menos, a cabeça estará calibrada
adequadamente.
• Caso a diferença entre as marcas seja superior a
6,35 mm, deve-se calibrá-la.
Para efectuar um teste de erro de inclinação de um
lado a outro:
• Posicione a ferramenta de maneira que se almeje
a mesma de um lado a outro em direcção às
superfícies verticais.
• A efectuar o mesmo procedimento descrito
acima, marque o centro do raio em cada
superfície com a ferramenta nessa posição.
Em seguida, gire-a a 180° para marcar
novamente o centro do raio.
• Meça a diferença entre as marcas nas duas
superfícies. A diferença existente entre as
marcas em uma superfície deverá equivaler à
diferença entre as marcas na outra superfície.
• Caso a diferença entre as marcas corresponda a
6,35 mm ou menos, a cabeça estará calibrada
adequadamente.
• Caso a diferença entre as marcas seja superior a
6,35 mm, deve-se calibrá-la.
Teste de erro cónico
Efectua-se o seguinte teste para verificar a
calibragem do raio relativamente à cabeça do laser.
• Coloque a ferramenta em uma área a cerca de
7,5 m de uma superfície vertical.
• Ajuste a cabeça para uma aplicação de nível.
• Para efectuar um teste rápido, ligue a ferramenta
com a cabeça a girar. A ferramenta deverá
produzir uma linha única. Caso essa linha seja
dupla, deve-se calibrar a cabeça.
• Ligue a ferramenta com a cabeça do laser
imóvel.
• Gire a cabeça de forma que os pontos de laser
apareçam na superfície vertical.
• Marque a posição vertical do centro de cada raio
laser. Desligue-a.
• Meça a diferença existente entre as marcas.
• Caso a diferença entre as marcas corresponda a
2,4 mm ou menos, a cabeça estará calibrada
adequadamente.
• Caso a diferença entre as marcas seja superior a
2,4 mm, deve-se calibrá-la.
pt - 9
Teste de erro de prumo
Efectua-se o seguinte teste para verificar a
calibragem do alinhamento de prumo da cabeça do
laser.
• Coloque a ferramenta em uma área a cerca de
7,5 m de uma superfície vertical.
• Com a ferramenta instalada no tripé, ajuste a
cabeça para uma aplicação de prumo.
• Pendure o pêndulo do prumo na superfície
vertical.
• Ligue a ferramenta com a cabeça do laser a girar.
• Alinhe a linha do laser com o fio do pêndulo.
• Caso a linha se alinhe com o fio, a cabeça estará
adequadamente calibrada.
• Caso contrário, deve-se calibrá-la.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
• Quando necessário, limpe as lentes utilizando
um pano macio ou um chumaço de algodão
molhado em álcool. Não utilize nenhum outro
produto de limpeza.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
88
PORTUGUÊS
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
89
pt - 10
SUOMI
PYÖRIVÄ LASER DW073
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
V
Pyörimisnopeus
min-1
Laserluokka
Turvaluokka
Liitinjohto
Paino (ilman akkua) kg
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
DW073
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 ja EN 61010-1 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
DW073
LpA
(äänenpaine)
dB(A)*
< 70
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Akkupaketti
Akkutyyppi
Jännite
Paino
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
LWA (ääniteho)
Latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Sulakkeet:
230 V
Kiihtyvyyden painotettu
neliöllinen keskiarvo
* käyttäjän korvassa
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Cert. No.
US-TUVR-0845
Tulenvaara.
fi - 1
90
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Lue myös sähkötyökalusi
käyttöohjeet käytetään ohjaimen tämän työkalun
kanssa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus. Älä
käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim.
putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun työkaluja käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
4 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
5 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
6 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
91
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun
kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
7 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun työkalua ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
8 Tarkista, että kone on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat
sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata valtuutetussa ammattiliikkeessä,
mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. Korjauta
virtakytkin valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä.
9 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
10 Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä
Tämä sähkötyökalu on asianmukaisten
turvaohjeiden mukainen Turvallisuussyistä vain
valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa
sähkölaitteita.
Pyörivien laserlaitteiden turvaohjeet
• Tämä laserlaite täyttää EN 60825-1:1994 + A11
vaatimusten 2-luokan ehdot. Laser-diodia ei tule
korvata toisen tyyppisellä. Mikäli laite
vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla
korjaajalla.
• Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen.
2-luokan lasersäteen katsomista paljaalla silmällä
pidetään turvallisena korkeintaan 0,25 sekunnin ajan.
Normaalit silmäluomen refleksit antavat yleensä riittävän
suojan. Yli 1 metrin etäisyydellä laser täyttää 1-luokan
ehdot ja sitä pidetään näin ollen täysin turvallisena.
fi - 2
SUOMI
• Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan
lasersäteeseen.
• Älä käytä optisia välineitä lasersäteen katsomiseen.
• Älä aseta laitetta asentoon, jossa lasersäde voi
kulkea pään korkeudelta jonkun henkilön ohitse.
• Älä anna lasten olla tekemisissä laserin kanssa.
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä avaimia
samassa taskussa akkujen kanssa.)
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Laitteen merkit
Laitteessa olevien merkkien täydellinen selitys löytyy
käyttöohjeen takana olevasta yhteenvedosta.
Laitteen merkeissä on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje
Laservaroitus
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Törmäysvaroitus
Akku viallinen
Akku latautunut
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Akku tyhjä
Pakkauksen sisältö
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Pakkaus sisältää:
1 Pyörivä laser
1 Kohdekortti
1 Lasit
1 Laukku
1 Latauslaite, DE9108 (DW073K)
1 Latauslaite, DE9116 (DW073KH)
1 Akkupaketti, 18 V, 2,0 Ah Nicd (DW073K)
1 Akkupaketti, 18 V, 3,0 Ah NiMH (DW073KH)
1 Käyttöohje
Laturi ei saa kastua
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
fi - 3
92
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
Pyörivä laser DW073 on tarkoitettu laserjuovien
heijastamiseen ammattimaisen käytön tukemista
varten. Laitetta voidaan käyttää sekä sisällä että
ulkona vaakasuoraan ja pystysuoraan
kohdistamiseen. Laite voi tuottaa myös paikallaan
pysyvän laserpisteen, jota voidaan ohjata käsin
merkin muodostamiseksi tai siirtämiseksi. Laitteen
käyttötarkoitus voi vaihdella sisäkattojen
asennuksesta ja seinien asemoinnista perustuksen
tasaukseen ja katteiden tekemiseen.
Laitteessa voidaan käyttää DEWALTin 9,6, 12, 14,4
ja 18 V:n akkupakettia.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Törmäysanturin nollausnuppi
3 Törmäysanturin aktivointinuppi
4 Kantokahva
5 Jalustan vaaitusnuppi
6 Jalusta
7 Laserpään kiertonuppi
8 Pyörivä laserpää
9 Etummainen vesivaaka
10 Etummainen vaaituksen säätönuppi
11 Seinäkiinnitin
12 Seinäkiinnittimen lukko
13 Hammaspyörä
14 Pääasemoimisvipu
15 Akkupaketti
16 Hammaspyörän lukitusnuppi
17 Sivussa oleva vaaituksen säätönuppi
18 Sivuvesivaaka
Latauslaite
Latauslaite DE9108 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd-akut.
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd- ja NiMH-akut.
19 Vapautinpainikkeet
20 Latauslaite
21 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
93
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Asennus ja säädöt
Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta kone aina (OFF) ennen kuin
poistat akkupaketin.
• Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja latauslaite.
Akkupaketti (kuva A & B1 - B3)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (15) latausta varten
latauslaitteeseen (20) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (21) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja
alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on
täysin latautunut ja latauslaite siirtyy
automaattisesti tasaustilaan. Noin neljän tunnin
kuluttua se siirtyy huoltotilaan. Akkupaketti voidaan
poistaa latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
fi - 4
SUOMI
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen (kuva B1)
• Laita akkupaketti (15) koneen takaosaan, jolloin
se lukkiutuu paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnuppia (19)
samanaikaisesti ja vedä akku koneen takaosasta.
Tasaustila
Tasaustila auttaa säilyttämään
akkupakkauksen täyteen ladattuna. Käytä
tätä ominaisuutta mielellään viikottainen
tai 10 lataus/purkusyklin välein.
• Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Jos latausvalo lakkaa vilkkumasta, akkupaketti
jättää latauslaitteeseen 4 tunnin.
Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikumentuneen akun siirtyy
lataaminen ajankohtaan, jolloin akku on jäähtynyt.
Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy automaattisesti
latausvirtaan. Tämä ominaisuus takaa akun
maksimikestoiän. Punainen valo (21) vilkkuu pitkään,
sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Tyhjän akun ilmaisin (kuva B1)
Laitteen ohjaustaulussa on tyhjän akun ilmaisin (22).
Tyhjän akun ilmaisimeen syttyy valo, kun laite
käynnistetään. Se vilkkuu osoituksena siitä, että
akku on ladattava ja laitteen moottori pysähtyy
automaattisesti.
• Kytke laite pois päältä ja poista akku (15)
ladataksesi sen heti, kun merkkivalo vilkkuu.
Laitetta ei voida käyttää niin kauan kuin
tyhjä akku on kiinnitetty siihen.
fi - 5
Akun tyyppi (kuva B2 & B3)
Koneeseen sopivat erilaisilla jännitteillä varustetut
akkupaketit.
• Asentaaksesi 18 voltin akun, kierrä liitinlevy (23)
asentoon A.
• Asentaaksesi 9,6, 12 tai 14,4 voltin akun, kierrä
liitinlevy (23) asentoon B.
Koneen asennus (kuva C1 - C5)
Kone voidaan asentaa eri tavoilla, jolloin sitä voidaan
käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
Lattia-asennus (kuva C1)
• Pane kone suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle.
• Säädä jalustan vaaitusnuppi (5), joka sijaitsee
jalustassa (6), jotta kone pysyy tasapainossa
tarvittaessa.
• Säädä pää (8) vaakasuoraa tai pystysuoraa
käyttöä varten.
Seinäasennus (kuva C2 - C5)
Koneessa on seinäkiinnitin (11), jonka avulla se
voidaan kiinnittää seinäkiskoon, jolloin sitä voidaan
käyttää asennettaessa sisäkattoja tai muissa
erityisissä tasaustehtävissä (kuva C2).
• Käännä kone sivuttain siten, että akku (15) on
alapuolella ja seinäkiinnitin (11) on asennossa,
jossa se voidaan kiinnittää seinäkiskoon (kuva C3).
• Kun jalusta (6) on seinää vasten, kierrä
seinäkiinnittimen lukkoa (12) myötäpäivään
avataksesi kiinnittimen leuat.
• Aseta kiinnittimen leuat seinäkiskon ympärille ja
kierrä seinäkiinnittimen lukkoa (12) vastapäivään
kiinnittääksesi kiinnittimen leuat kiskoon.
• Varmista, että seinäkiinnittimen lukko (12) on
tiukasti kiinni.
Ennen kuin kiinnität koneen
seinäkiskoon, varmista, että kisko on
kiinnitetty seinään tiukasti.
• Kone voidaan myös ripustaa seinään käyttämällä
jalustassa olevia kiinnitysreikiä (24) (kuva C2).
- Pidä konetta halutussa asennossa seinää
vasten ja merkitse kahden kiinnitysreiän sijainti
seinään (kuva C4).
- Poraa reikä kuhunkin merkittyyn kohtaan
(vaatimus: ø 6 mm, noin 35 mm syvä).
- Aseta sopiva kiinnityspistoke jokaiseen reikään.
94
SUOMI
- Ruuvaa ruuvi jokaiseen kiinnityspistokkeeseen
(vaatimus: 6 x 50 mm).
- Ripusta työkalu ruuveihin.
• Säädä jalustan vaaitusnuppi (5), joka sijaitsee
jalustassa (6), jotta kone pysyy tasapainossa
tarvittaessa.
• Säädä pää (8) vaakasuoraa käyttöä varten.
Kolmijalka-asennus (kuva C5)
Koneessa on kolmijalkaliitin, johon voidaan kiinnittää
DE0736 kolmijalka (lisämahdollisuus) tai jokin muu
kolmijalka, joka täyttää teknisissä tiedoissa esitetyt
vaatimukset.
• Pane kolmijalka (25) suhteellisen sileälle ja
tasaiselle pinnalle.
• Kiinnitä kone kolmijalkaan työntämällä kierretappi
(26) jalustassa olevaan liittimeen (27).
• Säädä pää (8) vaakasuoraa tai pystysuoraa
käyttöä varten.
Koneen säätö (kuva D1 - D5)
Laserpäätä (8) voidaan kääntää siten, että kone
voidaan säätää sekä vaakasuoraa (kuva D1) että
pystysuoraa (kuva D2) käyttöä varten.
Vaakasuora säätö (kuva D1, D3 & D4)
• Vapauta pääasemoimisvipu (14) ja kierrä pää (8)
vaakasuoraan asentoon kuvan osoittamalla
tavalla:
- Laserpään oikea kaltevuusasento työkalun
ollessa asennettuna lattialle tai kolmijalkaan
näytetään kuvassa D1.
- Laserpään oikea kaltevuusasento työkalun ollessa
asennettuna seinään näytetään kuvassa D3.
• Kiristä vipu uudelleen.
• Katso vesivaaoista (9 ja 18) onko pää
vaakasuorassa (kuva D4).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä vaaituksen säätönupeista (10 & 17),
kunnes pää on vaakasuorassa.
Pystysuora säätö (kuva D2 & D5)
Pystysuora suuntaaminen suoritetaan, kun kone on
asennettu lattialle tai kolmijalkaan.
• Vapauta pääasemoimisvipu (14) ja kierrä pää (8)
pystysuoraan asentoon kuvan osoittamalla
tavalla: Kiristä vipu uudelleen.
• Katso vesivaa’asta (28) onko pää vaakasuorassa
(kuva D5).
95
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä vaaituksen säätönuppia (29), kunnes pää
on vaakasuorassa.
Laserjuovan kohdistaminen (kuva E1 & E4)
Vaakasuora kohdistaminen
• Kohdista laserjuova asemamerkin kanssa koneen
ollessa käynnissä ja laserpään pyöriessä.
• Tee säädöt seuraavasti:
Kun kone on asennettu lattiaan (kuva E1):
• Kone voidaan asettaa minkä tahansa tukevan
esineen päälle vaaditun korkeuden
saavuttamiseksi.
Kun kone on asennettu seinään (kuva E1):
• Löysää lukitusnuppia (16) ja säädä
hammaspyörää (13) saadaksesi koneen oikeaan
asentoon. Kiristä lukitusnuppi (16).
Kun kone on asennettu kolmijalkaan (kuva E3):
• Säädä kolmijalka saadaksesi koneen vaadittuun
korkeuteen.
Pystysuora kohdistus (kuva E4)
• Kohdista laserjuova asemamerkin kanssa koneen
ollessa käynnissä ja laserpään pyöriessä.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää lukitusnuppia (16) ja säädä
hammaspyörää (13) saadaksesi koneen oikeaan
asentoon. Kiristä lukitusnuppi (16) (kuva E4).
• Kierrä vaaituksen säätönuppia (30), kunnes pää
on kohdakkain asemamerkin kanssa.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Merkitse aina laserjuovan tai pisteen keskusta.
• Lisätäksesi työskentelyetäisyyttä ja tarkkuutta
aseta kone työskentelyalueen keskelle.
• Varmista, että kone on kiinnitetty lujasti.
• Äärimmäiset lämpötilan vaihtelut aiheuttavat koneen
sisäisten osien liikkumista, mikä voi vaikuttaa
koneen tarkkuuteen. Tarkista koneen tarkkuus
säännöllisesti, jos käytät sitä tällaisissa olosuhteissa.
• Tarkista säännöllisesti, onko kone rekisteröinyt
törmäyksen. Jos se on rekisteröinyt törmäyksen,
fi - 6
SUOMI
on mahdollista, että se pitää säätää uudelleen
tasapainon tai asetusten muuttamiseksi.
• Jos kone on pudonnut tai kaatunut, anna
valtuutetun korjaajan kalibroida laserpää.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Kun haluat käynnistää koneen, kierrä kytkintä (1)
myötäpäivään.
• Kun haluat sammuttaa koneen, kierrä kytkintä (1)
vastapäivään, kunnes se lukkiutuu.
Pyörimisnopeuden säätö (kuva F)
Pyörimisnopeus voidaan säätää etukäteen
nopeuskytkimestä (1), mikä auttaa juovan laadun
määrittelyssä. Pyörivä pää pysyy paikallaan
asettelualueen ensimmäisessä neljänneksessä.
• Kierrä kytkin (1) haluttuun asentoon. Kun kytkintä
kierretään myötäpäivään, pyörimisnopeus
kasvaa. Kun kytkintä kierretään vastapäivään,
pyörimisnopeus hidastuu.
• Jos haluat paikallaan pysyvän pisteen, aseta kytkin
asettelualueen ensimmäiseen neljännekseen.
• Saadaksesi kirkkaan juovan, säädä kytkin hitaalle
pyörimisnopeudelle.
• Saadaksesi kiinteän juovan, säädä kytkin
nopealle pyörimisnopeudelle.
Laserpään pyörittäminen käsin (kuva G)
Laserpäätä voidaan pyörittää käsin, kun se on
paikallaan olevassa asennossa.
• Paina kiertonuppi (7) sisään ja pidä se sisään
painettuna samalla, kun kierrät sitä, jolloin
laserpää kiertyy (8) haluttuun asentoon.
Älä yritä painaa kiertonuppia sisään, kun
laserpää pyörii etukäteen asetetulla
pyörimisnopeudella.
Törmäysanturi (kuva H)
Törmäysanturi reagoi jokaiseen törmäykseen, joka voi
vaikuttaa koneen tasapainoon tai asetuksiin. Kun anturi
on rekisteröinyt törmäyksen, merkkivalo (28) vilkkuu.
• Nollataksesi törmäysanturin paina nuppia (2).
Merkkivalo (28) lopettaa vilkkumisen.
Törmäysanturin keskeytystoiminnon aktivointi
Kun törmäysanturin keskeytystoiminto on aktivoitu ja
törmäys rekisteröidään, pyörivä laserpää lakkaa
pyörimästä ja lasersäde alkaa välähdellä.
fi - 7
• Aktivoidaksesi törmäysanturin
keskeytystoiminnon paina nuppia (3). Merkkivalo
(29) syttyy.
• Nollataksesi törmäysanturin paina nuppia (2).
Merkkivalo (28) ei vilku enää ja konetta voi
käyttää normaalisti.
Koneen apulaitteet (kuva I1 & I2)
Koneen varusteina on useita apulaiteita, joista voi
olla hyötyä konetta käytettäessä.
Lasersäteen suurennuslasit (kuva I1)
Punalinssiset lasit parantavat lasersäteen näkyvyyttä
kirkkaissa valoissa tai pitkän matkan päässä. Linssit
tarjoavat parhaan tuloksen sisätiloissa suodattamalla
ympäröivän valon ja tehostamalla heijastetun pisteen
tai juovan näkyvyyttä. Lasit eivät estä lasersäteen
pääsyä silmiin.
Älä katso koskaan suoraan
lasersäteeseen näillä laseilla.
DE0730 Kohdekortti (kuva I2)
Kohdekortti paikallistaa ja merkitsee lasersäteen, kun
säde kulkee kortin poikki ja vahvistaa näin
heijastetun juovan näkyvyyden. Lasersäde ohittaa
punaisen muovipinnan ja kortin heijastava takapuoli
heijastaa sen. Kortti mahdollistaa helpon käytön
pystysuorassa ja vaakasuorassa asennuksessa,
siinä on tuuma- ja metriasteikot ja magneetit, joilla se
voidaan kiinnittää kattokiskoihin tai terästukiin.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Näitä ovat:
- DE0732 Digitaalinen lasertunnistin
- DE0734 Asteikkolaatta
- DE0736 Kolmijalka
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
96
SUOMI
Kentän kalibrointitarkistus
Kentän kalibroinnin tarkistukset on suoritettava varmasti
ja tarkasti, jotta diagnoosit olisivat oikeita. Jos havaitaan
virhe, valtuutetun korjaajan tulee kalibroida laite.
Anna laserpää aina valtuutetun korjaajan
kalibroitavaksi.
Kaltevuusvirheiden tarkistus
Seuraavat toimenpiteet on suoritettava laserkärjen
kalibroinnin tarkistamiseksi vaakasuoraa
kohdistamista varten.
• Aseta kone alueelle, joka on kahden noin
30 metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevan
pystysuoran pinnan puolivälissä.
• Säädä pää vaakasuoraa käyttöä varten koneen
ollessa asennettuna kolmijalkaan.
• Nopean tarkistuksen voi tehdä edessä ja takana
olevista vesivaaoista. Kun toinen vesivaaoista on
säädetty, molempien pitää olla vaakasuorassa.
Jos toinen vaaoista ei ole vaakasuorassa,
laserpää on kalibroitava.
Kaltevuusvirheen tarkistaminen edestä taakse:
• Aseta kone siten, että sen etupuoli on takana
kohti pystysuoria pintoja.
• Käynnistä kone ja anna laserpään pyöriä.
• Merkitse lasersäteen keskipiste molempiin pintoihin.
• Kytke kone pois päältä ja kierrä sitä 180° siten,
että sen etupuoli osoittaa taakse toisinpäin.
• Käynnistä kone ja anna laserpään pyöriä ja
merkitse taas lasersäteen keskipiste molempiin
pintoihin. Kytke kone pois päältä.
• Mittaa merkkien välinen ero molemmissa
pinnoissa. Merkkien välisen eron on oltava yhtä
suuri molemmissa pinnoissa.
• Jos merkkien välinen ero on 6,35 mm tai
vähemmän, laserpää on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
6,35 mm, laserpää on kalibroitava.
Kaltevuusvirheen tarkistaminen sivulta toiselle:
• Aseta kone siten, että sen sivupuolet osoittavat
kohti pystysuoria pintoja.
• Toimi edellä kuvatun mukaisesti, merkitse
lasersäteen keskipiste molemmissa pinnoissa
koneen ollessa tässä asennossa, käännä sen
jälkeen konetta 180° merkitäksesi lasersäteen
keskipiste uudelleen.
97
• Mittaa merkkien välinen ero molemmissa
pinnoissa. Merkkien välisen eron on oltava yhtä
suuri molemmissa pinnoissa.
• Jos merkkien välinen ero on 6,35 mm tai
vähemmän, laserpää on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
6,35 mm, laserpää on kalibroitava.
Kartiovirheen tarkistus
Seuraava tarkistus pitää suorittaa, jotta tarkistettaisiin
lasersäteen kalibrointi suhteessa laserpäähän.
• Aseta kone alueelle, joka on noin 7,5 m päässä
pystysuorasta pinnasta.
• Säädä pää vaakasuoraa käyttöä varten.
• Suorittaaksesi nopean tarkistuksen käynnistä
kone ja anna laserpään pyöriä. Koneen pitää
saada aikaan yksi juova. Kos kone tuottaa
kaksinkertaisen juovan, laserpää on kalibroitava.
• Käynnistä kone ja anna laserpään olla paikoillaan.
• Käännä päätä siten, että laserpisteet ilmestyvät
pystysuoraan pintaan.
• Merkitse jokaisen lasersäteen keskipisteen
pystysuora asento. Kytke kone pois päältä.
• Mittaa merkkien välinen ero.
• Jos merkkien välinen ero on 2,4 mm tai
vähemmän, laserpää on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
2,4 mm, laserpää on kalibroitava.
Pystysuoran virheen tarkistus
Seuraavat toimenpiteet on suoritettava laserpään
kalibroinnin tarkistamiseksi pystysuoraa
kohdistamista varten.
• Aseta kone alueelle, joka on noin 7,5 m päässä
pystysuorasta pinnasta.
• Säädä pää pystysuoraa käyttöä varten koneen
ollessa asennettuna kolmijalkaan.
• Ripusta pystysuora heiluri pystysuoraan pintaan.
• Käynnistä kone ja anna laserpään pyöriä.
• Kohdista laserjuova pystysuoran heilurin säikeen
kanssa.
• Jos lasersäde kohdistuu pystysuoran heilurin
säikeen kanssa, laserpää on kalibroitu oikein.
• Jos lasersäde ei kohdistu pystysuoran heilurin
säikeen kanssa, laserpää on kalibroitava.
fi - 8
SUOMI
TAKUU
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
• Puhdista linssi tarvittaessa käyttämällä alkoholiin
kastettua pehmeää kangasta tai pumpulityynyä.
Älä käytä muunlaisia puhdistusaineita.
Ympäristö
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen. Kun
akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 9
98
SVENSKA
ROTERANDE LASER DW073
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Spänning
V
Rotations
hastighet
min-1
Laserklass
Skyddsklass
Gänga stativuttag
Vikt (utan batteripaket)kg
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
DW073
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 60335, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
DW073
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Vikt
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
Laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
< 70
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
Vägt geometrisk medelvärde av
accelerationsfrekvensen
* vid användarens öra
Säkring:
230 V
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
Brandfara.
99
99
US-TUVR-0845
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget. Se även bruksanvisningen av
maskinen som skall användas met detta verktyg.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för fuktighed. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte verktyget i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör,
värmeelement, vattenkokare och kylskåp.
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
4 Håll barn undan
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
5 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen
och katalogerna. Användning av annat verktyg
eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
6 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad.
sv - 2
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade. Håll alla kontroller
torra, rena och fria från olja och fett.
7 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt, utom
räckhåll för barn.
8 Kontrollera verktyget för skador
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade. Kontrollera även att övriga delar
inte är skadade och att det inte föreligger några
andra fel som kan påverka verktygets funktion.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från. Låt det endast
repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud.
9 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör.
10 Låt det endast repareras av ett auktoriserat
DEWALT serviceombud.
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
roterande laser
• Denna laser uppfyller Klass 2 enligt EN 608251:1994+A11. Byt inte ut en laserdiod mot en av
annan typ. Om den skadas måste reparationerna
utföras av auktoriserad reparationsverkstad.
• Använd inte lasern för något annat ändamål än
projektion av laserlinjer.
Om ögonen utsätts för en laserstråle av Klass 2
under max 0,25 sekunder anses detta ofarligt.
Ögonlockens blinkreflexer brukar vanligtvis ge
tillräckligt skydd. Vid avstånd på över en meter
uppfyller lasern Klass 1 och anses då helt ofarlig.
• Titta aldrig avsiktligt direkt in i laserstrålen.
• Använd aldrig optiska redskap till att se laserstrålen.
100
SVENSKA
• Ställ inte upp lasern på en plats där strålen kan
träffa en person vid huvudhöjd.
• Se till att barn inte kommer i kontakt med lasern.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Skyltar på apparaten
Se sammanfattningen längst bak i handboken för en
komplett visning av alla skyltar som sitter på apparaten.
Skyltarna på apparaten visar följande bildsymboler:
Läs bruksanvisningen
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Laservarning
100%
Batteriet laddar
Stötvarning
100%
Batteri laddat
Batteri laddat
Batteri defekt
Batteri svagt
Vidrör aldrig med ledande föremål
Kontroll av förpackningens innehåll
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Förpackningen innehåller:
1 Roterande laser
1 Målkort
1 Par glasögon
1 Låda
1 Laddare, DE9108 (DW073K)
1 Laddare, DE9116 (DW073KH)
1 Batteripaket, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Batteripaket, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Instruktionshandbok
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
101
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
sv - 3
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Den roterande lasern DW073 är konstruerad för att
projektera laserlinjer som hjälp vid professionella
verksamheter. Redskapet kan användas både inomoch utomhus för horisontell (våg) och vertikal (lod)
inriktning. Det kan även producera en stationär
laserpunkt som kan styras manuellt för att sätta eller
överta ett märke. Tillämpningarna varierar från
montering av innertak och dragning av väggar till
grundplanering och däckläggning.
Apparaten går på DEWALT batteripaket på 9,6, 12,
14,4 eller 18 V.
1 Steglös strömbrytare
2 Nollställningsknapp stötsensor
3 Aktiveringsknapp stötsensor
4 Bärhandtag
5 Riktningsknapp fot
6 Fot
7 Rotationsknapp laserhuvud
8 Roterande laserhuvud
9 Främre vattenpass
10 Justeringsknapp främre vattenpass
11 Väggmonteringsklämma
12 Spärr väggmonteringsklämma
13 Kuggstångshjul
14 Positionsspak huvud
15 Batteripaket
16 Spärrknapp kuggstång
17 Justeringsknapp sidovattenpass
18 Sidovattenpass
Laddare
Din laddare DE9108 fungerar för DEWALT NiCdbatteripaket från 7,2 till 18 V.
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCd- och
NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
19 Frikoppling batteripaket
20 Laddare
21 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således
överflödigt.
sv - 4
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
• Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Batteripaket (fig. A & B1 - B3)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och betyder inte att något
problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (15), placera det i
laddaren (20) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (21)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat och laddaren kopplar automatiskt om till
utjämningsladdning. Efter ca. 4 timmar kopplar
den om till underhållsladdning. Batteripaketet kan
avlägsnas när som helst eller lämnas obegränsat
i den anslutna laddaren.
102
SVENSKA
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för att
ange att ett laddningsproblem föreligger. Sätt i
batteripaketet igen eller försök med ett nytt. Om det
nya batteripaketet inte heller laddas, låt då testa
laddaren hos en auktoriserad DEWALT-verkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn
blinka två gånger, slå av og upprep. Detta anger
ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet (fig. B1)
• Skjut in batteripaketet (15) i apparatens baksida
tills den klickar fast.
• För att avlägsna batteripaketet trycker du in de
båda släppningsknapparna (19) samtidigt och
drar ut paketet ur apparatens baksida.
Utjämningsladdning
Denna funktion hjälper till att bibehålla
batteripaketets toppkapacitet. Vi
rekommenderar att du använder
funktionen varje vecka eller per 10
laddnings/urladdningscykler.
• Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
• Om laddningsindikatorn slutar blinka, batteripaketet
lämnas 4 timmar i den anslutna laddaren.
Fördröjning hett batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett, kopplas
automatiskt en fördröjning in så att laddningen inte
sker förrän batteriet har svalnat. När batteriet är svalt
kopplar laddaren automatiskt om till normal
laddning. Denna funktion garanterar en maximal
livslängd för batteriet. Den röda indikatorn (21)
blinkar långt och sedan kort när laddaren befinner
sig i fördröjningsläge.
<kopje roman>Indikator svagt batteri (fig B1)
Redskapet har en indikator för svagt batteri (22) på
kontrollpanelen. Indikatorn svagt batteri tänds när
apparaten startas. Om batteripaketet måste laddas
om, blinkar indikatorn och stängs apparaten
automatiskt av.
• Stäng av strömmen och tag ut batteripaketet (15)
för laddning så snart indikatorn blinkar.
103
Så länge det tillkopplade batteripaketet
är för svagt kan apparaten inte fungera.
Batterityp (fig. B2 & B3)
Apparaten är lämpad för batteripaket med olika
spänning.
• För ett batteripaket på 18 volt vrider du
adapterplattan (23) till position A.
• För ett batteripaket på 9,6, 12 eller 14,4 volt
vrider du adapterplattan (23) till position B.
Uppställning av apparaten (fig. C1 - C5)
Redskapet kan ställas upp på olika sätt för olika
tillämpningar.
Golvuppställning (fig. C1)
• Ställ redskapet på ett relativt jämnt och plant
underlag.
• Justera vid behov riktningsknappen (5) i foten (6)
för att stabilisera redskapet.
• Ställ in huvudet (8) för våg- eller lodrät användning.
Vägguppställning (fig. C2 - C5)
Redskapet är försett med en vägghållare (11) för
montering på en väggskena som hjälp vid
takmontering och andra specialiserade
riktningsändamål (fig. C2).
• Vänd apparaten på sidan med batteripaketet (15)
nedåt och väggmonteringsklämman (11) i
position för montering på väggskenan (fig. C3).
• Rikta foten (6) mot väggen och vrid väggklämmans
spärr (12) medsols för att öppna klämmans käftar.
• Placera klämmans käftar runt väggskenan och
vrid klämspärren (12) motsols så att käftarna
stängs runt skenan.
• Se till att väggmonteringsklämmans spärr (12) är
ordentligt stängd.
Kontrollera att väggskenan sitter
ordentligt fast på väggen innan du fäster
redskapet på skenan.
• Redskapet kan även hängas på väggen med
monteringshålen (24) i foten (fig. C2).
- Håll redskapet i önskat läge mot väggen och
markera platsen för de båda monteringshålen
på väggen (fig. C4).
- Borra ett hål vid varje märke
(borr: ø 6 mm, ca. 35 mm djupt).
sv - 5
SVENSKA
- Sätt en passande plugg i varje hål.
Vrid en skruv i varje plugg (skruv: 6 x 50 mm).
- Häng apparaten i skruvarna.
• Justera vid behov riktningsknappen (5) i foten (6)
för att stabilisera redskapet.
• Ställ in huvudet (8) för vågrät användning.
Stativuppställning (fig. C5)
Apparaten är försedd med ett stativuttag för
montering på ett DE0736 stativ (tillval) eller ett annat
stativ med passande mått enligt apparatens tekniska
data.
• Ställ stativet (25) på ett relativt jämnt och plant
underlag.
• Montera redskapet på stativet genom att skruva
in gängstiftet (26) i uttaget (27) i foten.
• Ställ in huvudet (8) för våg- eller lodrät
användning.
Inställning av apparaten (fig. D1 - D5)
Laserhuvudet (8) kan vridas för att ställa in apparaten
för både våg- (fig. D1) och lodrät (fig. D2) tillämpning.
Vågrät inställning (fig. D1, D3 & D4)
• Lossa huvudets riktningsspak (14) och vrid
huvudet (8) till vågrätt läge enligt bilden:
- Rätt vågrät position för huvudet med apparaten
i golv- eller stativuppställning visas i fig. D1.
- Rätt vågrät position för huvudet med apparaten
i vägguppställning visas i fig. D3.
• Sätt fast spaken.
• Avläs vattenpassen (9 & 18) för att se om
huvudet är rätt riktat (fig. D4).
• Inställningen går till så här:
• Vrid justeringsknapparna (10 & 17) tills huvudet är
vågrätt.
Lodrät inställning (fig. D2 & D5)
Lodrät riktning sker med apparaten i golv- eller
stativuppställning.
• Lossa huvudets riktningsspak (14) och vrid
huvudet (8) till lodrätt läge enligt bilden (fig. D2).
Sätt fast spaken.
• Avläs vattenpasset (28) för att se efter att
huvudet är rätt riktat (fig. D5).
• Inställningen går till så här:
• Vrid justeringsknappen (29) tills huvudet är riktat.
sv - 6
Inriktning av laserlinjen (fig. E1 & E4)
Horisontell riktning
• Rikta laserlinjen gentemot positionsmärket med
lasern igång och roterande laserhuvud.
• Inställningen går till så här:
Med apparaten i golvuppställning (fig. E1):
• Apparaten kan ställas på ett valfritt stadigt
föremål för rätt höjd.
Med apparaten i vägguppställning (fig. E2):
• Lossa spärrknappen (16) och vrid
kuggstångshjulet (13) för att sätta apparaten i rätt
läge. Drag åt spärrknappen (16).
Med apparaten i stativuppställning (fig. E3):
• Ställ in stativet så att apparaten kommer i rätt höjd.
Vertikal riktning (fig. E4)
• Rikta laserlinjen gentemot positionsmärket med
lasern igång och roterande laserhuvud.
• Inställningen går till så här:
• Lossa spärrknappen (16) och vrid
kuggstångshjulet (13) för att sätta apparaten i rätt
läge. Drag åt spärrknappen (16) (fig. E4).
• Vrid justeringsknappen (30) tills huvudet är riktat
gentemot positionsmärket.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Markera alltid mitten av laserlinjen eller -punkten.
• För bästa arbetsavstånd och noggrannhet bör
apparaten ställs i mitten av arbetsplatsen.
• Se till att apparaten står stadigt.
• Extrema temperaturväxlingar kan rubba interna
delar och på så sätt påverka apparatens
noggrannhet. Kontrollera noggrannheten
regelbundet om apparaten används under
sådana omständigheter.
• Kontrollera regelbundet om apparaten har
registrerat en stöt. Om den har utsatts för en stöt
kan den behöva balanseras eller riktas på nytt.
• Om apparaten har fallit eller vält, bör
laserhuvudet kalibreras hos en kvalificerad
reparationsverkstad.
104
SVENSKA
Strömbrytare (fig. A)
• Starta apparaten genom att vrida strömbrytaren
(1) medsols.
• Stäng av apparaten genom att vrida
strömbrytaren (1) motsols tills den klickar fast.
Inställning rotationshastighet (fig. F)
Med brytaren för variabel hastighet (1) kan
rotationshastigheten ställas in i förväg, som hjälp att
bestämma linjens kvalitet. I den första fjärdedelen av
inställningsområdet står laserhuvudet stilla.
• Ställ knappen (1) i önskat läge. Om du vrider
medsols ökas rotationshastigheten. Om du vrider
motsols minskas rotationshastigheten.
• För en stationär punkt sätter du knappen i den
understa fjärdedelen.
• För en klar linje ställer du in en låg
rotationshastighet.
• För en heldragen linje ställer du in en hög
rotationshastighet.
Manuell rotation av laserhuvudet (fig. G)
I stationärt läge kan laserhuvudet vridas manuellt.
• Tryck in rotationsknappen (7), håll den intryckt
och vrid den tills laserhuvudet (8) står i önskat
läge.
Försök aldrig trycka in rotationsknappen
medan huvudet roterar med en inställd
hastighet.
Stötsensor (fig. H)
Stötsensorn reagerar på alla stötar som kan påverka
apparatens balans eller uppställning. När den
registrerar en stöt börjar indikatorlampan (28) att
blinka.
• Stötsensorn nollställs med knappen (2).
Indikatorn (28) slutar blinka.
Aktivering stötsensoravbrott
Med stötsensoravbrottet aktivt slutar laserhuvudet
att rotera så snart en stöt registreras, samtidigt
börjar laserstrålen blinka.
• Stötsensoravbrottet aktiveras med knappen (3).
Indikatorn (29) tänds.
• Stötsensorn nollställs med knappen (2).
Indikatorn (28) slutar blinka och apparaten
återvänder till normal funktion.
105
Hjälpmedel (fig. I1 & I2)
Apparaten har diverse hjälpmedel som kan vara
praktiska vid bruk.
Laserglasögon (fig. I1)
Glasögonen med röda glas gör laserstrålen bättre
synlig vid starkt omgivande ljus eller på större
avstånd. Glasen fungerar bäst inomhus, de filtrerar
bort omgivningsljus och gör den projekterade linjen
eller punkten skarpare. De skyddar inte ögonen mot
inträngande laserljus.
Titta aldrig direkt in i laserstrålen med
dessa glasögon.
DE0730 Målkort (fig. I2)
Målkortet lokaliserar och markerar laserstrålen när
den passerar kortet, så att du lättare kan se den
projekterade linjen. Laserstrålen går genom den
röda plastytan och reflekteras av kortets speglande
baksida. Som hjälp vid vertikal eller horisontell
inställning är kortet markerat med skalor i inch- och
metermått, upptill har den magneter för
upphängning vid en takskena eller stålbalk.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Dessa är:
- DE0732 Digital laserdetektor
- DE0734 Gradstav
- DE0736 Stativ
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Kalibreringskontroll på platsen
Kalibreringskontroll på platsen måste utföras
omsorgsfullt och noggrant för att ställa en korrekt
diagnos. Om ett fel konstateras måste apparaten
kalibreras hos en kvalificerad reparationsverkstad.
Låt laserhuvudet alltid kalibreras av en
kvalificerad reparatör.
sv - 7
SVENSKA
Kontroll lutningsfel
Följande prov utförs för att kontrollera laserhuvudets
kalibrering för horisontell riktning.
• Placera apparaten på en plats mitt emellan två
vertikala ytor med ca. 30 m inbördes avstånd.
• Ställ apparaten på ett stativ och ställ in huvudet
för horisontellt bruk.
• För en snabb kontroll avläser du vattenpassen
fram och bak. När ett av vattenpassen har
justerats ska även den andra stå rätt. Annars
måste laserhuvudet kalibreras.
Kontroll lutningsfel bakåt/framåt:
• Ställ apparaten så att den är riktad framåt och
bakåt mot de båda vertikala ytorna.
• Starta apparaten med roterande laserhuvud.
• Markera laserstrålens centrum på båda ytorna.
• Stäng av apparaten och vrid den 180° så att den
är riktad bakåt/framåt i motsatt riktning.
• Starta apparaten med roterande huvud och
markera på nytt laserstrålens centrum på båda
ytorna. Stäng av apparaten.
• Mät skillnaden mellan markeringarna på båda
ytorna. Skillnaden mellan den ena ytans märken
ska vara lika med skillnaden på den andra ytan.
• Om skillnaden mellan markeringarna är 6,35 mm
eller mindre, är laserhuvudet rätt kalibrerat.
• Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
6,35 mm måste laserhuvudet kalibreras.
Kontroll lutningsfel i sidled:
• Ställ apparaten så att den är riktad i sidled mot
de båda vertikala ytorna.
• Följ samma procedur som ovan, markera
laserstrålens centrum på båda ytorna med
apparaten i detta läge. Sedan vrider du
apparaten 180° och markerar åter laserstrålens
centrum på ytorna.
• Mät skillnaden mellan markeringarna på båda
ytorna. Skillnaden mellan den ena ytans märken
ska vara lika med skillnaden på den andra ytan.
• Om skillnaden mellan markeringarna är 6,35 mm
eller mindre, är laserhuvudet rätt kalibrerat.
• Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
6,35 mm måste laserhuvudet kalibreras.
sv - 8
Kontroll koniskt fel
Följande prov utförs för att kontrollera laserstrålens
kalibrering i förhållande till laserhuvudet.
• Ställ apparaten på en plats ca. 7,5 m från en
vertikal yta.
• Ställ in huvudet för vågrät användning.
• För en snabb kontroll startar du apparaten med
roterande laserhuvud. Apparaten ska producera
en enkel linje. Om den ger en dubbel linje måste
laserhuvudet kalibreras.
• Starta apparaten med stillastående laserhuvud.
• Vrid huvudet så att laserpunkterna blir synliga
på den vertikala ytan.
• Markera det vertikala läget av varje laserstråles
centrum. Stäng av apparaten.
• Mät skillnaden mellan markeringarna.
• Om skillnaden mellan markeringarna är 2,4 mm
eller mindre, är laserhuvudet rätt kalibrerat.
• Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
2,4 mm måste laserhuvudet kalibreras.
Kontroll vertikalt fel
Följande prov utförs för att kontrollera laserhuvudets
kalibrering för vertikal riktning.
• Ställ apparaten på en plats ca. 7,5 m från en
vertikal yta.
• Ställ apparaten på ett stativ och ställ in huvudet
för vertikalt bruk.
• Häng ett lod från den vertikala ytan.
• Starta apparaten med roterande laserhuvud.
• Rikta laserlinjen gentemot lodlinan.
• Om laserlinjen står i linje med lodlinan är
laserhuvudet rätt kalibrerat.
• Om laserlinjen inte står i linje med lodlinan måste
laserhuvudet kalibreras.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
• När det behövs skall linsen rengöras med en
mjuk trasa eller bommullstuss som fuktats i
alkohol. Använd inga andra rengöringsmedel.
106
SVENSKA
Miljö
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas. Av
miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
107
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
sv - 9
TÜRKÇE
DÖNER LAZER DW073
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y!llar!n deneyimi D E WALT’!
profesyonel kullan!c!lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
V
Dönme h!z! min -1
Lazer s!n!f!
Koruma tipi
Dayanak yivi
Ağ!rl!k
(aküsüz)
kg
DW073
9,6/12/14,4/18
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
DW073
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1, EN 61010-1’e
uygun olarak tasarland!ğ!n! beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ!daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k!lavuzun arkas!na bak!n.
3,2
DW073
Akü
Akü tipi
Voltaj
Ağ!rl!k
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
Şarj süresi
(aşağ!)
Ağ!rl!k
DE9108
V AC 230
DE9116
230
h 1
kg 0,4
1
0,4
Sigortalar:
230 V aletler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan'
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
< 70
L WA (akustik gücü)
dB(A)
-
m/s 2
< 2,5 m/s 2
İvme karesinin ortalama
ağ!rl!kl! kökü
* kullan!c!n!n kulağ!nda
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
Bu k!lavuzun tümünde, aşağ!daki semboller
kullan!lm!şt!r:
Bu k!lavuzdaki talimatlara
uyulmamas! halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas! tehlikesi
olduğunu gösterir.
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Almanya
Vesika numaras!
US-TUVR-0845
Yang!n tehlikesi.
tr - 1
108
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar'
Elektrikli aletleri kullan'rken daima,
yangin, elektrik çarpmas' ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar'na
uyun.
Cihaz' kullanmadan önce bu kullan'm
k'lavuzunu dikkatlice okuyunuz. Her aleti
bu alet beraber ile kullanmadan önce
bknz. kullan'm k'lavuzu.
Bu kullan'm k'lavuzunu gelecekteki
kullan'mlar için saklay'n'z.
Genel Bilgiler
1 Çal'şma alan'n'z' temiz tutun
Dağ!n!k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal'şma alan'n'z'n çevre koşullar'na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b!rakmay!n. Çal!şma alan!n!z! iyi
ayd!nlat!n. Elektrikli aletleri, yan!c! s!v!
ve gazlar!n bulunduğu ortamlarda
kullanmay!n.
3 Elektrik çarpmas'na karş' önlem al'n
Topraklanm!ş yüzeylere temastan
kaç!n!n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar!).
Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
4 Çocuklar' aletlerden uzak tutun
Çocuklar!n aletle veya uzatma kablosu
ile temas!na izin vermeyin. Herkesi
çal!şma alan!ndan uzak tutun.
5 İşe uygun alet kullan'n
Bu ürünün kullan!m tasar!m! bu
kullan!m k!lavuzunda anlat!lm!şt!r.
Küçük alet veya aksesuarlar!, ağ!r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay!n. Alet, imalat amac!na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt!r.
Dikkat! Bu kullan!m k!lavuzunda tavsiye
edilenlerin d!ş!nda aksesuar ve parçalar!n
kullan!m! yaralanma riski doğurabilir.
109
6 Aletlerinize iyi bak'n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak!m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl!
ise yetkili D E WALT servisine onart!n.
Tüm komuta mekanizmas!n! kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
7 Kullan'lmayan aletleri saklay'n
Kullan!lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar!n ulaşamayacağ! bir
yerde saklay!n.
8 Hasarl' parça kontrolü yap'n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal!şacağ!ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap!n. Hareketli
parçalar!n ayars!z olup olmad!ğ! veya
tutukluk yap!p yapmad!ğ!n!, k!r!k parça
olup olmad!ğ!n! ve çal!şmas!n!
etkileyebilecek diğer durumlar! kontrol
edin. Hasarl! siperleri veya diğer ar!zal!
parçalar! talimatlar uyar!nca onart!n
veya yeniletin.
Tetiği ar!zal! ise, aleti kullanmay!n.
Tetiği yetkili bir D E WALT onar!m
merkezinde değiştirin.
9 Aletin akü grubunu ç'kar'n
Kullan!lmad!ğ!nda, bak!mdan önce ve
aksesuarlar! değiştiriyorken akü
grubunu ç!kar!n.
10 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar'm
merkezinde onart'n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar!na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf!ndan onar!lmal!d!r.
Döner lazerler için ek güvenlik talimatlar
• Bu lazer, EN 60825-1:1994+A11 uyar!nca
s!n!f 2 ile uyumludur. Lazer diyodunu
farkl! bir tiptekiyle değiştirmeyin. Lazer
zarar görürse yetkili bir tamir servisinde
tamir ettirin.
• Lazeri, lazer çizgileri çizmekten başka
herhangi bir amaç için kullanmay!n.
S!n!f 2 bir lazerin, gözle maksimum 0,25 saniye
boyunca temas! güvenli kabul edilmektedir.
tr - 2
TÜRKÇE
Göz kapağ! yans!mas! normalde yeterli koruma
sağlayacakt!r. 1 m üzerindeki mesafelerde
lazer s!n!f 1 ile uyumlu hale gelir ve bu
nedenle tamamen güvenli olarak kabul edilir.
• Lazer !ş!n!na hiçbir zaman doğrudan ve
isteyerek bakmay!n.
• Lazer !ş!n!na bakmak için optik cihazlar
kullanmay!n.
• Aleti, lazer !ş!n!n herhangi bir kişinin
baş yüksekliğini kesebilecek yükseklikte
bir yere kurmay!n.
• Çocuklar!n lazerle temas etmesine izin
vermeyin.
Hasara uğram!ş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce k!lavuzu
okuyun
Sadece D E WALT aküleri ile
kullan!n, diğerleri patlayarak can
ve mal kayb!na yol açabilir
Su ile temas ettirmeyin
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Yang!n tehlikesi! Metallerin
ayr!lm!ş bir akünün temaslar!na
k!sa devre yapt!rmas!n! önleyin.
(örneğin bir akü olarak ayn! cepte
taş!nan anahtarlar).
• % 25-30’ luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü s!v!s! zararl! olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile y!kay!n. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az 10
dakika temiz bol su ile y!kay!n. Bir
doktora dan!ş!n.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay!
asla denemeyin.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu k!lavuzda kullan!lan resimyaz!lara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağ!daki resimyaz!lar!
gösterirler:
Kusurlu kablolar! derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C aras!nda
şarj edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek at!n
Aküyü yakmay!n
Alet üzerindeki etiketler
Alete bağl! etiketlerin tam kopyas! için,
k!lavuzun arkas!ndaki özete başvurun. Alet
üzerindeki etiketler aşağ!daki resim
işaretlerini gösterir:
Kullanmadan önce k!lavuzu
okuyun
Lazer uyar!s!
100%
Akü şarj oluyor
Sarsma uyar!s!
100%
Akü şarj oldu
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Akü bitmek üzere
Zararl! cisimleri sokmay!n
tr - 3
110
TÜRKÇE
Ambalaj'n içindekiler
Ambalaj!n içinde aşağ!dakiler vard!r:
1 Döner lazer
1 Hedef kart
1 Gözlükler
1 Kutu
1 Şarj adaptör, DE9108 (DW073K)
1 Şarj adaptör, DE9116 (DW073KH)
1 Akü, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 Akü, 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
1 Kullan!m k!lavuzu
Şarj adaptör
DE9108 şarj adaptörünüz
aras!nda degişen D E WALT
paketlerini kabul eder.
DE9116 şarj adaptörünüz
aras!nda degişen D E WALT
paketlerini kabul eder.
19 Kurtarma düğmeler
20 Şarj adaptör
21 Şarj lamba (k!rm!z!)
7,2 ila 18 V
NiCd akü
7,2 ila 18 V
NiCd ve NiMH akü
Elektrik güvenliği
• Aleti kullanmadan önce, bu k!lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay!r!n.
Tan'm (şekil A)
DW073 döner lazeri, profesyonel
uygulamalara destek vermek üzere lazer
çizgileri çizmek üzere tasarlanm!şt!r. Alet,
hem içte hem de d!şta, düşey (terazi) ve
dikey (çekül) hizalamas! için kullan!labilir
Alet, ayr!ca bir işaret oluşturmak veya
transfer etmek üzere işaret oluşturmak veya
transfer etmek için elle yönlendirilebilen
sabit bir lazer noktas! üretebilir.
Uygulamalar, tavandan sarkan
kurulumlardan, temel hizalama ve kat
inşaat! için duvar düzenine kadar olabilir.
Alet 9,6, 12, 14,4 ve 18 V’luk D E WALT aküleri
kullan!r.
1 Değişken h!z anahtar!
2 Sars!nt! sensörü s!f!rlama düğmesi
3 Sars!nt! sensörü etkinleştirme düğmesi
4 Taş!ma kolu
5 Taban düzeyleme düğmesi
6 Taban
7 Lazer baş! döndürme düğmesi
8 Döner lazer baş!
9 Ön hava terazisi
10 Ön terazi ayarlama düğmesi
11 Duvar monte mengenesi
12 Duvar monte mengenesi kilidi
13 Raf pinyon çark!
14 Baş pozisyonu kolu
15 Akü
16 Raf pinyonu kilitleme düğmesi
17 Yan terazi ayarlama düğmesi
18 Yan hava terazisi
111
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanm!şt!r. Daima şebeke voltaj!n!n,
adaptörünüzün üstünde yaz!l! olan voltajla
ayn! olmas!na dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 60335
uyar!nca çift yal!t!ml!d!r, bu
nedele topraklanmas! gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç!plak bak!r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç!plak iletken, kötü bağlant!, hasarl!
yal!t!m kontrolü yap!n. Gerekli onar!mlar!
yap!n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
ç!kart!n.
• Aküyü takmadan ya da
ç!kartmadan önce aleti daima
kapat!n.
• Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullan!n.
Akü (şekil A & B1 - B3)
Akünün şarj edilmesi (şekil A)
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmad!ktan sonra şarj ettiğinizde,
yaln!zca %80 oran!nda şarj olacakt!r.
tr - 4
TÜRKÇE
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacakt!r.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlant!s!n! kontrol edin. elektrik
bağlant!n!zda bir sorun olmad!ğ! halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaz!n!z!
yetkili bir D E WALT servisine getirin. Şarj
s!ras!nda akü ve şarj cihaz! !s!nabilir. Bu
normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
Aküyü <4 °C ya da >40 °C aras!
çevre s!cakl!klar!nda şarj etmeyin.
Önerilen şarj s!cakl!ğ!: ortalama
24 °C.
Eşitleme modu
Eşitleme modu, akünün en zay'f
kapasitesinde korunmas'na
yard'mc' olur. Bu işlemin her
hafta veya akünün her 10 kez
şarj/deşarj devrinde
kullan'lmas' önerilir.
• Yukar!da belirtildiği şekilde akünüz
doldurmaya başlay!n.
• Şarj düğmesi yan!p sönmeyi durdurma
olur olmaz, akü paketi 4 saat bağl!
olduğu şarj cihaz! üzerinde b!rak!labilir.
S!cak akü kesintesi
• Akü paketini (15) şarj etmek için
gösterildiği şekilde şarj cihaz!na (20)
yerleştirin ve şarj cihaz!n! fişe tak!n!z. Akü
paketinin şarj cihaz!na tam oturmas!na
özen gösteriniz. K!rm!z! şarj göstergesi
(21) yanacak. Şarj tamamland!g!nda şarj
göstergesi yanmaya devam edecek. Akü
paketi böylece tam olarak şarj edilmiş olup
şarj cihaz! otomatik olarak eşitleme
moduna geçer. Akü paketi istenildiği zaman
ayr!labilir veya bağl! olduğu şarj cihaz!
üzerinde b!rak!labilir.
• K!rm!z! gösterge !ş!g! h!zl! bir şekilde
yan!p sönerse bu şarj işleminde bir sorun
oldugunu gösterir. Akü paketini ç!kar!n
ve yenisini tak!n!z. Yeni paket de şarj
olmuyorsa şarj cihaz!n!z! yetkili bir
D E WALT onar!m acentas!na test ettirin.
• Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağland!ğ!nda k!rm!z! şarj
!ş!ğ! iki kez yan!p sönebilir, kapanabilir
ve işlemleri tekrar yap!labilir. Bu elektrik
kaynag!nda geçici bir ar!za olduğunu
gösterir. Şarj cihaz!, otomatik olarak
normal çal!şma şekline dönecektir.
Akünün tak!lmas! ve ç!kart!lmas!
(şekil B1)
• Batarya kutusunu (15), aletin arkas!na
yerine oturana kadar itiniz.
• Aküyü sökmek için iki serbest b!rakma
düğmesine (19) ayn! anda bas!n ve
aküyü aletin arkas!ndan ç!kart!n.
tr - 5
Adaptör akünün aş!r! !s!nd!ğ!n! tesbit ederse,
şarj işlemini otomatik olarak, akü soğuyana
dek durdurur. Akü soğuduktan sonra adaptör
otomatik olarak şarj kipine geçer. Bu özellik,
maksimum akü ömrü sağlar. S!cak akü
nedeniyle çal!şmaya ara verme kipinde iken
adaptörün k!rm!z! lambas! (21) önce uzun,
sonra k!sa yan!p söner.
Düşük akü seviyesi göstergesi (şekil B1)
Alet, kontrol paneline yerleştirilmiş düşük
akü seviyesi göstergesine (22) sahiptir.
Alet çal!ş!rken düşük akü seviyesi
göstergesi yanar. Akünün şarj edilmeye
ihtiyac! olduğunu göstermek için yan!p
sönecek ve alet otomatik olarak
kapanacakt!r.
• Gösterge yan!p sönmeye başlar başlamaz
aleti kapat!n ve aküyü (15) d!şar! al!n.
Düşük şarj seviyesine sahip akü
bağl!yken alet çal!şmayacak
duruma gelir.
Akü tipi (şekil B2 & B3)
Alet, farkl! voltajlardaki aküler için
uygundur.
• 18 voltluk aküleri takmak için, adaptör
plakas!n! (23) A pozisyonuna doğru
çevirin.
• 9,6, 12 veya 14,4 voltluk aküleri takmak
için, adaptör plakas!n! (23) B
pozisyonuna doğru çevirin.
112
TÜRKÇE
Aletin kurulumu (şekil C1 - C5)
Alet, bunu bir dizi uygulama için kullan!şl!
yapan çeşitli kurulumlar sunar
Zemin kurulumu (şekil C1)
• Aleti göreceli olarak pürüzsüz ve düz
bir zemine yerleştirin.
• Gerektiğinde aleti sabitlemek için,
tabandaki (6) taban düzeyleme
düğmesini (5) ayarlay!n.
• Bir terazi veya çekül uygulamas! için
baş! (8) ayarlay!n.
Duvar kurulumu (şekil C2 - C5)
Alet, tavandan aşağ! sarkan kuruluma ve
diğer özel düzeyleme projelerine yard!mc!
olmak üzere duvar t!rnaklar!na monte
edilebilmesi için bir duvar dayanağ!na (11)
sahiptir (şekil C2).
• Akü (15) alta gelecek ve duvar desteği
mengenesi (11) duvar t!rnağ!na
bağlanma için konumland!r!lm!ş şekilde
aleti yana yat!r!n (şekil C3).
• Taban (6) duvara bakarken, mengene
dişlerini açmak için duvar desteği
mengenesi kilidini (12) saat yönüne
doğru çevirin.
• Mengene dişlerini duvar t!rnağ!
çevresine yerleştirin ve mengene
dişlerini t!rnak üzerine kapatmak için
duvar desteği mengene kilidini (12) saat
yönünün aksine doğru çevirin.
• Duvar desteği mengene kilidinin (12)
güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin
olun.
Aleti bir duvar t!rnağ!na
tutturmadan önce, t!rnağ!n
duvara düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Alternatif olarak alet, tabandaki montaj
delikleri (24) kullan!larak duvara
as!labilir (şekil C2).
- Aleti duvar!n karş!s!nda istediğiniz
pozisyonda tutun ve duvardaki iki
montaj deliğinin yerini işaretleyin
(şekil C4).
113
- İşaretli yerlerin her birine bir delik aç!n
(gereksinim: ø 6 mm, yaklaş!k 35 mm
derinliğinde).
- Deliklerin her birine uygun bir düvel
yerleştirin.
- Her iki düvelin içine birer vida
s!k!şt!r!n (gereksinim: 6 x 50 mm).
- Aleti vidalar!n üzerine as!n.
• Gerektiğinde aleti sabitlemek için,
tabandaki (6) taban düzeyleme
düğmesini (5) ayarlay!n.
• Bir terazi uygulamas! için baş! (8)
ayarlay!n.
Üç ayakl! sehpa kurulumu (şekil C5)
Alet, DE0736 üç ayakl! sehpas!na (isteğe
bağl!) veya teknik verilerde belirtilen
şartlara uygun herhangi bir diğer sehpaya
monte edilmek üzere bir üç ayakl! sehpa
dayanağ!na sahiptir.
• Üç ayakl! sehpay! (25) göreceli olarak
pürüzsüz ve düz bir zemine yerleştirin.
• Tabandaki dayanağ!n (27) içine yivli mili
(26) döndürerek aleti üç ayakl! sehpaya
monte edin.
• Bir terazi veya çekül uygulamas! için
baş! (8) ayarlay!n.
Aletin ayarlanmas (şekil D1 - D5)
Lazer baş! (8), aletin hem terazi (şekil D1)
hem de çekül (şekil D2) uygulamalar! için
ayarlanmas! için döndürülebilir.
Terazi ayarlamas! (şekil D1, D3 & D4)
• Baş konumu kolunu (14) serbest b!rak!n
ve baş! (8) gösterildiği gibi düzeyleme
konumuna döndürün:
- Üç ayakl! sehpa veya zemin kurulumu
için baş!n aletle doğru düzeyleme
konumu şekil D1’de gösterilmiştir.
- Duvar kurulumu için baş!n aletle doğru
düzeyleme konumu şekil D3’te
gösterilmiştir.
• Kolu yeniden s!k!şt!r!n.
• Baş!n düzeylenip düzeylenmediğini
kontrol etmek için hava terazilerini
(9 & 18) okuyun (şekil D4).
tr - 6
TÜRKÇE
• Ayar yapmak için aşağ!daki işlemi
uygulay!n:
• Baş terazilenene kadar düzey ayarlama
düğmelerini (10 & 17) çevirin.
Çekül ayarlamas! (şekil D2 & D5)
Bir çekül yönlendirmesi, aletin zemine veya
iç ayakl! sehpaya kurulumunda
gerçekleştirilir.
• Baş konumu kolunu (14) serbest b!rak!n
ve baş! (8) gösterildiği gibi çekül
konumuna döndürün (şekil D2). Kolu
yeniden s!k!şt!r!n.
• Baş!n düzeylenip düzeylenmediğini
kontrol etmek için hava terazisini (28)
okuyun (şekil D5).
• Ayar yapmak için aşağ!daki işlemi
uygulay!n:
• Baş terazilenene kadar düzey ayarlama
düğmesini (29) çevirin.
Lazer çizgisini hizalama (şekil E1 & E4)
Terazi hizalama
• Alet aç!kken ve lazer baş! dönerken,
lazeri konumland!rma işaretiyle
hizalay!n.
• Ayar yapmak için aşağ!daki işlemi
uygulay!n:
Aletle zemin kurulumunda (şekil E1):
• Gerekli yüksekliği elde etmek için alet
herhangi bir sağlam cismin üzerine
yerleştirilebilir.
Aletle duvar kurulumunda (şekil E2):
• Kilitleme düğmesini gevşetin (16) ve
aleti doğru konuma ayarlamak için raf
pinyon çark!n! (13) ayarlay!n. Kilit
düğmesini (16) s!k!şt!r!n.
Aletle üç ayakl! sehpa kurulumunda
(şekil E3):
• Aleti gerekli yüksekliğe getirmek için üç
ayakl! sehpay! ayarlay!n.
Çekül hizalama (şekil E4)
• Alet aç!kken ve lazer baş! dönerken,
lazeri konumland!rma işaretiyle
hizalay!n.
tr - 7
• Ayar yapmak için aşağ!daki işlemi
uygulay!n:
• Kilitleme düğmesini gevşetin (16) ve
aleti doğru konuma ayarlamak için raf
pinyon çark!n! (13) ayarlay!n. Kilit
düğmesini (16) s!k!şt!r!n (şekil E4).
• Alet konum işaretiyle hizalanana kadar
düzey ayarlama düğmesini (30)
döndürün.
Kullan'm talimatlar'
Daima güvenlik talimatlar!na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Her zaman lazer çizgisinin veya
noktas!n!n merkezini işaretleyin.
• Çal!şma mesafesini ve kesinliğini
artt!rmak için, aleti çal!şma alan!n!z!n
ortas!na kurun.
• Aletin güvenli bir şekilde kurulduğundan
emin olun.
• Aş!r! !s! değişimleri iç parçalar!n
hareketine neden olur böylece de aletin
kesinliği etkilenebilir. Aleti bu koşullar
alt!nda kullan!rken, düzenli olarak
kesinliği kontrol edin.
• Aletin sars!nt!ya maruz kal!p kalmad!ğ!n!
düzenli olarak kontrol edin. Sars!nt!ya
maruz kald!ğ!nda, yeniden dengeye
ayarlama veya kurulum gerekebilir.
• Alet düşer veya devrilirse, lazer baş!n!
kalifiye bir tamir servisinde kalibre
ettirin.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Aleti çal!şt!rmak için, açma kapama
şalterini (1) saat yönünde döndürün.
• Aleti kapatmak için, açma kapama
şalterini (1) yerine oturana kadar saat
yönünün aksine doğru döndürün.
Dönme hzn ayarlama (şekil F)
Değişken h!z şalteri (1), sonuçta çizginin
kalitesini belirleyen dönme h!z!n!
ayarlamak için kullan!labilir. Döner baş,
kurulum menzilinin ilk çeyreğinde sabit
kal!r.
114
TÜRKÇE
• Şalteri (1) istediğiniz gibi çevirin.
Şalteri saat yönünde döndürmek, dönme
h!z!n! artt!r!r. Şalteri saat yönünün aksi
istikamete doğru döndürmek, dönme
h!z!n! azalt!r
• Sabit bir nokta için, şalteri ayar
menzilinin ilk çeyreğine ayarlay!n.
• Parlak bir çizgi için şalteri düşük bir
dönüş h!z!na ayarlay!n.
• Yekpare bir çizgi için şalteri yüksek bir
dönüş h!z!na ayarlay!n.
Lazer başn elle döndürme (şekil G)
Sabit pozisyondayken lazer baş! elle
döndürülebilir.
• Döndürme düğmesine (7) bast!r!n ve
düğme bas!l!yken, lazer baş!n! (8)
istenen konuma getirmek için bunu
döndürün.
Lazer baş! önceden ayarlanm!ş bir
dönüş h!z!nda dönerken,
döndürme düğmesine bast!rmaya
çal!şmay!n.
Sarsnt sensörü (şekil H)
Sars!nt! sensörü, aletin dengesini veya
kurulumunu etkileyebilecek herhangi bir
sars!nt!ya tepki verir. Bir sars!nt!
alg!lad!ğ!nda, gösterge !ş!ğ! (28) yan!p
sönmeye başlar.
• Sars!nt! sensörünü s!f!rlamak için,
düğmeye (2) bas!n. Gösterge (28) yan!p
sönmeyi durdurur.
Sars!nt! sensörü kesintisini
etkinleştirme
Sars!nt! sensörü kesintisi etkinken, bir
sars!nt! alg!land!ğ!nda döner başl!k
dönmeyi durdurur ve bu s!rada da lazer
!ş!n! yan!p sönmeye başlar.
• Sars!nt! sensörünü etkinleştirmek için,
düğmeye (3) bas!n. Gösterge (29) yanar.
• Sars!nt! sensörünü s!f!rlamak için,
düğmeye (2) bas!n. Gösterge (28) yan!p
sönmeyi durdurur ve alet normal
çal!şmas!na geri döner.
115
Alet yardmclar (şekil I1 & I2)
Aleti çal!şt!r!rken yard!mc! olabilecek bir
dizi yard!mc! verilmiştir.
Lazer iyileştirme gözlüğü (şekil I1)
K!rm!z! lensli gözlük, parlak !ş!k koşullar!
alt!nda veya uzak mesafelerde lazer !ş!n!n!n
görünülebilirliğini artt!r!r. İç mekanlarda
da en iyi sonuçlar! sağlayarak, lens
filtreleri çevredeki !ş!ğ! filtreler ve
yans!t!lan nokta veya çizgiyi yoğunlaşt!r!r.
Gözlük, lazer !ş!n!n!n göze girmesini
engellemez.
Lazer !ş!n!na hiçbir zaman bu
gözlükle bakmay!n.
DE0730 Hedef kart! (şekil I2)
Hedef kart!, !ş!n kart! keserken lazer
!ş!n!n!n yerini bulur ve işaretler, böylece
yans!t!lan çizginin görünülebilirliği
artt!r!l!r. Lazer !ş!n!, k!rm!z! plastik
yüzeyden geçer ve kart!n kenar!ndaki
yans!t!c! kenar taraf!ndan yans!t!l!r. Kart,
inç ve metrik cinsinden işaretlere sahiptir
ve tavan t!rnaklar!na veya çelik çivilere
tutturulmak üzere üzerinde m!knat!slar!
bulunur, böylece de çekül ve terazi
ayarlamas! s!ras!nda kolay kullan!m!
destekler.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bunlar:
- DE0732 Lazer alg!lay!c!
- DE0734 Seviye çubuğu
- DE0736 Üç ayakl! sehpa
Bak'm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak!mla uzun süre çal!şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal!şmas!,
alete gerekli bak!m!n yap!lmas!na ve
düzenli temizliğe bağl!d!r.
tr - 8
TÜRKÇE
Alan kalibrasyon kontrolü
Doğru bir teşhis yapabilmek için alan
kalibrasyon kontrolleri güvenli ve kesin bir
biçimde gerçekleştirilmelidir. Bir hata
alg!land!ğ!nda, aletin yetkili bir tamir
servisi taraf!ndan kalibre edilmesi gerekir.
Lazer baş!n! her zaman yetkili bir
tamir servisine kalibre ettirin.
Eğim hatas! kontrolleri
Lazer baş!n!n terazi hizalamas!
kalibrasyonunun kontrolü için aşağ!daki
kontroller uygulan!r.
• Aleti, birbirinden yaklaş!k 30 m
uzakl!ktaki iki dikey yüzeyin ortas!ndaki
bir alana yerleştirin.
• Alet bir üç ayakl! sehpadaki kuruluyken,
baş! terazi uygulamas! için ayarlay!n.
• Çabuk bir kontrol gerçekleştirmek için, ön
ve arka hava terazilerini okuyun. Hava
terazilerinden biri ayarland!ktan sonra
bunlar!n ikisi de düzeylenmiş olmal!d!r.
Diğer hava terazisi düzeylenmediyse,
lazer baş!n!n kalibre edilmesi gerekir.
Önden arkaya eğim hatas! kontrolü
gerçekleştirmek için:
• Aleti, önden arkaya dikey yüzeylere
doğru hedef alacak şekilde
konumland!r!n.
• Lazer baş! dönerken aleti çal!şt!r!n.
• Her bir yüzeydeki lazer !ş!n!n!n
merkezini işaretleyin.
• Aleti kapat!n ve bunu 180° döndürün,
böylece önden arkaya diğer tarafa
hedeflensin.
• Bir kez daha lazer baş! dönerken aleti
çal!şt!r!n ve bir kez daha her bir
yüzeydeki lazer !ş!n!n!n merkezini
işaretleyin. Aleti kapat!n.
• Her iki yüzey aras!ndaki işaretlerin
aras!ndaki fark! ölçün. Bir yüzey
üzerindeki işaretlerin aras!ndaki fark,
diğer yüzey üzerindeki işaretlerin
aras!ndaki farkla ayn! olmal!d!r.
• İşaretler aras!ndaki farkl!l!k 6,35 mm
veya daha azsa, lazer baş! doğru bir
şekilde kalibre edilmiştir.
tr - 9
• İşaretler aras!ndaki farkl!l!k 6,35 mm’den
daha fazlaysa, lazer baş!n!n kalibre
edilmesi gerekir.
Yandan yana eğim hatas! kontrolü
gerçekleştirmek için:
• Aleti, yandan yana dikey yüzeylere doğru
hedef alacak şekilde konumland!r!n.
• Yukar!da aç!klananla ayn! prosedürü
takip ederek, lazer !ş!n!n!n merkezini
işaretlemek üzere aletin bir kez daha
180° döndürülmesinden sonra, alet bu
konumayken her iki yüzeydeki lazer
!ş!n!n!n merkezini işaretleyin.
• Her iki yüzey aras!ndaki işaretlerin
aras!ndaki fark! ölçün. Bir yüzey
üzerindeki işaretlerin aras!ndaki fark,
diğer yüzey üzerindeki işaretlerin
aras!ndaki farkla ayn! olmal!d!r.
• İşaretler aras!ndaki farkl!l!k 6,35 mm
veya daha azsa, lazer baş! doğru bir
şekilde kalibre edilmiştir.
• İşaretler aras!ndaki farkl!l!k 6,35 mm’den
daha fazlaysa, lazer baş!n!n kalibre
edilmesi gerekir.
Külah hatas! kontrolü
Aşağ!daki kontrol, lazer !ş!n!n!n lazer
baş!na göreli kalibrasyonunu kontrol için
gerçekleştirilir.
• Aleti, dikey bir yüzeyden yaklaş!k 7,5 m
uzakl!ktaki bir alana yerleştirin.
• Düzey uygulamas! için baş! ayarlay!n.
• Çabuk bir kontrol gerçekleştirmek için,
lazer baş! dönerken aleti çal!şt!r!n. Alet
tek bir çizgi oluşturmal!d!r. Alet ikili bir
çizgi oluşturuyorsa, lazer baş!n!n kalibre
edilmesi gerekir.
• Lazer baş! sabitken aleti çal!şt!r!n.
• Baş! döndürün, böylece dikey yüzey
üzerinde lazer noktalar! belirsin.
• Her bir lazer !ş!n!n!n merkez konumunu
işaretleyin. Aleti kapat!n.
• İşaretler aras!ndaki fark! ölçün.
• İşaretler aras!ndaki farkl!l!k 2,4 mm veya
daha azsa, lazer baş! doğru bir şekilde
kalibre edilmiştir.
116
TÜRKÇE
• İşaretler aras!ndaki farkl!l!k 2,4 mm’den
daha fazlaysa, lazer baş!n!n kalibre
edilmesi gerekir.
Çevre
Sars!nt! hatas! kontrolü
Lazer baş!n!n sars!nt! hizalamas!
kalibrasyonunun kontrolü için aşağ!daki
kontrol uygulan!r.
• Aleti, dikey bir yüzeyden yaklaş!k 7,5 m
uzakl!ktaki bir alana yerleştirin.
• Bir üç ayakl! sehpadaki alet kuruluyken,
baş! sars!nt! uygulamas! için ayarlay!n.
• Dikey yüzeyden bir çekül şakülü as!n.
• Lazer baş! dönerken aleti çal!şt!r!n.
• Lazer çizgisini, çekül şakülü ipiyle
hizalay!n.
• Lazer çizgisi çekül şakülü ipiyle
hizalan!yorsa, lazer baş! düzgün bir
şekilde kalibre edilmiştir.
• Lazer çizgisi çekül şakülü ipiyle
hizalanm!yorsa, lazer baş!n!n kalibre
edilmesi gerekir.
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yap!lan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek at!n:
• Aküyü tamamen boşalt!n, sonra aletten
ç!kar!n.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazan!labilir.
Onlar! bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazan!lacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ!n!z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald!ran
D E WALT onar!m merkezlerine götürün.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden ç!kart!n.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havaland!rma kanallar!n!n temiz ve aç!k
olmas!na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Gerekirse lensi yumuşak bir bez veya
alkole bat!r!lm!ş bir pamuk çubukla
temizleyin. Herhangi bir diğer temizleme
arac! kullanmay!n.
117
tr - 10
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ!r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans! sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat!n alma belgesinin ibraz! şartt!r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y!ll!k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y!l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat!n alma
tarihinden itibaren bir y!l içinde yap!lan
hiçbir onar!m ve koruyucu bak!m
işleminden işçilik ücreti almamaktay!z.
Sat!n alma tarihinin belgelenmesi
şartt!r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ!r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat!ş tarihinden itibaren bir y!l
süreyle garantilidir. Hatal! malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar!zalar
ücretsiz onar!l!r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ!dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar! taraf!ndan yap!lan veya
girişimde bulunulan onar!mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl!ş kullan!m, ihmal, eskime ve
aş!nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d!ş! kullan!mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak!n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k!lavuzun
arkas!nda bulunan uygun telefon
numaras!n! kullan!n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
tr - 11
118
∂§§∏¡π∫∞
™À™∫EÀ∏ §Eπ∑Eƒ ¶Eƒπ™∆ƒEº√ªE¡∏™
∫Eº∞§∏™ DW073
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∆·¯‡ÙËÙ·
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
min-1
∫·ÙËÁÔÚ›· ϤÈ˙ÂÚ
∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜
™›ڈ̷ ˘Ô‰Ô¯¤·
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì
·Ù·ÚÈÒÓ)
kg
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
µ¿ÚÔ˜
0 - 600
II
IP54
5/8" x 11
3,2
DW073
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
DW073
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9108
230
DE9116
230
1
0,4
1
0,4
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
< 70
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
-
m/s2
< 2,5 m/s2
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜
̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Gro›mann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
119
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
VAC
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
(ÂÚ›Ô˘)
h
µ¿ÚÔ˜
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW073
9,6/12/14,4/18
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
DEWALT, Richard-Klinger-Stra›e 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
US-TUVR-0845
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
E›Û˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ·˘Ùfi
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋
·Ó·ÊÔÚ¿.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏
ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
el - 2
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
6 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
7 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
8 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
9 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
10 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
120
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚfiÛıÂÙ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Û˘Û΢¤˜
ϤÈ˙ÂÚ Ì ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹
• ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ
ηÙËÁÔÚ›· 2 Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ EN
608251:1994+A11. ªËÓ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÌÈ·
‰›Ô‰Ô ϤÈ˙ÂÚ Ì ¿ÏÏË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. E¿Ó
Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô
ÂÈÛ΢‹˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·
ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
ÁÚ·ÌÌÒÓ Ï¤È˙ÂÚ
∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Û ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ
ηÙËÁÔÚ›·˜ 2 ıˆÚÂ›Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 0,25 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ. √È
·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó,
ηÓÔÓÈο, Â·Ú΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ™Â ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 1 m, Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È
Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 1 ηÈ, ¤ÙÛÈ, ıˆÚ›ٷÈ
·fiÏ˘Ù· ·ÛÊ·Ï‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ÛÎfiÈÌ·
·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ .
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó·
‰Â›Ù ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ.
• ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ ı·
ÌÔÚÔ‡Û ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡.
• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
ÙË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ ηÈ
˙ËÌȘ
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ
Â·ÊÒÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (.¯.
ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë Ì ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ ÌÂ
¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
121
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4° ˆ˜ 40 °C
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
EÙÈΤÙ˜ Â› Ù˘ Û˘Û΢‹˜
°È· ÌÈ· Ï‹ÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›ÙÂ
ÙËÓ Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘. √È ÂÙÈΤÙ˜ Â› ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ï¤È˙ÂÚ
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
ºÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì·Ù·Ú›·
¶ÂṲ̂ÓË Ì·Ù·Ú›·
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ Ì ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹
1 ∫¿ÚÙ· ÛÙfi¯Ô˘
1 ∑‡ÁÔ˜ Á˘·ÏÈÒÓ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜, DE9108 (DW073K)
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜, DE9116 (DW073KH)
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ, 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ, 18 V, 3,0 Ah, NiMH
(DW073KH)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
E›Û˘, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ·
ÛÙ·ÙÈ΋ ÎԢΛ‰· ϤÈ˙ÂÚ, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó·
ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹ ÙË
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ. √È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙȘ
Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÈΛÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË „¢‰ÔÚÔÊÒÓ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË
ÙÔ›¯ˆÓ, ¤ˆ˜ ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ıÂÌÂÏ›ˆÓ Î·È ÙËÓ
ηٷÛ΢‹ ηٷÛÙڈ̿وÓ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT
ÙˆÓ 9,6, 12, 14,4 Î·È 18 V.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
3 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú·
ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
4 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
5 ∫Ô˘Ì› ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ‚¿Û˘
6 µ¿ÛË
7 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ
8 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ
9 ªÂÙˆÈ΋ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
10 ¶Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘
11 ∞ÁÎÈÛÙÚÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ÙÔ›¯Ô
12 ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ÙÔ›¯Ô
13 √‰ÔÓÙˆÙfi˜ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˜
14 ªÔ¯Ïfi˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
15 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
16 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˘
17 ¶Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ï¢ÚÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘
18 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9108 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
19 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
20 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
21 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∏ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› DW073 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÎÙ›ÓˆÓ
ϤÈ˙ÂÚ, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ∆Ô
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ·
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË.
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¿ÛÂȘ (‚Ϥ Ù¯ÓÈο
‰Â‰Ô̤ӷ).
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
el - 4
122
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏
ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A & B1 - B3)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%. ªÂÙ¿
·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘,
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË
¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ
ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ Û EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁ›Ô
DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿
fiÙ·Ó Ù· ·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË
Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
123
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ >40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(15), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (20) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (21) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È
ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË. ∆Ô ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ô
ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi 4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ı·
Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘. ∏ ı‹ÎË
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ
‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ·
·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT ÁÈ·
‰ÔÎÈÌ‹.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÏÈ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. B1)
• ™ÚÒÍÙ ÙË ı‹ÎË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (15) ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË
Ù˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙË ı‹ÎË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
·Ù‹ÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ (1) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ
ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ›Ûˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‚ÔËı¿ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘. ™˘ÓÈÛٿٷÈ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
οı 10 ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘.
• ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• √Ù·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· 4 ÒÚ˜.
∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹
√Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·
Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹,
·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë
Ì·Ù·Ú›·. ∞ÊÔ‡ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ì·Ù·Ú›·, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë
̤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (21) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ ÂÓfiÛˆ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.
EӉ›ÎÙ˘ ÂṲ̂Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. B1)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÂӉ›ÎÙË
ÂṲ̂Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (22), Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. √ ÂӉ›ÎÙ˘ ÂṲ̂Ó˘
Ì·Ù·Ú›·˜ ·Ó¿‚ÂÈ fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. √ ÂӉ›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ó·
‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ı‹ÎË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ÎfiÙÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙË
ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (15) ÁÈ· Ó· ÙË ÊÔÚÙ›ÛÂÙÂ,
ÌfiÏȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ô ÂӉ›ÎÙ˘.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÌË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· fiÛÔ
‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Û ·˘Ùfi
ÂṲ̂ÓË ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
el - 6
∆‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. B2 & B3)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ.
• °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÙˆÓ 18 V,
Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÙÔÚ· (23)
ÛÙË ı¤ÛË A.
• °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÙˆÓ 9,6, 12 ‹
14,4 V, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÙÔÚ· (23)
ÛÙË ı¤ÛË µ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C1 - C5)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿
¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ‰·¤‰Ô˘ (ÂÈÎ. C1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Óˆ Û ÌÈ·
Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹ Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ‚¿Û˘
(5), ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË (6), ÁÈ· Ó·
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ (8) ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹
οıÂÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ›¯Ô˘ (ÂÈÎ. C2 - C5)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÌÈ· ‰È¿Ù·ÍË
·Ó¿ÚÙËÛ˘ Û ÙÔ›¯Ô (11), ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘
Û ÛȉËÚÔÙÚԯȤ˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Û ÙÔȯÒÌ·Ù·,
Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘
„¢‰ÔÚÔÊÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ (ÂÈÎ. C2).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, Ì ÙË
ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (15) ÚÔ˜ Ù· οو, Î·È ÙÔ
¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ÙÔ›¯Ô (11) Û ı¤ÛË
Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÂ
ÛȉËÚÔÙÚԯȿ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. C3).
• ªÂ ÙË ‚¿ÛË (6) ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô,
Á˘Ú›ÛÙ ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ÙÔ›¯Ô (12) ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÁÈ·
Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘.
• µ¿ÏÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘ Á‡Úˆ ·fi
ÙËÓ ÛȉËÚÔÙÚԯȿ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (12)
ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛÈ·ÁfiÓ˜
ÙÔ˘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘ Â¿Óˆ ÛÙË Ú¿Á·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ÙÔ›¯Ô (12) ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
ηϿ.
124
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Û ڿÁ· ÙÔ›¯Ô˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë
Ú¿Á· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.
• EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó·
·Ó·ÚÙËı› ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ
ÔÒÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (24) Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÔ˘ (ÂÈÎ. C2).
- ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘
ı¤ÏÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÛÂ
·˘ÙfiÓ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÒÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘
(ÂÈÎ. C4).
- ∞ÓÔ›ÍÙ ÌÈ· ÙÚ‡· Û οı ̛· ·fi ÙȘ
ÛËÌ·‰Â̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ (··ÈÙÂ›Ù·È Ô‹
‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ø 6 mm Î·È ‚¿ıÔ˘˜
ÂÚ›Ô˘ 35 mm).
- µ¿ÏÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô‡· Û οı ̛· ·fi
ÙȘ ÙÚ‡˜.
- µÈ‰ÒÛÙ ̛· ‚›‰· Û οı ԇ· (··ÈÙ›ٷÈ:
‚›‰· 6 x 50 mm).
- ∫ÚÂÌ¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙȘ ‚›‰Â˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ‚¿Û˘
(5), ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË (6), ÁÈ· Ó·
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ (8) ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÚÈfi‰Ô˘ (ÂÈÎ. C5)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó·Ó
˘Ô‰Ô¯¤· ÙÚ›Ô‰· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜
ÙÚ›Ô‰· Ù‡Ô˘ DE0736 (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) ‹
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚ›Ô‰· Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ·
Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· (25) Â¿Óˆ Û ÌÈ·
Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹ Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• µ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· ‚ȉÒÓÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ›ÚÔ Ì Û›ڈ̷ (26) ̤۷ ÛÙÔÓ
˘Ô‰Ô¯¤· (27), ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ (8) ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹
οıÂÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. D1 - D5)
∏ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ (8) ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÒÛÙ ӷ
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙfiÛÔ ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· (ÂÈÎ. D1)
fiÛÔ Î·È ÁÈ· οıÂÙË (ÂÈÎ. D2) ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
125
√ÚÈ˙fiÓÙÈ· Ú‡ıÌÈÛË (ÂÈÎ. D1, D3 & D4)
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÎÂÊ·Ï‹˜ (14) Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ (8) ÛÙË
ı¤ÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È:
- ∏ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô ‹
ÛÂ ÙÚ›Ô‰·, Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. D1.
- ∏ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ÙÔÓ
ÙÔ›¯Ô, Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. D3.
• ™Ê›ÍÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi.
• ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛ˘
(9 & 18), ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Â¿Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹
Â›Ó·È Â›Â‰Ë (ÂÈÎ. D4).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• °˘Ú›ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛ˘
(10 & 17) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈ‰ÔÔÈËı› Ë ÎÂÊ·Ï‹.
∫¿ıÂÙË Ú‡ıÌÈÛË (ÂÈÎ. D2 & D5)
√ οıÂÙÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ
Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô ‹
Â¿Óˆ Û ÙÚ›Ô‰·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÎÂÊ·Ï‹˜ (14) Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ (8) ÛÙË
ı¤ÛË Î¿ıÂÙ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
(ÂÈÎ. D2). ™Ê›ÍÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi.
• ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛ˘ (28),
ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Â¿Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹ ›ӷÈ
Â›Â‰Ë (ÂÈÎ. D5).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛ˘
(29) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈ‰ÔÔÈËı› Ë ÎÂÊ·Ï‹.
E˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. E1 & E4)
√ÚÈ˙fiÓÙÈ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
• ∞ÊÔ‡ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌÂ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ,
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô (ÂÈÎ. E1):
• ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Â¿Óˆ ÛÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ·ıÂÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ó·
ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ‡„Ô˜.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (ÂÈÎ. E2):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (16) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙˆÙfi ÙÚÔ¯›ÛÎÔ (13) ÁÈ· Ó·
ʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (16).
ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Â¿Óˆ Û ÙÚ›Ô‰·
(ÂÈÎ. E3):
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
∫¿ıÂÙË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË (ÂÈÎ. E4)
• ∞ÊÔ‡ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌÂ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ,
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (16) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙˆÙfi ÙÚÔ¯›ÛÎÔ (13) ÁÈ· Ó·
ʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (16) (ÂÈÎ. E4).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ (30)
̤¯ÚÈ Ë ÎÂÊ·Ï‹ Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Ì ÙÔ
ÛËÌ¿‰È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‹ Ù˘ ÎԢΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ.
• °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÚÈ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ
̤ÛÔÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›
ÛˆÛÙ¿.
• √È ·ÎÚ·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó
ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ
Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ٤ÙÔȘ
Û˘Óı‹Î˜.
• EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ
ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi. √Ù·Ó
ηٷÁÚ·Ê› ÎÚ·‰·ÛÌfi˜, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ‹
Ó· ··ÈÙËı› ¿ÏÏË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
el - 8
• E¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ‹ ·Ó·ÙÚ·›, Ë
ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi
ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1) ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
• °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1) ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿
̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. F)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ Ù·¯‡ÙËÙ· (1) ÌÔÚ›
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜, οÙÈ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ
ηıÔÚÈÛÌfi ÙË ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘.
∏ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ÙÈ΋ ÛÙÔ
ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1) fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
∏ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿
·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
∏ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿
ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
• °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÎԢΛ‰·˜, ʤÚÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ù˘ Îϛ̷η˜
Ú‡ıÌÈÛ˘.
• °È· ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ‰¤ÛÌË, ʤÚÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË
ı¤ÛË ·ÚÁ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
• °È· ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰¤ÛÌË, ʤÚÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÛÙË ı¤ÛË ÁÚ‹ÁÔÚ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ (ÂÈÎ. G)
™ÙËÓ ÛÙ·ÙÈ΋ ı¤ÛË, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ÌÔÚ› Ó·
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (7) ηÈ, ÂÓÒ
Îڷٿ٠ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·˘Ùfi ·ÙË̤ÓÔ, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ
ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ (8) ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ fiÙ·Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË
Ù·¯‡ÙËÙ·.
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ (ÂÈÎ. H)
√ ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ·ÓÙȉڿ ÛÂ
ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÎÚ·‰·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ‹ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
126
∂§§∏¡π∫∞
√Ù·Ó Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÎÚ·‰·ÛÌfi˜, Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋
Ï˘¯Ó›· (28) ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
• °È· ÌˉÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (2). ∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
(28) ı· ¿„ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
EÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú·
ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
ªÂ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú·
ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ, fiÙ·Ó Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ Ë
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ ÛÙ·Ì·Ù¿, ÂÓÒ Ë
‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
• °È· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú·
ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (3). ∞Ó¿‚ÂÈ Ë
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· (29).
• °È· ÌˉÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (2). ∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
(28) ·‡ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
µÔËı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. I1 & I2)
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ‚ÔËı‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ›
Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
°˘·ÏÈ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. I1)
√È ÎfiÎÎÈÓÔÈ Ê·ÎÔ› ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· Ù˘
‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ‹
Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÔÈ Ê·ÎÔ›
·˘ÙÔ› ÊÈÏÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·
¯ÒÚÔ˘ Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÎԢΛ‰· ‹
ÁÚ·ÌÌ‹. ∆· Á˘·ÏÈ¿ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘
‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Û·˜.
¶ÔÙ¤ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜
·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ ·ÎfiÌË
Î·È ·Ó ÊÔÚ¿Ù ·˘Ù¿ Ù· Á˘·ÏÈ¿.
DE0730 ∫¿ÚÙ· ÛÙfi¯Ô˘ (ÂÈÎ. I2)
∏ οÚÙ· ÛÙfi¯Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰¤ÛÌË
ϤÈ˙ÂÚ Î·ıÒ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙËÓ Î¿ÚÙ·,
‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· Ù˘
ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ∏ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ
‰È·ÂÚÓ¿ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ηÈ
·Ó·ÎÏ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÙÔ˘ ›Ûˆ ̤ÚÔ˘˜
Ù˘ οÚÙ·˜.
127
ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË, Ë Î¿ÚÙ· ʤÚÂÈ
Îϛ̷Θ Û ›ÓÙÛ˜ Î·È ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ
Ì·ÁÓ‹Ù˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó·
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ú¿Á˜ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ‹
Û ¯·Ï‡‚‰ÈÓ˜ ÎÔÏÒÓ˜.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- æËÊȷ΋ Û˘Û΢‹ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ϤÈ˙ÂÚ DE0732
- ƒ¿‚‰Ô˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ DE0734
- ∆Ú›Ô‰·˜ DE0736
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Â› ÙÔ˘ ‰›Ô˘
√È Â› ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÙÚfiÔ,
ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ∫¿ıÂ
ÊÔÚ¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó· ÛÊ¿ÏÌ·, ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi
ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÛ΢ÒÓ.
∏ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÛ΢ÒÓ.
EÏÂÁ¯ÔÈ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ÎÏ›Û˘
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó·
‰È·ÈÛÙˆı› Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¯ÒÚÔ Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇
‰‡Ô οıÂÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó
ÂÚ›Ô˘ 30 m.
• ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Â¿Óˆ ÛÂ
ÙÚ›Ô‰·, Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
el - 9
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰Â›Ù ÙȘ
ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÙˆÈ΋˜ Î·È Ô›ÛıÈ·˜
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘. ªÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÓfi˜ ·fi Ù·
Â›‰· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘, Î·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿
Â›‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ.
E¿Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ›, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ›.
°È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ο̄˘
·fi ÂÌÚfi˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
ÛÙԯ‡ÂÈ ·fi ÂÌÚfi˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙȘ
οıÂÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
ϤÈ˙ÂÚ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÂ
οı ̛· ·fi ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„ÙÂ
ÙÔ 180° ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙԯ‡ÂÈ ·fi ÂÌÚfi˜
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
ϤÈ˙ÂÚ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È, ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿,
ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÂ
οı ̛· ·fi ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ
Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÛËÌ·‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
6,35 mm ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË ÛˆÛÙ¿.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 6,35 mm, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› .
°È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ο̄˘
·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
ÛÙԯ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔ˜
ÙȘ οıÂÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
el - 8
• ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Ì ·˘Ù‹ Ô˘
ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ
ΤÓÙÚÔ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ Û οı ̛· ·fi ÙȘ
ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙË
ı¤ÛË Ì¤ÙÚËÛ˘, Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ηٿ 180°ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘
‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ
Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÛËÌ·‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
6,35 mm ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË ÛˆÛÙ¿.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 6,35 mm, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› .
EÏÂÁ¯Ô˜ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÎÒÓÔ˘
√ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·
‰È·ÈÛÙˆı› Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘
·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 7,5 m ·fi ÌÈ· οıÂÙË
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
• °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ
¤ÏÂÁ¯Ô, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· ·Ï‹ ÁÚ·ÌÌ‹. E¿Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ÁÚ·ÌÌ‹, Ë
ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
ϤÈ˙ÂÚ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓË.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÎԢΛ‰Â˜
ϤÈ˙ÂÚ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Â¿Óˆ ÛÙËÓ Î¿ıÂÙË
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ οıÂ
Ì›·˜ ·fi ÙȘ ‰¤Û̘ ϤÈ˙ÂÚ. ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÛËÌ·‰ÈÒÓ.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
2,4 mm ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË ÛˆÛÙ¿.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 2,4 mm, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› .
128
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ
√ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·
‰È·ÈÛÙˆı› Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·
οıÂÙË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘
·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 7,5 m ·fi ÌÈ· οıÂÙË
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Â¿Óˆ ÛÂ
ÙÚ›Ô‰·, Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· οıÂÙË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
• ∫ÚÂÌ¿ÛÙ ¤Ó· Ó‹Ì· ÛÙ¿ıÌ˘ Ì ÌÔχ‚‰ÈÓÔ
‚·Ú›‰È ·fi ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
ϤÈ˙ÂÚ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙÔ Ó‹Ì·
ÛÙ¿ıÌ˘ Ì ÙÔ ‚·Ú›‰È.
• E¿Ó Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ
Ó‹Ì· Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È
ÛˆÛÙ¿ Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË.
• E¿Ó Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ ‰ÂÓ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Ú¤ÂÈ
Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó› ‹ Ì·ÙÔÓ¤Ù· ÌÂ ‚·Ì‚¿ÎÈ
‚ÚÂÁ̤ÓË ÛÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ηı·ÚÈÛÙÈο.
129
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È
Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È
Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 9
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒØ¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
el - 11
130
ETIKETTER PÅ VÆRKTØJET
AUFKLEBER AUF DEM WERKZEUG
LABELS ON TOOL
ETIQUETAS SOBRE LA
HERRAMIENTA
ÉTIQUETTES SUR L’OUTIL
ETICHETTE SULL’ATTREZZO
LABELS OP DE MACHINE
ETIKETTER PÅ UTSTYRET
ETIQUETAS DA FERRAMENTA
LAITTEEN MERKIT
SKYLTAR PÅ APPARATEN
ALET ÜZERINDEKI ETIKETLER
E∆π∫E∆E™ E¶π ∆∏™ ™À™∫EÀ∏™
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT Suisse
Rütistraße 14
8952 Schlieren
Tel:
01 - 73 06 747
Fax:
01 - 73 07 067
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising