DW073 | DeWalt DW073 LASER instruction manual

559122-64 CZ
DW073
2
3
4
5
6
7
8
9
ROTAČNÍ LASER
DW073
Gratulujeme Vám!
Stali jste se majiteli elektronického přístroje
firmy D E WALT. Léta zkušeností, neustálý
vývoj a technologické inovace dělají z výrobků
firmy DEWALT jedny z nejlepších přístrojů pro
profesionální použití.
1
1
1
Baterie 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
Baterie 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
Uživatelská příručka
•
Před uvedením přístroje do chodu si dobře
a s maximální pozorností si přečtěte tuto
uživatelskou příručku
Technická data
Popis (Obr. A)
DW073
Napětí
V 9,6/12/14,4/18
Rychlost rotace
min-1 0 – 600
Kategorie laseru
II
Kategorie zabezpečení
IP54
Provozní teplota
°C 0 – 40
Závit zásuvky
5/8“ × 11
Hmotnost (bez baterií) kg 3,2
Rotační laser DW073 byl vyprojektován pro
projekci laserového paprsku pro usnadnění
profesionálních prací. Přístroj může být použit
jak uvnitř, tak venku pro vyrovnání jak do
horizontální (vodorovné), tak vertikální (svislé)
roviny. Navíc je tento laserový přístroj schopen
projektovat pevný bod např. pro určení určitého
bodu. Použití přístroje může být od určení
sklonu, umístění stěn, vyrovnání-vyměření
základů až po konstrukci podlah.
Zařízení funguje pomocí baterií DEWALT 9,6
12, 14,4 a 18V.
1 Spínač s variabilní rychlostí
2 Tlačítko vynulování snímače nárazů
3 Tlačítko aktivace snímače nárazů
4 Přepravní rukojeť
5 Ovladač pro nastavení základny
6 Základna
7 Tlačítko otáčení (rotace) hlavy laseru
8 Hlava rotačního laseru
9 Úroveň přední štěrbiny
10 O v l a d a č p ř e d n í h o h o r i z o n t á l n í h o
nastavení
11 Úchyt pro montáž na stěnu
12 Ukotvení úchytu pro montáž na stěnu
13 Ovladač ozubeného pastorku
14 Páka pro nastavení polohy hlavy
15 Skupina baterií
16 Ovladač pro zablokování ozubeného
pastorku
17 Ovladač pro boční horizontální nastavení
18 Úroveň boční štěrbiny
Skupina baterií
Typ baterie
Napětí
Hmotnost
Nabíječka baterií
Síťové napětí
Doba nabíjení (cca)
Hmotnost
Pojistky: Modely 230 V
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
10 A
V této uživatelské příručce jsou používány
následující symboly:
Označuje nebezpečí úrazu, smrti anebo
poškození přístroje a to v případě, že
nebudou dodrženy instrukce uvedené
v této příručce.
Označuje elektrické napětí.
Označuje nebezpečí požáru.
Nabíječka baterií
Obsah balení
Nabíječka baterií DE9108 může nabíjet baterie
typu NiCd DEWALT od 7,2 do 18 V.
Nabíječka baterií DE9116 může nabíjet baterie
typu NiCd a NiMH DEWALT od 7,2 do 18 V.
19 Uvolňovací tlačítka
20 Nabíječka baterií
21 Ukazatel nabití baterie (červená)
Balení obsahuje:
1 Rotační laser
1 Deska terče
1 Ochranné brýle
1 Přepravní krabice
1 Nabíječka baterie,DE9108 (DW073K)
1 Nabíječka baterie, DE9116 (DW073KH).
10
Nikdy nenabíjejte baterie, pokud je
teplota okolního prostředí menší než
4°C, nebo větší než 40°C. Doporučená
teplota prostředí pro nabíjení baterie je
24°C.
Bezpečnostní normy pro
používání elektrických zařízení
Elektrický motor byl vyprojektován pro práci
s různými napětími – V (viz technická data).
Ujistěte se, že napětí – V odpovídá hodnotě
uvedené na štítku motoru.
•
Nabíječka baterií DEWALT je vybavena
dvojitou izolací podle normy EN 60335,
pro kterou není nutné uzemnění.
Výměna kabelu a zástrčky
Pokud je nutno vyměnit zástrčku, starou
zástrčku zlikvidujte odpovídajícím způsobem;
je velmi nebezpečné zasunovat zástrčku
s neizolovanými měděnými vodiči do zásuvky,
která je pod napětím.
Použití prodlužovací šňůry
V případě použití prodlužovací šňůry, musí být
tato šňůra homologována a musí mít rozměry
vhodné pro zajištění elektrického napájení
přístroje (viz technické charakteristiky).
Minimální průřez vodiče je 1 mm 2. Pokud
používáte prodlužovací šňůru vybavenou
navijákem, vytáhněte celý kabel.
•
Montáž a nastavení
Před jakýmkoliv zákrokem montáže či
nastavení, vždy vyjměte baterii.
•
•
•
Před tím, než vyjměte baterii, vždy
přístroj vypněte.
Používejte pouze baterie
a nabíječky baterií DEWALT.
Skupina baterie (Obr. A + B1 – B3)
Nabíjení skupiny baterie (Obr.A)
Pokud provádíte první nabíjení baterie, anebo po
delší době, kdy byla baterie pouze uskladněna
a nepoužívána, nabití baterie dosáhne pouze
80-ti% nabití. Teprve po několika cyklech
vybíjení a nabíjení baterie dosáhne baterie
svého maximálního nabití.
Před započetím nabíjení baterie vždy
zkontrolujte elektrickou síť. Pokud je v elektrické
síti napětí, ale baterie se nenabíjí, předejte
nabíječku zodpovědnému pracovníkovi firmy
DEWALT. Během nabíjení se mohou nabíječka
i baterie zahřát. Jedná se o normální stav, který
neznamená žádnou závadu.
Před nabíjením baterie (15) ji vložte do
nabíječky (20), tak jak je uvedeno na
obrázku a nabíječku připojte do elektrické
sítě. Ujistěte se, že je baterie do nabíječky
vložena až na doraz. V tomto okamžiku
začne červený ukazatel nabíjení baterie
(21) blikat. Asi po hodině nabíjení tento
ukazatel přestane blikat a bude svítit
stálým světlem. Tzn., že baterie byla zcela
nabita a nabíječka automaticky přejde
do fáze kompenzace – vyrovnávání. Asi
po 4 hodinách přejde nabíječka do fáze
konzervace – uchování nabití baterie.
Baterii můžete vyjmout v jakékoliv fázi
nabíjení, nebo naopak baterie může být
ponechána v nabíječce připojené do
elektrické sítě bez časového limitu.
Červený ukazatel nabíjení baterie začne
v případě závady nabíjení blikat velmi
rychle. V takovém případě zkuste znovu
vložit baterii do nabíječky, nebo zkuste nabít
náhradní jinou baterii. Pokud i v takovém
případě kontrolka signalizuje nesprávné
nabíjení, nechte zkontrolovat nabíječku
baterií v Servisním asistenčním středisku
DEWALT.
Pokud je nabíječka připojena ke zdrojům
elektrické energie jako jsou generátory nebo
invertory (měniče) c.c./c.a., může červený
ukazatel nabíjení dvakrát zablikat, zhasnout
a poté opět zablikat, což signalizuje dočasný
problém zdroje napájení. Poté nabíječka
přejde automaticky do normální funkce.
Montáž a demontáž skupiny baterie (Obr.
B1)
• Vložte baterii (15) ze zadní strany přístroje,
až zacvakne do správné polohy.
• Pokud chcete baterii vyjmout, zmáčkněte
současně dvě tlačítka pro uvolnění (19)
a poté baterii vyjměte ze zadní strany
přístroje.
Vyrovnávání – kompenzace baterie
Vyrovnání-kompenzace napomáhá
udržet baterii ve své maximální
kapacitě. Doporučujeme tuto funkci
použít jedenkrát za týden, nebo každých
10 cyklů nabití a vybití baterie.
11
•
•
Spusťte nabíjení baterie podle výše
uvedeného návodu.
Až ukazatel nabíjení přestane blikat, nechte
baterii v nabíječce po další 4 hodiny.
je umožněno a usnadněno vyrovnání veškerých
svislých i jiných prvků (Obr. C2)
• Otočte přístroj na stranu tak, aby baterie
(15) byla dole a aby úchyt pro uchycení na
stěnu (11) byl v poloze pro instalaci na kolej
(Obr. C3).
• Otočte základnu (6) směrem ke stěně,
otočte zablokováním držáku pro uchycení
na stěnu (12) po směru chodu hodinových
ručiček a otevřete tak čelisti držáku.
• Uchyťte čelisti ke koleji na stěně a otočte
zablokováním držáku pro uchycení na
stěnu (12) proti směru chodu hodinových
ručiček a tím upevníte – sevřete čelisti
držáku.
• Zkontrolujte, zda je zablokování držáku pro
uchycení na stěnu (12) dobře utaženo.
Chlazení baterie
Pokud nabíječka zjistí, že baterie má příliš
vysokou teplotu, přepne se automaticky do
režimu chlazení baterie, tzn., že přeruší nabíjení
baterie po dobu nutnou pro zchlazení baterie.
Po ukončení zchlazení baterie začne opět
automaticky nabíječka cyklus nabíjení baterie.
Tímto systémem je umožněno zvýšení životnosti
baterie. Červená kontrolka pro nabíjení baterie
(21) bliká dlouhým světlem, naopak v krátkých
intervalech v době chlazení baterie.
Ukazatel slabého nabití baterie (Obr. B1)
Přístroj je vybaven kontrolkou, která signalizuje
slabou baterii (22), tato kontrolka se nachází
na ovládacím panelu. Kontrolka slabé baterie
se rozsvítí pouze pokud je přístroj zapnut.
Pokud tato kontrolka bliká, znamená to, že je
nutné provést dobití baterie, v tomto případě se
přístroj automaticky vypne.
• Ihned, když začne kontrolka blikat, vypněte
přístroj a vyjměte baterii (15) pro provedení
jejího nabití.
Před instalací přístroje na kolejnici na
stěně zkontrolujte, zda je kolejnice
správně upevněna ke stěně.
•
Pokud je zařízení připojeno k vybité
nebo slabé baterii, bude nefunkční.
Typ baterií (Obr. B2 + B3)
Přístroj umožňuje použití různých typů baterií
s různým napětím – V.
• Při instalaci baterií 18 V otočte desku
adaptéru (23) do polohy A.
• Při instalaci baterií 9, 6, 12 nebo 14,4 V,
otočte desku adaptéru (23) do polohy B.
•
•
Nastavení přístroje (Obr. C1 – C5)
Jiným způsobem může být přístroj upevněn
ke stěně pomocí montážních otvorů (24),
které se nacházejí na základně (Obr. C2).
- Umístěte přístroj do požadované
výšky na stěně a označte si umístění
montážních otvorů (Obr. C4).
- Vyvrtejte otvory do všech označených
poloh (potřebná velikost: 6 mm, hloubka
asi 35 mm.).
- Do každého otvoru vložte hmoždinku
(vhodnou pro šroub 6 × 50 mm).
- Zavěste přístroj na šrouby.
Pokud je nutné přístroj vyvážit, nastavte
ovladač vyrovnání-vyvážení základny (5),
který se nachází na základně (6).
Nastavte hlavu (8) pro horizontální použitíaplikaci.
Nastavení na trojnožku (Obr. C5)
Přístroj je vybaven úchytem pro trojnožku,
která umožňuje montáž DE0736 na trojnožku
(dodávána jako doplňková výbava) anebo na
jinou trojnožku, která odpovídá technickým
charakteristikám přístroje.
• Trojnožku (25) umístěte pokud možno na
rovný, horizontální a hladký povrch.
• Na trojnožku namontujte přístroj a to
tak, že budete otáčet závitovým čepem
(26) v otvoru (27), který se nachází na
základně.
• Nastavte hlavu přístroje (8) pro horizontální
či vertikální použití.
Přístroj může být nastaven různými způsoby
a má tedy velmi široké použití.
Uložení přístroje (Obr. C1)
• Přístroj umístěte na rovnou horizontální
plochu.
• Pokud je to nutné, vyvažte přístroj pomocí
ovladače vyrovnání základny (5), který se
nachází na základně (6).
• Nastavte hlavu (8) pro horizontální nebo
vertikální použití.
Připevnění na zeď (Obr. C2 – C5)
Přístroj je dále vybaven uchycením na stěnu
(11) na kolej, která je upevněna ke stěně, čímž
12
Regulace-nastavení přístroje (Obr. D1 – D5)
Pokud je přístroj umístěn na zemi (Obr. E1)
• pro dosažení požadované výšky může být
přístroj umístěn na jakékoliv dostatečně
pevné podložce.
Hlava laseru (8) může být otočena pro nastavení
přístroje pro aplikaci pro určení jak horizontální
(vodorovné) (Obr. D1), tak vertikální (svislé)
(Obr. D2) roviny.
Pokud je přístroj umístěn na stěně (Obr. E2)
• Uvolněte upevňovací páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorku (13) tak, aby
bylo možno přístroj nastavit do správné
polohy. Utáhněte upevňovací páčku (16).
Nastavení hlavy vzhledem k vodorovné
rovině - horizontální (Obr. D1, D3 + D4)
• Odhákněte páku polohy hlavy (14) a otočte
hlavu (8) do polohy, která je uvedena na
obrázku:
- Obrázek D1 zobrazuje správnou polohu
hlavy, pokud je přístroj umístěn na zemi
anebo na trojnožce.
- Obrázek D3 zobrazuje správnou polohu
hlavy, pokud je přístroj instalován na
stěnu.
• Znovu zahákněte-zablokujte páku.
• Zkontrolujte hladiny vzduchu (vodorovné
vyvážení) (9 + 18) pro zkontrolování, zda
je hlava v horizontální (vodorovné) rovině
(Obr. D4).
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
• Otáčejte ovladači horizontálního nastavení
(10 + 17) až bude hlava v horizontální
poloze.
Pokud je přístroj umístěn na trojnožce (Obr.
E3)
• Nastavte trojnožku tak, aby bylo dosaženo
požadované výšky.
Vertikální (svislé) nastavení (obr. E4)
• Zapněte přístroj a otáčejte hlavou laseru až
srovnáte svazek paprsků do požadovaného
bodu.
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
• Uvolněte upevňovací páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorku (13) tak, aby
bylo možno přístroj nastavit do správné
polohy. Utáhněte upevňovací páčku (16)
(Obr. E4).
• Otáčejte ovladačem horizontálního
nastavení (30) až bude hlava vyrovnána
s požadovaným bodem.
Vertikální nastavení (Obr. D2 + D5)
Vertikální nastavení přístroje se provádí pokud
je přístroj uložen na zemi anebo na trojnožce.
• Odhákněte páku polohy hlavy (14) a otočte
hlavu (8) do polohy, která je uvedena
na obrázku (Obr. D2). Poté páku znovu
zablokujte-zahákněte.
• Zkontrolujte hladinu vzduchu (vodorovné
vyvážení) (28) pro zkontrolování, zda je
hlava v horizontální (vodorovné) rovině
(Obr. D5).
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
• Otáčejte ovladači horizontálního nastavení
(29) až bude hlava v horizontální poloze.
Instrukce pro použití
Vždy dodržujte platné bezpečnostní
a provozní normy a předpisy.
•
•
•
•
Nastavení svazku laserových paprsků (obr.
E1 + E4)
•
Horizontální (vodorovné) nastavení
• Zapněte přístroj a otáčejte hlavou laseru až
srovnáte svazek paprsků do požadovaného
bodu.
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
•
13
Vždy si označte střed bodu nebo svazku
laserových paprsků.
Pro zvýšení přesnosti a pracovního dosahu
přístroje umístěte přístroj vždy do středu
pracovního prostoru.
Ujistěte se, že je přístroj pevně uložen.
Extrémní tepelné rozdíly způsobují
pohyb vnitřních součástí s eventuálními
nepřesnostmi měření. Pokud je přístroj
používán v těchto extrémních podmínkách,
pravidelně kontrolujte jeho přesnost.
Pravidelně kontrolujte zda nedošlo
k poškození přístroje nárazy: náraz může
způsobit to, že přístroj bude muset být
znovu vyvážen nebo znovu umístěnuložen.
Pokud došlo k pádu přístroje, obraťte
se na autorizované Servisní asistenční
středisko, které provede novou kalibraci
hlavy laseru.
Zapnutí a vypnutí přístroje (ON a OFF)
(Obr. A)
•
•
laseru zablokuje rotaci a svazek laserových
paprsků začne blikat.
• Pro obnovení funkce spínače snímače
nárazů zmáčkněte tlačítko (3). Rozsvítí se
kontrolka (29).
• Pro obnovení funkce snímače nárazů
zmáčkněte tlačítko (2). Kontrolka (28)
přestane blikat a přístroj se vrátí do
normálního režimu funkce.
Pokud chcete přístroj zapnout, otočte spínač
(1) po směru chodu hodinových ručiček.
Pokud chcete přístroj vypnout, otáčejte
spínačem (1) proti směru chodu hodinových
ručiček až dojde k zaskočení do odpovídající
polohy.
Nastavení rychlosti rotace (Obr. F)
Výbava zařízení (Obr. I1 + I2)
Spínač nastavení rychlosti (1) může být použit
pro nastavení pohybu vpřed rychlosti otáčení,
která umožňuje zvýšení kvality svazku paprsků.
Rotační hlava se zastaví v první čtvrtině
nastavení.
• Otáčejte spínačem (1) požadovaným
směrem: otáčení po směru chodu
hodinových ručiček zvýší rychlost rotace;
otáčení proti směru chodu hodinových
ručiček sníží rychlost rotace.
• Pro dosažení pevného bodu nastavte spínač
na první čtvrtinu nastavení-stupnice.
• Pro dosažení svítícího svazku paprsků
nastavte spínač na pomalou rychlost
otáčení.
• Pro dosažení stálého-konstantního svazku
paprsků nastavte spínač rychlosti na
vysokou rychlost otáčení.
K dispozici jsou různé doplňky, které mohou
usnadnit práci s přístrojem.
Laserové brýle (Obr. I1)
Jedná se o brýle s červenými čočkami, které
zlepšují viditelnost svazku laserových paprsků
v případě velkého osvětlení prostoru, či při
používání na větší vzdálenosti. Optimální
použití je uvnitř místností, čočky filtrují osvětlení
místnosti a dávají větší intenzitu bodu či
vysílanému paprsku. Brýle však nezabraňují
přístupu laserových paprsků do očí.
V případě, že používáte tyto brýle,
nedívejte se nikdy přímo do laserového
paprsku.
Deskový terč DE0730 (Obr. I2)
Deskový terč určuje a označuje laserový
paprsek, který jím prochází, tím se zlepšuje
viditelnost vysílaného svazku paprsků.
Svazek paprsků prochází červeným plastovým
povrchem a odráží se na zadní straně desky. Aby
bylo tuto desku možno použít pro horizontální či
vertikální nastavení přístroje, je deska vybavena
metrickou a anglickou (palcovou) stupnicí a je
v horní části vybavena magnety, aby ji bylo
možné uchytit ke kolejnici umístěné na stropě,
nebo na ocelové čepy.
Manuální otáčení hlavy laseru (Obr. G)
V pevné poloze přístroje může být hlava laseru
otáčena manuálně.
• Zmáčkněte tlačítko rotace (7) a držte ho
zmáčknuté, otáčejte hlavou laseru (8) až
do požadované polohy.
Nikdy se nepokoušejte zmáčknout
tlačítko manuálního otáčení hlavy
laseru, pokud se tato hlava otáčí
předem nastavenou rychlostí.
Doplňková výbava
Pro detailnější informace o doplňkové výbavě
zařízení kontaktujte Vašeho prodejce.
Snímač nárazů (Obr. H)
Snímač nárazů je citlivý na jakýkoliv náraz,
který by mohl změnit nastavení nebo vyvážení
přístroje. Pokud je rozpoznán náraz, začne
blikat kontrolka (28).
• Pro obnovení funkce snímače nárazů
zmáčkněte tlačítko (2). Kontrolka (28)
přestane blikat.
Doplňkové součásti jsou:
- Digitální laserový snímač DE0732
- Tyč se stupnicí DE0734
- Trojnožka DE0736
Údržba
Aktivace spínače snímače nárazů
Pokud byl aktivován spínač snímače nárazů,
v případě rozpoznání nárazu, hlava rotačního
Váš elektrický přístroj firmy D E WALT byl
vyprojektován tak, aby měl co největší životnost
pouze s minimální údržbou. Pro správnou funkci
14
přístroje je však nutné o přístroj dobře dbát
a provádět pravidelnou údržbu.
Provedení kontroly bočního sklonu (vyvážení):
• Přístroj umístěte tak, aby se nacházel po
stranách mezi dvěmi vertikálními plochami
– stěnami.
• Proveďte stejný výše popsaný pracovní
postup, označte si středy paprsků na obou
stěnách, poté přístroj otočte o 180° a opět
označte středy paprsků.
• Změřte rozdíl mezi označenými body na
obou stěnách. Rozdíl mezi body označenými
na jedné stěně musí odpovídat rozdílu mezi
označenými body na stěně druhé.
• Pokud je rozdíl mezi body 6,35 mm a méně,
je hlava laseru vytárována správně.
• Pokud je rozdíl větší, musí být hlava laseru
nově vytárována.
Kontrola vytárování
Pro zajištění správné diagnózy, musí být
pravidelně prováděny přesné kontroly
vytárování. Pokaždé, pokud zjistíte chybu,
musí být přístroj vytárován v kvalifikovaném
asistenčním středisku.
Laser musí být vytárován vždy pouze
v autorizovaném Servisním asistenčním
středisku.
Kontrola chyb sklonu (vyvážení)
Následující pracovní postupy umožňují
kontrolovat vytárování hlavy laseru pro
horizontální měření.
• Umístěte přístroj tak, aby byl mezi dvěmi
vertikálními stěnami, které jsou od sebe
vzdáleny asi 30 m.
• Umístěte přístroj na trojnožku, nastavte
hlavu laseru pro horizontální měření.
• Pro provedení rychlé kontroly zkontrolujte
přední a zadní hladinu vzduchu (vodorovné
vyvážení). Je nutné nastavit pouze jednu
z rovin, protože jsou obě horizontální.
Pokud to není možné, je nutno provést
vytárování hlavy laseru.
Kontrola kuželovitosti – sbíhavosti
Následující kontrola se provádí pro zjištění
vytárování laserového paprsku vzhledem
k hlavě laseru.
• Umístěte přístroj asi 7,5 m od vertikální
plochy – stěny.
• Nastavte hlavu pro horizontální měření
– použití.
• Pro provedení rychlé kontroly zapněte přístroj
s rotující laserovou hlavou. Přístroj musí vysílat
jediný svazek paprsků. Pokud jsou tyto svazky
(paprsky) dva, je nutno vytárovat laser.
• Zapněte přístroj se stojící hlavou laseru.
• Otočte hlavu laseru tak, aby na vertikální
ploše – stěně byly promítány body laseru.
• Označte vertikální polohu středu každého
laserového paprsku. Přístroj vypněte.
• Změřte rozdíl mezi vzdálenostmi mezi
jednotlivými body.
• Pokud je rozdíl vzdáleností mezi body
2,4 mm a méně, je hlava laseru vytárována
správně.
• Pokud je rozdíl vzdáleností mezi body větší
než 2,4 mm, musí být hlava laseru nově
vytárována.
Provedení kontroly sklonu (vyvážení) ze předu
do zadu:
• Umístěte přístroj tak, aby měl před sebou
a za sebou vertikální plochu-stěnu.
• Zapněte přístroj s rotující laserovou
hlavou.
• Označte si střed laserového paprsku na obě
stěny.
• Vypněte přístroj a otočte ho o 180° tak,
abyste obrátili jeho orientaci.
• Znovu zapněte přístroj s rotující laserovou
hlavou, znovu označte středy laserového
paprsku na obou stěnách. Přístroj
vypněte.
• Změřte rozdíl mezi označenými body na
obou stěnách. Rozdíl mezi body označenými
na jedné stěně musí odpovídat rozdílu mezi
označenými body na stěně druhé.
• Pokud je rozdíl mezi body 6,35 mm a méně,
je hlava laseru vytárována správně.
• Pokud je rozdíl větší, musí být hlava laseru
nově vytárována.
Kontrola vertikálních chyb
Následující kontroly se provádějí pro ověření
vytárování hlavy laseru pro vertikální měření.
• Umístěte přístroj asi 7,5 m od vertikální
plochy – stěny.
• S přístrojem upevněným na trojnožce
nastavte hlavu laseru pro vertikální měření
– aplikaci.
• Z vertikální rovině spusťte olůvko.
• Zapněte přístroj s rotující laserovou hlavou.
• Srovnejte svazek laserových paprsků
s provázkem olůvka.
15
•
•
Pokud je laserový paprsek zcela srovnán
s provázkem olůvka, je hlava laseru
vytárována správně.
Pokud není laserový paprsek zcela srovnán
s provázkem olůvka, je nutno provést nové
vykalibrování hlavy laseru.
ES Prohlášení o shodě
DW073
Firma D E WALT prohlašuje, že elektrická
zařízení byla vyrobena v souladu s normami:
98/37/EU, 89/336/EU, 73/23/EU, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
Čištění přístroje
•
•
•
•
Pro jakékoliv další informace kontaktujte firmu
DEWALT na adrese, uvedené na zadní straně
této uživatelské příručky.
Před čištěním vnějšku přístroje měkkým
hadříkem odpojte nabíječku baterie.
Před čištěním přístroje vyjměte baterii.
Nechte otevřeny otvory pro ventilaci
a pravidelně proveďte čištění vnějšku
přístroje měkkým hadříkem.
Pokud je to nutné, očistěte čočku pomocí
měkkého hadříku nebo bavlněného tampónu
navlhčeného v alkoholu-lihu. Nepoužívejte
žádný typ čisticího prostředku.
LpA (hlučnost)
LWA (hladina hlučnosti)
Průměrná čtvereční hodnota
akcelerace
* vzhledem ke sluchu obsluhy
70 dB(A)*
- dB(A)*
2,5 m/s2
Ředitel vývoje a výzkumu
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Německo
Skupina nabíjecích baterií
Baterie nabíjejte po delších časových obdobích,
když už výkon není dostatečný k provádění
prací bez problémů. Po ukončení životnosti
baterie ji zlikvidujte podle předpisů o ochraně
životního prostředí:
• Baterii zcela vybijte a poté ji vyjměte
z přístroje.
• Baterie NiCd/NiMH jsou nabíjecí. Pro
nabíjení se obraťte na vlastního prodejce
nebo na místní středisko dobíjení baterií.
Vadné baterie budou recyklovány nebo
eliminovány podle platných norem
a předpisů.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Německo
Certifikát č.
US-TUVR-0845
16
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrických přístrojů
a zařízení dodržujte vždy bezpečnostní
normy a předpisy, aby bylo zamezeno
požáru, elektrickým výbojům a zraněním.
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte
instrukce obsažené v této uživatelské
příručce. Dbejte také instrukcí uvedených
v uživatelské příručce pro používání
elektrických zařízení vztahujících se k tomuto
přístroji. Tuto uživatelskou příručku dobře
uschovejte pro případné další konzultace.
•
•
Všeobecné předpisy
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti. Pracovní
prostřední a pracovní pulty, na kterých není
udržován pořádek, mohou způsobit nehody
na pracovišti.
Dbejte charakteristických vlastností
pracovního prostředí. Elektrická zařízení
nevystavujte vlhkosti. Dbejte na to, aby
byl pracovní prostor dobře osvětlen.
Nepoužívejte elektrické přístroje v plynném
anebo v hořlavém prostředí.
Chraňte se před elektrickými výboji.
Za m e z t e k o n ta k tů m s e z a říz eními
s elektrickým výbojem na uzemnění (např.
hadice, ledničky atd.) Během použití
v extrémních podmínkách (např. vysoká
vlhkost, koncentrace kovového prachu atd.)
je možno zvýšit elektrické zabezpečení
připojením izolačního transformátoru do
série, anebo připojením nouzového spínače
pro případ závady (FI).
Zamezte přístupu dětí do pracovního
prostoru. Nedovolte, aby se cizí osoby
dotýkaly přístroje anebo prodlužovacího
kabelu. Děti mladší 16-ti let se v pracovním
prostoru mohou pohybovat pouze
v doprovodu dospělých.
Používejte odpovídající zařízení. Použití
přístroje je uvedeno v tomto uživatelském
návodu. Nezatěžujte zařízení a jeho
doplňky, určené pro určité zatížení, výkony,
které vyžadují větší výkon.
Pozor! Používání doplňkových zařízení či
jiných nástrojů, nebo jiné používání tohoto
přístroje pro jiné účely, než které jsou
doporučeny v této uživatelské příručce,
může způsobit nebezpečí zranění.
Vždy udržujte přístroj v dobrém stavu.
Z důvodu správné funkce udržujte doplňky
přístroje vždy čisté. Dodržujte instrukce
•
•
pro mazání a výměnu doplňků. Pravidelně
kontrolujte stav připojovacího kabele
el.energie, pokud je poškozen, dejte ho
opravit do autorizovaného Servisního
asistenčního střediska firmy D E WALT.
Ovladače udržujte vždy čisté, suché a bez
přítomnosti oleje či mastnot.
Uskladnění elektrického zařízení po
použití. Elektrické zařízení vždy uložte na
bezpečné a suché místo tak, aby k němu
neměly přístup děti.
Zkontrolujte, zda nejsou části přístroje
poškozeny. Před použitím vždy dobře
zkontrolujte, zda nejsou poškozeny části
přístroje, které by mohly způsobit jeho
špatnou funkci. Zkontrolujte správné
vyrovnání pohyblivých součástí přístroje
a ujistěte se, že nejsou zadřeny, že nejsou
poškozeny jejich součásti či úchyty, nebo
zda přístroj nemá jiné závady, které by
mohly způsobit jeho nesprávnou funkci.
Bezpečnostní zařízení, nebo jiné vadné
součásti musí být vyměněny předepsaným
způsobem. Nikdy přístroj nepoužívejte
pokud je vadný hlavní spínač, proveďte
jeho výměnu za pomoci autorizovaného
Servisního asistenčního střediska firmy
DEWALT.
Vyjměte skupinu baterie. Vždy vyjměte
baterii, pokud nebudete přístroj delší dobu
používat, před jakýmkoliv zákrokem na
zařízení a při jakékoliv výměně doplňků či
součástí.
Pro opravy se vždy obraťte na
autorizované Servisní asistenční
středisko firmy DEWALT. Tento elektrický
přístroj odpovídá platným základním
bezpečnostním normám a předpisům.
Pro zamezení úrazům musí být opravy na
elektrických zařízeních prováděny pouze
kvalifikovaným personálem.
Další bezpečnostní instrukce pro rotační
lasery
•
•
17
Tento laser odpovídá charakteristickým
vlastnostem kategorie 2, stanovené normou
EN 60825-1:1994+A11. Nikdy nevyměňujte
diodu laseru za diodu jiného typu. V případě
poškození musí být laser opraven
v Servisním asistenčním středisku.
Laser je určen pouze k projekci laserových
paprsků.
Před uvedením do funkce
si podrobně přečtěte příručku
a návod.
Zasažení očí laserovým paprskem 2.kategorie
je neškodné po maximálně 0,25 sekundy.
Většinou jsou schopny oči ochránit reflexy
očních víček. Ve vzdálenosti větší než 1 m
odpovídá laser kategorii 1 a proto je zcela
bezpečný a neškodný.
• Nikdy se vědomě nedívejte přímo do
laserového paprsku.
• Nikdy nepoužívejte optické přístroje ke
sledování laserového paprsku.
• Přístroj připojte tak, aby projekce laserového
paprsku nebyla nikdy ve výšce lidské
hlavy.
• Zamezte přístupu dětí k laserovému
zařízení.
Používejte pouze baterie značky
DEWALT. Jiné typy baterií by mohly
shořet a způsobit zranění osob.
Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
Ihned vyměňte poškozený kabel.
Teplota pracovního prostředí
od 4°C do 40°C.
Zvláštní bezpečnostní normy pro baterie
Nebezpečí požáru! Zamezte zkratům
kontaktů demontované baterie
kovovými předměty /např. pomocí
klíčů, které jsou umístěny ve stejném
místě jako demontovaná baterie).
•
•
Pokud je baterie zcela nefunkční,
zlikvidujte podle předepsaných
ekologických pravidel a nařízení.
Kapalina v baterii, 25 – 30-ti% roztok
hydroxidu draslíku, může být nebezpečný.
V případě zasažení pokožky ji okamžitě
omyjte velkým množstvím vody, poté
neutralizujte pomocí lehce kyselého
roztoku, jako je např. citrónová šťáva
nebo ocet. V případě zasažení očí je
okamžitě vypláchněte čistou vodou a to po
dobu nejméně 10-ti minut a obraťte se na
lékaře.
Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít.
Baterie nikdy nespalujte.
Štítky na přístroji
Pro celkové zobrazení všech štítků umístěných
na přístroji viz celkové shrnutí na konci této
příručky. Štítky mají následující ikony:
Před uvedením do funkce si podrobně
přečtěte příručku a návod.
Štítky na nabíječce baterie a na baterii
Upozornění pro zařízení laser.
Následující symboly jsou uvedeny na nabíječce
baterie a na baterii:
Upozornění na zranění.
Nabíjení baterie.
Baterie nabita.
Baterie nabita.
Baterie vybita.
Vadná baterie.
Nedotýkejte se vodivými
předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie;
ihned je vyměňte.
18
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
19
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047254 - 11-07-2007
20
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
21
DW073 - - - - A
LASER 1
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising